Edinburghissa järjestettiin marraskuussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edinburghissa järjestettiin marraskuussa"

Transkriptio

1 Duodecimin toimintaa Kansainvälistä yhteistyötä laatimisessa Duodecim-seuran ansiosta Suomi on edelläkävijämaa. Käypä hoito -suositukset ja Lääkärin käsikirja ovat arkikäytössä lähes jokaisessa terveydenhuollon työpaikassa. Kansallisia hoitosuosituksia laaditaan nykyään useimmissa Euroopan maissa, mutta missään muualla niitä ei käytetä yhtä luontevasti ja laajasti kuin meillä. Edinburghissa järjestettiin marraskuussa 2003 seminaari tekijöille ja käyttäjille. Mukana oli lähes 150 henkeä 46 eri maasta. Avoimen seminaarin lisäksi pidettiin kansainvälisen verkoston G-I-Nin (Guidelines International Network) ja suositusten laatua EU-rahoituksella tutkivan AGREE-ryhmän (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) kokoukset. Tärkeimmät tuomisemme kokosimme tähän kirjoitukseen: Suositusten tuottamisen parhaat menetelmät tunnetaan hyvin. Hoitosuositusten käyttö ja niiden hyödyllisyys riippuvat siitä, miten etenkin lääkärit hyväksyvät suositusten käytön kliinisessä työssä. Suositusten taustaksi tarvittava tieto on järkevää koota ja arvioida yhteistyössä ja räätälöidä tältä pohjalta suositukset kansallisiin ympäristöihin. Sähköiset työkalut antavat mahdollisuuden räätälöidä suositustietoa yksittäisen potilaan tarpeisiin. Taustaa Suositukset syntyvät yhä useammin pysyvissä kansallisen tason ohjelmissa, yksittäiset aiheet taas esimerkiksi erikoisalajärjestöjen työryhmissä. Kansainvälinen yhteistyö alkoi 1990-luvulla EU-tutkimusrahoituksen turvin. Aluksi tutkittiin yhdessä käyttöön juurruttamisen menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta (Thorsen ja Mäkelä 1999). Hoitosuositusten laatu alkoi nousta tärkeäksi kysymykseksi etenkin maissa, joissa oli laadittu runsaasti paikallisia suosituksia. Niinpä Brittein saarilla oli kehitetty luettelo suositusten laadun arviointiin käytettävistä kriteereistä. Tutkijaverkostossa syntyi ajatus muokata tätä työkalua ja testata sitä eri maissa käyttäen erilaatuisia hoitosuosituksia. Samalla lomake sai uuden nimen AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) ja sen luotettavuus validoitiin (Burgers ja Cluzeau 2003). Työkalu on käännetty 13 kielelle, myös suomeksi ja ruotsiksi (www. agreecollaboration.org). Parhaillaan on menossa AGREE-lomakkeen käyttökoulutus 18 eri maassa. Lomakkeen validointia ja koulutusta on rahoitettu EU:n Biomed-ohjelmasta. EU:ta kiinnostaa etenkin jäsennetyn arvioinnin käyttö terveyspolitiikan tukena. Kansainvälisen yhteistyön tärkein tulos AGREE-lomakkeen ohella on laatijoiden verkosto G-I-N (Guidelines International Network, 361

2 Sen ensimmäinen varsinainen vuosikokous pidettiin Edinburghissa seminaarin päätteeksi. Verkosto sai alkunsa Pariisissa marraskuussa 2002, jolloin mukaan tulijoita katsottiin olevan tarpeeksi. Tuolloin arvio oli tusinan verran. Perustajajäseniä oli lopulta 37 eri puolilta maailmaa; Suomesta mukana olivat Käypä hoito (Lääkäriseura Duodecim) ja FinOHTA. Parhaita paloja Edinburghista Professori Cindy Farquhar Uudesta-Seelannista esitteli raportin 19 eri hoitosuositusohjelman arvioinnista. Hoitosuositusryhmissä oli jäsentä, jotka edustivat 3 5:tä ammattikuntaa. Lääkäreiden ja hoitajien lisäksi monissa olivat edustettuina olivat informaatikot, epidemiologit ja terveydenhuollon johtajat. Potilaat osallistuivat hoitosuositustyöhön 11 ohjelmassa. Kirjallisuutta haettiin paitsi tietokannoista myös käsin 14 ohjelmassa. Kolmessa ohjelmassa tehtiin päätösanalyysejä. Tiedon etsinnässä ja näyttöä kuvaavien lauseiden muotoilussa on Farquharin mukaan syytä noudattaa PECOT-periaatetta: kuvataan»participants, exposure, comparison, outcome ja time». Professori Ian Purvesin mukaan hoitosuosituksia tulisi käyttää koulutuksessa. Hän esitti monimutkaisen prosessin, jonka myötä tieto muuttuu toiminnaksi. Oleellista on ajatus erilaisista»tarinoista» (stories). On näyttöön liittyviä tarinoita ja yleensä tietoon liittyviä tarinoita. Näiden tarinoiden muuttumiseen sekä kokemuksen ja tiedon summaan, jonka varassa päättelemme, vaikuttavat havaitut poikkeukset. Marjukka Mäkelä pitämässä esitelmää ja HTA-katsausten eroista. Purves korostaa luetelmatekstin ja indeksoinnin keskeisyyttä, kun tuotetaan lääkärin työn sähköisiä apuvälineitä. Päätöksen tuki tunnistaa päätöstilanteen ja siinä käytettävien elementtien ristiriidan, jos taustatiedossa on enemmän tai erilaista tietoa. Professori Marjukka Mäkelän puheenvuoro keskittyi vertailemaan, terveydenhuollon menetelmien arvioinnin ja Cochrane-katsausten yhtäläisyyksiä ja eroja. Kaikille on ominaista systemaattisuus ja julkaistun tutkimustiedon kriittinen arviointi. Erona on laajuus; hoitosuosituksissa käsitellään yleensä tautikokonaisuutta, ja taustana voi olla useita menetelmien arviointeja ja Cochrane-katsauksia. Ohjelmajohtaja Safia Qureshi SIGN:stä pohdiskeli hauskasti kuvitetussa luennossaan, miten tieto saadaan muuttamaan loppukäyttäjän toimintaa todellisuudessa. Tämä on aivan keskeinen kysymys niin hoitosuosituksilla aikaansaadun hyödyn kuin minkä tahansa tiedon vaikuttavuuden kannalta. Viisasten kiveä ei edelleenkään ole löytynyt, mutta asiasta tiedetään jo paljon. Tätä tietoa on koottu katsauksiin (Thorsen ja Mäkelä 1999, www. kaypahoito.fi > toimeenpano). 362

3 SIGN:n tietohallinta- ja laatupäällikkö Robin Harbour kertoi käynnissä olevasta GRADEhankkeesta. Siinä on ryhdytty selvittämään systemaattisesti ja arvioimaan kriittisesti olemassa olevia näytön arvioinnin ja suositusten luokituksia (Schunemann ym. 2003). Nykyiset järjestelmät ovat selkeitä tai yksinkertaisia mutta harvoin molempia ja vaativat aina subjektiivisia kannanottoja. Näytöllä on monia ulottuvuuksia, joiden yhdistäminen yhteen laatuarvioon on hankalaa tai mahdotonta. GRADE-ryhmä pyrkiikin luomaan menetelmän, jolla toisaalta pidetään ulottuvuudet näkyvillä mutta niiden perusteella päädytään myös suosittamaan interventiota tai pidättymään siitä. Yhtenäinen tapa tiivistää näyttö voisi johtaa uudenlaiseen, kaikkien työtaakkaa vähentävään menettelytapaan tuottamisessa. Professori Martin Entwistle edustaa Enigmaa, joka on rakentanut G-I-Nin verkkosivut. Näihin sivuihin liittyy erityisvaatimuksia: G-I-N on monikulttuurinen, koko maailman kattava verkosto, ja se tuottaa paljon eritasoista tietoa, jota on voitava etsiä eri tavoilla. Myös G-I-Nin hallinto on hajautettu ympäri maailman; sekä julkinen että salasanan takana oleva käyttö on tarpeen. Verkkosivut toisaalta tukevat suositustyötä mutta voivat myös ohjata suositusten rakenneratkaisuja tiettyihin suuntiin. Käypä hoito -työryhmien jäsenille järjestetään pääsy G-I-Nin jäsenalueelle niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Heather Buchan johtaa Australian National Institute of Clinical Studies -laitosta (www.nics.au). Se on valtion rahoittama yksikkö, jonka keskeinen tehtävä on käyttöön juurruttaminen. Hallinnollisesti näyttö voidaan luokitella kolmeen tasoon: tietoon, uskoon ja spekulaatioon. Juurruttamisen kannalta ulkoasuun tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota, sillä viestintä on yhtä lailla tärkeätä kuin sisältö. Ulkoasun valinnassa on huomioitava kohdeyleisö. Buchan käytti esimerkkinä Mikki-Hiiren hahmon muuttumista»tikku-ukosta» vauvanomaisen pyöreäksi ja hahmon suosion samanaikaista lisääntymistä. Loes Pijnenborg muistutti, että määritelmässä todetaan niiden tehtäväksi helpottaa ammattilaisen ja potilaan päätöksentekoa. Hollannissa potilaiden osallistumista tekemiseen on edistetty monin tavoin. Yhdeksi käyttökelpoiseksi tavaksi ovat osoittautuneet fokusryhmät, joihin osallistuu 5 10 potilasta ja ryhmän vetäjä. Potilaat odottavat hoitosuosituksilta nopeaa diagnostista selvittelyä, selkeitä seurantaohjeita, sairautta koskevaa yleistietoa ja potilasyhdistysten yhteystietoja, psykososiaalisten seikkojen käsittelyä ja tietoa myös»vaihtoehtoisista» hoitomuodoista. Hoitosuositusten laadintaan osallistuneet potilaat kokivat voineensa vaikuttaa erityisesti suosituksissa käsiteltyjen keskeisten kysymysten valintaan ja suositustekstin muotoiluun. Professori Rod Jackson Uudesta-Seelannista perusteli vakuuttavasti sitä, että hoitosuosituksia tulee soveltaa kuhunkin potilaaseen yksilöllisesti hänen sairastumis- ja komplikaatioriskinsä huomioon ottaen. Tämä onnistuu parhaiten yhdistelemällä sähköiseen potilaskertomukseen tallennettuja tietoja hoitosuosituksiin tietokoneen avulla. Hoitosuosituksiin turvaudutaan yleensä silloin, kun punnitaan hyötyjen, haittojen ja kustannusten suhdetta. Näiden kolmen tekijän mallintaminen on laadinnan tulevaisuuden suunta. Hoitosuositukset pitäisikin alusta lähtien muotoilla niin, että tietokone»ymmärtää» niitä. Esimerkkinä Jackson käytti kohonneen verenpaineen hoidon hyödyllisyyttä suhteessa potilaan kardiovaskulaariseen kokonaisriskiin. Jos viiden vuoden kokonaisriski on 30 %, joka viides potilas välttää kardiovaskulaarisen tapahtuman verenpaineen hyvällä hoidolla (NNT = 5). Jos sen sijaan kokonaisriski on vain 2,5 %, ainoastaan joka 120. potilas hyötyy hoidosta. Pienen kokonaisriskin potilaita hoidettaessa pitää samalla muistaa, että hoidon haittavaikutusten ilmaantuvuus ei riipu potilaan kokonaisriskistä. Hoidon aloittamiskynnyksen määrittäminen on viime kädessä taloudellinen eikä lääketieteellinen päätös. Verenpaineen hoidossa yhteiskunnan tulee ottaa kantaa siihen, millä kokonaisriskin tasolla hoito kannattaa aloittaa siis ilmoittaa hoidolla saavutettavan laatupainotteisen elinvuoden (QALY) enimmäishinta. Tässä kohdassa Jackson esitti kustannusten hallinnan kannalta ikävän vision: heti kun jossakin yhteiskunnassa on päätetty tämä enimmäishinta, jokainen uusi lääke tulee maksamaan juuri tämän enimmäissumman niin kauan kuin sen patenttisuoja on voimassa. Entä jos potilaat saisivat päättää aloituskynnyksen? Verenpai- 363

4 nepotilaiden keskuudessa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan potilaat katsoivat hoidon kannattavaksi, kun NNT kuoleman välttämiseksi oli viiden vuoden aikana 33. Tämä vastaa selvästi suurempaa kardiovaskulaarista kokonaisriskiä kuin Uuden-Seelannin hoitosuosituksiin on kirjattu. Jackson päätti esityksensä sanoihin:»the future is already here, it is just not widely distributed.» Hoitosuositukset eri maanosissa Kuninkaalliset lääkäriseurat tarjosivat juhlavat puitteet kokouksille. Minna Kaila Royal College of Physiciansin talon ovella. Tässä rakennuksessa on myös skottien SIGN-suositusten toimitus. Yhdysvalloissa ja Kanadassa ei ole yhtä kansallista organisaatiota. Kanadassa tehdyn selvityksen mukaan laatu parantui 1990-luvun loppua kohti (Graham ym. 2003). Yhdysvalloissa kootaan ja arvioidaan koko maailman suosituksia (www.ahrq.gov). Yli viisi vuotta vanhat poistetaan tietokannasta. Kansallisten suositusten tekijöinä ovat etenkin erikoislääkäriyhdistykset, jotka ovat laatineet 1 70 suositusta erikoisalaa kohti. Ongelmana on päivittämättömyys. Useimmat suositukset ovat systemaattisesti tehtyjä; joitakin rahoittaa lääketeollisuus. Latinalainen Amerikka. Useimmat hoitosuositukset eivät perustu näyttöön vaan ovat asiantuntijoiden konsensuspapereita. Sata Brasilian kansallista suositusta löytyy osoitteessa Terveysministeriö on tuottanut suosituksia kalliista lääkkeistä. Länsi-Euroopassa on paljon organisaatioita, joilla on ollut useita yhteistyöhankkeita vuosien mittaan. Tämä alue on metodologian edelläkävijä. WHO ja Euroopan neuvosto ovat edistäneet menetelmien kehittämistä. AGREEn ja G-I-Nin jälkeen seuraava askel saattaa olla ADAPT, jossa tavoitteena on kehittää välinettä juurruttamiseen. Euroopassa on yli 100 hoitosuositusorganisaatiota, jotka ovat hyvin erityyppisiä tautikohtaisista laajoihin ohjelmiin. Suomi ja Käypä hoito mainittiin esimerkkinä viiden varhain aloittaneen ja paljon suosituksia tuottaneen ohjelman joukossa. Skotlannin SIGN täytti kymmenen vuotta 2003, ja Suomen Käypä hoito seuraa perässä Keski- ja Itä-Eurooppa. Monissa maissa on jo hoitosuositusohjelmia, ja useimmat niistä ovat lääkärijärjestöjen tekemiä. Useimmat ohjelmat ovat valtion rahoittamia, mutta myös lääketeollisuus rahoittaa yksityisiä hoitosuositusorganisaatioita. Tavoittei- 364

5 na ovat kliinisen työn laadun parantaminen ja kustannussäästöt. Enimmillään on tehty jopa 50 suositusta. Tyypillistä on ulkomaisten suositusten nopea soveltaminen kansallisiin olosuhteisiin. Lähes kaikki suositukset ovat sekä paperilla että Internetin kautta saatavilla. Monet ohjelmista ovat vielä kokeiluversioita, eikä päivittäminen ole itsestäänselvä asia. Australiassa näyttöön perustuva terveydenhuollon kulttuuri on kehittymässä. Sähköisen päätöksentuen kehittämisessä Uusi-Seelanti ja Australia ovat eturintamassa. Potilaat ja kuluttajat ovat mukana tekemässä suosituksia. Suositusten juurruttaminen kiinnostaa, samoin muualla tehtyjen suositusten käyttö omien pohjana. Kaakkois-Aasia. Ainakin Malesia, Singapore, Filippiinit, Indonesia, Thaimaa ja Vietnam tekevät suosituksia. Näiden maiden välillä on jonkin verran yhteistyötä. Kokemuksia AGREE-lomakkeesta Jo tuhatkunta henkeä eri maissa on käyttänyt AGREE-lomaketta ja arvioinut sen hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta. Sitä on pidetty pääosin hyödyllisenä välineenä, joka myös auttaa tekijöitä miettimään omaa työtapaansa. Lomakkeen avulla selviää, tukeeko tekotapa hyvälaatuisten tuotteiden syntyä. Lomake on toiminut hämmästyttävän hyvin kaikissa 24 maassa, joissa sitä on käytetty. Sekä kokeneet suositusmaat, kuten Englanti ja Hollanti, että Unkarin ja Belgian tyyppiset aloittelijat ovat onnistuneet suositusten arvioinnissa. Muutamat maat ovat ottamassa sitä välineeksi lääkärien perus- tai erikoistumisvaiheen koulutukseen. Belgiassa suosituksen arviointi AGREElla on edellytyksenä sen hyväksymiselle kansalliseen käyttöön. Myös Käypä hoito -toimitus pyrkii soveltamaan AGREE-kriteereitä omassa työssään. Lopuksi G-I-Nin seuraava kokous on Uudessa-Seelannissa syksyllä Valittu uusi hallitus, puheenjohtajansa professori Gunther Ollenschlägerin johdolla vetää G-I-Nin toimintaa. Hallituksessa on myös suomalaisedustus: professori Marjukka Mäkelä on yksi kahdestatoista valitusta jäsenestä. Vuoden 2004 keskeisenä tavoitteena on Internet-sivujen käytettävyyden parantaminen, yhteistyömuotojen kehittäminen näytön etsimisessä ja näytön tason arvioinnissa sekä jäsenmäärän kasvattaminen. Myös yksilöjäseneksi voi ilmoittautua, jos oma organisaatio ei ole mukana, mutta ilman jäsenyyttäkin G-I- Nin verkkosivuilta saa paljon tiivistä tietoa hoitosuosituksista. MARJUKKA MÄKELÄ, tutkimusprofessori Käypä hoito -toimittaja FinOHTA/STAKES PL 220, Helsinki ILKKA KUNNAMO, LKT, terveyskeskuslääkäri Lääkärin tietokantojen päätoimittaja Käypä hoito -toimittaja MINNA KAILA, dosentti, erikoislääkäri Käypä hoito -suositusten päätoimittaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen yksikkö PL 2000, Tampere Kirjallisuutta Graham ID, Beardall S, Carter AO, Tetroe J, Davies B. The state of the science and art of practice guidelines development, dissemination and evaluation in Canada. J Eval Clin Pract 2003;9: Burgers JS, Cluzeau FA, Hanna SE, Hunt C, Grol R. Characteristics of high-quality guidelines: evaluation of 86 clinical guidelines developed in ten European countries and Canada. Int J Technol Assess Health Care 2003;19: Schunemann HJ, Best D, Vist G, ym. for the GRADE working group. Letter, numbers, symbols and words: how to communicate grades of evidence and recommendations. Can Med Assn J 2003; 169: Thorsen T, Mäkelä M. Changing professional practice. Theory and practice of clinical guidelines implementation. Copenhagen. Danish Institute for Health Services Research and Development, Oikaisu Numerossa 23/2003 (s. 2372) julkaistuissa sanakilpailun tuloksissa salvage treatment -termin suomalaista vastinetta varahoito oli ehdottanut kuusi kilpailijaa. Yhtenä joukossa oli sanakilpailussa aiemminkin ansioitunut Auvo Rauhala (ei: Arvo Hautala). Toimitus pahoittelee nimen kirjausvirhettä. 365

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9)

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Hyvän käytännön käsite... 2 3. Kriteerien kehittämismahdollisuudet... 3 3.1 Kotimaiset alan yhdistykset...

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa

Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokittelut Suomessa erilaiset kuin Ruotsissa tieteessä Raija Malmström vastaava ylilääkäri, klinikkaryhmän johtaja HYKS päivystys ja valvonta -klinikkaryhmä raija.malmstrom@hus.fi Eva Kiura tieteellinen toimittaja THL, Terveydenhuollon menetelmien

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c.

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. JHTT-TUTKINTO 2014 Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka Kysymykset 4-6 Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Heikki A. Loikkanen: Suurkuntamalli:

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

Kimmo Leppo KANSAN TERVEYS ON TAHDON ASIA. Terveyspolitiikka ja -palvelut 2010-luvulle

Kimmo Leppo KANSAN TERVEYS ON TAHDON ASIA. Terveyspolitiikka ja -palvelut 2010-luvulle Kimmo Leppo KANSAN TERVEYS ON TAHDON ASIA Terveyspolitiikka ja -palvelut 2010-luvulle Kimmo Leppo ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto ja kuviot: Fredrik Bäck Paino: Gummerus

Lisätiedot

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Projektiraportti Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Mat-2.4117 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Toimeksiantaja: Nordic Healthcare Group Projektiryhmä:

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot