Pohjois-Savon hyvinvointiraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon hyvinvointiraportti"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti

2 2

3 3 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Kuopio 2012

4 4 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:75 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 170 kpl Kuopio 2012 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, PL 247, Kuopio puh. (017) faksi: (017) ISBN ISSN ISBN pdf

5 5 Saatesanat Pohjois-Savossa väestön hyvinvoinnin tila ja ennusteet ovat haastellisia. Korkea sairastavuus, väestön ikääntyminen ja heikkenevä huoltosuhde sekä lastensuojelun, työttömyyden ja toimeentulon ongelmat ovat maan keskiarvoa korkeammat. On havaittavissa myös myönteistä suuntaa lasten ja nuorten elämäntavoissa. Se ennakoi aikuisväestön paranevaa terveydentilaa tulevaisuudessa. Eläkkeellesiirtymisiän nousu 2000-luvulla kuvaa osaltaan väestön parantuvaa terveydentilaa ja toimintakykyä. Maakunnan talouden kehitys vaikuttaa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen; voimavarat ovat rajalliset. Haastetta lisää tuleva työvoimatarve väestön ikääntyessä ja työikäisten määrän vähetessä. Maakunten aluekehitystyössä ihmisten hyvinvointi on keskeisessä asemassa. Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi on omana toimintalinjanaan Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa 2030 sekä Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa ja sen toteuttamissuunnitelmassa. Hyvinvointiteemaa painotetaan myös Itä-Suomen EAKRohjelman toteutuksessa Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELYkeskus suuntaavat siten toimenpiteitä ja hankerahoitusta hyvinvoinnin kehittämiseen. Pohjois-Savon hyvinvointiraportilla Pohjois-Savon liitto haluaa kiinnittää huomiota maakunnan hyvinvoinnin tilaan. Raportti antaa päättäjille aineksia kohdentaa rajallisia voimavaroja. Useissa kunnissa on toimittu aktiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, ja toimintaotetta on syytä edelleen vahvistaa kaikissa kunnissa. THL:n tutkimuksen mukaan Pohjois-Savon terveydenhuollon ja vanhustenhuollon hyvinvointipalvelut on kyetty tuottamaan edullisesti (tarvevakioidut ko. menot Pohjois- Savossa indeksi 96, kun koko maa = 100 v. 2009). Raportin laadinnasta on vastannut maakuntasuunnittelija Anneli Pehkonen, kartat ja kuviot on työstänyt tutkimussihteeri Kaija Kämäräinen, jotka ottavat palautetta vastaan sekä antavat tarvittaessa aineistoon liittyvää lisäinformaatiota. Tässä raportissa ei oteta kantaa hyvinvointipalvelujen tuottamis-, ylläpito- tai rahoitusjärjestelmiin. Ne ovat parhaillaan esille useissa valtakunnallisissa uudistushankkeissa. POHJOIS-SAVON LIITTO Jussi Huttunen maakuntajohtaja

6 6

7 7 Sisällysluettelo: 1. Tiivistelmä Tausta: väestön hyvinvointi ja hyvinvointipalvelut aluekehityksessä Nuorten elämäntavat ja hyvinvointikokemukset Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen Ikääntymisen haasteet ja hyvinvointi Syrjäytymisuhkaa aiheuttavia tekijöitä Sairastavuus Päätelmiä ja suosituksia Liitteet

8 8

9 9 1. Tiivistelmä Tausta Väestön ikääntyminen, kuntatalouden rajalliset voimavarat palvelujen tuottamiseen ja maakunnan väestön korkea sairastavuus muodostavat yhtälön, johon tulee löytää uusia ratkaisuja. Huoltosuhteet, sekä taloudellinen että väestöllinen, tulevat merkittävästi heikkenemään tulevaisuudessa. Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksissa on 2000-luvun ajan ollut kasvava trendi ja kasvu on ollut nopeampaa (55 %) kuin kuntien kaikki toimintamenot (41 %). Kasvulla on voitu vastata myös kasvavaan hyvinvointipalvelujen tarpeeseen. THL:n tutkimuksen mukaan Pohjois-Savon terveydenhuollon ja vanhustenhuollon hyvinvointipalvelut on kyetty tuottamaan edullisesti (tarvevakioidut ko. menot Pohjois-Savossa indeksi 96, kun koko maa=100 v.2009) Ikääntymisen haasteet kasvavat tulevaisuudessa. 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrän ennustetaan kasvavan v noin :lla vuoden 2010 noin henkilöstä vuoden 2030 noin henkilöön. Nuorten elämäntavat ja hyvinvointikokemukset (Lähde: Kouluterveveyskysely) Peruskoululaisten 8. ja 9.luokkalaisten humalahakuisuus ja tupakointi ovat vähentyneet 2000-luvulla. Päivittäin tupakoi v ,3 % ja v ,6 %. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa oli v % ja v ,2 %. Nuorten terveyskäyttäytyminen polarisoituu peruskoulun jälkeen. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien terveyskäyttäytymisessä on paljon huolenaiheita. Päivittäin tupakoi 42,3 % ja tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa ilmoittaa olevansa 35,9 % (v.2010). Käyttäytymisellä voi olla pitkäaikaisia heijastusvaikutuksia aikuisuudessa. Huumeiden kokeilut ovat nuorten keskuudessa oireellisesti kasvaneet vuodesta 2008, Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista huumeita oli kokeillut jo 17,0 % v Joka kymmenes nuori potee keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta. Osuus on hieman pienempi kuin koko maassa. Liikunnan lisääntymisestä huolimatta ylipainoisten nuorten osuus on kasvanut. Fyysistä uhkaa kokeneiden nuorten osuus on huomattava %. Lukioiden 1. ja 2. luokalla ja ammatillisissa oppilaitoksissa on vain vähän koulukiusatuksi joutumista, peruskoulun 8. ja 9. luokilla 7 %. Peruskouluikäisten elämäntavoissa on suurta kunnittaista vaihtelua myös olosuhteiltaan muutoin samankaltaisissa kunnissa. Kuntakohtaisiin eroihin johtaneita syitä ei ole selvitetty.

10 10 Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen Humalahakuisesti alkoholia käyttäviä aikuisia miehiä on enemmän kuin joka neljäs (27,4 %). Naisten humalahakuinen juominen on harvinaisempaa (osuus aikuisväestöstä 6,3 %). Päivittäin tupakoivia aikuisia (sekä naiset että miehet) on Pohjois-Savossa enemmän kuin maassa keskimäärin. Ravitsemuksessa on miesten ja naisten välillä eroja. Naiset käyttävät kasviksia hyvin (niukasti kasviksia käyttäviä vain 18,5 %), mutta niukasti kasviksia käyttäviä miehiä on 38,3 %. Ikääntymisen haasteet ja hyvinvointi Pohjois-Savossa on eläkkeensaajia 30.5 % väestöstä (v.2010). Seitsemässä kunnassa eläkkeensaajia on jo yli 40 %. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään Pohjois-Savossa useammin kuin koko maassa, mutta myönteistä on, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevien suhteellinen osuus eläkkeensaajista on pienentynyt 2000-luvulla. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on 57,4 vuotta ja noussut kahdella vuodella vuodesta Ikääntyneiden 75 vuotta täyttäneiden palveluissa on tapahtunut rakennemuutosta kansallisen suosituksen (STM, Suomen Kuntaliitto) suuntaan. Laitoshoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden määrä on vähitellen alentunut ja tehostetussa palveluasumisessa olevien kasvanut. Myös omaishoidon tuen 75+ ikäisten asiakkaiden määrä on kasvanut. Syrjäytymisuhkaa aiheuttavia tekijöitä Lastensuojelullisten toimenpiteiden määrä on kasvanut 2000-luvulla. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on kasvanut huomattavasti (v lasta ja nuorta, kasvu v %). Avohuollollisten toimenpiteiden tukitoimien piirissä olevien määrä on kasvanut myös huomattavasti (v.2010 lähes 4500 lasta ja nuorta, kasvu v %). Tuki voi myös eheyttää perheitä. Lastensuojelun kustannukset kunnille ovat lähes lukiokoulutuksen kustannusten suuruiset. Koulutuksen ulkopuolella on Pohjois-Savossa edelleen joka kymmenes nuori. Maakunnassa on noin työtöntä, määrä on alentunut noin 5000:lla 2000-luvun alusta. Toimeentulotukea saa Pohjois-Savossa useampi henkilö väestöstä (%) kuin koko maassa. Sairastavuus Pohjois-Savo on korkean sairastavuuden maakunta. Kansantautien esiintyvyysindeksi on 139,2 kun koko maa on sata (ikävakioimaton). Sairauspäivärahaa saaneiden määrä on kääntynyt lievään laskuun vuodesta 2007 lähtien. Päätelmiä ja suosituksia Ks. sivut

11 11 2. Tausta: väestön hyvinvointi ja hyvinvointipalvelut aluekehityksessä Väestön ikääntyminen, kuntatalouden rajalliset voimavarat palvelujen tuottamiseen ja maakunnan väestön korkea sairastavuus muodostavat yhtälön, johon tulee löytää uusia ratkaisuja. Pohjois-Savon liitto on Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa ja Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa hahmotellut kokonaisvaltaista ja strategista maakunnan kehittämistä ja kehittämistoimenpiteitä hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen toimintalinjalla. (Liite 1 ja liite 2)

12 12 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Huoltosuhde (taloudellinen*) v Pohjois-Savo 1,66 1,64 1,61 1,58 1,57 1,57 1,52 1,46 1,47 1,57 Koko maa 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31 1,32 1,28 1,24 1,24 1,34 *) Huoltosuhde ilmoittaa kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti (Työvoiman ulkopuolella olevat = 0-14-vuotiaat, opiskelijat, koululaiset, varusmiehet, eläkeläiset, muut työvoimaan kuulumattomat) Lähde: Tilastokeskus Väestöllinen huoltosuhde v sekä ennuste vuodelle Kuopio Iisalmi Siilinjärvi Varkaus Juankoski Lapinlahti Vieremä Sonkajärvi Keitele Väestöllinen huoltosuhde vertaa lasten (0-14 v.) ja vanhuseläkeläisten (65 v. täyttäneiden) määrää työikäisen (15-64 v.) väestön määrään Lähde: Tilastokeskus Leppävirta Tervo Nilsiä Maaninka Kiuruvesi Tuusniemi Suonenjoki Kaavi Rautalampi Rautavaara Vesanto Pielavesi POHJOIS-SAVO KOKO MAA

13 13 Huoltosuhteet tulevat heikkenemään tulevaisuudessa - sote-menoissa kasvava trendi Taloudellisella huoltosuhteella mitaten (v. 2009) jokainen pohjois-savolainen työssäkäyvä elättää noin 1,5 henkilöä (1,57). Koko maan vastaava luku on 1,34, joten taloudellinen huoltosuhde on Pohjois- Savossa heikompi kuin koko maassa. Väestöllisestä huoltosuhteesta voidaan laskea myös ennusteita. Pohjois-Savon väestöllinen huoltosuhde heikentyy jo v huomattavasti maakunnan kunnissa ja on ongelmallisempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2020 osassa kunnista väestöllinen huoltosuhde on jo lähellä sataa, joko hieman yli tai hieman alle, eli jokaista vuotiasta kohden on sama määrä lapsia ja iäkkäitä. Kuntien sosiaali- ja terveysmenojen trendi on ollut kasvava koko 2000-luvun. Vuosina Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset ovat nousseet nopeammin (kasvu 55 %) kuin kuntien toimintamenot kokonaisuudessaan (kasvu 41 %). Pohjois-Savon kuntien toimintamenot sekä sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset (1000 euroa) v euroa Toimintamenot Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset Lähde: Tilastokeskus Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenojen kasvulla on myös voitu vastata kasvavaan hyvinvointipalvelujen tarpeeseen ikärakenteen vanhetessa ja siitä syystä sairastavuuden lisääntyessä. Terveyden ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot v Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä olivat indeksinä 96, kun koko maan luku on 100. Siten Pohjois-Savossa on kyetty tuottamaan ko. hyvinvointipalvelut edullisesti. (Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2009 ) Palvelujen laatumittareista ei ole tilastoja.

14 14 Ikääntymisen haasteet kasvavat tulevaisuudessa Pohjois-Savossa oli 65 vuotta täyttäneitä henkilöä v Osuus koko väestöstä oli Pohjois-Savossa 19,6 % ja koko maassa 17,5 %. Tilastokeskuksen väestöennusteen (vuodelta 2009) mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrä olisi kasvanut henkilöön Pohjois-Savossa v Osuus väestöstä olisi 30,8 %, koko maan vastaavan luvun ollessa 26,1 %. 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä kasvaisi siten noin :lla kahdessakymmenessä vuodessa. Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kysymys, sitä suuremmaksi kasvaa hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tarve.

15 15 75 vuotta täyttäneitä oli Pohjois-Savossa v yhteensä henkilöä ja määrä kasvaa vuoden henkilöön eli noin ihmisellä. 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli v ,6 % ja vuonna ,2 % väestöstä. (Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2009). Kasvu on sekä määrällisesti että suhteellisesti suurinta kunnissa, joissa nyt on nuorin ikärakenne; voimakkainta kasvu on Siilinjärvellä ja Kuopiossa.

16 16 3. Nuorten elämäntavat ja hyvinvointikokemukset Koko maassa vuorovuosin suuralueittain tehtävä kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/fi/index.htm ) Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vuosittain kyselyyn vastaa noin nuorta. Vertailukelpoista tietoa on kerätty peruskouluissa ja lukioissa 1990-luvun lopulta lähtien ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 lähtien. Itä-Suomessa viimeisin kysely on toteutettu v Pohjois-Savossa v kouluterveyskyselyn olivat alueelleen tilanneet vain 12 kuntaa. Siten täyttä vertailukelpoisuutta ei ole esim. vuoteen 2008, jolloin kyselyn oli tilannut 17 kuntaa. Vertailtavuus koko maan tilanteeseen on myös hankalaa, mutta suuruusluokaltaan viimeisimmät Pohjois-Savon tiedot vastaavat koko maan keskiarvoja, merkittäviä eroja ei ole. Siten voidaan sanoa, että maakunnan nuorten elämäntavat pääpiirteissään ja keskimäärin ovat samankaltaiset kuin maassa keskimäärin. Peruskoululaisten humalahakuisuus ja tupakointi ovat merkittävästi vähentyneet Pohjois-Savon peruskoululaisten humalahakuisuus ja päivittäin tupakoivien osuus ovat väheyntyneet 2000 lähtien. Erityisesti niiden peruskoulunuorten, jotka vastasivat olleensa tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, osuus on laskenut vuoden ,2 %:iin, kymmenellä prosenttiyksiköllä vuodesta Vastaavana aikana päivittäin tupakoivien peruskoululaisten osuus on laskenut 23,3 %:sta 15,6 %:iin. Muutos on tapahtunut erittäin terveeseen suuntaan, mutta silti voidaan arvioida, ettei humalahakuisuutta tai päivittäistä tupakointia tulisi esiintyä lainkaan sen ikäisillä nuorilla. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ko. oppilaitoksen/luokan opiskelijoista (Pohjois-Savo) % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 24,6 20,1 21,3 17,5 16,5 14,2 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 22,7 21,3 25,8 25,9 23,8 21,4 % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 39,9 35,9 Lähde: THL/Sotkanet, kouluterveyskysely

17 17 Tupakoi päivittäin v , % ko.oppilaitoksen/luokan opiskelijoista (Pohjois-Savo) % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 23,3 23,5 18,4 16,5 17,2 15,6 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 22,4 20,9 15,5 13,7 12,2 13,0 % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 41,7 42,3 Lähde: THL/Sotkanet, kouluterveyskysely Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien terveyskäyttäytymisessä paljon huolenaiheita - tupakoi päivittäin 42,3 % ja tosi humalassa 35,9 % Siirryttäessä toiselle asteelle tapahtuu nuorissa selvä polarisoituminen lukiolaisten ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien elämäntavoissa ja terveyskäyttäytymisessä. Lukiolaisten humalajuominen on jossain määrin suurempaa kuin peruskoululaisten, mutta lukiolaistenkin osalta näkyy viime vuosina laskeva trendi. Sen sijaan tupakointi on jopa peruskoululaisia vähäisempää ja pysynyt viime vuodet melko matalalla tasolla, päivittäin tupakoivien osuuden ollessa viime vuosina prosenttia. Erittäin huolestuttavaa on ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden muuttunut terveyskäyttäytyminen peruskouluajoista. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa ilmoittaa olevansa jopa 35,9 % maakunnan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista (v. 2010). Päivittäin tupakoi ilmoituksensa mukaan 42,3 % (v.2010). Käyttäytymisellä voi olla pitkäaikaisia heijastusvaikutuksia aikuisuudessa. Huumeiden kokeilut ovat oireellisesti kasvaneet vuodesta 2008 Pitkään jatkunut huumekokeiluiden väheneminen on kaikissa kouluterveyskyselyn ryhmissä kääntynyt lievään nousuun v Vuonna 2010 laittomia huumeita oli peruskoululaisista kokeillut 5,9 %, lukiolaisista joka kymmenes (9,5 %) ja ammattikoululaisista peräti 17 prosenttia.

18 18 Kokeillut laittomia huumeita v , % ko. oppilaitoksen /luokan opiskelijoista (Pohjois-Savo) % 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 8,4 7,6 5,8 5,5 4,3 5,9 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 12,7 13,5 11,0 9,0 7,9 9,5 % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 13,8 17,0 Lähde: THL/Sotkanet, kouluterveyskysely Joka kymmenes nuori potee masennusta Kouluterveyskyselyn mukaan kaikissa koulumuodoissa noin joka kymmenes nuori tai hiukan useampi potee keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta. Osuus on kymmenen vuoden aikana pysynyt suunnilleen samana. Selkeää muutostrendiä suuntaan tai toiseen ei ole havaittavissa. Läheisillä ystävillä on myönteinen merkitys masentuneisuuden ehkäisyssä. Peruskoululaisilla ystävyystilanne on parantunut koko 2000-luvun ajan. Ei yhtään läheistä ystävää ilmoitti kouluterveyskyselyssä v ,9 % ja vuonna ,4 % peruskoulun luokkalaisista. Myös lukiolaisten ja ammattikoululaisten ystävätilanne on melko hyvä ja kehittynyt hieman myönteiseen suuntaan viime vuosina. Pohjois-Savossa keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta potee nuorista hieman pienempi osuus kuin maassa keskimäärin. Ero oli suurin ammatillisten oppilaitosten nuorissa, heillä oli Pohjois-Savossa 1,6 %-yksikköä vähemmän masentuneisuutta. Läheisiä ystäviä Pohjois-Savon peruskoulu- ja lukionuorilla oli kuitenkin hieman vähemmän kuin maassa keskimäärin, mutta ero oli pieni. Ammattikoululaisilla ystäviä oli enemmän kuin maassa keskimäärin.

19 19

20 20 Liikunnan lisääntymisestä huolimatta ylipainoisten osuus on kasvanut Hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan kerran viikossa harrastavien peruskoululaisten osuus, siis vain vähän liikuntaa harrastavien osuus, on pienentynyt 2000-luvulla. Liikuntaharrastus näyttää lisääntyneen erityisesti peruskoululaisten joukossa. Peruskoululaisista ja lukiolaisista noin joka kolmas harrastaa korkeintaan kerran tai ei lainkaan hengästyttävää viikoittaista liikuntaa (v.2010). Ammattikoululaisista vähän liikkuvien osuus on vajaa puolet nuorista.

21 21 Ammattikoululaisissa on enemmän ylipainoisia kuin muissa nuorisoryhmissä, lähes joka neljäs (22,9 %), ylipainoisten lukiolaisten osuuden ollessa 13,7 % ja peruskoululaisten 16.2 %. Trendi on ollut ylipainoisten nuorten osuuden hidas kasvu 2000-luvulla, paitsi ammattikoululaisilla hienoinen osuuden lasku Liikunnan vähyys ja ylipaino ovat keskenään yhteydessä, mutta kouluterveyskyselyn mukaan ylipainoisten nuorten määrä on lisääntynyt siitä huolimatta, että liikuntaa harrastetaan enemmän. Fyysistä uhkaa kokeneiden nuorten osuus huomattava Varsin suurin osuus nuorista on kokenut fyysistä uhkaa, peruskoululaisista 18.3 %, lukiolaisista 12,5 % ja ammattikoululaisista 16,9 % vuonna luvun loppupuolella on uhkaa kokeneiden peruskoululaisten ja lukiolaisten osuus jopa hieman kasvanut. Koulukiusatuksi joutuneiden peruskoululaisten osuus kasvoi vuoden 2008 kyselyyn saakka, mutta on sen jälkeen alentunut vuoteen Osaltaan voi laajalti v jälkeen käyttöönotettu koulukiusaamista ehkäisevä toimintamalli KiVa-koulu vaikuttaa laskusuuntaan. Vuonna 2010 peruskoulun 8. ja 9.-luokkalaisista 7,0 % oli joutunut koulukiusatuksi. Koulukiusaamisen suhteen puhutaan nollatoleranssista. Lukioissa koulukiusaaminen on harvinaista (0,9 %), ammattikouluissa hieman yleisempää (2,8 %).

22 22 Koulukiusatuksi joutuneet, % ko. oppilaitoksen/luokan opiskelijoista (Pohjois-Savo) % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, % 8. ja 9. luokkalaisista 6,3 6,5 7,0 7,1 7,4 7,0 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 1,2 1,3 1,3 0,9 1,4 0,9 % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3,7 2,8 Lähde: THL/Sotkanet, kouluterveyskysely Peruskouluikäisten elämäntavoissa suurta kunnittaista vaihtelua Pohjois-Savon peruskouluikäisten nuorten (8. ja 9. luokkalaiset) elämäntapojen kunnittaista vaihtelua tarkasteltiin Kouluterveyskyselyn v.2008 kattavien tietojen pohjalta (17 kuntaa). Maakunnittaisen keskiarvon takana on huomattavaa kuntakohtaista vaihtelua. Esimerkiksi päivittäin tupakoi peruskoulun luokkalaisista vähiten Sonkajärvellä 6,9 %, Vieremällä 9,2 % ja Pielavedellä 9,9 %. Vastaavasti toista ääripäätä edustavat Lapinlahti 30,3 %, Maaninka 25,5 % ja Varpaisjärvi 23,6 %, Leppävirta 23,0 % ja Kiuruvesi 23,0 %. (Liite 3) Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa vastanneita oli vähiten Nilsiän oppilaista 11,9 %, mutta eniten aiemman Karttulan kunnan oppilaista 30,1 %. Huumeita oli kokeillut Sonkajärvellä 0,0 % ja eniten Karttulassa 7,0 %. Koulukiusatuksi oli joutunut Pielavedellä 2,9 % ja Nilsiässä 3,3 %, mutta Maaningalla 15,4 % ja Kiuruvedellä 13,5 %. Vanhemmuuden puutetta arvioi kokevansa joka neljäs nuori (22,2 %). Vanhemmuuden puutteessa vierekkäiset kunnat edustivat ääriarvoja (Rautalampi 14, 3 %, Suonenjoki 32,2 %). Kuntakohtaisiin eroihin johtaneita syitä ei ole selvitelty. Merkittävää vaihtelua on olosuhteiltaan muutoin samankaltaisten kuntien kesken. Myöskään kaupungistumisaste ei näyttäisi selittävän kunnittaista vaihtelua.

23 23 4. Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen Aikuisväestön terveyskäyttäytymisestä saadaan tietoja erillistutkimuksella. Aikuisväestön terveysosoittimia koskevat tiedot perustuvat elintapojen osalta THL:n Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveystutkimukseen, jonka tulokset on yhdistetty ajanjaksolla riittävän havaintomäärän varmistamiseksi. Tutkimuksen aluejako on maakunta. Humalahakuisesti alkoholia käyttäviä aikuisia miehiä enemmän kuin joka neljäs Aikuisista miehistä Pohjois-Savossa käytti v THL:n tutkimuksen mukaan alkoholia humalahakuisesti enemmän kuin joka neljäs (27,4 %). Osuus on samaa suuruusluokkaa maan keskiarvon (28,1 %) kanssa. Naisten humalahakuinen juominen on paljon harvinaisempaa kuin miesten; osuus aikuisväestöstä oli Pohjois-Savossa 6,3 %, mikä on vähemmän kuin koko maan keskiarvo (8,0 %). Alkoholijuomien myynti asukasta kohti alkoi trendinä nousta 2000-luvun alusta lähtien, jolloin sekä Pohjois-Savossa että koko maassa ko. myynti oli 7,0 litraa 100 % alkoholina. Enimmillään määrä oli Pohjois-Savossa v. 2007, 9,0 litraa. Sen jälkeen myynti on hieman alentunut. Luvuissa ei ole mukana ulkomaan tuontia, ainoastaan kotimaassa tilastoitu määrä (Alko, elintarvikeliikkeet, ravintolat, huoltoasemat, kioskit jne.) Pohjois-Savossa alkoholikuolleisuus asukasta kohti osoittaa kulutuksen kanssa samansuuntaista kehitystä. V kuolleisuusluku oli 31,4 henkilöä asukasta kohti; vuonna 2009 luku oli 49,0, mutta hieman laskenut edellisestä vuodesta. Alkoholikuolleisuus on Pohjois-Savossa suurempaa kuin koko maassa keskimäärin; vuoden 2009 luku koko maassa oli 38,7.

24 24 Alkoholia humalahakuisesti käyttävän aikuisväestön osuus (%) maakunnittain (ajanjakso ) Kanta-Häme Etelä-Karjala Kymenlaakso Uusimaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Itä-Uusimaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa KOKO MAA Päijät-Häme POHJOIS-SAVO Kainuu Keski-Suomi Pohjois-Karjala Lappi Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa naiset miehet 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Lähde: THL/Terveysosoittimet; Elintapoja kuvaavat osoittimet perustuvat THL:n Aikuisväestön terveys-käyttäytyminen ja terveys -tutkimukseen AVTK, jonka tulokset on yhdistetty ajanjaksolla riittävän havaintomäärän varmistamiseksi %

25 25 Päivittäin tupakoivia aikuisia Pohjois-Savossa enemmän kuin maassa keskimäärin Aikuisväestön päivittäinen tupakointi on Pohjois-Savossa ollut v hieman yleisempää kuin tupakointi maassa keskimäärin. Tupakointi on väestötasolla humalahakuista alkoholin käyttöäkin yleisempi terveyshaitta. Naisten päivittäinen tupakointi aikuisväestössä on Pohjois-Savossa selvästi yleisempää kuin naapurimaakunnissa. Pohjois-Savossa osuus on 20,1 %, kun esimerkiksi Kainuussa osuus on 14,1 % ja Keski-Suomessa 14,8 %. Päivittäin tupakoivia miehiä on Pohjois-Savon aikuisväestöstä ollut lähes 29 %, kun vastaava luku koko maassa on 26,7 %.

26 26 % Lihavien, niukasti kasviksia käyttävien ja vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) naiset (ajanjakso ) Lihavien osuus (BMI vähintään 30 kg/m^2) (%) Niukasti kasviksia käyttävien osuus (%) Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Päijät-Häme Kymenlaakso Lappi Etelä-Pohjanmaa Satakunta Varsinais-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Uusimaa KOKO MAA Pohjois-Karjala Etelä-Savo Itä-Uusimaa Pohjanmaa Kanta-Häme POHJOIS-SAVO Pirkanmaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Karjala Kainuu Lähde:THL/Terveysosoittimet; Elintapoja kuvaavat osoittimet perustuvat THL:n Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimukseen AVTK, jonka tulokset on yhdistetty ajanjaksolla riittävän havaintomateriaalin saamiseksi. % Lihavien, niukasti kasviksia käyttävien ja vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), miehet (ajanjakso ) Lihavien osuus (BMI vähintään 30 kg/m^2) (%) Niukasti kasviksia käyttävien osuus (%) Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Päijät-Häme Etelä-Savo Satakunta Kymenlaakso POHJOIS-SAVO Varsinais-Suomi Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Lappi Lähde: THL/Terveysosoittimet; Elintapoja kuvaavat osoittimet perustuvat THL:n Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimukseen AVTK, jonka tulokset on yhdistetty ajanjaksolla Keski-Pohjanmaa KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Uusimaa Pirkanmaa Pohjanmaa Kanta-Häme Itä-Uusimaa Kainuu

27 27 Naiset käyttävät kasviksia enemmän kuin miehet Liikunnan määrällä ja kasvisten käytöllä on yhteys painonhallintaan, mutta keskimääräisten tilastojen valossa yhteys ei näytä kovin selvältä. Miehistä 38,3 % käyttää niukasti kasviksia ja 28,4 % on vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus. Lihavien miesten osuus on kuitenkin melko pieni, vain 16,6 % (BMI vähintään 30). Naiset käyttävät kasviksia runsaasti, niukasti käyttävien osuus on 18,5 % eli suunnilleen puolet siitä, mitä miehillä. Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien naisten osuus on myös pienempi kuin miehillä, 26,0 % eli liikuntaa naiset harrastavat enemmän kuin miehet. Silti lihavien (BMI vähintään 30) osuus on suurempi, 20,2 % kuin miehillä. Lihavia miehiä on Pohjois-Savossa hieman vähemmän ja lihavia naisia hieman enemmän kuin maassa keskimäärin.

28 28 5. Ikääntymisen haasteet ja hyvinvointi Pohjois-Savossa eläkkeensaajia 30,5 % väestöstä Eläkettä (kaikki eläkelajit) sai Pohjois-Savossa v kaikkiaan henkilöä, 30,5 % väestöstä. Koko maassa eläkkeensaajia oli pienempi osuus, 26,1 % väestöstä. Kunnittain tilanne vaihteli paljon. Vähiten eläkkeensaajia oli Siilinjärvellä 23,3 % väestöstä ja Kuopiossa 25,6 %. Eniten eläkkeensaajia oli Rautavaaralla 47,5 % ja Vesannolla 45,3 %. Seitsemässä kunnassa eläkkeensaajien osuus oli jo yli 40 %. Ikärakenteen edelleen vanhetessa meille muodostuu lähivuosina kuntia, joissa eläkkeellä on puolet väestöstä tai enemmän.

29 29 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien osuus kaikista eläkkeelle siirtyneistä on Pohjois-Savossa suurempi kuin koko maassa Kaikista eläkkeelle siirtyneistä siirtyi Pohjois-Savossa työkyvyttömyyseläkkeelle v ,8 %, kun vastaava luku koko maassa oli huomattavasti alempi 35,1 %. Vain Pohjois-Pohjanmaalla osuus oli Pohjois-Savoa suurempi. Työkyvyttömyyseläkkeellä oli Pohjois-Savossa v kaikkiaan hieman yli henkilöä, kun vastaavasti vanhuuseläkkeellä oli noin henkilöä. Vuonna 2000 oli vanhuuseläkkeellä noin henkilöä, joten määrä on kymmenessä vuodessa merkittävästi kasvanut. Samaan aikaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on pysynyt lähes samana tai aivan hieman alentunut. Vuonna 2000 heitä oli hieman yli Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien suhteellinen osuus kaikista eläkkeensaajista on Pohjois-Savossa alentunut vähitellen vuoden ,2 prosentista vuoden ,7 prosenttiin. Myös koko maassa on alenemista tapahtunut, vastaavina ajankohtina 21,3 prosentista 18,5 prosenttiin. Tavoitteena tulisikin olla työkyvyttömyyttä aiheuttavien tekijöiden vähentyminen. Suurimmat työkyvyttömyyseläkkeen perusteet Pohjois-Savossa olivat v. 2010: -mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, 7809 henkilöä - tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudosten sairaudet, 4866 henkilöä - verenkiertoelinten sairaudet, 1042 henkilöä Mielenterveyden häiriöt ovat Pohjois-Savossa merkittävästi yleisempi työkyvyttömyyseläkettä saamisen syy kuin koko maassa keskimäärin. Kaikista Pohjois-Savon vuotiaista henkilöistä sai mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä 4,9 %, kun vastaava koko maan luku oli 3,4 %. Jopa aivan nuorista, vuotiaista, 1% eli 265 henkilöä sai Pohjois-Savossa työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyssyistä.

30 30 Työikäisestä väestöstä työkyvyttömyyseläkkeellä on Pohjois-Savossa huomattavasti enemmän henkilöitä kuin koko maassa keskimäärin. Pohjois-Savon indeksi on 146, kun koo maa=100 (v. 2010). Työkyvyttömyyseläkkeiden runsas määrä on itäsuomalainen ja lappilainen ilmiö. Pohjois-Savossa työkyvyttömyyseläkkeellä on työikäisestä väestöstä kaksinkertainen osuus Uusimaahan verrattuna.

31 31 Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut vuodesta 2002 lähtien Sekä Pohjois-Savossa että koko maassa on keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä ollut vuodesta 2003 lähtien noususuunnassa. Pohjois-Savossa siirryttiin v eläkkeelle keskimäärin 55,6 -vuotiaina, kun v eläkkeellesiirtymisikä oli noussut jo kahdella vuodella 57,4 vuoteen. Pohjois-Savossa siirrytään eläkkeelle kuitenkin yli vuoden nuorempina kuin koko maassa keskimäärin.

Sisältö ... 6 ... 7 ... 10 ... 19 ... 22 ... 23 ... 24

Sisältö ... 6 ... 7 ... 10 ... 19 ... 22 ... 23 ... 24 1 2 3 Kuopio 2011 4 5 Sisältö... 6... 6... 7... 7... 10... 19... 22... 22... 23... 24 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (Lähde: THL:n tapaturmakatsaus 2010/Pohjois-Savon pelastusalue) Kuolemantapauksia 0 50 100 150

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011-2014

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011-2014 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011-2014 - lopullinen rahoitusseuranta tukien kohdentumisesta (23.3.2015) Tässä yhteenvedossa kuvataan Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumista. Mittapuu on

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma 2015-2016 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86 Taitto: Marja Partanen Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, PL 247, 70101 Kuopio

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2013 2014 0 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2013 2014 Kuopio 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

1 ENERGY AND ENVIRONMENT TECHNOLOGY Energy technology laboratory (Savonia University of Applied Sciences) Water laboratory (Savonia

1 ENERGY AND ENVIRONMENT TECHNOLOGY Energy technology laboratory (Savonia University of Applied Sciences) Water laboratory (Savonia 1 ENERGY AND ENVIRONMENT TECHNOLOGY... 3 1.1 Energy technology laboratory (Savonia University of Applied Sciences)... 3 1.2 Water laboratory (Savonia University of Applied Sciences)... 6 1.3 Biogas technology

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 12,2 12,9 18,9 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 3496 3356 3170 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 16,7 16,3 17,6 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 4807 4482 4200 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa 9.11.2015 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun tunnuslukuja Sosioekonomiset erot terveydessä ja sen taustatekijöissä ovat Kainuussa

Lisätiedot

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta?

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Lappeenranta Linnoitus Rotaryklubi 3.2.2011 Tarja Myllärinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Väestörakenne

Lisätiedot

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Paketti 1: V1 = Satakunta V2 = Varsinais-Suomi V3 = Pohjanmaa V4 = Koko maa V5 = Kankaanpää V6 = Karvia V7 = Siikainen V8 = Jämijärvi V9 = Pomarkku

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset

Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset 1 HYVINVOINTIA KUVAAVAT MITTARIT (26.3.2008/uo) Taustatekijät Väestörakenne ja ennuste Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset Perhetyyppi:

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Nuoret Sähköinen hyvinvointikertomus Versio.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Hyvinvoinnin ulottuvuudet (teemat) Elämänkaariajattelu A. Osallisuus & vaikuttaminen B. Elämänlaatu &

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Hyke valtuustokausi 2013-2016 Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52.0 Koko maa : 52.0 24.1 Verotulot, euroa / asukas Koko maa : 3967.0 3266.0

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Väestö ja II asteen koulutus Pohjois-Savossa. Jari Jääskeläinen

Väestö ja II asteen koulutus Pohjois-Savossa. Jari Jääskeläinen Väestö ja II asteen koulutus Pohjois-Savossa Jari Jääskeläinen Väestötavoitteet vuoteen 2030 Väestötavoite nostettu 250.000:een Perusta: väestökehitys parantunut v:sta 2010 alkaen Kuopion kasvun kiihdyttyä

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi - OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2009-2012 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Väestörakenteeltaan Vihti on lapsiperhevaltainen kunta. Ikääntyneen väestön osuus

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Järjestöasiain neuvottelukunnan kokous 8.11.2013 klo 9.00 11.00 Timo Renfors va. maakuntasuunnittelija 050 544 3802 timo.renfors@kansanterveys.info Indikaattoritiedon

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET

LAPSET, NUORET JA PERHEET LAPSET, NUORET JA PERHEET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA Tähän katsaukseen on kerätty 11.11.2011 mennessä päivittyneet tilastot koskien TIETOHYÖTY-hankkeen lasten, nuorten ja perheiden kokonaisuutta. Kuvioissa

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Päihteet Pohjois-Karjalassa

Päihteet Pohjois-Karjalassa Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päihteet

Lisätiedot

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Terveyden edistämisen työskentelyjakso: Terveydenedistämisen painopisteiden valinta ja terveydenedistämisen toimintaohjelma Kemijärvellä Tavoite

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit 1 Lasten hyvinvointitiedon II foorumi Lasten hyvinvoinnin indikaattorit Salla Säkkinen Kehittämispäällikkö Stakes 2 Koko väestön ja alle 18-v. lasten pienituloisuusaste 14,0 12,0 10,0 Pienituloisten kotitalouksien

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot. Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen

Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot. Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat (%), 2011 Ahvenanmaa 5,3 Etelä-Karjala 9,9 Etelä-Pohjanmaa 10,4 Etelä-Savo 11,9

Lisätiedot

Päihdeavainindikaattorit

Päihdeavainindikaattorit Päihdeavainindikaattorit Pakka-työpaja 2.9.216 21.1.216 1 Taustaindikaattorit 21.1.216 2 Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet id 288) 14 12 13,1 1,9 12,5 1 9,6 8 6 5,6 4 2 213 Koko

Lisätiedot

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015 Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 215 Tilastotiedote 7 /216 Vuoden 216 alussa Kuopiossa asui 2691 ulkomaan kansalaista, 2,4 % väestöstä. Vuoden 215 aikana ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 16 Pohjois-Savo 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 16.1. POHJOIS-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 16 kpl Pohjois-Savo

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

Lisätiedot

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2008 2010 Kouluterveyskysely 2010 3..2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 49 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä

Lisätiedot

Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde

Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Työikäiseksi huoltosuhteen laskukaavassa lasketaan kaikki 15 64

Lisätiedot

Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v Lähde: Kela, Kelasto

Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v Lähde: Kela, Kelasto Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v. 2014-2016 Lähde: Kela, Kelasto 2.3.2017 Kun$en mahdollisuus vaiku1aa työmarkkinatuen sakkomaksuihin paranee Vuoden alusta on tullut voimaan lainmuutos, mikä mahdollistaa

Lisätiedot

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Muutokset peruskoulun yläluokilla ja lukiossa 2000-2008 sekä vertailu ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Yhteiskuntatakuu työryhmän kokous 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Puusniekka 1 Kouluterveyskysely 1995 2011 Toteutettu vuosittain, samat kunnat vastausvuorossa aina joka toinen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristökuvaus Toimintaympäristön muutoshaasteet Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristön

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta Liite 3. Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta PoPSTer-hankkeen loppuraportti, liite 27.6.2017 Väkiluvut 31.12.2016 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 994 1 131 1 579 2 105 2

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT FINAL 14.3.2016 = liikunta-indikaattoreita MaMu = maahanmuutto - = mielenterveys = mukana nykyisessä Pirkanmaan

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Huono-osaisuus Lapissa tilastojen valossa. Reija Paananen, FT, tutkija Sokra/Diakonia-amk

Huono-osaisuus Lapissa tilastojen valossa. Reija Paananen, FT, tutkija Sokra/Diakonia-amk Huono-osaisuus Lapissa tilastojen valossa Reija Paananen, FT, tutkija Sokra/Diakonia-amk 30.5.2017 Kolme näkökulmaa huono-osaisuuteen Kainulainen, Paananen & Surakka: Maakunnan ihmisten elämänlaatu sotepalveluiden

Lisätiedot

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Kunta Ikäluokat 2003 2013 2025 Imatra Yhteensä 29 969 ikäryhmän osuus 28 219 ikäryhmän osuus 26 467 ikäryhmän osuus 0-14 4 491 15,0 % 3 658 13,0 % 3 371 12,7 % 15-64

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Luvussa tarkastellaan lähemmin Karviaisen kuntia Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 14.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa Merja Tepponen Matriisi: on ryhmitelty palvelu- ja ikäryhmiin Alleviivatut tekstit ovat linkkejä indikaattoreiden

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 17.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Savo suunnannäyttäjänä?

Pohjois-Savo suunnannäyttäjänä? Pohjois-Savo suunnannäyttäjänä? Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen, Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärjet Pohjois-Savossa lääke-hoitoklusteri vahva Itä-Suomi sairastaa Hyvinvointierot kasvussa Huoltosuhde

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumisen seuranta. Seurantakausi 1.8.2010-31.12.2012

Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumisen seuranta. Seurantakausi 1.8.2010-31.12.2012 Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumisen seuranta Seurantakausi 1.8.2010-31.12.2012 16.4.2013 1 2 Sisällysluettelo 1 Tausta ja raportin sisältö... 5 2 Hankerahoituksen kohdistuminen suhteessa

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Selvityshenkilö ad 19.3.2013 Jorma Penttinen, JYL, KYS Etunimi Sukunimi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Mikkeli 19.2.2014 19.2.2014 Pauliina Luopa 1 MILLAISTA TIETOA KOULUTERVEYSKYSELYSTÄ SAA? 19.2.2014 Pauliina Luopa 2 Kouluterveyskysely kerää Kokemustietoa 14

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Valtionosuudet v. 2010-2014 Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Pohjois-Savon kuntien valtionosuudet yhteensä vuosina 2010-2014 (=peruspalvelujen valtionosuus (ml. valtionosuuden tasaus)

Lisätiedot

Hiiden alueen hyvinvoinnin tila. 30.8.2007 Eija Tommila

Hiiden alueen hyvinvoinnin tila. 30.8.2007 Eija Tommila Hiiden alueen hyvinvoinnin tila 30.8.2007 Eija Tommila Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvuus uusiin palvelurakenteisiin Perustuslaki velvoittaa julkisen vallan turvaamaan yksilöille riittävät sosiaali-

Lisätiedot

TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi

TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN 29.5.2015 Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi 1 6/4/201526.3.2013 2 INDIKAATTORITIETOA HYKS ERVAN 75+ -VUOTIAISTA AINEELLINEN HYVINVOINTI Indikaattori HYKS

Lisätiedot

Hyvä kuntapäättäjä! Kouluterveyskyselyn tulokset kunnan poliittisessa päätöksenteossa. Miten indikaattorikoostetta voidaan hyödyntää?

Hyvä kuntapäättäjä! Kouluterveyskyselyn tulokset kunnan poliittisessa päätöksenteossa. Miten indikaattorikoostetta voidaan hyödyntää? 1(2) Hyvä kuntapäättäjä! Olemme koonneet kuntasi Kouluterveyskyselyn tuloksista tiiviin indikaattorikoosteen poliittisen päätöksenteon tueksi. Toivomme, että koosteesta on hyötyä tehtävässäsi! Kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen - tukea suunnitelmatyöhön Työkokous 6.10.2009 Pekka Ojaniemi Lastensuojelun suunnitelma

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Pohjois-Pohjamaan sairaanhoitopiiri Hyvinvointikertomus 2012

Pohjois-Pohjamaan sairaanhoitopiiri Hyvinvointikertomus 2012 Pohjois-Pohjamaan sairaanhoitopiiri Hyvinvointikertomus 2012 Strategiat, ohjelmat ja tavoitteet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2008-2017 Pohjois-Pohjanmaalla käynnistettiin syksyllä 2006 hyvinvointialaan

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot