Kuraattori- ja psykologityö lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuraattori- ja psykologityö lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa"

Transkriptio

1 Kuraattori- ja psykologityö lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa Helsingin kaupunki Eija Ranta Psykologi Kpedu Opiskelijahuollon koordinaattori Anne Eteläaho Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII

2 Resurssit Helsingin kaupungin hallinnoimissa oppilaitoksissa LUKIO 12 suomenkielistä lukiota 8391 opiskelijaa (2012) AMMATILLINEN KOULUTUS = Stadin ammattiopisto (alk ) 7629 opiskelijaa (2012) 6 psykologia (alkaen 2001) 6 kuraattoria (alkaen 2012) 8 psykologia (alkaen 1987) 14 kuraattoria (alkaen 1970) 1400 opiskelijaa/psykologi 1400 opiskelijaa/kuraattori 950 opiskelijaa/psykologi 550 opiskelijaa/kuraattori

3 Toimenkuvat: PSYKOLOGIT Pätevyysvaatimus: Laillistetun psykologin pätevyys 1. Asiakastyö (50-60 % kokonaistyöajasta) Psykodiagnostiikka: psykologiset selvittelyt, tutkimukset ja arvioinnit Ohjaus, neuvonta, supportiivinen tuki ja hoito mielenterveyteen sekä psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä ohjaus jatkotutkimuksiin ja hoitoihin Yhteistyö huoltajien ja asiakkaan muun verkoston kanssa Ehkäisevä mielenterveystyö 2. Asiantuntijatehtävät oppilaitoksessa (30-40 % kokonaistyöajasta) Opiskelijahuoltoryhmätyö ja muut moniammatilliset työryhmät, esim. kriisi-, HOJKS- ja erityisen tuen työryhmät Henkilöstön konsultointi Osallistuminen oppilaitoksen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen Moniammatillinen ja hallintokuntien rajat ylittävä yhteistyö 3. Opiskelijahuollon, psykologitoiminnan sekä oman ammattitaidon kehittäminen (5-10 % kokonaistyöajasta) 4. Muut esimiehen määräämät tehtävät (0-5 % kokonaistyöajasta)

4 Toimenkuvat: KURAATTORIT Pätevyysvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 1. Asiakastyö (65 70 % kokonaistyöajasta) Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen etenemisen tukeminen sekä varhainen tuki Elämäntilanteiden selvittely ja hoitoonohjaus; sosiaaliset haasteet, mielenterveys, perhetilanteet, päihteet Ohjaus ja neuvonta sosioekonomisissa asioissa Opiskelijaryhmien kanssa tehtävä työ Kriisitilanteiden selvittäminen oppilaitoksen muiden toimijoiden kanssa Yhteistyö huoltajien ja asiakkaan muun verkoston kanssa Asiakastyön dokumentointi, lausunnot ja yhteenvedot 2. Asiantuntijatehtävät oppilaitoksessa Opiskelijahuoltoryhmän jäsen Yhteistyö oppilaitoksen muiden toimijoiden kanssa; konsultointi ja neuvottelut Muut moniammatilliset työryhmät; kriisi- ja päihdetyöryhmät Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen kuraattorityön osalta Moniammatillinen ja hallintokuntien rajat ylittävä yhteistyö 3. Opiskelijahuollon ja kuraattoritoiminnan kehittäminen sekä oman ammattitaidon ylläpitäminen 4. Muut esimiehen määräämät tehtävät

5 Asiakastyöstä Psykologeilla tavallisin tulosyy: masennus ja ahdistus Kuraattoreilla: poissaolot ja itsenäistyminen Yhteydenottaja: opiskelija n. 50 % asiakkuuksista Tytöt käyttävät enemmän palveluja (poikkeus ammattiopiston kuraattorien asiakkaista enemmistö poikia) Keskimäärin n. 3 tapaamista/asiakkuus

6 Asiantuntijatehtävistä Opiskelijahuoltoryhmä Konsultaatio (esim. työparimalli ryhmänohjaajien kanssa) Vaikuttaminen koko yhteisön toimintakulttuuriin: kohtaaminen ja välittäminen hyvä kasvuympäristö Verkostoituminen oppilaitoksen ulkopuolelle

7 Huomioita Yksilötyön vaativuus: Nuoren tarve kiireettömään, jakamattomaan kohtaamiseen Tarkka kokonaisarvio tilanteesta, mahdollinen eteenpäinohjaus Uuden lain palvelulupaus kiireellisestä hoidosta Toisaalta yhteisötason ennalta ehkäisevä työ: Jalkautuminen, helposti lähestyttävä, tavallinen, runsas näkyvyys kouluyhteisössä

8 Kuraattori KPEDU:ssa Opiskelijahuollon koordinaattori Anne Eteläaho Nuorisoasteen opiskelijoita 2000, yksiköitä kahdeksan, kuraattorin tehtävissä toimivia 5 Ensimmäinen palkattu 1970 n. 500 opiskelijaa/kuraattori KESKEISIÄ TEHTAVIÄ: Ohjaa ja neuvoo opiskelijaa asumiseen, talouteen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa Tekee opiskelijan ongelmatilanteissa elämäntilanteen kartoitusta ja sen pohjalta jatkosuunnitelmia yhdessä opiskelijan kanssa Toimii tiiviissä yhteistyössä oppilaitoksen opettajien ja koko opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa Tekee yhteistyötä opiskelijan huoltajien kanssa yhdessä ryhmänohjaajan ja muiden opiskelijan asioissa mukana olevien kanssa Ohjaa opiskelijan tarvittaessa jatkotutkimuksiin, hoitoon, kuntoutukseen tai muihin tukipalveluihin (esim. päihde ja mielenterveyspalvelut, sosiaalitoimi, nuorisotoimi, Kela), ja toimii tarvittavassa yhteistyössä niiden tahojen kanssa Luo ja ylläpitää yhteyksiä nuoria ohjaaviin, tukeviin ja hoitaviin tahoihin ja työntekijöihin sekä osallistuu alueelliseen verkostoyhteistyöhön Osallistuu uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen Osallistuu tarvittaessa HOJKSin valmisteluun ja tukitoimien suunnitteluun yhteistyössä ryhmänohjaajien ja opettajien kanssa. Osallistuu yksilöllisten opintopolkujen suunnitteluun Konsultoi ja neuvottelee opetushenkilöstön ja oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmiin huolta aiheuttavista asioista Osallistuu oman oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmiin ja koulutusyhtymän opiskelijahuoltotiimin työskentelyyn Osallistuu muuhun oppilaitoskohtaiseen opiskelijahuollon kehittämistyöhön Osallistuu opiskelijavalintoihin (joustava haku) Tekee yhteistyötä Kelan kanssa.

9 KURAATTORI KPEDUSSA Ryhmänohjaaja voi ottaa yhteyttä kuraattoriin opiskelijahuoltoon, kun hän huolestuu opiskelijan opintojen etenemisestä opiskelijan poissaolojen runsaudesta, jatkuvista myöhästelyistä, luvattomista lähtemisistä tai siitä ettei saada yhteyttä opiskelijaan, opiskelijan olemuksen muutoksesta: yksinäisyydestä, alakuloisuudesta, väsymyksestä, opiskelijan kertomista asioista (häntä kohdanneesta kiusaamisesta, onnettomuudesta, kuolemantapauksesta, elämäntilanteen vaikeudesta tms.), joissa hänellä on ilmeinen avun tarve, ohjaten opiskelijan mieluiten henkilökohtaisesti kuraattorin luokse Ryhmänohjaaja voi ottaa yhteyttä kuraattoriin, kun keskustelut opiskelijan tai huoltajan kanssa eivät tuota tulosta asioihin ei löydy yhteisymmärrystä asiat eivät ole opettajan ja kodin ratkaistavissa opiskelijan tukemiseen I auttamiseen tarvitaan lisävoimavaroja Ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä kuraattoriin, kun opiskelijan laiminlyönnit johtavat lakimääräisen kuulemistilaisuuden järjestämiseen opiskelijalle ja hänen huoltajilleen Toivotaan, että palkatut kuraattorit jatkavat tehtävissään ja osa kuluista laskutettaisiin kunnilta. Työ mitä tehdään on äärettömän merkityksellistä opintojen läpäisyn ja keskeyttämisen ehkäisyn kannalta. Psykologipalveluita ostopalveluna (psykologiset tutkimukset) tai verkoston tarjoamina palveluina (tk, keskussairaala)

10 Ryhmätyöskentely Pöytäkunnat työstivät seuraavia aiheita: 1. Lukio: psykologitoiminnan haasteet ja mahdollisuudet ja miten organisoidaan? 2. Lukio: kuraattoritoiminnan haasteet ja mahdollisuudet ja miten organisoidaan? 3. Ammatillinen koulutus: psykologitoiminnan haasteet ja mahdollisuudet ja miten organisoidaan? 4. Ammatillinen koulutus: kuraattoritoiminnan haasteet ja mahdollisuudet ja miten organisoidaan? Seuraavilla sivuilla flappitauluille kirjatut ajatukset koottuna

11 LUKIO: Kuraattoritoiminta Haasteet Työnkuvien selkeyttäminen Yksilöllinen ja yhteisöllinen (työajankäyttö) Määräajat, mikä on kiireellinen? Mitä on yhteisöllinen työ esim. luokattomissa lukioissa? Mitä on ennaltaehkäisevä työ? Kuntien talous, miten velvoitetaan? Mahdollisuudet Mitä ammatillisen koulutuksen puolella tehdään toisin? (opiskelijamäärät/kuraattori pienempiä)

12 LUKIO: Psykologitoiminta Huomioita Miten opettajat saadaan mukaan? Ennaltaehkäisevä työn rooli Opiskeluterveydenhuolto

13 Ammatillinen koulutus: Kuraattoritoiminta Haasteet Miten organisoidaan Jos kuraattori toisen organisaation työntekijä heikkeneekö yhteisöllisyys, entä oman alan ammatillinen tuki Miten tehdään ennaltaehkäisevää työtä riittävän ajoissa? Voidaanko tarjota apua ajoissa? Kuntien kanssa käytävät neuvottelut haaste. Kuka neuvottelee ja miten taataan palveluiden riittävä laatu ja tasa-arvoisuus Nuorten itsemääräämisoikeus (LS) Mahdollisuudet Voi lisätä laatua Voi turvata tasa-arvoiset palvelut Miten organisoidaan Ei vielä selkeää kuvaa, ihanne olisi, että kuraattoripalvelut olisivat koulutuksen järjestäjän tuottama palvelu, josta laskutetaan Saman koulutuksenjärjestäjällä voi olla oppilaitoksia eri kunnissa, palvelut voivat vaihdella, sopimusten ja neuvottelujen merkitys korostuu Muuta huomiota Opiskelijahuoltorekisteri mielenkiintoinen Opiskelijamäärät /työntekijä, riittävä laatu turvattava

14 Ammatillinen koulutus: Psykologitoiminta Haasteet Päivystys. Kuka päivystää, kuraattori/psykologi? Kuka määrittää kiireellisyyden? Johtaminen ja esimiehisyys Resurssien kohdentaminen Psykologin työnkuva Mahdollisuudet Johtaminen ja esimiehisyys Suhde muihin mielenterveyspalveluihin Miten organisoidaan Muuta huomiota Tulee ottaa huomioon kunnan muut palvelut ja tehdä kuntakohtainen laadukas palvelutarjotin.

15 Aikataulu Orientaatio: Eija Ranta ja Anne Eteläaho Ryhmätyöskentely Purku ja yhteenveto Lopuksi tiedotettiin, että aiheesta tullaan järjestämään koulutusta alueellisesti mm. AVI:n toimesta

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA 2010 2011 OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA 2010 2011 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Opiskelijahuolto määrittelyä

Lisätiedot

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 1.8.2014 Sisällysluettelo 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet ja periaatteet... 1 2. Opiskeluhuollon järjestäminen... 2 3. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Sisältö 1. SISÄLLYS...2 2. JOHDANTO...5 3. YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO...5 3.1. Osallisuuden vahvistaminen...5 3.2. Turvallisuuden, terveyden

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

MITEN VOIT, OPISKELIJAHUOLTO? 7.10.2010 Elise Virnes

MITEN VOIT, OPISKELIJAHUOLTO? 7.10.2010 Elise Virnes MITEN VOIT, OPISKELIJAHUOLTO? 7.10.2010 Elise Virnes Kiitos hyvin, mutta kiirettä riittää! onnistunut oppiminen, onnellinen ihminen keskeyttämisen vähentäminen läpäisyasteen nostaminen ja läpäisyn nopeuttaminen

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa anu jokinen liisa Rentola seija eskola Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa OPAS OPETTAJILLE JA OPISKELIJAHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE Invalidiliiton Järvenpään

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 1 Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi Suomen Psykologiliitto toteaa, että on hyvä koota hajanaista lainsäädäntöä yhtenäisemmäksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi.

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot