sihteerinä. Lu a myönnettiin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sihteerinä. Lu a myönnettiin."

Transkriptio

1 Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula (17), V.Laherma '(18), K. A. Vuori (21), H. Ka~as (21), E. K.Kalervo (18), O.Suvanto (21),A.K.Leskinen (14) ja Taimi Taisto (19),sekä liiton toimitsijat Pietarinen,Helenius,Määttä ja Haini,viimemainittu sihteerinä Pö,ytåkir,j a. Tarkastetaan edellisessä 2.5. pidetyssä kokouksesaa tehdyt päätökset :3 _ KilI?ailuluvat, painlkilpailut Hameenl$nnan Kisa Päätökset: Hyväksyttiin muutoksitta. Lu a myönnettiin POhjanmaan--I2.iirin painituomarikurssit. Painijaosto ilmoittaa hylänneenei Pohjanmaan piirin pyynnön saada luennoitsija liiton kustannuksella kursseille, koska neuuontatyöhön myöhemmin käytettävä määräraha, jos siitä avustetaan piirikuntia, supis- Ilmoitus merkittiin kuulluksi tuisi liian pieneksi. huomautuksetta Pyöräilyliiton valmennustilaisuudet Suomen Pyöråilyliitto ilmoittaa valmentajansa Carl P f e i f eri n neuvontatilaisuuksista, että TULn jäsenet voivat ottaa neuvontatilaisuuksiin osaa Turun TUn kirje ~ Turun Työväen Uimarit ilmoittaa uintimaaottelun ajan sopivaksi ja suostuu j årjestämäån ottelun 10 % korvauksella tulojen bruttomäärättä. erkittiin kuulluksi Uintimestaruuskilp. ram~ointi. Uintijaoston ehdotus: pyydetaän jälkiselostukset mestar uuskilpailuista Porissa ~ selostaja A.Leskinen, J aoston ehdotus hyväksyttiin. Liiton jäsenille ilmoitetaan,että he voivat osallistua näihin neuvontoihin Norjan AIFn kirje Norjan AlF ilmoittaa yleisurheilul~tto - ottelun ajaksi Oslossa (aikaisemmin ilmoitettu ), jalkapalloliitto-ottelun ajaksi Oslossa sekä ehdottaa samalla, että Merkittiin kuulluksi.otteluajat vahui ntiliitto-ottelu järjestettäisiin vistettiin.päätös ilmoitetaan AIF:lle ~. 8. Turussa.

2 TULn Liittotoimikunta sivu Yleisurheiluneuvoåtaa. Yleisurheilujaosto ehdottaa R. Muukkosen lahetettäväksi ajaksi yleisurheiluneuvojaksi Itä Karjalan piiriin ja aja k si Pohjoiskarjalaan. Neuvontapaikkakunnat: Lahdenpohja La skelä ja Hämekmski Sortavala ja Helylä tuomarineuvontaa Sortavalassa. Pohjoiskarjalan piirin osalta pyytää jaosto oikeuksia sa~?a.jä~j~stää ohjelman neuvotellen pllrltolmlkunnan kanssa. Kustannukset edellamainitun matkan suorituksesta: Pal~a ilman päivärahoja 16 päivältä G 150/- 2400: matkakustannukset arviolta noin ~o:- Mk. 3000: - 8. ~57. -Karjalan Ei~rin tojmi~~~j~~fs8~~. Karjalan piirikunta ilmoittaa siirtävansä seuratoimitsijainsa kurssien järjestämisen ensi syksyyn (sywslokakuun vaihteeseen T ) Ryttylän Keon omaisuus. Talousvaliokunta ehdottaa hyväksyttäväksi entisen Ryttylän Kekonimisen lakkautetun seuran pesänselvitysmiehen nimismies J. Lehmuskosken tilityksen seuran omaisuudesta. Lopputilityksessä saapui liitolle vielä mk 1,017: Päivämäärällä 2/5-39 on liitolle lähetetty myös seuran arkisto. Päätökset: Ehdotus hyväksyttiin. Ohjelma vahvistettiin, Oikeus neuvotella asiasta Karjalan piirin kanssa annettiin. Kustannuslaskelma vahvistettiin. Merkittiin kuulluksi. Tiliselvitys vahvistettiin talousvalio-l kunnan ehdotuksesta ETLn liitto-ottelua koskeva ilmoitus, ETL ilmoittaa,että 11/6 Kotkassa otteleva liitto-ottelujalkapallojoukkue on tilaisuudessa ottelemaan 12.6 Tampereella ja 14/6 Turussa. Joukkueen kokoonpano on 15 pelaajaa ja 2 johtajaa. 260, - 11 Maist. Väinö Pesola ilmoittaa johonkin aikaisempaan suulliseen sopimukseen viitaten olevansa halukas uudistamaan TULn marssin sovitukset torvi lie ja sekakuorolle,samoin mieskuorolle,mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi, ja laatimaan kokituksen orkesterille (jota ei ennestään ole) yhteensä SOC mk palkkiolla TU4Ledustus TSLn edusta.jistossa. TSLn kirje 5/5-39 : Ilmoitus TULn edustaj ien valtuuksien TSLn e dustajistossa BUBimisesta,koska entiset valtuudet ovat vanhentuneet., TUL: llä on oi- MerKittiin kuulluks. Samalla merkittiin kuulluksi,että turkulaiset eivät voi ottelua järjestää.tämä ilmoitetaan ETL:lle. Talousvaliokunnan ehdotuksesta Pesolan esitys hyväksyttiin,joten hänen tehtäväkseen annettiin sovitusten laatiminen 500 mkn palkkiota vastaan.

3 TUln Liittotoimikunta 8.5., 39 sbru 3, keus nimeta 4 varsna~s ta ja 4 vanajäsentä" Entiset ~lvl Lsskine l?~ ' H'O Vilpp'.1- la,e.k.~le rvo~a E, Heiskanen varsinaisina ja E"Kaukiner.,OoHe l enius,uylhnne ja JoErjama varujä. eni ~ ä, 263 ~ 13 c... I~'1}Qi.:tJ18 l: ;..ute~i..e_~ le.pnuk sista" Ilmoitet aan ~autatieha llituksen rny öntaneen 4/5 pciivatyllä kirjelmäl-' l äan 25 % a l ennuksen ratatielle liiton puolesta tehdy n kurssi- ja kil-, pa ilutoimintaa koskevan anomuksen mukaisesti,mutta hyl ånneen kasvatusjaoston kur sseille anotut a lennusanomukset (puhelinilmoituksen mukaan) sillä perusteella,että a lennusta annetaan vain ohjaajakursseille o Raut atiehallituksen kirjelmä liitteenä.. 264, 14. Kutsu AIFn kongressiin,ja *~!YQl~ juhlaan, Norjan AIFn kirje 3/5-39: kutsu AIFn liittokokoukseen j a liiton 15- vuotisjuhliin Oslossa kesäkuun 8-11 päivinä LaQ2eenrannan TOO ano~ Lappeenrannan TU ilmoittaa,että kaupungin urheilulaut akunta on pyytänyt seuraa osallistumaan uuden ur heilukentän vihkiåisjuhliin (naisten voimisteluun,jalkapallo-otteluun 2 x 20 min. ja 400x300x200xlOO m viestiin. beuran pitäisi vastata urheilulautakunnalle 9/5 mennessäo D Ta~iirikunnan liiton lippujen kayttöä k oskeva esitys. Tamp. piirin kirje 5/5-39 : Esitys~että liiton puolesta ryhdyttäisiin hankkimaan Sisäministeriöstä lupa liiton,piirien ja seurojen lippujen käyttämiseksi juhlissa ja kilpa ilutilaisuuksissa SASIn ilmoituksia. J. Deutschin selonteko kansainvälisestä tilanteesta,päi vätyy 1/5-39 ~ J. uevliegerin ilmoitus,että internationale on valtuuttanut edustajakseen Norjan AiFn kongressiin tove B r. Kalninin~ 19 o 268. A. Birkmanin anomus~ AoBirkmanin kirje 3/b ja Tampo p.,. rikunnan kirje 5/5~ Birkman anoo kilpailuoikeuksiens2 pal auttamista ja piiritoimikunta puolt.aa anomusta " 2~9..c~t'!.. SY.:Ql id. :vasta:q.~_e:i.:stoi mlntaa koskeva_elli.. 'tu~p._es i t.;y:kse enn Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton kirje toukok 5 p:ltä 1939~ Ilmoitus SVULn liittokokouksen hyvak- Päätökset: Leskinen poistettiin ja hänen tilalleen varsinaiseksi edustajaksi valit ~iin.y, Riru;e. -Kaukinen poistettiin D~ h~~en tllalleen.varajäseneksi vallttll~ O, S~va~~o, Ja uudeksi varajäseneksl vallttlln A. K. Leskinen.Muuten valittiin entiset. Ilmoitus merkittiin kuulluksi.samalla päätettiin uudelleen anoa alennusta myös kasvatusjaoston suunnittelemille kursseille, Ta~ousvaliokunnan ehdotuksesta päätettiln kongressiin lähettää 1 edustaja ~ust~jaksi valittiin liiton puheen-' JohtaJa Urho Rinne, ~ ~ merkittiin kuulluksi huomautuksetta, joten liittotoimikunnalla ei ole mitään LTUM mainittuihin kilpailuihin osallistumista vastaan. Asia siirrettiin liittotoimikunnan seuraavaan kokoukseen ja sihteeri valtu~tettiin hankkimaan asiasta selvityk siat er ittiin kuulluksio Merkittiin kuulluksi. Pii~itoimikunnan ehdotuksesta Birkmanln anomukseen suostuttiin ja hänen kil~ailukieltonsa peruutettiin 8/5 lukl n,. -_. --~ ~_ I

4 TULn Liittotoimikunta sivu 4. symän ~ilpai lullist~ yhteistoimintaa koskevan sopimuksen sanamuodosta,sekä esitys neuvotteluihin r yht ymisestä olympia l aisiin osanottoa koskevien kysymysten järjestämiseksi~ 269~ 2a;.!.~imuksen~ llek irj.qit taminen Suomen Palloliiton kanssa. Suomen Pa lloliitoltn on s aapunut kilpailullisesta 'yhteistoimihna s ta TULn ja S. Palloliiton valillä molemminpuolisesti hyväksytyn päat öksen mukninen sopimus allekirjoitettuna TULn puolesta allekirj oitettavaksi., ~ SLTLn H:gin Konttorit yöntekijäin os. N: o 44 esitys. SLT Ln H:gin Konttorityöntekij äin os. N:o 44 kirje 2/5-39 : Esitys,että liitto myönt äisi j ollekin toimiston palveluksessa ole va ~lr 2, 000 mk apurahan Tukholmassa 9- l 6/tJnä j ärj est että- ville liiketyöntekijäin lomakursseille. 3 71,-23 " Lahden piirin valtioapu vuodelta Talousvaliokunta ilmoitti Lahden piirin lähettäneen liitolle hyväksyttävän suunnitelman piirin v, 1938 valtioauvn käytöstä,joten valiokunta esitti,että m inittu valtioapuerä,mk 2fO~: piirille heti maksettaisiin V,Talviurheilu';uh1an tilit. 'l'alousvaliokunta ilmoitti liiton V. talivurheilujuhlien tilien valmistuneen ja lähetetyn liitolle tilintarkastajain lausunnolla varustettuna. Tilintarkastajat ilmoittavat,ettei heillä ole huomauttamista tilejä vastaan.tileissä on myös huomioitu liiton toimiston kautta tulleet menoerät. Tilit osoittavat tappiota mk.73,101: Va11ioapu naisten kurssitoimintaa varten. Talousvaliokunta ilmoitti,että Opetusministeriö on myöntänyt naisten kurssitoimintaa varten Pajulahdessa 25,000 mkn suuruisen erillisen valtionavustuksen Pajulahden luentosalin kalusto. 'l'alousvaliokunta ehdotti,että liiton taloudenhoitajalie annettaisiin oikeus tarpeellisen kaluston hankkimiseen Pajulahden luentosaliin. Päätökset: SVUL:lle ilmoitetaan, ettei liittotoimikunnalla ole valtuuksia neuvotella yleisestä kilpmlullisesta yhteistoiminnasta,vaan asian ratkaisee TULn liittokokous lympianeuvotteluja varten valittiin 3-jäseninen toimikunta; jäsenet: U.Rinne,A.E.Heiskanen, T.H. Vilppula ja sihteeri O.Haini. Sopimus päätettiin allekirjoittaa liittoneuvoston kokouksen antamilla valtuu} sillat Talousvaliokunnan ehdotuksesta esitys hylättiin,koska liitto on jo myöntänyt yhdelle toimitsijalie matka-apuraha ja mahdollisesti joutuu myöntämään toisenkin tällaisen apurahan. Talousvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin Tilintarkastajain lausunnon perusteella tilit hyväksyttiin. Samalla päätettiin kehoittaa tamperelaisia ottamaan selvyyttä,olisiko mahdollisuuksia saada Tam~reen kaupungilta tappion peittämiseen. erkittiin kuulluksi. Ehdotus hyväksyttiin Naisten yhteistoiminta v.1940 olympialaisissa. Taimi Taisto ehdotti liiton naistoimikunnan puolesta,että nais- - _._-.. _._~ J ~

5 TULn Liittotoimikunta ,sivu 5. toimikunnalle annettaisiin val~uudet neuvotella Suomen.1: aisten Liikuntakasvatusliiton kanssa,koska y viimemainitun liiton taholta on tällaista ehdotettu, TULn naisten osallistumisesta v.1940 olympialaisten voimisteluesityksiin. Kysymykseen tulisi n.300 TULn naisvoimistelijan osallistuminen voimisteluesityksiin Jalkapallovalmentajan koskeva asia. Suvanto kiinnitti liittotoimikunnan huomiota siihen,että Helsingissä viime sunnuntaina kävi niin,että samaan aikaan,jolloin norjalaisen jalkapalloiluvalmentajan piti ~uorittaa palloiluneuvontaa,pelattiin piirin jalkapallosarjan otteluja ainakin parisen tuntia neuvontaan varattuna aikana,joten neuvojan työ huomattavasti vaikeutui. Päätökset: Naistoimikunnalle annettiin valtuudet alustavasti neuvotella asiasta,jonka jäl~een sen on alistettava asia liittotoimikunnan ratkaistavaksi. Piireille ja asianomaisille seuroille päätettiin huomauttaa, että niiden pitäisi niin paljon kuin suinkin välttää j all.{apalloottelujen järjestämistä sinä aikana,jolloin palloiluneuvoja suorittaa paikkakunnalla neuvontaa. Vakuudeksi:

6 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITTO : l ll t' l l ll tl ll ll ll l l ll ll lllt llll lfll llll l" ll ll ll ll l" ' "'1111 I ' 1\ ' \1 I ll t' ll ' ' 1' 1111 tl llll ll ll. l li ' IIIIII I' I. I.. ' 11I1I1I SI'I'I'I'II""I'I'I'II I"'I'111' 1111,.,.. ttet.~.-til'"h'ii I 'I' I ' I'". TOIMISTO: SIMONKATU 12 A Saapunut f; Helsinki, t.q~j<'<l. kuun Q... p: nä 19 ~~... PUHELIN 21 6~7 Vastattu /. ~ SÄHKÖOSOITE: URHEILULIITTO ' N:o """", o=_... Työväen Urheiluliitto Helsinki Kirjelmäänne 14/2 viitaten ilmoitamme, että allekirjoitta- u TIut S'JUL:n Liittohallitus on 15/4 esitellyt ylimääräiselle liittokokoukselle molempien liittojen yhteistoimintaa koskevan sopimusehdotuksen esittämässänne muodossa. Tällöin liittokokous, joka piti suotavana yhteistyutä arvoisan Liittonne kanssa, kuitenkin suoritetun äänestyksen perusteellatotesi olevansa sitä mieltä, että tämän yhteistoiminnan tulisi tapah- ~ tua ainakin aikaisempien neuvottelujen edellyttämhssä laajuudessa ja hyväksyi yhteistoimintaa koökevan sopimuksen alkuperäises,s& eli seuraav&ssa muodossa: "Yhteistoimintaa voidaan harjoittaa 1 1 1) Suomessa tapahtuvissa sopimusjärjestöjen ja niiden alajärjestöjen välisissä otteluissa, seurojen välisissä kuitenkin vain paikallisten seurojen keskeisissä. 2) Suomessa tai ulkomailla taprultuvissa maa- ja liitto-otteluissa seki olympialaisissa kisoissa, samoinkuin kilpailuissa, joissa valitaan edustajat tälläisiin otteluihin tai kisoihin. 3) Urheilukenttien y.m. kil?ailupaikkojen seka urheilun 1-,- opetuslaitosten vihkimisjuhlissa. Yhteistoiminta tapahtuu seuraavin edellytyksin: 1) Yhteistoimitapyyntö tai -tarjoua on osoitettava sopimus-.n järjestön hallitukselle viimeistään 2 kuukautta ennen, milloin se koskee j "rj estöä ja viimeist.::1:in 1 kuukautta ennen, sen k.oskiessa alaj arj estöä. 2) Säännöistä, taloudellisista ehdoista ja määräyksistå sekä tuomareista sovitaan kussakin tapauksessa tai kutakin urheilun-- alaa varten erikseen.

7 TOIMISTO: SIMONKATU 12 A PUIIBLIN II M7 SAHKOOSOITB: U R H EIL U LIJ TT 0 N:o... Helsinki,... touko.. kuun 5... p: nä imusj' rjest"t sitoutuvat kunnioi"'(,ta,aan toistensa itsemäärä is ikeutta j D. poistamaan kykyns" mukaan sellaic ia ilmiö i tfi, jotka hdiritsev~t yhteisty"tc4 ja tä.....5& tarkoituksessa 1) eivät arvostele julkisesti toisen sopimusp olen tekemu~ yhteistoimintaa koskevia päåt0ksil; 2) eivät salli toisesta sopimusj~rjestöstu siirtyn~en jäsenen osallistua mihinkään piirikunnalliseen, kansalliseen tai kansainväliseen kilpailuun kahdeksan kuukauden aikana siitt.. puivästä lukien, jolloin se sooimuejärjestö, johon jusen on siirtynyt, on siirtymisest~ ilmoittanut sille sopillusj ' rjest"lle jorl\ca jäsenenä hb..n aikaisemmin on ollut. '1 Näin ollen molemmat liitot periaatteessa ovat L.&ttäneet ~Jhtyä yhteistoimintaan )~~semhttä kuitenkaan yksimielisyyteen tdmän toiminnan laajuudesta. Kun puolesta~me pid&mme ma~,me kaikinpu~lisen edun kannalta tarpeellisena, ett" yhteistoimintaa voitaisiin harjoittaa ainakin alkuper~isen sopimusehdotuksen tarkoittamassa laajuu essa, toivoitllle edelleen Liittonne myotdvaikutusta siihen, että sopimus voitaisiin solc:1ia liittoffim.e hyvåksymb.ssc:. muodossa. 1aikkakaan sopimukseen perustuvaa urheilullista yhteistoimint aa näin ollen ei vielä ole saatu aikaan, on yhteistoimintaan ryhtymistä Helsinoin lympiakisoja silm~ll u it"en pidetty niiden onnistumiselle tarpeellisena. un liittojer1ffie edustajien välisten neuvotteluj en tuloksena on ollut, että. arv. Lii ttotoi:nikuntanne on antanut julkilausuman, jonka mukaan se on p~åttänyt mahdollisuuksiensa mukaan tukea vuoden ympiakis~ja ja sallia liittonne jåsenten osa_listua niihin, a:lekirjoittanut liittohallitus on puolestaan 21/4 pitämässään kokouksessa päättänyt seuraavaa: "Todeten, että 3'JUL:n liittokokous kuluvan kuun 15 p&ivånä tekemäll&an paä.töksellt on hyvuksynyt yhteistoimintasopimuksen TU~:n kanssa, vieläpä laajerrunassakin muodossa kuin TGL oli sen hyväksynyt, Liittohallitus katsoo voivansa sen

8 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITTO , '.", ' II'tlll., I 1I1. 1 I.1I111111I1I1I 111"" I, II."ltl ll ll. I II II IIII'l telltl ",, t11',,,. I II.,,,,,tI'II. I III.'I 'I._I. I II, I II IIIMtMoIII.II,, I, II I l tl l"llt... 1 TOIMISTO: SIMONKATU 12 A He 1 s i nk 1,. :t9u.~q... kuun.!:5... p : nä ~.~.. PUHELIN SÄHKÖOSOITE: URHEILULIITTO N:o p~~töksen nojalla, jonka liittokokous on tehnyt, hyv~ksyä 'ru~:n ja TUL:n vålisen yhteistoiminnan olympiakisojen j~rjeställisen seka niihin osanoton ja valmennuksen tukemiseksi. li Toivomme jatkuvien neuvottelujen johtavan laajempaa yhteistoimintaa edellytt~v&an sopimukseen ja merkitsemrne kunnioittavasti SUOMEN VO LlUl0 ~ luvia ' ~t-1-- varapuheenjohtaja

9 Kokous 221, Työvaen Url!eil ulii t on.uli ttotolmikunnan Helsingi ssä l iiton toioistossa 15 paivånä tcukok~a 19~ 9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. caapuvilla olivat U.Rinne (22) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (22),T.H.Vil ula (18), V.Laherma (19),K.A.Vuori (22), H.Ka as (2?), E.K.Kalervo (19), O. Suva to (22),.K.Leskinen ( 5) j a Taimi Taisto (20), sekh liiton toimitsijat Pietarinen,Helenius,t:ähttä ja Haini,viimemainittu sihteerir:i P2.-ät O ikset: Pöy a:>(irjan hyväks./ttiin detyssä muistutuksi tta Kilpailuluvat. ljyönnetåän seuraavat kilpailllluvat: yleisurheilukilpailuja: 5.6. Kaarinan Kisa föhhiott.kaarinan Kisa~Lohjan seuraott. TKV - Tyrvään Kisa Helsingin Kotkat, k~nsaivä Kyn:.intehtaan Kisa 9.7. Kemin Veto 6.8. Kuusankosken Puhti ehdolla, ettei Työnjuhla ole esteenä. L V3.t I!'.yör. 1 tt.iin. pyöri;:.ilykilpailuj a: 2.7. Pyhtään Voima 3.9. Kal"kkilan Sisu illloituksella Helsingin Visan samanaikaista kilpailuista. LUiat reyönnettiin o painiki1pailuja: Kokkolan Jymy H~lsingin Visa Kellokosken Alku ~1.-22.lo. Tainionkosken Tähti Enson Koitto LLi,i..:uan 'l'yöväen Urheilijåt. Luvat myönnettiin. nyrkkeilykilpailujo: Helsingin Visa seuraott.ty - Tallinnan Töölisspordi Yhing Kymin Veikot, kansainväl Tam~ereen Yr~tys Hyv~nkään Ponteva Porin Pyrintö. liiton alok~snyrkkei1ymestaruuskilrailut - ainoa hakija, hakuaika päättyi toukok. 1. paivänäo. Luvat ~yönn tti in SASln yleisur hc i lusåännöt. Y1eisurhe ulu j~ oston ehdotus: että S~~I n yleisurlieilus2.d.nnöiksi hyväksyttäi SllI?- s af.1~t såå.nnöt ~ kui n kansainv ~ lisell ä yle 1 surtellul i 1 t ollakin on voimassa. T>hdotus hyvä! syttiin.

10 TULn Liittotoimikunta 22 / 39. sivu ~Liittotoimikunn an ed.mäalaäminen.ja o stoihin. Eäärät äan l iittotoimikunnan edust ajat liiton jaostoihin (tähanastiset e dustajat ovat olleet seuraavat: Hiihto: J. Erjama Kasvatus: T8imi Taisto Luistelu: O. Suvanto Nuorten: O. Haini Nyrkkeily: E. K. Kalervo PainiI K. A. Vuori Painonnostol ei edustajaa Palloilu: J. Erjama Pe säp Qlloilu & Ja. Heiskanen Purjeb1usl O. Helenius Pyörei1y: O. Helenius Ul.nti I A. Leskinen VoimisteluI V. Laherma Ylei surheilu: H. Kangas Pal101iitto-TUL otte!un valmistelutoimikunta. Pelloilujaosto ehdottaa Palloliitto TUL ottelun ~hdolliseen jarjastelytoimikuntaan valittdvaksi jaostosta K. Altin, A. Pulkkisen ja O. "' eleiuksen OY.Yleisradion ilmoituksia. Oy. Yleisradion Reportaashiosasto ilmoittaa pyydetyistä r~dioinne.stä seuraavaa: 4.6. on järjästetty urheilukatsaus selostuksen antajana T.Määttä ' on järjestetty Kotkasta selostus ETL - TUL jalkapalloliittoottelusta selostajana O. Helenius liiton viestimestoruuskilpailujen selostnmisesta Kotkassa esiintyy ohjelmavaikeuksia. ' heinäkuulla Pauulahteen pyydetystä reportaashista toivoo Reportaashmesasto selostajaksi naishenkilöä liiton b-1uokan yleisurheilumestaruuskilpailusllostuksiin tuskin suostutaan kilpailujen luonteen takia liiton yleisurheilumestaruuskilpailuista järjestyy selostus mdhdallisine levytyksineen kilpailupaikalta, selostajaehdokas V.Lehtosen On kuiten kin suoritettuva äänikoe pyöräilymestaruuskilpailuist~ Viipurista ei järjestetä selostuksia, koska Suomen Pyöräilyliiton mest~uuskilpai1uja ei myöskään radioida liiton uintimestaruuskilpailujen ja samoin AlF- TUL uintimaaottelun radioselostukset ovat avoimina, selostajaehdokkaan A.Leskisen on suoritettava äänikoe. Pt;.;':.tökset : Valittiin seuraav.t: J.,b;rjama. Taird Taisto. u. Suvanto. Onni Haini. E. i'i..kalervo. K. Vuori. Onni Helenius. V.Pietarinen. O.Suvanto. Toivo Määttä. Onni Hel~nius.. K. Leskinen. V.Laherma. H.K. as e Eh otus hyväksyttiin. ~ lmoitus merkittiin kuulluksi. Toiriston tehtfivb.ksi annettiin hoitaa ncllsten Pajuldltire~ortaashia koskeva asia.

11 ~c. " _ -' pyöräilyneuvoj ~ t. P'ätökset; Pyöräily j aosto chdottca pyörailyneuvojaksi a ~ a ~si,p ~ l kat t a v8ksi K. P~8 nas en Porvoon elkolsta ehdottden samdiid neuvoj2.n m<:;tkaohj elman seuradkata neuvoj a~si K.Paananen ~äte + tiin palvaksi: Porvoo Pyht ää Kouvo l a L[\hti HovinmaD jd Vnnhukyl ä Viipuri Enso Varkaus Jyväskylä Virrat ja ~e uruu I,'lent tä Jamsä Tampere Tur enki J ärvenpää j a Kellökoski. latkao je a Vd.hvlstettl ln Toinen pyöräilyneuvoj.l. Pyör,:iihYJ aosto -ehdottau 'toiseksi pyö:r:~, Ll:yne uvq,j a k~i.\18 l ~ ~ t a vc;:ksi 0.Ki vi stön T "ouko'l a n "Te-rakse 'stä~ ' 'c:jfios't o 'ilmoi ttcla samalla v ahvist~v a nsa neuvojan -' mahdollisen - matkaohjelman myöhemmin. ' Ehdotus hyväksyttiin. 386.~ 9 '. ". K.P~an ~ s~n filatkan kust c::. nmis a :tvio '~ ~ voja vana: Pyöräily j aosto ehdottad pyörailyneu- K. Paanasen' matkan kust[\nnusarvion seu- m ~ tkakust Dn nukset arvioi t D noin pyörän -kuljetus j unissa yhteensä mk. 28 päivän neuvontdmatka -palkkio' ilman päivärahoja G 125 :- päivältä 3500:- 1000:- 200:- 4700:- ""'ustannusarvio vahvistet ti! in c PalloiluncuvojDR POhj 8nmaalle. P a ~~oi~uj a osto ehdottaa edelleen, että H. Andre ' sen~n mc..tka Pohj c:mmaa n piirissä suoritettaisiin seuruavasti: 1 3: ~ Pietarsaari,, Vaa s a ~ Ehdotus hyvä.1<syttiin ~uutoksi D pa110i l uneuvontaan. ~ a lloiluj aosto ehdottaa Gte1äsaimain , piirijlihlan johdosta palloi1uneuvoja H. Andresenin,matkaan muutokseksi sen, että ' neuvoj a ' l ä hetettäisiin.',, a j aks,i ViipLlliin' j a ',', ajaksi Tainionkoskelle. (Aikaisemman suunnitel:nan mukaan olisi ma tkaohje lffia L~ppe e nr a nta ja Viipuri.) ~hdotus hyväksytti in Palloi1uliittojoukkueen val men_ nus. Pa110i1uja osto ehdottaa l iiton pa1-10iluliittoj9ukkueelle järj 2stettäväksi ' 1Jcl memmusti1di suuden Helsingissä ' välisellå a jalld. Tilr isuuksiinkutsuttai_ si~~. 3, pe+aajaa Tampereel ta, 3 Kotkasta ja 3 Tutusm ~ sekä 6 He lsingistä. ' Ehcotus h &1<syttiin. J C' osto ehdotta Cl sama lla vdhvistett ~ vqksi, neuvonnasta SeUr G2Vap kust :lnnusarvöl on:

12 TULn Liittotoi~i kunt a 22/39. sivu 4. ms t k~ku lu ja 9 vi er a sp~ikkak unt ~ l e is e lle pela ~ j a ll e 1 000: pelaa j alle 7 5 markan päivaraha 5 paivän a j alta 5625:- sekalaisiin kuluihin (pilillot yms. välineet) 1000: - 9 vieraspaikkakunta l a isen pel~ajan asuntokustannukset 5 vuorokauden ajalta 900:- neuvoja H. Andresenill e palkkaa 5 pä ivän a j alta 81 5 :- neuvod~a asunto ja ruoka 5. pä ivän ajal ta 300:- tulkin palkkiq 5 päivaltä 50G: - hienot yhteensä mk : Pesäpallokurssin apurahat. Pesäpallmoiluja osto puoltea seur :.aville kurssilaisille myönnettäväksi apur ahat ~ pes ~ - ja koripallokurssin osanottoa varten ~ Turun Toverit : Helge Tuomi Karkkilan Sisu: Sulo Aalto Suojärven Toverit: Toivo Ke ttunen Tampereen Kipa velj. Vilho Helme Idä npään Toive: Vålhö Mäkinen Helsingin Kullervo: T. Peltola HT1W: Olavi Ni emi Oiva Kivi Onni Riipinen il. Paakki Eero Airisto Imatran Voima: Joel Pellinen Tc: ~ inionkosken Tähti : O. Sund LClPpee nrcmnan TU:: p. Turkkeliin V. Virkkunen E.!uanninen Forssan Alku: 2 ~ä apurahaa. Samalla j a osto pyytää puheenjohtajalle j a sihteereille oikeutta saada myöptä ä ~ jos hakijoita vielä ilmeantuu, myöhästyneille hakijoille apurahoja. Apurahojen yhteismäärt oli 25-7 apurahaa jäänee viel ä avoimeksi Yleisurhewluneuvonta Eteläsaimaassa Yleisurheilujaosto ehdottaa va lment aja Euukkosen l ähetettäväksi neuvonta.matkall e Etel äsaimaan piiriin; neuv antapaikkoina Lc.ppee'nr <':;1nta ja I matra. ~u ukkon en lopett aa ' ~8rja l an piirin neuvonnqn j a saapuu sitte n nuorte n ohjaajakursseille PC'ljulahteen. Yllamuinitun me-, tkan jäl)cce en saapuu Tlluukkonen ohjaaj aksi alkaville Oulunkylän kursseille. Kust ~n nuks e t Karjalan j a Etel äsaimaan piirin osalta R. iv1uukkose l le tek evät: 24 päivän päivä r ahat 0 150/- 3600:- mat k3ku sroannukset clrviol ta 1000: yhteensä -4600:: Yle isurhe ilune uvonta Kyminl aaksossa Yill e piireissä. Yl eisurheiluja osto ehdottaa va lmentajapekka Pohjan l ähetettäväksi neuvontamatkall e Kyminlaakson, ja Etelåsavon piireihin seuraavasti: Päätökset: stannuslaskelrna vahvistettiin muilta osiltaan muuttamattorrana,mutta &ivärahoja koskeva ehdotus lähetettiin talousvaliokuntaan harkittavaksi. A urahat myönnettiin 'aoston esi t ksen mukaisesti. Pyydetyt valtuudet myönn t tiin. Jaoston esitykset h v~~s muuttamattomina.

13 TULn Lii ttotoimikunta 22/39, sivu Kotka Kymi Inker oinen Mi kkeli Ranta s&lmi Savonlinna. Kustanrokset P. Pehjan matkan osalta ehd ott:a a jclosto hyvaksytt aväiksi: 16 pa ivän päiväpa lkka ilman pa ivärahoja matkapäivineen ~ 150/ :- mat kckustdnnukset arviolt a kaikkiaa n 800:- J).,'enoja yht. mk. 3200: Yleisurheilukurssien apurc'jhc'jt. Yl eisurheilujaosto ehdottaa myö n nettäväksi seuraavat apurahat Oulunkylässä jarjestettävien yleisurneiluvalmentajakurssien osenottajill e : Pitä jänmäen Tarmo: Uuno Autere! Etelä saimaan piiri: Yäinö Ripatti o. - Kar j nlari piiri: Vilho Parviainen Vaasan Toverit: VilDo Uitto ~Q.ri.rt.. FJ(riQt,~, ~ Uuno Peltonen Kuop l on Kisaveikot: L.horhonen P9jv09n. ~ i ir.i: Viljo Sarkama Itakurj81an -p"i-iri: Sulo Jokela Keskisuomen pii~i: Ville Laitinen Varsina issuomen piiri :V.1,1ellin Etel ä savon piiri: S.Cielikäinen. Edellämainituista ovat egdollisia Keskisuomen ja Eteläsavon apurahat, joista apur ahaanomuksia ei ole vielä saapunut liittoon... Sa~p uneista ~nomuksista ehdottaa ' j aosto evättäväksi seuraavat: Tikkuril an Kajastus: T. Hervala,_ Lappeenrannan TU : Uuno Junnonen PCinonnostajia Eestiin. ETL on kutsunut Tall innassa ' ja,narbassa pidettäviin painon..; nos;tokilpailuihin 2 p<.:dnonnostajaa ilmoi t taen liittonsa maksavan ku~a llekin 'kilpailij alle 75 mk. 'päi cärahan kahdelta, päivältä j a sen lisäksi matkakustannukset He lsinki - T~l lipna - Helsinki. ~ PainonncstojaDsto ~ hdott å a matkalle vali ttaviksi seuraavat: Päätökset: Jaoston ehdotukset hyväksyttiin muuttamattomina. A urahat myönnettiin jaoston ehdotuksen muk isesti. Samalla annettiin j~ostolle valtuudet m öntää kpytettpvissä olevat apurahat, miki:11i lisähakemuksie. tuje e. J aoston ehdotus h väks ttiin Uusi seura. Liittoon ilmoittautuu Vuoreslahden Veto,Kuopion piiri,kajaanin maalaiiskunta. Per. 12/3-39. Jäeniä 8 m. 6 n, 3 p.,4 t.yhteensä 21. Hyvä'k:sytti in liiton jaseneksi o 396~- 19 '. Tamp. piirin Rippuanomus. Käsitellään edellisessä kokouksessa p~ydälle pantu Tampereen piirikunnan liiton lippujen käyttöä koskeva esitys. Puheenjohtaja selosta~ asiasta hankittuja selvityksiä. Puheenj oht2ja minkä j8.1keen Tampereen pii läti:1. selosti usicta, päätett"in in ehdotus hvv

14 TULn Liittotoimikunta 22/39 s ivu 6. Päätökset: rtautatieaaennuks eto Rautati eha llituk3enki~je 10/5: Ilmoitus,että TULn 11-18/6 järjestetta- Merkittiin kuul ukqi. ville y l eisuri:e ilup~~r~h oja a,j ~er: kursseil- Senjohdosta,että Rautatiehallitue' le, 1-2/7 L0I:Jal~a ~arjes tett avllle otte- on ~akei k rtaa hy ännyt alennuslum~~t~ruuskl~p~ llu J en? 23/7 ~u~sanko~kel- Rnomu~sen toimitsijakursseille la JarJest~tta~ll~e n~lsten.y~elsurhellu - pääte~tiin asi~ssa ~äänt ä Kul: mestaruuskllpallujen Ja Porlssa 12-13/8 kulai tosministeriön uoleen järjestettäville uintimestaruuskilpailujen osanottajille on myönnetty 25 % alennus valtion rautateil~ä~ ~ VoKoivulan ilmoitus. V.Koivulan kirje l5~5.39, Ilmoitus hänelle annetun internationaalin yleisurheilusääntöjen muutosehdotusten laatimista koskeneen tehtävän hoitamisesta ja hanen asiassa tekemä ehdotuksensa, että kansainvärrisissä kilpailuissa käytettäisiin toistaiseksi porvarillisten urheilujärjestöjen kansainvälisiä säännöksiä Karikon asia~ elostukset neuvotteluista turkulaisen urheiluohjaaja ~arikon kanssa käydyistä neuvotteluista ja ohjeiden anta minen yleisurheiluja ostolie asian edelleen hoitamiseksi'valmennettavien päivärahoj a.lomia Yomokoskevat kysymykset) S.Nyrkkeilyliiton esityso Suomen Nyrkkeilyliiton kirjelmä toukokuun 10 Esitys yhteistoiminnan järjestämisestä TULn,ja k)uomen Nyrkkeilyliiton välillä v.1940 olympiakisoihin osallistumisestag Li~tto ehdottaa neuvotteluja,ja on puolestaan nimennyt neuvottelijoiksi VoSmedsin, Veikko Paanasen ja ~ero Harmono Nuorten kurssien osanottajat: Nuorten ohjaajien kevätkursseille ovat ilmoittautuneet ja apurahoja anoneet: 1) Kuopion TU: Erkki Väätäinen. 2) H:gin Tarmo: Veikko Vanhanen. 3) " Kisatoverit: Eino Salo 4) ff et Reino ;;;)ao.sto.moinen. 5) Sorsakosken uäntevä: Eino Markkanen. 6) TUfiun Kiri: Arvi Saarinen. 7) - "Olavi Laaksonen. 8) Kymin Veikot: Oiva Gustefson. 9) TKV: ~ Erkki Lappa1uinen. 10) TUrun ~overit: Osmo Siren. 11)" ~ Matti Tamminen. 12) Viipurin overita Toivo Pehkonen. 13) Lapuo.n TU: He imo Mäenpää o 14) Joutsenon Katajaa Erkki Kostiainen. 15) Lahden Kalevaz Unto Helmineno 16) Virtain Veikot: Pentti Kallioniemi. Toimisto ehdottaa,että liittotoimikun~ myöntäisi nuortenjaostolle valtuudet antaa apurahat.edelläm.e.inituille,sekä mahdollisille vielä hakeville jaoston harkinnan mukaan..i>i.lerkitti in kuulluksi. Ki~"'j elrntiän sisältyvi::. e dotus käsiteltii n asian h :o yhteydessä. Puheenjohtaja selosti asiaao Kun Karikon on vai kea saada lomaa kesäksi,annettiin ', leisurheilujaosto le valtuudet hoitct8 asia niin, että kysymykseen tulevia urheilijoita lähetetäe.n Turkuun Karikon valmennettavaksi. Katsottiin,ettei esit s anna aihetta toi~ n itei s i in enne~~uin liiton Ol,fLlpiaJa icii n osal listumi sta koskevat j ulkildusurr.atsa edel_yt ety toimi kunnat tai toimikunta on asetettu. NuortenjaostolIe annettiin valtuudet myöntää a urah~t luettelossa reainituille hakij~ill~ etuoik.. ~t~ttuina, seka njullle hakl.j ololie sikäli kuin varat riittävät. ---~- -.~ ~ _-:.::-~---

15 TULn Liittotoimi kunt R 22/39, sivu " : a isten 'yhte istoiminta v olympi~ l n isissq o Esitel l ään liiton ncistoimi kunnan j a Suomen ' 'aisten LiikuntQkc.svat usliiton neuvotteluissa l ae dittu ehdotus sopimul: seksi na isten yhteist ä esiintymist ä v.1940 olympi a l ~ ist e n vo iffi i s telunäytöks iss ä ~ Sopimusehdotus liitteenä o Kurssioh'elmia. ~sitelt 'ån liittotoimikunnan v~ - 'listettclvaksi esä allojao t n laat~ma e. Cotus esä allokurssien ohje ~ks i. Oh~elmaluonnoe lii~teenä. E~iteltiin liittotoimikunnun vahvistettavrl ~ - nuortenjaos ton aati ma suunnitelma nuorten ohjai:tjien kevätkurssien ohjelmaksi. Ohjelmaluonnos i itteenä ~aisten kurssien apurahat. E~iteltiin naistoimikunnan ehdotus n~~~ten voiitistelunoh ' aajien alkeiskurs~ien apu"!"ahojimx jakami~esta.kurs sit 'Li"!'" estetb,än Pajulahdessa 5/6-24/6. ApurRhaluette 0 liitteenä Liiton valt'o~~u v Talou~valiokunnan puol ta i~~oitettiir, että iito e OP... rrnnetty vai.&. ioa}.lu v lodeksi l, CIO r l1!e11'y- aa. Tästä on nostettu epsity:l.~i.3en c~inelj :'nneksen e ri:i.. rnk. l? 5,?C:O: e. Uihetti Tuon al nero. Toimist n uo esta i.oitettiin, e~t~ iiton l~hett~ Lauri T om~la on eronnut liiton p8lveluks esta toiseen toimeen siirtrmi':ien vuoksi 13/ ~.-20. Uuden ähetin ra ka,8minen. Ta ousvaliok nta ehdotti ~llne ttavaksi liiton taloudenhoitajal e valtuudet uuden ähetin alkkaamiseksi eronneen li:i..hetin ti al e, sekä so ia hänen kans~ran hauen toimeen astumisestaan. So ~usehdotus hyväksjttiin sellaisenaan. So imusehdotus liitteenä. ~ ~oston l~utima kurssmohje - ma vahvistettiin. J::loston luatima kurssiohjelma vahvistettiin o A urahat mjönnettiin n~ds toimikunnan ehdotuk en mukaisesti. I l!!:oitus mer.::ittiin kuulluksi. Ilmoitu werkittiin kuulluksi. ~hdotetut valtuudet annettiin ta ougenhoitaja lee 40 ~. 'l'oimiston kesi:i..aika. '1' lousva iokunnan :-,uole sta ehdotettiir,e t& iiton to'l :ston aukioloon näh']el noujatettaisiin viime esana käytett...'ä aukio oaik- a, t. s. että toimis to idettr.is iin IJ!RA,nantaisin avoi nna klo 9-1, auantaina klo 9-14 ja muina arki äivinä klo 9-1~ Monistuskoheen hankinta. Talousvaliokunta ehdotti,että liiton taloudenhoitajalie annettaisiin v tuudet ~uden monistuskoneen ostamiseksi liiton toimistoon,koska entinen nlonistuskone on tullut kuluneisuutensa vuoksi k~yttökelvottomaksi. Talou valiokunnan ehdotus h - väl{~ ttiin. TaloudenhoitajalIe annettiin v~ tuu et monistuskoneen osta~iseen.

16 TULn Liittotoimikunta 22/39,sivu "Päivcinpuheenaihe ll Jaostosihteeri - elenius esitti selostuksen ~uomen ~leisradiossa 11/5-39 n.s. Ifpäi vwl uheenaiheen" yhteydessä antamastaan lausunnosta. Päätökset: Selostus hyväksyttiin o Rinteen Turun matka. Puheenjohtaja Rinne ilmoitti,ettei hän todennäköisesti voi työesteiden vuoks i matkustaa.l.'urkuun urheilu iirin kevätjuhlaan ja sd. uolueen edustajakokoukseen,mi nkävuoksi ehdotti varalle mainittuun tehtävään valittavaksi sihteeri Rainin Ulympialaisvalmannukset. Puheenjohtaja e dotti,että koska liitto on ilmoitt~u tunut osallistuvansa v.1940 olympia~.is iin,joka edellyttää myös kysymykseen rlahdollisesti tulevien urheilijoiden tehokkaan va ennuksen, liiton jaostojen tehtäväksi annettaisii n laatia kustannuslaskelmat eri aloja varten tarvittavista va ennusmäärärahoista,jotta näistä voidaan tehdä hteenveto ja lähettää valmennusmäärärahojen hankkimisesta anomus e lyffipi~.. l:iselle j~". to~ikun-, ~~~ ~- ~. Vakuudeksi: Puheenjoht~~ ehdotus hyväksyttiin. ~hdctus hyväksyttiin. Ke oitus kustannus laske lrrien lc.ptimises'l' ta annettiin aini-, nyrkkeily-, yleisurheilu-,uinti-,voimistelu-, yöräily- ja pal oilujaostoi lee

17 Elluotll SN11:u j, TUL:[J N._l.. J:-.oston v,lj..lse.l.i:.s1 ""'0J -L.Ut-;:S.;. si j ar jestettclcssc.. n<- isten VO.l.,l..Jt e.lllil~ ytjstci OJ..Y,flt-lL.;:J.:3cihjm. I 3.MXLl1iXJl! SITLL, jol.e 01Y:1}>L,.dsojl:J.l J b.rjest e.lytoi alcj.ilt.:, on Lnt (.ulut v,.l tuudet jar j est b.h j <... huo1c-hti<... n. i ~) t en voi. ist ~.lu [lci.yt,jks e3 t o. O.lympi<.tkisOl6 s e.:, huolchti-l j <_ Vt:, stl.l VOi'1l1s t e l uohj E.11T!c...n 1 L _. diille. s t c, sekti li1u1st r:.. n aytösta kos:-;:evistu. Llsioist l.... II 1 TUL ~i toutuu v c.. litse,n,~<-' 11 yhteisesti hyvu..{sytty jcl1 l...rvos t cl ij~l1n ili1e11}>lteisiin ~ listuen 300 vo~,ist e1ijlf. 11I Neuvo lti.. ty6std. koit uv,--t.r.ehot l{orvc<., SNLL. PL.. ju1u.hcleil Kursseill kesälla 19~)9 SUOl'ltettu tyu ~orv 'L ~ (.,... dl SOlJl,ruKseu mu...;:,.. n.neuvont... tyo!:>yksyst b ; l l{,... en j ~r jcst(::)tab.n yht thsi.t{~n lltlvodt. ljd1viäs 1 nillj...cj. Pc.1lc~t...kunH1 ll [.L, mis s ij e.:1,lilH' li1. t01.1l 0.1 yhdist y.c:.iia..gis:..l\:si neuvo j, t kuyvli t yhclistyks1 SSi..!. t " rll. s t llsij(,t ko1ll" j... ~h _ uvom 88[. JIlhJisty LS1ssa jot k~. ov;,t 1i1, 11 xl uk'. h u,j ott.:.. johtvji:.l V01S1 tuli.. l18uvontt...pciivllle. IV SNLL:n j o. TUL:n yh<.iistykset V01V t... t erl -' o}>i ilu.":.jul mu_ ~u. n j ;..lr jest b.c.. H:esällC:.i. v. 19'±0 yhtc1sia lh:... ytul;:s l i:.l, j01s S~ csit -.:. t u.an 01YtJ.tJ1<-.J...,.. lsohj e l lll,. <.. Yhc...1styks1ll ). on l,lyös oikeus j d:" j 2stad. y ~'Sl tyi~ l U juhll.li:..:l1, j 01SS2. s a~ v Gt esitta~ oly~pi-~~lsohjelm~ n. Nt yt dk si~ j ~ l'j c st _ v~t ynd1styksct s~ _ v, t jc.kl.~ n... tyt6steh tulot 01YjJp1~.L, isn ~ ytdks t _ en V, lltuil..j-":,j.:.tsenil.l een ril~, tk,-. - L. vustu ksi1{::., i. ~ lfutt SlJL~ j ~ TLJ1 eiv..l.t n:u.,l.tjl<~c 11 lw.cv., fl.. ytöi..:secn v"li t tuj en m: t.k,-. - e ikci mitalin.nui t :_,k~,t.. n kluluj ( ~.

18 Nuo r t e n k U r 5 S i e n 27/ 5-4/6. 0 h j e fu m a. ============~=~===== == ====~=~======~=====~============~ = ~~= J OKa päiva. klo 0, ~.l: 5. herity5. klo 7-8. aarruvoi_istelu- Ja aelu~e su. klo 8-9. aa.. 1'J.vell.. i. klo ll-le. l'uotc6 ilu. klo 1 :q 30-1b. pii v 'i. L:!il1vi. klo lö. ruotcailu. Klo 20. iltatee. tclo 2':. hiljaisul:.s klo 12. :elo 1': klo klo klo klo l o - 1 '±, 30. klo 16-16, 30. klo 16, 30-lö. ava j:;,i se t, nil enhuu to J ei al lca J a1 akan vi t. luen to pe 5 '..l.pal1 ') s 'i':lnnö i s tä.... Suvanto. palj. ole i k,:e j'i... ivh:j.. t ti. v oi mistelua... Miittä. luento ~ es äpallos iånnö i5t ä... Suvanto. voi Ll i s tel ul 6 i k,ce j ii - j ö. ) t tel u ja , i 9. t t i:i verryttelymatka maastoon.. pal lo16 ik~ej 'i - jb otteluja... Mi:J..ttä. 2~ klo ~ klo klo , co. klo 15-1 b. klo ;elo 17-1b. ilo klo klo 1::- - 1., 00. klo !Cl yl ei s urhei l une uvon tila... Muu k(~onen. leiic,csja-ja otteluja... oiv'.lj. ttå. yleisurheiluneuvontaa iuu~tc Onen. pe s 'ipal Jo- ot tel u (,. e5äpal l okui' ssi- nuor ten i(ur ssi ).v1 ei 58 t ki l })2.il us,u.nnö t, luen tolxf.oo... ~".;, '.:. t t ii. yleisurhelluneuvontab... Muukkonen. yle i 5 UI' 11e i 1 une uvon ts,.?... lviuuk r~on e n. paj_"- )le i![,ce J d. -~ d ot'vcluje l'.j.sdtlå. )ss.l)allo - ol~e lu( )e s ~:'al10lur6ei-nu ort6n J ~ ~urse i ) ylei 5urhe il uneuvon taa... HUUK,:Ollel1. v oi:.1i s telua, 16 i ;~,:s j i- J'-. ::H'Jslu j a... J;li,j,;:i t ta ". 6. <1:. 6. klo ~-lo. klo rclo 10-1,,...,0. Klo tio 17-1v. klo ~ klj kl o lz- 1 <.t, 3 0. klo 1 S- 16. klo klo klo kl ') klo 17-1b. Icl0 ~-10. ~;:: rel0 1...; - 1..,,,0. lcl0 1.)-10. klo luento koripalloil usta... Su0minen..~u.ytin~~ ö ll i E,iä Kor ipall ol1.::ir J oi tul:::::.ia. Suominen. luen t '),nuorten oh Jes Ei.n tö... Haini. yle i s ur 11e ilune u von taa... oj.vluuj.{,;: ol1sn. voi~i8telua, lei~j.{eji - Jb o tteluj a.... ~~~t tä. luento, CJ:IUTJ : n periae.t'"ceot j o. päämsu.r'3.. naini. lusnto, nujrten ohje s a~n t ö...! Hai n i. 1 uen to, 151.r i-r e tke ily- J 5. SUW1n),s t tl.lninel1. A. Helo. yle i surheil uneuvon tci e illuuj:{,;:ol1en. 1 uen t J, le ir i - r e tk:6 ily- J ~ Silllilni c. tami nen. L. :;:..;el0. käyt!:i.nnöl1 isiä suunnis tåf:li shar j oi tuksia. A. l~el o. 1 uen to, le ir i-r e tke i ly--j a suwlni s taminen. A.Hel0. luento,nuorttn Jhje s a~~tö haini. Jle isurheil une:; ~l.vol1 t aa ,luukt:onen. luento, ~ -'J :n,jeria.6tteet ja j,j::i:i.n"".lri... ~:ain i. ;;1 ei S U':"l. e i 1 W1e uv on taa... ol:.uutc,:: :)nen. luento GnSl~ v u sta... ~r i he i kj.{inen. luento ens i ~vu6ta Tr i ~ei~~ in6n. oh j s,s, J i en har kinnan mukaan.

19 P e s ä p a k u r s s i e n 2 7/5-4/6. 0 h j e 1 m a. =======~============== = =============================== ======== Joka pii vi. kl o 6, 45. her~tys. klo klo 8 - ~. klo 11-1:'. klo l4, 30- lb. klo 18. klo 20. icl0 2::;. klo 1~. klo 1-.1:- 16. klo klo l ö klo klo 13-14, 30. klo 15-16, 30. klo 16, 30- ltl. klo klo klo , 3 0. klo klo klo klo g- lo. klo klo 13- l<:l:,,-.'0. klo klo klo klg klo 13-1<1:, ~ O. klo klo klo klo klo klo l3 - l4, ~0. klo klo klo klo l3- l4, co. klo l5-1g. klo :kx klo klo klo 13-1 '±, 30. klo 15- ld. klo aalliuvoiniste1u- ja aamuvell i. ruo;{ailu. pii vtilcahvi. ruoicailu. iltatee. hi1 ~ai suus. aamupesu. avajb.i ss t,nir,lcl1huuto J '.:l. cilcajai skahvi t. luento pesipallosd~nn öi sti... Suvanto. kiiyti-rm. har j. h::. i -':: - ~.. prlll on vangi n ta. Suomi nen. luon to, s i säpgli tci,::t..l':'tclca... Su vanto. s iiintöluento...,...,... Suv anto. lu6nto, ulkopglitakti ikka... Suvanto. käytmn. harj. lyöntityyli Suominen. s aintöluento......,.... " Suvanto. s iant 0 j en kertausluento... Suvanto. jouktcu o i t -cen valmennus ja neuvonta... Suvanto. jouk,m6it"cen valmennus J a neuvonta... Suvanto. pestipp. ottelu(pcsäpallokurssi- nu()rtgn Kurssi.) ylei se t lci lpailusä:l.nnö t, l u en to ljiiia ttä. oh j Cia j i en har kinn an mu leaan. y16 i S8 t Kilpa 11 usa.:..nn;; t J luento l,iää tt ii. käytiinn. har e:. lyönni t, hei tot, kiinni o t. Suominen. PBsipp. ottglu(~ Ls~pallokurs s i - nuorten kursei) K:äyVinnö11 ishi har Joi tuksia... SuofIlincn. vgrryt-celjhlattca maastoon. luento koripalloilusta.... Suominen. kaytinn. tcor i palloharjoi tuksi a... Suominen. käytinn. pesapallohö.rjoituksia... Suominen. luento koripalloilusta... Suominen. kiytinn. kor i paljoharjoituksia Suo ~ inen. ohjaajign har l~innan mu:.caan. luento, TUL. n p6riaattect jö psliim:lärii.. r aini. käytänn. ;Jo s apa1]_ol: '.:!r j oi tuksia SuominGn. kiiyt dnn. kor ijal lo~_.. r.: oi tulcsia..... Suorn il1qn. luento koripalloilusta Suominen. koripallo- ()ttglu. h ar joituksia ohjaa jatehtivissä... Suominsn. harjoituksia tuomaritehti vissii... SuoDinen. kori.pallos9. jn t ö j en ker tausl uen to... SuominGn. kiytinnöllisii harjoituksia... SuominGn. luento, s:'ul ;n pcriäattcet ja p ii:i..e19,'=l.rä.. Raini. kokci ta. luento ensiavusta Tri HGikkinen luento Gnsiavusta... Tri HGik~inen kokei ta.

20 TYov~t: UHillILULI I TON PJIRITOIMI KUNNILlli l\.uten s2.ilom..,,-lchdiss~ on viime p b.ivint. kerrottu, c:dheutti EVULn liittokoktouksen v oi ime sunnunt2..in ~_n p i::..r.tös niin l nc.j e.k c..nt oiset seurc..ukset, että niiden k2.. i ku en kcjl"l.,j. ut kc..uaksi rm::.c'.mrne rf;.~ oj ;.l. -.llkopuolellekin.. Erikoisesti on kysymys s ac,nut n c::..in 12..<. j c..t mi ttc..suhteet v.1940 olympict l aisten j ohd~sta.. Kun liittomme j t s enten j2 toimitsijgin on mahdotontc.. s eur2..t a asla n kehitystc::.. s 2..nom ~ l eht~uut isten p erusteel l2.., c..nnc..rnr.;g SGur nav Ctssa piiritoimikunnille lyhyen s e lostuksen siitti os ::-.. ltt~?mik e. li asi '" koskee me idä n liittocunrne.. SVULn pättös osoltti, suuri OSCt mc..intnn liiton j ohtcwista c..ineksista, OV2..t pitt:.neet yhteistoimint &2.. vgin t aktillisen& t 8.istelua seena TUL& t.e'. VCi.stc..2,n Ttmt n luontc'.isgn v <'.s tcnmi clisyyden ohell" k i elte::iseen knnnc:mottoon v a ikutti v C. r~sti s kin, ttt liittokokouksen kielteinen enemmistö katsoi SVULn nse ~n niin 1ujaksi, ettt se voi pakott a 2.. TULn s ell2..is en yhteistoimintaan,jonk 2.. ehdot se itse 2.. i nakin ptäpiirteissä2n s c..ne1ee j G siten ehkäist2 TULn S2C'.vutt.:;.mastC'.. nyt suunnit llussr yhteistoi mihhc:tssa s el1c..isi2. etuj e.,jotka mahdollisesti a in~k~ n muutcmilla urhe ilun2..10illa nostcisiva t TULn v ~ ikutusv e,lt:_isimpa.c.n c, sernn2.n.. '.fc.;m[. p t 2.rnäär ä t oivottiin s C.<.'..vut ett2.v an j uuri v.1940 ol ymp i a l aisin koskev:',112 kysymyksel ltl:; La skettiin, ette. kun :fhteistoimintayritykset,j oi den t ::"lknnc. ol':v8.1:. SVULn k 2.nS2n" ::.J ~.- isirnmc:-:.t a inekset, s a2d 2.c..n ka ri11e,niin s iit t on 1uennollisen2.. s e urguks e n c.~e tt ä TUL k i eltäytyy myös osnllistui1lbsta v t; 1940 ol ympi c,b is i in ~ TEillt tgv ~ 112. lisi s ae..tu a se,j ota k aytt äen yleisen mi e 1eipitcen edess 2 olisi SG2..tu ka i kki viime Gikoina TUL: ään kohdistunut myö t atunto h2vit ~ tyks i j a TUL p.. koitetuksi 2.s emg8.n,jossa sen on p2.kko hyvtksy e. por v2.rillisien urheiluväen t 8.e..ntumuksellisten c:-:.inesten s c:me1emc.t ehdo t.., On s elv t, ettt'_ jos TUL nyt kieltt ytyisi osc. llistumasta 2Mb: v ympi2.1c.is iin,nii n s e y l G :'.sen mieleipi t een myrsky,j ok8. t älle. hetkellti kohdistuu SVULUU:_,"J.~ k' :.ntyisi hyvin tehokkc.c:sti 'I'UL: tt. vn stmm~ koska me ide.t kntsotta isiin myös nykyis~ n tilanteen a iheuttnj nksi c Sonlisaksi kielteinen a Senno i tumisernme ID.-, i i t1:.uihin olynpit:.l::. isitn voisi j ohtc.2. koko ol ymp i a l c:dsv e..lmistglujen cptonni sturniseen ~ V~ ikka n d i den ol ympi a l &isten ep äonnistumin en L1e i t e. Gi s in2.ns2. sure tt::::.is ikc:tt'.n, on kuitenkin otettav!j. huomioon, että s ek ä meillt e tt ~ ulkomnillckin se tulkittaisiin nykyisen v21tiollisen suuntautumisernrne epe_onnistumiseksi, mikt olisi e,ärirmne.isen huonoa rna inostusta. koko k" nsa llernrne eikt\. missb.e..n t apa.uksessq. - nykyinen me,2. ilrnantil.cjlile huomi oonottaen - olisi ~du sllist~ työvtenliikkeernmekttn nykyisille pyrkimyksille. On hel ppoa ~ j ~ t G lla, milla is c n 2s een ta~nturnukse llis e t uinok s e t s c:-:.isiv2t t c?stt esim. ensi k cs 2n vtlltiollisi in v.:'..e.l e ihin. Synt ynecsst til~ n t egs s a on liittotoimikunt2 kiinte2ss ä yhtgisyrnmärryksess2 sd.puolueen j ohdon j eduskuntaryhman k nnssa koett2nut h oitaa til c:tnngtte.. liitollernm0 parhe..all2. m2.hdollisella t cw nllc,.. Ylimtiir ä isen liit tokokouksen pattöksen perusteella on liittot oimikunta katsonut voit&van liittomme t c:~o lt a mentavän s i i h en, että TUL os allistuu ol ymp i c.l c..isiin ed~ llytt t en, ette. vnlinn2t j a vn li nt [~ilp8. ilut j ärj esttti. j okin urheiluj t rjestöjen y l ä puo1611c ol ev e.. t o i mikuntc.,j ossn TUL: llä my ös on t e:>.sc:puolinen edustus, (koska v c.lintc:-:.ki1p,:;iluj [, e i SVULn kanssc.. en e.c. v oida Clj c.t ollc.. ), j G. ettti TUL p c.c:'.sge t a s i'..puoliscsti os2..11is<:.:ksi v _ lm0nnusmb.tr 2.r2..h oistc. j c, k i s o ist c~ ~... hdellisesti j ::.'"'.v t:.stt. ylij E.untista, mike.li sitc. j at. j 2. s i t : ~ j c.g t ['.:~n j2r'jestöille, s eke. ehdolle:>. ette. 8 kuukc.uden k2,r c.ntegni2.ika.:.: mo I ;.J:.~ npuol i n si t oudutc'..2..n s ov elt E'..m<... 2n kt.yt c:.nt öön ~ 1 [Jne. ov :-'.t tie-tysti ehtoj c:t,j e i t a porv'"'rillisen urho iluv e.en en hyvin v ::-..ikee. hyvtksyti., mutt c, l t hi tul e v~ isuus n tiytt t.t, mi t en ne kat SOV8.t v oivansa til cnnotta h aitaa o Liittotoi mikuntg. (; s i tt<..'.il cl s i c.n k ehi tyksest t. j c.. s en eri v G.iheista yksityiskohtaisen solostuksen Seurn2v c.llc liitton euv oston k oko uk s e lle,v ~ ikke i [',sian ent.i:'. v o i dc.kac:n virc'.llisesti ottac. liittoneuvoston esityslistaan. Liittet ei mikuntr.-. on vc.kuutettu siitt, ette. rnika.::.n muu me n ettely kuin s e,miltä liittot oimiklmt:.: t t ssc. nsiclssa on n oudattc..nut,ei elisi liitollernme

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931.

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. FORSSAN VENESEURA «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT w K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. Forssan Veneseura ~RIENNON" SÄÄNNÖT. 1 Seuran nimenä on Forssan Vene* seura "Riento" r. y. Seuran kotipaiks kana on Forssan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001 URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/2001 10.9.2001 Diaarinro 1/2001 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 14 08.03.2010 Kaupunginhallitus 11 23.02.2015 Kaupunginhallitus 6 04.04.2016 Kaupunginhallitus 9 02.10.2017 Paikallinen virka- ja työehtosopimus JHL ry 638:n luottamusmiesten lukumäärästä

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot