VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

2 SISÄLLYS INNEHÅLL HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Kokkolan seutu selvisi taantumasta vähäisin kolhuin Karlebyregionen klarade lågkonjunkturen med små skavanker 5 TILASTOT STATISTIK KOSEKin tilastot vuonna 2010 KOSEK:s statistik år TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2010 JA TULEVA TOIMINTA SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2010 OCH KOMMANDE VERKSAMHET 7 ICT Vahva usko omaan osaamiseen Stark tro på den egna kompetensen 8 KEMIA KEMI Mukana luomassa litiumklusteria KOSEK aktiv i skapandet av ett litiumkluster 9 METALLI JA LASER METALL OCH LASER Verkostoitumisen kautta mukaan suurhankkeisiin Via nätverkande till storprojekt 10 VENETEOLLISUUS BÅTBRANSCHEN Panostuksia venealan markkinointiin Satsningar på marknadsföringen av båtbranschen 11 ELINTARVIKETEOLLISUUS LIVSMEDELSINDUSTRIN Tavoitteena elintarvikealan kehittämisyksikkö Målet en utvecklingsenhet för livsmedelsbranchen. 12 HYVINVOINTIALA VÄLFÄRDSBRANSCHEN Yritysten ja julkisen sektorin välinen keskustelu tärkeää Dialogen mellan företagen och offentliga sektorn viktig 13 KULJETUS TRANSPORT Kaksoisraiteen rakentaminen luo mahdollisuuksia Byggandet av den dubbelspåriga banan skapar möjligheter 14 PALVELUALA JA LUOVAT ALAT SERVICEBRANSCHEN OCH DE KREATIVA BRANSCHERNA Huomio liiketoimintaosaamisen kehittämiseen Fokus på utveckling av affärsverksamheten 15 MEKAANINEN PUUTEOLLISUUS DEN MEKANISKA TRÄVARU- INDUSTRIN Kehityshankkeiden kautta uusia tuotteita markkinoille Nya produkter ut på marknaden via utvecklingsprojekt 16 TURKISTUOTANTO PÄLSNÄRINGEN Hinnannoususta puhtia omistajanvaihdoksiin Prisstegringen satte fart på ägarskiftena 17 PROJEKTITOIMINTA PROJEKTVERKSAMHETEN Kansainvälisen hankeosaamisen kasvattamista Ökad kompetens för internationella projekt 19 OMISTAJANVAIHDOS ÄGARSKIFTE Nextia vastaa omistajanvaihdospalveluiden kysyntään Nextia svarar på efterfrågan av ägarskiftestjänster 20 REKRYTOINTI- JA TULOMUUTTO- PALVELU REKRYTERINGS- OCH ÅTER- FLYTTNINGSTJÄNSTEN Painopiste elinkeinoelämän aluemarkkinoinnissa Tyngdpunkten på näringslivets regionmarknadsföring 21 KANNUS KEHITTYVÄ KAUPUNKI Yrityksien aktivointia ja kehittämistarpeiden etsimistä Aktivering av företag och sökande efter utvecklingsbehov 23 VIESTINTÄ KOMMUNIKATION Sosiaalinen media avaa uusia mahdollisuuksia Sociala medier öppnar nya möjligheter 25 TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Tuloslaskelma Resultaträkning 26 Tase Balansräkning 27 KOSEK Yleistä Allmänt 28 Organisaatiokaavio Organisationsschema 29 Hallituksen jäsenet vuonna 2010 Styrelsemedlemmarna år Työvaliokunta vuonna 2010 Arbetsutskottet år KOSEKin toimitusjohtaja KOSEKs verkställande direktör 30 KOSEKin henkilöstö ja vastuualueet KOSEKs personal och ansvarsområden 2 VUOSIKERTOMUS 2010

3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Käsissäsi oleva vuosikatsaus kertoo monipuolisesti KOSEKin ja sen yhteistyöverkoston aktiivisesta toimintavuodesta. Se kertoo myös kehitysyhtiön alueen myönteisestä kehityksestä ja merkittävistä hankkeista, jotka luovat uusia kasvun edellytyksiä lähitulevaisuuteen. Yritystoiminnan vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen ovat Kannuksen ja Kokkolan kaupunkien yhteisen kehitysyhtiön keskeisimmät tavoitteet. Vuoden 2010 aikana päästiin näissä tavoitteissa jälleen vahvasti eteenpäin, kun työttömyysaste laski noin kaksi prosenttiyksikköä alle maan keskiarvon. Kannustavat kiitokset työstä ja tuloksista kaikille yhteistyökumppaneille, yrityksille ja kehitysyhtiön osaavalle henkilöstölle. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja myös Kokkolan asuntomessuvuoteen 2011, jolloin tämä valtakunnallinen suurtapahtuma tekee aluetta mahdollisuuksineen tunnetuksi. KOSEKin hallituksen puheenjohtaja Kokkolan kaupunginjohtaja ANTTI ISOTALUS Året 2010 för KOSEK Å rsberättelsen som du håller i dina händer berättar mångsidigt om det aktiva verksamhetsåret som KOSEK och dess samarbetsnätverk har haft. Den berättar även om den positiva utvecklingen och betydelsefulla projekt inom utvecklingsbolagets område som skapar nya förutsättningar för tillväxt i den närmaste framtiden. De centrala målen för det gemensamma utvecklingsbolaget för Kannus och Karleby städer är att stärka företagsverksamheten och förbättra sysselsättningsläget. Under år 2010 gjorde man stora framsteg och resultatet var att arbetslöshetsgraden sjönk ca två procentenheter under landets medeltal. Jag vill framföra ett uppmuntrande tack för arbetet och resultaten till alla samarbetspartners, företag och utvecklingsbolagets kompetenta personal. Härifrån är det lätt att fortsätta vidare och även till år 2011 som präglas av bostadsmässan i Karleby. Detta landsomfattande storevenemang kommer att göra reklam för vårt område med alla dess möjligheter. Karleby stad stadsdirektör ANTTI ISOTALUS ÅRSBERÄTTELSE

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Kokkolan seutu selvisi taantumasta vähäisin kolhuin Vuodesta 2010 muodostui monessa mielessä paluun vuosi, teollinen tuotanto lähti taantumaan jälkeen nousuun. Kokkolan seutu selvisi melko vähäisillä kolhuilla taantumasta: pahempaa työttömyysaaltoa ei tullut ja suuremmalta konkurssisumalta säästyttiin. Vuoteen mahtui monia ilonaiheita. Tapiola avasi palvelukeskuksensa Kokkolassa ja loppuvuonna myös DNA ilmoitti avaavansa palvelukeskuksensa Kokkolaan. Heinolan alueella otettiin käyttöön monta uutta liikekiinteistöä ja Kokkolaan avattiin Syömishäiriöklinikka. Palvelualalla vuosi oli monella eri mittarilla mitattuna menestyksekäs ja työpaikkalisäys oli positiivinen. Kokkola-Pietarsaaren lentokenttä vietti 50-vuotisjuhliaan syksyllä. Vaikka kotimaisessa lentoliikenteessä tapahtui vuonna 2010 merkittäviä rakennemuutoksia, lopputulos alueellamme oli kuitenkin hyvä: vuorotiheys kentällemme jopa kasvoi ja yhteistyö Finncomm Airlinesin kanssa kehittyi monella rintamalla. Kannus-kehittyvä kaupunki projektin ansiosta Kannuksessa aktivoitui kuntapäättäjien ja elinkeinoelämän välinen vuoropuhelu, joka konkretisoitui Yrittäjäfoorumi tilaisuutena. Tulevat suurhankkeet muodostavat mielenkiintoisen ja haastavan kokonaisuuden alueen teollisuudelle. Keskeisimpiä hankkeita ovat kaksoisraiteen rakentaminen Kokkola-Ylivieska välille, tuulivoimateollisuuden investoinnit, Barentsin alue Venäjällä sekä tulevat kaivos- ja ydinvoimalahankkeet. KOSEK on ottanut aktiivisen roolin teollisuuden aktivoimisessa ja valmiuksien parantamisessa. Käytännössä kyse on pitkäjänteisestä työstä sekä verkostojen että laadun kehittämiseksi. KOSEKin hallituksen koostumus vaihtui yhtiökokouksessa keväällä. Loppuvuodesta KOSEK päivitti uutta strategiaansa, jossa määriteltiin toiminnan raameja vuoteen 2015 saakka. Kulunut vuosi oli monella tapaa myös valmistautumisen vuosi tulevien vuosien haasteisiin. Vuonna 2011 ovat edessä ensimmäiset merkittävät haasteet: Asuntomessut Kokkolassa ja KyläKelpaa! Maaseutuasumisen messut Kannuksessa. Haluan kiittää kuluneesta vuodesta niin asiakkaita, KOSEKin henkilökuntaa, hallitusta ja työvaliokuntaa kuin muita sidosryhmiäkin. Alueemme sai EK:n tutkimuksessa erittäin hyvää palautetta sen yrittäjäystävällisyydestä, joten kiitos kuuluu meille kaikille hyvästä yhteistyöstä! Toimitusjohtaja JONNE SANDBERG Karlebyregionen klarade lågkonjunkturen med små skavanker År 2010 blev i många avseenden ett år av återhämtning; den industriella produktionen började öka igen efter lågkonjunkturen. Karlebyregionen klarade sig ur lågkonjunkturen med rätt små skavanker: regionen besparades både en allvarlig arbetslöshet och ett större antal konkurser. Det fanns ändå många glädjeämnen under året. Tapiola öppnade sitt kundservicecenter i Karleby och under slutet av året meddelade också företaget DNA att de öppnar ett kundservicecenter i Karleby. Många nya affärsfastigheter togs i bruk på Heinolaområdet och en ätstörningsklinik öppnades i Karleby. Året var enligt många olika mätare framgångsrikt inom servicebranschen och ökningen av arbetsplatser var positiv. Karleby-Jakobstads flygplats firade sitt 50-årsjubileum på hösten. Trots att det skedde under år 2010 betydande strukturförändringar inom den inhemska flygtrafiken, slutresultatet var emellertid gott i vår region: flygturerna på vår flygplats ökade till och med och samarbetet med Finncomm Airlines utvecklades på många olika fronter. Projektet Kannus-kehittyvä kaupunki bidrog till en aktiv dialog med näringslivet, vilket utmynnade i diskussionstillfället Företagarforum. Kommande storprojekt bildar en intressant och utmanande helhet för regionens industri. Ett av de mest centrala projekten är byggandet av den dubbelspåriga banan Karleby-Ylivieska, investeringarna i vindkraftsindustrin, Barentsområdet i Ryssland och kommande gruvoch kärnkraftsprojekt. KOSEK har intagit en aktiv roll genom att aktivera industrin och förbättra beredskapen för leveranser till projekten. Det är i praktiken fråga om ett långsiktigt arbete för att förbättra både nätverken och kvaliteten. Sammansättningen av KOSEK:s styrelse ändrade vid vårens bolagsstämma. KOSEK reviderade sin strategi under slutet av året och fastställde då ramarna för sin verksamhet fram till år Det gångna året utgjorde på många sätt också en förberedelse för utmaningar som väntar under de kommande åren. År 2011 väntar den första stora utmaningen: Bostadsmässan i Karleby samt Kylä- Kelpaa! Maaseutuasumisen messut i Kannus. Jag vill härmed tacka både kunderna, KOSEK:s personal, styrelse och arbetsutskott samt andra intressegrupper för det gångna året. Vårt område fick i Finlands Näringsliv EK:s undersökning en synnerligen god feedback för sin företagarvänlighet. Vi kan alla ta åt oss av berömmet för, tack ett gott samarbete! Verkställande direktör JONNE SANDBERG 4 VUOSIKERTOMUS 2010

5 TILASTOT STATISTIK KOSEKin tilastot vuonna 2010 KOSEKin henkilökunnalle kertyi toimintakauden 2010 aikana yhteensä 1524 tapaamista yrityksien, alueen muiden toimijoiden ja kuntien edustajien kanssa sekä eri projekteihin liittyen. Vastaavasti vuonna 2009 käyntejä kertyi yhteensä 1463 kappaletta. Käynteihin ei ole laskettu mukaan lyhyitä puhelimitse tapahtuvia yhteydenottoja. Mukaan ei ole myöskään laskettu KOSEKin hallinnoimien projektien käyntejä. Kaikista käynneistä yrityskäyntejä oli noin 52 prosenttia eli 797 kappaletta. Vuonna 2009 yrityskäyntejä oli 51 prosenttia eli 741 käyntiä. Uusia yrityskontakteja vuoden aikana solmittiin 116 kappaletta. Vuonna 2009 vastaava luku oli 92. Kokkolan seudulla perustettiin vuonna yritystä Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxin kautta. Asiakaskäyntejä Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxilla oli yhteensä 470 kappaletta Kokkolan seudulla. Edellisvuonna perustettiin 82 yritystä ja asiakaskäyntejä oli 438. Statistik för KOSEK år 2010 K OSEKs personal höll under verksamhetsperioden 2010 totalt 1524 möten med företag, övriga aktörer i regionen samt med representanter för kommunerna och i anslutning till olika projekt. Under år 2009 var antalet motsvarande möten 1463 stycken. Till dessa möten har inte räknats kortare kontakter som skett per telefon. Här har inte heller räknats in de besök som skett inom ramen för projekt som administreras av KOSEK. Av alla besök utgjorde företagsbesöken cirka 52 procent eller 797 stycken. År Uusyritysneuvonta Nyföretagsrådgivning 2009 var antalet företagsbesök 51 procent eller 741 besök. Antalet nya företagskontakter som knöts under redovisningsperioden var 116 stycken. År 2009 var motsvarande tal 92. Under år 2010 grundades 87 företag i Karlebyregionen genom Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxi. Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxi tog emot totalt 470 kundbesök inom Karlebyregionens område. Föregående år grundades 82 företag och kundbesöken var 438. asiakaskäynnit kpl asiakkaita kpl perust. yrit. kpl kundbesök st. % % kunder st. % % grundande föret.st. % % Himanka Himango 16 3,7 9 4,2 4 4,9 Kannus 43 9,1 26 5, , ,7 8 9,2 6 7,3 Kokkola Karleby , , , , , ,8 Yhteensä / Sammanlagt Taulukko 1. Uusyritysneuvonta ja perustetut yritykset Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxin tilastojen mukaan. Tabell 1. Nyföretagarrådgivningen och företag som enligt statistik från Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxi grundats KOSEKin henkilöstön työtunnit 2010 Arbetstimmarna för KOSEK:s personal 2010 Toimistotyö/Kontorsarb. 37% (39%) Yritykset/Företag 20% (15%) Omistajat/Ägare 2% (1%) Toimijat/Aktörer 9% (7%) Hankkeet/Projekt 6% (5%) KOSEKin projekti/projekt 7% (15%) Tapahtumat/Evenemang 7% (7%) Messut/ Mässor 6% (5%) Koulutus/ Utbildning 4% (4%) Työajo/Arbetskörning 2% (2%) Kuvio 1. KOSEKin varsinaisen henkilöstön työtunnit Työtunteihin ei ole laskettu mukaan KOSE- Kin projektihenkilöiden työtunteja eikä määräaikaisten työntekijöiden, esimerkiksi harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden työtunteja. Suluissa on esitetty edellisen vuoden vastaavat työtunnit. Diagram 1. Arbetstimmar för KOSEK:s ordinarie personal I arbetstimmarna har inte inräknats timmarna för KOSEK:s projektpersoner och inte heller för visstidsanställda som exempelvis praktikanter och sommarjobbare. Motsvarande antal timmar för föregående år står inom parentes. ÅRSBERÄTTELSE

6 TILASTOT STATISTIK Käynnit sijaintikunnittain Besök kommunvis Kunta/Kommun Käynnit/ Käynnit/ Besök 2010 % Besök 2009 % Kokkola/ Karleby Seutukunta/Karleby ekonomiska region Kannus Muu/ Övriga Himanka/ Himango Kuvio 2. KOSEKin käynnit kunnittain. Seutukunnalla tarkoitetaan koko Kokkolan seutua koskevaa toimintaa. Muulla tarkoitetaan Kokkolan seudun ulkopuolelle kohdistuvaa toimintaa. Lähestulkoon kaikki lohkoon Muu jaoteltavat käynnit koskevat Kaustisen ja Pietarsaaren seutuja tai Keski-Pohjanmaan maakuntaa kokonaisuudessaan. Vuoden 2009 luvuissa mainitaan vielä omana kuntanaan Himanka, joka vuoden 2010 alusta lähtien on kuulunut Kalajoen kaupunkiin. Diagram 2. KOSEK:s besök kommunvis. Med Ekonomisk region avses all verksamhet som bedrivs i Karlebyregionen. Med Övriga avses verksamhet som riktar sig utanför Karlebyregionen. Nästan alla besök som avses i sektorn Övriga gäller Kaustby och Jakobstads regioner eller landskapet Mellersta Österbotten i sin helhet. Käynnit toimijatyypeittäin Målen för KOSEKs besök enligt typ av aktör Toimija/Aktör Käynnit/ Käynnit/ Besök 2010 % Besök 2009 % Toimija/ Aktör Projekti/ Projekt Yritys/ Företag Omistaja/ Ägare Kuvio 3. KOSEKin käyntien kohdentuminen toimijatyypeittäin. Toimijalla tarkoitetaan alueen muita kehittäjäorganisaatioita ja KOSEKin yhteistyöorganisaatioita. Omistajalla tarkoitetaan KOSEKin omistajakuntia eli Kokkolan ja Kannuksen kaupunkeja. Diagram 3. KOSEK:s besök enligt typ av aktör. Med aktör avses övriga utvecklingsorganisationer i området och KOSEK:s samarbetsorganisationer. Med ägare avses KOSEK:s ägarkommuner eller städerna Karleby och Kannus. Käynnit tyypeittäin KOSEKs besök enligt typ Käynnintyyppi/Besöktyp Käynnit/ Käynnit/ Besök 2010 % Besök 2009 % Tervehdyskäynti/ Uppvaktning Hanke/Projekt Kehittäminen/ Utveckling Messut/ Mässa Ohjausryhmä/ Styrgrupp Koulutus/ Utbildning Kuvio 4. KOSEKin käynnit tyypeittäin. Tervehdyskäynnillä tarkoitetaan ensimmäisiä yrityksiin tai muihin organisaatioihin suuntautuvia esittäytymiskäyntejä, joihin ei liity varsinaisesti kehittämistoimintaa. Lisäksi tervehdyskäynteihin lasketaan erilaiset onnittelu- ja muistamiskäynnit kuten yrityksen tai yrittäjän merkkipäivät. Diagram 4. KOSEK:s besök enligt typ. Med Uppvaktning avses de första besöken på företag eller andra organisationer, där ingen egentlig utvecklingsverksamhet tagits upp. Till Uppvaktningarna räknas också olika typer av besök t.ex. med anledning av företagarnas eller företagens märkesdagar. 6 VUOSIKERTOMUS 2010

7 ICT Vahva usko omaan osaamiseen Lamasta huolimatta ICT-toimiala on kansanvälisesti ollut erittäin voimakkaassa kasvussa, mikä on näkynyt osittain myös Kokkolan seudun ICTalan yrityksissä. Yhteyskeskukset laajentavat toimintaansa ja lisäävät henkilökuntaa samaan aikaan, kun sekä mediapalveluiden että muiden vaativien ohjelmistosovellutuksien kysyntä kasvaa kaikilla toimialoilla. Ohjelmistopalvelusektorin alueelliset saneeraukset ovat loppuvaiheessa ja ohjelmistoalan yrityksissä on edelleen vahva usko omaan osaamiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseen, vaikka ulkomaiset omistusosuudet ovatkin lisääntyneet huomattavasti. Kotimaan suurteollisuudelle räätälöityjä ohjelmistoja sovelletaan nyt myös vientimarkkinoille ja alustavat keskustelut yhteisistä markkinointitoimenpiteistä on aloitettu alueen ICT-teollisuuden ja eri toimijoiden kesken. Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) on käynnistynyt hyvin. Uusia toimintamalleja on käynnistetty ICT-yrityksien ja muun teollisuuden välisen yhteistyön parantamiseksi. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on aloittanut useita ICT-alan kehittämisprojekteja, joiden avulla on tarkoitus lisätä alueen pkyrityksien kilpailukykyä myös kansainvälisillä markkinoilla. Stark tro på den egna kompetensen T rots lågkonjunkturen har ICT-branschen vuxit mycket kraftigt internationellt, vilket också till en del har märkts i ICT-företagen i Karlebyregionen. Kontaktcentralerna utvidgar sin verksamhet och utökar sin personal samtidigt som efterfrågan på mediatjänster och andra krävande programtillämpningar växer inom alla branscher. De regionala saneringarna inom programservicesektorn är i slutskedet och företagen i branschen har fortfarande en stark tro på att den egna kompetensen och internationella konkurrenskraften består, trots att den utländska ägarandelen har ökat anmärkningsvärt. Program som skräddarsytts för den inhemska storindustrin anpassas nu också för exportmarknaden och preliminära diskussioner om gemensamma marknadsföringsåtgärder har inletts mellan ICT-industrin och olika aktörer. Det regionala programmet för kohesion och konkurrenskraft (KOKO) har fått en god start. Nya verksamhetsmodeller har börjat tillämpas för att förbättra samarbetet mellan ICT-företag och annan industri. Karleby universitetscentral Chydenius har inlett flera utvecklingsprojekt inom ICT-branschen, vilka har som mål att öka konkurrenskraften för regionens sm-företag även på den internationella marknaden. ÅRSBERÄTTELSE

8 KEMIA KEMI Mukana luomassa litiumklusteria Kokkola Industrial Parkin ensimmäinen etablointien edistämisprojekti saatiin päätökseen vuoden lopussa. Projektin aikana teollisuusalueelle on sijoittunut noin kymmenen uutta, pienempää palvelu- ja teollisen alan yritystä. Yrityksien myötä alueelle on syntynyt noin 80 työpaikkaa. Muutama hanke on vielä kesken, joten lopullinen työllisyysvaikutus nähdään myöhemmin. Suurteollisuusalueen kehittämisen strategia päivitettiin alkuvuonna. Toimistorakennus PortTowerin rakentaminen aloitettiin myös toimintavuoden aikana. Kesällä 2011 valmistuvan PortTowerin rooli teollisuusalueen hermokeskuksena on merkittävä. Liikenne ohjautuu jatkossa sen kautta ja se kokoaa alueelle suunnattujen palveluiden tuottajat. KOSEK osallistui aktiivisesti keskipohjalaisen litiumklusterin luomiseen. Keski- Pohjanmaan liiton toimesta alueelle rakennettiin litiumklusterin perusrakenne. KOSEKin osalta painopiste on jatkojalostuksen kehittämisessä. KOSEK oli mukana rahoittamassa hankkeita, joiden tavoitteena on synnyttää alueelle litiumiin liittyvää jatkojalostusta, muun muassa akkukemikaaleihin sekä akkuihin liittyvää tuotantoa. Alueella käynnistettiin vuoden aikana Nano Application Center -toiminta, joka liittyy nanomateriaalien soveltamiseen teolliseen toimintaan. Toiminnan takana on Jyväskylän yliopisto ja alueellisesti työtä tehdään aktiivisesti Teknologiakeskus KETEK Oy:n kanssa. Osaamiskeskustoiminta jatkui alueella ja toiminnasta suoritettiin väliarviointi vuoden aikana. KOSEK aktiv i skapandet av ett litiumkluster D et första projektet för att främja etableringar i Kokkola Industrial Park slutfördes i slutet av året. Under projektets gång har ett tiotal nya, mindre företag i service- och industribranschen etablerat sig på industriområdet. Cirka 80 nya arbetsplatser har grundats i samband med företagen. Några av projekten är ännu inte slutförda, vilket innebär att den slutliga sysselsättningseffekten klarnar i ett senare skede. Strategin för utvecklingen av storindustriområdet uppdaterades i början av året. Byggandet av kontorsbyggnaden PortTower inleddes också under verksamhetsåret. PortTower som blir färdigt under sommaren 2011 har en betydande roll som centrum för verksamheten på industriområdet. Trafiken dirigeras i fortsättningen via PortTower. KOSEK deltog aktivt i skapandet av ett litiumkluster i Mellersta Österbotten. Grundstrukturen för litiumklustret byggdes upp på uppdrag av Mellersta Österbottens förbund. För KOSEK:s del ligger tyngdpunkten på utvecklingen av vidareförädling. KOSEK deltog i finansieringen av projekt vilka hade som mål att få igång vidareförädling av litium, bland annat till batterikemikalier och produktion i anslutning till ackumulatorer. Under året startade verksamheten Nano Application Center som gäller tillämpning av nanomaterial för industriell verksamhet. Bakom verksamheten står Jyväskylä universitet i aktivt samarbete med Teknologicentret KETEK Ab. Kompetenscenterverksamheten fortsatte på området och en mellanutvärdering av verksamheten genomfördes under året. 8 VUOSIKERTOMUS 2010

9 METALLI JA LASER METALL OCH LASER Verkostoitumisen kautta mukaan suurhankkeisiin Tilanne näytti alkuvuonna aikaisempaa valoisammalta. Uusien tuotteiden ja yhteistyökuvioiden kehittämisen sekä uusien markkina-alueiden hyödyntämisen ansioista toiminnassa päästiin entistä kannattavampaan suuntaan. Kesän jälkeen tapahtui kuitenkin pientä hiipumista. Tässä tilanteessa KO- SEKin rooli kasvoi ja yhteistyössä Raahen seutukunnan kanssa kehitettiin verkostoitumista ja yhteisyritystoimintaa. Myös oman alueen suurhankeprojektia kehiteltiin Teknologiakeskus KETEK Oy:n kanssa. Tarkoituksena on hyödyntää tulevien vuosien suurhankkeita (kaksoisraide-, ydinvoimala-, tuulivoimala- ja Venäjän lähialueen projektit) alueen yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Tampereen Alihankinta messut olivat menestys KOSEKin yhteisosastolla mukana olleille viidelle yritykselle ja kahdelle toimijalle. KOSEK osallistui myös Energia 10 -messuille yhdessä KIPin kanssa. Toimintavuoden aikana käynnissä olleissa metallialan projekteissa, AKO-Laser, Kasku, Mittaava Käynnissäpito 2 ja Mittaava Käynnissäpito 3, on tavoitteena ollut saada alueen yrityksille apua sekä tuotannon häiriöttömään jatkumiseen että tuotannon parempaan laatuun. Via nätverkande till storprojekt S ituationen såg i början av året ljusare ut än tidigare. Genom att utveckla nya produkter och former för samarbete samt genom att utnyttja nya marknadsområden gick verksamheten i en lönsammare riktning än tidigare. Verksamheten upplevde dock en liten minskning efter sommaren. I denna situation växte KOSEK:s roll och man utvecklade nätverkandet och företagsverksamheten i samarbete med Brahestads region. Ett utvecklingsprojekt inom den egna regionen utvecklades också i samarbete med Teknologicentret KETEK Ab. Syftet är att dra nytta av storprojekten under de kommande åren (projektet för den dubbelspåriga banan Karleby -Ylivieska, kärnkraftverket och i Rysslands närområden) för att förbättra konkurrenskraften för regionens företag. Tammerfors underleverantörsmässa 2010 var en succé för de fem företag och två aktörer som deltog i KOSEK:s gemensamma avdelning. KOSEK deltog också i Energia 10 -mässan tillsammans med KIP. För de projekt som pågått inom metallbranschen under året - AKO-Laser, Kasku, Mittaava Käynnissäpito 2 och Mittaava Käynnissäpito 2 har målet varit att hjälpa regionens företag att fortsätta sin produktion utan störningar och att förbättra kvaliteten på produktionen. ÅRSBERÄTTELSE

10 VENETEOLLISUUS BÅTBRANSCHEN Panostuksia venealan markkinointiin Kahden vuoden taantuman jälkeen veneteollisuudessa nähdään nyt uutta valoa ja venevalmistajien tilauskannat ovat hitaasti, mutta varmasti täyttymässä uudestaan. Mistään nopeasta kasvusta ei kuitenkaan ole kysymys ja siksi venealalle ei odoteta suurempia henkilöstön lisäyksiä ennen kuin Euroopan talous on saatu vakaalle pohjalle. Venealan yritykset ovat onnistuneet sopeuttamaan toimintaansa ja säilyttämään asemaansa nopeasti pienenevillä markkinoilla. KOSEK on omalta osaltaan edesauttanut venemarkkinointia järjestämällä erilaisia mediatilaisuuksia ja tapahtumia. Helsingin kansainväliset venemessut pidettiin helmikuussa ja Pohjanmaan veneklusteri oli taas hyvin mukana isolla yhteisosastolla. Osastolle osallistui kahdeksan yritystä ja esillä oli myös useat paikalliset toimijat. Syksyn aikana järjestettiin Viexpon ja Teknologiakeskus KE- TEK Oy:n kanssa yhteinen tutustumismatka Amsterdamin METS messuille. Pietarsaaressa pidettiin myös erittäin onnistunut alihankintatapahtuma, johon osallistui lähes 40 venealan yritystä sekä Suomesta että Ruotsista. Valmistautuminen Kokkolan Asuntomessujen yhteydessä pidettävään veneteemaviikkoon on käynnistetty ja alueemme veneyritykset ovat kiitettävällä tavalla myös sitoutuneet osallistumaan messualueen uivaan venenäyttelyyn. Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) ensimmäinen vaihe saatiin valmiiksi ja ohjelman toisen vaiheen suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa. Jatkossa keskitytään entistä enemmän alueellisen yhteistyön parantamiseen sekä uusien suunnittelu- ja valmistusteknologioiden kehittämiseen. Tarkoituksena on myös lisätä alueellisia panostuksia kansainväliseen markkinointiin ja uusien vientimarkkinoiden avaamiseen. Satsningar på marknadsföringen av båtbranschen E fter en tvåårig lågkonjunktur ljusnar det på nytt i båtindustrin och båttillverkarnas orderböcker håller långsamt men säkert på att fyllas igen. Det är emellertid inte fråga om någon snabb tillväxt och därför väntas ingen större personalökning innan den europeiska ekonomin har stabiliserat sig. Båtföretagen har lyckats anpassa sin verksamhet och bevara sin position inom den snabbt krympande marknaden. KO- SEK har för sin del främjat marknadsföringen av båtar genom att arrangera olika medietillfällen och evenemang. Den internationella båtmässan i Helsingfors ägde rum i februari och Österbottens båtkluster var återigen välrepresenterat på en stor gemensam avdelning. Åtta företag deltog i avdelningen och också ett flertal lokala aktörer var representerade. Under hösten ordnades i samarbete med Viexpo och Teknologicentret KETEK Ab en gemensam resa till mässan METS i Amsterdam. Ett mycket lyckat underleverantörsevenemang hölls också i Jakobstad, i vilket deltog närmare 40 företag i båtbranschen både från Finland och Sverige. Förberedelserna för båttemaveckan under Bostadsmässan i Karleby har inletts och båtföretagen i vår region har också på ett berömligt sätt engagerat sig i att delta i den flytande båtutställningen på mässområdet. Första skedet i det regionala programmet för kohesion och konkurrenskraft (KOKO) har slutförts och planeringen av det andra skedet pågår för fullt. I fortsättningen skall större satsningar göras för att förbättra det regionala samarbetet samt för att utveckla nya planeringsoch tillverkningsteknologier. Syftet är att också öka de regionala insatserna för att öka den internationella marknadsföringen och öppna nya exportmarknader. 10 VUOSIKERTOMUS 2010

11 ELINTARVIKETEOLLISUUS LIVSMEDELSINDUSTRIN Tavoitteena elintarvikealan kehittämisyksikkö Elintarvikealan kehittämiskeskuksen perustamistyö käynnistettiin toimintavuoden aikana. Yhdessä Teknologiakeskus KETEK Oy:n ja Kokkolan ammattiopiston kanssa valmisteltiin projektihakemusta, jolla ammattiopiston elintarvikealan tilat, koneet ja laitteet otettaisiin kehittämiskäyttöön myös elintarvikealan yrityksille. KETEKin on tarkoitus tuottaa projektissa elintarviketuotteiden kehittämiseen tarvittavat laboratorio- ja muut tutkimuspalvelut. Tavoitteena on saada aikaiseksi elintarvikeyritysten tuote- ja markkinointikehittämisen tueksi elintarvikealan kehittämisyksikkö aluksi projektirahoituksella ja myöhemmin vakinaisemmalla rahoituksella. Alueen elintarvikeyritykset ovat pärjänneet markkinoilla varsin hyvin. Useat yritykset ovat kehittäneet toimintojaan investoimalla tuotantolaitteisiin ja kehittämällä laatusertifiointiaan sekä hakemalla messujen kautta uusia tuoteideoita ja markkinointikanavia. Målet en utvecklingsenhet för livsmedelbranschen Grundandet av utvecklingscentralen för livsmedelsbranschen inleddes under verksamhetsåret. I samarbete med Teknologicentret KETEK Ab och Karleby yrkesinstitut formulerades ansökan om ett projekt genom vilket utrymmen, maskiner och anläggningar för yrkesinstitutets livsmedelsavdelning kunde tas i användning också för företagen i livsmedelsbranschen. KETEK syftar till att inom ramen för projektet producera laboratorieoch andra forskningstjänster som behövs för utvecklingen av livsmedelsprodukter. Syftet är att som stöd för livsmedelsföretagens produkt- och marknadsföringsutveckling åstadkomma en utvecklingsenhet för livsmedelsbranschen för att till en början få projektfinansiering och senare en mera permanent finansiering. Livsmedelsföretagen i regionen har klarat sig synnerligen bra på marknaden. Flera företag har utvecklat sin verksamhet genom att investera i produktionsanläggningar och utveckla sin produktcertifiering samt genom att söka fram nya produktidéer och marknadsföringskanaler på olika mässor. ÅRSBERÄTTELSE

12 HYVINVOINTIALA VÄLFÄRDSBRANSCHEN Yritysten ja julkisen sektorin välinen keskustelu tärkeää Hyvinvointialalla positiivinen kehitys jatkui. Alalle perustettiin uusia yrityksiä, yrityksiin palkattiin lisää henkilökuntaa ja uusia kehityshankkeita käynnistettiin. Yritykset ovat kokeneet tärkeäksi yritysten ja julkisen sektorin välisen keskustelun vahvistamisen. KOSEK järjesti yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja Kanto-hankkeen kanssa kaksi keskustelutilaisuutta. Keväällä aiheena oli toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ja syksyllä Valinnanvapaus? Asiakaslähtöisyys hyvinvointialan palveluissa. Kokkolan seudun KOKO-ohjelma käynnistyi vuoden alussa. KOSEK on vetovastuussa hyvinvointi ja luovat alat toimialaosiosta. KOSEKin edustaja on myös mukana Työ- ja elinkeinoministeriön kansallisessa hyvinvointiverkostossa. Kesäkuussa järjestettiin KOKO-ohjelman puitteissa hyvinvointialan yrityksille tutustumismatka Joensuuhun. Matkan aikana alueen yritykset pääsivät tutustumaan Joensuun seudun yrityksiin ja suunnittelivat Inno-studio -menetelmän avulla uusia esteettömyyteen liittyviä tuote- ja palvelukonsepteja. Syksyllä käynnistettiin hyvinvointialan kehitykseen liittyvä selvitys Kannuksessa. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa hyvinvointialan kehitysmahdollisuuksia elinkeinoelämän näkökulmasta Kannuksessa. Selvityksen tulokset julkaistaan alkuvuodesta KOSEK järjestää yhteisosaston Helsingin Lääkäripäiville tammikuussa Messuosastolle on tulossa mukaan sekä yksityisiä yrityksiä että julkisen sektorin toimijoita. Messuosaston suunnittelu käynnistettiin syksyllä. Dialogen mellan företagen och offentliga sektorn viktig D en positiva utvecklingen inom välfärdsbranschen fortsätter. Nya företag grundades, företagen anställde mera personal och nya utvecklingsprojekt startades. Företagen har upplevt det som viktigt att dialogen mellan dem och den offentliga sektorn stärks. KOSEK arrangerade två diskussionstillfällen i samråd med Karleby stad och Kanto-projektet. Temat under våren var utvecklingen av samarbete mellan aktörerna och höstens tema var Valfrihet? mot kundorientering i välfärdstjänster. KOKO-programmet startade i början av året i Karlebyregionen. KOSEK har ansvaret som lokomotiv för välfärdsoch de kreativa branscherna. KOSEK har också en representant i Arbets- och näringsministeriets riksomfattande nätverk för välfärden. I juni ordnades inom ramen för KOKO-programmet en studieresa till Joensuu för företagen i välfärdsbranschen. Under resan kunde företag från vår region bekanta sig med företag i Joensuu och planerade med hjälp av metoderna från Innostudio nya produkt- och servicekoncept som gällde tillgänglighet. Under hösten påbörjades en utredning om utvecklingen av välfärdsbranschen i Kannus. Syftet är att kartlägga möjligheterna till utveckling av välfärdsbranschen ur näringslivets synvinkel i Kannus. Resultaten av utredningen publiceras i början av år KOSEK ordnar en gemensam avdelning under Läkardagarna 2011 i Helsingfors. Både privata företag och aktörer inom offentliga sektorn kommer att delta i mässavdelningen. Planeringen av mässavdelningen påbörjades under hösten. 12 VUOSIKERTOMUS 2010

13 KULJETUS TRANSPORT Kaksoisraiteen rakentaminen luo mahdollisuuksia Puukuljetukset ja suuremmat rakennushankkeet paransivat kuljetusalan tilannetta taantuman jälkeen. Vientikuljetukset kasvoivat huomattavasti loppuvuoden aikana. Vilkastunut vientikauppa näkyi myös kuljetusyritysten tilauksissa. Kustannusten nousu on kuitenkin syönyt kannattavuutta, joten paljon kehitystyötä on tehtävä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. KOSEK järjesti yhteistyössä Keski-Pohjanmaan aikuisopiston kanssa kuljetusalan yhteistyötapahtumat joulukuussa sekä Kannuksessa että Kokkolassa. Osallistujia oli yhteensä lähes sata. Tilaisuuksissa käytiin läpi erityisesti Kaksoisraideprojektin mahdollisuudet myös alueen maansiirto- ja kuljetusyrittäjille. Huomioitavaa on, että ratatyöskentely on erittäin valvottua ja se vaatii jokaiselta työntekijältä muun muassa turvallisuuskurssin läpikäyntiä. Joulukuussa yhdessä Kannus-kehittyvä kaupunki -projektin kanssa suunniteltiin kyselytutkimus alueen kuljetusyritysten tarpeista ja tilanteista tulevina vuosina. Kysely tehdään heti alkuvuodesta 2011 ja tulokset saadaan helmikuun puolivälissä. Kyselyllä saadaan tarkempaa tietoa muun muassa kuljetusalan yrityksien koulutus- ja investointitarpeista. Kuva/Bild: Ab A.Häggblom Oy Byggandet av den dubbelspåriga banan skapar möjligheter V irkestransporter och större byggprojekt förbättrade läget inom transportbranschen efter lågkonjunkturen. Exporttransporterna ökade märkbart under slutet av året. Den livligare exporthandeln återspeglades också i transportföretagens orderböcker. Kostnadsstegringen har emellertid tärt på lönsamheten så det återstår mycket utvecklingsarbete för att trygga kontinuiteten i branschen. KOSEK arrangerade i december i samarbete med Mellersta Österbottens vuxeninstitut samarbetsevenemang för transportbranschen i både Kannus och Karleby. Närmare hundra personer deltog. Under tillfället gick man igenom särskilt vilka möjligheter projektet för den dubbelspåriga banan Karleby-Ylivieska för med sig med tanke på schaktningsoch transportföretagen i området. Man måste beakta att banarbetet är synnerligen noggrant övervakat och kravet är att varje arbetare bland annat ska ha gått igenom en säkerhetskurs. I december planerades tillsammans med projektet Kannus-kehittyvä kaupunki en enkät som gäller transportföretagarnas behov och situation under de kommande åren. Enkäten genomförs genast i början av år 2011 och resultaten blir klara i mitten av februari. Genom enkäten klarläggs närmare bland annat transportbranschens behov av utbildning och investeringar. ÅRSBERÄTTELSE

14 PALVELUALA JA LUOVAT ALAT SERVICEBRANSCHEN OCH DE KREATIVA BRANSCHERNA Huomio liiketoimintaosaamisen kehittämiseen Luovien alojen yritysten kehittämisessä tärkeimmiksi teemoiksi kuluneen vuoden aikana nousivat liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja toisaalta myös uusien markkinoiden etsiminen. Liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi alueella käynnistyi luovan alan yrityksille tarkoitetut Kulta-hanke ja Produforum. KOSEK järjesti tammikuussa tutustumismatkan luovien alojen ja palvelualan yrittäjille Forma kevät 10 messuille Helsinkiin. Tutustumismatkan perusteella todettiin, että messut ovat tärkeä markkinointi- ja myyntitapahtuma kansallisella tasolla ja alueemme yritykset olivat kiinnostuneita osallistumaan messuille. Näin ollen KOSEK järjesti ensimmäistä kertaa yhteisosaston alueemme käsityöyrittäjille Helsingin messukeskuksessa järjestetyille Forma syksy 10 messuille. Mukana yhteisosastolla oli neljä yritystä. Elokuussa KOSEK oli mukana Kokkolan kaupungin palvelualan yrityksille ja toimijoille järjestämällä tutustumismatkalla Kuopion asuntomessuille. Matkan tarkoituksena oli selvittää, kuinka kuopiolaiset palvelualan yritykset olivat hyödyntäneet asuntomessujen asiakasvirtaa. Matkan annin perusteella päätettiin rakentaa Kokkolan Asuntomessuille Yritystori, jossa alueen luovien alojen ja palvelualan yritykset pääsevät esittelemään ja myymään tuotteitaan messukävijöille. Syyskuussa KOSEK järjesti yhteistyössä Elinkeinokeskus Concordian kanssa kansainvälistymistyöpajan. Työpajan tarkoituksena oli parantaa yritysten kansainvälistymisvalmiuksia, mutta toisaalta myös edistää Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen yritysten välistä yhteistyötä. Fokus på utveckling av affärsverksamheten B land de viktigaste teman som behandlades inom utvecklingen av de kreativa företagen fanns kompetensutvecklingen i affärsverksamhet och också sökandet av nya marknader. Kulta-hanke och Produforum är två projekt som startades med tanke på kompetensutvecklingen i affärsverksamhet inom de kreativa företagen i regionen. KOSEK ordnade i januari en studieresa till mässan Forma kevät 10 i Helsingfors för företagarna i de kreativa branscherna. I samband med studieresan konstaterades att mässan är ett viktigt marknadsförings- och försäljningsevenemang på riksnivå och våra företagare blev intresserade av att delta i mässan. Sålunda ordnade KOSEK för första gången en gemensam avdelning för våra handarbetsföretagare på mässan Forma syksy 10 som hölls i Helsingfors Mässcentrum Fyra företag deltog i den gemensamma avdelningen. I augusti deltog KOSEK i en studieresa till bostadsmässan i Kuopio som Karleby stad hade ordnat för företag och aktörer i servicebranschen. Syftet med resan var att reda ut hur kuopioföretagen i servicebranschen hade utnyttjat kundflödet i samband med bostadsmässan. Utgående från erfarenheterna av studieresan beslöts att bygga upp ett Företagstorg för Bostadsmässan i Karleby där företagen i de kreativa och servicebranscherna får möjlighet att presentera och sälja sina produkter åt mässbesökarna. I september ordnade KOSEK en verkstad kring temat internationalisering i samarbete med Näringscentralen Concordia. Syftet med verkstaden var att förbättra färdigheterna i internationalisering, men också att samtidigt främja samarbetet mellan Jakobstads och Karleby regioner. 14 VUOSIKERTOMUS 2010

15 MEKAANINEN PUUTEOLLISUUS DEN MEKANISKA TRÄVARUINDUSTRIN Kehityshankkeiden kautta uusia tuotteita markkinoille Puutuotealan tutkimus- ja kehittämishanke R&D Wood työsti toimintavuoden aikana viiden puualan yrityksen t&k -hanketta. Uusia, laadukkaampia tuotteita on tulossa markkinoille. Yhteistyö myös veneteollisuuden puuosien valmistajien sekä ikkuna-, ovi- ja kalusteteollisuuden kesken on lähtemässä hyvään käyntiin. Yhteistyössä Teknologiakeskus KE- TEK Oy:n, Oulun yliopiston ja Kokkolan kaupungin kanssa käynnistettiin tuotekehityshanke, jossa kehitetään rakennusmenetelmiä siirrettäville, väliaikaiseen käyttöön tarkoitetuille puurakennuksille. Kehittämishankkeelle haetaan Sitran rahoitusta. Kokkolan seudun mekaanisen puualan yritykset menestyivät toimintavuoden aikana varsin hyvin. Kaikki lomautetut on laman jälkeen otettu takaisin töihin ja lisääkin työntekijöitä on rekrytoitu. Varsinkin pienet puusepänliikkeet ovat kehittäneet toimintojaan ja markkinoitaan. Investointeja kone- ja laitekantaan on tehty hyvin. Nya produkter ut på marknaden via utvecklingsprojekt F orsknings- och utvecklingsprojektet för trävaruindustrin R&D Wood genomförde under verksamhetsåret t&k-projektet för fem företag i träindustrin. Nya produkter med höjd kvalitet är på väg ut på marknaden. Ett samarbete mellan tillverkare av träkomponenter för båtindustrin och fönster-, dörr och möbeltillverkare håller på att komma väl i gång. Genom ett samarbete mellan Teknologicentret KETEK Ab, Uleåborgs universitet och Karleby stad startades ett produktutvecklingsprojekt inom vilket byggmetoder utarbetas för flyttbara träbyggnader som ska användas temporärt. Finansiering för projektet skall sökas från Sitra. Företagen i den mekaniska trävarubranschen i Karlebyregionen hade utmärkt framgång under verksamhetsåret. Alla de som permitterades under lågkonjunkturen har fått återgå till sina jobb och mera arbetskraft har rekryterats. I synnerhet små snickerier har utvecklat sina funktioner och marknader. Omfattande investeringar har gjorts i maskiner och anläggningar. ÅRSBERÄTTELSE

16 TURKISTUOTANTO PÄLSNÄRINGEN Hinnannoususta puhtia omistajanvaihdoksiin Turkisten jo toista vuotta jatkunut hinnannousu on helpottanut huomattavasti velkaantuneen alan tervehdyttämistä. Velkoja on pystytty lyhentämään merkittävässä määrin ja järkevämpiä lainoituspaketteja on pystytty turkisten positiivisen hintakehityksen ansiosta rakentamaan turkistuotantotiloille. Omistajanvaihdosten valmistelu ja läpivieminen turkistuotantotiloilla parantui turkisten hinnannousun myötä merkittävästi. Kiinnostuneita tuotannon jatkajia on alkanut löytyä kasvavassa määrin myös omistajaperheiden sisältä. Myös eläinten hyvinvointiin ja turkisten laadun parantamiseen suunnattujen investointien määrä on toimintavuoden aikana ollut alueellamme varsin hyvä. Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun Pietarsaaren yksikön turkisalan toimipiste on tehnyt jatkojalostajien koulutuksessa erittäin arvokasta työtä. Koulutuksen tuloksena turkisten erikoistuotteita valmistavia yrityksiä on alueelle jo suunnitteilla. Prisstegringen satte fart på ägarskiftena Pälsarnas prisstegring som hållit i sig redan över ett år har betydligt förbättrat läget i den skuldtyngda branschen. Man har kunnat amortera i betydande utsträckning och förnuftigare lånepaket har på grund av den positiva prisutvecklingen kunnat utformas för pälsfarmerna. Förberedelserna för och genomförandet av ägarskiften ökade betydligt i och med prisstegringen på pälsprodukterna. Det har börjat finnas allt fler personer inom familjerna som är intresserade av att ta över familjefarmer. Även investeringarna som tar sikte på djurens välmående och pälskvaliteten var betydande i regionen under verksamhetsåret. Pälsenheten i Jakobstad som hör till Mellersta Österbottens Yrkeshögskola har gjort ett synnerligen värdefullt arbete i utbildningen för vidareförädling. Som ett resultat av utbildningen finns det redan planer på att grunda företag i regionen vilka specialiserar sig på specialprodukter av päls. 16 VUOSIKERTOMUS 2010

17 PROJEKTITOIMINTA PROJEKTVERKSAMHETEN Kansainvälisen hankeosaamisen kasvattamista Toimintavuoden aikana kehitettiin hankerekisteriä suunnitelman mukaisesti. Hankerekisterin on tarkoituksena mahdollistaa projektien reaaliaikaisen seurannan, niin toiminnan kuin toteutuneiden kustannusten suhteen. Se toimii raportoinnin ja budjetoinnin työkaluna sekä mahdollistaa tiedonsaannin hankkeiden tarjoamista palveluista yrityksille siten, että KOSE- Kin verkkopalvelussa on mahdollista ylläpitää ajankohtaista listaa hankkeiden tarjoamista yrityspalveluista. Hankerekisterin yhteyteen luotiin myös hankkeiden pisteytysjärjestelmä, joka vastaa hyvin pitkälle kansainvälisten hankkeiden arvioinnissa käytettyä järjestelmää. Kuntarahoitusta myönnettiin vuoden aikana 17 uudelle hankkeelle. Erityistä huomiota kiinnitettiin suoraan komission rahoittamiin hankkeisiin ja niiden määrän lisäämiseen alueella. KOSEKin omaa osaamista kansainvälisissä hankkeissa on kehitetty osallistumalla TEKE- Lin järjestämään sertifioitu hankevalmistelija -koulutukseen sekä osallistumalla tiedotustilaisuuksiin avautuvista hauista. Yrityksille sekä toimijoille järjestettiin syksyn aikana infotilaisuus TEKES-, Eureka- sekä Eurostar- rahoituksista. Tilaisuuden jälkeen oli mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta oman projektinsa toteutukseen. KOSEKin omista projekteista REINO projekti saatiin lopulliseen päätökseen. Komissio hyväksyi sekä loppuraportin että maksatushakemuksen huhtikuussa ja rahoitusosuudet välitettiin partnereille viikkoa myöhemmin. Jakson aikana valmisteltiin omistajanvaihdoksiin keskittyvää NEXTIA hanketta yhteistyössä Elinkeinokeskus Concordian kanssa. Lopulliset hakemukset liitteineen jätettiin rahoittajille maaliskuun aikana ja hanke alkoi elokuussa. Opetushallituksen rahoittama valtakunnallinen YES yrittäjyyskasvatuskeskukset -hanke päättyi vuoden 2010 lopussa. Ökad kompetens för internationella projekt Projektregistret utvecklades planenligt under verksamhetsåret. Syftet med projektregistret är att göra det möjligt att i realtid följa upp projekten, både när det gäller stadiet för genomförande och kostnaderna. Registret fungerar även som ett verktyg för rapportering och budgetering samt möjliggör för företagen att få information om de tjänster projekten erbjuder. Detta sker genom möjligheten att upprätthålla en aktuell lista på KOSEK:s webbtjänst över de företagstjänster som projekten erbjuder. I samband med projektregistret har också ett poängsättningssystem skapats för projekten, vilket mycket långt motsvarar det system som används vid utvärderingen av internationella projekt. Under året beviljades kommunfinansiering för 17 nya projekt. Särskild uppmärksamhet fästes vid projekt som finansieras direkt av kommissionen samt vid en ökning av dessa projekt i regionen. KOSEK har utvecklat sin egen kompetens för internationella projekt genom att delta i utbildningen för certifierade projektberedare som ordnas av TEKEL samt genom att delta i informationstillfällen när nya projektprogram tillkännages. Under hösten ordnades ett informationstillfälle om TEKES-, Eureka- och Eurostarfinansiering för företag och aktörer. Efter programmet fanns det möjlighet att få personlig handledning i anslutning till genomförandet av ett eget projekt. Som ett av de viktigaste resultaten bland KOSEK:s egna projekt är slutförandet av REINO-projektet. Kommissionen godkände både slutrapporten och ansökan om utbetalning i april och finansieringsandelarna förmedlades en vecka senare till partnerna. Under perioden bereddes ägarskiftesprojektet NEX- TIA i samråd med Näringscentralen Concordia. De slutgiltiga ansökningarna jämte bilagor lämnades till finansiären i mars och projektet inleddes i augusti. Projektet YES-centerprojektet för företagarfostran som finansierades av Utbildningsstyrelsen avslutades i slutet av år ÅRSBERÄTTELSE

18 PROJEKTITOIMINTA PROJEKTVERKSAMHETEN Taulukko 2. Projektit vuonna 2010 Tabell 2. Projekt år 2010 Projekti Hallinnoija Aika Budjetti KOSEKin osuus Projekt Projekt ägare Tid Budjet KOSEKs andel Chemplant 2 Centria e-business Chydenius E-PAKKI AIKK GATEWAY AIKK Huomio Myyntiin KPAMK Hyvinvointi framille KPAMK Hyvinvoiva työikäinen AMK Hyvisto KPAMK KAKKOSVAIHDE Firmaxi Kannus-kehittyvä kaupunki Kosek Kasku Centria KIP Kosek Konepaja 2010 AIKK KP airport Concordia KPS Flyg Concordia Kultahanke Yrittäjäopisto KUPI 3 Centria Laatuoske Ketek Latte KPAMK LIITU Kepli LuTek Chydenius Menetelmä Ketek Mittaava käynnissäpito2 Centria Mobilepoint Centria Multipolistoiminnan Ketek Nahkajäteselvitys Ketek Nanomateriaaleja sisältävä jäte Ketek Nanotech Finland Ketek NAPCE Ketek Nextia Kosek North Rull Chydenius Oske 2010 Ketek Palvelualojen liiketoim AIKK PETO Chydenius Produforum Juthbacka R&D Wood Centria Rekrytointi ja tulomuuttopalvelu Kosek Seutuologistiset palvelut Seulo Oy Start Up AIKK Sähköauto Ketek Teollisuuuden komposiittijäte Ketek The wonder of fur Centria Treenataan AIKK Tulevaisuuden e-oppia Centria Tuotekehitys Ketek Vaihtoehtoiset energialähteet Ketek Vaihtovalmennusohjelma AIKK Welmed labs Chydenius Verkko ja media AIKK VERKOTUT Chydenius Viexpon vientineuvoja Viexpo Viexpon vientineuvoja 2 Viexpo Wimotech Chydenius YES-Keskus Posek Ytyä2 AIKK Yhteensä VUOSIKERTOMUS 2010

19 OMISTAJANVAIHDOS ÄGARSKIFTE Nextia vastaa omistajanvaihdospalveluiden kysyntään Suurten ikäluokkien eläköityminen näkyy selvästi yrityskentässä ja samalla omistajanvaihdospalvelun lisääntyvinä asiakkaina. KOSEKin ja Elinkeinokeskus Concordian yhteisprojekti Omistajanvaihdospalvelu NEXTIA käynnistettiin elokuussa vastaamaan Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen omistajanvaihdospalveluiden kysyntään. Projektin päärahoittajina toimivat Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liitot. Keskipohjanmaan Yrittäjillä on myös tärkeä rooli projektissa. Nextian yhteyshenkilöinä toimivat Elinkeinokeskus Concordiassa Riitta Korpela ja KOSEKissa Jari-Heikki Laitinen. Projektin assistenttina työskentelee Yritystalo Evaldissa, Keski-Pohjanmaan Yrittäjien tiloissa Marjo Lindholm. Hänen vastuualueenaan on yhdessä KOSEKin ja Concordian yhteyshenkilöiden kanssa tuottaa materiaalia NEXTIAn oman ulkoasun mukaisesti, järjestää seminaareja ja tietoiskuja alueen yrittäjille. Omistajanvaihdospalvelu Nextian aloitusseminaarit järjestettiin sekä Kokkolassa että Pietarsaaressa. Näissä tilaisuuksissa esiteltiin NEXTIA -palvelukokonaisuutta yrittäjille. Lisäksi paikalla oli alueen mentoreita. Ensimmäinen yrittäjäjärjestöjen kanssa toteutettu yritysilta järjestettiin Ullavan yrittäjien avustuksella joulukuussa. Vastaavia yritysiltoja tullaan järjestämään jatkossa kaikkien alueen paikallisyhdistyksien kanssa. Lisäksi keskeisenä toimintana tulee olemaan omistajanvaihdosrenkaan luominen. Omistajanvaihdosrenkaasta tullaan järjestämään ensimmäiset tilaisuudet tammikuussa sekä Kokkolassa että Pietarsaaressa. Nextia svarar på efterfrågan av ägarskiftestjänster P ensionsvågen bland de stora åldersgrupperna syns tydligt i företagssektorn och samtidigt i ett ökat kundklientel hos ägarskiftestjänsten. KOSEK:s och Näringscentralen Concordias samprojekt Ägarskiftestjänsten NEX- TIA inleddes i augusti för att svara mot efterfrågan på ägarskiftestjänster i Karleby och Jakobstads regioner. Projektets huvudfinansiärer är Mellersta Österbottens och Österbottens förbund. Mellersta Österbottens Företagare har också en viktig roll i projektet. Som kontaktpersoner för Nextia fungerar Riitta Korpela för Näringscentralen Concordia och Jari-Heikki Laitinen för KOSEK. Som projektassistent fungerar Marjo Lindholm som har sin arbetspunkt i Mellersta Österbottens Företagares utrymmen i Företagarhuset Evald. Hennes ansvarsområde är att i samråd med KOSEK:s ja Concordias kontaktpersoner producera material i linje med Nextias egen utformning, ordna seminarier och informationsinslag till företagarna i regionerna. Inledningsseminarier för Ägarskiftestjänsten Nextia ordnades både i Karleby och Jakobstad. Under dessa tillfällen presenterades NEXTIA:s tjänster i sin helhet för deltagarna. Utöver detta så var mentorer från området närvarande. Den första företagarkvällen som arrangerades i samråd med företagarorganisationerna och med hjälp av företagarna i Ullava hölls i december. Motsvarande företagarkvällar kommer att ordnas i fortsättningen tillsammans med alla lokala företagarföreningar i området. En central åtgärd blir att skapa en ägarskiftesring. De första tillfällena kring ägarskiftesringen går av stapeln i januari både i Karleby och Jakobstad. ÅRSBERÄTTELSE

20 REKRYTOINTI- JA TULOMUUTTOPALVELU REKRYTERINGS- OCH ÅTERFLYTTNINGSTJÄNSTEN Painopiste elinkeinoelämän aluemarkkinoinnissa Rekrytointi- ja tulomuuttopalveluprojektin vuoden teemana oli elinkeinoelämän aluemarkkinointi. Projekti osallistui aktiivisesti messuille ja tapahtumiin esittelemään alueen elinkeinoelämää ja työmahdollisuuksia. Eläköityminen luo paineita osaavan työvoiman saatavuudelle. Projektin yhtenä pääteemana oli osaavan työvoiman houkutteleminen hyvinvointialalle. Projekti osallistui Sairaanhoitajapäiville Messutapahtuma oli onnistunut ja yhteistyötä tullaan tiivistämään hyvinvointialan yrityksien ja toimijoiden kanssa. Alueen hyvinvointialan yrityksille ja toimijoille tehtiin syksyn 2010 aikana kysely yhteisosaston järjestämisestä alan messutapahtumaan. Kyselyn perusteella ensisijaiseksi tarpeeksi nousi lääkäreiden rekrytoiminen alueelle. Projekti toteutti ilmoituskampanjan Sairaanhoitaja- sekä Lääkärilehdessä syksyllä 2010 ja vuoden 2011 Lääkäripäiville järjestetään yhteisosasto. Kesäkuussa 2010 projekti osallistui Helsingissä järjestettyyn Keski-Pohjanmaa konstailee Narinkkatorilla -tapahtumaan. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa ja siihen osallistui yhteensä noin 300 toimijaa ja esiintyjää. Tapahtuman tavoitteena oli esitellä Keski-Pohjanmaata laajasti kulttuurin avulla. Viikon aikana yhteisessä teltassa vieraili satoja henkilöitä keskustelemassa ja kyselemässä alueesta. Talouden taantuma vaikutti rekrytointeihin ja yrityksien henkilöstön muutostilanteisiin vielä vuoden 2010 aikanakin. Projekti teki tiivistä yhteistyötä TE -toimiston kanssa muun muassa ICT -alan muutostilanteissa. Useat ICT -alan osaajat saivat apua CV-klinikalta ja Urasuunnittelukoulutuksesta. Kokkolan asuntomessut 2011 luovat loistavan mahdollisuuden alueen elinkeinoelämän markkinointiin ja kaupantekoon. KOSEKin järjestämän Yritystorin ja Venenäyttelyn suunnittelu aloitettiin syksyllä. Rekrytointi- ja tulomuuttopalveluprojekti päättyi Osaajapankkitoiminta jatkuu tulomuuttopalvelun osana. Tyngdpunkten på näringslivets regionmarknadsföring Årets tema inom projektet för rekryterings- och återflyttningstjänster var näringslivets regionmarknadsföring. Projektarbetarna deltog aktivt i mässor och evenemang för att presentera regionens näringsliv och arbetsmöjligheter. Pensioneringarna skapar ett tryck på tillgängligheten på kunnig arbetskraft. Ett av projektets huvudteman var att locka arbetskraft till välfärdsbranschen. Projektet deltog i Sjukvårdardagarna Mässevenemanget var lyckat och samarbetet mellan företagen och aktörerna i välfärdsbranschen kommer att intensifieras. En enkät som riktades till regionens företag och aktörer i välfärdsbranschen, genomfördes hösten I enkäten utreddes intresset för en gemensam avdelning under en mässa i branschen. Det framgick av enkätsvaren att det viktigaste behovet var rekryteringen av läkare till regionen. Projektet genomförde en annonskampanj i tidningarna Sairaanhoitaja och Lääkäri under hösten 2010 och en gemensam avdelning ordnas under Läkardagarna I juni 2010 deltog projektet i ett evenemang i Helsingfors som hade kallats Keski-Pohjanmaa konstailee Narinkkatorilla. Evenemanget genomfördes i samarbete med aktörer i regionen och det totala antalet aktörer och medverkande var cirka 300. Syftet var att presentera Mellersta Östebotten på bred bas med hjälp av kulturen. Under veckan besöktes tältet av hundratals personer som ville diskutera och ställa frågor om regionen. Lågkonjunkturen påverkade rekryteringen och förändringarna i företagens personal ännu under år Projektet samarbetade nära med Arbets- och näringsbyrån exempelvis i frågor som gällde den förändrade situationen inom ICTbranschen. Många personer i ICT-branschen fick hjälp av CV-kliniken och kurser i karriärplanering. Bostadsmässan i Karleby 2011 skapar strålande möjligheter för marknadsföringen av regionens näringsliv och handel. Planeringen av Företagstorget och Båtutställningen som organiseras av KO- SEK inleddes på hösten. Projektet för Rekryterings- och återflyttningstjänster avslutades Kompetensbankverksamheten fortsätter som en del av återflyttningstjänsten. 20 VUOSIKERTOMUS 2010

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 17 26 22 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2009 KOSEK år 2009 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Osavuosiraportti touko-elokuu 2010

Osavuosiraportti touko-elokuu 2010 Osavuosiraportti touko-elokuu 2010 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 KOSEKin tilastot touko-elokuu 2010...3 3 Tilanne vastuutoimialoilla touko-elokuu 2010...7 3.1 ICT...7 3.2 Kemia...7 3.3 Metalli

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Osavuosiraportti tammi-huhtikuu 2010

Osavuosiraportti tammi-huhtikuu 2010 Osavuosiraportti tammi-huhtikuu 2010 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 KOSEKin tilastot tammi-huhtikuu 2010...3 3 Tilanne vastuutoimialoilla tammi-huhtikuu 2010...7 3.1 ICT...7 3.2 Kemia...7 3.3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Schemat för beredningen i Österbotten Työlista valmistelulle

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Tyngdpunkten på utveckling av affärskunnande

Tyngdpunkten på utveckling av affärskunnande VUOSIKERTOMUS 2007 ÅRSBERÄTTELSE S I S Ä L L Y S I N N E H Å L L 12 16 18 25 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kehitysyhtiön vuosi 2007 Utvecklingsbolaget år 2007 4 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 131/2005 vp Yritysten hyvän tuloksen kanavointi investointeihin Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisyritysten rahoitusrakenteet ovat keskimäärin erinomaisessa kunnossa; kassoissa on rahaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Väliraportti Muutoksen johtoryhmä LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Väliraportti Muutoksen johtoryhmä LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Väliraportti Muutoksen johtoryhmä 30.3.2017 LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA -teemaryhmä Nykytila Nuläge Pohjanmaan ELY-keskus Yritysten kehittämispalvelut Yritysten kehittämisavustukset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat 3.2.2017 arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal KANSALAISOPISTOJEN CAF 2017 Mi + Vako yhteinen raportti! TOIMINTA 1 JOHTAJUUS johtamisen arvot

Lisätiedot

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral Valmisteltu omistajanvaihdos - Ett planerat ägarskifte VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral timo. vauhkonen@krs.fi Dags för generationsskifte - förberedd

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1193/2010 vp Reumahoidon alueellinen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Reumasairaala lakkautettiin viime keväänä. Reumasairaalaa ei katsottu tarpeelliseksi pelastaa, koska hyvää hoitoa

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Fas 1: Förberedelser Vaihe 1: Esivalmistelu

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

Bothnian Arc Steel & Metal Industry

Bothnian Arc Steel & Metal Industry Projektisuunnitelma Bothnian Arc Steel & Metal Industry Antero Kyröläinen, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy 07.11.2011 AK Kehittämisen kohteet Perämeren kaarella I. Metallialan PK-yritykset Yritykset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 22/2008 vp Kaivostoiminnan jatkumisen turvaaminen Sodankylässä Eduskunnan puhemiehelle Sodankylän kunta on ollut hitaasti nousemassa 1990-luvun alun syvästä lamasta. Yhtenä merkittävänä

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co Stone 2 Stone Design dsign Vertti Kivi&Co Olen suunnitellut yli sata toimistotilaa. Maisematilojen suunnittelussa on aina haasteena yhdistää tilan tehokas käyttö sekä keskittymistä vaativa suojaisa työpiste.

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 603/2012 vp Naisyrittäjyyden edistäminen Eduskunnan puhemiehelle Naisten osuus suomalaisista yrittäjistä on noin 30 prosenttia. Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n virallinen tavoite

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1184/2006 vp M-real Oyj:n Simpeleen tehtaan irtisanomiset Eduskunnan puhemiehelle Hienopaperi- ja kartonkiyhtiö M-real Oyj on ilmoittanut vähentävänsä Rautjärven Simpeleen tehtaalta

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot