Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit"

Transkriptio

1 Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS

2 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet Johdanto Taustaa Valittu kuvaustapa Luku- ja tulkintaohje Sanomaliikenneprosessien kuvaus Sanomakuvaukset UML Yleiset merkintätavat Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot Liiketoiminta-alueen määrittely Roolit Tietojoukot Roolimalli Sopimukset Liittymissopimus Sähköverkkosopimus Sähkönmyyntisopimus Sähköntoimitussopimus Sähköntoimituksen edellytykset Liittymän ylläpitosopimus Sopimusten solmiminen ja voimassaolo Vakuudet Sopimusten peruutusehdot Luottamuksellisuus- ja salassapitovelvoite Pientuotanto Taustasopimukset... 30

3 3 (135) 3.5 Käyttöpaikat Kiinteistön sisäisen sähköverkon käyttöpaikat Saneerauskohteet Vakiokulutuskohteet Tilapäiset käyttöpaikat Salassa pidettävät käyttöpaikan asiakastiedot Sähkön vähittäismarkkinoiden prosessit Prosessikartta Sähköntoimituksen aloittaminen käyttöpaikalle Käyttöpaikkatunnuksen selvittäminen Myyntisopimus asiakkaan uudelle käyttöpaikalle Myyntisopimus asiakkaan nykyiselle käyttöpaikalle Sähköntoimituksen päättäminen käyttöpaikalle Myyntisopimuksen päättäminen Verkkosopimuksen päättäminen Mittaus Mittarit ja mittausrekisterit Etäluenta Tuntimittaus Lukemamittaus Mittauspalveluiden aikajaotus Kuormien ohjaus Erikoiskohteet Mittaustietojen validointi ja arviointi Mittausprosessi Laskutus Aikavyöhykejako Sähköverot Yhteis- tai erillislaskutus Arvio- ja lukemaperusteinen laskutus Laskutuksen korjaukset Katkaisut ja kytkennät Sopimusten purku... 53

4 4 (135) Kytkentäprosessi Katkaisut ja kytkennät myyjän pyynnöstä Katkaisut- ja kytkennät jakeluverkonhaltijan oikeuksien perusteella Katkaisut- ja kytkennät asiakkaan pyynnöstä Muutokset Jakeluverkonhaltijan taseselvitys Tyyppikuormituskäyrämenettely Tasoituslaskenta Tasevirheiden käsittely Myyjien sähkönhankinta ja taseselvityksen tarkistukset Sanomaliikenne PRODAT ja MSCONS Yleiset säännöt Päivämäärät sanomissa APERAK-sanomat Eräajokäsittely Pientuotantoa koskevan sanomaliikenteen yleiset periaatteet Sanomien reititys Nykyisen sanomaliikenteen tietomalli Otsikko-/viitetiedot Syykoodi Tapahtuman viite Käyttöpaikka Käyttöpaikkatunnus, jakeluverkontunnus ja maatunnus Aikavyöhykejaon tunnus Kuormitusmallin tunnus Laskutustapa Osoitetiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka) Sulakekoko Vuosikäyttöarvio ja tase-energiaennuste Sopimustiedot (verkkosopimus tai sähkönmyyntisopimus) Myyjän sopimustunnus ja myyjän tunnus... 70

5 5 (135) Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Laskutusperuste Asiakastiedot Henkilötunnus Nimi Osoitetiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa) Puhelinnumero Mittarin tiedot Mittarin numero Laskurikapasiteetti Lukemakerroin Mittauslukematiedot Alkulukema Loppulukema Luentaväli alkaa/päättyy Mitattu Tase-energia Kytkentätiedot Tapahtumapäivämäärä Tuntimittaus Jakeluverkonhaltijan sanomaliikenneprosessit Jakeluverkonhaltijan ilmoitus asiakkaan poismuutosta Ilmoitus mittauslukemista, tase-energioista ja vuosikäyttöarvioista Tuntimittaustietojen ilmoitus (MSCONS) Verkkopalvelun katkaisu ja kytkentä jakeluverkonhaltijan laskun johdosta Ilmoitus käyttöpaikan tietojen muuttumisesta Myyjän sanomaliikenneprosessit Asiakkaan sisäänmuutto Asiakkaan poismuutto Myyjän vaihto Toimituksen aloituksen peruuttaminen... 98

6 6 (135) 8.5 Ilmoitus laskutustavan muutoksesta toimituksen aikana Sähköntoimituksen katkaisu ja kytkentä myyjän pyynnöstä Ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä Tunnistettuja tarpeita Käyttöpaikan kytkentätilanteen ilmoittaminen myyjälle Muuttojen peruuttaminen Sähköliittymän tietojen ilmoittaminen Aikavyöhykejaon tarkempi ilmoittaminen Asiakastietojen ilmoitus myyjältä verkolle PRODAT-sanomien kuvaukset Yhteenveto sanomista Z03[1] Toimituksen aloitusilmoitus Z03[14] Sisäänmuuttoilmoitus Z03[C] Toimituksen alkaminen, peruutusilmoitus Z04[1] Positiivinen kuittaus (toimituksen aloitus / myyjänvaihto / muutto) Z04[N] Negatiivinen kuittaus (toimituksen aloitus / myyjänvaihto) Z05[1] Ilmoitus toimituksen päättymisestä nykyiselle myyjälle Z05[14] Ilmoitus asiakkaan poismuutosta Z05[C] Myyjänvaihdon peruutus Z06[10] Aikavyöhykejaon tunnuksen muutos Z06[11] Laskutustavan tai laskutusperusteen muutos Z06[13] Sulaketiedon muutos Z08[1] Toimituksen päättymisilmoitus / positiivinen kuittaus myyjänvaihdolle Z08[2] Takaisinkytkentäpyyntö Z08[9] Katkaisupyyntö Z08[14] Poismuuttoilmoitus Z08[N] Negatiivinen kuittaus myyjänvaihdolle Z09[1] Myyjän ilmoitus laskutustavan muutoksesta Z10[7] Mittarin tai mittaustavan muutos toimituksen aikana Z10[12] Mittarin tai mittaustavan muutos + alkulukema Z11[1] Toimituksen alkulukemat Z11[2] Takaisinkytkentähetken lukemat

7 7 (135) Z11[3] Toimituksen loppulukema Z11[5] Laskutuslukemat Z11[6] Välilukemat Z11[9] Katkaisuhetken lukemat Lähdeluettelo

8 8 (135) MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET Tämän luvun lisäksi luvussa 3 on määritelty toimialalla toimivat roolit ja olennaisimmat tietokokonaisuudet (kuten käyttöpaikka tai verkko) sekä tarkemmat kuvaukset sähkön vähittäismarkkinoilla tehdyistä sopimuksista ja käyttöpaikoista. Luvussa 5 on määritetty sähkön vähittäismarkkinoiden sanomaliikenteessä käytettyjen tietokokonaisuuksien tietosisältö (kuten vuosikäyttöarvio tai taseenergiaennuste). Alla olevat määritelmät on pääosin otettu Energiateollisuuden ohjeista ja suositelluista myynti- ja verkkosopimusehdoista. APERAK. EDIFACT-sovelluskuittaussanoma, joka on tarkoitettu sovellustason kuittaukseen ja mahdollisiin virheilmoituksiin. Jos vastaanottajan sovellus on hylännyt vastaanotetun sanoman virheellisenä, APERAK-sanomalla ilmoitetaan virheen syy lähettäjälle. Positiivisessa tapauksessa tiedetään lähetetyn sanoman menneen huomautuksitta vastaanottavaan sovellukseen. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtoratkaisu. EDIEL. Pohjoismaisen Eliel Forumin kehittämä sähköalan sanoma- ja tiedonvaihtomäärittely (http://www.ediel.org). Sen toimintaa jatkaa ebix. ebix. European forum for energy Business Information exchange. Eurooppalainen järjestö, joka kehittää energia-alan tiedonvaihtoa. ET. Energiateollisuus ry. HNR BRS (Business Requirements Specifications for a Harmonized Nordic Retail Market). Tällä tarkoitetaan tiedonvaihtoon liittyviä liiketoimintavaatimuksia Pohjoismaiden vähittäismarkkinoiden harmonisoimiseksi, jotka Pohjoismaisten energia-alan regulaattoreiden yhteistyöelimen NordREG:n käynnistämässä projektissa Nordic Ediel Group (NEG) määritellään yhteistyössä toimialan edustajien kanssa. Jakeluverkonhaltija tai verkonhaltija, JVH. Yhteisö tai yhtiö, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa. Käyttöpaikkarekisteri. Sähkön vähittäismarkkinoiden yhteisesti käyttämä tietojärjestelmä, jossa hallinnoidaan käyttöpaikkojen tietoja. Liiketoimintaprosessi. Joukko toisiinsa liiketoimintaan liittyviä tehtäviä, joita tehdään määritellyn tavoitteen, esimerkiksi asiakkaan myyjän vaihdon, saavuttamiseksi Liittymissopimus. Verkonhaltijan ja jakeluverkkoon liitetyn sähkönkäyttöpaikan (esim. kiinteistön tai rakennuksen) omistajan tai haltijan (liittyjän) välinen sopimus, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittämistä verkkoon ja liittymän sähkönkäyttömahdollisuuden ylläpitoa.

9 9 (135) Lukema (tai mittauslukema). Kumulatiivinen mittauslaitteiston rekisteröimä lukema. Läpilaskutus. Toimenpide, jossa jakeluverkonhaltija laskuttaa myyjältä asiakkaan verkkopalvelumaksut, jotka myyjä edelleen laskuttaa asiakkaalta. (Markkina)prosessi. Tässä dokumentissa kuvattu sähkömarkkinaosapuolten välinen liiketoimintaprosessi, johon liittyy osapuolten välistä tiedonvaihtoa. Prosesseja ovat sopimusprosessit, kuten muutot ja myyjänvaihdot sekä mittaustiedon toimitus ja taseselvitys. MSCONS. Metered services consumption report message. EDIFACT-sanoma, jota käytetään muun muassa tuntitietojen välittämiseen. NordREG (Nordic Energy Regulators) on pohjoismaisten energiaregulaattoreiden vapaaehtoinen yhteistyöorganisaatio. Sillä on vuosittain vaihtuva kiertävä puheenjohtajuus. NordREG-yhteistyöllä edistetään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittämistä ja muodostetaan yhteisiä kantoja ja näkemyksiä eurooppalaisessa yhteistyössä esitettäviksi. Operaattori. Tiedonvaihdon käytännön toteuttaja, jonka kanssa jakeluverkonhaltija tai myyjä on tehnyt sopimuksen sanomien välittämisestä. Pientuotanto. Tarkoitetaan voimalaitoksen tai usean voimalaitoksen muodostamaa kokonaisuutta, jonka teho on enemmän kuin 50 kva mutta enintään 2 MVA. Kohteista, joissa on tuotantoa yli 1 MVA, perustetaan tuotantoverkko. Poismuuttokohde. Käyttöpaikka, josta asiakas on muuttamassa pois. PRODAT-inhouse. PRODAT-sanomien rajapinnan kuvaus PRODAT-sanomat. EDIFACT-sanomat, jotka on kehitetty sähköyhtiöidenkäyttöpaikkatietojen välittämiseen. PRODAT sanoma (esim. Z03[1]) muodostuu tietystä sanomatyypistä (Z03) ja tarkemman käyttötarkoituksen ilmaisevasta syykoodista ([1]). Rajapistemittaus on kahden sähköverkon rajalla oleva mittaus, jonka tuntiarvoa käytetään sähkötaseiden selvittämisessä. Sanomaliikenneprosessi. Prosessi, jossa tiettyyn liiketoimintaprosessiin liittyvä tiedonvaihto toteutetaan pitkälle automatisoidun sanomaliikenteen avulla. Sisäänmuuttokohde. Käyttöpaikka, jonne asiakas on muuttamassa. Sopimuksen irtisanominen. Sopimuksen toisen osapuolen suorittama irtisanominen sopimuksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Sopimuksen purkaminen. Yksipuolinen sopimuksen välitön purkaminen toisen osapuolen sopimusrikkomuksen tai muun purkamiseen oikeuttavan tapahtuman johdosta.

10 10 (135) Sähkömarkkinaosapuolella tarkoitetaan käyttöpaikan sähkönmyyjää, toimitusvelvollista myyjää, jakeluverkonhaltijaa tai jonkin edellä mainitun avointa toimittajaa tai tasevastaavaa. Sähkönmyyjä (tai myyjä). Henkilö, yhteisö tai yhtiö, joka myy sähköä tai ostaa (tässä yhteydessä asiakkaan pientuotannon) sähköä. Sähkönmyyntisopimus. Sopimus, jolla asiakas ostaa ja myyjä myy sähköenergiaa. Sähkön vähittäismyyntinä pidetään sähkön myyntiä jakeluverkon kautta välittömästi sähkön käyttäjille tai välillisesti käyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen verkon kautta. Sähkönostosopimus. Sopimus, jolla asiakas myy ja myyjä ostaa asiakkaan pientuotannon sähköenergiaa. Sähköntoimitussopimus. Sähköntoimitussopimus on sellainen myyjän ja asiakkaan välinen sopimus, jossa myyjä ottaa vastattavakseen myös verkkopalvelusta. Myyjä sopii tarvittaessa verkkopalvelusta jakeluverkonhaltijan kanssa. (Sähkön)toimitus. Tarkoitetaan sähkön myyntiä käyttöä tai jälleen myyntiä varten. Sähkötuote on sähkönmyynnissä käytettävä palvelukokonaisuus. Sähköverkkosopimus (verkkosopimus). Jakeluverkonhaltijan ja asiakkaan välinen sopimus, joka koskee asiakkaan tarvitsemaa verkkopalvelua. Taseselvitys. Tarkoittaa kunkin taseselvitysjakson aikana toteutuneiden sähkökauppojen selvittämistä, jonka tuloksena saadaan kunkin sähkömarkkinoiden osapuolen sähkötase ja tasepoikkeama. Taseselvitysikkuna. Aika, jonka sisällä sähköntoimituslukemiin voidaan tehdä muutoksia ennen sähkötaseiden sulkeutumista. Kirjoitushetkellä taseselvitysikkuna on 14 vuorokautta toimituksesta. Tasesähköyksikkö. Fingrid Oyj:n Suomen kansallisesta taseselvityksestä vastaava yksikkö. Tasoituslaskenta. Laskenta, jossa selvitetään sähkötaseeseen kuormituskäyrämenettelyllä viedyn energian ja mittauksessa todetun energian erotus. Laskennan toteutuksesta vastaa JVH. JVH laskuttaa tai hyvittää myyjää laskennan perusteella. Tuntilukema on mittalaitteen mittaama ja rekisteröimä kumulatiivinen lukema kullekin tasatunnille, joka ei huomio esim. kaksiaikatuotteiden kahta erillistä lukemaa. Tuntimittaus. Tarkoittaa tunneittain tapahtuvaa sähkön määrän mittausta ja tämän mittaustiedon rekisteröintiä mittauslaitteiston muistiin.

11 11 (135) Tuntimitattu käyttöpaikka. Käyttöpaikka, jonne asennettu energiamittari rekisteröi ja toimittaa eteenpäin tuntimittauslukemia. Tuntitieto. Tuntimittaukseen liittyvä tieto, joka sisältää aikaleiman, mittausarvon sekä statustiedon. Tuntitiedon status. Tuntitiedolle merkitty status kertoo mittauksilla kerätyn tiedon luotettavuuden tiedon vastaanottajalle. Tuntitiedolle käytettäviä statuksia ovat puuttuva, epävarma, arvioitu, OK ja korjattu OK. Kaksi ensiksi mainittua tuntitiedon statusta ovat heikkoja statuksia ja kolme jälkimmäistä vahvoja statuksia. Tyyppikuormituskäyrämenettely, kuormituskäyrämenettely. Tyyppikuormituskäyrämenettelyllä tarkoitetaan valtakunnallista laskentamallia, jossa hyödynnetään kunkin käyttäjätyypin tyypillistä kulutusjakautumaa ja jonka avulla JVH:n laatimasta edellisen vuoden sähkönkäyttöön perustuvasta vuosikäyttöarviosta lasketaan pienkäyttäjän tuntienergiat taseselvitykseen. Validointi. Tarkoittaa etäluettavilta mittalaitteilta kerättyjen mittaustietojen laadun tarkastamista, mikä tehdään yleensä mittaustiedon hallinta- tai luentajärjestelmässä. Tyypillisiä tarkastuksia ovat muun muassa puuttuvien tietojen toteaminen, negatiivisten arvojen tarkastaminen, ylisuurten tuntitehojen tarkastaminen ja pitkien nolla-arvosarjojen tarkastaminen.

12 12 (135) 1 JOHDANTO Fingrid toteutti vuoden 2014 aikana selvityksen sähkön vähittäismarkkinoihin liittyvän tiedonvaihdon tulevaisuuden ratkaisusta. Selvitys päätyi suosittelemaan datahubin perustamista Suomeen. Työ- ja elinkeinoministeriö käsitteli selvitystä kevään aikana ja päivätyllä kirjeellä ministeriö pyysi Fingridiä käynnistämään selvityksessä kuvatun keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun toteuttamisen. Lisäksi ministeriö pyysi, että vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessien määrittely tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa datahubin valmisteluvaiheessa sekä myös käyttöönoton jälkeen. Fingridin pyynnöstä Energiateollisuus ry nimesi 12 vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon ja liiketoimintaprosessien asiantuntijaa sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden prosessityöryhmiin. Prosessityö jaettiin työryhmien kesken, riippuen siitä kumpi osapuolista käynnistää käsiteltävän prosessin tai on siitä päävastuullinen. Työryhmien jäseniä kannustettiin myös kommentoimaan ja seuraamaan rinnakkaisen työryhmän työtä. Työryhmien kesken voidaan myös järjestää yhteiskokouksia ja yksittäiset jäsenet voivat osallistua rinnakkaisen työryhmän työpajoihin. Sähkönmyyjien prosessityöryhmän jäsenet: Tarja Juntunen, Loiste Sähkönmyynti Oy Kirsi Kuusisto, Helen Oy Vesa Mäkilä, Satapirkan Sähkö Oy; varalla Jari Nykänen, Etelä-Savon Energia Oy (Paikallisvoima ry) Riitta Vaissalo, Fortum Markets Oy Sari Wessman, Jyväskylän Energia Oy (edustaa myös Lahti Energia, Kokkolan Energia, Oulun Energia Oy/Oulun Sähkönmyynti Oy, Kemin Energia Oy, Tornion Energia Oy) Kaisa Ylipeura, Energiapolar Oy Jakeluverkonhaltijoiden prosessityöryhmän jäsenet: Kristian Finell, Herrfors Nät - Verkko Oy Ab (Paikallisvoima ry) Jari Jaakola, Pohjois-Suomen Energiatieto Oy Tiina Leppälahti, Helen Sähköverkko Oy Tomi Mäkelä, Elenia Oy Jari Rusanen, Loiste Sähköverkko Oy Elina Säiläkivi, Caruna Oy Fingridin jäsenet prosessityöryhmissä: Minna Arffman Esa Pietarinen Laura Koskikallio, Talent Base Oy (työpajojen fasilitointi)

13 13 (135) Työryhmät kokoontuivat toukokuussa kick-off päiviin ja kesäkuussa kaksipäiväisiin työpajoihin. Työpajojen perusteella valmisteltiin tämä dokumentti sähkön vähittäismarkkinoiden nykyisistä liiketoimintaprosesseista. Dokumentti viimeisteltiin ennen kesälomia kommentointivalmiiksi toimialalle. Alalta saadut kommentit käsitellään prosessityöryhmien syksyn ensimmäisissä työpajoissa. Tämän jälkeen dokumentti viimeistellään ja julkaistaan Fingridin internet sivuilla. Dokumentti tulee olemana olennainen osa syksyn työtä jolloin työryhmät lähtevät määrittelemään liiketoimintaprosesseja datahub ympäristöön. Työryhmien jäsenet toimivat osaltaan myös tärkeänä linkkinä prosessityön ja toimialan välillä tuoden työskentelyyn alan laajan näkemyksen ja osaamisen. Tämän dokumentin luvussa 2 annetaan yleisiä luku- ja tulkintaohjeita. Tämän jälkeen kuvataan sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoiminta-aluetta luvussa 3. Tämän jälkeen käydään läpi vähittäismarkkinoiden tärkeimmät liiketoimintaprosessit (luku 4). Luvussa 5 on kuvattu prosesseissa käytettäviä sanomia ja sanomanvälityksen yleisiä toimintaohjeita. Nykyisen sanomaliikenteen tietomallin (luku 6) kautta syvennytään sanomaliikenneprosesseihin (luvut 7 ja 8) ja yksittäisten sanomien sisältöihin (luku 10). Luvussa 9 on esitetty työskentelyn aikana havaittuja kehitystarpeita nykyiseen sanomaliikenteeseen. Dokumentin käyttötarkoitus on toimia ensisijaisena lähteenä suunniteltaessa tulevan datahubin toiminnallisia vaatimuksia. Vähittäismarkkinoiden toiminnasta ja sovellettavista sopimusehdoista säädetään osittain laissa ja osittain sovitaan alan toimijoiden kesken. Alan keskinäisessä sopimisessa keskeinen rooli on sähkö- ja kaukolämpö alaa edustavalla Energiateollisuus ry -etujärjestöllä. Tämä dokumentti on kirjoitettu Energiateollisuus ry:n ohjeiden 1, sähkömarkkinalain sekä sen nojalla säädettyjen asetusten perusteella. Tärkeimmät säädetyt asetukset ovat "Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta" (mittausasetus) sekä "Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta" (sanomaliikenneasetus). Dokumentissa on myös hyödynnetty sähkön vähittäismarkkinoiden sopimuksiin olemassa olevia yleisiä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja, jotka ovat saatavilla järjestön kotisivuilta 1. Kaikki osapuolten sisäiset prosessit, kuten mittaustietojen keruu mittalaitteelta, ja muut kuin sähkön vähittäismarkkinoihin liittyvät prosessit on jätetty tämän kuvauksen ulkopuolelle. Johtoajatuksena on ollut kuvata vain ne prosessit, joilla on merkitystä sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolten välisen tiedonvaihdon sekä tulevan datahubin kannalta. 1 saatavilla tai linkki löytyy

14 14 (135) 1.1 Taustaa Tämän dokumentin laatimista ennen ja sen aikana on perehdytty edellä mainittujen ohjeiden ja lainsäädännön lisäksi myös seuraaviin dokumentteihin: Fingridin "Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta", väliraportti ja loppuraportti [3] [4] ebix -järjestön Euroopan laajuiseen sähkön vähittäismarkkinoiden elektronisen tiedonvaihdon harmonisointiin tähtääviin dokumentteihin (saatavilla NordREGin tilaamaan ja Nordic Ediel Groupin laatimaan Pohjoismaiden sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessien harmonisointiin tähtäävään "Business Requirement Specification for a Harmonised Nordic Retail Market" -dokumenttiin ja muihin samaan aiheeseen liittyviin dokumentteihin, jotka ovat saatavilla NordRegin sivustoilta Statnettin (Norja) datahubin määrittelyihin (saatavilla Energinet.dk:n (Tanska) datahubin määrittelydokumentteihin (saatavilla 1.2 Valittu kuvaustapa Tässä dokumentissa on päädytty käyttämään varsinkin tietoteknisten sovellusten kehityksessä mutta myös liiketoimintaprosessien mallintamisessa yleisesti käytettyä UML-notaatiota. Vaihtoehtona olisi ollut käyttää esimerkiksi UML:ään perustuvaa puhtaasti liiketoimintaprosessien kuvaamiseen tarkoitettua vuokaaviopohjaista BPMN (Business Process Model and Notation) -notaatiota. Syynä valintaan on UML:n monipuolisemmat kaaviomahdollisuudet (luokkakaaviot, sekvenssikaaviot, jne.) ja se, että myös ebix, NordReg, Statnett ja Energinet.dk ovat käyttäneet omissa määrittelyissään UML:ää. UML:n valintaa suosii myös notaation yleisyys ja tunnettuus sekä UML-mallinnusohjelmien kehittyneisyys. Ajatuksena myös on, että projektissa syntynyttä UML-mallia voidaan mahdollisesti hyödyntää edelleen datahubin määrittelyissä ja hankinnassa.

15 15 (135) 2 LUKU- JA TULKINTAOHJE Tässä luvussa kerrotaan miten tämän dokumentin prosessikuvaukset on rakennettu ja annetaan vinkkejä ja neuvoja dokumentin lukemiseen ja tulkitsemiseen. Luvussa on myös annettu lyhyt johdanto UML-kaavioiden tulkitsemiseen. 2.1 Sanomaliikenneprosessien kuvaus Prosessi on aina käyttöpaikkakohtainen (pois lukien taseselvitysprosessit). Jokaiselle prosessille on tehty prosessikuvaus alla olevan taulukon mukaisesti. Kuvauksen riviä ei kirjoiteta, jos prosessiin ei liity kyseessä olevaa ominaisuutta, kuten poikkeuksia. Prosessikuvaus Määritelmä Esiehdot Alkaa, kun Päättyy, kun Jälkiehdot Poikkeukset Peruutukset Liittyvät prosessit Keskeyttävät prosessit Huomioita Tiivistelmä prosessin tarkoituksesta. Kertoo missä tilassa tiettyjen tietojen tulee olla, että prosessi voidaan käynnistää. Prosessin alkamisen laukaiseva tapahtuma Tapahtuma, jonka myötä prosessi päättyy. Kertoo missä tilassa tiettyjen tietojen tulee olla, kun prosessi päättyy onnistuneesti. Tapaukset, joissa prosessin suoritus ja jälkiehdot poikkeavat prosessin normaalikulkuun nähden Kuvaus siitä, kuinka jo aloitettu prosessi voidaan keskeyttää ennen aikaisesti Prosessit, jotka liittyvät kuvattuun prosessiin tavalla tai toisella Lista prosesseista, jotka keskeyttävät kuvatun prosessin kulun. Mahdollisia prosessin kulkuun vaikuttavia asioita Alla olevassa kuvassa on vielä selvennetty, mihin yllä olevan taulukon kohdat sijoittuvat prosessin suorituksessa. Prosessin vaihtoehtoiset kulut on kirjattu pääasiassa prosessin kulku -osioihin.

16 16 (135) Prosessin yleiskuvauksen jälkeen esitetään prosessin kulku sekvenssikaaviolla ja sitä selittävällä taulukolla. Tämän jälkeen esitetään vielä yhteenvetona rooleittain kaikki ne tiedot, jotka prosessin loppuun mennessä on päivitetty vastaavien osapuolten järjestelmiin. 2.2 Sanomakuvaukset 2.3 UML PRODAT-sanomissa välitettävät sanomat ja niiden tietokentät löytyvät luvusta 10. Sanomakuvaukset suositellaan tulostettavaksi erikseen ja luettavaksi rinnan prosessikaavioiden kanssa. Tässä dokumentissa liiketoimintaprosessien kuvaamisessa on käytetty vuokaavioita (UML:ssä activity diagram). Sanomaliikenneprosessien yleiskuvauksessa on käytetty käyttötapauskaavioita (use case diagram), prosessien kulut on esitetty sekvenssikaavioina (sequence diagram) ja sanomien tietosisällöt ja muut tietomallien kuvaukset on kuvattu luokkakaavioilla (class diagram).

17 17 (135) Dokumenttia tulkittaessa tulee muistaa, että vaikka UML-notaatio on pitkälti standardoitu, ei tämä tarkoita kuitenkaan sitä, että UML-mallit olisivat täysin vapaat tulkinnasta. Suuria kokonaisuuksia voidaan aina mallintaa eri näkökulmista ja UML:ää käytetään yleisesti hyvin moniin eri käyttötarkoituksiin (esim. ohjelmistokehitys vs. liiketoimintaprosessit), jotka vaativat erilaista tulkintaa. Varsinkin yksittäinen kaaviokuva voi parhaimmillaan esittää vain osan taustalla olevasta kokonaisuudesta. Vaihtoehtoisia tapoja esittää jokin asia on myös paljon ja väkisinkin tulkinnan varaa aina jää. Tässä dokumentissa ei ole pyritty mahdollisimman suureen oikeaoppisuuteen UML:n teknisen määrittelyn näkökulmasta, vaan luoda mahdollisimman havainnolliset ja helposti ymmärrettävät esitykset. Tämän dokumentin kaavioiden ja sähkön vähittäismarkkinoiden mallinnuksen luomiseen on käytetty MagicDraw-ohjelmistoa (No Magic, Inc.), joka on sama kuin NordREGin harmonisointiprojektissa ja ebix:ssä käytetty ohjelmisto. Alla löytyy lyhyt johdanto UML-kaavioiden tulkintaan. Lisää UML-tietoutta löytyy Internetistä varsinkin englanninkielellä. Tämän dokumentin työstämisessä on esimerkiksi käytetty Wikipediaa 1 sekä Lisää tietoa sekä linkki viralliseen UML-dokumentaatioon on löydettävissä myös UML:n kehitystä hallinnoivan Object Management Group:n UML-sivustolta Yleiset merkintätavat << >>-merkkien sisään kirjoitettu teksti on ns. stereotyyppi, jonka tarkoitus on tarkentaa mallinnettavan kohteen (esim. entiteetti tai yhteys) tyyppiä. Stereotyyppejä on tässä dokumentissa pyritty käyttämään mahdollisimman havainnollisesti, jotta ne selittäisivät itse itsensä. Minkälainen tahansa viiva mallinnettavien kohteiden välillä tarkoittaa jonkinlaista yhteyttä. Tässä dokumentissa käytetyt yhteydet on määritetty alla olevassa taulukossa. Assosiaatio Määritelmä Yleistys: kärjen päässä oleva kohde on yleistys toisen pään lähteestä. Assosiaatio: kohteiden välillä oleva yhteys, jolla on vastine todellisuudessa. Mahdollinen nuoli viivan päässä tarkoittaa tässä dokumentissa mihin suuntaan yhteyden nimi (esim. "sisältää") luetaan. Vahva koostumus: ruuduttomassa päässä oleva entiteetti on olennaisesti osa ruudullisen pään entiteettiä. Esimerkiksi asiakastiedot ovat kiinteä osa sopimusta

18 18 (135) Riippuvuus: Lähde on jollain tapaa riippuvainen kohteesta. Tätä yhteystyyppiä käytetään tässä dokumentissa aina tarkentavan tekstin tai stereotyypin kanssa Käyttötapauskaaviot Käyttötapauskaavioiden tarkoitus on kertoa mitkä toimijat (engl. Actor) osallistuvat prosessin suoritukseen sekä mahdolliset yhteydet aliprosesseihin. Toimijalla tarkoitetaan prosessiin osallistuvaa osapuolta ja sitä kuvataan tikku-ukolla. Alla on esimerkki muuttoprosessista. Muuttoon osallistuvat toimijat (käyttöpaikan) uusi myyjä, jakeluverkonhaltija sekä nykyinen myyjä. Muuttoprosessi koostuu aliprosesseista Sisäänmuutto ja Poismuutto, jotka edelleen sisältävät aliprosesseja. Stereotyyppi include tarkoittaa sitä, että kohdeprosessi sisältyy aina lähdeprosessiin. Stereotyyppi extend taas tarkoittaa sitä, että lähdeprosessi sisältyy kohdeprosessiin vain tiettyjen ehtojen vallitessa Luokkakaaviot Luokkakaaviot koostuvat ns. entiteeteistä, niiden välisistä suhteista sekä entiteettien sisältämistä tiedoista. Entiteetti edustaa tiettyä fyysistä tai loogista (tieto)kokonaisuutta. Esimerkkejä entiteeteistä ovat käyttöpaikka ja myyntisopimus. Alla löytyvässä kuvassa on esitetty esimerkkinä sanomaliikenteessä esiintyvät entiteetit.

19 19 (135) Entiteettien nimet on kirjoitettu paksunnettuna entiteettiä kuvaavan laatikon ylälaidassa. Nimen alla olevan viivan alapuolelta löytyvät entiteetin attribuutit eli tietokentät. Attribuuttien perässä olevat hakasulkeet määrittävät attribuutin moninaisuuden eli tiedon siitä, kuinka monta arvoa tietokenttä voi tai tulee sisältää. Esimerkiksi [0..1] tarkoittaa, että kenttä on valinnainen (tai vain tietyissä tilanteissa pakollinen) ja [1] tarkoittaa, että arvo on pakollinen. Jos arvoja voi olla määrittämättömän monta, käytetään tähän tarkoitukseen *- merkkiä. Samanlaista merkintää käytetään myös entiteettien välisten yhteyksien kuvaamisessa. Alla olevan kuvan mukaisesti esimerkiksi käyttöpaikalle ei välttämättä ole myyntisopimusta. Tämä on merkitty kirjoittamalla 0..1 näiden kahden entiteetin välisen yhteyden myyntisopimuksen päähän. Jos yhteyden päähän ei ole erikseen kirjoitettu arvoa moninaisuudelle, on moninaisuus oletusarvoisesti Sekvenssikaaviot Sekvenssikaavioilla esitetään prosessin kulkua ja erityisesti toimijoiden välistä tiedonvaihtoa. Vaaka-akselille sijoitetaan prosessin eri roolit ja pystyakselilla kulkee aika. Tässä dokumentissa jokainen roolien välinen tiedonvaihto on numeroitu. Lähtökohtaisesti sanomat tapahtuvat ajallisesti numerojärjestyksessä. Tästä voidaan kuitenkin poiketa käyttämällä alisekvenssejä. Tässä dokumentissa käytetyt alt-, par-, opt ja loop-alisekvenssit on selitetty jäljempänä. kuvaajissa {}-sulkujen sisällä olevat aikarajat ovat vuorokausia, jollei toisin kuvaajassa erikseen mainita; {}-sulkujen sisällä käytetään merkintätapaa {aikaisintaan..viimeistään} HUOM! on myös mahdollista, että vain toinen näistä aikarajoista on määritetty. Jos aikaisintaan tai viimeistään rajaa ei ole ilmoitettu, vastaavaa sitovaa aikarajaa ei ole;

20 20 (135) aikarajoissa negatiiviset luvut tarkoittavat aikaa ennen toimituksen alkua sekä sopimusmuutoksen tai muun muutoksen voimaantuloa ja positiiviset luvut vastaavasti aikaa näiden jälkeen. Vaihtoehtoiset kulut Sekvenssikaaviossa prosessin vaihtoehtoiset kulut kuvataan alt (alternative)- alisekvenssillä. Toteutuva kulku riippuu ennalta määritetyistä ehdoista. Yllä olevassa esimerkissä hakasulkeiden sisään kirjoitetun ehdon täyttyessä osapuoli 1 lähettää viestin 1 osapuolelle 2. Muussa tapauksessa osapuoli 2 lähettää viestin 2 osapuolelle 1. Huomioitavaa on, että katkoviivan molemmilla puolilla voi olla enemmän kuin yksi sanoma. Valinnainen kulku

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Kuvat... 8 Taulukot... 9 Määritelmät ja lyhenteet... 10 1 Johdanto... 14 1.1 Taustaa... 17 1.2 Valittu kuvaustapa... 17 2 Luku- ja tulkintaohje... 18 2.1 Sanomaliikenneprosessien

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III 14.3.2013 Energiateollisuus ry:n sähkökauppavaliokunta Energiateollisuus ry:n sähköverkkovaliokunta ENERGIATEOLLISUUS RY Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Kooste sopimusehtomuutoksista

Kooste sopimusehtomuutoksista Sivu 1 / 6 Kooste sopimusehtomuutoksista Tähän koosteen on kerätty kaikki ehtoihin tehdyt muutokset. Sähköntoimitusehtoihin on tehty sähkönmyynti- ja verkkopalveluehtoja vastaavat muutokset, mutta niistä

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 1.2 Verkkopalveluehdoissa

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos;

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos; 1(5) 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä yleisiä maakaasun myyntiehtoja sovelletaan maakaasun jakeluverkkoon liitetylle maakaasun käyttäjälle tapahtuvassa maakaasun vähittäismyynnissä. Nämä ehdot

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat

Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat Lahti Energia Oy ottaa 1.1.2015 alkaen käyttöön uudet, Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014, Sähköntoimitusehdot

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA Toimenpideohjelma 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 2 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kooste sopimusehtomuutoksista

Kooste sopimusehtomuutoksista Sivu 1 / 8 Kooste sopimusehtomuutoksista Sähköntoimitusehdot STE2014: Sähköntoimitusehtoihin on tehty sähkönmyynti- ja verkkopalveluehtoja vastaavat muutokset, mutta niistä ei ole erillistä listausta.

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

Kooste. Kooste. sopimusehtomuutoksista

Kooste. Kooste. sopimusehtomuutoksista 2.5.3. Tekstiä koskien vahvistusilmoituksen lähettämisen aikarajaa on muutettu. Nykyisissä ehdoissa yhteydessä viitataan sähkömarkkinalakiin (88 ). 2.5.4. Vahvistusilmoituksen sisältöä koskevia vaatimuksia

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen Liittymis- ja käyttösopimusehdot 1.2.2017 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Palvelemme sähköpostitse asiakaspalvelu@elenia.fi ja puhelimitse 020 690 022.

Palvelemme sähköpostitse asiakaspalvelu@elenia.fi ja puhelimitse 020 690 022. Hyvä Elenian asiakas Energiateollisuus ry:n suosittelemat verkkopalveluehdot ja liittymisehdot on päivitetty. Uudet ehdot tulevat voimaan 1.2.2015 alkaen. Sinun ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013 27.5.2014 1. Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee kohdella kaikkia muita osapuolia tasapuolisesti

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 31.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto... 2 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 2 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma KSS VERKKO Toimenpideohjelma 1 (6) Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 1 Johdanto 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 2 (8) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

DATAHUBIN MERKITYS JAKELUVERKONHALTIJALLE

DATAHUBIN MERKITYS JAKELUVERKONHALTIJALLE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Kaapo Lindholm DATAHUBIN MERKITYS JAKELUVERKONHALTIJALLE CASE: VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Sähköverkkoluvat Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Sähköverkkoluvat Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Sähköverkkoluvat 18.11.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuus Sähkömarkkinalain (588/2013) 4 :n mukaan sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa vain Energiamarkkinaviraston

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

21.3.2013. Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita

21.3.2013. Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita SÄHKÖKAUPPA OHJE 1(5) 21.3.2013 Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita Tämän muistion tavoitteena on tuoda esiin niitä olennaisia asioita, joita on hyvä pohtia laadittaessa pientuotannon

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. Hinnasto on voimassa Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN Turku Energia Sähköverkot Oy 9. LOKAKUUTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1.Johdanto... 1 1.1 Yleistä... 1 2 Toiminnallinen eriyttäminen... 1 2.1 TESV:n johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(5) Ryhänen Matti 13.4.2015 Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma Savon Voima Verkko Oy, Y-tunnus 2078265-2, puhelin 017 223 111, faksi 017 223 900, postiosoite PL 1024 (Kapteeninväylä

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 Siirtotuote Siirtomaksun perushinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21 Muulloin Yösähkön

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Merkittäviä muutoksia 3. Taseselvityksen

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN

LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN SÄHKÖVERKKO SUOSITUS / 2009 1(13) EL 6.3.2013 LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN 2009 Muutospäivämäärä Kuvaus 4/2010 Alkuperäinen 6.3.2013 Tarkennettu luvun 3 takautuvaa

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014

Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014 Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014 1. Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee kohdella kaikkia

Lisätiedot

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMI- NEN

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMI- NEN TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMI- NEN 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN 2.1 Johdon riippumattomuus sähkön myynti- ja tuotantotoiminnasta 2.2 Verkonhaltijan johdon työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy. Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma

Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy. Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma Arto Gylén 22.4.2014 PKS Sähkönsiirto Oy Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma Sisällys 1. JOHDANTO 2. TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT 2 (6) 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen tasehallinta... 3 3 Tasevastaavan sähkötaseen tasapaino

Lisätiedot

LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat

LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat tietojen yksittäinen tieto tiedon jakeluverkon asiakkaan pääryhmä / haltija haltija kategoria

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä LE-Sähköverkko Oy Käyntiosoite Puh. 029 000 8000 www.lahtienergia.fi Kotipaikka Lahti PL 93, 15141 Lahti Kauppakatu 31, 15140 Lahti Faksi 029 000 8402

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ 1.9.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Yleistä 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Johdon riippumattomuus sähkön myynti- ja tuotantotoiminnasta 3

Lisätiedot

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Leena Sivill, sääntöprojektin konsultti Gasumille TkT, Head of Business Consulting, Enoro Oy leena.sivill@enoro.com 30/10/2017 2 SISÄLTÖ 1. Markkinasääntöjen

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat 1 Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot