Eduskunnan puhemiehelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan puhemiehelle"

Transkriptio

1 KIRJALLINEN KYSYMYS 538/2013 vp Euroopan kriisimaiden tukemisen korkokustannukset Eduskunnan puhemiehelle Vastauksessaan kysymykseeni Euroopan kriisimaiden tukemisen asiantuntijakuluista ja korkokustannuksista valtiovarainministeri esittää, että korkokustannuksia ei ole ollut. Asiantuntijoiden mukaan Suomelle on syntynyt korkokustannuksia sekä Kreikan kahdenvälisestä lainasta että EVM:n pääomittamisesta, koska rahat on jouduttu lainaamaan markkinoilta. Mikäli vastaus perustuu siihen, että nettokorkokuluja ei ole aiheutunut kriisimaiden Suomelle lainoistaan maksamien ja Suomen korkokustannukset kattavien korkojen vuoksi, kysymykseeni ei ole vastattu. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Onko korkokustannuksia ollut, jos on, kuinka paljon niitä on maksettu tähän mennessä ja mikä on hallituksen arvio Euroopan kriisimaiden tukemisesta seuraavista kokonaiskorkokuluista? Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2013 Arja Juvonen /ps Versio 2.0

2 Ministerin vastaus Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arja Juvosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 538/2013 vp: Onko korkokustannuksia ollut, jos on, kuinka paljon niitä on maksettu tähän mennessä ja mikä on hallituksen arvio Euroopan kriisimaiden tukemisesta seuraavista kokonaiskorkokuluista? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Suomen valtio on Euroopan unionin (EU) ja euroalueen jäsenvaltiona osallistunut EU:n ja euroalueen sekä Islannin talous- ja rahoitusvakautta tukeviin toimiin eri järjestelyjen kautta vuodesta 2008 lähtien. Järjestelyt on toteutettu osana yhteisesti sovittuja talouden sopeutusohjelmia, joihin liittyy ehdollista rahoitustukea eri muodoissa ja eri kansainvälisiltä instituutioilta. Järjestelyt, jotka Suomen valtio on rahoittanut lisätalousarvioilla, ovat Islannille annettu laina osana pohjoismaista ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tukijärjestelyä vuonna 2009, Kreikan kahdenvälinen laina toukokuussa 2010 osana euroalueen ja IMF:n ohjelmaa, Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) perustaminen vuonna 2010 sekä Euroopan vakausmekanismin (EVM) pääomaosuuden maksu yhtenä eränä lokakuussa Islannin lainan ensimmäinen erä maksettiin joulukuussa 2009, toinen kesäkuussa 2010 ja viimeinen joulukuussa Islanti on lyhentänyt lainaansa etuajassa sekä IMF:lle että Pohjoismaille ja tällä hetkellä Suomen alun perin 320 miljoonan euron lainasta on 132 miljoonaa maksamatta takaisin. Suomen valtio on saanut lainasta korkoja noin 19 miljoonaa euroa. Eduskunta myönsi toukokuussa 2010 Kreikalle annettavaa kahdenvälistä lainaa varten noin 1,6 miljardin euron määrärahan. Suomen laskennallinen osuus euromaiden lainasta oli noin 1,48 miljardia euroa. Kreikan lainan ensimmäinen erä maksettiin syyskuussa 2010 ja viimeinen joulukuussa Lainasta on maksettu yhteensä noin miljoonaa euroa. Suomen valtio on saanut lainasta korkoja noin 56 miljoonaa euroa. Suomen valtio on osallistunut vuonna 2010 perustetun ERVV:n osakepääoman merkitsemiseen kahdessa erässä yhteensä noin 510 tuhannella eurolla. ERVV:n kautta kriisimaille annetuista lainoista Suomen osuus kirjataan julkisen sektorin velkaan, mutta se ei ole aiheuttanut varainhankintatarvetta, koska ERVV:n varainhankinnalle annetut takaukset eivät ole valtion menoja. Lokakuusta 2012 alkaen EVM on ollut ensisijainen euroalueen kriisinhallintaväline. Suomen valtio maksoi noin 1,44 miljardin euron osuutensa EVM:n maksetusta osakepääomasta kokonaisuudessaan lokakuussa Suomen valtion budjettitaloudessa periaatteina ovat, että tuloilla katetaan menot, mutta siltä osin kuin tulot eivät riitä, valtio laskee liikkeelle erityyppisiä velkasitoumuksia, joilla alijäämä rahoitetaan. Periaatteena on lisäksi, että varainhankintaa tai tuloja ei etukäteen kohdisteta tietyille menoerille. Yksittäisen menoerän osalta ei näin ollen voida täsmällisesti määritellä, onko se katettu tuloilla vai velanotolla. Näin myöskään kyseisen menon korkokustannusta ei voida yksikäsitteisesti arvioida. 2

3 Ministerin vastaus KK 538/2013 vp Arja Juvonen /ps Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2013 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 3

4 Ministerns svar Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 538/2013 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen /saf: Har räntekostnader förekommit och, om så är fallet, hur mycket räntor har betalats till dags dato och hur stora uppskattar regeringen de totala räntekostnaderna vara till följd av stödet till krisländerna i Europa? Som svar på detta spörsmål anför jag följande: Finska staten har i egenskap av medlem i Europeiska unionen (EU) och euroområdet deltagit i stödåtgärder till såväl EU:s och euroområdets som också Islands ekonomiska och monetära stabilitet genom olika arrangemang sedan år Arrangemangen har genomförts inom ramen för gemensamt avtalade ekonomiska anpassningsprogram kopplade till villkorligt finansieringsstöd i olika former och av olika internationella institutioner. De arrangemang som finska staten har finansierat ur tilläggsbudgeter är ett lån till Island inom ramen för stödarrangemangen från de nordiska länderna och Internationella valutafonden (IMF) 2009, ett bilateralt lån till Grekland i maj 2010 inom ramen för euroområdets och IMF program, grundande av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet år 2010 samt betalning av kapitalandelen för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) i en post i oktober Den första posten på lånet till Island betalades i december 2009, den andra i juni 2010 och den sista i december Island har återbetalat sitt lån i förtid både till IMF och de nordiska länderna och för tillfället är 132 miljoner euro av Finlands ursprungliga lån på 320 miljoner euro ännu inte återbetalt. Finska staten har fått cirka 19 miljoner euro i räntor på lånet. I maj 2010 beviljade riksdagen cirka 1,6 miljarder euro i anslag för ett bilateralt lån till Grekland. Finlands kalkylmässiga andel av euroländernas lån var cirka 1,48 miljarder euro. Den första delen av lånet till Grekland betalades i september 2010 och den sista i december Sammanlagt cirka miljoner euro har betalats av lånet. Finska staten har fått cirka 56 miljoner euro i räntor på lånet. Finska staten deltog i teckningen av aktiekapitalet i det europeiska finansiella stabiliseringsintrumentet, som grundades 2010, i två omgångar med sammanlagt cirka 510 tusen euro. Finlands andel av de lån som beviljas krisländerna genom det europeiska finansiella stabiliseringsintrumentet bokförs som skuld i den offentliga sektorn, men den har inte gett upphov till ett medelsanskaffningsbehov, eftersom garantier givna för det europeiska finansiella stabiliseringsintrumentets medelsanskaffning inte utgör statens utgifter. Från oktober 2012 har ESM varit det primära krishanteringsredskapet inom euroområdet. Finska staten betalade sin andel på cirka 1,44 miljarder euro av ESM:s inbetalda aktiekapital i sin helhet i oktober I finska statens budgetekonomi hör det till principerna att inkomster används för att täcka utgifterna, men i den utsträckning som inkomsterna inte räcker till emitterar staten olika typer av skuldförbindelser för finansiering av underskottet. Principen är dessutom att medelsanskaffning eller inkomsterna inte på förhand hänförs till specifika utgiftsposter. Därför kan man inte 4

5 Ministerns svar KK 538/2013 vp Arja Juvonen /ps exakt definiera om en enskild utgiftspost har täckts med inkomster eller skuldtagning. Därmed kan räntekostnaden för den aktuella utgiften inte heller avgöras separat. Helsingfors den 10 juli 2013 Finansminister Jutta Urpilainen 5

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 790/2013 vp Reumaa sairastavien hoidon taso ja hoitoonpääsyn sujuvoittaminen Eduskunnan puhemiehelle Aiemmin reumaa sairastava on voinut päästä suoraan reumalääkärille, mutta nykyisin

Lisätiedot

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp Linkki 30.9.2013 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_613_2013_p.shtml#vastaus KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistettu versio 2.0 KK 613/2013 vp - Jari Lindström

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 225/2011 vp Sijaissynnytysten mahdollistaminen Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Sijaissynnytys on keinohedelmöityksen kaltainen menetelmä. Toimenpiteenä sillä tarkoitetaan munasolun

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 31.1.2014 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 18.8.2014 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2013 vp Päihdeäitien tahdonvastaiseen hoitoon ohjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Yhä useampi lapsi vammautuu tai sairastuu vakavasti äidin päihteiden käytön vuoksi jo ennen syntymää

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 2.2.2015 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG

(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG C 134/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.13. V (Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS FINNORSZÁG C 12/2009 (ex N 19/2009) számú állami támogatás

Lisätiedot

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 76/05)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 76/05) 2008.3.27. C 76/15 ÁLLAMI TÁMOGATÁS FINNORSZÁG Állami támogatás C 6/08 (ex NN 69/07) Az Ålands Industrihus Ab számára nyújtott állami támogatás Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2015 COM(2015) 373 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. joulukuuta 2014 {SWD(2015)

Lisätiedot

(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 58/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.10. V (Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS FINNORSZÁG C 12/09 (korábbi N 19/09) számú állami

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.8.2011 KOM(2011) 528 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. joulukuuta 2010

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

KOMISJI EUROPEJSKIEJ

KOMISJI EUROPEJSKIEJ C 58/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.3.2010 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ POMOC PAŃSTWA FINLANDIA Pomoc państwa C 12/09 (ex N 19/09)

Lisätiedot

Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä

Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 13.12.2011 Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä Suomen valtio on osallistunut vuonna 2008 alkaneen

Lisätiedot

Valtion lainananto asuntotuotantoon

Valtion lainananto asuntotuotantoon Valtion lainananto asuntotuotantoon Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 205/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 205/2010 Valtion lainananto

Lisätiedot

HE 337/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle

HE 337/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle HE 337/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

Valtion kassanhallinta

Valtion kassanhallinta Valtion kassanhallinta Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 168/2008 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 168/2008 Valtion kassanhallinta ISSN 1796-9506

Lisätiedot

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euro Euro on 17 EU-maan yhteinen valuutta, joka on maksuvälineenä Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella?

EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella? VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansainvälisten asioiden sihteeristö Nvm. Martti Salmi 8.4.2011 EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella? Kuinka suuria Suomen kokonaisvastuut ovat? Seuraavassa

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 132 / 2006. Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus

TARKASTUSKERTOMUS 132 / 2006. Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus TARKASTUSKERTOMUS 132 / 2006 Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 132/2006 Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus EDITA PRIMA OY Asiasanat: julkinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot