ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014"

Transkriptio

1 ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Eurooppa Obligaatio Merkintäaika: Sijoitusaika: Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki Oyj Emissiokurssi: 100 % Tämä Arvopaperiliite ja Tiivistelmä on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: Suomen arvopaperimarkkinalaki ( /746), Suomen valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3-5 luvussa tarkoitetusta esitteestä ( /1019), Euroopan komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (Liitteet XII ja XXII), sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Tässä Arvopaperiliitteessä ja Tiivistelmässä on tietoa tarjottavista arvopapereista ja sitä tulee lukea yhdessä Evli Pankki Oyj:n Rekisteröintiasiakirjan (Finanssivalvonnan diaarinro FIVA 85/ /2014) kanssa, jossa on tietoa Evli Pankki Oyj:stä liikkeeseenlaskijana (kaikki yhdessä Esite ). Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen ja Tiivistelmän (diaarinro FIVA 85/ /2014), mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. 1(27)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ Jakso A johdanto ja varoitukset Jakso B - Liikkeeseenlaskija Jakso C - Arvopaperit Jakso D Riskit Jakso E Tarjous ARVOPAPERILIITE - EVLI FINVEX EUROOPPA OBLIGAATIO Riskitekijät Kohde-etuuteen liittyvä markkinariski Liikkeeseenlaskijariski Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Korkoriski Ennenaikaista takaisinmaksua koskeva riski Liikkeeseenlaskun peruuttaminen Verotusriski Esitteestä vastuullinen Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän julkaiseminen ja täydentäminen Arvopaperin ehdot Tarjottavia Arvopapereita koskevat perustiedot Tarjouksen ehdot Arvopaperin kohde-etuus ja tuotonlaskenta LIITE 1 Indeksilisenssi ja vastuuvaspauslauseke (27)

3 1. TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia sääntelyssä lueteltuja osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu Jakso A johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää tulee pitää Evli Pankki Oyj:n liikkeeseenlaskeman Arvopaperin Evli Finvex Eurooppa Obligaatio Esitteen johdantona. Esite koostuu Tiivistelmän lisäksi Rekisteröintiasiakirjasta, Arvopaperiliitteestä sekä näissä viitatuista asiakirjoista. Sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonaisuudessaan, eikä ainoastaan tiivistelmään. Jos Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille, kantaja voi Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. A.2 Suostumus Esitteen käyttämiseen Esitteen tiivistelmästä vastuulliset henkilöt voidaan asettaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen Esitteen muihin osiin nähden, tai jos siinä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista tämän Esitteen alla liikkeeseen laskettaviin arvopapereihin. Ei sovelleta 1.2. Jakso B - Liikkeeseenlaskija B.1 Virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Kotipaikka, oikeudellinen muoto ja liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki B.4b Tiedossa olevat suuntaukset Liikkeeseenlaskijan toiminimi on Evli Pankki Oyj (jäljempänä "Pankki", "Evli" tai "Liikkeeseenlaskija"). Evli Pankki Oyj on julkinen suomalainen osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Helsinki. Pankin rekisteröity osoite on Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki. Pankki harjoittaa toimintaansa voimassa olevan osakeyhtiölain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti. Liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan vaikuttavat keskeiset suuntaukset ovat eurooppalaisilla rahoitusmarkkinoilla vallitsevia yleisiä olosuhteita, kuten vallitseva matala korkotaso ja pankkisääntelyn kiristyminen. B.5 Kuvaus Konsernista Evli Pankki Oyj on riippumaton investointi- ja varainhoitopankki ja sen palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evlin oma pääoma on 49,7 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuus- 3(27)

4 suhde 14,1 prosenttia. Hallinnoidut asiakasvarat ovat nettomääräisenä noin 6,3 miljardia euroa ( ). Evli Pankki Oyj on konsernin emoyhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluu viisitoista tytär- tai osakkuusyhtiötä. Sen lisäksi Evli Pankki Oyj:llä ja Evli-Rahastoyhtiö Oy:llä on sivuliikkeet Ruotsissa ja Evli Pankin virolaisella tytäryhtiöllä Evli Securities AS:llä on sivuliike Liettuassa. B.9 Tulosennuste tai -arvio Osavuosikatsauksessa ajalta 1-6/2014 Evlin hallitus on arvioinut näkymiä seuraavasti: Vuoden 2014 tuloksen arvioidaan olevan edellisvuoden tapaan selkeästi positiivinen. Näkemystä tukee alkuvuoden suotuisa tuloskehitys ja se, että toistuvat tuotot kattavat merkittävän osan yhtiön kokonaiskustannuksista. B.10 Tilintarkastuskertomuksissa mahdollisesti esitetyt huomautukset B.12 Valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot sekä selitys, että historiallisten taloudellisten tietojen kattaman jakson jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia negatiivisia muutoksia Ei sovellu. Pankin tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilinpäätöksen vuosilta 2012 sekä 2013 ja tilintarkastuskertomukset on annettu muistutuksitta. KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/ / / /2012 Nettoliikevaihto, M 30,2 29,3 55,5 48,3 Liikevoitto / -tappio, M 4,9 3,9 6,7 3,6 % nettoliikevaihdosta 16,2 13,4 12,1 7,4 Tilikauden voitto / tappio, M 3,8 3,3 5,6 2,1 % nettoliikevaihdosta 12,7 11,3 10,2 4,4 Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 15,2 13,1 11,2 4,7 Koko pääoman tuotto-% (ROA) * 1,3 0,9 0,9 0,4 Omavaraisuusaste, % 8,5 5,6 8,5 8,3 Kulu/tuotto -suhde 0,84 0,87 0,88 0,93 Henkilöstö tilikauden lopussa *annualisoitu KONSERNIN VAKAVARAISUUS Omat varat, M * 36,7 33,2 35,0 34,9 Riskipainotetut erät yhteensä markkina- ja luottoriskistä, M 161,4 140,9 152,8 137,4 Vakavaraisuussuhde, % 14,1 13,7 13,9 14,6 Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % 18,6 18,2 18,4 18,7 Omien varojen ylijäämä M 15,8 14,1 14,9 15,7 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäisvaatimukseen 1,8 1,7 1,7 1,8 * sisältäen vain ensisijaiset omat varat Yllä olevat tunnusluvut ovat tilintarkastettuja lukuunottamatta osavuosikatsausten lukuja Evli Pankki Oyj:n tulevaisuudennäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä kielteisiä muutoksia viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen. 4(27)

5 B.13 Viimeaikaiset tapahtumat, jotka ovat ratkaisevia arvioitaessa Liikkeeseenlaskijan maksukykyä B.14 Riippuvuus muista Konserniin kuuluvista yksiköistä Evli Pankki Oyj:n rahoituksellisessa tai markkina-asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilintarkastetun tilinpäätöksen jälkeen. Evlin hallituksen tiedossa ei ole Evlin taloudellista asemaa koskevia merkittäviä muutoksia, jotka ovat sattuneet viimeksi julkistetun tilinpäätöksen jälkeen. Evli Pankki Oyj on konsernin emoyhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluu viisitoista tytär- tai osakkuusyhtiötä. Sen lisäksi Evli Pankki Oyj:llä ja Evli-Rahastoyhtiö Oy:llä on sivuliikkeet Ruotsissa ja Evli Securities AS:llä sivuliike Liettuassa. Evli Pankki Oyj konsernin emoyhtiönä ei ole riippuvainen konsernin muista yksiköistä. B.15 Päätoimialat Evlin yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaisena toimialana on harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankille sallittua toimintaa, johon kuuluu myös sijoituspalvelulain tarkoittamien sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoaminen. Yhtiö voi yhtiöjärjestyksensä puitteissa siten vastaanottaa, välittää ja toteuttaa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja, käydä kauppaa rahoitusvälineillä omaan lukuunsa, taata ja järjestää rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuja, järjestää monenkeskistä kaupankäyntiä sekä tarjota omaisuudenhoito- ja sijoitusneuvontapalveluita. Lisäksi yhtiö voi tarjota rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalveluita. Yhtiö voi myös myöntää luottoja asiakkailleen ja vastaanottaa talletuksia yleisöltä. B.16 Suora tai välillinen omistus ja määräysvalta Evlin osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Ei sovellu. Evli Pankki Oyj on itsenäinen pankki. 5(27)

6 1.3. Jakso C - Arvopaperit C.1 Arvopaperin kuvaus ja ISIN Tarjottava arvopaperi on Evli Pankki Oyj:n liikkeeseenlaskema Evli Finvex Eurooppa Obligaatio ( Arvopaperi ). Arvopaperi lasketaan liikkeeseen arvo-osuusmuotoisena joukkovelkakirjana. Arvopaperin ISIN-koodi on FI Arvopaperin nimellisarvo ja littera on suuruudeltaan euroa vähimmäismerkinnän ollessa euroa. C.2 Valuutta Arvopaperin valuutta on euro ( EUR ). C.5 Arvopaperien luovutetta- Ei sovellu. Tämän Esitteen mukaisesti liikkeeseenlaskettavat ar- vuutta koskevat rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet, etuoikeusjärjestys ja rajoitukset vopaperit ovat vapaasti luovutettavissa. Arvopaperille ei ole asetettu vakuutta. Liikkeeseenlaskijan konkurssi- tai selvitystilatilanteessa Arvopaperilla on sama etuoikeussija kuin Liikkeeseenlaskijan muilla sellaisilla nykyisillä ja tulevilla maksusitoumuksilla, joille ei ole asetettu vakuutta ja joilla ei ole huonompi etuoikeus kuin muilla sitoumuksilla. Arvopaperi lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään liittyvinä arvo-osuuksina. Takaisinmaksumäärä ja mahdollinen Indeksihyvitys maksetaan sille, jolla on oikeus Arvopaperista maksettaviin suorituksiin. C.11 Pörssilistaus Arvopaperille ei haeta pörssilistausta C.15 Kohde-etuuksien arvon vaikutus sijoituksen arvoon Arvopaperin mahdollinen Indeksihyvitys ja tuotto on sidoksissa Kohde-etuuden kehitykseen. Arvopaperin Kohde-etuus on The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price -osakeindeksi. Kohde-etuus on osakeindeksi, joka koostuu yhteensä 30 eurooppalaisen yhtiön osakkeesta tasapainoin. Indeksin yhtiöiden uudelleenmäärittely tapahtuu kuukausittain aina kunkin kuukauden alussa. Osakkeiden uudelleenmäärittelyn yhteydessä toimivina valintakriteereinä käytetään yhtiöiden liiketoiminnan vastuullisuuteen, osakkeiden likviditeettiin sekä volatiliteettiin liittyviä tekijöitä. Kohde-etuus on ns. hintaindeksi, jonka laskennassa käytetään kiinteää 3,5 % vuotuista osinkotuotto-oletusta. Indeksin laskentaasiamiehenä toimii S&P Opco, LLC. Lisätietoja Kohde-etuuden koostumuksesta sekä arvoista on saatavilla osoitteessa Lisätietoa Kohde-etuusindeksin osakkeiden valintaprosessista sekä indeksin laskennasta löytyy Liikkeeseenlaskijalta saatavilla olevasta oppaasta (Index Guidebook). Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta, eli tuotteen ns. pääomaturvataso on 90 % tuotteen nimellisarvosta. Takaisinmaksumäärän lisäksi eräpäivänä maksetaan Kohde-etuuden ehtojen mukaiseen kehitykseen perustuva mahdollinen Indeksihyvitys. Arvopaperin Eräpäivänä maksettava mahdollinen Indeksihyvitys riippuu Kohde-etuuden arvon kehityksestä sijoitusaikana. Mikäli Kohde-etuusindeksin Loppuarvo on yhtä suuri tai pienempi kuin 6(27)

7 C.16 Johdannaisarvopapereiden päättymispäivä tai eräpäivä Alkuarvo, ei Arvopaperille makseta Indeksihyvitystä. Kohde-etuuden Loppuarvon ollessa suurempi kuin Alkuarvo on Arvopaperin Indeksihyvitys ehtojen mukainen Kohde-etuuden tuotto kerrottuna Osallistumisasteella. Mikäli sijoittaja myy Arvopaperin ennen eräpäivää, vaikuttaa tuotteen jälkimarkkinahintaan mm. Kohde-etuuden toteutunut arvonkehitys sekä markkinakorkojen kehitys, minkä johdosta Arvopaperin luovutushinta voi olla sen Merkintähintaa pienempi. Mikäli lain, viranomaismääräyksen tai oikeus- tai viranomaiskäytännön muutoksen johdosta Suojausinstrumentti ja Arvopaperi joudutaan purkamaan ennenaikaisesti, Liikkeeseenlaskija maksaa Arvopaperin haltijoille Arvopaperin Suojausinstrumentin päättymishetken markkina-arvoon perustuvan määrän, joka voi olla yli tai alle Arvopaperin nimellisarvon. Eräpäivä on paitsi jos Arvopaperiin on kohdistunut ennenaikainen takaisinmaksu. C.17 Arvopapereiden selvitys Arvopapereiden selvitys tapahtuu Euroclear Finland Oy:ssä. C.18 Kuvaus siitä, miten johdannaisarvopaperista saadaan tuottoa Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta. Takaisinmaksumäärän lisäksi eräpäivänä maksetaan Kohde-etuuden ehtojen mukaiseen kehitykseen perustuva mahdollinen Indeksihyvitys. Takaisinmaksumäärä Arvopaperin haltijalle maksetaan eräpäivänä takaisin 90 % Arvopaperin nimellisarvosta ( Takaisinmaksumäärä ). Arvopaperin Takaisinmaksumäärän lisäksi Eräpäivänä maksetaan kohdassa Indeksihyvitys kuvattu mahdollinen Indeksihyvitys. Indeksihyvitys Eräpäivänä maksettava mahdollinen Indeksihyvitys perustuu Kohde-etuuden sijoitusaikaiseen kehitykseen. 1. Jos Indeksin tuotto on positiivinen, maksetaan Arvopaperille Indeksihyvitys, jonka suuruus määritellään seuraavasti: Indeksihyvitys = Nimellisarvo x (Osallistumisaste x Indeksin tuotto) 2. Muussa tapauksessa: Indeksihyvitystä ei makseta Mahdollisen Indeksihyvityksen määrityksessä käytettävä Alkuarvo on Kohde-etuuden päätöskurssi Alkuarvon määrityspäivänä Mahdollisen Indeksihyvityksen määrityksessä käytettävä Loppu- 7(27)

8 arvo on Loppuarvon määrityspäivien Päätöskurssien aritmeettinen keskiarvo. Loppuarvon Määrityspäiviä ovat , , , , , , , , , , , , (kuukausittaiset määrityspäivät sijoitusajan viimeisen 12 kuukauden aikana, yhteensä 13 määrityspäivää) C.19 Kohde-etuuden toteutushinta tai lopullinen Arvostushinta C.20 Kuvaus kohde-etuuden tyypistä ja siitä, mistä kohde-etuutta koskevia tietoja voi saada. Osallistumisaste on alustavasti 120 % ja se vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasoon 105 % Kohde-etuuden Päätöskurssit Alku- ja Loppuarvon määrityspäivinä vaikuttavat sijoittajille maksettavaan mahdolliseen Indeksihyvitykseen. Kohde-etuuden Päätöskurssit määritetään asiaankuuluvien pörssien julkaiseman Kohde-etuuden päätöskurssin perusteella. Arvopaperin Kohde-etuuden tyyppi on osakeindeksi. Kohdeetuuden arvon sijoitusaikaisesta kehityksestä on saatavilla tietoa osoitteessa sekä lisätietoja osoitteessa Jakso D Riskit D.2 Liikkeeseenlaskijaan liittyvät keskeiset riskit Luottoriskit Pankkitoiminnan yksi keskeinen riski on luottoriski eli tilanne, jossa pankin velallinen tai muu vastapuoli ei vastaa sitoumuksestaan. Luottoriskien hallintaa varten on koko Evli-konsernia koskeva luottoriskistrategia ja -politiikka. Riskistrategia ja -politiikka sisältävät määrittelyt luotonannon periaatteista, vakuusvaatimuksista, hinnoittelusta ja maturiteeteista. Riskistrategiassa ja politiikassa on myös määritelty Evlissä käytettävä asiakkaiden ja luottojen luokittelujärjestelmä. Evlin suurin luottoriskin lähde ovat Treasury-yksikön sijoitustoiminnasta aiheutuvat luottoriskit. Muita olennaisia luottoriskejä syntyy luotonannossa sekä johdannaistoiminnan vastapuoliriskin kautta. Luottoriskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi luottoriskeistä päivittäin toimitusjohtajalle, sekä kerran kuukaudessa yhtiön riski-komitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle.. Markkinariski Markkinariskit ovat taseen ja sen ulkopuolisten erien markkina-arvojen muutoksista aiheutuvaa tulos-vaihtelua. Markkina-arvot muuttuvat muun muassa korkojen, valuuttakurssien ja osakekurssien sekä niiden volatiliteettien liikkeiden myötä. Sijoitustoiminnasta ja arvopaperikaupasta johtuen Evlin keskeinen markkinariski on sen oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston markkinariski. Evlin omaan lukuun harjoittama sijoitustoiminta osakemarkkinoilla keskittyy Helsingin ja Tukholman pörsseissä noteerattuihin arvopapereihin sekä näihin arvopapereihin liittyviin johdannaisiin. Osakemarkkinoihin liittyvä sijoitustoiminta käsittää markkinatakaustoiminnan, välitysliiketoiminnan tilapäiset sijoitukset, erilaisiin trading-strategioihin perustuvan kaupankäynnin sekä rahasto- ja pääomasijoitustyyppiset sijoitukset. Treasuryyksikkö harjoittaa sijoitustoimintaa korko- ja valuuttamarkkinoilla. Markkinariskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi markkinariskeistä päivittäin toimitusjohtajalle, sekä kerran 8(27)

9 kuukaudessa yhtiön riskikomitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle. Liiketoimintariski Evlin liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat ja Venäjä. Suurimmat riskit kyseisillä markkinoilla ovat taloudelliseen ympäristöön liittyvät riskit. Kilpailutilanteesta johtuen Ruotsi on markkinaalueena haastava varainhoidon liiketoiminnalle. Evli Russia Oy ja Evli Corporate Finance Ab toimivat pääsääntöisesti neuvonantajana yrityskaupoissa ja yhtiöt tuottaa myös asiakkaiden pyynnöstä erilaisia sektori-/markkina-analyysejä. Yhtiöiden osuus Evli-konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta on verrattain pieni. Evlin liiketoimintariski ja strategiariski hallitaan siten, että Evlin liiketoiminta on jaettu kahteen eri liiketoimintayksikköön, Wealth Management ja Investment Banking. Tämä antaa mahdollisuuden jakaa liiketoimintariskiä myös ajallisesti ja ottamaan huomioon markkinatilanteen eri vaiheita kussakin liiketoimintayksikössä. Wealth Management on tulonmuodostukseltaan katsoen vakaampi kuin Investment Banking -liiketoiminta ja sen kehitys on helpompi ennakoida. Investment Banking, erityisesti Corporate Finance - liiketoimintaa pidetään siten Wealth Management liiketoimintaa riskillisempänä liiketoimintana. Likviditeettiriski Likviditeettiriski liittyy Evlin jälleenrahoituksen saatavuuteen ja/tai hintaan. Se voi toteutua rahoitus-markkinoiden yleisen tilan häiriöiden tai yksittäisen luotonottajan maksukykyyn kohdistuvan epäluottamuksen johdosta. Evlin varainhankinnassa varaudutaan aina siihen, että Evlin hallituksen liiketoimintayksiköille vahvistama, sijoituksiin ja vakuusvaateiden kattamisiin sitoutunut pääoma on limitoitu. Varainkäytöstä pääosan muodostavat pääomamarkkinatuotteet ja antolainaus. Lisäksi selvitys- ja johdannaistoiminnan vakuudet sitovat pääomia. Varainhankinnasta suurin osuus on alle vuoden mittaista ja koostuu pääosin talletuksista ja Evlin liikkeeseen laskemista sijoitustodistuksista. Pitkäaikainen varainhankinta koostuu lähtökohtaisesti Evlin liikkeeseen laskemista sijoitustuotteista. Evli Pankin likviditeetti on jatkunut pitkään hyvänä. Operatiiviset riskit Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan suoraa tai epäsuoraa taloudellista tappiovaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista; järjestelmistä, henkilöistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset sekä compliance- ja tietoturvariskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Operatiiviset riskit liittyvät täten esimerkiksi johtamisjärjestelmään, toimintaprosesseihin, tietojärjestelmiin, henkilöihin ja erilaisiin ulkoisin tekijöihin ja uhkiin. Vastuu oman alueen operatiivisten riskien hallinnasta on kullakin toiminnolla. Operatiivisten riskien tunnistamiseen, seurantaan ja ohjaamiseen on Evlissä kiinnitetty erityistä huomiota. Liiketoimintayksiköt toteuttavat säännöllistä itsearviointia koskien tuotteiden, palveluiden, henkilöiden, toimintaprosessien ja järjestelmien operatiivisia riskejä. Operatiivisten riskien tunnistamista, arviointia, valvontaa ja raportointia varten on laadittu erillinen, koko konsernin kattava operatiivisten riskien menet- 9(27)

10 telytapaohje. Evli soveltaa vakavaraisuuslaskennassa operatiivisten riskien osalta ns. perusmenetelmää (Basic Indicator Approach), jossa operatiivisen riskin pääomavaade perustuu kolmen edellisen vuoden bruttotuottojen keskiarvoon, kerrottuna viidellätoista prosentilla. Evlin sisäisellä vakavaraisuuden hallintaprosessilla (ICAAP) varmistetaan pääomien riittävyys myös poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa.. D.6 Arvopaperille ominaiset keskeiset riskit, riskit pääoman menettämisestä sekä varoitus sijoittajille Kohde-etuuteen liittyvä markkinariski Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta, eli tuotteella on ns. 90 %:n pääomaturva. Arvoperin tuotto on sidottu Kohde-etuuden sijoitusaikaiseen arvonkehitykseen. Mikäli Kohdeetuuden ehtojen mukainen sijoitusaikainen tuotto on nolla tai negatiivinen, Arvopaperille ei makseta Indeksihyvitystä ja tuotteen erääntymishinta on 90 % nimellisarvosta (Takaisinmaksumäärä). Sijoittajan menettää tällöin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välisen osuuden tuotteen nimellisarvosta. Nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä osuutta eikä merkintäpalkkiota palauteta, eivätkä ne sisälly Arvopaperin pääomaturvaan. Sijoittajalle mahdollisesti aiheutuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran pienemmäksi Arvopaperin nimellisarvoa erääntymishinta jää. Mikäli Arvopaperille ei makseta lainkaan Indeksihyvitystä, vastaa sijoittajan tappio nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä sekä merkintäpalkkion suuruista määrää. Kohde-etuuden sijoitusaikainen arvonkehitys vaikuttaa Arvopaperin jälkimarkkinahintaan, joka voi olla alle Arvopaperin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän. 90 %:n pääomaturva on siten voimassa ainoastaan tuotteen erääntyessä. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että Liikkeeseenlaskija eli Evli joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin se ei suoriudu Arvopaperin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa Arvopaperin ehtojen mukaista tuottoa. Arvopaperille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Sijoittajan tulee sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota Liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Juoksuaikana Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea Arvopaperin arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa Arvopaperin arvoa. Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Arvopaperin myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Arvopaperin markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa Kohde-etuuden arvonkehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos henkilö haluaa realisoida Arvopaperin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että Arvopaperille ei löydy ostajaa tai että Arvopaperista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Henkilölle voi näin 10(27)

11 ollen koitua tappiota myydessään Arvopaperin jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa Arvopaperille päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita. Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus Arvopaperin arvoon sijoituksen juoksuaikana. Lähtökohtaisesti korkotason noustessa Arvopaperin arvo laskee ja korkotason laskiessa Arvopaperin arvo nousee. Mitä pidempi sijoitusaika on, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on Arvopaperin arvoon. Korkoriski voi toteutua vain, jos Arvopaperi myydään ennen eräpäivää. Ennenaikaista takaisinmaksua koskeva riski Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa Arvopaperi ennenaikaisesti takaisin mikäli Suomen tai jonkun muun maan lain, viranomaismääräyksen tai oikeus- tai viranomaiskäytännön muutoksen johdosta Suojausinstrumentti tai Arvopaperin kohde-etuuden omistaminen, hankkiminen tai luovuttaminen on tullut Suojausinstrumentin osapuolelle lainvastaiseksi tai jos Arvopaperin tuoton tai pääoman maksun osalta lainsäädäntö tai Liikkeeseenlaskijaa sitovat viranomaisten määräykset muuttuvat Arvopaperin liikkeeseenlaskun jälkeen niin, että Arvopaperin liikkeessä pitäminen tai maksujen suorittaminen muuttuu Liikkeeseenlaskijalle lain tai määräysten vastaiseksi tai Liikkeeseenlaskija tulee lainsäädännön tai määräysten muutosten johdosta velvolliseksi maksamaan viranomaisille tai muulle kolmannelle taholle ylimääräisiä maksuja, jotka ovat Arvopaperin pääomaan nähden huomattavia. Tällöin Liikkeeseenlaskija maksaa Arvopaperin haltijalle Arvopaperin markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Arvopaperin nimellisarvon. Liikkeeseenlaskun peruuttaminen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa Arvopaperin liikkeeseenlasku, jos Arvopaperia lopullisesti hinnoiteltaessa Osallistumisastetta ei voida vahvistaa vähintään tasoon 105 % tai Arvopaperia ei ole merkitty yhteensä vähintään euroa. Verotusriski Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että Arvopaperin tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista Arvopaperiin liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. Varoitus Arvopaperiin sijoittavaa henkilöä varoitetaan siitä, että Arvopaperiin sijoitetun pääoman ja tuoton saattaa menettää osittain tai kokonaan edellä mainittujen tai muiden riskien toteutuessa. 11(27)

12 1.5. Jakso E Tarjous E.2b Syyt tarjoamiseen ja varojen käyttö, jos muu kuin voiton tavoittelu ja/tai tietyiltä riskeiltä suojautuminen E.3 Kuvaus tarjousehdoista Liikkeeseenlasku on osa pankin varainhankintaa. Liikkeeseenlaskupäivä: Merkintäaika: Merkintäpaikka: Evli Pankki Oyj, Wallstreet Asset Management Oy Liikkeeseenlaskun luonne: Yleisölle suunnattu joukkovelkakirjalaina Emissiokurssi: 100 % Merkintäpalkkio: 2 % nimellisarvosta Velkakirjojen nimellisarvo: euroa Minimimerkintä: euroa Merkinnän maksu: Merkintä on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla viimeistään Merkintäsitoumus: Arvopaperille ei ole annettu merkintäsitoumusta E.4 Intressit ja eturistiriidat Ei sovellu. Lainan liikkeeseenlaskuun ei liity eturistiriitoja liikkeeseenlaskijan hallinto- johto- ja valvontaelinten jäsenten liikkeeseenlaskijaan liittyvien tehtävien ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä. E.7 Arvioidut kustannukset, jotka liikkeeseenlaskija tai tarjoaja veloittaa sijoittajalta Liikkeeseenlaskijalla on oikeus 2 % merkintäpalkkioon tehdystä merkinnästä. Strukturointikustannus, joka sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle Arvopaperista aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset on arviolta 5,00 % koko sijoitusajalta (vastaa noin 0,98 % vuosittaista kustannusta). 12(27)

13 ARVOPAPERILIITE - EVLI FINVEX EUROOPPA OBLIGAATIO Sijoitusta harkitsevien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti perehtyä seuraavassa esitettäviin tarjottavaa Arvopaperia koskeviin riskitekijöihin, Evli Pankki Oyj:n Rekisteröintiasiakirjan kohdassa Evliin liittyvät riskit esitettäviin riskitekijöihin sekä muihin Rekisteröintiasiakirjan ja Arvopaperiliitteen tietoihin. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä Arvopaperiliitteessä tai Rekisteröintiasiakirjassa ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä. Myös muut kuin tässä Arvopaperiliitteessä tai Rekisteröintiasiakirjassa esitetyt riskit voivat vaikuttaa haitallisesti Evli Pankki Oyj:n liiketoimintaan tai liikkeeseenlaskettavan Arvopaperin arvoon. 2. Riskitekijät 2.1. Kohde-etuuteen liittyvä markkinariski Arvopaperin Takaisinmaksumäärä on 90 % tuotteen nimellisarvosta, eli tuotteella on ns. 90 %:n pääomaturva. Arvoperin tuotto on sidottu Kohde-etuuden sijoitusaikaiseen arvonkehitykseen. Mikäli Kohde-etuuden ehtojen mukainen sijoitusaikainen tuotto on nolla tai negatiivinen, Arvopaperille ei makseta Indeksihyvitystä ja tuotteen erääntymishinta on 90 % nimellisarvosta (Takaisinmaksumäärä). Sijoittaja menettää tällöin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välisen osuuden tuotteen nimellisarvosta. Nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä osuutta eikä merkintäpalkkiota palauteta, eivätkä ne sisälly Arvopaperin pääomaturvaan. Sijoittajalle mahdollisesti aiheutuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran pienemmäksi Arvopaperin nimellisarvoa erääntymishinta jää. Mikäli Arvopaperille ei makseta lainkaan Indeksihyvitystä, vastaa sijoittajan tappio nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän välistä sekä merkintäpalkkion suuruista määrää. Kohde-etuuden sijoitusaikainen arvonkehitys vaikuttaa Arvopaperin jälkimarkkinahintaan, joka voi olla alle Arvopaperin nimellisarvon ja Takaisinmaksumäärän. 90 %:n pääomaturva on siten voimassa ainoastaan tuotteen erääntyessä Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että Liikkeeseenlaskija eli Evli joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin se ei suoriudu Arvopaperin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa Arvopaperin ehtojen mukaista tuottoa. Arvopaperille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Sijoittajan tulee sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota Liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi Rekisteröintiasiakirjassa sekä siihen viittaamalla sisällytetyissä asiakirjoissa on esitetty tiedot Liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea Arvopaperin arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa Arvopaperin arvoa. 13(27)

14 2.3. Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Arvopaperin myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Tästä näkökulmasta Evli suosittelee Arvopaperia ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Arvopaperin markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa Kohde-etuuden arvonkehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida Arvopaperin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että Arvopaperille ei löydy ostajaa tai että Arvopaperista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään Arvopaperin jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa Arvopaperille päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus Arvopaperin arvoon sijoituksen juoksuaikana. Lähtökohtaisesti korkotason noustessa Arvopaperin arvo laskee ja korkotason laskiessa Arvopaperin arvo nousee. Mitä pidempi sijoitusaika on, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on Arvopaperin arvoon. Korkoriski voi toteutua vain, jos Arvopaperi myydään ennen eräpäivää Ennenaikaista takaisinmaksua koskeva riski Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa Arvopaperi ennenaikaisesti takaisin Arvopaperiliitteen kohdan "Evlin oikeus ennenaikaiseen Takaisinmaksuun mukaisesti. Tällöin Liikkeeseenlaskija maksaa Arvo-osuuden omistajalle Arvopaperin markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Arvopaperin nimellisarvon Liikkeeseenlaskun peruuttaminen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa Arvopaperin liikkeeseenlasku Arvopaperiliitteen kohdassa "Liikkeeseenlaskun edellytykset" kuvatun mukaisesti. Liikkeeseenlaskun peruuttamisen yhteydessä merkintäsumma palautetaan merkitsijöiden ilmoittamille pankkitileille kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa liikkeeseenlaskun mahdollisessa peruuntumistilanteessa, jolloin sijoittaja menettää mahdollisen vaihtoehtoisen tuoton kyseiselle ajanjaksolle Verotusriski Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että Arvopaperin tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista Arvopaperiin liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. 14(27)

15 3. Esitteestä vastuullinen Esitteessä annetuista tiedoista on vastuussa Evli Pankki Oyj, kotipaikka Helsinki. Evli Pankki Oyj vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että annetut tiedot vastaavat sen parhaan ymmärryksen mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 4. Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän julkaiseminen ja täydentäminen Arvopaperiliite ja tiivistelmä ovat saatavilla internetissä osoitteessa arviolta 25.9 tai Tätä arvopaperiliitettä ja tiivistelmää täydennetään, jos niissä olevissa tiedoissa ilmenee ennen tarjouksen päättymistä virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Ennen täydennyksen julkistamista merkinnän tehneellä merkitsijällä on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 4 luvun 14 :n 3 momentin mukainen oikeus peruuttaa vähintään kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän täydennyksestä sekä peruutusta koskevista menettelyohjeista tiedotetaan internetissä osoitteessa 15(27)

16 5. Arvopaperin ehdot 5.1. Tarjottavia Arvopapereita koskevat perustiedot Arvopaperin nimi ISIN-koodi Liikkeeseenlaskija Laki Velkakirjojen muoto Valuutta Arvopaperin nimellisarvo ja littera Vähimmäismerkintä Evli Finvex Eurooppa Obligaatio FI Evli Pankki Oyj (Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki, Suomi) Arvopaperin liikkeeseenlaskuun sovelletaan Suomen lakia Arvo-osuusmuotoinen joukkovelkakirjalaina Euro ( EUR ) euroa euroa ja sen jälkeen euron kerrannaisina Päätös Arvopaperin liikkeeseenlaskusta Evli Pankki Oyj:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n Rekisteröintiasiakirjan. Hallitus on päätöksen yhteydessä valtuuttanut Pankin riskikomitean (Credalco) hyväksymään liikkeeseenlaskettavien Arvopapereiden Tiivistelmät sekä Arvopaperiliitteet, päättämään Arvopapereiden lopullisista ehdoista sekä allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset ja muut liikkeeseenlaskuun liittyvät asiakirjat. Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä Mikäli Eräpäivä ei ole Pankkipäivä, siirtyy kyseinen Eräpäivä seuraavaan Pankkipäivään. Maksuajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Etuoikeusasema Liikkeeseenlaskijan konkurssi- tai selvitystilatilanteessa Arvopaperin haltijalla on sama etuoikeussija kuin Liikkeeseenlaskijan muilla nykyisillä ja tulevilla maksusitoumuksilla, joille ei ole asetettu va- 16(27)

17 kuutta ja joilla ei ole huonompi etuoikeus kuin muilla sitoumuksilla. Arvopaperille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Verotus Arvopaperille mahdollisesti maksettava Indeksihyvitys rinnastetaan korkoon ja siitä peritään korkotulon lähdeveroa, kun Indeksihyvitys maksetaan Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle. Esitteen hyväksymishetkellä lähdeveron suuruus on 30 %. Tuotto, josta suoritetaan lähdeveroa, ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Lähdeveron perimisestä on vastuussa Arvopaperin liikkeeseenlaskija. Mikäli Arvopaperi myydään sijoitusaikana, jälkimarkkinakaupassa saatava tuotto on tuloverolain mukaista pääomatuloa. Yhteisölle ja yhtymälle tuotto on veronalaista tuloa yleishyödyllisten yhteisöjen verovapautta koskevin poikkeuksin. Tämä kuvaus ei sisällä veroneuvontaa. Kuvaus ei ole tyhjentävä, vaan se on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi tietyistä voimassa olevista säännöistä. Arvopaperin haltija on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja käännyttävä veroneuvojan puoleen. Liikkeeseenlaskutapa ja kirjaaminen Arvopaperi lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n (Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki, Suomi) arvoosuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina. Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään viidentenä pankkipäivänä Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n säännösten mukaisesti. Takaisinmaksutapa Intressit ja eturistiriidat Suojausinstrumentti Velkojienkokous Katso Arvopaperiliitteen kohta Takaisinmaksumäärä Lainan liikkeeseenlaskuun ei liity eturistiriitoja liikkeeseenlaskijan hallinto- johto- ja valvontaelinten jäsenten liikkeeseenlaskijaan liittyvien tehtävien ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä. Liikkeeseenlaskija tekee kansainvälisillä johdannaismarkkinoilla toimivan osapuolen kanssa johdannaissopimuksen, Suojausinstrumentin, jolla suojataan Arvopaperiin liittyvää markkinariskiä. Suojausinstrumentin Kohde-etuutena toimii The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price osakeindeksi. Evlin hallituksella on oikeus kutsua koolle Arvopaperin haltijoiden kokous ( Velkojienkokous ) päättämään Arvopaperin ehtojen muuttamisesta taikka muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu Velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, 17(27)

18 paikka ja asialista sekä miten Arvopaperin haltijan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä ja sen puheenjohtajan nimeää Evlin hallitus. Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat henkilöt edustavat vähintään 75 % Arvopaperin liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli Velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan Evlin hallituksen pyynnöstä lykätä uuteen Velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua. Uusi Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat henkilöt edustavat vähintään 25 % Arvopaperin liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen Velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Arvopaperin haltijoiden äänioikeus määräytyy Arvopaperien pääomamäärän perusteella. Evlillä ei ole äänioikeutta Velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Evlin edustajilla tai sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus olla läsnä Velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Velkojienkokouksella on oikeus päättää Arvopaperin haltijoita sitovasti: (a) Arvopaperin ehtojen muuttamisesta sekä (b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen Arvopaperin ehdoista. Kaikkien Arvopaperin haltijoiden suostumusta edellyttävät kuitenkin: (a) Arvopaperin pääoman ja/tai indeksihyvityksen alentaminen, (b) sijoitusajan pidentäminen, (c) Velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden edellytysten muuttaminen, tai (d) Velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Suostumukset voidaan antaa Velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan Velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätökset sitovat kaikkia Arvopapereiden haltijoita riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä Velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätökset ovat sitovia myös riippumatta siitä, onko Velkojienkokouksessa päätöksestä tehty merkintä Arvopaperin liikkeeseenlaskutilille. 18(27)

19 5.2. Tarjouksen ehdot Tarjousaika Merkintäpaikka Merkinnän maksu Evli Pankki Oyj, Wallstreet Asset Management Oy Merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan mennessä merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. Arvopapereiden tarjoaminen Arvopaperi tarjotaan yleisölle merkittäväksi. Arvopaperia voi merkitä Merkintäpaikassa Tarjousaikana. Tieto toteutuneesta merkinnästä annetaan merkintävahvistuksessa, joka lähetetään mahdollisimman pian Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. Emissiokurssi Merkintäpalkkio 100 % nimellisarvosta Merkintäpalkkio on 2 % nimellisarvosta Arvopaperin ehtojen lopullinen vahvistaminen Arvopaperin ehdot vahvistetaan viimeistään Arvopaperin Liikkeeseenlaskupäivänä. Arvopaperin ehdot, jotka voivat muuttua, koskevat Arvopaperin Osallistumisastetta. Lopulliset Arvopaperin ehdot ovat nähtävissä viimeistään merkintäpaikassa sekä Evli Pankki Oyj:n Internet-osoitteessa Arvopaperi pääoma Pääjärjestäjä Maksuasiamies Laskenta-asiamies Merkintäsitoumus Pörssilistaus Vähintään ja enintään euroa Evli Pankki Oyj Evli Pankki Oyj Evli Pankki Oyj Arvopaperille ei ole annettu merkintäsitoumusta. Arvopaperille ei haeta pörssilistausta Strukturointikustannus ja pääoman suunniteltu käyttötapa Arvio Arvopaperin strukturointikustannuksesta perustuu Arvopaperin sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäi- 19(27)

20 vänä Strukturointikustannus merkinnöille on arviolta 5,00 % koko sijoitusajalta (vastaa noin 0,98 % vuosittaista kustannusta). Strukturointikustannus sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle Arvopaperista aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, materiaali-, markkinointi-, selvitys-, lisenssi- ja säilytyskustannukset, jotka ovat arviolta suuruudeltaan euroa. Arvopaperin liikkeeseenlasku on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeytymisestä Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai keskeyttämisestä on saatavilla merkintäpaikasta sekä Evli Pankki Oyj:n Internetosoitteesta Liikkeeseenlaskun edellytykset Liikkeeseenlasku toteutetaan merkitsijöiden antamien merkintäsitoumusten perusteella, jos Arvopaperia lopullisesti hinnoiteltaessa Osallistumisaste voidaan vahvistaa vähintään tasoon 105 % Osallistumisasteen toteutuvaan lopulliseen suuruuteen vaikuttavat mm. kohde-etuuden volatiliteetti sekä korkotaso. Mikäli Osallistumisastetta ei pystytä vahvistamaan vähintään 105 % tasoon, Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun. Jos Arvopaperia ei ole merkitty yhteensä vähintään euroa tai tapahtuu jotakin sellaista, joka Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, peruuttaa liikkeeseenlasku. Liikkeeseenlaskun peruuttamisen yhteydessä merkintäsumma palautetaan merkitsijöiden ilmoittamille pankkitileille kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa liikkeeseenlaskun mahdollisessa peruuntumistilanteessa. Ylivoimainen este Liikkeeseenlaskija, Maksuasiamies, Laskenta-asiamies, Lunastuspaikka ja Euroclear Finland Oy eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu (a) viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sodan uhasta, kapinasta tai kansalaislevottomuudesta, (b) edellä mainituista tahoista riippumattomasta ja niiden toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä posti- tai puhelinliikenteessä, sähköviestinnässä, taikka sähkövirran saannissa, (c) edellä mainittujen tahojen toiminnon tai toimenpiteen keskeytymisestä tai viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden vuoksi, (d) edellä mainittujen tahojen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutoimenpiteestä silloin, kun se koskee vain osaa edellä mainittujen tahojen toimihenkilöistä ja huolimatta siitä, ovatko edellä mainitut tahot siihen osallisena vai ei, tai 20(27)

EVLI PANKKI OYJ. Evli EM-Carry III Sertifikaatti LAINAEHDOT 26.2.2015. Merkintäaika: 2.3.2015-27.3.2015 Sijoitusaika: 10.4.2015 28.4.

EVLI PANKKI OYJ. Evli EM-Carry III Sertifikaatti LAINAEHDOT 26.2.2015. Merkintäaika: 2.3.2015-27.3.2015 Sijoitusaika: 10.4.2015 28.4. LAINAEHDOT 26.2.2015 EVLI PANKKI OYJ Evli EM-Carry III Sertifikaatti Merkintäaika: 2.3.2015-27.3.2015 Sijoitusaika: 10.4.2015 28.4.2020 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki Oyj Emissiokurssi:

Lisätiedot

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Eurooppa Warrantti Merkintäaika: 29.9.2014-23.10.2014 Sijoitusaika: 6.11.2014 20.11.2017 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä:

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Evli EM-Korkotuotto 3/2017 Sertifikaatti

Evli EM-Korkotuotto 3/2017 Sertifikaatti LAINAEHDOT 25.4.2017 EVLI PANKKI OYJ Evli EM-Korkotuotto 3/2017 Sertifikaatti Merkintäaika: 2.5.2017 26.5.2017 Sijoitusaika: 7.6.2017 8.6.2022 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Emissiokurssi: 100 % 1(15)

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.10.2013 EVLI PANKKI OYJ EVLI Eurooppa Bonus III Sertifikaatti Merkintäaika: 30.10.2013-22.11.2013 Sijoitusaika: 12.12.2013 27.12.2017 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJANTÄHDET 2014 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat yhdessä :n 18. toukokuuta 2011 päivätyn

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011, 10.2.2012,

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli Oil & Gas Autocall IV Sertifikaatti LAINAEHDOT Merkintäaika: Sijoitusaika:

EVLI PANKKI OYJ. Evli Oil & Gas Autocall IV Sertifikaatti LAINAEHDOT Merkintäaika: Sijoitusaika: LAINAEHDOT 25.2.2015 EVLI PANKKI OYJ Evli Oil & Gas Autocall IV Sertifikaatti Merkintäaika: 2.3.2015-27.3.2015 Sijoitusaika: 10.4.2015 19.4.2021 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 2.10.2013 EVLI PANKKI OYJ EVLI Korkotodistus Suomi & Ruotsi Merkintäaika: 7.10.2013-24.10.2013 Sijoitusaika: 14.11.2013 9.1.2019 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä:

Lisätiedot

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 14/2006 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Perus Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 4/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 20.11.2008 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus Eurooppa LAINAEHDOT 25.8.2014. Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10.

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus Eurooppa LAINAEHDOT 25.8.2014. Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10. LAINAEHDOT 25.8.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Korkotodistus Eurooppa Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10.2021 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki Oyj Emissiokurssi:

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Korko-obligaation Erikoiskorko 1/2011 (FI4000020391) lopulliset ehdot on 15. helmikuuta 2011 vahvistettu seuraavasti: - Lattia

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) KORJATUT EHDOT Alkuperäisissä ehdoissa oli Loppuarvon määrityspäivien vuosiluvut väärin, ne kuuluisivat olla seuraavasti: Loppuarvon määrityspäivät: 30.12.2012, 30.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 ja

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli Finvex Eurooppa 1/2015 Obligaatio LAINAEHDOT Merkintäaika: Sijoitusaika:

EVLI PANKKI OYJ. Evli Finvex Eurooppa 1/2015 Obligaatio LAINAEHDOT Merkintäaika: Sijoitusaika: LAINAEHDOT 14.5.2015 EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Eurooppa 1/2015 Obligaatio Merkintäaika: 18.5.2015-29.5.2015 Sijoitusaika: 10.6.2015 24.6.2020 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Emissiokurssi: 110 % 1(18)

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012, 1.8.2012, 31.10.2012, 6.2.2013 ja 1.3.2013

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI TUOTTOERO BRIC PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1052A: OSAKEOBLIGAATIO AMERIKKALAISET KULUTUSTUOTTEET MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1052B: OSAKEOBLIGAATIO AMERIKKALAISET KULUTUSTUOTTEET TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Shipping Korko (ISIN-tunnus: FI4000013586) lopulliset ehdot on 9. kesäkuuta 2010 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK INDEKSIBOOSTER 1802: RDX Booster Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn ja 8.8.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6. Lainakohtaiset ehdot

Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6. Lainakohtaiset ehdot 1(5) Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6 Lainakohtaiset ehdot Handelsbanken 2(5) Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä lainakohtaisista ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten

Lisätiedot

Evli Finvex Kestävä Kehitys II Obligaatio

Evli Finvex Kestävä Kehitys II Obligaatio LAINAEHDOT 7.5.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Kestävä Kehitys II Obligaatio Merkintäaika: 12.5.2014-20.5.2014 Sijoitusaika: 30.5.2014 13.6.2019 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Emissiokurssi: 105 %

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1033: OSAKEOBLIGAATIO ENERGIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III 1(6) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 8.10.2010 päivätyn ja 26.10.2010

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 39/2005 EEH sertifikaatti

Nordea Pankki Suomi Oyj 39/2005 EEH sertifikaatti Nordea Pankki Suomi Oyj 39/2005 EEH sertifikaatti Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 0.5.2005 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Emerging Markets Valuutta Private (ISIN-tunnus: FI4000018676) lopulliset ehdot

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista. MANDATUM NOTUS INDEKSILAINA 3/2006 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 25.4.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 5/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1031: OSAKEOBLIGAATIO USA II Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011 ja 22.12.2011 täydennettyyn

Lisätiedot

POHJOLA PITKÄKORKO II/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA PITKÄKORKO II/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA PITKÄKORKO II/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2010 päivätyn sekä 4.8.2010, 3.11.2010, 9.2.2011 ja 9.3.2011 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

LOPULLISET EHDOT. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät riskit

LOPULLISET EHDOT. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät riskit LOPULLISET EHDOT laina nro 4433 Erillislaina Kuponki Kiina Taiwan laskettu liikkeeseen osana Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n ruotsalaista MTN-ohjelmaa Lainan ehdot koostuvat MTN-ohjelman

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1040A: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1040B: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Danske Bank A/S 1805: Eurooppa Bonus Note. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank A/S 1805: Eurooppa Bonus Note. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla 1 DANSKE BANK A/S 1805: Eurooppa Bonus Note Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004A: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004B: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004A: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004B: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004A: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004B: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Korko-obligaation Ympäristö lopulliset ehdot on 15. joulukuuta 2010 vahvistettu seuraavasti: - Ehdollinen korko 11 % Vaihtoehto Varovainen

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 5/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 5/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 5/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI AASIAN HELMET 2013 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002A: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002B: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002A: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002B: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002A: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002B: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KASVUMARKKINAT PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19.

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. Suomi Sprinter Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. joulukuuta 2011 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Suomi Sprinter on kolmevuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64:

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64: Danske Bank DDBO FE64: Sampo Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1577777938 Sampo Autocall Sampo

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92:

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92: Danske Bank DDBO FE92: Nordea Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1695274313 Nordea Autocall

Lisätiedot