Hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan toimenkuvat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan toimenkuvat"

Transkriptio

1 1 HALLINTOMENETTELY NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:SSÄ Nurmijärven Golfklubin käytännön toiminta perustuu hallittuun vapaaehtoistyön, palkallisen työn sekä ostopalvelujen yhdistelmään, ja toiminta on organisoitu tapahtuvaksi hallituksen kulloinkin määräämien toimikuntien tai työryhmien avulla. Hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan toimenkuvat Hallitus Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita ja sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Näihin asioihin luetaan: yhdistyksen päätösten täytäntöönpano, omaisuuden hoitaminen, asioiden valmistelu päätöksen tekoa varten, yhdistyksen kokousten järjestäminen, palkatun henkilöstön ottaminen ja valvonta sekä yhdistyksen suhteiden hoitaminen muihin järjestöihin ja ulkopuolisiin tahoihin. Lisäksi hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden hallituksen jäsenen vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen muista jäsenistä on läsnä. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia, projektiryhmiä tai työryhmiä. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokoukselle ehdotuksen kunkin vuoden toimintasuunnitelmaksi, joka koostuu yleisistä asioista sekä hallituksen asettamien toimikuntien esittämistä asioista tavoitteineen. Toimintasuunnitelma sisältää myös yhdistyksen talousarvion. sekä puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-12 varsinaista jäsentä, jotka kukin valitaan kolmeksi (3) vuodeksi siten, että vuosittain aina kolmannes jäsenistä on erovuorossa. Hallitukseen pyritään mahdollisuuksien mukaan valitsemaan edustus kaikista hallituksen asettamista toimikunnista sekä Nurmijärven Golfkeskus Oy:n hallituksesta. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Yhdistyksen säännöt ja jäsenkriteerit sääntömuutosehdotukset seuran kokouksille jäsenyyskriteerit vuosittain - toimikuntien ja toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset hallitus vahvistaa nimeämiensä toimikuntien, työryhmien, toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset hallitus vahvistaa toimikuntien toimiin liittyvät pysyvät erillissäännöt ja -ohjeet - arkistointiohje - yhdistyksen toiminnan mittariston määrittely ja ylläpito sekä mittaustulosten yleinen tilastointi Erityisesti - jäsenrekisteri ja erilaiset jäsentilastot kokonaisjäsenmäärän kehitys vuotuinen jäsenanalyysi (miehet / naiset / pojat / tytöt; varsinaiset - / vuosijäsenet) - talouden tunnusluvut budjettivertailut 5 vuotta taaksepäin toimikuntakohtainen budjetti- ja tuloslaskelmaseuranta jäsenmaksujen suuruuden ja kokonaiskertymän kehitysvertailu - Visio, missio, strategia strategian tarkastelu (yhdessä Oy:n kanssa) vuosittain ennen yhdistyksen syyskokousta

2 2 - Taloussuunnittelu Joustava, strategian toteutumista varmistava taloussuunnittelu. Suunnitelman linjat päivitetään vuosittain strategian tarkistuksen yhteydessä Budjetointiperiaatteet budjetoinnin yleiset periaatteet budjetin laadinnan aikataulu ja vastuut Seuranta seurannan yleiset periaatteet raportoinnin aikataulut ja vastuut - Vuosikello Toimintavuosi jaetaan kolmeen pääjaksoon, jossa jaksoille kuvataan päätehtävät. Yleissuunnittelujakso (strategian tarkistus, toimintasuunnitelman ja budjetin laadinta) syys-loka-marraskuu Pelikautta valmisteleva jakso (toiminnan tarkemmat suunnittelut ja toimikuntakohtaiset valmistelut) marras-joulu-tammi-helmi-maalis-huhtikuu Pelikausi (toimintojen toteutus ja tilastoinnit) touko syyskuu - Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne Hallituksen työvaliokunta Hallituksen vuosittain asettama työvaliokunta valmistelee asioita hallitukselle esitettäväksi tai päättää työvaliokunnalle valtuutetuista asioista. Yhdistyksen toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta ja toimintojen koordinointi Klubikulttuurin kehitämistehtävät Työvaliokuntaan kuuluvat automaattisesti yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri sekä toiminnanjohtaja. Hallitus voi näiden lisäksi nimetä muitakin jäseniä työvaliokuntaan. Lisäksi työvaliokunta voi asioiden valmistelun tai käsittelyn niin vaatiessa, kutsua kokouksiinsa toimikuntien edustajia. - ansiomerkkisääntö - - ansiomerkki- ja pöytästandaariluettelo - Hole In One tilastot - Toimihenkilötaulukot (puheenjohtajat, sihteerit, kapteenit, seuran lp- ja rp-mestarit) - Klubitapahtumiin osallistujien määrät Työvaliokunta valmistelee hallitukselle erityisesti taloussuunnittelun tarkistukset, NGK:n golfyhteisön yhdistyksen hyväksyttyyn strategiaan pohjautuen vuosikello vrt. hallituksen vuosikello - Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

3 3 Toimikuntien toimenkuvat Yleistä Toimikuntien kokoonpano ja valinta Toimikuntien käytännön toiminta perustuu suurelta osin aktiivisiin vapaaehtoistyötä tekeviin jäseniin. Toimikunnat koostuvat 4-10 jäsenestä, jotka kutsutaan tai valitaan toimikuntiin pääsääntöisesti toistaiseksi. Toimikuntien tarve ja kokoonpano tarkistetaan seuraavaa toimintavuotta varten ennen klubin syyskokousta ja aina tarvittaessa. Toimikunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajan ja muut toimihenkilöt joko yksimielisesti tai enemmistövaalilla. Puheenjohtajan valinta vahvistetaan yhdistyksen hallituksessa. Toimikuntien edustus yhdistyksen hallituksessa Jokaisella toimikunnalla on edustus yhdistyksen hallituksessa Työnjako ja yleiset tehtävät Jollei toimikunnan tehtäväkuvauksen kohdalla ole muuta esitetty, kunkin Toimikunnan puheenjohtaja toimii kokousten koollekutsujana ja puheenjohtajana vastaa toimikunnan varojen käytöstä vastaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen laadinnasta. Toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee olla valmiina syyskokousta edeltävän hallituksen kokoukseen mennessä ja toimintakertomuksen vastaavasti ennen yhdistyksen kevätkokousta toimii toimikunnan edustajana yhdistyksen hallituksessa, jollei edustusta ole järjestetty muulla tavoin vastaa siitä, että toimikunnan tiedotustoiminta on organisoitu pitää yhteyttä muiden toimikuntien puheenjohtajiin, muiden seurojen vastaaviin toimikuntiin sekä muihin sidosryhmiin toimikunnan jäsenten vuotuinen muistaminen (esim ansiomerkkiesitykset, syntymäpäivälistojen vuotuinen tsekkaus, oman päätöstapahtuman järjestely) Toimikunnan sihteeri pitää kokouksista pöytäkirjaa ja jakaa sen postituslistan mukaan; toimikunnan jäsenille, yhdistyksen hallitukselle sekä toimistoon avustaa puheenjohtajaa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä toimintakertomuksen laadinnassa avustaa puheenjohtajaa toimintojen varmistamiseksi vastaa toimikunnan tiedottamisesta, jollei tehtävää ole erikseen jollekin toiselle vastuutettu Muut toimihenkilöt Toimikunnat voivat valita muitakin vapaaehtoisia toimihenkilöitä sekä käyttää tarvittaessa asiantuntijoita, talousarvionsa puitteissa.

4 4 Kenttätoimikunta Kenttätoimikunta toimii NGK:n golfyhteisössä klubin jäsenten, yhtiön hallituksen sekä kentänhoitoon palkatun henkilöstön etuja ja tehtävien hoitoa edistävänä tahona. järjestää yhdessä osakeyhtiön kanssa kentän kunnostustalkoita nimetä vuosittain kenttätoimikunnan edustajat VISIO 2020 seurantaryhmään ja osallistua sen toimintaan yhdessä osakeyhtiön kanssa; seurata kentän kuntoa, raportoida havainnoistaan sovitulla tavalla sekä antaa lausuntoja koskien kentän kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä; määritellä kentän paikallissäännöt ja kenttämerkinnät yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa; osallistua ympäristötyöryhmän katselmuksiin ja ympäristöohjelmien laadintaan; tarkistaa kentän merkinnät pelikauden alkaessa yhteistyössä kilpailutoimikunnan ja kenttämestarin kanssa. toimikunnan jäsenmäärä voi olla min - max toiminnanjohtaja / toimitusjohtaja, kenttämestari ja apulaiskenttämestarit osallistuvat tarvittaessa toimikunnan kokouksiin puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely toimikuntaan kutsutaan osakkaiden ja pelaajien edustajia vuotuisen tarpeen perusteella puheenjohtaja valitaan toimikunnan keskuudesta kentän paikallissääntöjen määritys vuosittain ympäristöohjelma ja opas (yhdessä tj:n ja kenttämestarin kanssa) kenttätalkoiden tilastointi - talkootunnit - osallistujamäärät (henkilömäärä) ssa lausunnot VISIO 2020 työryhmälle tarvitaanko talkoosuunnitelmaa? (laadinta yhdessä kenttämestarin kanssa: esim. rangepallojen keruu metsästä, lyöntijälkien korjaaminen väyliltä ennen mestiksiä, risusavotat koordinoituna yhtiön metsänhoito-ohjelman toteutukseen jne.) Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

5 5 Kilpailutoimikunta Kilpailutoimikunnan tehtävänä on NGK:n sisäisen kilpailutoiminnan ja siihen liittyvien toimien järjestäminen. laatii vuosittain vuoden loppuun mennessä ehdotuksen seuraavan vuoden kilpailukalenteriksi, ehdotus laaditaan yhteistyössä toiminnanjohtajan ja palvelupäällikön kanssa. Kilpailukalenteri liitetään osaksi klubin tapahtumakalenteria, jonka toiminnanjohtaja / palvelupäällikkö esittää hallituksen hyväksyttäväksi laatii hallitukselle ehdotuksen seuran kilpailumääräyksiksi vastaa kilpailuissa tarvittavien toimihenkilöiden koulutuksesta ja rekrytoinnista vastaa siitä, että kussakin kilpailussa on kilpailunjohtaja vastaa viikkokilpailujen tulosseurannasta yhdessä palvelupäällikön / caddiemastereiden kanssa vastaa siitä, että kussakin kilpailussa on kilpailumääräykset ja pelaajille kilpailuohjeet nimeää edustajansa osallistumaan kenttätoimikunnan kanssa paikallissääntöjen laadintaan sekä kentän merkintöjen tarkistamiseen vastaa kilpailutoiminnan tiedottamisesta SGL:oon, jäsenistölle, julkiselle sanalle sekä yhteistyöryhmille laatii vuosittain toimikunnan sisäisen tehtävien jaon puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely NGK:n kilpailukäsikirjan vuotuinen päivitys kilpailunjohtajan käsikirjan vuotuinen päivitys klubin kilpailujen osallistujamäärien kehitys viikkokilpailujen osallistujamäärät mestaruuskilpailutilastointi (osallistujamäärät, mitalistit) NGK:n sisäisen kilpailutoiminnan tavoitteet Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne - kilpailukalenteri, kilpailuohjeet ja määräykset - luettelo kilpailujen johtajista ja tuomareista - palkintobudjetti

6 6 Naistoimikunta Vastaa yhdistyksen naisjäsenten golfharrastuksen aktivoinnista, pelivalmiuksien kehittämisestä, viihtyvyydestä ja yhteishengestä yhdessä Ladykapteenin kanssa. Toimikunta edistää myös naisten ja tyttöjen toimintamahdollisuuksia seuratoiminnassa naispelaajien aktivointi ja pelitasoituksen kehittäminen peli- ja kilpailuvalmiuksien kehittäminen (mm. säännöt, pisteidenlasku, eri pelimuodot) toiminnasta tiedottaminen; sekä ulkoinen että sisäinen tiedotus tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen koulutuksen järjestäminen yhteistyö muiden toimikuntien kanssa naisten aktivoiminen osallistumaan erilaisiin klubin tapahtumiin, kilpailuihin ja viihtyisyyttä lisääviin sekä ympäristöä parantaviin toimiin puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Toimikunta ja toimikunnan puheenjohtaja valitaan vuosittain syksyllä järjestettävässä naisten yleisessä kokouksessa Herrasmiesgolfarin valintakriteerit birdiepuu / eclectic ohjeet Ladies Day kilpailujen osallistujamäärät koulutustapahtumien osallistujamäärät naisten seuraottelutilastointi (osallistujamäärät, voittajat) jäsenrekisterin erityistilastot Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

7 7 Senioritoimikunta Senioritoimikunnan tehtävänä on osaltaan edistää ja ylläpitää klubin yhteishenkeä, perinteitä sekä golfkulttuuria. Kehittää erityisesti seniorigolfia kunto- ja kilpaurheiluna sekä rohkaista ja tukea varttuneemmalla iällä aloittavia golfareita harrastuksensa alkuvaiheissa. Toimia yhteistyössä klubin muiden toimikuntien, SGL:n Uudenmaan alueen ja Suomen Golfliiton Senioreiden kanssa. pyrkii edistämään senioreiden golftaitoja ja tietämystä järjestää senioreille tapahtumia, koulutusta, valmennusta, talkoita ja vastaavia järjestää senioreiden seuraotteluita ja varmistaa niihin osallistumiset kannustaa osallistumaan senioreille tarkoitettuihin kilpailuihin osallistuu aktiivisesti seuran, alueen ja SGS:n toimintaan ja tapahtumiin puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Toimikunta ja toimikunnan puheenjohtaja valitaan vuosittain syksyllä järjestettävässä senioreiden yleisessä kokouksessa kilpailujen ja koulutusten osallistujamäärät jäsenrekisterin erityistilastot senioreiden seuraottelutilastointi (osallistujamäärät ja tulokset) Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

8 8 Kapteenit ja tasoitustoimikunta Kapteenien tehtävänä on kehittää ja ylläpitää seurahenkeä sekä yhteyksiä naapuriseuroihin. kapteenien tehtävät golfkulttuurin vaaliminen sääntötuntemuksen parantaminen tasoitusmääräysten soveltamisen ohjaus uusien golfareiden opastaminen ja mukaanotto golf-yhteisöön Golfkulttuurin vaaliminen Valtaosa kentän käyttäjistä on Nurmijärven Golfklubin omia jäseniä, joiden intressinä tulee olla peliturvallisuuden, pelin sujuvuuden ja kentän kunnon jatkuva vaaliminen. Valvonnan pääpainon on oltava pelaajien omassa itsevalvonnassa. Tämän toteuttamiseksi kapteenit: opastavat, neuvovat ja kouluttavat uusia golffareita kapteenien luennoilla ja kapteenin kierroksilla tiedottavat toiminnastaan ja toimialaansa kuuluvista asioista seuran tiedotuskanavissa Itsevalvonnan lisäksi kentällä tarvitaan myös näkyvää opastusta ja valvontaa. Kapteenit osallistuvat valvontatoimintaan osallistumalla valvojien koulutukseen ja laatimalla yhdessä toimitusjohtajan kanssa ohjeita valvojille Mikäli valvontatoimista huolimatta havaitaan käyttäytymis- tai sääntörikkomuksia, kapteenien velvollisuutena on rikkomuksen havaittuaan neuvoa ja opastaa huomauttaa määrätä kirjallisesti määräaikainen pelikielto klubin järjestämiin tapahtumiin ehdottaa hallitukselle jäsenen erottamista koskeva asia. Seurahengen kehittäminen ja yhteydet naapuriseuroihin Seurahengen ylläpitämiseksi kapteenien tehtävänä on valita joukkueet seuraotteluihin ja toimia näissä joukkueenjohtajana tai määrätä joukkueenjohtaja sijaisekseen Kapteenit osallistuvat eri seurojen järjestämiin kapteenien yhteiskokouksiin. Kapteenien valintamenettely kapteenit valitaan vuosittain seuran syyskokouksessa ohjeet kapteenin kierrosten kierrättäjille kentän valvojien ohjeet (yhdessä tj:n kanssa) klubin uusien jäsenten toimintaohje (infokirje) tasoitusmääräysten soveltamisohje Vinkkejä golfkentälle; etiketti / käyttäytyminen-ohje (sisältyy Talon Tavat oppaaseen) laadinta yhdessä tj:n kanssa) seuraottelujen tilastointi (tulokset ja osallistujamäärät) osallistujamäärät: kapteenin luennot, kapteenin kierrokset, kierrättäjien lukumäärä jäsenistön tasoitusten ja näissä tapahtuvien muutosten tilastointi harkinnanvaraisten tasoitusmuutosten määrä mahdollisten sanktioiden tilastointi Osallistuminen klubikulttuurin ja seurahengen kehittämiseen Jäsenistön sääntötuntemuksen parantaminen Vuosikello Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne - luettelo kapteenin kierroksen kierrättäjistä aikatauluineen

9 9 Valmennus- ja junioritoimikunta Valmennus- ja junioritoimikunta vastaa klubin yleisen golfkoulutuksen, aikuisten ja junioreiden valmennustoiminnan sekä klubin edustuspelaajien kilpailuasioiden kehittämisestä ja koordinoimisesta. Toimii tiiviissä yhteistyössä seuran pron ja eri toimikuntien kanssa jäsenistön pelitaitojen, golfkäyttäytymisen ja sääntötuntemuksen parantamiseksi 1. Koulutustoiminta Tehtävänä on järjestää klubin jäsenille harjoitusmahdollisuudet lajissa kehittymiseen, toiminta voi olla ympärivuotista. Toiminta suunnitellaan yhteistyössä pron kanssa. Varmistetaan riittävän monipuolisen opetus- ja kurssitoiminnan tarjonta sekä klubin jäsenille että avoimena kaikille. Seuraohjaajakoulutuksen jatkuvuudesta vastaaminen 2. Valmennustoiminta Lajiharjoitukset eri ryhmille: kausisuunnitelma ja henkilökohtainen harjoitussuunnitelma Fyysiset harjoitukset eri ryhmille: kausisuunnitelma ja henkilökohtainen harjoitussuunnitelma Mentaaliharjoitus eri ryhmille: pelaajan tarve arvioidaan erikseen, yleiseltä tasolta henkilökohtaisempaan. Kunto- ja lajitaitotesti: tehdään kolme kertaa vuodessa. Valmennuksen seuranta, analysointi ja palautteet: toteutuu harjoituspäiväkirjan perusteella. 3. Edustus- ja kilpapelaajien kilpailuasioiden hoitaminen Kilpailumaksujen laskutusluvat järjestäjille Majoitusvaraukset tarvittaessa Kuljetusjärjestelyt tarvittaessa Joukkuekilpailuiden ilmoittautumiset Henkilökohtaisten kilpailuiden ilmoittautumisten seuranta sekä suositukset osallistumisista, yhdessä pron kanssa. 4. Junioritoiminta Saada uusia junioreita innostumaan ja kehittymään lajissa. NGK-hengen luominen eri ikäisten ja tasoisten juniorien kesken. valintamenettely edustuspelaajien kulukorvaussääntö stipendisääntö urheilijasopimukset pro n / Oy:n ja Ry:n välinen sopimus harjoitusryhmien tilastoinnit (ryhmät, osallistujamäärät, harjoituskohtaiset määrät) edustuspelaajien tilastointi (osallistumiset, matkavuorokaudet) seuran pelaajien menestys arvokisoissa NGK edustuspelaajien vuotuinen sijoittuminen FGT / Order of Merit tilastoissa Pro n toiminnan tilastoinnin seuranta - alkeiskurssilaiset, green card suoritusten määrä - jäsenistön koulutuksen tilastointi (mm. ns. harkkaryhmät, klinikat jne) Edustuspelaamisen PTS, edustuspelaajien managerointi, jatkuvuus Golfkoulun kehittämissuunnitteluun osallistuminen Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

10 10 Tiedotustoiminta NGK golfyhteisön tiedotus pyrkii avoimuuteen, luotettavuuteen ja nopeuteen. Tiedotuksessa hyödynnetään viestintäteknologian uudistumisen tuomia mahdollisuuksia rinnan perinteisen klubilehden toimittamisen kanssa. puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne Markkinointitoiminta puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Klubitoiminta merkkipäivien muistamiset Hole In One muistamiset leikekirjan ylläpitäminen, klubikirjan ylläpitäminen Erityistehtävät: Yhdistyksen puheenjohtaja toimikuntien uusien puheenjohtajien ohjeistaminen ja perehdyttäminen tavoite- ja palautekeskustelujen käyminen toimikuntien puheenjohtajien kanssa tavoite- ja palautekeskustelujen käyminen toiminnanjohtajan kanssa johtaa yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä o toiminta- ja taloussuunnitelman sekä o toimintakertomuksen laatimisen. toimii hallituksen ja sen työvaliokunnan puheenjohtajana vastaa yhdistyksen taloudesta o johtaa budjetin laadinnan o seuraa toimikuntien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajan kanssa budjetin toteutumista; o esittelee tilinpäätöksen yhdistyksen kokoukselle kirjoittaa yhdistyksen nimen edustaa yhdistystä SGL:n kokouksissa ja elimissä pitää yhteyttä NGK Oy:n ja naapurigolfklubien johtoon vastaa palkitsemisesityksistä ja kunniajäseneksi kutsumisesityksistä yhdessä työvaliokunnan kanssa

11 11 Yhdistyksen sihteeri hallituksen ja työvaliokunnan sihteerin tehtävät hallituksen ja toimikuntien vuotuisten tavoitteiden toteutumisen seuranta osallistuu aktiivisesti seuran toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen toimii yhdistyksen, hallituksen ja tarvittaessa työvaliokunnan sihteerinä o valmistelee yleiskokousten esityslistat yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa o toimittaa kokouskutsut ja valmistelee hallituksen kokousten esityslistat yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa o huolehtii hallituksen kokousten ja tilaisuuksien järjestelyistä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa o pitää pöytäkirjaa johtaa ja valvoo hallituksen päätöksien toteutusta yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen arkiston hoidosta yhdessä toiminnanjohtajan ja hallintoassistentin kanssa hoitaa kutsut ja kokousjärjestelyt yhdistyksen kokouksiin yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Toiminnanjohtaja toiminnanjohtajan toimenkuva kehittää klubin toimintoja ja koordinoi klubin yhtiön ja muiden sidosryhmien yhteistyötä johtaa klubin toimistopalveluita osallistuu klubin hallituksen ja työvaliokunnan toimintaan asiantuntijana ja esittelijänä vastaa tiedonkulusta SGL:n ja klubin välillä vastaa toimikuntien järjestämien tapahtumien koordinoimisesta kentän käyttösuunnitelmaa laadittaessa osallistuu tarvittaessa toimikuntien toimintaan ja erityisesti kehittämishankkeiden suunnitteluun vastaa yhdistyksen markkinoinnista hyväksyy laskut valmistelee keskeiset sopimukset vastaa yhdistysrekisteri- ja veroilmoituksien teosta yhdessä hallintopäällikön kanssa vastaa yhdistyksen kirjeenvaihdosta esittelee jäsenasiat vastaa myönnettyjen ansiomerkkien ja annettujen muistoesineiden luetteloinnista erityisesti Budjetointi laatii tulevan toimintakauden budjetin työvaliokunnan ja eri toimikuntien puheenjohtajien ehdotusten perusteella esittelee laaditun budjetin hallituksen hyväksyttäväksi laatii tilikauden aikana kk-vertailut hallitukselle tuloslaskelmasta ja budjettiseurannasta raportoi hallitusta mahdollisista määrärahojen ylityksistä laatii pyydettäessä laskelmia investointien rahoituksesta ja kannattavuudesta Sijoitus tekee hallitukselle ehdotuksia käyttövarojen ylittävien varojen sijoittamisesta Palvelupäällikkö palvelupäällikön toimenkuvan mukaiset yhdistystä koskevat osat erityisesti caddiemasterpalvelujen koordinointi klubikilpailujen ja -tapahtumien sujuvuuden varmistamiseksi

12 12 Oy:n hallintopäällikkö hallintopäällikön toimenkuvan mukaiset yhdistystä koskevat osat ylläpitää jäsenrekisterin ja esikäsittelee jäsenhakemukset hoitaa seuran ja toimikuntien laskutuksen ja reskontran sekä maksuliikenteen ja kassan valmistelee kirjanpitomateriaalin hoitaa rutiini-ilmoitukset hoitaa klubin arkistoa erityisesti Talous ja kirjanpito laatii ja ylläpitää yhdistyksen tilikartan yhdessä toiminnanjohtajan kanssa valmistelee kirjanpitoaineiston tilitoimistolle o tarkastaa kulutositteiden hyväksymisen ja tiliöinnin o tiliotteiden tiliöinnit toimikunnittain o kassaraporttien tiliöinnit toimikunnittain o muistiotositteiden ja tilinpäätösvientien laatimisen o sopii uusien kirjanpitotilien avaamisesta sopii kirjanpitotoimiston kanssa kirjausten suorittamisesta toimittaa ja noutaa aineiston kirjanpitotoimistosta tarkastaa ja täsmää kirjanpitoaineiston osallistuu talouteen liittyvien viranomaisilmoitusten laatimiseen

HALLINTOMENETTELY NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:SSÄ

HALLINTOMENETTELY NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:SSÄ 1 HALLINTOMENETTELY NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:SSÄ 9.1.2014 Nurmijärven Golfklubin käytännön toiminta perustuu hallittuun vapaaehtoistyön, palkallisen työn sekä ostopalvelujen yhdistelmään, ja toiminta on

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Talousarvio 2015 Tulot Kpl Yks.hinta sis. alv10% Yhteensä alv0% Jäsenmaksut aikuiset 320 75 21818 Jäsenmaksut nuoret 5 45 205 Jäsenmaksut

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Syyskokous 26.10.2013 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Yleistä Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja,

Lisätiedot

5 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja klubin kapteeni sekä naisten kapteeni. 8 Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma

5 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja klubin kapteeni sekä naisten kapteeni. 8 Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma TUUSULAN GOLFKLUBI RY Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen Esityslista Aika 27.11.2017 klo 18.00 Paikka Tuusulan Golfklubi Rantatie 2, 04310 Tuusula 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 1 KUORON TOIMIKUNNAT 1.1. Musiikkilautakunta Musiikkilautakunnan muodostavat laulunjohtaja, puheenjohtaja, isäntä, sihteeri, nuotistonhoitaja ja syyskokouksen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Uusien jäsenten perehdyttäminen. Seuran kapteeni Hanno Strang

Uusien jäsenten perehdyttäminen. Seuran kapteeni Hanno Strang 1 Uusien jäsenten perehdyttäminen Seuran kapteeni Hanno Strang 5.7.2011 Espoo Ringside Golf Oy Espoo Ringside Golf Ry Golfyhteisö 2 Muut toimijat Ringside Golf Klubiravintola Merja ja Harry Wegelius Pro-shop

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Syyskokous 3.11.2017 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 Yleistä Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja,

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Seuran toiminta tapahtuu toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien vetäjät ovat hallituksen jäseniä. Toimikunnille annetaan omat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Syyskokous 20.10.2012 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI

LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI Toiminnasta vastaa juniori- ja valmennustoimikunta jonka edustaja toimii hallituksessa. 1.2. JUNIORI- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA Toimikuntaan

Lisätiedot

Naistoimikunnan toiminta 2016 Kohderyhmä Osallistujat

Naistoimikunnan toiminta 2016 Kohderyhmä Osallistujat Naistoimikunnan toiminta 2016 Kohderyhmä Osallistujat Kauden avajaistapahtuma: kauden toiminnan esittely,, hyvä tilaisuus tutustuminen, golfiin liittyvää ohjelmaa uusille jäsenille 34 Kisat Avauskisa Naisten

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Syyskokous 17.11.2015 NURMIJÄRVEN GOLFKLUBIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yleistä Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti golfpeliin liittyviä kilpailuja,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

olla konkurssissa Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen

olla konkurssissa Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen HALLITUS (1/4) Yhdistyksellä on oltava hallitus Hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja Puheenjohtajan tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen, jonka kotipaikka

Lisätiedot

Nimenkirjoitusoikeus

Nimenkirjoitusoikeus Treffi 2 Keitä ovat luottamushenkilöt ja mitä he tekevät? Luottamushenkilöiden tehtäviä Tulosta, leikkaa, sekoita ja jaa tasaisesti ryhmien kesken Puheenjohtaja (älä paljasta opiskelijalle) Nimenkirjoitusoikeus

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Tarinagolf ry. V A R S I N A I N E N S Y Y S K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio 26.11.2015, klo 18.00

Tarinagolf ry. V A R S I N A I N E N S Y Y S K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio 26.11.2015, klo 18.00 Tarinagolf ry. V A R S I N A I N E N S Y Y S K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio 26.11.2015, klo 18.00 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

SF-Caravan Kuopion Seutu ry HALLINTOSÄÄNTÖ HALLITUKSEN TEHTÄVÄNÄ ON

SF-Caravan Kuopion Seutu ry HALLINTOSÄÄNTÖ HALLITUKSEN TEHTÄVÄNÄ ON 1 SF-Caravan Kuopion Seutu ry HALLINTOSÄÄNTÖ HALLITUKSEN TEHTÄVÄNÄ ON * Edustaa yhdistystä * Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja * Valita hallitukselle sihteeri * Muodostaa tarvittaessa keskuudestaan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1

SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1 SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1 YHDISTYKSEN TOIMINTAA OHJAAVAT - säännöt, hyväksytty 19.4.2006 Yhdistysrekisterissä - vaaliohjesääntö, hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 16.4.2011. - toimintaohjeet,

Lisätiedot

KANKAISTEN GOLF ry Masku

KANKAISTEN GOLF ry Masku KANKAISTEN GOLF ry Masku 27.01.2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Seuran toiminta tapahtuu toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien vetäjät ovat hallituksen jäseniä. Toimikunnille annetaan omat

Lisätiedot

1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi.

1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi. 1(1) LTKY:n retkeilykerho Ulvovan Suden säännöt: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja vastuu 1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi. 2 Kerhon

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Ultimatejaoston toimintaohje

Ultimatejaoston toimintaohje 1 Johdanto Ultimatejaoston toimintaohje 1.1 Taustaa Vuonna 1998 liiton operatiivinen toiminta siirrettiin hallituksen kokouksista eri lajeihin keskittyvien jaostojen vastuulle. Samalla hallituksen jäsenmäärä

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö

Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 ALUEJAOSTOJEN OHJESÄÄNTÖ Käsitelty AVK:ssa 25.4.2008 Käsitelty ja hyväksytty SRL:n hallituksessa 16.11.2008 Käsitelty ja hyväksytty Keski-Suomen aluejaoston hallituksessa

Lisätiedot

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry Säännöt Rekisterinumero 25.275 Seuran nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry, Föreningen för

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1 Yhdistyksen nimi on Helsingin freelancenäyttelijäyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

VÄESTÖLIITTO RY:N SÄÄNNÖT

VÄESTÖLIITTO RY:N SÄÄNNÖT VÄESTÖLIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Väestöliitto ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. 2 Liitto on yhdistyslain tarkoittama poliittisesti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013 Seuraohjelma oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013 Liittohallituspäätös 16.12.2013 Tavoite: laajentaa oto seuravalmennuksen piiriin kuuluvien seurojen määrää max. 10 seuralla

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

OAJ SATAKUNTA. OAJ:n Satakunnan alueyhdistys ry

OAJ SATAKUNTA. OAJ:n Satakunnan alueyhdistys ry OAJ SATAKUNTA 24.3.2017 1 OAJ:n toiminnan kivijalka vastaa paikallisesta edunvalvonnasta yhteistyössä luottamus- ja pääluottamusmiesten kanssa tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa

Lisätiedot

Tapion Sulka ry toimintasäännöt

Tapion Sulka ry toimintasäännöt Tapion Sulka ry toimintasäännöt Sivu 1 (7) Sisällysluettelo I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus... 3 II Seuran jäsenet... 3 III Liittymis- ja jäsenmaksut... 4 IV Seuran kokoukset... 4 V Seuran asioiden

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen opiskelijain Yhdistys SYNAPSI ry:n säännöt

Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen opiskelijain Yhdistys SYNAPSI ry:n säännöt Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen opiskelijain Yhdistys SYNAPSI ry:n säännöt Yleiset määräykset Nimi ja kotipaikka Kieli 1 Yhdistyksen nimi on Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain

Lisätiedot

SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tarkoitus ja toiminta

SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tarkoitus ja toiminta SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Yhdistyksen kotipaikka on ja toimialue on SAARIJÄRVI-SEURA R.Y. Saarijärven kunta Saarijärvi Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT AVAINALUEET: GLT on piirihallituksen jäsen GLT laatii vuosittain johtajakoulutussuunnitelman yhdessä GLT -tiimin kanssa GLT laatii

Lisätiedot