Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille , Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto"

Transkriptio

1 Aluejohtokunta Kerimäki Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille , Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan esittänyt useita talou den tasapainotustoimenpiteitä koskien erityisesti Kerimäen ja Punka har jun entisten kuntien alueilla toimivia kouluja, kirjastoja ja Pu ruve si-opis toa. Tarkastusinsinöörin esitys: Luettelo suunnitelluista tasapainotustoimenpiteistä on esityslistan liittee nä A. Kuntien yhdistymissopimuksen mukaisia palvelusuunnitelmia voi daan muuttaa aluejohtokunnan suostumuksella. (Valmistelu: tarkastusinsinööri Jorma Mattinen, puh ) Kerimäen aluejohtokunta päättää antaa seuraavan sisältöisen lausun non suunnitelluista tasapainotustoimenpiteistä: 1. Yleistä Kuntajaon muutosta koskevina tavoitteina on kun ta lii tos so pi muk sessa todettu, että kuntajaon muutoksen lähtökohtana on kaikkien kuntien lähipalvelujen turvaaminen vähintään nykytasoisena neljän vuoden ajan (vuosina ). Kahtena ensimmäisenä yhdistymisen sopimusvuotena on tullut toistai sek si esille mm. perusturvan toimialueen palvelujen su pis tuk set, sivis tys toi men perusopetusverkon ja lukion sekä kan sa lais opis ton toimin nan supistukset. Teknisen toimialueen käytössä olevia kiinteistöjä pyritään myymään no peu te tul la vauhdilla tutkimatta tulevaisuuden käyt tö mah dol li suuksia. Vuokria on nostettu liikunta- ja kokoustiloissa, jo ka on vai keut tanut mm. vapaaehtoista työtä tekevien yhdistysten ja seu ro jen toi mintaa. Edellä mainituilla asioilla ei edistetä yhdistymissopimuksen pal ve lujär jes tel män yhteensovittamista siten, että kunnan eri alueet säi lyt tää kuntaliitossopimuksen mukaisesti elinvoimaisina ja asu mis viih tyi si nä.

2 2. Kumpurannan koulu Kumpurannan koulua ollaan lakkauttamassa (aikaisempi esi tys ). Kerimäen aluejohtokunta on antanut asiasta lausunnon Lausunnossa mainittuja asioita ja esitettyjä toimenpiteitä ei ole syy tä muuttaa. Lausunnossa todettiin mm. seuraavaa: - Kuntaliitossopimuksessa on sovittu nykyisten koulujen jat ka mi ses ta vuoteen Suunnitelmat koulun sulkemisesta ovat aiheuttaneet paljon harmia ja mielipahaa alueen asukkaille. - Pienen koulun vahvuuksia tulee hyödyntää paremmin ja lo pe tus puhei den sijaan tulee kannustaa ko. koulun markkinointiajatuksia. Koulun oppilaille ja opettajille tulee antaa työrauha. - Lakkauttamissuunnitelmien jatkuva julkinen vatvominen on lo pe tetta va ja koko Savonlinnan tulee nähdä laita-alueidensa maa seu dun kehittäminen kokonaisuutena eikä pelkkinä oppilasmäärinä. Kou lun kohtalossa on kyse koko Savonlinnan pohjoispään kylien ke hit ty mises tä. Savonlinnan alueen maaseudun kylien yh teis mark ki noin tia on tehtävä kasvukeskuksiin ja pääkaupunkisedulle. Kerimäen aluejohtokunta ilmoittaa aikaisemman lausunnon mu kaises ti vastustavansa jyrkästi Kumpurannan koulun lak kaut ta mis ai keita. 3. Louhen koulu Louhen koulu ollaan lakkauttamassa (aikaisempi esitys ). - Koulun oppilasmäärät ylittävät valtuuston määrittämän 25 op pi laan oppilasmäärän, jonka perusteella koulun lakkauttamista ale taan valmistella. - Louhen taajama on toinen Kerimäen alueen asemakaava-alue kirkon ky län lisäksi, jossa on valmis kunnallistekniikka kaavateineen ja oma ko ti ta lo tont tei neen tarjolla. - Louhen kalkkitehdas on aloittanut toimintansa ja tehtaalle on pal kattu uusia työntekijöitä. - Koulu palvelee kunnoltaan tulevaisuudessakin ja alueella on erinomai set lähiliikuntapaikat valaistune kuntoratoineen. - Koululla kokoontuu useita kerhoja ja eri-ikäisten ryhmiä har ras tuk si-

3 neen. Koulu, yrittäjät ja vanhemmat ovat mukana yhteistyössä jär jestä mäs sä koulun ja kylän monenlaisia tapahtumia. Yhteisöllisyys toimii ja oppilaiden ongelmat voidaan ratkaista pie nessä yhteisössä rakentavasti. Koulu tarjoaa yksilöllisen opetuksen ja tukiopetusmahdollisuuden. Kerimäen aluejohtokunta ilmoittaa vastustavansa Louhen koulun lakkaut ta mis ai kei ta, jotka ovat kuntaliitossopimuksen vastaisia. Jos kyläkouluja myydään, menetetään mahdollisesti myös kylän yhtei nen kokoontumispaikka. 4. Kerimäen lukio Kerimäen lukioita ollaan lakkauttamassa Lukion oppilastulokset ovat olleet valtakunnallisestikin hyvät. - Nykyisiä lukion tiloja ollaan parhaillaan peruskorjaamassa mer kit täväl lä valtion rahoitusosuudella siten, että varsinkin oppilaiden yh tei set oleskelutilat tulevat viihtyisiksi. Myös luokkatilat varustetaan ny ky aikai sil la ATK-opetustekniikalla. - Tilat tulevat mahdollistamaan erinomaiset etäopetuksen. - Lakkauttamissuunnitelmien vatvomisella on ollut vaikutusta op pi laiden hakeutumiseen muihin kouluihin yläasteen opiskelun jälkeen. Kou lun oppilaille ja opettajille tulee antaa työrauha ja tarkastella op pimis ha luk kuut ta, tuloksia ja oppilaiden ja henkilökunnan viih ty vyyt tä sekä opiskelu- ja opetustyömotivaatiota, kun uudet tilat ovat ol leet käytössä. - Lukiossa on yhteiset opettajat yläasteen kanssa. Lukio toimii yh teisis sä tiloissa. Kustannusten jako on näin ollen matemaattista tar kaste lua painottuen kustannuslaskijan harkintaan. - Lukion lakkauttamisella olisi merkitystä Kerimäen kirkonkylän elinvoi mai suu teen ja Tuike-taajamahankkeen toteuttamiseen. Tui ke-taaja ma hank keen uskottavuudelta ja hankkeiden toteuttamisilta vie täisiin merkittävästi mahdollisuuksia tulevaisuudessa pois. - Savonrannan oppilaita opiskelee myös Kerimäen lukiossa. - Erinomaiset linja-autoyhteydet myös Savonlinnasta mahdollistavat lu kion erikoistumiseen, vaikka pelkästään oppiaineiden osalta. Kerimäen aluejohtokunta ilmoittaa vastustavansa Kerimäen lukion lak kaut ta mis ta. Uusien tilojen tuomat mahdollisuudet on hyö dyn net tävä ja lukiota on kehitettävä erikoistumisen suuntaan. 5. Kerimäen kirjasto Kerimäen kirjastoa ollaan muuttamassa itsepalvelupisteeksi vuonna

4 2018. Suunnitelma ajoittuu kuntaliitossopimuksen jälkeiseen aikaan. Aluejohtokunta päättää ilmoittaa lausuntonaan, että mikäli kir jas to auton toiminta päättyy, tulee kirkonkylällä olla yksi toimiva kirjasto, josta saa henkilökohtaista palvelua. 6. Puruvesi-opisto Puruvesi-opistoa ollaan lakkauttamassa Puruvesi-opisto on toiminut asiakaslähtöisesti siten, että kurssit perus tu vat opiskelijoiden toiveisiin ja haluihin. Monet kurssit täyttyvät jo heti ensimmäisinä ilmoittautumispäivinä. Puruvesi-opiston Kerimäen alueen opetuksesta tapahtuu mer kit tä vä osuus haja-asutusalueella (24 %). Kurssit ovat olleet mo ni puo li sia. Puruvesi-opisto antaa lukuvuonna opetusta noin 4000 tuntia. Kurs sit ovat tuoneet asukkaille virkistystä ja elinvoimaa kylille. Uu sil le asukkaille opintoryhmä on ollut hyvä kanava tutustua pai kal li siin ihmisiin. Kursseille on saatu hyvät ja asiansa osaavat opettajat. - Tasapainotusohjelmassa esitettyyn ,00 euron säästöön pääs tään vain, jos uusi järjestäjä ottaa hoitakseen kaikki toi min ta kulut, myös opiston vakituisen henkilöstön ja saa kaikki toi min ta tuo tot kuten valtionavun ja kurssimaksut. - Säästölaskelmissa ei ole otettu huomioon opetuksen lisäavustusta uu del le järjestäjälle, jonka toiminta-alue laajentuu merkittävästi. Li säope tus ta ei voitane järjestää ilman siihen osoitettavia lisävaroja. - Jos Puruvesi-opiston vakituinen henkilöstö ei siirry uudelle jär jes täjäl le, joka saa kuitenkin kaikki toimintatuotot, kaupungin net to me not kas va vat ,00 eurolla vuodessa. Lisäksi kuluja kas vat tai si mahdollinen kaupungin avustus uudelle järjestäjälle li sä ope tuk sen järjestämisestä laajentuneelle toiminta-alueelle. Aluejohtokunta ilmoittaa vastustavansa hyvin toimivan ja tu lok sel li sen Puruvesi-opis ton lakkauttamista kuntaliitossopimuksen vas tai se na. 7. Suomen järvikalastus- ja kotiseutumuseo Kerimäen järvikalastus- ja kotiseutumuseota ollaan lakkauttamassa Järvikalastuksen merkitys on entisestään Savonlinnan alueella kasva mas sa matkailun vetovoimakohteeksi. Kerimäellä järvikalastuksella on pitkä perinne ja Puruveden muikku

5 on saanut EU-nimisuojan. Järvikalastukseen liittyvän historian esiintuominen näyttelyineen myös tulevaisuudessa matkailijoille kalastuspalveluineen on selkeä mah dol li suus, joka täytyy hyödyntää. Vuosittaiset kustannussäästöt ovat vähäiset ja näin ollen järvikalastusmuseon toimintaa ei pidä lakkaut taa. Kerimäen aluejohtokunta toteaa, että sivistystoimen esitetyt ta sa painot ta mis oh jel man säästötoimenpiteet ovat lähes kaikki kun ta lii tos sopi muk sen vastaisia. Aluejohtokunta toivoo, että esitettyjen lak kaut tami sien sijasta tulevaa toimintaa ja suunnittelua suunnataan pi kai ses ti kehittämiseen ja myös markkinointiin tulosalueen ul ko puo lel le. Päätös: Toimenpiteet: Esitys hyväksyttiin. sivistyslautakunta ---.

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot