Pohjois-Savon hyvinvointiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon hyvinvointiraportti"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti

2 2

3 3 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Kuopio 2012

4 4 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:75 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 170 kpl Kuopio 2012 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, PL 247, Kuopio puh. (017) faksi: (017) ISBN ISSN ISBN pdf

5 5 Saatesanat Pohjois-Savossa väestön hyvinvoinnin tila ja ennusteet ovat haastellisia. Korkea sairastavuus, väestön ikääntyminen ja heikkenevä huoltosuhde sekä lastensuojelun, työttömyyden ja toimeentulon ongelmat ovat maan keskiarvoa korkeammat. On havaittavissa myös myönteistä suuntaa lasten ja nuorten elämäntavoissa. Se ennakoi aikuisväestön paranevaa terveydentilaa tulevaisuudessa. Eläkkeellesiirtymisiän nousu 2000-luvulla kuvaa osaltaan väestön parantuvaa terveydentilaa ja toimintakykyä. Maakunnan talouden kehitys vaikuttaa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen; voimavarat ovat rajalliset. Haastetta lisää tuleva työvoimatarve väestön ikääntyessä ja työikäisten määrän vähetessä. Maakunten aluekehitystyössä ihmisten hyvinvointi on keskeisessä asemassa. Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi on omana toimintalinjanaan Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa 2030 sekä Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa ja sen toteuttamissuunnitelmassa. Hyvinvointiteemaa painotetaan myös Itä-Suomen EAKRohjelman toteutuksessa Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELYkeskus suuntaavat siten toimenpiteitä ja hankerahoitusta hyvinvoinnin kehittämiseen. Pohjois-Savon hyvinvointiraportilla Pohjois-Savon liitto haluaa kiinnittää huomiota maakunnan hyvinvoinnin tilaan. Raportti antaa päättäjille aineksia kohdentaa rajallisia voimavaroja. Useissa kunnissa on toimittu aktiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, ja toimintaotetta on syytä edelleen vahvistaa kaikissa kunnissa. THL:n tutkimuksen mukaan Pohjois-Savon terveydenhuollon ja vanhustenhuollon hyvinvointipalvelut on kyetty tuottamaan edullisesti (tarvevakioidut ko. menot Pohjois- Savossa indeksi 96, kun koko maa = 100 v. 2009). Raportin laadinnasta on vastannut maakuntasuunnittelija Anneli Pehkonen, kartat ja kuviot on työstänyt tutkimussihteeri Kaija Kämäräinen, jotka ottavat palautetta vastaan sekä antavat tarvittaessa aineistoon liittyvää lisäinformaatiota. Tässä raportissa ei oteta kantaa hyvinvointipalvelujen tuottamis-, ylläpito- tai rahoitusjärjestelmiin. Ne ovat parhaillaan esille useissa valtakunnallisissa uudistushankkeissa. POHJOIS-SAVON LIITTO Jussi Huttunen maakuntajohtaja

6 6

7 7 Sisällysluettelo: 1. Tiivistelmä Tausta: väestön hyvinvointi ja hyvinvointipalvelut aluekehityksessä Nuorten elämäntavat ja hyvinvointikokemukset Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen Ikääntymisen haasteet ja hyvinvointi Syrjäytymisuhkaa aiheuttavia tekijöitä Sairastavuus Päätelmiä ja suosituksia Liitteet

8 8

9 9 1. Tiivistelmä Tausta Väestön ikääntyminen, kuntatalouden rajalliset voimavarat palvelujen tuottamiseen ja maakunnan väestön korkea sairastavuus muodostavat yhtälön, johon tulee löytää uusia ratkaisuja. Huoltosuhteet, sekä taloudellinen että väestöllinen, tulevat merkittävästi heikkenemään tulevaisuudessa. Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksissa on 2000-luvun ajan ollut kasvava trendi ja kasvu on ollut nopeampaa (55 %) kuin kuntien kaikki toimintamenot (41 %). Kasvulla on voitu vastata myös kasvavaan hyvinvointipalvelujen tarpeeseen. THL:n tutkimuksen mukaan Pohjois-Savon terveydenhuollon ja vanhustenhuollon hyvinvointipalvelut on kyetty tuottamaan edullisesti (tarvevakioidut ko. menot Pohjois-Savossa indeksi 96, kun koko maa=100 v.2009) Ikääntymisen haasteet kasvavat tulevaisuudessa. 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrän ennustetaan kasvavan v noin :lla vuoden 2010 noin henkilöstä vuoden 2030 noin henkilöön. Nuorten elämäntavat ja hyvinvointikokemukset (Lähde: Kouluterveveyskysely) Peruskoululaisten 8. ja 9.luokkalaisten humalahakuisuus ja tupakointi ovat vähentyneet 2000-luvulla. Päivittäin tupakoi v ,3 % ja v ,6 %. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa oli v % ja v ,2 %. Nuorten terveyskäyttäytyminen polarisoituu peruskoulun jälkeen. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien terveyskäyttäytymisessä on paljon huolenaiheita. Päivittäin tupakoi 42,3 % ja tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa ilmoittaa olevansa 35,9 % (v.2010). Käyttäytymisellä voi olla pitkäaikaisia heijastusvaikutuksia aikuisuudessa. Huumeiden kokeilut ovat nuorten keskuudessa oireellisesti kasvaneet vuodesta 2008, Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista huumeita oli kokeillut jo 17,0 % v Joka kymmenes nuori potee keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta. Osuus on hieman pienempi kuin koko maassa. Liikunnan lisääntymisestä huolimatta ylipainoisten nuorten osuus on kasvanut. Fyysistä uhkaa kokeneiden nuorten osuus on huomattava %. Lukioiden 1. ja 2. luokalla ja ammatillisissa oppilaitoksissa on vain vähän koulukiusatuksi joutumista, peruskoulun 8. ja 9. luokilla 7 %. Peruskouluikäisten elämäntavoissa on suurta kunnittaista vaihtelua myös olosuhteiltaan muutoin samankaltaisissa kunnissa. Kuntakohtaisiin eroihin johtaneita syitä ei ole selvitetty.

10 10 Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen Humalahakuisesti alkoholia käyttäviä aikuisia miehiä on enemmän kuin joka neljäs (27,4 %). Naisten humalahakuinen juominen on harvinaisempaa (osuus aikuisväestöstä 6,3 %). Päivittäin tupakoivia aikuisia (sekä naiset että miehet) on Pohjois-Savossa enemmän kuin maassa keskimäärin. Ravitsemuksessa on miesten ja naisten välillä eroja. Naiset käyttävät kasviksia hyvin (niukasti kasviksia käyttäviä vain 18,5 %), mutta niukasti kasviksia käyttäviä miehiä on 38,3 %. Ikääntymisen haasteet ja hyvinvointi Pohjois-Savossa on eläkkeensaajia 30.5 % väestöstä (v.2010). Seitsemässä kunnassa eläkkeensaajia on jo yli 40 %. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään Pohjois-Savossa useammin kuin koko maassa, mutta myönteistä on, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevien suhteellinen osuus eläkkeensaajista on pienentynyt 2000-luvulla. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on 57,4 vuotta ja noussut kahdella vuodella vuodesta Ikääntyneiden 75 vuotta täyttäneiden palveluissa on tapahtunut rakennemuutosta kansallisen suosituksen (STM, Suomen Kuntaliitto) suuntaan. Laitoshoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden määrä on vähitellen alentunut ja tehostetussa palveluasumisessa olevien kasvanut. Myös omaishoidon tuen 75+ ikäisten asiakkaiden määrä on kasvanut. Syrjäytymisuhkaa aiheuttavia tekijöitä Lastensuojelullisten toimenpiteiden määrä on kasvanut 2000-luvulla. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on kasvanut huomattavasti (v lasta ja nuorta, kasvu v %). Avohuollollisten toimenpiteiden tukitoimien piirissä olevien määrä on kasvanut myös huomattavasti (v.2010 lähes 4500 lasta ja nuorta, kasvu v %). Tuki voi myös eheyttää perheitä. Lastensuojelun kustannukset kunnille ovat lähes lukiokoulutuksen kustannusten suuruiset. Koulutuksen ulkopuolella on Pohjois-Savossa edelleen joka kymmenes nuori. Maakunnassa on noin työtöntä, määrä on alentunut noin 5000:lla 2000-luvun alusta. Toimeentulotukea saa Pohjois-Savossa useampi henkilö väestöstä (%) kuin koko maassa. Sairastavuus Pohjois-Savo on korkean sairastavuuden maakunta. Kansantautien esiintyvyysindeksi on 139,2 kun koko maa on sata (ikävakioimaton). Sairauspäivärahaa saaneiden määrä on kääntynyt lievään laskuun vuodesta 2007 lähtien. Päätelmiä ja suosituksia Ks. sivut

11 11 2. Tausta: väestön hyvinvointi ja hyvinvointipalvelut aluekehityksessä Väestön ikääntyminen, kuntatalouden rajalliset voimavarat palvelujen tuottamiseen ja maakunnan väestön korkea sairastavuus muodostavat yhtälön, johon tulee löytää uusia ratkaisuja. Pohjois-Savon liitto on Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa ja Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa hahmotellut kokonaisvaltaista ja strategista maakunnan kehittämistä ja kehittämistoimenpiteitä hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen toimintalinjalla. (Liite 1 ja liite 2)

12 12 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Huoltosuhde (taloudellinen*) v Pohjois-Savo 1,66 1,64 1,61 1,58 1,57 1,57 1,52 1,46 1,47 1,57 Koko maa 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31 1,32 1,28 1,24 1,24 1,34 *) Huoltosuhde ilmoittaa kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti (Työvoiman ulkopuolella olevat = 0-14-vuotiaat, opiskelijat, koululaiset, varusmiehet, eläkeläiset, muut työvoimaan kuulumattomat) Lähde: Tilastokeskus Väestöllinen huoltosuhde v sekä ennuste vuodelle Kuopio Iisalmi Siilinjärvi Varkaus Juankoski Lapinlahti Vieremä Sonkajärvi Keitele Väestöllinen huoltosuhde vertaa lasten (0-14 v.) ja vanhuseläkeläisten (65 v. täyttäneiden) määrää työikäisen (15-64 v.) väestön määrään Lähde: Tilastokeskus Leppävirta Tervo Nilsiä Maaninka Kiuruvesi Tuusniemi Suonenjoki Kaavi Rautalampi Rautavaara Vesanto Pielavesi POHJOIS-SAVO KOKO MAA

13 13 Huoltosuhteet tulevat heikkenemään tulevaisuudessa - sote-menoissa kasvava trendi Taloudellisella huoltosuhteella mitaten (v. 2009) jokainen pohjois-savolainen työssäkäyvä elättää noin 1,5 henkilöä (1,57). Koko maan vastaava luku on 1,34, joten taloudellinen huoltosuhde on Pohjois- Savossa heikompi kuin koko maassa. Väestöllisestä huoltosuhteesta voidaan laskea myös ennusteita. Pohjois-Savon väestöllinen huoltosuhde heikentyy jo v huomattavasti maakunnan kunnissa ja on ongelmallisempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2020 osassa kunnista väestöllinen huoltosuhde on jo lähellä sataa, joko hieman yli tai hieman alle, eli jokaista vuotiasta kohden on sama määrä lapsia ja iäkkäitä. Kuntien sosiaali- ja terveysmenojen trendi on ollut kasvava koko 2000-luvun. Vuosina Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset ovat nousseet nopeammin (kasvu 55 %) kuin kuntien toimintamenot kokonaisuudessaan (kasvu 41 %). Pohjois-Savon kuntien toimintamenot sekä sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset (1000 euroa) v euroa Toimintamenot Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset Lähde: Tilastokeskus Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenojen kasvulla on myös voitu vastata kasvavaan hyvinvointipalvelujen tarpeeseen ikärakenteen vanhetessa ja siitä syystä sairastavuuden lisääntyessä. Terveyden ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot v Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä olivat indeksinä 96, kun koko maan luku on 100. Siten Pohjois-Savossa on kyetty tuottamaan ko. hyvinvointipalvelut edullisesti. (Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2009 ) Palvelujen laatumittareista ei ole tilastoja.

14 14 Ikääntymisen haasteet kasvavat tulevaisuudessa Pohjois-Savossa oli 65 vuotta täyttäneitä henkilöä v Osuus koko väestöstä oli Pohjois-Savossa 19,6 % ja koko maassa 17,5 %. Tilastokeskuksen väestöennusteen (vuodelta 2009) mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrä olisi kasvanut henkilöön Pohjois-Savossa v Osuus väestöstä olisi 30,8 %, koko maan vastaavan luvun ollessa 26,1 %. 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä kasvaisi siten noin :lla kahdessakymmenessä vuodessa. Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kysymys, sitä suuremmaksi kasvaa hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tarve.

15 15 75 vuotta täyttäneitä oli Pohjois-Savossa v yhteensä henkilöä ja määrä kasvaa vuoden henkilöön eli noin ihmisellä. 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli v ,6 % ja vuonna ,2 % väestöstä. (Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2009). Kasvu on sekä määrällisesti että suhteellisesti suurinta kunnissa, joissa nyt on nuorin ikärakenne; voimakkainta kasvu on Siilinjärvellä ja Kuopiossa.

16 16 3. Nuorten elämäntavat ja hyvinvointikokemukset Koko maassa vuorovuosin suuralueittain tehtävä kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/fi/index.htm ) Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vuosittain kyselyyn vastaa noin nuorta. Vertailukelpoista tietoa on kerätty peruskouluissa ja lukioissa 1990-luvun lopulta lähtien ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 lähtien. Itä-Suomessa viimeisin kysely on toteutettu v Pohjois-Savossa v kouluterveyskyselyn olivat alueelleen tilanneet vain 12 kuntaa. Siten täyttä vertailukelpoisuutta ei ole esim. vuoteen 2008, jolloin kyselyn oli tilannut 17 kuntaa. Vertailtavuus koko maan tilanteeseen on myös hankalaa, mutta suuruusluokaltaan viimeisimmät Pohjois-Savon tiedot vastaavat koko maan keskiarvoja, merkittäviä eroja ei ole. Siten voidaan sanoa, että maakunnan nuorten elämäntavat pääpiirteissään ja keskimäärin ovat samankaltaiset kuin maassa keskimäärin. Peruskoululaisten humalahakuisuus ja tupakointi ovat merkittävästi vähentyneet Pohjois-Savon peruskoululaisten humalahakuisuus ja päivittäin tupakoivien osuus ovat väheyntyneet 2000 lähtien. Erityisesti niiden peruskoulunuorten, jotka vastasivat olleensa tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, osuus on laskenut vuoden ,2 %:iin, kymmenellä prosenttiyksiköllä vuodesta Vastaavana aikana päivittäin tupakoivien peruskoululaisten osuus on laskenut 23,3 %:sta 15,6 %:iin. Muutos on tapahtunut erittäin terveeseen suuntaan, mutta silti voidaan arvioida, ettei humalahakuisuutta tai päivittäistä tupakointia tulisi esiintyä lainkaan sen ikäisillä nuorilla. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ko. oppilaitoksen/luokan opiskelijoista (Pohjois-Savo) % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 24,6 20,1 21,3 17,5 16,5 14,2 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 22,7 21,3 25,8 25,9 23,8 21,4 % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 39,9 35,9 Lähde: THL/Sotkanet, kouluterveyskysely

17 17 Tupakoi päivittäin v , % ko.oppilaitoksen/luokan opiskelijoista (Pohjois-Savo) % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 23,3 23,5 18,4 16,5 17,2 15,6 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 22,4 20,9 15,5 13,7 12,2 13,0 % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 41,7 42,3 Lähde: THL/Sotkanet, kouluterveyskysely Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien terveyskäyttäytymisessä paljon huolenaiheita - tupakoi päivittäin 42,3 % ja tosi humalassa 35,9 % Siirryttäessä toiselle asteelle tapahtuu nuorissa selvä polarisoituminen lukiolaisten ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien elämäntavoissa ja terveyskäyttäytymisessä. Lukiolaisten humalajuominen on jossain määrin suurempaa kuin peruskoululaisten, mutta lukiolaistenkin osalta näkyy viime vuosina laskeva trendi. Sen sijaan tupakointi on jopa peruskoululaisia vähäisempää ja pysynyt viime vuodet melko matalalla tasolla, päivittäin tupakoivien osuuden ollessa viime vuosina prosenttia. Erittäin huolestuttavaa on ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden muuttunut terveyskäyttäytyminen peruskouluajoista. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa ilmoittaa olevansa jopa 35,9 % maakunnan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista (v. 2010). Päivittäin tupakoi ilmoituksensa mukaan 42,3 % (v.2010). Käyttäytymisellä voi olla pitkäaikaisia heijastusvaikutuksia aikuisuudessa. Huumeiden kokeilut ovat oireellisesti kasvaneet vuodesta 2008 Pitkään jatkunut huumekokeiluiden väheneminen on kaikissa kouluterveyskyselyn ryhmissä kääntynyt lievään nousuun v Vuonna 2010 laittomia huumeita oli peruskoululaisista kokeillut 5,9 %, lukiolaisista joka kymmenes (9,5 %) ja ammattikoululaisista peräti 17 prosenttia.

18 18 Kokeillut laittomia huumeita v , % ko. oppilaitoksen /luokan opiskelijoista (Pohjois-Savo) % 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 8,4 7,6 5,8 5,5 4,3 5,9 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 12,7 13,5 11,0 9,0 7,9 9,5 % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 13,8 17,0 Lähde: THL/Sotkanet, kouluterveyskysely Joka kymmenes nuori potee masennusta Kouluterveyskyselyn mukaan kaikissa koulumuodoissa noin joka kymmenes nuori tai hiukan useampi potee keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta. Osuus on kymmenen vuoden aikana pysynyt suunnilleen samana. Selkeää muutostrendiä suuntaan tai toiseen ei ole havaittavissa. Läheisillä ystävillä on myönteinen merkitys masentuneisuuden ehkäisyssä. Peruskoululaisilla ystävyystilanne on parantunut koko 2000-luvun ajan. Ei yhtään läheistä ystävää ilmoitti kouluterveyskyselyssä v ,9 % ja vuonna ,4 % peruskoulun luokkalaisista. Myös lukiolaisten ja ammattikoululaisten ystävätilanne on melko hyvä ja kehittynyt hieman myönteiseen suuntaan viime vuosina. Pohjois-Savossa keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta potee nuorista hieman pienempi osuus kuin maassa keskimäärin. Ero oli suurin ammatillisten oppilaitosten nuorissa, heillä oli Pohjois-Savossa 1,6 %-yksikköä vähemmän masentuneisuutta. Läheisiä ystäviä Pohjois-Savon peruskoulu- ja lukionuorilla oli kuitenkin hieman vähemmän kuin maassa keskimäärin, mutta ero oli pieni. Ammattikoululaisilla ystäviä oli enemmän kuin maassa keskimäärin.

19 19

20 20 Liikunnan lisääntymisestä huolimatta ylipainoisten osuus on kasvanut Hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan kerran viikossa harrastavien peruskoululaisten osuus, siis vain vähän liikuntaa harrastavien osuus, on pienentynyt 2000-luvulla. Liikuntaharrastus näyttää lisääntyneen erityisesti peruskoululaisten joukossa. Peruskoululaisista ja lukiolaisista noin joka kolmas harrastaa korkeintaan kerran tai ei lainkaan hengästyttävää viikoittaista liikuntaa (v.2010). Ammattikoululaisista vähän liikkuvien osuus on vajaa puolet nuorista.

21 21 Ammattikoululaisissa on enemmän ylipainoisia kuin muissa nuorisoryhmissä, lähes joka neljäs (22,9 %), ylipainoisten lukiolaisten osuuden ollessa 13,7 % ja peruskoululaisten 16.2 %. Trendi on ollut ylipainoisten nuorten osuuden hidas kasvu 2000-luvulla, paitsi ammattikoululaisilla hienoinen osuuden lasku Liikunnan vähyys ja ylipaino ovat keskenään yhteydessä, mutta kouluterveyskyselyn mukaan ylipainoisten nuorten määrä on lisääntynyt siitä huolimatta, että liikuntaa harrastetaan enemmän. Fyysistä uhkaa kokeneiden nuorten osuus huomattava Varsin suurin osuus nuorista on kokenut fyysistä uhkaa, peruskoululaisista 18.3 %, lukiolaisista 12,5 % ja ammattikoululaisista 16,9 % vuonna luvun loppupuolella on uhkaa kokeneiden peruskoululaisten ja lukiolaisten osuus jopa hieman kasvanut. Koulukiusatuksi joutuneiden peruskoululaisten osuus kasvoi vuoden 2008 kyselyyn saakka, mutta on sen jälkeen alentunut vuoteen Osaltaan voi laajalti v jälkeen käyttöönotettu koulukiusaamista ehkäisevä toimintamalli KiVa-koulu vaikuttaa laskusuuntaan. Vuonna 2010 peruskoulun 8. ja 9.-luokkalaisista 7,0 % oli joutunut koulukiusatuksi. Koulukiusaamisen suhteen puhutaan nollatoleranssista. Lukioissa koulukiusaaminen on harvinaista (0,9 %), ammattikouluissa hieman yleisempää (2,8 %).

22 22 Koulukiusatuksi joutuneet, % ko. oppilaitoksen/luokan opiskelijoista (Pohjois-Savo) % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, % 8. ja 9. luokkalaisista 6,3 6,5 7,0 7,1 7,4 7,0 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 1,2 1,3 1,3 0,9 1,4 0,9 % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3,7 2,8 Lähde: THL/Sotkanet, kouluterveyskysely Peruskouluikäisten elämäntavoissa suurta kunnittaista vaihtelua Pohjois-Savon peruskouluikäisten nuorten (8. ja 9. luokkalaiset) elämäntapojen kunnittaista vaihtelua tarkasteltiin Kouluterveyskyselyn v.2008 kattavien tietojen pohjalta (17 kuntaa). Maakunnittaisen keskiarvon takana on huomattavaa kuntakohtaista vaihtelua. Esimerkiksi päivittäin tupakoi peruskoulun luokkalaisista vähiten Sonkajärvellä 6,9 %, Vieremällä 9,2 % ja Pielavedellä 9,9 %. Vastaavasti toista ääripäätä edustavat Lapinlahti 30,3 %, Maaninka 25,5 % ja Varpaisjärvi 23,6 %, Leppävirta 23,0 % ja Kiuruvesi 23,0 %. (Liite 3) Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa vastanneita oli vähiten Nilsiän oppilaista 11,9 %, mutta eniten aiemman Karttulan kunnan oppilaista 30,1 %. Huumeita oli kokeillut Sonkajärvellä 0,0 % ja eniten Karttulassa 7,0 %. Koulukiusatuksi oli joutunut Pielavedellä 2,9 % ja Nilsiässä 3,3 %, mutta Maaningalla 15,4 % ja Kiuruvedellä 13,5 %. Vanhemmuuden puutetta arvioi kokevansa joka neljäs nuori (22,2 %). Vanhemmuuden puutteessa vierekkäiset kunnat edustivat ääriarvoja (Rautalampi 14, 3 %, Suonenjoki 32,2 %). Kuntakohtaisiin eroihin johtaneita syitä ei ole selvitelty. Merkittävää vaihtelua on olosuhteiltaan muutoin samankaltaisten kuntien kesken. Myöskään kaupungistumisaste ei näyttäisi selittävän kunnittaista vaihtelua.

23 23 4. Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen Aikuisväestön terveyskäyttäytymisestä saadaan tietoja erillistutkimuksella. Aikuisväestön terveysosoittimia koskevat tiedot perustuvat elintapojen osalta THL:n Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveystutkimukseen, jonka tulokset on yhdistetty ajanjaksolla riittävän havaintomäärän varmistamiseksi. Tutkimuksen aluejako on maakunta. Humalahakuisesti alkoholia käyttäviä aikuisia miehiä enemmän kuin joka neljäs Aikuisista miehistä Pohjois-Savossa käytti v THL:n tutkimuksen mukaan alkoholia humalahakuisesti enemmän kuin joka neljäs (27,4 %). Osuus on samaa suuruusluokkaa maan keskiarvon (28,1 %) kanssa. Naisten humalahakuinen juominen on paljon harvinaisempaa kuin miesten; osuus aikuisväestöstä oli Pohjois-Savossa 6,3 %, mikä on vähemmän kuin koko maan keskiarvo (8,0 %). Alkoholijuomien myynti asukasta kohti alkoi trendinä nousta 2000-luvun alusta lähtien, jolloin sekä Pohjois-Savossa että koko maassa ko. myynti oli 7,0 litraa 100 % alkoholina. Enimmillään määrä oli Pohjois-Savossa v. 2007, 9,0 litraa. Sen jälkeen myynti on hieman alentunut. Luvuissa ei ole mukana ulkomaan tuontia, ainoastaan kotimaassa tilastoitu määrä (Alko, elintarvikeliikkeet, ravintolat, huoltoasemat, kioskit jne.) Pohjois-Savossa alkoholikuolleisuus asukasta kohti osoittaa kulutuksen kanssa samansuuntaista kehitystä. V kuolleisuusluku oli 31,4 henkilöä asukasta kohti; vuonna 2009 luku oli 49,0, mutta hieman laskenut edellisestä vuodesta. Alkoholikuolleisuus on Pohjois-Savossa suurempaa kuin koko maassa keskimäärin; vuoden 2009 luku koko maassa oli 38,7.

24 24 Alkoholia humalahakuisesti käyttävän aikuisväestön osuus (%) maakunnittain (ajanjakso ) Kanta-Häme Etelä-Karjala Kymenlaakso Uusimaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Itä-Uusimaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa KOKO MAA Päijät-Häme POHJOIS-SAVO Kainuu Keski-Suomi Pohjois-Karjala Lappi Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa naiset miehet 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Lähde: THL/Terveysosoittimet; Elintapoja kuvaavat osoittimet perustuvat THL:n Aikuisväestön terveys-käyttäytyminen ja terveys -tutkimukseen AVTK, jonka tulokset on yhdistetty ajanjaksolla riittävän havaintomäärän varmistamiseksi %

25 25 Päivittäin tupakoivia aikuisia Pohjois-Savossa enemmän kuin maassa keskimäärin Aikuisväestön päivittäinen tupakointi on Pohjois-Savossa ollut v hieman yleisempää kuin tupakointi maassa keskimäärin. Tupakointi on väestötasolla humalahakuista alkoholin käyttöäkin yleisempi terveyshaitta. Naisten päivittäinen tupakointi aikuisväestössä on Pohjois-Savossa selvästi yleisempää kuin naapurimaakunnissa. Pohjois-Savossa osuus on 20,1 %, kun esimerkiksi Kainuussa osuus on 14,1 % ja Keski-Suomessa 14,8 %. Päivittäin tupakoivia miehiä on Pohjois-Savon aikuisväestöstä ollut lähes 29 %, kun vastaava luku koko maassa on 26,7 %.

26 26 % Lihavien, niukasti kasviksia käyttävien ja vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) naiset (ajanjakso ) Lihavien osuus (BMI vähintään 30 kg/m^2) (%) Niukasti kasviksia käyttävien osuus (%) Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Päijät-Häme Kymenlaakso Lappi Etelä-Pohjanmaa Satakunta Varsinais-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Uusimaa KOKO MAA Pohjois-Karjala Etelä-Savo Itä-Uusimaa Pohjanmaa Kanta-Häme POHJOIS-SAVO Pirkanmaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Karjala Kainuu Lähde:THL/Terveysosoittimet; Elintapoja kuvaavat osoittimet perustuvat THL:n Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimukseen AVTK, jonka tulokset on yhdistetty ajanjaksolla riittävän havaintomateriaalin saamiseksi. % Lihavien, niukasti kasviksia käyttävien ja vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), miehet (ajanjakso ) Lihavien osuus (BMI vähintään 30 kg/m^2) (%) Niukasti kasviksia käyttävien osuus (%) Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Päijät-Häme Etelä-Savo Satakunta Kymenlaakso POHJOIS-SAVO Varsinais-Suomi Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Lappi Lähde: THL/Terveysosoittimet; Elintapoja kuvaavat osoittimet perustuvat THL:n Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimukseen AVTK, jonka tulokset on yhdistetty ajanjaksolla Keski-Pohjanmaa KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Uusimaa Pirkanmaa Pohjanmaa Kanta-Häme Itä-Uusimaa Kainuu

27 27 Naiset käyttävät kasviksia enemmän kuin miehet Liikunnan määrällä ja kasvisten käytöllä on yhteys painonhallintaan, mutta keskimääräisten tilastojen valossa yhteys ei näytä kovin selvältä. Miehistä 38,3 % käyttää niukasti kasviksia ja 28,4 % on vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus. Lihavien miesten osuus on kuitenkin melko pieni, vain 16,6 % (BMI vähintään 30). Naiset käyttävät kasviksia runsaasti, niukasti käyttävien osuus on 18,5 % eli suunnilleen puolet siitä, mitä miehillä. Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien naisten osuus on myös pienempi kuin miehillä, 26,0 % eli liikuntaa naiset harrastavat enemmän kuin miehet. Silti lihavien (BMI vähintään 30) osuus on suurempi, 20,2 % kuin miehillä. Lihavia miehiä on Pohjois-Savossa hieman vähemmän ja lihavia naisia hieman enemmän kuin maassa keskimäärin.

28 28 5. Ikääntymisen haasteet ja hyvinvointi Pohjois-Savossa eläkkeensaajia 30,5 % väestöstä Eläkettä (kaikki eläkelajit) sai Pohjois-Savossa v kaikkiaan henkilöä, 30,5 % väestöstä. Koko maassa eläkkeensaajia oli pienempi osuus, 26,1 % väestöstä. Kunnittain tilanne vaihteli paljon. Vähiten eläkkeensaajia oli Siilinjärvellä 23,3 % väestöstä ja Kuopiossa 25,6 %. Eniten eläkkeensaajia oli Rautavaaralla 47,5 % ja Vesannolla 45,3 %. Seitsemässä kunnassa eläkkeensaajien osuus oli jo yli 40 %. Ikärakenteen edelleen vanhetessa meille muodostuu lähivuosina kuntia, joissa eläkkeellä on puolet väestöstä tai enemmän.

29 29 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien osuus kaikista eläkkeelle siirtyneistä on Pohjois-Savossa suurempi kuin koko maassa Kaikista eläkkeelle siirtyneistä siirtyi Pohjois-Savossa työkyvyttömyyseläkkeelle v ,8 %, kun vastaava luku koko maassa oli huomattavasti alempi 35,1 %. Vain Pohjois-Pohjanmaalla osuus oli Pohjois-Savoa suurempi. Työkyvyttömyyseläkkeellä oli Pohjois-Savossa v kaikkiaan hieman yli henkilöä, kun vastaavasti vanhuuseläkkeellä oli noin henkilöä. Vuonna 2000 oli vanhuuseläkkeellä noin henkilöä, joten määrä on kymmenessä vuodessa merkittävästi kasvanut. Samaan aikaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on pysynyt lähes samana tai aivan hieman alentunut. Vuonna 2000 heitä oli hieman yli Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien suhteellinen osuus kaikista eläkkeensaajista on Pohjois-Savossa alentunut vähitellen vuoden ,2 prosentista vuoden ,7 prosenttiin. Myös koko maassa on alenemista tapahtunut, vastaavina ajankohtina 21,3 prosentista 18,5 prosenttiin. Tavoitteena tulisikin olla työkyvyttömyyttä aiheuttavien tekijöiden vähentyminen. Suurimmat työkyvyttömyyseläkkeen perusteet Pohjois-Savossa olivat v. 2010: -mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, 7809 henkilöä - tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudosten sairaudet, 4866 henkilöä - verenkiertoelinten sairaudet, 1042 henkilöä Mielenterveyden häiriöt ovat Pohjois-Savossa merkittävästi yleisempi työkyvyttömyyseläkettä saamisen syy kuin koko maassa keskimäärin. Kaikista Pohjois-Savon vuotiaista henkilöistä sai mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä 4,9 %, kun vastaava koko maan luku oli 3,4 %. Jopa aivan nuorista, vuotiaista, 1% eli 265 henkilöä sai Pohjois-Savossa työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyssyistä.

30 30 Työikäisestä väestöstä työkyvyttömyyseläkkeellä on Pohjois-Savossa huomattavasti enemmän henkilöitä kuin koko maassa keskimäärin. Pohjois-Savon indeksi on 146, kun koo maa=100 (v. 2010). Työkyvyttömyyseläkkeiden runsas määrä on itäsuomalainen ja lappilainen ilmiö. Pohjois-Savossa työkyvyttömyyseläkkeellä on työikäisestä väestöstä kaksinkertainen osuus Uusimaahan verrattuna.

31 31 Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut vuodesta 2002 lähtien Sekä Pohjois-Savossa että koko maassa on keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä ollut vuodesta 2003 lähtien noususuunnassa. Pohjois-Savossa siirryttiin v eläkkeelle keskimäärin 55,6 -vuotiaina, kun v eläkkeellesiirtymisikä oli noussut jo kahdella vuodella 57,4 vuoteen. Pohjois-Savossa siirrytään eläkkeelle kuitenkin yli vuoden nuorempina kuin koko maassa keskimäärin.

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2013 2014 0 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2013 2014 Kuopio 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013

Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86. Taitto: Marja Partanen. Kuopio 2013 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä taloussuunnitelma 2015-2016 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:86 Taitto: Marja Partanen Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, PL 247, 70101 Kuopio

Lisätiedot

1 ENERGY AND ENVIRONMENT TECHNOLOGY Energy technology laboratory (Savonia University of Applied Sciences) Water laboratory (Savonia

1 ENERGY AND ENVIRONMENT TECHNOLOGY Energy technology laboratory (Savonia University of Applied Sciences) Water laboratory (Savonia 1 ENERGY AND ENVIRONMENT TECHNOLOGY... 3 1.1 Energy technology laboratory (Savonia University of Applied Sciences)... 3 1.2 Water laboratory (Savonia University of Applied Sciences)... 6 1.3 Biogas technology

Lisätiedot

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Paketti 1: V1 = Satakunta V2 = Varsinais-Suomi V3 = Pohjanmaa V4 = Koko maa V5 = Kankaanpää V6 = Karvia V7 = Siikainen V8 = Jämijärvi V9 = Pomarkku

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Nuoret Sähköinen hyvinvointikertomus Versio.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Hyvinvoinnin ulottuvuudet (teemat) Elämänkaariajattelu A. Osallisuus & vaikuttaminen B. Elämänlaatu &

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat

Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Avainindikaattorit Mielenterveys Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet

Lisätiedot

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi - OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2009-2012 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Väestörakenteeltaan Vihti on lapsiperhevaltainen kunta. Ikääntyneen väestön osuus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Terveyden edistämisen työskentelyjakso: Terveydenedistämisen painopisteiden valinta ja terveydenedistämisen toimintaohjelma Kemijärvellä Tavoite

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde

Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Työikäiseksi huoltosuhteen laskukaavassa lasketaan kaikki 15 64

Lisätiedot

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015 Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 215 Tilastotiedote 7 /216 Vuoden 216 alussa Kuopiossa asui 2691 ulkomaan kansalaista, 2,4 % väestöstä. Vuoden 215 aikana ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi

Lisätiedot

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Muutokset peruskoulun yläluokilla ja lukiossa 2000-2008 sekä vertailu ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit 1 Lasten hyvinvointitiedon II foorumi Lasten hyvinvoinnin indikaattorit Salla Säkkinen Kehittämispäällikkö Stakes 2 Koko väestön ja alle 18-v. lasten pienituloisuusaste 14,0 12,0 10,0 Pienituloisten kotitalouksien

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Mikkeli 19.2.2014 19.2.2014 Pauliina Luopa 1 MILLAISTA TIETOA KOULUTERVEYSKYSELYSTÄ SAA? 19.2.2014 Pauliina Luopa 2 Kouluterveyskysely kerää Kokemustietoa 14

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Hyvä kuntapäättäjä! Kouluterveyskyselyn tulokset kunnan poliittisessa päätöksenteossa. Miten indikaattorikoostetta voidaan hyödyntää?

Hyvä kuntapäättäjä! Kouluterveyskyselyn tulokset kunnan poliittisessa päätöksenteossa. Miten indikaattorikoostetta voidaan hyödyntää? 1(2) Hyvä kuntapäättäjä! Olemme koonneet kuntasi Kouluterveyskyselyn tuloksista tiiviin indikaattorikoosteen poliittisen päätöksenteon tueksi. Toivomme, että koosteesta on hyötyä tehtävässäsi! Kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Kunta Ikäluokat 2003 2013 2025 Imatra Yhteensä 29 969 ikäryhmän osuus 28 219 ikäryhmän osuus 26 467 ikäryhmän osuus 0-14 4 491 15,0 % 3 658 13,0 % 3 371 12,7 % 15-64

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumisen seuranta. Seurantakausi 1.8.2010-31.12.2012

Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumisen seuranta. Seurantakausi 1.8.2010-31.12.2012 Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumisen seuranta Seurantakausi 1.8.2010-31.12.2012 16.4.2013 1 2 Sisällysluettelo 1 Tausta ja raportin sisältö... 5 2 Hankerahoituksen kohdistuminen suhteessa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Hiiden alueen hyvinvoinnin tila. 30.8.2007 Eija Tommila

Hiiden alueen hyvinvoinnin tila. 30.8.2007 Eija Tommila Hiiden alueen hyvinvoinnin tila 30.8.2007 Eija Tommila Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvuus uusiin palvelurakenteisiin Perustuslaki velvoittaa julkisen vallan turvaamaan yksilöille riittävät sosiaali-

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST ja Luvussa tarkastellaan lähemmin Hangon ja n kuntia tilastojen

Lisätiedot

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

B. Menot. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT FINAL 14.3.2016 = liikunta-indikaattoreita MaMu = maahanmuutto - = mielenterveys = mukana nykyisessä Pirkanmaan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Valtionosuudet v. 2010-2014 Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Pohjois-Savon kuntien valtionosuudet yhteensä vuosina 2010-2014 (=peruspalvelujen valtionosuus (ml. valtionosuuden tasaus)

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Pohjois-Savo suunnannäyttäjänä?

Pohjois-Savo suunnannäyttäjänä? Pohjois-Savo suunnannäyttäjänä? Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen, Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärjet Pohjois-Savossa lääke-hoitoklusteri vahva Itä-Suomi sairastaa Hyvinvointierot kasvussa Huoltosuhde

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus ja. Hankasalmen hyvinvointitietoa

Sähköinen hyvinvointikertomus ja. Hankasalmen hyvinvointitietoa Sähköinen hyvinvointikertomus ja Hankasalmen hyvinvointitietoa Valtuustoseminaari 1.10.2012 Timo Renfors timo.renfors@kansanterveys.info 050 544 3802 Anttipekka Renfors anttipekka.renfors@kansanterveys.info

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Havaintoja ja uutisia ympäröivästä maailmasta Liikkumattomuus vie hyödyn

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN TYÖ STRATEGISENA TYÖNÄ PETRI LAITINEN, SUUNNITTELIJA 13.5.2016

RAKENTEELLINEN TYÖ STRATEGISENA TYÖNÄ PETRI LAITINEN, SUUNNITTELIJA 13.5.2016 RAKENTEELLINEN TYÖ STRATEGISENA TYÖNÄ PETRI LAITINEN, SUUNNITTELIJA 13.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO Alueellinen hyvinvointikertomus Lapset ja nuoret kouluterveyskyselyn silmin Kysymyksiä Taustamuuttujia Sähköinen

Lisätiedot

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti T2D potilaiden ikävakioimaton ja ikävakioitu esiintyvyys kunnittain 11.10.2016 3 DEHKO kokemuksia

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Pohjois-Pohjamaan sairaanhoitopiiri Hyvinvointikertomus 2012

Pohjois-Pohjamaan sairaanhoitopiiri Hyvinvointikertomus 2012 Pohjois-Pohjamaan sairaanhoitopiiri Hyvinvointikertomus 2012 Sisällysluettelo Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2008-2017... 2 Mitattavat tavoitteet:... 3 Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus...

Lisätiedot

Huono-osaisuuden vähentäminen ja hyvinvoinnin mittaaminen uusilla sote-alueilla

Huono-osaisuuden vähentäminen ja hyvinvoinnin mittaaminen uusilla sote-alueilla Huono-osaisuuden vähentäminen ja hyvinvoinnin mittaaminen uusilla sote-alueilla Sakari Kainulainen, dos, erityisasiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu Reija Paananen, FT, tutkija, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Luvussa tarkastellaan lähemmin Keski-Uudenmaan kuntia Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä,

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA

TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri TIETOJA KYS-ERVA-ALUEEN SAIRAANHOITOPIIREISTÄ KUVIOINA - Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohti sairaanhoitopiireittäin - Väestön ikärakenne

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2015

LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2015 LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2015 Tavoitteet Toimenpiteet ja varesurssit Arviontimittarit/ Toteutuminen Terve, turvallinen ja sosiaalinen lapsuus Lapsille ja nuorille

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2 (7) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min 15 min 30 min 30

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA

SATAKUNTA NYT JA KOHTA SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä (Osa II Palvelurakenneuudistuksen kantokykymittarit Satakunnan kunnissa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä

Lisätiedot

Kuvio 7.1. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet LOSTin kunnissa Lähde: SOTKAnet.

Kuvio 7.1. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet LOSTin kunnissa Lähde: SOTKAnet. Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST Luvussa tarkastellaan lähemmin LOSTin kuntia Inkoo, Karjalohja,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2015 Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot