ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014"

Transkriptio

1 ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Eurooppa Obligaatio Merkintäaika: Sijoitusaika: Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki Oyj Emissiokurssi: 100 % Tämä Arvopaperiliite ja Tiivistelmä on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: Suomen arvopaperimarkkinalaki ( /746), Suomen valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3-5 luvussa tarkoitetusta esitteestä ( /1019), Euroopan komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (Liitteet XII ja XXII), sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Tässä Arvopaperiliitteessä ja Tiivistelmässä on tietoa tarjottavista arvopapereista ja sitä tulee lukea yhdessä Evli Pankki Oyj:n Rekisteröintiasiakirjan (Finanssivalvonnan diaarinro FIVA 85/ /2014) kanssa, jossa on tietoa Evli Pankki Oyj:stä liikkeeseenlaskijana (kaikki yhdessä Esite ). Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen ja Tiivistelmän (diaarinro FIVA 85/ /2014), mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. 1(27)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ Jakso A johdanto ja varoitukset Jakso B - Liikkeeseenlaskija Jakso C - Arvopaperit Jakso D Riskit Jakso E Tarjous ARVOPAPERILIITE - EVLI FINVEX EUROOPPA OBLIGAATIO Riskitekijät Kohde-etuuteen liittyvä markkinariski Liikkeeseenlaskijariski Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Korkoriski Ennenaikaista takaisinmaksua koskeva riski Liikkeeseenlaskun peruuttaminen Verotusriski Esitteestä vastuullinen Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän julkaiseminen ja täydentäminen Arvopaperin ehdot Tarjottavia Arvopapereita koskevat perustiedot Tarjouksen ehdot Arvopaperin kohde-etuus ja tuotonlaskenta LIITE 1 Indeksilisenssi ja vastuuvaspauslauseke (27)

3 1. TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia sääntelyssä lueteltuja osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu Jakso A johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää tulee pitää Evli Pankki Oyj:n liikkeeseenlaskeman Arvopaperin Evli Finvex Eurooppa Obligaatio Esitteen johdantona. Esite koostuu Tiivistelmän lisäksi Rekisteröintiasiakirjasta, Arvopaperiliitteestä sekä näissä viitatuista asiakirjoista. Sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonaisuudessaan, eikä ainoastaan tiivistelmään. Jos Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille, kantaja voi Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. A.2 Suostumus Esitteen käyttämiseen Esitteen tiivistelmästä vastuulliset henkilöt voidaan asettaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen Esitteen muihin osiin nähden, tai jos siinä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista tämän Esitteen alla liikkeeseen laskettaviin arvopapereihin. Ei sovelleta 1.2. Jakso B - Liikkeeseenlaskija B.1 Virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Kotipaikka, oikeudellinen muoto ja liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki B.4b Tiedossa olevat suuntaukset Liikkeeseenlaskijan toiminimi on Evli Pankki Oyj (jäljempänä "Pankki", "Evli" tai "Liikkeeseenlaskija"). Evli Pankki Oyj on julkinen suomalainen osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Helsinki. Pankin rekisteröity osoite on Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki. Pankki harjoittaa toimintaansa voimassa olevan osakeyhtiölain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti. Liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan vaikuttavat keskeiset suuntaukset ovat eurooppalaisilla rahoitusmarkkinoilla vallitsevia yleisiä olosuhteita, kuten vallitseva matala korkotaso ja pankkisääntelyn kiristyminen. B.5 Kuvaus Konsernista Evli Pankki Oyj on riippumaton investointi- ja varainhoitopankki ja sen palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evlin oma pääoma on 49,7 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuus- 3(27)

4 suhde 14,1 prosenttia. Hallinnoidut asiakasvarat ovat nettomääräisenä noin 6,3 miljardia euroa ( ). Evli Pankki Oyj on konsernin emoyhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluu viisitoista tytär- tai osakkuusyhtiötä. Sen lisäksi Evli Pankki Oyj:llä ja Evli-Rahastoyhtiö Oy:llä on sivuliikkeet Ruotsissa ja Evli Pankin virolaisella tytäryhtiöllä Evli Securities AS:llä on sivuliike Liettuassa. B.9 Tulosennuste tai -arvio Osavuosikatsauksessa ajalta 1-6/2014 Evlin hallitus on arvioinut näkymiä seuraavasti: Vuoden 2014 tuloksen arvioidaan olevan edellisvuoden tapaan selkeästi positiivinen. Näkemystä tukee alkuvuoden suotuisa tuloskehitys ja se, että toistuvat tuotot kattavat merkittävän osan yhtiön kokonaiskustannuksista. B.10 Tilintarkastuskertomuksissa mahdollisesti esitetyt huomautukset B.12 Valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot sekä selitys, että historiallisten taloudellisten tietojen kattaman jakson jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia negatiivisia muutoksia Ei sovellu. Pankin tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilinpäätöksen vuosilta 2012 sekä 2013 ja tilintarkastuskertomukset on annettu muistutuksitta. KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/ / / /2012 Nettoliikevaihto, M 30,2 29,3 55,5 48,3 Liikevoitto / -tappio, M 4,9 3,9 6,7 3,6 % nettoliikevaihdosta 16,2 13,4 12,1 7,4 Tilikauden voitto / tappio, M 3,8 3,3 5,6 2,1 % nettoliikevaihdosta 12,7 11,3 10,2 4,4 Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 15,2 13,1 11,2 4,7 Koko pääoman tuotto-% (ROA) * 1,3 0,9 0,9 0,4 Omavaraisuusaste, % 8,5 5,6 8,5 8,3 Kulu/tuotto -suhde 0,84 0,87 0,88 0,93 Henkilöstö tilikauden lopussa *annualisoitu KONSERNIN VAKAVARAISUUS Omat varat, M * 36,7 33,2 35,0 34,9 Riskipainotetut erät yhteensä markkina- ja luottoriskistä, M 161,4 140,9 152,8 137,4 Vakavaraisuussuhde, % 14,1 13,7 13,9 14,6 Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % 18,6 18,2 18,4 18,7 Omien varojen ylijäämä M 15,8 14,1 14,9 15,7 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäisvaatimukseen 1,8 1,7 1,7 1,8 * sisältäen vain ensisijaiset omat varat Yllä olevat tunnusluvut ovat tilintarkastettuja lukuunottamatta osavuosikatsausten lukuja Evli Pankki Oyj:n tulevaisuudennäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä kielteisiä muutoksia viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen. 4(27)

5 B.13 Viimeaikaiset tapahtumat, jotka ovat ratkaisevia arvioitaessa Liikkeeseenlaskijan maksukykyä B.14 Riippuvuus muista Konserniin kuuluvista yksiköistä Evli Pankki Oyj:n rahoituksellisessa tai markkina-asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilintarkastetun tilinpäätöksen jälkeen. Evlin hallituksen tiedossa ei ole Evlin taloudellista asemaa koskevia merkittäviä muutoksia, jotka ovat sattuneet viimeksi julkistetun tilinpäätöksen jälkeen. Evli Pankki Oyj on konsernin emoyhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluu viisitoista tytär- tai osakkuusyhtiötä. Sen lisäksi Evli Pankki Oyj:llä ja Evli-Rahastoyhtiö Oy:llä on sivuliikkeet Ruotsissa ja Evli Securities AS:llä sivuliike Liettuassa. Evli Pankki Oyj konsernin emoyhtiönä ei ole riippuvainen konsernin muista yksiköistä. B.15 Päätoimialat Evlin yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaisena toimialana on harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankille sallittua toimintaa, johon kuuluu myös sijoituspalvelulain tarkoittamien sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoaminen. Yhtiö voi yhtiöjärjestyksensä puitteissa siten vastaanottaa, välittää ja toteuttaa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja, käydä kauppaa rahoitusvälineillä omaan lukuunsa, taata ja järjestää rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuja, järjestää monenkeskistä kaupankäyntiä sekä tarjota omaisuudenhoito- ja sijoitusneuvontapalveluita. Lisäksi yhtiö voi tarjota rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalveluita. Yhtiö voi myös myöntää luottoja asiakkailleen ja vastaanottaa talletuksia yleisöltä. B.16 Suora tai välillinen omistus ja määräysvalta Evlin osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Ei sovellu. Evli Pankki Oyj on itsenäinen pankki. 5(27)

6 1.3. Jakso C - Arvopaperit C.1 Arvopaperin kuvaus ja ISIN Tarjottava arvopaperi on Evli Pankki Oyj:n liikkeeseenlaskema Evli Finvex Eurooppa Obligaatio ( Arvopaperi ). Arvopaperi lasketaan liikkeeseen arvo-osuusmuotoisena joukkovelkakirjana. Arvopaperin ISIN-koodi on FI Arvopaperin nimellisarvo ja littera on suuruudeltaan euroa vähimmäismerkinnän ollessa euroa. C.2 Valuutta Arvopaperin valuutta on euro ( EUR ). C.5 Arvopaperien luovutetta- Ei sovellu. Tämän Esitteen mukaisesti liikkeeseenlaskettavat ar- vuutta koskevat rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet, etuoikeusjärjestys ja rajoitukset vopaperit ovat vapaasti luovutettavissa. Arvopaperille ei ole asetettu vakuutta. Liikkeeseenlaskijan konkurssi- tai selvitystilatilanteessa Arvopaperilla on sama etuoikeussija kuin Liikkeeseenlaskijan muilla sellaisilla nykyisillä ja tulevilla maksusitoumuksilla, joille ei ole asetettu vakuutta ja joilla ei ole huonompi etuoikeus kuin muilla sitoumuksilla. Arvopaperi lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään liittyvinä arvo-osuuksina. Takaisinmaksumäärä ja mahdollinen Indeksihyvitys maksetaan sille, jolla on oikeus Arvopaperista maksettaviin suorituksiin. C.11 Pörssilistaus Arvopaperille ei haeta pörssilistausta C.15 Kohde-etuuksien arvon vaikutus sijoituksen arvoon Arvopaperin mahdollinen Indeksihyvitys ja tuotto on sidoksissa Kohde-etuuden kehitykseen. Arvopaperin Kohde-etuus on The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price -osakeindeksi. Kohde-etuus on osakeindeksi, joka koostuu yhteensä 30 eurooppalaisen yhtiön osakkeesta tasapainoin. Indeksin yhtiöiden uudelleenmäärittely tapahtuu kuukausittain aina kunkin kuukauden alussa. Osakkeiden uudelleenmäärittelyn yhteydessä toimivina valintakriteereinä käytetään yhtiöiden liiketoiminnan vastuullisuuteen, osakkeiden likviditeettiin sekä volatiliteettiin liittyviä tekijöitä. Kohde-etuus on ns. hintaindeksi, jonka laskennassa käytetään kiinteää 3,5 % vuotuista osinkotuotto-oletusta. Indeksin laskentaasiamiehenä toimii S&P Opco, LLC. Lisätietoja Kohde-etuuden koostumuksesta sekä arvoista on saatavilla osoitteessa Lisätietoa Kohde-etuusindeksin osakkeiden valintaprosessista sekä indeksin laskennasta löytyy Liikkeeseenlaskijalta saatavilla olevasta oppaasta (Index Guidebook). Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta, eli tuotteen ns. pääomaturvataso on 90 % tuotteen nimellisarvosta. Takaisinmaksumäärän lisäksi eräpäivänä maksetaan Kohde-etuuden ehtojen mukaiseen kehitykseen perustuva mahdollinen Indeksihyvitys. Arvopaperin Eräpäivänä maksettava mahdollinen Indeksihyvitys riippuu Kohde-etuuden arvon kehityksestä sijoitusaikana. Mikäli Kohde-etuusindeksin Loppuarvo on yhtä suuri tai pienempi kuin 6(27)

7 C.16 Johdannaisarvopapereiden päättymispäivä tai eräpäivä Alkuarvo, ei Arvopaperille makseta Indeksihyvitystä. Kohde-etuuden Loppuarvon ollessa suurempi kuin Alkuarvo on Arvopaperin Indeksihyvitys ehtojen mukainen Kohde-etuuden tuotto kerrottuna Osallistumisasteella. Mikäli sijoittaja myy Arvopaperin ennen eräpäivää, vaikuttaa tuotteen jälkimarkkinahintaan mm. Kohde-etuuden toteutunut arvonkehitys sekä markkinakorkojen kehitys, minkä johdosta Arvopaperin luovutushinta voi olla sen Merkintähintaa pienempi. Mikäli lain, viranomaismääräyksen tai oikeus- tai viranomaiskäytännön muutoksen johdosta Suojausinstrumentti ja Arvopaperi joudutaan purkamaan ennenaikaisesti, Liikkeeseenlaskija maksaa Arvopaperin haltijoille Arvopaperin Suojausinstrumentin päättymishetken markkina-arvoon perustuvan määrän, joka voi olla yli tai alle Arvopaperin nimellisarvon. Eräpäivä on paitsi jos Arvopaperiin on kohdistunut ennenaikainen takaisinmaksu. C.17 Arvopapereiden selvitys Arvopapereiden selvitys tapahtuu Euroclear Finland Oy:ssä. C.18 Kuvaus siitä, miten johdannaisarvopaperista saadaan tuottoa Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta. Takaisinmaksumäärän lisäksi eräpäivänä maksetaan Kohde-etuuden ehtojen mukaiseen kehitykseen perustuva mahdollinen Indeksihyvitys. Takaisinmaksumäärä Arvopaperin haltijalle maksetaan eräpäivänä takaisin 90 % Arvopaperin nimellisarvosta ( Takaisinmaksumäärä ). Arvopaperin Takaisinmaksumäärän lisäksi Eräpäivänä maksetaan kohdassa Indeksihyvitys kuvattu mahdollinen Indeksihyvitys. Indeksihyvitys Eräpäivänä maksettava mahdollinen Indeksihyvitys perustuu Kohde-etuuden sijoitusaikaiseen kehitykseen. 1. Jos Indeksin tuotto on positiivinen, maksetaan Arvopaperille Indeksihyvitys, jonka suuruus määritellään seuraavasti: Indeksihyvitys = Nimellisarvo x (Osallistumisaste x Indeksin tuotto) 2. Muussa tapauksessa: Indeksihyvitystä ei makseta Mahdollisen Indeksihyvityksen määrityksessä käytettävä Alkuarvo on Kohde-etuuden päätöskurssi Alkuarvon määrityspäivänä Mahdollisen Indeksihyvityksen määrityksessä käytettävä Loppu- 7(27)

8 arvo on Loppuarvon määrityspäivien Päätöskurssien aritmeettinen keskiarvo. Loppuarvon Määrityspäiviä ovat , , , , , , , , , , , , (kuukausittaiset määrityspäivät sijoitusajan viimeisen 12 kuukauden aikana, yhteensä 13 määrityspäivää) C.19 Kohde-etuuden toteutushinta tai lopullinen Arvostushinta C.20 Kuvaus kohde-etuuden tyypistä ja siitä, mistä kohde-etuutta koskevia tietoja voi saada. Osallistumisaste on alustavasti 120 % ja se vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasoon 105 % Kohde-etuuden Päätöskurssit Alku- ja Loppuarvon määrityspäivinä vaikuttavat sijoittajille maksettavaan mahdolliseen Indeksihyvitykseen. Kohde-etuuden Päätöskurssit määritetään asiaankuuluvien pörssien julkaiseman Kohde-etuuden päätöskurssin perusteella. Arvopaperin Kohde-etuuden tyyppi on osakeindeksi. Kohdeetuuden arvon sijoitusaikaisesta kehityksestä on saatavilla tietoa osoitteessa sekä lisätietoja osoitteessa Jakso D Riskit D.2 Liikkeeseenlaskijaan liittyvät keskeiset riskit Luottoriskit Pankkitoiminnan yksi keskeinen riski on luottoriski eli tilanne, jossa pankin velallinen tai muu vastapuoli ei vastaa sitoumuksestaan. Luottoriskien hallintaa varten on koko Evli-konsernia koskeva luottoriskistrategia ja -politiikka. Riskistrategia ja -politiikka sisältävät määrittelyt luotonannon periaatteista, vakuusvaatimuksista, hinnoittelusta ja maturiteeteista. Riskistrategiassa ja politiikassa on myös määritelty Evlissä käytettävä asiakkaiden ja luottojen luokittelujärjestelmä. Evlin suurin luottoriskin lähde ovat Treasury-yksikön sijoitustoiminnasta aiheutuvat luottoriskit. Muita olennaisia luottoriskejä syntyy luotonannossa sekä johdannaistoiminnan vastapuoliriskin kautta. Luottoriskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi luottoriskeistä päivittäin toimitusjohtajalle, sekä kerran kuukaudessa yhtiön riski-komitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle.. Markkinariski Markkinariskit ovat taseen ja sen ulkopuolisten erien markkina-arvojen muutoksista aiheutuvaa tulos-vaihtelua. Markkina-arvot muuttuvat muun muassa korkojen, valuuttakurssien ja osakekurssien sekä niiden volatiliteettien liikkeiden myötä. Sijoitustoiminnasta ja arvopaperikaupasta johtuen Evlin keskeinen markkinariski on sen oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston markkinariski. Evlin omaan lukuun harjoittama sijoitustoiminta osakemarkkinoilla keskittyy Helsingin ja Tukholman pörsseissä noteerattuihin arvopapereihin sekä näihin arvopapereihin liittyviin johdannaisiin. Osakemarkkinoihin liittyvä sijoitustoiminta käsittää markkinatakaustoiminnan, välitysliiketoiminnan tilapäiset sijoitukset, erilaisiin trading-strategioihin perustuvan kaupankäynnin sekä rahasto- ja pääomasijoitustyyppiset sijoitukset. Treasuryyksikkö harjoittaa sijoitustoimintaa korko- ja valuuttamarkkinoilla. Markkinariskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi markkinariskeistä päivittäin toimitusjohtajalle, sekä kerran 8(27)

9 kuukaudessa yhtiön riskikomitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle. Liiketoimintariski Evlin liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat ja Venäjä. Suurimmat riskit kyseisillä markkinoilla ovat taloudelliseen ympäristöön liittyvät riskit. Kilpailutilanteesta johtuen Ruotsi on markkinaalueena haastava varainhoidon liiketoiminnalle. Evli Russia Oy ja Evli Corporate Finance Ab toimivat pääsääntöisesti neuvonantajana yrityskaupoissa ja yhtiöt tuottaa myös asiakkaiden pyynnöstä erilaisia sektori-/markkina-analyysejä. Yhtiöiden osuus Evli-konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta on verrattain pieni. Evlin liiketoimintariski ja strategiariski hallitaan siten, että Evlin liiketoiminta on jaettu kahteen eri liiketoimintayksikköön, Wealth Management ja Investment Banking. Tämä antaa mahdollisuuden jakaa liiketoimintariskiä myös ajallisesti ja ottamaan huomioon markkinatilanteen eri vaiheita kussakin liiketoimintayksikössä. Wealth Management on tulonmuodostukseltaan katsoen vakaampi kuin Investment Banking -liiketoiminta ja sen kehitys on helpompi ennakoida. Investment Banking, erityisesti Corporate Finance - liiketoimintaa pidetään siten Wealth Management liiketoimintaa riskillisempänä liiketoimintana. Likviditeettiriski Likviditeettiriski liittyy Evlin jälleenrahoituksen saatavuuteen ja/tai hintaan. Se voi toteutua rahoitus-markkinoiden yleisen tilan häiriöiden tai yksittäisen luotonottajan maksukykyyn kohdistuvan epäluottamuksen johdosta. Evlin varainhankinnassa varaudutaan aina siihen, että Evlin hallituksen liiketoimintayksiköille vahvistama, sijoituksiin ja vakuusvaateiden kattamisiin sitoutunut pääoma on limitoitu. Varainkäytöstä pääosan muodostavat pääomamarkkinatuotteet ja antolainaus. Lisäksi selvitys- ja johdannaistoiminnan vakuudet sitovat pääomia. Varainhankinnasta suurin osuus on alle vuoden mittaista ja koostuu pääosin talletuksista ja Evlin liikkeeseen laskemista sijoitustodistuksista. Pitkäaikainen varainhankinta koostuu lähtökohtaisesti Evlin liikkeeseen laskemista sijoitustuotteista. Evli Pankin likviditeetti on jatkunut pitkään hyvänä. Operatiiviset riskit Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan suoraa tai epäsuoraa taloudellista tappiovaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista; järjestelmistä, henkilöistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset sekä compliance- ja tietoturvariskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Operatiiviset riskit liittyvät täten esimerkiksi johtamisjärjestelmään, toimintaprosesseihin, tietojärjestelmiin, henkilöihin ja erilaisiin ulkoisin tekijöihin ja uhkiin. Vastuu oman alueen operatiivisten riskien hallinnasta on kullakin toiminnolla. Operatiivisten riskien tunnistamiseen, seurantaan ja ohjaamiseen on Evlissä kiinnitetty erityistä huomiota. Liiketoimintayksiköt toteuttavat säännöllistä itsearviointia koskien tuotteiden, palveluiden, henkilöiden, toimintaprosessien ja järjestelmien operatiivisia riskejä. Operatiivisten riskien tunnistamista, arviointia, valvontaa ja raportointia varten on laadittu erillinen, koko konsernin kattava operatiivisten riskien menet- 9(27)

10 telytapaohje. Evli soveltaa vakavaraisuuslaskennassa operatiivisten riskien osalta ns. perusmenetelmää (Basic Indicator Approach), jossa operatiivisen riskin pääomavaade perustuu kolmen edellisen vuoden bruttotuottojen keskiarvoon, kerrottuna viidellätoista prosentilla. Evlin sisäisellä vakavaraisuuden hallintaprosessilla (ICAAP) varmistetaan pääomien riittävyys myös poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa.. D.6 Arvopaperille ominaiset keskeiset riskit, riskit pääoman menettämisestä sekä varoitus sijoittajille Kohde-etuuteen liittyvä markkinariski Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta, eli tuotteella on ns. 90 %:n pääomaturva. Arvoperin tuotto on sidottu Kohde-etuuden sijoitusaikaiseen arvonkehitykseen. Mikäli Kohdeetuuden ehtojen mukainen sijoitusaikainen tuotto on nolla tai negatiivinen, Arvopaperille ei makseta Indeksihyvitystä ja tuotteen erääntymishinta on 90 % nimellisarvosta (Takaisinmaksumäärä). Sijoittajan menettää tällöin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välisen osuuden tuotteen nimellisarvosta. Nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä osuutta eikä merkintäpalkkiota palauteta, eivätkä ne sisälly Arvopaperin pääomaturvaan. Sijoittajalle mahdollisesti aiheutuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran pienemmäksi Arvopaperin nimellisarvoa erääntymishinta jää. Mikäli Arvopaperille ei makseta lainkaan Indeksihyvitystä, vastaa sijoittajan tappio nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä sekä merkintäpalkkion suuruista määrää. Kohde-etuuden sijoitusaikainen arvonkehitys vaikuttaa Arvopaperin jälkimarkkinahintaan, joka voi olla alle Arvopaperin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän. 90 %:n pääomaturva on siten voimassa ainoastaan tuotteen erääntyessä. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että Liikkeeseenlaskija eli Evli joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin se ei suoriudu Arvopaperin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa Arvopaperin ehtojen mukaista tuottoa. Arvopaperille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Sijoittajan tulee sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota Liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Juoksuaikana Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea Arvopaperin arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa Arvopaperin arvoa. Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Arvopaperin myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Arvopaperin markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa Kohde-etuuden arvonkehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos henkilö haluaa realisoida Arvopaperin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että Arvopaperille ei löydy ostajaa tai että Arvopaperista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Henkilölle voi näin 10(27)

11 ollen koitua tappiota myydessään Arvopaperin jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa Arvopaperille päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita. Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus Arvopaperin arvoon sijoituksen juoksuaikana. Lähtökohtaisesti korkotason noustessa Arvopaperin arvo laskee ja korkotason laskiessa Arvopaperin arvo nousee. Mitä pidempi sijoitusaika on, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on Arvopaperin arvoon. Korkoriski voi toteutua vain, jos Arvopaperi myydään ennen eräpäivää. Ennenaikaista takaisinmaksua koskeva riski Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa Arvopaperi ennenaikaisesti takaisin mikäli Suomen tai jonkun muun maan lain, viranomaismääräyksen tai oikeus- tai viranomaiskäytännön muutoksen johdosta Suojausinstrumentti tai Arvopaperin kohde-etuuden omistaminen, hankkiminen tai luovuttaminen on tullut Suojausinstrumentin osapuolelle lainvastaiseksi tai jos Arvopaperin tuoton tai pääoman maksun osalta lainsäädäntö tai Liikkeeseenlaskijaa sitovat viranomaisten määräykset muuttuvat Arvopaperin liikkeeseenlaskun jälkeen niin, että Arvopaperin liikkeessä pitäminen tai maksujen suorittaminen muuttuu Liikkeeseenlaskijalle lain tai määräysten vastaiseksi tai Liikkeeseenlaskija tulee lainsäädännön tai määräysten muutosten johdosta velvolliseksi maksamaan viranomaisille tai muulle kolmannelle taholle ylimääräisiä maksuja, jotka ovat Arvopaperin pääomaan nähden huomattavia. Tällöin Liikkeeseenlaskija maksaa Arvopaperin haltijalle Arvopaperin markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Arvopaperin nimellisarvon. Liikkeeseenlaskun peruuttaminen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa Arvopaperin liikkeeseenlasku, jos Arvopaperia lopullisesti hinnoiteltaessa Osallistumisastetta ei voida vahvistaa vähintään tasoon 105 % tai Arvopaperia ei ole merkitty yhteensä vähintään euroa. Verotusriski Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että Arvopaperin tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista Arvopaperiin liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. Varoitus Arvopaperiin sijoittavaa henkilöä varoitetaan siitä, että Arvopaperiin sijoitetun pääoman ja tuoton saattaa menettää osittain tai kokonaan edellä mainittujen tai muiden riskien toteutuessa. 11(27)

12 1.5. Jakso E Tarjous E.2b Syyt tarjoamiseen ja varojen käyttö, jos muu kuin voiton tavoittelu ja/tai tietyiltä riskeiltä suojautuminen E.3 Kuvaus tarjousehdoista Liikkeeseenlasku on osa pankin varainhankintaa. Liikkeeseenlaskupäivä: Merkintäaika: Merkintäpaikka: Evli Pankki Oyj, Wallstreet Asset Management Oy Liikkeeseenlaskun luonne: Yleisölle suunnattu joukkovelkakirjalaina Emissiokurssi: 100 % Merkintäpalkkio: 2 % nimellisarvosta Velkakirjojen nimellisarvo: euroa Minimimerkintä: euroa Merkinnän maksu: Merkintä on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla viimeistään Merkintäsitoumus: Arvopaperille ei ole annettu merkintäsitoumusta E.4 Intressit ja eturistiriidat Ei sovellu. Lainan liikkeeseenlaskuun ei liity eturistiriitoja liikkeeseenlaskijan hallinto- johto- ja valvontaelinten jäsenten liikkeeseenlaskijaan liittyvien tehtävien ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä. E.7 Arvioidut kustannukset, jotka liikkeeseenlaskija tai tarjoaja veloittaa sijoittajalta Liikkeeseenlaskijalla on oikeus 2 % merkintäpalkkioon tehdystä merkinnästä. Strukturointikustannus, joka sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle Arvopaperista aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset on arviolta 5,00 % koko sijoitusajalta (vastaa noin 0,98 % vuosittaista kustannusta). 12(27)

13 ARVOPAPERILIITE - EVLI FINVEX EUROOPPA OBLIGAATIO Sijoitusta harkitsevien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti perehtyä seuraavassa esitettäviin tarjottavaa Arvopaperia koskeviin riskitekijöihin, Evli Pankki Oyj:n Rekisteröintiasiakirjan kohdassa Evliin liittyvät riskit esitettäviin riskitekijöihin sekä muihin Rekisteröintiasiakirjan ja Arvopaperiliitteen tietoihin. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä Arvopaperiliitteessä tai Rekisteröintiasiakirjassa ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä. Myös muut kuin tässä Arvopaperiliitteessä tai Rekisteröintiasiakirjassa esitetyt riskit voivat vaikuttaa haitallisesti Evli Pankki Oyj:n liiketoimintaan tai liikkeeseenlaskettavan Arvopaperin arvoon. 2. Riskitekijät 2.1. Kohde-etuuteen liittyvä markkinariski Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta, eli tuotteella on ns. 90 %:n pääomaturva. Arvoperin tuotto on sidottu Kohde-etuuden sijoitusaikaiseen arvonkehitykseen. Mikäli Kohde-etuuden ehtojen mukainen sijoitusaikainen tuotto on nolla tai negatiivinen, Arvopaperille ei makseta Indeksihyvitystä ja tuotteen erääntymishinta on 90 % nimellisarvosta (Takaisinmaksumäärä). Sijoittaja menettää tällöin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välisen osuuden tuotteen nimellisarvosta. Nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä osuutta eikä merkintäpalkkiota palauteta, eivätkä ne sisälly Arvopaperin pääomaturvaan. Sijoittajalle mahdollisesti aiheutuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran pienemmäksi Arvopaperin nimellisarvoa erääntymishinta jää. Mikäli Arvopaperille ei makseta lainkaan Indeksihyvitystä, vastaa sijoittajan tappio nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä sekä merkintäpalkkion suuruista määrää. Kohde-etuuden sijoitusaikainen arvonkehitys vaikuttaa Arvopaperin jälkimarkkinahintaan, joka voi olla alle Arvopaperin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän. 90 %:n pääomaturva on siten voimassa ainoastaan tuotteen erääntyessä Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että Liikkeeseenlaskija eli Evli joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin se ei suoriudu Arvopaperin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa Arvopaperin ehtojen mukaista tuottoa. Arvopaperille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Sijoittajan tulee sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota Liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi Rekisteröintiasiakirjassa sekä siihen viittaamalla sisällytetyissä asiakirjoissa on esitetty tiedot Liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea Arvopaperin arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa Arvopaperin arvoa. 13(27)

14 2.3. Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Arvopaperin myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Tästä näkökulmasta Evli suosittelee Arvopaperia ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Arvopaperin markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa Kohde-etuuden arvonkehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida Arvopaperin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että Arvopaperille ei löydy ostajaa tai että Arvopaperista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään Arvopaperin jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa Arvopaperille päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus Arvopaperin arvoon sijoituksen juoksuaikana. Lähtökohtaisesti korkotason noustessa Arvopaperin arvo laskee ja korkotason laskiessa Arvopaperin arvo nousee. Mitä pidempi sijoitusaika on, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on Arvopaperin arvoon. Korkoriski voi toteutua vain, jos Arvopaperi myydään ennen eräpäivää Ennenaikaista takaisinmaksua koskeva riski Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa Arvopaperi ennenaikaisesti takaisin Arvopaperiliitteen kohdan "Evlin oikeus ennenaikaiseen Takaisinmaksuun mukaisesti. Tällöin Liikkeeseenlaskija maksaa Arvo-osuuden omistajalle Arvopaperin markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Arvopaperin nimellisarvon Liikkeeseenlaskun peruuttaminen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa Arvopaperin liikkeeseenlasku Arvopaperiliitteen kohdassa "Liikkeeseenlaskun edellytykset" kuvatun mukaisesti. Liikkeeseenlaskun peruuttamisen yhteydessä merkintäsumma palautetaan merkitsijöiden ilmoittamille pankkitileille kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa liikkeeseenlaskun mahdollisessa peruuntumistilanteessa, jolloin sijoittaja menettää mahdollisen vaihtoehtoisen tuoton kyseiselle ajanjaksolle Verotusriski Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että Arvopaperin tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista Arvopaperiin liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. 14(27)

15 3. Esitteestä vastuullinen Esitteessä annetuista tiedoista on vastuussa Evli Pankki Oyj, kotipaikka Helsinki. Evli Pankki Oyj vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että annetut tiedot vastaavat sen parhaan ymmärryksen mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 4. Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän julkaiseminen ja täydentäminen Arvopaperiliite ja tiivistelmä ovat saatavilla internetissä osoitteessa arviolta 25.9 tai Tätä arvopaperiliitettä ja tiivistelmää täydennetään, jos niissä olevissa tiedoissa ilmenee ennen tarjouksen päättymistä virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Ennen täydennyksen julkistamista merkinnän tehneellä merkitsijällä on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 4 luvun 14 :n 3 momentin mukainen oikeus peruuttaa vähintään kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän täydennyksestä sekä peruutusta koskevista menettelyohjeista tiedotetaan internetissä osoitteessa 15(27)

16 5. Arvopaperin ehdot 5.1. Tarjottavia Arvopapereita koskevat perustiedot Arvopaperin nimi ISIN-koodi Liikkeeseenlaskija Laki Velkakirjojen muoto Valuutta Arvopaperin nimellisarvo ja littera Vähimmäismerkintä Evli Finvex Eurooppa Obligaatio FI Evli Pankki Oyj (Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, Suomi) Arvopaperin liikkeeseenlaskuun sovelletaan Suomen lakia Arvo-osuusmuotoinen joukkovelkakirjalaina Euro ( EUR ) euroa euroa ja sen jälkeen euron kerrannaisina Päätös Arvopaperin liikkeeseenlaskusta Evli Pankki Oyj:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n Rekisteröintiasiakirjan. Hallitus on päätöksen yhteydessä valtuuttanut Pankin riskikomitean (Credalco) hyväksymään liikkeeseenlaskettavien Arvopapereiden Tiivistelmät sekä Arvopaperiliitteet, päättämään Arvopapereiden lopullisista ehdoista sekä allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset ja muut liikkeeseenlaskuun liittyvät asiakirjat. Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä Mikäli Eräpäivä ei ole Pankkipäivä, siirtyy kyseinen Eräpäivä seuraavaan Pankkipäivään. Maksuajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Etuoikeusasema Liikkeeseenlaskijan konkurssi- tai selvitystilatilanteessa Arvopaperin haltijalla on sama etuoikeussija kuin Liikkeeseenlaskijan muilla nykyisillä ja tulevilla maksusitoumuksilla, joille ei ole asetettu va- 16(27)

17 kuutta ja joilla ei ole huonompi etuoikeus kuin muilla sitoumuksilla. Arvopaperille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Verotus Arvopaperille mahdollisesti maksettava Indeksihyvitys rinnastetaan korkoon ja siitä peritään korkotulon lähdeveroa, kun Indeksihyvitys maksetaan Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle. Esitteen hyväksymishetkellä lähdeveron suuruus on 30 %. Tuotto, josta suoritetaan lähdeveroa, ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Lähdeveron perimisestä on vastuussa Arvopaperin liikkeeseenlaskija. Mikäli Arvopaperi myydään sijoitusaikana, jälkimarkkinakaupassa saatava tuotto on tuloverolain mukaista pääomatuloa. Yhteisölle ja yhtymälle tuotto on veronalaista tuloa yleishyödyllisten yhteisöjen verovapautta koskevin poikkeuksin. Tämä kuvaus ei sisällä veroneuvontaa. Kuvaus ei ole tyhjentävä, vaan se on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi tietyistä voimassa olevista säännöistä. Arvopaperin haltija on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja käännyttävä veroneuvojan puoleen. Liikkeeseenlaskutapa ja kirjaaminen Arvopaperi lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n (Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki, Suomi) arvoosuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina. Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään viidentenä pankkipäivänä Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n säännösten mukaisesti. Takaisinmaksutapa Intressit ja eturistiriidat Suojausinstrumentti Velkojienkokous Katso Arvopaperiliitteen kohta Takaisinmaksumäärä Lainan liikkeeseenlaskuun ei liity eturistiriitoja liikkeeseenlaskijan hallinto- johto- ja valvontaelinten jäsenten liikkeeseenlaskijaan liittyvien tehtävien ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä. Liikkeeseenlaskija tekee kansainvälisillä johdannaismarkkinoilla toimivan osapuolen kanssa johdannaissopimuksen, Suojausinstrumentin, jolla suojataan Arvopaperiin liittyvää markkinariskiä. Suojausinstrumentin Kohde-etuutena toimii The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price osakeindeksi. Evlin hallituksella on oikeus kutsua koolle Arvopaperin haltijoiden kokous ( Velkojienkokous ) päättämään Arvopaperin ehtojen muuttamisesta taikka muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu Velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, 17(27)

18 paikka ja asialista sekä miten Arvopaperin haltijan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä ja sen puheenjohtajan nimeää Evlin hallitus. Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat henkilöt edustavat vähintään 75 % Arvopaperin liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli Velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan Evlin hallituksen pyynnöstä lykätä uuteen Velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua. Uusi Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat henkilöt edustavat vähintään 25 % Arvopaperin liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen Velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Arvopaperin haltijoiden äänioikeus määräytyy Arvopaperien pääomamäärän perusteella. Evlillä ei ole äänioikeutta Velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Evlin edustajilla tai sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus olla läsnä Velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Velkojienkokouksella on oikeus päättää Arvopaperin haltijoita sitovasti: (a) Arvopaperin ehtojen muuttamisesta sekä (b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen Arvopaperin ehdoista. Kaikkien Arvopaperin haltijoiden suostumusta edellyttävät kuitenkin: (a) Arvopaperin pääoman ja/tai indeksihyvityksen alentaminen, (b) sijoitusajan pidentäminen, (c) Velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden edellytysten muuttaminen, tai (d) Velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Suostumukset voidaan antaa Velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan Velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätökset sitovat kaikkia Arvopapereiden haltijoita riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä Velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätökset ovat sitovia myös riippumatta siitä, onko Velkojienkokouksessa päätöksestä tehty merkintä Arvopaperin liikkeeseenlaskutilille. 18(27)

19 5.2. Tarjouksen ehdot Tarjousaika Merkintäpaikka Merkinnän maksu Evli Pankki Oyj, Wallstreet Asset Management Oy Merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan mennessä merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. Arvopapereiden tarjoaminen Arvopaperi tarjotaan yleisölle merkittäväksi. Arvopaperia voi merkitä Merkintäpaikassa Tarjousaikana. Tieto toteutuneesta merkinnästä annetaan merkintävahvistuksessa, joka lähetetään mahdollisimman pian Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. Emissiokurssi Merkintäpalkkio 100 % nimellisarvosta Merkintäpalkkio on 2 % nimellisarvosta Arvopaperin ehtojen lopullinen vahvistaminen Arvopaperin ehdot vahvistetaan viimeistään Arvopaperin Liikkeeseenlaskupäivänä. Arvopaperin ehdot, jotka voivat muuttua, koskevat Arvopaperin Osallistumisastetta. Lopulliset Arvopaperin ehdot ovat nähtävissä viimeistään merkintäpaikassa sekä Evli Pankki Oyj:n Internet-osoitteessa Arvopaperi pääoma Pääjärjestäjä Maksuasiamies Laskenta-asiamies Merkintäsitoumus Pörssilistaus Vähintään ja enintään euroa Evli Pankki Oyj Evli Pankki Oyj Evli Pankki Oyj Arvopaperille ei ole annettu merkintäsitoumusta. Arvopaperille ei haeta pörssilistausta Strukturointikustannus ja pääoman suunniteltu käyttötapa Arvio Arvopaperin strukturointikustannuksesta perustuu Arvopaperin sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäi- 19(27)

20 vänä Strukturointikustannus merkinnöille on arviolta 5,00 % koko sijoitusajalta (vastaa noin 0,98 % vuosittaista kustannusta). Strukturointikustannus sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle Arvopaperista aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, materiaali-, markkinointi-, selvitys-, lisenssi- ja säilytyskustannukset, jotka ovat arviolta suuruudeltaan euroa. Arvopaperin liikkeeseenlasku on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeytymisestä Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai keskeyttämisestä on saatavilla merkintäpaikasta sekä Evli Pankki Oyj:n Internetosoitteesta Liikkeeseenlaskun edellytykset Liikkeeseenlasku toteutetaan merkitsijöiden antamien merkintäsitoumusten perusteella, jos Arvopaperia lopullisesti hinnoiteltaessa Osallistumisaste voidaan vahvistaa vähintään tasoon 105 % Osallistumisasteen toteutuvaan lopulliseen suuruuteen vaikuttavat mm. kohde-etuuden volatiliteetti sekä korkotaso. Mikäli Osallistumisastetta ei pystytä vahvistamaan vähintään 105 % tasoon, Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun. Jos Arvopaperia ei ole merkitty yhteensä vähintään euroa tai tapahtuu jotakin sellaista, joka Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, peruuttaa liikkeeseenlasku. Liikkeeseenlaskun peruuttamisen yhteydessä merkintäsumma palautetaan merkitsijöiden ilmoittamille pankkitileille kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa liikkeeseenlaskun mahdollisessa peruuntumistilanteessa. Ylivoimainen este Liikkeeseenlaskija, Maksuasiamies, Laskenta-asiamies, Lunastuspaikka ja Euroclear Finland Oy eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu (a) viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sodan uhasta, kapinasta tai kansalaislevottomuudesta, (b) edellä mainituista tahoista riippumattomasta ja niiden toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä posti- tai puhelinliikenteessä, sähköviestinnässä, taikka sähkövirran saannissa, (c) edellä mainittujen tahojen toiminnon tai toimenpiteen keskeytymisestä tai viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden vuoksi, (d) edellä mainittujen tahojen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutoimenpiteestä silloin, kun se koskee vain osaa edellä mainittujen tahojen toimihenkilöistä ja huolimatta siitä, ovatko edellä mainitut tahot siihen osallisena vai ei, tai 20(27)

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.10.2013 EVLI PANKKI OYJ EVLI Eurooppa Bonus III Sertifikaatti Merkintäaika: 30.10.2013-22.11.2013 Sijoitusaika: 12.12.2013 27.12.2017 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 2.10.2013 EVLI PANKKI OYJ EVLI Korkotodistus Suomi & Ruotsi Merkintäaika: 7.10.2013-24.10.2013 Sijoitusaika: 14.11.2013 9.1.2019 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä:

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli Oil & Gas Autocall IV Sertifikaatti LAINAEHDOT Merkintäaika: Sijoitusaika:

EVLI PANKKI OYJ. Evli Oil & Gas Autocall IV Sertifikaatti LAINAEHDOT Merkintäaika: Sijoitusaika: LAINAEHDOT 25.2.2015 EVLI PANKKI OYJ Evli Oil & Gas Autocall IV Sertifikaatti Merkintäaika: 2.3.2015-27.3.2015 Sijoitusaika: 10.4.2015 19.4.2021 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus Eurooppa LAINAEHDOT 25.8.2014. Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10.

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus Eurooppa LAINAEHDOT 25.8.2014. Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10. LAINAEHDOT 25.8.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Korkotodistus Eurooppa Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10.2021 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki Oyj Emissiokurssi:

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012, 1.8.2012, 31.10.2012, 6.2.2013 ja 1.3.2013

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) KORJATUT EHDOT Alkuperäisissä ehdoissa oli Loppuarvon määrityspäivien vuosiluvut väärin, ne kuuluisivat olla seuraavasti: Loppuarvon määrityspäivät: 30.12.2012, 30.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 ja

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI TUOTTOERO BRIC PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli Finvex Eurooppa 1/2015 Obligaatio LAINAEHDOT Merkintäaika: Sijoitusaika:

EVLI PANKKI OYJ. Evli Finvex Eurooppa 1/2015 Obligaatio LAINAEHDOT Merkintäaika: Sijoitusaika: LAINAEHDOT 14.5.2015 EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Eurooppa 1/2015 Obligaatio Merkintäaika: 18.5.2015-29.5.2015 Sijoitusaika: 10.6.2015 24.6.2020 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Emissiokurssi: 110 % 1(18)

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Verollinen 1,5 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III 1(6) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 8.10.2010 päivätyn ja 26.10.2010

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Evli Finvex Kestävä Kehitys II Obligaatio

Evli Finvex Kestävä Kehitys II Obligaatio LAINAEHDOT 7.5.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Kestävä Kehitys II Obligaatio Merkintäaika: 12.5.2014-20.5.2014 Sijoitusaika: 30.5.2014 13.6.2019 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Emissiokurssi: 105 %

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 7.10.2009 päivätyn

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 3 / 2015

OmaTuottoTalletus 3 / 2015 OmaTuottoTalletus 3 / 2015 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

28.09.2015 REKISTERÖINTIASIAKIRJA

28.09.2015 REKISTERÖINTIASIAKIRJA 28.09.2015 REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän Rekisteröintiasiakirjan on laatinut Evli Pankki Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jolla on Valtiovarainministeriön myöntämä toimilupa toimia luottolaitoslain

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK A/S DDBO 2020: GLOBAALIT OSAKKEET Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012, 13.2.2013 ja 7.5.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2010 päivätyn sekä 4.8.2010, 3.11.2010 ja 9.2.2011 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

POHJOLA SÄHKÖOBLIGAATIO IV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SÄHKÖOBLIGAATIO IV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA SÄHKÖOBLIGAATIO IV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 27.5.2011 päivätyn ja 28.5.2011 julkaistun sekä 3.8.2011, 2.11.2011, 16.12.2011 ja

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ LAINA 01/2014 LOPULLISET LAINAKOHTAISET EHDOT. Sopimusehdot

TAALERITEHDAS OYJ LAINA 01/2014 LOPULLISET LAINAKOHTAISET EHDOT. Sopimusehdot TAALERITEHDAS OYJ LAINA 01/2014 LOPULLISET LAINAKOHTAISET EHDOT Sopimusehdot Nämä Lainakohtaiset ehdot on laadittu EU:n esitedirektiivin (2003/71/EC) 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja niitä tulee lukea

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(9) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI TITAANIT 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private)

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) LAINAKOHTAISET EHDOT Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2008 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2008 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

POHJOLA POHJANMEREN ÖLJY VIII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA POHJANMEREN ÖLJY VIII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA POHJANMEREN ÖLJY VIII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012, 1.8.2012, 31.10.2012, 6.2.2013

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET III/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET III/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET III/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 27.5.2011 päivätyn ja 28.5.2011 julkaistun sekä 3.8.2011, 2.11.2011 ja 16.12.2011

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

OP-PRIVATE VARAINHOITODEBENTUURI I/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OP-PRIVATE VARAINHOITODEBENTUURI I/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OP-PRIVATE VARAINHOITODEBENTUURI I/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 päivätyn listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 27.5.2011 päivätyn ja 28.5.2011 julkaistun sekä 3.8.2011 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot