Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit"

Transkriptio

1 Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS

2 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet Johdanto Taustaa Valittu kuvaustapa Luku- ja tulkintaohje Sanomaliikenneprosessien kuvaus Sanomakuvaukset UML Yleiset merkintätavat Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot Liiketoiminta-alueen määrittely Roolit Tietojoukot Roolimalli Sopimukset Liittymissopimus Sähköverkkosopimus Sähkönmyyntisopimus Sähköntoimitussopimus Sähköntoimituksen edellytykset Liittymän ylläpitosopimus Sopimusten solmiminen ja voimassaolo Vakuudet Sopimusten peruutusehdot Luottamuksellisuus- ja salassapitovelvoite Pientuotanto Taustasopimukset... 30

3 3 (135) 3.5 Käyttöpaikat Kiinteistön sisäisen sähköverkon käyttöpaikat Saneerauskohteet Vakiokulutuskohteet Tilapäiset käyttöpaikat Salassa pidettävät käyttöpaikan asiakastiedot Sähkön vähittäismarkkinoiden prosessit Prosessikartta Sähköntoimituksen aloittaminen käyttöpaikalle Käyttöpaikkatunnuksen selvittäminen Myyntisopimus asiakkaan uudelle käyttöpaikalle Myyntisopimus asiakkaan nykyiselle käyttöpaikalle Sähköntoimituksen päättäminen käyttöpaikalle Myyntisopimuksen päättäminen Verkkosopimuksen päättäminen Mittaus Mittarit ja mittausrekisterit Etäluenta Tuntimittaus Lukemamittaus Mittauspalveluiden aikajaotus Kuormien ohjaus Erikoiskohteet Mittaustietojen validointi ja arviointi Mittausprosessi Laskutus Aikavyöhykejako Sähköverot Yhteis- tai erillislaskutus Arvio- ja lukemaperusteinen laskutus Laskutuksen korjaukset Katkaisut ja kytkennät Sopimusten purku... 53

4 4 (135) Kytkentäprosessi Katkaisut ja kytkennät myyjän pyynnöstä Katkaisut- ja kytkennät jakeluverkonhaltijan oikeuksien perusteella Katkaisut- ja kytkennät asiakkaan pyynnöstä Muutokset Jakeluverkonhaltijan taseselvitys Tyyppikuormituskäyrämenettely Tasoituslaskenta Tasevirheiden käsittely Myyjien sähkönhankinta ja taseselvityksen tarkistukset Sanomaliikenne PRODAT ja MSCONS Yleiset säännöt Päivämäärät sanomissa APERAK-sanomat Eräajokäsittely Pientuotantoa koskevan sanomaliikenteen yleiset periaatteet Sanomien reititys Nykyisen sanomaliikenteen tietomalli Otsikko-/viitetiedot Syykoodi Tapahtuman viite Käyttöpaikka Käyttöpaikkatunnus, jakeluverkontunnus ja maatunnus Aikavyöhykejaon tunnus Kuormitusmallin tunnus Laskutustapa Osoitetiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka) Sulakekoko Vuosikäyttöarvio ja tase-energiaennuste Sopimustiedot (verkkosopimus tai sähkönmyyntisopimus) Myyjän sopimustunnus ja myyjän tunnus... 70

5 5 (135) Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Laskutusperuste Asiakastiedot Henkilötunnus Nimi Osoitetiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa) Puhelinnumero Mittarin tiedot Mittarin numero Laskurikapasiteetti Lukemakerroin Mittauslukematiedot Alkulukema Loppulukema Luentaväli alkaa/päättyy Mitattu Tase-energia Kytkentätiedot Tapahtumapäivämäärä Tuntimittaus Jakeluverkonhaltijan sanomaliikenneprosessit Jakeluverkonhaltijan ilmoitus asiakkaan poismuutosta Ilmoitus mittauslukemista, tase-energioista ja vuosikäyttöarvioista Tuntimittaustietojen ilmoitus (MSCONS) Verkkopalvelun katkaisu ja kytkentä jakeluverkonhaltijan laskun johdosta Ilmoitus käyttöpaikan tietojen muuttumisesta Myyjän sanomaliikenneprosessit Asiakkaan sisäänmuutto Asiakkaan poismuutto Myyjän vaihto Toimituksen aloituksen peruuttaminen... 98

6 6 (135) 8.5 Ilmoitus laskutustavan muutoksesta toimituksen aikana Sähköntoimituksen katkaisu ja kytkentä myyjän pyynnöstä Ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä Tunnistettuja tarpeita Käyttöpaikan kytkentätilanteen ilmoittaminen myyjälle Muuttojen peruuttaminen Sähköliittymän tietojen ilmoittaminen Aikavyöhykejaon tarkempi ilmoittaminen Asiakastietojen ilmoitus myyjältä verkolle PRODAT-sanomien kuvaukset Yhteenveto sanomista Z03[1] Toimituksen aloitusilmoitus Z03[14] Sisäänmuuttoilmoitus Z03[C] Toimituksen alkaminen, peruutusilmoitus Z04[1] Positiivinen kuittaus (toimituksen aloitus / myyjänvaihto / muutto) Z04[N] Negatiivinen kuittaus (toimituksen aloitus / myyjänvaihto) Z05[1] Ilmoitus toimituksen päättymisestä nykyiselle myyjälle Z05[14] Ilmoitus asiakkaan poismuutosta Z05[C] Myyjänvaihdon peruutus Z06[10] Aikavyöhykejaon tunnuksen muutos Z06[11] Laskutustavan tai laskutusperusteen muutos Z06[13] Sulaketiedon muutos Z08[1] Toimituksen päättymisilmoitus / positiivinen kuittaus myyjänvaihdolle Z08[2] Takaisinkytkentäpyyntö Z08[9] Katkaisupyyntö Z08[14] Poismuuttoilmoitus Z08[N] Negatiivinen kuittaus myyjänvaihdolle Z09[1] Myyjän ilmoitus laskutustavan muutoksesta Z10[7] Mittarin tai mittaustavan muutos toimituksen aikana Z10[12] Mittarin tai mittaustavan muutos + alkulukema Z11[1] Toimituksen alkulukemat Z11[2] Takaisinkytkentähetken lukemat

7 7 (135) Z11[3] Toimituksen loppulukema Z11[5] Laskutuslukemat Z11[6] Välilukemat Z11[9] Katkaisuhetken lukemat Lähdeluettelo

8 8 (135) MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET Tämän luvun lisäksi luvussa 3 on määritelty toimialalla toimivat roolit ja olennaisimmat tietokokonaisuudet (kuten käyttöpaikka tai verkko) sekä tarkemmat kuvaukset sähkön vähittäismarkkinoilla tehdyistä sopimuksista ja käyttöpaikoista. Luvussa 5 on määritetty sähkön vähittäismarkkinoiden sanomaliikenteessä käytettyjen tietokokonaisuuksien tietosisältö (kuten vuosikäyttöarvio tai taseenergiaennuste). Alla olevat määritelmät on pääosin otettu Energiateollisuuden ohjeista ja suositelluista myynti- ja verkkosopimusehdoista. APERAK. EDIFACT-sovelluskuittaussanoma, joka on tarkoitettu sovellustason kuittaukseen ja mahdollisiin virheilmoituksiin. Jos vastaanottajan sovellus on hylännyt vastaanotetun sanoman virheellisenä, APERAK-sanomalla ilmoitetaan virheen syy lähettäjälle. Positiivisessa tapauksessa tiedetään lähetetyn sanoman menneen huomautuksitta vastaanottavaan sovellukseen. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtoratkaisu. EDIEL. Pohjoismaisen Eliel Forumin kehittämä sähköalan sanoma- ja tiedonvaihtomäärittely (http://www.ediel.org). Sen toimintaa jatkaa ebix. ebix. European forum for energy Business Information exchange. Eurooppalainen järjestö, joka kehittää energia-alan tiedonvaihtoa. ET. Energiateollisuus ry. HNR BRS (Business Requirements Specifications for a Harmonized Nordic Retail Market). Tällä tarkoitetaan tiedonvaihtoon liittyviä liiketoimintavaatimuksia Pohjoismaiden vähittäismarkkinoiden harmonisoimiseksi, jotka Pohjoismaisten energia-alan regulaattoreiden yhteistyöelimen NordREG:n käynnistämässä projektissa Nordic Ediel Group (NEG) määritellään yhteistyössä toimialan edustajien kanssa. Jakeluverkonhaltija tai verkonhaltija, JVH. Yhteisö tai yhtiö, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa. Käyttöpaikkarekisteri. Sähkön vähittäismarkkinoiden yhteisesti käyttämä tietojärjestelmä, jossa hallinnoidaan käyttöpaikkojen tietoja. Liiketoimintaprosessi. Joukko toisiinsa liiketoimintaan liittyviä tehtäviä, joita tehdään määritellyn tavoitteen, esimerkiksi asiakkaan myyjän vaihdon, saavuttamiseksi Liittymissopimus. Verkonhaltijan ja jakeluverkkoon liitetyn sähkönkäyttöpaikan (esim. kiinteistön tai rakennuksen) omistajan tai haltijan (liittyjän) välinen sopimus, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittämistä verkkoon ja liittymän sähkönkäyttömahdollisuuden ylläpitoa.

9 9 (135) Lukema (tai mittauslukema). Kumulatiivinen mittauslaitteiston rekisteröimä lukema. Läpilaskutus. Toimenpide, jossa jakeluverkonhaltija laskuttaa myyjältä asiakkaan verkkopalvelumaksut, jotka myyjä edelleen laskuttaa asiakkaalta. (Markkina)prosessi. Tässä dokumentissa kuvattu sähkömarkkinaosapuolten välinen liiketoimintaprosessi, johon liittyy osapuolten välistä tiedonvaihtoa. Prosesseja ovat sopimusprosessit, kuten muutot ja myyjänvaihdot sekä mittaustiedon toimitus ja taseselvitys. MSCONS. Metered services consumption report message. EDIFACT-sanoma, jota käytetään muun muassa tuntitietojen välittämiseen. NordREG (Nordic Energy Regulators) on pohjoismaisten energiaregulaattoreiden vapaaehtoinen yhteistyöorganisaatio. Sillä on vuosittain vaihtuva kiertävä puheenjohtajuus. NordREG-yhteistyöllä edistetään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittämistä ja muodostetaan yhteisiä kantoja ja näkemyksiä eurooppalaisessa yhteistyössä esitettäviksi. Operaattori. Tiedonvaihdon käytännön toteuttaja, jonka kanssa jakeluverkonhaltija tai myyjä on tehnyt sopimuksen sanomien välittämisestä. Pientuotanto. Tarkoitetaan voimalaitoksen tai usean voimalaitoksen muodostamaa kokonaisuutta, jonka teho on enemmän kuin 50 kva mutta enintään 2 MVA. Kohteista, joissa on tuotantoa yli 1 MVA, perustetaan tuotantoverkko. Poismuuttokohde. Käyttöpaikka, josta asiakas on muuttamassa pois. PRODAT-inhouse. PRODAT-sanomien rajapinnan kuvaus PRODAT-sanomat. EDIFACT-sanomat, jotka on kehitetty sähköyhtiöidenkäyttöpaikkatietojen välittämiseen. PRODAT sanoma (esim. Z03[1]) muodostuu tietystä sanomatyypistä (Z03) ja tarkemman käyttötarkoituksen ilmaisevasta syykoodista ([1]). Rajapistemittaus on kahden sähköverkon rajalla oleva mittaus, jonka tuntiarvoa käytetään sähkötaseiden selvittämisessä. Sanomaliikenneprosessi. Prosessi, jossa tiettyyn liiketoimintaprosessiin liittyvä tiedonvaihto toteutetaan pitkälle automatisoidun sanomaliikenteen avulla. Sisäänmuuttokohde. Käyttöpaikka, jonne asiakas on muuttamassa. Sopimuksen irtisanominen. Sopimuksen toisen osapuolen suorittama irtisanominen sopimuksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Sopimuksen purkaminen. Yksipuolinen sopimuksen välitön purkaminen toisen osapuolen sopimusrikkomuksen tai muun purkamiseen oikeuttavan tapahtuman johdosta.

10 10 (135) Sähkömarkkinaosapuolella tarkoitetaan käyttöpaikan sähkönmyyjää, toimitusvelvollista myyjää, jakeluverkonhaltijaa tai jonkin edellä mainitun avointa toimittajaa tai tasevastaavaa. Sähkönmyyjä (tai myyjä). Henkilö, yhteisö tai yhtiö, joka myy sähköä tai ostaa (tässä yhteydessä asiakkaan pientuotannon) sähköä. Sähkönmyyntisopimus. Sopimus, jolla asiakas ostaa ja myyjä myy sähköenergiaa. Sähkön vähittäismyyntinä pidetään sähkön myyntiä jakeluverkon kautta välittömästi sähkön käyttäjille tai välillisesti käyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen verkon kautta. Sähkönostosopimus. Sopimus, jolla asiakas myy ja myyjä ostaa asiakkaan pientuotannon sähköenergiaa. Sähköntoimitussopimus. Sähköntoimitussopimus on sellainen myyjän ja asiakkaan välinen sopimus, jossa myyjä ottaa vastattavakseen myös verkkopalvelusta. Myyjä sopii tarvittaessa verkkopalvelusta jakeluverkonhaltijan kanssa. (Sähkön)toimitus. Tarkoitetaan sähkön myyntiä käyttöä tai jälleen myyntiä varten. Sähkötuote on sähkönmyynnissä käytettävä palvelukokonaisuus. Sähköverkkosopimus (verkkosopimus). Jakeluverkonhaltijan ja asiakkaan välinen sopimus, joka koskee asiakkaan tarvitsemaa verkkopalvelua. Taseselvitys. Tarkoittaa kunkin taseselvitysjakson aikana toteutuneiden sähkökauppojen selvittämistä, jonka tuloksena saadaan kunkin sähkömarkkinoiden osapuolen sähkötase ja tasepoikkeama. Taseselvitysikkuna. Aika, jonka sisällä sähköntoimituslukemiin voidaan tehdä muutoksia ennen sähkötaseiden sulkeutumista. Kirjoitushetkellä taseselvitysikkuna on 14 vuorokautta toimituksesta. Tasesähköyksikkö. Fingrid Oyj:n Suomen kansallisesta taseselvityksestä vastaava yksikkö. Tasoituslaskenta. Laskenta, jossa selvitetään sähkötaseeseen kuormituskäyrämenettelyllä viedyn energian ja mittauksessa todetun energian erotus. Laskennan toteutuksesta vastaa JVH. JVH laskuttaa tai hyvittää myyjää laskennan perusteella. Tuntilukema on mittalaitteen mittaama ja rekisteröimä kumulatiivinen lukema kullekin tasatunnille, joka ei huomio esim. kaksiaikatuotteiden kahta erillistä lukemaa. Tuntimittaus. Tarkoittaa tunneittain tapahtuvaa sähkön määrän mittausta ja tämän mittaustiedon rekisteröintiä mittauslaitteiston muistiin.

11 11 (135) Tuntimitattu käyttöpaikka. Käyttöpaikka, jonne asennettu energiamittari rekisteröi ja toimittaa eteenpäin tuntimittauslukemia. Tuntitieto. Tuntimittaukseen liittyvä tieto, joka sisältää aikaleiman, mittausarvon sekä statustiedon. Tuntitiedon status. Tuntitiedolle merkitty status kertoo mittauksilla kerätyn tiedon luotettavuuden tiedon vastaanottajalle. Tuntitiedolle käytettäviä statuksia ovat puuttuva, epävarma, arvioitu, OK ja korjattu OK. Kaksi ensiksi mainittua tuntitiedon statusta ovat heikkoja statuksia ja kolme jälkimmäistä vahvoja statuksia. Tyyppikuormituskäyrämenettely, kuormituskäyrämenettely. Tyyppikuormituskäyrämenettelyllä tarkoitetaan valtakunnallista laskentamallia, jossa hyödynnetään kunkin käyttäjätyypin tyypillistä kulutusjakautumaa ja jonka avulla JVH:n laatimasta edellisen vuoden sähkönkäyttöön perustuvasta vuosikäyttöarviosta lasketaan pienkäyttäjän tuntienergiat taseselvitykseen. Validointi. Tarkoittaa etäluettavilta mittalaitteilta kerättyjen mittaustietojen laadun tarkastamista, mikä tehdään yleensä mittaustiedon hallinta- tai luentajärjestelmässä. Tyypillisiä tarkastuksia ovat muun muassa puuttuvien tietojen toteaminen, negatiivisten arvojen tarkastaminen, ylisuurten tuntitehojen tarkastaminen ja pitkien nolla-arvosarjojen tarkastaminen.

12 12 (135) 1 JOHDANTO Fingrid toteutti vuoden 2014 aikana selvityksen sähkön vähittäismarkkinoihin liittyvän tiedonvaihdon tulevaisuuden ratkaisusta. Selvitys päätyi suosittelemaan datahubin perustamista Suomeen. Työ- ja elinkeinoministeriö käsitteli selvitystä kevään aikana ja päivätyllä kirjeellä ministeriö pyysi Fingridiä käynnistämään selvityksessä kuvatun keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun toteuttamisen. Lisäksi ministeriö pyysi, että vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessien määrittely tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa datahubin valmisteluvaiheessa sekä myös käyttöönoton jälkeen. Fingridin pyynnöstä Energiateollisuus ry nimesi 12 vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon ja liiketoimintaprosessien asiantuntijaa sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden prosessityöryhmiin. Prosessityö jaettiin työryhmien kesken, riippuen siitä kumpi osapuolista käynnistää käsiteltävän prosessin tai on siitä päävastuullinen. Työryhmien jäseniä kannustettiin myös kommentoimaan ja seuraamaan rinnakkaisen työryhmän työtä. Työryhmien kesken voidaan myös järjestää yhteiskokouksia ja yksittäiset jäsenet voivat osallistua rinnakkaisen työryhmän työpajoihin. Sähkönmyyjien prosessityöryhmän jäsenet: Tarja Juntunen, Loiste Sähkönmyynti Oy Kirsi Kuusisto, Helen Oy Vesa Mäkilä, Satapirkan Sähkö Oy; varalla Jari Nykänen, Etelä-Savon Energia Oy (Paikallisvoima ry) Riitta Vaissalo, Fortum Markets Oy Sari Wessman, Jyväskylän Energia Oy (edustaa myös Lahti Energia, Kokkolan Energia, Oulun Energia Oy/Oulun Sähkönmyynti Oy, Kemin Energia Oy, Tornion Energia Oy) Kaisa Ylipeura, Energiapolar Oy Jakeluverkonhaltijoiden prosessityöryhmän jäsenet: Kristian Finell, Herrfors Nät - Verkko Oy Ab (Paikallisvoima ry) Jari Jaakola, Pohjois-Suomen Energiatieto Oy Tiina Leppälahti, Helen Sähköverkko Oy Tomi Mäkelä, Elenia Oy Jari Rusanen, Loiste Sähköverkko Oy Elina Säiläkivi, Caruna Oy Fingridin jäsenet prosessityöryhmissä: Minna Arffman Esa Pietarinen Laura Koskikallio, Talent Base Oy (työpajojen fasilitointi)

13 13 (135) Työryhmät kokoontuivat toukokuussa kick-off päiviin ja kesäkuussa kaksipäiväisiin työpajoihin. Työpajojen perusteella valmisteltiin tämä dokumentti sähkön vähittäismarkkinoiden nykyisistä liiketoimintaprosesseista. Dokumentti viimeisteltiin ennen kesälomia kommentointivalmiiksi toimialalle. Alalta saadut kommentit käsitellään prosessityöryhmien syksyn ensimmäisissä työpajoissa. Tämän jälkeen dokumentti viimeistellään ja julkaistaan Fingridin internet sivuilla. Dokumentti tulee olemana olennainen osa syksyn työtä jolloin työryhmät lähtevät määrittelemään liiketoimintaprosesseja datahub ympäristöön. Työryhmien jäsenet toimivat osaltaan myös tärkeänä linkkinä prosessityön ja toimialan välillä tuoden työskentelyyn alan laajan näkemyksen ja osaamisen. Tämän dokumentin luvussa 2 annetaan yleisiä luku- ja tulkintaohjeita. Tämän jälkeen kuvataan sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoiminta-aluetta luvussa 3. Tämän jälkeen käydään läpi vähittäismarkkinoiden tärkeimmät liiketoimintaprosessit (luku 4). Luvussa 5 on kuvattu prosesseissa käytettäviä sanomia ja sanomanvälityksen yleisiä toimintaohjeita. Nykyisen sanomaliikenteen tietomallin (luku 6) kautta syvennytään sanomaliikenneprosesseihin (luvut 7 ja 8) ja yksittäisten sanomien sisältöihin (luku 10). Luvussa 9 on esitetty työskentelyn aikana havaittuja kehitystarpeita nykyiseen sanomaliikenteeseen. Dokumentin käyttötarkoitus on toimia ensisijaisena lähteenä suunniteltaessa tulevan datahubin toiminnallisia vaatimuksia. Vähittäismarkkinoiden toiminnasta ja sovellettavista sopimusehdoista säädetään osittain laissa ja osittain sovitaan alan toimijoiden kesken. Alan keskinäisessä sopimisessa keskeinen rooli on sähkö- ja kaukolämpö alaa edustavalla Energiateollisuus ry -etujärjestöllä. Tämä dokumentti on kirjoitettu Energiateollisuus ry:n ohjeiden 1, sähkömarkkinalain sekä sen nojalla säädettyjen asetusten perusteella. Tärkeimmät säädetyt asetukset ovat "Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta" (mittausasetus) sekä "Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta" (sanomaliikenneasetus). Dokumentissa on myös hyödynnetty sähkön vähittäismarkkinoiden sopimuksiin olemassa olevia yleisiä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja, jotka ovat saatavilla järjestön kotisivuilta 1. Kaikki osapuolten sisäiset prosessit, kuten mittaustietojen keruu mittalaitteelta, ja muut kuin sähkön vähittäismarkkinoihin liittyvät prosessit on jätetty tämän kuvauksen ulkopuolelle. Johtoajatuksena on ollut kuvata vain ne prosessit, joilla on merkitystä sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolten välisen tiedonvaihdon sekä tulevan datahubin kannalta. 1 saatavilla tai linkki löytyy

14 14 (135) 1.1 Taustaa Tämän dokumentin laatimista ennen ja sen aikana on perehdytty edellä mainittujen ohjeiden ja lainsäädännön lisäksi myös seuraaviin dokumentteihin: Fingridin "Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta", väliraportti ja loppuraportti [3] [4] ebix -järjestön Euroopan laajuiseen sähkön vähittäismarkkinoiden elektronisen tiedonvaihdon harmonisointiin tähtääviin dokumentteihin (saatavilla NordREGin tilaamaan ja Nordic Ediel Groupin laatimaan Pohjoismaiden sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessien harmonisointiin tähtäävään "Business Requirement Specification for a Harmonised Nordic Retail Market" -dokumenttiin ja muihin samaan aiheeseen liittyviin dokumentteihin, jotka ovat saatavilla NordRegin sivustoilta Statnettin (Norja) datahubin määrittelyihin (saatavilla Energinet.dk:n (Tanska) datahubin määrittelydokumentteihin (saatavilla 1.2 Valittu kuvaustapa Tässä dokumentissa on päädytty käyttämään varsinkin tietoteknisten sovellusten kehityksessä mutta myös liiketoimintaprosessien mallintamisessa yleisesti käytettyä UML-notaatiota. Vaihtoehtona olisi ollut käyttää esimerkiksi UML:ään perustuvaa puhtaasti liiketoimintaprosessien kuvaamiseen tarkoitettua vuokaaviopohjaista BPMN (Business Process Model and Notation) -notaatiota. Syynä valintaan on UML:n monipuolisemmat kaaviomahdollisuudet (luokkakaaviot, sekvenssikaaviot, jne.) ja se, että myös ebix, NordReg, Statnett ja Energinet.dk ovat käyttäneet omissa määrittelyissään UML:ää. UML:n valintaa suosii myös notaation yleisyys ja tunnettuus sekä UML-mallinnusohjelmien kehittyneisyys. Ajatuksena myös on, että projektissa syntynyttä UML-mallia voidaan mahdollisesti hyödyntää edelleen datahubin määrittelyissä ja hankinnassa.

15 15 (135) 2 LUKU- JA TULKINTAOHJE Tässä luvussa kerrotaan miten tämän dokumentin prosessikuvaukset on rakennettu ja annetaan vinkkejä ja neuvoja dokumentin lukemiseen ja tulkitsemiseen. Luvussa on myös annettu lyhyt johdanto UML-kaavioiden tulkitsemiseen. 2.1 Sanomaliikenneprosessien kuvaus Prosessi on aina käyttöpaikkakohtainen (pois lukien taseselvitysprosessit). Jokaiselle prosessille on tehty prosessikuvaus alla olevan taulukon mukaisesti. Kuvauksen riviä ei kirjoiteta, jos prosessiin ei liity kyseessä olevaa ominaisuutta, kuten poikkeuksia. Prosessikuvaus Määritelmä Esiehdot Alkaa, kun Päättyy, kun Jälkiehdot Poikkeukset Peruutukset Liittyvät prosessit Keskeyttävät prosessit Huomioita Tiivistelmä prosessin tarkoituksesta. Kertoo missä tilassa tiettyjen tietojen tulee olla, että prosessi voidaan käynnistää. Prosessin alkamisen laukaiseva tapahtuma Tapahtuma, jonka myötä prosessi päättyy. Kertoo missä tilassa tiettyjen tietojen tulee olla, kun prosessi päättyy onnistuneesti. Tapaukset, joissa prosessin suoritus ja jälkiehdot poikkeavat prosessin normaalikulkuun nähden Kuvaus siitä, kuinka jo aloitettu prosessi voidaan keskeyttää ennen aikaisesti Prosessit, jotka liittyvät kuvattuun prosessiin tavalla tai toisella Lista prosesseista, jotka keskeyttävät kuvatun prosessin kulun. Mahdollisia prosessin kulkuun vaikuttavia asioita Alla olevassa kuvassa on vielä selvennetty, mihin yllä olevan taulukon kohdat sijoittuvat prosessin suorituksessa. Prosessin vaihtoehtoiset kulut on kirjattu pääasiassa prosessin kulku -osioihin.

16 16 (135) Prosessin yleiskuvauksen jälkeen esitetään prosessin kulku sekvenssikaaviolla ja sitä selittävällä taulukolla. Tämän jälkeen esitetään vielä yhteenvetona rooleittain kaikki ne tiedot, jotka prosessin loppuun mennessä on päivitetty vastaavien osapuolten järjestelmiin. 2.2 Sanomakuvaukset 2.3 UML PRODAT-sanomissa välitettävät sanomat ja niiden tietokentät löytyvät luvusta 10. Sanomakuvaukset suositellaan tulostettavaksi erikseen ja luettavaksi rinnan prosessikaavioiden kanssa. Tässä dokumentissa liiketoimintaprosessien kuvaamisessa on käytetty vuokaavioita (UML:ssä activity diagram). Sanomaliikenneprosessien yleiskuvauksessa on käytetty käyttötapauskaavioita (use case diagram), prosessien kulut on esitetty sekvenssikaavioina (sequence diagram) ja sanomien tietosisällöt ja muut tietomallien kuvaukset on kuvattu luokkakaavioilla (class diagram).

17 17 (135) Dokumenttia tulkittaessa tulee muistaa, että vaikka UML-notaatio on pitkälti standardoitu, ei tämä tarkoita kuitenkaan sitä, että UML-mallit olisivat täysin vapaat tulkinnasta. Suuria kokonaisuuksia voidaan aina mallintaa eri näkökulmista ja UML:ää käytetään yleisesti hyvin moniin eri käyttötarkoituksiin (esim. ohjelmistokehitys vs. liiketoimintaprosessit), jotka vaativat erilaista tulkintaa. Varsinkin yksittäinen kaaviokuva voi parhaimmillaan esittää vain osan taustalla olevasta kokonaisuudesta. Vaihtoehtoisia tapoja esittää jokin asia on myös paljon ja väkisinkin tulkinnan varaa aina jää. Tässä dokumentissa ei ole pyritty mahdollisimman suureen oikeaoppisuuteen UML:n teknisen määrittelyn näkökulmasta, vaan luoda mahdollisimman havainnolliset ja helposti ymmärrettävät esitykset. Tämän dokumentin kaavioiden ja sähkön vähittäismarkkinoiden mallinnuksen luomiseen on käytetty MagicDraw-ohjelmistoa (No Magic, Inc.), joka on sama kuin NordREGin harmonisointiprojektissa ja ebix:ssä käytetty ohjelmisto. Alla löytyy lyhyt johdanto UML-kaavioiden tulkintaan. Lisää UML-tietoutta löytyy Internetistä varsinkin englanninkielellä. Tämän dokumentin työstämisessä on esimerkiksi käytetty Wikipediaa 1 sekä Lisää tietoa sekä linkki viralliseen UML-dokumentaatioon on löydettävissä myös UML:n kehitystä hallinnoivan Object Management Group:n UML-sivustolta Yleiset merkintätavat << >>-merkkien sisään kirjoitettu teksti on ns. stereotyyppi, jonka tarkoitus on tarkentaa mallinnettavan kohteen (esim. entiteetti tai yhteys) tyyppiä. Stereotyyppejä on tässä dokumentissa pyritty käyttämään mahdollisimman havainnollisesti, jotta ne selittäisivät itse itsensä. Minkälainen tahansa viiva mallinnettavien kohteiden välillä tarkoittaa jonkinlaista yhteyttä. Tässä dokumentissa käytetyt yhteydet on määritetty alla olevassa taulukossa. Assosiaatio Määritelmä Yleistys: kärjen päässä oleva kohde on yleistys toisen pään lähteestä. Assosiaatio: kohteiden välillä oleva yhteys, jolla on vastine todellisuudessa. Mahdollinen nuoli viivan päässä tarkoittaa tässä dokumentissa mihin suuntaan yhteyden nimi (esim. "sisältää") luetaan. Vahva koostumus: ruuduttomassa päässä oleva entiteetti on olennaisesti osa ruudullisen pään entiteettiä. Esimerkiksi asiakastiedot ovat kiinteä osa sopimusta

18 18 (135) Riippuvuus: Lähde on jollain tapaa riippuvainen kohteesta. Tätä yhteystyyppiä käytetään tässä dokumentissa aina tarkentavan tekstin tai stereotyypin kanssa Käyttötapauskaaviot Käyttötapauskaavioiden tarkoitus on kertoa mitkä toimijat (engl. Actor) osallistuvat prosessin suoritukseen sekä mahdolliset yhteydet aliprosesseihin. Toimijalla tarkoitetaan prosessiin osallistuvaa osapuolta ja sitä kuvataan tikku-ukolla. Alla on esimerkki muuttoprosessista. Muuttoon osallistuvat toimijat (käyttöpaikan) uusi myyjä, jakeluverkonhaltija sekä nykyinen myyjä. Muuttoprosessi koostuu aliprosesseista Sisäänmuutto ja Poismuutto, jotka edelleen sisältävät aliprosesseja. Stereotyyppi include tarkoittaa sitä, että kohdeprosessi sisältyy aina lähdeprosessiin. Stereotyyppi extend taas tarkoittaa sitä, että lähdeprosessi sisältyy kohdeprosessiin vain tiettyjen ehtojen vallitessa Luokkakaaviot Luokkakaaviot koostuvat ns. entiteeteistä, niiden välisistä suhteista sekä entiteettien sisältämistä tiedoista. Entiteetti edustaa tiettyä fyysistä tai loogista (tieto)kokonaisuutta. Esimerkkejä entiteeteistä ovat käyttöpaikka ja myyntisopimus. Alla löytyvässä kuvassa on esitetty esimerkkinä sanomaliikenteessä esiintyvät entiteetit.

19 19 (135) Entiteettien nimet on kirjoitettu paksunnettuna entiteettiä kuvaavan laatikon ylälaidassa. Nimen alla olevan viivan alapuolelta löytyvät entiteetin attribuutit eli tietokentät. Attribuuttien perässä olevat hakasulkeet määrittävät attribuutin moninaisuuden eli tiedon siitä, kuinka monta arvoa tietokenttä voi tai tulee sisältää. Esimerkiksi [0..1] tarkoittaa, että kenttä on valinnainen (tai vain tietyissä tilanteissa pakollinen) ja [1] tarkoittaa, että arvo on pakollinen. Jos arvoja voi olla määrittämättömän monta, käytetään tähän tarkoitukseen *- merkkiä. Samanlaista merkintää käytetään myös entiteettien välisten yhteyksien kuvaamisessa. Alla olevan kuvan mukaisesti esimerkiksi käyttöpaikalle ei välttämättä ole myyntisopimusta. Tämä on merkitty kirjoittamalla 0..1 näiden kahden entiteetin välisen yhteyden myyntisopimuksen päähän. Jos yhteyden päähän ei ole erikseen kirjoitettu arvoa moninaisuudelle, on moninaisuus oletusarvoisesti Sekvenssikaaviot Sekvenssikaavioilla esitetään prosessin kulkua ja erityisesti toimijoiden välistä tiedonvaihtoa. Vaaka-akselille sijoitetaan prosessin eri roolit ja pystyakselilla kulkee aika. Tässä dokumentissa jokainen roolien välinen tiedonvaihto on numeroitu. Lähtökohtaisesti sanomat tapahtuvat ajallisesti numerojärjestyksessä. Tästä voidaan kuitenkin poiketa käyttämällä alisekvenssejä. Tässä dokumentissa käytetyt alt-, par-, opt ja loop-alisekvenssit on selitetty jäljempänä. kuvaajissa {}-sulkujen sisällä olevat aikarajat ovat vuorokausia, jollei toisin kuvaajassa erikseen mainita; {}-sulkujen sisällä käytetään merkintätapaa {aikaisintaan..viimeistään} HUOM! on myös mahdollista, että vain toinen näistä aikarajoista on määritetty. Jos aikaisintaan tai viimeistään rajaa ei ole ilmoitettu, vastaavaa sitovaa aikarajaa ei ole;

20 20 (135) aikarajoissa negatiiviset luvut tarkoittavat aikaa ennen toimituksen alkua sekä sopimusmuutoksen tai muun muutoksen voimaantuloa ja positiiviset luvut vastaavasti aikaa näiden jälkeen. Vaihtoehtoiset kulut Sekvenssikaaviossa prosessin vaihtoehtoiset kulut kuvataan alt (alternative)- alisekvenssillä. Toteutuva kulku riippuu ennalta määritetyistä ehdoista. Yllä olevassa esimerkissä hakasulkeiden sisään kirjoitetun ehdon täyttyessä osapuoli 1 lähettää viestin 1 osapuolelle 2. Muussa tapauksessa osapuoli 2 lähettää viestin 2 osapuolelle 1. Huomioitavaa on, että katkoviivan molemmilla puolilla voi olla enemmän kuin yksi sanoma. Valinnainen kulku

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma KSS VERKKO Toimenpideohjelma 1 (6) Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 1 Johdanto 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT 2 (6) 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen tasehallinta... 3 3 Tasevastaavan sähkötaseen tasapaino

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta.

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta. SÄHKÖLIITTYMÄN LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN Yleistä Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä sovelletaan sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (LE14). Niitä täydentävät nämä liittymismaksuperusteet.

Lisätiedot

Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy. Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma

Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy. Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma Arto Gylén 22.4.2014 PKS Sähkönsiirto Oy Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma Sisällys 1. JOHDANTO 2. TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat

LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat tietojen yksittäinen tieto tiedon jakeluverkon asiakkaan pääryhmä / haltija haltija kategoria

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Liittymien hinnoitteluperiaatteet

Liittymien hinnoitteluperiaatteet OULUN SEUDUN SÄHKÖ Verkkopalvelut Oy Liittymien hinnoitteluperiaatteet Käytössä 01.6.2009 alkaen Y:\Johtoryhmä\Hinnat\2009liittymähinnoitteluperiaate OSSV OY 1-vaihemuutos2.doc A. Yleistä sähköliittymistä

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS Luonnos 2.12.2015 2 Sopijapuolet Joensuun Vesi -liikelaitos Y-tunnus 0242746-2 Muuntamontie 5 80100 Joensuu Kontiolahden

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

DATAHUBIN MERKITYS JAKELUVERKONHALTIJALLE

DATAHUBIN MERKITYS JAKELUVERKONHALTIJALLE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Kaapo Lindholm DATAHUBIN MERKITYS JAKELUVERKONHALTIJALLE CASE: VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY

Lisätiedot

Liittymismaksuhinnasto alkaen

Liittymismaksuhinnasto alkaen Liittymismaksuhinnasto 1.9.2014 alkaen Pienjänniteliittymismaksut Pj-liittymän hinnoittelussa on käytössä niin sanottu vyöhykehinnoittelu. Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %). Vyöhykehinnoittelua

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen 1 Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen Pasi Lintunen Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Yleistä taseselvityksestä Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinatoimijoiden

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 / 6 KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 Yleistä KENET Oy jakeluverkon haltijana noudattaa yleisiä liittymisehtoja (Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot LE 05, Alueverkon

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

1 (15) Sopimus on 100 % alkuperätakuin varmennettua vesisähköä. Sähkön myyntihinta on kiinteä sopimuskauden ajan.

1 (15) Sopimus on 100 % alkuperätakuin varmennettua vesisähköä. Sähkön myyntihinta on kiinteä sopimuskauden ajan. 1 (15) SOPIMUSEHDOT Sopimus on 100 % alkuperätakuin varmennettua vesisähköä. Sähkön myyntihinta on kiinteä sopimuskauden ajan. Sopimus astuu voimaan jakeluverkon haltijan Helenille ilmoittaman alkupäivän

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTYMISEHDOT

SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTYMISEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTYMISEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat LE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi 1.

Lisätiedot

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen Päästökaupan ajankohtaispäivä 14.4.2015 Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen Päästölupien peruutukset: Yleistä Päästöluvan peruuttamisen

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON LIITTYMISEHDOT TLE05

SÄHKÖNTUOTANNON LIITTYMISEHDOT TLE05 1(6) Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTUOTANNON LIITTYMISEHDOT TLE05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä sähköntuotannon liittymisehdot (TLE 05) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Datahub-tapahtumat tekninen kuvaus

Datahub-tapahtumat tekninen kuvaus Datahub-tapahtumat tekninen kuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 13 1.1 Yleistä... 13 2 Yleiset rajapintamääritykset... 14 2.1 Nimiavaruus (namespace)... 14 2.2 Versiointi... 15 2.2.1 Sanomaversio...

Lisätiedot

Finkraft Oy:n sähkönmyyntiehdot:

Finkraft Oy:n sähkönmyyntiehdot: Finkraft Oy:n sähkönmyyntiehdot: Sähköntoimitus alkaa sovittuna päivänä ja jatkuu mainituin ehdoin, mikäli asiakas ei kahden (2) viikon kuluessa virallisen vahvistuksen lähettämispäivämäärästä ilmoita

Lisätiedot

1 (15) Lämmityssähkö-sopimus on 100 % alkuperätakuin varmennettua vesisähköä. Sähkön myyntihinta on kiinteä sopimuskauden ajan.

1 (15) Lämmityssähkö-sopimus on 100 % alkuperätakuin varmennettua vesisähköä. Sähkön myyntihinta on kiinteä sopimuskauden ajan. 1 (15) LÄMMITYSSÄHKÖ SOPIMUSEHDOT, ENNAKKOTILAAJAN ETUHINTA Lämmityssähkö-sopimus on 100 % alkuperätakuin varmennettua vesisähköä. Sähkön myyntihinta on kiinteä sopimuskauden ajan. Lämmityssähkö-sopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Lintunen 2 Vuoden 2010 lopulla tasevastaavapäivillä... Selvitettiin taustatekijöitä ja syitä projektin käynnistämiselle.

Lisätiedot

Sähkön liittymismaksut, hinnasto alkaen

Sähkön liittymismaksut, hinnasto alkaen Sähkön liittymismaksut, hinnasto 1.1.2015 alkaen Yleistä Outokummun Energia Oy noudattaa sähköverkkoon liittymisessä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkön käyttöpaikkojen liittymisen ehtoja LE 2014

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ MITTAUKSESTA... 7 1.1 LAISSA JA ASETUKSISSA ANNETUT VELVOITTEET MITTAUKSELLE... 7 1.1.1 Sähkömarkkinalaki (588/2013)... 7 1.1.2

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden menettelytapa- ja sanomaliikenneohje

Sähkön vähittäismarkkinoiden menettelytapa- ja sanomaliikenneohje Sähkön vähittäismarkkinoiden menettelytapa- ja sanomaliikenneohje 15.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 MÄÄRITELMÄT... 7 1. YLEISTÄ... 11 1.1. MENETTELYOHJEEN TARKOITUS... 11 1.2. ENERGIATEOLLISUUDEN

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa Ohje 1 (5) Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa Tämä ohje koskee jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupaa ja suljetun jakeluverkon sähköverkkolupaa sekä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot