Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden tila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden tila"

Transkriptio

1 Lausunto Punkaharjun sosialidemokraattisen valtuustoryhmän huomautuksesta Yhdistymisen hyödyt saavutetaan erityisesti yhteisesti sopimalla ja Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden tila Talouden tasapainon vaatimus on perusteltu ja se otetaan huomioon strategiaa ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa. työskentelemällä seuraavien asioiden eteen: 3. Hillitään menojen kasvua kuntina pysymiseen. Puretaan päällekkäistä hallintoa ja palveluja. ja tasataan suurten kustannusvaihtelujen vaikutuksia verrattuna erillisinä ja tulevaisuuden näkymät. Sopimukseen kirj atun arvion perusteella: hyväksyy. Yhdistymissopimuksen mukaisesti toimielinten myös aluej ohtokuntien toimivalta ratkaistaan tarkemmin hallintosäännössä, jonka uusi valtuusto strategiassa. Elinkeinotoimen osalta avain on asiakaslähtöinen operatiivisen toiminnan delegointi. Elinkeinotoimessa olennaisen tärkeää on sen kehittämistä edistävästi. Eliukeinotoiminnan järjestämisestä säädetään käytännön toteutus asiakaslähtöisesti, elinkeinoelämän ja kaupungin tarkemmin kuntaliitospäätöksen jälkeen valmisteltavassa yhdistyneen Savonlinnan uudessa hallintosäännössä. Elinkeinotoimen keskeiset tavoitteet ja järjestämistavat määrittää uusi valtuusto kaupungin Lautakuntien lisääminen ei ole perusteltua, kun haetaan tehokkuutta ja varaudutaan tulevaisuuteen. Mikäli yhdistymissopimukseen neuvotellaan lisättäväksi lautakuntia, niin tämä yhdistymissopimuksen avaaminen saattaa johtaa moniin muihinkin sopimuksen muutosvaatimuksiin. Mikäli sopimus joudutaan uudelleen kuuluttamaan, vaarantuu yhdistymisesityksen jättäminen valtion kuntaliitos avustusten hakemiselle asettamassa määräajassa Pöytäkirjaliite A 23

2 - 3 L<s. //c/ PUNKAHARJUN KUNTA Kunnanhallitus J{LJOMAUTIJS SAVONLINNAN KAUPUNGIN, KERIMÄEN JA PUNKAHARJTJN KUNTIEN YHDISTYMIS-SOPIMUKSESTA LAUTAKUNNAT Yhdistymis-sopimuksen mukaan Sivistyslautakunnan päätösvaltaan kuuluu opetus-ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös kulttuuri-ja vapaa-aikatoimi. Se on ehdottomasti asiamäärältään liian laaja kokonaisuus uudessa kaupungissa suhteessa asukasmäärään ja alueelliseen laajuuteen. Kulttuuri-ja vapaa-aikatoimen päätöksenteko on erotettava eri lautakuntaan, koska muutoin sivistyslautakunnan työmäärä muodostuu liian suureksi sekä virkamiesten, että luottamushenkilöiden kannalta. Seurauksena on se jokin/jotkut toimintaalueet jäävät liian vähälle huomiolle. Asiamäärä vielä lisääntyy, mikäli toisen asteen ammatillinen koulutus siirtyy kaupungin järjestämisvastuulle. Seudullinen elinkeinotoimi on nykyisin hoidettu Savonlinnan seudun kuntayhtymän toimesta. Mikäli kuntaliitosten seurauksena kuntayhtymän toiminta supistuu tai lakkaa, on sen työn jatkamiseksi perustettava Elinkeinolautakunta. Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta ei voi olla kunnallinen päätöksentekoelin. ORGANISAATIOUUDISTUS Yhdistymis-sopimuksella ei saa määrätä uuden kunnan päätösvaltaa toiminnan tai hallinnon järjestämisessä. Sivulta 4 alkava kappale: uusi valtuusto käynnistää laajan organisaatiouudistuksen... Koko kappale on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että sen tarkoitus jää tulkinnanvaraiseksi. IVIm. tavoite asiakaslähtöisestä prosessiorganisaatiosta on sellainen määritelmä, että sen tulkinta kunnallisessa hallinnossa ei ole ollenkaan yksiselitteinen. Yhdistymis-sopimusta on täydennettävä siten, että ko. kohta on selkeässäja ymmärrettävässä muodossa. Aluejohtokuntien, tai muiden vastaavien toimijoiden taloudellinen tukeminen on ensimmäisiä uuden kunnan kehittämiskohteita. Kuntaliitos-sopimuksella voidaan sopia vain ylimenokaudenjärjestelyistä. Jatkossa on aluejohtokuntia tai muita vastaavia toimielimiäja niiden toimintapiiriä tarkasteltava muilla perusteilla, kuin vanhojen kuntarajojen mukaisesti. Vanhentuvat, entisten kuntien asukaslukuun perustuvat toimintarahatja -rajat eivät voi olla pysyvästi sidottuja jonkun vuoden tilastoihin. Hallintosäännössä on määriteltävä aluejohtokuntien tehtävät ja päätösvalta siten, että kunnan eri osissa kuntalaisia ei aseteta eriarvoiseen asemaan. Kuntaliitoksien seurauksena Savonlinnan nykyinen taloudellinen asema heikkenee lähivuosina. Uuden kunnan toimintaa onjohdettava siten, että talous saatetaan vakaalle pohjalle seuraavalla talous-suunnitelmakaudella.

3 Sihteeri Puheenjohtja Raimo Muhonen Katf Silvennojuen 4 Punkaharjiin SosiaIidemokffin vaituustoryhjj

4 Kaija Ovaska, JHL, Kyösti Mustonen, JUKO, Anneli Kosonen, JYTY Läsnä: Aune Kupiainen, pj, Raimo Muhonen, j, Raimo Laamanen, j, Paikka: Punkaharjun kunnanvirasto, kokoushuone nro 202 Aika: Ke , klo Alle kirjoitukset: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:03 5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN kuntarakennetilaisuuteen. Todettiin, että henkilöstön tulee nimetä edustaja Mikkelin 4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Muuta huomautettavaa yt-toimikunna lie ei ollut. kuntaliitossopimusta täytäntöön pantaessa. Yt-toimikunta päätti todeta lausuntonaan, että palkkauksen harmonisointia on kiirehdittävä 3. YT-TOIMIKUNNAN LAUSUNTO KUNTALIITOSSOPIMUKSESTA Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2. KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN AVAUS Poissa: Eila Solonen, JYTY (saapui klo 8.36), Sami Sulkko, kj ja Arja Petriläinen, hj (saapui klo 8.10) YT TOIMIKUNTA MUISTIO

5 ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISEKSI KERIMÄEN JA PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI Kerimäen ja Punkaharjun kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhdistäminen toteutetaan siten, että Kerimäen ja Punkaharjun kunnat lakkaavat ja liittyvät osaksi Savonlinnan kaupunkia Yhdistyneen kunnan nimi on Savonlinnan kaupunki. Kaupungin vaakunaksi tulee Savonlinnan kaupungin nykyinen vaakuna. Uuden kunnan nimi ja vaakuna Kuntajaon muutoksen toteuttainistapa ja ajankohta KUNTAJAON MUUTOKSEN TOTEUTTAMISTAPA JA AJANKOHTA sekä matkailu-, maaseutu- ja yrittäjyyselinkeinojen kehittäminen kaikkien kuntien alueella. Kuntajaon muutoksen lähtökohtana on kaikkien kuntien lähipalvelujen turvaaminen vähintään nykytasoisina neljän vuoden ajan, sekä vahvan saaristokaupungin muodostaminen Saimaan alueelle KUNTAJAON MUUTOSTA KOSKEVAT TAVOITTEET jonkin sopimusmääräyksen noudattaminen olisi ilmeisen epätarkoituksenmukaista. Yhdistymissopimusta voidaan kuntajakolain 9 :n nojalla muuttaa kuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä kuntien yhdistymisen voimaantuloon saakka, jos olosuhteet ovat muuttuneet niin, että siihen saakka, kun kuntien yhdistymisen voimaantulosta on kulunut kolme (3) vuotta, jollei jonkin valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen. Sopimusta on noudatettava kuntajakolain 9 :n mukaisesti Tämä sopimus tulee voimaan ja sitoo sopimusosapuolia siitä alkaen, kun kaikkien kuntien sopimusmääräyksen noudattaminen osoittaudu mahdottomaksi sopimuksen voimassaoloaikana. jonka osapuolina ovat Kerimäenja Punkaharjun kunnat ja Savonlinnan kaupunki. Tämä sopimus liitteineen on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus, SOPIMUKSEN TARKOITUS, SITOVUUS JA VOIMAANTULO YHDISTYMISSOPIMUS KERIMÄEN, PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI,

6 järjestämisen valmistelusta uuden kaupungin valtuuston päätettäväksi. Yhdistyvien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen vastaamaan yhdistymissopimuksen toimeenpanosta. Yhdistymishallitus huolehtii uuden kunnan toiminnan, hallinnon ja organisaation Kuntajaon muutoksen valmistelu ja yhdistymishallitus UUDEN KUNNAN ORGANISAATIO JA TOIMINTA Kuntajaon muuttamisen seurauksena syntyy laajentunut Savonlinnan kaupunki, joka turvaa asukkailleen laadukkaat palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti sekä kehittää elinkeinoelämääja asuinympäristöä. Sopijakuntien yhdistymisen päätavoitteena on, että kaupungista kehittyy vahva ja elinvoimainen kunta, joka itsenäisiä päätöksiä tehden voi käyttää hyväkseen vahvistumisen mukanaan tuomat edut Yhdistymisen hyödyt saavutetaan erityisesti yhteisesti sopimalla ja työskentelemällä seuraavien asioiden eteen: paikallisesti. ja liikkumavaran sekä vastata parantuneilla toimintaedellytyksillä toimintaympäristön muutoksiin. Palvelujärjestel mien yhteensovittamisen periaatteet Siihen saakka, kunnes uusi kunta aloittaa toimintansa, eli vuoden 2012 loppuun, toimivat lisäksi jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhdistymishallituksen jäsenmäärässä on otettu huomioon Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa kuntajakolain 10 :n mukaisesti, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kaupunginhallitus on valittu. Uuden kunnan yhdistymishallituksen jäsenten lukumäärä on 14 jäsentä. Yhdistymishallitus koostuu kuntien valtuustojen valitsemista henkilöistä siten, että Savonlinnasta (7), Punkaharjulta (3), Kerimäeltä (4) jäsentä, ottaen huomioon yhdistyvien kuntien poliittiset voimasuhteet. Kullakin yhdistyvien kuntien asukasmäärien keskinäiset suhteet. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka on Savonlinnan kaupunginhallituksen jäsen ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtaj ja. Yhdistymishallituksen esittelijänä toimii Savonlinnan kaupunginjohtaja ja 1 varaesittelijänä toimii vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. vaikutuksia uuden kunnan toimintaan ja talouteen, tulee saattaa myös yhdistymishallituksen Kerimäen kunnanjohtaja sekä II varaesittelijänä Punkaharjun kunnanjohtaja. Yhdistymishallitus Savonlinnan kaupunginhallitus sekä Kerimäen ja Punkaharjun kunnanhallitukset käyttäen sitä päätösvaltaa, joka kunnanhallituksille kuntalain mukaan kuuluu. Asiat, joilla voidaan nähdä olevan käsiteltäviksi. Kyseisillä asioilla tarkoitetaan muun muassa yhdistyvien kuntien mahdollisia Uuden kunnan ensimmäiset kunnallisvaalit ovat syksyllä talousarviomuutoksia koskien yhdistymistä edeltävää vuotta Turvataan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden saatavuus ja laatu

7 3 2. Vahvistetaan erityisesti matkailualan elinkeinoa, yritys- ja liiketoimintaa, työllisyyttä sekä osaamista parantamalla toimintaedellytyksiä, vähentämällä kuntien voimavaroja kuluttavaa keskinäistä kilpailua ja luomalla uudenlaisia verkostoja. 3. Hillitään menojen kasvua ja tasataan suurten kustannusvaihtelujen vaikutuksia verrattuna erillisinä kuntina pysymiseen. Puretaan päällekkäistä hallintoa ja palveluja. 4. Kehitetään kunnan henkilöstöhallintoa niin, että eläkkeelle siirtyvän henkilöstön tilalle rekrytoidaan oikea-aikaisesti uutta ja osaavaa henkilöstöä. Samanaikaisesti kunta vähentää henkilöstön kokonaismäärää palvelukysynnän supistumisen ja yhdistymisen tuoman liikkumavaran mukaan. Yhdistymisellä varmistetaan alueellisten toimipisteiden koulutetun henkilöstön saatavuus. Kuntien yhdistymisen keskeisimmäksi tavoitteeksi on asetettu toimivien peruspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen uuden kunnan alueella. Palvelujärjestelmien yhteensovittamista ohjaavat seuraavat keskeiset periaatteet: 1. Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa millä vahvistetaan kunnan eri alueiden elinvoimaisuuttaja asumisviihtyvyyttä. 2. Kerimäen ja Punkaharjun kuntakeskuksi ssa järjestetään liitteenä 2 olevan palvelujen järjestämissuunnitelman mukaiset lähipalvelut vähintään nykytasoisina vuosina Kerimäen ja Punkaharjun kuntakeskukseen perustetaan yhteispalvelupiste, jossa tarjotaan uuden kunnan kunnalliset palvelut, neuvonta- ja tietopalvelut. Lisäksi yhteispalvelupisteessä tarjotaan valtion palveluista (esim. KELAn, työvoima- ja verotoimistopalvelut sekä poliisin lupapalvelut). Sopimuksen liitteenä olevia palvelusuunnitelmia voidaan muuttaa aluejohtokunnan suostumuksella. Yhdistyneen Savonlinnan toimintamalleihin sisällytetään asiakaslähtöinen toimintapa siten, että 1. kaupungin omat säännöt ja määräykset eivät ole laki- ja asetusmääräyksiä tiukempia, 2. palvelun lähtökohtana on asiakkaanlkuntalaisen palvelutarpeeseen vastaaminen (käytettävissä olevin resurssein), ja laki- ym. säädökset muodostavat reunaehdot, joiden sisällä palvelu toteutetaan 3. palveluja koskevat päätökset organisaatiossa tehdään lähellä asiakasta Tavoitteena on, että sosiaalihuollon palvelut siirretään vuoden 2014 alusta Itä-Savon sairaanhoitopi iriltä kaupungin omaksi to iminnaksi. Perusterveydenhuollon palvelujen osalta valmistellaan yhdessä Rantasalmen, Sulkavan ja Enonkosken kanssa palvelujärjestelmän muutos, jonka tavoitteena on siirtää perusterveydenhuollon palvelut vuoden 2014 alusta Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä kaupungin omaksi toiminnaksi siten, että näille muille kunnille tarjotaan mahdollisuus palvelujen hankintaan Savonlinnan kaupungilta ns. vastuukuntamallilla, joka perustuu yhteiseen palvelutuotantolautakuntaan tai vastaavaan toimintamalliin. Siirtoa valmisteltaessa otetaan huomioon terveydenhuollon toiminnallinen kokonaisuus ja yhteistyö tulevan erikoissairaanhoidon järjestelyn kanssa. Kuitenkin viimeistään vuoden 2015 alusta kaikki perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut järjestetään kaupungin omana toimintana. Hallinnon järjestäminen Kuntien yhdistyminen tulee voimaan uuden kunnallisvaalikauden alkaessa.

8 4 Ensimmäisen valtuustokauden ajan kaupunginhallituksessa ja kaikissa lautakunnissaja toimikunnissa on vähintään yksi edustaja nykyisten Kerimäenja Punkaharjun kuntien alueelta. Kuntaliitoksessa perustetaan Kerimäen ja Punkaharjun kuntien nykyisille alueille valtuustokauden ajaksi omat aluejohtokunnatja edellisten rinnalla Savonrannan kunnan alueelle perustettu aluejohtokunta jatkaa toimintaansa. Aluejohtokunnilla turvataan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet lähipalveluihin ja asuinympäristöön sekä tuetaan heidän toimintaansa oman alueensa kehittämisessä ja asukkaiden aktivoimisessa. Aluejohtokunta voi tarvittaessa tehdä esityksiä julkisten palvelujen toimivuuden, saatavuudenja laadun kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Aluejohtokunnan tehtävänä on myös asukkaiden yhdyselimenä tukea ja koordinoida kylätoimikuntien ja muun asukastoiminnan edellytyksiä sekä yhteisen palvelupisteen toimintaa. Aluejohtokunnissa on 7 jäsentä, joiden tulee olla nykyisen Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä entisen Savonrannan kunnan alueella asuvia henkilöitä. Esitykset aluejohtokuntien jäsenistä tekee Kerimäen ja Punkaharjun kuntien valtuustot ja sen asettaa kuntaliitoksen jälkeinen uusi kaupunginvaltuusto. Aluejohtokunnista määrätään tarkemmin johtosäännöllä. Uudessa kunnassa toimivat seuraavat toimielimet: 51 jäsentä kaupunginvaltuusto lijäsentä kaupunginhallitus tarkastuslautakunta perusturvalautakunta tekninen lautakunta sivistys lautakunta rakennus- ja ympäristölautakunta 7 jäsentä aluejohtokunnat 3 kpl 5 jäsentä keskusvaalilautakunta 5 jäsentä vaalilautakunnat 3 jäsentä vaalitoimikunnat 5 jäsentä saaristotoimikunta jäsenmäärää ei määrätty yhteistyötoimikunta elinkeinopoliittinen neuvottelukunta, jossa on myös maatalousalan yrittäjien edustus j ätelautakunta seniori-, vammais- ja veteraanitoimikunnat Uusi valtuusto käynnistää laajan organisaatiouudistuksen vuoden 2013 alusta. Uudistuksen toimeenpannaan kuntaliitossopimuksen voimassaoloaikana kuitenkin siten, että luottamushenkilöorganisaation osalta organisaatiouudistus astuu voimaan seuraavan vaalikauden

9 5 alusta lukien. Uudistuksen perustana on asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio. Tavoitteena on uudistaa konserni- ja palveluorganisaatio ydinprosesseja ja jatkuvaa kehittämistä tukevaksi. Organisaation toiminnan ja ohjauksen perustana ovat vastuutetut ydinprosessit, jotka määritellään asiakasryhmien ja kehittämisalueiden kokonaistarpeiden mukaisiksi. Henkilöstön asema Kuntajaon muutoksen myötä Kerimäenja Punkaharjun kuntien henkilöstö siirtyy Savonlinnan kaupungin palvelukseen kuntajakolain 29 :n säätämällä tavalla siten, että vakinaiset viranhaltijatja toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään Savonlinnan kaupungin virka- tai työsopimussuhteisiin heille soveltuviin tehtäviin sen mukaan kuin kuntien kesken sovitaan. Määräaikainen henkilöstö siirtyy Savonlinnan kaupungin palvelukseen tehtyä virkamääräystä tai määräaikaista työsopimusta vastaavaksi ajaksi. Kaikki palvelussuhteet jatkuvat katkeamatta. Koko uuden kunnan henkilöstöllä on kuntajakolain 29 :n mukainen irtisanomissuoja viiden (5) vuoden ajan liitosajankohdasta lukien. Henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojaa täsmennetään liitteenä 3 olevalla henkilöstön asemaa turvaavalla siirtosopimuksella, jonka mukaan työnantaja ei kuntajaon muutoksen vuoksi lomauta eikä osa-aikaista henkilöstöään viiden vuoden aikana. Niin ikään viiden vuoden irtisanomissuoja turvataan myös sellaisessa tapauksessa, jos kunnan työntekijöitä siirretään uuden kunnan liikelaitoksen tai kunnan enemmistöomisteisen yhtiön tai jonkin kuntayhtymän palvelukseen. Henkilöstön sijoittamisessa on pääsääntöisenä lähtökohtana työntekijän jatkaminen samankaltaisessa tehtävässä, mikäli työn sisällöstä tai muusta perustellusta syystä ei aiheudu erityistä tarvetta muutoksiin. Samoin pääsääntöisenä lähtökohtana on, että henkilöstön työntekopaikka mahdollisuuksien mukaan järjestämään nykyisen kunnan alueella. Laajentuvan kunnan henkilöstöorganisaation rakentamisen eri työvaiheissa kuullaan aktiivisesti henkilöstön mielipiteitä. Ne palvelussuhteen ehdot, jotka siirtyvillä Kerimäen ja Punkaharjun kuntien henkilöstöllä on ollut voimassa palvelussuhteissaan lakkaavaan työnantajaan nähden, velvoittavat Savonlinnan kaupunkia sitovina siten, kuin kuntajakolaissa on määrätty. Henkilöstön tehtävien vaativuustasot määritellään olemassa olevien valtakunnallisten sopimusten ja Savonlinnan kaupungissa käytössä olevan käytännön mukaisesti. Siirtyvän henkilöstön eläketurva määräytyy kuntien eläkelainja valtion eläkelain mukaan. Henkilöiden eläketurva ei siirron yhteydessä heikkene eikä sovellettava eläkelaki muutu. Edellä todetun estämättä sopijakunnat voivat kuitenkin yhdessä neuvotella ja sopia nykyisten viranhaltijoidensa ja työntekijöidensä kanssa poikkeavista eläke- ym. ratkaisuista. Kunnanjohtajien asema Kunnanjohtajien siirtämisestä uuteen kuntaan on säädetty erikseen kuntajakolain 30 :ssä. Savonlinnan kaupungin nykyinen kaupunginjohtaja toimii uuden Savonlinnan kaupunginjohtajana alusta lukien. Punkaharjun kunnanjohtaja siirretään viestintä-ja yhteiskuntasuhteidenj ohtajan virkaan alusta lukien, Kerimäen kunnanjohtaja talous- ja strategiajohtajan virkaan alusta lukien. Viranhaltijaorganisaatio Uuden kunnan hallinto-organisaatio on keskushallinto ja kolme toimialaa: sivistys, tekninen ja perusturvan toimiala. Liitteenä 4 on organisaatiokaavio uudesta kaupungin viranhaltij aorganisaatiosta

10 6 Kuntaliitokseen liittyvän henkilöstöorganisaation suunnittelusta vastaa yhdistymishallitus ja sen alaisuudessa toimiva viranhaltijoista koottava ja Savonlinnan kaupunginj ohtajan johtama yhdistymisenjohtoryhmä, jonka kokoonpano on esitetty liitteessä 5. Toimielinten valinnan jälkeen yhdistymisen kokonaisvalmistelusta ja henkilöstöorganisaation suunnittelusta vastaa Savonlinnan kaupunginhallitus ja sen alaisuudessa toimiva yhdistymisen johtoryhmä. Toimitilat Uuden kunnan ensisijaisina hallinnon ja virastopalvelujen tuoma käytetään Savonlinnan kaupungin sekä Kerimäen ja Punkaharjun kuntien nykyisiä toimitiloja. Toimialajohto ja pääosa keskushallinnon henkilöstöstä sijoitetaan Savonlinnan kaupungintalolle. Kerimäen ja Punkaharjun kunnantaloille sijoittuu edellä mainittu nykyaikaisesti varusteltu yhteispalvelupiste ja työtiloja etätyöskentelyä varten. TALOUS JA YHDISTYMISAVUSTUSTEN KOHDENTAMINEN Talouden hoitaminen Kerimäen ja Punkaharjun kunnat ja Savonlinnan kaupunki hoitavat omaa talouttaan vastuullisesti, huolellisesti ja hyvän taloudenhoidon periaatteiden mukaisesti ennen kuntajaon muutoksen voimaantuloa. Kunnat pitäytyvät vain sovituissaja nykyisten suunnitelmien mukaisissa toimenpiteissä henkilöstön ja investointien osalta. Tästä periaatteesta voidaan poiketa ainoastaan yhteisesti sopien. Kunnanjohtajat päättävät yhdessä avointen virkojen ja toimien täyttämisestä. Kuntajaon muutoksen voimaantulon jälkeen hoitaa uusi kunta talouttaan yllä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Aluejohtokunnan määräraha Jokaiselle aluejohtokunnille määritetään oma määräraha, jonka suuruus on koko ensimmäisen valtuustokauden ajan / asukas per. vuosi (kunnan alueella asuvat ). Tämä koskee myös Savonrannan aluejohtokuntaa. Kuniiallisveroprosentti Kunnallisveroprosentin määritteleminen etukäteen sitovalla tavalla on mahdotonta sen muodostumiseen vaikuttavien lukuisten tekijöiden vuoksi. Tavoitteena on, että uusi kunta täyttää terveen talouden kriteerit lähivuosina. Kunnalliset säännöt, maksut ja taksat Kunnalliset säännöt laaditaan kuntajaon muutosta vastaaviksi vuoden 2012 aikana. Hallintosäännön laadinnan pohjana käytetään Savonlinnan kaupungin hallintosääntöä. Kunnallisissa säännöissä ei noudateta kansallista lainsäädäntöä tiukempaa tulkintaa. Kunnalliset maksut ja taksat harmonisoidaan siten, että ne ovat yhtenevät koko uuden kunnan alueella Avustuskäytännöt yhtenäistetään siten, että ne ovat yhtenevät koko uuden kunnan alueella lähtien. Kuntien maksamien avustusten taso turvataan tasolle harmonisoinnista huolimatta Yhdistyneen kunnan investoinnit Savonlinnan kaupunki sitoutuu toteuttamaan liitteen 6 mukaiset investoinnit liitteessä mainituilla ehdoilla. Kuntaliitosavustusta käytetään em. investointien kustannusten katteena.

11 7 YHDISTYMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT JÄRJESTELYT Yhteistoimintasopiinukset Kuntien keskinäiset kunnallista yhteistoimintaa koskevat sopimukset ja järjestelyt sekä muut keskinäiset sopimukset raukeavat tai ne puretaan kuntien yhdistyessä. Yhdistyvät kunnat huolehtivat sopimusten irtisanomisesta mennessä tai sopimuksen irtisanomisehdon mukaisesti siten, että sopimukset päättyvät Valtioneuvoston yhdistymispäätöksen jälkeen aloitetaan neuvottelut niistä kunnallista yhteistoimintaa tai muita asioita koskevista sopimuksista tai järjestelyistä, joista Savonlinna, Punkaharju ja Kerimäki ovat yksin tai yhdessä sopineet muiden kuntien kanssa. Omaisuus ja velat Kuntaj aon muutoksen tullessa voimaan siirtyvät Kerimäen ja Punkaharjun kunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet kuntajakolain 36 :n mukaisesti Savonlinnan kaupungin nimiin. Kaupunkikonsernin kehittäminen Kun kuntaliitokset on tehty, suunnitellaan kuntaliitossopimuksen voimassaoloaikana uusittu palvelujärjestelmä, joka perustuu asiakaslähtöisyyteen, resurssien tehokkaaseen ja oikeaan kohdentamiseen sekä ohjautuvuutta edistäviin yhdenmukaisiin toimintamalleihin ja palautejärjestelmiin. Lähtökohtana on asiakaslähtöinen toimintamalli organisaatiossa. Tämä koskee myös kuntakonsernia. LIITTEET 1. peruste lumuistio 2. palvelujen järjestämissuunnitelma 3. henkilöstön siirtosopimus 4. organisaatiokaavio uudesta kaupungin viranhaltijaorganisaatiosta 5. yhdistymisen johtoryhmä 6. investoinnit

12 Savonlinnan kaupunki Kerimäen ja Punkaharjun kuntien liittyminen Savonlinnan kaupun kiin Punkaharjun kunnanvaltuusto päätti käynnistää kuntaliitokseen lut Savonlinnan kaupungin Kerimäen kunnanvaltuusto päätti käynnistää kuntaliitok neuvottelut seen tähtäävät kanssa. tähtäävät neuvotte 1. Kuntajaon muuttamisen oikeudelliset edellytykset Kuntajaon kehittämisen tavoitteeksi on lain 2 alueellisesti ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu tai muusta toiminnallisesta ta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset kunnan asukkaiden palvelujen ja rahoituksesta. sekä eheä työssäkäyntialueesta järjestämisestä :ssä määritelty elinvoimainen kuntarakenne vastata kokonaisuudes Hallituksen esityksen 125/2009 vp. mukaan uuden kuntajakolain 2 :n on ohjata kuntia niiden valmistellessa kuntajaon muutoksia. Lisäksi toimii kriteerinä valtioneuvostolle sen kuntajaon muutoksista. Kuntajaon kehittämisen tavoitteita täsmennettiin ja osin täydennettiin lainuudistuksessa. Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on ensinnäkin elinvoimainen kuntarakenne. Kuntajaon kehittämisen tavoitteena mainitaan myös olevaa ku ntajakolakia asiallisesti alueellisesti ja yhdysku ntaraken toimiva kuntarakenne. sena voimassa teeltaan päättäessä Ku ntajakolain tavoitteet ovat lain (1 69/2007) tavoitteiden elinvoimainen ja toimintakykyinen yhteneväiset kanssa. vastaavasti eheä säännöksen tarkoituk kunta- ja palvelu rakenneu ud istusta koskevan Puitelain 1 :n 1 momentin mukaan lain tavoitteena on kuntarakenne. sekä eheä se puite Yksittäisen kunnan ei kuitenkaan edellytetä kattavan koko työssäkäyntialuetta, jos kunta muu toin on riittävän vahva toiminnallinen kokonaisuus. Hallituksen esityksen mukaan tarkoituksena on sitä, että muodostettavat kunnat olisivat mahdollisimman hyvin 1 edistää säännöksen työs

13 Savonlinnan kaupunki säkäyntialueiden yhteensopivia. Kuntajaon muutoksella ei esimerkiksi tulisi rikkoa työssäkäyntialueita. Yksittäisen kunnan ei kuitenkaan edehytetä kattavan koko aluetta, jos kunta muutoin muodostuisi riittävän vahvaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Toiminnallinen kokonaisuus ilmenee esimerkiksi yhdistyvien kuntien keskinäisen ti- ja asioimisliikenteen määrissä ja kaupunkiseuduilla toimivissa joukkoliikenteen yhteyksissä. Toiminnallisen kokonaisuuden huomioon ottaminen helpottaa myös julkisten palvelujen vutettavuutta muodostuvan kunnan alueella. kanssa työssäkäynti työssäkäyn Hallituksen esityksen mukaan elinvoimaisen kuntarakenteen kunnissa kiinnitetään huomiota aivan erityisesti elinkeinoihin ja työllisyyteen, talouteen ja henkilöstöön, yhdyskuntaan ja päristöön, palveluihin ja asiakkaisiin demokratiaan ja kunnan johtamiseen. Yhdyskunta rakenteell iset kysymykset korostuvat erityisesti kaupunkiseudui Ila. Niiden ongelmat liittyvät usein maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen yhteensovittamiseen. Toiminnallisen kokonaisuuden huomioon ottaminen helpottaa myös julkisten palvelujen saavutettavuutta muodostuvan kunnan alueella. Kaupunkiseuduilla toiminnallista kaupunkiseutua paremmin kuntarakenteen avulla voitaisiin ehkäistä kuntien välisen kilpailun kielteisiä tuksia yhdyskuntarakenteen kehittymiseen. vastaavan sekä Kuntajakolain 4 neljästä edellytyksestä, joista ainakin yhden tulee täyttyä kaikissa kuntajaon mu utostilanteissa. :ssä säädetään saa ym vaiku Kuntajaon tulee turvata kaikkialla kohtuullisen yhdenvertaiset edellytykset asukkaiden linnolle, palvelujen järjestämiselle yleiselle hallinnolle. sekä itsehal Lain 4 :n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä muuten kunnan toimintakykyä; edistää 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. vastata palvelujen järjestämisestä tai Kunnan on muodostuttava joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen osalta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvi tyksen toisin päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään siihen, että kunta muodostuisi perusteella yhdestä alueesta. yhdestä alueesta, eheyden 2

14 Kuntajakoa muutettaessa on huolehdittava suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet arvioidaan myös alueen tulevan kehityksen kannalta. dostamaa aluetta, johon kuntajaon muutos vaikuttaa. Kuntajaon muuttamisen edellytyksiä Edellä 1 momentissa alueella tarkoitetaan yhden tai useamman kunnan tai niiden osan muo 3 nollisista kustannuksista. Liitoskunnissa henkilöstöä eläköityy vuosina kaikkiaan 248. Kuntaliitosvalmistelussa on arvioitu, että henkilöstövähennys vuosina on kaikkiaan n. 180 henkilötyövuotta. Tätä kautta saavutettavat säästöt käyttötaloudessa ovat veluiden järjestämisestä. Tälläkin hetkellä kunnat tekevät paljon yhteistyötä palveluiden järjes ten ja kuntayhtymien määrää. Merkittäviä säästöjä kuntaliitoksessa on saavutettavissa hallin tämisessä. Kuntaliitos selkeyttää palveluiden järjestämistä vähentämällä erilaisten sopimus Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun kuntaliitos parantaa kunnan edellytyksiä vastata pal jen järjestämisestä Uuden kunnan toiminnallisetja taloudelliset edellytykset vastata palvelu samaa työssäkäyntialuetta. kuntajakolain kriteerit. Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna ovat yhdyskuntarakenteellisesti dyn selvityksen pohjalta voidaan todeta, että Punkaharjun ja Kerimäen osalta täyttyvät kaikki vuonna Savonranta liittyi Savonlinnaan vuoden 2009 alusta lukien. Vuonna 2007 teh Savonlinnan, Punkaharjun ja Kerimäen sekä Savonrannan kuntaliitoksesta tehtiin selvitys ja Punkaharjun kuntien liittyessä Savonlinnan kaupunkiin 2. Kuntajakolain mukaisten edellytysten täyttyminen Kerimäen sesti muutoksen kohteena olevat kunnat ja kunnan osaa koskevissa muutoksissa myös yksit täiset kunnan jäsenet. yleensä jouduttaisiin arvioimaan kokonaisuutena. Edellytysten täyttymistä arvioivat ensisijai on muutoksen toteuttamiseksi. Edellytykset ovat osittain päällekkäisiä ja käytännössä niitä Edellytykset ovat edelleen luonteeltaan vaihtoehtoisia, joten jo yksikin voi olla riittävä kuntaja kulttuuria koskeva itsehallinto saamelaisten kotiseutualueella. räiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä saamelaisten kieltä ja saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Kuntajakoa muutettaes sa tulee ottaa huomioon saamelaisten kielelliset oikeudet sekä saamelaisten oikeus alkupe Savonlinnan kaupunki

15 Savonlinnan kaupunki yhteensä n. 6,3 miljoonaa euroa. Liitteenä on uuden kunnan taloussuunnitelma vuosille Yhdistyvien kuntien edellytykset vastata erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista paranevat yhdistymisen kautta merkittävästi. Ikärakenne kunnissa on jo tällä hetkellä kunnis sa melko vahvasti vanhuspainotteinen ja jatkossa vanhusten suhteellinen osuus kasvaa enti sestään (Kuva 1) Ikäjakaumat KerirnäkiPunkaharju-SavonIinna OO-6 D O D : O D65-74 O m85- Kuva 1: Väestön ikärakenne Kuvassa 2 on esitetty yhteen liittyvien kuntien omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantu neisuus. Kuten kuvasta selviää, olisi kunnilla itsenäisinä merkittäviä haasteita selvitä vastuis taan. Yhteen liittyneen kunnan tunnusluvut ovat tältä osin elinkelpoisetja ne mahdollistavat ikärakenteen tuomista haasteista selviytyminen selvästi paremmin kuin itsenäisinä kuntina. 4

16 Savonlinnan kaupunki Kunnan on mahdollista Ouerutua velan maksusta jos omavaralsuusaste on yli 60 % Ja suhteellinen velkaantunelsuu. alle 60 % / % % % % % % 10.00% ei fo Saionhinna Kerlm ki Punkaharju Yhtee ns Omava ra suusaste Suhteellinen veikaantunelsuus Rajaa rvo Kuva 2: Omavaraisuusaste ja suhteellinen veikaantuneisuus Alueen asukkaiden palveluidenja elinolosuhteiden parantaminen Alueen asukkaiden palveluiden kannalta kuntaliitos lisää mahdollisuuksia hyödyntää nykyisin toisen kunnan puolella olevia palveluita. Esimerkiksi päivähoidossa ja koulutoimessa on saa vutettavissa nykytilanteeseen verrattuna toim ivampia ratkaisuja yksittäisten kuntalaisten kan nalta. Laajemmassa kuntakokonaisuudessa pystytään paremmin turvaamaan sosiaali- ja tervey denhuollon palveluiden saatavuus jatkossa. Kuntien yhdistyminen vahvistaa sosiaalihuollon palvelujen asiantuntijuutta. Etenkin lastensuojeluun ja lastenvalvontaan saadaan vahvistuvaa erityisosaamista näille aloille erikoistuneiden työntekijöiden toimesta, jota pienessä kunnassa ei ole saatavilla. Myös kehitysvammahuollon ja kuntouttavaa työtoimintaa tarvitsevat asiak kaat sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät saavat ammattitaitoisempaa, tarkoituk 5

17 Savonlinnan kaupunki senmukaisempaa ja monipuolisempaa palvelua. Vanhustyön palvelutarjonta laajenee ja van hushuollon sosiaalityö saa tukea laajemman kaupungin järjestäessä nämä palvelut. Monissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä, erityisesti teknisellä toimialalla, hyötyvät liitty vien kuntien asukkaat erityisasiantuntemuksen paremmasta tarjonnasta. Myös muuten tekni sen toimialan resurssit ovat kaupunkikokonaisuudessa laajemmat. Alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien parantaminen Liittymässä olevat kunnat ovat tehneet yhteistyötä elinkeinojen kehittämisessä jo useita vuo sia. Yhteistyö on ollut melko pitkälle menevää, mutta kuitenkin kukin kunta on tehnyt myös omaa elinkeinojen kehittämistyötä. Yhdistyneessä kunnassa elinkeinojen kehittämisessä voi daan entistä paremmin toteuttaa koko talousaluetta hyödyttäviä laajempia toimenpiteitä. Vaikka kuntien alue- ja elinkeinopalvelut järjestetään jo nyt seutupohjaisesti, uuden kau pungin perustamisella voidaan saada aikaan huomattavia hyötyjä elinkeinotoiminnassa ja työllisyydessä sekä aluekehityksen eri osa-alueilla. Perustettavan kaupungin menestystekijöitä ovat: O aiempaa monipuolisempi ja vähemmän vaihteluille altis elinkeino- ja tuotantorakenne, O kansainvälisestikin kilpailukykyinen yritystoiminta joillakin toimialoilla, O työvoiman kysyntää vastaava koulutetun työvoiman tarjonta, jossa seudulla si jaitsevalla ammatillisella koulutuksella on iso merkitys myös jatkossa, O toimivien kehitysympäristöjen aikaansaaminen, sekä O parantuneet kuntamaine- ja vetovoimaisuustekijät. Kaupungin perustaminen antaa myös nykyistä paremmat toimintaedellytykset kaupungin joh dolle keskittyä kaupungin omasta näkökulmasta elinkeinotoiminnan edistämiseen ja yhteis toimintaan yritysten kanssa. Kehittämistyössä voidaan hyödyntää perustettavan kaupungin yritysverkostoja. Nykyisin kuntien johtavat viranhaltijat ja myös johtavat luottamushenkilöt väistämättä joutu vat käyttämään paljon aikaa hajanaisen kokonaisuuden koordinointiin ja ohjaukseen. Mitä monitahoisempi kokonaisuus on, sitä enemmän tarvitaan monella tapaa vaativaa konser niohjausta. Arvo Koski (2004, 20) käyttää käsitteitä kuntien sisäkehä- ja ulkokehäyh teistyö. Sisäkehäyhteistyö tarkoittaa nykyisten selvityskuntien keskinäistä yhteistyötä. UI 6

18 Savonlinnan kaupunki kokehäyhteistyö tarkoittaa kaikkea muuta yhteistyötä, esimerkiksi elinkeinojen muiden kuntien, oppilaitosten, valtion aluehallinnon ja mui den sisäkehäyhteistyö vie jon aikaa ja vaatii jatkuvaa neuvottelua ja valmistelua. Kuntien ja perustettavan kaupungin sisällä ja ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin. Uusien yritysten ja muiden kumppanien tuksiin voidaan nopeasti ja tarvittavat järjestelyt. taas tämistä yhteistyössä seudun seutujen kanssa. Nykyisessä kuntarakenteessa pelkästään yhdistyminen ja uuden kunnan perustaminen puolestaan vapauttaa johtavien luottamushenkilöiden ranhaltijoiden työpanosta uusien avausten tekemiseen suhteessa vastata tehdä kehit Tärkein kuntien yhdistämisen etu on elinkeino- ja tuotantorakenteen yritystoiminnan mo nipuolistuminen pieni kunta voi olla haavoittuvainen yritystoiminnan lyhyen ajan ja ten Jo yhden yrityksen muutto voi horjuttaa kunnan työllisyyttä ja kuntataloutta. Vaihteluilla on vaikutuksia niin verotulojen kehitykseen kuin esimerkiksi meentuloturvan kustannuksiin ja päivähoitopalvelujen kysyntään. kohtaamisessa. sekä laajemmassa kuntakokonaisuudessa. Asukasmäärältään heilahteluissa kunnasta pal vi odo arvaamattomien muutos Kunnissa on merkittävää yritystoimintaa, jonka laajuus vaihtelee kysyntätilanteen mukaan. jalostuselinkeinojen liiketoiminnan volyymin vaihtelut voivat olla ja tällä on yhteys Yhdistynyt kaupunki on kuntakooltaan ja sellainen, että yritystoiminnan vaihtelut tasoittuvatja pungilla on nykyisiä kuntia voimavaroja muuttuviin tilanteisiin. Alueen muutoskestokyky Suhdanteiden vaihtuessa suuria kannattavuuteen palveluelinkeinoissa. asukasmäärältään paranee. enemmän vastata Yhdistymisvaihtoehdon merkittävä etu on siinä, jokainen uusi työpaikka dyttää kokonaistaloutta. Mikäli kunnat jatkavat kuntina, erillisten verotulojen vuoksi kuntien intressit voivat olla ristiriidassa. Erillään kunnat kilpailevat asukkaista, jotka tuovat verotuloja. keskenään täysimääräisesti alueen että itsenäisinä toi kau alueella hyö Kaupungin perustaminen viestii ulkopuolelle muutoskykyä ja dynaamisuutta. Pelkästään jo eri kanavien käytössä kaupungin perustaminen paremmat mahdollisuudet lisätä työpaikkoja, vahvistaa kaupungin mainetta yritysten ja mattilaisten houkuttamiseksi, kaupungin ja lisää paino-arvoa ylikunnallisessa ja kuntayhtymien takoon suu reneminen vaikuttaa kunnan painoarvoon päätöksenteossa ja päätöksenteossa asukkaan parantaa edunvalvontaa ohjauksessa. kun rahoitus antaa aiempaa osaavien am 7

19 Savonlinnan kaupunki Alueen yhdyskuntarakenteen toimivuuden parantaminen Alueen yhdyskuntarakenteen suunnittelussa pystytään jatkossa ottamaan paremmin huomi oon työssäkäyntialueen asukkaiden tarpeet. Savonlinna, Kerimäki ja Punkaharju kuuluvat vahvasti samaan työssäkäynti- ja asiointialueeseen, kuten kuvasta 3 ilmenee. Yhdyskuntarakenteellisesti perustettava kaupunki ei ole aivan tiivis, mutta moniin muihin aluei siin ja jopa yksittäisiin kuntiin verrattuna kuntakeskukset ovat hyvin saavutettavissa. Savonlin nan, Kerimäen ja Punkaharjun kuntakeskusten etäisyydet toisistaan ovat monille kaupunki seuduille tavanomaisia. 8

20 Savonlinnan kaupunki 3. Savonlinnan seudun kuntavisio Savonlinnan seudun kuntarakennevisio tulevaisuudessa on muodostaa vahva Saimaan saa ristokaupunki, joka kokoaa saaristomaisen aluekokonaisuuden osin kaupunkiin ja osin kau pungin kanssa tiivistä yhteistyötä tekevään itsenäisten kuntien alueeseen. Tällöin alue muo dostaa palveluiden järjestämisen sekä matkailu- ja muiden elinkeinojen kehittämisen osalta vahvan strategisen kokonaisuuden, jossa on n asukasta. Lisäksi tämän kokonaisuu den sisään tulisi myös oma rajanylityspaikka Parikkala-Syväoron kautta. Saaristokaupungin muodostaisivat Savonlinna, Kerimäki ja Punkaharju sekä niiden ympärillä olevan yhteistyö alueen Enonkoski, Sulkava, Rantasalmi, Puumala, Heinävesi, ja Parikkala. Alueen kokonaiskuntavisio on muistion liitteenä 2. 10

KERIMÄEN, PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI, YHDISTYMISSOPIMUS KERIMÄEN JA PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI

KERIMÄEN, PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI, YHDISTYMISSOPIMUS KERIMÄEN JA PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI KERIMÄEN, PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI, YHDISTYMISSOPIMUS KERIMÄEN JA PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISEKSI SOPIMUKSEN TARKOITUS, SITOVUUS JA VOIMAANTULO

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun kuntien liittyminen Savonlinnan kaupunkiin. 1. Kuntajaon muuttamisen oikeudelliset edellytykset

Kerimäen ja Punkaharjun kuntien liittyminen Savonlinnan kaupunkiin. 1. Kuntajaon muuttamisen oikeudelliset edellytykset Kerimäen ja Punkaharjun kuntien liittyminen Savonlinnan kaupunkiin Punkaharjun kunnanvaltuusto päätti 6.9.2011 käynnistää kuntaliitokseen tähtäävät neuvottelut Savonlinnan kaupungin kanssa. Kerimäen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KERIMÄEN, PUNKAHARJUN, PUUMALAN JA SAVONLINNAN KAUPUNKI, YHDISTYMISSOPIMUS KERIMÄEN, PUNKAHARJUN, PUUMALAN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI

KERIMÄEN, PUNKAHARJUN, PUUMALAN JA SAVONLINNAN KAUPUNKI, YHDISTYMISSOPIMUS KERIMÄEN, PUNKAHARJUN, PUUMALAN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI KERIMÄEN, PUNKAHARJUN, PUUMALAN JA SAVONLINNAN KAUPUNKI, YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 16.12.2011 KERIMÄEN, PUNKAHARJUN, PUUMALAN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISEKSI SOP IMUKSEN TARKOITUS,

Lisätiedot

Kuntien yhdistyminen. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntien yhdistyminen. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntien yhdistyminen Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Savonlinnan seudun kuntavisio Savonlinnan seudun kuntarakennevisio tulevaisuudessa on muodostaa vahva Saimaan saaristokaupunki, joka kokoaa saaristomaisen

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012)

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) 1 PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) TOIMIALA Palvelu Nykytila Palvelukuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju ja Savnlinna hitavat alla mainitut

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun ja Puumalan kuntien liittyminen Savonlinnan

Kerimäen, Punkaharjun ja Puumalan kuntien liittyminen Savonlinnan Kerimäen, Punkaharjun ja Puumalan kuntien liittyminen Savonlinnan kaupunkiin Savonlinnan ja Puumalan kunnat ovat neuvotelleet kuntaliitossopimuksen, jonka luottamushenkilöistä koostuva neuvotteluryhmä

Lisätiedot

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina

Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Kuntajaon muuttaminen oikeudellisesti ja prosessina Matti Muukkonen HTL, YTM, kunnanjohtaja 14.12.2012 Kuntajaon oikeudellinen perusta Suomen perustuslaki (731/1999) 121.1 : Suomi jakautuu kuntiin, joiden

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS ASKOLA, LAPINJÄRVI, LOVIISA, MYRSKYLÄ, PORVOO JA SIPOO Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava 1.

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/859/ /2015 Anu Hernesmaa

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/859/ /2015 Anu Hernesmaa VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 11.6.2015 VM/859/00.01.01.00/2015 Anu Hernesmaa SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN KUNTIEN YHDISTYMINEN Yhdistymisesityksen vireillepanosta ja valmistelusta,

Lisätiedot

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1 Köyliön kunnanvaltuusto 20.4.2015 Säkylän kunnanvaltuusto 20.4.2015 (Lopullinen) KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1. SOPIMUSTAUSTA Kuntarakennelain 2 :ssä todetaan kuntajaon kehittämisen

Lisätiedot

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS Arto Saarinen kuntajakoselvittäjä 28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus 3 1.2. Sopimuksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KUNNAT. Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOSRUNKO

ETELÄ-KARJALAN KUNNAT. Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOSRUNKO ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS ETELÄ-KARJALAN KUNNAT Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari 18.6.2014 YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOSRUNKO Keltaiset

Lisätiedot

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta.

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta. Johtoryhmä 26.9.2011 Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan YHDISTYMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka

Lisätiedot

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnanvaltuusto 26.4.2012 17 Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 25 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 Sisällys 1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.1 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 3 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KURIKAN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 85 Asianro 1950/00.04.01/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien kuntaliitos / yhdistymissopimuksen muuttaminen 22.02.2016 57: Kaupunginsihteeri Heikki Vienola Kansliapalvelu

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos. Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos. Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1 Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 1 Kuntaliitoksen johtoryhmän 16.1.2012 käsittelyä varten Käsitelty

Lisätiedot

Kuntaliitos Savonlinna-Kerimäki-Punkaharju-Puumala: elinkeinotehtävien järjestäminen tulevaisuudessa

Kuntaliitos Savonlinna-Kerimäki-Punkaharju-Puumala: elinkeinotehtävien järjestäminen tulevaisuudessa Seutuhallitus 138 17.11.2011 Seutuhallitus 7 18.01.2012 Seutuhallitus 23 15.02.2012 Kuntaliitos Savonlinna-Kerimäki-Punkaharju-Puumala: elinkeinotehtävien järjestäminen tulevaisuudessa 76/84/840/2011 SH

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisestä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Ohjausryhmä 170914 1 2 Kuntainfoista Osallistujia yhteensä noin 370 henkilöä vajaa puolet valtuutettuja Imatralla muita enemmän viranhaltijoita 20 henkilön lukioluokka

Lisätiedot

Sisältö LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS,

Sisältö LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS, 1 LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS, 5.12.2014 Sisältö 1. KUNTAJAON MUUTTAMISEN TOTEUTTAMISTAPA JA AJANKOHTA... 2 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 2 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 2

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta HE 18/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan kuntajakolakiin lisättäväksi säännökset yhdistyvän kunnan toimivallasta tilanteessa, jossa ennen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työvaliokunnan kokous 15.9.2014 Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia Kokemäki Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi MML, 2012

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus... 3 2. Yhdistymisen toteuttamistapa ja ajankohta... 3 3. Kunnan nimi ja vaakuna... 3 4. Kuntien yhdistymisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos

Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimusluonnos Alustava sopimusluonnos uuden kunnan perustamisesta Versio 4 Johtoryhmän 14.2.2012 käsittelyyn Käsittelyvaiheet Johtoryhmä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti:

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti: YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Porin, Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Merikarvian,

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI

JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI JÄMIJÄRVEN KUNTA, KANKAANPÄÄN KAUPUNKI JA PARKANON KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS NEUVOTTELUJEN POHJAKSI 10.06.11. YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS 24.05.2011 2 SISÄLLYS 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jyväskylän seutujen kuntien tilaisuus 12.8.2014 Valtiovarainministeriön määräys Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/1402/ /2013 Anu Hernesmaa

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/1402/ /2013 Anu Hernesmaa VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 11.6.2015 VM/1402/00.01.01.00/2013 Anu Hernesmaa LAHDEN KAUPUNGIN JA NASTOLAN KUNNAN YHDISTYMINEN Yhdistymisesityksen vireillepanosta ja valmistelusta,

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Kontiolahden kunta ja kunnanjohtaja Jere Penttilä sopivat tällä johtajasopimuksella kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen siirto Itä-Savon sairaanhoitopiiriin lukien

Sosiaalipalvelujen siirto Itä-Savon sairaanhoitopiiriin lukien Perusturvalautakunta 86 04.10.2016 Kaupunginhallitus 409 11.10.2016 Sosiaalipalvelujen siirto Itä-Savon sairaanhoitopiiriin 1.1.2017 lukien 119/30/300/2016 PTL 86 Selostus: Savonlinnan kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI JA VIHANNIN KUNTA

RAAHEN KAUPUNKI JA VIHANNIN KUNTA RAAHEN KAUPUNKI JA VIHANNIN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS 2.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN TAUSTA JA KUNNAN NIMI... 3 1.1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.2 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo...

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Selvitysprosessissa otettava huomioon

Selvitysprosessissa otettava huomioon Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Kuntajakoselvityksen toteutus Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen Karhukuntaneuvosto 17.6.2013 17.6.2013 Page 1 Selvitysprosessissa otettava huomioon Avoin

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN. Palveluiden järjestäminen ja tuotanto kuntayhtymämallissa

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN. Palveluiden järjestäminen ja tuotanto kuntayhtymämallissa KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Dnro Kh 458/2017 (00.021) KH 8.5.2017 / 130 Kv 29.5.2017 / 56 Tausta Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven

Lisätiedot

KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh

KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh Kaupunginhallitus 407 06.10.2014 Kaupunginhallitus 502 24.11.2014 Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys 1034/00.04.00/2013 KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh. 040

Lisätiedot

KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN

KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN Kunnanhallitus 72 19.02.2007 Kunnanhallitus 87 12.03.2007 Kunnanvaltuusto 12 26.03.2007 KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN 165/01/019/2005 Khall 72 Leivonmäen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS. 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Sopimuksen tarkoitus

YHDISTYMISSOPIMUS. 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Sopimuksen tarkoitus 1 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on kuntarakennelain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus Juankosken ja Kuopion kaupungin yhdistymisestä.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh

KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh Kaupunginhallitus 407 06.10.2014 Kaupunginhallitus 502 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 109 08.12.2014 Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys 1034/00.04.00/2013 KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä YT-menettely liikkeen luovutuksessa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Liikkeenluovutus pähkinänkuoressa Liikkeenluovutus on työoikeuden alalle kehittynyt käsite, jolla on seuraava

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot