LÄÄKEVALMISTEIDEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Dnro 1/2015 HANKINTAKAUDELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKEVALMISTEIDEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Dnro 1/2015 HANKINTAKAUDELLE 2016-2017"

Transkriptio

1 1/41 LÄÄKEVALMISTEIDEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TUOTTEIDEN HANKINTAKAUDELLE Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos (jäljempänä Asiakas) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi) julkaistun hankintailmoituksen 2015-xxxxxx sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lääkevalmisteista ja niihin rinnastettavista tuotteista. Tässä tarjouspyynnössä Tilaajalla tarkoitetaan yhteishankintaan osallistuvia organisaatioita, jotka tekevät lääketilauksia. Toimittajalla tarkoitetaan Tarjoajaa, jonka kanssa on jo tehty puitesopimus. 1. Hankinnan tavoite ja kohde Yhteishankintaa toteuttaa Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän puolesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos. Hankintaan osallistuvat organisaatiot (liite 1) ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta johtuen valtuuttaneet ehdollisella valtakirjalla PSHP:n kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen tekemään hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan hankintaa koskevan puitesopimuksen. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus aiheuttaa merkittäviä muutoksia hankintarenkaaseen kuuluvissa organisaatioissa siten, ettei yhteishankintaan osallistuminen ole enää tarkoituksenmukaista, kyseisillä organisaatioilla on oikeus irtautua hankintayhteistyöstä. Irtautuminen voi tapahtua hankintaprosessin tai hankintakauden aikana. Em. tilanteessa Asiakas ilmoittaa asiasta Tarjoajille/Toimit-tajille välittömästi tiedon saatuaan. Kilpailutusprosessin aikana tiedotus tapahtuu internetsivulla ja sopimuskauden alettua sähköpostitse Toimittajien yhteyshenkilöille. Hankintaan kuuluu lisäksi liittymisoptio, joka koskee hankintaprosessin tai hankintakauden aikana yhteishankintaan osallistuviin organisaatioihin mahdollisesti liitettäviä lääkehuollon yksikköjä sekä hankintarenkaan jäsenten toiminta-alueeseen mahdollisesti liitettäviä kuntia, kuntayhtymiä tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita. Optio ei ole sitova, vaan hankintapäätökseen liittymisratkaisu tehdään aina tapauskohtaisen harkinnan, voimassa olevien sopimusten ja hankintalainsäädännön mukaan. Asiakkaalla on tarvittaessa oikeus siirtää kilpailuttaminen ja puitesopimusten tekeminen kolmannelle taholle, jolle Asiakkaan tehtävien hoitaminen siirretään.

2 2/41 Hankinnan kohteena ovat myyntiluvalliset lääkevalmisteet, CE-merkityt apteekkituotteet ja muut lääkkeisiin rinnastettavat valmisteet. Lisäksi hankinta koskee myyntilupaa odottavia lääkevalmisteita, joiden myyntilupaprosessi on kesken, mutta joiden suhteen on todennäköistä, että myyntilupa myönnetään ennen hankintakauden alkamista. Mikäli kilpailun voittajaksi valitaan valmiste, jonka myyntilupaprosessi, rinnakkaistuonnin lupaprosessi tai rinnakkaisjakelua koskeva ilmoitusprosessi on kesken, valitaan valmiste toiselle ja tarvittaessa myös kolmannelle sijalle jne. Jos ensimmäisellä sijalla oleva valmiste, jonka lupa- tai ilmoitusprosessi on kesken, vedetään pois tarjouksesta hankintapäätöksessä ilmoitettavaan päivämäärään mennessä, sopimus tehdään toisella (tai kolmannella jne.) sijalla olevasta valmisteesta. Tarjousta pyydetään myös inhalaatioanesteeteista ja hemodialyysikonsentraateista, mutta näiden valmisteiden osalta voidaan käyttää joko osin tai kokonaan edelliseen hankintakauteen liittyvää optiota kaudelle Tämän edellisen optiokauden hinnat on pyydetty toimittamaan tarjouspyynnön Dnro 1/2013 mukaisesti mennessä. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. Hankintaan osallistujat laativat hankintapäätösten perusteella valituista sopimusvalmisteista omat peruslääkevalikoimansa. 2. Sopimuskausi ja hankinnan arvioitu arvo Sopimuskausi on Inhalaatioanesteettien ja hemodialyysikonsentraattien osalta Asiakas varaa oikeuden jatkaa sopimusta optiokaudeksi joko yksittäisten tai kaikkien kyseisten valmisteiden osalta. Toimittajan on ilmoitettava Asiakkaalle optiokauden hinnat viimeistään , ja tämän jälkeen Asiakas ilmoittaa option käytöstä Toimittajalle mahdollisimman pian. Hankinnan arvioitu arvo sopimuskaudella tukkuhintoihin perustuen on noin 180 miljoonaa euroa. Valmisteiden geneerisen tason kulutusarvio hankintakaudelle (= 2 vuotta) ilmoitetaan tarjouspyyntöön liittyvässä WebMarelan sähköisessä tarjouspohjassa. Arvio perustuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Kanta-Hämeen keskussairaalan, Päijät-Hämeen keskussairaalan, Seinäjoen keskussairaalan ja Lahden kaupunginsairaalan sairaala-apteekkien asiakkaiden kulutusmääriin ajanjaksolta Hankinnan kokonaisarvo ja kulutustiedot ilmoitetaan Tarjoajille ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Asiakas/Tilaaja ei sitoudu ostamaan jatkossa vastaavaa määrää valmisteita, vaan määrä voi olla ilmoitettua suurempi tai pienempi.

3 3/41 3. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä ja hankinnan arvo ylittää EUkynnysarvon. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jossa hankintaa koskevat ehdot sovitaan sitovasti Asiakkaan ja Tarjoajan välisellä puitesopimuksella. Tarkoituksena on tehdä puitesopimuksia useiden Tarjoajien kanssa. Osatarjoukset otetaan huomioon valmistekohtaisesti. Tarjoajan tarjouksen tulee kuitenkin kattaa kaikki yhteishankintaan osallistuvat yksiköt (liite 1). Osatarjouksia vain tiettyihin yksiköihin ei siis sallita. Asiakas pidättää oikeuden määritellä hankinnan lopullisen valmistekohtaisen sisällön sekä tähän perustuen oikeuden hyväksyä vain osan tarjouksesta ja oikeuden jättää kaikki tarjoukset tai tarjousten osat hyväksymättä. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä Asiakkaan edellyttämällä tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei Asiakas voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, Asiakas voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta Tarjoajalle korvausta. 4. Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjouspohja ovat saatavissa ainoastaan suomen kielellä. Tarjoajalla on oikeus käyttää tätä aineistoa ainoastaan tarjouksen valmisteluun ja laatimiseen. Mikäli Tarjoaja käännättää tarjouspyyntöasiakirjat toiselle kielelle, Tarjoaja vastaa itse niiden oikeellisuudesta. 5. Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää tarjouspyynnön sisältöä koskevia lisätietoja lähettämällä suomenkieliset kysymykset osoitteeseen keskiviikkona kello mennessä. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Lääkehankinta ". Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan hankintayksikön internetsivuilla osoitteessa Asiakas ilmoittaa internetsivuilla, kun uusia kysymyksiä ja vastauksia ei enää julkaista. Tarjoajan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset em. internetsivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Asiakas tiedottaa kyseisillä internetsivuilla myös muista mahdollisista hankintaan liittyvistä asioista.

4 4/41 WebMarelan sähköistä tarjouspohjaa koskeviin teknisiin kysymyksiin vastataan saakka joko puhelimitse tai sähköpostitse 6. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoajan toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille Tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Asiakas tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Hintatietoja ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 7. Tarjouksen laatiminen Tarjous sisältää sekä kirjallisen että sähköisen osion. Kirjallisen tarjouksen tulee sisältää: tarjouspyynnön tarjouslomakkeet (liitteet 3, 4 ja 5) - tarjouslomakkeissa (liitteet 4 ja 5) vaaditut liitteet - mahdollinen tarjouslomakkeissa (liitteet 4 ja 5) vaadittu muistitikku, jonka päällä on Tarjoajan nimi hintatiedot sähköisen tarjouksen salauksessa käytetty tunnus Sähköisen tarjouksen tulee sisältää: tarjoajatiedot valmistetiedot hintatiedot arvonlisäverokannat jakelija mahdolliset lisätiedot tuoterivillä Sähköinen tarjous tehdään Asiakkaan toimittaman WebMarelan tarjouspohjan avulla, joka toimii vain Windows-ympäristössä. Tarjoajan tulee tarkistaa tarjouspohjaan esitäytetyt tiedot tarjoamiensa tuotteiden osalta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi vnrnumeroihin ja pakkauskertoimiin.

5 5/41 Sähköistä tarjousta pidetään ensisijaisena ja kirjallisia hintatietoja käytetään ainoastaan silloin, kun sähköistä tiedostoa ei saa avattua tietoteknisistä syistä. Edellä mainitussa tilanteessa Asiakas varaa kuitenkin oikeuden pyytää Tarjoajalta sähköisen tarjouksen uudelleen. Tällöin Asiakas tarkistaa, että sähköisen tarjouksen tiedot vastaavat kirjallisen tarjouksen tietoja, ja jos ne poikkeavat toisistaan, ainoastaan kirjallisen tarjouksen tiedot otetaan huomioon. Mikäli Asiakas huomaa tarjousten tarkastus- tai vertailuvaiheessa, että valmisteen tarjoushinnassa on ilmeinen virhe (esim. kahden eri pakkauskoon hinnat ovat menneet ristiin), se voidaan Asiakkaan niin päättäessä korjata, jos korjaaminen ei vaaranna Tarjoajien tasapuolista kohtelua. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki Tarjoajan ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää Tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Asiakkaalla on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset annetaan suomen kielellä, ellei muun kielen hyväksymisestä ole tarjouslomakkeissa erikseen mainittu. 8. Tarjousten jättäminen ja voimassaolo Tarjousasiakirjat pyydetään toimittamaan kolmena (3) identtisenä paperiversiona, suljetussa kirjekuoressa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamoon. Mahdollisia muistitikkuja riittää yksi kappale. Tarjousmerkki "Lääketarjous Dnro 1/2015" tulee mainita tarjouksessa ja kirjekuoressa. Paperiversioista yhden tulee olla alkuperäinen ja kaksi muuta saavat olla allekirjoituksineen alkuperäisen tarjouksen kopioita. Kirjallisen tarjouksen on oltava perillä kirjaamossa viimeistään klo Huom! Kirjaamoon osoitettu posti ja kuriirien tuomat lähetykset kulkevat Taysin lajittelukeskuksen (kirjeet) tai keskusvaraston (paketit) kautta, mikä tulee ottaa huomioon tarjouksen lähetysajankohdassa. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on ajoissa perillä kirjaamossa. Postiosoite: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kirjaamo PL Tampere Käyntiosoite: Tampereen yliopistollinen sairaala Kirjaamo Teiskontie 35 Rakennusosa N Tampere Avoinna arkisin klo

6 6/41 Sähköisen tarjouksen toimitusosoite on Sähköisen tarjouksen on oltava perillä viimeistään klo Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Päätöksenteon mahdollisesti viivästyessä Asiakas pidättää oikeuden neuvotella tarjousajan pidentämisestä. 9. Tarjousten käsittely Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Tarjousten avaaminen Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen (liitteen 3 mukaan) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (liitteiden 4 ja 5 mukaan) Tarjousten vertailu (tarjouspyynnön kohdan 10 mukaan) ja mahdolliset koekäytöt Hankintapäätösten teko Päätöksistä ilmoittaminen Tarjoajan antamaan sähköpostiosoitteeseen Puitesopimusten solmiminen Jälki-ilmoituksen tekeminen 10. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Ne tarjoukset ja valmisteet, jotka täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset, otetaan tarjousvertailuun. Hankinta ratkaistaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Vertailu tehdään pääsääntöisesti tuotekohtaisesti, lukuun ottamatta myöhemmin mainittuja tuoteryhmiä. Asiakas varaa oikeuden päättää, mitä vaikuttavia aineita, vahvuuksia ja lääkemuotoja vertaillaan keskenään. Asiakas ei välttämättä valitse valmisteita kaikista vaikuttavista aineista, vahvuuksista tai lääkemuodoista. Asiakas tekee vertailun yhteistyössä lääkehankintojen asiantuntijaryhmien jäsenten kanssa. Ryhmiin kuuluu asiantuntijoita kaikista hankintarenkaan sairaanhoitopiireistä. 1. Tuotekohtainen kiinteä ostohinta vuosille , painoarvo 50 % Tarjouksen hinnat on annettava kiintein hankintahinnoin koko hankintakaudeksi Valmiste voi saada enintään 50 hintapistettä. Tuotteen vertailuhintana käytetään jakeluyksikkökohtaista (esim. tabletti, ampulli, voidetuubi) tarjoushintaa. Jotta tarjoukset saadaan vertailukelpoisiksi keskenään, vertailussa voidaan käyttää tarvittaessa myös tarjoushintaa/mittayksikkö, annos, päivä tai hoitojakso, jos vertailtavien tuotteiden annostelu eroaa toisistaan. Jos vertailtavien valmisteiden pakkauskoot eroavat toisistaan, vertailussa otetaan huomioon myös tarvittava lääkemäärä/hoito, jolloin valituksi voi tulla myös yksikköhinnaltaan halvempi, mutta mittayksikköhinnaltaan kalliimpi valmiste.

7 7/41 Inhalaatioanesteettien hintavertailussa otetaan huomioon höyrystimien mahdolliseen vaihtoon liittyvinä hoitohenkilökunnan ja laiterekisteröinnin työkustannuksina 50 euroa/höyrystin. Vaihtokustannuksia laskettaessa vertailussa otetaan huomioon seuraavat höyrystinmäärät: - desfluraanihöyrystimet xx kpl - isofluraanihöyrystimet x kpl - sevofluraanihöyrystimet xx kpl Tarjoajan on mahdollista pyytää erikseen Asiakkaalta sähköpostiosoitteesta selvitys käytössä olevista höyrystinmalleista. Parenteraalisten kefuroksiimi (1,5 g)- ja metronidatsolivalmisteiden vertailtavissa yksikköhinnoissa otetaan huomioon ripustimen kustannukset 0,15 euroa/jakeluyksikkö, jos valmisteessa ei ole ripustinta. Koneelliseen annosjakeluun valmisteita valittaessa otetaan huomioon annosjakelukasettien kalibrointi- ja vaihtokustannukset 250 euroa/sairaala-apteekki. Jos annosjakeluyksiköllä on olemassa vertailtavasta tuotteesta kalibroitu kasetti, vaihtokustannuksia ei huomioida. Tarjoajan on mahdollista pyytää erikseen Asiakkaalta tarkempi selvitys annosjakelussa käytössä olevista valmisteista ja kaseteista sähköpostiosoitteesta 2. Tuotekohtainen käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön soveltuvuus, painoarvo 50 %: Tuotekohtainen käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön soveltuvuus arvioidaan potilaiden hoidon toteuttamiseen vaikuttavien lääketurvallisuuden, käytettävyyden ja vaikuttavuuden osalta, ja siitä voi saada enintään 50 soveltuvuuspistettä. Soveltuvuuden arvioinnissa hyödynnetään hankintarenkaan mahdollista aiempaa kokemusta vertailtavista valmisteista. Lääketurvallisuuden arvioinnissa huomioidaan potilaiden hoidon kannalta merkityksellisiä eroja vertailtavien valmisteiden välillä mm. haittavaikutuksissa, immunologisessa turvallisuudessa ja valmisteiden apuaineissa. - Maksimipistemäärä 20 pistettä Käytettävyyden arvioinnissa huomioidaan oleellisia eroja vertailtavien valmisteiden välillä mm. käyttökuntoon saattamisen ja käytön helppoudessa ja nopeudessa, säilytyksessä ja säilyvyydessä, hävikissä, ergonomiassa, työturvallisuudessa, parenteraalisten valmisteiden infusointiajassa sekä potilaan hoitomyöntyvyyteen vaikuttavissa tekijöissä. - Maksimipistemäärä 20 pistettä

8 8/41 Vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan potilaiden hoidon kannalta merkityksellisiä eroja vertailtavien valmisteiden välillä mm. farmakokineettisissä ja - dynaamisissa ominaisuuksissa, indikaatioissa ja vasteen kestossa. - Maksimipistemäärä 10 pistettä Pisteytys Painotetut hintapisteet lasketaan siten, että vertailuryhmän halvin jakeluyksikkökohtainen tai muu vertailukelpoinen tarjoushinta tai halvin tuoteryhmä saa 50 pistettä ja muut vertailuryhmän valmisteet/tuoteryhmät saavat pisteitä seuraavasti: halvimman valmisteen/tuoteryhmän hinta x 50 pistettä vertailuvalmisteen/vertailutuoteryhmän hinta Tuotekohtaisesta käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön soveltuvuudesta voi saada enintään 50 pistettä. Painotetut soveltuvuuspisteet lasketaan siten, että eniten soveltuvuuspisteitä saaneelle valmisteelle/tuoteryhmälle annetaan 50 pistettä ja muut vertailuryhmän valmisteet/tuoteryhmät saavat pisteitä seuraavasti: vertailuvalmisteen/-tuoteryhmän soveltuvuuspisteet eniten pisteitä saaneen valmisteen/tuoteryhmän soveltuvuuspisteet x 50 pistettä Lopuksi painotetut hintapisteet ja painotetut soveltuvuuspisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut valmiste/tuoteryhmä voittaa vertailun. Asiakas perustelee hankintapäätökset päätöspöytäkirjassa. Jos kaikille vertailuryhmän valmisteille annetaan soveltuvuudesta täydet pisteet, pisteytyksiä ei esitetä erikseen päätöspöytäkirjan liitteessä, koska tällöin valmisteen hinta ratkaisee automaattisesti painoarvon perusteella vertailun voittajan. Tuoteryhmittäin vertailtavat valmisteet Vertailtaessa valmisteita tuoteryhmäkohtaisesti samalta Tarjoajalta valitaan samalla kauppanimellä olevien tuotteiden eri vahvuuksia ja/tai pakkauskokoja. Tällöin vertailussa huomioidaan tuotteiden hintojen lisäksi niiden kulutusmäärät, jotka on ilmoitettu tarjouspohjassa. Soveltuvuus arvioidaan koko tuoteryhmälle, mutta arvioinnissa huomioidaan mahdolliset erot tuoteryhmän eri tuotteiden välillä. Tuoteryhmäkohtaiseen vertailuun on valittu tuotteita seuraavin perustein: valmisteita käytetään samassa parenteraalisessa potilasannoksessa vertailtavat valmisteet ovat keskenään eri vaikuttavaa ainetta (esim. protonipumpun estäjät ja pienimolekyyliset hepariinit) eri valmistajien valmisteiden käyttö ja/tai käyttökuntoon saattaminen eroavat huomattavasti toisistaan (esim. parenteraalisen ravitsemuksen yhdistelmävalmisteet)

9 9/41 parenteraalisten valmisteiden annosta voidaan joutua muuttamaan hoidon aikana ja käyttämään tällöin eri pakkauskokoja Seuraavat valmisteet vertaillaan tuoteryhmäkohtaisesti: protonipumpun estäjät antitrombiini pienimolekyyliset hepariinit alteplaasi hyytymistekijät B03XA-ryhmään kuuluvien anemialääkkeiden nefrologiset vahvuudet parenteraalisen ravitsemuksen yhdistelmävalmisteet parenteraalisista mikrobilääkkeistä o meropeneemi o vankomysiini o asikloviiri iv-immunoglobuliinit parenteraaliset solunsalpaajat ja monoklonaaliset vasta-aineet pegyloidut interferonit potilaskohtaisiin annospakkauksiin pakatut metadonioraaliliuokset parenteraaliset röntgen- ja magneettitehosteet parenteraaliset valmisteet, joissa on aloitus-/latausannos eri pakkauskoossa Suoratuonti-, rinnakkaisjakelu- ja rinnakkaistuontivalmisteita ei sekoiteta samaan parenteraaliseen potilasannokseen. Jos valmistetta on tarjottu useammalla edellä mainitulla statuksella, vertailu suoritetaan tuoteryhmäkohtaisesti. Tarjouskilpailun voittanutta tuoteryhmää voidaan tarvittaessa täydentää erityistilanteissa (esim. lapsi- ja tehohoitopotilaat, erityisindikaatiot) tarvittavilla valmisteilla. Tuotteiden ja tuoteryhmien soveltuvuuden arviointiin liittyviä tarkennuksia ATCryhmittäin Eri vaikuttavaa ainetta sisältävät protonipumppuinhibiittorivalmisteet (A02BC) vertaillaan keskenään hankintarenkaan asiantuntijoiden annosvastaavuusarvioiden mukaisesti. Eri vaikuttavaa ainetta sisältävien suolentyhjennysvalmisteiden (esim. A06AB58, A06AD10, A06AD15 ja A06AD65) hinnat vertaillaan keskenään yhteen suolentyhjennykseen tarvittavien valmistemäärien perusteella. Soveltuvuuden arvioinnissa arvostetaan mm. juotavan tyhjennysliuoksen pientä määrää sekä tyhjennykseen kuluvaa mahdollisimman lyhyttä aikaa. Pienimolekyyliset hepariinit (B01AB) vertaillaan keskenään indikaatioittain tuoteryhmäkohtaisesti tromboosiprofylaksia

10 10/41 akuutti koronaarisyndrooma akuutin syvän laskimotromboosin ja keuhkoembolian hoito munuaisten vajaatoiminta tromboosin ehkäisy elimistön ulkopuolisessa verenkierrossa hemodialyysin aikana Parenteraalisten rautavalmisteiden (B03AC) vertailussa huomioidaan kerralla annettava maksimi lääkemäärä sekä antonopeus. Etenkin polikliinisessa käytössä katsotaan eduksi mahdollisuus ison kerta-annoksen antamiseen ja nopeaan injektio-/infusointiaikaan. Fysiologisten natriumkloridi- ja glukoosi-infuusionesteiden (B05BB01 ja B05BA03) vertailussa otetaan huomioon perusnesteytyksen lisäksi pakkauksen ominaisuudet, jotka vaikuttavat eri käyttötarkoituksiin, kuten lääkelisäysten tekemiseen, keskitettyyn solunsalpaajien käyttökuntoon saattamiseen ja infuusion paineella antoon lisäystilavuuteen ergonomiaan käyttöturvallisuuteen yhteensopivuuteen erilaisten laitteiden kanssa Kierrätettävät muovipakkaukset katsotaan paremmin käyttötarkoitukseen soveltuvaksi kuin lasia ja PVC:tä sisältävät infuusionestepakkaukset. Parenteraalisen ravitsemuksen yhdistelmävalmisteet (B05BA10) vertaillaan tuoteryhmittäin kaksi- ja kolmikammiopussit erikseen. Vertailussa otetaan huomioon valmisteiden antoreitin (perifeerinen ja sentraalinen) lisäksi mm. pussien sisältämät neste- ja energiamäärät sekä pussien käyttömäärät. Hemodialyysihoidossa tarvittavat A-konsentraattiliuokset (B05ZA) vertaillaan elektrolyyttisisällön, litrahinnan ja pakkauskoon mukaan. Perusvoiteet (D02AL-D02AR) vertaillaan gramma-/millilitrahinnan, rasvapitoisuuden ja pakkauskoon mukaan ottaen huomioon, että potilaiden hoidossa on oltava käytettävissä valmisteita erilaisilla voidepohjilla ja erilaisina pakkauskokoina ja -muotoina. Iv-immunoglobuliinivalmisteet (J06BA02) vertaillaan tuoteryhmäkohtaisesti grammahinnan perusteella. Vertailussa otetaan huomioon infusointiaika, joka lasketaan 75 kg painavalle sekundääripuutospotilaalle, ja nopeus katsotaan eduksi säilytyslämpötila, jossa huoneenlämpösäilytys katsotaan eduksi Parenteraalisten solunsalpaajien ja monoklonaalisten vasta-aineiden (L01) soveltuvuuden vertailussa otetaan huomioon valmisteen lääkemuoto. Vertailussa arvostetaan lääkemuodon osalta eniten valmista injektio-/infuusionestettä, toiseksi

11 11/41 Hankinnan jakaminen eniten injektio-/infuusiokonsentraattia ja vähiten injektio-/infuusiokuiva-ainetta tai muuta useita työvaiheita vaativaa valmistetta. Solunsalpaajien ja monoklonaalisten vasta-aineiden subkutaani- ja iv-antotavat vertaillaan erikseen. Inhalaatioanesteettien (N01AB) vertailussa katsotaan työturvallisuussyistä eduksi se, että inhalaatioanesteettipakkaus on liitettävissä suoraan höyrystimeen ilman erillistä adapteria ja että pakkausmateriaali on rikkoutumaton. Viskoelastiset aineet (S01KA) Valintaperusteet täydennetään myöhemmin Kliiniset täydennysravintovalmisteet (V06) ryhmitellään vertailua varten millilitra-/grammahinnan, ravintosisällön, olomuodon ja käyttöaiheiden mukaisesti. Jos vertailtavien valmisteiden pakkauskoot eroavat toisistaan huomattavasti, vertailussa otetaan tarvittaessa huomioon myös mahdollinen hävikki. X-X -ryhmiin kuuluville ja muille vastaaville kliinisille täydennysravintovalmisteille tehdään aistinvarainen arviointi n. 20 henkilön toimesta. Arvioinnissa valmisteen tulee saada vähintään 3 pisteen keskiarvo arviointiasteikolla 1-5, jotta tuote voi tulla valituksi. Poikkeuksena voi olla vertailuryhmä, jossa yksikään valmiste ei saavuta keskiarvoa 3,0. Aistinvaraisesta arvioinnista saadut pisteet kerrotaan luvulla kahdeksan (8), jolloin maksimipistemääräksi aistinvaraisesta arvioinnista saadaan 40. Muusta soveltuvuudesta esim. pakkauksen ominaisuuksista voi saada enintään 10 soveltuvuuspistettä. Jodipitoisten tehosteaineiden (V08AB) vertailu tehdään tuoteryhmäkohtaisesti, jolloin tämän ryhmän eri vaikuttavia aineita sisältävät valmisteet ryhmitellään jodipitoisuuden ja pullokokojen mukaan siten, että hyvin lähellä toisiaan olevat vahvuudet (esim mg I/ml ja mg I/ml) muodostavat oman vertailuryhmän. Kokonaistaloudellisesti edullisin tuotesarja valitaan ensisijaiseen käyttöön ja toiseksi edullisin käytettäväksi yliherkkyysreaktioiden varalta. Valikoimaa täydennetään tarvittaessa esimerkiksi kardiologisille ja nefrologisille potilaille soveltuvilla valmisteilla. Magneettitehosteiden (V08CA) valinnassa huomioidaan valmisteen aiheuttama riski nefrogeenisen systeemisen fibroosin (NSF) muodostumiseen. Asiakkaan tavoitteena on valita kussakin vertailussa yksi valmiste, mutta valittavien valmisteiden on sovelluttava sekä vaativan erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarpeisiin, minkä vuoksi hankinta voidaan joutua jakamaan ja valitsemaan useampi valmiste.

12 12/41 Hankinta voidaan jakaa, jos valmisteita käytetään koneellisessa annosjakelussa. Annosjakeluvalmisteiden vertailu määritellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. pienistä pakkauksista on etua toiminnan luonteen vuoksi esimerkiksi puolustusvoimissa, ambulansseissa ja kouluterveydenhuollossa. pienistä pakkauksista on etua lääkehävikin pienentämiseksi erityisesti kalliiden lääkkeiden osalta. valmisteeseen liittyy korkea väärinkäyttöriski kuten PKV-lääkkeet ja huumausaineet. Tällöin valinnassa huomioidaan erilaiset käyttöympäristöt ja valittavaksi voi tulla useita eri pakkauskokoja. valmisteesta on saatavilla käyttövalmiita tai hyvin helposti käyttökuntoon saatettavia pakkausmuotoja, jotka voidaan katsoa perinteisesti käyttökuntoon saatettaviin pakkausmuotoihin verrattuna paremmin soveltuviksi ajansäästön ja käyttöturvallisuuden vuoksi tietyissä toimintayksiköissä, etenkin ensihoidossa ja leikkaussaleissa. valmisteiden välillä on eroa annosteluajassa tai maksimikerta-annoksessa, jolloin esimerkiksi polikliinisessa käytössä voidaan katsoa eduksi nopea annosteluaika ja/tai iso maksimikerta-annos. kokonaistaloudellisesti edullisin valmiste ei sovellu nenä-maha- ja PEGletkuannosteluun tai potilaille, joilla on nielemisvaikeuksia. kokonaistaloudellisesti edullisin valmiste ei sovellu kaikille potilasryhmille tai kaikkiin indikaatioihin. kyseessä on epilepsialääke. Vaikeahoitoisten epilepsiapotilaiden hoitoa on voitava jatkaa laitoshoidossa kotilääkkeellä, minkä vuoksi kokonaistaloudellisesti edullisimpien valmisteiden rinnalle voidaan valita myös muita vertailuryhmän valmisteita. valmisteen vaihto aiheuttaa potilaalle merkittävän vasta-aineiden muodostumisriskin tai kliinisesti merkittävän pitoisuuden muutoksen. Tällöin potilaan hoitoa on pystyttävä jatkamaan potilaalla aiemmin käytössä olleella valmisteella. määräaikaisesta potilaan itse kotona annostelemasta lääkevalmisteesta (esim. pegyloitu interferoni) tulee valituksi muu kuin kaudella pääsääntöisessä käytössä ollut valmiste. Aloitettuihin hoitoihin tulee voida käyttää samaa valmistetta hoidon loppuun asti. kyseessä on solunsalpaaja tai monoklonaalinen vasta-aine, joita käyttökuntoon saatetaan hankintarenkaassa erikokoisissa solunsalpaajalaboratorioissa, joiden lääkeainekulutukset ovat erilaisia. Tämän johdosta suurelle solunsalpaajalaboratoriolle soveltuvat pakkauskoot aiheuttavat pienille solunsalpaajalaboratorioille kohtuuttomasti lääkehävikkiä ja ongelmajätteistä aiheutuvia kustannuksia. Pienten pakkausten käyttö suurissa solunsalpaajalaboratorioissa puolestaan aiheuttaa ylimääräistä työtä ja mahdollisesti myös lisäkustannuksia suuremman yksikköhinnan muodossa. Hankinta voidaan jakaa siten, että valikoimassa on erikokoisiin solunsalpaajalaboratorioihin parhaiten soveltuvia ja siten kokonaistaloudellisesti edullisimpia valmisteita tarvittavine tasauspakkauksineen. tarvitaan sekä säilytysaineellinen että säilytysaineeton valmiste.

13 13/41 valmisteen käyttöön liittyy erilaisia potilaan itse käyttämiä antolaitteita (esim. astmalääkkeet), joita ei ole tarkoituksenmukaista vaihtaa lääkitysturvallisuuden ja hoitomyöntyvyyden vuoksi sairaalajakson ajaksi. Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekissa otetaan käyttöön vuonna 2016 keräilyvarastoautomaatti, joka pystyy käsittelemään vain tietyn muotoisia, kokoisia ja painoisia lääkepakkauksia. Automaatti ei voi käsitellä esimerkiksi pyöreäpintaisia lääkepurkkeja. Hankinta voidaan jakaa, mikäli kokonaistaloudellisesti edullisin valmiste ei sovellu keräilyvarastoautomaattiin. Koneellisen annosjakelun valmisteet Koneellisia annosjakelulaitteita on tällä hetkellä käytössä PSHP:n (Baxter FDS 330) ja Lahden kaupunginsairaalan (Tosho) sairaala-apteekeissa. Annosjakeluun valittavien tabletti- ja kapselivalmisteiden osalta edellytetään, että ne soveltuvat koneelliseen annosjakeluun fysikaalisten ominaisuuksiensa puolesta, joita ovat valmisteen muoto, lujuus, kosteus- ja valonherkkyys. Arvioinnissa käytetään hyväksi hankintaan osallistuvien annosjakeluyksiköiden käyttökokemuksia. Mikäli koneellisesti jaeltava määrä edellä mainituissa annosjakeluyksiköissä on yhteensä suurempi kuin X tablettia tai kapselia/vuosi, soveltuvuudessa otetaan huomioon myös valmisteen pakkausmuoto alla esitetyllä tavalla. Purkkipakkaus soveltuu läpipainopakkausta paremmin käytettäväksi koneellisessa annosjakelussa, jos tabletit/kapselit joudutaan purkamaan annostelukasettiin alkuperäisistä pakkauksistaan. Mikäli valmistetta käytetään vähäisiä määriä ja se annostellaan laitteelle ohisyöttönä, pakkausmuodolla ei ole merkitystä. Valittaessa valmisteita koneelliseen annosjakeluun otetaan huomioon annosjakelukasettien kalibrointi- ja vaihtokustannukset 250 euroa/sairaala-apteekki. Jos annosjakeluyksiköllä on olemassa vertailtavasta tuotteesta kalibroitu kasetti, vaihtokustannuksia ei huomioida. Tarjoajan on mahdollista pyytää erikseen Asiakkaalta tarkempi selvitys annosjakelussa käytössä olevista valmisteista ja kaseteista sähköpostiosoitteesta Tablettien ja kapseleiden säilyvyystutkimukset alkuperäispakkauksen ulkopuolella (open air -tutkimukset) pyydetään liittämään tarjoukseen, mikäli ne ovat saatavissa. Jos yrityksellä on isoja/annosjakeluun tarkoitettuja pakkauskokoja, niitä toivotaan tarjottavan annosjakelun tarpeisiin ja mainitsevan niistä tarjouspohjan tuotekohtaisilla inforiveillä. Koekäytöt Asiakkaalla/Tilaajalla on oikeus koekäyttää tarjottavaa valmistetta soveltuvuuden arvioinnin tueksi Asiakkaalle/Tilaajalle soveltuvana ajankohtana. Mikäli valmistetta ei ole mahdollista koekäyttää, Asiakkaalla on oikeus hylätä se. Asiakas/Tilaaja pyytää tarvittaessa Tarjoajalta koekäytettävät valmisteet. Jos valmisteella ei ole tarjousten käsittelyaikana myyntilupaa Suomessa, voidaan tekniseen koekäyttöön ottaa valmisteita myös erityisluvallisena.

14 14/41 Mikäli koekäytettävää valmistetta vastaava valmiste on hankintarenkaan käytössä hankintakaudella , Asiakas/Tilaaja maksaa koekäytettävästä valmisteesta enintään valikoimassa olevan valmisteen sopimushinnan. Muissa tapauksissa koekäyttövalmisteiden hinnat sovitaan erikseen Tarjoajan kanssa. 11. Tarjoajan yhteystiedot Tarjoajan on ilmoitettava liitteellä 3 pyydetyt yhteystiedot. Mikäli jokin liitteessä 3 mainituista yhteystiedoista muuttuu hankintaprosessin aikana, muutokset tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen 12. Päiväys ja allekirjoitus Tampereella Jaakko Herrala Toimitusjohtaja PSHP:n kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Hankintaan osallistuvat organisaatiot Hankinnan kohde Tarjoajaa koskevat vaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Tarjousta koskevat vaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Valmisteita koskevat tiedot (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 5a Tarjouspohja Liite 6 Puitesopimusmalli

15 15/41 LIITE 1 HANKINTAAN OSALLISTUVAT ORGANISAATIOT * pudotuspaikkoja, joihin toimitukset tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: PSHP:n sairaala-apteekin toimipisteet: *Tays sairaala-apteekki Lääketoimitus Lääkevalmistus Solunsalpaajavalmistus Annosjakelu Kliiniset lääketutkimukset *Tays sairaala-apteekki, infuusionestevarasto *Hatanpään lääkekeskus *Fimlab laboratoriot (2-3 pudotuspaikkaa, koskee alkoholeja) PSHP:n sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit (lääketoimitukset PSHP:n sairaala-apteekin toimipisteistä): Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Jämsä Kangasala Kihniö Kuhmoinen Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia Orivesi Parkano Pirkkala Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Sastamala Tampere Urjala Valkeakoski Vesilahti Virrat Ylöjärvi

16 16/41 PSHP:n sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet muut (lääketoimitukset PSHP:n sairaalaapteekin toimipisteistä): A-Klinikkasäätiö Alfakuntoutus Oy (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille) Coxa Oy Fimlab Laboratoriot Oy Attendo (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille) Jokilaakson Terveys Oy (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille) Pirkanmaan hoitokoti Puolustusvoimat Tammenlehväkeskus TAYS Sydänkeskus Oy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: *Seinäjoen keskussairaala, sairaala-apteekki Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit: JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ilmajoki Jalasjärvi Kurikka Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Evijärvi Kauhava Lappajärvi Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Lapuan kaupunki Ähtäri Seinäjoen kaupunki Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus Isokyrö Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet muut: Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus *Alajärvi, lääkekeskus (Vimpeli, Soini) Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä *Alavus, lääkekeskus (Kuortane, Töysä) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä *Kauhajoki, lääkekeskus (Karijoki) *Teuva, lääkekeskus (Isojoki)

17 17/41 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri: *Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinnan yksikön sairaala-apteekki Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit: Hattula Hausjärvi Hämeenlinna Janakkala Loppi Riihimäki Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille lääkehuoltonsa siirtäneet muut: Sisälähetys ry:n hoitoyksiköt Saattohoitokoti Koivikko Sotainvalidien hoitokoti Ilveskoti Puolustusvoimat *Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, lääkekeskus Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit: Forssa Humppila Jokioinen Somero Tammela Ypäjä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän lääkehuollon tulosalueen toimipisteet: *Päijät-Hämeen keskussairaala, Sairaala-apteekki, Lahti *Lääkekeskus, Hartola *Lääkekeskus, Orimattila *Lääkekeskus Salpakangas, Hollola *Lääkekeskus, Sysmä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kuntayhtymät (lääketoimitukset edellä luetelluista lääkehuollon tulosalueen toimipisteistä): Artjärvi Hartola Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Myrskylä Nastola

18 18/41 Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle lääkehuoltonsa siirtäneet muut (lääketoimitukset edellä luetelluista lääkehuollon tulosalueen toimipisteistä): Attendo (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille) *Heinola, lääkekeskus *Lahden kaupungin sairaala-apteekki Lahden kaupungin sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat: Asikkala Heinola (koneellisen annosjakelun osalta) Lahden kaupungin sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet muut: A-Klinikkasäätiö Lahden A-Klinikkatoimi Attendo (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille) Lahden Diakoniasäätiön Sotainvalidien veljeskoti Mediverkko (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille)

19 19/41 LIITE 2 HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat myyntiluvalliset lääkevalmisteet myyntilupaa odottavat lääkevalmisteet CE-merkityt apteekkituotteet muut lääkkeisiin rinnastettavat valmisteet ATC- KOODI KUVAUS A Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet tarjouspyyntö ei koske hammastahnoja eikä hammashoidon tarvikkeita kuten hammaslankoja ja -tikkuja tarjouspyyntö koskee 20 mikrogramman vahvuisista D3- vitamiinitabletti/kapselivalmisteista ainoastaan purkkipakkauksia B Veritautien lääkkeet B05-ryhmään kuuluvista infuusioneste- ja huuhtelunestepulloista /-pusseista tarjouspyyntö koskee vain valmisteista, joiden pakkaus ei sisällä PVC-muovia B05-ryhmään kuuluvista glukoosi-, natriumkloridi- ja ringerinfuusionesteistä tarjouspyyntö koskee vain kiinteän ripustimen sisältäviä pakkauksia tarjouspyyntö koskee myös hemodialyysikonsentraatteja, mutta tämän ryhmän osalta voidaan käyttää joko osin tai kokonaan edelliseen hankintakauteen liittyvää optiota kaudelle tarjouspyyntö koskee hemodialyysikonsentraattiryhmästä (B05ZA) seuraaviin tilaajien käytössä oleviin dialyysilaitteisiin soveltuvia 1+44 sekoitussuhteella olevia valmisteita: - Fresenius Medical Care Fresenius Medical Care Gambro AK 200 S kuivakonsentraatit - Gambro AK 200 Ultra S kuivakonsentraatit - Gambro AK 95 nestekonsentraatit - Gambro AK 96 nestekonsentraatit tarjouspyyntö koskee hemodialyysikonsentraattiryhmästä (B05ZA) myös keskuskonsentraattijakelujärjestelmään soveltuvia 1+44 sekoitussuhteella olevia A-konsentraattiliuoksia - Tällä hetkellä em. järjestelmä on käytössä Kanta-Hämeen keskussairaalan ja Seinäjoen keskussairaalan dialyysiyksiköissä. Taysin munuaiskeskuksen toiminta alkaa arviolta alkuvuodesta 2016, jolloin se siirtyy keskitettyyn konsentraattijakelujärjestelmään. tarjouspyyntö koskee paikallisesti käytettävistä hemostaateista (B02BC) ainoastaan B02BC30-ryhmän lääkkeeksi rekisteröityjä yhdistelmävalmisteita

20 20/41 tarjouspyyntö koskee myös kanyylin tukkeutumista estäviä liuoksia C Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet D Ihotautilääkkeet D02A-ryhmästä tarjouspyyntö koskee hajusteettomia - lanoliinivalmisteita - D02AB sinkkioksidivalmisteita - D02AE karbamidivalmisteita - D02AF salisyylihappovalmisteita - D02A-, D02AL-, D02AM-, D02AN-, D02AP -, D02AR- ja D02AXryhmistä vain käsivoiteita sekä perusvoiteita ja niihin rinnastettavia hajusteettomia valmisteita, joita käytetään ihon/ihottumien hoitoon - D02AX-ryhmästä lisäksi hajusteettomia suojavoiteita vaippa-alueelle D08AX08-ryhmästä tarjouspyyntö koskee ainoastaan pelkkää etanolia/denaturoitua etanolia vaikuttavana aineena sisältäviä ihodesinfektioaineita. Valmisteen mahdollisesti sisältämä väriaine ihon värjäämiseen sallitaan. D08AX08- ja V07AV01-ryhmistä tarjouspyyntö koskee sellaisia vähintään 80 painoprosenttia sisältäviä denaturoituja etanoleja (denaturoimisaine numero 12), jotka täyttävät EN standardin tai vastaavan muun testin asettamat vaatimukset kirurgiselle ihodesinfektioaineelle. tarjouspyyntö ei koske - mitään hajustettuja tuotteita - D02AA-, D02AC-, D02AD- ja D02B-ryhmiä - huulivoiteita - käsidesinfektiohuuhteita - kylpyaineita, pesuaineita, lääkeaineita sisältämättömiä shampoita/hiustenhoitoaineita, deodorantteja, antiperspirantteja ja rakkolaastareita - lääkeaineita sisältämättömiä haavanhoitovalmisteita kuten rasvasiteitä ja haavageelejä G Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit H Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet, lukuun ottamatta sukupuolihormoneja ja insuliineja J Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet tarjouspyyntö koskee myös rokotteita lukuun ottamatta influenssarokotteita tarjouspyyntö ei koske J01DC02-ryhmän1,5 g:n kefuroksiimivalmisteita, joita voidaan antaa ainoastaan injektiona iv-immunoglobuliineista (J06BA02) tarjouspyyntö koskee valmisteita, joiden

Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö 1/2015 hankintakaudelle 2016 2017. Informaatiotilaisuus 13.1.

Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö 1/2015 hankintakaudelle 2016 2017. Informaatiotilaisuus 13.1. Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö 1/2015 hankintakaudelle 2016 2017 Informaatiotilaisuus 13.1.2015 Hankintarengas Yhteishankintaa toteuttaa Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13)

SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13) SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13) Tämä dokumentti sisältää Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien sekä Ålands Hälso- och Sjukvårdin lääkkeiden

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot