KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää yhteisön hyvinvointia. Opiskelijahuoltoon sisältyvät tämän opetussuunnitelman mukainen opiskelijahuolto sekä opiskelijahuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa (626/2007) tarkoitettu opiskelijaterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. Opiskelijahuolto kuuluu kaikille lukiossa työskenteleville sekä opiskelijahuoltopalveluista vastaaville viranomaisille toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea järjestetään moniammatillisessa yhteistyössä kaupungin sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kesken Opiskelijahuollon tehtävänä on osana lukion toimintakulttuuria kehittää hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa yhteisöllistä toimintatapaa edistää myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä tarvittaessa puuttua ilmeneviin ongelmiin kehittää, seurata ja arvioida koko yhteisön hyvinvointia seurata jokaisen opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea opiskelijaa ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhdessä huoltajan kanssa huolehtia siitä, että opiskelijan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen liittyvät tarpeet huomioidaan lukion arjessa. OPISKELIJAHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Opiskelijahuoltotyötä tekee kolme tasoa: 1. ohjausryhmä, joka on sivistystoimen asettama Raaseporin oppilashuoltoryhmä 2. yhteisöllinen opiskelijahuolto, jota hoitaa lukion huoltoryhmä, sekä 3. yksilökohtainen opiskelijahuolto: opiskelijalle annettavat terveydenhuollon palvelut, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskelijahuolto. Kaavio seuraavalla sivulla kuvaa tätä järjestelmää. 1

2 OPISKELIJAHUOLLON JÄRJESTÄMINEN RAASEPORISSA MONIALAINEN OPISKELIJAHUOLLON YHTEISTYÖ (Raaseporin kaupungin oppilashuoltoryhmä) opiskelijahuollon yleinen suunnittelu, ohjaus, arviointi ja kehittäminen YHTEISÖLLINEN OPISKELIJAHUOLTO (Koulun opiskelijahuoltoryhmä) edistää oppimista vuorovaikutusta hyvinvointia osallisuutta terveyttä turvallisuutta ja esteettömyyttä sosiaalista vastuullisuutta Yhteisöllisen opiskelijahuollon keskeinen tehtävä on ennaltaehkäisevä työ. Ennaltaehkäisevän työn tärkeitä elementtejä ovat koulun toimintakulttuuri ja työtavat. Kaikilla, jotka työskentelevät kouluyhteisössä ja opiskelijahuoltotyössä, on vastuu ennaltaehkäisevästä työstä. Koulun rehtori johtaa opiskelijahuoltoryhmän työtä. Koulukohtainen opiskelijahuoltosuunnitelma (opetuksen järjestäjä vastaa laatimisesta) opiskelijahuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskelijahuoltopalvelut yhteisöllinen opiskelijahuolto ja sen toimintatavat (perusteiden edellyttämät suunnitelmat) yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestäminen opiskelijahuollon yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa opiskelijahuoltosuunnitelman toteutus ja seuranta YKSILÖKOHTAINEN OPISKELIJAHUOLTO sisältää Perustuu aina opiskelijan opiskeluterveydenhuollon palvelut ja tarpeen niin vaatiessa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut huoltajan suostumukseen monialaisen yksilökohtaisen opiskelijahuollon Tavoitteena on seurata ja edistää opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Opiskelija, josta viriää huoli. O H J A T A A N (Huoltajalle tiedotetaan pääsääntöisesti, jos opiskelija on ohjattu opiskelijahuollon palveluihin. Opiskelija voi kieltäytyä opiskelijahuollon palveluista.) Yksilötapaaminen terveydenhoitajan, kuraattorin tai psykologin kanssa. kirjataan asianomaiseen rekisteriin Yksilökohtaista asiaa hoitava monialainen asiantuntijaryhmä kootaan opiskelijan/hänen edustajansa suostumuksen perusteella opetushenkilöstön, kouluterveydenhoidon sekä psykologi- ja kuraattoripalvelujen edustajat nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa ryhmän työskentelyn kirjauksista yksilöidyllä ja kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskelijahuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan läheisiä kirjaukset opiskelijan opiskelijahuoltorekisteriin välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa opiskelijahuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle 2

3 RAASEPORIN KAUPUNGIN OPPILASHUOLTORYHMÄ Raaseporin kaupungin oppilashuoltoryhmä on ohjausryhmä, joka vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista kaupungin kouluissa. Oppilashuoltoryhmän työtä johtaa sivistystoimenjohtaja. Ryhmän jäseniä ovat o sivistystoimenjohtaja o opetuspäälliköt o johtava koulukuraattori o varhaiskasvatuspäällikkö o perusturvajohtaja o ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ja neuvonnan yksikönpäällikkö o sosiaalipalvelujen yksikönpäällikkö o mielenterveystoimiston lasten ja nuorten tiimin päällikkö o nuorisosihteeri o aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori. Raaseporin oppilashuoltoryhmä ei osallistu yksittäisten koulujen opiskelijahuoltotyöhön eikä yksittäisten opiskelijoiden asioiden käsittelyyn. Oppilashuoltoryhmä seuraa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia THL:n suorittaman Kouluterveys -tutkimuksen puitteissa. 3

4 KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ Karjaan lukiossa on opiskelijahuoltoryhmä jonka kutsuu koolle ja jota johtaa koulun rehtori joka johtaa yhteisöllistä opiskelijahuoltotyötä koulussa ja vastaa siitä joka tukee koulunkäyntiä sekä nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä ennaltaehkäisevällä opiskelijahuoltotyöllä jonka jäseninä ovat koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja sekä opettajien ja opiskelijakunnan edustajat. Opiskelijoiden ja aikuisten väliset suhteet ovat tärkeä hyvinvointia edistävän oppimisympäristön ja kouluyhteisöä vahvistavan ilmapiirin luomisessa. Jokaisella koulussa työskentelevällä aikuisella on vastuu opiskelijahuollosta. He ovat ensisijaisesti velvollisia havaitsemaan yhteisöllisen tai yksilökohtaisen opiskelijahuollon tarpeen ja viemään asiaa eteenpäin koulun opiskelijahuoltoryhmälle tai asiaa hoitamaan tarkoitetulle henkilökunnalle. Koulun rehtori vastaa siitä, että henkilökunta, opiskelijat, huoltajat ja yhteistyökumppanit saavat tiedot opiskelijahuollon kuvauksesta paikallisessa opetussuunnitelmassa ja sen koulukohtaisesta soveltamisesta. Huoltajia on erityisesti informoitava siitä, miten yksittäisen opiskelijan asia opiskelijahuollossa tulee vireille ja valmistelluksi. Yhteistyö ja tiedottaminen Opiskelijahuoltotyön rakenne ja periaatteet esitellään huoltajille vanhempainilloissa. Yhteydenpito koulun ja kodin välillä hoidetaan vanhempainilloilla, jaksotodistuksilla sekä verkkotyökalu Wilman avulla. Huoltajiin otetaan aina yhteys, kun henkilökunta tuntee huolta alaikäisen opiskelijan terveydestä tai hyvinvoinnista ja on ohjaamassa opiskelijaa opiskelijahuoltopalvelujen piiriin. Huoltajiin otetaan yhteyttä myös silloin, kun alaikäinen opiskelija on ollut luvattomasti poissa koulusta, joutunut kurinpitotoimien kohteeksi tai häneltä on evätty opetus loppupäiväksi. Koulukuraattori arvioi näissä tapauksissa opiskelijahuollollisten toimenpiteiden tarpeen. Ennaltaehkäisevä toiminta koulun opiskelijahuoltoryhmässä Koulun opiskelijahuoltoryhmä vastaa hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistävästä toiminnasta kouluyhteisössä. Tämä tapahtuu koulussa huolehtimalla seuraavien käytänteiden ja suunnitelmien laadinnasta ja seurannasta toimenpiteet, jotka edistävät terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta oppilaitoksessa, yhteistyö ja toimenpiteet, jotka lisäävät opiskelijan osallisuutta, yhteistyö ja toimenpiteet, jotka lisäävät huoltajien osallisuutta, oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmän rutiinit ja toimintatavat, yhteistyö nuorisotyön, lastensuojelun, poliisin ja muiden opiskelijahuollon kehittämisessä tarpeellisten tahojen kanssa, terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välinen yhteistyö, opiskeluun osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin puuttuminen, esteetön opiskeluympäristö, tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus oppilaitoksessa, tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen, yhteistyö ja käytänteet oppilaitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa, 4

5 suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa. Jos opiskelija joutuu koulun kurinpidollisten toimenpiteiden kohteeksi, koulun opiskelijahuoltoryhmä arvioi opiskelijahuollon ja muiden tukitoimien tarpeen. Mikäli kyseessä on koulusta erottaminen määräajaksi, opiskelijalle laaditaan oppimissuunnitelma ja opiskelijahuollon toimenpiteet määritellään erottamisen ajaksi. Opiskelijahuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskelijahuoltopalvelut Opiskelijahuolto on ensisijaisesti koko oppilaitoksen toimintaa tukevaa ennalta ehkäisevää opiskelijahuoltotyötä. Opiskelijalla on sen lisäksi oikeus yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuoltopalvelujen jakautuminen yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskelijahuollon kesken määräytyy jatkuvan palvelutarpeen seurannan avulla. Koulukuraattorin, -terveydenhoitajan ja -psykologin yhteystiedot ovat Wilman osiossa Henkilökunta sekä koulun kotisivuilla. Koulukuraattorin palvelut Koulukuraattori on tavattavissa maanantaisin ja keskiviikkoisin sekä sopimuksen mukaan muina aikoina. Opiskelijalla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kouluterveydenhuoltopalvelut Kouluterveydenhoitajalle voi varata ajan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Avovastaanotto on samoina päivinä klo Lukiolaiset voivat mennä muina päivinä avovastaanotolle Kiilan kouluun. Psykologipalvelut Koulupsykologi on tavattavissa sopimuksen mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. YKSILÖKOHTAINEN OPISKELIJAHUOLTO Yksilökohtaisella opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä opiskelijaa koskevaa monialaista opiskelijahuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista opiskelijahuoltoa. Yksilökohtainen opiskelijahuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Opiskelijan oma mielipide otetaan huomioon suunniteltaessa häntä koskevia yksilökohtaisen opiskelijahuollon toimenpiteitä ja ratkaisuja hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. On tärkeätä, että opiskelija luottaa hänen asioitaan käsittelevään ryhmään, jotta yksilökohtaisen opiskelijahuollon tavoitteet (edistää opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista 5

6 kokonaisuutena) voidaan saavuttaa. Tästä syystä opiskelijan pitää hyväksyä asiantuntijaryhmän koostumus. Yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voivat myös ulkopuoliset olla ryhmässä mukana. Opiskelijalla on oikeus kieltäytyä opiskelijahuollon palveluista. Alaikäisen opiskelijan huoltajalle on ilmoitettava, mikäli opiskelija ohjataan opiskelijahuollon palveluihin. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää opiskelijalta opiskelijahuollon palveluja eikä asiantuntijaryhmän kokoontumista opiskelijan kanssa, mikäli opiskelija tätä haluaa. Kun yksittäisen opiskelijan tueksi koottu asiantuntijaryhmä kokoontuu opiskelijan ja hänen huoltajansa tai muun hänen läheisensä kanssa, valitsee ryhmä keskuudestaan vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö nimetään opiskelijahuoltoa toteuttavan henkilöstön keskuudesta. Vastuuhenkilön kutsuu asiantuntijaryhmän koolle ja kirjaa opiskelijan asian käsittelyn. Kun yksittäisen opiskelijan asiaa käsitellään asiantuntijaryhmässä, kirjataan seuraavat asiat: yksittäisen opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot, kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, asian aihe ja vireille panija, toteutetut toimenpiteet sekä päätös jatkotoimenpiteistä perusteluineen sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. Kirjaukset tehdään sillä tavalla, että oppilaalle muodostuu aikajärjestyksessä etenevä oma henkilörekisteri. Rekisteriä käsitellään salassapitomääräysten edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjän on nimettävä rekisterille vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet sanottuun rekisteriin tallennettaviin tietoihin. Menettely, kun tuntee huolta yksittäisestä opiskelijasta 1. Kun opettaja on huolissaan yksittäisen opiskelijan hyvinvoinnista, hän keskustelee suoraan opiskelijan kanssa. Opettaja voi neuvotella opiskelijahuoltoryhmän jäsenen kanssa. Se opiskelijahuollon henkilö, joka ottaa vastaan tämän huolen, on puolestaan yhteydessä asianomaiseen opiskelijaan. 2. Keskustelussa opiskelijan kanssa opettaja ohjaa hänet kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin tai psykologin luo. Opettaja ja opiskelija sopivat, että opiskelija (tarvittaessa yhdessä opettajan kanssa) menee terveydenhoitajan, koulukuraattorin tai psykologin luo. Opettaja kertoo opiskelijalle ilmoittavansa terveydenhoitajalle, koulukuraattorille tai psykologille ohjanneensa opiskelijan saamaan oppilashuoltopalveluja tämän luo. Opettaja ilmoittaa tarvittaessa opiskelijan huoltajalle ohjanneensa opiskelijan saamaan oppilashuoltopalveluja. Opettaja kirjaa päivämäärän, jolloin opiskelija on ohjattu opiskelijahuoltopalveluihin. Opiskelija voi kieltäytyä menemästä terveydenhoitajan, koulukuraattorin tai psykologin luo. Opiskelijan huoltaja ei voi estää opiskelijaa käyttämästä opiskelijahuollon palveluja. 6

7 Jos opiskelija kieltäytyy opiskelijahuollon palveluista, tämä kirjataan. 3. Opiskelija käy kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin tai psykologin luona. Keskustelussa kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai psykologi arvioi, että opiskelijahuollon palveluja tarvitaan yli oman ammattialan. Yhteisymmärryksessä opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa ko. opiskelijahuollon ammattihenkilö kutsuu koolle asiantuntijaryhmän opiskelijan hyvinvoinnin tueksi. Kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai psykologi kirjaa opiskelijan käynnin omaan ammattirekisteriinsä. Opiskelija voi kieltää asiantuntijaryhmän kokoon kutsumisen. Opiskelijan huoltaja ei voi kieltää asiantuntijaryhmän kokoon kutsumista. Jos opiskelija kieltäytyy opiskelijahuoltopalveluista, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai psykologi kirjaa tämän. 4. Asiantuntijaryhmä kokoontuu opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Opiskelija hyväksyy asiantuntijaryhmän koostumuksen. Samoin opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voivat ulkopuoliset tahot tai opiskelijan läheiset osallistua asian käsittelyyn. MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Jokaisella opettajalla on vastuu opiskelijahuollosta. Ryhmänohjaajat hoitavat ensi kädessä ryhmänsä opiskelijoihin ja heidän huoltajiinsa liittyvät asiat. Opettajalla on vastuu siitä, että opiskelijahuollon henkilökuntaan otetaan viipymättä yhteys, kun huoli ilmaantuu tai kun hän saa tiedon siitä, että opiskelija saattaa olla opiskelijahuoltopalveluiden tarpeessa. Ryhmänohjaajan tehtävät opiskelijahuollossa Ryhmänohjaajan tehtävät ryhmänsä opiskelijoihin liittyen - keskustella ryhmänsä kanssa säännöllisesti koulun arkeen liittyvistä sekä opettajakokouksen tai rehtorin päättämistä ajankohtaisista asioista - pitää ryhmänohjaajan tuokiot tarpeen tai koulun käytännön mukaan - seurata ja olla selvillä opiskelijan koulunkäyntiin liittyvistä mahdollisista vaikeuksista - seurata opiskelijan poissaoloja ja selvittää niissä mahdollisesti ilmeneviä epäselvyyksiä - seurata luokkansa opiskelijoiden kurssisuorituksia - tarvittaessa jakaa ja valvoa rangaistuksia - hoitaa yhteydet huoltajiin sellaisissa tapauksissa, joissa alaikäinen opiskelija tarvitsee yleistä, tehostettua tai erityistä tukea tai muita opiskelijahuollon toimenpiteitä Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyen: - pitää tarvittaessa yhteyttä huoltajiin - pyytää huoltajan allekirjoitus ensimmäisen vuoden opiskelijoiden jaksotodistuksiin Moniammatilliseen yhteistyöhön liittyen - tehdä yhteistyötä opettajien, opinto-ohjaajan, koulukuraattorin ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa oppilaan koulunkäyntiin ja kehitykseen liittyvissä asioissa. 7

8 Moniammatillinen yhteistyö opiskelijahuollossa Koulukuraattorin tehtävät opiskelijahuollossa Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja käyttää ammatissaan sosiaalityön eri menetelmiä edistääkseen kaikkien viihtyvyyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta koulussa. Työtä tehdään eri tasoilla: yksittäisten opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa, opiskelijaryhmien kanssa, koko kouluyhteisön kanssa sekä yhteistyössä muiden, koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Koulukuraattorin työ on ensi sijassa ehkäisevää toimintaa, joka tukee opiskelijan koulunkäyntiä ja pitemmällä tähtäimellä estää syrjäytymistä. Työtä ohjaa kokonaisnäkemys, jonka keskiössä on opiskelijan tilanne ja hänen suhteensa ympäristöön, perheeseen ja kouluun: keskustelut yksittäisten opiskelijoiden ja tarvittaessa heidän perheidensä kanssa, työskentely ryhmien kanssa, kehitys- ja suunnittelutyö koulun tasolla, sekä moniammatillinen yhteistyö ja verkostoituminen. Kouluterveydenhoitajan tehtävät opiskelijahuollossa Terveydenhoitaja suunnittelee ja vastaa kouluterveydenhoidosta koulukohtaisesti yhteistyössä koululääkärin kanssa. Kouluterveydenhoito toimii läheisessä yhteistyössä rehtorin, opettajien, opiskelijahuoltohenkilöstön, opiskelijan ja hänen perheensä sekä sosiaali- ja terveydenhoidon eri toimijoiden kanssa. Kouluterveydenhuolto perustuu opiskelijan fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja älyllisen kehityksen ja terveydentilan seuraamisesta. Toiminta on suureksi osaksi ennaltaehkäisevää ja voidaan jakaa osaalueisiin seuraavasti: yksilökohtainen terveyden- ja sairaanhoito: Terveydenhoitajan terveystarkastus tehdään kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Terveystarkastuksen perusteella arvioidaan lääkärintarkastuksen tarvetta ja ajankohtaa. Lääkärintarkastus järjestetään lukiossa yleensä toisena opiskeluvuonna. Miesopiskelijoille on perusteltua tehdä lääkärintarkastus kutsuntavuonna, koska asevelvollisten lääkärin suorittama ennakkoterveystarkastus järjestetään terveyskeskuksen vastaanotolla tai opiskeluterveydenhuollossa oppilaitoksessa. toimintaympäristöä huomioiva terveydenhoito, jossa kohteena ovat työskentely-ympäristön terveellisyys ja sanitääriset olosuhteet, sekä terveyskasvatus ja ennaltaehkäisevä valistustoiminta sekä yksilöille että ryhmille. Koulupsykologin tehtävät oppilashuollossa Psykologi on osa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja osallistuu sen kokouksiin. Psykologi seuraa omalta osaltaan opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia, oppimista ja koulumenestystä sekä tarvittaessa osallistuu tukitoimien suunnitteluun myös yksilökohtaisen opiskeluhuollon osana. Henkilökunta voi konsultoida psykologia. Psykologin työtehtävistä suurin osa tapahtuu opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa, usein yhteistyössä opettajien ja muun kouluhenkilökunnan kanssa. Psykologi tarjoaa keskustelevia tukikäyntejä ja hän tekee myös tutkimuksia, joilla selvitetään oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia. 8

9 Tutkimuksia voidaan tarvita esim. ylioppilastutkintolautakunnalle toimitettavia lausuntoja varten, esim. lukivaikeudesta. Muu moniammatillinen yhteistyö Koulun opiskelijahuollossa tehdään yhteistyötä erikoissairaanhoidon, lastensuojelun, nuorisotoiminnan, poliisin ja kolmannen sektorin kanssa. Tarpeen vaatiessa näitä tahoja osallistuu koulun yhteisölliseen opiskelijahuoltotyöhön. Liitteet: JÄRJESTYSSÄÄNNÖT PELASTUSSUUNNITELMA SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN SEKÄ TOIMINTA ÄKILLISISSÄ KRIISEISSÄ, UHKA- JA VAARATILANTEISSA 9

10 10/10

LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuolto... 3 2. Opiskelijahuoltosuunnitelmat... 3 3. Monialainen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (11) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Someron kaupungin Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Esiopetus, perusopetus ja lukio PPP Sisällysluettelo Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma... 1 1.Oppilashuolto... 3 1.1. Tavoitteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Opiskeluhuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Paikallisella

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 1 Kerttulin lukio LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Lukioiden yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma Vantaan kaupunki Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Lukiokoulutus Opetuslautakunta 10.6.2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA. Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6

INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA. Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6 INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6 Satu Suonpää 31.10.2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. OPPILASHUOLLON TAVOITE, TARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT... 3

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Johdanto Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja (2.painos) Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2 Mitä oppilashuolto on?... 2 1.3 Varhainen avoin yhteistyö

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 21.8.2014 56 (2.painos) Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Käsikirjan käyttäjälle... 3 1.2 Mitä oppilashuolto on?... 3 1.3 Varhainen

Lisätiedot