DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT"

Transkriptio

1 DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan kun viestintämarkkinalain tarkoittama teleyritys ( Asiakas ) ostaa Digita Oy:ltä ( Digita ) Radioverkon ympärivuorokautisia siirtoja lähetyspalveluita, joiden toimittamisesta sopijapuolet sopivat palvelusopimuksella. 1.2 Toimitusehtoja ei sovelleta muihin kuin kohdassa 1.1 määriteltyihin Digitan palveluihin, paitsi jos sopijapuolet kirjallisesti toisin sopivat. Toimitusehtoja ei siten sovelleta esimerkiksi muihin radiopalveluiden lisäpalveluihin. 1.3 Toimitusehtojen lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia erityisehtoja, jotka on kuvattu palvelusopimuksessa ja sen liitteissä. 2 MÄÄRITELMÄT Lähetysasemalla tarkoitetaan Radioverkon radioasemia, joita käytetään Radiopalvelun lähettimien sijoituspaikkana. Ohjelmistoluvalla tarkoitetaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 1 momentissa tarkoitettua toimilupaa. Radiopalvelulla tarkoitetaan Radioverkon ympärivuorokautisia siirto- ja lähetyspalveluita, jotka Digita toimittaa Asiakkaalle palvelusopimuksen perusteella. Radioluvalla tarkoitetaan radiolain 7 tarkoittamaa lupaa radiolähettimen käyttöön ja hallussapitoon. Radiosignaalilla tarkoitetaan radio-ohjelmistojen äänisignaalia ja/ tai RDS-tietoja. Radioverkolla tarkoitetaan Digitan valtakunnallista (pois lukien Ahvenanmaa) analogista maanpäällistä radioverkkoa, johon kuuluu 38 Lähetysasemaa. Mahdolliset lisälähettimet eivät kuulu Radioverkkoon. Sisällöllä tarkoitetaan radio-ohjelmistoja ja niihin liittyviä Radiosignaaleja ja/tai muuta mahdollista audiosisältöä, tekstisisältöä tai muuta aineistoa, jota Asiakas välittää vastaanottajalle Radiopalvelun kautta. 3 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 3.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen. Kaikki muutokset palvelusopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava. Edellä mainitun estämättä palvelusopimus katsotaan syntyneeksi ja näitä Toimitusehtoja sovelletaan viimeistään, kun Digita aloittaa Asiakkaan tilaaman Radioverkon ympärivuorokautisten siirto- ja lähetyspalveluiden toimittamisen Asiakkaalle. 3.2 Verkkoyrityksen velvollisuudet. Digita on viestintämarkkinalain ja päätöksen huomattavasta markkinavoimasta tv- ja radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinalla perusteella velvollinen tarjoamaan tietyillä ehdoilla teleyrityksille Radiopalveluita. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos Digitalla on käyttöoikeuden kohde omassa käytössä tai se on tarpeen omaa kohtuullista tulevaa käyttöä varten. 4 PALVELUN TOIMITTAMINEN 4.1 Palvelun toimittaminen. Digitalla on oikeus toimittaa Radiopalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja tehdä Radiopalvelun tekniseen toteutukseen muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan tekniseen ympäristöön tai Sisällön toimitusmuotoon, vastaa Asiakas tarvittavista muutoksista sopijapuolten sopimassa aikataulussa. Kumpikin sopijapuoli vastaa omista kustannuksistaan. Digita pyrkii ilmoittamaan muutoksista Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen. 4.2 Digitan Alihankkijat. Digitalla on oikeus käyttää Radiopalvelujen toteutuksessa alihankkijoita. 4.3 Radiolupaehdot ja niiden muutokset. Digita sitoutuu toteuttamaan Radiopalvelun Asiakkaan voimassaolevien Radiolupien ehtojen mukaisesti, ellei palvelusopimuksessa muuta sovittu. Asiakas toimittaa Digitalle sille myönnetyt Radioluvat ja tiedottaa Digitaa hyvissä ajoin etukäteen mahdollista muutoksista ja muutostarpeista Radioluvissa. Mikäli Radioluvan muutoksesta aiheutuu kustannuksia, sopivat sopijapuolet muutosten toteuttamisesta ja niistä aiheutuneista kustannuksista ennen muutosten toteuttamisen aloittamista. 4.4 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus. Asiakkaan on annettava Digitalle hyvissä ajoin oikeat ja riittävät tekniset ja muut tarpeelliset tiedot Radiopalvelun suorittamista varten ja muuten myötävaikutettava Radiopalveluiden toimittamiseen. 4.5 Toimitusajankohta ja sopimuskausi. Toimitusaika ja sopimuskausi määritellään palvelusopimuksessa. 4.6 Toimituksen hyväksyminen. Asiakas on velvollinen tarkastamaan ja hyväksymään Radiopalvelun välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas kirjallisesti ilmoita Digitalle havaitsemistaan virheistä tai puutteista neljäntoista (14) päivän sisällä toimituksesta. Asiakas vastaa itse tarkastuksesta ja mahdollisista testauksista aiheutuvista kustannuksista. 4.7 Asiakkaan viivästys. Digitalla on oikeus periä Radiopalveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta kun Radiopalvelua ei ole voitu toimittaa Asiakkaasta tai Asiakkaan sopijakumppanista johtuvasta syytä. 5 RADIOPALVELUN KÄYTTÄMINEN 5.1 Sisällön toimittaminen. Asiakkaan tulee toimittaa Sisältö Digitalle reaaliaikaisesti ja Digitan ja Asiakkaan yhdessä määrittämässä teknisessä muodossa. 5.2 Sisällön häiriöttömyys. Asiakas vastaa siitä, ettei toimitettu Sisältö aiheuta häiriöitä Digitan ja/tai kolmannen osapuolen laitteille tai ohjelmistoille tai muille Radiosignaaleille. Asiakas on

2 velvollinen sopimaan kaikista Sisällön toimittamiseen liittyvistä muutoksista Digitan kanssa etukäteen. 6 RADIOPALVELUIDEN HUOLTO JA VIANKORJAUS 6.1 Radiopalvelun käytettävyys. Radiopalvelun vuositason käytettävyydestä voidaan sopia palvelusopimuksessa. Ellei muuta ole sovittu, sovelletaan Radiopalvelun käytettävyyteen ja ylläpitoon tämän kohdan 6 ehtoja 6.2 Huolto ja ylläpito. Digita vastaa siitä, että Radiopalvelu on Asiakkaan käytettävissä palvelusopimuksen mukaisesti. Digitalla on oikeus tehdä siirtoverkkoon, Lähetysasemille sekä muuhun Radiopalvelussa käyttämäänsä tekniseen ympäristöön huolto- ja ylläpitotöitä, joista aiheutuvia katkoksia tai keskeytyksiä Radiopalvelussa ei pidetä kohdan 6.3 mukaisena Virheenä. 6.3 Radiopalvelun virhe. Radiopalvelussa katsotaan olevan virhe, kun Radiopalvelu on kokonaan poikki eikä kyseessä ole huolto- tai ylläpitokatkos eikä Radiopalvelua ole katkaistu Asiakkaan sopimusrikkomuksen vuoksi (jäljempänä Virhe ). Asiakkaan tulee ilmoittaa havaitsemastaan Virheestä Digitalle välittömästi. Digita selvittää ja korjaa vastuullaan olevat Virheet arkipäivisin (ma-pe) kello kohtuullisen ajan kuluessa Asiakkaan ilmoituksesta. Mikäli Asiakas haluaa Virheen korjattavan välittömästi Virheen havaitsemisen jälkeen tai muuna kuin edellä mainittuna ajankohtana, tai jos kysymys on muusta kuin Digitan vastuulla olevan vian korjaamisesta, tulee tästä sopia Digitan kanssa kirjallisesti palvelutasosopimuksella tai erikseen tilaustyönä. Digita perii tällaisesta korjaustyöstä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen maksun. 6.4 Ylläpitokatkokset. Digitalla on oikeus keskeyttää Radiopalvelu pitkäkestoisen perushuollon, laitevaihdon tai muun käyttövalmiutta ylläpitävän toimenpiteen vuoksi, esimerkiksi antennien uusinnasta, mastojen vahvistustöistä, harusköysien vaihdosta, lähettimien, ohjelmansiirtolaitteiden ja yhteyksien uusinta- tai muutostöistä johtuvista syistä. Vuosittaisesta ylläpitokatkosuunnitelmasta ilmoitetaan Asiakkaalle edellisen kalenterivuoden aikana. Digita ilmoittaa Ylläpitokatkosten täsmennetyn ajankohdan Asiakkaalle kuusi (6) viikkoa etukäteen. 6.5 Huoltokatkokset. Digitalla on oikeus keskeyttää Radiopalvelu tilapäisesti, mikäli keskeytys on välttämätön laitteiden huollon, korjauksen, muutoksen, tarkastuksen, ohjelmistopäivityksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Digita ilmoittaa huoltokatkoksesta Asiakkaan nimeämälle yhteyshenkilölle sähköpostitse viimeistään kaksi (2) viikkoa etukäteen ja Sopijapuolet sopivat huoltokatkoksen tarkemman ajankohdan. Mikäli huoltokatkos on välttämätöntä tehdä tätä lyhyemmällä varoajalla, Digita ilmoittaa huoltokatkoksesta ja sen ajankohdasta Asiakkaalle mahdollisimman hyvissä ajoin. 6.6 Ylläpidon rajoitukset Digita ei ole velvollinen korjaamaan sellaista virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan, Asiakkaan sopimuskumppanin tai kolmannen osapuolen vastuulla olevasta syystä, Ylivoimaisesta Esteestä tai muusta Digitasta riippumattomasta syystä. Mikäli virheen selvittämisen tai korjaamisen yhteydessä havaitaan, että Virhe on johtunut Asiakkaasta tai Asiakkaan sopimuskumppanista johtuvasta syystä, on Digitalla oikeus laskuttaa Virheen selvittämisestä ja korjaamisesta syntyneet kulut Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan erikseen tilattavien töiden hinnaston mukaisesti. 6.7 Virhevastuun rajaus. Digitan vastuu Radiopalvelussa havaitusta Virheestä rajoittuu Digitan vastuulla olevan Virheen korjaamiseen tai virheellisesti suoritetun Radiopalvelun uudelleen suorittamiseen Digitalle sopivana ajankohtana. Jos Virhettä ei ole Digitasta johtuvasta syystä korjattu tai jos Radiopalvelua ei ole suoritettu uudelleen kohtuullisessa ajassa, Digita hyvittää Asiakkaalle virheellisestä Radiopalvelusta perityn palvelumaksun Virhettä vastaavalta osalta. Digitan vastuu Virheestä rajoittuu kokonaisuudessaan tässä kohdassa 6 sovittuun. 7 RADIOPALVELUN KAUTTA VÄLITETTY SISÄLTÖ 7.1 Vastuu sisällöstä. Asiakas vastaa Radiopalvelun kautta välitettävästä Sisällöstä. Asiakas vastaa siten siitä, ettei Sisältö loukkaa lähetys- ja vastaanottomaassa voimassaolevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä tai hyvää tapaa. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, ettei Sisältö loukkaa voimassaolevia immateriaalioikeuksia (tekijänoikeudet ja teollisoikeudet) tai muita kolmansien osapuolten lailla suojattuja oikeuksia. Asiakas vastaa siitä, että se on hankkinut Sisällön käyttöön, lähettämiseen ja välittämiseen kaikki tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset sekä maksanut Sisällön oikeudenhaltijoille lain edellyttämät korvaukset tai muut sovitut korvaukset. Jos Digita, viranomainen tai kolmas osapuoli perustellusta syystä väittää, että Radiopalvelun kautta on välitetty tai välitetään lakeja tai kolmansien oikeuksia loukkaavaa Sisältöä, Digitalla on oikeus poistaa tällainen Sisältö tai katkaista Radiopalvelu Asiakasta kuulematta kohdan 12 mukaisesti. 7.2 Vaatimuksiin vastaaminen. Mikäli kolmas osapuoli nostaa Digitaa vastaan kanteen tai kohdistaa Digitaan vahingonkorvaus- tai muita vaatimuksia sillä perusteella, että Sisällön välittäminen Radiopalvelun kautta rikkoo lakia tai loukkaa kolmannen osapuolen suojattua immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta (kuten liikesalaisuuden suojaa), vastaa Asiakas omalla kustannuksellaan Digitan puolustamisesta. Asiakas vastaa täysimääräisesti myös Digitan maksettavaksi tuomittujen korvausten ja kulujen maksamisesta ja/tai sovittujen korvausten ja kulujen maksamisesta sekä Digitan oikeudenkäyntikuluista asianajopalkkiot sekä muut kustannukset mukaan lukien. Asiakas vastaa edellä mainituista vahingonkorvauksista ja muista kuluista palvelusopimuksen vahingonkorvausta koskevien määräysten rajoittamatta. Digitalla on halutessaan oikeus osallistua asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valita oma asianajajansa ja muut edustajansa. Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä sovintoratkaisua asiassa ilman Digitan suostumusta. sopijapuolten tulee kirjallisesti ja viipymättä ilmoittaa toiselle sopijapuolelle tällaisista vaateista sekä antaa asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja apu. 8 Asiakkaan muut tehtävät 8.1 Asiakkaan tehtävät. Sopimuksen kohteena oleviin Radiopalveluihin liittyvät Asiakkaan tehtävät ja vastuut on määritelty tarkemmin palvelusopimuksessa ja sen liitteissä. 8.2 Ohjelmistolupa ja Radiolupa. Asiakas vastaa siitä, että sille myönnetty Ohjelmistolupa ja Radiolupa ovat voimassa koko sopimuskauden ajan. Sopijapuolet voivat sopia siitä, että Digita hakee Radioluvan Asiakkaan valtuuttamana. 8.3 Sisällön tallentaminen ja säilyttäminen. Asiakas on velvollinen huolehtimaan Sisällön tallentamisesta ja säilyttämisestä siten kuin laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä on säädetty, elleivät sopijapuolet ole sopineet referenssitallennuspalvelusta osana palvelusopimusta, jolloin noudatetaan palvelukohtaisia ehtoja. 8.4 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Asiakas vastaa niiden laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly palvelusopimuksen mukaiseen Radiopalveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet, yhteydet ja ohjelmistot ovat hyväksyttyjä eivätkä haittaa tai häiritse Digitan tai kolmannen osapuolen toimintaa. Asiakas on velvollinen irrottamaan häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot

3 välittömästi Radiopalvelusta. Asiakas on myös velvollinen korvaamaan häiriöiden Digitalle aiheuttamat vahingot. 9 HINTA 9.1 Palvelun hinta. Asiakas maksaa Digitalle Radiopalvelusta ja sen käytöstä palvelusopimuksessa sovitut maksut. Ellei Radiopalvelun hinnasta ole sovittu palvelusopimuksessa, noudatetaan Digitan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia hintoja. 9.2 Erillisveloitukset. Muista kuin palvelusopimukseen sisältyvistä palveluista ja töistä peritään Digitan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. 9.3 Ennakkomaksu tai vakuus. Digitalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot. Digitalla on myös oikeus vaatia Asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, jos Digita katsoo Asiakkaan luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi saataviensa turvaamisen sitä edellyttävän. 9.4 Verot ja julkiset maksut. Ellei kirjallisesti toisin ole sovittu, hintoihin sisältyvät palvelusopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai muu kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, muuttuvat Radiopalveluiden hinnat vastaavasti. 9.5 Hintojen muuttaminen. Digitalla on oikeus muuttaa Radiopalveluiden hintoja ja laskutusperusteita. Digita ilmoittaa Radiopalveluiden hinnoissa tapahtuvista muutoksista Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta (1) ennen muutoksen voimaantuloa. Hintojen alennukset voidaan toteuttaa myös noudattamatta edellä mainittua aikarajaa. 10 MAKSUEHDOT 10.1 Laskutus. Digita laskuttaa Asiakasta kalenterikuukausittain etukäteen, ellei toisin ole sovittu. Erikseen tilatut työt Digita laskuttaa Radiopalvelun toimittamisen jälkeen Maksuehto. Asiakas maksaa palvelumaksut Digitan ilmoittamalle pankkitilille. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä Laskumuistutukset. Asiakkaan tulee tehdä laskua koskevat mahdolliset muistutukset Digitalle kirjallisesti ennen eräpäivää. Asiakkaan on muistutuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään mennessä Maksun viivästyminen. Maksun tai sen osan viivästyessä Asiakkaan on maksettava viivästyneelle määrälle 14 %:n tai tätä korkeampi Suomen korkolain mukainen vuotuinen viivästyskorko sekä lisäksi korvattava Digitalle viivästyneen maksun perimisestä aiheutuneet perimis- ja käsittelykulut Maksun viivästymisen muut seuraukset. Digitalla on oikeus keskeyttää Asiakkaan kaikki Radiopalvelut Asiakkaan maksuviivästyksen vuoksi kohdassa 12 asetettujen edellytysten täyttyessä ja mukaisesti. Jos Asiakas ei maksa erääntyneitä maksuja Digitan maksukehotuksesta ja Radiopalvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut Radiopalvelusta laskutettavat, vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi. Mikäli maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli 30 päivää laskun eräpäivästä, on Digitalla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin joko kokonaan tai osittain. 11 VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS 11.1 Digitan korvausvelvollisuus. Digita on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle aiheuttamansa, Asiakkaan osoittamat välittömät kulut ja vahingot. Digitan vastuu kunkin kalenterivuoden aikana rajoittuu yhteensä enintään määrään, joka vastaa Asiakkaan ko. Radiopalvelusta maksaman palvelumaksun yhteismäärää yhden (1) kalenterikuukauden aikana Vastuunrajaus. Digita ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jollaisina pidetään mm. saamatta jäänyttä tuloa tai voittoa, Sisällön viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvaa vahinkoa, sopimuksellisia vastuita kolmatta kohtaan sekä muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Digita ei vastaa Asiakkaan, Asiakkaan alihankkijan tai sopimuskumppanin tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja. Digitalla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta palvelusopimuksen tai Toimitusehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä. Digitan korvausvelvollisuus rajoittuu kokonaisuudessaan tässä kohdassa 11 mainittujen vahinkojen korvaamiseen Sanktiot ja hyvitykset. Jos Digita on palvelusopimuksen tai näiden Toimitusehtojen perusteella velvollinen maksamaan Asiakkaalle sanktioita, hyvitystä tai sopimussakkoa, rajoittuu Digitan velvollisuudet tällaisen sanktion, hyvityksen tai sopimussakon määrään eikä Asiakkaalla ole oikeutta mihinkään muuhun korvaukseen, hyvitykseen tai toimenpiteeseen niiden syiden tai olosuhteiden perusteella, joista johtuen Digita on maksanut sanktiota hyvitystä tai sopimussakkoa Asiakkaalle Vahingonkorvauksen vaatiminen. Vahingonkorvausta on vaadittava Digitalta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva tapahtuma havaittiin tai se olisi pitänyt havaita Vahingon rajaamisvelvollisuus. Asiakas on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. 12 PALVELUN KESKEYTTÄMINEN 12.1 Keskeytysoikeus. Digitalla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia keskeyttää Asiakkaan kaikki Radiopalvelut, jos (a) Asiakas haetaan tai hakee itsensä konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas hakee julkista haastetta velkojilleen taikka Asiakas on muuten todettu maksukyvyttömäksi; (b) Asiakkaalla ei ole toiminnan edellyttämää Ohjelmistolupaa, Radiolupaa tai muuta toimilupaa; (c) Asiakas ei ole suorittanut Digitan erääntynyttä saatavaa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä; (d) Asiakas ei ole asettanut neljäntoista (14) päivän kuluessa Digitan vaatimuksesta, kohdan 9.3 mukaista ennakkomaksua tai vakuutta; tai (e) Asiakas on aiheuttanut häiriötä Digitan verkolle tai laitteille taikka Digitan muille asiakkaille eikä Digitan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta ole poistanut häiriön aiheuttajaa; tai (f) Asiakas rikkoo tai laiminlyö sopimuksen mukaisia velvoitteitaan Digitan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus. Asiakas on velvollinen maksamaan Digitalle sopimuskauden ajaksi sovitut palvelumaksut Radiopalvelun keskeyttämisestä huolimatta. 13 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen 13.1 Voimassaoloaika. Palvelusopimus on voimassa sovitun sopimuskauden ajan. Ellei palvelusopimuksen voimassaoloaikaa ole sovittu, palvelusopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuo-

4 lisella kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli Digita lopettaa Radiopalvelun tai sen osan tuottamisen, on irtisanomisaika kuitenkin kohdan 15 mukainen Asiakkaan oikeus päättää sopimus. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos (a) Digita haetaan tai hakee itsensä konkurssiin tai selvitystilaan, Digita hakee julkista haastetta velkojilleen taikka Digita on muuten todettu maksukyvyttömäksi; tai (b) Digita on olennaisesti rikkonut tai laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan eikä korjaa rikkomustaan tai laiminlyöntiään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Asiakkaan kirjallisesta vaatimuksesta Digitan oikeus päättää sopimus. Digitalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain ja keskeyttää omalta osaltaan sopimusvelvoitteidensa täyttäminen, jos (a) Asiakas haetaan tai hakee itsensä konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas hakee julkista haastetta velkojilleen taikka Asiakas on muuten todettu maksukyvyttömäksi; (b) Asiakkaalla ei ole toiminnan edellyttämää Ohjelmistolupaa tai muuta toimilupaa; (c) Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Digitan erääntynyttä saatavaa kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa laskun alkuperäisestä eräpäivästä; (d) Radiopalvelu on ollut suljettuna Asiakkaasta johtuvasta syystä 14 vuorokautta tai enemmän; tai (e) Asiakas on olennaisesti rikkonut tai laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan eikä korjaa rikkomustaan tai laiminlyöntiään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Digitan kirjallisesta vaatimuksesta Irtisanomis- ja purkuilmoitus. Ilmoitus palvelusopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta tulee tehdä kirjallisesti. 14 SALASSAPITOVELVOLLISUUS Sopijapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki toiselta sopijapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot niiden luovuttamismuodosta riippumatta (jäljempänä Luottamukselliset tiedot ). Tiedon luovuttanut sopijapuoli pidättää kaikki oikeudet Luottamuksellisiin tietoihin eikä Luottamuksellisen tiedon vastaanottaneella sopijapuolella ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi palvelusopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Sopijapuoli vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sitoutuvat tässä kohdassa sovittuun salassapitovelvollisuuteen ja noudattavat sitä. Tämän kohdan estämättä Digitalla on oikeus luovuttaa Luottamuksellista tietoa Digitan kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiölle tai niiden palveluksessa oleville henkilöille, mikäli luovutus on tarpeen palvelusopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Digita vastaa siitä, että sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sitoutuvat tässä kohdassa sovittuun salassapitovelvollisuuteen ja noudattavat sitä. Salassapitovelvollisuus ei koske Luottamuksellisia tietoja, jotka; (a) olivat yleisesti tiedossa Luottamuksellisten tietojen luovutushetkellä; (b) olivat todistettavasti sopijapuolen tiedossa tai hallinnassa jo ennen Luottamuksellisten tietojen vastaanottamista toiselta sopijapuolelta ilman luovutus- tai käyttörajoituksia; (c) sopijapuoli on todistettavasti saanut kolmannelta osapuolelta ilman luovutus- ja käyttörajoituksia; tai (d) vastaanottava sopijapuoli on todistettavasti kehittänyt itse. Sopimuksen päättyessä Luottamuksellista tietoa vastaanottanut sopijapuoli on velvollinen palauttamaan kaikki vastaanottamansa, toisen sopijapuolen Luottamukselliset tiedot sekä tuhoamaan kaikki niistä otetut kopiot ja niitä sisältävät asiakirjat tietojen tallentamismuodosta riippumatta. Tämä salassapitoehto on voimassa myös palvelusopimuksen päättymisen jälkeen. Palvelusopimuksen tai Toimitusehtojen mukaiset vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tämän kohdan mukaista salassapitovelvollisuutta rikkomalla. 15 PALVELUN TUOTTAMISEN LOPETTAMINEN Digitalla on oikeus lopettaa Radiopalvelun tai sen osan tuottaminen sopimuskauden aikana perustellusta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi lain tai viranomaiskäytännön muutosta. Digitalla on oikeus irtisanoa palvelusopimus lopetettua Radiopalvelua tai sen osaa koskevalta osaltaan ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään kuusi (6) kuukautta etukäteen. Digita ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle Radiopalvelun ennenaikaisesta lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. 16 YLIVOIMAINEN ESTE 16.1 Ylivoimainen este. Sopijapuoli vapautuu sopimusvelvoitteittensa täyttämisestä ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, jota tämän ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon palvelusopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei kohtuudella olisi voinut estää tai poistaa (jäljempänä Ylivoimainen Este ). Ylivoimaisia Esteitä voivat olla mm. sota, poikkeusolot, kapina tai muu kriisitilanne, poikkeusolojen tai normaaliajan häiriötilanteiden aikainen tiedottaminen, sabotaasi tai sen uhka, vaarallinen epidemia, myrsky, salaman isku, tulva tai muu poikkeuksellinen säätilan muutos tai luonnontapahtuma, tulipalo, räjähdys tai muu vastaava onnettomuus, lakko, työsaarto, työsulku tai muu työsulku mukaan lukien sopijapuolen sisäinen työtaistelutoimenpide, lainmuutokset, viranomaisen toimenpiteet tai määräykset, valuuttarajoitukset, tuonti- tai vientikielto, yleisen energianjakelun tai kuljetusliikenteen keskeytys, tietoliikenneyhteyksien häiriö, kolmannen osapuolen hallussa olevien siirto- tai teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen taikka muu edellä mainittuihin syihin verrattava, sopijapuolista riippumaton syy Esteeseen vetoaminen. Sopijapuolen, joka haluaa vedota Ylivoimaiseen Esteeseen, on ilmoitettava esteestä ja sen syystä toiselle sopijapuolelle kirjallisesti viivytyksettä Ylivoimaiseen Esteen ilmettyä. Sopijapuoli vapautuu sopimusvelvoitteittensa täyttämisestä vain siltä osin kuin Ylivoimainen Este estää niiden täyttämisen Sopimuksen purku. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy Ylivoimaisen Esteen vuoksi yli kuusi (6) kuukautta, on sopijapuolilla oikeus purkaa sopimus ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia tästä perusteesta johtuen vahingonkorvausta Muut poikkeukselliset olot. Mikäli kriisitilanteessa tarvitaan lähetyksissä tai ohjelmansiirrossa käytettävää tekniikkaa viranomaisten määräyksellä muuhun radiopalveluun, on Digitalla oikeus katkaista Asiakkaan Radiopalvelu. Lisäksi Digitalla on oikeus teh-

5 dä muutoksia Radiopalveluun silloin kun se on tarpeen hätätiedotteiden lähettämistä varten. 17 Markkinointi ja ohjelmatietojen julkaiseminen 17.1 Markkinointi. Digitalla on oikeus käyttää Asiakkaan toiminimeä ja logoa palveluidensa markkinoinnissa hyvien tapojen mukaisesti Ohjelmatietojen julkaiseminen. Digitalla on halutessaan oikeus julkaista Asiakkaan lähettämää Sisältöä koskevat ohjelmatiedot. 18 ILMOITUKSET Sopijapuolten tulee lähettää palvelusopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun toisen sopijapuolen postiosoitteeseen tai telefax-numeroon. Postitse lähetettyjen ilmoitusten katsotaan tulleen toisen sopijapuolen tietoon neljäntenä (4) arkipäivänä niiden lähettämisestä ja telefaksilla lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä. 19 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Kaikki muutokset ja lisäykset sopimukseen tehdään kirjallisesti sopijapuolten kesken 20 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Digitalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle sopijapuolelle, mikäli kyseessä on samaan konserniin kuuluva yhtiö tai yritysjärjestely. Digitalla on myös oikeus siirtää palvelusopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. 21 SOVELLETTAVA LAKI Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintalausekkeita koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. 22 ERIMIELISYYDET 22.1 Erimielisyydet. Sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen 30 päivän sisällä, on kummallakin sopijapuolella oikeus saattaa riita lopullisesti ratkaistavaksi kolmen (3) välimiehen välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely käydään Helsingissä Suomen kielellä Saatavien perintä. Digitalla on aina oikeus saattaa sopimukseen perustuvien palvelumaksujen perintä Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 23 TOIMITUSEHTOJEN VOIMASSAOLO Nämä toimitusehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Toimitusehtoja sovelletaan ja sen jälkeen tehtyihin Toimitusehtojen soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin ja Radioverkon ympärivuorokautisiin siirto- ja lähetyspalveluihin, joiden toimittaminen on aloitettu tai sen jälkeen, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Digitalla on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja yksipuolisesti. Digita ilmoittaa uusien toimitusehtojen voimaantulosta kotisivuillaan osoitteessa

DIGITAN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVE- LUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

DIGITAN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVE- LUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT DIGITAN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVE- LUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas) ostaa Digita

Lisätiedot

DIGITAN DVB-T KAPASITEETIN YLEISET TOIMITUSEHDOT

DIGITAN DVB-T KAPASITEETIN YLEISET TOIMITUSEHDOT DIGITAN DVB-T KAPASITEETIN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas ) ostaa Digita Oy.ltä (jäljempänä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

DIGITAN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVE- LUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

DIGITAN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVE- LUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT DIGITAN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVE- LUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas) ostaa Digita

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan yritystä, joka on solminut Palvelusta sopimuksen Oikotien kanssa.

Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan yritystä, joka on solminut Palvelusta sopimuksen Oikotien kanssa. Taito-rekrytointipalvelun yleiset sopimusehdot 1(5) TAITO-REKRYTOINTIPALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Oikotie Oy:n (y-tunnus 2228812-1, jäljempänä Oikotie

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY 1 (5) SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY YLEISET SOPIMUSEHDOT Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa Seinäjoen Työterveys Oy:n ja Asiakkaan välistä työterveyshuollon palvelusopimusta. Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS Liite 1 SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa kerrotaan mihin sääntöihin Synkka Laatu (myöhemmin laadunvarmistuspalvelu) perustuu, mitkä ovat asiakkuuden edellytykset ja kuinka

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita, yhteydenotot on osoitettava

Lisätiedot

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja.

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja. Yleiset sopimusehdot 31.3.2016 1 (8) Yleiset sopimusehdot Alla olevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan ja asiakkaan eli sopijapuolten välillä käytävään kauppaan, palveluiden toimittamiseen

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT Tässä liitteessä kerrotaan Propagandan ja asiakkaan väliset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin sopijapuolista käytetään nimityksiä Propaganda ja Asiakas sekä yhdessä Sopijapuolet.

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Joensuun kaupunki Live Nation Finland Oy

YHTEISTYÖSOPIMUS. Joensuun kaupunki Live Nation Finland Oy YHTEISTYÖSOPIMUS Joensuun kaupunki Live Nation Finland Oy 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1 Osapuoli Joensuun kaupunki (jäljempänä kaupunki) Y-tunnus: 0242746-2 Vapaa-aikakeskus PL 137 80101 Joensuu Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja:

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja: 1 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta Yhteystiedot: Ostajan edustaja: Liikennöitsijä: Nimi: Yhteystiedot: 2. Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS TNS Gallup Oy Itätuulenkuja 10 PL 500 / P.O.Box 500 FIN-02101 Espoo t +358 9 613 500 f +358 9 613 50 510 www.tns-gallup.fi Media Intelligence TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. Sopijapuolet

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki osoite Vantaan kaupunki osoite Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilöt

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

Liite 1 / Vhljk. Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta)

Liite 1 / Vhljk. Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta) 18.11.2009 (4) SOPIMUS Liite 1 / Vhljk 1 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde 3. Jätevesien johtaminen Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MAKSULLISEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET JA SO- PIMUSASIAKIRJAT 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Metropolia

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot