sihteerinä. Lu a myönnettiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sihteerinä. Lu a myönnettiin."

Transkriptio

1 Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula (17), V.Laherma '(18), K. A. Vuori (21), H. Ka~as (21), E. K.Kalervo (18), O.Suvanto (21),A.K.Leskinen (14) ja Taimi Taisto (19),sekä liiton toimitsijat Pietarinen,Helenius,Määttä ja Haini,viimemainittu sihteerinä Pö,ytåkir,j a. Tarkastetaan edellisessä 2.5. pidetyssä kokouksesaa tehdyt päätökset :3 _ KilI?ailuluvat, painlkilpailut Hameenl$nnan Kisa Päätökset: Hyväksyttiin muutoksitta. Lu a myönnettiin POhjanmaan--I2.iirin painituomarikurssit. Painijaosto ilmoittaa hylänneenei Pohjanmaan piirin pyynnön saada luennoitsija liiton kustannuksella kursseille, koska neuuontatyöhön myöhemmin käytettävä määräraha, jos siitä avustetaan piirikuntia, supis- Ilmoitus merkittiin kuulluksi tuisi liian pieneksi. huomautuksetta Pyöräilyliiton valmennustilaisuudet Suomen Pyöråilyliitto ilmoittaa valmentajansa Carl P f e i f eri n neuvontatilaisuuksista, että TULn jäsenet voivat ottaa neuvontatilaisuuksiin osaa Turun TUn kirje ~ Turun Työväen Uimarit ilmoittaa uintimaaottelun ajan sopivaksi ja suostuu j årjestämäån ottelun 10 % korvauksella tulojen bruttomäärättä. erkittiin kuulluksi Uintimestaruuskilp. ram~ointi. Uintijaoston ehdotus: pyydetaän jälkiselostukset mestar uuskilpailuista Porissa ~ selostaja A.Leskinen, J aoston ehdotus hyväksyttiin. Liiton jäsenille ilmoitetaan,että he voivat osallistua näihin neuvontoihin Norjan AIFn kirje Norjan AlF ilmoittaa yleisurheilul~tto - ottelun ajaksi Oslossa (aikaisemmin ilmoitettu ), jalkapalloliitto-ottelun ajaksi Oslossa sekä ehdottaa samalla, että Merkittiin kuulluksi.otteluajat vahui ntiliitto-ottelu järjestettäisiin vistettiin.päätös ilmoitetaan AIF:lle ~. 8. Turussa.

2 TULn Liittotoimikunta sivu Yleisurheiluneuvoåtaa. Yleisurheilujaosto ehdottaa R. Muukkosen lahetettäväksi ajaksi yleisurheiluneuvojaksi Itä Karjalan piiriin ja aja k si Pohjoiskarjalaan. Neuvontapaikkakunnat: Lahdenpohja La skelä ja Hämekmski Sortavala ja Helylä tuomarineuvontaa Sortavalassa. Pohjoiskarjalan piirin osalta pyytää jaosto oikeuksia sa~?a.jä~j~stää ohjelman neuvotellen pllrltolmlkunnan kanssa. Kustannukset edellamainitun matkan suorituksesta: Pal~a ilman päivärahoja 16 päivältä G 150/- 2400: matkakustannukset arviolta noin ~o:- Mk. 3000: - 8. ~57. -Karjalan Ei~rin tojmi~~~j~~fs8~~. Karjalan piirikunta ilmoittaa siirtävansä seuratoimitsijainsa kurssien järjestämisen ensi syksyyn (sywslokakuun vaihteeseen T ) Ryttylän Keon omaisuus. Talousvaliokunta ehdottaa hyväksyttäväksi entisen Ryttylän Kekonimisen lakkautetun seuran pesänselvitysmiehen nimismies J. Lehmuskosken tilityksen seuran omaisuudesta. Lopputilityksessä saapui liitolle vielä mk 1,017: Päivämäärällä 2/5-39 on liitolle lähetetty myös seuran arkisto. Päätökset: Ehdotus hyväksyttiin. Ohjelma vahvistettiin, Oikeus neuvotella asiasta Karjalan piirin kanssa annettiin. Kustannuslaskelma vahvistettiin. Merkittiin kuulluksi. Tiliselvitys vahvistettiin talousvalio-l kunnan ehdotuksesta ETLn liitto-ottelua koskeva ilmoitus, ETL ilmoittaa,että 11/6 Kotkassa otteleva liitto-ottelujalkapallojoukkue on tilaisuudessa ottelemaan 12.6 Tampereella ja 14/6 Turussa. Joukkueen kokoonpano on 15 pelaajaa ja 2 johtajaa. 260, - 11 Maist. Väinö Pesola ilmoittaa johonkin aikaisempaan suulliseen sopimukseen viitaten olevansa halukas uudistamaan TULn marssin sovitukset torvi lie ja sekakuorolle,samoin mieskuorolle,mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi, ja laatimaan kokituksen orkesterille (jota ei ennestään ole) yhteensä SOC mk palkkiolla TU4Ledustus TSLn edusta.jistossa. TSLn kirje 5/5-39 : Ilmoitus TULn edustaj ien valtuuksien TSLn e dustajistossa BUBimisesta,koska entiset valtuudet ovat vanhentuneet., TUL: llä on oi- MerKittiin kuulluks. Samalla merkittiin kuulluksi,että turkulaiset eivät voi ottelua järjestää.tämä ilmoitetaan ETL:lle. Talousvaliokunnan ehdotuksesta Pesolan esitys hyväksyttiin,joten hänen tehtäväkseen annettiin sovitusten laatiminen 500 mkn palkkiota vastaan.

3 TUln Liittotoimikunta 8.5., 39 sbru 3, keus nimeta 4 varsna~s ta ja 4 vanajäsentä" Entiset ~lvl Lsskine l?~ ' H'O Vilpp'.1- la,e.k.~le rvo~a E, Heiskanen varsinaisina ja E"Kaukiner.,OoHe l enius,uylhnne ja JoErjama varujä. eni ~ ä, 263 ~ 13 c... I~'1}Qi.:tJ18 l: ;..ute~i..e_~ le.pnuk sista" Ilmoitet aan ~autatieha llituksen rny öntaneen 4/5 pciivatyllä kirjelmäl-' l äan 25 % a l ennuksen ratatielle liiton puolesta tehdy n kurssi- ja kil-, pa ilutoimintaa koskevan anomuksen mukaisesti,mutta hyl ånneen kasvatusjaoston kur sseille anotut a lennusanomukset (puhelinilmoituksen mukaan) sillä perusteella,että a lennusta annetaan vain ohjaajakursseille o Raut atiehallituksen kirjelmä liitteenä.. 264, 14. Kutsu AIFn kongressiin,ja *~!YQl~ juhlaan, Norjan AIFn kirje 3/5-39: kutsu AIFn liittokokoukseen j a liiton 15- vuotisjuhliin Oslossa kesäkuun 8-11 päivinä LaQ2eenrannan TOO ano~ Lappeenrannan TU ilmoittaa,että kaupungin urheilulaut akunta on pyytänyt seuraa osallistumaan uuden ur heilukentän vihkiåisjuhliin (naisten voimisteluun,jalkapallo-otteluun 2 x 20 min. ja 400x300x200xlOO m viestiin. beuran pitäisi vastata urheilulautakunnalle 9/5 mennessäo D Ta~iirikunnan liiton lippujen kayttöä k oskeva esitys. Tamp. piirin kirje 5/5-39 : Esitys~että liiton puolesta ryhdyttäisiin hankkimaan Sisäministeriöstä lupa liiton,piirien ja seurojen lippujen käyttämiseksi juhlissa ja kilpa ilutilaisuuksissa SASIn ilmoituksia. J. Deutschin selonteko kansainvälisestä tilanteesta,päi vätyy 1/5-39 ~ J. uevliegerin ilmoitus,että internationale on valtuuttanut edustajakseen Norjan AiFn kongressiin tove B r. Kalninin~ 19 o 268. A. Birkmanin anomus~ AoBirkmanin kirje 3/b ja Tampo p.,. rikunnan kirje 5/5~ Birkman anoo kilpailuoikeuksiens2 pal auttamista ja piiritoimikunta puolt.aa anomusta " 2~9..c~t'!.. SY.:Ql id. :vasta:q.~_e:i.:stoi mlntaa koskeva_elli.. 'tu~p._es i t.;y:kse enn Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton kirje toukok 5 p:ltä 1939~ Ilmoitus SVULn liittokokouksen hyvak- Päätökset: Leskinen poistettiin ja hänen tilalleen varsinaiseksi edustajaksi valit ~iin.y, Riru;e. -Kaukinen poistettiin D~ h~~en tllalleen.varajäseneksi vallttll~ O, S~va~~o, Ja uudeksi varajäseneksl vallttlln A. K. Leskinen.Muuten valittiin entiset. Ilmoitus merkittiin kuulluksi.samalla päätettiin uudelleen anoa alennusta myös kasvatusjaoston suunnittelemille kursseille, Ta~ousvaliokunnan ehdotuksesta päätettiln kongressiin lähettää 1 edustaja ~ust~jaksi valittiin liiton puheen-' JohtaJa Urho Rinne, ~ ~ merkittiin kuulluksi huomautuksetta, joten liittotoimikunnalla ei ole mitään LTUM mainittuihin kilpailuihin osallistumista vastaan. Asia siirrettiin liittotoimikunnan seuraavaan kokoukseen ja sihteeri valtu~tettiin hankkimaan asiasta selvityk siat er ittiin kuulluksio Merkittiin kuulluksi. Pii~itoimikunnan ehdotuksesta Birkmanln anomukseen suostuttiin ja hänen kil~ailukieltonsa peruutettiin 8/5 lukl n,. -_. --~ ~_ I

4 TULn Liittotoimikunta sivu 4. symän ~ilpai lullist~ yhteistoimintaa koskevan sopimuksen sanamuodosta,sekä esitys neuvotteluihin r yht ymisestä olympia l aisiin osanottoa koskevien kysymysten järjestämiseksi~ 269~ 2a;.!.~imuksen~ llek irj.qit taminen Suomen Palloliiton kanssa. Suomen Pa lloliitoltn on s aapunut kilpailullisesta 'yhteistoimihna s ta TULn ja S. Palloliiton valillä molemminpuolisesti hyväksytyn päat öksen mukninen sopimus allekirjoitettuna TULn puolesta allekirj oitettavaksi., ~ SLTLn H:gin Konttorit yöntekijäin os. N: o 44 esitys. SLT Ln H:gin Konttorityöntekij äin os. N:o 44 kirje 2/5-39 : Esitys,että liitto myönt äisi j ollekin toimiston palveluksessa ole va ~lr 2, 000 mk apurahan Tukholmassa 9- l 6/tJnä j ärj est että- ville liiketyöntekijäin lomakursseille. 3 71,-23 " Lahden piirin valtioapu vuodelta Talousvaliokunta ilmoitti Lahden piirin lähettäneen liitolle hyväksyttävän suunnitelman piirin v, 1938 valtioauvn käytöstä,joten valiokunta esitti,että m inittu valtioapuerä,mk 2fO~: piirille heti maksettaisiin V,Talviurheilu';uh1an tilit. 'l'alousvaliokunta ilmoitti liiton V. talivurheilujuhlien tilien valmistuneen ja lähetetyn liitolle tilintarkastajain lausunnolla varustettuna. Tilintarkastajat ilmoittavat,ettei heillä ole huomauttamista tilejä vastaan.tileissä on myös huomioitu liiton toimiston kautta tulleet menoerät. Tilit osoittavat tappiota mk.73,101: Va11ioapu naisten kurssitoimintaa varten. Talousvaliokunta ilmoitti,että Opetusministeriö on myöntänyt naisten kurssitoimintaa varten Pajulahdessa 25,000 mkn suuruisen erillisen valtionavustuksen Pajulahden luentosalin kalusto. 'l'alousvaliokunta ehdotti,että liiton taloudenhoitajalie annettaisiin oikeus tarpeellisen kaluston hankkimiseen Pajulahden luentosaliin. Päätökset: SVUL:lle ilmoitetaan, ettei liittotoimikunnalla ole valtuuksia neuvotella yleisestä kilpmlullisesta yhteistoiminnasta,vaan asian ratkaisee TULn liittokokous lympianeuvotteluja varten valittiin 3-jäseninen toimikunta; jäsenet: U.Rinne,A.E.Heiskanen, T.H. Vilppula ja sihteeri O.Haini. Sopimus päätettiin allekirjoittaa liittoneuvoston kokouksen antamilla valtuu} sillat Talousvaliokunnan ehdotuksesta esitys hylättiin,koska liitto on jo myöntänyt yhdelle toimitsijalie matka-apuraha ja mahdollisesti joutuu myöntämään toisenkin tällaisen apurahan. Talousvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin Tilintarkastajain lausunnon perusteella tilit hyväksyttiin. Samalla päätettiin kehoittaa tamperelaisia ottamaan selvyyttä,olisiko mahdollisuuksia saada Tam~reen kaupungilta tappion peittämiseen. erkittiin kuulluksi. Ehdotus hyväksyttiin Naisten yhteistoiminta v.1940 olympialaisissa. Taimi Taisto ehdotti liiton naistoimikunnan puolesta,että nais- - _._-.. _._~ J ~

5 TULn Liittotoimikunta ,sivu 5. toimikunnalle annettaisiin val~uudet neuvotella Suomen.1: aisten Liikuntakasvatusliiton kanssa,koska y viimemainitun liiton taholta on tällaista ehdotettu, TULn naisten osallistumisesta v.1940 olympialaisten voimisteluesityksiin. Kysymykseen tulisi n.300 TULn naisvoimistelijan osallistuminen voimisteluesityksiin Jalkapallovalmentajan koskeva asia. Suvanto kiinnitti liittotoimikunnan huomiota siihen,että Helsingissä viime sunnuntaina kävi niin,että samaan aikaan,jolloin norjalaisen jalkapalloiluvalmentajan piti ~uorittaa palloiluneuvontaa,pelattiin piirin jalkapallosarjan otteluja ainakin parisen tuntia neuvontaan varattuna aikana,joten neuvojan työ huomattavasti vaikeutui. Päätökset: Naistoimikunnalle annettiin valtuudet alustavasti neuvotella asiasta,jonka jäl~een sen on alistettava asia liittotoimikunnan ratkaistavaksi. Piireille ja asianomaisille seuroille päätettiin huomauttaa, että niiden pitäisi niin paljon kuin suinkin välttää j all.{apalloottelujen järjestämistä sinä aikana,jolloin palloiluneuvoja suorittaa paikkakunnalla neuvontaa. Vakuudeksi:

6 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITTO : l ll t' l l ll tl ll ll ll l l ll ll lllt llll lfll llll l" ll ll ll ll l" ' "'1111 I ' 1\ ' \1 I ll t' ll ' ' 1' 1111 tl llll ll ll. l li ' IIIIII I' I. I.. ' 11I1I1I SI'I'I'I'II""I'I'I'II I"'I'111' 1111,.,.. ttet.~.-til'"h'ii I 'I' I ' I'". TOIMISTO: SIMONKATU 12 A Saapunut f; Helsinki, t.q~j<'<l. kuun Q... p: nä 19 ~~... PUHELIN 21 6~7 Vastattu /. ~ SÄHKÖOSOITE: URHEILULIITTO ' N:o """", o=_... Työväen Urheiluliitto Helsinki Kirjelmäänne 14/2 viitaten ilmoitamme, että allekirjoitta- u TIut S'JUL:n Liittohallitus on 15/4 esitellyt ylimääräiselle liittokokoukselle molempien liittojen yhteistoimintaa koskevan sopimusehdotuksen esittämässänne muodossa. Tällöin liittokokous, joka piti suotavana yhteistyutä arvoisan Liittonne kanssa, kuitenkin suoritetun äänestyksen perusteellatotesi olevansa sitä mieltä, että tämän yhteistoiminnan tulisi tapah- ~ tua ainakin aikaisempien neuvottelujen edellyttämhssä laajuudessa ja hyväksyi yhteistoimintaa koökevan sopimuksen alkuperäises,s& eli seuraav&ssa muodossa: "Yhteistoimintaa voidaan harjoittaa 1 1 1) Suomessa tapahtuvissa sopimusjärjestöjen ja niiden alajärjestöjen välisissä otteluissa, seurojen välisissä kuitenkin vain paikallisten seurojen keskeisissä. 2) Suomessa tai ulkomailla taprultuvissa maa- ja liitto-otteluissa seki olympialaisissa kisoissa, samoinkuin kilpailuissa, joissa valitaan edustajat tälläisiin otteluihin tai kisoihin. 3) Urheilukenttien y.m. kil?ailupaikkojen seka urheilun 1-,- opetuslaitosten vihkimisjuhlissa. Yhteistoiminta tapahtuu seuraavin edellytyksin: 1) Yhteistoimitapyyntö tai -tarjoua on osoitettava sopimus-.n järjestön hallitukselle viimeistään 2 kuukautta ennen, milloin se koskee j "rj estöä ja viimeist.::1:in 1 kuukautta ennen, sen k.oskiessa alaj arj estöä. 2) Säännöistä, taloudellisista ehdoista ja määräyksistå sekä tuomareista sovitaan kussakin tapauksessa tai kutakin urheilun-- alaa varten erikseen.

7 TOIMISTO: SIMONKATU 12 A PUIIBLIN II M7 SAHKOOSOITB: U R H EIL U LIJ TT 0 N:o... Helsinki,... touko.. kuun 5... p: nä imusj' rjest"t sitoutuvat kunnioi"'(,ta,aan toistensa itsemäärä is ikeutta j D. poistamaan kykyns" mukaan sellaic ia ilmiö i tfi, jotka hdiritsev~t yhteisty"tc4 ja tä.....5& tarkoituksessa 1) eivät arvostele julkisesti toisen sopimusp olen tekemu~ yhteistoimintaa koskevia päåt0ksil; 2) eivät salli toisesta sopimusj~rjestöstu siirtyn~en jäsenen osallistua mihinkään piirikunnalliseen, kansalliseen tai kansainväliseen kilpailuun kahdeksan kuukauden aikana siitt.. puivästä lukien, jolloin se sooimuejärjestö, johon jusen on siirtynyt, on siirtymisest~ ilmoittanut sille sopillusj ' rjest"lle jorl\ca jäsenenä hb..n aikaisemmin on ollut. '1 Näin ollen molemmat liitot periaatteessa ovat L.&ttäneet ~Jhtyä yhteistoimintaan )~~semhttä kuitenkaan yksimielisyyteen tdmän toiminnan laajuudesta. Kun puolesta~me pid&mme ma~,me kaikinpu~lisen edun kannalta tarpeellisena, ett" yhteistoimintaa voitaisiin harjoittaa ainakin alkuper~isen sopimusehdotuksen tarkoittamassa laajuu essa, toivoitllle edelleen Liittonne myotdvaikutusta siihen, että sopimus voitaisiin solc:1ia liittoffim.e hyvåksymb.ssc:. muodossa. 1aikkakaan sopimukseen perustuvaa urheilullista yhteistoimint aa näin ollen ei vielä ole saatu aikaan, on yhteistoimintaan ryhtymistä Helsinoin lympiakisoja silm~ll u it"en pidetty niiden onnistumiselle tarpeellisena. un liittojer1ffie edustajien välisten neuvotteluj en tuloksena on ollut, että. arv. Lii ttotoi:nikuntanne on antanut julkilausuman, jonka mukaan se on p~åttänyt mahdollisuuksiensa mukaan tukea vuoden ympiakis~ja ja sallia liittonne jåsenten osa_listua niihin, a:lekirjoittanut liittohallitus on puolestaan 21/4 pitämässään kokouksessa päättänyt seuraavaa: "Todeten, että 3'JUL:n liittokokous kuluvan kuun 15 p&ivånä tekemäll&an paä.töksellt on hyvuksynyt yhteistoimintasopimuksen TU~:n kanssa, vieläpä laajerrunassakin muodossa kuin TGL oli sen hyväksynyt, Liittohallitus katsoo voivansa sen

8 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITTO , '.", ' II'tlll., I 1I1. 1 I.1I111111I1I1I 111"" I, II."ltl ll ll. I II II IIII'l telltl ",, t11',,,. I II.,,,,,tI'II. I III.'I 'I._I. I II, I II IIIMtMoIII.II,, I, II I l tl l"llt... 1 TOIMISTO: SIMONKATU 12 A He 1 s i nk 1,. :t9u.~q... kuun.!:5... p : nä ~.~.. PUHELIN SÄHKÖOSOITE: URHEILULIITTO N:o p~~töksen nojalla, jonka liittokokous on tehnyt, hyv~ksyä 'ru~:n ja TUL:n vålisen yhteistoiminnan olympiakisojen j~rjeställisen seka niihin osanoton ja valmennuksen tukemiseksi. li Toivomme jatkuvien neuvottelujen johtavan laajempaa yhteistoimintaa edellytt~v&an sopimukseen ja merkitsemrne kunnioittavasti SUOMEN VO LlUl0 ~ luvia ' ~t-1-- varapuheenjohtaja

9 Kokous 221, Työvaen Url!eil ulii t on.uli ttotolmikunnan Helsingi ssä l iiton toioistossa 15 paivånä tcukok~a 19~ 9 pidetyn kokouksen pöytäkirja. caapuvilla olivat U.Rinne (22) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (22),T.H.Vil ula (18), V.Laherma (19),K.A.Vuori (22), H.Ka as (2?), E.K.Kalervo (19), O. Suva to (22),.K.Leskinen ( 5) j a Taimi Taisto (20), sekh liiton toimitsijat Pietarinen,Helenius,t:ähttä ja Haini,viimemainittu sihteerir:i P2.-ät O ikset: Pöy a:>(irjan hyväks./ttiin detyssä muistutuksi tta Kilpailuluvat. ljyönnetåän seuraavat kilpailllluvat: yleisurheilukilpailuja: 5.6. Kaarinan Kisa föhhiott.kaarinan Kisa~Lohjan seuraott. TKV - Tyrvään Kisa Helsingin Kotkat, k~nsaivä Kyn:.intehtaan Kisa 9.7. Kemin Veto 6.8. Kuusankosken Puhti ehdolla, ettei Työnjuhla ole esteenä. L V3.t I!'.yör. 1 tt.iin. pyöri;:.ilykilpailuj a: 2.7. Pyhtään Voima 3.9. Kal"kkilan Sisu illloituksella Helsingin Visan samanaikaista kilpailuista. LUiat reyönnettiin o painiki1pailuja: Kokkolan Jymy H~lsingin Visa Kellokosken Alku ~1.-22.lo. Tainionkosken Tähti Enson Koitto LLi,i..:uan 'l'yöväen Urheilijåt. Luvat myönnettiin. nyrkkeilykilpailujo: Helsingin Visa seuraott.ty - Tallinnan Töölisspordi Yhing Kymin Veikot, kansainväl Tam~ereen Yr~tys Hyv~nkään Ponteva Porin Pyrintö. liiton alok~snyrkkei1ymestaruuskilrailut - ainoa hakija, hakuaika päättyi toukok. 1. paivänäo. Luvat ~yönn tti in SASln yleisur hc i lusåännöt. Y1eisurhe ulu j~ oston ehdotus: että S~~I n yleisurlieilus2.d.nnöiksi hyväksyttäi SllI?- s af.1~t såå.nnöt ~ kui n kansainv ~ lisell ä yle 1 surtellul i 1 t ollakin on voimassa. T>hdotus hyvä! syttiin.

10 TULn Liittotoimikunta 22 / 39. sivu ~Liittotoimikunn an ed.mäalaäminen.ja o stoihin. Eäärät äan l iittotoimikunnan edust ajat liiton jaostoihin (tähanastiset e dustajat ovat olleet seuraavat: Hiihto: J. Erjama Kasvatus: T8imi Taisto Luistelu: O. Suvanto Nuorten: O. Haini Nyrkkeily: E. K. Kalervo PainiI K. A. Vuori Painonnostol ei edustajaa Palloilu: J. Erjama Pe säp Qlloilu & Ja. Heiskanen Purjeb1usl O. Helenius Pyörei1y: O. Helenius Ul.nti I A. Leskinen VoimisteluI V. Laherma Ylei surheilu: H. Kangas Pal101iitto-TUL otte!un valmistelutoimikunta. Pelloilujaosto ehdottaa Palloliitto TUL ottelun ~hdolliseen jarjastelytoimikuntaan valittdvaksi jaostosta K. Altin, A. Pulkkisen ja O. "' eleiuksen OY.Yleisradion ilmoituksia. Oy. Yleisradion Reportaashiosasto ilmoittaa pyydetyistä r~dioinne.stä seuraavaa: 4.6. on järjästetty urheilukatsaus selostuksen antajana T.Määttä ' on järjestetty Kotkasta selostus ETL - TUL jalkapalloliittoottelusta selostajana O. Helenius liiton viestimestoruuskilpailujen selostnmisesta Kotkassa esiintyy ohjelmavaikeuksia. ' heinäkuulla Pauulahteen pyydetystä reportaashista toivoo Reportaashmesasto selostajaksi naishenkilöä liiton b-1uokan yleisurheilumestaruuskilpailusllostuksiin tuskin suostutaan kilpailujen luonteen takia liiton yleisurheilumestaruuskilpailuista järjestyy selostus mdhdallisine levytyksineen kilpailupaikalta, selostajaehdokas V.Lehtosen On kuiten kin suoritettuva äänikoe pyöräilymestaruuskilpailuist~ Viipurista ei järjestetä selostuksia, koska Suomen Pyöräilyliiton mest~uuskilpai1uja ei myöskään radioida liiton uintimestaruuskilpailujen ja samoin AlF- TUL uintimaaottelun radioselostukset ovat avoimina, selostajaehdokkaan A.Leskisen on suoritettava äänikoe. Pt;.;':.tökset : Valittiin seuraav.t: J.,b;rjama. Taird Taisto. u. Suvanto. Onni Haini. E. i'i..kalervo. K. Vuori. Onni Helenius. V.Pietarinen. O.Suvanto. Toivo Määttä. Onni Hel~nius.. K. Leskinen. V.Laherma. H.K. as e Eh otus hyväksyttiin. ~ lmoitus merkittiin kuulluksi. Toiriston tehtfivb.ksi annettiin hoitaa ncllsten Pajuldltire~ortaashia koskeva asia.

11 ~c. " _ -' pyöräilyneuvoj ~ t. P'ätökset; Pyöräily j aosto chdottca pyörailyneuvojaksi a ~ a ~si,p ~ l kat t a v8ksi K. P~8 nas en Porvoon elkolsta ehdottden samdiid neuvoj2.n m<:;tkaohj elman seuradkata neuvoj a~si K.Paananen ~äte + tiin palvaksi: Porvoo Pyht ää Kouvo l a L[\hti HovinmaD jd Vnnhukyl ä Viipuri Enso Varkaus Jyväskylä Virrat ja ~e uruu I,'lent tä Jamsä Tampere Tur enki J ärvenpää j a Kellökoski. latkao je a Vd.hvlstettl ln Toinen pyöräilyneuvoj.l. Pyör,:iihYJ aosto -ehdottau 'toiseksi pyö:r:~, Ll:yne uvq,j a k~i.\18 l ~ ~ t a vc;:ksi 0.Ki vi stön T "ouko'l a n "Te-rakse 'stä~ ' 'c:jfios't o 'ilmoi ttcla samalla v ahvist~v a nsa neuvojan -' mahdollisen - matkaohjelman myöhemmin. ' Ehdotus hyväksyttiin. 386.~ 9 '. ". K.P~an ~ s~n filatkan kust c::. nmis a :tvio '~ ~ voja vana: Pyöräily j aosto ehdottad pyörailyneu- K. Paanasen' matkan kust[\nnusarvion seu- m ~ tkakust Dn nukset arvioi t D noin pyörän -kuljetus j unissa yhteensä mk. 28 päivän neuvontdmatka -palkkio' ilman päivärahoja G 125 :- päivältä 3500:- 1000:- 200:- 4700:- ""'ustannusarvio vahvistet ti! in c PalloiluncuvojDR POhj 8nmaalle. P a ~~oi~uj a osto ehdottaa edelleen, että H. Andre ' sen~n mc..tka Pohj c:mmaa n piirissä suoritettaisiin seuruavasti: 1 3: ~ Pietarsaari,, Vaa s a ~ Ehdotus hyvä.1<syttiin ~uutoksi D pa110i l uneuvontaan. ~ a lloiluj aosto ehdottaa Gte1äsaimain , piirijlihlan johdosta palloi1uneuvoja H. Andresenin,matkaan muutokseksi sen, että ' neuvoj a ' l ä hetettäisiin.',, a j aks,i ViipLlliin' j a ',', ajaksi Tainionkoskelle. (Aikaisemman suunnitel:nan mukaan olisi ma tkaohje lffia L~ppe e nr a nta ja Viipuri.) ~hdotus hyväksytti in Palloi1uliittojoukkueen val men_ nus. Pa110i1uja osto ehdottaa l iiton pa1-10iluliittoj9ukkueelle järj 2stettäväksi ' 1Jcl memmusti1di suuden Helsingissä ' välisellå a jalld. Tilr isuuksiinkutsuttai_ si~~. 3, pe+aajaa Tampereel ta, 3 Kotkasta ja 3 Tutusm ~ sekä 6 He lsingistä. ' Ehcotus h &1<syttiin. J C' osto ehdotta Cl sama lla vdhvistett ~ vqksi, neuvonnasta SeUr G2Vap kust :lnnusarvöl on:

12 TULn Liittotoi~i kunt a 22/39. sivu 4. ms t k~ku lu ja 9 vi er a sp~ikkak unt ~ l e is e lle pela ~ j a ll e 1 000: pelaa j alle 7 5 markan päivaraha 5 paivän a j alta 5625:- sekalaisiin kuluihin (pilillot yms. välineet) 1000: - 9 vieraspaikkakunta l a isen pel~ajan asuntokustannukset 5 vuorokauden ajalta 900:- neuvoja H. Andresenill e palkkaa 5 pä ivän a j alta 81 5 :- neuvod~a asunto ja ruoka 5. pä ivän ajal ta 300:- tulkin palkkiq 5 päivaltä 50G: - hienot yhteensä mk : Pesäpallokurssin apurahat. Pesäpallmoiluja osto puoltea seur :.aville kurssilaisille myönnettäväksi apur ahat ~ pes ~ - ja koripallokurssin osanottoa varten ~ Turun Toverit : Helge Tuomi Karkkilan Sisu: Sulo Aalto Suojärven Toverit: Toivo Ke ttunen Tampereen Kipa velj. Vilho Helme Idä npään Toive: Vålhö Mäkinen Helsingin Kullervo: T. Peltola HT1W: Olavi Ni emi Oiva Kivi Onni Riipinen il. Paakki Eero Airisto Imatran Voima: Joel Pellinen Tc: ~ inionkosken Tähti : O. Sund LClPpee nrcmnan TU:: p. Turkkeliin V. Virkkunen E.!uanninen Forssan Alku: 2 ~ä apurahaa. Samalla j a osto pyytää puheenjohtajalle j a sihteereille oikeutta saada myöptä ä ~ jos hakijoita vielä ilmeantuu, myöhästyneille hakijoille apurahoja. Apurahojen yhteismäärt oli 25-7 apurahaa jäänee viel ä avoimeksi Yleisurhewluneuvonta Eteläsaimaassa Yleisurheilujaosto ehdottaa va lment aja Euukkosen l ähetettäväksi neuvonta.matkall e Etel äsaimaan piiriin; neuv antapaikkoina Lc.ppee'nr <':;1nta ja I matra. ~u ukkon en lopett aa ' ~8rja l an piirin neuvonnqn j a saapuu sitte n nuorte n ohjaajakursseille PC'ljulahteen. Yllamuinitun me-, tkan jäl)cce en saapuu Tlluukkonen ohjaaj aksi alkaville Oulunkylän kursseille. Kust ~n nuks e t Karjalan j a Etel äsaimaan piirin osalta R. iv1uukkose l le tek evät: 24 päivän päivä r ahat 0 150/- 3600:- mat k3ku sroannukset clrviol ta 1000: yhteensä -4600:: Yle isurhe ilune uvonta Kyminl aaksossa Yill e piireissä. Yl eisurheiluja osto ehdottaa va lmentajapekka Pohjan l ähetettäväksi neuvontamatkall e Kyminlaakson, ja Etelåsavon piireihin seuraavasti: Päätökset: stannuslaskelrna vahvistettiin muilta osiltaan muuttamattorrana,mutta &ivärahoja koskeva ehdotus lähetettiin talousvaliokuntaan harkittavaksi. A urahat myönnettiin 'aoston esi t ksen mukaisesti. Pyydetyt valtuudet myönn t tiin. Jaoston esitykset h v~~s muuttamattomina.

13 TULn Lii ttotoimikunta 22/39, sivu Kotka Kymi Inker oinen Mi kkeli Ranta s&lmi Savonlinna. Kustanrokset P. Pehjan matkan osalta ehd ott:a a jclosto hyvaksytt aväiksi: 16 pa ivän päiväpa lkka ilman pa ivärahoja matkapäivineen ~ 150/ :- mat kckustdnnukset arviolt a kaikkiaa n 800:- J).,'enoja yht. mk. 3200: Yleisurheilukurssien apurc'jhc'jt. Yl eisurheilujaosto ehdottaa myö n nettäväksi seuraavat apurahat Oulunkylässä jarjestettävien yleisurneiluvalmentajakurssien osenottajill e : Pitä jänmäen Tarmo: Uuno Autere! Etelä saimaan piiri: Yäinö Ripatti o. - Kar j nlari piiri: Vilho Parviainen Vaasan Toverit: VilDo Uitto ~Q.ri.rt.. FJ(riQt,~, ~ Uuno Peltonen Kuop l on Kisaveikot: L.horhonen P9jv09n. ~ i ir.i: Viljo Sarkama Itakurj81an -p"i-iri: Sulo Jokela Keskisuomen pii~i: Ville Laitinen Varsina issuomen piiri :V.1,1ellin Etel ä savon piiri: S.Cielikäinen. Edellämainituista ovat egdollisia Keskisuomen ja Eteläsavon apurahat, joista apur ahaanomuksia ei ole vielä saapunut liittoon... Sa~p uneista ~nomuksista ehdottaa ' j aosto evättäväksi seuraavat: Tikkuril an Kajastus: T. Hervala,_ Lappeenrannan TU : Uuno Junnonen PCinonnostajia Eestiin. ETL on kutsunut Tall innassa ' ja,narbassa pidettäviin painon..; nos;tokilpailuihin 2 p<.:dnonnostajaa ilmoi t taen liittonsa maksavan ku~a llekin 'kilpailij alle 75 mk. 'päi cärahan kahdelta, päivältä j a sen lisäksi matkakustannukset He lsinki - T~l lipna - Helsinki. ~ PainonncstojaDsto ~ hdott å a matkalle vali ttaviksi seuraavat: Päätökset: Jaoston ehdotukset hyväksyttiin muuttamattomina. A urahat myönnettiin jaoston ehdotuksen muk isesti. Samalla annettiin j~ostolle valtuudet m öntää kpytettpvissä olevat apurahat, miki:11i lisähakemuksie. tuje e. J aoston ehdotus h väks ttiin Uusi seura. Liittoon ilmoittautuu Vuoreslahden Veto,Kuopion piiri,kajaanin maalaiiskunta. Per. 12/3-39. Jäeniä 8 m. 6 n, 3 p.,4 t.yhteensä 21. Hyvä'k:sytti in liiton jaseneksi o 396~- 19 '. Tamp. piirin Rippuanomus. Käsitellään edellisessä kokouksessa p~ydälle pantu Tampereen piirikunnan liiton lippujen käyttöä koskeva esitys. Puheenjohtaja selosta~ asiasta hankittuja selvityksiä. Puheenj oht2ja minkä j8.1keen Tampereen pii läti:1. selosti usicta, päätett"in in ehdotus hvv

14 TULn Liittotoimikunta 22/39 s ivu 6. Päätökset: rtautatieaaennuks eto Rautati eha llituk3enki~je 10/5: Ilmoitus,että TULn 11-18/6 järjestetta- Merkittiin kuul ukqi. ville y l eisuri:e ilup~~r~h oja a,j ~er: kursseil- Senjohdosta,että Rautatiehallitue' le, 1-2/7 L0I:Jal~a ~arjes tett avllle otte- on ~akei k rtaa hy ännyt alennuslum~~t~ruuskl~p~ llu J en? 23/7 ~u~sanko~kel- Rnomu~sen toimitsijakursseille la JarJest~tta~ll~e n~lsten.y~elsurhellu - pääte~tiin asi~ssa ~äänt ä Kul: mestaruuskllpallujen Ja Porlssa 12-13/8 kulai tosministeriön uoleen järjestettäville uintimestaruuskilpailujen osanottajille on myönnetty 25 % alennus valtion rautateil~ä~ ~ VoKoivulan ilmoitus. V.Koivulan kirje l5~5.39, Ilmoitus hänelle annetun internationaalin yleisurheilusääntöjen muutosehdotusten laatimista koskeneen tehtävän hoitamisesta ja hanen asiassa tekemä ehdotuksensa, että kansainvärrisissä kilpailuissa käytettäisiin toistaiseksi porvarillisten urheilujärjestöjen kansainvälisiä säännöksiä Karikon asia~ elostukset neuvotteluista turkulaisen urheiluohjaaja ~arikon kanssa käydyistä neuvotteluista ja ohjeiden anta minen yleisurheiluja ostolie asian edelleen hoitamiseksi'valmennettavien päivärahoj a.lomia Yomokoskevat kysymykset) S.Nyrkkeilyliiton esityso Suomen Nyrkkeilyliiton kirjelmä toukokuun 10 Esitys yhteistoiminnan järjestämisestä TULn,ja k)uomen Nyrkkeilyliiton välillä v.1940 olympiakisoihin osallistumisestag Li~tto ehdottaa neuvotteluja,ja on puolestaan nimennyt neuvottelijoiksi VoSmedsin, Veikko Paanasen ja ~ero Harmono Nuorten kurssien osanottajat: Nuorten ohjaajien kevätkursseille ovat ilmoittautuneet ja apurahoja anoneet: 1) Kuopion TU: Erkki Väätäinen. 2) H:gin Tarmo: Veikko Vanhanen. 3) " Kisatoverit: Eino Salo 4) ff et Reino ;;;)ao.sto.moinen. 5) Sorsakosken uäntevä: Eino Markkanen. 6) TUfiun Kiri: Arvi Saarinen. 7) - "Olavi Laaksonen. 8) Kymin Veikot: Oiva Gustefson. 9) TKV: ~ Erkki Lappa1uinen. 10) TUrun ~overit: Osmo Siren. 11)" ~ Matti Tamminen. 12) Viipurin overita Toivo Pehkonen. 13) Lapuo.n TU: He imo Mäenpää o 14) Joutsenon Katajaa Erkki Kostiainen. 15) Lahden Kalevaz Unto Helmineno 16) Virtain Veikot: Pentti Kallioniemi. Toimisto ehdottaa,että liittotoimikun~ myöntäisi nuortenjaostolle valtuudet antaa apurahat.edelläm.e.inituille,sekä mahdollisille vielä hakeville jaoston harkinnan mukaan..i>i.lerkitti in kuulluksi. Ki~"'j elrntiän sisältyvi::. e dotus käsiteltii n asian h :o yhteydessä. Puheenjohtaja selosti asiaao Kun Karikon on vai kea saada lomaa kesäksi,annettiin ', leisurheilujaosto le valtuudet hoitct8 asia niin, että kysymykseen tulevia urheilijoita lähetetäe.n Turkuun Karikon valmennettavaksi. Katsottiin,ettei esit s anna aihetta toi~ n itei s i in enne~~uin liiton Ol,fLlpiaJa icii n osal listumi sta koskevat j ulkildusurr.atsa edel_yt ety toimi kunnat tai toimikunta on asetettu. NuortenjaostolIe annettiin valtuudet myöntää a urah~t luettelossa reainituille hakij~ill~ etuoik.. ~t~ttuina, seka njullle hakl.j ololie sikäli kuin varat riittävät. ---~- -.~ ~ _-:.::-~---

15 TULn Liittotoimi kunt R 22/39, sivu " : a isten 'yhte istoiminta v olympi~ l n isissq o Esitel l ään liiton ncistoimi kunnan j a Suomen ' 'aisten LiikuntQkc.svat usliiton neuvotteluissa l ae dittu ehdotus sopimul: seksi na isten yhteist ä esiintymist ä v.1940 olympi a l ~ ist e n vo iffi i s telunäytöks iss ä ~ Sopimusehdotus liitteenä o Kurssioh'elmia. ~sitelt 'ån liittotoimikunnan v~ - 'listettclvaksi esä allojao t n laat~ma e. Cotus esä allokurssien ohje ~ks i. Oh~elmaluonnoe lii~teenä. E~iteltiin liittotoimikunnun vahvistettavrl ~ - nuortenjaos ton aati ma suunnitelma nuorten ohjai:tjien kevätkurssien ohjelmaksi. Ohjelmaluonnos i itteenä ~aisten kurssien apurahat. E~iteltiin naistoimikunnan ehdotus n~~~ten voiitistelunoh ' aajien alkeiskurs~ien apu"!"ahojimx jakami~esta.kurs sit 'Li"!'" estetb,än Pajulahdessa 5/6-24/6. ApurRhaluette 0 liitteenä Liiton valt'o~~u v Talou~valiokunnan puol ta i~~oitettiir, että iito e OP... rrnnetty vai.&. ioa}.lu v lodeksi l, CIO r l1!e11'y- aa. Tästä on nostettu epsity:l.~i.3en c~inelj :'nneksen e ri:i.. rnk. l? 5,?C:O: e. Uihetti Tuon al nero. Toimist n uo esta i.oitettiin, e~t~ iiton l~hett~ Lauri T om~la on eronnut liiton p8lveluks esta toiseen toimeen siirtrmi':ien vuoksi 13/ ~.-20. Uuden ähetin ra ka,8minen. Ta ousvaliok nta ehdotti ~llne ttavaksi liiton taloudenhoitajal e valtuudet uuden ähetin alkkaamiseksi eronneen li:i..hetin ti al e, sekä so ia hänen kans~ran hauen toimeen astumisestaan. So ~usehdotus hyväksjttiin sellaisenaan. So imusehdotus liitteenä. ~ ~oston l~utima kurssmohje - ma vahvistettiin. J::loston luatima kurssiohjelma vahvistettiin o A urahat mjönnettiin n~ds toimikunnan ehdotuk en mukaisesti. I l!!:oitus mer.::ittiin kuulluksi. Ilmoitu werkittiin kuulluksi. ~hdotetut valtuudet annettiin ta ougenhoitaja lee 40 ~. 'l'oimiston kesi:i..aika. '1' lousva iokunnan :-,uole sta ehdotettiir,e t& iiton to'l :ston aukioloon näh']el noujatettaisiin viime esana käytett...'ä aukio oaik- a, t. s. että toimis to idettr.is iin IJ!RA,nantaisin avoi nna klo 9-1, auantaina klo 9-14 ja muina arki äivinä klo 9-1~ Monistuskoheen hankinta. Talousvaliokunta ehdotti,että liiton taloudenhoitajalie annettaisiin v tuudet ~uden monistuskoneen ostamiseksi liiton toimistoon,koska entinen nlonistuskone on tullut kuluneisuutensa vuoksi k~yttökelvottomaksi. Talou valiokunnan ehdotus h - väl{~ ttiin. TaloudenhoitajalIe annettiin v~ tuu et monistuskoneen osta~iseen.

16 TULn Liittotoimikunta 22/39,sivu "Päivcinpuheenaihe ll Jaostosihteeri - elenius esitti selostuksen ~uomen ~leisradiossa 11/5-39 n.s. Ifpäi vwl uheenaiheen" yhteydessä antamastaan lausunnosta. Päätökset: Selostus hyväksyttiin o Rinteen Turun matka. Puheenjohtaja Rinne ilmoitti,ettei hän todennäköisesti voi työesteiden vuoks i matkustaa.l.'urkuun urheilu iirin kevätjuhlaan ja sd. uolueen edustajakokoukseen,mi nkävuoksi ehdotti varalle mainittuun tehtävään valittavaksi sihteeri Rainin Ulympialaisvalmannukset. Puheenjohtaja e dotti,että koska liitto on ilmoitt~u tunut osallistuvansa v.1940 olympia~.is iin,joka edellyttää myös kysymykseen rlahdollisesti tulevien urheilijoiden tehokkaan va ennuksen, liiton jaostojen tehtäväksi annettaisii n laatia kustannuslaskelmat eri aloja varten tarvittavista va ennusmäärärahoista,jotta näistä voidaan tehdä hteenveto ja lähettää valmennusmäärärahojen hankkimisesta anomus e lyffipi~.. l:iselle j~". to~ikun-, ~~~ ~- ~. Vakuudeksi: Puheenjoht~~ ehdotus hyväksyttiin. ~hdctus hyväksyttiin. Ke oitus kustannus laske lrrien lc.ptimises'l' ta annettiin aini-, nyrkkeily-, yleisurheilu-,uinti-,voimistelu-, yöräily- ja pal oilujaostoi lee

17 Elluotll SN11:u j, TUL:[J N._l.. J:-.oston v,lj..lse.l.i:.s1 ""'0J -L.Ut-;:S.;. si j ar jestettclcssc.. n<- isten VO.l.,l..Jt e.lllil~ ytjstci OJ..Y,flt-lL.;:J.:3cihjm. I 3.MXLl1iXJl! SITLL, jol.e 01Y:1}>L,.dsojl:J.l J b.rjest e.lytoi alcj.ilt.:, on Lnt (.ulut v,.l tuudet jar j est b.h j <... huo1c-hti<... n. i ~) t en voi. ist ~.lu [lci.yt,jks e3 t o. O.lympi<.tkisOl6 s e.:, huolchti-l j <_ Vt:, stl.l VOi'1l1s t e l uohj E.11T!c...n 1 L _. diille. s t c, sekti li1u1st r:.. n aytösta kos:-;:evistu. Llsioist l.... II 1 TUL ~i toutuu v c.. litse,n,~<-' 11 yhteisesti hyvu..{sytty jcl1 l...rvos t cl ij~l1n ili1e11}>lteisiin ~ listuen 300 vo~,ist e1ijlf. 11I Neuvo lti.. ty6std. koit uv,--t.r.ehot l{orvc<., SNLL. PL.. ju1u.hcleil Kursseill kesälla 19~)9 SUOl'ltettu tyu ~orv 'L ~ (.,... dl SOlJl,ruKseu mu...;:,.. n.neuvont... tyo!:>yksyst b ; l l{,... en j ~r jcst(::)tab.n yht thsi.t{~n lltlvodt. ljd1viäs 1 nillj...cj. Pc.1lc~t...kunH1 ll [.L, mis s ij e.:1,lilH' li1. t01.1l 0.1 yhdist y.c:.iia..gis:..l\:si neuvo j, t kuyvli t yhclistyks1 SSi..!. t " rll. s t llsij(,t ko1ll" j... ~h _ uvom 88[. JIlhJisty LS1ssa jot k~. ov;,t 1i1, 11 xl uk'. h u,j ott.:.. johtvji:.l V01S1 tuli.. l18uvontt...pciivllle. IV SNLL:n j o. TUL:n yh<.iistykset V01V t... t erl -' o}>i ilu.":.jul mu_ ~u. n j ;..lr jest b.c.. H:esällC:.i. v. 19'±0 yhtc1sia lh:... ytul;:s l i:.l, j01s S~ csit -.:. t u.an 01YtJ.tJ1<-.J...,.. lsohj e l lll,. <.. Yhc...1styks1ll ). on l,lyös oikeus j d:" j 2stad. y ~'Sl tyi~ l U juhll.li:..:l1, j 01SS2. s a~ v Gt esitta~ oly~pi-~~lsohjelm~ n. Nt yt dk si~ j ~ l'j c st _ v~t ynd1styksct s~ _ v, t jc.kl.~ n... tyt6steh tulot 01YjJp1~.L, isn ~ ytdks t _ en V, lltuil..j-":,j.:.tsenil.l een ril~, tk,-. - L. vustu ksi1{::., i. ~ lfutt SlJL~ j ~ TLJ1 eiv..l.t n:u.,l.tjl<~c 11 lw.cv., fl.. ytöi..:secn v"li t tuj en m: t.k,-. - e ikci mitalin.nui t :_,k~,t.. n kluluj ( ~.

18 Nuo r t e n k U r 5 S i e n 27/ 5-4/6. 0 h j e fu m a. ============~=~===== == ====~=~======~=====~============~ = ~~= J OKa päiva. klo 0, ~.l: 5. herity5. klo 7-8. aarruvoi_istelu- Ja aelu~e su. klo 8-9. aa.. 1'J.vell.. i. klo ll-le. l'uotc6 ilu. klo 1 :q 30-1b. pii v 'i. L:!il1vi. klo lö. ruotcailu. Klo 20. iltatee. tclo 2':. hiljaisul:.s klo 12. :elo 1': klo klo klo klo l o - 1 '±, 30. klo 16-16, 30. klo 16, 30-lö. ava j:;,i se t, nil enhuu to J ei al lca J a1 akan vi t. luen to pe 5 '..l.pal1 ') s 'i':lnnö i s tä.... Suvanto. palj. ole i k,:e j'i... ivh:j.. t ti. v oi mistelua... Miittä. luento ~ es äpallos iånnö i5t ä... Suvanto. voi Ll i s tel ul 6 i k,ce j ii - j ö. ) t tel u ja , i 9. t t i:i verryttelymatka maastoon.. pal lo16 ik~ej 'i - jb otteluja... Mi:J..ttä. 2~ klo ~ klo klo , co. klo 15-1 b. klo ;elo 17-1b. ilo klo klo 1::- - 1., 00. klo !Cl yl ei s urhei l une uvon tila... Muu k(~onen. leiic,csja-ja otteluja... oiv'.lj. ttå. yleisurheiluneuvontaa iuu~tc Onen. pe s 'ipal Jo- ot tel u (,. e5äpal l okui' ssi- nuor ten i(ur ssi ).v1 ei 58 t ki l })2.il us,u.nnö t, luen tolxf.oo... ~".;, '.:. t t ii. yleisurhelluneuvontab... Muukkonen. yle i 5 UI' 11e i 1 une uvon ts,.?... lviuuk r~on e n. paj_"- )le i![,ce J d. -~ d ot'vcluje l'.j.sdtlå. )ss.l)allo - ol~e lu( )e s ~:'al10lur6ei-nu ort6n J ~ ~urse i ) ylei 5urhe il uneuvon taa... HUUK,:Ollel1. v oi:.1i s telua, 16 i ;~,:s j i- J'-. ::H'Jslu j a... J;li,j,;:i t ta ". 6. <1:. 6. klo ~-lo. klo rclo 10-1,,...,0. Klo tio 17-1v. klo ~ klj kl o lz- 1 <.t, 3 0. klo 1 S- 16. klo klo klo kl ') klo 17-1b. Icl0 ~-10. ~;:: rel0 1...; - 1..,,,0. lcl0 1.)-10. klo luento koripalloil usta... Su0minen..~u.ytin~~ ö ll i E,iä Kor ipall ol1.::ir J oi tul:::::.ia. Suominen. luen t '),nuorten oh Jes Ei.n tö... Haini. yle i s ur 11e ilune u von taa... oj.vluuj.{,;: ol1sn. voi~i8telua, lei~j.{eji - Jb o tteluj a.... ~~~t tä. luento, CJ:IUTJ : n periae.t'"ceot j o. päämsu.r'3.. naini. lusnto, nujrten ohje s a~n t ö...! Hai n i. 1 uen to, 151.r i-r e tke ily- J 5. SUW1n),s t tl.lninel1. A. Helo. yle i surheil uneuvon tci e illuuj:{,;:ol1en. 1 uen t J, le ir i - r e tk:6 ily- J ~ Silllilni c. tami nen. L. :;:..;el0. käyt!:i.nnöl1 isiä suunnis tåf:li shar j oi tuksia. A. l~el o. 1 uen to, le ir i-r e tke i ly--j a suwlni s taminen. A.Hel0. luento,nuorttn Jhje s a~~tö haini. Jle isurheil une:; ~l.vol1 t aa ,luukt:onen. luento, ~ -'J :n,jeria.6tteet ja j,j::i:i.n"".lri... ~:ain i. ;;1 ei S U':"l. e i 1 W1e uv on taa... ol:.uutc,:: :)nen. luento GnSl~ v u sta... ~r i he i kj.{inen. luento ens i ~vu6ta Tr i ~ei~~ in6n. oh j s,s, J i en har kinnan mukaan.

19 P e s ä p a k u r s s i e n 2 7/5-4/6. 0 h j e 1 m a. =======~============== = =============================== ======== Joka pii vi. kl o 6, 45. her~tys. klo klo 8 - ~. klo 11-1:'. klo l4, 30- lb. klo 18. klo 20. icl0 2::;. klo 1~. klo 1-.1:- 16. klo klo l ö klo klo 13-14, 30. klo 15-16, 30. klo 16, 30- ltl. klo klo klo , 3 0. klo klo klo klo g- lo. klo klo 13- l<:l:,,-.'0. klo klo klo klg klo 13-1<1:, ~ O. klo klo klo klo klo klo l3 - l4, ~0. klo klo klo klo l3- l4, co. klo l5-1g. klo :kx klo klo klo 13-1 '±, 30. klo 15- ld. klo aalliuvoiniste1u- ja aamuvell i. ruo;{ailu. pii vtilcahvi. ruoicailu. iltatee. hi1 ~ai suus. aamupesu. avajb.i ss t,nir,lcl1huuto J '.:l. cilcajai skahvi t. luento pesipallosd~nn öi sti... Suvanto. kiiyti-rm. har j. h::. i -':: - ~.. prlll on vangi n ta. Suomi nen. luon to, s i säpgli tci,::t..l':'tclca... Su vanto. s iiintöluento...,...,... Suv anto. lu6nto, ulkopglitakti ikka... Suvanto. käytmn. harj. lyöntityyli Suominen. s aintöluento......,.... " Suvanto. s iant 0 j en kertausluento... Suvanto. jouktcu o i t -cen valmennus ja neuvonta... Suvanto. jouk,m6it"cen valmennus J a neuvonta... Suvanto. pestipp. ottelu(pcsäpallokurssi- nu()rtgn Kurssi.) ylei se t lci lpailusä:l.nnö t, l u en to ljiiia ttä. oh j Cia j i en har kinn an mu leaan. y16 i S8 t Kilpa 11 usa.:..nn;; t J luento l,iää tt ii. käytiinn. har e:. lyönni t, hei tot, kiinni o t. Suominen. PBsipp. ottglu(~ Ls~pallokurs s i - nuorten kursei) K:äyVinnö11 ishi har Joi tuksia... SuofIlincn. vgrryt-celjhlattca maastoon. luento koripalloilusta.... Suominen. kaytinn. tcor i palloharjoi tuksi a... Suominen. käytinn. pesapallohö.rjoituksia... Suominen. luento koripalloilusta... Suominen. kiytinn. kor i paljoharjoituksia Suo ~ inen. ohjaajign har l~innan mu:.caan. luento, TUL. n p6riaattect jö psliim:lärii.. r aini. käytänn. ;Jo s apa1]_ol: '.:!r j oi tuksia SuominGn. kiiyt dnn. kor ijal lo~_.. r.: oi tulcsia..... Suorn il1qn. luento koripalloilusta Suominen. koripallo- ()ttglu. h ar joituksia ohjaa jatehtivissä... Suominsn. harjoituksia tuomaritehti vissii... SuoDinen. kori.pallos9. jn t ö j en ker tausl uen to... SuominGn. kiytinnöllisii harjoituksia... SuominGn. luento, s:'ul ;n pcriäattcet ja p ii:i..e19,'=l.rä.. Raini. kokci ta. luento ensiavusta Tri HGikkinen luento Gnsiavusta... Tri HGik~inen kokei ta.

20 TYov~t: UHillILULI I TON PJIRITOIMI KUNNILlli l\.uten s2.ilom..,,-lchdiss~ on viime p b.ivint. kerrottu, c:dheutti EVULn liittokoktouksen v oi ime sunnunt2..in ~_n p i::..r.tös niin l nc.j e.k c..nt oiset seurc..ukset, että niiden k2.. i ku en kcjl"l.,j. ut kc..uaksi rm::.c'.mrne rf;.~ oj ;.l. -.llkopuolellekin.. Erikoisesti on kysymys s ac,nut n c::..in 12..<. j c..t mi ttc..suhteet v.1940 olympict l aisten j ohd~sta.. Kun liittomme j t s enten j2 toimitsijgin on mahdotontc.. s eur2..t a asla n kehitystc::.. s 2..nom ~ l eht~uut isten p erusteel l2.., c..nnc..rnr.;g SGur nav Ctssa piiritoimikunnille lyhyen s e lostuksen siitti os ::-.. ltt~?mik e. li asi '" koskee me idä n liittocunrne.. SVULn pättös osoltti, suuri OSCt mc..intnn liiton j ohtcwista c..ineksista, OV2..t pitt:.neet yhteistoimint &2.. vgin t aktillisen& t 8.istelua seena TUL& t.e'. VCi.stc..2,n Ttmt n luontc'.isgn v <'.s tcnmi clisyyden ohell" k i elte::iseen knnnc:mottoon v a ikutti v C. r~sti s kin, ttt liittokokouksen kielteinen enemmistö katsoi SVULn nse ~n niin 1ujaksi, ettt se voi pakott a 2.. TULn s ell2..is en yhteistoimintaan,jonk 2.. ehdot se itse 2.. i nakin ptäpiirteissä2n s c..ne1ee j G siten ehkäist2 TULn S2C'.vutt.:;.mastC'.. nyt suunnit llussr yhteistoi mihhc:tssa s el1c..isi2. etuj e.,jotka mahdollisesti a in~k~ n muutcmilla urhe ilun2..10illa nostcisiva t TULn v ~ ikutusv e,lt:_isimpa.c.n c, sernn2.n.. '.fc.;m[. p t 2.rnäär ä t oivottiin s C.<.'..vut ett2.v an j uuri v.1940 ol ymp i a l aisin koskev:',112 kysymyksel ltl:; La skettiin, ette. kun :fhteistoimintayritykset,j oi den t ::"lknnc. ol':v8.1:. SVULn k 2.nS2n" ::.J ~.- isirnmc:-:.t a inekset, s a2d 2.c..n ka ri11e,niin s iit t on 1uennollisen2.. s e urguks e n c.~e tt ä TUL k i eltäytyy myös osnllistui1lbsta v t; 1940 ol ympi c,b is i in ~ TEillt tgv ~ 112. lisi s ae..tu a se,j ota k aytt äen yleisen mi e 1eipitcen edess 2 olisi SG2..tu ka i kki viime Gikoina TUL: ään kohdistunut myö t atunto h2vit ~ tyks i j a TUL p.. koitetuksi 2.s emg8.n,jossa sen on p2.kko hyvtksy e. por v2.rillisien urheiluväen t 8.e..ntumuksellisten c:-:.inesten s c:me1emc.t ehdo t.., On s elv t, ettt'_ jos TUL nyt kieltt ytyisi osc. llistumasta 2Mb: v ympi2.1c.is iin,nii n s e y l G :'.sen mieleipi t een myrsky,j ok8. t älle. hetkellti kohdistuu SVULUU:_,"J.~ k' :.ntyisi hyvin tehokkc.c:sti 'I'UL: tt. vn stmm~ koska me ide.t kntsotta isiin myös nykyis~ n tilanteen a iheuttnj nksi c Sonlisaksi kielteinen a Senno i tumisernme ID.-, i i t1:.uihin olynpit:.l::. isitn voisi j ohtc.2. koko ol ymp i a l c:dsv e..lmistglujen cptonni sturniseen ~ V~ ikka n d i den ol ympi a l &isten ep äonnistumin en L1e i t e. Gi s in2.ns2. sure tt::::.is ikc:tt'.n, on kuitenkin otettav!j. huomioon, että s ek ä meillt e tt ~ ulkomnillckin se tulkittaisiin nykyisen v21tiollisen suuntautumisernrne epe_onnistumiseksi, mikt olisi e,ärirmne.isen huonoa rna inostusta. koko k" nsa llernrne eikt\. missb.e..n t apa.uksessq. - nykyinen me,2. ilrnantil.cjlile huomi oonottaen - olisi ~du sllist~ työvtenliikkeernmekttn nykyisille pyrkimyksille. On hel ppoa ~ j ~ t G lla, milla is c n 2s een ta~nturnukse llis e t uinok s e t s c:-:.isiv2t t c?stt esim. ensi k cs 2n vtlltiollisi in v.:'..e.l e ihin. Synt ynecsst til~ n t egs s a on liittotoimikunt2 kiinte2ss ä yhtgisyrnmärryksess2 sd.puolueen j ohdon j eduskuntaryhman k nnssa koett2nut h oitaa til c:tnngtte.. liitollernm0 parhe..all2. m2.hdollisella t cw nllc,.. Ylimtiir ä isen liit tokokouksen pattöksen perusteella on liittot oimikunta katsonut voit&van liittomme t c:~o lt a mentavän s i i h en, että TUL os allistuu ol ymp i c.l c..isiin ed~ llytt t en, ette. vnlinn2t j a vn li nt [~ilp8. ilut j ärj esttti. j okin urheiluj t rjestöjen y l ä puo1611c ol ev e.. t o i mikuntc.,j ossn TUL: llä my ös on t e:>.sc:puolinen edustus, (koska v c.lintc:-:.ki1p,:;iluj [, e i SVULn kanssc.. en e.c. v oida Clj c.t ollc.. ), j G. ettti TUL p c.c:'.sge t a s i'..puoliscsti os2..11is<:.:ksi v _ lm0nnusmb.tr 2.r2..h oistc. j c, k i s o ist c~ ~... hdellisesti j ::.'"'.v t:.stt. ylij E.untista, mike.li sitc. j at. j 2. s i t : ~ j c.g t ['.:~n j2r'jestöille, s eke. ehdolle:>. ette. 8 kuukc.uden k2,r c.ntegni2.ika.:.: mo I ;.J:.~ npuol i n si t oudutc'..2..n s ov elt E'..m<... 2n kt.yt c:.nt öön ~ 1 [Jne. ov :-'.t tie-tysti ehtoj c:t,j e i t a porv'"'rillisen urho iluv e.en en hyvin v ::-..ikee. hyvtksyti., mutt c, l t hi tul e v~ isuus n tiytt t.t, mi t en ne kat SOV8.t v oivansa til cnnotta h aitaa o Liittotoi mikuntg. (; s i tt<..'.il cl s i c.n k ehi tyksest t. j c.. s en eri v G.iheista yksityiskohtaisen solostuksen Seurn2v c.llc liitton euv oston k oko uk s e lle,v ~ ikke i [',sian ent.i:'. v o i dc.kac:n virc'.llisesti ottac. liittoneuvoston esityslistaan. Liittet ei mikuntr.-. on vc.kuutettu siitt, ette. rnika.::.n muu me n ettely kuin s e,miltä liittot oimiklmt:.: t t ssc. nsiclssa on n oudattc..nut,ei elisi liitollernme

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä.

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä. Kokous 51/45-3. Jaosto pä'itti tiedoi ttaa ruotsil ::ielisille s euroille, ett" ni. den ohja

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965. Liitteenä:

PÖYTÄKIRJA SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965. Liitteenä: SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965 TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO KIRJASTO *1290645226* 329.14-055.2(480) Sos.dem Naiset 2 K

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 3/2004 Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8 Syyskokouskutsu s. 13 Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Viestintävaikeuksia... 6 Uudet

Lisätiedot

VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA.

VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA. VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA. J 0 u k 0 P a Lo n,e n. Kun Suomi erotettiin Ruotsista ja liitettiin Venäjän yhteyteen, niin täkäläistbn oppikoulujen

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Alustukset ja Esitykset

Alustukset ja Esitykset Alustukset ja Esitykset isos.-dem. Työläisnuorisolnto n kolmannell e edustaj a kokoukselle Helsingiss ä 17 18 p. toukok. 1928 sekä Liiton j a piirijärjestöje n toimintakertomukset. Sos.'dem. Työlåisnuorisoliitto.

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

SUOUlf LUlSTIJILmoN ~JA IV.

SUOUlf LUlSTIJILmoN ~JA IV. ,. SUOUlf LUlSTIJILmoN ~JA IV. " " '! SUOMEN LUISTINLIITON JULKAISUJA IV JÄÄHOCKEY KANSAINV ÄUSEN JÄÄHOCKEYLIITON PE LI SÄÄ N NÖT MÄÄRÄ YKSET SÄÄNNÖT URHftLtJÖSAsro ~~ ~ '.t -... "'... EN URHE;lUKiRJAsT~.

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot