Hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan toimenkuvat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan toimenkuvat"

Transkriptio

1 1 HALLINTOMENETTELY NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:SSÄ Nurmijärven Golfklubin käytännön toiminta perustuu hallittuun vapaaehtoistyön, palkallisen työn sekä ostopalvelujen yhdistelmään, ja toiminta on organisoitu tapahtuvaksi hallituksen kulloinkin määräämien toimikuntien tai työryhmien avulla. Hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan toimenkuvat Hallitus Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita ja sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Näihin asioihin luetaan: yhdistyksen päätösten täytäntöönpano, omaisuuden hoitaminen, asioiden valmistelu päätöksen tekoa varten, yhdistyksen kokousten järjestäminen, palkatun henkilöstön ottaminen ja valvonta sekä yhdistyksen suhteiden hoitaminen muihin järjestöihin ja ulkopuolisiin tahoihin. Lisäksi hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden hallituksen jäsenen vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen muista jäsenistä on läsnä. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia, projektiryhmiä tai työryhmiä. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokoukselle ehdotuksen kunkin vuoden toimintasuunnitelmaksi, joka koostuu yleisistä asioista sekä hallituksen asettamien toimikuntien esittämistä asioista tavoitteineen. Toimintasuunnitelma sisältää myös yhdistyksen talousarvion. sekä puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-12 varsinaista jäsentä, jotka kukin valitaan kolmeksi (3) vuodeksi siten, että vuosittain aina kolmannes jäsenistä on erovuorossa. Hallitukseen pyritään mahdollisuuksien mukaan valitsemaan edustus kaikista hallituksen asettamista toimikunnista sekä Nurmijärven Golfkeskus Oy:n hallituksesta. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Yhdistyksen säännöt ja jäsenkriteerit sääntömuutosehdotukset seuran kokouksille jäsenyyskriteerit vuosittain - toimikuntien ja toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset hallitus vahvistaa nimeämiensä toimikuntien, työryhmien, toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset hallitus vahvistaa toimikuntien toimiin liittyvät pysyvät erillissäännöt ja -ohjeet - arkistointiohje - yhdistyksen toiminnan mittariston määrittely ja ylläpito sekä mittaustulosten yleinen tilastointi Erityisesti - jäsenrekisteri ja erilaiset jäsentilastot kokonaisjäsenmäärän kehitys vuotuinen jäsenanalyysi (miehet / naiset / pojat / tytöt; varsinaiset - / vuosijäsenet) - talouden tunnusluvut budjettivertailut 5 vuotta taaksepäin toimikuntakohtainen budjetti- ja tuloslaskelmaseuranta jäsenmaksujen suuruuden ja kokonaiskertymän kehitysvertailu - Visio, missio, strategia strategian tarkastelu (yhdessä Oy:n kanssa) vuosittain ennen yhdistyksen syyskokousta

2 2 - Taloussuunnittelu Joustava, strategian toteutumista varmistava taloussuunnittelu. Suunnitelman linjat päivitetään vuosittain strategian tarkistuksen yhteydessä Budjetointiperiaatteet budjetoinnin yleiset periaatteet budjetin laadinnan aikataulu ja vastuut Seuranta seurannan yleiset periaatteet raportoinnin aikataulut ja vastuut - Vuosikello Toimintavuosi jaetaan kolmeen pääjaksoon, jossa jaksoille kuvataan päätehtävät. Yleissuunnittelujakso (strategian tarkistus, toimintasuunnitelman ja budjetin laadinta) syys-loka-marraskuu Pelikautta valmisteleva jakso (toiminnan tarkemmat suunnittelut ja toimikuntakohtaiset valmistelut) marras-joulu-tammi-helmi-maalis-huhtikuu Pelikausi (toimintojen toteutus ja tilastoinnit) touko syyskuu - Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne Hallituksen työvaliokunta Hallituksen vuosittain asettama työvaliokunta valmistelee asioita hallitukselle esitettäväksi tai päättää työvaliokunnalle valtuutetuista asioista. Yhdistyksen toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta ja toimintojen koordinointi Klubikulttuurin kehitämistehtävät Työvaliokuntaan kuuluvat automaattisesti yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri sekä toiminnanjohtaja. Hallitus voi näiden lisäksi nimetä muitakin jäseniä työvaliokuntaan. Lisäksi työvaliokunta voi asioiden valmistelun tai käsittelyn niin vaatiessa, kutsua kokouksiinsa toimikuntien edustajia. - ansiomerkkisääntö - - ansiomerkki- ja pöytästandaariluettelo - Hole In One tilastot - Toimihenkilötaulukot (puheenjohtajat, sihteerit, kapteenit, seuran lp- ja rp-mestarit) - Klubitapahtumiin osallistujien määrät Työvaliokunta valmistelee hallitukselle erityisesti taloussuunnittelun tarkistukset, NGK:n golfyhteisön yhdistyksen hyväksyttyyn strategiaan pohjautuen vuosikello vrt. hallituksen vuosikello - Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

3 3 Toimikuntien toimenkuvat Yleistä Toimikuntien kokoonpano ja valinta Toimikuntien käytännön toiminta perustuu suurelta osin aktiivisiin vapaaehtoistyötä tekeviin jäseniin. Toimikunnat koostuvat 4-10 jäsenestä, jotka kutsutaan tai valitaan toimikuntiin pääsääntöisesti toistaiseksi. Toimikuntien tarve ja kokoonpano tarkistetaan seuraavaa toimintavuotta varten ennen klubin syyskokousta ja aina tarvittaessa. Toimikunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajan ja muut toimihenkilöt joko yksimielisesti tai enemmistövaalilla. Puheenjohtajan valinta vahvistetaan yhdistyksen hallituksessa. Toimikuntien edustus yhdistyksen hallituksessa Jokaisella toimikunnalla on edustus yhdistyksen hallituksessa Työnjako ja yleiset tehtävät Jollei toimikunnan tehtäväkuvauksen kohdalla ole muuta esitetty, kunkin Toimikunnan puheenjohtaja toimii kokousten koollekutsujana ja puheenjohtajana vastaa toimikunnan varojen käytöstä vastaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen laadinnasta. Toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee olla valmiina syyskokousta edeltävän hallituksen kokoukseen mennessä ja toimintakertomuksen vastaavasti ennen yhdistyksen kevätkokousta toimii toimikunnan edustajana yhdistyksen hallituksessa, jollei edustusta ole järjestetty muulla tavoin vastaa siitä, että toimikunnan tiedotustoiminta on organisoitu pitää yhteyttä muiden toimikuntien puheenjohtajiin, muiden seurojen vastaaviin toimikuntiin sekä muihin sidosryhmiin toimikunnan jäsenten vuotuinen muistaminen (esim ansiomerkkiesitykset, syntymäpäivälistojen vuotuinen tsekkaus, oman päätöstapahtuman järjestely) Toimikunnan sihteeri pitää kokouksista pöytäkirjaa ja jakaa sen postituslistan mukaan; toimikunnan jäsenille, yhdistyksen hallitukselle sekä toimistoon avustaa puheenjohtajaa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä toimintakertomuksen laadinnassa avustaa puheenjohtajaa toimintojen varmistamiseksi vastaa toimikunnan tiedottamisesta, jollei tehtävää ole erikseen jollekin toiselle vastuutettu Muut toimihenkilöt Toimikunnat voivat valita muitakin vapaaehtoisia toimihenkilöitä sekä käyttää tarvittaessa asiantuntijoita, talousarvionsa puitteissa.

4 4 Kenttätoimikunta Kenttätoimikunta toimii NGK:n golfyhteisössä klubin jäsenten, yhtiön hallituksen sekä kentänhoitoon palkatun henkilöstön etuja ja tehtävien hoitoa edistävänä tahona. järjestää yhdessä osakeyhtiön kanssa kentän kunnostustalkoita nimetä vuosittain kenttätoimikunnan edustajat VISIO 2020 seurantaryhmään ja osallistua sen toimintaan yhdessä osakeyhtiön kanssa; seurata kentän kuntoa, raportoida havainnoistaan sovitulla tavalla sekä antaa lausuntoja koskien kentän kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä; määritellä kentän paikallissäännöt ja kenttämerkinnät yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa; osallistua ympäristötyöryhmän katselmuksiin ja ympäristöohjelmien laadintaan; tarkistaa kentän merkinnät pelikauden alkaessa yhteistyössä kilpailutoimikunnan ja kenttämestarin kanssa. toimikunnan jäsenmäärä voi olla min - max toiminnanjohtaja / toimitusjohtaja, kenttämestari ja apulaiskenttämestarit osallistuvat tarvittaessa toimikunnan kokouksiin puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely toimikuntaan kutsutaan osakkaiden ja pelaajien edustajia vuotuisen tarpeen perusteella puheenjohtaja valitaan toimikunnan keskuudesta kentän paikallissääntöjen määritys vuosittain ympäristöohjelma ja opas (yhdessä tj:n ja kenttämestarin kanssa) kenttätalkoiden tilastointi - talkootunnit - osallistujamäärät (henkilömäärä) ssa lausunnot VISIO 2020 työryhmälle tarvitaanko talkoosuunnitelmaa? (laadinta yhdessä kenttämestarin kanssa: esim. rangepallojen keruu metsästä, lyöntijälkien korjaaminen väyliltä ennen mestiksiä, risusavotat koordinoituna yhtiön metsänhoito-ohjelman toteutukseen jne.) Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

5 5 Kilpailutoimikunta Kilpailutoimikunnan tehtävänä on NGK:n sisäisen kilpailutoiminnan ja siihen liittyvien toimien järjestäminen. laatii vuosittain vuoden loppuun mennessä ehdotuksen seuraavan vuoden kilpailukalenteriksi, ehdotus laaditaan yhteistyössä toiminnanjohtajan ja palvelupäällikön kanssa. Kilpailukalenteri liitetään osaksi klubin tapahtumakalenteria, jonka toiminnanjohtaja / palvelupäällikkö esittää hallituksen hyväksyttäväksi laatii hallitukselle ehdotuksen seuran kilpailumääräyksiksi vastaa kilpailuissa tarvittavien toimihenkilöiden koulutuksesta ja rekrytoinnista vastaa siitä, että kussakin kilpailussa on kilpailunjohtaja vastaa viikkokilpailujen tulosseurannasta yhdessä palvelupäällikön / caddiemastereiden kanssa vastaa siitä, että kussakin kilpailussa on kilpailumääräykset ja pelaajille kilpailuohjeet nimeää edustajansa osallistumaan kenttätoimikunnan kanssa paikallissääntöjen laadintaan sekä kentän merkintöjen tarkistamiseen vastaa kilpailutoiminnan tiedottamisesta SGL:oon, jäsenistölle, julkiselle sanalle sekä yhteistyöryhmille laatii vuosittain toimikunnan sisäisen tehtävien jaon puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely NGK:n kilpailukäsikirjan vuotuinen päivitys kilpailunjohtajan käsikirjan vuotuinen päivitys klubin kilpailujen osallistujamäärien kehitys viikkokilpailujen osallistujamäärät mestaruuskilpailutilastointi (osallistujamäärät, mitalistit) NGK:n sisäisen kilpailutoiminnan tavoitteet Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne - kilpailukalenteri, kilpailuohjeet ja määräykset - luettelo kilpailujen johtajista ja tuomareista - palkintobudjetti

6 6 Naistoimikunta Vastaa yhdistyksen naisjäsenten golfharrastuksen aktivoinnista, pelivalmiuksien kehittämisestä, viihtyvyydestä ja yhteishengestä yhdessä Ladykapteenin kanssa. Toimikunta edistää myös naisten ja tyttöjen toimintamahdollisuuksia seuratoiminnassa naispelaajien aktivointi ja pelitasoituksen kehittäminen peli- ja kilpailuvalmiuksien kehittäminen (mm. säännöt, pisteidenlasku, eri pelimuodot) toiminnasta tiedottaminen; sekä ulkoinen että sisäinen tiedotus tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen koulutuksen järjestäminen yhteistyö muiden toimikuntien kanssa naisten aktivoiminen osallistumaan erilaisiin klubin tapahtumiin, kilpailuihin ja viihtyisyyttä lisääviin sekä ympäristöä parantaviin toimiin puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Toimikunta ja toimikunnan puheenjohtaja valitaan vuosittain syksyllä järjestettävässä naisten yleisessä kokouksessa Herrasmiesgolfarin valintakriteerit birdiepuu / eclectic ohjeet Ladies Day kilpailujen osallistujamäärät koulutustapahtumien osallistujamäärät naisten seuraottelutilastointi (osallistujamäärät, voittajat) jäsenrekisterin erityistilastot Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

7 7 Senioritoimikunta Senioritoimikunnan tehtävänä on osaltaan edistää ja ylläpitää klubin yhteishenkeä, perinteitä sekä golfkulttuuria. Kehittää erityisesti seniorigolfia kunto- ja kilpaurheiluna sekä rohkaista ja tukea varttuneemmalla iällä aloittavia golfareita harrastuksensa alkuvaiheissa. Toimia yhteistyössä klubin muiden toimikuntien, SGL:n Uudenmaan alueen ja Suomen Golfliiton Senioreiden kanssa. pyrkii edistämään senioreiden golftaitoja ja tietämystä järjestää senioreille tapahtumia, koulutusta, valmennusta, talkoita ja vastaavia järjestää senioreiden seuraotteluita ja varmistaa niihin osallistumiset kannustaa osallistumaan senioreille tarkoitettuihin kilpailuihin osallistuu aktiivisesti seuran, alueen ja SGS:n toimintaan ja tapahtumiin puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Toimikunta ja toimikunnan puheenjohtaja valitaan vuosittain syksyllä järjestettävässä senioreiden yleisessä kokouksessa kilpailujen ja koulutusten osallistujamäärät jäsenrekisterin erityistilastot senioreiden seuraottelutilastointi (osallistujamäärät ja tulokset) Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

8 8 Kapteenit ja tasoitustoimikunta Kapteenien tehtävänä on kehittää ja ylläpitää seurahenkeä sekä yhteyksiä naapuriseuroihin. kapteenien tehtävät golfkulttuurin vaaliminen sääntötuntemuksen parantaminen tasoitusmääräysten soveltamisen ohjaus uusien golfareiden opastaminen ja mukaanotto golf-yhteisöön Golfkulttuurin vaaliminen Valtaosa kentän käyttäjistä on Nurmijärven Golfklubin omia jäseniä, joiden intressinä tulee olla peliturvallisuuden, pelin sujuvuuden ja kentän kunnon jatkuva vaaliminen. Valvonnan pääpainon on oltava pelaajien omassa itsevalvonnassa. Tämän toteuttamiseksi kapteenit: opastavat, neuvovat ja kouluttavat uusia golffareita kapteenien luennoilla ja kapteenin kierroksilla tiedottavat toiminnastaan ja toimialaansa kuuluvista asioista seuran tiedotuskanavissa Itsevalvonnan lisäksi kentällä tarvitaan myös näkyvää opastusta ja valvontaa. Kapteenit osallistuvat valvontatoimintaan osallistumalla valvojien koulutukseen ja laatimalla yhdessä toimitusjohtajan kanssa ohjeita valvojille Mikäli valvontatoimista huolimatta havaitaan käyttäytymis- tai sääntörikkomuksia, kapteenien velvollisuutena on rikkomuksen havaittuaan neuvoa ja opastaa huomauttaa määrätä kirjallisesti määräaikainen pelikielto klubin järjestämiin tapahtumiin ehdottaa hallitukselle jäsenen erottamista koskeva asia. Seurahengen kehittäminen ja yhteydet naapuriseuroihin Seurahengen ylläpitämiseksi kapteenien tehtävänä on valita joukkueet seuraotteluihin ja toimia näissä joukkueenjohtajana tai määrätä joukkueenjohtaja sijaisekseen Kapteenit osallistuvat eri seurojen järjestämiin kapteenien yhteiskokouksiin. Kapteenien valintamenettely kapteenit valitaan vuosittain seuran syyskokouksessa ohjeet kapteenin kierrosten kierrättäjille kentän valvojien ohjeet (yhdessä tj:n kanssa) klubin uusien jäsenten toimintaohje (infokirje) tasoitusmääräysten soveltamisohje Vinkkejä golfkentälle; etiketti / käyttäytyminen-ohje (sisältyy Talon Tavat oppaaseen) laadinta yhdessä tj:n kanssa) seuraottelujen tilastointi (tulokset ja osallistujamäärät) osallistujamäärät: kapteenin luennot, kapteenin kierrokset, kierrättäjien lukumäärä jäsenistön tasoitusten ja näissä tapahtuvien muutosten tilastointi harkinnanvaraisten tasoitusmuutosten määrä mahdollisten sanktioiden tilastointi Osallistuminen klubikulttuurin ja seurahengen kehittämiseen Jäsenistön sääntötuntemuksen parantaminen Vuosikello Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne - luettelo kapteenin kierroksen kierrättäjistä aikatauluineen

9 9 Valmennus- ja junioritoimikunta Valmennus- ja junioritoimikunta vastaa klubin yleisen golfkoulutuksen, aikuisten ja junioreiden valmennustoiminnan sekä klubin edustuspelaajien kilpailuasioiden kehittämisestä ja koordinoimisesta. Toimii tiiviissä yhteistyössä seuran pron ja eri toimikuntien kanssa jäsenistön pelitaitojen, golfkäyttäytymisen ja sääntötuntemuksen parantamiseksi 1. Koulutustoiminta Tehtävänä on järjestää klubin jäsenille harjoitusmahdollisuudet lajissa kehittymiseen, toiminta voi olla ympärivuotista. Toiminta suunnitellaan yhteistyössä pron kanssa. Varmistetaan riittävän monipuolisen opetus- ja kurssitoiminnan tarjonta sekä klubin jäsenille että avoimena kaikille. Seuraohjaajakoulutuksen jatkuvuudesta vastaaminen 2. Valmennustoiminta Lajiharjoitukset eri ryhmille: kausisuunnitelma ja henkilökohtainen harjoitussuunnitelma Fyysiset harjoitukset eri ryhmille: kausisuunnitelma ja henkilökohtainen harjoitussuunnitelma Mentaaliharjoitus eri ryhmille: pelaajan tarve arvioidaan erikseen, yleiseltä tasolta henkilökohtaisempaan. Kunto- ja lajitaitotesti: tehdään kolme kertaa vuodessa. Valmennuksen seuranta, analysointi ja palautteet: toteutuu harjoituspäiväkirjan perusteella. 3. Edustus- ja kilpapelaajien kilpailuasioiden hoitaminen Kilpailumaksujen laskutusluvat järjestäjille Majoitusvaraukset tarvittaessa Kuljetusjärjestelyt tarvittaessa Joukkuekilpailuiden ilmoittautumiset Henkilökohtaisten kilpailuiden ilmoittautumisten seuranta sekä suositukset osallistumisista, yhdessä pron kanssa. 4. Junioritoiminta Saada uusia junioreita innostumaan ja kehittymään lajissa. NGK-hengen luominen eri ikäisten ja tasoisten juniorien kesken. valintamenettely edustuspelaajien kulukorvaussääntö stipendisääntö urheilijasopimukset pro n / Oy:n ja Ry:n välinen sopimus harjoitusryhmien tilastoinnit (ryhmät, osallistujamäärät, harjoituskohtaiset määrät) edustuspelaajien tilastointi (osallistumiset, matkavuorokaudet) seuran pelaajien menestys arvokisoissa NGK edustuspelaajien vuotuinen sijoittuminen FGT / Order of Merit tilastoissa Pro n toiminnan tilastoinnin seuranta - alkeiskurssilaiset, green card suoritusten määrä - jäsenistön koulutuksen tilastointi (mm. ns. harkkaryhmät, klinikat jne) Edustuspelaamisen PTS, edustuspelaajien managerointi, jatkuvuus Golfkoulun kehittämissuunnitteluun osallistuminen Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne

10 10 Tiedotustoiminta NGK golfyhteisön tiedotus pyrkii avoimuuteen, luotettavuuteen ja nopeuteen. Tiedotuksessa hyödynnetään viestintäteknologian uudistumisen tuomia mahdollisuuksia rinnan perinteisen klubilehden toimittamisen kanssa. puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Vuosittain laadittavat tai päivitettävät listat, luettelot, seurannat jne Markkinointitoiminta puheenjohtajan ja jäsenten valintamenettely Klubitoiminta merkkipäivien muistamiset Hole In One muistamiset leikekirjan ylläpitäminen, klubikirjan ylläpitäminen Erityistehtävät: Yhdistyksen puheenjohtaja toimikuntien uusien puheenjohtajien ohjeistaminen ja perehdyttäminen tavoite- ja palautekeskustelujen käyminen toimikuntien puheenjohtajien kanssa tavoite- ja palautekeskustelujen käyminen toiminnanjohtajan kanssa johtaa yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä o toiminta- ja taloussuunnitelman sekä o toimintakertomuksen laatimisen. toimii hallituksen ja sen työvaliokunnan puheenjohtajana vastaa yhdistyksen taloudesta o johtaa budjetin laadinnan o seuraa toimikuntien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajan kanssa budjetin toteutumista; o esittelee tilinpäätöksen yhdistyksen kokoukselle kirjoittaa yhdistyksen nimen edustaa yhdistystä SGL:n kokouksissa ja elimissä pitää yhteyttä NGK Oy:n ja naapurigolfklubien johtoon vastaa palkitsemisesityksistä ja kunniajäseneksi kutsumisesityksistä yhdessä työvaliokunnan kanssa

11 11 Yhdistyksen sihteeri hallituksen ja työvaliokunnan sihteerin tehtävät hallituksen ja toimikuntien vuotuisten tavoitteiden toteutumisen seuranta osallistuu aktiivisesti seuran toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen toimii yhdistyksen, hallituksen ja tarvittaessa työvaliokunnan sihteerinä o valmistelee yleiskokousten esityslistat yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa o toimittaa kokouskutsut ja valmistelee hallituksen kokousten esityslistat yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa o huolehtii hallituksen kokousten ja tilaisuuksien järjestelyistä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa o pitää pöytäkirjaa johtaa ja valvoo hallituksen päätöksien toteutusta yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen arkiston hoidosta yhdessä toiminnanjohtajan ja hallintoassistentin kanssa hoitaa kutsut ja kokousjärjestelyt yhdistyksen kokouksiin yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Toiminnanjohtaja toiminnanjohtajan toimenkuva kehittää klubin toimintoja ja koordinoi klubin yhtiön ja muiden sidosryhmien yhteistyötä johtaa klubin toimistopalveluita osallistuu klubin hallituksen ja työvaliokunnan toimintaan asiantuntijana ja esittelijänä vastaa tiedonkulusta SGL:n ja klubin välillä vastaa toimikuntien järjestämien tapahtumien koordinoimisesta kentän käyttösuunnitelmaa laadittaessa osallistuu tarvittaessa toimikuntien toimintaan ja erityisesti kehittämishankkeiden suunnitteluun vastaa yhdistyksen markkinoinnista hyväksyy laskut valmistelee keskeiset sopimukset vastaa yhdistysrekisteri- ja veroilmoituksien teosta yhdessä hallintopäällikön kanssa vastaa yhdistyksen kirjeenvaihdosta esittelee jäsenasiat vastaa myönnettyjen ansiomerkkien ja annettujen muistoesineiden luetteloinnista erityisesti Budjetointi laatii tulevan toimintakauden budjetin työvaliokunnan ja eri toimikuntien puheenjohtajien ehdotusten perusteella esittelee laaditun budjetin hallituksen hyväksyttäväksi laatii tilikauden aikana kk-vertailut hallitukselle tuloslaskelmasta ja budjettiseurannasta raportoi hallitusta mahdollisista määrärahojen ylityksistä laatii pyydettäessä laskelmia investointien rahoituksesta ja kannattavuudesta Sijoitus tekee hallitukselle ehdotuksia käyttövarojen ylittävien varojen sijoittamisesta Palvelupäällikkö palvelupäällikön toimenkuvan mukaiset yhdistystä koskevat osat erityisesti caddiemasterpalvelujen koordinointi klubikilpailujen ja -tapahtumien sujuvuuden varmistamiseksi

12 12 Oy:n hallintopäällikkö hallintopäällikön toimenkuvan mukaiset yhdistystä koskevat osat ylläpitää jäsenrekisterin ja esikäsittelee jäsenhakemukset hoitaa seuran ja toimikuntien laskutuksen ja reskontran sekä maksuliikenteen ja kassan valmistelee kirjanpitomateriaalin hoitaa rutiini-ilmoitukset hoitaa klubin arkistoa erityisesti Talous ja kirjanpito laatii ja ylläpitää yhdistyksen tilikartan yhdessä toiminnanjohtajan kanssa valmistelee kirjanpitoaineiston tilitoimistolle o tarkastaa kulutositteiden hyväksymisen ja tiliöinnin o tiliotteiden tiliöinnit toimikunnittain o kassaraporttien tiliöinnit toimikunnittain o muistiotositteiden ja tilinpäätösvientien laatimisen o sopii uusien kirjanpitotilien avaamisesta sopii kirjanpitotoimiston kanssa kirjausten suorittamisesta toimittaa ja noutaa aineiston kirjanpitotoimistosta tarkastaa ja täsmää kirjanpitoaineiston osallistuu talouteen liittyvien viranomaisilmoitusten laatimiseen

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kuopion Seutu ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Seuran toiminta tapahtuu toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien vetäjät ovat hallituksen jäseniä. Toimikunnille annetaan omat

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013 Kempa Seurakäsikirja 2013 Versio 1.3 25.2.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Seura yhdistyksenä...5 2.1 Hallitus...5 2.1.1 Hallituksen kokoonpano...6 2.1.2 Hallituksen tehtävä...6 2.1.3 Kokoustoiminta...6

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Sisällysluettelo Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä 4 Johdanto... 4 Toiminnan perusteet... 4 Arvot...4. Missio, suuntaviivat... 4 Visiot, tulevaisuus... 6 Organisaatio...

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA!

LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! LÄTKÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA! Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Kiekko-Vantaa, Itä ry:n toiminnassa mukana oleville. Ohjeiden tarkoitus on selkeyttää joukkueiden toimintaa ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu Toimintakäsikirja Salon Vilpas Yleisurheilu Salon Vilpas Vilpas Yleisurheilu päivitetty 16.9.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SEURAN STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2.1 Toiminnan perusperiaatteet

Lisätiedot

NJKL on rekisteröity 11.11.1920 ja noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja kansallista lainsäädäntöä.

NJKL on rekisteröity 11.11.1920 ja noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja kansallista lainsäädäntöä. HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTO Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan yhdistyslakia, kirjanpitolakia ja -asetusta

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja 1 Haapajärven Pesä-Kiilat Toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Seuraesittely Haapajärven Pesä-Kiilat, pesäpallon erikoisseura... 2 1.1 Toiminnan perusta... 3 1.1.1 Arvot... 3 1.1.2 Missio...

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot