TERI]OEN HUVILAELAMAN VAIHEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERI]OEN HUVILAELAMAN VAIHEET"

Transkriptio

1 TERI]OEN HUVILAELAMAN VAIHEET TERI]OEN MERIKVLPVLA 5 VUOTIAS r0i6-26i

2 Kannaksen Osuusliik r.l. Kannaksen suurin kaufjljaliike 5 Konttori ia Keskusvaraslo Terijoen Keskikvlässä MvVmälöitä muunmuassa: Terijoen Keskikvlässä,, Ollinpäässä.,, Käkösenpäässä Kellomäen asemalla. Xuokkalan Ollilan Puhelimet 144 ja 140 Oma keskus vhdistää eri osastoihin Puhelin I 1 l6 Hinnat tasaisimmat ia tavarain hvvvys aina taatuin s

3 TERI]OEN HUVILAELAMAN VAI H EET ::::: TERIJOEN MERIKVLPVLA 5 VUOTIAS "Kuin niittypaju painon alta me nousemme ain' uudelleen, J. H. Erkko

4 Ieliio e n Itla kkaralehdos Terijoki - Puh.lin 50 Teatter ALE \,A Tefiioki Elokuuanäytäntöjä tiisläi, lorstai- ja sunnuntaiiltoina t: Varasto ia Mrymälä Ohielmistossa fitfös kaikkl kotitnaiset Teriioen Rauta O Puhelin 2 Taloustauaroita Rautaa eri muotoina Maalaustarpeita Tapetteja Mattoja Ampumatarpeita Polkupyöriä Autokumia loottoriöljyjä Bentsüniä Huolellisesli valikoitu varasto. Hinnat kilpailukvkviset.

5 Sinussa aina uaimafi maiesteetin näämme, Sinulle, suuri kunn[oitta[n paljastamme päämme. Suomenlahti Sun pinnallesi illoin putoo kuuhun ku[ta, se meidät hürmaa, Sinulle /listystä laulaa metllä sydän, De, olet tuiman myrskln, lempeyden meri. Oot äiti pt/hä meille, sün syliis sutut hukkuu, oj1 t,tläs hiliaisuuden pth[ys kun uärees nükkuu. Sun sulo hietlkoiltas onnen sadüt herää, aurinko armarlden säteet sieluihimme ke.ää. Rakastain rantoiasi onnen seppeleitä lüomme ia kerran iki-keüään Kannakselle tuomme. 'l:::,ii'::::

6 Kannakselaiset ja kesäasukkaat! Mvlrn hvvin laiileuusta vaüstoslani iunnetlüien lehlaiden, kuten Omega, Zenith, E terna sekä oikeila lll Moser \ Co:n kelloja <> Suosittclen oman pajani kulla 'a hopeateoksia Tävara1 ensiluokkaisel. Srrol nallit. tlinnat lohluullisel, tluorn,! Ainoä oplillinen liike paikkakunnallal tiyviä rädiokonejlä ja lä.peila + E. ]. MIETTINEN Kello, Kulla ra Oplillin n liike Terjioki Prh.83 Toiminimi R. KAASINEN Kenkäkauppa Tcfiioki. Puh. 105 JT Parhailen l,iilellu väräsio paikkat{unnalla kevät- ia kesäuutuuksia uselssa eri väreissä. I

7 Venäläinen huvilaelämä ilmestw Teriioelle Venäläisen huvila-asutuksen alkuvaiheet. Eitä Terijoella on aikanaan ollut maamme huomatlavin huvila-asutus, sitä ei tarvitse todistella. Onhan se Vlei sesii tunneltu tosiasia, niinkuin sanolaan,,surullinen" tosi asia. Kun Teriioella nvkvisinkin on varsin huomattava huvila-asutus kesäisin, tävtvv meidän läs1ä huvila asutuk sesta kertoessamne jakaa se kahleen osaan, venäläiseen ia süomalaiseen. Venäläisen ailakauden voi laskea kes täneen noin 50 vuotta ja päättvi se Suomalaisen huvila-asutuksen voidaan katsoa alkaneen Voidaksemme anlaa vajavaisinlakaan kuvausta tästä valtavasta liikkeestä tuntuivathan sen vaikutukset ei vkgin Iaikkakunnalla, vaan koko meidän valtiotaloudessalil;*1 - lävtvv meidän siiflvä aikaan, jolloin huvilaasutusta fäällä ei vielä olluf. Ainoasfaan siten me tulemme luntemaan sen pohian, sen taustan,lota vastaan kvsvmvslä on katseltava. Tuo vanhoien olojen tarkastelu, vaikkapa se tävtvvkin tehdä tässä hvvin pintapuolisesti, saattaa meidät loivottavasti Vmmärlämään, miksi huvilaafutusta tänne svntvi. Oliko se luonnollinen l!los oloien kehilvksestä. vai oliko se vain kannakselaisen luonteenheikkouden kasvattama rikkaruoho?

8 Knur Scnerren Kiuennäisuesila Viruoitusjuomatehdas PerusietlL! TERIJOKI Puhelin 80 Suosittelee ensil.lokkaisia, vanhaslaan hvviksi tunneiluia valmisteitaan, kuten SITRUUNASAODAA LItvIONAADEIA i:iz\:: POMON AA kaikki valmisteltu puhtaasta sokerista selä Vichy- ja Soadauettä ja Kiuennäisuesiä

9 Mitä historia meille opettaa. jos me silmäilemme historiaamme a'na siitä saakka, kuu krislinuskoa luovat purret kosketlival Karjalan rannil.(koa, niin me huomaamme, eltä siitä aiasta saakka on Kannas ollut aivan loisenlaisessa asemassa kuin muü osa i,.nmajlämme, Kannak5esla muod05lui raij_r3. rlllo doslui riiramaa ^ahden gilloigen maailnanvällrn välil c. Jo silloin nääräsi kohlalo, eltä muun Suomen lanlereita nluokataan ia pehmitetään kuokalla ja auralla, Kannaksen tantereita sotaralsrijen kavioilla. Tvön rauha on puuttuva Kannakselta. Sota seurasi sotaa,hävilvs hävitvslä. Tämä epävarma eiämä, alinomainen uhkan alla olenlincn, se vaikulli kansan luonleeseen. Se leki tvön1eon toivotto' maksi. la vaikka olisi ollulkin tvöinloa, toivoa ia üskallusta, milä se hvödvtii? Rakenna länä vuonna talo, kvl' vä viiia peltoon, ensi vuonna sola ne hävittää, jos ei sota hävitä, hiipii raian takaa vainolainen ja jätlää jälkeensä sav!aval rauniof ja polielut pellot. TVö ei päässvtkään vlrosisaloihin kantamaan hedelmiä, poika ei voinut jatkaa isänsä tvötä. hänen oli aina alettava alusla. Aina siilä aiasla asti,kun naamme luli hislorian näköpiiriin, on Kannas saanüt suorittaa tälä raskasta raiaveroa. Asia ei olisi vh1ään siitä muutlunul, olisipa täällä asunut pohialainen, hämäläinen, satakunfalainen tai uusmaalainen... Raia on raia. Aulioitlavat voimat olisivat aina vvörvneet VIitse. Mutta meidän kivikätkveese ne on kohtalo luonüt vielä lukuisia muilakin elim;; vaikeul aviä s;rn)iä. Seutu, jossa raiaelämän kirous painoi kaikkea tvötä ja Vrilteliäisvvttä, iossa usein talvikausjakin saatiin asua metsissä havumajoissa, tämä seutu ioutui jo varhaisinajkoina lahioitusmaaksi. Vaikkei raiaseutulainen vuosisatoihin ollutkaan luntenut lain suojelevaa turvaa, muodostui lahjoilusmaa'aikana mielivalta vhä tukalammaksi. TVöntüloslen rippeelkin riistettiin. Kärsimvslen mal,a vhä kaikero'tui. Tävdellisesti kvnittvinä jouluivat nämä seudüt tävdellisesti Venäiän vallan alle. Liki sala vuotta kesti tämä Kannaksen vankeus. Sitä alennustilaa. iohon Kannas poljetliin, on mahdolon kuvailla, sen kärsimvksiä mahdoton milata. Kruunuksi näille kärsimvksille tuli venäläinen lahjoitusmaa'aika. Olihan sinä aikana kannakselainen lalonpoika niin surkeassasemassa, eltei saanul

10 puhelin 6 N e, iä*f.["^:' L,",1".1 "lliil,li Xl; huolehlia hisrä raisi ruokatarpeel v rl herkut, sillä KRU 7?N-T UTTU erikoisliikkeenä 6uho A. priküaknnnnlla cn huomaltauin llerkkü-, iloti-lolous ia 5iiüol laatouorain koüplo Puhelin 148 TERTTOEN KrRlA- PAPERI KAUPPA TERIIOKI Suo mal aista K i r i a I lisuu tta Kirioitus., Konllort- ia Roulutarpe{ta r/.m. Teriioen Valokuua-postikortteia rünsas lalikoima

11 Irf i,i.rlr /.ij/./rrr''/r,:i r riillä!'ästi fuita asunloaarr l;rnmillääl{sccrr. e; p ita asun_ loaan korlalakseen. Kajkl<i rritä hän.s1:r irli saatiin, se ote n. Monet sukupolucl oli!,.1 eläncel KinlLali:jel1a. Missä olivat lvön t loksei? Nc oii hänr'llä rijsicllv, taikka sitten nc ölival tuhkana ntaan ulrrreniin!jalofneef. Sota ia mielivalla olivat aina hänelle l.kia lllkeneel. TVön tulokset aina rijstetliin jä hävilcttiin ^ilistään vrlistüksesta ei voinut olla puhettakaan. ll:in -"i ollui ilrhlaaiapoika,!aan rajahirmu!en ILrnielema, kin isänrnaa. valliopäiviensäkaut_ ta alkoi liiinnittää häneen huoxriotaan ia 1867 päätti todenteolla hänel kohottäa. Lahjoitusmaiden lunastus ia isojako. 186? Däällivät Suoncn valiiopäivät lunaslaa lahioitusmaat ia_siis vadautlaa kannaksenkin miehet ia naiset, iotka lilluluival Linlulan hovin maihin. iloahan tuo uuti- ;en lüonnollisesti hcrätti kannakaelaisissa, multa onnen kesä ei niin pian saapunul. Kaupanhiefoiniseen tarviltiin.r: s

12 Terijoen Seurahuonetta iaka ko rja u ksen kautta an saetetllt kakonaatl uuteen küntoon suositellaan aruoisailc /leisölie Anna Ta rv aine n Ieriioen Kauppa 0u Onist. Il. IHO Puhelin 77

13 vielä 15 vuotta, sillä vasia 1882 sai valtio nämä seüdut lunaslciuksi. Valtio maksoi Lintulan lahioitüsmaisla vhfeensä 3,066,581 mk. 20 p:iä, s. o. 43 mk. 80 p:iä hehtaarilta. Kun valtio oli eroittanut ifselleen erinäisiä alueila, hakkauttanut puita melsistä, iäi talonpoikain suoritettavak si a;noastaan mk.04 p:iä- Hinta ei ollul slluri ia se voitiin suoriltaa helppona k!oletusmaksuna. Mutla epävarma tilanne, taloudellinen ahdinkotiia Kannakselia, jaik!i. Valtio mää!äsi. et1ä isoiako olisi loimiteitava. Vaikea oli talonpoian rvhtvä maitaan vilielemään, ei hänellä ol lut varo;a, asunnot olival ränsislvncet. Ei hän saanut lai noia siemenen, maanvilielvskalujen, karjan eikä monen kipcästi ta ritiavan irlaimiston ostoon. Multa vailka hän olisi pvslvnvtkin maata viljelemään, ei hän voinut siihen rvhjvä, sillä eihän hän tielänvt, missä hänen maapalslan sa lulisi siiailsemaan. Maal saivat nurmetiua, aidat kaa tüivat... Piti odottaa isoiakoa... la eihän sitä tarvinnut odottaa sen enenpää eikä uähenpää kuin 13 vuotla. la sitten se vihdoinkin tulla pamahli. Multa jos mikään on tuonut harmaita hiuksia kannakselaisen Däähän. niin on ce rimä isoiäko. Sillä se se lonullise.ri aihculli. ellä svntvi,,isorako" kannakselaisen maanviljelijän ja muun Suomen maanvilieliiäin välille. Ensiksikin on huomautetlava, että suuri osa tiloiamuodoslui sellaisiksi, etteivät ne voi vilieliiäänsä elättää. On mvös oietlava hüomioon, eljä esim. Terijoella ia Kellomäellä on runsaasti hiekkamaita, aivan lenlohiekkaa, '-' niitä ei voi mikään maailmanmahti viljellä. Mainiilakoon tässä, e1tä leriioella on viljelvksiä, ioiden pinta'ala on alle 3 ha 38,31 plos., vil'elmiä, joiden pinta-ala on l0-25 ha 1,3 pros. Länsi- ia keskisuomalaiset tailaval makeasti hvmvillä, kun me kulsumme näiden palojen omistaiia maanvilieiiiöiksi. Multa ei tässä kvllin. lsojako piti huolen siitä, että nuo 3 ha suuruisetkaan viljelmät eivät ole vhdessä lohkossa- Ne voivat olla kahdessa, iopa kolmes' sakin Dalassa ia niiden välillä voi olla muutaman kilomeirin malka. Kun tämän tuntee, ei juuri ihmeltele, ettei tänne ole svntvnvt,,elinvoimaista taionpoikaislüokkaa'. Mutta on muutamia maliikelpoisiakin tiloja siellä, missä niitä on voinut muodoslua. Tämän kuvan kannaksen oloisla olemme tahtoneet ensin antaa, ennenkuin rvhdvmme kuvailemaan huvila'elämän svnlvä. Tätä lauslaa vastaan on oloia kalseltava.

14 Kangas- ja Sekatauaraliike P. KAAPA TERIiOKi Puhclin 159 t'lroti- j"0ntshlilke l!1. Anlikainen suositelaa n r::..,.. i:::j: HVv'n laiiteltu ravaravarasto l1innat kohtuuiiiset! Kannakseh uanhinpia suanataisia liikkeitä. Viertotie Kansallis-Osal{e Pankkia KßsITYOLIIKE i:::i;:::r:::::r.:::::ri::::r::::r:::::i::::1:::::!:::i M.YLONEN T:m1 "...,... tlr. Posc[eioroll'ir...,, perill, KASITOITA alotetluia ia piirrettviä Käsityötarpeita Ilalleja piirretään LEIKKIKALU]A Suom. lehtaitten y. m. lterkku-, Liha- ia Sekatauankauppa t Teriioki +t2a

15 Nämä vuosisatoien kolhimiset on vmmärrettävä, silloin me 1l1nnemme sen nraaperän iohon huvilaelämä pesivlvv. Siihen on müitakin svilä, joila tulemme vieiä kosketteiemaan. Miten huuila-asutus Kannaksella syntll Kun me rvhdvmme tälä kvsvmvstä käsittelemään, on neidän otettava huomioon muutamia määrääviä seikkoja. Kaikkialla maailmassa svnnvtiävät miljoonakaupungit vm' Därillään huvilaseütuia. Sella'sia tarvils' aikoinaanvenäjän pääkaupunkikin. lhanan Suomenlahden rannalla olevat Kuokkala ia leriioki ensiksi kiinnillivät itseensä huomiota- Mvöhemmin seurasivat Xellomäki ia Raivola. Nä mä seuduthan io luonlo ilse on luonut huvilaseuduksi. Veftaansa vailla oleva ranta, ihanat honkakummut, ter veellinen ilmanala. Kun tuntee venäläisen eiämän hermosrunei-uuden, sen poliirlisen vaaan ainrisen väannuvaisuuden, Vmmärtää hvvin, että sen pääkalpungin asukkaal ka'pasivat kesäislä rauhaa. Kaunis seutu ia suomalaisen elämän fauhallisuüs alkoi heitä kiinnostaa. Milkään merkit eivät viittaa siihen, että heidän tulollaan olisi ollul milään poliitlista tarkoitusta. Hetulivat tänne kesää vieltänään. Suomalaiseltakaan taholta ei siinä mi1ään poliiliista vaaraa huomattü. Kesäviefaat toivat rahaa.ia silä iakamaan ei saanüt iäädä Kannas vksin,vaan saaliin jakoon kiiruhli väkeä vmpäri maan. Koko n.s. Kannaksen kvsvmvs on vielä perin nuori kvsvn!s. Kvsvmvs heräsi siksi, että huvila-asutüksessa huomaltiin eräs perin vaarallinen ilmiö. Ei itse huvilaasutllstä, vaan lätä vaaraa vaslaan aleltiin taistella. Jase vaara oli se, eltä venäläislen käsiin alkoi kerävtvä arveluttavassa näärässä suomalaisla maala: i se oli ikävä iimiö lodellakin. Asian toi ensiksi esille muistaaksemme 1905 toimittaia Mikko Puhakka-vainaa, kirjoittamallasiasta. Kirioitus herätli ansailtua huomiota. M.m.kokoontui kuntien edustaiia asiasta neuvotlelemaan ja 1908 asetli hallilüs komitean asian iohdosla. Komitea mielinnössään lolesi. että kehilvs oli kulkenui väärään suunlaan. Mistä sitten sai alkunsa lämä huvila asulus ia maiden mvvnti? Kannaksen miestä ja naislahan siitä on swtetlv. Varsin ankarassa äänilaiissa on puhutlu hänen,,kevvtmielisvvdestään", hänen,,väliehtvneestä kansallistunfees-.)t3t

16 Kori auslraia Onrist. E. MOUKULAiNEi\ Osuusliil,keen!ier. Suorittaa: AIt.ipn lr^n pitrdh aiokaluien. lukkoien, astioitien v. n. alaansa kuuluvaa xorjausla. Erikoisesti suositellaan kestävvvdestään tunnettua tvötämme autojen linjaare'ssa. l{uokkalon MaalaistenkauIm Omist. K. ANTTOLAIT\-EN Liikkeet Ter ijoe I I a ia K u ok k a lass a,t::i,i.;::: Edullisimmat ostopaikat paikkakunnillaan!

17 faar" h:f.n. ) :jttln,.'.sla ii:ii 1, r.irl.rl(1iiid..il:r;iri, hänan.,kjll.n!! nar,tlallii:e:iirai' i.lt.e. fullljtil{.ari:tii- 1ämän liikkffn. li!irl{oijtin jr rntjk.ramrrr io:iasi;tit)!rhue. II r ''..r.'r,\t 1.,11.'.:..r.,.t (ri -: " r, '.,...,r.jcikä t::i.l!:i: :r,iialt.rir. I Iuvii.r-as..iLls ir.-i,!lvi t.rn l.r jo sillorr. i!x l{rnnas kuului lehl.rirujm:tanr \-r!n,rjrrl 1Vkjs1öhaliilr'scn.rllc. Voilrr;ikkdan hei:ili,llrjr l::lf.illhilisellc auio: ii!'lsingin P:flafiI ral aii,] iol.r v:rin.t:ilii ls;0 ia sanr.rn vuoden svvjl{,r!lt ll pini alolll fairiliilinsa. lo Trti iacn.n si nt ä i D.n r a riita I a. vuonna 1875, sjis viisi vlrotta radan vaünistulnisenljälkeen oli Teriioella 28 huvilaa. VLronna 1882, jolloin lahjoitusmaat iouluivat Suomen valtiolle, oli näitä huvilapalstoia Terijoella 60. Talonpoikien kalsanlokantaa kuvaa se, etiä he llrnasluksen jälkeen vaalivat näilä,.,t]i1älsl1ä olevia palstoja ilselleen sillä perusteella, cltä lahjoitusntaeherrat olival ne mvvneel 1ai lüovuttaneet ottalnatta taianpoikien mielipiteilä huomioon. Elenktn Tcfijoen raulapalsloja, iotka olivat venäläisillä, haluttiin Dois. Ven;iläiicr taäs tahtoivat vuokfaatniinsakin palstoihin 1äyttä onislusoikeutta. S naatti oli sitonllt kätensä ennakkolupauksella. Se oli maat lunastacssaan sitoutunut lurvaamaan huvila asukkaiden k:rnsaa tehtvien sopimust-än edeilyttämät oi t5'.

18 Konsallis-0sake-P kki Teriloen k o ntto ri on arki jol{a päivä Ii:ilo 10 2 Konttori loimittaa kaikkia frankk;asioita Pa ruu kse h en, Pa ruu ksehen Tihdon kiirühlae, Sit'l!ä rüümis üirkistystä, Kaunrulta saa; Saan sieltä saippüdl ia flaiuucpn Saan kaikki, iolla its?ji ihanaksi tecn; Si?ll' aukee runsah.ßli siitnän elc?n Kail<kea, tnitä taruitsen n1ä silloin kun mptlan pulikoitnaan Suomanlah(ic, Sicll' ilomiclin aina kaupal t?en, Sc kohtuvden kun n1äärää hintioillcr;:. K EMI KAALI- 'A HAJUVESIKAUPPA PARVUS Teritoki

19 keüde1. Tielvsti ei hallitus voinul lupauksesläerr ;-'eiäv, tvä, mutta kun se lähti sitl n näi1ä huvilakvsvnivl{siä jar', jestämään, otti se askeleen. ioka oli varsin kohlalol:s. f'lallituksen asellama komitea erolti lahioitusnaista valli olle viisi emätilaa, Terijoelta n:rol 13, 14, l5 (pafhaal pei, kat), Raivolasta n:ro 12 ja Kuokkalasla n:ro 13. Nlutia.i siinä kvllin- Valtio eroitli näistä emäliloista 112 hur.'rlapalslaa, Teriioella 63, Kuokkalassa 37 ja Raivolessa 12. Nämä palstat tarjosi hallitus os ' tettavaksi. Eltä kannakselaiset eivät halunneet maansa ioutüvan venäläisille, todistaa se, että 70 suomalaista osiajaa ilnlotlautui. Venäläisiä ostajia oli 40. Flintana oli nuisiaaksemme 3 mk. 25 p. neliösvli. Xenelle palslat joutuivat? Venätäisille!? Suomalaisei oslaial sivuuteltiin. lvliksi mene leltiin näin? Siksi, e1tä pelätliin, etlä jos suomalaisel saisival pals, tat, korottaisivat he hintoia ia,p r?ä/äisd1 eivät voisi niitä ostaa- Mitä nruu Suomi, joka usein Kan nasla svvltää, tästä ajallelee? Esimerkki oli annettu. Tuli oli i svlvlettv tappurojhin. Kun l.rerran i vallio mvi, niin miksi ei mvös kannakselainen,'oka, kulen edellä olemne osoiltaneel, oli taioudelli sessa ahdinkotilassa- Hän mvi T.rii\r1 stu nal.iner laloudellisen pakon ahdistanrana. Hänen mcnciteivään ehkä voi hvväksvä,lnulta scn voi Vmlnäftää. iuutta tämä nvvnti ei olisi päässvl vicläkään niin suureen!'auhliin,jos paikkakunnan ulkopuolclla olevat henkilöt eiväi olisi huomanneet iässä atfääri lilaisrütla. Mutla he hllomasivat sen, ostivat täältä liloia, palsloiitivat ne ja mvivät venäläisille. Vahion virkamicheikin innostuivat. Peruslivai oikein nrvvnrikonttoieja. I{ultaa iuli taskuihin ia tvvtvväisinä he poisluivai. Xluila kannakselainen i:1i svntipukiksi. Näin svntvi Kannaksella huvila-asritus ja silä seürannui ikäv: ilmiö, rriaiden mvvnlj vicrasmaalaisille..t?''

20 Konüiilloriliike K. TRUBE,. HUUHTASEN Hvvin lajiteltuia sekatavarakauppoja suositellaan kesävieraille Teriioki - Puhe!in 25 SUOSITELLAAN! +18+

21 Vanha Terijoki ja alkaua huuila-asutus. lo vanhoist ajoista saakka on Terijoki ollul Kannak sen hüomallavin seuiu, sen keskus luvulla se oli mefkilsevin paikka Avräpäässä mainilaan Teriioella olleen 29 ialoa. Sen vanhemmasta elämästä on säilvnvt vähän tietoja. Huolimatta että se aina oli sodan ialoissa. on se niinä aikoina koetianut harjoiitaa maanviljelvstä, koskapa 1546 kävtiin pvvtämässä kuninkaalla lupaa myy dä viliaa Rääveliin. Suurtahan se vilielvs näissä rauhattomissa oloissa ei voinut olia. mutta siitä huolimatla viipurilaiset kauppiaat olivat kateellisia ja 1550 he valittivat kuninkaalle, vaatien, eltä nämä tefijokelaisel kauppias talonpo jat siirrettäisiin Viipuriin. Liikevhtevdessä mvös venäläisten kanssa oltiin. MVVliin hevosia, kalaa, turkiksia. Salakuljetusta harioitettiin. Katanhoitoa ha{oitettiin; onhan vielä jäännöksiä verrattain huomattavista Ko teikon ia Svriin niitvistä. Muuloksen Teriioen rauhalliseen elämään - vuoden iälkee)r ei sodista voi Duhua loi vuosi Silloin valmishli Pietarin rala. Miltä nävltikään Teriioki ? los Tvrisevän-ojalta läksi aiamaan pehmvtlä rantatietä mvöten asemalle päin, voi tuntea olevansa tävdellisessä erämaassa. Koskemattomaf hongikot humajival tien kahden puolen. Siellä täällä näkvi ränsistvnvt mökki. Vaslaan tuli joku kuihtuneenäköinen rahtimies, ioka kuletti Iaihalla hevoskaakillaan lavaroita Pietarisfa. LakkiDäinen. ävrämöispukua kanlava emänrä voipilkistää iostain mökin oven raosta. MVIIV-ojan Teriioen-ojaksi silä nvt kutsu, taan -- varrella oli mvllv ia Rotkinan rvökkinäin kauppa. Merikvlpvlän vastapäätä oli Stven talo ia kauppa, aikanaan Kannaksen suurin. Autio oli kansakoulun tontti, nvkvinen opetlajan asunto oli kapakkana. pailsi,,miestä väkevämpää" sai kapakasta ostaa muitakin lavaroita, vanhoja ukkoja istui pövdän ääressä,lsaijua" hörppien... Nuorisoa ei näkvnvt, parikvmmenvuotiset poiat katsottiin!ielä liian lapsekkaiksi housuia kantamaan. Apteekin seutu oli autio hiekkakenltä, iossa sieilä täällä kasvoi iokunen kituva kalaja pensas. Kirkon kohdalla molemmin puolin tietä lainehtivat viliavainiol. Siitä asemalle saakka oli tienvarsilla lehtomaifa,ilman minkäänlaisiasumuksia, paitsi aivan VlikäVtävän lähellä oli parisen asumusla. Siellä, mis-

22 Ilotelli PUISTOLA Teriioki Ensiluokkaisin hotelli paikkakunnalla Suositellaan! Puhelin 114 j:::: AAMIAISIA Tariotaan: PAIVALLISIA ILLALLISIA Annoksia koko päivän rit::; Soitosta huolehtii erinomainen iouhlorkesteri. ITotelli PUISTOLA on KODIKKAIN a 2A.:

23 sä nvt ovat ihanat rantapuistot ia huvilät, oli monin paikoin läpipääsemättömäf suof. Tedjoki oli silloin kuin nukkuva prinsessa, ioka odotti heräitäiää. la sellainen tulikin. Se luli huvila asuluksen muodossa. Ensimäiset huvilat Teriioella olival Behnein, Müserin, Kümrin, Durdinin, Kar' tikorskin ia Semenovan huvilat. Mistään vaßinaisesta hu' vilaelämästä ei voinul silloin puhüa. Nuo ens;mäiset venäläiset kesävieräat olival itsekin hvvin vaatimatonfa, hvväntahtoisla, patriarkaliista herrasväkeä. Useimmat heistä olival n. s.,,oman onnensa seppiä", jotka olivat ivhiäslä aloitlaneel ja nvl vanhoilla päivillään naultivat ansioistaan ia kasvaltival kokoamiensa Dääomien vaslaisia fuhlaajia. Kaikki oli halpaa. Kun n. s. Lohmanin neidit ostivat itselleen n. s. Petomäen. maksoival he koko laaiasia maa-allleesla sata ruplaa ja sitä pidettiin silloin komeana hintana. 25 rupialla sai jo laaian alueen maata. Suhde ensimäisten kesävieraiden ja paikkakuntalaisten välillä oli mitä parhain. Mutta fämä sinapin siemen alkoi pian versoa. 1875, kuten io edellä mainitsimme, oli Terijoella io 29 huvilaa rakennettiin ensimäinen hotelli, Hotell Bellevue, Teriioelle. Viinakauppa Terijoelle oli peruslettu Samoihin aikoihin alettiin rakentaa oluttehdasta. Varsinainen olutkauppavattiin 1875 ja samoihin aikoihin toimi mvös- Savolaisen balsamitehdas. Kesä-as!kasten lukumäärä li-.sääntvi hilialleen ja sen mukana alkoi ilmestvä venäläistä lvöväkeä. Erittäin runsaasti sitä ei koskaan ole ollut täällä. Mvöskinvenäläiset kulkükauppiaai alkoivat kulek' sia ja vakinaisia venäläisiä kauppiaitakin asettui kvlään. Vanhimmat venäläiseliikkeet olival: Frantsov ja Kunitsin (18?9 ja 1880). lo vuonna 1878 oli Teritoella kuudellakvmmenellä palstalla huvila'asutusfa. Tähän asti oliseu' dulla asunut ainoastaan varakkaampaa väkeä, ioilla oli oma huvila. NVt alkoi io saapua keskisäätvä, konttorisleia, pikkuvirkamiehiä j. n. e., jotka alkoivat vuokrata itselleen asuntoia paikkakuntalaisilta, Tämä aiheutti sen, että paikkakuntalaiset alkoivat näihin aikoihin rakenfaa kesähuviloita, ioita sitten vuokrasivat kesävielaille. Vuokraamaan saairuival pietarilaiset jo kevättalvella ja tämä aiheulli aiuriliikenleen svnlvmisen. la täslä oli laas seurauksena,;iuomarahaiäriesteimän ilnieslvminen. Huvilan omistaian tävtvi antaa aiurille, ios hänen tuomansa,,ierra' vuokrasi huvilan, iuomarahaa. los ei antanut, ei ollul toi- +21 t

24 eruoen Hiiva-ia Oluttehdas suosittelee hvväksi tunneltua oimahiivaansa ia Olutta Osole: TERIIOXI ]UHO MAAMELA TERIJOKI Vttokra-auto 'Oakland, saatauana lyhyemnille ja pitemmille matkoille Puhclin 84 '22

25 voakaan saada huvilaa vuokratuksi, siilä aiuri ei luonul \,ksinkertaisesti vuokraajaa sinne. Elämä kvlässä oli rauhallisla. Ror eaa esivallaa edusti kvlässä vksi poliisi, komeaparlainen,,lierikka". Kun hän näki ionkun ukkelin hoipertelevan tiellä, mukkasi hän silä kepillään ja sanoi:,,mää koitiis, herrat sattuu näkemää". la ukkelimeni. TVvnenä virlasi silloin veri suonis_ sa, siliä kvlässä oli oluttehdas, kapakka, viinakauppa, bal' samilehdas ia csim tuoliin kvlään Pietarista olütta noin 15,000 ämpäriä (vedroa). Näin olemmekin kertoneet huvila-asuluksen alkuvai heista. Seüraavassa iulcmme kuvailemaan tänän hllvila- I 11i.., k.skikll;1;i. eiänän kchilvslä huipplrlrnsa. la iämä kausi sis:rllvv vuo' sien 1890 ia l9l7 välille. Silnäilkääüllne Dre nvt hui"iiaelämär'i nopeaa kasvamisla ia l<chiltvnisl5. Voidaan sancä, ellä se!,liodcsta oli säännöllislä, tasaista nousua. Vucsina se kulli i:illiläisaskclin eieonpäin,ollen klriilcinrmillaan I910 ia 191. Terijoki muuttutl huuilakaupungiksi. ls90 vuosi on Srlonen hisloriassa surulijsen i;lnni1vksen vlrosi. Silloinhan jlilaisliin kuuhrisa posliln.nifesii, io tavoidaandilä;i maanmc vrnä1äislvltärlisen ensi;lskelee na. Kaikenläisia uhkaavia huhllja liil1i{lri iimassa. Vaikka Aleksanteri illn politiikka olikiir vcrrallain pidälivväistä

26 A. U, Pos$ehoroll E.STENDERC PL1lr:l,f 117 Liha, makk3ra i: ruokaravaraka!ppa Lelu, Tupakka ja villatauaroita v. m. SUOSITEI-I AAN SUOSITELLAAN Itlilrlro llillunen Ford valluuletiu korlaamo. Autokoulu. Vuokra-autoja saatavana, Polkupvöfiä ia raipella, Record bensiiniasema. G. A. B0ßtS0tfltl Perilliset Kukkakauppa t11;.tr"::: PUHELI Suositellaan!

27 Suomea kohtaan, kertoivat hlhut m. m. sola-, kulku- ia rahalailoksen olevan vaarassa. OIihan keisari erää5een se_ naatin alisiukseen merkinnvtuon tunnetun ivallisen reun amu istutuksen sa : Onko Suomi osa Venäiän vallakuntaa vai Däinvasloin? Mutta s'inä venäläisessä kesäasukasioukossa,ioka täällä asui, ei huomannut mitään vihamielisiä virtauksia, ei_ kä Suomen lakien halveksunlista. Iosin v ke' säasukastanloi valtakirian olutlehtailiia Fieischmannille äänestää Terijoelle olutmvvmälää. Kuntakokous valtakirian laitlomana hvlkäsi. Tämä voi luntua Vhdenvertaisüuslain etulaukaukselta. mutta sitä se ei silti ollut. Se ehkä iohllli aiattelemaltomuudesta ja Vllvtvksestä, eikä siitä sen suurempia rettelöilä seurannulkaan. Näinä vüosina huvila asutus lisääntvi nopeasti: Valtio mvvdä rapsi palsloiaa niinkltin ennenkin. Vkgilvisel u5_ kollisina alamaisina seurasivat paimenen perästä. Uusia venäläisten huviloita alkoi kohota kuin sieniä sateella. Maanmvvnti ia vuokraus alkoi saada jo suurpii eisvvttä. Suürempialueita palstoifettiin, rakennetliiniille leitä ia näin svntvivät Kellomäen suunnalle huvilaseudut, ioissa oli säännöllinen tontliiäriestvs. Mutta venäläiset itsekin alkoivat Teriioella oloia iär'es' tellä. He eivät tunkeufuneel kunnallislen eikä iäriestvsviranomaisten tielle, vaan he perustivai seuran, nimellä,,vhdislvs Teriioen huvila-alueen järjestämislä va er", ioka rvhtvi varsin huomaltaviin parannuksiin Terijokee nähden. Valtio luovutii vhdistvkselle n.s. palokunnanpuiston hallinlo-oikeudella. Vhdislvs perusti kvlään palokunnan, huoleht' teiden kastelemisesla. Suomenlahden ranlaan lai tettiin hvvä, savipintainen jalkakävtävä siltoineen, virvokekoiuineen 'a penkkeineen. Svksvisin huolehti vhdislvs katuvalaisluksesta. Mvöskin rannan suoielemiseenähden rvhtvi Vhdistvs toimenpileisiin. Se sai aikaan Iuvernöörin määrävksen, ettei rannan kapeimmista kohdista saanut ot-.taa hiekkaa eikä kiviä. Palokunnan puistosta m(odostui ensimäinen kansanpuisto Teriioelle. Se olikin aikanaan e nomaisessa kunnossa. Sirot istutuksef, pühtaat iatlakäv' tävät ia hvvät tenniskenlät antoivat sille viehätvksensä. Murta vhdistvs toivoi vielä enemmän. Se pvvsi Teriioelle kunlakokouksen ia leki siinä ehdoluksen huvila-elämän järiesrämi9eksi. Perusteluissaan he lausuvat m.m.,.loita Teriioen huvila-alue, ioka viimeisillä aioillaan on lullul pää-

28 Rangas-, Lyhyttavarain, Naisten- ia Miestm Valmiiden vaatteiden kauppa A. IMADITDIN TERIIOKI Puhelin 52 - Vienolie (Kivitalo)..',,:. Teriioen kesk isin i. parh.it n varuslettu nai8len ia miesten valmiitlcn vaatteiden eriko isliike MVV: Pumpuli-, villa-, samelti- ia silkkikänkaiia, Pellavaleoksia ja Trikotävaroiia, Kä6itvö-, villa-, kiiho- ja pümpulilän, koia, SukLia, Xäsineitä, Pilsiä, Prodwreiä. Väljllu väraslo kauniila koriste, kankäiia y. n. neulonalarpeita. Suuri varasto lurkistavaroita. H00M.! Tilauksesta süoriielaan lyöl xopeasl' ia aislikkaasli omissa ' tvöhuoneissa 17 inn at alle kilpailun!

29 kaupungin asukkailten mieluisaksi kesäpaikaksi,voisi niin suuren lisääntvmisen aikana, jota Vhä kestää, säilvitää hvvän maineen sekä variella Suomen oikeudellisen kunnian hvväs1ä iäriesfvksestä ia lain-alaisuudesla, on komitea sen Vhdistvksen valtuuttamana, iohon küuluu Teriioen ve roa maksavat henkilö1, nähnvtaneelliseksi pilää eritvisen valvonnan alla teitten kunnossa pitäminen, poliisi' hoito, teitten valaiseminen, sopiva rakennusjäriestvs, posti' ia sähkösanoma-aseman rakeniaminen v.m." Voidakseen toimia näiden tehtävien süoritlamiseksi, tahfoi vhdistvs, vedolen Armollisen asetuksen 59 S alistua Kunnallislauta' kunnan alle ia tehdä sille tili verotuksella hankkimistaan Kaniakscn nerentanlaa. varoista. VhdisiVs lahloi, kuien se kiriclmässään mainitsee, etsiä toiminnalleen.,laillisiä muoloa". Mitä sitten sisälsivät Vhdislvkscn ehdotuksei? lokaisen huvilanomisiajan piti Vhdistvksen larkoiluksia varten luovuttaa 3 pros. huviloista saamislaan vuokrisla, Nämä varat, jolka kruununvouti kanlaisi ia luovultaisi vhdistvkselle, kävtel1äisiin poliisjpalveli jain Vlläpilämiseen, lailcltaisiin sellaisia tcilä, iotka ovat hoidolia, avustetlaisiin palokunlaa, edislctläisiin kouluien, sairashuoneiden ia nuidcn paikkakllnrallc larpeellisten lailosten peruslami. a. k.'lrr..r, irji, n huuila-.lrluj i.n.e. Ne huvilanoülistajal, joidcn maa ulolluu ajotien var_ relle, velvoilcttaisiin asetlamaan ticnvarrelle lvhlviä ia pitämään nc lornnossa..274

30 Ainoastaan 2 O mk.maksaa KINltil(IEltEltIl Ainoa kunnallinen ilmoiius, ia uutislehti Kannaksella Pieni, mutta pirteä! Tilatkaa,Kannaksen Lehti"! llmoittakaa Kannaksen Lehdessä! C\ Kannakselaiset! Painotöifä larvilessanne kääntvkää oman kiria painonne puoleenl Se siiaitsee Terijoella, aivan vastapäätä asemataloa (Kansallis- Osake-Pankin ent. huoneustossa) Siisti työ! Hinnat kohtllulliset! +28 +

31 Ehdotus sisälsi mvöskin Iuonnoksen {akennusiärjestelmäksi. Xarian kulieskeleminen huvila'alueella kiellet läisiin, ainoastaan läpikulkuoikeus mvönnettäisiin. Keriääminen ehdotettiin kiellettäväksi. Posetiivinsoittaiat, mafkustavat voimisteluseural v. m. komeliantlarit eivät saisi esiintvä küin vhdistvksen antamalla luvalla. Kulen täslä näkw olival vhdistvksen ehdoluksel hvvin kännareltavia, ios ne olisivalulleet hvväksvlviksi. olisi niistä oll!t Teriioen kehitvkselle suurta hvöfvä. Mutta kokous muütteli näitä ehdoiuksia. Kokouksen päälöksistä valitettiin ia kuvernööri kumosi ehdotuksen. Kokous, iota seloslimme, pideltiin hofelli Bellevuessa heinäkuun 5 p:nä Vhdistvs kuitenkin eli, ia vapaaehtoisilla lahjoituksilla koefti toimia suunnitelmiensa mukaan. Noin 10 vuotla loimitlllaan, alkoi vhdistvs väsvä ia sai viimein hiliaisen haulauksen. Vüonna 1892 rakennetliin Tetiioelle vesiparannuslaitos Puistossa oli tilava Kasino-rakennus juhlasaleineen. Saunarakennusiiaitsi rannalla. lälkeenpäin rakennettiin sauna' rakennuksen vhtevieen kaksikerfoksinen rav'ntolaraken nus ia pitkin rantakävlävän vierustaa noin 30 mtr. pjtkä lasiveranta. Kasinon puislo oli hvvässä kunnossa, siellä oli torvisoiltokunnalle lava(torvisoittokunta soilteli ioka päivä), oli rennickenrär, rullaluistinrala ia biliaardihuoneel.tähän aikaan oli mvö5kin laivavhtevc Kron5tadl iin...kdatlo niminen laiva välitti vhden kesän liikeftä ia rannalle rakennettiin tullirakennus, ioka siitemmin muodosteltiin purjeh_ dusseuran paviljongiksi. Kesävieraiden rünsas lisääntv_ minen oli mvöskin lisännvi runsaasti kauppiaita. Etenkin venäläis1en kauppiaiden lisääntvminen oli huomaltava Venäläisiä kulkukauppiaita vilisemällä vilisi teillä. Kaikenlaaluisia keinolielijoita kokoontui oli Terijoella vmnäri vuodpn olcvid venäläi. ä kauploja 12. sl'o-alaisia 'uku vain a. Ke)ällähän oli ven; äi-len kauppoien nlo_ ninkertainen oli suomalaisia Vmpärivuoden olevia liikkeitä 16, venäläisiä l3 ia 1911 venäläisiä 20 ia suo' malaisia 16. Voi huoleti sanoa,.etlä etenkin ruokatava_ rain kaudda o1i miltei kokonaan venäläisten käsissä, liha_ kallnda oli heillä kokonaan. Seuraüs 1ästä oli se, eltä venäläisel liiketavat alkoivat mvöskin pesivlvä suomalai siin Iiikkeisiin. Tämä vilkastuva kesäclämä sai väkiiuonaliikkeen täällä vilkastlmaan. Kunta vaslusti kvllä väkiiuoma_anomrlksia,.') 29..'

ttt S AV O-KAR J A LAN OSAKE.PANKKI f,frfl H aarakonttori Terijoella Sailytyslokeroita vuokrataan Maksaa korkoa: g oio 7 l lzolo Avoin na 10-2

ttt S AV O-KAR J A LAN OSAKE.PANKKI f,frfl H aarakonttori Terijoella Sailytyslokeroita vuokrataan Maksaa korkoa: g oio 7 l lzolo Avoin na 10-2 S AV O-KAR J A LAN OSAKE.PANKKI H aarakonttori Terijoella Sailytyslokeroita vuokrataan Avoin na 10-2 f,frfl ttt Maksaa korkoa: g oio 7 l lzolo 9 kuukauden talletuksista 6 kuukauden 6 0,'o juoksevalla tililla'

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

SUOMALAISEN NAISLIITON KESÄKOKOUS TERIJOELLA. Heinäk. 3 6 p:nä 1931. Terijoen Keskikylää.

SUOMALAISEN NAISLIITON KESÄKOKOUS TERIJOELLA. Heinäk. 3 6 p:nä 1931. Terijoen Keskikylää. SUOMALAISEN NAISLIITON KESÄKOKOUS TERIJOELLA Heinäk. 3 6 p:nä 1931. Terijoen Keskikylää. Hotelli Seurahuonetta TERIJOELLR Suositellaan arv. kesä- ja kylpyv/ieraille T:mi E. ThSKINEN Parasta villatavaraa,

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) 1 minä Minä olen. Minä laulan. Minä tanssin. Minä maalaan. Minä väritän. Minä piirrän. Minä otan. Minä myyn. Minä istun. = Olen. = Laulan.

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 23 012 Petter Ohls Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 1997 Copyright by the Composer ll Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta

ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta l. Yhteiskuntavastuun monet kasvot Yrnpäristöliikkcidcn synty sckä ylllpäristökysymysten herääminen Koijärviliikkccstä ja ydinvoiman vaslustarriscsta 1990-luvun

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho Hannu ohannoro VALKOINEN HONE Kolme laulua ohanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts y ohanna Venho lauluäänelle a ianolle or voice and iano 200 ' (korkea versio / high version) OR ROMOTION ONLY Valkoinen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Sisällys. Kalev 3 Kalevi 4. Huuto merelle Sarajas 5 Mainingit 6 Aava 7 Myötätuuli 8. Silta

Sisällys. Kalev 3 Kalevi 4. Huuto merelle Sarajas 5 Mainingit 6 Aava 7 Myötätuuli 8. Silta 1 Sisällys Kalev Kalevi Huuto merelle Sarajas 5 Mainingit 6 ava 7 Myötätuuli 8 Silta Kielikylpy Pulgatants ja Kandali 9 Puikkoristikko eli Tikkuristi 12 Kassariku ja Polkka 1 Hytölän jenkka 16 Säkinmäen

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Hyvää iltaa. Tiernapojat 1 Trad. Sov. Jouni Satopää = 100. Flute. Guitar. Contrabass

Hyvää iltaa. Tiernapojat 1 Trad. Sov. Jouni Satopää = 100. Flute. Guitar. Contrabass uitar 4 88 4 4 = 100 Pizzicato Hyvää iltaa Tiernapojat 1 Bm A x 4 Hyvää iltaa, hyvää iltaa, itse kullekin säädylle. Sekä isännill' että emännill', jokaiselle kuin talossa on. Ja me toivotamm' ja me toivotamm',

Lisätiedot

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009 Työssäoppimispaikkamme oli Fuengirolassa. (Costa del sol) Kaupunki: Fuengirola Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Lähin lentokenttä: Málaga

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot