VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

2 SISÄLLYS INNEHÅLL HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Ylös - ja alas Upp och ner 6 TILASTOT STATISTIK KOSEKin tilastot vuonna 2008 Statistik för KOSEK TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2008 JA TULEVA TOIMINTA SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDE- NA 2008 OCH KOMMANDE VERKSAMHET 8 ICT Yritystoiminnan haasteisiin ratkaisuja yhteistyöllä Samarbete som lösning på problem i företagsverksamheten 9 KEMIA KEMI Uusia yrityksiä Kokkolan Suurteollisuusalueelle Nya företag på Karleby Storindustriområde 10 METALLI JA LASER METALL OCH LASER Suhdannemuutokset eivät poista eläköitymisen tuomia haasteita Konjunktursvängningar eliminerar inte de utmaningar som pensionsvågen medför 12 VENETEOLLISUUS BÅTBRANSCHEN Venealalle oma toimialaohjelma Eget branschprogram för båtindustrin 14 ELINTARVIKETEOLLISUUS LIVSMEDELSINDUSTRIN Tuotteille kansainvälisiä kanavia Internationella kanaler för produkterna 15 HYVINVOINTIALA VÄLFÄRDSBRANSCHEN Liiketoimintaosaamisen kehittäminen painopisteenä Tyngdpunkten på utveckling av affärskunskap 16 KAIVOSALA GRUVBRANSCHEN Hanke kiviainesten hyödyntämiseksi Projekt för utnyttjande av stenmaterial 16 RAHOITUS FINANSIERINGEN Rahoitusta riittää järkeviin investointeihin Finansiering hittas för vettiga investeringar 17 MEKAANINEN PUUTEOLLISUUS DEN MEKANISKA TRÄVARUINDUSTRIN Huomiota kiinnitetty henkilöstön jatkokouluttamiseen Personalens fortbildning poängteras 18 TOIMITILAT FÖRETAGSLOKALITETER Kaksi isoa liiketilarakennushanketta käynnistyi Två stora projekt för byggande av affärsutrymmen startades 19 TURKISTUOTANTO PÄLSPRODUKTIONEN Yhteistä turkisneuvontaa Gemensam pälsrådgivning 20 PROJEKTITOIMINTA PROJEKTVERKSAMHETEN Projektirekisteritietokanta tehostamaan projektien seurantaa Projektdatabas för effektivare uppföljning av projekt 23 REINO Omistajanvaihdoskeskukset jatkavat projektin työtä Ägarskiftescentralerna fortsätter projektets arbete 24 OMISTAJANVAIHDOS ÄGARSKIFTE Haasteena toimivan yrityskauppakulttuurin luominen Utmaning att skapa en fungerande kultur för företagsköp 25 REKRYTOINTI- JA TULOMUUTTO- PALVELU REKRYTERINGS- OCH ÅTERFLYTT- NINGSTJÄNSTEN Tavoitteena osaavan työvoiman houkutteleminen Målet att locka kompetent arbetskraft 26 YES- YRITTÄJYYSKASVATUSKESKUKSET PROJEKTI, KESKI-POHJANMAA YES-PROJEKTET FÖR FÖRETAGSAMHETS- FOSTRAN, MELLERSTA ÖSTERBOTTEN Yhdeksän YES-keskusta eri puolella Suomea Nio YES-centraler runt om i Finland 27 KP-LENTO, KOKKOLA PIETARSAARI LENTOASEMAN KEHITTÄMISPROJEKTI KP-LENTO, UTVECKLINGSPROJEKTET FÖR KARLEBY- JAKOBSTAD FLYGPLATS Matkustajamäärät kasvuun Stigande passagerarantal 28 VIESTINTÄ KOMMUNIKATION KOSEKin viestinnän tehtävät KOSEK:s kommunikationsuppgifter 28 Kosek mediassa Kosek i medierna 29 Tapahtumat Evenemang 30 Verkkoviestintä Kommunikation på nätet 31 TYÖLLISYYS SYSSELSÄTTNINGEN Työllisyyskatsaus 2008 Sysselsättningsläget TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Tuloslaskelma Resultaträkning 33 Tase Balansräkning 34 KOSEK Yleistä Allmänt 35 Organisaatiokaavio Organisationsschema 36 Hallituksen jäsenet vuonna 2008 Styrelsemedlemmarna år Työvaliokunta vuonna 2008 Arbetsutskottet år Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta vuonna 2007 Näringspolitiska delegationen år KOSEKin henkilöstö ja vastuualueet KOSEKs personal och ansvarsområden 39 KOSEK lyhyesti KOSEK i korthet 2 VUOSIKERTOMUS 2008

3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2008 Kokkolan seudun kehitysyhtiön KO- SEKin kuudes toimintavuosi täyttyi vuonna Kokkolan seutukunnan kehitys bruttokansantuotetta, työllisyyttä ja väestökehitystä mittaavalla btv-indeksillä on vuodesta 2003 lähtien ollut parasta koko Suomessa. Tieto perustuu vuoden 2009 helmikuussa julkistettuun valtakunnalliseen rakennemuutoskatsaukseen. KOSEK on ollut yhdessä muiden kehittäjätahojen kanssa ja yritysten tukena tätä myönteistä kehitystä vauhdittamassa. Saavutetut tulokset rohkaisevat seudun vahvistuneita koulutus- ja osaamisorganisaatioita sekä tutkimus- ja kehittämislaitoksia yhä parempaan ja tuloksellisempaan yhteistyöhön yhteisten tavoitteiden hyväksi. Seutukunnan kuntien määrätietoinen sitoutuminen kehitysyhtiön toiminnan tukemiseen on ollut välttämätön edellytys pitkäjännitteiselle työlle. KOSEKilla on ollut käytettävissä perusresurssit, joiden avulla eri hankkeiden rahoittamiseen on voitu saada kymmenkertainen määrä ulkopuolista rahoitusta. Laadun varmistamiseksi on pyritty saamaan kullekin hankkeelle sopivin vastuutaho ja paras osaajaverkosto. Yhteisin resurssein on myös voitu varmistaa mahdollisimman hyvät elinkeinopalvelut kaikissa osakaskunnissa. Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntaliitos toteutui vuoden 2009 alusta, jolloin kehitysyhtiön alue laajeni Ullavaan. Vuoden 2010 alusta Kalajoen ja Himangan kuntaliitos muuttaa toimialuetta, vaikka monet käynnistyneet yhteiset hankkeet jatkuvat lähivuosina. On välttämätöntä, että yhteistyö elinkeinojen edistämiseksi jatkuu myös naapuriseutukuntien kanssa tulevinakin vuosina. Maailmantaloutta ja rahoitusjärjestelmää koetteleva taantuma asettaa uusia haasteita kehittämistyölle, yrityksille ja työllistämiselle. Kiitokset KOSEKin henkilökunnalle tähänastisesta hyvästä työstä myös kuluneen toimintavuoden aikana. Samalla toivon kaikille ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta kohdata uudet haasteet, joita aika eteemme tuo. Hallituksen puheenjohtaja, Kaupunginjohtaja ANTTI ISOTALUS Kokkolan kaupunki KOSEK år 2008 Karlebynejdens utvecklingsbolag KOSEK har i och med år 2008 verkat i sex år. Enligt index som mäter bruttonationalinkomst, sysselsättning och befolkningsutveckling har utvecklingen i Karlebyregionen varit bäst i hela Finland sedan år Uppgiften grundar sig på den riksomfattande översikt över strukturförändringar som publicerades i februari KOSEK har tillsammans med andra utvecklingsorganisationer fungerat som stöd för företagen och satt fart på denna positiva utveckling. De uppnådda resultaten sporrar de stärkta utbildnings- och expertorganisationerna och forskningsoch utvecklingsinstituten i regionen till allt bättre och framgångsrikare samarbete för gemensamma mål. Regionkommunernas målmedvetna åtaganden för att stöda utvecklingsbolagets verksamhet har varit en absolut förutsättning för det långsiktiga arbetet. KO- SEK har haft basresurser till sitt förfogande med hjälp av vilka man har kunnat få tiofaldiga belopp utifrån för projektfinansieringen. För att säkra kvaliteten har man strävat till att få en så lämplig ledning som möjligt liksom bästa möjliga expertnätverk för projekten.tack vare gemensamma resurser har man dessutom kunnat försäkra bästa möjliga näringlivstjänster i alla ägarkommuner. Karleby, Kelviå, Lochteå och Ullava gick samman från början av år 2009 och därmed utsträcktes utvecklingsbolagets område till att omfatta Ullava. Från och med år 2010 kommer sammanslagningen av Kalajoki och Himango kommuner att ändra på verksamhetsområdet, trots att många redan startade samprojekt fortsätter under de närmaste åren. Det är nödvändigt att samarbetet med kommunerna i grannregionen för att främja näringslivet fortsätter under de kommande åren. Lågkonjunkturen som har drabbat världsekonomin och finansieringssystemet ställer utvecklingsarbetet, företagen och sysselsättningen inför nya utmaningar. Ett tack till KOSEK:s personal för den goda arbetsinsats den presterat även under det gångna året. Samtidigt önskar jag att alla fördomsfritt och modigt kan möta de nya utmaningar som tiden för med sig. Styrelseordförande för KOSEK Stadsdirektör ANTTI ISOTALUS Karleby stad ÅRSBERÄTTELSE

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Ylös ja alas Vuosi 2008 oli elinkeinoelämässä kaksijakoinen. Kaksi kolmannesta vuodesta elettiin maailmanlaajuisestikin vielä kovan kasvun ja hyvien kasvunäkymien aikaa. Syksyllä tilanne sitten äkkiä muuttui. Keväällä öljyn hinta rikkoi 150 dollaria tynnyriltä, hintaennusteet vielä kesällä olivat kovimmillaan 200 dollaria tynnyriltä, mutta sitten alkoi syöksy. Tätä kirjoitettaessa ollaan tasolla dollaria tynnyriltä. Lyhyet markkinakorot nousivat kesällä 2008 yli 5 %:n, nyt ne ovat kaikki alle 2 %. Rahoituskriisi alkoi USA:sta ja muutaman suuren pankin romahduksen seurauksena levisi nopeasti ympäri maailman. Tämä ei voinut olla näkymättä maailmanlaajuiseen talouteen. Pörssikurssit romahtivat, tilauskannat supistuivat ja osin pysähtyivät kokonaan. Yrityksissä alkoi lomautusten, irtisanomisten ja toiminnan karsimisen aika. Loppuvuonna maailman melskeet saavuttivat myös Kokkolan seudun. Ensimmäiset merkit tulivat Pietarsaaren paperiteollisuuden kautta. Myös alueen veneenrakennus joutui reagoimaan eteen tulleeseen kulutuskysynnän muutokseen. Varovaisuus hiipi alueelle ja tilauskannat supistuivat täälläkin. Loppuvuosikin mentiin vielä hyvää vauhtia, mutta vuosi 2009 on monilla yrityksillä sumuisa. Vaikka loppuvuosi toikin edellä kuvattuja tummia pilviä myös meidän alueelle, kokonaisuutena kulunutta vuotta leimasi vielä vahva kehityksen leima. Rakentaminen alueella oli voimakasta, yritykset avasivat uusia markkinoita ja yritysten tuloskunto oli hyvällä tasolla. Monilla toimintasektoreilla kärsittiin jopa työvoimapulasta. Alueelle kohdistuneita merkittäviä päätöksiä oli rahoituksen järjestyminen kaksoisraiteeseen Kokkola-Ylivieska välille. Tämä ei tuo vain liikenteen paranemista, vaan avaa myös monia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän ja sataman kehittymiseen. Käsillä olevassa suhdannetilanteessa se tarjoaa myös merkittävän työllistävän vaikutuksen. KOSEKin toiminnassa vuosi oli valmistautumista muutoksiin. Kokkolan, Lohtajan, Kälviän ja Ullavan kuntaliitos vuoden 2009 alusta tuo muutoksen omistajapohjaan. Himangan ja Kalajoen liitos vastaavasti muuttaa tilannetta vuoden 2010 alusta. Sen jälkeen KOSEKin omistajina ovat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit. Laadituissa toimintasuunnitelmissa tämä tulee olemaan omistajapohja, jolla lähivuodet toimintaa jatketaan, eikä omistajapohjan laajentamiseksi olla käymässä aktiivisia neuvotteluja. Sen sijaan KOSE- Kin osaamispääomaa voidaan aktiivisestikin tarjota lähialueen muille kunnille ja toimijoille palvelumyyntiperiaatteella. Muutoksiin kuuluu myös toimitusjohtaja Antti Porkon siirtyminen pois yhtiön palveluksesta Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajaksi. Itse olen toiminut väliaikaisena toimitusjohtajana oman työtehtäväni rinnalla alkaen, Tämä jakso on antanut hyvän kuvan siihen asiakaspinnassa tapahtuvaan työhön, jota tämän päivän yritysneuvonta ja kehittämistyö on. Maaliskuun puolessa välissä 2009 luovutan tehtävän uudeksi vakinaiseksi toimitusjohtajaksi valitulle Jonne Sandbergille. Jonne tuntee talon, onhan hän toiminut yritysasiamiehenä lähes KOSEKin aloittamisesta lähtien. Kiitän Anttia kuluneista vuosista, KO- SEKin ja alueen hyväksi tehdystä työstä sekä toivotan Jonnelle menestystä alueen kehittämisessä. Kun on tahto, on myös tie. Tuon sanonnan olen oppinut jo opiskeluaikana- ni. Nyt tarvitaan voimakasta alueellista tahtoa, jotta tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa Kokkolan alue säilyttää elinvoimansa, kehittyy ja menee eteenpäin. Avaimet siihen on olemassa, tulos syntyy meistä kaikista toimijoista - yhdessä toimien. JARMO NISSI Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja 4 VUOSIKERTOMUS 2008

5 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Upp och ner Året 2008 var tudelat i näringslivet. Två tredjedelar av året var även globalt en tid med snabb tillväxt och goda tillväxtutsikter. På hösten ändrades situationen sedan snabbt. På våren steg oljepriset till över 150 dollar per tunna, ännu på sommaren var de hårdaste prisprognoserna 200 dollar per tunna, men sedan började störtdykningen. När detta skrivs ligger priset på dollar per tunna. De korta marknadsräntorna steg på sommaren 2008 med över 5 % och nu ligger alla på under 2 %. Finansieringskrisen började i USA och till följd av några stora bankers kollaps spred den sig snabbt över hela världen. En inverkan på den globala ekonomin var oundviklig. Börskurserna rasade, orderstockarna minskade och en del företag blev helt utan. I företagen inleddes en tid med permitteringar, uppsägningar och nedskärningar. Mot slutet av året nådde oroligheterna ute i världen även Karlebyregionen. De första tecknen kom från Jakobstads pappersindustri. Även båtbyggnadsbranschen i området blev tvungen att reagera på ändringarna i konsumtionsefterfrågan. En försiktighet smög sig in på området och även här minskade orderstockarna. Resten av året var arbetstakten ännu god men vid början av året 2009 har verksamheten i många företag varit osäker. Trots att de ovan beskrivna hotfulla molnen hopade sig på himlen även i vårt område mot slutet av år 2008, präglades hela det gångna året ännu av en stark tillväxt. Byggandet i området var livligt, företagen öppnade nya marknader och företagens resultatskick var bra. Inom många verksamhetssektorer led man till och med av brist på arbetskraft. Beslut som var viktiga för området, var ordnad finansiering för dubbelspåret mellan Karleby och Ylivieska. Detta förbättrar inte enbart trafiken utan öppnar nya möjligheter också för näringslivet i området och utvecklingen av hamnen. I den aktuella konjunktursituationen har detta även en betydande sysselsättande inverkan. I KOSEKs verksamhet innebar året förberedelser inför ändringar. Karlebys, Lochteås, Kelviås och Ullavas kommunsammanslagning i början av år 2009 ändrar på ägarunderlaget. Himangos och Kalajokis sammanslagning ändrar på motsvarande sätt situationen från och med början av år Efter det ägs KOSEK av städerna Karleby och Kannus. I de upprättade verksamhetsplanerna kommer detta att vara ägarunderlaget i den fortsatta verksamheten under de närmaste åren och inga aktiva förhandlingar för att utvidga ägarunderlaget förs. I stället kan KOSEKs kunskapskapital aktivt erbjudas enligt serviceförsäljningsprincipen till övriga kommuner och aktörer i området. Att verkställande direktören Antti Porko byter arbetsplats och blir verkställande direktör för Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj hör också till ändringarna. Själv har jag från och med arbetat som tillfällig verkställande direktör samtidigt som jag har skött mina egna arbetsuppgifter. Denna period har gett mig en god bild av det arbete som utförs i kundbetjäningen som dagens företagsrådgivning och utvecklingsarbete är. I mitten av mars 2009 överlåter jag arbetet till Jonne Sandberg som valts till ny verkställande direktör. Jonne känner till huset, han har ju arbetat som företagsombud nästan ända sedan verksamheten i KOSEK inleddes. Jag tackar Antti för de gångna åren och det arbete han har gjort för KOSEK och området samt önskar Jonne framgång i utvecklingen av området. När viljan också är vägen. Det där uttrycket har jag lärt mig redan under studietiden. Nu behövs en stark regional vilja för att Karlebyområdet ska bibehålla sin livskraft, utvecklas och gå framåt i den här ekonomiskt utmanande situationen. Nyckeln till detta finns, resultat uppnås genom att alla aktörer samarbetar. JARMO NISSI Karleby stads utvecklingsdirektör ÅRSBERÄTTELSE

6 TILASTOT KOSEKin tilastot vuonna 2008 KOSEKin henkilökunnalle kertyi toimintavuoden aikana yhteensä 1587 tapaamista yrityksien, alueen muiden toimijoiden ja kuntien edustajien kanssa sekä eri projekteihin liittyen. Käynteihin ei ole laskettu mukaan lyhyitä puhelimitse tapahtuvia yhteydenottoja tai neuvontaa. Kaikista käynneistä yrityskäyntejä oli 809 käyntiä eli noin 51 prosenttia. Uusia yrityskontakteja tarkastelujakson aikana solmittiin 64 kappaletta. Vuoden 2008 aikana Kokkolan seutukunnassa perustettiin 114 yritystä Keski- Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxin kautta. Asiakaskäyntejä Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxilla oli yhteensä 342 kappaletta seutukunnan alueella. KOSEKin henkilöstön työtunnit 2008 Arbetstimmarna för KOSEK:s personal 2008 Uusyritysneuvonta Nyföretagsrådgivning KUNTA/ Asiakaskäynnit/kpl Asiakkaita/kpl Perustet. yrit./kpl KOMMUN sve/st. % Kunder/st % sve/st % Himanka/Himango Kannus Kokkola/Karleby Kälviä/Kelviå Lohtaja/Lochteå Yhteensä/Sammanlagt Taulukko 1. Uusyritysneuvonta ja perustetut yritykset Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxin tilastojen mukaan. Tabell 1. Nyföretagsrådgivning och grundade företag enligt Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxis statistik. Toimistotyö/Kontorsarbete 34% Yritykset/Företag 13% Omistajat/Ägare 1% Toimijat/Aktörer 5% Hankkeet/Projekt 7% KOSEKin projekti/projekt 25% Tapahtumat/Evenemang 6% Messut/ Mässor 5% Koulutus/ Utbildning 3% Työajo/Arbetskörning 1% Kuvio 1. KOSEKin varsinaisen henkilöstön työtunnit Työtunteihin ei ole laskettu mukaan KOSE- Kin projektihenkilöiden työtunteja eikä määräaikaisten työntekijöiden esimerkiksi harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden työtunteja. Diagram 1. Arbetstimmarna för KOSEK:s egentliga personal KOSEK:s projektarbetares och visstidsanställdas som t.ex. praktikanters och sommarjobbares arbetstimmar har inte medräknats här. 6 VUOSIKERTOMUS 2008

7 STATISTIK Statistik för KOSEK 2008 KOSEKs personal genomförde under verksamhetsåret totalt 1587 möten med företag, övriga aktörer i regionen samt med representanter för kommunerna och i anslutning till olika projekt. Till dessa möten har inte räknats kortare kontakter eller rådgivning som skett per telefon. Av alla besöken var antalet företagsbesök 809 eller cirka 51 procent. Antalet nya företagskontakter som knöts under redovisningsperioden var 64 stycken. Under år 2008 grundades genom Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxi 114 företag i Karlebyregionen. Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxi tog emot totalt 342 kundbesök inom regionens område. Käynnit sijaintikunnittain Besök kommunvis Käynnit toimijatyypeittäin Målen av KOSEKs besök enligt typ av aktör Käynnit tyypeittäin KOSEKs besök enligt typ Kunta/Kommun Käynnit/Besök % Himanka/Himango Kannus Kokkola/Karleby Kälviä/Kelviå Lohtaja/Lochteå Muu Övriga Seutukunta Karleby Ekonomiska Region Kuvio 2. KOSEKin käynnit kunnittain. Seutukunnalla tarkoitetaan koko Kokkolan seutukuntaa koskevaa toimintaa. Muulla tarkoitetaan seutukunnan ulkopuolelle kohdistuvaa toimintaa. Lähestulkoon kaikki lohkoon Muu jaoteltavat käynnit koskevat Kaustisen ja Pietarsaaren seutukuntia tai Keski-Pohjanmaan maakuntaa kokonaisuudessaan. Diagram 2. KOSEK:s besök kommunvis. Med Ekonomisk region avses den verksamhet som bedrivs i hela Karlebyregionen. Med Övrigt avses verksamhet som riktar sig utanför regionkommunen. Så gott som alla besök i sektorn Övrigt gäller Kaustbyoch Jakobstadsregionerna eller landskapet Mellersta Österbotten i sin helhet. Käynnit/Besök % Toimija/Aktör Projekti/Projekt Omistaja/Ägare Yritys/Företag Kuvio 3. KOSEKin käyntien kohdentuminen toimijatyypeittäin. Toimijalla tarkoitetaan alueen muita kehittämisorganisaatioita ja KOSEKin yhteistyöorganisaatioita. Omistajalla tarkoitetaan KOSEKin omistajakuntia eli Kokkolan seudun kuntia. Diagram 3. Målen för KOSEK:s besök enligt typ av aktör. Med aktör avses regionens övriga utvecklingsorganisationer och KOSEK:s samarbetsorganisationer. Med ägare avses KOSEK:s ägarkommuner, dvs. kommunerna i Karlebyregionen. Käyntit./Besökstyp Käynnit/Besök % Tervehdyskäynti Uppvaktning Kehittäminen Utveckling Koulutus Utbilding Ohjausryhmä Styrgrupp Messut Mässa Hanke Projekt Kuvio 4. KOSEKin käynnit tyypeittäin. Tervehdyskäynnillä tarkoitetaan ensimmäisiä yrityksiin tai muihin organisaatioihin suuntautuvia esittäytymiskäyntejä, joihin ei liity varsinaisesti kehittämistoimintaa. Lisäksi tervehdyskäynteihin lasketaan erilaiset onnittelu- ja muistamiskäynnit kuten yrityksen tai yrittäjän merkkipäivät. Diagram 4. KOSEKs besök enligt typ. Med Påhälsning avses de första besöken hos företag eller andra organisationer där avsikten har varit att presentera sig, men inte var egentlig utvecklingsverksamhet. Till kategorin Påhälsning räknas också besök för att gratulera eller ihågkomma företag eller företagare under märkesdagar. ÅRSBERÄTTELSE

8 ICT Yritystoiminnan haasteisiin ratkaisuja yhteistyöllä Vuoden 2008 aikana ICT sektorin kehitys Kokkolan seutukunnassa oli pääosin positiivista. Vuoden loppupuolella päättyneet yt neuvottelut eivät ICT sektorilla johtaneet lomautuksiin tai irtisanomisiin. Henkilöstömäärä pysyi toimialalla vakaana. Aluekeskusohjelmassa (AKO-ICT) vuoden aikana otettiin käyttöön uusia toimintamalleja, joista tärkein oli kokousten alussa tapahtuvat yritysvierailut ict- sekä muiden toimialojen yrityksissä. Yrityskäyntien pohjalta paneuduttiin konkreettisiin yritystoiminnan haasteisiin ja ratkaisut esiteltiin yrityksille. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan myös vuoden 2009 aikana. ICT sektorilla rahoitus myönnettiin kuuteen hankkeeseen. MobilePoint -hankkeen tavoitteena on tutkia ja toteuttaa yrityksille mobiilisovelluksia käyttäen teknologioina paikkatieto-järjestelmiä (GIS), paikannusjärjestelmiä (GPS) ja tunnistamisteknologioita (mm. RFID). TecDem hankkeen tavoitteena on kehittää ohjelmisto- ja laiteratkaisuja dementoituneen ihmisen ja hänen läheistensä avuksi. Tuloksena syntyy ns. dementia-apulaite, joka on omaisten ja hoitohenkilökunnan apuna dementiapotilaan hoidossa. Hanke ei ole vielä käynnistynyt. KAVERI hankekokonaisuus mahdollistaa eri toimialojen aikuis- ja etäopiskelun kehittämisen Kokkolan seutukunnassa. KAVE- RI hankekokonaisuus koostuu kolmesta eri hankkeesta: Verkotut (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), E-Pakki (Keski-Pohjanmaan aikuisopisto) ja Tulevaisuuden eoppia (CENTRIA, tutkimus ja kehitys). Kokonaisuuden tavoitteena on luoda alueelle verkostomaisesti toimiva oppimiskeskus, joka edesauttaa aikuiskoulutusta ja verkko-opiskelua. Monipuoliset ja toimivat verkko-opiskelumahdollisuudet vahvistavat alueen kilpailukykyä ja kehittävät yritysten osaamista henkilöstön joustavampien opiskelumahdollisuuksien kautta. Multipolis hankkeen tavoitteena on yritysklustereiden näkyvyyden lisääminen, yrityshankkeiden käynnistäminen Multipolis verkostossa, toimialojen välisen yhteistyön lisääminen ja teknologian siirto. Multipolis toimintaa aktivoitiin alueella Markku Norrenan ja Kari Nelon käynneillä. Käyntien seurauksena useampi seutukunnan yritys käy keskusteluja Multipolis verkoston kanssa mahdollisen yrityshankkeen käynnistämiseksi. Multipolis verkosto on kokonaisuus, jonka muodostavat 19 huipputekniikan eri osa-alueisiin keskittynyttä pohjoista osaamiskeskusta. Alueellisesti toimivien osaamiskeskusten eli polisten välisellä kiinteällä yhteistyöllä yhdistetään osaamisen tulokset ja luodaan näin entistä kilpailukykyisempiä huipputekniikan ratkaisuja. Alueella toimiva Netpolis on osa Multipolis verkostoa. ICT toimialan toimitilatilanne oli heikko vuoden 2008 aikana. Innogaten tilat eivät vastaa yritysten tarpeita ja ipark on vastaavasti ollut jo pidempään täynnä. Selkeää ratkaisua tilanteen parantumiseksi ei ole näkyvissä. Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KO- KO) työstäminen aloitettiin myös ICT sektorilla. Tulevaisuudessa Aluekeskusohjelma (AKO) vaihtuu KOKO:ksi. Toimintaan rahoitustavan muuttumisella ei ole vaikutusta. Samarbete som lösning på problem i företagsverksamheten Utvecklingen inom ICT-sektorn var huvudsakligen positiv i Karlebyregionen under år De samarbetsförhandlingar som hölls i slutet av året ledde inte till permitteringar eller uppsägningar. Antalet anställda hölls stabilt i branschen. Inom regioncentrumprogrammet (RCP- ICT) togs nya verksamhetsmodeller i bruk. En viktig förändring är att mötena numera inleds med besök hos ict-företag eller företag inom andra branscher. Genom företagsbesöken satte man sig konkretare in i företagets utmaningar och presenterade lösningar för företagen. Denna verksamhet kommer att fortsätta under år Inom ICT-sektorn beviljades finansiering för sex projekt. Målet för projektet Mobile- Point är att undersöka och förverkliga mobila tillämpningar genom utnyttjande av geografiska informationssystem (GIS), navigeringssystem (GPS) och identifieringssystem (bl.a. RFID). Projektet TecDem har som mål att utveckla program och apparatur som underlättar situationen för dementa och deras anhöriga. Resultatet är en hjälpanläggning för demensvård som skall underlätta anhörigas och vårdpersonalens arbete med dementa patienter. Projektet har ännu inte startats. Genom projekthelheten KAVERI utvecklas vuxen- och distansstudier inom olika branscher i Karlebyregionen. KAVERI består av tre olika projekt: Verkotut (Karleby universitetscentrum Chydenius), E-Pakki (Mellersta Österbottens vuxeninstitut och Tulevaisuuden eoppia (CENTRIA, forskning och utveckling). Målet för projektet som helhet är att skapa ett lärcentrum som fungerar som ett nätverk och främjar vuxenstudier och studier på Internet. Mångsidiga och fungerande möjligheter till nätverksstudier stärker regionens konkurrenskraft och utvecklar företagens kompetens då personalens studiemöjligheter blir flexiblare. Målet för projektet Multipolis är att göra företagsklustren synligare, att starta företagsprojekt i Multipolisnätverket samt att öka samarbetet och teknologiöverföring mellan branscherna. Multipolis-verksamheten har aktiverats i regionen genom Markku Norrenas och Kari Nelos besök. Som en följd av besöket diskuterar flera företag i regionen med Multipolisnätverket om att eventuellt starta ett företagsprojekt. Multipolis är en helhet som omfattar 19 kompetenscentra i norr som koncentrerat sig på olika delområden inom spetstekniken. Genom ett nära samarbete mellan de regionalt verksamma kompetenscentren, förenas resultaten av deras kompetens och sålunda skapas konkurrenskraftigare lösningar inom spetsteknologin jämfört med tidigare. Netpolis som fungerar i vår region är en del av Multipolis. Situationen för verksamhetsutrymmena i ICT-branschen var otillfredsställande under år Innogates utrymmen motsvarar inte företagens behov och ipark har och sin sida länge varit fullbelagt. Någon klar lösning på hur situationen skall förbättras finns inte i sikte. Beredningen av programmet för regional kohesion och konkurrenskraft (KOKO) startade också i ICT-sektorn. I fortsättningen kommer Regioncentrumprogrammet att omvandlas till det regionala programmet för kohesion och konkurrenskraft (KOKO). Ändringen av finansieringssättet kommer inte att påverka verksamheten. 8 VUOSIKERTOMUS 2008 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2008 JA TULEVA TOIMINTA

9 KEMIA KEMI Uusia yrityksiä Kokkolan Suurteollisuusalueelle KOSEK käynnisti Kokkola Industrial Parkin (KIP) etablointeja edistävän projektin, joka kestää kaksi vuotta. Tavoitteena on saada KIPille 11 uutta teollista yritystä. Vuonna 2008 alueelle sijoittui neljä uutta yritystä sekä useamman alihankkijan toiminta alueella vakiintui. Merkittävimpänä tulijana voidaan pitää Ekokem Palvelut Oy:tä, jonka sijoittuminen alkaa YVA prosessilla. Merkittävä askel alueelle on Merilinja Oy:n käynnistämä säännöllinen konttiliikenne Kokkolan Satamaan. Viennissä tämä on logistisesti merkittävä mahdollisuus alueen yrityksille. ECSPP:n (European Chemical Site Promotion Platform) vuosikokoukset pidettiin Frankfurtissa ja Rotterdamissa. Järjestölle valittiin uusi presidentti, Fred Duplessis. Vuoden aikana varmistui, että seuraava vuosikokous pidetään Kokkolassa maaliskuussa Kokkolan Suurteollisuus ry:n eri teemaryhmät kokoontuivat aktiivisesti keskustelemaan eri kehittämishankkeista. KOSEK on osallistunut erityisesti HR ryhmän toimintaan Rekrytointi- ja tulomuuttopalveluprojektin toimesta. Kokkolan seudun kemian osaamiskeskuksen työ jatkuu klustereissa. Useista henkilöstövaihdoksista huolimatta projekti on edennyt vuoden aikana oikeaan suuntaan ja ohjelmassa on käynnistetty useita erilaisia projekteja, muun muassa nahkateollisuuden jätteiden hyötykäyttöön tähtäävä projekti, Laatuoske (Innogaten laboratorioiden laatujärjestelmä), ja komposiittijätteen kierrättämiseen tähtäävä projekti. Nya företag på Karleby Storindustriområde KOSEK startade projektet för att främja etableringen av företag på Karleby Storindustriområde Kokkola Industrial Park (KIP). Projektet pågår i 2 år. Målet är att få 11 nya industriföretag till området. Under år 2008 etablerade sig fyra nya företag och flera underleverantörers verksamhet blev mera etablerad på området. Som det mest betydande bland företagen kan betraktas Ekokem Palvelut Oy, vars etablering startade genom miljökonsekvensbedömningsprocessen. Ett betydande steg togs också i och med att Merilinja Oy inledde regelbunden containertrafik på Karleby Hamn. Detta innebär en betydande logistisk möjlighet för företagen i regionen. ECSPP:s (European Chemical Site Promotion Platform) årsmöten hölls i Frankfurt och Rotterdam. Fred Duplessis valdes till ny president för organisationen. Under året blev det klart att nästa årsmöte hålls i Karleby i mars De olika temagrupperna i Karleby Storindustriområde rf samlades aktivt för att diskutera olika utvecklingsprojekt. KOSEK har deltagit särskilt i HR-gruppens verksamhet med anledning av Projektet för rekrytring och återflyttning. Kompetenscentret för kemi i Karlebyregionen fortsätter sitt arbete i klustren. Trots flera förändringar inom personalen har projektet gått i rätt riktning under året och flera olika projekt har startats inom programmet. Bland dessa finns ett projekt vars mål är att utnyttja avfallet från bl.a. läderindustrin och LaatuOske (ett kvalitetssystem för Innogates laboratorier), ett projekt för att återanvända kompositavfall. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2008 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

10 METALLI JA LASER teemoina oli Talous ja rahoitus, Kilpailukykyä tuotantoon robotiikka ja automaatio sekä Tuotesuunnittelun automaatio osana tuotekehitystä, osavalmistusta, osahankintayhteistyötä ja omaa kokoonpanoa. KOSEK rakennutti yhteismessuosastot Oulun Kunnossapito- ja Sopimusvalmistusmessuille ja Tampereen Alihankin- Suhdannemuutokset eivät poista eläköitymisen tuomia haasteita Metallisektorilla vuosi käynnistyi positiivisissa merkeissä ja toimialaa vaivasi puute osaajista. Loppuvuoden aikana tilauskirjat ohenivat ja osa seutukuntamme yrityksistä joutui lomauttamaan henkilöstöään. Työvoimapula metallisektorilla on poistunut suhdanteiden vuoksi, pidemmällä tähtäimellä suhdannemuutokset eivät poista tulevan eläköitymisen tuomia haasteita. Vuoden aikana toteutettiin useampi merkittävä yrityskauppa seutukunnassamme. Yhteistyössä metallialan toimijoiden kanssa kehitettiin vuoden alussa KONE- PAJA brändi, jonka alla järjestettiin vuoden aikana kolme seminaaria. Seminaarien 10 VUOSIKERTOMUS 2008 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2008 JA TULEVA TOIMINTA

11 METALL OCH LASER tamessuille. Oulussa osastolla mukana oli neljä yritystä. Tampereen Alihankintamessuilla KOSEKin yhteisosastolla oli kahdeksan yritystä ja kaksi toimijaa. Alihankintamessuilla oli ennätykselliset kävijää. Messuilla esittäytyi noin 900 yritystä 18 eri maasta. Messuosastoja oli 450, joten Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen kaikki neljä hallia olivat täynnä. KOSEKin kuntarahoitusosuus myönnettiin metallitoimialalla yhdelle hankkeelle. Mittaava käynnissäpito 2 hankkeessa jatketaan pysyvän mittaavan käynnissäpidon oppimiskeskuksen rakentamista Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluun. Lisäksi alueen teollisuuden kanssa rakennetaan kunnossapidon oppimispaketit. Viexpon järjestämä Fact Finding -matka Euro Blech 2008 messuille, Hannoveriin lokakuussa 2008 oli menestys. EuroBlech messut ovat metallialan erikoismessut ja yksi Euroopan suurimmista metalliteollisuuden messuista. Messuilla oli 1400 näytteilleasettajaa 40 maasta, kävijää ja neliötä näyttelytilaa. Mukana Fact Finding matkalla oli yrityksiä Kokkolasta, Seinäjoelta ja Vaasasta. Traileriklusterin selvitystyö mahdollisista toimialan sisäisistä yhteishankkeista valmistui vuoden 2008 loppuun mennessä. Selvityksen toteutti professori Tauno Kekäle Vaasan yliopistosta. Paikallisella tasolla KOSEK täydensi selvitystyötä. Selvitystyössä laadittiin kuvaus toimialan tämän hetken tilanteesta ja halukkuudesta tehdä yhteistyötä toimialan sisällä. Mukana oli suurin osa trailerialan päämiehistä ja alihankkijoista Vaasan, Pietarsaaren ja Kokkolan seuduilta. Kaikkien toimialan yritysten väliltä löytyi hyvin vähän konkreettisia yhteisiä kehitystoimenpiteitä. Kuitenkin suppeampien yritysryppäiden välillä oli yhteisiä kehityssuuntia, joita on mahdollista viedä eteenpäin. Vuoden 2009 alkupuolen tapaamiset osoittavat, johtavatko ne trailerialan yhteisten hankkeiden toteuttamiseen tai tiiviimpään yhteistyöhön alan sisällä. Vuoden 2008 aikana Viexpon johdolla keskusteltiin aktiivisesti Venäjän mahdollisuuksista. Lähinnä Barentsin alueen suurinvestoinnit voivat tarjota työtilaisuuksia suomalaisille metalliyrityksille. Asian selvittämistä jatketaan vuoden 2009 aikana. KOKO ohjelmaan liittyvä valmistelutyö aloitettiin myös Ako-Laserin osalta. Konjunktursvängningar eliminerar inte de utmaningar som pensionsvågen medför Året startade i positiva tecken för metallindustrin, men branschen led av brist på kompetent personal. Orderböckerna blev tunnare mot slutet av året och en del av företagen i regionen blev tvungna att permittera personal. Arbetskraftsbristen har försvunnit på grund av konjunkturerna, men konjukturförändringarna kan inte på lång sikt eliminera de utmaningar som den kommande pensioneringsvågen för med sig. Under året genomfördes flera betydande företagsköp i regionen. Genom ett samarbete mellan aktörer i metallbranschen utvecklades i början av året brandet KONEPAJA och i anslutning till det arrangerades tre seminarier under året. Teman för seminarierna var Ekonomi och finansiering, Konkurrenskraft i produktionen robotik och automation samt Automatisering av produktplaneringen som en del av produktutveckling, komponenttillverkning, samarbete kring anskaffning av komponenter och egen sammansättning. KOSEK byggde gemensamma avdelningar på mässan Kunnossapito- ja sopimusvalmistus i Uleåborg och underleverantörsmässan i Tammerfors. Med på avdelningen i Uleåborg fanns fyra företag. I Tammerfors underleverantörsmässa deltog åtta företag och två aktörer i KOSEK:s gemensamma mässavdelning. Underleverantörsmässan lockade ett rekordartat antal besökare, personer. Cirka 900 företag från 18 länder deltog i mässan. Det fanns 450 avdelningar på mässan, vilket innebar att Tammerfors mäss- och idrottsscentrums fyra hallar fylldes helt. KOSEK beviljade kommunfinansiering för ett projekt inom metallbranschen. I projektet Mittaava käynnissäpito 2 fortsätter utvecklandet av det tidigare påbörjade projektet för att utveckla ett lärcenter kring underhåll vid Mellersta Österbottens yrkeshögskola. Dessutom bygger man upp ett studiepaket kring underhåll i samarbete med regionens industri. FactFinding-resan till mässan Euro- Blech 2008 i Hannover, som arrangerades av Viexpo, blev en framgång. Euro- Blech-mässan är specialiserad på metallbranschen och en av de störta mässorna för metallindustrin i Europa. I mässan deltog 1400 utställare från 40 länder, besökare och utställarna fyllde kvadratmeter. Företag från Karleby, Seinäjoki och Vasa deltog i mässan. Utredningen om potentiella gemensamma projekt inom trailerklustret blev klar till slutet av år Utredningen gjordes av professor Tauno Kekäle vid Vasa universitet. Utredningsarbetet kompletterades på lokal nivå av KOSEK. I utredningen beskrevs det rådande läget i branschen samt utreddes vilken vilja till samarbete det finns i branschen. En stor del av huvudmännen och underleverantörerna i trailerbranschen från Vasa-, Jakobstads- och Karlebyregionerna deltog. Det framgick att det fanns ytterst få konkreta gemensamma utvecklingsåtgärder som omfattade alla företag i branschen. Inom de mindre företagsklustren fanns dock gemensamma utvecklingslinjer, som är möjliga att utveckla i framtiden. Möten som hålls i början av år 2009 kommer att utvisa om de leder till förverkligande av gemensamma projekt för trailerbranschen eller till ett intimare samarbete inom branschen. I början av år 2008 diskuterade man aktivt möjligheterna i Ryssland under Viexpos ledning. Det är närmast storinvesteringarna på Barentsområdet som kan erbjuda finska metallföretag arbetstillfällen. Ärendet utreds vidare under år Ett förberedande arbete i anslutning till KO- KO-programmet påbörjades också inom Ako-Laser. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2008 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

12 VENETEOLLISUUS Venealalle oma toimialaohjelma KOSEKin tehtävänä on toimia katalysaattorina ja aloitteentekijänä venealan kehittämisessä. Kuluneen vuoden aikana tavoitteena oli parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia, edesauttaa alueen kehitystä ja turvata yritysten osaamista. Vene08Båt -messut järjestettiin Helsingissä helmikuun alussa. Kokkolan ja Pietarsaaren seutukuntien yhteisosastolle osallistui yhdeksän yritystä eli yrityksien määrä kasvoi yhdellä edelliseen vuoteen verrattuna. Messut menivät alueen yritysten osalta hyvin. Pohjanmaan veneteollisuuden järjestyksessään kolmas Tervatynnyri luovutettiin Keskuskauppakamarille ja Pohjanmaan kauppakamarille. Alueen venealan tiedotustilaisuus ja yhteisosasto saivat mediassa runsaan näkyvyyden. Alihankkijatalo valmistui vuoden 2008 aikana MarineGateen. Alihankkijatalossa toimii tällä hetkellä GS-system ja Trikatex. Alihankkijatalo vahvistaa edelleen Marine- Gatea venealan keskittymänä ja Trikatexin hankkima jyrsijä tuo uutta osaamista Kokkolan seudulle. Kokkolassa järjestettiin elokuussa Kokkolan Uiva -venenäyttely. KOSEK oli mukana järjestämässä yhteisosaston, johon osallistuivat Kokkolan työvoimatoimisto, Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto, KE- TEK Marine, Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun tutkimus ja kehitysyksikkö Centria, Kokkolan Teollisuuskylä, TEKES, Keski-Pohjanmaa.Nyt! -hanke sekä Rekry hanke. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin infotilaisuus venealasta kiinnostuneille. Lokakuussa KOSEK järjesti yhdessä Viexpon, Oy Pietarsaaren seudun Elinkeinokeskus Concordian ja Pohjanmaan kauppakamarin kanssa venäläisen venealan lehdistön vierailun alueelle. Tavoitteena oli saada alueemme venevalmistajille enemmän näkyvyyttä Venäjän venealan lehdissä. Kokkolan ja Pietarsaaren seuduilta yhdeksän yritystä osallistui vierailuun. Vierailu oli erittäin onnistunut ja tarkoituksena on järjestää vastaava vierailu myös vuonna Tekesin venealan toimialaohjelma käynnistyi vuoden alussa. Ohjelman koordinaattorina toimii VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus ja toimialalle suunniteltu tukirahoitus on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa mukaan lukien yritysrahoitusosuudet. Alueemme kannalta yrityksien aktivoiminen ja edesauttaminen hakemaan rahoitusta ohjelmasta on edelleen ajankohtaista. 12 VUOSIKERTOMUS 2008 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2008 JA TULEVA TOIMINTA

13 BÅTBRANSCHEN Eget branschprogram för båtindustrin KOSEK har som uppgift att fungera som katalysator och initiativtagare för utvecklingen av båtindustrin. Målet har under det gångna året varit att förbättra företagens verksamhetsmöjligheter, främja utvecklingen i regionen och att trygga kompetensen i företagen. Mässan Vene08Båt arrangerades i Helsingfors i början av februari. På avdelningen som var gemensam för Jakobstads- och Karlebyregionerna var nio båtföretag representerade och deltagarantalet ökade med ett jämfört med föregående år. Mässan lyckades väl för regionens företag. Den österbottniska båtindustrins utmärkelse Tjärtunnan, som överräcktes för tredje gången, gick till Centralhandelskammaren och Österbottens handelskammare. Informationstillfället om båtbransch i regionen och den gemensamma avdelningen fick mycket utrymme i media. Underleverantörshuset i MarineGate blev färdigt år För närvarande verkar GS-system och Trikatex i underleverantörshuset. Underleverantörshuset stärker ytterligare MarineGates position som centrum för båtbranschen och fräsen som Trikatex anskaffat har fört med sig ny kompetens till Karleby. I augusti arrangerades båtutställningen Kokkolan Uiva. KOSEK var med och arrangerade en gemensam avdelning i vilken Karleby arbetskraftsbyrå, Mellersta Österbottens Vuxeninstitut, KETEK Marine, Mellersta Österbottens Yrkeshögskolas Forsknings- och utvecklingsenhet Centria, Karleby Industriby, TEKES och projekten Keski-Pohjanmaa.Nyt!. -och Rekry deltog. I samband med utställningen arrangerades rekryteringsinformation för personer intresserade av båtbranschen. I oktober arrangerade KOSEK i samarbete med Viexpo, Ab Jakobstadsnejdens Näringscentral Concordia och Österbottens handelskammare ett pressbesök där den ryska båtpressen besökte regionen. Syftet var att få mera synlighet för våra båttillverkare i ryska båttidningar. Ifrån Karleby och Jakobstads regioner deltog nio företag i besöket. Besöket var synnerligen lyckat och avsikten är att arrangera ett motsvarande besök även år Tekes branschprogram för båtbranschen startade i början av året. Som koordinator för programmet fungerar VTT, Statens tekniska forskningscentral och den stödfinansiering som reserverats för branschen uppgår sammanlagt till 25 miljoner euro inklusive företagsfinansiering. Ur vår regions synvinkel är det fortsättningsvis aktuellt att aktivera och hjälpa företagen att söka finansiering ur programmet. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2008 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

14 ELINTARVIKETEOLLISUUS LIVSMEDELSINDUSTRIN Tuotteille kansainvälisiä kanavia Atria Oyj ilmoitti lopettavansa Liha- Pouttu Oy:n teurastustoiminnan Kannuksessa vuoden 2008 loppuun mennessä. Yhteistyössä Kannuksen kaupungin, eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa toimintavuoden aikana löytyi uusia korvaavia työpaikkoja sekä perustettiin uusia yrityksiä Kannukseen ja Kannuksen ympäristöön. Kuitenkin loppuvuodesta kansainvälinen laskusuhdanne hankaloitti myös Liha-Poutulta työttömiksi jääneiden työllistymistä. Kokkolan seutukunnassa aloitettiin uuden teurastamon rakentaminen. Teurastamon toiminta käynnistyy vuoden 2009 alkupuolella. Lisäksi seutukuntaan on suunnitteilla toisenkin teurastamon perustaminen. Kokkolan seutukunta on ollut mukana usean maakunnan (Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Satakunta ja Lounais-Suomi) alueelle suunnitellun elintarvikealan kehittämishankkeen Nature Craftin valmistelutyössä. Opetusministeriön ESR rahoista ei riittänyt hankkeelle rahoitusta ja rahoituksen jatkoselvittelystä on jo päätetty. Muutamat alueemme elintarvikeyritykset osallistuivat toimintavuoden aika- na erilaisiin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin markkinointitapahtumiin, muun muassa alkuvuodesta Berliinissä Grune Woche:en, kansainvälisille elintarviketeollisuuden, maatalouden ja puutarhatalouden messuille. Maidonjalostusyhteistyötä juustopuolella laajennettiin Latvias-ta Puolaan, Saksaan, Ruotsiin ja Kiinaan. Internationella kanaler för produkterna Atria Abp meddelade att Liha-Pouttu Oy:s slakteriverksamhet i Kannus läggs ner inom år Genom samarbete mellan Kannus stad, olika myndigheter och andra aktörer hittades nya ersättande arbetsplatser under verksamhetsåret samt grundades nya företag i Kannus med omgivning. Den internationella lågkonjunkturen försvårade dock under slutet av året chanserna att få jobb för dem som blivit arbetslösa i och med Liha- Pouttus nedläggning. Bygganndet av ett nytt slakteri inleddes i Karlebyregionen. Slakteriet startar sin verksamhet i början av år Ytterligare ett slakteri planeras i regionen. Karlebyregionen har tillsammans med flera andra landskap (Kajana, Norra Savolax, Södra Savolax, Satakunda och Sydvästra Finland) deltagit i förberedelsearbetet för Nature Craft, ett utvecklingsprojektet för livsmedelsbranschen. Undervisningsministeriets ESF-medel räckte inte till för att finansiera projektet och fortsatt finansiering kommer att utredas. Några av livsmedelsföretagen i regionen har under verksamhetsåret deltagit i olika nationella och internationella marknadsföringsevenemang, bl.a. i början av året Grüne Woche i Berlin, en internationell mässa för livsmedelsindustri, jordbruk och trädgårdsskötsel. När det gäller samarbete inom mjölkförädling så har samarbetet på ostsidan utvidgats från Lettland till Polen, Tyskland, Sverige och Kina. 14 VUOSIKERTOMUS 2008 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2008 JA TULEVA TOIMINTA

15 HYVINVOINTIALA VÄLFÄRDSBRANSCHEN Liiketoimintaosaamisen kehittäminen painopisteenä Hyvinvointiala huomioitiin vuonna 2008 myös Kokkolan seudun aluekeskusohjelmassa. Ohjelman yhtenä painopistealueena on osaamistason kohottaminen, työmarkkinoiden toimivuus ja innovaatioympäristöt. Painopistealueen toimintalinjoja ovat aikuiskoulutusväylien kehittäminen, innovaatioympäristö ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. KOSEK vastaa liiketoimintaosaamisen kehittäminen osiosta ja toteutettaviksi aiotut toimenpiteet tehdään hyvinvointialalla. Kokkolan seudun aluekeskusohjelma on mukana KOSEKin toimesta kansallisessa hyvinvointiverkostossa. Verkoston toiminta vuoden 2008 aikana oli tuottoisaa. Verkostossa mukana oleva Porin seutu esitteli alueellaan kehitettyä liiketoiminnan kehittämismallia. Tätä mallia lähdettiin vuoden aikana levittämään verkostossa mukana oleville alueille. Myös Kokkolan seuduilla mallia kokeiltiin vaihtelevilla tuloksilla. Vuoden aikana hyvinvointialalla käynnistyi lukuisia uusia kehityshankkeita. Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun tutkimus ja kehitysyksikkö Centrian hallinnoima Hyvinvointi framille -hankkeen tavoitteena on tukea hyvinvointialan yrityksiä ja yhdistyksiä edistämällä verkostoitumista, vahvistamalla toimintaedellytyksiä ja kasvattamalla osaamistasoa. Mukana hankkeessa on noin 40 yritystä. Centrian hallinnoimassa Maakunnallinen Palveluseteli hankkeessa tarkoitus on saada aikaan palvelusetelin käyttöön yhtenäinen toimintamalli koko maakunnan alueelle ja palvelusetelijärjestelmän laajentaminen koskemaan myös kotisairaanhoitoa. Yliopistokeskus Chydeniuksen hallinnoima Welmed Labs hankkeen tavoitteena on perustaa testauslaboratorio, jonka avulla fyysistä toimintakykyä arvioidaan ja tutkitaan käyttäen viimeisimpiä mittausmenetelmiä ja teknologisia ratkaisuja. Tunnistamalla toimintakyvyn vajeita pyritään ennaltaehkäisemään muun muassa kaatumisia, tunnistamaan henkilön kuntoutumisen tarpeita ja suuntaamaan hoito tarkoituksenmukaisesti. Voi Hyvin messut järjestettiin Rakenna, Sisusta, Asu -messujen yhteydessä Kokkolassa syyskuussa. KOSEKin ja AKO:n (aluekeskusohjelma) johdolla järjestettiin yhteisosasto, jossa oli mukana Welmed Labs -hanke, Hyvinvointi framille -hanke ja kolme yritystä. Osaston tavoitteena oli tuoda esille seutukunnan kehitystyö ja se, miten tämä palvelee alueen yrityksiä. Yhteisosasto -konsepti oli onnistunut ja on käytettävissä myös tulevaisuudessa. Tyngdpunkten på utveckling av affärskunskap Under år 2008 ingick också välfärdsbranschen i regioncentrumprogrammet för Karlebyregionen. Tyngdpunktsområden i programmet är höjd kompetensnivån, en fungerande arbetsmarknad och innovationsmiljöer. Verksamhetslinjerna för tyngdpunktsområdena omfattar utveckling av vuxenutbildningen, innovationsmiljöer och affärskunskap. KOSEK ansvarar för utveckling av affärskunnande och åtgärderna koncentreras till välfärdsbranschen. Karlebyregionens regionscentrumprogram är genom KOSEK med i det nationella nätverket för välfärd. Nätverkets verksamhet var givande under år Björneborgsregionen, som också är med i nätverket, presenterade en i regionen utvecklad modell för företagsutveckling. Under året testades den här modellen i de regioner som deltog i nätverket. Även i Karleby prövade man med varierande resultat på modellen. Under året startades ett flertal nya utvecklingsprojekt inom välfärdsbranschen. Målet för projektet Hyvinvointi framille, som administreras av Mellersta Österbottens Yrkeshögskolas Forsknings- och utvecklingsenhet Centria, är att stöda företag och föreningar i välfärdsbranschen genom att främja nätverkandet, stärka verksamhetsförutsättningarna och höja kompetensnivån. Cirka 40 företag deltar i projektet. Projektet för Servicesedel för landskapet, som administreras av Centria, har som mål att få till stånd en enhetlig modell för användningen av servicesedlar i hela landskapet och att servicesedelsystemet skall utvidgas så att det också omfattar hemsjukvården. Projektet Welmed Labs, som administreras av Universitetscentret Chydenius, har som mål att grunda ett testlaboratorium där man bedömer och undersöker personers fysiska funktionsförmåga genom att använda av de nyaste mätmetoderna och teknologiska lösningarna. Genom att identifiera brister i människors funktionsförmåga strävar man till att förhindra exempelvis att de faller. Man kan också bedöma behovet av rehabilitering samt medverka till att göra vården ändamålsenlig. Mässan Må Bra arrangerades i Karleby i september i samband med mässan Bygg-Inred-Bo. Under KOSEK:s och regioncentrumprogrammets ledning ordnades en gemensam avdelning där projekten Welmed Labs och Hyvinvointi framille samt tre företag deltog. Målet för avdelningen var att visa upp utvecklingsarbetet i regionen och visa hur detta tjänar regionens företag. Samavdelningskonceptet var lyckat och kommer att tillämpas även i framtiden. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2008 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

16 KAIVOSALA RAHOITUS GRUVBRANSCHEN FINANSIERING Hanke kiviaineisten hyödyntämiseksi KOSEKin kuntarahoitusta myönnettiin yhdelle kaivosalan hankkeelle. POSKI hanke toteutetaan Keski- Pohjanmaan liiton, Geologian tutkimuskeskuksen ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyössä. POSKI -hankkeen tavoitteena on koota ja täydentää perustiedot sora- ja kallioalueiden kiviainesten määrästä ja laadusta, niiden geologisista, biologisista ja maisemallisista arvoista sekä soveltuvuudesta vedenhankintaan ja/ tai kiviaineshuoltoon Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan alueilla. Hankkeessa tehdään myös kiviainesten kulutusennusteet seuraavaksi 20 vuodeksi ja selvitetään tutkimusalueella olevat kiviainesta korvaavat materiaalit, kuten rakennuskivilouhimoiden sivukivet sekä energiantuotantolaitosten tuhkat ja kuonat. Hankkeen tuottamia tietoja hyödynnetään aluekehittämisessä ja erityisesti maakuntakaavoituksessa. Kaustisen seutukuntaan sijoittuvan kaivoksen tuotantotilojen rakentaminen on siirtynyt eteenpäin. Projekt för utnyttjande av stenmaterial Rahoitusta riittää järkeviin KOSEK beviljade kommunfinansiering för ett projekt i gruvbranschen. Projektet POSKI genomförs av Mellersta Österbotten förbund, Geologiska forskningsanstalten och Västra Finlands miljöcentral. Syftet med projektet POSKI är att samla in och komplettera basuppgifter om stenmaterialens kvantitet och kvalitet i grus- och bergområden, deras geologiska, biologiska och landskapsmässiga värden samt deras lämplighet för vattenoch/eller stenmaterialförsörjning i Karleby- och Kaustbyregionerna. Inom projektet uppgörs också prognoser för användningen av stenmaterial för de kommande 20 åren. På de områden som undersöks utreds vilka material som kan ersätta stenmaterialet, exempelvis sidostenmaterialen i stenbrott för byggnadssten samt aska och slagg från energiproduktionsanläggningarna. Den information som genereras i projektet används i regionutvecklingen och särskilt i landskapsplaneringen. Byggandet av produktionsutrymmen för en gruva i Kaustbyregionen har skjutits upp. investointeihin Alkuvuodesta alueen yritysten rahoitus toimi normaalisti. Investointeihin ja kehittämiseen löytyi rahaa. Loppuvuodesta valmistauduttiin voimistuneen kansainvälisen taantuman mahdollisiin rahoitusvajeisiin. KOSEKin johdolla käytiin neuvottelut kaikkien yhteiskunnallisten rahoittajien ja alueen pankkien kanssa. Kaikki tahot korostivat, että hyviin ja järkeviin investointeihin ja kehittämishankkeisiin riittää rahoitusta. Valtioneuvosto myönsi Finnveralle lisää lainan myöntövaltuutuksia. Taantuman kestäessä pidempään tulee kaikesta huolimatta haasteita käyttöpääomarahoituksen suhteen, kun yritysten kulut juoksevat eikä tilauksia saada riittävästi. Tämä vaatii tulevan vuoden aikana valtiovallalta lisää rahoitusresursseja Finnveralle ja pankeille. Finansiering hittas för vettiga investeringar Finansieringen för regionens företag fungerade normalt i början av året. Det fanns pengar för investeringar och utveckling. I slutet av året förberedde man sig på eventuella finansieringsunderskott på grund av den allt starkare internationella recessionen. Under KOSEKs ledning fördes förhandlingar med alla samhälleliga finansiärer och bankerna i regionen. Från alla instanser försäkrades det att det finns finansiering för bra och vettiga investeringar och utvecklingsprojekt. Statsrådet har beviljat Finnvera mera lånebeviljningsfullmakter.ifall lågkonjunkturen framskrider kan det trots allt bli problem med driftskapital då företagen har löpande utgifter och de inkommande beställningarna inte är tillräckliga. Situationen kräver mera finansieringsresurser för Finnvera och bankerna under det kommande året. 16 VUOSIKERTOMUS 2008 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2008 JA TULEVA TOIMINTA

17 MEKAANINEN PUUTEOLLISUUS DEN MEKANISKA TRÄVARUINDUSTRIN Huomiota kiinnitetty henkilöstön jatkokouluttamiseen Alkuvuodesta puualan yritykset jatkoivat voimakasta kasvuaan investoiden ja rekrytoiden lisää henkilökuntaa. Toimintavuoden jälkimmäisellä puoliskolla kansainvälinen laskusuhdanne laski voimakkaasti rakennusalan tuotteiden kysyntää myös Kokkolan seutukunnassa. Useimmat puualan yritykset vähensivät loppuvuodesta työvoimaansa muun muassa päättäen määräaikaisia työsuhteita, valmistellen tulevalle vuodella sijoittuvia lomautuksia ja sopien irtisanomisia. Positiivista kuitenkin on, että mekaanisen puualan yritykset ovat valmistelleet henkilöstönsä jatkokouluttamista taantuman aikana. Lisäksi käynnistyi muutama erityisen merkittävä yrityskohtainen kehittämishanke. Kokkolan seutu kuuluu Centrian Ylivieskan yksikön hallinnoimaan mekaanisen puualan kehittämishankkeeseen, R&D Woodiin. Sen kautta on voitu huomattavissa määrin auttaa yrityskohtaisia puualan kehittämishankkeita. Hanke jatkuu vuoden 2010 loppuun saakka. Ketekin, Kokkolan kaupungin ja Oulun yliopiston arkkitehtiosaston kanssa käynnistettiin alkusyksystä arkkitehtikilpailu Inno-koulu hankkeessa. Hankkeen pilottikohteena on Torkinmäen koulun remontointi. Hankkeen tavoitteena on kehittää rakentamismenetelmä julkisille rakennuksille, jotka voidaan rakennusten käyttötarpeen loputtua purkaa ja siirtää osamateriaalina uuteen paikkaan ja uuteen käyttötarkoitukseen. Loppusyksystä kolmen eri yliopiston arkkitehtiopiskelijat esittelivät jo alustavia suunnitelmiaan näistä rakennuksista. Personalens fortbildning poängteras D en starka tillväxten i träbranschen fortsatte i början av året och företagen både investerade och rekryterade mera personal. Under den senare hälften sjönk efterfrågan på produkter kraftigt också i Karlebyregionen pga. den internationella lågkonjunkturen. De flesta företag i träbranschen minskade sin personalstyrka i slutet av året genom att bl.a. avsluta tidsbestämda arbetsförhållanden, förbereda permitteringar för det kommande året och avtala om uppsägningar. Det är emellertid positivt att företagen inom den mekaniska träindustrin har planerat att fortbilda sin personal under lågkonjunkturen. Ytterligare har också några synnerligen betydande företagsspecifika utvecklingsprojekt startat. Karlebyregionen är med i ett utvecklingsprojekt inom den mekaniska träbranschen, R&D Wood. Projektet administreras av Centrias enhet i Ylivieska. Tack vare projektet har man i stor utsträckning kunnat främja företagsspecifika utvecklingsprojekt i träbranschen. Projektet pågår till slutet av år Genom ett samarbete mellan Ketek, Karleby stad och Uleåborgs universitets avdelning för arkitektur startades i början av hösten en arkitekttävling inom ramen för projektet Innokoulu. Pilotobjektet för projektet är renoveringen av Torkinmäki skola. Syftet med projektet är att utveckla byggnadsmetoder för offentliga byggnader, som gör att man när användningen av byggnaden upphör kan riva den och flytta delar av materialet till nya platser och för nya användningsändamål. Redan under senhösten presenterade arkitektstuderande från tre olika universitet preliminära planer för de aktuella byggnaderna. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2008 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

18 TOIMITILAT VERKSAMHETSUTRYMMEN liiketilarakennushanketta Kaksi isoa käynnistyi Toimitilojen kysyntä oli alkuvuodesta hiljaista, mutta vilkastui jonkin verran loppukevään aikana. Alkuvuonna pääasiassa kyselyt kohdistuivat toimisto- ja liiketiloihin sekä pieniin hallitiloihin. Liiketilojen osalta kysyntä keskittyi Kokkolan keskusta-alueelle. Loppuvuodesta kysyntä väheni edelleen ja kyselyt keskittyivät pieniin toimistotiloihin ja edullisiin hallitiloihin. Sopivaa hallitarjontaa on vähäisesti tarjolla, koska suurin osa seutukunnan hallitilasta on täynnä. Yritykset rakensivat edelleen itse aktiivisesti uutta hallitilaa omaan käyttöönsä vuoden 2008 aikana. Yrityspuolella on tosin havaittavissa suvantovaihe uusien rakennuskohteiden aloittamisessa. Isoimmista liiketilarakennushankkeista käynnistyivät Kokkolan keskustaalueella Kauppakeskus Chydenian kolmas vaihe ja Rantakadun kiinteistön täydellinen remontointi. Molemmat hankkeet tulevat lisäämään liiketilojen määrää Kokkolan keskustan alueella vuosien 2008 ja 2009 aikana. Två stora projekt för byggande av affärsutrymmen startades Efterfrågan på affärsutrymmen var lugn i början på året, men blev livligare mot slutet av våren. I början av året efterfrågades i huvudsak kontors- och affärutrymmen samt mindre hallar. Efterfrågan på verksamhetsutrymmen koncentrerades till Karleby centrumområde. Mot årets slut minskade efterfrågan igen och den gällde främst små kontorsutrymmen och förmånliga hallutrymmen. Utbudet på lämpliga hallutrymmen är dåligt eftersom de flesta hallar i regionen är fulla. Företagen byggde själva aktivt nya hallutrymmen för eget bruk under år Man kan visserligen notera att det för tillfället råder stiltje för att inleda nya byggobjekt på företagssidan. Bland de största affärsbyggnadsprojekten som inleddes i Karlebys centrumområde fanns Affärscentret Chydenias tredje skede och en fullständig renovering av fastigheten på Strandgatan. Vardera projektet kommer att öka antalet affärslägenheter i Karleby centrum under åren 2008 och VUOSIKERTOMUS 2008 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2008 JA TULEVA TOIMINTA

19 TURKISTUOTANTO PÄLSPRODUKTIONEN Yhteistä turkisneuvontaa Toimintavuosi 2008 oli turkistoiminnan juhlavuosi Suomessa. Sen kunniaksi järjestettiin Kokkolassa jo tammikuussa valtakunnallinen juhlaseminaari turkistuotannon kehittämiseksi entistä monipuolisemmaksi työllistäjäksi meidänkin alueellamme. Keväällä käynnistyi Kokkolan seudun ja Kalajokilaakson alueella yhteinen turkisneuvontahanke. Hankkeen tarkoituksena on tehostaa muun muassa turkiseläinten terveyttä ja talousseurantaa turkistuotantotiloilla. Tulokset ovat olleet hyviä. Valtaosa Kokkolan seudun turkistuottajista on hankkeessa mukana. Turkisten hinnat, varsinkaan kettujen hinnat eivät olleet koko vuoden aikana riittävät. Loppuvuodesta turkisten kysyntää heikentänyt kansainvälinen taantuma aiheutti muun muassa sen, että valtaosa ketunnahkoista jäi myymättä loppuvuoden huutokaupassa Vantaalla. Vähän aikaisemmin Kööpenhaminan huutokaupassa kävi samoin. Jo useita vuosia jatkunut heikko hintakehitys ketun tavallisissa nahoissa on heikentänyt turkistilojen kannattavuutta. Tulevina vuosina turkistilojen lukumäärä vähenee alueellamme. Samoin varmasti myös kasvatettujen kettujen määrä vähenee kysyntää vastaavaksi. Gemensam pälsrådgivning Verksamhetsåret 2008 var ett jubileumsår för pälsnäringen i Finland. För att hedra detta arrangerades ett riksomfattande seminarium i Karleby redan i januari i syfte att utveckla pälsnäringen till en mångsidigare sysselsättare i även vårt område. Under våren startade ett gemensamt pälsrådgivningsprojekt i Karlebyregionen och Kalajokidalen. Syftet med projektet är att förbättra bl.a. pälsdjurens hälsa och effektivera uppföljningen av pälsfarmernas ekonomi. Resultaten har varit goda. Större delen av pälsproducenterna i Karlebyregionen är med. Skinnpriserna, och i synnerhet priserna på rävskinn, har inte varit tillräckligt höga under hela året. I slutet av året hade den internationella lågkonjunkturen försvagat efterfrågan på pälsskinn i den grad att största delen av rävskinnen blev osålda på senhöstens auktion i Vanda. Lite tidigare var situationen densamma på auktionen i Köpenhamn. Den svaga prisutvecklingen på vanliga rävskinn som har pågått redan flera år har försämrat rävfarmernas lönsamhet. Antalet rävfarmer kommer att minska i vår region under de kommande åren. Samtidigt kommer också antalet rävar som föds upp att minska för att motsvara efterfrågan. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2008 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

20 PROJEKTITOIMINTA Projektirekisteritietokanta tehostamaan projektien seurantaa Projektikoordinaattorin tehtäväkenttään kuntarahoituspuolella kuuluu yleisesti projekteihin liittyvien toimistotöiden keskitetty hoitaminen, rahoituskäytänteistä sopiminen ja suunnittelu muiden rahoittajien kanssa, budjetointi sekä kuntarahoituksesta raportointi ja tiedottaminen. Projektikoordinaattorin tehtäväkenttään kuuluu myös omien projekteihin valmistelu sekä projektipäälliköiden tukeminen omien projektien läpiviennissä ja hallinnoinnissa. Projektirahoituksen haku-, maksatusja seurantaprosessien selkeyttämiseksi luotiin vuoden 2008 aikana selainpohjainen projektirekisteritietokanta, jonka tarkoituksena on tehostaa projektien seurantaa niin maksatuksien kuin etenemisenkin kannalta. Kesäkuussa päivitettiin ja selkeytettiin kuntarahoituksen myöntämisen edellytyksiä. Uusista toimintatavoista tiedotettiin elokuussa erikseen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa sekä päivittämällä ohjeistukset myös KOSEKin www-sivuille. Vuonna 2008 KOSEK hallinnoi neljää 20 VUOSIKERTOMUS 2008

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 17 26 22 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2009 KOSEK år 2009 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Tyngdpunkten på utveckling av affärskunnande

Tyngdpunkten på utveckling av affärskunnande VUOSIKERTOMUS 2007 ÅRSBERÄTTELSE S I S Ä L L Y S I N N E H Å L L 12 16 18 25 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kehitysyhtiön vuosi 2007 Utvecklingsbolaget år 2007 4 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral Valmisteltu omistajanvaihdos - Ett planerat ägarskifte VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral timo. vauhkonen@krs.fi Dags för generationsskifte - förberedd

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Fas 1: Förberedelser Vaihe 1: Esivalmistelu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Schemat för beredningen i Österbotten Työlista valmistelulle

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 475/2012 vp Ammattikorkeakoulujen turvaaminen aikuiskoulutuksen Eduskunnan puhemiehelle Julkisuuteen tulleen tiedon mukaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ollaan uudistamassa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Ikääntyvät arvoonsa työssä Äldre personer till heders i arbetet

Ikääntyvät arvoonsa työssä Äldre personer till heders i arbetet Ikääntyvät arvoonsa työssä Äldre personer till heders i arbetet Suomen työelämäpalkinto on tunnustus toiminnasta ikääntyvien työssä jaksamisen hyväksi Suomen työelämäpalkinto annetaan vuosittain vuodesta

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Föregripa nde strukturomva ndling

Föregripa nde strukturomva ndling Ö STERBOTTEN S FÖ RBUN D PO HJAN MAAN LIITTO Föregripa nde strukturomva ndling Ennakoitu rakennemuutos (ERM) w w w.obotnia.fi facebook.com/ obotnia Mål Tavoitteet Förnyelse, tillvä xt och interna tiona

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare?

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Pia Vähäkangas, Muutosagentti, förändringsagent 17.11.2016 Pia Vähäkangas 1 Pohjanmaan maakunta Landskapet Österbotten 17.11.2016 Pia Vähäkangas 2 Yhteen sovitettu

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS huhtikuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Päiväkotirauha Dagisfred

Päiväkotirauha Dagisfred 15.3.2017 varhaiskasvattajille Mia Viljanen ja Maria Stoor-Grenner Päiväkotirauha Dagisfred Kaverisuhteita vahvistava ja kiusaamista ehkäisevä toimintatapa Ett sätt att stärka kompisrelationer och förebygga

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 143/2005 vp Näyttökokeiden resurssien varmistaminen Eduskunnan puhemiehelle Ammatilliset näyttötutkinnot ovat saaneet pysyvän jalansijan suomalaisessa koulutus- ja tutkintojärjestelmässä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

1 Hanketoiminta 3/2008

1 Hanketoiminta 3/2008 Osavuosiraportti 3/2008 Sisällys 1 Hanketoiminta 3/2008...2 1.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...2 1.2 REINO -projekti...3 2 KOSEKin tilastot heinä-syyskuu 2008...4 3 Tilanne vastuutoimialoilla 3/2008

Lisätiedot

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari 8.4.2014 Jubileumsseminarium Hajavesiasetus 2004 - uusi tilanne Avloppsförordningen -

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Pohjanmaan hyvinvointistrategian. Projektet Beredning av välfärdsstrategi för Österbotten

Pohjanmaan hyvinvointistrategian. Projektet Beredning av välfärdsstrategi för Österbotten Pohjanmaan hyvinvointistrategian valmistelutyö -projekti Projektet Beredning av välfärdsstrategi för Österbotten Kristiina Strandman, HTT, projektipäällikkö Kristiina Strandman, FöD, projektchef 14.1.2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 City of Helsinki 3 Helsinki-Uusimaa 4 Österbotten 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Viranomaistapaaminen 19-20.1.2012 Myndighetssammanträde 19-20.1.2012 Torne Älv Total area 40 157 km 2 From alpine to coastal areas climate gradient Sensitive environment

Lisätiedot