Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden tila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden tila"

Transkriptio

1 Lausunto Punkaharjun sosialidemokraattisen valtuustoryhmän huomautuksesta Yhdistymisen hyödyt saavutetaan erityisesti yhteisesti sopimalla ja Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden tila Talouden tasapainon vaatimus on perusteltu ja se otetaan huomioon strategiaa ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa. työskentelemällä seuraavien asioiden eteen: 3. Hillitään menojen kasvua kuntina pysymiseen. Puretaan päällekkäistä hallintoa ja palveluja. ja tasataan suurten kustannusvaihtelujen vaikutuksia verrattuna erillisinä ja tulevaisuuden näkymät. Sopimukseen kirj atun arvion perusteella: hyväksyy. Yhdistymissopimuksen mukaisesti toimielinten myös aluej ohtokuntien toimivalta ratkaistaan tarkemmin hallintosäännössä, jonka uusi valtuusto strategiassa. Elinkeinotoimen osalta avain on asiakaslähtöinen operatiivisen toiminnan delegointi. Elinkeinotoimessa olennaisen tärkeää on sen kehittämistä edistävästi. Eliukeinotoiminnan järjestämisestä säädetään käytännön toteutus asiakaslähtöisesti, elinkeinoelämän ja kaupungin tarkemmin kuntaliitospäätöksen jälkeen valmisteltavassa yhdistyneen Savonlinnan uudessa hallintosäännössä. Elinkeinotoimen keskeiset tavoitteet ja järjestämistavat määrittää uusi valtuusto kaupungin Lautakuntien lisääminen ei ole perusteltua, kun haetaan tehokkuutta ja varaudutaan tulevaisuuteen. Mikäli yhdistymissopimukseen neuvotellaan lisättäväksi lautakuntia, niin tämä yhdistymissopimuksen avaaminen saattaa johtaa moniin muihinkin sopimuksen muutosvaatimuksiin. Mikäli sopimus joudutaan uudelleen kuuluttamaan, vaarantuu yhdistymisesityksen jättäminen valtion kuntaliitos avustusten hakemiselle asettamassa määräajassa Pöytäkirjaliite A 23

2 - 3 L<s. //c/ PUNKAHARJUN KUNTA Kunnanhallitus J{LJOMAUTIJS SAVONLINNAN KAUPUNGIN, KERIMÄEN JA PUNKAHARJTJN KUNTIEN YHDISTYMIS-SOPIMUKSESTA LAUTAKUNNAT Yhdistymis-sopimuksen mukaan Sivistyslautakunnan päätösvaltaan kuuluu opetus-ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös kulttuuri-ja vapaa-aikatoimi. Se on ehdottomasti asiamäärältään liian laaja kokonaisuus uudessa kaupungissa suhteessa asukasmäärään ja alueelliseen laajuuteen. Kulttuuri-ja vapaa-aikatoimen päätöksenteko on erotettava eri lautakuntaan, koska muutoin sivistyslautakunnan työmäärä muodostuu liian suureksi sekä virkamiesten, että luottamushenkilöiden kannalta. Seurauksena on se jokin/jotkut toimintaalueet jäävät liian vähälle huomiolle. Asiamäärä vielä lisääntyy, mikäli toisen asteen ammatillinen koulutus siirtyy kaupungin järjestämisvastuulle. Seudullinen elinkeinotoimi on nykyisin hoidettu Savonlinnan seudun kuntayhtymän toimesta. Mikäli kuntaliitosten seurauksena kuntayhtymän toiminta supistuu tai lakkaa, on sen työn jatkamiseksi perustettava Elinkeinolautakunta. Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta ei voi olla kunnallinen päätöksentekoelin. ORGANISAATIOUUDISTUS Yhdistymis-sopimuksella ei saa määrätä uuden kunnan päätösvaltaa toiminnan tai hallinnon järjestämisessä. Sivulta 4 alkava kappale: uusi valtuusto käynnistää laajan organisaatiouudistuksen... Koko kappale on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että sen tarkoitus jää tulkinnanvaraiseksi. IVIm. tavoite asiakaslähtöisestä prosessiorganisaatiosta on sellainen määritelmä, että sen tulkinta kunnallisessa hallinnossa ei ole ollenkaan yksiselitteinen. Yhdistymis-sopimusta on täydennettävä siten, että ko. kohta on selkeässäja ymmärrettävässä muodossa. Aluejohtokuntien, tai muiden vastaavien toimijoiden taloudellinen tukeminen on ensimmäisiä uuden kunnan kehittämiskohteita. Kuntaliitos-sopimuksella voidaan sopia vain ylimenokaudenjärjestelyistä. Jatkossa on aluejohtokuntia tai muita vastaavia toimielimiäja niiden toimintapiiriä tarkasteltava muilla perusteilla, kuin vanhojen kuntarajojen mukaisesti. Vanhentuvat, entisten kuntien asukaslukuun perustuvat toimintarahatja -rajat eivät voi olla pysyvästi sidottuja jonkun vuoden tilastoihin. Hallintosäännössä on määriteltävä aluejohtokuntien tehtävät ja päätösvalta siten, että kunnan eri osissa kuntalaisia ei aseteta eriarvoiseen asemaan. Kuntaliitoksien seurauksena Savonlinnan nykyinen taloudellinen asema heikkenee lähivuosina. Uuden kunnan toimintaa onjohdettava siten, että talous saatetaan vakaalle pohjalle seuraavalla talous-suunnitelmakaudella.

3 Sihteeri Puheenjohtja Raimo Muhonen Katf Silvennojuen 4 Punkaharjiin SosiaIidemokffin vaituustoryhjj

4 Kaija Ovaska, JHL, Kyösti Mustonen, JUKO, Anneli Kosonen, JYTY Läsnä: Aune Kupiainen, pj, Raimo Muhonen, j, Raimo Laamanen, j, Paikka: Punkaharjun kunnanvirasto, kokoushuone nro 202 Aika: Ke , klo Alle kirjoitukset: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:03 5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN kuntarakennetilaisuuteen. Todettiin, että henkilöstön tulee nimetä edustaja Mikkelin 4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Muuta huomautettavaa yt-toimikunna lie ei ollut. kuntaliitossopimusta täytäntöön pantaessa. Yt-toimikunta päätti todeta lausuntonaan, että palkkauksen harmonisointia on kiirehdittävä 3. YT-TOIMIKUNNAN LAUSUNTO KUNTALIITOSSOPIMUKSESTA Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2. KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN AVAUS Poissa: Eila Solonen, JYTY (saapui klo 8.36), Sami Sulkko, kj ja Arja Petriläinen, hj (saapui klo 8.10) YT TOIMIKUNTA MUISTIO

5 ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISEKSI KERIMÄEN JA PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI Kerimäen ja Punkaharjun kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhdistäminen toteutetaan siten, että Kerimäen ja Punkaharjun kunnat lakkaavat ja liittyvät osaksi Savonlinnan kaupunkia Yhdistyneen kunnan nimi on Savonlinnan kaupunki. Kaupungin vaakunaksi tulee Savonlinnan kaupungin nykyinen vaakuna. Uuden kunnan nimi ja vaakuna Kuntajaon muutoksen toteuttainistapa ja ajankohta KUNTAJAON MUUTOKSEN TOTEUTTAMISTAPA JA AJANKOHTA sekä matkailu-, maaseutu- ja yrittäjyyselinkeinojen kehittäminen kaikkien kuntien alueella. Kuntajaon muutoksen lähtökohtana on kaikkien kuntien lähipalvelujen turvaaminen vähintään nykytasoisina neljän vuoden ajan, sekä vahvan saaristokaupungin muodostaminen Saimaan alueelle KUNTAJAON MUUTOSTA KOSKEVAT TAVOITTEET jonkin sopimusmääräyksen noudattaminen olisi ilmeisen epätarkoituksenmukaista. Yhdistymissopimusta voidaan kuntajakolain 9 :n nojalla muuttaa kuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä kuntien yhdistymisen voimaantuloon saakka, jos olosuhteet ovat muuttuneet niin, että siihen saakka, kun kuntien yhdistymisen voimaantulosta on kulunut kolme (3) vuotta, jollei jonkin valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen. Sopimusta on noudatettava kuntajakolain 9 :n mukaisesti Tämä sopimus tulee voimaan ja sitoo sopimusosapuolia siitä alkaen, kun kaikkien kuntien sopimusmääräyksen noudattaminen osoittaudu mahdottomaksi sopimuksen voimassaoloaikana. jonka osapuolina ovat Kerimäenja Punkaharjun kunnat ja Savonlinnan kaupunki. Tämä sopimus liitteineen on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus, SOPIMUKSEN TARKOITUS, SITOVUUS JA VOIMAANTULO YHDISTYMISSOPIMUS KERIMÄEN, PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI,

6 järjestämisen valmistelusta uuden kaupungin valtuuston päätettäväksi. Yhdistyvien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen vastaamaan yhdistymissopimuksen toimeenpanosta. Yhdistymishallitus huolehtii uuden kunnan toiminnan, hallinnon ja organisaation Kuntajaon muutoksen valmistelu ja yhdistymishallitus UUDEN KUNNAN ORGANISAATIO JA TOIMINTA Kuntajaon muuttamisen seurauksena syntyy laajentunut Savonlinnan kaupunki, joka turvaa asukkailleen laadukkaat palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti sekä kehittää elinkeinoelämääja asuinympäristöä. Sopijakuntien yhdistymisen päätavoitteena on, että kaupungista kehittyy vahva ja elinvoimainen kunta, joka itsenäisiä päätöksiä tehden voi käyttää hyväkseen vahvistumisen mukanaan tuomat edut Yhdistymisen hyödyt saavutetaan erityisesti yhteisesti sopimalla ja työskentelemällä seuraavien asioiden eteen: paikallisesti. ja liikkumavaran sekä vastata parantuneilla toimintaedellytyksillä toimintaympäristön muutoksiin. Palvelujärjestel mien yhteensovittamisen periaatteet Siihen saakka, kunnes uusi kunta aloittaa toimintansa, eli vuoden 2012 loppuun, toimivat lisäksi jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhdistymishallituksen jäsenmäärässä on otettu huomioon Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa kuntajakolain 10 :n mukaisesti, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kaupunginhallitus on valittu. Uuden kunnan yhdistymishallituksen jäsenten lukumäärä on 14 jäsentä. Yhdistymishallitus koostuu kuntien valtuustojen valitsemista henkilöistä siten, että Savonlinnasta (7), Punkaharjulta (3), Kerimäeltä (4) jäsentä, ottaen huomioon yhdistyvien kuntien poliittiset voimasuhteet. Kullakin yhdistyvien kuntien asukasmäärien keskinäiset suhteet. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka on Savonlinnan kaupunginhallituksen jäsen ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtaj ja. Yhdistymishallituksen esittelijänä toimii Savonlinnan kaupunginjohtaja ja 1 varaesittelijänä toimii vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. vaikutuksia uuden kunnan toimintaan ja talouteen, tulee saattaa myös yhdistymishallituksen Kerimäen kunnanjohtaja sekä II varaesittelijänä Punkaharjun kunnanjohtaja. Yhdistymishallitus Savonlinnan kaupunginhallitus sekä Kerimäen ja Punkaharjun kunnanhallitukset käyttäen sitä päätösvaltaa, joka kunnanhallituksille kuntalain mukaan kuuluu. Asiat, joilla voidaan nähdä olevan käsiteltäviksi. Kyseisillä asioilla tarkoitetaan muun muassa yhdistyvien kuntien mahdollisia Uuden kunnan ensimmäiset kunnallisvaalit ovat syksyllä talousarviomuutoksia koskien yhdistymistä edeltävää vuotta Turvataan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden saatavuus ja laatu

7 3 2. Vahvistetaan erityisesti matkailualan elinkeinoa, yritys- ja liiketoimintaa, työllisyyttä sekä osaamista parantamalla toimintaedellytyksiä, vähentämällä kuntien voimavaroja kuluttavaa keskinäistä kilpailua ja luomalla uudenlaisia verkostoja. 3. Hillitään menojen kasvua ja tasataan suurten kustannusvaihtelujen vaikutuksia verrattuna erillisinä kuntina pysymiseen. Puretaan päällekkäistä hallintoa ja palveluja. 4. Kehitetään kunnan henkilöstöhallintoa niin, että eläkkeelle siirtyvän henkilöstön tilalle rekrytoidaan oikea-aikaisesti uutta ja osaavaa henkilöstöä. Samanaikaisesti kunta vähentää henkilöstön kokonaismäärää palvelukysynnän supistumisen ja yhdistymisen tuoman liikkumavaran mukaan. Yhdistymisellä varmistetaan alueellisten toimipisteiden koulutetun henkilöstön saatavuus. Kuntien yhdistymisen keskeisimmäksi tavoitteeksi on asetettu toimivien peruspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen uuden kunnan alueella. Palvelujärjestelmien yhteensovittamista ohjaavat seuraavat keskeiset periaatteet: 1. Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa millä vahvistetaan kunnan eri alueiden elinvoimaisuuttaja asumisviihtyvyyttä. 2. Kerimäen ja Punkaharjun kuntakeskuksi ssa järjestetään liitteenä 2 olevan palvelujen järjestämissuunnitelman mukaiset lähipalvelut vähintään nykytasoisina vuosina Kerimäen ja Punkaharjun kuntakeskukseen perustetaan yhteispalvelupiste, jossa tarjotaan uuden kunnan kunnalliset palvelut, neuvonta- ja tietopalvelut. Lisäksi yhteispalvelupisteessä tarjotaan valtion palveluista (esim. KELAn, työvoima- ja verotoimistopalvelut sekä poliisin lupapalvelut). Sopimuksen liitteenä olevia palvelusuunnitelmia voidaan muuttaa aluejohtokunnan suostumuksella. Yhdistyneen Savonlinnan toimintamalleihin sisällytetään asiakaslähtöinen toimintapa siten, että 1. kaupungin omat säännöt ja määräykset eivät ole laki- ja asetusmääräyksiä tiukempia, 2. palvelun lähtökohtana on asiakkaanlkuntalaisen palvelutarpeeseen vastaaminen (käytettävissä olevin resurssein), ja laki- ym. säädökset muodostavat reunaehdot, joiden sisällä palvelu toteutetaan 3. palveluja koskevat päätökset organisaatiossa tehdään lähellä asiakasta Tavoitteena on, että sosiaalihuollon palvelut siirretään vuoden 2014 alusta Itä-Savon sairaanhoitopi iriltä kaupungin omaksi to iminnaksi. Perusterveydenhuollon palvelujen osalta valmistellaan yhdessä Rantasalmen, Sulkavan ja Enonkosken kanssa palvelujärjestelmän muutos, jonka tavoitteena on siirtää perusterveydenhuollon palvelut vuoden 2014 alusta Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä kaupungin omaksi toiminnaksi siten, että näille muille kunnille tarjotaan mahdollisuus palvelujen hankintaan Savonlinnan kaupungilta ns. vastuukuntamallilla, joka perustuu yhteiseen palvelutuotantolautakuntaan tai vastaavaan toimintamalliin. Siirtoa valmisteltaessa otetaan huomioon terveydenhuollon toiminnallinen kokonaisuus ja yhteistyö tulevan erikoissairaanhoidon järjestelyn kanssa. Kuitenkin viimeistään vuoden 2015 alusta kaikki perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut järjestetään kaupungin omana toimintana. Hallinnon järjestäminen Kuntien yhdistyminen tulee voimaan uuden kunnallisvaalikauden alkaessa.

8 4 Ensimmäisen valtuustokauden ajan kaupunginhallituksessa ja kaikissa lautakunnissaja toimikunnissa on vähintään yksi edustaja nykyisten Kerimäenja Punkaharjun kuntien alueelta. Kuntaliitoksessa perustetaan Kerimäen ja Punkaharjun kuntien nykyisille alueille valtuustokauden ajaksi omat aluejohtokunnatja edellisten rinnalla Savonrannan kunnan alueelle perustettu aluejohtokunta jatkaa toimintaansa. Aluejohtokunnilla turvataan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet lähipalveluihin ja asuinympäristöön sekä tuetaan heidän toimintaansa oman alueensa kehittämisessä ja asukkaiden aktivoimisessa. Aluejohtokunta voi tarvittaessa tehdä esityksiä julkisten palvelujen toimivuuden, saatavuudenja laadun kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Aluejohtokunnan tehtävänä on myös asukkaiden yhdyselimenä tukea ja koordinoida kylätoimikuntien ja muun asukastoiminnan edellytyksiä sekä yhteisen palvelupisteen toimintaa. Aluejohtokunnissa on 7 jäsentä, joiden tulee olla nykyisen Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä entisen Savonrannan kunnan alueella asuvia henkilöitä. Esitykset aluejohtokuntien jäsenistä tekee Kerimäen ja Punkaharjun kuntien valtuustot ja sen asettaa kuntaliitoksen jälkeinen uusi kaupunginvaltuusto. Aluejohtokunnista määrätään tarkemmin johtosäännöllä. Uudessa kunnassa toimivat seuraavat toimielimet: 51 jäsentä kaupunginvaltuusto lijäsentä kaupunginhallitus tarkastuslautakunta perusturvalautakunta tekninen lautakunta sivistys lautakunta rakennus- ja ympäristölautakunta 7 jäsentä aluejohtokunnat 3 kpl 5 jäsentä keskusvaalilautakunta 5 jäsentä vaalilautakunnat 3 jäsentä vaalitoimikunnat 5 jäsentä saaristotoimikunta jäsenmäärää ei määrätty yhteistyötoimikunta elinkeinopoliittinen neuvottelukunta, jossa on myös maatalousalan yrittäjien edustus j ätelautakunta seniori-, vammais- ja veteraanitoimikunnat Uusi valtuusto käynnistää laajan organisaatiouudistuksen vuoden 2013 alusta. Uudistuksen toimeenpannaan kuntaliitossopimuksen voimassaoloaikana kuitenkin siten, että luottamushenkilöorganisaation osalta organisaatiouudistus astuu voimaan seuraavan vaalikauden

9 5 alusta lukien. Uudistuksen perustana on asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio. Tavoitteena on uudistaa konserni- ja palveluorganisaatio ydinprosesseja ja jatkuvaa kehittämistä tukevaksi. Organisaation toiminnan ja ohjauksen perustana ovat vastuutetut ydinprosessit, jotka määritellään asiakasryhmien ja kehittämisalueiden kokonaistarpeiden mukaisiksi. Henkilöstön asema Kuntajaon muutoksen myötä Kerimäenja Punkaharjun kuntien henkilöstö siirtyy Savonlinnan kaupungin palvelukseen kuntajakolain 29 :n säätämällä tavalla siten, että vakinaiset viranhaltijatja toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään Savonlinnan kaupungin virka- tai työsopimussuhteisiin heille soveltuviin tehtäviin sen mukaan kuin kuntien kesken sovitaan. Määräaikainen henkilöstö siirtyy Savonlinnan kaupungin palvelukseen tehtyä virkamääräystä tai määräaikaista työsopimusta vastaavaksi ajaksi. Kaikki palvelussuhteet jatkuvat katkeamatta. Koko uuden kunnan henkilöstöllä on kuntajakolain 29 :n mukainen irtisanomissuoja viiden (5) vuoden ajan liitosajankohdasta lukien. Henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojaa täsmennetään liitteenä 3 olevalla henkilöstön asemaa turvaavalla siirtosopimuksella, jonka mukaan työnantaja ei kuntajaon muutoksen vuoksi lomauta eikä osa-aikaista henkilöstöään viiden vuoden aikana. Niin ikään viiden vuoden irtisanomissuoja turvataan myös sellaisessa tapauksessa, jos kunnan työntekijöitä siirretään uuden kunnan liikelaitoksen tai kunnan enemmistöomisteisen yhtiön tai jonkin kuntayhtymän palvelukseen. Henkilöstön sijoittamisessa on pääsääntöisenä lähtökohtana työntekijän jatkaminen samankaltaisessa tehtävässä, mikäli työn sisällöstä tai muusta perustellusta syystä ei aiheudu erityistä tarvetta muutoksiin. Samoin pääsääntöisenä lähtökohtana on, että henkilöstön työntekopaikka mahdollisuuksien mukaan järjestämään nykyisen kunnan alueella. Laajentuvan kunnan henkilöstöorganisaation rakentamisen eri työvaiheissa kuullaan aktiivisesti henkilöstön mielipiteitä. Ne palvelussuhteen ehdot, jotka siirtyvillä Kerimäen ja Punkaharjun kuntien henkilöstöllä on ollut voimassa palvelussuhteissaan lakkaavaan työnantajaan nähden, velvoittavat Savonlinnan kaupunkia sitovina siten, kuin kuntajakolaissa on määrätty. Henkilöstön tehtävien vaativuustasot määritellään olemassa olevien valtakunnallisten sopimusten ja Savonlinnan kaupungissa käytössä olevan käytännön mukaisesti. Siirtyvän henkilöstön eläketurva määräytyy kuntien eläkelainja valtion eläkelain mukaan. Henkilöiden eläketurva ei siirron yhteydessä heikkene eikä sovellettava eläkelaki muutu. Edellä todetun estämättä sopijakunnat voivat kuitenkin yhdessä neuvotella ja sopia nykyisten viranhaltijoidensa ja työntekijöidensä kanssa poikkeavista eläke- ym. ratkaisuista. Kunnanjohtajien asema Kunnanjohtajien siirtämisestä uuteen kuntaan on säädetty erikseen kuntajakolain 30 :ssä. Savonlinnan kaupungin nykyinen kaupunginjohtaja toimii uuden Savonlinnan kaupunginjohtajana alusta lukien. Punkaharjun kunnanjohtaja siirretään viestintä-ja yhteiskuntasuhteidenj ohtajan virkaan alusta lukien, Kerimäen kunnanjohtaja talous- ja strategiajohtajan virkaan alusta lukien. Viranhaltijaorganisaatio Uuden kunnan hallinto-organisaatio on keskushallinto ja kolme toimialaa: sivistys, tekninen ja perusturvan toimiala. Liitteenä 4 on organisaatiokaavio uudesta kaupungin viranhaltij aorganisaatiosta

10 6 Kuntaliitokseen liittyvän henkilöstöorganisaation suunnittelusta vastaa yhdistymishallitus ja sen alaisuudessa toimiva viranhaltijoista koottava ja Savonlinnan kaupunginj ohtajan johtama yhdistymisenjohtoryhmä, jonka kokoonpano on esitetty liitteessä 5. Toimielinten valinnan jälkeen yhdistymisen kokonaisvalmistelusta ja henkilöstöorganisaation suunnittelusta vastaa Savonlinnan kaupunginhallitus ja sen alaisuudessa toimiva yhdistymisen johtoryhmä. Toimitilat Uuden kunnan ensisijaisina hallinnon ja virastopalvelujen tuoma käytetään Savonlinnan kaupungin sekä Kerimäen ja Punkaharjun kuntien nykyisiä toimitiloja. Toimialajohto ja pääosa keskushallinnon henkilöstöstä sijoitetaan Savonlinnan kaupungintalolle. Kerimäen ja Punkaharjun kunnantaloille sijoittuu edellä mainittu nykyaikaisesti varusteltu yhteispalvelupiste ja työtiloja etätyöskentelyä varten. TALOUS JA YHDISTYMISAVUSTUSTEN KOHDENTAMINEN Talouden hoitaminen Kerimäen ja Punkaharjun kunnat ja Savonlinnan kaupunki hoitavat omaa talouttaan vastuullisesti, huolellisesti ja hyvän taloudenhoidon periaatteiden mukaisesti ennen kuntajaon muutoksen voimaantuloa. Kunnat pitäytyvät vain sovituissaja nykyisten suunnitelmien mukaisissa toimenpiteissä henkilöstön ja investointien osalta. Tästä periaatteesta voidaan poiketa ainoastaan yhteisesti sopien. Kunnanjohtajat päättävät yhdessä avointen virkojen ja toimien täyttämisestä. Kuntajaon muutoksen voimaantulon jälkeen hoitaa uusi kunta talouttaan yllä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Aluejohtokunnan määräraha Jokaiselle aluejohtokunnille määritetään oma määräraha, jonka suuruus on koko ensimmäisen valtuustokauden ajan / asukas per. vuosi (kunnan alueella asuvat ). Tämä koskee myös Savonrannan aluejohtokuntaa. Kuniiallisveroprosentti Kunnallisveroprosentin määritteleminen etukäteen sitovalla tavalla on mahdotonta sen muodostumiseen vaikuttavien lukuisten tekijöiden vuoksi. Tavoitteena on, että uusi kunta täyttää terveen talouden kriteerit lähivuosina. Kunnalliset säännöt, maksut ja taksat Kunnalliset säännöt laaditaan kuntajaon muutosta vastaaviksi vuoden 2012 aikana. Hallintosäännön laadinnan pohjana käytetään Savonlinnan kaupungin hallintosääntöä. Kunnallisissa säännöissä ei noudateta kansallista lainsäädäntöä tiukempaa tulkintaa. Kunnalliset maksut ja taksat harmonisoidaan siten, että ne ovat yhtenevät koko uuden kunnan alueella Avustuskäytännöt yhtenäistetään siten, että ne ovat yhtenevät koko uuden kunnan alueella lähtien. Kuntien maksamien avustusten taso turvataan tasolle harmonisoinnista huolimatta Yhdistyneen kunnan investoinnit Savonlinnan kaupunki sitoutuu toteuttamaan liitteen 6 mukaiset investoinnit liitteessä mainituilla ehdoilla. Kuntaliitosavustusta käytetään em. investointien kustannusten katteena.

11 7 YHDISTYMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT JÄRJESTELYT Yhteistoimintasopiinukset Kuntien keskinäiset kunnallista yhteistoimintaa koskevat sopimukset ja järjestelyt sekä muut keskinäiset sopimukset raukeavat tai ne puretaan kuntien yhdistyessä. Yhdistyvät kunnat huolehtivat sopimusten irtisanomisesta mennessä tai sopimuksen irtisanomisehdon mukaisesti siten, että sopimukset päättyvät Valtioneuvoston yhdistymispäätöksen jälkeen aloitetaan neuvottelut niistä kunnallista yhteistoimintaa tai muita asioita koskevista sopimuksista tai järjestelyistä, joista Savonlinna, Punkaharju ja Kerimäki ovat yksin tai yhdessä sopineet muiden kuntien kanssa. Omaisuus ja velat Kuntaj aon muutoksen tullessa voimaan siirtyvät Kerimäen ja Punkaharjun kunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet kuntajakolain 36 :n mukaisesti Savonlinnan kaupungin nimiin. Kaupunkikonsernin kehittäminen Kun kuntaliitokset on tehty, suunnitellaan kuntaliitossopimuksen voimassaoloaikana uusittu palvelujärjestelmä, joka perustuu asiakaslähtöisyyteen, resurssien tehokkaaseen ja oikeaan kohdentamiseen sekä ohjautuvuutta edistäviin yhdenmukaisiin toimintamalleihin ja palautejärjestelmiin. Lähtökohtana on asiakaslähtöinen toimintamalli organisaatiossa. Tämä koskee myös kuntakonsernia. LIITTEET 1. peruste lumuistio 2. palvelujen järjestämissuunnitelma 3. henkilöstön siirtosopimus 4. organisaatiokaavio uudesta kaupungin viranhaltijaorganisaatiosta 5. yhdistymisen johtoryhmä 6. investoinnit

12 Savonlinnan kaupunki Kerimäen ja Punkaharjun kuntien liittyminen Savonlinnan kaupun kiin Punkaharjun kunnanvaltuusto päätti käynnistää kuntaliitokseen lut Savonlinnan kaupungin Kerimäen kunnanvaltuusto päätti käynnistää kuntaliitok neuvottelut seen tähtäävät kanssa. tähtäävät neuvotte 1. Kuntajaon muuttamisen oikeudelliset edellytykset Kuntajaon kehittämisen tavoitteeksi on lain 2 alueellisesti ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu tai muusta toiminnallisesta ta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset kunnan asukkaiden palvelujen ja rahoituksesta. sekä eheä työssäkäyntialueesta järjestämisestä :ssä määritelty elinvoimainen kuntarakenne vastata kokonaisuudes Hallituksen esityksen 125/2009 vp. mukaan uuden kuntajakolain 2 :n on ohjata kuntia niiden valmistellessa kuntajaon muutoksia. Lisäksi toimii kriteerinä valtioneuvostolle sen kuntajaon muutoksista. Kuntajaon kehittämisen tavoitteita täsmennettiin ja osin täydennettiin lainuudistuksessa. Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on ensinnäkin elinvoimainen kuntarakenne. Kuntajaon kehittämisen tavoitteena mainitaan myös olevaa ku ntajakolakia asiallisesti alueellisesti ja yhdysku ntaraken toimiva kuntarakenne. sena voimassa teeltaan päättäessä Ku ntajakolain tavoitteet ovat lain (1 69/2007) tavoitteiden elinvoimainen ja toimintakykyinen yhteneväiset kanssa. vastaavasti eheä säännöksen tarkoituk kunta- ja palvelu rakenneu ud istusta koskevan Puitelain 1 :n 1 momentin mukaan lain tavoitteena on kuntarakenne. sekä eheä se puite Yksittäisen kunnan ei kuitenkaan edellytetä kattavan koko työssäkäyntialuetta, jos kunta muu toin on riittävän vahva toiminnallinen kokonaisuus. Hallituksen esityksen mukaan tarkoituksena on sitä, että muodostettavat kunnat olisivat mahdollisimman hyvin 1 edistää säännöksen työs

13 Savonlinnan kaupunki säkäyntialueiden yhteensopivia. Kuntajaon muutoksella ei esimerkiksi tulisi rikkoa työssäkäyntialueita. Yksittäisen kunnan ei kuitenkaan edehytetä kattavan koko aluetta, jos kunta muutoin muodostuisi riittävän vahvaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Toiminnallinen kokonaisuus ilmenee esimerkiksi yhdistyvien kuntien keskinäisen ti- ja asioimisliikenteen määrissä ja kaupunkiseuduilla toimivissa joukkoliikenteen yhteyksissä. Toiminnallisen kokonaisuuden huomioon ottaminen helpottaa myös julkisten palvelujen vutettavuutta muodostuvan kunnan alueella. kanssa työssäkäynti työssäkäyn Hallituksen esityksen mukaan elinvoimaisen kuntarakenteen kunnissa kiinnitetään huomiota aivan erityisesti elinkeinoihin ja työllisyyteen, talouteen ja henkilöstöön, yhdyskuntaan ja päristöön, palveluihin ja asiakkaisiin demokratiaan ja kunnan johtamiseen. Yhdyskunta rakenteell iset kysymykset korostuvat erityisesti kaupunkiseudui Ila. Niiden ongelmat liittyvät usein maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen yhteensovittamiseen. Toiminnallisen kokonaisuuden huomioon ottaminen helpottaa myös julkisten palvelujen saavutettavuutta muodostuvan kunnan alueella. Kaupunkiseuduilla toiminnallista kaupunkiseutua paremmin kuntarakenteen avulla voitaisiin ehkäistä kuntien välisen kilpailun kielteisiä tuksia yhdyskuntarakenteen kehittymiseen. vastaavan sekä Kuntajakolain 4 neljästä edellytyksestä, joista ainakin yhden tulee täyttyä kaikissa kuntajaon mu utostilanteissa. :ssä säädetään saa ym vaiku Kuntajaon tulee turvata kaikkialla kohtuullisen yhdenvertaiset edellytykset asukkaiden linnolle, palvelujen järjestämiselle yleiselle hallinnolle. sekä itsehal Lain 4 :n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä muuten kunnan toimintakykyä; edistää 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. vastata palvelujen järjestämisestä tai Kunnan on muodostuttava joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen osalta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvi tyksen toisin päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään siihen, että kunta muodostuisi perusteella yhdestä alueesta. yhdestä alueesta, eheyden 2

14 Kuntajakoa muutettaessa on huolehdittava suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet arvioidaan myös alueen tulevan kehityksen kannalta. dostamaa aluetta, johon kuntajaon muutos vaikuttaa. Kuntajaon muuttamisen edellytyksiä Edellä 1 momentissa alueella tarkoitetaan yhden tai useamman kunnan tai niiden osan muo 3 nollisista kustannuksista. Liitoskunnissa henkilöstöä eläköityy vuosina kaikkiaan 248. Kuntaliitosvalmistelussa on arvioitu, että henkilöstövähennys vuosina on kaikkiaan n. 180 henkilötyövuotta. Tätä kautta saavutettavat säästöt käyttötaloudessa ovat veluiden järjestämisestä. Tälläkin hetkellä kunnat tekevät paljon yhteistyötä palveluiden järjes ten ja kuntayhtymien määrää. Merkittäviä säästöjä kuntaliitoksessa on saavutettavissa hallin tämisessä. Kuntaliitos selkeyttää palveluiden järjestämistä vähentämällä erilaisten sopimus Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun kuntaliitos parantaa kunnan edellytyksiä vastata pal jen järjestämisestä Uuden kunnan toiminnallisetja taloudelliset edellytykset vastata palvelu samaa työssäkäyntialuetta. kuntajakolain kriteerit. Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna ovat yhdyskuntarakenteellisesti dyn selvityksen pohjalta voidaan todeta, että Punkaharjun ja Kerimäen osalta täyttyvät kaikki vuonna Savonranta liittyi Savonlinnaan vuoden 2009 alusta lukien. Vuonna 2007 teh Savonlinnan, Punkaharjun ja Kerimäen sekä Savonrannan kuntaliitoksesta tehtiin selvitys ja Punkaharjun kuntien liittyessä Savonlinnan kaupunkiin 2. Kuntajakolain mukaisten edellytysten täyttyminen Kerimäen sesti muutoksen kohteena olevat kunnat ja kunnan osaa koskevissa muutoksissa myös yksit täiset kunnan jäsenet. yleensä jouduttaisiin arvioimaan kokonaisuutena. Edellytysten täyttymistä arvioivat ensisijai on muutoksen toteuttamiseksi. Edellytykset ovat osittain päällekkäisiä ja käytännössä niitä Edellytykset ovat edelleen luonteeltaan vaihtoehtoisia, joten jo yksikin voi olla riittävä kuntaja kulttuuria koskeva itsehallinto saamelaisten kotiseutualueella. räiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä saamelaisten kieltä ja saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Kuntajakoa muutettaes sa tulee ottaa huomioon saamelaisten kielelliset oikeudet sekä saamelaisten oikeus alkupe Savonlinnan kaupunki

15 Savonlinnan kaupunki yhteensä n. 6,3 miljoonaa euroa. Liitteenä on uuden kunnan taloussuunnitelma vuosille Yhdistyvien kuntien edellytykset vastata erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista paranevat yhdistymisen kautta merkittävästi. Ikärakenne kunnissa on jo tällä hetkellä kunnis sa melko vahvasti vanhuspainotteinen ja jatkossa vanhusten suhteellinen osuus kasvaa enti sestään (Kuva 1) Ikäjakaumat KerirnäkiPunkaharju-SavonIinna OO-6 D O D : O D65-74 O m85- Kuva 1: Väestön ikärakenne Kuvassa 2 on esitetty yhteen liittyvien kuntien omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantu neisuus. Kuten kuvasta selviää, olisi kunnilla itsenäisinä merkittäviä haasteita selvitä vastuis taan. Yhteen liittyneen kunnan tunnusluvut ovat tältä osin elinkelpoisetja ne mahdollistavat ikärakenteen tuomista haasteista selviytyminen selvästi paremmin kuin itsenäisinä kuntina. 4

16 Savonlinnan kaupunki Kunnan on mahdollista Ouerutua velan maksusta jos omavaralsuusaste on yli 60 % Ja suhteellinen velkaantunelsuu. alle 60 % / % % % % % % 10.00% ei fo Saionhinna Kerlm ki Punkaharju Yhtee ns Omava ra suusaste Suhteellinen veikaantunelsuus Rajaa rvo Kuva 2: Omavaraisuusaste ja suhteellinen veikaantuneisuus Alueen asukkaiden palveluidenja elinolosuhteiden parantaminen Alueen asukkaiden palveluiden kannalta kuntaliitos lisää mahdollisuuksia hyödyntää nykyisin toisen kunnan puolella olevia palveluita. Esimerkiksi päivähoidossa ja koulutoimessa on saa vutettavissa nykytilanteeseen verrattuna toim ivampia ratkaisuja yksittäisten kuntalaisten kan nalta. Laajemmassa kuntakokonaisuudessa pystytään paremmin turvaamaan sosiaali- ja tervey denhuollon palveluiden saatavuus jatkossa. Kuntien yhdistyminen vahvistaa sosiaalihuollon palvelujen asiantuntijuutta. Etenkin lastensuojeluun ja lastenvalvontaan saadaan vahvistuvaa erityisosaamista näille aloille erikoistuneiden työntekijöiden toimesta, jota pienessä kunnassa ei ole saatavilla. Myös kehitysvammahuollon ja kuntouttavaa työtoimintaa tarvitsevat asiak kaat sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät saavat ammattitaitoisempaa, tarkoituk 5

17 Savonlinnan kaupunki senmukaisempaa ja monipuolisempaa palvelua. Vanhustyön palvelutarjonta laajenee ja van hushuollon sosiaalityö saa tukea laajemman kaupungin järjestäessä nämä palvelut. Monissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä, erityisesti teknisellä toimialalla, hyötyvät liitty vien kuntien asukkaat erityisasiantuntemuksen paremmasta tarjonnasta. Myös muuten tekni sen toimialan resurssit ovat kaupunkikokonaisuudessa laajemmat. Alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien parantaminen Liittymässä olevat kunnat ovat tehneet yhteistyötä elinkeinojen kehittämisessä jo useita vuo sia. Yhteistyö on ollut melko pitkälle menevää, mutta kuitenkin kukin kunta on tehnyt myös omaa elinkeinojen kehittämistyötä. Yhdistyneessä kunnassa elinkeinojen kehittämisessä voi daan entistä paremmin toteuttaa koko talousaluetta hyödyttäviä laajempia toimenpiteitä. Vaikka kuntien alue- ja elinkeinopalvelut järjestetään jo nyt seutupohjaisesti, uuden kau pungin perustamisella voidaan saada aikaan huomattavia hyötyjä elinkeinotoiminnassa ja työllisyydessä sekä aluekehityksen eri osa-alueilla. Perustettavan kaupungin menestystekijöitä ovat: O aiempaa monipuolisempi ja vähemmän vaihteluille altis elinkeino- ja tuotantorakenne, O kansainvälisestikin kilpailukykyinen yritystoiminta joillakin toimialoilla, O työvoiman kysyntää vastaava koulutetun työvoiman tarjonta, jossa seudulla si jaitsevalla ammatillisella koulutuksella on iso merkitys myös jatkossa, O toimivien kehitysympäristöjen aikaansaaminen, sekä O parantuneet kuntamaine- ja vetovoimaisuustekijät. Kaupungin perustaminen antaa myös nykyistä paremmat toimintaedellytykset kaupungin joh dolle keskittyä kaupungin omasta näkökulmasta elinkeinotoiminnan edistämiseen ja yhteis toimintaan yritysten kanssa. Kehittämistyössä voidaan hyödyntää perustettavan kaupungin yritysverkostoja. Nykyisin kuntien johtavat viranhaltijat ja myös johtavat luottamushenkilöt väistämättä joutu vat käyttämään paljon aikaa hajanaisen kokonaisuuden koordinointiin ja ohjaukseen. Mitä monitahoisempi kokonaisuus on, sitä enemmän tarvitaan monella tapaa vaativaa konser niohjausta. Arvo Koski (2004, 20) käyttää käsitteitä kuntien sisäkehä- ja ulkokehäyh teistyö. Sisäkehäyhteistyö tarkoittaa nykyisten selvityskuntien keskinäistä yhteistyötä. UI 6

18 Savonlinnan kaupunki kokehäyhteistyö tarkoittaa kaikkea muuta yhteistyötä, esimerkiksi elinkeinojen muiden kuntien, oppilaitosten, valtion aluehallinnon ja mui den sisäkehäyhteistyö vie jon aikaa ja vaatii jatkuvaa neuvottelua ja valmistelua. Kuntien ja perustettavan kaupungin sisällä ja ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin. Uusien yritysten ja muiden kumppanien tuksiin voidaan nopeasti ja tarvittavat järjestelyt. taas tämistä yhteistyössä seudun seutujen kanssa. Nykyisessä kuntarakenteessa pelkästään yhdistyminen ja uuden kunnan perustaminen puolestaan vapauttaa johtavien luottamushenkilöiden ranhaltijoiden työpanosta uusien avausten tekemiseen suhteessa vastata tehdä kehit Tärkein kuntien yhdistämisen etu on elinkeino- ja tuotantorakenteen yritystoiminnan mo nipuolistuminen pieni kunta voi olla haavoittuvainen yritystoiminnan lyhyen ajan ja ten Jo yhden yrityksen muutto voi horjuttaa kunnan työllisyyttä ja kuntataloutta. Vaihteluilla on vaikutuksia niin verotulojen kehitykseen kuin esimerkiksi meentuloturvan kustannuksiin ja päivähoitopalvelujen kysyntään. kohtaamisessa. sekä laajemmassa kuntakokonaisuudessa. Asukasmäärältään heilahteluissa kunnasta pal vi odo arvaamattomien muutos Kunnissa on merkittävää yritystoimintaa, jonka laajuus vaihtelee kysyntätilanteen mukaan. jalostuselinkeinojen liiketoiminnan volyymin vaihtelut voivat olla ja tällä on yhteys Yhdistynyt kaupunki on kuntakooltaan ja sellainen, että yritystoiminnan vaihtelut tasoittuvatja pungilla on nykyisiä kuntia voimavaroja muuttuviin tilanteisiin. Alueen muutoskestokyky Suhdanteiden vaihtuessa suuria kannattavuuteen palveluelinkeinoissa. asukasmäärältään paranee. enemmän vastata Yhdistymisvaihtoehdon merkittävä etu on siinä, jokainen uusi työpaikka dyttää kokonaistaloutta. Mikäli kunnat jatkavat kuntina, erillisten verotulojen vuoksi kuntien intressit voivat olla ristiriidassa. Erillään kunnat kilpailevat asukkaista, jotka tuovat verotuloja. keskenään täysimääräisesti alueen että itsenäisinä toi kau alueella hyö Kaupungin perustaminen viestii ulkopuolelle muutoskykyä ja dynaamisuutta. Pelkästään jo eri kanavien käytössä kaupungin perustaminen paremmat mahdollisuudet lisätä työpaikkoja, vahvistaa kaupungin mainetta yritysten ja mattilaisten houkuttamiseksi, kaupungin ja lisää paino-arvoa ylikunnallisessa ja kuntayhtymien takoon suu reneminen vaikuttaa kunnan painoarvoon päätöksenteossa ja päätöksenteossa asukkaan parantaa edunvalvontaa ohjauksessa. kun rahoitus antaa aiempaa osaavien am 7

19 Savonlinnan kaupunki Alueen yhdyskuntarakenteen toimivuuden parantaminen Alueen yhdyskuntarakenteen suunnittelussa pystytään jatkossa ottamaan paremmin huomi oon työssäkäyntialueen asukkaiden tarpeet. Savonlinna, Kerimäki ja Punkaharju kuuluvat vahvasti samaan työssäkäynti- ja asiointialueeseen, kuten kuvasta 3 ilmenee. Yhdyskuntarakenteellisesti perustettava kaupunki ei ole aivan tiivis, mutta moniin muihin aluei siin ja jopa yksittäisiin kuntiin verrattuna kuntakeskukset ovat hyvin saavutettavissa. Savonlin nan, Kerimäen ja Punkaharjun kuntakeskusten etäisyydet toisistaan ovat monille kaupunki seuduille tavanomaisia. 8

20 Savonlinnan kaupunki 3. Savonlinnan seudun kuntavisio Savonlinnan seudun kuntarakennevisio tulevaisuudessa on muodostaa vahva Saimaan saa ristokaupunki, joka kokoaa saaristomaisen aluekokonaisuuden osin kaupunkiin ja osin kau pungin kanssa tiivistä yhteistyötä tekevään itsenäisten kuntien alueeseen. Tällöin alue muo dostaa palveluiden järjestämisen sekä matkailu- ja muiden elinkeinojen kehittämisen osalta vahvan strategisen kokonaisuuden, jossa on n asukasta. Lisäksi tämän kokonaisuu den sisään tulisi myös oma rajanylityspaikka Parikkala-Syväoron kautta. Saaristokaupungin muodostaisivat Savonlinna, Kerimäki ja Punkaharju sekä niiden ympärillä olevan yhteistyö alueen Enonkoski, Sulkava, Rantasalmi, Puumala, Heinävesi, ja Parikkala. Alueen kokonaiskuntavisio on muistion liitteenä 2. 10

KERIMÄEN, PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI, YHDISTYMISSOPIMUS KERIMÄEN JA PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI

KERIMÄEN, PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI, YHDISTYMISSOPIMUS KERIMÄEN JA PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI KERIMÄEN, PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI, YHDISTYMISSOPIMUS KERIMÄEN JA PUNKAHARJUN KUNTA JA SAVONLINNAN KAUPUNKI ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISEKSI SOPIMUKSEN TARKOITUS, SITOVUUS JA VOIMAANTULO

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun kuntien liittyminen Savonlinnan kaupunkiin. 1. Kuntajaon muuttamisen oikeudelliset edellytykset

Kerimäen ja Punkaharjun kuntien liittyminen Savonlinnan kaupunkiin. 1. Kuntajaon muuttamisen oikeudelliset edellytykset Kerimäen ja Punkaharjun kuntien liittyminen Savonlinnan kaupunkiin Punkaharjun kunnanvaltuusto päätti 6.9.2011 käynnistää kuntaliitokseen tähtäävät neuvottelut Savonlinnan kaupungin kanssa. Kerimäen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kuntien yhdistyminen. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntien yhdistyminen. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntien yhdistyminen Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Savonlinnan seudun kuntavisio Savonlinnan seudun kuntarakennevisio tulevaisuudessa on muodostaa vahva Saimaan saaristokaupunki, joka kokoaa saaristomaisen

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012)

PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) 1 PALVELUSUUNNITELMA (13.1.2012) TOIMIALA Palvelu Nykytila Palvelukuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju ja Savnlinna hitavat alla mainitut

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun ja Puumalan kuntien liittyminen Savonlinnan

Kerimäen, Punkaharjun ja Puumalan kuntien liittyminen Savonlinnan Kerimäen, Punkaharjun ja Puumalan kuntien liittyminen Savonlinnan kaupunkiin Savonlinnan ja Puumalan kunnat ovat neuvotelleet kuntaliitossopimuksen, jonka luottamushenkilöistä koostuva neuvotteluryhmä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS ASKOLA, LAPINJÄRVI, LOVIISA, MYRSKYLÄ, PORVOO JA SIPOO Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava 1.

Lisätiedot

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1 Köyliön kunnanvaltuusto 20.4.2015 Säkylän kunnanvaltuusto 20.4.2015 (Lopullinen) KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1. SOPIMUSTAUSTA Kuntarakennelain 2 :ssä todetaan kuntajaon kehittämisen

Lisätiedot

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS

LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS LAVIA PORI erityinen kuntajakoselvitys 2014 YHDISTYMISSOPIMUS Arto Saarinen kuntajakoselvittäjä 28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus 3 1.2. Sopimuksen

Lisätiedot

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta.

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta. Johtoryhmä 26.9.2011 Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan YHDISTYMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka

Lisätiedot

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnanvaltuusto 26.4.2012 17 Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 25 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 Sisällys 1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.1 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 3 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KURIKAN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Kuntaliitos Savonlinna-Kerimäki-Punkaharju-Puumala: elinkeinotehtävien järjestäminen tulevaisuudessa

Kuntaliitos Savonlinna-Kerimäki-Punkaharju-Puumala: elinkeinotehtävien järjestäminen tulevaisuudessa Seutuhallitus 138 17.11.2011 Seutuhallitus 7 18.01.2012 Seutuhallitus 23 15.02.2012 Kuntaliitos Savonlinna-Kerimäki-Punkaharju-Puumala: elinkeinotehtävien järjestäminen tulevaisuudessa 76/84/840/2011 SH

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Sisältö LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS,

Sisältö LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS, 1 LOVIISA - LAPINJÄRVI YHDISTYMISSOPIMUSEHDOTUS, 5.12.2014 Sisältö 1. KUNTAJAON MUUTTAMISEN TOTEUTTAMISTAPA JA AJANKOHTA... 2 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 2 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 2

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisestä.

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/1402/ /2013 Anu Hernesmaa

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/1402/ /2013 Anu Hernesmaa VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 11.6.2015 VM/1402/00.01.01.00/2013 Anu Hernesmaa LAHDEN KAUPUNGIN JA NASTOLAN KUNNAN YHDISTYMINEN Yhdistymisesityksen vireillepanosta ja valmistelusta,

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus... 3 2. Yhdistymisen toteuttamistapa ja ajankohta... 3 3. Kunnan nimi ja vaakuna... 3 4. Kuntien yhdistymisen

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jyväskylän seutujen kuntien tilaisuus 12.8.2014 Valtiovarainministeriön määräys Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI JA VIHANNIN KUNTA

RAAHEN KAUPUNKI JA VIHANNIN KUNTA RAAHEN KAUPUNKI JA VIHANNIN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS 2.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN TAUSTA JA KUNNAN NIMI... 3 1.1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.2 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on kuntarakennelain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus Juankosken ja Kuopion kaupungin yhdistymisestä.

Lisätiedot

KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN

KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN Kunnanhallitus 72 19.02.2007 Kunnanhallitus 87 12.03.2007 Kunnanvaltuusto 12 26.03.2007 KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN 165/01/019/2005 Khall 72 Leivonmäen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Varajäsenet Markku Ruokonen varajäsen Hamina. Poissa Hannah Jurvansuu jäsen Hamina

Varajäsenet Markku Ruokonen varajäsen Hamina. Poissa Hannah Jurvansuu jäsen Hamina HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Pöytäkirja 2/2011 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika 15.6.2011 klo 10.00 11.20 Paikka Hamina, raatihuone, valtuustosali Läsnä Arja Filppu jäsen Hamina Riitta Hytönen jäsen Hamina

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Sammatin kunnan ja Lohjan kaupungin hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus

Sammatin kunnan ja Lohjan kaupungin hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus Lohjan kaupunginvaltuusto 15.8.2007 66 Sammatin kunnanvaltuusto 27.8.2007 41 Kohta 12 muutettu - Lohjan kaupunginvaltuusto 12.3.2008 26 - Sammatin kunnanvaltuusto 7.4.2008 5 Sammatin kunnan ja Lohjan kaupungin

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI JA EURAN KUNTA 22.4.2015 YHDISTYMISSOPIMUS

RAUMAN KAUPUNKI JA EURAN KUNTA 22.4.2015 YHDISTYMISSOPIMUS RAUMAN KAUPUNKI JA EURAN KUNTA 22.4.2015 YHDISTYMISSOPIMUS Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 22.4.2015 1.1.2017 31.12.2019 YHDISTYMISSOPIMUS 22.4.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia.

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia. KUNTARAKENNESELVITYS Ohjausryhmä Pöytäkirja Ti 20.12.2011 Teuva Kurikka klo 13.00 16.00, Kurikan kaupungintalo Läsnä: Kunnanjohtaja Veli Nummela Esko Lehtimäki, Teuva Paula Kaleva, Teuva Teijo Toivonen,

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Päätös VM!1593/00.01.01.01/2011

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Päätös VM!1593/00.01.01.01/2011 r J. VALTIOVARAINMINISTERIÖ Päätös VM!1593/00.01.01.01/2011 Kunta ja aluehallintoosasto 30.12.2011 Kerimäeri kunta Mikkelin kaupunki Punkahaijun kunta Puurnalan kunta Svon1innan kaupunki Sulkavan kunta

Lisätiedot

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle kuntarakennelain muuttamisesta sekä

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle kuntarakennelain muuttamisesta sekä 1 Työ- ja sosiaalioikeuden professori Jaana Paanetoja Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta LAUSUNTO 11.10.2015 Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Porin seudun kuntajako-selvitys

Porin seudun kuntajako-selvitys Porin seudun kuntajako-selvitys Pomarkku Alustavan suunnitelma yhdistymissopimusneuvotteluvaiheen prosessista, toteuttamisesta ja aikataulusta Pori Ulvila Luvia Nakkila Lavia 13.10.2014 Kehitysjohtaja

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Keskeinen sisältö Oulu 23.9.2014 Kari Haavisto, STM Puheenvuoroni Tavoitteet ja keinot Uudistuksen keskeinen sisältö Uusi palvelurakenne Järjestämispäätös Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

Lisätiedot

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Pomarkku Pori Ulvila Luvia Nakkila Kokemäki PORIN KUNTAJAKOSELVITYS Kuntauudistukseen liittyvä kuntalaistilaisuus Luvia 5.3.2015 Porin selvitysalueen kuntajakoselvityksen vaiheet vuosina 2013-2015 KUNTARAKENNELAKI

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen KUNTALIITOS SAVONLINNA, PUUMALA, PUNKAHARJU JA KERIMÄKI TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen Toimintaa jatkavan kunnan avaavan taseen muodostamisessa noudatetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Onnistunut kuntarakennemuutos

Onnistunut kuntarakennemuutos Onnistunut kuntarakennemuutos Aija Tuimala, FCG Konsultointi 250814 Varkaus 8.9.2014 Page 1 8.9.2014 Page 2 Kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja muuttamisen edellytykset Kuntarakennelaki 2 Kuntajaon kehittämisen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO Kuntajakoselvitys 13.11.2006-30.6.2007 Paikallinen asiantuntijaorganisaatio koostui yli 300 henkilöstä, kokoontumisia yli 50 228 valtuutettua 78 kunnanhallitusten jäsentä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot