Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka toimi Guttorm, Veikko puheenjohtajana) Punna, Seppo Tapiola, Uula Aikio, Mika Eriksen, Kati Guttorm, Rauna Guttorm, Väinö Hekkanen, Raimo Härkönen, Esko Katekeetta, Antti Kordelin, Marjatta Lohi, Juha Niittyvuopio, Aslak-Ilkka Tapiola, Ilmari Tenoranta, Jarkko Pieski Pentti, varavaltuutettu Porsanger Veikko, varavaltuutettu MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Viljo Pesonen, kunnanjohtaja Marja Stenberg, pöytäkirjanpitäjä Esko Aikio, saamen kielen tulkki Päivi Salminen, sosiaali- ja terveyspäällikkö Arja Alaraudanjoki, rehtori-sivistystoimenjohtaja Heikki Niittyvuopio, maaseutusihteeri-elinkeinoasiamies Toivo Partanen, kiinteistöpäällikkö PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Veikko Guttorm Marja Stenberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Seppo Punna Mika Aikio PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Utsjoen kunnanvirasto Virka-asema

2 Valtuusto 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus asia nro 1 Valtuusto 52 Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös Inarilainen lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen päätösvaltaiseksi. Nimenhuudossa oli läsnä 12 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 8. Keskustan valtuutettu Jarkko Tenoranta oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi keskustan 2. varavaltuutettu Veikko Porsanger. Utsjoen saamelaiset yhteislistan valtuutettu Aslak-Ilkka Niittyvuopio oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Utsjoen saamelaiset yhteislistan 1. varavaltuutettu Pentti Pieski. Utsjoen saamelaiset yhteislistan valtuutettu Ilmari Tapiola oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu varajäsentä. Uula Tapiola pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, ettei kaikkia asiakirjoja ole toimitettu valtuuston jäsenille esityslistan mukana asia nro 10 osalta.

3 Valtuusto 74 Pöytäkirjantarkastajien vaali asia nro 2 Valtuusto 53 Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Punna ja Mika Aikio.

4 Valtuusto 75 Valtuuston kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen asia nro 3 Valtuusto 54 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös: Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

5 Valtuusto 76 Sosiaali- ja terveystoimen ylitykset vuodelta asia nro Kh 142 Perusturvalautakunta on kokouksessaan todennut, että sosiaali- ja terveystoimeen on tulossa ylityksiä, jotka kuitenkin voidaan kattaa hallintokunnan sisäisillä siirroilla. Perusturvalautakunta hakee valtuustolta oikeutta seuraaviin ylityksiin: 420 Avopalvelut Menojen ylitys Laitoshoito Menojen ylitys Nettoylitys Hammashuolto Menojen ylitys Nettoylitys Ylitykset katetaan tulosalueelta 470 erikoissairaanhoito. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esittämät ylitysoikeudet ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto 55 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Päätös: Sosiaali- ja terveyspäällikkö Päivi Salminen kertoi asiasta. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: perusturvalautakunta kirjanpito

6 Valtuusto 77 Sosiaali ja terveyspäällikön varahenkilön valinta asia nro Perusturvalautakunta 35 Perusturvalautakunnan johtosäännön perusteella kunnanvaltuusto valitsee tulosalueiden vastuuhenkilöistä sosiaali- ja terveyspäällikön varahenkilön määräajaksi. Kunnanvaltuusto on valinnut varahenkilöksi , 78 Pirjo Konttinen -Niemelän. Hän on opintovapaalla, joten sosiaali- ja terveystoimessa ei ole sosiaali- ja terveyspäällikön varanhenkilöä. Valmistelija: sosiaali- ja terveyspäällikkö Päivi Salminen. Esitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanvaltuustolle että sosiaali- ja terveyspäällikön varahenkilöksi valitaan vuodeosaston osastonhoitaja Anne Niemelä ja hänen varahenkilökseen Pirjo Konttinen-Niemelä. Päätös: Perusturvalautakunta päätti ottaa asian käsittelyyn. Esitys hyväksyttiin Kh 143 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen varahenkilöstä ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto 56 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: perusturvalautakunta muut lautakunnat

7 Valtuusto 78 Rakennusjärjestys asia nro Tekn. ltk 33 Rakennustarkastaja on valmistellut uuden rakennusjärjestyksen, joka on sopeutettu Tenojoen rantaosayleiskaavojen määräyksiin ja muutoin pohjana on ollut voimassa oleva rakennusjärjestys. Esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan laatiman rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen hallitukselle ja valtuustolle vahvistettavaksi. Esittelijän ehdotus: Rakennustarkastajan esitys hyväksytään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 176 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Puheenjohtaja esitti, että sivulle 12 kohtaan Liikennejärjestelyt lisätään maininta, että liittymälupa tulee olla tiehallinnolta ennen rakennusluvan myöntämistä, mikäli liittyminen tapahtuu yleiselle tielle. Ehdotus puheenjohtajan esittämällä lisäyksellä hyväksyttiin. Valtuusto 57 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestyksen. Päätös: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen ilmoitti, että rakennusjärjestystä koskeva esitys on syytä palauttaa uudelleen valmisteluun, koska ympäristölupaviranomaisia ei ole kuultu asiassa. Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Toimeksi: tekninen lautakunta

8 Valtuusto 79 Edustajan nimeäminen kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan asia nro Kh 181 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän perussopimuksen 9 mukaan kukin jäsenkunta nimeää yhden edustajan ja hänelle yhden henkilökohtaisen varaedustajan kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan. Vastuu tarkastuslautakunnan valinnasta on jäsenkuntien valtuustoilla. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan nimeämistä kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan vuosiksi Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto 58 Ehdotus: Valtuusto nimeää yhden edustajan ja yhden henkilökohtaisen varaedustajan Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan. Päätös: Esko Härkönen esitti ryhmän puolesta, että varsinaiseksi edustajaksi nimetään Timo Korpi ja varaedustajaksi Tuula Porsanger. Valtuusto hyväksyi Esko Härkösen tekemän esityksen yksimielisesti. Tiedoksi: Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä nimetyt edustajat

9 Valtuusto 80 Hallintosäännön muutokset asia nro Kh 198 Hallintosääntöä on viimeksi päivitetty valtuustossa Sen jälkeen lautakuntien johtosääntöihin on tullut muutoksia. Hallintosääntö on tarpeellista päivittää ko. muutosten osalta. Liitteenä on korjattu hallintosääntö. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hallintosääntöön tehdyt muutokset ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto 59 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön muutokset kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös: Väinö Guttorm esitti seuraavia korjauksia hallintosääntöön: - 7 yleishallinnon (ei keskushallinnon) päällikkönä toimii kunnanjohtaja - 9 määrää tehtäväalueiden (ei tulosyksiköiden) vastuuhenkilöt - 11 valitsee yleishallinnon (ei keskushallinnon) viran- ja toimenhaltijat Valtuusto hyväksyi liitteenä olevan hallintosäännön Väinö Guttormin esittämillä korjauksilla yksimielisesti. Tiedoksi: hallintokunnat + liite

10 Valtuusto 81 Taloussäännön muutos asia nro Kh 199 Valtuusto antoi kunnanhallitukselle tehtäväksi valmistella taloussäännön muutoksen siten, että talousarvion valtuuston sitovuustaso olisi lautakuntataso nykyisen tehtävätason sijasta. Lautakuntien sisäiset talousarvion muutokset käsittelisi ko. lautakunta eikä niitä tarvitsisi tuoda valtuustolle käsiteltäväksi. Talousarvio on edelleen tarpeellista laatia tehtävätasolla, jonka myös valtuusto hyväksyy aiemman käytännön mukaisesti. Talousarvion muutoksista päättää lautakunta, sillä edellytyksellä että vuoden aikana tehtäväkohtaisten määrärahojen väliset siirrot eivät ylitä yhteensä 10 % lautakunnan kokonaismenoista eikä lautakunnan kokonaismeno ylity. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan taloussäännön muutoksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto 60 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan taloussäännön muutokset kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös: Väinö Guttorm esitti seuraavia korjauksia taloussäännön 2 :än: - Talousarvion muutokset on tehtävä (ei talousarvioon tehtävät muutokset on tehtävä) talousarviovuoden aikana. - Lautakunta voi päättää tehtäväalueittain (ei tehtäväkohtaisesti) budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista. Valtuusto hyväksyi liitteenä olevan taloussäännön Väinö Guttormin esittämillä korjauksilla yksimielisesti. Tiedoksi: hallintokunnat + liite

11 Valtuusto 82 Kehittämis- ja elinkeinopäällikön viran täyttö asia nro 10 Elink.ltk 28 Viran tai toimen kelpoisuusehdot voidaan määritellä joko johtosäännössä tai ne voidaan määritellä erikseen joko virkaa perustettaessa tai viranhakuilmoituksessa. Kehittämis- ja elinkeinopäällikön kelpoisuusehdot: Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa. Kokemus yritysneuvonnasta ja hanketoiminnasta sekä saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi. Kunnallishallinnon tuntemus ja englannin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi. Esitys: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kehittämis- ja elinkeinopäällikön viran kelpoisuusehdot Päätös: Hyväksytty Kh 146 Ehdotus: 1. Kunnanhallitus hyväksyy kelpoisuusehdot. 2. Kunnanhallitus julistaa viran haettavaksi 24.4 mennessä. Ilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Inarilaisessa, Lapin Kansassa ja työvoimahallinnon 3. Kunnanhallitus valitsee haastateltavat 28.4 kokouksessaan. Kunnanhallitus tekee esityksen valtuustolle siten, että virkavaali voidaan suorittaa valtuuston seuraavassa kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 165 Viran hakuaika on päättynyt Hakemukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Nimikirjanotteet / ansioluettelot lähetetään kunnanhallituksen jäsenille sähköpostilla Kunnanhallitus suorittaa haastattelun seuraavassa kokouksessaan. Haastatteluun kunnanhallituksen lisäksi osallistuvat valtuuston puheenjohtaja, elinkeinoasiamies sekä elinkeinolautakunnan puheenjohtaja. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanjohtaja Viljo Pesonen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Merkittiin pöytäkirjaan, että asian valmistelijana ja esittelijänä toimii rehtori-sivistystoimenjohtaja Arja Alaraudanjoki../..

12 Valtuusto 83 Kehittämis- ja elinkeinopäällikön viran täyttö asia nro 10./.. 61 Rehtori-sivistystoimenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun Sanna Länsmanin, Hanna-Leena Talvensaaren ja Erkki Kauppisen. Päätös: Esko Härkönen esitti, että haastatteluun kutsutaan Hanna-Leena Talvensaari ja Sanna Länsman. Elle Aikio kannatti Esko Härkösen esitystä. Ilmari Tapiola esitti, että kehittämis- ja elinkeinopäällikkö valitaan määräajaksi eli neljäksi vuodeksi. Esko Härkönen kannatti Ilmari Tapiolan esitystä. Raimo Hekkanen esitti, että haastatteluun kutsutaan lisäksi Mikko Friman. Marjatta Kordelin kannatti Raimo Hekkasen esitystä. Kunnanhallitus päätti, että haastatteluun kutsutaan Hanna-Leena Talvensaari, Sanna Länsman ja Mikko Friman. Kunnanhallitus päätti lisäksi, että virka täytetään määräaikaisena neljäksi vuodeksi Kh 190 Mikäli viranhaltija otetaan määräajaksi, niin määräaikaisuudelle tulee olla laissa mainittu peruste. Viranhaltijalain 3 :n mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on laissa erikseen säädetty taikka tehtävän luonne; sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu tähän rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka siitä vaatii. Tämän viran kohdalla määräaikaisuudelle ei ole laillisia perusteita. Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Rehtori-sivistystoimenjohtajan ehdotus: 1. Kunnanhallitus päättää täyttää kehitys- ja elinkeinopäällikön viran toistaiseksi, koska määräaikaisuudelle ei ole perustetta. 2. Kunnanhallitus haastattelee haastatteluun kutsutut hakijat. 3. Kunnanhallitus tekee valtuustolle esityksen valittavasta henkilöstä. Päätös: Kunnanjohtaja Viljo Pesonen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Todettiin, että asian valmistelijana ja esittelijänä toimiva rehtori-sivistystoimenjohtaja Arja Alaraudanjoki oli./..

13 Valtuusto 84 Kehittämis- ja elinkeinopäällikön viran täyttö asia nro 10./.. 61 estynyt saapumaan kokoukseen. Myös kunnanjohtajan toinen sijainen sosiaalisihteeri Päivi Salminen oli estynyt saapumaan kokoukseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallitus päätti täyttää kehittämis- ja elinkeinopäällikön viran toistaiseksi, koska viran määräaikaisuudelle ei ole perustetta. Kunnanhallitus suoritti Sanna Länsmanin ja Hanna-Leena Talvensaaren haastattelun. Merkittiin pöytäkirjaan, että haastatteluun kutsuttu Mikko Friman ei saapunut paikalle. Puheenjohtaja totesi, että Sanna Länsman ei täytä virkaan vaadittavia kelpoisuusehtoja. Rauna Guttorm esitti, että virkaan valitaan Hanna-Leena Talvensaari. Marjatta Kordelin kannatti Rauna Guttormin esitystä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että kehittämisja elinkeinopäällikön virkaan valitaan Hanna-Leena Talvensaari. Valtuusto 61 Ehdotus: Valtuusto valitsee kehittämis- ja elinkeinopäällikön virkaan Hanna-Leena Talvensaaren kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös: Kunnanjohtaja Viljo Pesonen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Merkittiin pöytäkirjaan, että asian valmistelijana ja esittelijänä toimiva rehtori-sivistystoimenjohtaja Arja Alaraudanjoki oli läsnä kokouksessa. Maaseutusihteeri-elinkeinoasiamies Heikki Niittyvuopio kertoi uuden johtosäännön mukaisesta elinkeinotoimen tehtäväjaosta. Johtosääntö hyväksyttiin valtuustossa Uula Tapiola esitti, että asia palautetaan kunnanhallitukselle ja suoritetaan uusi hakumenettely siten, että virka täytetään määräajaksi eli valtuustokaudeksi. Esko Härkönen esitti, että kunnanhallituksen esitys hyväksytään. Puheenjohtaja totesi, että viran määräaikaiselle täyttämiselle ei ole laillisia perusteita../..

14 Valtuusto 85 Kehittämis- ja elinkeinopäällikön viran täyttö asia nro 10./.. 61 Väinö Guttorm ja Kati Eriksen kannattivat Uula Tapiolan esitystä. Koska kokouksessa oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta kunnanhallitukselle uutta hakumenettelyä varten, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli, että virka täytetään toistaiseksi ja EI Uula Tapiolan kannatettu esitys, että asia palautetaan kunnanhallitukselle ja virka täytetään määräaikaisena. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 14 kpl, josta JAA ääniä 7 kpl ja EI ääniä 7 kpl. Äänestysluettelo liitteenä nro 9. Päätökseksi tuli puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänestyksen, että virka täytetään toistaiseksi. Uula Tapiola pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, ettei asiakirjoja valittavista henkilöistä ole toimitettu valtuuston jäsenille. Puheenjohtaja luki valtuutetuille Sanna Länsmanin kirjeen Kirjeessä Sanna Länsman ilmoittaa peruvansa hakemuksensa ko. virkaan. Kirje merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja totesi, että koska muita esityksiä kehittämis- ja elinkeinopäällikön virkaan ei ole, valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen ja valitsee kehittämis- ja elinkeinopäällikön virkaan toistaiseksi Hanna-Leena Talvensaaren. Uula Tapiola ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätöksestä. Tiedoksi: virkaan valittu muut hakijat

15 Valtuusto 86 Kirjastotoiminnan järjestäminen alkaen asia nro 11 Sivltk 18 Utsjoen kunnan on tehtävä lopullinen päätöksensä myös kirjastotoiminnan järjestämisestä alkaen. Utsjoen kunnanvaltuusto teki joulukuussa 2006 päätöksen, että Utsjoen kunta ostaa kirjastotoimenjohtajan palvelut lukien Inarin kunnalta ja, että sivistystoimen toimistotyöntekijä on tarvittaessa käytettävissä myös kirjastossa. Sivistyslautakunta valitsi neuvottelutoimikunnan jatkamaan neuvotteluja palvelun vuosihinnasta Inarin kunnan kanssa. Inarin kunta tyrmäsi hintatarjouksen ja neuvottelut loppuivat siihen. on kuitenkin kirjannut PARAS-hankkeen yhdeksi kuntien väliseksi yhteistyömahdollisuudeksi kirjastopalvelut. Utsjoen kunnalla on kolme vaihtoehtoa: 1) neuvottelee kirjastotoimenjohtajan palvelujen ostamisesta Inarin kunnan kanssa. Pohjana neuvotteluille käytetään kevään 2007 aikana yhdessä Inarin kunnan kanssa tehtyä, liitteenä olevaa sopimusta. 2) (sopimuskunta) neuvottelee yhteisestä kirjastosta (seutukirjasto) Inarin kunnan kanssa niin, että Inarin kunta toimisi isäntäkuntana. Kirjastoautosta käydään erilliset neuvottelut. Seuraavassa esimerkki siitä, miten seutukirjasto on järjestetty: Isäntäkunta vista kirjastotoiminnan järjestämisestä. Sopimuskirjastoilla on yhteinen hallinto, talous, henkilöstö, irtaimisto, aineistot, toiminnot. Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä isäntäkunnan palvelukseen. Kirjastoauto ja tilat säilyvät sopimuskunnan omistuksessa, seutukirjasto saa ne vastikkeetta käyttöönsä. Hallinnollisesti seutukirjasto on osa isäntäkunnan sivistystoimea. Seutukirjastolle voidaan perustaa johtoryhmä, johon osallistuvat sopimuskunnan edustaja(t). Sopimuskunta maksaa seutukirjaston toiminnasta ja hallinnoista vuosittain sovittavan maksuosuuden, joka vahvistetaan sopimuskunnan valtuustossa. Maksuosuus sisältää palvelun tuottamisesta ao. kunnassa aiheutuvat todelliset kustannukset sekä hallinnon yleiskustannukset. Sopimuskunta neuvottelee vuosittain tai tarvittaessa seutukirjaston kanssa kirjastopalvelujen tasosta ja./..

16 Valtuusto 87 Kirjastotoiminnan järjestäminen alkaen asia nro 11./.. 62 taloudesta. Sopimuskunta saa valtionosuuden entiseen tapaan. 3) kirjastotoiminta säilyy itsenäisenä toimintana. Tavoitteena on, että kuntien kirjastoissa tulee olla vähintään yksi henkilötyövuosi / alkavaa 1000 asukasta kohti. Ammattitaidon varmistamiseksi Kirjastoasetukseen (1078/1998) on otettu määräys, jonka mukaan kunnan (tai kuntien yhteisen) kirjastolaitoksen (tai vastaavan yhteisen hallinnon) kirjasto- ja tietopalveluista vastaavalta henkilöltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon (60 opintopisteen) laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aineopinnot. Utsjoen kirjaston kohdalla tämä em. vaatimus ei tällä hetkellä toteudu. Muulla henkilökunnalla vähintään 2/3:lla tulee olla kirjastoalan koulutus, joka voi olla korkeakoulututkinto, opistotutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Siihen tulee sisältyä vähintään 20 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot. Taloudellisin vaihtoehto on joko 1 tai 2. Mikäli kunta päättää järjestää kirjastotoimintaa omana toimintana, kirjastotoimenjohtajan virka on laitettava hakuun ja täytettävä osa-aikaisena, esim. maks. 50 %:na, alkaen. Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle vaihtoehtoa 2 kirjastotoiminnan järjestämiseksi alkaen. Päätös: Puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivltk 42 Lisävalmistelu: Pääkirjaston kustannukset olivat/ovat tp 2008 ta 2009 tulot menot netto Kirjastotoimenjohtajan vuosipalkka on v n sisältäen myös palkan sivukulut. Lisäksi kirjastotoimenjohtajalla syntyy matkakustannuksia n /vuosi sisältäen myös kirjastoauton kokousmatkat sekä elokuvatyön järjestämiseen liittyvät matkakustannukset../..

17 Valtuusto 88 Kirjastotoiminnan järjestäminen alkaen asia nro 11./ ) Maaliskuun 2007 Inarin ja Utsjoen kuntien kirjastotoimenjohtajan palvelujen myyntisopimusehdotuksen mukaan olisi maksanut Inarin kunnalle 10 % kirjastotoimenjohtajan kokonaispalkkauskustannuksista, matkustamisesta aiheutuvat kulut ja muut toimintokulut laskua vastaan. Kustannukset ovat yhteensä v n Lisäksi kirjastoon tarvitaan n. 30 % kirjastoapulainen vuosiloma- ja virkavapaus- yms. sijaiseksi nykyisen 100%:n kirjastovirkailijan lisäksi. Kustannukset ovat n vuodessa. Kulttuuri- ja elokuvatyö tulisi siirtää vapaa-aikasihteerin tehtäviksi. Tämä malli on n halvempi vaihtoehto kuin nykyinen. 2) Seutukirjaston kustannukset olisivat suurin piirtein samat kuin edellisessä, mutta toiminnaltaan parempi vaihtoehto. Isäntäkuntamallissa maksaisi kirjaston kustannukset sellaisenaan Inarin kunnalle ja saa siitä kuitenkin normaalin valtionavustuksen. 3) Mikäli kunta päättää järjestää kirjastotoiminnan omana toimintana, kirjastotoimenjohtajan virka on laitettava hakuun ja täytettävä osaaikaisena, esim. maks. 50 %:na, alkaen kustannussäästöjen vuoksi. Mikäli virka täytetään 100 %:na, kustannukset nousevat vuosittain n. 5% tähän vuoteen verrattuna. Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että ryhtyy neuvottelemaan Inarin kunnan kanssa seutukirjastosta. Seutukirjasto aloittaisi toimintansa Päätös: Puheenjohtaja Kati Eriksen esitti ryhmän puolesta, että ehdotuksen 3 mukaan siten kirjastotoiminta omana toiminta ja kirjastotoimenjohtajan virka 100 %, josta 20% kuuluu kulttuurityön ja 10 % elokuvatyön järjestämiseksi. Perusteluksi ryhmä esittää seuraavaa: 1. säästö suhteessa kirjastopalvelujen laadun, kirjaston aukiolon ja saamenkielisen palvelun heikkenemiseen verrattuna on vähäinen, 2. halutaan kokemuksia kansalaisopiston ulkoistamisesta, 3. kulttuuri- ja elokuvatyötä ei voida siirtää vapaa-aikasihteerille ilman oleellista heikennystä liikunta- ja nuorisotyön palveluissa, 4. kunta on suunnittelemassa ja hakemassa rahoitusta Ailigasinstituuttiin, minkä osana kirjastopalveluiden merkitys korostuu, jos tiedetoimintaa kehitetään Utsjoella,./..

18 Valtuusto 89 Kirjastotoiminnan järjestäminen alkaen asia nro 11./ %:n kirjastovirkailijan työlisäys ei ole selkeä, 6. yhdellä kirjastovirkailijalla ei ole resursseja hoitaa asiakaspalvelua ja muita tehtäviä ilman kirjaston aukioloaikojen oleellista vähentämistä, 7. edelleenkään mallissa 1 tai 2 ei olisi Utsjoen kirjastossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta kirjastovirkailijaa kuten Leivon selvityksen s. 12 velvoitetaan, 8. Kirjastoa tulisi palvelujen heikentämisen sijaan kehittää ja tutkia esim. hakemalla rahoitusta kulttuuri- ja elokuvatyön kehittämiseksi ja lisäämiseksi, 9. Kirjastoauto on hallinnollisesti kolmen kunnan alainen, hallinnon hajauttamista Inariin ei koeta tarpeelliseksi, 10. Kirjasto- ja kulttuuritoimi on säästänyt jo huomattavasti virkarakennemuutoksilla, kirjastotoimenjohtaja huolehtii entisen kulttuurisihteerin tehtävistä. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että järjestää kirjastotoiminnan omana toimintana edelleen lukien. Kati Eriksenin esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kh 201 Vuoden 2007 tilastokeskuksen tilaston perusteella kunnan kirjastotoimen nettomenot olivat 103 euroa asukasta kohden. Vastaavat menot esim. Enontekiöllä olivat 71 /as ja Inarissa 64 /as. Läänin keskiarvo oli 55 /as. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman. Suunnitelma edellyttää kuntaa selvittämään kirjastotoimenjohdon hoitamisen seudullisesti tai yhdessä Inarin kunnan kanssa. Ehdotus: Kunnanhallitus käynnistää neuvottelut Inarin kunnan kanssa seutukirjaston perustamisesta. Päätös: Marjatta Kordelin esitti, että kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen, että järjestää kirjastotoiminnan omana toimintanaan edelleen lukien. Rauna Guttorm, Aslat Jon Länsman ja Maritta Lukkari kannattivat Marjatta Kordelinin esitystä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Utsjoen kunta järjestää kirjastotoiminnan omana toimintanaan edelleen lukien sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti../..

19 Valtuusto 90 Kirjastotoiminnan järjestäminen alkaen asia nro 11./.. 62 Valtuusto 62 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: Tiedoksi: sivistyslautakunta Inarin kunta

20 Valtuusto 91 Talouden katsaus asia nro 12 Valtuusto 63 Kuullaan kunnanjohtajan esittämä talouskatsaus. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21 Valtuusto 92 Arviointikertomuksen käsittely asia nro 13 Valtuusto 64 Ehdotus: Merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus vuodelta 2008 (liite). Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22 Valtuusto 93 Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen asia nro Kh 138 Tilinpäätöksen mukaan vuoden 2008 tilikausi on ,77 euroa alijäämäinen. Toimintakulut olivat ,08 euroa, ne toteutuivat taloussuunnitelmaan verrattuna 95,7 %. Toimintatuotot olivat ,89 euroa, taloussuunnitelmaan verrattuna toteutuma oli 93,3 %. Toimintakate oli yhteensä ,19 euroa. Talousarvion mukainen vuoden 2008 alijäämä oli ,00 euroa. Harkinnanvaraista avustusta kunta sai euroa. Aikaisemmilta vuosilta katettavaa alijäämää on euroa. Vuonna 2008 pitkäaikaista lainaa nostettiin euroa. Nettolainanotto oli euroa. Kunnan lainakanta vuoden 2008 lopussa oli ,50 euroa. Vuoden 2008 investointien nettomenot olivat ,82 euroa. Liitteenä on vuoden 2008 tilinpäätöksen numero-osa. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee vuoden 2008 tilinpäätöksestä ja pitää uuden kokouksen konsernitilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Päätös: Kokouksessa annettu ehdotus hyväksyttiin. Tilinpäätös käsitellään kunnanhallituksessa klo alkaen Kh 155 Liitteenä vuoden 2008 tilinpäätös. Hallintokuntien päälliköt esittelevät hallintokuntiensa toimintakertomukset. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2008 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen. Päätös: Kunnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen vuodelta Arja Alaraudanjoki esitteli tilinpäätöstä sivistystoimen osalta, Toivo Partanen teknisen toimen osalta ja Päivi Salminen sosiaali- ja terveystoimen osalta. Kunnanhallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen../..

23 Valtuusto 94 Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen asia nro 14./.. 65 Valtuusto 65 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen (liite) tarkastuslautakunnan valmistelun mukaisesti (liite). Päätös: Uula Tapiola ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: hallintokunnat kirjanpito

24 Valtuusto 95 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen asia nro 15 Valtuusto 66 Ehdotus: Valtuusto myöntää vastuuvapauden vuodelta päivätyn tilintarkastuskertomuksen mukaisesti (liite). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: hallintokunnat kirjanpito

25 Valtuusto 96 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat kiireelliset asiat asia nro 16 Valtuusto 67 Päätös: Ei ollut.

26 Valtuusto 97 Tiedoksi saatettavat asiat asia nro 17 Valtuusto 68 Päätös: Ei ollut.

27 Valtuusto 98 Valitusosoitus asia nro 18 Valtuusto 69 Päätös: Liitetään pöytäkirjaan.

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot