LÄÄKEVALMISTEIDEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Dnro 1/2015 HANKINTAKAUDELLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKEVALMISTEIDEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Dnro 1/2015 HANKINTAKAUDELLE 2016-2017"

Transkriptio

1 1/41 LÄÄKEVALMISTEIDEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TUOTTEIDEN HANKINTAKAUDELLE Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos (jäljempänä Asiakas) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi) julkaistun hankintailmoituksen 2015-xxxxxx sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lääkevalmisteista ja niihin rinnastettavista tuotteista. Tässä tarjouspyynnössä Tilaajalla tarkoitetaan yhteishankintaan osallistuvia organisaatioita, jotka tekevät lääketilauksia. Toimittajalla tarkoitetaan Tarjoajaa, jonka kanssa on jo tehty puitesopimus. 1. Hankinnan tavoite ja kohde Yhteishankintaa toteuttaa Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän puolesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos. Hankintaan osallistuvat organisaatiot (liite 1) ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta johtuen valtuuttaneet ehdollisella valtakirjalla PSHP:n kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen tekemään hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan hankintaa koskevan puitesopimuksen. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus aiheuttaa merkittäviä muutoksia hankintarenkaaseen kuuluvissa organisaatioissa siten, ettei yhteishankintaan osallistuminen ole enää tarkoituksenmukaista, kyseisillä organisaatioilla on oikeus irtautua hankintayhteistyöstä. Irtautuminen voi tapahtua hankintaprosessin tai hankintakauden aikana. Em. tilanteessa Asiakas ilmoittaa asiasta Tarjoajille/Toimit-tajille välittömästi tiedon saatuaan. Kilpailutusprosessin aikana tiedotus tapahtuu internetsivulla ja sopimuskauden alettua sähköpostitse Toimittajien yhteyshenkilöille. Hankintaan kuuluu lisäksi liittymisoptio, joka koskee hankintaprosessin tai hankintakauden aikana yhteishankintaan osallistuviin organisaatioihin mahdollisesti liitettäviä lääkehuollon yksikköjä sekä hankintarenkaan jäsenten toiminta-alueeseen mahdollisesti liitettäviä kuntia, kuntayhtymiä tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita. Optio ei ole sitova, vaan hankintapäätökseen liittymisratkaisu tehdään aina tapauskohtaisen harkinnan, voimassa olevien sopimusten ja hankintalainsäädännön mukaan. Asiakkaalla on tarvittaessa oikeus siirtää kilpailuttaminen ja puitesopimusten tekeminen kolmannelle taholle, jolle Asiakkaan tehtävien hoitaminen siirretään.

2 2/41 Hankinnan kohteena ovat myyntiluvalliset lääkevalmisteet, CE-merkityt apteekkituotteet ja muut lääkkeisiin rinnastettavat valmisteet. Lisäksi hankinta koskee myyntilupaa odottavia lääkevalmisteita, joiden myyntilupaprosessi on kesken, mutta joiden suhteen on todennäköistä, että myyntilupa myönnetään ennen hankintakauden alkamista. Mikäli kilpailun voittajaksi valitaan valmiste, jonka myyntilupaprosessi, rinnakkaistuonnin lupaprosessi tai rinnakkaisjakelua koskeva ilmoitusprosessi on kesken, valitaan valmiste toiselle ja tarvittaessa myös kolmannelle sijalle jne. Jos ensimmäisellä sijalla oleva valmiste, jonka lupa- tai ilmoitusprosessi on kesken, vedetään pois tarjouksesta hankintapäätöksessä ilmoitettavaan päivämäärään mennessä, sopimus tehdään toisella (tai kolmannella jne.) sijalla olevasta valmisteesta. Tarjousta pyydetään myös inhalaatioanesteeteista ja hemodialyysikonsentraateista, mutta näiden valmisteiden osalta voidaan käyttää joko osin tai kokonaan edelliseen hankintakauteen liittyvää optiota kaudelle Tämän edellisen optiokauden hinnat on pyydetty toimittamaan tarjouspyynnön Dnro 1/2013 mukaisesti mennessä. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. Hankintaan osallistujat laativat hankintapäätösten perusteella valituista sopimusvalmisteista omat peruslääkevalikoimansa. 2. Sopimuskausi ja hankinnan arvioitu arvo Sopimuskausi on Inhalaatioanesteettien ja hemodialyysikonsentraattien osalta Asiakas varaa oikeuden jatkaa sopimusta optiokaudeksi joko yksittäisten tai kaikkien kyseisten valmisteiden osalta. Toimittajan on ilmoitettava Asiakkaalle optiokauden hinnat viimeistään , ja tämän jälkeen Asiakas ilmoittaa option käytöstä Toimittajalle mahdollisimman pian. Hankinnan arvioitu arvo sopimuskaudella tukkuhintoihin perustuen on noin 180 miljoonaa euroa. Valmisteiden geneerisen tason kulutusarvio hankintakaudelle (= 2 vuotta) ilmoitetaan tarjouspyyntöön liittyvässä WebMarelan sähköisessä tarjouspohjassa. Arvio perustuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Kanta-Hämeen keskussairaalan, Päijät-Hämeen keskussairaalan, Seinäjoen keskussairaalan ja Lahden kaupunginsairaalan sairaala-apteekkien asiakkaiden kulutusmääriin ajanjaksolta Hankinnan kokonaisarvo ja kulutustiedot ilmoitetaan Tarjoajille ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Asiakas/Tilaaja ei sitoudu ostamaan jatkossa vastaavaa määrää valmisteita, vaan määrä voi olla ilmoitettua suurempi tai pienempi.

3 3/41 3. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä ja hankinnan arvo ylittää EUkynnysarvon. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jossa hankintaa koskevat ehdot sovitaan sitovasti Asiakkaan ja Tarjoajan välisellä puitesopimuksella. Tarkoituksena on tehdä puitesopimuksia useiden Tarjoajien kanssa. Osatarjoukset otetaan huomioon valmistekohtaisesti. Tarjoajan tarjouksen tulee kuitenkin kattaa kaikki yhteishankintaan osallistuvat yksiköt (liite 1). Osatarjouksia vain tiettyihin yksiköihin ei siis sallita. Asiakas pidättää oikeuden määritellä hankinnan lopullisen valmistekohtaisen sisällön sekä tähän perustuen oikeuden hyväksyä vain osan tarjouksesta ja oikeuden jättää kaikki tarjoukset tai tarjousten osat hyväksymättä. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä Asiakkaan edellyttämällä tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei Asiakas voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, Asiakas voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta Tarjoajalle korvausta. 4. Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjouspohja ovat saatavissa ainoastaan suomen kielellä. Tarjoajalla on oikeus käyttää tätä aineistoa ainoastaan tarjouksen valmisteluun ja laatimiseen. Mikäli Tarjoaja käännättää tarjouspyyntöasiakirjat toiselle kielelle, Tarjoaja vastaa itse niiden oikeellisuudesta. 5. Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää tarjouspyynnön sisältöä koskevia lisätietoja lähettämällä suomenkieliset kysymykset osoitteeseen keskiviikkona kello mennessä. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Lääkehankinta ". Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan hankintayksikön internetsivuilla osoitteessa Asiakas ilmoittaa internetsivuilla, kun uusia kysymyksiä ja vastauksia ei enää julkaista. Tarjoajan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset em. internetsivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Asiakas tiedottaa kyseisillä internetsivuilla myös muista mahdollisista hankintaan liittyvistä asioista.

4 4/41 WebMarelan sähköistä tarjouspohjaa koskeviin teknisiin kysymyksiin vastataan saakka joko puhelimitse tai sähköpostitse 6. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoajan toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille Tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Asiakas tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Hintatietoja ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 7. Tarjouksen laatiminen Tarjous sisältää sekä kirjallisen että sähköisen osion. Kirjallisen tarjouksen tulee sisältää: tarjouspyynnön tarjouslomakkeet (liitteet 3, 4 ja 5) - tarjouslomakkeissa (liitteet 4 ja 5) vaaditut liitteet - mahdollinen tarjouslomakkeissa (liitteet 4 ja 5) vaadittu muistitikku, jonka päällä on Tarjoajan nimi hintatiedot sähköisen tarjouksen salauksessa käytetty tunnus Sähköisen tarjouksen tulee sisältää: tarjoajatiedot valmistetiedot hintatiedot arvonlisäverokannat jakelija mahdolliset lisätiedot tuoterivillä Sähköinen tarjous tehdään Asiakkaan toimittaman WebMarelan tarjouspohjan avulla, joka toimii vain Windows-ympäristössä. Tarjoajan tulee tarkistaa tarjouspohjaan esitäytetyt tiedot tarjoamiensa tuotteiden osalta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi vnrnumeroihin ja pakkauskertoimiin.

5 5/41 Sähköistä tarjousta pidetään ensisijaisena ja kirjallisia hintatietoja käytetään ainoastaan silloin, kun sähköistä tiedostoa ei saa avattua tietoteknisistä syistä. Edellä mainitussa tilanteessa Asiakas varaa kuitenkin oikeuden pyytää Tarjoajalta sähköisen tarjouksen uudelleen. Tällöin Asiakas tarkistaa, että sähköisen tarjouksen tiedot vastaavat kirjallisen tarjouksen tietoja, ja jos ne poikkeavat toisistaan, ainoastaan kirjallisen tarjouksen tiedot otetaan huomioon. Mikäli Asiakas huomaa tarjousten tarkastus- tai vertailuvaiheessa, että valmisteen tarjoushinnassa on ilmeinen virhe (esim. kahden eri pakkauskoon hinnat ovat menneet ristiin), se voidaan Asiakkaan niin päättäessä korjata, jos korjaaminen ei vaaranna Tarjoajien tasapuolista kohtelua. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki Tarjoajan ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää Tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Asiakkaalla on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset annetaan suomen kielellä, ellei muun kielen hyväksymisestä ole tarjouslomakkeissa erikseen mainittu. 8. Tarjousten jättäminen ja voimassaolo Tarjousasiakirjat pyydetään toimittamaan kolmena (3) identtisenä paperiversiona, suljetussa kirjekuoressa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamoon. Mahdollisia muistitikkuja riittää yksi kappale. Tarjousmerkki "Lääketarjous Dnro 1/2015" tulee mainita tarjouksessa ja kirjekuoressa. Paperiversioista yhden tulee olla alkuperäinen ja kaksi muuta saavat olla allekirjoituksineen alkuperäisen tarjouksen kopioita. Kirjallisen tarjouksen on oltava perillä kirjaamossa viimeistään klo Huom! Kirjaamoon osoitettu posti ja kuriirien tuomat lähetykset kulkevat Taysin lajittelukeskuksen (kirjeet) tai keskusvaraston (paketit) kautta, mikä tulee ottaa huomioon tarjouksen lähetysajankohdassa. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on ajoissa perillä kirjaamossa. Postiosoite: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kirjaamo PL Tampere Käyntiosoite: Tampereen yliopistollinen sairaala Kirjaamo Teiskontie 35 Rakennusosa N Tampere Avoinna arkisin klo

6 6/41 Sähköisen tarjouksen toimitusosoite on Sähköisen tarjouksen on oltava perillä viimeistään klo Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Päätöksenteon mahdollisesti viivästyessä Asiakas pidättää oikeuden neuvotella tarjousajan pidentämisestä. 9. Tarjousten käsittely Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Tarjousten avaaminen Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen (liitteen 3 mukaan) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (liitteiden 4 ja 5 mukaan) Tarjousten vertailu (tarjouspyynnön kohdan 10 mukaan) ja mahdolliset koekäytöt Hankintapäätösten teko Päätöksistä ilmoittaminen Tarjoajan antamaan sähköpostiosoitteeseen Puitesopimusten solmiminen Jälki-ilmoituksen tekeminen 10. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Ne tarjoukset ja valmisteet, jotka täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset, otetaan tarjousvertailuun. Hankinta ratkaistaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Vertailu tehdään pääsääntöisesti tuotekohtaisesti, lukuun ottamatta myöhemmin mainittuja tuoteryhmiä. Asiakas varaa oikeuden päättää, mitä vaikuttavia aineita, vahvuuksia ja lääkemuotoja vertaillaan keskenään. Asiakas ei välttämättä valitse valmisteita kaikista vaikuttavista aineista, vahvuuksista tai lääkemuodoista. Asiakas tekee vertailun yhteistyössä lääkehankintojen asiantuntijaryhmien jäsenten kanssa. Ryhmiin kuuluu asiantuntijoita kaikista hankintarenkaan sairaanhoitopiireistä. 1. Tuotekohtainen kiinteä ostohinta vuosille , painoarvo 50 % Tarjouksen hinnat on annettava kiintein hankintahinnoin koko hankintakaudeksi Valmiste voi saada enintään 50 hintapistettä. Tuotteen vertailuhintana käytetään jakeluyksikkökohtaista (esim. tabletti, ampulli, voidetuubi) tarjoushintaa. Jotta tarjoukset saadaan vertailukelpoisiksi keskenään, vertailussa voidaan käyttää tarvittaessa myös tarjoushintaa/mittayksikkö, annos, päivä tai hoitojakso, jos vertailtavien tuotteiden annostelu eroaa toisistaan. Jos vertailtavien valmisteiden pakkauskoot eroavat toisistaan, vertailussa otetaan huomioon myös tarvittava lääkemäärä/hoito, jolloin valituksi voi tulla myös yksikköhinnaltaan halvempi, mutta mittayksikköhinnaltaan kalliimpi valmiste.

7 7/41 Inhalaatioanesteettien hintavertailussa otetaan huomioon höyrystimien mahdolliseen vaihtoon liittyvinä hoitohenkilökunnan ja laiterekisteröinnin työkustannuksina 50 euroa/höyrystin. Vaihtokustannuksia laskettaessa vertailussa otetaan huomioon seuraavat höyrystinmäärät: - desfluraanihöyrystimet xx kpl - isofluraanihöyrystimet x kpl - sevofluraanihöyrystimet xx kpl Tarjoajan on mahdollista pyytää erikseen Asiakkaalta sähköpostiosoitteesta selvitys käytössä olevista höyrystinmalleista. Parenteraalisten kefuroksiimi (1,5 g)- ja metronidatsolivalmisteiden vertailtavissa yksikköhinnoissa otetaan huomioon ripustimen kustannukset 0,15 euroa/jakeluyksikkö, jos valmisteessa ei ole ripustinta. Koneelliseen annosjakeluun valmisteita valittaessa otetaan huomioon annosjakelukasettien kalibrointi- ja vaihtokustannukset 250 euroa/sairaala-apteekki. Jos annosjakeluyksiköllä on olemassa vertailtavasta tuotteesta kalibroitu kasetti, vaihtokustannuksia ei huomioida. Tarjoajan on mahdollista pyytää erikseen Asiakkaalta tarkempi selvitys annosjakelussa käytössä olevista valmisteista ja kaseteista sähköpostiosoitteesta 2. Tuotekohtainen käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön soveltuvuus, painoarvo 50 %: Tuotekohtainen käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön soveltuvuus arvioidaan potilaiden hoidon toteuttamiseen vaikuttavien lääketurvallisuuden, käytettävyyden ja vaikuttavuuden osalta, ja siitä voi saada enintään 50 soveltuvuuspistettä. Soveltuvuuden arvioinnissa hyödynnetään hankintarenkaan mahdollista aiempaa kokemusta vertailtavista valmisteista. Lääketurvallisuuden arvioinnissa huomioidaan potilaiden hoidon kannalta merkityksellisiä eroja vertailtavien valmisteiden välillä mm. haittavaikutuksissa, immunologisessa turvallisuudessa ja valmisteiden apuaineissa. - Maksimipistemäärä 20 pistettä Käytettävyyden arvioinnissa huomioidaan oleellisia eroja vertailtavien valmisteiden välillä mm. käyttökuntoon saattamisen ja käytön helppoudessa ja nopeudessa, säilytyksessä ja säilyvyydessä, hävikissä, ergonomiassa, työturvallisuudessa, parenteraalisten valmisteiden infusointiajassa sekä potilaan hoitomyöntyvyyteen vaikuttavissa tekijöissä. - Maksimipistemäärä 20 pistettä

8 8/41 Vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan potilaiden hoidon kannalta merkityksellisiä eroja vertailtavien valmisteiden välillä mm. farmakokineettisissä ja - dynaamisissa ominaisuuksissa, indikaatioissa ja vasteen kestossa. - Maksimipistemäärä 10 pistettä Pisteytys Painotetut hintapisteet lasketaan siten, että vertailuryhmän halvin jakeluyksikkökohtainen tai muu vertailukelpoinen tarjoushinta tai halvin tuoteryhmä saa 50 pistettä ja muut vertailuryhmän valmisteet/tuoteryhmät saavat pisteitä seuraavasti: halvimman valmisteen/tuoteryhmän hinta x 50 pistettä vertailuvalmisteen/vertailutuoteryhmän hinta Tuotekohtaisesta käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön soveltuvuudesta voi saada enintään 50 pistettä. Painotetut soveltuvuuspisteet lasketaan siten, että eniten soveltuvuuspisteitä saaneelle valmisteelle/tuoteryhmälle annetaan 50 pistettä ja muut vertailuryhmän valmisteet/tuoteryhmät saavat pisteitä seuraavasti: vertailuvalmisteen/-tuoteryhmän soveltuvuuspisteet eniten pisteitä saaneen valmisteen/tuoteryhmän soveltuvuuspisteet x 50 pistettä Lopuksi painotetut hintapisteet ja painotetut soveltuvuuspisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut valmiste/tuoteryhmä voittaa vertailun. Asiakas perustelee hankintapäätökset päätöspöytäkirjassa. Jos kaikille vertailuryhmän valmisteille annetaan soveltuvuudesta täydet pisteet, pisteytyksiä ei esitetä erikseen päätöspöytäkirjan liitteessä, koska tällöin valmisteen hinta ratkaisee automaattisesti painoarvon perusteella vertailun voittajan. Tuoteryhmittäin vertailtavat valmisteet Vertailtaessa valmisteita tuoteryhmäkohtaisesti samalta Tarjoajalta valitaan samalla kauppanimellä olevien tuotteiden eri vahvuuksia ja/tai pakkauskokoja. Tällöin vertailussa huomioidaan tuotteiden hintojen lisäksi niiden kulutusmäärät, jotka on ilmoitettu tarjouspohjassa. Soveltuvuus arvioidaan koko tuoteryhmälle, mutta arvioinnissa huomioidaan mahdolliset erot tuoteryhmän eri tuotteiden välillä. Tuoteryhmäkohtaiseen vertailuun on valittu tuotteita seuraavin perustein: valmisteita käytetään samassa parenteraalisessa potilasannoksessa vertailtavat valmisteet ovat keskenään eri vaikuttavaa ainetta (esim. protonipumpun estäjät ja pienimolekyyliset hepariinit) eri valmistajien valmisteiden käyttö ja/tai käyttökuntoon saattaminen eroavat huomattavasti toisistaan (esim. parenteraalisen ravitsemuksen yhdistelmävalmisteet)

9 9/41 parenteraalisten valmisteiden annosta voidaan joutua muuttamaan hoidon aikana ja käyttämään tällöin eri pakkauskokoja Seuraavat valmisteet vertaillaan tuoteryhmäkohtaisesti: protonipumpun estäjät antitrombiini pienimolekyyliset hepariinit alteplaasi hyytymistekijät B03XA-ryhmään kuuluvien anemialääkkeiden nefrologiset vahvuudet parenteraalisen ravitsemuksen yhdistelmävalmisteet parenteraalisista mikrobilääkkeistä o meropeneemi o vankomysiini o asikloviiri iv-immunoglobuliinit parenteraaliset solunsalpaajat ja monoklonaaliset vasta-aineet pegyloidut interferonit potilaskohtaisiin annospakkauksiin pakatut metadonioraaliliuokset parenteraaliset röntgen- ja magneettitehosteet parenteraaliset valmisteet, joissa on aloitus-/latausannos eri pakkauskoossa Suoratuonti-, rinnakkaisjakelu- ja rinnakkaistuontivalmisteita ei sekoiteta samaan parenteraaliseen potilasannokseen. Jos valmistetta on tarjottu useammalla edellä mainitulla statuksella, vertailu suoritetaan tuoteryhmäkohtaisesti. Tarjouskilpailun voittanutta tuoteryhmää voidaan tarvittaessa täydentää erityistilanteissa (esim. lapsi- ja tehohoitopotilaat, erityisindikaatiot) tarvittavilla valmisteilla. Tuotteiden ja tuoteryhmien soveltuvuuden arviointiin liittyviä tarkennuksia ATCryhmittäin Eri vaikuttavaa ainetta sisältävät protonipumppuinhibiittorivalmisteet (A02BC) vertaillaan keskenään hankintarenkaan asiantuntijoiden annosvastaavuusarvioiden mukaisesti. Eri vaikuttavaa ainetta sisältävien suolentyhjennysvalmisteiden (esim. A06AB58, A06AD10, A06AD15 ja A06AD65) hinnat vertaillaan keskenään yhteen suolentyhjennykseen tarvittavien valmistemäärien perusteella. Soveltuvuuden arvioinnissa arvostetaan mm. juotavan tyhjennysliuoksen pientä määrää sekä tyhjennykseen kuluvaa mahdollisimman lyhyttä aikaa. Pienimolekyyliset hepariinit (B01AB) vertaillaan keskenään indikaatioittain tuoteryhmäkohtaisesti tromboosiprofylaksia

10 10/41 akuutti koronaarisyndrooma akuutin syvän laskimotromboosin ja keuhkoembolian hoito munuaisten vajaatoiminta tromboosin ehkäisy elimistön ulkopuolisessa verenkierrossa hemodialyysin aikana Parenteraalisten rautavalmisteiden (B03AC) vertailussa huomioidaan kerralla annettava maksimi lääkemäärä sekä antonopeus. Etenkin polikliinisessa käytössä katsotaan eduksi mahdollisuus ison kerta-annoksen antamiseen ja nopeaan injektio-/infusointiaikaan. Fysiologisten natriumkloridi- ja glukoosi-infuusionesteiden (B05BB01 ja B05BA03) vertailussa otetaan huomioon perusnesteytyksen lisäksi pakkauksen ominaisuudet, jotka vaikuttavat eri käyttötarkoituksiin, kuten lääkelisäysten tekemiseen, keskitettyyn solunsalpaajien käyttökuntoon saattamiseen ja infuusion paineella antoon lisäystilavuuteen ergonomiaan käyttöturvallisuuteen yhteensopivuuteen erilaisten laitteiden kanssa Kierrätettävät muovipakkaukset katsotaan paremmin käyttötarkoitukseen soveltuvaksi kuin lasia ja PVC:tä sisältävät infuusionestepakkaukset. Parenteraalisen ravitsemuksen yhdistelmävalmisteet (B05BA10) vertaillaan tuoteryhmittäin kaksi- ja kolmikammiopussit erikseen. Vertailussa otetaan huomioon valmisteiden antoreitin (perifeerinen ja sentraalinen) lisäksi mm. pussien sisältämät neste- ja energiamäärät sekä pussien käyttömäärät. Hemodialyysihoidossa tarvittavat A-konsentraattiliuokset (B05ZA) vertaillaan elektrolyyttisisällön, litrahinnan ja pakkauskoon mukaan. Perusvoiteet (D02AL-D02AR) vertaillaan gramma-/millilitrahinnan, rasvapitoisuuden ja pakkauskoon mukaan ottaen huomioon, että potilaiden hoidossa on oltava käytettävissä valmisteita erilaisilla voidepohjilla ja erilaisina pakkauskokoina ja -muotoina. Iv-immunoglobuliinivalmisteet (J06BA02) vertaillaan tuoteryhmäkohtaisesti grammahinnan perusteella. Vertailussa otetaan huomioon infusointiaika, joka lasketaan 75 kg painavalle sekundääripuutospotilaalle, ja nopeus katsotaan eduksi säilytyslämpötila, jossa huoneenlämpösäilytys katsotaan eduksi Parenteraalisten solunsalpaajien ja monoklonaalisten vasta-aineiden (L01) soveltuvuuden vertailussa otetaan huomioon valmisteen lääkemuoto. Vertailussa arvostetaan lääkemuodon osalta eniten valmista injektio-/infuusionestettä, toiseksi

11 11/41 Hankinnan jakaminen eniten injektio-/infuusiokonsentraattia ja vähiten injektio-/infuusiokuiva-ainetta tai muuta useita työvaiheita vaativaa valmistetta. Solunsalpaajien ja monoklonaalisten vasta-aineiden subkutaani- ja iv-antotavat vertaillaan erikseen. Inhalaatioanesteettien (N01AB) vertailussa katsotaan työturvallisuussyistä eduksi se, että inhalaatioanesteettipakkaus on liitettävissä suoraan höyrystimeen ilman erillistä adapteria ja että pakkausmateriaali on rikkoutumaton. Viskoelastiset aineet (S01KA) Valintaperusteet täydennetään myöhemmin Kliiniset täydennysravintovalmisteet (V06) ryhmitellään vertailua varten millilitra-/grammahinnan, ravintosisällön, olomuodon ja käyttöaiheiden mukaisesti. Jos vertailtavien valmisteiden pakkauskoot eroavat toisistaan huomattavasti, vertailussa otetaan tarvittaessa huomioon myös mahdollinen hävikki. X-X -ryhmiin kuuluville ja muille vastaaville kliinisille täydennysravintovalmisteille tehdään aistinvarainen arviointi n. 20 henkilön toimesta. Arvioinnissa valmisteen tulee saada vähintään 3 pisteen keskiarvo arviointiasteikolla 1-5, jotta tuote voi tulla valituksi. Poikkeuksena voi olla vertailuryhmä, jossa yksikään valmiste ei saavuta keskiarvoa 3,0. Aistinvaraisesta arvioinnista saadut pisteet kerrotaan luvulla kahdeksan (8), jolloin maksimipistemääräksi aistinvaraisesta arvioinnista saadaan 40. Muusta soveltuvuudesta esim. pakkauksen ominaisuuksista voi saada enintään 10 soveltuvuuspistettä. Jodipitoisten tehosteaineiden (V08AB) vertailu tehdään tuoteryhmäkohtaisesti, jolloin tämän ryhmän eri vaikuttavia aineita sisältävät valmisteet ryhmitellään jodipitoisuuden ja pullokokojen mukaan siten, että hyvin lähellä toisiaan olevat vahvuudet (esim mg I/ml ja mg I/ml) muodostavat oman vertailuryhmän. Kokonaistaloudellisesti edullisin tuotesarja valitaan ensisijaiseen käyttöön ja toiseksi edullisin käytettäväksi yliherkkyysreaktioiden varalta. Valikoimaa täydennetään tarvittaessa esimerkiksi kardiologisille ja nefrologisille potilaille soveltuvilla valmisteilla. Magneettitehosteiden (V08CA) valinnassa huomioidaan valmisteen aiheuttama riski nefrogeenisen systeemisen fibroosin (NSF) muodostumiseen. Asiakkaan tavoitteena on valita kussakin vertailussa yksi valmiste, mutta valittavien valmisteiden on sovelluttava sekä vaativan erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarpeisiin, minkä vuoksi hankinta voidaan joutua jakamaan ja valitsemaan useampi valmiste.

12 12/41 Hankinta voidaan jakaa, jos valmisteita käytetään koneellisessa annosjakelussa. Annosjakeluvalmisteiden vertailu määritellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. pienistä pakkauksista on etua toiminnan luonteen vuoksi esimerkiksi puolustusvoimissa, ambulansseissa ja kouluterveydenhuollossa. pienistä pakkauksista on etua lääkehävikin pienentämiseksi erityisesti kalliiden lääkkeiden osalta. valmisteeseen liittyy korkea väärinkäyttöriski kuten PKV-lääkkeet ja huumausaineet. Tällöin valinnassa huomioidaan erilaiset käyttöympäristöt ja valittavaksi voi tulla useita eri pakkauskokoja. valmisteesta on saatavilla käyttövalmiita tai hyvin helposti käyttökuntoon saatettavia pakkausmuotoja, jotka voidaan katsoa perinteisesti käyttökuntoon saatettaviin pakkausmuotoihin verrattuna paremmin soveltuviksi ajansäästön ja käyttöturvallisuuden vuoksi tietyissä toimintayksiköissä, etenkin ensihoidossa ja leikkaussaleissa. valmisteiden välillä on eroa annosteluajassa tai maksimikerta-annoksessa, jolloin esimerkiksi polikliinisessa käytössä voidaan katsoa eduksi nopea annosteluaika ja/tai iso maksimikerta-annos. kokonaistaloudellisesti edullisin valmiste ei sovellu nenä-maha- ja PEGletkuannosteluun tai potilaille, joilla on nielemisvaikeuksia. kokonaistaloudellisesti edullisin valmiste ei sovellu kaikille potilasryhmille tai kaikkiin indikaatioihin. kyseessä on epilepsialääke. Vaikeahoitoisten epilepsiapotilaiden hoitoa on voitava jatkaa laitoshoidossa kotilääkkeellä, minkä vuoksi kokonaistaloudellisesti edullisimpien valmisteiden rinnalle voidaan valita myös muita vertailuryhmän valmisteita. valmisteen vaihto aiheuttaa potilaalle merkittävän vasta-aineiden muodostumisriskin tai kliinisesti merkittävän pitoisuuden muutoksen. Tällöin potilaan hoitoa on pystyttävä jatkamaan potilaalla aiemmin käytössä olleella valmisteella. määräaikaisesta potilaan itse kotona annostelemasta lääkevalmisteesta (esim. pegyloitu interferoni) tulee valituksi muu kuin kaudella pääsääntöisessä käytössä ollut valmiste. Aloitettuihin hoitoihin tulee voida käyttää samaa valmistetta hoidon loppuun asti. kyseessä on solunsalpaaja tai monoklonaalinen vasta-aine, joita käyttökuntoon saatetaan hankintarenkaassa erikokoisissa solunsalpaajalaboratorioissa, joiden lääkeainekulutukset ovat erilaisia. Tämän johdosta suurelle solunsalpaajalaboratoriolle soveltuvat pakkauskoot aiheuttavat pienille solunsalpaajalaboratorioille kohtuuttomasti lääkehävikkiä ja ongelmajätteistä aiheutuvia kustannuksia. Pienten pakkausten käyttö suurissa solunsalpaajalaboratorioissa puolestaan aiheuttaa ylimääräistä työtä ja mahdollisesti myös lisäkustannuksia suuremman yksikköhinnan muodossa. Hankinta voidaan jakaa siten, että valikoimassa on erikokoisiin solunsalpaajalaboratorioihin parhaiten soveltuvia ja siten kokonaistaloudellisesti edullisimpia valmisteita tarvittavine tasauspakkauksineen. tarvitaan sekä säilytysaineellinen että säilytysaineeton valmiste.

13 13/41 valmisteen käyttöön liittyy erilaisia potilaan itse käyttämiä antolaitteita (esim. astmalääkkeet), joita ei ole tarkoituksenmukaista vaihtaa lääkitysturvallisuuden ja hoitomyöntyvyyden vuoksi sairaalajakson ajaksi. Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekissa otetaan käyttöön vuonna 2016 keräilyvarastoautomaatti, joka pystyy käsittelemään vain tietyn muotoisia, kokoisia ja painoisia lääkepakkauksia. Automaatti ei voi käsitellä esimerkiksi pyöreäpintaisia lääkepurkkeja. Hankinta voidaan jakaa, mikäli kokonaistaloudellisesti edullisin valmiste ei sovellu keräilyvarastoautomaattiin. Koneellisen annosjakelun valmisteet Koneellisia annosjakelulaitteita on tällä hetkellä käytössä PSHP:n (Baxter FDS 330) ja Lahden kaupunginsairaalan (Tosho) sairaala-apteekeissa. Annosjakeluun valittavien tabletti- ja kapselivalmisteiden osalta edellytetään, että ne soveltuvat koneelliseen annosjakeluun fysikaalisten ominaisuuksiensa puolesta, joita ovat valmisteen muoto, lujuus, kosteus- ja valonherkkyys. Arvioinnissa käytetään hyväksi hankintaan osallistuvien annosjakeluyksiköiden käyttökokemuksia. Mikäli koneellisesti jaeltava määrä edellä mainituissa annosjakeluyksiköissä on yhteensä suurempi kuin X tablettia tai kapselia/vuosi, soveltuvuudessa otetaan huomioon myös valmisteen pakkausmuoto alla esitetyllä tavalla. Purkkipakkaus soveltuu läpipainopakkausta paremmin käytettäväksi koneellisessa annosjakelussa, jos tabletit/kapselit joudutaan purkamaan annostelukasettiin alkuperäisistä pakkauksistaan. Mikäli valmistetta käytetään vähäisiä määriä ja se annostellaan laitteelle ohisyöttönä, pakkausmuodolla ei ole merkitystä. Valittaessa valmisteita koneelliseen annosjakeluun otetaan huomioon annosjakelukasettien kalibrointi- ja vaihtokustannukset 250 euroa/sairaala-apteekki. Jos annosjakeluyksiköllä on olemassa vertailtavasta tuotteesta kalibroitu kasetti, vaihtokustannuksia ei huomioida. Tarjoajan on mahdollista pyytää erikseen Asiakkaalta tarkempi selvitys annosjakelussa käytössä olevista valmisteista ja kaseteista sähköpostiosoitteesta Tablettien ja kapseleiden säilyvyystutkimukset alkuperäispakkauksen ulkopuolella (open air -tutkimukset) pyydetään liittämään tarjoukseen, mikäli ne ovat saatavissa. Jos yrityksellä on isoja/annosjakeluun tarkoitettuja pakkauskokoja, niitä toivotaan tarjottavan annosjakelun tarpeisiin ja mainitsevan niistä tarjouspohjan tuotekohtaisilla inforiveillä. Koekäytöt Asiakkaalla/Tilaajalla on oikeus koekäyttää tarjottavaa valmistetta soveltuvuuden arvioinnin tueksi Asiakkaalle/Tilaajalle soveltuvana ajankohtana. Mikäli valmistetta ei ole mahdollista koekäyttää, Asiakkaalla on oikeus hylätä se. Asiakas/Tilaaja pyytää tarvittaessa Tarjoajalta koekäytettävät valmisteet. Jos valmisteella ei ole tarjousten käsittelyaikana myyntilupaa Suomessa, voidaan tekniseen koekäyttöön ottaa valmisteita myös erityisluvallisena.

14 14/41 Mikäli koekäytettävää valmistetta vastaava valmiste on hankintarenkaan käytössä hankintakaudella , Asiakas/Tilaaja maksaa koekäytettävästä valmisteesta enintään valikoimassa olevan valmisteen sopimushinnan. Muissa tapauksissa koekäyttövalmisteiden hinnat sovitaan erikseen Tarjoajan kanssa. 11. Tarjoajan yhteystiedot Tarjoajan on ilmoitettava liitteellä 3 pyydetyt yhteystiedot. Mikäli jokin liitteessä 3 mainituista yhteystiedoista muuttuu hankintaprosessin aikana, muutokset tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen 12. Päiväys ja allekirjoitus Tampereella Jaakko Herrala Toimitusjohtaja PSHP:n kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Hankintaan osallistuvat organisaatiot Hankinnan kohde Tarjoajaa koskevat vaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Tarjousta koskevat vaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Valmisteita koskevat tiedot (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 5a Tarjouspohja Liite 6 Puitesopimusmalli

15 15/41 LIITE 1 HANKINTAAN OSALLISTUVAT ORGANISAATIOT * pudotuspaikkoja, joihin toimitukset tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: PSHP:n sairaala-apteekin toimipisteet: *Tays sairaala-apteekki Lääketoimitus Lääkevalmistus Solunsalpaajavalmistus Annosjakelu Kliiniset lääketutkimukset *Tays sairaala-apteekki, infuusionestevarasto *Hatanpään lääkekeskus *Fimlab laboratoriot (2-3 pudotuspaikkaa, koskee alkoholeja) PSHP:n sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit (lääketoimitukset PSHP:n sairaala-apteekin toimipisteistä): Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Jämsä Kangasala Kihniö Kuhmoinen Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia Orivesi Parkano Pirkkala Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Sastamala Tampere Urjala Valkeakoski Vesilahti Virrat Ylöjärvi

16 16/41 PSHP:n sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet muut (lääketoimitukset PSHP:n sairaalaapteekin toimipisteistä): A-Klinikkasäätiö Alfakuntoutus Oy (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille) Coxa Oy Fimlab Laboratoriot Oy Attendo (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille) Jokilaakson Terveys Oy (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille) Pirkanmaan hoitokoti Puolustusvoimat Tammenlehväkeskus TAYS Sydänkeskus Oy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: *Seinäjoen keskussairaala, sairaala-apteekki Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit: JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ilmajoki Jalasjärvi Kurikka Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Evijärvi Kauhava Lappajärvi Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Lapuan kaupunki Ähtäri Seinäjoen kaupunki Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus Isokyrö Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet muut: Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus *Alajärvi, lääkekeskus (Vimpeli, Soini) Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä *Alavus, lääkekeskus (Kuortane, Töysä) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä *Kauhajoki, lääkekeskus (Karijoki) *Teuva, lääkekeskus (Isojoki)

17 17/41 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri: *Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinnan yksikön sairaala-apteekki Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit: Hattula Hausjärvi Hämeenlinna Janakkala Loppi Riihimäki Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille lääkehuoltonsa siirtäneet muut: Sisälähetys ry:n hoitoyksiköt Saattohoitokoti Koivikko Sotainvalidien hoitokoti Ilveskoti Puolustusvoimat *Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, lääkekeskus Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit: Forssa Humppila Jokioinen Somero Tammela Ypäjä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän lääkehuollon tulosalueen toimipisteet: *Päijät-Hämeen keskussairaala, Sairaala-apteekki, Lahti *Lääkekeskus, Hartola *Lääkekeskus, Orimattila *Lääkekeskus Salpakangas, Hollola *Lääkekeskus, Sysmä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kuntayhtymät (lääketoimitukset edellä luetelluista lääkehuollon tulosalueen toimipisteistä): Artjärvi Hartola Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Myrskylä Nastola

18 18/41 Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle lääkehuoltonsa siirtäneet muut (lääketoimitukset edellä luetelluista lääkehuollon tulosalueen toimipisteistä): Attendo (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille) *Heinola, lääkekeskus *Lahden kaupungin sairaala-apteekki Lahden kaupungin sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat: Asikkala Heinola (koneellisen annosjakelun osalta) Lahden kaupungin sairaala-apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet muut: A-Klinikkasäätiö Lahden A-Klinikkatoimi Attendo (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille) Lahden Diakoniasäätiön Sotainvalidien veljeskoti Mediverkko (Fimean luvalla niiltä osin, kun antaa palveluita kunnallisille asiakkaille)

19 19/41 LIITE 2 HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat myyntiluvalliset lääkevalmisteet myyntilupaa odottavat lääkevalmisteet CE-merkityt apteekkituotteet muut lääkkeisiin rinnastettavat valmisteet ATC- KOODI KUVAUS A Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet tarjouspyyntö ei koske hammastahnoja eikä hammashoidon tarvikkeita kuten hammaslankoja ja -tikkuja tarjouspyyntö koskee 20 mikrogramman vahvuisista D3- vitamiinitabletti/kapselivalmisteista ainoastaan purkkipakkauksia B Veritautien lääkkeet B05-ryhmään kuuluvista infuusioneste- ja huuhtelunestepulloista /-pusseista tarjouspyyntö koskee vain valmisteista, joiden pakkaus ei sisällä PVC-muovia B05-ryhmään kuuluvista glukoosi-, natriumkloridi- ja ringerinfuusionesteistä tarjouspyyntö koskee vain kiinteän ripustimen sisältäviä pakkauksia tarjouspyyntö koskee myös hemodialyysikonsentraatteja, mutta tämän ryhmän osalta voidaan käyttää joko osin tai kokonaan edelliseen hankintakauteen liittyvää optiota kaudelle tarjouspyyntö koskee hemodialyysikonsentraattiryhmästä (B05ZA) seuraaviin tilaajien käytössä oleviin dialyysilaitteisiin soveltuvia 1+44 sekoitussuhteella olevia valmisteita: - Fresenius Medical Care Fresenius Medical Care Gambro AK 200 S kuivakonsentraatit - Gambro AK 200 Ultra S kuivakonsentraatit - Gambro AK 95 nestekonsentraatit - Gambro AK 96 nestekonsentraatit tarjouspyyntö koskee hemodialyysikonsentraattiryhmästä (B05ZA) myös keskuskonsentraattijakelujärjestelmään soveltuvia 1+44 sekoitussuhteella olevia A-konsentraattiliuoksia - Tällä hetkellä em. järjestelmä on käytössä Kanta-Hämeen keskussairaalan ja Seinäjoen keskussairaalan dialyysiyksiköissä. Taysin munuaiskeskuksen toiminta alkaa arviolta alkuvuodesta 2016, jolloin se siirtyy keskitettyyn konsentraattijakelujärjestelmään. tarjouspyyntö koskee paikallisesti käytettävistä hemostaateista (B02BC) ainoastaan B02BC30-ryhmän lääkkeeksi rekisteröityjä yhdistelmävalmisteita

20 20/41 tarjouspyyntö koskee myös kanyylin tukkeutumista estäviä liuoksia C Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet D Ihotautilääkkeet D02A-ryhmästä tarjouspyyntö koskee hajusteettomia - lanoliinivalmisteita - D02AB sinkkioksidivalmisteita - D02AE karbamidivalmisteita - D02AF salisyylihappovalmisteita - D02A-, D02AL-, D02AM-, D02AN-, D02AP -, D02AR- ja D02AXryhmistä vain käsivoiteita sekä perusvoiteita ja niihin rinnastettavia hajusteettomia valmisteita, joita käytetään ihon/ihottumien hoitoon - D02AX-ryhmästä lisäksi hajusteettomia suojavoiteita vaippa-alueelle D08AX08-ryhmästä tarjouspyyntö koskee ainoastaan pelkkää etanolia/denaturoitua etanolia vaikuttavana aineena sisältäviä ihodesinfektioaineita. Valmisteen mahdollisesti sisältämä väriaine ihon värjäämiseen sallitaan. D08AX08- ja V07AV01-ryhmistä tarjouspyyntö koskee sellaisia vähintään 80 painoprosenttia sisältäviä denaturoituja etanoleja (denaturoimisaine numero 12), jotka täyttävät EN standardin tai vastaavan muun testin asettamat vaatimukset kirurgiselle ihodesinfektioaineelle. tarjouspyyntö ei koske - mitään hajustettuja tuotteita - D02AA-, D02AC-, D02AD- ja D02B-ryhmiä - huulivoiteita - käsidesinfektiohuuhteita - kylpyaineita, pesuaineita, lääkeaineita sisältämättömiä shampoita/hiustenhoitoaineita, deodorantteja, antiperspirantteja ja rakkolaastareita - lääkeaineita sisältämättömiä haavanhoitovalmisteita kuten rasvasiteitä ja haavageelejä G Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit H Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet, lukuun ottamatta sukupuolihormoneja ja insuliineja J Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet tarjouspyyntö koskee myös rokotteita lukuun ottamatta influenssarokotteita tarjouspyyntö ei koske J01DC02-ryhmän1,5 g:n kefuroksiimivalmisteita, joita voidaan antaa ainoastaan injektiona iv-immunoglobuliineista (J06BA02) tarjouspyyntö koskee valmisteita, joiden

Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö 1/2015 hankintakaudelle 2016 2017. Informaatiotilaisuus 13.1.

Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö 1/2015 hankintakaudelle 2016 2017. Informaatiotilaisuus 13.1. Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö 1/2015 hankintakaudelle 2016 2017 Informaatiotilaisuus 13.1.2015 Hankintarengas Yhteishankintaa toteuttaa Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella VARTOINTIPALVELUN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 24.10.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö Dnro 1/2017 hankintakaudelle Infotilaisuus 10.1.

Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö Dnro 1/2017 hankintakaudelle Infotilaisuus 10.1. Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden tarjouspyyntö Dnro 1/2017 hankintakaudelle 2018-2019 Infotilaisuus 10.1.2017 Hankintarengas Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA Opetushallitus (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne Hankintailmoitukset.fi -ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Hankittava ajoneuvo tulee työsuhdeautoksi ja tavoitteena on hankkia ajoneuvo tilaajan käyttöön huoltoleasing- sopimuksella.

Hankittava ajoneuvo tulee työsuhdeautoksi ja tavoitteena on hankkia ajoneuvo tilaajan käyttöön huoltoleasing- sopimuksella. Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö 28.11.2011 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne keskikokoisesta henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi. VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Tilaaja tai Haaga-Helia ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

19.9.2013 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE SEKÄ KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

19.9.2013 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE SEKÄ KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PAKETTIAUTON HANKINTA NURMIJÄRVEN KUNNALLE Nurmijärven kunnan nuorisopalvelut (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI 0 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI Jyväskylän yliopisto/yliopistopalvelut pyytää tarjoustanrie tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisista (offset-) painotuo tteista.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA 11.10.2016 PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntöä on päivitetty 11.10.2016 siten, että vertailuperusteita on muutettu. Vertailuperusteista on poistettu kriteeri, joka koski tarjoajan

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi.

RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi. RISTIJÄRVEN KUNTA/SIVISTYSTOIMI Aholantie 28 88400 Ristijärvi Sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano 044 7159 334 tiinaliisa.portano@ristijarvi.fi TARJOUSPYYNTÖ 1.4.2014 RISTIJÄRVEN KUNNAN OPPILASKULJETUSTEN

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (6) 1 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne päällystys-, jyrsintä- sekä asfalttipohjatöistä. Tarjousta pyydetään kahdelle (2) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

MALLITARJOUSPYYNTÖ. ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN / SEURAKUNNAN (yksikkö + hankinnan nimeäminen) HANKINTA

MALLITARJOUSPYYNTÖ. ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN / SEURAKUNNAN (yksikkö + hankinnan nimeäminen) HANKINTA 1(6) Hankintasäännön D 2 liite 2 MALLITARJOUSPYYNTÖ XX.XX.201X Mallitarjouspyyntö soveltuu käytettäväksi kansallisen kynnysarvon alittavien ja ylittävien tavara- ja palveluhankintojen valmistelussa. Mallitekstit

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

1.1 Kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot Tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot on kerrottu liitteessä 1-4.

1.1 Kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot Tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot on kerrottu liitteessä 1-4. AKUUTTIVASTAANOTON LÄÄKÄRIPALVELUJA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksikkö Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Y-tunnus 2265415-2 Postiosoite: PL 66, 85801 Haapajärvi Käyntiosoite: Kirkkokatu 2, 85801 Haapajärvi

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Verkkopalvelu-uudistus Oph.fi - Edu.fi

Verkkopalvelu-uudistus Oph.fi - Edu.fi TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 23.11.2017 OPH-2320-2017 Verkkopalvelu-uudistus Oph.fi - Edu.fi Opetushallitus (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne Hankintailmoitukset.fi-ilmoituskanavassa julkaistun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 18.12.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Viitasaaren kolmessa (3) kohteessa, Miekkarinteen- ja Tuulentuvan päiväkodeissa sekä kuntoutumiskoti Miekussa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN LÄÄKEHANKINTOJA KOSKEVAAN HANKINTAYHTEISTYÖHÖN. Alle 0,5 miljoonaa euroa 0,5-1,0 miljoonaa euroa 11 000 e Yli 5,0 miljoonaa euroa

ILMOITTAUTUMINEN LÄÄKEHANKINTOJA KOSKEVAAN HANKINTAYHTEISTYÖHÖN. Alle 0,5 miljoonaa euroa 0,5-1,0 miljoonaa euroa 11 000 e Yli 5,0 miljoonaa euroa C f b Kuvantamiskeskus- ja SAATE apteekkiliikelaitos 16.10.2014 1/? Tervey 11- L!114 Jakelussa mainitut / y6 Dd. 9Soc 2tYz ILMOITTAUTUMINEN LÄÄKEHANKINTOJA KOSKEVAAN HANKINTAYHTEISTYÖHÖN Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen tarjouspyyntö 13/2015 -infotilaisuus. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Työvoimakoulutuksen tarjouspyyntö 13/2015 -infotilaisuus. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Työvoimakoulutuksen tarjouspyyntö 13/2015 -infotilaisuus 1 Tarjouspyyntö Asiantuntija Anna-Liisa Holopainen 2 Hankinnan kohde 19.8.2015 julkaistu tarjouspyyntö: 23 työvoimakoulutusta Yhdellä koulutuskuvauksella

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖLUONNOS Lääkevalmisteet sekä niihin rinnastettavat valmisteet

TARJOUSPYYNTÖLUONNOS Lääkevalmisteet sekä niihin rinnastettavat valmisteet 1/18 TARJOUSPYYNTÖ 16522 TARJOUSPYYNTÖLUONNOS Lääkevalmisteet sekä niihin rinnastettavat valmisteet 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Marjo Jauhiainen puh. +358 447182916

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot