Ann- Mari Härmä lääkäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ann- Mari Härmä lääkäri"

Transkriptio

1 Ann- Mari Härmä lääkäri

2 Nuoruuden kehitysvaiheet Vaihe Ikä Kehitystehtävät Varhaisnuoruus vuotta Muuttuva suhde omaan kehoon Keskinuoruus vuotta Muuttuva suhde vanhempiin Jälkivaihe vuotta Lopullinen aikuisen persoonallisuuden eheytyminen

3 Varhaisnuoruus 11-14v Hormonitoiminta aktivoituu Kasvupyrähdys, sukuelinten muutokset, karvoitus lisääntyy, viettipaineet Kehonkuva muuttuu Hämmennys ja epävarmuus Tunnetilat ja käytös ailahtelevaa Korostunut tietoisuus kehosta Normatiivinen regressio Normien vastustaminen mielen sisäinen myllerrys Liika ymmärtäminen ja sallivuus ei tue nuoren kasvua tässä vaiheessa ympäristön rajat ja hallinta auttaa nuorta

4 Keskinuoruus 15-18v. Oman minuuden etsintä Roolikokeilut Suhde vanhempiin muuttuu Haavoittuvuus erokokemuksille Oman kehon ja seksuaalisuuden haltuunotto Kavereiden tuki ja merkitys korostuu Harrastukset

5 Nuori aikuinen Minuus lujittuu ja persoonallisuus eheytyy Irrottautuminen lapsuuden kodista Arvomaailma ja maailmankatsomus alkavat muotoutua

6 Nuoruuden paradoksi Eriytyminen- integroituminen ja regressio- progressio vaihtelevat Eriytyminen ja irrottautuminen vanhemmista ja lapsuuden kontekstista Integroituminen yhteiskuntaan ja uuteen aikuisen minän kontekstiin Hormonaalinen myrsky ja fyysiset muutokset väsymys, taantuminen, tunnetilojen vaihtelu Yhteisölliset suorituspaineet ja odotukset

7 Nuoruuden haasteet Jatkuvan ja nopean muutoksen aikaa Hormonaaliset muutokset Kehon muutokset Mielen muutokset Ihmissuhteiden merkitys muuttuu Kouluympäristön ja vaatimusten muutokset Taidot karttuu kokemus vielä puuttuu Taustalla lapsuuden perhetilanne

8 Hyvin pärjäävällä lapsella on (Masten ym. 1990) Toimiva suhde kompetenttiin aikuiseen Hyvä oppimiskyky Hyvä ongelmanratkaisukyky Kyky toimia muiden ihmisten kanssa Kokemus minäpystyvyydestä jollakin alueella tai saavat ympäriltään hyvää palautetta onnistumisista

9

10 Vakava häiriköiminen ei kuulu normaaliin nuoruuteen Vaikeita tunteita käyttäytymisen ongelmien yhteydessä: pettymys, pelko, ahdistus, kateus, kostonhimo, mustasukkaisuus, vallanhalu, raivo, suru, katumus ja syyllisyyden tunne Johtavat usein sisuuntumiseen ja vihaan Väkivaltaa ei voi puolustella sillä, että on vihainen

11 Nuoren väkivaltaisuuden synnystä psykodynaaminen näkökulma (G. Schulman, Lääkärilehti 21/- 88) Heiltä puuttuu psyykkinen kyky käsitellä depressiiviä tunteita....silloin kun nuoret haluavat päästä eroon avuttomuuden tunteesta, he saattavat jonkun ympäristönsä henkilön sellaiseen asemaan, että tämä väistämättä joutuu tuntemaan itsensä avuttomaksi. Väkivaltaiset nuoret eivät kestä syyllisyydentunteita vaan kokevat syyllisyyden vainoavana.

12 Puhutaan oman minuuden jatkuvuuden pirstoutumisesta, annihiloitumisesta, mikä merkitsee oman psyykkisen olemassaolon jatkumisen tunteen loppumista, mitä pidetään kokemuksena kauheampana kuin kuolema. Yksilö kokee olevansa olemassaoloaan välittömästi uhkaavan hyökkäyksen kohteena ja puolustautuu.

13 Psykiatrinen diagnostiikka ICD- 10 (DSM- IV) Psyykkisten häiriöiden syyt tunnetaan puutteellisesti Diagnostiikka on edelleen epäluotettavaa ja epätarkkaa Nuorilla esiintyy usein eri diagnoosiluokkiin sopivaa oireistoa samanaikaisesti Järjestelmä ei huomioi kehityksellistä näkökulmaa, eikä oireiden yhteyttä vuorovaikutukseen ja elinympäristöön

14 Käytöshäiriön dg- määritelmä F91 Käytöshäiriö Perheen sisäinen käytöshäiriö Epäsosiaalinen käytöshäiriö Sosiaalinen käytöshäiriö Uhmakkuushäiriö (9-10v) Käytöshäiriöön liittyvät muut häiriöt Neuropsykiatriset häiriöt Lukihäiriö, oppimisvaikeudet Tunne- elämän häiriöt Päihteiden käyttö

15 Diagnostinen määritelmä jatk. Pitkäkestoinen käyttäytymismalli (väh. 6kk) Rikkoo toisen perusoikeuksia tai Iänmukaisen sosiaalisen käyttäytymisen perusnormeja tai - sääntöjä Ei ole diagnosoitavissa seuraavia sairauksia Skitsofrenia, mania, depressio, asosiaalinen persoonallisuushäiriö, laaja- alaiset kehityshäiriöt, hyperkineettiset häiriöt, samanaikainen käytös- ja tunnehäiriö ja lapsuusiässä alkavat tunne- elämän häiriöt - Lapsuusiän/nuoruusiän käytöshäiriö 10 vuoden ikä rajana

16 Käytöshäiriön komorbiditeetti (Lehto- Salo, Lääkärilehti 50/2008)

17 Käytöshäiriön esiintyvyys Tavallisimpia psyykkisiä häiriöitä nuorilla Pojat 10-13%, tytöt 4-6% (2-12% Loeber 2000) Nuoruusiässä tytöt saavuttaa poikia 18-21% lapsista kiusaa muita lapsia (LAPSET- tutkimus) Hoitoon ohjatuista 30-50% kärsii asosiaalisesta tai aggressiivisista oireista Usein vakavasti käytökseltään häiriintyneet nuoret ohjautuvat muualle kuin terveydenhuoltoon hoidon kannalta sitoutuminen on ongelma

18 Lapsuudessa alkanut käytöshäiriö Lapsuuden käytöshäiriö on yhteydessä myöhempiin mt- häiriöihin ja persoonallisuushäiriöihin Aggressiivinen lapsi on usein aggressiivinen myös aikuisena Ongelmia usein jo vanhemmuudessa ADHD, uhmakkuushäiriö, kehitykselliset häiriöt ja oppimisvaikeudet mukana usein + varhainen päihteidenkäyttö on yhteydessä huonompaan ennusteeseen

19 KÄYTÖSHÄIRIÖN HOITO Kognitiivinen käyttäytymisterapia yleisesti ja taitopohjaiset lähestymistavat ovat eniten tutkittuja ja niillä on eniten empiiristä tukea (Blake & Hamrin, 2007) Perhe- ja verkostomuotoisia interventioita kehitelty, mm. MDFT

20 Nuoren käytöshäiriö ja uhmakkuus käyttäytymisanalyysin näkökulmasta Kaikella käyttäytymisellä on tarkoitus Käyttäytymisen välittömät seuraukset ylläpitävät käyttäytymistä Oppimishistoria, eli varhaiset vuorovaikutussuhteet vaikuttaa ongelman kehittymiseen

21 Käytöshäiriön hoidosta Varhainen puuttuminen ja jopa ennaltaehkäisy suotavaa Vanhemmuuden taidot, verkostointerventiot Lievät käytöshäiriöt voivat korjaantua itsestään (kuormittavan kontekstitekijän väistyessä) Kukaan ei pysty yksinään auttamaan lapsen kautta lasta, vaan aina tarvitaan verkosto

22 Käytöshäiriön hoidosta ADHD lapsilla uhmakkuus johtuu impulssikontrollin vaikeuksista, ja usein heikko itsetunto lisää ongelmia Vaatimusten yhteydessä lapset tuntevat itsensä nurkkaan ajetuksi ja oireilevat siksi Sosiaaliset ja kielelliset taitopuutokset estävät tehokkaan ongelmanratkaisun ja altistavat aggressiiviselle käyttäytymiselle

23 Käytöshäiriön hoidosta Lääkehoito ei ole erityisen tehokas hoitomuoto Täsmälääkettä ei ole Käytetään psykoosi-, epilepsia- ja masennuslääkkeittä, ADHD lääkkeet Lääke on tuki muiden hoitomuotojen rinnalla

24 Tavallisimmin käytetyt menetelmät Tunteisiin liittyvä psykoedukaatio Rentoutusharjoittelu Ajattelun uudelleenmuotoilu Ongelmanratkaisutaitojen opettelu Sosiaalisten taitojen harjoittelu Konfliktien selvittäminen (neuvottelu ja sopimusten tekeminen) Traumaterapeuttiset menetelmät Ryhmämuotoinen KKT Interpersoonalliset taidot + aikuisten ohjaus

25 Tutustu nuoren ongelmaan Yritä ymmärtää käyttäytymistä Miksi hän toimi noin? Käyttäytymisellä on aina jokin funktio. Funktio on löydettävissä, kun muistetaan, että useimmat nuoret elävät tässä ja nyt Kaikkien aivot eivät toimi samalla tavalla Voi näyttää ylireagoinnilta, on ehkä ylituntemista

26 Hyvä muistaa Arjen aikuisilla on merkittävä vaikutus nuoren käyttäytymisen kannalta, suurempi kuin esim. terapeutilla Jokainen tilanne on tärkeä Jos nuori kokee tulevansa ymmärretyksi, kohtaaminen helpottuu Jos taas aikuinen ja nuori eivät kohtaa, siitä seuraa ongelmia Älä keskustele kiihtyneenä tai kiihtyneen nuoren kanssa Älä näytä kielteisiä tunteita nuoren käyttäytymistä kohtaan

27 Hyvä muistaa jatk. Ongelmakäyttäytymisiä ei pidä ottaa henkilökohtaisina loukkauksina: lapset ja nuo eivät osaa hallita käyttäytymistään, koska he eivät osaa hallita käyttäytymistään Ongelmat pitää ottaa tosissaan Jos strategia ei toimi, kyse ei aina ole huonosta strategiasta vaan ehkä ulkoisista tekijöistä Jos jokin toimii, niin jatka sitä Jos ei toimi, tee jotain toisin

28 Hyvä muistaa jatk. Pidä tavoitteet riittävän alhaisina Harvoin voidaan auttaa liikaa huonoja kokemuksia on kertynyt jo tarpeeksi Ennakoi ja järjestä turvaverkko epäonnistumisten varalta Jos jotain menee pieleen, on tärkeää ohjata käyttäytymistä ja minimoida vahingot Anna itsellesi anteeksi joka päivä, ja palaa sinnikkäästi näihin asioihin yhä uudelleen

29 Esim. käyttäytymisen ketjusta Oppimisvaikeudet - > koulupäivä vaatii huomattavia ponnistuksia - > väsymys ja epäonnistumiset - > turhautumista - > opiskelu tuntuu vastenmieliseltä - > huomio suuntautuu muuhun - > opettaja moittii - > huonommuuden tunne, turhautumista - > ahdistus ja masennusoireet tai uhmakkuus - > aggressiiviset ylilyönnit painetilanteessa

30 Käytännön ohjaamisesta Varmista, että nuori tietää, mitä häneltä odotetaan Varmista, että nuori osaa ja hallitsee sen, mitä häneltä odotetaan Tarvittaessa kerrataan ja harjoitellaan taitoja Säännöistä muistutetaan ennen kuin niitä tarvitaan Kyseessä pitää olla lapsen ongelma, ei ympäristön Vaikeista ongelmista kärsivä nuori tarvitsee jatkuvaa, heti tapahtuvaa ja riittävän voimakasta palautetta ja palkkiota Huomioi toivottu käytös satunnaisesti vahvistaen

31 Rankaisemisesta Rangaistukset ja uhkaukset voivat muuttaa käyttäytymistä, mutta eivät asennetta Vältä koston kierrettä Älä nalkuta Älä syytä vaan auta Rangaistuksen tarkoitus on korjata tulevaa käyttäytymistä, välitön pieni rangaistus on yhtä tehokas kuin pitkitettykin Vältä rangaistuksen kasaantumista (jos et tee et saa )

32 Malttia Erityislapsen elämä on kuormittavaa, ja on ollut sitä todennäköisesti pitkään Säädä vaatimustaso tarvittaessa lapsen mukaan Anna ohjeita ja vihjeitä etukäteen, ennakoi Pysähdy ja pysy rauhallisena Mieti, kannattaako lähteä taistelemaan Ohjaa tilannetta parempaan suuntaan

33 3 tapaa vaikuttaa (G. Latham, 2000) 1. Jätä huomiotta huono käytös 2. Huomioi toivottu käytös muilla lapsilla lapsen käytöksestä se, mikä on oikeaan suuntaan, vaikka huonoakin olisi mukana 3. Pysäytä ja oikaise tarvittaessa Siirry lähelle ja ota katsekontakti hetkeksi Kosketa kevyesti tai anna pehmeä merkki Totea, mitä toivot tai odotat lapselta Älä toista sellaista minkä lapsi jo tietää Kysymyksen esittäminen tai vastaaminen on turhaa tunnepitoisessa tilanteessa Kunniallinen perääntyminen rauhoittumaan on lapsen oikeus älä ahdista, älä provosoi tai provosoidu

34 Vältä 8 ansaa, jotka murentavat kunnioituksen! Kriittisyys vikojen etsintä on tavallinen tapa kasvattaa Sarkasmi naureskelua lapsen kustannuksella Uhkailu kärsii inflaation ja johtaa vain kunnioituksen puutteeseen Kysymykset miksi teit, mitä ajattelit, onko sinulla ymmärryksessä vikaa, mitä sinä kuvittelet, vastassa on umpikuja ja etääntyminen Loogisuus Lapsen logiikka on erilainen kuin aikuisen: Tuskin kuulet lapselta, kiitos isä, tuo oli hyvä näkökulma, nyt ymmärrän ettei kannata. Väittely yritys vakuuttaa lapselle, että aikuinen on oikeassa ja lapsi väärässä. Toteaako lapsi, että ok, sinä voitit tällä kertaa. Voima kuri ei ole rangaistuksia, vaan ohjausta Epätoivo Ruikuttava vanhempi ei ansaitse kunnioitusta. Mitä ihmettä minä teen sinun kanssasi, tästä ei tule mitään.

35 Ja kun huomaat olevasi ansassa Selkä suoraksi, leuka ylös ja tyyni ilme Nyt täytyy miettiä.

36 KIITOS!

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta Pro gradu Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Sosiaalityö Anne Myllykangas

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee

Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee Skitsofrenia Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee henkilön kykyä ajatella ja toimia rationaalisesti, hallita tunteita, selviytyä

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s Raahen k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s 2 0 0 8 Raahen kaupunki Opetustoimi Koulun valmiusryhmään kuuluvat yleensä: * Rehtori tai vararehtori, * Kouluterveydenhoitaja, * Koulupsykologi ja kuraattori

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Miksi murrosiässä kuohuu ja miten vanhempana siihen suhtautua?

Miksi murrosiässä kuohuu ja miten vanhempana siihen suhtautua? NUOREN TUNNEMYRSKYJEN VASTAANOTTAMINEN - NUORI-VANHEMPI-AIKUINEN- sanakirja Miksi murrosiässä kuohuu ja miten vanhempana siihen suhtautua? NUORI-VANHEMPI-AIKUINEN -SANAKIRJA Opi uusi kieli! 1 NUOREN SANOJA

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Haastavat tilanteet opas vanhemmille

Haastavat tilanteet opas vanhemmille Haastavat tilanteet opas vanhemmille Tämä opas on tehty opinnäytetyönä Rovaniemen ammattikorkeakoulussa sosiaalialan koulutusohjelmassa yhteistyössä TUKEVA2 Lapin osahankkeen sekä KOTA -keskuksen kanssa.

Lisätiedot

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Riku Rautamäki & Cecilia Storgård NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Sosiaali- ja terveysala 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riku Rautamäki ja

Lisätiedot

TARKKAAVUUDEN SUUNTAAMINEN OPPIMISESSA. Helena Nykänen KM, eo, lo 30.1.2012 Haapavesi/ Hyttikallion koulu

TARKKAAVUUDEN SUUNTAAMINEN OPPIMISESSA. Helena Nykänen KM, eo, lo 30.1.2012 Haapavesi/ Hyttikallion koulu TARKKAAVUUDEN SUUNTAAMINEN OPPIMISESSA Helena Nykänen KM, eo, lo Haapavesi/ Hyttikallion koulu Helena Nykänen 1 TARKKAAVUUSHÄIRIÖ (ADHD) YLEISESTI DIAGNOOSIN LUONTEESTA: Määrittävät käyttäytymisen piirteet

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot