ELÄMÄNLANKA-PROJEKTI LUO KUNTOUTUSKURSSIMALLIA NUORILLE, JOILLA ON NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄMÄNLANKA-PROJEKTI LUO KUNTOUTUSKURSSIMALLIA NUORILLE, JOILLA ON NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA"

Transkriptio

1 KATSAUS MARJO HODJU KIRSI RÖNKÄ ELÄMÄNLANKA-PROJEKTI LUO KUNTOUTUSKURSSIMALLIA NUORILLE, JOILLA ON NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA Projektin tavoitteet Elämänlanka-projektissa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia kuntoutuskurssikokonaisuuksia, joiden kautta haetaan parhaiten soveltuvaa mallia kuntoutuskurssien järjestämiseksi neurologisia erityisvaikeuksia omaaville vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Kehittämistyö tapahtuu Itä-Suomen alueella Savon Vammaisasuntosäätiön ja Honkalampisäätiön yhteistyönä vuosina Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Projektissa kehitettävän kuntoutuskurssimallin avulla etsitään keinoja ja välineitä siihen, miten nuorta ja hänen perhettään voidaan tukea aikuistumiseen ja itsenäistymiseen liittyvässä elämänvaiheessa. Projektin toiminnan myötä tuodaan tasa-arvoa alueelliseen kuntoutuskurssitarjontaan sekä tarjotaan osallistumisen mahdollisuuksia ja sopivia tukipalveluita kohderyhmälle. Palveluohjauksellisen työotteen ja kotipaikkakunnille jalkautumisen kautta pyritään siirtämään kurssilla käynnistyneet prosessit nuorten ja perheiden arkeen. Tavoitteena on, että kuntoutuskursseja olisi tarjolla Itä-Suomen alueella projektin päätyttyäkin. Elämänlanka-projektin tarjoamalla kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalista kuntoutusta, jonka avulla tuetaan ja vahvistetaan nuoren sekä hänen perheensä elämäntaitoja tulevaisuutta varten. Tavoitteena on, että nuori pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan elämäänsä eteenpäin itselleen mielekkäällä tavalla (esimerkiksi työelämä- ja sosiaalisten valmiuksien harjoittaminen, sosiaalisen verkoston laajeneminen, opiskelupaikan saaminen). Lisäksi tavoitteena on, että vertaistuen ja erityisvaikeudesta saadun tiedon kautta nuori pystyy hyväksymään oman erityisyytensä, sopeutuu elämään sen kanssa ja saa keinoja neurologisista erityisvaikeuksista aiheutuvien ongelmien kompensoimiseen. Miten nyky-yhteiskunta kohtaa nuoren, jolla on neurologisia erityisvaikeuksia? Yhteiskunnan nopea muuttuminen sekä vaatimukset tehokkuuteen, sosiaaliseen toimimiseen ja nopeaan oivalluskykyyn estävät erityistä tukea tarvitsevan nuoren toimimisen yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä. Erityisvaikeuksiin liittyvät tarkkaavuuden ongelmat, yliaktiivisuus, poikkeava sosiaalinen hahmottaminen sekä oppimisvaikeudet altistavat toverisuhteiden epäonnistumiselle, jolloin kompensaatiota etsitään esimerkiksi epäsosiaalisista ryhmistä. Ongelmat sosiaalisissa suhteissa ja koulunkäynnissä voivat johtaa syrjäytymiseen toveripiiristä ja koulumotivaation katoamiseen, päihteiden käyttöön ja epäsosiaalisuuteen. Varhaisen tunnistamisen ja hoidon avulla voidaan ehkäistä syrjäytymiskierre, jolloin 30 KUNTOUTUS

2 sillä on myös suuri taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys (Kaltiala-Heino, Kaivosoja & Ritakallio 2006, ; Voutilainen, Sourander & Lundström 2004, ). Nuoret tarvitsevat usein muita enemmän koulutuksen ja erilaisten tukipalveluiden tuomaa tukea aikuistumisessa ja työelämään sijoittumisessa, mutta vastaavasti sijoitetut resurssit tuottavat tulosta nuoren löytäessä paikkansa yhteisöistä ja yhteiskunnasta. Oikein kohdennettujen, henkilökohtaisesti suunniteltujen ja toteutettujen tukitoimien turvin he kykenevät oppimaan itsenäisessä elämässä vaadittavia taitoja, saavuttamaan ammatillisen pätevyyden ja valmiudet työelämään. Erilaisten taitojen oppiminen vähentää yhteiskunnallisen tuen tarvetta ja helpottaa nuoren ja hänen perheensä elämää. Keskeistä nuoruus- ja aikuisiällä on kommunikaatiotaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen, omatoimisuuteen harjoitteleminen sekä mielekkään vapaa-ajan suunnitteleminen. Hyvän jatko-opiskelupaikan ja sopivan asumismuodon etsiminen on aloitettava varhain ja tehtävä huolellisesti, jotta hyvin alkuun saatettu kuntoutus jatkuu elämänkaaren mittaisena. Tuen ja ohjauksen tarve voi vaihdella elämänkaaren aikana. Osa nuorista saattaa tulla toimeen ilman muiden tukea, jolloin he asuvat itsenäisesti ja huolehtivat työssä käynnistään oma-aloitteisesti. Osa taas tarvitsee jatkuvasti toisen henkilön ohjausta ja tukea liittyen asumiseen, opiskeluun ja työssä käymiseen (Kerola ym. 2000, 145). Neurologisista erityisvaikeuksista huolimatta nuori toivoo samoja asioita kuin ikätoverinsa: onnistumisen kokemuksia itsetunnon vahvistumiseksi, toisten nuorten hyväksyntää, taitojen ja osaamisen huomioimista sekä vähitellen vastuun ottamista omasta elämästään (Salomaa 2004, 44). Kuntoutuskurssikokonaisuuksiin osallistuneet nuoret Elämänlanka-projekti on toimintansa aikana järjestänyt kolme noin vuoden mittaista kuntoutuskurssikokonaisuutta. Kuntoutuskursseille on osallistunut yhteensä 21 nuorta perheineen. Toiminta on suunnattu nuorille, jotka ovat kurssivuoden aikana vuotiaita. Lisäksi nuorella tulee olla lääkärin toteamat piirteet tai diagnoosi neuropsykiatrisista ongelmista (Aspergerin oireyhtymä, ADHD/ADD, neurologiset erityisvaikeudet). Kurssitoimintaan osallistuneilla nuorilla on ollut neurologisen taustan lisäksi mielenterveyden (esimerkiksi masennus, sosiaalisten tilanteiden pelko, ahdistuneisuus) tai käyttäytymisen ongelmia. Psykososiaaliset ongelmat, kuten koulukiusaaminen, poissaolot sekä nuoren ja vanhempien/kavereiden väliset ristiriidat, ovat myös olleet tyypillisiä. Kuntoutuskurssille osallistuminen on nähty tarpeelliseksi niiden nuorten kohdalla, jotka eivät aiemmin ole saaneet ulkopuolista tukea ja kuntoutusta, aiemmasta kuntoutuksesta on kulunut useita vuosia tai palvelut ovat vaikeasti saavutettavissa esimerkiksi syrjäisen asuinseudun ja pitkien välimatkojen vuoksi. Nuorten ja vanhempien tiedon ja tuen tarve on korostunut elämäntilanteessa, jolloin lähitulevaisuuden haasteina ovat olleet ammatillisten vaihtoehtojen selvittäminen ja erilaisten tukikeinojen löytäminen opiskelun ja itsenäistymisen onnistumiseksi. Kuntoutuksen tarvetta ilmentävinä tekijöinä on huomioitu nuoren sosiaaliset taidot, vertaistuen/-ryhmän tarve, kuntoutuksen ajankohtaisuus ja perheen osoittama kiinnostus kurssitoimintaa kohtaan. Erityisesti vertaistuen kannalta tärkeää on ollut mahdollisuus nuorten yhteiseen toimintaan samanikäisten nuorten kanssa. Kuntoutuskurssikokonaisuuden palveluprosessi Elämänlanka-projektin kurssikokonaisuuteen osallistuu 6 8 nuorta perheineen. Kokonaisuus sisältää nuoren ja perheen tapaamisen kotona/kotipaikkakunnalla, koko perheelle ja erikseen nuorille suunnattuja ryhmäjaksoja, palveluohjauksellisia kotikäyntejä sekä verkostotapaamisia. Projektin työntekijöiden jalkautuminen perheiden kotiin tai kotipaikkakunnalle on mahdollistanut heidän kohtaamisensa omassa elinympäristössään heti prosessin alkuvai- KUNTOUTUS

3 heessa. Alkukartoituksen tavoitteena on informoida perheitä projektin toiminnasta ja sen tavoitteista sekä tutustua tarkemmin perheen nykyiseen elämäntilanteeseen, tuen ja kuntoutuksen tarpeisiin sekä kartoittaa palveluohjauksen tarvetta. Tapaamisen aikana saatua esitietoa hyödynnetään valittaessa osallistujia kurssikokonaisuuteen ja suunniteltaessa nuoren yksilöllisiä tavoitteita kurssikokonaisuuden ajalle. Perheiden henkilökohtainen tapaaminen ja kohtaaminen on osoittautunut merkitykselliseksi menetelmäksi perheen motivaation sekä tuen ja kuntoutuksen tarpeen arvioimiseksi. Kurssikokonaisuuteen sisältyy kolme verkostotapaamista. Niiden tavoitteena on, että kuntoutusprosessin alkuvaiheessa käynnistettävä yhteistyö tukisi perheen arkipäivää ja viranomaisverkoston toimimista, perheen tuen tarpeita mukaillen. Alkuvaiheen tapaamisen tarkoituksena on informoida hoitavaa/maksusitoumuksen myöntänyttä tahoa kuntoutuskurssikokonaisuuden sisällöstä ja käynnistää kunkin perheen yksilöllinen kuntoutusprosessi. Lähtökohtina ovat nuoren ja vanhempien tavoitteet kurssikokonaisuuden ajalle, mitä he odottavat ja toivovat saavansa ja mitä he itse tekevät saavuttaakseen asetetut tavoitteet. Kurssikokonaisuuden puolivälissä arvioidaan prosessin käynnistymistä ja tarkennetaan tarvittaessa tavoitteita. Viimeisen verkostotapaamisen tarkoituksena on arvioida kokonaisuutta ja varmistaa nuoren tukimuotojen järjestyminen myös kuntoutuskurssikokonaisuuden jälkeen. Perheiden yhteisten ryhmäjaksojen sisällön suunnittelussa huomioidaan kotikäynneillä kerätty tieto perheen vahvuuksista ja tuen tarpeista sekä nuorten, vanhempien ja sisarusten esittämät toiveet ja odotukset kurssikokonaisuudelle. Keskeisiä ryhmäjaksojen sisältöjä ovat tiedon jakaminen oireyhtymistä, diagnoosin merkityksen ymmärtäminen ja oman erilaisuuden käsitteleminen sekä elämänpiirin laajentaminen erilaisten kokemusten ja toimintamuotojen kautta. Vertaistuen ja tiedon myötä perheet saavat selviytymiskeinoja ja apua eri arkipäivän ongelmatilanteisiin sekä nuoren toimintakyvyn tukemiseen. Viimeisellä, perheen yhteisellä ryhmäjaksolla keskitytään erityisesti perheen sisäisten voimavarojen sekä nuorten itsenäisemmän toiminnan tukemiseen. Nuorten oman ryhmäjakson yleisenä tavoitteena on nuorten keskinäisen toimimisen vahvistaminen, sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen harjoitteleminen sekä myönteisen minäkuvan ja omatoimisuuden vahvistaminen. Ryhmäjaksolla panostetaan arkielämän taitojen harjoitteluun. Päivittäiset askareet korostavat jokaisen nuoren merkittävää roolia yhteisön hyväksi työskentelemisessä sekä mahdollistavat positiivisen kokemuksen saamisen omasta työskentelystä. Lisäksi nuorten suunnittelemat osiot antavat heille mahdollisuuden yhteiseen päätöksentekoon, vaikuttamiseen ja osallisuuden kokemiseen. Erilaiset toimintamuodot mahdollistavat myös monella nuorella omien rajojen ylittämisen asioissa, jotka aiemmin ovat tuntuneet kenties mahdottomilta. Ryhmäjakso voi tarjota nuorelle ensimmäisen tasavertaisen kaveruuden kokemuksen. Palveluohjauksellisen työotteen kautta nuoria ja heidän perheitään ohjataan ja rohkaistaan palveluiden piiriin. Kotikäynnit ja tiivis yhteistyö kotikunnan tai hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavan tahon kanssa mahdollistavat kurssiprosessin yksilöllisen etenemisen ja perheen tarpeita vastaavan kuntoutuskokonaisuuden syntymisen: erilaisten tukimuotojen avulla nuori on esimerkiksi pystynyt muuttamaan pois lapsuudenkodista, jatkoopintomahdollisuudet ovat selkeytyneet tai nuori on saanut tarvitsemansa kuntoutus- ja tukimuodot. Palveluohjauksellisten kotikäyntien vähimmäiskriteerinä on ollut, että kullekin nuorelle järjestetään palvelusuunnitelma kotikunnan taholta. Yhteenveto Elämänlanka-projektin toiminnan aikana kurssitoiminnan toteuttaminen Itä-Suomen alueella on osoittautunut tarpeelliseksi niin asiakasryhmän kuin sidosryhmien edustajien arvioimana. Kolmen toteutuneen kurssikokonaisuuden myötä on todettu hyödylliseksi 32 KUNTOUTUS

4 työntekijöiden, perheen ja viranomaistahojen välisen yhteistyön tiivistäminen. Erityistä huomiota on kiinnitetty kurssikokonaisuuden aloitusvaiheeseen, jolloin yhteistyössä lähiverkoston (kuntoutukseen lähettäneen tai maksusitoumuksen myöntäneen) kanssa kartoitetaan perheen tuen ja palveluiden tarvetta sekä laaditaan suunnitelmaa palveluohjauksellisille kotikäynneille (työstettävät asiat, kotikäyntien tiheys ja yhteistyön laajuus/työnjako lähiverkoston kanssa). Nuoren ja perheiden tarpeet ovat moninaisia: tämä edellyttää laaja-alaista selvittämistä ja erityisen huomion kiinnittämistä palveluohjauksellisten kotikäyntien suunnitteluun. Myös huolellinen tavoitteenasettelu on välttämätöntä. Säännöllisin väliajoin toteutettavien seurantojen avulla mahdollistetaan kurssiprosessille asetettujen tavoitteiden arviointi ja tarkastelu. Yhteinen tavoitteiden asettelu ja säännöllinen seuranta ovat menetelmiä, joiden avulla pyritään edesauttamaan nuoren tiedostamista, mitä kuntoutuskurssilla mukana oleminen tarkoittaa ja miksi hän ja muu perhe ovat mukana kyseessä olevassa prosessissa. Kurssikokonaisuuden päätösvaiheessa toteutuvassa verkostotapaamisessa sovitaan seurannasta ja verkostotuen jatkosta, jotta nuorella ja perheellä olisi tiedossa yhteyshenkilö elämäntilanteen ja tuen tarpeiden muuttuessa. Seurantakäynneillä (n=14) on koottu tietoa, mitä palveluja ja tukimuotoja nuorelle ja hänen perheelleen on järjestynyt kurssikokonaisuuden aikana. Lisäksi nuorta ja vanhempia haastattelemalla on kartoitettu nuoren toimintakyvyssä tapahtuneita muutoksia. Seurannoissa on havaittu, että kaikille nuorille on laadittu tai päivitetty suunnitelma tukimuotojen tai kuntoutuksen järjestämiseksi (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, palvelusuunnitelma, lastensuojelun asiakassuunnitelma tai erityishuolto-ohjelma). Kurssivuoden aikana kolmella nuorella käynnistyi prosessi lapsuudenkodista omaan kotiin muuttamiseksi. Palveluohjauksen myötä nuorille järjestyi erilaisia tukimuotoja itsenäistymisen tueksi, kuten muuttovalmennusta, asumisen ohjausta ja apua asunnon hankintaan. Positiiviset pärjäämisen kokemukset ryhmäjaksoilla rohkaisivat nuoria itsenäistymiseen ja lisäsivät vanhempien luottamusta nuoren taitoihin. Nuoren, vanhempien ja sidosryhmien edustajien tietoisuus nuoren tuen tarpeista ja vahvuuksista on lisääntynyt, jonka myötä nuori on saanut erilaisia tukija kuntoutusmuotoja (esimerkiksi neuropsykologinen kuntoutus, toimintaterapia, tukihenkilö) itsenäistymisen edistämiseksi. Kurssikokonaisuuden aikana nuoret ja vanhemmat ovat havainneet erityisesti nuoren sosiaalisissa taidoissa ja kommunikoinnissa tapahtuneita muutoksia. Edistyminen on näkynyt muun muassa lisääntyneenä avoimuutena, kykynä neuvotella ristiriitatilanteissa ja hallita omia tunteita, jolloin nuori on esimerkiksi pystynyt osallistumaan luokkaretkelle, yöpymään sukulaisten tai kavereiden luona, asioimaan kaupoissa tai rohkaistunut kokeilemaan ja osallistumaan uuteen harrastukseen. Ryhmäjaksoilla koetut ja harjoitellut asiat olivat myös siirtyneet nuorten arkeen esimerkiksi siten, että nuori on ollut kiinnostuneempi ruuanlaitosta tai ajanhallinta on parantunut. Röngän (2010) pro gradu -työn mukaan nuorille (n=6) oli merkityksellistä toimia ja olla osallisena vertaisryhmässä samanikäisten nuorten kanssa. Ryhmäjaksoilla koetut onnistumiset ja omien rajojen ylittämisen kokemukset antoivat nuorille itsevarmuutta ja rohkaisua. Vanhemmille (n=8) kuntoutuksen hyöty näyttäytyi vertaistuen kautta näkökulman laajentumisena ja tilanteen hyväksymisenä. He kokivat ymmärryksen omaa nuorta kohtaan lisääntyneen. Positiivisten kokemusten ja arjen taitojen harjoittelun lisäksi nuoren edistymiseen on vaikuttanut myös nuoren iänmukainen kasvu ja kehitys. Kuvaan 1 on tiivistetty kuntoutuskurssikokonaisuuden merkitykselliset tekijät. Projektin aikana on tarkoitus järjestää vielä kaksi vuoden mittaista kurssikokonaisuutta. Lisäksi rinnakkaisena palvelumuotona kehitetään avomuotoista ryhmätoimintaa, jossa hyödynnetään kurssitoiminnassa havaittuja hyviä käytäntöjä (esimerkiksi vertaisryhmät nuorille ja vanhemmille, ryhmäprosessiin kuuluvat palveluohjaukselliset kotikäynnit ja KUNTOUTUS

5 Nuorten ryhmä - vertaisuus Nuorten osallisuus Onnistumisten ja omien rajojen ylittämisen mahdollisuudet Nuoren kokemusten mahdollistaminen Konkreettiset tukitoimet Tuentarpeiden ja vahvuuksien esiin nostaminen Tiedon jakaminen tukimuodoista Yhteistyö kotipaikkakunnalle Ratkaisukeinojen saanti arkeen Näkökulman saaminen perheen tilanteeseen Oman nuoren näkeminen uudessa tilanteessa Vanhempien vertaistuki Kuntoutuksen resurssit Kuntoutusaika (vuosi) Nuorten jakson pituus Omaohjaaja Kotipaikkakunnalle jalkautuminen ja tiedon jakaminen nuoren vahvuuksista ja tuen tarpeista Kuva 1. Kuntoutuksen merkitykselliset tekijät Elämänlanka-projektissa verkostotapaamiset). Kurssitoiminnan kehittämisen lisäksi projektissa selvitetään toiminnan juurtumiseen liittyviä rahoitusmahdollisuuksia. Kiinteällä yhteistyöllä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa etsitään ratkaisuja kurssitoiminnan juurruttamiseksi osaksi palvelujärjestelmää. YTM MARJO HODJU TYÖSKENTELEE PROJEKTIPÄÄL- LIKKÖNÄ SAVON VAMMAISASUNTOSÄÄTIÖN ELÄMÄN- LANKA-PROJEKTISSA. TTM KIRSI RÖNKÄ TYÖSKENTELEE KUNTOUTUS- OHJAAJANA SAVON VAMMAISASUNTOSÄÄTIÖN ELÄMÄNLANKA-PROJEKTISSA. Lähteet Kaltiala-Heino R, Kaivosoja M & Ritakallio M (2006) Nuorten rikoksentekijöiden mielenterveys ja psykiatrisen hoidon tarve. Suomen lääkärilehti 61 (9), Kerola K, Kujanpää S & Timonen T (2000) Autismikuntoutus. Jyväskylä: PS-Kustannus. Rönkä K (2010) Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten kuntoutuskurssin merkitys ja hyöty nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana. Kansanterveystieteen pro gradu-tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Lääketieteen laitos. Salomaa P (2004) Nuoruus on päätä huimaava matka. Teoksessa A-M. Myllykoski, N. Melamies & S. Kangas (toim.) Itsenäistyvä nuori ja AD/HD. Jyväskylä: PS-kustannus, Voutilainen A, Sourander A & Lundström B (2004) Lasten tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö neuropsykiatrisena ongelmana. Duodecim 120 (22), KUNTOUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa JULKAISUJA I Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa - ohjauksen ja tuen merkitys koulutuspolun avaamisessa Marianne Hyttinen-Lilja (toim.) Maarit Heinikainen (toim.) Etelä-Savon Avoin ammattiopisto-

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot