Paloturvallisuuden hyvät käytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paloturvallisuuden hyvät käytännöt"

Transkriptio

1 7 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Paloturvallisuuden hyvät käytännöt / THL STEP-hanke

2 Osan tavoite ja sisältö Tarjota muistilista hyvistä käytännöistä valmiita linkkejä yleisiä periaatteita toimijakohtaisia hyviä käytäntöjä konkreettisia työkaluja turvallisuuden parantamiseksi STEP-hanke

3 Turvallisuutta voidaan parantaa Määrätietoisella turvallisuusjohtamisella Lainsäädännön mukaisella, turvallisuushakuisella ja vastuullisella toiminnalla ja yhteistyöllä Toiminnan hyvällä suunnittelulla Vaaratilanteiden analysoinnilla ja jatkuvalla parantamisella Syttymismahdollisuuksien ja palokuorman minimoinnilla Varautumisella Rakenteellisilla ratkaisuilla Teknisillä ja toimintaan liittyvillä ratkaisuilla Koulutuksella STEP-hanke

4 Määrätietoinen turvallisuusjohtaminen Turvallisuusjohtaminen ja -toimenpiteet ovat osa normaalia jokapäiväistä toimintaa Turvallisuusjohtamisessa otetaan huomioon sekä kiinteistön, toimitilojen, toiminnan, toimijoiden, asiakkaan / potilaan ja ulkopuolisten toimijoiden ja henkilöiden tuottamat riskit Turvallisuusjohtaminen ja vastuu jaetaan tarpeeksi monen henkilön harteille. Turvallisuus on yhteistyötä, johon otetaan mukaan toiminnan kaikki osapuolet, myös työntekijä ja asiakas ja tämän läheiset, sekä tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Toimenpiteet resursoidaan ja aikataulutetaan ja niiden toteutumista seurataan STEP-hanke

5 Lainsäädäntö ja hyvä suunnittelu Ota huomioon lainsäädännön vaatimukset Pelastuslaki Asetus poistumisturvallisuusselvityksestä Ota toiminnan suunnittelussa huomioon paitsi lainsäädännön vaatimukset myös ihmisten heikkoudet Hyödynnä eri osapuolten osaamista Hyödynnä viranomaisyhteistyötä Suunnittele toiminta proaktiiviseksi ei reaktiiviseksi STEP-hanke

6 Riskien arviointi ja hallinta Pidä huolta riskienarvioinnista ja riskienhallinnasta Kehitä jatkuvasti omavalvontaa Hyödynnä viranomaisvalvonta, kysy jos et tiedä Palotarkastus, sähkötarkastus Seuraa vahinkoja ja poikkeamia ja opi niistä, korjaa toimintatavat / poista vaarat välittömästi Opi paitsi omista, myös muille sattuneista vahingoista ja läheltä piti -tilanteista Varmista kehittämisen toimenpiteet, resurssit, rahoitus aikataulu, toteutus, seuranta ja tiedonkulku Hanki ja pidä yllä riittävä osaaminen: kouluttaudu ja kouluta STEP-hanke

7 Rakenteelliset ja tekniset ratkaisut Tiedosta paloturvallisuusluokitus ja tee rakenteelliset ratkaisut turvallisuutta tukevaksi Hyödynnä teknisiä ratkaisuja Paloilmaisimet ja palovaroittimet Sammuttimet, kiinteät ja siirrettävät sammutusjärjestelmät Liedet, uusi tekniikka, induktio- ja keraamiset liedet, liesivahti Pidä huolta rakenteellisten ratkaisujen pysyvyydestä ja toimivuudesta myös muutos- ja korjaustilanteissa Muista palokatkot Teknisistä ratkaisuista riippumatta PIDÄ huolta osaamisesta! STEP-hanke

8 Toimintatavat Varautuminen Syttymisriskin ja palokuorman minimointi Tekstiilit, paperit, kartonkijäte, jätteiden sijoittaminen Opasteet Valvonta ja kulunvalvonta Sammutusvälineistö Riittävä henkilökunta Säännöllinen koulutus, turvallisuusosaaminen ja harjoittelu Turvallisuutta ei voi rakentaa yhden kortin varaan! STEP-hanke

9 Roolit Turvallisuus on yhteinen asia. Sen varmistamiseksi tarvitaan jokaisen osapuolen - tilaajan, palvelun tuottajan, kiinteistön omistajan / haltijan, työntekijän ja asiakkaan / potilaan - omaa toimintaa ja kitkatonta yhteistyötä Roolista riippumatta pitää muistaa sekä työturvallisuuslain että pelastuslain asettama ilmoitusvelvollisuus JOS huomaat vakavan vaaran, muista että ilmoitusvelvollisuus ohittaa vaitiolovelvollisuuden! STEP-hanke

10 Tilaaja Ota huomioon palveluiden kilpailutuksessa ja ostossa sekä kokonaisturvallisuus että paloturvallisuus sen osana Kouluta toimijat / kannusta turvallisuusosaamiseen Ota huomioon* Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille. STM:n julkaisuja 2011:15 Terveydenhuollon laitosturvallisuuden kehittäminen. STM:n selvityksiä 2009:59 Turvallisuussuunnitteluopas sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille STM:n julkaisuja 2005:13 (soveltuvin osin) STEP-hanke

11 Palvelun tuottaja Kuten tilaaja + Varaudu vaaroihin, tee realistiset suunnitelmat Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys Ota huomioon asiakkaiden / potilaiden todellinen toimintakyky Muista myös toimintakyvyn muutokset! Valvo turvallisuutta, kehitä aina kun on tarvetta Seuraa muutosta Jatkuvasti / säännönmukaisesti / määräajoin seurattavat asiat Turvallisuuskävelyt Seuraa ja ohjaa määrätietoisesti turvallisuuskulttuuria Kouluta ja kannusta koulutukseen ja turvallisuusosaamiseen STEP-hanke

12 Kiinteistön omistaja / haltija Ota huomioon pelastuslaki Toiminnanharjoittajan ja kiinteistön omistajan / haltijan yhteistyövelvoite Varaudu Pidä kulkutiet ja hätäpoistumistiet avoinna ja asianmukaisesti merkittyinä Huolehdi alkusammutuskaluston ajantasaisuudesta ja riittävyydestä Huolehdi turvallisuustason säilymisestä myös kunnossapitotöiden yhteydessä STEP-hanke

13 Työntekijä Ota turvallisuus luonnolliseksi osaksi omaa työtäsi ja keskustelunaiheeksi asiakkaan kanssa Jos epäilet turvallisuuden vaarantuvan, sano välittömästi / ilmoita lähiesimiehelle, tarvittaessa suoraan viranomaiselle / pelastuslaitokselle Jos olet epävarma, kysy / ilmoita Parempi liian aikaisin kuin liian myöhään Osallistu turvallisuuskoulutukseen aktiivisesti Kerää tietoa myös oma-aloitteisesti STEP-hanke

14 Asiakas / potilas / omaiset / läheiset Kiinnitä huomio turvallisuuteen ja ota turvallisuus luonnolliseksi keskustelunaiheeksi Puhu, kysy tai huomauta, jos olet huolissasi jostain turvallisuusasiasta Osallistu voimavarojen mukaan harjoituksiin ja koulutukseen STEP-hanke

15 Yhdessä Harjoitelkaa, kehittäkää, tiedottakaa Hyvä ja rakentava turvallisuusasioiden käsittelyn toimintatapa Poikkeamailmoituksen tai vaaraepäilyn ilmoittamistapa Käykää jokainen ilmoitus läpi asiallisesti Arvioikaa, mikälaiseen muutokseen on tarve Tehkää toteuttamispäätös, aikataulu ja määritelkää toimeenpanija Varmistakaa, että asia tulee tehtyä Seuratkaa muutoksen vaikutusta Kiittäkää ilmoittajaa STEP-hanke

16 Työkaluja Rakenteellinen turvallisuus Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys Opasteet Palovaroittimet ja - ilmoittimet Sammuttimet Sammutusjärjestelmät Lukitukset ja kulunseuranta Koulutus, osaaminen ja yhteistyö STEP-hanke

17 Tee pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys Lähtökohtina Pelastuslaki Asetus poistumisturvallisuusselvityksestä Tarkista suunnitelmat aina toiminnan muuttuessa, päivitä viimeistään kolmen vuoden välein Ota huomioon potilaiden / asiakkaiden toimintakyvyn mahdollinen muutos Olemassa olevia ohjeita / oppaita ja mallipohjia saa Omalta aluepelastuslaitokselta ja sen verkkosivuilta Suomen pelastusalan keskusjärjestöltä SPEK STEP-hanke

18 Opastaminen ja varoittaminen Yleiset turvallisuusohjeet / toimintaohjeet Poistumisreittien opastus ja valaistus Asetus 805/2005 Rakennustieto: Kiinteistön opasteet Rakennusten turvamerkit SPEK 22 Opastus pitää näkyä ja toimia myös hämärässä / pimeässä Palovaroittimet Sijoittaminen ja kunnossapito Asetus 239/2009 Sammuttimet Tarkastus ja huolto Asetus 917/ STEP-hanke

19 Rakenteellinen turvallisuus Varmista käyttötarkoituksen mukainen rakenteellinen turvallisuus JOS todellinen käyttö on vaativampaa kuin suunniteltu käyttö, pitää rakenteellisen turvallisuuden riittävyys varmistaa ja tarvittaessa sitä pitää parantaa Pidä huolta rakenteellisen turvallisuuden säilymisestä myös muutostöiden ja kunnossapidon yhteydessä STEP-hanke

20 Sammutusjärjestelmä Voi olla kiinteä tai siirrettävä (huone tai asuntokohtainen) Automaattisen sammutusjärjestelmän / sprinklerin asentamisesta huolimatta huolehdi henkilökunnan riittävästä mitoituksesta ja paloturvallisuusosaamisesta! Katso video* sammutusjärjestelmän toiminnasta STEP-hanke

21 Avaa kaappi ja harjoittele! Muista riittävän iso sammutin Muista sammuttimen huolto määräajoin Tarkista, että pikapalopostiin tulee vettä Harjoittele pikapalopostin käyttöä Kuva: Tarja Ojala STEP-hanke

22 Turvallisuuskävely Turvallisuuskävely on hyvä keino arvioida esimerkiksi poistumisturvallisuusselvityksen ja pelastussuunnitelman toimivuutta Käytä turvallisuuskävelyä paitsi henkilökunnan myös asiakkaiden / potilaiden opastamiseen, ota asiakas mukaan! Toteuta turvallisuuskävely rauhallisesti, jotta se ei aiheuta ahdistusta tai hätääntymistä Toista turvallisuuskävely säännöllisesti, jotta se sisäistetään Päivitä ja toista turvallisuuskävely aina, kun kulkuväylät tai muut kulkujärjestelyt tai olosuhteet muuttuvat pysyvästi tai tilapäisesti esim. remontin vuoksi! STEP-hanke

23 Turvallisuuskävely Suunnittele turvallisuuskävely, tee tarkistuslista, toteuta kävely ja arvioi sitä, kehitä edelleen Kävele ja käy läpi konkreettisesti kaikki turvallisuuteen ja poistumisturvallisuuteen liittyvät asiat Palo-osastointi, lähimmät ja myös vaihtoehtoiset poistumistiet Sammutusvälineet Opasteet ja valaistus (myös sähkökatkoksen aikana) Kokoontumispaikka Harjoittele turvallisuuskävelyllä myös potentiaalisia tilanteita Harjoittele myös epätyypilliseen aikaan / sähköt sammutettuna Päivitä turvallisuuskävelymalli, jos huomaat kehittämistarvetta Turvallisuuskävelyn tarkistuslistaesimerkki SPEK STEP-hanke

24 Toiminnan turvallisuus Minimoi syttymislähteet Minimoi palokuorma Sälytä helposti syttyvää / palava materiaali asianmukaisissa säilytystiloissa Valitse huonosti syttyviä / palavia materiaaleja Pidä käytävät ja rappukäytävät esteettöminä ja tyhjinä Poista välittömästi käytäviin tai rappuun jätetyt tavarat Tiedota esteettömyyden turvallisuusmerkityksestä Katso, ettei rakennuksen seinustalle / lastauslaiturille kerry palavaa materiaalia Sijoita jäteastiat riittävän etäälle rakennuksista ja lukitse astiat STEP-hanke

25 Palokuorma Valitse paloturvallisia pintamateriaaleja ja heikosti syttyviä ja palavia sisustusmateriaaleja Minimoi tekstiilien ja muun palonaran materiaalin määrä. Poista tarpeettomat tekstiilit, paperi ja kartonki tiloista. Sijoita ylimääräinen varastoitava / säilytettävä palonarka materiaali suljettuun tilaan Muista Pelastuslaki 379/2011, 9 Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää myöskään ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu STEP-hanke

26 Lukitus ja avaimet Estä lukituksella tarpeeton liikkuminen ja asiattomien sisällepääsy Alue, rakennus, yksittäinen tila, säilytystila Tarkista että lukitus toimii oikein myös poikkeusoloissa, kuten tulipalon tai sähkökatkoksen sattuessa Tarkista onko pelastuslaitosta varten varattu avaimet paikallaan avainsäilössä ja ovatko ne ajantasaiset Varmista vara-avainten sijainti välittömässä läheisyydessä Jos lukituksella rajoitetaan asiakkaiden ulospääsyä, varmista että poistuminen on mahdollista hätätilanteessa Varmista, että hätäpoistumistiet ovat avoimet ja ovet pystytään avaamaan vaivatta poistumista varten STEP-hanke

27 Sähköturvallisuus Sähkötarkastus Palotarkastus Ja niiden edellyttämät toimenpiteet Muista, että kiinteitä sähköasennuksia saa tehdä vain asianmukaisen pätevyyden omaava henkilö! Käy läpi sähköturvallisuuden perusohjeet Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen verkkosivuilta Lisätietoa sähköturvallisuussäädöksistä ja -turvallisuudesta Työsuojeluhallinnon verkkosivulta Tukesin verkkosivuilta STEP-hanke

28 Liedet Keraaminen tai induktioliesi on perinteistä liettä turvallisempi Keraamisen lieden lämpenevä levy näkyy punaisena ja levyn päälle unohtaminen on helppo huomata jopa etäältä (vrt. perinteisen lieden levyt) Induktiolieden levy ei lämpene, mikäli sillä ei ole keittoastiaa Jos käytössä on perinteinen liesi, sen voi varustaa ajastimella tai liesivahdilla Liesivahdissa on automaattinen lämpötilan valvonta ja virran katkaisu. Lisäksi se on kierrätettävä ja voidaan siirtää asukkaalta / asiakkaalta toiselle. Katso Liesiturvalaitevertailu STEKin verkkosivuilta THL STEP-hanke

29 Pohdi lieden turvallisuutta Kuvat: Tarja Ojala STEP-hanke

30 Tahallisten palojen ennaltaehkäisy Paloturvallisuuden tavanomaisten turvallisuustoimenpiteiden lisäksi Pidä huoli riittävästä valaistuksesta ja valvonnasta, mukaan lukien kameravalvonta Estä ja rajaa asiaton kulku lukituksella Jos henkilöllä on sytyttelytaipumus, tunnista / tiedosta / ole tiedon tasalla ja ennakoi Minimoi palokuorma Valvo / varmista, ettei sytyttelytaipumuksen omaavalla henkilöllä ole tulentekovälineitä STEP-hanke

31 Kemikaalit Minimoi kemikaalien määrä Varaudu olemassa olevien kemikaalien aiheuttamiin vaaroihin Muista kemikaalit myös pelastussuunnitelmassa ja poistumisturvallisuusselvityksessä, pelastusharjoituksissa ja koulutuksessa Opettele symbolit ja jokin vaihtoehtoisista työkaluista, josta saat tietoa aineen aiheuttamista vaaroista ja torjuntatoimenpiteistä Ohjeita varastointiin Tukes STEP-hanke

32 Tunnista kemikaalien vaarat Katso purkkien merkinnät Käsidesi Ponnekaasupakkaukset, kuten deodorantit ja ilmanraikasteet! STEP-hanke

33 Varaudu ja tiedosta turvalaitteiden sijainti ja toiminta STEP-hanke

34 Tulipalojen ennaltaehkäisy Palon syttyminen ja palaminen edellyttää syttymislähdettä, palavaa materiaalia, happea ja lämpöä Syttymisen taustalla on usein ihmisen toimintaa tai teknisen laitteen vikaantumista Puuttumalla mihinkä tahansa näistä osatekijöistä - tai tärkeysjärjestyksessä useampaan / mahdollisimman moneen - paloja voidaan ennaltaehkäistä ja niiden seuraukset minimoida STEP-hanke

35 Turvallisuuden parantaminen Sosiaali- ja terveystoimen paloturvallisuuden ongelmat näkyvät sekä tilastotiedoissa, tapausesimerkeissä että lainsäädännön, mm. pelastuslain perusteluissa Paloturvallisuutta voidaan parantaa määrätietoisella turvallisuusjohtamisella Turvallisuus edellyttää yksikön sisällä kaikkien toimijoiden yhteistyötä: johdosta jokaiseen työntekijään ja asiakkaaseen / potilaaseen Ulkoisessa yhteistyössä palvelun tilaajan, toimittajan ja pelastuslaitoksen välinen avoin yhteistyö on välttämätöntä THL STEP-hanke

36 Lisäksi Pohdinnan paikka Pidä huolta yhteystietojen ajantasaisuudesta Kuka teillä on turvallisuuden vastuuhenkilö? Perinteisessä potilas-/ asiakasturvallisuudessa Paloturvallisuudessa Tapaturmissa Muussa turvallisuudessa Ovatko vastuuhenkilön yhteystiedot tiedossa ja myös hätätilanteessa helposti saatavissa Entä onko seurantajärjestelmä työkalu, vai ohjaako seurantajärjestelmä toimintaanne? Vrt. Saario STEP-hanke

37 Pohdittavaksi Pohdinnan paikka STEP-hanke

38 Yhteystiedot ja palaute Paloturvallisuus sosiaali- ja terveystoimessa -hankkeen verkkosivut Palaute ja kehitysehdotukset Step-hanke(at)thl.fi STEP-hanke

39 STEP-hanke STEP-hanke

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

ST Palvelu Oy 29.8.2014

ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMA Pirkan Opiskelija asunnot Oy/Pirkka 7, A talo ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS

OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS OPASTAA TURVALLISEEN ASUMISEEN KERROSTALON PALOTURVALLISUUSOPAS www.vspelastus.fi PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelman tarkoituksena on toimia kiinteistön asukkaille ja henkilöstölle ohjeena, oppaana

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä Leirikeskuksen pelastussuunnitelma 2006 Leirikeskuksen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita leirikeskuksessa työskentelevien

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 HEINÄNOKKA HEINÄNOKANTIE 66 LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 Heinänokan pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa työskentelevien, majoittuvien ja oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ

TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ Touko Pajunen Opinnäytetyö Lokakuu 2010 Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA

TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA Nämä turvallisuusohjeet ovat tarkoitettu kiinteistössä asuvien turvallisuuden edistämiseksi Pelastussuunnitelma luettavissa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA TURVALLISUUSOHJEET Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA Nämä turvallisuusohjeet ovat tarkoitettu kiinteistössä asuvien turvallisuuden edistämiseksi KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Jonna-Minna Lassila. Maatilan pelastussuunnitelma

Jonna-Minna Lassila. Maatilan pelastussuunnitelma 1 Jonna-Minna Lassila Maatilan pelastussuunnitelma Opinnäytetyö Syksy 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoki Maaseutuelinkeinojenkoulutusohjelma Kotieläintuotanto 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot