KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot"

Transkriptio

1 KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde Lainaan sijoittamista harkitsevan on harkittava sijoituksen sopivuus omista lähtökohdistaan käsin. Ennen kaikkea (i) sijoittajalla on oltava riittävä tietämys ja kokemus arvioida lainaa kokonaisuudessaan, siihen sijoittamisen etuja ja riskejä sekä lainaehtoja; (ii) sijoittajalla on oltava käytössään ja hänen on tunnettava riittävät analysointivälineet arvioidessaan lainaan sijoittamista ja sijoituksen vaikutusta sijoitussalkkuunsa kokonaisuudessaan, ottaen myös huomioon oma taloudellinen tilanteensa; (iii) sijoittajalla on oltava riittävät taloudelliset voimavarat ja maksuvalmius kantaa kaikki lainaan sijoittamisesta johtuvat riskit, mukaan luettuna lainan pääoman ja mahdollisen hyvityksen maksaminen jossakin muussa valuutassa kuin sijoittajan taloudellisten toimien pääasiallisessa valuutassa; (iv) sijoittajan on ymmärrettävä lainaehdot ja tunnettava lainaan liittyvien rahastojen ja finanssimarkkinoiden toiminta; (v) sijoittajan on osattava joko itse tai rahoitusalan neuvonantajan avulla arvioida talouden, korkotason ja muiden tekijöiden mahdollisia kehityssuuntia, joilla saattaa olla vaikutusta sijoitukseen ja sijoittajan kykyyn kantaa siihen liittyviä riskejä. Jotkin lainat ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä. Niitä saatetaan hankkia sijoittajan kokonaissijoitussalkun tietoiseksi ja tarkkaan mitoitetuksi osaksi joko vähentämään salkun riskiä tai parantamaan sen tuottoa. Sijoittamista harkitsevan ei pidä sijoittaa lainaan, joka on monimutkainen rahoitusväline, ellei hänellä ole asiantuntemusta joko itse tai rahoitusalan neuvonantajan avulla arvioida, miten olosuhteiden muutokset vaikuttavat lainan kurssikehitykseen ja sen markkina-arvoon sekä miten kyseinen sijoitus vaikuttaa hänen kokonaissijoitussalkkuunsa. Tämä Laina on tietylle sijoittajaryhmälle suunnattu erillislaina. Lainaa ei tarjota yleisön merkittäväksi siten, että Liikkeeseenlaskija olisi velvoitettu laatimaan sijoitusesitteen Esitedirektiivin (2003/71/EY), Euroopan Talousalueen jäsenvaltion toimeenpanevan lainsäädännön tai muun soveltuvan lainkäyttöalueen lakien nojalla. RAHASTO-OBLIGAATIOON LIITTYY RISKI LIIKKEESEENLASKIJAN TAKAISINMAKSUKYVYSTÄ. LISÄKSI SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. Lainan järjestäjänä toimii Sampo Pankki Oyj ( järjestäjä ). Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty tähdellä *). Lainan nimi: Liikkeeseenlaskija: Järjestäjä: Liikkeeseenlaskun hoitaja: Lainan pääoma ja valuutta: Lainan muoto: Arvo-osuuksien yksikkökoko ja Nimellisarvo: Kehittyvä Korko II Sampo Oyj Sampo Pankki Oyj Sampo Pankki Oyj Enintään euroa Arvo-osuusmuotoinen (OM-järjestelmä) euroa

2 Vähimmäismerkintä Lainan etuoikeusasema: Vakuus: Liikkeeseenlaskupäivä: euroa Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Ei ole Mikäli liikkeeseenlaskupäivä ei ole pankkipäivä, siirtyy Liikkeeseenlaskupäivä seuraavaan pankkipäivään. Emissiokurssi: 105 % Takaisinmaksupäivä: Kohde-etuus: Mikäli takaisinmaksupäivä ei ole pankkipäivä, siirtyy Takaisinmaksupäivä seuraavaan pankkipäivään. Neljästä rahastosta koostuva rahastokori: i Rahasto Bloomberg Tunnus 1 2 DEXIA BONDS-EMER MKTS-I CAP PIMCO GIS-EMERGING MKT INS A Rahaston painoarvo ISIN DXBEMIC LX 25 % LU PIMEMBI ID 25 % IE ABERDEEN GL-SL EM MK BD-A2 ABESOAA LX 25 % LU BLUEBAY-EMER MKT CORP B- R$ BBEMABR LX 25 % LU Takaisinmaksumäärä arvoosuusyksikköä kohden: Hyvitys: Nimellisarvo sekä jäljempänä määritelty mahdollisesti maksettava hyvitys. Hyvitys ei voi olla negatiivinen. Hyvityksen määrä arvo-osuusyksikköä kohden lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: Nimellisarvo x Osallistumisaste x Rahastokorin tuotto x Valuuttakerroin Osallistumisaste on 130%. Rahastokorin tuotto lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: Rahastokorin tuotto = Max 0; Rahaston loppuarvo Rahaston alkuarvo 4 i W i 1 i 1 i Valuuttakerroin = Valuuttakurssin alkuarvo / Valuuttakurssin loppuarvo Valuuttakurssin alkuarvo tarkoittaa Valuuttakurssin arvoa Lähtöpäivänä. Valuuttakurssin loppuarvo tarkoittaa Valuuttakurssin arvoa viimeisenä Arvostuspäivänä. Valuuttakurssilla tarkoitetaan EUR/USD-kurssia eli Euron (EUR) kurssia suhteessa Yhdysvaltain Dollariin (USD) siten kuin se on vahvistettu Euroopan Keskuspankin toimesta klo CETaikaa (Bloomberg: EUCFUSD).

3 Rahaston alkuarvo: Laskenta-asiamiehen määrittämä Rahaston i päätösarvo Lähtöpäivänä Lähtöpäivä: Rahaston loppuarvo: Arvostuspäivät: Rahaston sulkemisarvo Laskenta-asiamies: Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Lainaosuuden haltijan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Arvo-osuuksien luovutus: Lähtö- tai arvostuspäivän siirtyminen: Lainaehtojen muuttaminen rahastoa koskevan muutoksen vuoksi: Laskenta-asiamiehen määrittämä aritmeettinen keskiarvo Rahaston i päivän päätösarvoista Arvostuspäivinä Arvostuspäiviä ovat , , , , ja (yhteensä 5 havaintoa). Laskenta-asiamiehen määrittämä rahastoa hallinnoivan yhtiön julkaisema rahasto-osuuden arvo. Sampo Pankki Oyj Ei Ei Arvo-osuudet kirjataan merkitsijöiden ilmoittamille arvoosuustileille arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti viimeistään viidentenä pankkipäivänä lainan liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. Mikäli lähtö- tai arvostuspäivä ei ole lainaehtojen mukaisen rahaston osalta pörssipäivä, siirtyy lähtö- tai arvostuspäivä kyseisen rahaston osalta seuraavaan pörssipäivään. Mikäli lähtö- tai arvostuspäivänä vallitsee markkinahäiriö, laskentaasiamies määrittelee rahasto-osuuden arvon parhaaksi katsomallaan tavalla noudattaen hyvää markkinatapaa ja ennen markkinahäiriötä voimassa olleita laskentatapoja. Pörssipäivällä tarkoitetaan päivää, jona rahasto-osuuden arvon laskeva ja julkaiseva yhteisö normaalisti julkaisee rahastoosuuden arvon. Markkinahäiriöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa (a) rahasto-osuuden arvoa ei julkaista normaalin aikataulun mukaan Bloombergin sivuilla tai muussa laskenta-asiamiehen hyväksymässä lähteessä, (b) rahasto-osuuksien lunastus on keskeytetty tai sitä on rajoitettu; tai (c) rahasto-osuuksien lunastuksesta johtuvia saatavia ei makseta sijoittajille tai rahasto-osuuksia ei makseta täysimääräisinä sijoittajille. Laskenta-asiamies voi muuttaa lainan ehtoja, mikäli rahastoosuutta tai rahastoa kohtaa laina-aikana ennalta arvaamaton tapahtuma. Muutos voi koskea lähtö- tai päätösarvon määrittämistä, takaisinmaksettavaa määrää tai muita lainaehtoja. Muutoksen tarkoituksena on säilyttää lainan ehdot ennalta arvaamattomasta tapahtumasta huolimatta taloudellisilta

4 vaikutuksiltaan mahdollisimman muuttumattomina. Ennalta arvaamattomalla tapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa a. rahasto-osuuden arvon laskentatapaa muutetaan; rahasto puretaan tai lakkautetaan; rahasto jakautuu tai sulautuu, tai tehdään rahastoa koskeva osto- tai vaihtotarjous; b. rahasto tai rahastoyhtiö tulee maksukyvyttömäksi tai ei täytä velvoitteitaan; rahastoa tai rahastoyhtiötä vastaan käynnistetään menettely, jonka tavoitteena on velkojen järjestelyyn tai maksukyvyttömyys- tai konkurssilainsäädäntöön perustuva tuomio; c. rahaston sijoituspolitiikkaa muutetaan, rahasto laiminlyö noudattaa sijoituspolitiikkaansa tai sijoitusrajoituksia ja muutoksella tai laiminlyönnillä voi laskenta-asiamiehen arvion mukaan olla haitallinen vaikutus rahasto-osuuden arvoon tai osuuden omistajien oikeuksiin; d. rahasto-osuuden listaus lakkautetaan; e. rahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö tai rahastoyhtiön asiamies laiminlyö laskea rahasto-osuuden arvon ja/tai julkistaa rahastoosuuden arvon; f. rahastoyhtiön toimilupa perutaan, rahastoyhtiö tai rahastoyhtiön käyttämä asiamies rikkoo rahastoa koskevaa sääntelyä tai joutuu mahdollisen rikkomuksen vuoksi toimivaltaisen viranomaisen toimenpiteen kohteeksi; g. kaupankäyntiä rahasto-osuudella rajoitetaan, kaupankäynti rahasto-osuudella keskeytetään tai rahasto-osuudet pakkolunastetaan osuudenhaltijoilta; h. rahaston volatiliteetti ylittää rahaston säännöissä tai muutoin rahastoa koskevassa sääntelyssä asetetut rajat; i. rahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö lakkaa hallinnoimasta rahastoa eikä korvaavaa yhtiötä, jonka laskenta-asiamies voi kohtuudella hyväksyä, aseteta tilalle viipymättä; j. rahaston sääntöjä muutetaan olennaisesti ja muutoksella voi laskenta-asiamiehen arvion mukaan olettaa olevan haitallinen vaikutus rahasto-osuuden arvoon tai osuuden omistajien oikeuksiin; tai k. laskenta-asiamiehen arvion mukaan rahastoa koskeva lainsäädäntö, muu sääntely tai viranomaisten rahastotoimintaa koskevien päätösten soveltaminen muuttuu siten, että laskentaasiamiehelle (tai laskenta-asiamiehen kanssa mahdollisesti suojaavan transaktion solmineelle vastapuolelle) rahastoosuuksien ostaminen, luovuttaminen tai lunastaminen olisi laitonta. Laskenta-asiamies voi korvata rahaston toisella rahastolla, mikäli lainaehtoja ei voida muutoin muuttaa siten, että ne säilyvät taloudellisilta vaikutuksiltaan riittävän lähellä alkuperäisiä ehtoja. Laskenta-asiamies määrittelee samalla päivän, josta alkaen uusi rahasto korvaa aikaisemman rahaston. Mikäli laskenta-asiamiehen arvion mukaan edellä mainituilla muutoksilla lainaehtoja ei voida säilyttää taloudellisilta vaikutuksiltaan riittävän lähellä alkuperäisiä ehtoja, laskenta-

5 asiamies voi korvata rahaston indeksillä, joka laskentaasiamiehen arvion mukaan kohtuullisesti vastaa korvattavaa rahastoa. Samalla laskenta-asiamies voi tehdä hyvityksen ja/tai takaisinmaksettavan määrän laskentaan liittyviin ehtoihin sellaiset parhaaksi katsomansa muutokset, jotta lainaehdot säilyisivät taloudellisilta vaikutuksiltaan mahdollisimman muuttumattomina. Laskenta-asiamies määrittelee samalla päivän, josta alkaen indeksi korvaa rahaston. Mikäli lainaehtojen muutos ei laskenta-asiamiehen arvion mukaan johda kohtuulliseen tulokseen, laskenta-asiamies voi laskea ja vahvistaa mahdollisen hyvityksen suuruuden kesken laina-ajan. Vahvistetulle hyvitykselle maksetaan jäljelle olevalle laina-ajalle laskenta-asiamiehen määrittelemää rahaston perusvaluutan määräistä markkinakäytännön mukaista yli yön-korkoa. Korjaus rahaston kurssiin: Pankkipäivä: Mikäli rahastoyhtiön julkaisemaa rahaston arvoa korjataan sen julkistamisen jälkeen ja korjaus julkistetaan viimeistään viimeisenä arvostuspäivänä on Laskenta-asiamiehellä mahdollisuus käyttää lainaehtojen mukaisissa laskelmissa korjattua rahaston arvoa ensiksi julkaistun arvon sijaan. Pankkipäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin pankit ovat Helsingissä yleisesti avoinna. Muut ehdot Lainaehtojen muuttaminen liikkeeseenlaskijan solmiman suojausinstrumenttia koskevan muutoksen vuoksi Liikkeeseenlaskija voi tehdä lainalle maksettavaan hyvitykseen liittyvän johdannaissopimuksen ( suojausinstrumentti ) kansainvälisillä johdannaismarkkinoilla toimivan vastapuolen kanssa. Laskenta-asiamies voi muuttaa lainan ehtoja, mikäli) a) suojausinstrumenttiin sovellettava laki, viranomaismääräys tai oikeus- tai viranomaiskäytäntö muuttuu laina-aikana siten, että suojausinstrumentti ei ole enää voimassa olevien säännösten mukainen tai suojausinstrumentin käyttöön liittyvät kustannukset lisääntyvät olennaisesti tai b) suojausinstrumenttia koskevat kustannukset lisääntyvät olennaisesti muusta syystä, joka ei suoraan johdu liikkeeseenlaskijan heikentyneestä luottokelpoisuusluokittelusta. Lainaehtojen muutos voi koskea lähtö- tai päätösarvoa tai muuta hyvityksen ja/tai takaisinmaksettavan määrän laskemiseen liittyvää ehtoa. Laskenta-asiamiehellä on muutoksen yhteydessä oikeus korvata hyvityksen laskennan perusteena oleva kohdeetuus toisella kohde-etuudella. Lainaehtojen muutoksessa voidaan noudattaa samoja periaatteita, joita noudatetaan kohdeetuuteen liittyvien vakioitujen johdannaissopimusten ehdoissa tehtäviin muutoksiin. Mikäli lainaehtojen muutos ei laskentaasiamiehen arvion mukaan johda kohtuulliseen tulokseen, laskenta-asiamies voi laskea ja vahvistaa mahdollisen hyvityksen suuruuden kesken laina-ajan. Vahvistetulle hyvitykselle maksetaan jäljelle olevalle laina-ajalle laskentaasiamiehen määrittelemää rahaston perusvaluutan määräistä markkinakäytännön mukaista yli yön-korkoa. Ehtojen muutoksesta, mahdollisesta hyvityksen vahvistamisesta ja käytettävästä korkokannasta ilmoitetaan merkintäpaikoissa ja/tai verkkosivuilla

6 Lainan ISIN-koodi: Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäpaikat: Merkintäpalkkio: Merkintäoikeudet: Merkinnän maksutapa Merkintäsitoumukset: Merkintöjen hyväksyminen: Ehto lainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle: Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä: Lainan tuotto: Kohde-etuuden arvon vaikutus: Selvitys mahdollisesta kohde-etuudesta, ja jos niitä on useampia, niiden painotuksista: FI Ns. yksittäinen laina, jota ei tarjota yleisölle. Evli Pankki Oyj 1 % nimellisarvosta Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Merkintä on maksettava kokonaisuudessaan viimeistään lainan maksupäivänä merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus erikseen päättää toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus pienentää merkintöjä, jatkaa merkintäaikaa tai keskeyttää merkinnän. Tieto merkinnän pienentämisestä, merkintäajan jatkamisesta, merkinnän keskeyttämisestä tai tehdyn merkinnän hylkäämisestä on saatavilla merkintäpaikoista. Ei ole. Liikkeeseenlaskija hyväksyy lopulliset merkinnät. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku kokonaan tai osittain viimeistään muuttuneen markkinatilanteen, alhaisen merkintämäärän tai jonkin muun syyn vuoksi, joka liikkeeseenlaskijan arvion mukaan voi vaarantaa liikkeeseenlaskun onnistumisen. Tieto liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä ylimerkinnän johdosta on saatavilla merkintäpaikoista Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan tai merkintöjä pienennetään ylimerkinnän johdosta, merkinnästä mahdollisesti maksettu merkintäsumma palautetaan takaisin merkitsijän ilmoittamalle tilille kahden (2) pankkipäivän kuluessa peruutus- tai pienennyksestä päättämispäivästä lukien. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa. Lainan efektiivinen korkotuottoprosentti voidaan laskea vasta laina-ajan päättyessä. Kehittyvä Korko II:n tuotto lasketaan rahastokorin tuoton perusteella lainaehtojen mukaisesti. Rahastokorin tuoton ollessa nolla tai negatiivinen hyvitystä ei makseta. Yksikkökoko palautetaan kuitenkin kokonaisuudessaan eräpäivänä kurssikehityksestä riippumatta. Tietoja kohde-etuuden arvon kehityksestä ja sen volatiliteetista ennen laina-ajan alkamista ja laina-aikana saatavilla merkintäpaikoista. Kohde-etuusarvopapereiden liikkeeseenlaskijat ja arvopapereiden ISIN-koodit ovat:

7 i Rahasto Bloomberg Tunnus Rahaston painoarvo ISIN 1 DEXIA BONDS-EMER MKTS-I CAP DXBEMIC LX 25 % LU PIMCO GIS-EMERGING MKT INS A PIMEMBI ID 25 % IE ABERDEEN GL-SL EM MK BD-A2 ABESOAA LX 25 % LU BLUEBAY-EMER MKT CORP B-R$ BBEMABR LX 25 % LU Pörssilistaus: Lainaehtojen muuttaminen: Lainan takaisinosto ennen takaisinmaksupäivää: Velkojienkokous: Ei listata Liikkeeseenlaskijalla on oikeus tehdä lainan ehtoihin tarkoituksenmukaisia muutoksia, jotka eivät heikennä arvoosuuksien omistajien asemaa, sekä muuttaa lainaan liittyviä teknisiä menettelytapoja maksujen tai muun vastaavan seikan osalta ilman arvo-osuuksien omistajien tai velkojienkokouksen suostumusta. Muutokset ilmoitetaan arvo-osuuksien omistajille kohdan Ilmoitukset mukaisesti. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi arvo-osuusjärjestelmän kehittymisestä johtuvat muutokset tai pienet kirjoitusvirheet. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ostaa lainaa jälkimarkkinoilta. Näin ostetut arvo-osuudet voidaan myydä edelleen tai kuolettaa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus kutsua koolle tämän lainan arvoosuuksien omistajien kokous ( velkojienkokous ) päättämään lainan ehtojen muuttamisesta tai muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää kohdan Ilmoitukset mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä miten arvo-osuuden omistajan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä ja liikkeeseenlaskijan hallitus nimeää velkojienkokouksen puheenjohtajan. Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kaksi (2) henkilöä, jotka yhdessä edustavat vähintään viittäkymmentä prosenttia (50 %) lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen kolmenkymmenen (30) minuutin kuluessa kokouskutsunmukaisesta alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan liikkeeseenlaskijan pyynnöstä lykätä uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan neljäntoista (14) päivän ja viimeistään kahdenkymmenenkahdeksan (28) päivän kuluttua. Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kaksi (2) henkilöä, jotka yhdessä edustavat vähintään kymmentä prosenttia (10 %) lainan liikkeessä olevasta

8 Ylivoimainen este: pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Arvo-osuuksien omistajien äänioikeus määräytyy lainaosuuksien pääomamäärän perusteella. Liikkeeseenlaskijalla tai sen konserniin kuuluvilla yhtiöillä ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisen puheenjohtajan ääni. Liikkeeseenlaskijan edustajalla ja/tai sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Velkojienkokouksella on oikeus päättää liikkeeseenlaskijan esityksestä arvo-osuuksien omistajia velkojia sitovasti: (a) lainan ehtojen muuttamisesta (muissa kuin niissä asioissa, joissa muutosoikeus kuuluu edellä esitetyllä tavalla laskentaasiamiehelle tai liikkeeseenlaskijalle kohdan Lainaehtojen muuttaminen mukaisesti) sekä (b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen lainan ehdoista. Kaikkien arvo-osuuksien omistajien suostumusta edellyttävät kuitenkin: (a) lainan pääoman ja/tai koron alentaminen; (b) laina-ajan pidentäminen; (c) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden edellytysten muuttaminen ja (d) velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Suostumus voidaan antaa velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätöksen katsotaan tulleen arvo-osuuden omistajan tietoon, kun se on ilmoitettu arvo-osuuksien omistajille kohdan Ilmoitukset mukaisesti tai tallennettu Euroclear Finlandissa ylläpidettävälle liikkeeseenlaskutilille. Velkojienkokouksen päätökset sitovat lainan kaikkia arvoosuuksien omistajia riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä velkojienkokouksessa ja riippumatta siitä, onko velkojienkokouksen päätöksestä tehty merkintä arvoosuusrekisterin liikkeeseenlaskutilille. Lisäksi arvo-osuuksien omistajat ovat velvollisia ilmoittamaan lainaosuuksien myöhemmille siirronsaajille velkojienkokouksen päätöksestä. Liikkeeseenlaskija, järjestäjä tai liikkeeseenlaskun hoitaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu (a) viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sodan uhasta, kapinasta tai kansalaislevottomuudesta, (b) liikkeeseenlaskijasta, järjestäjästä tai liikkeeseenlaskun hoitajasta riippumattomasta sen toimintaan olennaisesti

9 Ilmoitukset: Vanhentuminen: Oikeus saada tietoja: Sovellettava laki ja oikeuspaikka: Verotus Lainan mahdollisia erityisriskejä: vaikuttavasta häiriöstä posti- tai puhelinliikenteessä, sähköviestinnässä tai sähkövirran saannissa, (c) liikkeeseenlaskijan, järjestäjän tai liikkeeseenlaskun hoitajan toiminnon tai toimenpiteen keskeytymisestä tai viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden vuoksi, (d) liikkeeseenlaskijan, järjestäjän tai liikkeeseenlaskun hoitajan toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutoimenpiteestä silloinkin, kun se koskee vain osaa liikkeeseenlaskijan, järjestäjän tai liikkeeseenlaskun hoitajan toimihenkilöistä, tai (e) muusta näihin verrattavasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta liikkeeseenlaskijan, järjestäjän tai liikkeeseenlaskun hoitajan liiketoiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Kaikki lainaa koskevat ilmoitukset ja kutsut saatetaan arvoosuuksien omistajien tietoon julkaisemalla ilmoitus verkkosivuilla tai liikkeeseenlaskijan päättämässä valtakunnallisessa päivälehdessä tai muulla todistettavalla tavalla. Tilinhoitajayhteisöt voivat antaa lainan liittyviä ilmoituksia arvo-osuuksien omistajien tietoon myös arvoosuusjärjestelmän kautta. Ilmoituksen katsotaan tulleen arvoosuuden omistajan ja takaajan tietoon, kun se on julkaistu tai annettu muulla edellä mainitulla tavalla. Ellei lainan erääntynyttä suoritusta ole vaadittu maksettavaksi kolmen (3) vuoden kuluessa erääntymisestä, on oikeus maksun saantiin rauennut. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu luettelo velkojista. Lainaan sovelletaan Suomen lakia. Lainasta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Maksettavasta hyvityksestä peritään kulloinkin voimassa lakien ja veroviranomaisten määräysten ja ohjeiden perusteella maksettavaksi määrätty vero. Suomessa asuville luonnollisille henkilöille ja suomalaisille kuolinpesille maksettavasta hyvityksestä toimitetaan ennakkoperintälain (1118/1996) mukainen ennakonpidätys. Hyvitys on tuloverolain (1535/1992) alaista pääomatuloa. Liikkeeseenlaskijariski Sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski eli riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan maksuvelvoitteistaan eräpäivänä. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu ja lainan liikkeeseenlaskija joutuu laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Tuottoriski Lainan tuotto riippuu valitun kohde-etuuden kehityksestä. Kohdeetuuden taso voi vaihdella laina-aikana. Mikäli kohde-etuuden kehitys on 0 tai vähemmän, lainalle ei kerry tuottoa. Lisäksi kohde-etuuden taso tiettynä päivänä ei välttämättä kuvasta sen toteutunutta tai tulevaa kehitystä. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat lainan arvoon. Sijoitus lainaan ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. Korkoriski

10 Korkoriski aiheutuu siitä, että lainan arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy lainan ennen eräpäivää. Yleisen korkotason nousu lainan ostohetken ja myyntihetken välisenä aikana laskee lainan arvoa ja yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa lainan arvoa. Jälkimarkkinariski Sijoitusta lainaan suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettua pääomaa ennen sen eräpäivää. Mikäli sijoittaja kuitenkin haluaa myydä lainan ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla joko korkeampi tai matalampi kuin sijoitettu nimellispääoma. Sijoittajalle voi siten koitua myös tappiota myydessään lainan jälkimarkkinoilla. Laskenta-asiamiehen tekemät muutokset Lainaehdot mahdollistavat, että laskenta-asiamies voi tehdä lainaehtoihin muutoksia lainaehtojen määrittelemissä rajoissa mahdollisen markkinahäiriön tai vastaavan tapahtuman sattuessa. Suojausriski Liikkeeseenlaskija tai suojausvastapuoli voi liikkeeseenlaskupäivänä tai sitä ennen suojautua markkinariskiltä. Markkinariskiltä suojautuminen voi vaikuttaa kohde-etuuden hintaan ja vaikuttaa asiakkaan saamaan tuottoon. Likviditeettiriski Lainan järjestäjä pyrkii tarjoamaan lainalle jälkimarkkinat lakien, säännösten ja sisäisten toimenpideohjeidensa puitteissa. Vaikka jälkimarkkinat olisivat olemassa, niiden likviditeetti voi olla liian heikko mahdollistamaan yksittäisen toimeksiannon toteuttamisen. Helsingissä, 10. toukokuuta 2012 SAMPO OYJ

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6 Laina 5088 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 3.3.20 Hyväksytty: 29.4.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot