Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna Kaupunkisuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna 2012. Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna 2012 Kaupunkisuunnittelu

2 Julkaisija Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Teksti Ritva-Leena Kujala/Halinntoyksikkö Kannen kuva Kaupunkisuunnittelu Ulkoasu Ritva-Leena Kujala Taitto Ritva-Leena Kujala Paino Vantaan kaupugin paino 4/2012 2

3 Viestintä ei ole velvollisuus vaan mahdollisuus! Kaupunkisuunnittelun viestintä: Kaupunkisuunnittelun viestinnän lähtökohtana ovat avoimuus- ja julkisuusperiaate. Viestinnän tulee olla oikea-aikaista, luotettavaa ja tasapuolista. Viestinnän tavoitteena on aktiivinen ja vuorovaikutteinen tiedotus. Viestintä tukee kaupungin päämääriä ja visiota. Hallintolaki 9 Hyvä kielenkäytön vaatimus Viranomaisten on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 3

4 4

5 Sisältö Kaupunkisuunnittelu ja viestintä 6 Vantaan kaupungin viestintästrategia 6 Maankäytön ja ympäristön toimialan viestintä 6 Kaavoituksen tehtävä 7 Kaupunkisuunnittelun strategiset tavoitteet vuosille Kannustuslisän käyttö kaupunkisuunnittelussa vuonna Kaupunkisuunnittelun viestinnän tavoitteet, tehtävät ja periaatteet 9 Mitä on kaupunkisuunnittelun viestintä ja miksi tehdään ohje? 10 Kaupunkisuunnittelu sisäinen viestintä tehdään asioista yhteisiä 11 Viestintäkanavat 11 Arkiviestintä 12 Sähköposti 12 Keskustelut 12 Kirjallinen materiaali 12 Kokoukset ja neuvottelut 13 Intra 13 Muutosviestintä 14 Ulkoinen viestintä miltä näytämme ja kuulostamme 15 Kaupunkilaisille tiedotetaan 15 Puhelut 16 Asiakirjat, selostukset ja selvitykset 16 Asukastilaisuudet, alustukset, luennot, esitelmät ja puheet 16 Kaavatyöt 17 Internet 18 Sosiaalinen media 20 Markkinointiviestintä 21 Luottamushenkilöt 22 Media 23 Kriisiviestintä 24 Kansainvälinen viestintä 25 Kaupunkisuunnittelun tulosyksiköt ja henkilökunta Lähteet 27 5

6 1 Kaupunkisuunnittelu ja viestintä Vantaan kaupungin viestintästrategia Vantaan kaupungin perustehtävässä viestintä on vahvasti läsnä. Kaupunki on yhteisö, jossa päätöksenteko perustuu asioiden avoimeen valmisteluun ja palvelut tuotetaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kuntalaisten kanssa. Vuorovaikutuksen merkitys korostuu jatkuvassa muutoksessa. Avoimuudella ja hyvillä palveluilla ansaitsemme olemassaolollemme oikeutuksen kuntalaisten tuen toiminnallemme. (Vantaan kaupungin viestintästrategia vuosille ) Vantaan kaupungin visuaalinen ilme Vantaan kaupungilla on visuaalinen ilme, jota on noudatettava kaikissa kaupungin esityksissä ja julkaisuissa. Maankäytön ja ympäristön toimialan viestintä Maankäytön ja ympäristön toimialan viestinnän tehtäviin kuuluu sekä ulkoinen että sisäinen tiedotus, markkinointi sekä esite- ja julkaisutuotanto. Viestintä hoitaa suhteita julkiseen sanaan ja muihin sidosryhmiin. Viestinnän vastuulla ovat myös toimialan internet-sivut. Kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista sekä niiden vaikutuksista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asukkaat voivat esittää kysymyksiään ja mielipiteitään asioiden valmistelijoille ja päättäjille. Kuntalaki korostaa aktiivista tiedottamista suunnitelmista, päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Lähtökohtana on vuorovaikutuksen ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen. (Maankäytön ja ympäristön toimialan viestintä) 6

7 Kaavoituksen tehtävä Kaavoitus on alueidenkäytön suunnittelua, jota tekevät maakuntien liitot ja kunnat. Kaavoissa varataan alueita eri tarkoituksiin, kuten asumiseen, palveluihin, liikenteeseen ja virkistykseen. Niissä annetaan myös määräyksiä muun muassa rakentamisen määrästä ja laadusta, luonnon ja kulttuuriympäristön suojelusta sekä ympäristöhaittojen ehkäisystä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksella on luotava edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistettävä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Laissa on myös määräyksiä kaavoitukseen liittyvästä tiedottamisesta, osallistumisesta, vaikutusten arvioinnista ja selvityksistä sekä suunnittelun laadusta. Kaupunkisuunnittelun strategiset tavoitteet vuosille Vaikuttavuus ja palvelutarjonta * Onnistutaan asuntotuotannossa * Luodaan edellytykset toimitiloille * Eheytetään kaupunkirakennetta * Kehitetään keskustoja * Parannetaan kaupunkiympäristöä Rakenteet ja prosessit * Hyödynnetään ja kehitetään kumppanuuksia * Kehitetään vuorovaikutustapoja * Tehdään kansainvälistä yhteistyötä Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi * Koulutetaan henkilökuntaa * Kehitetään työn organisointia Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet * Käytetään infrastruktuuria optimaalisesti * Tehostetaan yhteistyöllä resurssien käyttöä 7

8 Kannustuslisän käyttö kaupunkisuunnittelussa vuonna 2011 Kaupunkisuunnittelun johtoryhmä hyväksyi periaatteet ja tavoitetasot kaupunkisuunnittelun kannustuslisäjärjestelmästä vuodelle Kannustuslisäjärjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota viestintään. Vuorovaikutus ja viestintä Hallintoyksikkö * laatii kaupunkisuunnittelun viestintästrategian Tietopalveluyksikkö * kehittää uuden seurantaraportin mallin pohjaksi vuosikatsauksille Asemakaavayksiköt * laativat kukin vähintään yhden artikkelin yksikön työstä kaupungin julkaisuihin * jokaisessa vuoden aikana aloitetussa asemakaavassa on havainnollistuksena 3D mallinnos Yleiskaavayksikkö * laatii vähintään yhden artikkelin yksikön työstä kaupungin julkaisuihin * kehittää Vantaan maankäyttömuutosten seurantakartaston 8

9 Kaupunkisuunnittelun viestinnän tavoitteita, tehtäviä ja periaatteita: - hyödyntää viestintää niin, että strategiset tavoitteet toteutuvat - antaa oikeaa tietoa - kohdella viestinnän eri osapuolia tasa-arvoisesti - vahvistaa kuntalaisten/osallisten luottamusta - vahvistaa ja kehittää kaupunkisuunnittelun asemaa - tuoda kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu tutuiksi, ja näin luoda edellytykset vuorovaikutukselle - edistää kaikin tavoin osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia - muistaa vastaanottajan edut, oikeudet ja tarpeet - turvata erilaisilla viestintämuodoilla, että kaikilla osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun: valmisteluun ja seurantaan - tarjota palvelevaa neuvontaa - tiedottaa kaavojen vireille tulosta, nähtävilläolosta ja päätöskäsittelystä - huolehtia virallisista kuulutuksista - hyödyntää viestintää osana johtamista - lisätä avoinmuutta työyhteisön sisällä - tiedon avulla auttaa arvostamaan toisen työtä - viestinnän tulee olla selkeää, asiallista ja ymmärrettävää kieltä - viestinnän tulee olla oikea-aikaista - tiedon tulee olla helposti saatavilla ja riittävää - palaute käsitellään, hyödynnetään ja siihen vastataan 9

10 Mitä on kaupunkisuunnittelun viestintä ja miksi tehdään ohje? Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna ohjeen tarkoitus on selkeyttää ja parantaa kaupunkisuunnittelun tiedottamista ja viestintää 1). Viestintä koskee kaikkia työntekijöitä, koska kaupunkisuunnittelussa viestintää tekevät kaikki työntekijät omasta työtehtävästään käsin. Kaupunkisuunnittelun viestintä pohjutuu Vantaan kaupungin ja maankäytön ja ympäristön toimialan viestintästrategiaan sekä kaupunkisuunnittelun strategiaan. Lisäksi huomioidaan kaupunkisuunnittelun viestinnän lähtökohdat, tavoitteet, tehtävät ja periaatteet. Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna ohje tehdään tulevalle vuodelle. Se on syytä tarkistaa vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna ohje sisältää tavoitteet, käytettävät keinot ja toteuttajat. Omaa budjettia viestinnällä ei ole kaupunkisuunnittelussa. 10 1) Tiedottaa= antaa tietoa jstak, saattaa tiedoksi, ilmoittaa, selvittää, informoida, raportoida Viestintä= tiedottaminen, tiedonvälitys, kommunikaatio (Kielitoimiston sanakirja)

11 Kaupunkisuunnittelun sisäinen viestintä tehdään asioista yhteisiä Sisäinen viestintä on tiedonkulkua kaupunkisuunnittelun työntekijöiden välillä. Päävastuu on kaupunkisuunnittelujohtajalla, aluearkkitehdeillä, tietopalvelupäälliköllä ja yleiskaavapäälliköllä. Myös jokainen työntekijä on vastuussa sisäisestä viestinnästä oman tehtävän vaatimalla tavalla. Sisäistä viestintää tarvitaan, jotta kaupunkisuunnittelun tavoitteet toteutuvat, jotta työyhteisö toimii ja työpaikalle saadaan luotua yhteenkuuluvuuden ilmapiiri. * Kehitetään kannustavaa viestintää, joka auttaa jaksamaan ja viihtymään työssä. * Tiedotetaan työhön ja työympäristöön liittyvät perustiedot niin, että ne ovat kaikken käyttettävissä. * Tieto kulkee kaikilta kaikille oikea-aikaisesti. * Luodaan vuorovaikutustilanteita, jotka mahdollistavat keskustelun, päätöksenteon, ongelmien ratkomisen, kannustamisen sekä ihmissuhteiden luomisen ja hoitamisen. Viestintäkanavat Jokainen työntekijä miettii useita kertoja päivässä, mitä viestintäkanavaa käyttää: soittaisiko puhelimella vai lähettäisikö sähköpostia työkaverille, menisikö henkilön luokse työhuoneeseen, kutsutaisiinko henkilöt kokoukseen vai vietäisiinkö asia intraan. Viestintäkanavaa mietittäessä, voi miettiä muun muassa seuraavia kysymyksiä: * Miten saavutetaan parhaiten ryhmä tai henkilö? * Mikä on nopein tapa viestiä vai onko sillä merkitystä? * Pitääkö syntyä jokin dokumentti, johon voidaan palata? * Pitääkö noudattaa protokollaa? * Mikä on paras tapa saada viesti perille: keskustelun, kokouksen vai sähköpostin avulla? 11

12 Arkiviestintä Jokainen työntekijä tiedottaa ja viestittää omia asioitaan useita kertoja päivän aikana. Tätä arkiviestintää ovat muun muassa keskustelut, tiedonvaihto ja vuorovaikutustilanteet oman osaston työntekijöiden kesken sekä muiden toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Arkiviestintä on käyntikortti ulospäin. Jokainen kaupunkisuunnittelun työntekijä on vastuussa arkiviestinnästä omalta osaltaan ja vaikuttamassa mielikuvaan meistä. Sähköposti Sähköposteihin vastataan hyvällä yleiskielellä. Tarvittaessa ne jatkolähetetään aiheen asiantuntijalle. * Sähköpostit luetaan ja niihin vastataan mahdollisimman nopesti. * Allekirjoitustiedosto on oltava aina. Jos palvelee ruotsin- ja/tai englanninkielllä, myös kieliversiot. * Automaattinen vastauslähetys kytkettävä päälle, jossa ilmoitettava, milloin palaa työpaikalle pitkien poissaolojen yhteydessä (lomat). * Noudatetaan kaupungin viestinnän sähköpostiohjeita. Keskustelut Suulliset ja henkilökohtaiset viestintätilanteet, kuten kahdenkeskiset keskustelut ja pienryhmäpalaverit sekä käytävä -ja kahvipöytäkeskustelut ovat usein parempia keinoja viestiä kuin puhelinkeskustelut tai sähköposti. * Kaupunkisuunnittelussa suositaan keskusteluja silloin, kun asia on työntekijälle uusi, vaikea, monimutkainen tai henkilökohtainen. Kirjallinen materiaali Kaupunkisuunnittelussa tuotetaan paljon erilaista kirjallista materiaalia, kuten esityslistoja, muistioita, esitteitä, selostuksia, raportteja ja selvityksiä. * Käytetään kirjallista materiaalia silloin, kun asia on yleinen ja yksiselitteinen. * Tehdään edelleen perinteisiä paperijulkaisuja, mutta tulostamista pyritään vähentämään ja painosmääriä pienentämään. * Julkaisut pyritään jakelemaan ja lukemaan sähköisessä muodossa. (Vantaan kaupungin ekotukitoiminta, Säästä paperia, intra.vantaa.fi) 12

13 Kokoukset ja neuvottelut Kokoukset ja neuvottelut muodostavat keskeisen osan kaupunkisuunnittelun viestintää. Ne ovat onnistuneina hyviä vuorovaikutustilanteita kahden tai usean osapuolen välillä. * Kokoukset ja neuvottelut valmistellaan huolellisesti, ja ne kutsutaan koolle tarvittaessa. * Kutsut ja esityslistat lähetetään ajoissa. * Kokoukseen ja neuvotteluihin tullaan ajoissa. * Kokoukselle ja neuvottelulle laaditaan aikataulu ja siitä pidetään kiinni. * Puhelimet ja tietokoneet ovat auki vain tarvittaessa. * Tähdätään selkeisiin päätöksiin. * Päätökset pannaan täytäntöön ja seurataan: sovitaan vastuuhenkilöt, aikataulu ja seurantatapa. * Tehdään muistiot, sovitaan jakelusta ja tiedottamisesta. Intra Vantaan kaupungin intra on ollut käytössä vuodesta 2003 lähtien. Vuonna 2012 on tarkoitus ottaa käyttöön uusi sähköinen työpöytä, joka korvaa intran. Kaupunkisuunnittelu käyttään uudistukseen asti intraa muun muassa muistioiden, ohjeiden sekä kaupungin sisäisten projektien tietojen tallentamiseen. Vastuu intrasta ja sähköisen työpöydän toteutumisesta on viestintäsuunnittelijalla. * Kaupunkisuunnittelu pitää intra-sivustoa ajantasalla uudistukseen asti. * Intra -sivustot tehdään uuteen järjestemään sopivaksi. * Siirrytään vuoden 2012 aikana sähköisen työpöydän käyttöön. 13

14 Muutosviestintä Organisaation muutostilanteessa on tärkeää, että henkilöstö saa tarpeeksi tietoa tilanteen eri vaiheista. Viestintä voi olennaisesti vähentää henkilöstön kokemaa epävarmuutta muutostilanteessa. Viestinnän avulla voidaan ohjata vastarinta positiiviseksi voimavaraksi ja rohkaista ihmisiä näkemään muutos uutena mahdollisuutena. Vastuu muutoksen läpiviennistä kuuluu kaupunkisuunnittelussa johdolle, mutta jokainen työntekijä voi omalta osaltaan vaikuttaa muutoksen onnistumiseen. * Muutoksen tarpeellisuus tulee perustella. * Kaikille, joita muutos koskettaa, tulee antaa mahdollisuus osallistua keskusteluun, ja heidän tulee saada riittävästi tietoa. * Muutosvastarintaa pyritään vähentämään kertomalla kaikki, mitä tiedetään. * Käännetään negatiiviset ennakkoasenteet positiiviseksi voimaksi. (pelko uuden oppimiseen, epäluulo johtoa ja esimiehiä kohtaan, epävarmuuden tunne...) * Uusi työtekijä perehdytetään työhön ja työyhteisöön. 14

15 Ulkoinen viestintä -miltä näytämme ja kuulostamme Ulkoisen viestinnän kohderyhminä kaupunkisuunnittelussa ovat kaupungin työntekijät, osalliset, kuntalaiset, päättäjät, yhteistyökumppanit ja media. Kaupunkilaisille tiedotetaan Vantaan kaupunki oli mukana tutkimuksessa, jossa selvitettiin asukkaiden kokemuksia ja odotuksia kaupungin viestinnän ja vuorovaikutusmahdollisuuksien osalta. Tutkimus tehtiin syys-lokakuussa Valmisteilla olevista asioista, palveluista ja niiden saatavuudesta, isoista hankkeista, päätösten vaikutuksista ja kaupungin taloudesta kaupunkilaiset toivoisivat tiedotettavan nykyistä enemmän. Tietoa kaupungin asioista vantaalaiset haluaisivat löytää mieluiten kaupungin asukas- ja tiedotuslehdistä, sanomalehdistä ja kaupungin internet-sivuilta. (Vantaan kaupungin tutkimustulos, viestintäjohtaja Antti Kuusela) * Kaupunkisuunnittelu hyödyntää tutkimusta. * Tiedotetaan näkyvästi kaupunkisuunnittelussa valmisteilla olevien kaavojen ja muiden hankkeiden alkamisesta. * Päätöksistä tiedotetaan ymmärrettävällä yleiskielellä. * Kaavoista ja muista isoista hankkeista kirjoitetaan juttu vähintään internettiin. * Kaupunkisuunnittelusta kirjoitetaan juttuja Vantaa suunnittelee ja rakentaa -lehteen sekä asukaslehteen Vantaa ON. * Mediaan ollaan aktiivisesti yhteydessä. * Kaupunkisuunnittelu nostaa profiliaan uudistetussa internetissä. 15

16 Puhelut Puheluihin vastataan yleiskielellä ja ne ohjataan tarvittaessa aiheen asiantuntijalle tai otetaan vastaan soittopyyntö. Lista henkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet palvelevansa ruotsin- ja/tai englannin kielellä löytyy intranetistä kaupunkisuunnittelun sivuilta. Vantaa on kaksikielinen kunta. * Kaikkiin puheluihin ja soittopyyntöihin vastataan. * Puhelut ohjataan oikealle henkilölle. Asukastilaisuudet, alustukset, esitelmät, luennot ja puheet Kaupunkisuunnittelussa järjestetään ja osallistutaan paljon erillaisiin tilaisuuksiin, kuten asukastilaisuudet, alustukset, esitelmät, luennot ja puheet. * Kutsutaan luottamushenkilöt paikalle. * Mietitään, onko tarvetta kutsua paikallislehtien ja muun median edustajat paikalle. Asiakirjat, selostukset ja selvitykset Kaupunkisuunnittelussa tuotetaan valtava määrä kaavoihin liittyviä asiakirjoja, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelma; kaavaselostus, -kartta ja määräykset; taustaselvitykset. Ne toimitetaan asianmukaisesti lautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksien esityslistojen ja pöytäkirjojen liitteeksi. Lisäkäsi ne ovat kaikille luettavissa internetissä ja Kunta Toimisto Webissä. Asiakirjoja voi myös ostaa asiakaspalvelusta. Näin tieto on avoimesti kaikkien saatavilla. * Visuaalista ilmettä tullaan käyttämään julkaisuissa. * Valmistaudutaan aina esiintymisiin. * Selvitetään, mitä erityistä kuulijakunnassa on. * Asetaan sisällöllinen tavoite ja viedään se koko esityksessä läpi. * Käytetään tukena selkeitä dia- tai kalvoesiyksiä. 16

17 Kaavatyöt Lakisääteinen tiedottaminen on kaupunkisuunnitelussa hioutunut vuosien varrella sujuvaksi ja luotettavaksi. Kaavatyön alkamisesta postitetaan osallisille kirje, ja Vantaan Sanomiin tehdään ilmoitus. Lisäksi kaavaan voi tutustua internetissä, maankäytön asiakaspalvelussa ja oman alueen yhteispalvelupisteissä. Nähtävillä olevat kaavat ja kaavan voimaantulo kuulutetaan Vantaan kapungin ilmoitustauluilla, Vantaan Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kaavat ovat nähtävillä myös maankäytön asiakaspalvelussa, oman alueen yhteispalvelussa ja kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa eli kaavatyön käynnistyessä kerrotaan, miten kaavasta tiedotetaan. Yksittäistä kaavatyötä voi kutsua omaksi hankkeeksi tai projektiksi. Kaavatyöhön osallistuu aina suuri joukko kaupungin eri toimijoita, maanomistajia, konsulttitoimistoja, arkkitehtitoimistoja ja niin edelleen. Suunnitteluohjelmassa, joka kootaan kaksi kertaa vuodessa, kerrotaan kaavan arvioitu eteneminen päätöskäsittelyssä. Yleensä kaavoista ei tehdä tarkempaa projekti- eikä viestintäsuunnitelmaa. * Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tehtäessä on mietittävä riittävä tiedottaminen ja neuvoteltava viestintäsuunnittelijan kanssa viestinnän keinot: onko tarpeen esimerkiksi perustaa keskustelu internetiin tai karttapohjaiseen palautejärjestel - mään. * Merkittävissä kaavatöissä tai laadittaessa selvityksiä on mietittävä, tarvitaanko tarkempi projektisuunnitelma ja sen pohjalta viestintäsuunnitelma. * Kaikki kaavatyöhön osallistuneet tulee mainita julkaisussa. 17

18 Internet Uusi -sivusto julkaistiin 15. elokuuta Kaupunkisuunnittelu sai kaupungin etusivulle navigointilinkin Kaavoitus ja maankäyttö. Näin kaupunkisuunnittelun näkyvyys ja löydettävyys paranivat. Tämä edellyttää myös aktiivisempaa sivuston ylläpitoa ja sisällöntuotantoa. Aluearkkitehtien ja suunnittelijoiden tulee kirjoittaa lyhyitä ja ytimekkäitä tiedotteita kuntalaisia ja lehdistöä varten. Sivustoilla on kaikki kaavatyöt asiakirjoineen, jotka noudattavat asemakaava-ja yleiskaavayksiköiden jakoa. Uutena asiana esitellään vanhoja ja tulevia asuinalueita: mitä hankkeita esimerkiksi Tikkurilan/Jokiniemen/Viertolan alueella kaavoitetaan tai missä vaiheessa Leinelässä rakentaminen on. Kaavoitus ja maankäyttö -sivustolla on parannettu kaavatöiden seurantaa Osallistu ja vaikuta infoboxilla. Tästä osiosta kuntalaiset ja luottamuskenkilöt löytävät kaavatyöt siinä vaiheessa, kun on vaikuttamisen aika. Linkityksen avulla pääsee kaavatyön sivulle ja tutustumaan asiakirjoihin. Kaavoitus ja maankäyttö -sivustolle viedään kaupunkisuunnitelun ja kaupungin muiden toimialojen tuottamaa aineistoa sekä konsulteilta tilattua aineistoa. Internetissä on nykyisin mahdollisuus perustaa keskustelufoorumeja ja osallistua sosiaaliseen mediaan. Vastuu kaupunkisuunnittelun internet-sivuista on viestintäsuunnittelijalla. Aluearkkitehdit, yleiskaavapäälikkö ja suunnittelijat vastaavat omien kaavatöidensä teksteistä. * Huolehditaan, että internet-sivut toimivat uudessa julkaisuympäristössä. * Internet pidetään ajantasalla ja huolehditaan, että tieto on varmasti oikeaa. * Aluearkkitehdit ja suunnittelijat kirjoittavat ajankohtaisia tiedotteita kaavatöistään ja muista erityisaiheista. * Perustetaan keskustelufoorumeja merkittäville kaavatöille tai kaupunkisuunnitteluun liittyville aiheille. 18

19 Karttapohjainen palautejärjestelmä Karttapohjainen palautejärjestelmä on osallistumiskanava, johon tulee Vantaan kaupungin eri toimialojen julkaisemat karttapohjaiset kyselyt ajankohtaisista aiheista ja alueista. Kartalle voi merkitä mielipiteet, vastata kysymyksiin, keskustella ja kommentoida. Palautejärjestelmän kehittämis- ja testausvastuu on kaupunkisuunnittelulla. Järjestelmä otetaan alkuvaiheessa vain kaupunkisuunnittelun käyttöön. Karttapohjaisen palautejärjestelmän Kriteerit ja odotukset toiminnan kannalta on selvitetty vuoden 2011 aikana. Kilpailutus on käynnissä. Vastuu kaupunkisuunnittelun karttapohjaisesta palautejärjestelmästä on tietopalvelu- ja yleiskaavayksiköllä ja käyttöönottovaiheessa viestintäsuunnittelijalla. Palvelukartta Palvelukartta on avoin tiedotuskanava Vantaan kaupungin ja pääkaupunkiseudun toimipisteistä ja palveluista. Vastuu kaupunkisuunnittelussa palvelukartasta on tietopalveluyksiköllä. * Seudullista palvelukarttaa kehitetään Vantaan osalta. * Karttapohjainen palautejärjestelmä -hanke etenee niin, että se voidaan ottaa käyttöön vuonna 2012 yhdeksi osallistumis- ja vaikutuskanavaksi. 19

20 Sosiaalinen media Sosiaalinen media eli some on verkossa tapahtuvaa vuorovaikutteista sisältöjen jakamista ja tuottamista käyttäjien kesken. Sosiaalisen median kenttään kuuluvat muun muassa keskustelufoorumit, blogit, mikroblogit, verkkoyhteisöt, verkkopeliyhteisöt, wikit ja median jakamispalvelut. * Selvitetään, osallistuuko kaupunkisuunnittelu sosiaaliseen mediaan. * Selvitetään, mitä kaupunkisuunnittelu haluaa sosiaalisessa mediassa sanoa ja ketä viesteillä halutaan tavoittaa ja miksi. Vantaan kaupunki sosiaalisessa mediassa Vantaan Facebook-sivujen kautta voi seurata ja kommentoida kaupungin ajankohtaisia asioita, uutisia ja tapahtumia. Vantaan Facebook-sivujen ylläpidosta vastaa kaupungin viestintä. Myös kaupungin eri yksiköt voivat käyttää sosiaalisen median palveluja. Vastuu siitä on silloin yksiköllä. Kaupunkisuunnittelu ei ole vielä mukana sosiaalisssa mediassa, mutta vuoden 2012 aikana selvitetään, onko tarvetta liittyä. Vastuu kaupunkisuunnittelussa on viestintäsuunnittelijalla ja tietopalveluyksiköllä. 20

21 Markkinointiviestintä Esitteet Esitteessä tekstin ohella ulkoasu ja havannoillisuus ovat tärkeitä. Esitteitä on hyvä tehdä silloin, kun kaavatyö on merkittävä. Esimerkiksi asukastilaisuuksia varten voi tehdä myös pienimuotoisempia esitteitä jaettavaksi läsnäolijoille. Kaikki esitteet julkaistaan sellaisenaan internetissa ja esitteen pohjalta päivitetään alue-esittelyjen sivuja. Vastuu markkinointivietinnästä on viestintäsuunnittelijalla, aluearkkitehdeillä ja suunnittelijoilla. * Esitteitä tehdään aktiivisesti. Näyttelyt Kaupunkisuunnittelulla on ollut useita näyttelyitä, joissa on esitelty historiaa, kaavoitusta ja ajankohtaisia hankkeita. Kaupunkisuunnittelu osallistui Vantaan kaupunkijuhlaan keväällä 2011 näyttelyllä ja viikon mittaisilla avoimien ovien päivillä Asematien Maailman designpääkaupunki tilojen Designikkunassa. Kaupunkisuunnittelu on myös ollut mukana seudun yhteisissä näyttelyissä. Vastuu näyttelyn toteuttamisessa on ja aiheen asiantuntijoilla ja viestintäsuunnittelijalla. * Merkittävistä, kuntalaisia laajasti kiinnostavasta kaavasta tehdään näyttely. * Käytetään kaavojen näyttelytilana esimerkiksi asiakaspalvelun ikkunoita. * Designikkunaa Asematiellä hyödynnetään kaupunkisuunnittelun esittelyyn myös vuonna * Osallistutaan Maailman designpääkaupunki vuoteen yhdessä kaupungin muiden toimialojen kanssa. * Osallistutaan seutuyhteistyöhön liittyviin näyttelyihin. 21

22 Messut Kaupunkisuunnittelu on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa messuja, joissa on esitelty Vantaan kaupunkia. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut ja edustanut kaupunkia, muun muassa Messukeskuksessa pidettävissä Asuntomarkkinat-messuilla. Kaupunkisuunnittelu oli mukana muun muassa Münchenissä, Saksassa EXPO REAL 2011, Munich -messuilla kaupunkia esittelevän diaesityksen avulla. Vastuu messuihin osallistumisesta on aiheen asiantuntijoilla ja viestintäsuunnittelijalla. * Edustetaan Vantaan kaupunkia kotimaisilla ja kansainvälisillä messuilla. Luottamushenkilöt Luottamushenkilöt pidetään aina ajan tasalla suunnitelmista. Kaupunginvaltuuston infotilaisuuksiin osallistutaan tarvittaessa. Internetin oikean kulman infoboxin Osallistu ja vaikuta kautta pääsee helposti tutustumaan alkaviin kaavatöihin ja niihin liittyviin osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin. Samoin päätöskäsittelyvaiheessa ja nähtävillä olevat kaavat löytyvät sieltä. Kaavatöiden alla on selostus, kaavakartta- ja kaavamääräykset sekä tehdyt lisäselvitykset. Osallistu ja vaikuta palvelee kuntalaisten lisäksi myös luottamushenkilöitä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja varajäsenille on tehty syksystä 2011 lähtien lista alkavista kaavatöistä ja linkki suoraan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Vastuu luottamushenkilöille tiedottamisesta on hallinto- ja tietopalveluyksiköllä. * Internet-sivut pidetään ajantasalla. * Perustetaan verkkokeskusteluja merkittävistä kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista ja tiedotetaan niistä luottamushenkilöille. * Varmistetaan, että tieto asukastilaisuuksista menee myös luottamushenkilöille. 22

23 Media Suomessa on sananvapauslaki, mutta jokainen on myös vastussa sanomisestaan. Kun mediaan ollaan yhteydessä kaupunkisuunnittelun edustajana, on esiinnyttävä ja vastattava kysymyksiin asiantuntijana ja kerrottava vain se, minkä tietää todeksi. Televisio ja radio Television ja radion välityksellä saadaan kerralla välitettyä tietoa suurelle yleisölle. Vastuuhenkilö on kaupunkisuunnittelujohtaja tai kaupunkisuunnittelujohtajan kanssa sovittu asiantuntija. * Annetaan asiantuntijahaastatteluja kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Lehdistötiedote ja tiedotustilaisuus Kaupunkisuunnittelu tekee lehdistötiedotteita tarvittaessa. Tiedotteen laatii kaupunkisuunnittelujohtaja, aluearkkitehti, tietopalvelupäälikkö tai yleiskaavapäälikkö yhteistyössä toimialan tai kaupungin viestinnän kanssa. Lehdistötiedotteet lähetetään kaupungin viestinnän jakelulistalla sähköpostitse. Tarvittaessa ne lähetetään myös alan asiantuntija- ja ammattilehdille. Lehdistötiedotteet julkaistaan myös internet-sivuilla. Tiedotustilaisuus järjestetään, jos asia vaatii suullista esittelyä sekä mahdollisuutta kysymyksiin ja keskusteluun. * Tehdään aktiivisesti kaupunkisuunnitteluun liittyviä tiedotteita ja järjestetään tiedotustilaisuuksia, mutta harkiten. Yhteydenpito lehdistöön Kaupunkisuunnittelu voi tarjota juttua lehdistölle merkittävistä hankkeista. Juttu kirjotetaan internettiin, ja lehdistöön ollaan yhteydessä joko sähköpostilla tai puhelimella. Lehdistöon ottaa yhteyttä kaupunkisuunnittelujohtaja, aluearkkitehdit, tietopalvelupäälikkö yleiskaavapäälikkö tai suunnittelijat. * Tehdään aktiivisemsesti kaupunkisuunnitteluun liittyviä juttuja internettiin. * Pidetään yhteyttä lehdistöön * Jokaiseen lehdistön yhteydenottoon vastataan viipymättä. 23

24 Kriisiviestintä Kriisiviestinnällä tarkoitetaan tiedottamista tilanteissa, joissa jokin ennakoimaton, yhtäkkinen tapahtuma synnyttää ympäristössä voimakkaan informaatiotarpeen tai organisaatiossa tiedottamistarpeen. Tilanne edellyttää nopeaa reagointia. Viestinnän tehtävä on antaa totuudenmukainen ja uskottava selitys tapahtumille. Hyvällä, täsmällisellä tiedottamisella puretaan jännitteitä, joita kriisi synnyttää ja palautetaan uskoa organisaatioon. Vantaan kaupungilla on kriisiviestintäohjeet, josta löytyy tietoa muun muassa kriisi- ja poikkeusolojen viestintävastuusta. Ensisijainen vastuu on toimialalla. (Kriisiviestintäohjeet) Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta kriisitilanteita voisivat olla toimintaan tai työyhteisöihin liittyvät todelliset tapahtumat tai huhut, jotka voivat aiheuttaa tehostetun viestinnän tarvetta, jotta vältetään mahdollisesti syntymässä oleva mediakriisi. Tällaisia voivat olla työtapaturmat, väärinkäytökset, vakavat henkilöstön sisäiset ristiriidat, asiakkaiden tai työntekijän kokema vääryys. Kun onnettomuus tai muu kriisi havaitaan, suoritetaan tilanteen edellyttämät toimenpiteet (esim. hätäilmoitus, tilasta poistuminen, ensiapu). Tilanteen havainneen henkilön velvollisuus on ilmoittaa omalle esimiehelleen poikkeuksellisesta tilanteesta mahdollisimman pian. Esimiehen vastuulla on arvioida pikaisesti ongelman/ kriisin laajuus, vakavuus ja vaikutukset sekä ilmoittaa tilanteesta omalle esimiehelleen tai muulle johdolle sekä viestinnästä vastaavalle. Esimies huolehtii tarpeen mukaan tiedottamisesta kaupunginjohtajalle ja johtoryhmälle. (Kriisiviestintäohjeet) * Sitoudutaan noudattamaan kaupungin kriisiviestintä ohjeita. * Kriisitilanteessa vastuu on kaupunkisuunnittelujohtajalla ja häntä sijaistavilla henkilöillä: tarkistetaan toimintamalli. * Kaupunkisuunnittelujohtajan johdolla tarkistetaan, kuinka toimitaan odottamattomassa tilanteessa, esimerkiksi sairaskohtaus, kuolema tai tulipalo. * Kaupunkisuunnittelujohtajan johdolla tarkistetaan, kuinka toimitaan odottamattomassa ulkoisessa hyökkäyksessä, esimerkiksi väärien tietojen levittäminen työyhteisöstä tai pahansuopa lehtikirjoittelu. * Tiedotusvastuu selvitetään. * Tiedotetaan toimintaohjeet tiedotteella henkilöstölle ja tarvittaessa medialle. * Tiedotteessa mainittava, milloin seuraavaksi tiedotetaan. 24

25 Kansainvälinen viestintä Kaupunkisuunnittelun viestintä suunnataan kuntalaisille, eikä viestintää ole tarvetta suunnata erityisesti kansainvälisille tahoille. Kaupunkisuunnittelu edustaa Vantaata kansainvälisissä kaupunkiverkoissa sekä osallistuu EU-projekteihin. Tarkoituksena on muun muassa kaupunkimarkkinointi. Kaupunkisuunnittelu osallistuu seuraavien kansainvälisten yhteistyöverkostojen toimintaan: ARC (Airport Regions Conference) eli Eurooppalaisten lentokenttäkaupunkien konferenssi ja ENTP (European New Towns Platform) eli Eurooppalaisten uusien kaupunkien yhteistyö. Vuosikokousten pöytäkirjat viedään internettiin. Kaupunkisuunnittelu on mukana myös Vantaan kaupungin Namibia-yhteistyössä. Vastuu kansainvälisestä viestinnästä kaupunkisuunnittelujohtajalla. * Tiedotusta parannetaan etenkin kaupunkisuunnitelun henkilökunnalle. * Kaupunkisuunnittelu edistää kaupunkimarkkinointia tekemällä esitteitä eri kielillä. 25

26 Kaupunkisuunnittelun KAUPUNKISUUNNITTELUN tulosyksiköt TULOSYKSIKÖT ja henkilökunta JA HENKILÖKUNTA Jukka Kullberg Yleiskaavayksikkö Länsi-Vantaan ak-yksikkö Keski Vantaan ak-yksikkö Itä-Vantaan ak-yksikkö Projektiyksikkö Matti Pallasvuo Timo Kallaluoto Elli Maalismaa Ani Pentinmikko Vesa Karisalo Markku Immonen Anne Mäkynen Päivi Rapo Joni Heikkola Asta Tirkkonen Johanna Rajala Brita Thynell (oa) Merja Häsänen Seppo Niva Carina Ölander Lassi Tolkki Noora Koskivaara Eeva Sauramo Jukka Köykkä (ma) Laura Muukka Sanna Andersson (Teuvo Kuparinen) Helene Vierimaa Mikko Järvi Anna-Liisa Vanhala Jyrki Nieminen Keimo Halonen Leena Kaunismäki Eeva Juusela (vv) Kimmo Kangas Kaija Topra Sari Vesanen Merja Hokkanen Satu Still (sij) Sari Simonen Marko Hoffren Jukka Kullberg Kehittämistehtävät Toimisto Viestintä Ritva Valo-Wossilus Tuija Halme, Sari Tuominen, Elise Savolainen, Toini Suomi Ritva-Leena Kujala Hallintoyksikkö Tietopalveluyksikkö Ari Jaakola Arkistot, ajantasaasemakaava Perusrekisterit Asiakaspalvelu Raila Lindgren, Merja Kuparinen, Raija Lehtola, Tuula Muhonen, Juhani Nieminen, Raija Vihakara Anna-Karin Kyrönviita, Tarja Itätalo, Mirja Röman (oa) Pirjo Björkqvist, Tiina 26 Kelomäki

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 73 ha. Suunnittelutyötä tehdään eri tarkkuusasteilla, alueesta riippuen. Tarkempi rajaus ilmenee liitekartasta.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 73 ha. Suunnittelutyötä tehdään eri tarkkuusasteilla, alueesta riippuen. Tarkempi rajaus ilmenee liitekartasta. KORSON KESKUSTA Keskustasuunnitelmatyö nro 081400 kaupunginosat Korso 81 ja Metsola 83 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hakija Vantaan kaupunkisuunnittelu käynnistää

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma 2014. Helmikuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma 2014. Helmikuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma 2014 Helmikuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002102, Kuninkaanmäki (97)

Asemakaavan muutos nro 002102, Kuninkaanmäki (97) Asemakaavan muutos nro 002102, Kuninkaanmäki (97) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hakijat Vantaan kaupungin yrityspalvelut ja Kiint. Oy Mittatie 27 ovat 23.3.2010

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo.

Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo. Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo. Asemakaavan muutos nro 002174 osoitteessa Talvikkitie 38. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle

Uusi kerrostalo Mantelipolulle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 12.4.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavamuutos nro 002091,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA Kh 20.2.2012 42 1 Kunnan visio Viestinnän visio Kangasala tunnetaan elinvoimaisena kesäpäivän kulttuurikuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kangasalan kunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

Päivämäärä 02.02.2016. Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS

Päivämäärä 02.02.2016. Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 41 Dno Päivämäärä 02.02.2016 Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS OUKA/7702/10.02.03/2015 Ote pöytäkirjasta 4/2016 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 2.9.13 Yhteistyötoimikunta 20.9.13, 39 Kaupunginhallitus 2.12.13, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot