Hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan toimenkuvat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan toimenkuvat"

Transkriptio

1 1 HALLINTOMENETTELY NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:SSÄ Nurmijärven Golfklubin käytännön toiminta perustuu hallittuun vapaaehtoistyön, palkallisen työn sekä ostopalvelujen yhdistelmään, ja toiminta on organisoitu tapahtuvaksi hallituksen kulloinkin määräämien toimikuntien tai työryhmien avulla. Hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan toimenkuvat Hallitus Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita ja sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Näihin asioihin luetaan: yhdistyksen päätösten täytäntöönpano, omaisuuden hoitaminen, asioiden valmistelu päätöksen tekoa varten, yhdistyksen kokousten järjestäminen, palkatun henkilöstön ottaminen ja valvonta sekä yhdistyksen suhteiden hoitaminen muihin järjestöihin ja ulkopuolisiin tahoihin. Lisäksi hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden hallituksen jäsenen vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen muista jäsenistä on läsnä. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia, projektiryhmiä tai työryhmiä. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokoukselle ehdotuksen kunkin vuoden toimintasuunnitelmaksi, joka koostuu yleisistä asioista sekä hallituksen asettamien toimikuntien esittämistä asioista tavoitteineen. Toimintasuunnitelma sisältää myös yhdistyksen talousarvion. sekä puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-12 varsinaista jäsentä, jotka kukin valitaan kolmeksi (3) vuodeksi siten, että vuosittain aina kolmannes jäsenistä on erovuorossa. Hallitukseen pyritään mahdollisuuksien mukaan valitsemaan edustus kaikista hallituksen asettamista toimikunnista sekä Nurmijärven Golfkeskus Oy:n hallituksesta. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Yhdistyksen säännöt ja jäsenkriteerit sääntömuutosehdotukset seuran kokouksille jäsenyyskriteerit vuosittain - toimikuntien ja toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset hallitus vahvistaa nimeämiensä toimikuntien, työryhmien, toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset hallitus vahvistaa toimikuntien toimiin liittyvät pysyvät erillissäännöt ja -ohjeet - arkistointiohje - yhdistyksen toiminnan mittariston määrittely ja ylläpito sekä mittaustulosten yleinen tilastointi Erityisesti - jäsenrekisteri ja erilaiset jäsentilastot kokonaisjäsenmäärän kehitys vuotuinen jäsenanalyysi (miehet / naiset / pojat / tytöt; varsinaiset - / vuosijäsenet) - talouden tunnusluvut budjettivertailut 5 vuotta taaksepäin toimikuntakohtainen budjetti- ja tuloslaskelmaseuranta jäsenmaksujen suuruuden ja kokonaiskertymän kehitysvertailu - Visio, missio, strategia strategian tarkastelu (yhdessä Oy:n kanssa) vuosittain ennen yhdistyksen syyskokousta

2 2 - Taloussuunnittelu Joustava, strategian toteutumista varmistava taloussuunnittelu. Suunnitelman linjat päivitetään vuosittain strategian tarkistuksen yhteydessä Budjetointiperiaatteet budjetoinnin yleiset periaatteet budjetin laadinnan aikataulu ja vastuut Seuranta seurannan yleiset periaatteet raportoinnin aikataulut ja vastuut - Vuosikello Toimintavuosi jaetaan kolmeen pääjaksoon, jossa jaksoille kuvataan päätehtävät. Yleissuunnittelujakso (strategian tarkistus, toimintasuunnitelman ja budjetin laadinta) syys-loka-marraskuu Pelikautta valmisteleva jakso (toiminnan tarkemmat suunnittelut ja toimikuntakohtaiset valmistelut) marras-joulu-tammi-helmi-maalis-huhtikuu Pelikausi (toimintojen toteutus ja tilastoinnit) touko syyskuu - Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne Hallituksen työvaliokunta Hallituksen vuosittain asettama työvaliokunta valmistelee asioita hallitukselle esitettäväksi tai päättää työvaliokunnalle valtuutetuista asioista. Yhdistyksen toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta ja toimintojen koordinointi Klubikulttuurin kehitämistehtävät Työvaliokuntaan kuuluvat automaattisesti yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri sekä toiminnanjohtaja. Hallitus voi näiden lisäksi nimetä muitakin jäseniä työvaliokuntaan. Lisäksi työvaliokunta voi asioiden valmistelun tai käsittelyn niin vaatiessa, kutsua kokouksiinsa toimikuntien edustajia. - ansiomerkkisääntö - - ansiomerkki- ja pöytästandaariluettelo - Hole In One tilastot - Toimihenkilötaulukot (puheenjohtajat, sihteerit, kapteenit, seuran lp- ja rp-mestarit) - Klubitapahtumiin osallistujien määrät Työvaliokunta valmistelee hallitukselle erityisesti taloussuunnittelun tarkistukset, NGK:n golfyhteisön yhdistyksen hyväksyttyyn strategiaan pohjautuen vuosikello vrt. hallituksen vuosikello - Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

3 3 Toimikuntien toimenkuvat Yleistä Toimikuntien kokoonpano ja valinta Toimikuntien käytännön toiminta perustuu suurelta osin aktiivisiin vapaaehtoistyötä tekeviin jäseniin. Toimikunnat koostuvat 4-10 jäsenestä, jotka kutsutaan tai valitaan toimikuntiin pääsääntöisesti toistaiseksi. Toimikuntien tarve ja kokoonpano tarkistetaan seuraavaa toimintavuotta varten ennen klubin syyskokousta ja aina tarvittaessa. Toimikunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajan ja muut toimihenkilöt joko yksimielisesti tai enemmistövaalilla. Puheenjohtajan valinta vahvistetaan yhdistyksen hallituksessa. Toimikuntien edustus yhdistyksen hallituksessa Jokaisella toimikunnalla on edustus yhdistyksen hallituksessa Työnjako ja yleiset tehtävät Jollei toimikunnan tehtäväkuvauksen kohdalla ole muuta esitetty, kunkin Toimikunnan puheenjohtaja toimii kokousten koollekutsujana ja puheenjohtajana vastaa toimikunnan varojen käytöstä vastaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen laadinnasta. Toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee olla valmiina syyskokousta edeltävän hallituksen kokoukseen mennessä ja toimintakertomuksen vastaavasti ennen yhdistyksen kevätkokousta toimii toimikunnan edustajana yhdistyksen hallituksessa, jollei edustusta ole järjestetty muulla tavoin vastaa siitä, että toimikunnan tiedotustoiminta on organisoitu pitää yhteyttä muiden toimikuntien puheenjohtajiin, muiden seurojen vastaaviin toimikuntiin sekä muihin sidosryhmiin toimikunnan jäsenten vuotuinen muistaminen (esim ansiomerkkiesitykset, syntymäpäivälistojen vuotuinen tsekkaus, oman päätöstapahtuman järjestely) Toimikunnan sihteeri pitää kokouksista pöytäkirjaa ja jakaa sen postituslistan mukaan; toimikunnan jäsenille, yhdistyksen hallitukselle sekä toimistoon avustaa puheenjohtajaa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä toimintakertomuksen laadinnassa avustaa puheenjohtajaa toimintojen varmistamiseksi vastaa toimikunnan tiedottamisesta, jollei tehtävää ole erikseen jollekin toiselle vastuutettu Muut toimihenkilöt Toimikunnat voivat valita muitakin vapaaehtoisia toimihenkilöitä sekä käyttää tarvittaessa asiantuntijoita, talousarvionsa puitteissa.

4 4 Kenttätoimikunta Kenttätoimikunta toimii NGK:n golfyhteisössä klubin jäsenten, yhtiön hallituksen sekä kentänhoitoon palkatun henkilöstön etuja ja tehtävien hoitoa edistävänä tahona. järjestää yhdessä osakeyhtiön kanssa kentän kunnostustalkoita nimetä vuosittain kenttätoimikunnan edustajat VISIO 2020 seurantaryhmään ja osallistua sen toimintaan yhdessä osakeyhtiön kanssa; seurata kentän kuntoa, raportoida havainnoistaan sovitulla tavalla sekä antaa lausuntoja koskien kentän kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä; määritellä kentän paikallissäännöt ja kenttämerkinnät yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa; osallistua ympäristötyöryhmän katselmuksiin ja ympäristöohjelmien laadintaan; tarkistaa kentän merkinnät pelikauden alkaessa yhteistyössä kilpailutoimikunnan ja kenttämestarin kanssa. toimikunnan jäsenmäärä voi olla min - max toiminnanjohtaja / toimitusjohtaja, kenttämestari ja apulaiskenttämestarit osallistuvat tarvittaessa toimikunnan kokouksiin puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely toimikuntaan kutsutaan osakkaiden ja pelaajien edustajia vuotuisen tarpeen perusteella puheenjohtaja valitaan toimikunnan keskuudesta kentän paikallissääntöjen määritys vuosittain ympäristöohjelma ja opas (yhdessä tj:n ja kenttämestarin kanssa) kenttätalkoiden tilastointi - talkootunnit - osallistujamäärät (henkilömäärä) ssa lausunnot VISIO 2020 työryhmälle tarvitaanko talkoosuunnitelmaa? (laadinta yhdessä kenttämestarin kanssa: esim. rangepallojen keruu metsästä, lyöntijälkien korjaaminen väyliltä ennen mestiksiä, risusavotat koordinoituna yhtiön metsänhoito-ohjelman toteutukseen jne.) Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

5 5 Kilpailutoimikunta Kilpailutoimikunnan tehtävänä on NGK:n sisäisen kilpailutoiminnan ja siihen liittyvien toimien järjestäminen. laatii vuosittain vuoden loppuun mennessä ehdotuksen seuraavan vuoden kilpailukalenteriksi, ehdotus laaditaan yhteistyössä toiminnanjohtajan ja palvelupäällikön kanssa. Kilpailukalenteri liitetään osaksi klubin tapahtumakalenteria, jonka toiminnanjohtaja / palvelupäällikkö esittää hallituksen hyväksyttäväksi laatii hallitukselle ehdotuksen seuran kilpailumääräyksiksi vastaa kilpailuissa tarvittavien toimihenkilöiden koulutuksesta ja rekrytoinnista vastaa siitä, että kussakin kilpailussa on kilpailunjohtaja vastaa viikkokilpailujen tulosseurannasta yhdessä palvelupäällikön / caddiemastereiden kanssa vastaa siitä, että kussakin kilpailussa on kilpailumääräykset ja pelaajille kilpailuohjeet nimeää edustajansa osallistumaan kenttätoimikunnan kanssa paikallissääntöjen laadintaan sekä kentän merkintöjen tarkistamiseen vastaa kilpailutoiminnan tiedottamisesta SGL:oon, jäsenistölle, julkiselle sanalle sekä yhteistyöryhmille laatii vuosittain toimikunnan sisäisen tehtävien jaon puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely NGK:n kilpailukäsikirjan vuotuinen päivitys kilpailunjohtajan käsikirjan vuotuinen päivitys klubin kilpailujen osallistujamäärien kehitys viikkokilpailujen osallistujamäärät mestaruuskilpailutilastointi (osallistujamäärät, mitalistit) NGK:n sisäisen kilpailutoiminnan tavoitteet Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne - kilpailukalenteri, kilpailuohjeet ja määräykset - luettelo kilpailujen johtajista ja tuomareista - palkintobudjetti

6 6 Naistoimikunta Vastaa yhdistyksen naisjäsenten golfharrastuksen aktivoinnista, pelivalmiuksien kehittämisestä, viihtyvyydestä ja yhteishengestä yhdessä Ladykapteenin kanssa. Toimikunta edistää myös naisten ja tyttöjen toimintamahdollisuuksia seuratoiminnassa naispelaajien aktivointi ja pelitasoituksen kehittäminen peli- ja kilpailuvalmiuksien kehittäminen (mm. säännöt, pisteidenlasku, eri pelimuodot) toiminnasta tiedottaminen; sekä ulkoinen että sisäinen tiedotus tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen koulutuksen järjestäminen yhteistyö muiden toimikuntien kanssa naisten aktivoiminen osallistumaan erilaisiin klubin tapahtumiin, kilpailuihin ja viihtyisyyttä lisääviin sekä ympäristöä parantaviin toimiin puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Toimikunta ja toimikunnan puheenjohtaja valitaan vuosittain syksyllä järjestettävässä naisten yleisessä kokouksessa Herrasmiesgolfarin valintakriteerit birdiepuu / eclectic ohjeet Ladies Day kilpailujen osallistujamäärät koulutustapahtumien osallistujamäärät naisten seuraottelutilastointi (osallistujamäärät, voittajat) jäsenrekisterin erityistilastot Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

7 7 Senioritoimikunta Senioritoimikunnan tehtävänä on osaltaan edistää ja ylläpitää klubin yhteishenkeä, perinteitä sekä golfkulttuuria. Kehittää erityisesti seniorigolfia kunto- ja kilpaurheiluna sekä rohkaista ja tukea varttuneemmalla iällä aloittavia golfareita harrastuksensa alkuvaiheissa. Toimia yhteistyössä klubin muiden toimikuntien, SGL:n Uudenmaan alueen ja Suomen Golfliiton Senioreiden kanssa. pyrkii edistämään senioreiden golftaitoja ja tietämystä järjestää senioreille tapahtumia, koulutusta, valmennusta, talkoita ja vastaavia järjestää senioreiden seuraotteluita ja varmistaa niihin osallistumiset kannustaa osallistumaan senioreille tarkoitettuihin kilpailuihin osallistuu aktiivisesti seuran, alueen ja SGS:n toimintaan ja tapahtumiin puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Toimikunta ja toimikunnan puheenjohtaja valitaan vuosittain syksyllä järjestettävässä senioreiden yleisessä kokouksessa kilpailujen ja koulutusten osallistujamäärät jäsenrekisterin erityistilastot senioreiden seuraottelutilastointi (osallistujamäärät ja tulokset) Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

8 8 Kapteenit ja tasoitustoimikunta Kapteenien tehtävänä on kehittää ja ylläpitää seurahenkeä sekä yhteyksiä naapuriseuroihin. kapteenien tehtävät golfkulttuurin vaaliminen sääntötuntemuksen parantaminen tasoitusmääräysten soveltamisen ohjaus uusien golfareiden opastaminen ja mukaanotto golf-yhteisöön Golfkulttuurin vaaliminen Valtaosa kentän käyttäjistä on Nurmijärven Golfklubin omia jäseniä, joiden intressinä tulee olla peliturvallisuuden, pelin sujuvuuden ja kentän kunnon jatkuva vaaliminen. Valvonnan pääpainon on oltava pelaajien omassa itsevalvonnassa. Tämän toteuttamiseksi kapteenit: opastavat, neuvovat ja kouluttavat uusia golffareita kapteenien luennoilla ja kapteenin kierroksilla tiedottavat toiminnastaan ja toimialaansa kuuluvista asioista seuran tiedotuskanavissa Itsevalvonnan lisäksi kentällä tarvitaan myös näkyvää opastusta ja valvontaa. Kapteenit osallistuvat valvontatoimintaan osallistumalla valvojien koulutukseen ja laatimalla yhdessä toimitusjohtajan kanssa ohjeita valvojille Mikäli valvontatoimista huolimatta havaitaan käyttäytymis- tai sääntörikkomuksia, kapteenien velvollisuutena on rikkomuksen havaittuaan neuvoa ja opastaa huomauttaa määrätä kirjallisesti määräaikainen pelikielto klubin järjestämiin tapahtumiin ehdottaa hallitukselle jäsenen erottamista koskeva asia. Seurahengen kehittäminen ja yhteydet naapuriseuroihin Seurahengen ylläpitämiseksi kapteenien tehtävänä on valita joukkueet seuraotteluihin ja toimia näissä joukkueenjohtajana tai määrätä joukkueenjohtaja sijaisekseen Kapteenit osallistuvat eri seurojen järjestämiin kapteenien yhteiskokouksiin. Kapteenien valintamenettely kapteenit valitaan vuosittain seuran syyskokouksessa ohjeet kapteenin kierrosten kierrättäjille kentän valvojien ohjeet (yhdessä tj:n kanssa) klubin uusien jäsenten toimintaohje (infokirje) tasoitusmääräysten soveltamisohje Vinkkejä golfkentälle; etiketti / käyttäytyminen-ohje (sisältyy Talon Tavat oppaaseen) laadinta yhdessä tj:n kanssa) seuraottelujen tilastointi (tulokset ja osallistujamäärät) osallistujamäärät: kapteenin luennot, kapteenin kierrokset, kierrättäjien lukumäärä jäsenistön tasoitusten ja näissä tapahtuvien muutosten tilastointi harkinnanvaraisten tasoitusmuutosten määrä mahdollisten sanktioiden tilastointi Osallistuminen klubikulttuurin ja seurahengen kehittämiseen Jäsenistön sääntötuntemuksen parantaminen Vuosikello Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne - luettelo kapteenin kierroksen kierrättäjistä aikatauluineen

9 9 Valmennus- ja junioritoimikunta Valmennus- ja junioritoimikunta vastaa klubin yleisen golfkoulutuksen, aikuisten ja junioreiden valmennustoiminnan sekä klubin edustuspelaajien kilpailuasioiden kehittämisestä ja koordinoimisesta. Toimii tiiviissä yhteistyössä seuran pron ja eri toimikuntien kanssa jäsenistön pelitaitojen, golfkäyttäytymisen ja sääntötuntemuksen parantamiseksi 1. Koulutustoiminta Tehtävänä on järjestää klubin jäsenille harjoitusmahdollisuudet lajissa kehittymiseen, toiminta voi olla ympärivuotista. Toiminta suunnitellaan yhteistyössä pron kanssa. Varmistetaan riittävän monipuolisen opetus- ja kurssitoiminnan tarjonta sekä klubin jäsenille että avoimena kaikille. Seuraohjaajakoulutuksen jatkuvuudesta vastaaminen 2. Valmennustoiminta Lajiharjoitukset eri ryhmille: kausisuunnitelma ja henkilökohtainen harjoitussuunnitelma Fyysiset harjoitukset eri ryhmille: kausisuunnitelma ja henkilökohtainen harjoitussuunnitelma Mentaaliharjoitus eri ryhmille: pelaajan tarve arvioidaan erikseen, yleiseltä tasolta henkilökohtaisempaan. Kunto- ja lajitaitotesti: tehdään kolme kertaa vuodessa. Valmennuksen seuranta, analysointi ja palautteet: toteutuu harjoituspäiväkirjan perusteella. 3. Edustus- ja kilpapelaajien kilpailuasioiden hoitaminen Kilpailumaksujen laskutusluvat järjestäjille Majoitusvaraukset tarvittaessa Kuljetusjärjestelyt tarvittaessa Joukkuekilpailuiden ilmoittautumiset Henkilökohtaisten kilpailuiden ilmoittautumisten seuranta sekä suositukset osallistumisista, yhdessä pron kanssa. 4. Junioritoiminta Saada uusia junioreita innostumaan ja kehittymään lajissa. NGK-hengen luominen eri ikäisten ja tasoisten juniorien kesken. valintamenettely edustuspelaajien kulukorvaussääntö stipendisääntö urheilijasopimukset pro n / Oy:n ja Ry:n välinen sopimus harjoitusryhmien tilastoinnit (ryhmät, osallistujamäärät, harjoituskohtaiset määrät) edustuspelaajien tilastointi (osallistumiset, matkavuorokaudet) seuran pelaajien menestys arvokisoissa NGK edustuspelaajien vuotuinen sijoittuminen FGT / Order of Merit tilastoissa Pro n toiminnan tilastoinnin seuranta - alkeiskurssilaiset, green card suoritusten määrä - jäsenistön koulutuksen tilastointi (mm. ns. harkkaryhmät, klinikat jne) Edustuspelaamisen PTS, edustuspelaajien managerointi, jatkuvuus Golfkoulun kehittämissuunnitteluun osallistuminen Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

10 10 Tiedotustoiminta NGK golfyhteisön tiedotus pyrkii avoimuuteen, luotettavuuteen ja nopeuteen. Tiedotuksessa hyödynnetään viestintäteknologian uudistumisen tuomia mahdollisuuksia rinnan perinteisen klubilehden toimittamisen kanssa. puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne Markkinointitoiminta puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Klubitoiminta merkkipäivien muistamiset Hole In One muistamiset leikekirjan ylläpitäminen, klubikirjan ylläpitäminen Erityistehtävät: Yhdistyksen puheenjohtaja toimikuntien uusien puheenjohtajien ohjeistaminen ja perehdyttäminen tavoite- ja palautekeskustelujen käyminen toimikuntien puheenjohtajien kanssa tavoite- ja palautekeskustelujen käyminen toiminnanjohtajan kanssa johtaa yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä o toiminta- ja taloussuunnitelman sekä o toimintakertomuksen laatimisen. toimii hallituksen ja sen työvaliokunnan puheenjohtajana vastaa yhdistyksen taloudesta o johtaa budjetin laadinnan o seuraa toimikuntien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajan kanssa budjetin toteutumista; o esittelee tilinpäätöksen yhdistyksen kokoukselle kirjoittaa yhdistyksen nimen edustaa yhdistystä SGL:n kokouksissa ja elimissä pitää yhteyttä NGK Oy:n ja naapurigolfklubien johtoon vastaa palkitsemisesityksistä ja kunniajäseneksi kutsumisesityksistä yhdessä työvaliokunnan kanssa

11 11 Yhdistyksen sihteeri hallituksen ja työvaliokunnan sihteerin tehtävät hallituksen ja toimikuntien vuotuisten tavoitteiden toteutumisen seuranta osallistuu aktiivisesti seuran toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen toimii yhdistyksen, hallituksen ja tarvittaessa työvaliokunnan sihteerinä o valmistelee yleiskokousten esityslistat yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa o toimittaa kokouskutsut ja valmistelee hallituksen kokousten esityslistat yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa o huolehtii hallituksen kokousten ja tilaisuuksien järjestelyistä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa o pitää pöytäkirjaa johtaa ja valvoo hallituksen päätöksien toteutusta yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen arkiston hoidosta yhdessä toiminnanjohtajan ja hallintoassistentin kanssa hoitaa kutsut ja kokousjärjestelyt yhdistyksen kokouksiin yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Toiminnanjohtaja toiminnanjohtajan toimenkuva kehittää klubin toimintoja ja koordinoi klubin yhtiön ja muiden sidosryhmien yhteistyötä johtaa klubin toimistopalveluita osallistuu klubin hallituksen ja työvaliokunnan toimintaan asiantuntijana ja esittelijänä vastaa tiedonkulusta SGL:n ja klubin välillä vastaa toimikuntien järjestämien tapahtumien koordinoimisesta kentän käyttösuunnitelmaa laadittaessa osallistuu tarvittaessa toimikuntien toimintaan ja erityisesti kehittämishankkeiden suunnitteluun vastaa yhdistyksen markkinoinnista hyväksyy laskut valmistelee keskeiset sopimukset vastaa yhdistysrekisteri- ja veroilmoituksien teosta yhdessä hallintopäällikön kanssa vastaa yhdistyksen kirjeenvaihdosta esittelee jäsenasiat vastaa myönnettyjen ansiomerkkien ja annettujen muistoesineiden luetteloinnista erityisesti Budjetointi laatii tulevan toimintakauden budjetin työvaliokunnan ja eri toimikuntien puheenjohtajien ehdotusten perusteella esittelee laaditun budjetin hallituksen hyväksyttäväksi laatii tilikauden aikana kk-vertailut hallitukselle tuloslaskelmasta ja budjettiseurannasta raportoi hallitusta mahdollisista määrärahojen ylityksistä laatii pyydettäessä laskelmia investointien rahoituksesta ja kannattavuudesta Sijoitus tekee hallitukselle ehdotuksia käyttövarojen ylittävien varojen sijoittamisesta Palvelupäällikkö palvelupäällikön toimenkuvan mukaiset yhdistystä koskevat osat erityisesti caddiemasterpalvelujen koordinointi klubikilpailujen ja -tapahtumien sujuvuuden varmistamiseksi

12 12 Oy:n hallintopäällikkö hallintopäällikön toimenkuvan mukaiset yhdistystä koskevat osat ylläpitää jäsenrekisterin ja esikäsittelee jäsenhakemukset hoitaa seuran ja toimikuntien laskutuksen ja reskontran sekä maksuliikenteen ja kassan valmistelee kirjanpitomateriaalin hoitaa rutiini-ilmoitukset hoitaa klubin arkistoa erityisesti Talous ja kirjanpito laatii ja ylläpitää yhdistyksen tilikartan yhdessä toiminnanjohtajan kanssa valmistelee kirjanpitoaineiston tilitoimistolle o tarkastaa kulutositteiden hyväksymisen ja tiliöinnin o tiliotteiden tiliöinnit toimikunnittain o kassaraporttien tiliöinnit toimikunnittain o muistiotositteiden ja tilinpäätösvientien laatimisen o sopii uusien kirjanpitotilien avaamisesta sopii kirjanpitotoimiston kanssa kirjausten suorittamisesta toimittaa ja noutaa aineiston kirjanpitotoimistosta tarkastaa ja täsmää kirjanpitoaineiston osallistuu talouteen liittyvien viranomaisilmoitusten laatimiseen

HALLINTOMENETTELY NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:SSÄ

HALLINTOMENETTELY NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:SSÄ 1 HALLINTOMENETTELY NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:SSÄ 9.1.2014 Nurmijärven Golfklubin käytännön toiminta perustuu hallittuun vapaaehtoistyön, palkallisen työn sekä ostopalvelujen yhdistelmään, ja toiminta on

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Syyskokous 26.10.2013 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Yleistä Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1

SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1 SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1 YHDISTYKSEN TOIMINTAA OHJAAVAT - säännöt, hyväksytty 19.4.2006 Yhdistysrekisterissä - vaaliohjesääntö, hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 16.4.2011. - toimintaohjeet,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Syyskokous 17.11.2015 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yleistä Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit:

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: Juniori- ja valmennustoimikunta Juniori- ja Valmennustoiminnan jakautuminen eri tasoryhmiin ja toiminnan yleisperiaatteet vuodelle 2013: 1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: 1.1. Ryhmä 1, Valiopelaajat 1.1.1.

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. Tavoitteena on nostaa nuorisotoiminnan eri ulottuvuuksia esiin ja auttaa

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja muodostaminen Työhuonekunnan nimi on:... ja sen muodostavat... työskentelevät... kuuluvat jäsenet. 2 Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82 KORJAUSKEHOTUS Liite Säännöt pyydetään korjaamaan merkintöjen mukaisesti. Yhdistys voi hyväksyä korjausehdotukset sellaisenaan rastittamalla ao. ruudut. Kaikki asiakirjat on toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Suur Jämsän Moottoriklupi ry Säännöt ~ 1 ~ 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Yhdistyksen nimi: Kotipaikka: Suur-Jämsän Moottoriklupi r.y. Jämsän kaupunki, Keski-Suomessa, Länsi-Suomen

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa 18.4.2011 ja liiton vuosikokouksessa 29.7.2011. SUOMEN KOTISEUTULIITTO SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuusta säädetään laissa.

Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuusta säädetään laissa. 1 (6) Vahvistettu hallintoneuvostossa 05.11.2015 OSUUSPANKIN OHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesäännön tarkoitus Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston on vahvistettava pankin toimintaa koskeva ohjesääntö asioista,

Lisätiedot

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. Päiväys: 10.8 2007 HAVU KILTA:n säännöt. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on HAVU KILTA ja sen kotipaikka on TAMMELA. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta. TARKOITUS JA TOIMINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN AMPUJAT ry:n

POHJOIS-HÄMEEN AMPUJAT ry:n POHJOIS-HÄMEEN AMPUJAT ry:n PISTOOLI- JA KIVÄÄRIKERHON TOIMINTASÄÄNNÖT Nämä tiettävästi ensimmäiset kirjalliset P-HA ry:n PK-kerhon säännöt on hyväksytty PK-kerhon syyskokouksessa 29.10.2015 ja päätös

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Talousarvio 2013 Tulot Kpl Yks.hinta Yhteensä Jäsenmaksut aikuiset 630 60 37800 Jäsenmaksut nuoret 25 36 900 Jäsenmaksut juniorit 60 24 1440 Liittymismaksut

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot