ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014"

Transkriptio

1 ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Eurooppa Obligaatio Merkintäaika: Sijoitusaika: Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki Oyj Emissiokurssi: 100 % Tämä Arvopaperiliite ja Tiivistelmä on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: Suomen arvopaperimarkkinalaki ( /746), Suomen valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3-5 luvussa tarkoitetusta esitteestä ( /1019), Euroopan komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (Liitteet XII ja XXII), sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Tässä Arvopaperiliitteessä ja Tiivistelmässä on tietoa tarjottavista arvopapereista ja sitä tulee lukea yhdessä Evli Pankki Oyj:n Rekisteröintiasiakirjan (Finanssivalvonnan diaarinro FIVA 85/ /2014) kanssa, jossa on tietoa Evli Pankki Oyj:stä liikkeeseenlaskijana (kaikki yhdessä Esite ). Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen ja Tiivistelmän (diaarinro FIVA 85/ /2014), mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. 1(27)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ Jakso A johdanto ja varoitukset Jakso B - Liikkeeseenlaskija Jakso C - Arvopaperit Jakso D Riskit Jakso E Tarjous ARVOPAPERILIITE - EVLI FINVEX EUROOPPA OBLIGAATIO Riskitekijät Kohde-etuuteen liittyvä markkinariski Liikkeeseenlaskijariski Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Korkoriski Ennenaikaista takaisinmaksua koskeva riski Liikkeeseenlaskun peruuttaminen Verotusriski Esitteestä vastuullinen Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän julkaiseminen ja täydentäminen Arvopaperin ehdot Tarjottavia Arvopapereita koskevat perustiedot Tarjouksen ehdot Arvopaperin kohde-etuus ja tuotonlaskenta LIITE 1 Indeksilisenssi ja vastuuvaspauslauseke (27)

3 1. TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia sääntelyssä lueteltuja osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu Jakso A johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää tulee pitää Evli Pankki Oyj:n liikkeeseenlaskeman Arvopaperin Evli Finvex Eurooppa Obligaatio Esitteen johdantona. Esite koostuu Tiivistelmän lisäksi Rekisteröintiasiakirjasta, Arvopaperiliitteestä sekä näissä viitatuista asiakirjoista. Sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonaisuudessaan, eikä ainoastaan tiivistelmään. Jos Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille, kantaja voi Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. A.2 Suostumus Esitteen käyttämiseen Esitteen tiivistelmästä vastuulliset henkilöt voidaan asettaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen Esitteen muihin osiin nähden, tai jos siinä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista tämän Esitteen alla liikkeeseen laskettaviin arvopapereihin. Ei sovelleta 1.2. Jakso B - Liikkeeseenlaskija B.1 Virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Kotipaikka, oikeudellinen muoto ja liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki B.4b Tiedossa olevat suuntaukset Liikkeeseenlaskijan toiminimi on Evli Pankki Oyj (jäljempänä "Pankki", "Evli" tai "Liikkeeseenlaskija"). Evli Pankki Oyj on julkinen suomalainen osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Helsinki. Pankin rekisteröity osoite on Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki. Pankki harjoittaa toimintaansa voimassa olevan osakeyhtiölain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti. Liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan vaikuttavat keskeiset suuntaukset ovat eurooppalaisilla rahoitusmarkkinoilla vallitsevia yleisiä olosuhteita, kuten vallitseva matala korkotaso ja pankkisääntelyn kiristyminen. B.5 Kuvaus Konsernista Evli Pankki Oyj on riippumaton investointi- ja varainhoitopankki ja sen palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evlin oma pääoma on 49,7 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuus- 3(27)

4 suhde 14,1 prosenttia. Hallinnoidut asiakasvarat ovat nettomääräisenä noin 6,3 miljardia euroa ( ). Evli Pankki Oyj on konsernin emoyhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluu viisitoista tytär- tai osakkuusyhtiötä. Sen lisäksi Evli Pankki Oyj:llä ja Evli-Rahastoyhtiö Oy:llä on sivuliikkeet Ruotsissa ja Evli Pankin virolaisella tytäryhtiöllä Evli Securities AS:llä on sivuliike Liettuassa. B.9 Tulosennuste tai -arvio Osavuosikatsauksessa ajalta 1-6/2014 Evlin hallitus on arvioinut näkymiä seuraavasti: Vuoden 2014 tuloksen arvioidaan olevan edellisvuoden tapaan selkeästi positiivinen. Näkemystä tukee alkuvuoden suotuisa tuloskehitys ja se, että toistuvat tuotot kattavat merkittävän osan yhtiön kokonaiskustannuksista. B.10 Tilintarkastuskertomuksissa mahdollisesti esitetyt huomautukset B.12 Valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot sekä selitys, että historiallisten taloudellisten tietojen kattaman jakson jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia negatiivisia muutoksia Ei sovellu. Pankin tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilinpäätöksen vuosilta 2012 sekä 2013 ja tilintarkastuskertomukset on annettu muistutuksitta. KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/ / / /2012 Nettoliikevaihto, M 30,2 29,3 55,5 48,3 Liikevoitto / -tappio, M 4,9 3,9 6,7 3,6 % nettoliikevaihdosta 16,2 13,4 12,1 7,4 Tilikauden voitto / tappio, M 3,8 3,3 5,6 2,1 % nettoliikevaihdosta 12,7 11,3 10,2 4,4 Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 15,2 13,1 11,2 4,7 Koko pääoman tuotto-% (ROA) * 1,3 0,9 0,9 0,4 Omavaraisuusaste, % 8,5 5,6 8,5 8,3 Kulu/tuotto -suhde 0,84 0,87 0,88 0,93 Henkilöstö tilikauden lopussa *annualisoitu KONSERNIN VAKAVARAISUUS Omat varat, M * 36,7 33,2 35,0 34,9 Riskipainotetut erät yhteensä markkina- ja luottoriskistä, M 161,4 140,9 152,8 137,4 Vakavaraisuussuhde, % 14,1 13,7 13,9 14,6 Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % 18,6 18,2 18,4 18,7 Omien varojen ylijäämä M 15,8 14,1 14,9 15,7 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäisvaatimukseen 1,8 1,7 1,7 1,8 * sisältäen vain ensisijaiset omat varat Yllä olevat tunnusluvut ovat tilintarkastettuja lukuunottamatta osavuosikatsausten lukuja Evli Pankki Oyj:n tulevaisuudennäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä kielteisiä muutoksia viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen. 4(27)

5 B.13 Viimeaikaiset tapahtumat, jotka ovat ratkaisevia arvioitaessa Liikkeeseenlaskijan maksukykyä B.14 Riippuvuus muista Konserniin kuuluvista yksiköistä Evli Pankki Oyj:n rahoituksellisessa tai markkina-asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilintarkastetun tilinpäätöksen jälkeen. Evlin hallituksen tiedossa ei ole Evlin taloudellista asemaa koskevia merkittäviä muutoksia, jotka ovat sattuneet viimeksi julkistetun tilinpäätöksen jälkeen. Evli Pankki Oyj on konsernin emoyhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluu viisitoista tytär- tai osakkuusyhtiötä. Sen lisäksi Evli Pankki Oyj:llä ja Evli-Rahastoyhtiö Oy:llä on sivuliikkeet Ruotsissa ja Evli Securities AS:llä sivuliike Liettuassa. Evli Pankki Oyj konsernin emoyhtiönä ei ole riippuvainen konsernin muista yksiköistä. B.15 Päätoimialat Evlin yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaisena toimialana on harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankille sallittua toimintaa, johon kuuluu myös sijoituspalvelulain tarkoittamien sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoaminen. Yhtiö voi yhtiöjärjestyksensä puitteissa siten vastaanottaa, välittää ja toteuttaa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja, käydä kauppaa rahoitusvälineillä omaan lukuunsa, taata ja järjestää rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuja, järjestää monenkeskistä kaupankäyntiä sekä tarjota omaisuudenhoito- ja sijoitusneuvontapalveluita. Lisäksi yhtiö voi tarjota rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalveluita. Yhtiö voi myös myöntää luottoja asiakkailleen ja vastaanottaa talletuksia yleisöltä. B.16 Suora tai välillinen omistus ja määräysvalta Evlin osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Ei sovellu. Evli Pankki Oyj on itsenäinen pankki. 5(27)

6 1.3. Jakso C - Arvopaperit C.1 Arvopaperin kuvaus ja ISIN Tarjottava arvopaperi on Evli Pankki Oyj:n liikkeeseenlaskema Evli Finvex Eurooppa Obligaatio ( Arvopaperi ). Arvopaperi lasketaan liikkeeseen arvo-osuusmuotoisena joukkovelkakirjana. Arvopaperin ISIN-koodi on FI Arvopaperin nimellisarvo ja littera on suuruudeltaan euroa vähimmäismerkinnän ollessa euroa. C.2 Valuutta Arvopaperin valuutta on euro ( EUR ). C.5 Arvopaperien luovutetta- Ei sovellu. Tämän Esitteen mukaisesti liikkeeseenlaskettavat ar- vuutta koskevat rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet, etuoikeusjärjestys ja rajoitukset vopaperit ovat vapaasti luovutettavissa. Arvopaperille ei ole asetettu vakuutta. Liikkeeseenlaskijan konkurssi- tai selvitystilatilanteessa Arvopaperilla on sama etuoikeussija kuin Liikkeeseenlaskijan muilla sellaisilla nykyisillä ja tulevilla maksusitoumuksilla, joille ei ole asetettu vakuutta ja joilla ei ole huonompi etuoikeus kuin muilla sitoumuksilla. Arvopaperi lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään liittyvinä arvo-osuuksina. Takaisinmaksumäärä ja mahdollinen Indeksihyvitys maksetaan sille, jolla on oikeus Arvopaperista maksettaviin suorituksiin. C.11 Pörssilistaus Arvopaperille ei haeta pörssilistausta C.15 Kohde-etuuksien arvon vaikutus sijoituksen arvoon Arvopaperin mahdollinen Indeksihyvitys ja tuotto on sidoksissa Kohde-etuuden kehitykseen. Arvopaperin Kohde-etuus on The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price -osakeindeksi. Kohde-etuus on osakeindeksi, joka koostuu yhteensä 30 eurooppalaisen yhtiön osakkeesta tasapainoin. Indeksin yhtiöiden uudelleenmäärittely tapahtuu kuukausittain aina kunkin kuukauden alussa. Osakkeiden uudelleenmäärittelyn yhteydessä toimivina valintakriteereinä käytetään yhtiöiden liiketoiminnan vastuullisuuteen, osakkeiden likviditeettiin sekä volatiliteettiin liittyviä tekijöitä. Kohde-etuus on ns. hintaindeksi, jonka laskennassa käytetään kiinteää 3,5 % vuotuista osinkotuotto-oletusta. Indeksin laskentaasiamiehenä toimii S&P Opco, LLC. Lisätietoja Kohde-etuuden koostumuksesta sekä arvoista on saatavilla osoitteessa Lisätietoa Kohde-etuusindeksin osakkeiden valintaprosessista sekä indeksin laskennasta löytyy Liikkeeseenlaskijalta saatavilla olevasta oppaasta (Index Guidebook). Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta, eli tuotteen ns. pääomaturvataso on 90 % tuotteen nimellisarvosta. Takaisinmaksumäärän lisäksi eräpäivänä maksetaan Kohde-etuuden ehtojen mukaiseen kehitykseen perustuva mahdollinen Indeksihyvitys. Arvopaperin Eräpäivänä maksettava mahdollinen Indeksihyvitys riippuu Kohde-etuuden arvon kehityksestä sijoitusaikana. Mikäli Kohde-etuusindeksin Loppuarvo on yhtä suuri tai pienempi kuin 6(27)

7 C.16 Johdannaisarvopapereiden päättymispäivä tai eräpäivä Alkuarvo, ei Arvopaperille makseta Indeksihyvitystä. Kohde-etuuden Loppuarvon ollessa suurempi kuin Alkuarvo on Arvopaperin Indeksihyvitys ehtojen mukainen Kohde-etuuden tuotto kerrottuna Osallistumisasteella. Mikäli sijoittaja myy Arvopaperin ennen eräpäivää, vaikuttaa tuotteen jälkimarkkinahintaan mm. Kohde-etuuden toteutunut arvonkehitys sekä markkinakorkojen kehitys, minkä johdosta Arvopaperin luovutushinta voi olla sen Merkintähintaa pienempi. Mikäli lain, viranomaismääräyksen tai oikeus- tai viranomaiskäytännön muutoksen johdosta Suojausinstrumentti ja Arvopaperi joudutaan purkamaan ennenaikaisesti, Liikkeeseenlaskija maksaa Arvopaperin haltijoille Arvopaperin Suojausinstrumentin päättymishetken markkina-arvoon perustuvan määrän, joka voi olla yli tai alle Arvopaperin nimellisarvon. Eräpäivä on paitsi jos Arvopaperiin on kohdistunut ennenaikainen takaisinmaksu. C.17 Arvopapereiden selvitys Arvopapereiden selvitys tapahtuu Euroclear Finland Oy:ssä. C.18 Kuvaus siitä, miten johdannaisarvopaperista saadaan tuottoa Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta. Takaisinmaksumäärän lisäksi eräpäivänä maksetaan Kohde-etuuden ehtojen mukaiseen kehitykseen perustuva mahdollinen Indeksihyvitys. Takaisinmaksumäärä Arvopaperin haltijalle maksetaan eräpäivänä takaisin 90 % Arvopaperin nimellisarvosta ( Takaisinmaksumäärä ). Arvopaperin Takaisinmaksumäärän lisäksi Eräpäivänä maksetaan kohdassa Indeksihyvitys kuvattu mahdollinen Indeksihyvitys. Indeksihyvitys Eräpäivänä maksettava mahdollinen Indeksihyvitys perustuu Kohde-etuuden sijoitusaikaiseen kehitykseen. 1. Jos Indeksin tuotto on positiivinen, maksetaan Arvopaperille Indeksihyvitys, jonka suuruus määritellään seuraavasti: Indeksihyvitys = Nimellisarvo x (Osallistumisaste x Indeksin tuotto) 2. Muussa tapauksessa: Indeksihyvitystä ei makseta Mahdollisen Indeksihyvityksen määrityksessä käytettävä Alkuarvo on Kohde-etuuden päätöskurssi Alkuarvon määrityspäivänä Mahdollisen Indeksihyvityksen määrityksessä käytettävä Loppu- 7(27)

8 arvo on Loppuarvon määrityspäivien Päätöskurssien aritmeettinen keskiarvo. Loppuarvon Määrityspäiviä ovat , , , , , , , , , , , , (kuukausittaiset määrityspäivät sijoitusajan viimeisen 12 kuukauden aikana, yhteensä 13 määrityspäivää) C.19 Kohde-etuuden toteutushinta tai lopullinen Arvostushinta C.20 Kuvaus kohde-etuuden tyypistä ja siitä, mistä kohde-etuutta koskevia tietoja voi saada. Osallistumisaste on alustavasti 120 % ja se vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasoon 105 % Kohde-etuuden Päätöskurssit Alku- ja Loppuarvon määrityspäivinä vaikuttavat sijoittajille maksettavaan mahdolliseen Indeksihyvitykseen. Kohde-etuuden Päätöskurssit määritetään asiaankuuluvien pörssien julkaiseman Kohde-etuuden päätöskurssin perusteella. Arvopaperin Kohde-etuuden tyyppi on osakeindeksi. Kohdeetuuden arvon sijoitusaikaisesta kehityksestä on saatavilla tietoa osoitteessa sekä lisätietoja osoitteessa Jakso D Riskit D.2 Liikkeeseenlaskijaan liittyvät keskeiset riskit Luottoriskit Pankkitoiminnan yksi keskeinen riski on luottoriski eli tilanne, jossa pankin velallinen tai muu vastapuoli ei vastaa sitoumuksestaan. Luottoriskien hallintaa varten on koko Evli-konsernia koskeva luottoriskistrategia ja -politiikka. Riskistrategia ja -politiikka sisältävät määrittelyt luotonannon periaatteista, vakuusvaatimuksista, hinnoittelusta ja maturiteeteista. Riskistrategiassa ja politiikassa on myös määritelty Evlissä käytettävä asiakkaiden ja luottojen luokittelujärjestelmä. Evlin suurin luottoriskin lähde ovat Treasury-yksikön sijoitustoiminnasta aiheutuvat luottoriskit. Muita olennaisia luottoriskejä syntyy luotonannossa sekä johdannaistoiminnan vastapuoliriskin kautta. Luottoriskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi luottoriskeistä päivittäin toimitusjohtajalle, sekä kerran kuukaudessa yhtiön riski-komitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle.. Markkinariski Markkinariskit ovat taseen ja sen ulkopuolisten erien markkina-arvojen muutoksista aiheutuvaa tulos-vaihtelua. Markkina-arvot muuttuvat muun muassa korkojen, valuuttakurssien ja osakekurssien sekä niiden volatiliteettien liikkeiden myötä. Sijoitustoiminnasta ja arvopaperikaupasta johtuen Evlin keskeinen markkinariski on sen oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston markkinariski. Evlin omaan lukuun harjoittama sijoitustoiminta osakemarkkinoilla keskittyy Helsingin ja Tukholman pörsseissä noteerattuihin arvopapereihin sekä näihin arvopapereihin liittyviin johdannaisiin. Osakemarkkinoihin liittyvä sijoitustoiminta käsittää markkinatakaustoiminnan, välitysliiketoiminnan tilapäiset sijoitukset, erilaisiin trading-strategioihin perustuvan kaupankäynnin sekä rahasto- ja pääomasijoitustyyppiset sijoitukset. Treasuryyksikkö harjoittaa sijoitustoimintaa korko- ja valuuttamarkkinoilla. Markkinariskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi markkinariskeistä päivittäin toimitusjohtajalle, sekä kerran 8(27)

9 kuukaudessa yhtiön riskikomitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle. Liiketoimintariski Evlin liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat ja Venäjä. Suurimmat riskit kyseisillä markkinoilla ovat taloudelliseen ympäristöön liittyvät riskit. Kilpailutilanteesta johtuen Ruotsi on markkinaalueena haastava varainhoidon liiketoiminnalle. Evli Russia Oy ja Evli Corporate Finance Ab toimivat pääsääntöisesti neuvonantajana yrityskaupoissa ja yhtiöt tuottaa myös asiakkaiden pyynnöstä erilaisia sektori-/markkina-analyysejä. Yhtiöiden osuus Evli-konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta on verrattain pieni. Evlin liiketoimintariski ja strategiariski hallitaan siten, että Evlin liiketoiminta on jaettu kahteen eri liiketoimintayksikköön, Wealth Management ja Investment Banking. Tämä antaa mahdollisuuden jakaa liiketoimintariskiä myös ajallisesti ja ottamaan huomioon markkinatilanteen eri vaiheita kussakin liiketoimintayksikössä. Wealth Management on tulonmuodostukseltaan katsoen vakaampi kuin Investment Banking -liiketoiminta ja sen kehitys on helpompi ennakoida. Investment Banking, erityisesti Corporate Finance - liiketoimintaa pidetään siten Wealth Management liiketoimintaa riskillisempänä liiketoimintana. Likviditeettiriski Likviditeettiriski liittyy Evlin jälleenrahoituksen saatavuuteen ja/tai hintaan. Se voi toteutua rahoitus-markkinoiden yleisen tilan häiriöiden tai yksittäisen luotonottajan maksukykyyn kohdistuvan epäluottamuksen johdosta. Evlin varainhankinnassa varaudutaan aina siihen, että Evlin hallituksen liiketoimintayksiköille vahvistama, sijoituksiin ja vakuusvaateiden kattamisiin sitoutunut pääoma on limitoitu. Varainkäytöstä pääosan muodostavat pääomamarkkinatuotteet ja antolainaus. Lisäksi selvitys- ja johdannaistoiminnan vakuudet sitovat pääomia. Varainhankinnasta suurin osuus on alle vuoden mittaista ja koostuu pääosin talletuksista ja Evlin liikkeeseen laskemista sijoitustodistuksista. Pitkäaikainen varainhankinta koostuu lähtökohtaisesti Evlin liikkeeseen laskemista sijoitustuotteista. Evli Pankin likviditeetti on jatkunut pitkään hyvänä. Operatiiviset riskit Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan suoraa tai epäsuoraa taloudellista tappiovaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista; järjestelmistä, henkilöistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset sekä compliance- ja tietoturvariskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Operatiiviset riskit liittyvät täten esimerkiksi johtamisjärjestelmään, toimintaprosesseihin, tietojärjestelmiin, henkilöihin ja erilaisiin ulkoisin tekijöihin ja uhkiin. Vastuu oman alueen operatiivisten riskien hallinnasta on kullakin toiminnolla. Operatiivisten riskien tunnistamiseen, seurantaan ja ohjaamiseen on Evlissä kiinnitetty erityistä huomiota. Liiketoimintayksiköt toteuttavat säännöllistä itsearviointia koskien tuotteiden, palveluiden, henkilöiden, toimintaprosessien ja järjestelmien operatiivisia riskejä. Operatiivisten riskien tunnistamista, arviointia, valvontaa ja raportointia varten on laadittu erillinen, koko konsernin kattava operatiivisten riskien menet- 9(27)

10 telytapaohje. Evli soveltaa vakavaraisuuslaskennassa operatiivisten riskien osalta ns. perusmenetelmää (Basic Indicator Approach), jossa operatiivisen riskin pääomavaade perustuu kolmen edellisen vuoden bruttotuottojen keskiarvoon, kerrottuna viidellätoista prosentilla. Evlin sisäisellä vakavaraisuuden hallintaprosessilla (ICAAP) varmistetaan pääomien riittävyys myös poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa.. D.6 Arvopaperille ominaiset keskeiset riskit, riskit pääoman menettämisestä sekä varoitus sijoittajille Kohde-etuuteen liittyvä markkinariski Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta, eli tuotteella on ns. 90 %:n pääomaturva. Arvoperin tuotto on sidottu Kohde-etuuden sijoitusaikaiseen arvonkehitykseen. Mikäli Kohdeetuuden ehtojen mukainen sijoitusaikainen tuotto on nolla tai negatiivinen, Arvopaperille ei makseta Indeksihyvitystä ja tuotteen erääntymishinta on 90 % nimellisarvosta (Takaisinmaksumäärä). Sijoittajan menettää tällöin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välisen osuuden tuotteen nimellisarvosta. Nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä osuutta eikä merkintäpalkkiota palauteta, eivätkä ne sisälly Arvopaperin pääomaturvaan. Sijoittajalle mahdollisesti aiheutuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran pienemmäksi Arvopaperin nimellisarvoa erääntymishinta jää. Mikäli Arvopaperille ei makseta lainkaan Indeksihyvitystä, vastaa sijoittajan tappio nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä sekä merkintäpalkkion suuruista määrää. Kohde-etuuden sijoitusaikainen arvonkehitys vaikuttaa Arvopaperin jälkimarkkinahintaan, joka voi olla alle Arvopaperin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän. 90 %:n pääomaturva on siten voimassa ainoastaan tuotteen erääntyessä. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että Liikkeeseenlaskija eli Evli joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin se ei suoriudu Arvopaperin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa Arvopaperin ehtojen mukaista tuottoa. Arvopaperille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Sijoittajan tulee sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota Liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Juoksuaikana Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea Arvopaperin arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa Arvopaperin arvoa. Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Arvopaperin myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Arvopaperin markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa Kohde-etuuden arvonkehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos henkilö haluaa realisoida Arvopaperin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että Arvopaperille ei löydy ostajaa tai että Arvopaperista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Henkilölle voi näin 10(27)

11 ollen koitua tappiota myydessään Arvopaperin jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa Arvopaperille päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita. Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus Arvopaperin arvoon sijoituksen juoksuaikana. Lähtökohtaisesti korkotason noustessa Arvopaperin arvo laskee ja korkotason laskiessa Arvopaperin arvo nousee. Mitä pidempi sijoitusaika on, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on Arvopaperin arvoon. Korkoriski voi toteutua vain, jos Arvopaperi myydään ennen eräpäivää. Ennenaikaista takaisinmaksua koskeva riski Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa Arvopaperi ennenaikaisesti takaisin mikäli Suomen tai jonkun muun maan lain, viranomaismääräyksen tai oikeus- tai viranomaiskäytännön muutoksen johdosta Suojausinstrumentti tai Arvopaperin kohde-etuuden omistaminen, hankkiminen tai luovuttaminen on tullut Suojausinstrumentin osapuolelle lainvastaiseksi tai jos Arvopaperin tuoton tai pääoman maksun osalta lainsäädäntö tai Liikkeeseenlaskijaa sitovat viranomaisten määräykset muuttuvat Arvopaperin liikkeeseenlaskun jälkeen niin, että Arvopaperin liikkeessä pitäminen tai maksujen suorittaminen muuttuu Liikkeeseenlaskijalle lain tai määräysten vastaiseksi tai Liikkeeseenlaskija tulee lainsäädännön tai määräysten muutosten johdosta velvolliseksi maksamaan viranomaisille tai muulle kolmannelle taholle ylimääräisiä maksuja, jotka ovat Arvopaperin pääomaan nähden huomattavia. Tällöin Liikkeeseenlaskija maksaa Arvopaperin haltijalle Arvopaperin markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Arvopaperin nimellisarvon. Liikkeeseenlaskun peruuttaminen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa Arvopaperin liikkeeseenlasku, jos Arvopaperia lopullisesti hinnoiteltaessa Osallistumisastetta ei voida vahvistaa vähintään tasoon 105 % tai Arvopaperia ei ole merkitty yhteensä vähintään euroa. Verotusriski Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että Arvopaperin tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista Arvopaperiin liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. Varoitus Arvopaperiin sijoittavaa henkilöä varoitetaan siitä, että Arvopaperiin sijoitetun pääoman ja tuoton saattaa menettää osittain tai kokonaan edellä mainittujen tai muiden riskien toteutuessa. 11(27)

12 1.5. Jakso E Tarjous E.2b Syyt tarjoamiseen ja varojen käyttö, jos muu kuin voiton tavoittelu ja/tai tietyiltä riskeiltä suojautuminen E.3 Kuvaus tarjousehdoista Liikkeeseenlasku on osa pankin varainhankintaa. Liikkeeseenlaskupäivä: Merkintäaika: Merkintäpaikka: Evli Pankki Oyj, Wallstreet Asset Management Oy Liikkeeseenlaskun luonne: Yleisölle suunnattu joukkovelkakirjalaina Emissiokurssi: 100 % Merkintäpalkkio: 2 % nimellisarvosta Velkakirjojen nimellisarvo: euroa Minimimerkintä: euroa Merkinnän maksu: Merkintä on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla viimeistään Merkintäsitoumus: Arvopaperille ei ole annettu merkintäsitoumusta E.4 Intressit ja eturistiriidat Ei sovellu. Lainan liikkeeseenlaskuun ei liity eturistiriitoja liikkeeseenlaskijan hallinto- johto- ja valvontaelinten jäsenten liikkeeseenlaskijaan liittyvien tehtävien ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä. E.7 Arvioidut kustannukset, jotka liikkeeseenlaskija tai tarjoaja veloittaa sijoittajalta Liikkeeseenlaskijalla on oikeus 2 % merkintäpalkkioon tehdystä merkinnästä. Strukturointikustannus, joka sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle Arvopaperista aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset on arviolta 5,00 % koko sijoitusajalta (vastaa noin 0,98 % vuosittaista kustannusta). 12(27)

13 ARVOPAPERILIITE - EVLI FINVEX EUROOPPA OBLIGAATIO Sijoitusta harkitsevien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti perehtyä seuraavassa esitettäviin tarjottavaa Arvopaperia koskeviin riskitekijöihin, Evli Pankki Oyj:n Rekisteröintiasiakirjan kohdassa Evliin liittyvät riskit esitettäviin riskitekijöihin sekä muihin Rekisteröintiasiakirjan ja Arvopaperiliitteen tietoihin. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä Arvopaperiliitteessä tai Rekisteröintiasiakirjassa ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä. Myös muut kuin tässä Arvopaperiliitteessä tai Rekisteröintiasiakirjassa esitetyt riskit voivat vaikuttaa haitallisesti Evli Pankki Oyj:n liiketoimintaan tai liikkeeseenlaskettavan Arvopaperin arvoon. 2. Riskitekijät 2.1. Kohde-etuuteen liittyvä markkinariski Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta, eli tuotteella on ns. 90 %:n pääomaturva. Arvoperin tuotto on sidottu Kohde-etuuden sijoitusaikaiseen arvonkehitykseen. Mikäli Kohde-etuuden ehtojen mukainen sijoitusaikainen tuotto on nolla tai negatiivinen, Arvopaperille ei makseta Indeksihyvitystä ja tuotteen erääntymishinta on 90 % nimellisarvosta (Takaisinmaksumäärä). Sijoittaja menettää tällöin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välisen osuuden tuotteen nimellisarvosta. Nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä osuutta eikä merkintäpalkkiota palauteta, eivätkä ne sisälly Arvopaperin pääomaturvaan. Sijoittajalle mahdollisesti aiheutuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran pienemmäksi Arvopaperin nimellisarvoa erääntymishinta jää. Mikäli Arvopaperille ei makseta lainkaan Indeksihyvitystä, vastaa sijoittajan tappio nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä sekä merkintäpalkkion suuruista määrää. Kohde-etuuden sijoitusaikainen arvonkehitys vaikuttaa Arvopaperin jälkimarkkinahintaan, joka voi olla alle Arvopaperin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän. 90 %:n pääomaturva on siten voimassa ainoastaan tuotteen erääntyessä Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että Liikkeeseenlaskija eli Evli joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin se ei suoriudu Arvopaperin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa Arvopaperin ehtojen mukaista tuottoa. Arvopaperille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Sijoittajan tulee sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota Liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi Rekisteröintiasiakirjassa sekä siihen viittaamalla sisällytetyissä asiakirjoissa on esitetty tiedot Liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea Arvopaperin arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa Arvopaperin arvoa. 13(27)

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 6/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 13.5.2013 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen Hypoteekkiyhdistyksen

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 13.5.2013 päivättyyn ja 3.9.2013 sekä 13.11.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA EUR 100.000.000 VAIHTUVAKORKOINEN VUONNA 2016 ERÄÄNTYVÄ JOUKKOVELKAKIRJALAINA 9/2013 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot on laadittu

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma 300 000 000 euroa

Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma 300 000 000 euroa OHJELMAESITE 29.5.2006 Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma 300 000 000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavien lainojen esite koostuu tästä ohjelmaesitteestä, siinä

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA EUR 50.000.000 VAIHTUVAKORKOINEN VUONNA 2015 ERÄÄNTYVÄ JOUKKOVELKAKIRJALAINA 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA")

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj (liikkeeseenlaskija, Asuntoluottopankki tai OPA) 2 Liikkeeseenlaskija OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA") Osoite: Teollisuuskatu 1 b, 00510 Helsinki Y-tunnus: 1614329-2 Kotipaikka: Helsinki Puh: (09) 4041

Lisätiedot

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006. 3.000.000 Euroa

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006. 3.000.000 Euroa TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006 3.000.000 Euroa Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta TARJOUSESITTEEN SISÄLTÖ Sivu 1. Tarjousesitteen

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 14.7.2014 Joukkovelkakirjalainaohjelma 900.000.000 euroa Joukkovelkakirjalainaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä,

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

LOPULLISET EHDOT. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät riskit

LOPULLISET EHDOT. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät riskit LOPULLISET EHDOT laina nro 4433 Erillislaina Kuponki Kiina Taiwan laskettu liikkeeseen osana Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n ruotsalaista MTN-ohjelmaa Lainan ehdot koostuvat MTN-ohjelman

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS LISTALLEOTTOESITE Perusosa 28.4.2003 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

TT KIINTEISTÖKEHITYS C-SARJA KY:N VOITONJAKOLAINA

TT KIINTEISTÖKEHITYS C-SARJA KY:N VOITONJAKOLAINA TARJOUSESITE 7.8.2015 TT KIINTEISTÖKEHITYS C-SARJA KY:N VOITONJAKOLAINA Järjestäjä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy ESITTEESEEN LIITTYVÄÄ TIETOA Tämä esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, Arvopaperimarkkinalaki

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 17.11.2008. Joukkovelkakirjaohjelma 300.000.000 euroa

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 17.11.2008. Joukkovelkakirjaohjelma 300.000.000 euroa HYPO SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 17.11.2008 Joukkovelkakirjaohjelma 300.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ LISTALLEOTTOESITE 14.10.2013 Joukkovelkakirjalainan listalleotto Pääoma 22 295 000 euroa Laina-aika 3,5 vuotta Componenta Oyj ( Componenta, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) laski 2.9.2013

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 4.12.2009 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4802 Indeksitodistus Suomi laskettu

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

Jakso A Johdanto ja varoitukset

Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot