DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT"

Transkriptio

1 DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan kun viestintämarkkinalain tarkoittama teleyritys ( Asiakas ) ostaa Digita Oy:ltä ( Digita ) Radioverkon ympärivuorokautisia siirtoja lähetyspalveluita, joiden toimittamisesta sopijapuolet sopivat palvelusopimuksella. 1.2 Toimitusehtoja ei sovelleta muihin kuin kohdassa 1.1 määriteltyihin Digitan palveluihin, paitsi jos sopijapuolet kirjallisesti toisin sopivat. Toimitusehtoja ei siten sovelleta esimerkiksi muihin radiopalveluiden lisäpalveluihin. 1.3 Toimitusehtojen lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia erityisehtoja, jotka on kuvattu palvelusopimuksessa ja sen liitteissä. 2 MÄÄRITELMÄT Lähetysasemalla tarkoitetaan Radioverkon radioasemia, joita käytetään Radiopalvelun lähettimien sijoituspaikkana. Ohjelmistoluvalla tarkoitetaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 1 momentissa tarkoitettua toimilupaa. Radiopalvelulla tarkoitetaan Radioverkon ympärivuorokautisia siirto- ja lähetyspalveluita, jotka Digita toimittaa Asiakkaalle palvelusopimuksen perusteella. Radioluvalla tarkoitetaan radiolain 7 tarkoittamaa lupaa radiolähettimen käyttöön ja hallussapitoon. Radiosignaalilla tarkoitetaan radio-ohjelmistojen äänisignaalia ja/ tai RDS-tietoja. Radioverkolla tarkoitetaan Digitan valtakunnallista (pois lukien Ahvenanmaa) analogista maanpäällistä radioverkkoa, johon kuuluu 38 Lähetysasemaa. Mahdolliset lisälähettimet eivät kuulu Radioverkkoon. Sisällöllä tarkoitetaan radio-ohjelmistoja ja niihin liittyviä Radiosignaaleja ja/tai muuta mahdollista audiosisältöä, tekstisisältöä tai muuta aineistoa, jota Asiakas välittää vastaanottajalle Radiopalvelun kautta. 3 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 3.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen. Kaikki muutokset palvelusopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava. Edellä mainitun estämättä palvelusopimus katsotaan syntyneeksi ja näitä Toimitusehtoja sovelletaan viimeistään, kun Digita aloittaa Asiakkaan tilaaman Radioverkon ympärivuorokautisten siirto- ja lähetyspalveluiden toimittamisen Asiakkaalle. 3.2 Verkkoyrityksen velvollisuudet. Digita on viestintämarkkinalain ja päätöksen huomattavasta markkinavoimasta tv- ja radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinalla perusteella velvollinen tarjoamaan tietyillä ehdoilla teleyrityksille Radiopalveluita. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos Digitalla on käyttöoikeuden kohde omassa käytössä tai se on tarpeen omaa kohtuullista tulevaa käyttöä varten. 4 PALVELUN TOIMITTAMINEN 4.1 Palvelun toimittaminen. Digitalla on oikeus toimittaa Radiopalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja tehdä Radiopalvelun tekniseen toteutukseen muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan tekniseen ympäristöön tai Sisällön toimitusmuotoon, vastaa Asiakas tarvittavista muutoksista sopijapuolten sopimassa aikataulussa. Kumpikin sopijapuoli vastaa omista kustannuksistaan. Digita pyrkii ilmoittamaan muutoksista Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen. 4.2 Digitan Alihankkijat. Digitalla on oikeus käyttää Radiopalvelujen toteutuksessa alihankkijoita. 4.3 Radiolupaehdot ja niiden muutokset. Digita sitoutuu toteuttamaan Radiopalvelun Asiakkaan voimassaolevien Radiolupien ehtojen mukaisesti, ellei palvelusopimuksessa muuta sovittu. Asiakas toimittaa Digitalle sille myönnetyt Radioluvat ja tiedottaa Digitaa hyvissä ajoin etukäteen mahdollista muutoksista ja muutostarpeista Radioluvissa. Mikäli Radioluvan muutoksesta aiheutuu kustannuksia, sopivat sopijapuolet muutosten toteuttamisesta ja niistä aiheutuneista kustannuksista ennen muutosten toteuttamisen aloittamista. 4.4 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus. Asiakkaan on annettava Digitalle hyvissä ajoin oikeat ja riittävät tekniset ja muut tarpeelliset tiedot Radiopalvelun suorittamista varten ja muuten myötävaikutettava Radiopalveluiden toimittamiseen. 4.5 Toimitusajankohta ja sopimuskausi. Toimitusaika ja sopimuskausi määritellään palvelusopimuksessa. 4.6 Toimituksen hyväksyminen. Asiakas on velvollinen tarkastamaan ja hyväksymään Radiopalvelun välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas kirjallisesti ilmoita Digitalle havaitsemistaan virheistä tai puutteista neljäntoista (14) päivän sisällä toimituksesta. Asiakas vastaa itse tarkastuksesta ja mahdollisista testauksista aiheutuvista kustannuksista. 4.7 Asiakkaan viivästys. Digitalla on oikeus periä Radiopalveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta kun Radiopalvelua ei ole voitu toimittaa Asiakkaasta tai Asiakkaan sopijakumppanista johtuvasta syytä. 5 RADIOPALVELUN KÄYTTÄMINEN 5.1 Sisällön toimittaminen. Asiakkaan tulee toimittaa Sisältö Digitalle reaaliaikaisesti ja Digitan ja Asiakkaan yhdessä määrittämässä teknisessä muodossa. 5.2 Sisällön häiriöttömyys. Asiakas vastaa siitä, ettei toimitettu Sisältö aiheuta häiriöitä Digitan ja/tai kolmannen osapuolen laitteille tai ohjelmistoille tai muille Radiosignaaleille. Asiakas on

2 velvollinen sopimaan kaikista Sisällön toimittamiseen liittyvistä muutoksista Digitan kanssa etukäteen. 6 RADIOPALVELUIDEN HUOLTO JA VIANKORJAUS 6.1 Radiopalvelun käytettävyys. Radiopalvelun vuositason käytettävyydestä voidaan sopia palvelusopimuksessa. Ellei muuta ole sovittu, sovelletaan Radiopalvelun käytettävyyteen ja ylläpitoon tämän kohdan 6 ehtoja 6.2 Huolto ja ylläpito. Digita vastaa siitä, että Radiopalvelu on Asiakkaan käytettävissä palvelusopimuksen mukaisesti. Digitalla on oikeus tehdä siirtoverkkoon, Lähetysasemille sekä muuhun Radiopalvelussa käyttämäänsä tekniseen ympäristöön huolto- ja ylläpitotöitä, joista aiheutuvia katkoksia tai keskeytyksiä Radiopalvelussa ei pidetä kohdan 6.3 mukaisena Virheenä. 6.3 Radiopalvelun virhe. Radiopalvelussa katsotaan olevan virhe, kun Radiopalvelu on kokonaan poikki eikä kyseessä ole huolto- tai ylläpitokatkos eikä Radiopalvelua ole katkaistu Asiakkaan sopimusrikkomuksen vuoksi (jäljempänä Virhe ). Asiakkaan tulee ilmoittaa havaitsemastaan Virheestä Digitalle välittömästi. Digita selvittää ja korjaa vastuullaan olevat Virheet arkipäivisin (ma-pe) kello kohtuullisen ajan kuluessa Asiakkaan ilmoituksesta. Mikäli Asiakas haluaa Virheen korjattavan välittömästi Virheen havaitsemisen jälkeen tai muuna kuin edellä mainittuna ajankohtana, tai jos kysymys on muusta kuin Digitan vastuulla olevan vian korjaamisesta, tulee tästä sopia Digitan kanssa kirjallisesti palvelutasosopimuksella tai erikseen tilaustyönä. Digita perii tällaisesta korjaustyöstä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen maksun. 6.4 Ylläpitokatkokset. Digitalla on oikeus keskeyttää Radiopalvelu pitkäkestoisen perushuollon, laitevaihdon tai muun käyttövalmiutta ylläpitävän toimenpiteen vuoksi, esimerkiksi antennien uusinnasta, mastojen vahvistustöistä, harusköysien vaihdosta, lähettimien, ohjelmansiirtolaitteiden ja yhteyksien uusinta- tai muutostöistä johtuvista syistä. Vuosittaisesta ylläpitokatkosuunnitelmasta ilmoitetaan Asiakkaalle edellisen kalenterivuoden aikana. Digita ilmoittaa Ylläpitokatkosten täsmennetyn ajankohdan Asiakkaalle kuusi (6) viikkoa etukäteen. 6.5 Huoltokatkokset. Digitalla on oikeus keskeyttää Radiopalvelu tilapäisesti, mikäli keskeytys on välttämätön laitteiden huollon, korjauksen, muutoksen, tarkastuksen, ohjelmistopäivityksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Digita ilmoittaa huoltokatkoksesta Asiakkaan nimeämälle yhteyshenkilölle sähköpostitse viimeistään kaksi (2) viikkoa etukäteen ja Sopijapuolet sopivat huoltokatkoksen tarkemman ajankohdan. Mikäli huoltokatkos on välttämätöntä tehdä tätä lyhyemmällä varoajalla, Digita ilmoittaa huoltokatkoksesta ja sen ajankohdasta Asiakkaalle mahdollisimman hyvissä ajoin. 6.6 Ylläpidon rajoitukset Digita ei ole velvollinen korjaamaan sellaista virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan, Asiakkaan sopimuskumppanin tai kolmannen osapuolen vastuulla olevasta syystä, Ylivoimaisesta Esteestä tai muusta Digitasta riippumattomasta syystä. Mikäli virheen selvittämisen tai korjaamisen yhteydessä havaitaan, että Virhe on johtunut Asiakkaasta tai Asiakkaan sopimuskumppanista johtuvasta syystä, on Digitalla oikeus laskuttaa Virheen selvittämisestä ja korjaamisesta syntyneet kulut Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan erikseen tilattavien töiden hinnaston mukaisesti. 6.7 Virhevastuun rajaus. Digitan vastuu Radiopalvelussa havaitusta Virheestä rajoittuu Digitan vastuulla olevan Virheen korjaamiseen tai virheellisesti suoritetun Radiopalvelun uudelleen suorittamiseen Digitalle sopivana ajankohtana. Jos Virhettä ei ole Digitasta johtuvasta syystä korjattu tai jos Radiopalvelua ei ole suoritettu uudelleen kohtuullisessa ajassa, Digita hyvittää Asiakkaalle virheellisestä Radiopalvelusta perityn palvelumaksun Virhettä vastaavalta osalta. Digitan vastuu Virheestä rajoittuu kokonaisuudessaan tässä kohdassa 6 sovittuun. 7 RADIOPALVELUN KAUTTA VÄLITETTY SISÄLTÖ 7.1 Vastuu sisällöstä. Asiakas vastaa Radiopalvelun kautta välitettävästä Sisällöstä. Asiakas vastaa siten siitä, ettei Sisältö loukkaa lähetys- ja vastaanottomaassa voimassaolevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä tai hyvää tapaa. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, ettei Sisältö loukkaa voimassaolevia immateriaalioikeuksia (tekijänoikeudet ja teollisoikeudet) tai muita kolmansien osapuolten lailla suojattuja oikeuksia. Asiakas vastaa siitä, että se on hankkinut Sisällön käyttöön, lähettämiseen ja välittämiseen kaikki tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset sekä maksanut Sisällön oikeudenhaltijoille lain edellyttämät korvaukset tai muut sovitut korvaukset. Jos Digita, viranomainen tai kolmas osapuoli perustellusta syystä väittää, että Radiopalvelun kautta on välitetty tai välitetään lakeja tai kolmansien oikeuksia loukkaavaa Sisältöä, Digitalla on oikeus poistaa tällainen Sisältö tai katkaista Radiopalvelu Asiakasta kuulematta kohdan 12 mukaisesti. 7.2 Vaatimuksiin vastaaminen. Mikäli kolmas osapuoli nostaa Digitaa vastaan kanteen tai kohdistaa Digitaan vahingonkorvaus- tai muita vaatimuksia sillä perusteella, että Sisällön välittäminen Radiopalvelun kautta rikkoo lakia tai loukkaa kolmannen osapuolen suojattua immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta (kuten liikesalaisuuden suojaa), vastaa Asiakas omalla kustannuksellaan Digitan puolustamisesta. Asiakas vastaa täysimääräisesti myös Digitan maksettavaksi tuomittujen korvausten ja kulujen maksamisesta ja/tai sovittujen korvausten ja kulujen maksamisesta sekä Digitan oikeudenkäyntikuluista asianajopalkkiot sekä muut kustannukset mukaan lukien. Asiakas vastaa edellä mainituista vahingonkorvauksista ja muista kuluista palvelusopimuksen vahingonkorvausta koskevien määräysten rajoittamatta. Digitalla on halutessaan oikeus osallistua asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valita oma asianajajansa ja muut edustajansa. Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä sovintoratkaisua asiassa ilman Digitan suostumusta. sopijapuolten tulee kirjallisesti ja viipymättä ilmoittaa toiselle sopijapuolelle tällaisista vaateista sekä antaa asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja apu. 8 Asiakkaan muut tehtävät 8.1 Asiakkaan tehtävät. Sopimuksen kohteena oleviin Radiopalveluihin liittyvät Asiakkaan tehtävät ja vastuut on määritelty tarkemmin palvelusopimuksessa ja sen liitteissä. 8.2 Ohjelmistolupa ja Radiolupa. Asiakas vastaa siitä, että sille myönnetty Ohjelmistolupa ja Radiolupa ovat voimassa koko sopimuskauden ajan. Sopijapuolet voivat sopia siitä, että Digita hakee Radioluvan Asiakkaan valtuuttamana. 8.3 Sisällön tallentaminen ja säilyttäminen. Asiakas on velvollinen huolehtimaan Sisällön tallentamisesta ja säilyttämisestä siten kuin laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä on säädetty, elleivät sopijapuolet ole sopineet referenssitallennuspalvelusta osana palvelusopimusta, jolloin noudatetaan palvelukohtaisia ehtoja. 8.4 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Asiakas vastaa niiden laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly palvelusopimuksen mukaiseen Radiopalveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet, yhteydet ja ohjelmistot ovat hyväksyttyjä eivätkä haittaa tai häiritse Digitan tai kolmannen osapuolen toimintaa. Asiakas on velvollinen irrottamaan häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot

3 välittömästi Radiopalvelusta. Asiakas on myös velvollinen korvaamaan häiriöiden Digitalle aiheuttamat vahingot. 9 HINTA 9.1 Palvelun hinta. Asiakas maksaa Digitalle Radiopalvelusta ja sen käytöstä palvelusopimuksessa sovitut maksut. Ellei Radiopalvelun hinnasta ole sovittu palvelusopimuksessa, noudatetaan Digitan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia hintoja. 9.2 Erillisveloitukset. Muista kuin palvelusopimukseen sisältyvistä palveluista ja töistä peritään Digitan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. 9.3 Ennakkomaksu tai vakuus. Digitalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot. Digitalla on myös oikeus vaatia Asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, jos Digita katsoo Asiakkaan luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi saataviensa turvaamisen sitä edellyttävän. 9.4 Verot ja julkiset maksut. Ellei kirjallisesti toisin ole sovittu, hintoihin sisältyvät palvelusopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai muu kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, muuttuvat Radiopalveluiden hinnat vastaavasti. 9.5 Hintojen muuttaminen. Digitalla on oikeus muuttaa Radiopalveluiden hintoja ja laskutusperusteita. Digita ilmoittaa Radiopalveluiden hinnoissa tapahtuvista muutoksista Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta (1) ennen muutoksen voimaantuloa. Hintojen alennukset voidaan toteuttaa myös noudattamatta edellä mainittua aikarajaa. 10 MAKSUEHDOT 10.1 Laskutus. Digita laskuttaa Asiakasta kalenterikuukausittain etukäteen, ellei toisin ole sovittu. Erikseen tilatut työt Digita laskuttaa Radiopalvelun toimittamisen jälkeen Maksuehto. Asiakas maksaa palvelumaksut Digitan ilmoittamalle pankkitilille. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä Laskumuistutukset. Asiakkaan tulee tehdä laskua koskevat mahdolliset muistutukset Digitalle kirjallisesti ennen eräpäivää. Asiakkaan on muistutuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään mennessä Maksun viivästyminen. Maksun tai sen osan viivästyessä Asiakkaan on maksettava viivästyneelle määrälle 14 %:n tai tätä korkeampi Suomen korkolain mukainen vuotuinen viivästyskorko sekä lisäksi korvattava Digitalle viivästyneen maksun perimisestä aiheutuneet perimis- ja käsittelykulut Maksun viivästymisen muut seuraukset. Digitalla on oikeus keskeyttää Asiakkaan kaikki Radiopalvelut Asiakkaan maksuviivästyksen vuoksi kohdassa 12 asetettujen edellytysten täyttyessä ja mukaisesti. Jos Asiakas ei maksa erääntyneitä maksuja Digitan maksukehotuksesta ja Radiopalvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut Radiopalvelusta laskutettavat, vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi. Mikäli maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta yli 30 päivää laskun eräpäivästä, on Digitalla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin joko kokonaan tai osittain. 11 VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS 11.1 Digitan korvausvelvollisuus. Digita on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle aiheuttamansa, Asiakkaan osoittamat välittömät kulut ja vahingot. Digitan vastuu kunkin kalenterivuoden aikana rajoittuu yhteensä enintään määrään, joka vastaa Asiakkaan ko. Radiopalvelusta maksaman palvelumaksun yhteismäärää yhden (1) kalenterikuukauden aikana Vastuunrajaus. Digita ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jollaisina pidetään mm. saamatta jäänyttä tuloa tai voittoa, Sisällön viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvaa vahinkoa, sopimuksellisia vastuita kolmatta kohtaan sekä muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Digita ei vastaa Asiakkaan, Asiakkaan alihankkijan tai sopimuskumppanin tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja. Digitalla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta palvelusopimuksen tai Toimitusehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä. Digitan korvausvelvollisuus rajoittuu kokonaisuudessaan tässä kohdassa 11 mainittujen vahinkojen korvaamiseen Sanktiot ja hyvitykset. Jos Digita on palvelusopimuksen tai näiden Toimitusehtojen perusteella velvollinen maksamaan Asiakkaalle sanktioita, hyvitystä tai sopimussakkoa, rajoittuu Digitan velvollisuudet tällaisen sanktion, hyvityksen tai sopimussakon määrään eikä Asiakkaalla ole oikeutta mihinkään muuhun korvaukseen, hyvitykseen tai toimenpiteeseen niiden syiden tai olosuhteiden perusteella, joista johtuen Digita on maksanut sanktiota hyvitystä tai sopimussakkoa Asiakkaalle Vahingonkorvauksen vaatiminen. Vahingonkorvausta on vaadittava Digitalta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva tapahtuma havaittiin tai se olisi pitänyt havaita Vahingon rajaamisvelvollisuus. Asiakas on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. 12 PALVELUN KESKEYTTÄMINEN 12.1 Keskeytysoikeus. Digitalla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia keskeyttää Asiakkaan kaikki Radiopalvelut, jos (a) Asiakas haetaan tai hakee itsensä konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas hakee julkista haastetta velkojilleen taikka Asiakas on muuten todettu maksukyvyttömäksi; (b) Asiakkaalla ei ole toiminnan edellyttämää Ohjelmistolupaa, Radiolupaa tai muuta toimilupaa; (c) Asiakas ei ole suorittanut Digitan erääntynyttä saatavaa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä; (d) Asiakas ei ole asettanut neljäntoista (14) päivän kuluessa Digitan vaatimuksesta, kohdan 9.3 mukaista ennakkomaksua tai vakuutta; tai (e) Asiakas on aiheuttanut häiriötä Digitan verkolle tai laitteille taikka Digitan muille asiakkaille eikä Digitan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta ole poistanut häiriön aiheuttajaa; tai (f) Asiakas rikkoo tai laiminlyö sopimuksen mukaisia velvoitteitaan Digitan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus. Asiakas on velvollinen maksamaan Digitalle sopimuskauden ajaksi sovitut palvelumaksut Radiopalvelun keskeyttämisestä huolimatta. 13 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen 13.1 Voimassaoloaika. Palvelusopimus on voimassa sovitun sopimuskauden ajan. Ellei palvelusopimuksen voimassaoloaikaa ole sovittu, palvelusopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuo-

4 lisella kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli Digita lopettaa Radiopalvelun tai sen osan tuottamisen, on irtisanomisaika kuitenkin kohdan 15 mukainen Asiakkaan oikeus päättää sopimus. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos (a) Digita haetaan tai hakee itsensä konkurssiin tai selvitystilaan, Digita hakee julkista haastetta velkojilleen taikka Digita on muuten todettu maksukyvyttömäksi; tai (b) Digita on olennaisesti rikkonut tai laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan eikä korjaa rikkomustaan tai laiminlyöntiään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Asiakkaan kirjallisesta vaatimuksesta Digitan oikeus päättää sopimus. Digitalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain ja keskeyttää omalta osaltaan sopimusvelvoitteidensa täyttäminen, jos (a) Asiakas haetaan tai hakee itsensä konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas hakee julkista haastetta velkojilleen taikka Asiakas on muuten todettu maksukyvyttömäksi; (b) Asiakkaalla ei ole toiminnan edellyttämää Ohjelmistolupaa tai muuta toimilupaa; (c) Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Digitan erääntynyttä saatavaa kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa laskun alkuperäisestä eräpäivästä; (d) Radiopalvelu on ollut suljettuna Asiakkaasta johtuvasta syystä 14 vuorokautta tai enemmän; tai (e) Asiakas on olennaisesti rikkonut tai laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan eikä korjaa rikkomustaan tai laiminlyöntiään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Digitan kirjallisesta vaatimuksesta Irtisanomis- ja purkuilmoitus. Ilmoitus palvelusopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta tulee tehdä kirjallisesti. 14 SALASSAPITOVELVOLLISUUS Sopijapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki toiselta sopijapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot niiden luovuttamismuodosta riippumatta (jäljempänä Luottamukselliset tiedot ). Tiedon luovuttanut sopijapuoli pidättää kaikki oikeudet Luottamuksellisiin tietoihin eikä Luottamuksellisen tiedon vastaanottaneella sopijapuolella ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi palvelusopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Sopijapuoli vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sitoutuvat tässä kohdassa sovittuun salassapitovelvollisuuteen ja noudattavat sitä. Tämän kohdan estämättä Digitalla on oikeus luovuttaa Luottamuksellista tietoa Digitan kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiölle tai niiden palveluksessa oleville henkilöille, mikäli luovutus on tarpeen palvelusopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Digita vastaa siitä, että sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sitoutuvat tässä kohdassa sovittuun salassapitovelvollisuuteen ja noudattavat sitä. Salassapitovelvollisuus ei koske Luottamuksellisia tietoja, jotka; (a) olivat yleisesti tiedossa Luottamuksellisten tietojen luovutushetkellä; (b) olivat todistettavasti sopijapuolen tiedossa tai hallinnassa jo ennen Luottamuksellisten tietojen vastaanottamista toiselta sopijapuolelta ilman luovutus- tai käyttörajoituksia; (c) sopijapuoli on todistettavasti saanut kolmannelta osapuolelta ilman luovutus- ja käyttörajoituksia; tai (d) vastaanottava sopijapuoli on todistettavasti kehittänyt itse. Sopimuksen päättyessä Luottamuksellista tietoa vastaanottanut sopijapuoli on velvollinen palauttamaan kaikki vastaanottamansa, toisen sopijapuolen Luottamukselliset tiedot sekä tuhoamaan kaikki niistä otetut kopiot ja niitä sisältävät asiakirjat tietojen tallentamismuodosta riippumatta. Tämä salassapitoehto on voimassa myös palvelusopimuksen päättymisen jälkeen. Palvelusopimuksen tai Toimitusehtojen mukaiset vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tämän kohdan mukaista salassapitovelvollisuutta rikkomalla. 15 PALVELUN TUOTTAMISEN LOPETTAMINEN Digitalla on oikeus lopettaa Radiopalvelun tai sen osan tuottaminen sopimuskauden aikana perustellusta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi lain tai viranomaiskäytännön muutosta. Digitalla on oikeus irtisanoa palvelusopimus lopetettua Radiopalvelua tai sen osaa koskevalta osaltaan ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään kuusi (6) kuukautta etukäteen. Digita ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle Radiopalvelun ennenaikaisesta lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. 16 YLIVOIMAINEN ESTE 16.1 Ylivoimainen este. Sopijapuoli vapautuu sopimusvelvoitteittensa täyttämisestä ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, jota tämän ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon palvelusopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei kohtuudella olisi voinut estää tai poistaa (jäljempänä Ylivoimainen Este ). Ylivoimaisia Esteitä voivat olla mm. sota, poikkeusolot, kapina tai muu kriisitilanne, poikkeusolojen tai normaaliajan häiriötilanteiden aikainen tiedottaminen, sabotaasi tai sen uhka, vaarallinen epidemia, myrsky, salaman isku, tulva tai muu poikkeuksellinen säätilan muutos tai luonnontapahtuma, tulipalo, räjähdys tai muu vastaava onnettomuus, lakko, työsaarto, työsulku tai muu työsulku mukaan lukien sopijapuolen sisäinen työtaistelutoimenpide, lainmuutokset, viranomaisen toimenpiteet tai määräykset, valuuttarajoitukset, tuonti- tai vientikielto, yleisen energianjakelun tai kuljetusliikenteen keskeytys, tietoliikenneyhteyksien häiriö, kolmannen osapuolen hallussa olevien siirto- tai teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen taikka muu edellä mainittuihin syihin verrattava, sopijapuolista riippumaton syy Esteeseen vetoaminen. Sopijapuolen, joka haluaa vedota Ylivoimaiseen Esteeseen, on ilmoitettava esteestä ja sen syystä toiselle sopijapuolelle kirjallisesti viivytyksettä Ylivoimaiseen Esteen ilmettyä. Sopijapuoli vapautuu sopimusvelvoitteittensa täyttämisestä vain siltä osin kuin Ylivoimainen Este estää niiden täyttämisen Sopimuksen purku. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy Ylivoimaisen Esteen vuoksi yli kuusi (6) kuukautta, on sopijapuolilla oikeus purkaa sopimus ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia tästä perusteesta johtuen vahingonkorvausta Muut poikkeukselliset olot. Mikäli kriisitilanteessa tarvitaan lähetyksissä tai ohjelmansiirrossa käytettävää tekniikkaa viranomaisten määräyksellä muuhun radiopalveluun, on Digitalla oikeus katkaista Asiakkaan Radiopalvelu. Lisäksi Digitalla on oikeus teh-

5 dä muutoksia Radiopalveluun silloin kun se on tarpeen hätätiedotteiden lähettämistä varten. 17 Markkinointi ja ohjelmatietojen julkaiseminen 17.1 Markkinointi. Digitalla on oikeus käyttää Asiakkaan toiminimeä ja logoa palveluidensa markkinoinnissa hyvien tapojen mukaisesti Ohjelmatietojen julkaiseminen. Digitalla on halutessaan oikeus julkaista Asiakkaan lähettämää Sisältöä koskevat ohjelmatiedot. 18 ILMOITUKSET Sopijapuolten tulee lähettää palvelusopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun toisen sopijapuolen postiosoitteeseen tai telefax-numeroon. Postitse lähetettyjen ilmoitusten katsotaan tulleen toisen sopijapuolen tietoon neljäntenä (4) arkipäivänä niiden lähettämisestä ja telefaksilla lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä. 19 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Kaikki muutokset ja lisäykset sopimukseen tehdään kirjallisesti sopijapuolten kesken 20 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Digitalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle sopijapuolelle, mikäli kyseessä on samaan konserniin kuuluva yhtiö tai yritysjärjestely. Digitalla on myös oikeus siirtää palvelusopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. 21 SOVELLETTAVA LAKI Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintalausekkeita koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. 22 ERIMIELISYYDET 22.1 Erimielisyydet. Sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen 30 päivän sisällä, on kummallakin sopijapuolella oikeus saattaa riita lopullisesti ratkaistavaksi kolmen (3) välimiehen välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely käydään Helsingissä Suomen kielellä Saatavien perintä. Digitalla on aina oikeus saattaa sopimukseen perustuvien palvelumaksujen perintä Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 23 TOIMITUSEHTOJEN VOIMASSAOLO Nämä toimitusehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Toimitusehtoja sovelletaan ja sen jälkeen tehtyihin Toimitusehtojen soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin ja Radioverkon ympärivuorokautisiin siirto- ja lähetyspalveluihin, joiden toimittaminen on aloitettu tai sen jälkeen, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Digitalla on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja yksipuolisesti. Digita ilmoittaa uusien toimitusehtojen voimaantulosta kotisivuillaan osoitteessa

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä Savon Kuituverkko

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SOPIMUSEHDOT VERSIO 1.1 VOIMASSA 14.08.2013 ALKAEN TOISTAISEKSI A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

Lisätiedot