Talouden tasapainottamisohjelma 399/05.051/2012 KAUPHALL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainottamisohjelma 399/05.051/2012 KAUPHALL 29.10.2012 436"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talouden tasapainottamisohjelma 399/05.051/2012 KAUPHALL Kehitys- ja laskentapäällikkö Riku Siren Kaupunginhallitus päätti käynnistää talou den tasapainostusprojektin, jonka tu lee ol la val mis si ten, et tä se on hyväksyttävissä mar raskuun 2012 valtuuston ko kouksessa. Pro jektin tavoitteena on vuosikatteen paranta mi nen 4 miljoonalla eurolla ja velkaantumisen pysäyttämi nen euroon per asukas. Ehdotus talouden tasapainotukseksi valmistellaan viranhal tijoiden toimesta niin, että projektin poliittisena ohjausryh mänä toimii talousja suunnittelutoimikunta. Kaupungin talous on kiristymässä merkittävästi ja vuoden 2012 kaupungin tilinpäätös tulee muodostumaan alijäämäi seksi. Alijäämän suuruus riippuu tilinpäätössiirtoina mah dol li ses ti teh tä väs tä va rausten pu ruis ta ja pak kollisena va rauk sena teh tä väk si tule vasta Nik ron alu een puhdistus mää rära hasta. Muu tos ta lousar vion I/2012 jäl keen ku luvan vuo den net tolai nanotto kohoaa n. 15 milj. eu roon. Vuoden 2011 ti lin pää töksen mu kaan kaupun gin lai na määrä oli 62,5 milj. euroa eli 2020 eu roa/asukas. Laina määrä on kohoa massa noin 2500 eu roon/asukas vuo den 2012 lopus sa. Kaupungin ko konaislainamäärä kohoaa n. 77 miljoo naan euroon. Ilman toimenpiteitä velkaantumi nen jat kuu lä hivuo sina voi makkaa na. Tulevaisuudessa kaupungin taloutta rasittaavat kaupungin voimakkaasta kasvusta seuraavaan palveluky syntään vas taaminen niin käyttömenojen kuin kuin inves tointien muodossa. Samalla tilojen ja kaupunki-inrastruktuu rin kas va van korjausvelan hallinta vaatii ylläpitäviä inves toin teja, joi den omarahoituksen osuuden lisäämisen tärkein instru mentti on käyttömenojen karsinta vuosikatteen kasvatta miseksi. Valtion kuntatalouteen kohdentavat toimenpiteet tulevat omalta

2 merkittävältä osaltaan hyvin todennäköisesti vähen tämään myös Ylöjärven kaupungin taloudellista liikkumavaraa.valtionosuusleikkausten suuruusluokka on 4-6 miljoo naa euroa per vuosi tulevina vuosina.yleisen taloustilan teen heikentyminen ja työttömyyden lisääntyminen tulee vaikutta maan viiveellä Ylöjärven verotulokehitykseen, toi sin sanoen talouden tasaapainoa ei voida rakentaa jatku vasti kasvavien verotulojen varaan. Hallintokuntien esityksissä vuoden 2013 talousarvioksi toi mintakulut kasvavat 6,1 % valtionosuuksien ja verotulojen kasvaessa yhteensä ainoastaan 3,8%. Vuosikate on noin 5 milj. euroa, eivätkä näin ollen kata noin 11 miljoonan euron poistoja, saati esitettyjä 20 miljoonan euron investointeja, jol loin vel kamäärä per asukas nousee noin 3000 euroon (vuoden 2011 tilinpäätöksessä 2020 euroa). Em. taustatekijöiden perusteella on välttämätöntä käynnis tää talouden tasapainottamisohjelman valmistelu vuoden 2012 aikana, siten että ohjelman vaikutuksia kohdistuu jo vuoden 2013 talousarvioon.vai kutta vuudeltaan riittäävää tasapainot ta mis ohjel maa ei käy tän nössä voida laatia ilman palvelun ta soa las kevia toimen piteitä. Kokonaisuutena pal veluta son lasku jää kuitenkin suh teellisen pieneksi. Tasapainottamisohjelma sisältää tasapainottamistoimenpi teitä, jotka ovat konkreettisia euromääräisiä muutoksia lau takuntien esityk siin vuoden 2013 talousarvioksi. Lisäksi tasapainottamisohjelma sisältää selvitys- ja kehitys hankkeita, joista odotetaan saatavan säästöjä tai toi min nan tehokkuuden lisäyksiä. Nämä hankkeet ovat pääsääntöisestitasapainottamistoimenpiteitä laajempia ja monimutkai sem pia ja vaati vat selvittämistä vuoden 2013 aikana. Joistakin hankkeista voidaan odottaa taloudellisia vaikutuksia jo vuo delle Tasapainottamistoimenpiteiden nettovaikutus toimintakat teeseen on euroa euroa vuodelle 2013, joten kau pun gin halli tuk sennta maan 4 milj. euron vuosikatteen paran ta mi seen ei val mis te lussa ylletty. Osa selvitys- ja ke hityshankkesta saattaa kuitenkin toteutuessaan tuottaa vai kutuksia jo vuodelle Perusturvaosasto on arvioinut omien hankkeidensa vaikutuksen noin euroksi, jol loin tavoite olisi mahdollisesti saavutettavissa viivellä ta lousarviovuoden aikana. Ohjausryhmänä toiminut talous- ja suunnittelutoimikunta kä sitteli hanketta kokouksissaan ja Li säksi ohjelmaa käsiteltiin kaupunginhallituksen talousarvio seminaarissa ja valtuusoinfossa Oheismateriaali - Esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2013

3 Hallintojohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää 1. että talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet sisällytetään vuoden 2013 talousar vion valmisteluun 2. käynnistää selvitys- ja kehityshankkeet käynnistettä väksi välittömästi siten, että asianosainen toimielin toi mii hankkei den ohjausryhmänä 3. että kaupunginvaltuustolle saatetaan tiedoksi selvi tys- ja kehityshankkeiden lopputulokset vuoden 2013 lop puun mennessä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsitte lyn seuraavaan kokoukseensa. -- KAUPHALL Seloste Luottamushenkilöt ja virkamiehet pitävät asiasta neuvotte lun , jossa asiaa käsitellään. Oheismateriaali - Esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2013 Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää 1. että talouden tasapainottamisohjelman toimen piteet sisällytetään vuoden 2013 talousarvion valmisteluun 2. käynnistää selvitys- ja kehityshankkeet käynnis tettä väksi välittömästi siten, että asianosainen toimielin toi mii hankkeiden ohjausryhmänä 3. että kaupunginvaltuustolle saatetaan tiedoksi selvitys- ja kehityshankkeiden lopputulokset vuoden 2013 lop puun mennessä. Hallinto- ja talousosasto Kaupunginvaltuuston II vpj. Satu Telemäki muistutti, että neuvotteluissa sovittiin esimieskoulutuksen järjestämi sestä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mika Kotiranta ehdot ti, että hallinto- ja talousosaston selvitys- ja kehityshankkeisiin lisätään esimieskoulutuksen järjestäminen koko Ylöjärven kaupungin esimiehille. Kou lu tuk sen ai heena on esimiesten ta los tie don ja joh tami sen li sää mi nen. Kotirannan ehdotus hy väk syt tiin yk si mie li ses ti. Tekninen osasto Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen II vpj. Esko Aro la eh dot ti

4 jä sen Min na Sarvijärven kannattamana, että tekni sen yksityistieavustusten leikkaus poistetaan kokonaisuu dessaan talouden tasa painottamistoimenpiteistä. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nestyksen käden nostolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannttavat Arolan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ään tä (Kotiranta, Peltola, Kytömäki, Lahtinen, Mustakallio-Sor vari, Timonen, Kallio, Virtanen, Schali) ja 3 ei-ään tä (Aro la, Sar vi jär vi, Nieme lä), jo ten pu heen joh taja to tesi Arolan eh dotuksen tulleen hylätyksi. Sivistysosasto Keskustelun jatkuessa jäsen Minna Sarvijärvi ehdotti II vpj. Esko Arolan kannattamana, että sivistysosaston koulumat karajojen nosto 3 km:stä 5 km:iin poistetaan. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannttavat Sarvijärven ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys esi tys ja -ta pa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ään tä (Kotiranta, Peltola, Lahtinen, Mustakallio-Sor vari, Timo nen, Kallio, Virtanen, Schali) ja 4 ei-ääntä (Arola, Nieme lä, Kytömäki, Sarvijärvi), joten puheenjohtaja totesi Sarvijärven ehdotuksen tulleen hylätyksi. Asian käsittelyä jatkettaessa kaupunginhallituksen puheen johtaja Mika Kotiranta teki seu raa van eh dotuksen lisäyk seksi pe rus turva ja si vis tys osasto jen selvi tys- ja kehitys hankkei siin: "Perustetaan perusturvaosaston ja sivistysosaston yhteis työnä esim. päivähoidon ja koulun ns. kenttäväestä työryh mä pohtimaan matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän per hetyön uudenlaista muotoa/toimintamallia, jolla säästettäi siin myöhempiä lastensuojelun kustannuksia. Lisäksi ryhmä esittää uuden toimintamuodon käyttöönoton aikataulun ja tarvittavan budjetin toukokuun loppuun mennessä." Kotirannan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KAUPVALT III vpj. Jussi Kytömäki teki seuraavan ponsieh dotuksen koh taan selvitys- ja kehityshankkeet/sivistysosas to: "Kaupunginhallitus antaa koulutuslautakunnalle tehtäväksi käynnistää kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda kouluistamme oppimiskeskuksia, joissa opetussuunnitelma ja opetusteknologia ovat tämän ajan vaatimusten mukaiset. Näin voimme monipuolistaa opetusta ja optimoida koulutuk seen sijoitettujen varojen käyttö. Voimme tarjota lapsillem me ja nuorillemme aivan uusia opetusmenetelmiä, haasteita ja etenemisväyliä." Kytömäen ponsiehdotus raukesi kannattamattomana. Lisäksi tehtiin joitakin tekstitarkennuksia tasa painotustoi menpiteisiin. Kaupunginhallituksen jäsen Pasi Kallio poistui kokouksesta ja varajäsen Erkki Törmä saapui kokoukseen tämän asian kä sit te lyn jäl keen klo Liitteet nro 1 / kaupvalt : - talouden tasapainottamisohjelma Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää 1. että talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet sisällytetään vuoden 2013 talousarvion valmisteluun 2. käynnistää selvitys- ja kehityshankkeet käynnistettä väksi välittömästi siten, että asianosainen toimielin toi mii hankkeiden ohjausryhmänä 3. että kaupunginvaltuustolle saatetaan tiedoksi selvitys- ja kehityshankkeiden lopputulokset vuoden 2013 lop puun mennessä. Asian käsittelyn alussa käytiin yleiskeskustelua ja pidettiin seuraavat kirjaalliset puheenvuorot: - Vasemmistoliiton valtuustoryhmä / Liisa Schali (liite nro 4 / kaupvalt ), - Kristillinen valtuustoryhmä / Leena Hautakangas (liite nro 5 / kaupvalt ) ja - Vihreä valtuustoryhmä / Minna Sorsa (liite nro 6 / kaup valt ) Tämän jälkeen käsiteltiin asiat hallintokunnittain erikseen ta sa painottamistoimenpiteet sekä selvitys- ja kehitys hank keet.

6 Hallinto- ja talousosasto Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Sorsa ehdotti val tuutettu Vera Kamp ma nin kannattamana, että elintarvik keet ja raaka-aineet koh dan säästö koh de tulee pois taa. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritetta vaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannat tavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voit taa, tu lee val tuu tettu Min na Sorsan ehdotus kau pun gin val tuus ton pää tök seksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 40 jaa - ääntä ja 11 ei-ääntä, yhden ollessa poissa, joten puheen johtaja totesi Sorsan ehdotuksen tulleen hylätyksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen ehdotuksen. Tekninen osasto Keskustelun kuluessa valtuutettu Teuvo Hakanen ehdotti valtuutettu Pekka Hietaniemen kannattamana, että toi menpide yksityistieavustusten pienentäminen poistetaan. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritetta vaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannat tavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voit taa, tu lee val tuu tet tu Teuvo Hakasen ehdotus kau pun gin val tuus ton pää tökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 34 jaa - ääntä ja 15 ei-ääntä kahden (2) äänestäessä tyhjää, joten pu heen joh taja tote si Hakasen ehdotuksen tulleen hylätyksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen ehdotuksen.

7 Valtuutettu Minna Sorsa ehdotti kohtaan uima-altaiden läm pö ti lan las ku 1-3 asteella pontta, jossa tutkitaan voi daanko sääs tö summa koh dentaa teknisessä toimessa muuhun kuin läm pötilan laskemiseen. Asia hyväksyttiin yksimielisesti pontena. Keskustelun kuluessa valtuuettu Leena Törmälä esitti sel vi tys- ja kehi tys hank kei siin uutta hanketta, joka oli si kustan nusvaikutusten selvitys siitä, et tä uu sia asuin alueita ei kaa voi tet taisi lain kaan vuo den 2013 ai kana. Kaupunki myi si en si vuonna vain yk sittäi siä tont teja ympäri kaupunki alueen mu kaan lu kien Vil jak kalan ja Kurun alueet. Puheenjohtaja totesi, ettei esitys kuulu talouden tasapainottamisasian käsittelyn piiriin. Perusturvaosasto Keskustelun kuluessa valtuutettu Leena Törmälä ehdotti, et tä sel vitys- ja ke hi tyshankkeisiin lisättäisiin myös kotihoi don tuen kunta li sän käyttöönoton kustannusvaikutusten selvittä minen. Törmälän ehdotus raukesi kannattamattomana. - Asian käsittelyä jatkettaessa kaupunginvaltuuston II vpj. Sa tu Te lemä ki esit ti, et tä si vistysosaston selvitys- ja kehitys hank kei siin merkitty Pe rus tur van ja si vis tys osas tojen yh tei nen työ ryhmä ma ta lan kyn nyk sen en nalta ehkäi sevän toi min ta mallin suun nit tele miseksi lisät täi siin myös perusturva osas ton ke hi tys hank keeksi. Asia hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelun kuluessa valtuutettu Markku Ylijoki poistui ko kouk ses ta lu van saa tu aan klo 18:15. Sivistysosasto Valtuutettu Pertti Johansson poistui kokoussalista esteelli senä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn aluksi. Keskustelun kuluessa valtuutettu Leena Törmälä ehdotti, et tä koulukuljetuksen kilometrirajan muu tos asia pois te taan ta sapainottamistoimenpiteistä ja siirretään sel vitys- ja kehitys hankkeisiin. Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen.

8 Varavaltuutettu Olli Turunen poistui kokouksesta luvan saa tuaan klo 18:45. Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Sorsa esitti valtuu tettu Vera Kampmanin kannattamana, että tasapainottamis toimenpide: Perusopetuksessa eri oppiaineisiin käytettävä opetuksen viikkotuntimäärä vähennetään valtakunnalliseen minimiin syyslukukauden 2013 alusta lähtien poistetaan. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritetta vaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannat tavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voit taa, tu lee val tuu tet tu Min na Sorsan ehdotus kau pun ginval tuus ton pää tök seksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 37 jaa - ääntä ja 9 ei-ääntä, kahden (2) äänestäessä tyhjää ja kol men (3) ollessa poissa. Valtuutettu Minna Sarvijärven ää nestyskone ei toiminut ja hän ilmoitti äänestävänsä tässä ei. Puheenjohtaja to te si Sorsan ehdotuksen tul leen hylä tyksi. Valtuutettu Leena Törmälä ehdotti toivomuspontena, että si vis tysosas ton ta sapainottamistoimenpi teiden osalta käy tet täi siin suur ta har kintaa erityisesti koulunkäynnin ohjaajien määrän vä hen tä misen osalta. On pidettävä huoli siitä, että kou lun käynnin tu ki täyttää perusopetuslain vaatimukset. Tu kea on annetta va heti tuen tarpeen ilmetessä. Ponsi hyväk syttiin yksimielisesti. Valtuutettu Pertti Johansson palasi kokoussaliin sivistys osaston tasa pai not ta mis toi men pi tei den kä sit te lyn jäl keen klo 19:10. Kaupunginvaltuuston II vpj. Satu Telemäki poistui ko kouk sesta esteellisenä (osallisuusjäävi) sivistysosaston selvitys- ja ke hi tys hankkei den kä sit te lyn alussa käsiteltäessä koulu verkon rakenteellisia muutoksia. Keskustelun kuluessa valtuutettu Ritva Hämeenoja poistui kokouksesta luvan saatuaan klo 19:20 Valtuutettu Leena Törmälä esitti valtuutettu Pekka Hietanie men

9 KAUPHALL kannattaman, et tä si vis tys osas ton eh do tuk seen kou lu ver kon ra kenteelli sista muu tok sista teh dään kor jaus si ten, että toi men pide suunnitelma mah dollis taa kaik kien oppilai den kou lun käyn nin omas sa lä hikoulus sa en sim mäisestä kuu den teen luok kaan eli op pi laita ei eriytettäi si omasta kou lu yh teisöstä en nen seit se mättä luokkaa. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suori tet tavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannat tavat kaupunginhallituksen ehdotusta, ää nestävät jaa. Jos ei voit taa, tu lee val tuu tet tu Leena Törmälän ehdotus kau pun gin val tuus ton pää töksek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 32 jaa - ääntä ja 15 ei-ääntä, neljän (4) ollessa poissa. Valtuutettu Minna Sarvijärven äänestyskone ei toiminut ja hän ilmoitti äänestävänsä tässä ei. Puheenjohtaja to tesi Törmälän eh dotuksen tulleen hylätyksi. Kaupunginvaltuuston II vpj. Satu Telemäki palasi kokouk seen sivistysosaston sel vi tys- ja ke hi tys hank kei den kä sit te lyn jäl keen klo Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuk sen em. muutoksin. Kaupunginvaltuusto piti kahvitauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19:40-20: Talouden tasapainottamisohjelma sisälsi ta sa pai not ta mis toi men pi teitä, jotka ovat konkreettisia euromääräisiä muu tok sia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksi. Käy tän nös sä muutokset sisällytetiin vuoden 2013 toi mi elin ten käyttösuunnitelmiin. Lisäksi tasapainottamisohjelma sisälsi selvitys- ja ke hi tys hank kei ta, joista odotetaan saatavan säästöjä tai toiminnan te hok kuu den lisäyksiä. Nämä hankkeet ovat pää sään töi ses ti tasa pai not ta mis toimen pi tei tä laajempia ja mo ni mut kai sem pia ja vaativat selvittämistä vuoden 2013 aikana. Joistakin hank keis ta voidaan odottaa

10 taloudellisia vaikutuksia jo vuo del le 2013, pääsääntöisesti mahdollisten säästövaikutusten voi daan olettaa kohdistuvan vasta tuleville vuosille. Valtuusto päätti ohjelman hyväksymisen yhteydessä, että val tuus tolle saatetaan tiedoksi selvitys- ja ke hi tys hank kei den lopputulokset vuoden 2013 loppuun mennessä. Johtoryhmä on seurannut hankkeiden etenemistä kuu kau sit tain. Vaikeiden talousnäkymien johdosta on tar koi tuk sen mu kais ta raportoida kaupunginvaltuustolle ta sa pai not ta mis oh jel man hankkeiden toteumatilanne huhtikuun lopun tilanteen mu kai se na. Oheismateriaali - Talouden tasapainottamisohjelman toteuma 4/2013 Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä se merkitsee talouden tasapainottamisohjelman to teu man 4/2013 tiedokseen. Hyväksyttiin. -- KAUPVALT Oheismateriaali - Talouden tasapainottamisohjelman toteuma 4/2013 Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto merkitsee talouden ta sa pai not ta mis oh jel man toteuman 4/2013 tiedoksi. Asian käsittelyn aluksi osastopäälliköt hallintojohtaja Timo Saa ri, perusturvajohtaja Kari Virta, sivistysjohtaja Matti Hurs ti ja tekninen johtaja Seppo Heljo selostivat osas to jen sa talouden tasapainottamisohjelman tilannetta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus käytti pu heen vuoron, jossa hän ilmaisi huolensa kaupungin ta lous ti lan tees ta ja luottamuselinten päätöksenteosta vaikeiden rat kai su jen edessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kau pun gin hallituksen eh do tuk sen. Valtuutettu Panu Savela poistui kokouksesta luvan saa tu aan tämän asian käsittelyn aikana klo KAUPHALL

11 Kehitys- ja laskentapäällikkö Riku Siren Talouden tasapainottamisohjelman toteuma on laadittu elo kuun 2013 lopun tilanteen mukaisena. Tulevaisuuteen tähtäävien selvitys- ja kehityshankkeiden to teu tumien perusteella voidaan yhteenvetona todeta, että suu ruus luo kaltaan ratkaisevia tasapainotustoimenpiteitä ei ole löydetty. Selvitystyö on kuitenkin tuottanut tietoa ja val miuk sia, joita tarvitaan jatkotoimenpiteissä taloustilanteen py syes sä vaikeana. Oheismateriaali - talouden tasapainottamisohjelman toteuma 8/2013 Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä se merkitsee talouden tasapainottamisohjelman to teu man 8/2013 tiedokseen. Hyväksyttiin. -- KAUPVALT Oheismateriaali - talouden tasapainottamisohjelman toteuma 8/2013 Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto merkitsee talouden tasapainottamisohjelman toteuman 8/2013 tiedokseen. Hyväksyttiin. -- KAUPHALL Kehitysjohtaja Riku Siren Vuonna 2013 toteutetun talouden tasapainotusohjelman toteuma on valmistunut. Ohjelman suoraan käyttötalousmenoihin kohdistuvilla tasapainotustoimenpiteillä voidaan katsoa olleen suuri merkitys tilinpäätöksestä ilmenevään käyttömenojen kasvun hidastumiseen vuonna Ohjelman selvitys- ja kehityshankkeiden kautta ei ole laajasti löydetty suuruusluokaltaan ratkaisevia toimintatapamuutoksia, suurin osa on jäänyt mittakaavaltaan pieniksi mutta oikean suuntaisiksi toimenpiteiksi. Selvitystyöllä on kuitenkin tuotettu tietoa ja valmiuksia, joita tarvitaan taloustilanteen pysyessä vaikeana.

12 Vuoden 2014 talousarviota valmisteltaessa valmisteltiin rakenteeltaan vuoden 2013 tasapainotustoimenpiteitä vastaava säästölista talousarvion valmistelun yhteydessä. Seuraava vuoden 2013 selvitys- ja kehityshankkeita vastaava rakenteellisia muutoksia etsivä selvityskierros tulee valmistella aiempaa tavoitteellisemmin ja ohjatummin ja siihen tulee käyttää aiempaa enemmän ulkoista asiantuntemusta. Oheismateriaali - talouden tasapainottamisohjelman toteuma 12/2013 Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää merkitä talouden tasapainottamisohjelman toteuman 12/2013 tiedokseen. KAUPVALT 38 Hyväksyttiin. -- Oheismateriaali - talouden tasapainottamisohjelman toteuma 12/2013 Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää merkitä talouden tasapainottamisohjelman toteuman 12/2013 tiedokseen. Hyväksyttiin. --

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Kaupunginhallitus 33 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 02.02.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 8.12.2014 133 tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot