JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA"

Transkriptio

1 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen pääomien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään sataviisikymmentä miljoonaa ( ) euroa tai sitä vastaava määrä muussa valuutassa. Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan Lainan esite koostuu tästä ohjelmaesitteestä ( Ohjelmaesite tai Esite ) ja viitatuista asiakirjoista täydennettynä kunkin Lainan osalta Lainakohtaisilla ehdoilla. Joukkovelkakirjaohjelman Ohjelmaesite on Evli Pankki Oyj:n laatima ja Finanssivalvonnan hyväksymä (Dnro31/ /2011). Finanssivalvonta ei vastaa esitteessä ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Esite on laadittu Komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 sisältövaatimusten mukaisesti. Esitteessä on käytetty Komission asetuksen liitteitä V, XI ja XII. Hyväksytty ohjelma on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta. Evli Pankki Oyj

2 Esitteen tiedoissa voi tapahtua muutoksia tämän Esitteen päiväyksen jälkeen. Sijoittajan tulee itse seurata muutoksia. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien joukkovelkakirjojen osalta Liikkeeseenlaskija tiedottaa toiminnassaan tapahtuneista ja joukkovelkakirjojen ehtoihin tehtävistä muutoksista NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Nämä tiedotteet täydennetään saatavilla olevaan Esitteeseen, ja lisäksi niistä julkaistaan tietoa Liikkeeseenlaskijan internetsivuilla. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Esitteen levittämiselle ja joukkovelkakirjojen tarjoamiselle tai myymiselle. Tätä Esitettä ei saa levittää tai julkaista joukkovelkakirjojen tarjoamisen yhteydessä missään valtioissa tai muissa yhteyksissä, joissa joukkovelkakirjojen tarjoaminen olisi lainvastaista. Tämä Esite ei ole tarjous myydä joukkovelkakirjoja tai pyyntö joukkovelkakirjoja koskevaksi tarjoukseksi sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Tätä Esitettä ei saa julkistaa Yhdysvalloissa eikä toimittaa Yhdysvaltain kansalaisille tai Yhdysvalloissa asuville. Joukkovelkakirjaohjelman puitteissa tarjottavia joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen kansalaisille, yhdysvaltalaisille yhtiöille tai niiden lukuun. Evli Pankki Oyj:tä ei ole rekisteröity vuoden 1940 sijoituspalveluyrityslain (Investment Company Act of 1940) mukaisesti. Tähän Esitteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi arviot markkinoiden kehittymisestä, arviot kasvusta ja kannattavuudesta sekä lausumat, joissa esiintyy sana uskoa, odottaa, ennakoida, arvioida tai muu vastaava ilmaisu. Koska tällaisiin kannanottoihin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, toteutuneet tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Poikkeamia saattavat aiheuttaa esimerkiksi alan olosuhteet, kuten tuotteiden ja palveluiden kysyntä, kilpailutilanne, hinnoittelu ja muut vastaavat tekijät sekä yleinen taloudellinen tilanne ja valuuttakurssien vaihtelu. Mikäli Ohjelmaesitteessä annetut tiedot olennaisesti muuttuvat, Ohjelmaesitettä voidaan tarvittaessa täydentää, Täydennys hyväksytetään Finanssivalvonnassa. Jos Ohjelmaesitettä täydennetään Lainan merkintäaikana tai ennen Lainan mahdollista pörssilistausta, sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan joukkovelkakirjoja ennen Ohjelmaesitteen täydennyksen julkistamista, on oikeus peruuttaa päätöksensä kahden pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämään pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Peruuttamisoikeudesta tiedotetaan sijoittajille Evlin internetsivulla osoitteessa palvelut/sijoitustuotteet. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ LAINOJEN LIIKKEESEENLASKIJA LIIKKEESEEN LASKETTAVAT ARVOPAPERIT RISKITEKIJÄT Evlin takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä RISKITEKIJÄT EVLI PANKKI OYJ:N TAKAISINMAKSUKYKYYN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Luottoriski Markkinariski Liiketoimintariski Likviditeettiriski Operatiiviset riskit LIIKKEESEEN LASKETTAVIIN LAINOIHIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Liikkeeseenlaskijariski Tuotto Kohde-etuusriski Korkoriski Likviditeetti- ja jälkimarkkinariski Poikkeuksellisen ennenaikaisen lunastuksen riski Verotusriski VASTUU OHJELMAESITTEEN TIEDOISTA ARVOPAPERIA JA LIIKKEESEENLASKUA KOSKEVAT TIEDOT YLEISET LAINAEHDOT VELKAKIRJAT JA NIIDEN MUOTO VELKAKIRJOJEN NIMELLISARVO OHJELMAN ENIMMÄISMÄÄRÄ SEKÄ LAINAN PÄÄOMA JÄRJESTÄJÄ, LIIKKEESEENLASKIJAN ASIAMIES JA MAKSUASIAMIES LAINA-AIKA LAINAN VAKUUS LAINAN MERKINTÄ Lainan merkintätapa Toimenpiteet yli- ja alimerkintätilanteissa Merkintäaika Emissiokurssi Merkintäsitoumus Merkintöjen maksu Merkintäpalkkio VELKAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN/ ARVO-OSUUKSIEN KIRJAUS KORKO Kiinteä korko korkoinen Laina Vaihtuva viitekorko Muu viitekorko tai muu peruste hyvityksen määräytymiselle Koron vähimmäis- ja/tai enimmäismäärä Koronlaskuperuste Korkojakso Koron maksu Pankkipäiväolettamat Vaihtuva viitekorko Kiinteä korko Pankkipäivä ERITYISEHDOT LAINOILLE, JOIHIN SOVELLETAAN KOHTAA (MUU VIITEKORKO TAI PERUSTE HYVITYKSEN MÄÄRÄYTYMISELLE) Osakesidonnaiset lainat Osakeindeksisidonnaiset Lainat Rahastosidonnaiset Lainat Raaka-ainesidonnaiset lainat

4 Muuhun kohde-etuuteen sidottu laina Evlin oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun PÄÄOMAN TAKAISINMAKSU Takaisinmaksu eräpäivänä Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua Joukkovelkakirjojen kuolettaminen Velkakirjojen takaisinostot Jatkuvan debentuurilainan koronmaksun lykkääminen OIKEUS SAADA TIETOJA DURAATIO VELKOJIENKOKOUS YLIVOIMAINEN ESTE ERÄÄNTYNEIDEN SUORITUSTEN VANHENTUMINEN ILMOITUKSET JÄLKIMARKKINAT MUUT EHDOT SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA LAINAKOHTAISTEN EHTOJEN MALLI MUITA TIETOJA MERKITSIJÖILLE OHJELMASSA LIIKKEESEEN LASKETTAVAN LAINAN KORKO, EFEKTIIVINEN TUOTTO JA DURAATIO VEROTUS KORKOISET LAINAT JÄLKIMARKKINAT EVLI PANKKI OYJ:TÄ KOSKEVAT TIEDOT YLEISIÄ TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA HALLINTO- JA JOHTOELIMET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN KONSERNISTA TIEDOT LIIKETOIMINTA-ALUEISTA JA ORGANISAATIO TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN PÄÄOMASTA TILINTARKASTAJAT OIKEUDENKÄYNNIT JA VÄLIMIESMENETTELYT VIIMEAIKAINEN KEHITYS TALOUDELLISET TIEDOT KONSERNIN TILINPÄÄTÖS KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN TASE EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA UUDET IFRS-STANDARDIT NÄHTÄVILLÄ OLEVAT JA VIITTAMALLA SISÄLLETYT ASIAKIRJAT

5 1 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Ohjelmaesitteen tiivistelmä on sen johdanto. Sijoituspäätös joukkovelkakirjaohjelman alla liikkeeseen laskettavaan arvopaperiin on kuitenkin tehtävä perustuen koko Ohjelmaesitteeseen, mukaan luettuna Lainakohtaiset ehdot. Ohjelmaesitteen tiedoista vastaavat henkilöt ovat vastuussa tiivistelmästä vain, jos se on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Ohjelmaesitteen muihin osiin. Jos Ohjelmaesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille Suomen ulkopuolella, kantaja saattaa tuomioistuinmaan lain nojalla joutua kustantamaan esitteen kääntämisen ennen oikeudenkäynnin alkamista. 1.1 Lainojen liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj ( Evli, Liikkeeseenlaskija tai pankki ), on julkinen osakeyhtiö. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen Y- tunnus on Yhtiön pääkonttorin osoite on Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaisena toimialana on harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankille sallittua toimintaa, johon kuuluu myös sijoituspalveluyrityksistä annetun lain tarkoittamien sijoituspalveluiden tarjoaminen sekä säilytys- ja hoitopalveluiden tarjoaminen. Evlin kanssa samaan konserniin kuuluu kolmetoista tytäryhtiötä, kaksi osakkuusyhtiötä, Evli Pankin ja Evli-Rahastoyhtiö Oy:n sivuliikkeet Ruotsissa ja Evli Securities AS:n sivuliike Liettuassa. Emoyhtiön pääasiallinen liiketoiminta muodostuu välitys-, varainhoito- ja corporate finance -toiminnasta. Lisäksi se tarjoaa liiketoiminnan tukea sekä hallinnollisia ja atk-toiminnallisia palveluja liiketoimintaa harjoittaville tytäryhtiöilleen. Evli harjoittaa myös sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa omaan lukuun. 1.2 Liikkeeseen laskettavat arvopaperit Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen lainoja, joilla on sama etuoikeus kuin pankin muilla sitoumuksilla, ja debentuureja joilla etuoikeus on huonompi. Lainoihin sovelletaan alempana kohdassa 5 olevia yleisiä lainaehtoja. Lisäksi kustakin lainasta laaditaan jäljempänä tämän Ohjelmaesitteen kohdassa 6 olevan mallin mukaiset Lainakohtaiset ehdot. Niissä kerrotaan kunkin lainan tarkat ehdot, kuten pääoma, korko tai muu tuotto, laina-aika sekä pääoman ja koron maksupäivät. Lainan pääomalle maksettava korko voi olla joko kiinteä, 0-korkoinen, vaihtuvaan viitekorkoon sidottu korko, muulla tavoin määräytyvä korko tai hyvitys, joka voi olla sidottu julkisesti noteerattuun osakkeeseen, julkisesti noteeratuista osakkeista muodostettuun koriin, yhteen tai useampaan yleisesti tunnettuun osake-, korko- tai hyödykemarkkinaindeksiin, sijoitusrahastoon tai muuhun kohde-etuuteen, jolla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla, tai edellisten yhdistelmä. 1.3 Riskitekijät Evlin takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Pankkitoiminnan riskeihin liittyy luottoriski eli tilanne, jossa pankin velallinen tai muu vastapuoli ei vastaa sitoumuksestaan. Markkinariskit ovat taseen ja sen ulkopuolisten erien markkina-arvojen muutoksista aiheutuvaa tulosvaihtelua. Markkina-arvot muuttuvat muun muassa korkojen, valuuttakurssien ja osakekurssien sekä niiden volatiliteettien liikkeiden myötä. Likviditeettiriski liittyy pankin jälleenrahoituksen saatavuuteen ja/tai hintaan. Operatiivisia riskejä ovat esimerkiksi puutteet liiketoiminnan menettelytavoissa tai tietojärjestelmissä, inhimilliset virheet, sisäiset ja ulkoiset rikokset tai muut väärinkäytökset sekä fyysisen omaisuuden vahingoittuminen Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä 4

6 Lainojen liikkeeseenlaskijana vain Evli Pankki Oyj vastaa niiden koron tai muun tuoton sekä pääoman maksamisesta. Lainoilla ei ole vakuutta, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. Pankin maksukyvyttömyystilassa muilla kuin debentuurilainoilla on sama etuoikeus pankin jäljellä oleviin varoihin kuin pankin muillakin velkojilla. Debentuureilla etuoikeus on huonompi. Arvopapereiden toteutunut arvonkehitys ei ole tae tulevaisuuden tuotosta. Sijoittaja yksin vastaa sijoituspäätöksensä taloudellisista seuraamuksista. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen myös erilaisiin kohde-etuuksiin sidottuja lainoja. Näiden tuotto perustuu osittain tai kokonaan kohde-etuuden arvon muutokseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakekori, osakeindeksi, osakeindeksikori, valuutta tai valuuttakori tai hyödyke. Sijoittajan tulee huomata, että kohde-etuuden arvon muutos voi olla myös kielteinen, jolloin siihen perustuva tuotto jää kokonaan saamatta. Kohde-etuuden arvon muutoksen lisäksi sijoittajan saama tuotto riippuu lainan osallistumisasteesta ja kohde-etuuden arvon muutoksen laskentakaavasta (esimerkiksi lähtöarvojen ja/tai laskentahavaintojen mahdollinen keskiarvoistaminen tai erikseen määritelty tuottokatto), jotka määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Jos indeksilainan emissiokurssi on ollut yli 100 tai sen merkinnästä on peritty erillinen merkintäpalkkio, voi lainan todellinen tuotto olla myös negatiivinen. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen sellaisiakin lainoja, joiden nimellispääomaa ei Lainakohtaisten ehtojen mukaan kaikissa olosuhteissa makseta kokonaisuudessaan takaisin. Lainan myynti ennen sen eräpäivää saattaa aiheuttaa myyntivoittoa tai -tappiota. Lainan ja sen tuoton verotuskohtelussa laina-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. 5

7 2 RISKITEKIJÄT Arvopaperisijoitukseen liittyy muun muassa alla kuvattuja riskejä. Riskit, samoin kuin muutkin Ohjelmaesitteessä esitetyt tiedot, tulee ottaa huomioon sijoituspäätöstä tehtäessä. Evli Pankki -konsernin riskienhallintaa kuvataan Evli Pankki Oyj:n tilinpäätöksessä 2010 alkaen sivulta Evli Pankki Oyj:n takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Luottoriski Pankkitoiminnan yksi keskeinen riski on luottoriski eli tilanne, jossa pankin velallinen tai muu vastapuoli ei vastaa sitoumuksestaan. Luottoriskien hallintaa varten on koko konsernia koskeva luottoriskistrategia ja -politiikka. Riskistrategia ja -politiikka sisältävät määrittelyt luotonannon periaatteista, vakuusvaatimuksista, hinnoittelusta ja maturiteeteista. Riskistrategiassa ja politiikassa on myös määritelty Evlissä käytettävä asiakkaiden ja luottojen luokittelujärjestelmä. Luottoriskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi luottoriskeistä päivittäin johtoryhmälle, sekä kerran kuukaudessa yhtiön riskikomitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle Markkinariski Markkinariskit ovat taseen ja sen ulkopuolisten erien markkina-arvojen muutoksista aiheutuvaa tulosvaihtelua. Markkina-arvot muuttuvat muun muassa korkojen, valuuttakurssien ja osakekurssien sekä niiden volatiliteettien liikkeiden myötä. Sijoitustoiminnasta ja arvopaperikaupasta johtuen Evlin keskeinen markkinariski on sen oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston markkinariski. Markkinariskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi markkinariskeistä päivittäin johtoryhmälle, sekä kerran kuukaudessa yhtiön riskikomitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle Liiketoimintariski Evlin liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat ja Venäjä. Suurimmat riskit kyseisillä markkinoilla ovat taloudelliseen ympäristöön liittyvät riskit. Baltian maiden talouksien epävakaisuus tulee heijastumaan Evlin liiketoimintaympäristöön näissä maissa vielä jonkin aikaa. Kilpailutilanteesta johtuen Ruotsi on markkina-alueena erityisen haastava varainhoidon liiketoiminnalle. Evli Russia Oy toimii pääsääntöisesti neuvonantajana yrityskaupoissa ja yhtiö tuottaa myös asiakkaiden pyynnöstä erilaisia sektori-/markkina-analyysejä. Yhtiön osuus Evli-konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta on verrattain pieni. Evlin liiketoimintariski ja strategiariski hallitaan siten, että Evlin liiketoiminta on jaettu kahteen eri liiketoimintayksikköön, Wealth Management ja Investment Banking. Tämä antaa mahdollisuuden jakaa liiketoimintariskiä myös ajallisesti ja ottamaan huomioon markkinatilanteen eri vaiheita kussakin liiketoimintayksikössä. Wealth Management on tulonmuodostukseltaan katsoen vakaampi kuin Investment Banking -liiketoiminta ja sen kehitys on helpompi ennakoida. Investment Banking, erityisesti Corporate Finance, -liiketoimintaa pidetään siten Wealth Management liiketoimintaa riskillisempänä liiketoimintana Likviditeettiriski Likviditeettiriski liittyy pankin jälleenrahoituksen saatavuuteen ja/tai hintaan. Se voi toteutua rahoitusmarkkinoiden yleisen tilan häiriöiden tai yksittäisen luotonottajan maksukykyyn kohdistuvan epäluottamuksen johdosta. Evlin varainhankinnassa varaudutaan aina siihen, että Evlin hallituksen liiketoimintayksiköille vahvistama, sijoituksiin ja vakuusvaateiden kattamisiin sitoutunut pääoma on limitoitu.. Evli Pankin likviditeetti on jatkunut pitkään hyvänä. 6

8 2.1.5 Operatiiviset riskit Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan suoraa tai epäsuoraa taloudellista tappiovaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista; järjestelmistä, henkilöistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset sekä compliance- ja tietoturvariskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Operatiiviset riskit liittyvät täten esimerkiksi johtamisjärjestelmään, toimintaprosesseihin, tietojärjestelmiin, henkilöihin ja erilaisiin ulkoisin tekijöihin ja uhkiin. Vastuu oman alueen operatiivisten riskien hallinnasta on kullakin toiminnolla. Operatiivisten riskien tunnistamiseen, seurantaan ja ohjaamiseen on Evlissä kiinnitetty erityistä huomiota. Liiketoimintayksiköt toteuttavat säännöllistä itsearviointia koskien tuotteiden, palveluiden, henkilöiden, toimintaprosessien ja järjestelmien operatiivisia riskejä. Operatiivisten riskien tunnistamista, arviointia, valvontaa ja raportointia varten on laadittu erillinen, koko konsernin kattava operatiivisten riskien menettelytapaohje. Evli soveltaa Basel II - vakavaraisuuslaskennassa operatiivisten riskien osalta ns. perusmenetelmää (Basic Indicator Approach), jossa operatiivisen riskin pääomavaade perustuu kolmen edellisen vuoden bruttotuottojen keskiarvoon kerrottuna Baselin komitean asettamalla kertoimella (0,15). Evlin sisäisellä vakavaraisuuden hallintaprosessilla (ICAAP) varmistetaan pääomien riittävyys myös poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa. 2.2 Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä Liikkeeseenlaskijariski Lainojen liikkeeseenlaskijana vain Evli Pankki Oyj vastaa niiden koron tai muun tuoton sekä pääoman maksamisesta. Lainoilla ei ole vakuutta, ellei lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. Pankin maksukyvyttömyystilassa muilla kuin debentuurilainoilla on sama etuoikeus pankin jäljellä oleviin varoihin kuin pankin muillakin velkojilla. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain ja että tuotto jää saamatta. Debentuureilla etuoikeus liikkeeseenlaskijan varoihin on huonompi, eli debentuurinhaltijalle maksetaan takaisin pääomaa tai tuottoa vasta sen jälkeen kun kaikki paremmalla etuoikeudella omaavat saatavat ovat tulleet suoritetuiksi. Liikkeeseenlaskijariski sijoittajan kannalta on riski tappiosta, joka syntyy sen seurauksena, että joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi tai ei noudata velkakirjan ehtoja. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Juoksuaikana liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen laskee sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen nostaa sijoituksen arvoa. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen Tuotto Arvopapereiden toteutunut arvonkehitys ei ole tae tulevaisuuden tuotosta. Sijoittaja vastaa yksin sijoituspäätöksensä taloudellisista seuraamuksista. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen myös erilaisiin kohde-etuuksiin sidottuja lainoja. Näiden tuotto perustuu osittain tai kokonaan kohde-etuuden arvon muutokseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakekori, osakeindeksi, osakeindeksikori, valuutta tai valuuttakori tai hyödyke. Sijoittajan tulee huomata, että kohde-etuuden arvon muutos voi olla myös kielteinen, jolloin siihen perustuva tuotto jää kokonaan saamatta. Kohde-etuuden arvon muutoksen lisäksi sijoittajan saama tuotto riippuu lainan osallistumisasteesta ja kohde-etuuden arvon muutoksen laskentakaavasta (esimerkiksi lähtöarvojen ja/tai laskentahavaintojen mahdollinen keskiarvoistaminen tai erikseen määritelty tuottokatto), jotka määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Jos indeksilainan emissiokurssi on ollut yli 100 tai sen merkinnästä on peritty erillinen merkintäpalkkio, voi lainan todellinen tuotto olla myös negatiivinen. Jos merkintä on tapahtunut ylikurssiin, niin on mahdollista että velkakirjahaltija menettää ylikurssina maksetun osuuden kokonaan. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen sellaisiakin lainoja, joiden nimellispääomaa ei Lainakohtaisten ehtojen mukaan kaikissa olosuhteissa makseta kokonaisuudessaan takaisin. Yksittäisiin lainoihin liittyviä erityisriskejä selvitetään Lainakohtaisissa ehdoissa (ks. jäljempänä tämän Ohjelmaesitteen kohta 6). 7

9 2.2.3 Kohde-etuusriski Strukturoidun sijoituksen tuotto määräytyy kohde-etuuden arvonkehityksen perusteella. Kohdeetuutena voi toimia esimerkiksi yksittäinen osake, osakeindeksi tai osakkeista tai indekseistä muodostettu kori. Myös muut omaisuusluokat, kuten korot, valuutat tai hyödykkeet tai näiden erilaiset yhdistelmät, voivat toimia tuotonmuodostuksen perustana. Kohde-etuusriskillä tarkoitetaan sitä, että velkakirjan haltija kantaa riskin kohde-etuuden epäedullisesta kehityksestä. Ns. pääomasuojatuissa tuotteissa sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden epäedullisesta kehityksestä ainoastaan lainan tuoton osalta (katso myös Liikkeeseenlaskijariski ). Jos pääomasuojattu sijoitus tehdään ylikurssiin, sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden epäedullisesta kehityksestä maksetun ylikurssin osalta. Mikäli sijoituksen nimellispääoma ei ole suojattu tai ainoastaan osa siitä on suojattu, voi kohde-etuuden epäedullinen arvonkehitys merkitä sijoitetun pääoman menettämistä osittain tai jopa kokonaan Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon sijoituksen juoksuaikana. Korkotason noustessa velkakirjan korko-osan arvo laskee ja korkotason laskiessa korko-osan arvo nousee. Korkoriski voi toteutua vain, jos velkakirja myydään ennen eräpäivää Likviditeetti- ja jälkimarkkinariski Mikäli velkakirjan nimellispääoma on suojattu kokonaan tai osittain, on pääomasuoja voimassa ainoastaan eräpäivänä. Näin ollen myynti ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu pääoma. Velkakirjan markkinahintaan vaikuttavat muun muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida sijoituksen kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että velkakirjalle ei löydy ostajaa tai että tuotteesta tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi Poikkeuksellisen ennenaikaisen lunastuksen riski Liikkeeseenlaskija voi lunastaa joukkovelkakirjalainan ennenaikaisesti takaisin lainadokumentaatiossa mainituin ehdoin tietyissä poikkeustilanteissa. Tällaisen lunastuksen yhteydessä velkakirjan haltija ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua nimellispääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Esimerkkejä poikkeuksellisen ennenaikaisen lunastuksen syistä ovat tilanteet, joissa liikkeeseenlaskijan suojautumisjärjestelyt tulevat kielletyksi Verotusriski Joukkovelkakirjaan tai sen tuoton verotuskohtelussa laina-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Velkakirjanhaltija vastaa viime kädessä kaikista velkakirjaan liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. 8

10 3 VASTUU OHJELMAESITTEEN TIEDOISTA Ohjelmaesitteessä annetuista tiedoista on vastuussa Evli Pankki Oyj, kotipaikka Helsinki. Evli Pankki Oyj vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että Ohjelmaesitteessä annetut tiedot vastaavat sen parhaan ymmärryksen mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Evli Pankki Oyj 9

11 4 ARVOPAPERIA JA LIIKKEESEENLASKUA KOSKEVAT TIEDOT Evli Pankki Oyj:n hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt perustaa Evlille toistaiseksi voimassa olevan joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän Velkaohjelman. Velkaohjelman alaisuudessa liikkeeseen laskettujen velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivä ja takaisinmaksupäivä/t määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Hallituksen tehdyn päätöksen mukaan kulloinkin liikkeessä olevien Velkaohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen haltijavelkakirjojen kuolettamattomien pääomien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään sataviisikymmentä miljoonaa ( ) euroa tai vastaava määrä muuna valuuttana. Evli Pankki Oyj:n hallitus on pitämässään kokouksessaan valtuuttanut Evlin riskikomitean Credalcon päättämään yksittäisten lainojen liikkeeseenlaskuista Evlin Velkaohjelman alla. Valtuutus kattaa lainaehdoista päättämisen, päätöksen yksittäisen lainan liittämiseksi Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin ja päätöksen yksittäisen lainan pörssilistaamiseen, sekä mahdolliset muut päätökset, jotka liittyvät lainan liikkeeseenlaskuun. Evli Pankki Oyj toimii Velkaohjelman järjestäjänä. Ohjelman perusteella liikkeeseen laskettavien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskujen ( Liikkeeseenlasku" tai Laina ) välittäjänä toimii Evli itse tai kulloinkin Lainakohtaisissa ehdoissa Evlin nimeämä välittäjä. Jokaisen Lainan ehdot koostuvat kaikille Lainoille yhteisistä velkakirjojen yleisistä ehdoista ( Yleisehdot ) aina soveltuvin osin ja kutakin yksittäistä Liikkeeseenlaskua koskevista ehdoista ("Lainakohtaiset ehdot"). Yleisehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole muuta määrätty. Lainakohtaisten ehtojen malli on tämän Ohjelmaesitteen kohdassa 6. Mikäli Ohjelmaesitteessä annetut tiedot olennaisesti muuttuvat, Ohjelmaesitettä voidaan tarvittaessa täydentää, Täydennys hyväksytetään Finanssivalvonnassa. Jos Ohjelmaesitettä täydennetään Lainan merkintäaikana tai ennen Lainan mahdollista pörssilistausta, sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan joukkovelkakirjoja ennen Ohjelmaesitteen täydennyksen julkistamista, on oikeus peruuttaa päätöksensä kahden pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämään pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Peruuttamisoikeudesta tiedotetaan sijoittajille Evlin internetsivulla osoitteessa palvelut/sijoitustuotteet. 10

12 5 YLEISET LAINAEHDOT 5.1 Velkakirjat ja niiden muoto Lainat ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia joukkovelkakirjalainoja. Lainat voidaan laskea liikkeeseen: (a) joukkovelkakirjalainoina, joilla on sama etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. (b) velkakirjalain 5 luvun 34 :n tarkoittamina debentuureina, joilla on liikkeeseenlaskijan muita sitoumuksia huonompi etuoikeus. Debentuurien etuoikeusasema määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Velkakirjat voidaan laskea muodoltaan liikkeeseen: (a) litteroittain juoksevasti numeroituina maksulipullisina haltijavelkakirjoina, jotka päivätään, numeroidaan ( Paperimuotoinen velkakirja tai Paperimuotoinen laina ), tai (b) Euroclear Finland Oy:n (jäljempänä EFi ) arvo-osuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina ( Arvoosuusmuotoinen velkakirja tai Arvo-osuusmuotoinen laina ) arvo-osuusjärjestelmästä ja arvoosuustileistä annettujen lakien ja EFi:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti. Kunkin Arvo-osuusmuotoisen lainan Lainakohtaiset ehdot tai keskeiset ehdot on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään liikkeeseenlaskutilille, tai (c) muulla Lainakohtaisissa ehdoissa määritetyllä tavalla. Velkakirjojen muoto määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Velkakirjat lasketaan liikkeeseen Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltynä liikkeeseenlaskupäivänä ( Liikkeeseenlaskupäivä ). Lainat numeroidaan vuosittain juoksevasti. Yksittäinen Laina voidaan laskea liikkeeseen yleisölainana tai erillislainana (private placement) 5.2 Velkakirjojen nimellisarvo Yksittäisen velkakirjan nimellisarvo, littera ja valuutta määritellään aina Lainakohtaisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus kohdassa 5.16 määritellyllä tavalla tehdä kunkin Lainan ehtoihin tarkoituksenmukaisia muutoksia, jotka eivät heikennä velkakirjojen haltijoiden asemaa, kuten jakaa pienemmiksi yksiköiksi velkakirjojen alkuperäistä nimellisarvoa (esimerkiksi kaupankäyntierien muuttuessa). 5.3 Ohjelman enimmäismäärä sekä Lainan pääoma Kulloinkin liikkeessä olevien Lainojen kuolettamattomien pääomien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään sataviisikymmentä miljoonaa ( ) euroa tai vastaava määrä muuna OECD-maassa käytössä olevana vaihdettavana valuuttana. Evli voi päättää enimmäismäärän korottamisesta tai alentamisesta. Yksittäisen Lainan pääoma määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Pääoman on kuitenkin aina oltava vähintään kaksi miljoonaa ( ) euroa tai vastaava määrä muuna OECD-maassa käytössä olevana vaihdettavana valuuttana, mikäli Lainalle haetaan pörssilistaus NASDAQ OMX Helsinki Oy:öön. Liikkeeseenlaskija voi merkintäaikana päättää kunkin Lainan pääoman korottamisesta tai alentamisesta. 11

13 5.4 Järjestäjä, liikkeeseenlaskijan asiamies ja maksuasiamies Liikkeesenlaskija toimii Velkaohjelman puitteissa liikkeeseen laskettavien Lainojen järjestäjänä, liikkeeseenlaskijan asiamiehenä ja maksu- sekä laskenta-asiamiehenä, mikäli lainakohtaisissa ehdoissa ei toisin mainita. Maksuasiamies -hoitaa lainaosuuksien merkintään ja lunastukseen liittyvän maksuliikenteen, -laatii merkintätodistukset ja painattaa velkakirjat (paperimuotoiset velkakirjat) -suorittaa EFi:n säätöjen ja päätösten mukaan Liikkeeseenlaskijalle kuuluvat tehtävät (arvoosuusmuotoiset velkakirjat), - suorittaa maksuasiamiehelle lainakohtaisissa ehdoissa määrätyt muut tehtävät. 5.5 Laina-aika Lainan liikkeeseenlaskupäivä ja takaisinmaksupäivä/t määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. 5.6 Lainan vakuus Lainoille ei aseteta vakuutta, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei toisin mainita. Velkakirjalain 5 luvun 34 :n mukaan Liikkeeseenlaskija taikka Liikkeeseenlaskijan kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluva yhteisö ei saa asettaa vakuutta debentuurin maksamisesta. 5.7 Lainan merkintä Lainan merkintätapa Lainaa voi merkitä Evlissä ja/tai Lainakohtaisissa ehdoissa määritellyssä merkintäpaikassa. Jos ei muuta ole Lainakohtaisissa ehdoissa määrätty, Lainaa merkittäessä on maksettava merkinnän nimellismäärä kerrottuna kulloinkin voimassa olevalla emissiokurssilla sekä, mikäli merkintä on tehty liikkeeseenlaskupäivän jälkeen, merkitylle lainamäärälle Lainan ehtojen mukaan kertynyt korko Liikkeeseenlaskupäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta lisättynä mahdollisella merkintäpalkkiolla. Merkittäessä Lainaa ensimmäisen koronmaksupäivän jälkeen muuna kuin koronmaksupäivänä merkitsijän on maksettava kertynyt korko kyseisen korkojakson alkamispäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta. Arvo-osuusmuotoisia velkakirjoja merkittäessä noudatetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettuja lakeja ja kulloinkin voimassa olevia EFi:n ohjeita ja määräyksiä. Paperimuotoisessa Lainassa annetaan maksetusta merkinnästä merkintätodistus. Lopulliset velkakirjat toimitetaan merkintätodistusta vastaan Toimenpiteet yli- ja alimerkintätilanteissa Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää erikseen toimenpiteistä mahdollisessa yli- ja alimerkintätilanteessa, kuten esimerkiksi merkintöjen pienentämisestä. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa Lainan määrää merkintäaikana tai keskeyttää Lainan merkintä Merkintäaika Lainan merkintäaika on määritelty Lainakohtaisissa ehdoissa. Lainan merkintäaika voi olla myös jatkuva. Tällöin Lainaa voidaan tarjota merkittäväksi jatkuvasti tai yhtenä tai useana erikseen ilmoitettavana ajankohtana Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on joko kiinteä tai vaihtuva. Emissiokurssi on määritelty Lainakohtaisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskija voi myös pidättää oikeuden määrittää emissiokurssi merkintäkohtaisesti. 12

14 5.7.5 Merkintäsitoumus Lainalle ei ole annettu merkintäsitoumusta, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa muuta mainita Merkintöjen maksu Merkityt velkakirjat on maksettava merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoitettavaan maksupäivään mennessä tai muulla Lainakohtaisissa ehdoissa määrätyllä tavalla Merkintäpalkkio Velkakirjan merkitsemisestä voidaan periä merkintäpalkkio, jos Lainakohtaisissa ehdoissa on näin mainittu. Merkintäpalkkion suuruus määrätään Lainakohtaisissa ehdoissa. 5.8 Velkakirjojen toimittaminen/ arvo-osuuksien kirjaus Arvo-osuusmuotoisessa Lainassa arvo-osuudet kirjataan merkitsijöiden ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään viidentenä (5) Pankkipäivänä merkinnästä arvo-osuusjärjestelmästä annettujen lakien sekä Efi:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. Paperimuotoisessa Lainassa annetaan maksetusta merkinnästä merkintätodistus. Lopulliset velkakirjat toimitetaan merkintätodistusta vastaan. 5.9 Korko Liikkeeseenlaskija maksaa Lainan kulloinkin takaisinmaksamattomalle pääomalle joko (a) kiinteää korkoa, (b) 0-korkoa, (c) vaihtuvaan viitekorkoon sidottua korkoa, (d) muulla tavoin määräytyvää korkoa tai hyvitystä, joka voi olla sidottu julkisesti noteerattuun osakkeeseen, julkisesti noteeratuista osakkeista muodostettuun koriin, yhteen tai useampaan yleisesti tunnettuun osake-, korko- tai hyödykemarkkinaindeksiin, sijoitusrahastoon tai muuhun kohde-etuuteen, jolla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla, tai (e) korkoa, joka on edellisten yhdistelmä. Korko maksetaan jälkikäteen Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltynä päivänä tai määriteltyinä päivinä ( Koronmaksupäivät ) Kiinteä korko Kiinteä korko on muuttumaton korko laina-ajan tai lainakohtaisissa ehdoissa mainittujen jaksojen ajan. Kiinteä korko maksetaan vuosittain jälkikäteen koronmaksupäivänä, mikäli lainakohtaisissa ehdoissa ei toisin mainita. Jos muuta ei ole Lainakohtaisissa ehdoissa määrätty, koronlaskuperusteena käytetään todellisten korkokauden päivien lukumäärää jaettuna vuodella, jossa on todellisten päivien mukainen määrä päiviä (Todelliset/Todelliset). Korko lasketaan korkojaksolle mukaan lukien Korkojakson ensimmäinen päivä ja pois lukien Korkojakson viimeinen päivä korkoinen Laina Lainalle, joka Lainakohtaisten ehtojen mukaan lasketaan liikkeeseen 0-korkoisena lainana, ei kerry lainkaan korkoa laina-ajalta. 0-korkoisen velkakirjan tuotto määräytyy velkakirjan lunastushinnan suorituksen ja merkintähinnan erotuksena. Velkakirjan lunastushinta on se määrä, jonka Evli Lainan eräpäivänä maksaa velkakirjan pääomana velkakirjan haltijalle. 13

15 5.9.3 Vaihtuva viitekorko Lainalle, johon Lainakohtaisten ehtojen mukaan sovelletaan tätä ehtoa, maksetaan vuotuista korkoa, joka koostuu Lainakohtaisissa ehdoissa määritellystä vaihtuvasta viitekorosta ja marginaalista. Vaihtuva viitekorko voi olla Euribor- korko tai muu Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty viitekorko. Euribor- korko on euroalueen rahamarkkinoilla viitekorko, jota hallinnoivat Euroopan Unionin Pankkiyhdistysten liitto (FBE) ja Rahoitusmarkkinayhdistys (ACI). Euribor- koron arvon määräytyminen perustuu kulloinkin voimassa olevaan kansainväliseen käytäntöön. Lainakohtaisissa ehdoissa määritellään, minkä informaatiovälittäjän (esim. Reuters) euribor- sivua koron määrityksessä kulloinkin käytetään. Jos Lainakohtaisissa ehdoissa on määrätty sovellettavaksi viitekorkona Euribor- korkoa, käytetään koronlaskuperusteena todellisten korkokauden päivien lukumäärää jaettuna vuodella, jossa on 360 päivää (Todelliset/360). Korko lasketaan korkojaksolle pois lukien korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien korkojakson viimeinen päivä. Koronmääräytymispäivä on kaksi (2) Pankkipäivää ennen Korkojakson alkamispäivää, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty. Mikäli euribor- noteerausta tai sitä korvaavaa noteerausta ei ole satavilla, käytetään Liikkeeseenlaskijan ilmoittamaa, lähinnä vastaavaa korkojakson pituisen ajan viitekorkoprosenttia Muu viitekorko tai muu peruste hyvityksen määräytymiselle Jos tämä ehto on Lainakohtaisissa ehdoissa määrätty sovellettavaksi, käytetään viitekorkona Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyä muuta viitekorkoa tai muuta perustetta, joka voi olla sidottu julkisesti noteerattuun osakkeeseen, julkisesti noteeratuista osakkeista muodostettuun koriin, yhteen tai useampaan yleisesti tunnettuun osake-, korko- tai hyödykemarkkinaindeksiin, sijoitusrahastoon tai muuhun kohde-etuuteen, jolla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla, tai edellisten yhdistelmään Koron vähimmäis- ja/tai enimmäismäärä Korolle tai hyvitykselle voidaan Lainakohtaisissa ehdoissa määrätä vähimmäis- tai enimmäismäärä tai molemmat Koronlaskuperuste Lainakohtaisissa ehdoissa määritellään koron laskemisessa sovellettava koronlaskuperuste, joka voi olla; Todelliset/Todelliset (ICMA) menetelmässä Korkojakson todelliset päivät jaetaan vuoden todellisilla päivillä siten, että jakaja on korkojakson todelliset päivät kerrottuna vuoden aikana olevien kuponkijaksojen määrällä (poikkeuksen muodostavat epäsäännölliset kuponkijaksot). Todelliset/Todelliset (ISDA) menetelmässä Korkojaksojen todelliset päivät jaetaan vuoden todellisilla päivillä siten, että jakaja vaihtelee sen mukaan, osuuko osa korkojaksosta karkausvuodelle. Korkojakso jaetaan kahteen osaan siten, että se osa Korkojaksosta, joka osuu karkausvuoden puolelle, jaetaan 366:lla ja se osa Korkojaksosta, joka ei osu karkausvuodelle, jaetaan 365:lla. Kunkin Korkojakson osan nimittäjästä käytetään päivien todellista lukumäärää ja osat lasketaan yhteen. Todelliset/365, jolloin Korkojakson todelliset päivät jaetaan 365:lla, Todelliset/360, jolloin Korkojakson todelliset päivät jaetaan 360:lla, 30E/360 eli Eurobond-sääntö, jolloin korkovuosi koostuu 12:sta 30:n päivän kuukaudesta (kuitenkin niin, että viimeisen Korkojakson viimeisen päivän ollessa helmikuun viimeinen päivä, ei helmikuuta muuteta 30-päiväiseksi), jotka jaetaan 360:lla, 14

16 30/360, jolloin korkovuosi koostuu 12:sta 30:n päivän kuukaudesta, jotka jaetaan 360:lla. Kun Korkojakson ensimmäinen päivä on muu kuin kuukauden 30. tai 31. päivä ja Korkojakson viimeinen päivä on kuukauden 31. päivä, kuukautta ei muuteta 30-päiväiseksi. Korkojakson viimeisen päivän ollessa helmikuun viimeinen päivä, helmikuuta ei muuteta 30-päiväiseksi. Muu Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty koronlaskuperuste. Jollei Lainakohtaisissa ehdoissa muuta määrätä, käytetään koronlaskuperusteena Todelliset/Todelliset (ICMA) menetelmää Korkojakso Korkojakso tarkoittaa jokaista ajanjaksoa, jolle korko lasketaan. Liikkeeseenlaskupäivän ja Koronmaksupäivän, tai kahden Koronmaksupäivän, tai Koronmaksupäivän ja Lainan takaisinmaksupäivän välistä aikaa kutsutaan korkojaksoksi. Ensimmäinen Korkojakso alkaa Liikkeeseenlaskupäivänä ja päättyy ensimmäisenä Lainakohtaisissa ehdoissa määrättynä Koronmaksupäivänä. Kukin seuraava Korkojakso alkaa edellisenä Koronmaksupäivänä ja päättyy sitä seuraavana Koronmaksupäivänä Koron maksu Lainan korko maksetaan Paperimuotoisessa lainassa Paperimuotoisiin velkakirjoihin liitettyjä erääntyneitä maksulippuja vastaan. Ellei Lainakohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty, Arvo-osuusmuotoisessa lainassa koron maksu suoritetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n kulloinkin voimassa olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sille, jolla arvo-osuustilin tietojen mukaan on eräpäivänä oikeus vastaanottaa suoritus. Evlin toimiessa Lainan ainoana välittäjänä Paperimuotoisiin velkakirjoihin liitettyjä erääntyneitä maksulippuja lunastaa Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki. Jos Lainan välittäjänä toimii muu kuin Liikkeeseenlaskija itse, lunastuspaikkana ( Lunastuspaikka ) toimii välittäjä (Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyjen toimipisteiden kautta) tai jokin muu Lainakohtaisissa ehdoissa tarkemmin määritelty taho. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden Lunastuspaikan muuttamiseen. Jos Lunastuspaikka muuttuu kesken laina-ajan, Liikkeeseenlaskija ilmoittaa siitä velkakirjojen haltijoille jäljempänä ehdossa 16 mainitulla tavalla. Evli pidättää itsellään oikeuden maksuasiamiehen muuttamiseen. Jos Lainaan nimetty maksuasiamies muuttuu kesken laina-ajan, Evli ilmoittaa niistä velkakirjojen haltijoille jäljempänä ehdossa 16 mainitulla tavalla. Koronmaksupäivään sovelletaan ehdon mukaista Pankkipäiväolettamaa Pankkipäiväolettamat Vaihtuva viitekorko Lainakohtaisissa ehdoissa määrätään Lainaan sovellettava Pankkipäiväolettama, jonka mukaan Koronmaksupäivä siirtyy, mikäli se ei ole Pankkipäivä, seuraavalla tavalla: Seuraava, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy seuraavaan Pankkipäivään, Sovellettu seuraava, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy seuraavaan Pankkipäivään, paitsi jos seuraava Pankkipäivä on seuraavan kalenterikuukauden puolella, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy edeltävään Pankkipäivään, Edeltävä, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy lähinnä edeltäväksi Pankkipäiväksi. Koron maksuajankohdan siirtyminen vaikuttaa maksettavaan määrään, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. 15

17 Kiinteä korko Kiinteäkorkoisen Lainan Koronmaksupäivän ollessa muu kuin Pankkipäivä koron maksaminen siirtyy lähinnä seuraavaan Pankkipäivään tai muuhun Lainakohtaisissa ehdoissa erikseen määriteltyyn pankkipäivään. Koron maksuajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä Pankkipäivä Pankkipäivä ( Pankkipäivä ) on päivä, jolloin pankit ovat Helsingissä yleisesti ovat avoinna, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. TARGET-pankkipäivä tarkoittaa päivää, jolloin TARGET- maksujärjestelmä (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) on toiminnassa Erityisehdot Lainoille, joihin sovelletaan kohtaa (muu viitekorko tai peruste hyvityksen määräytymiselle) Osakesidonnaiset lainat Kaikkia tai osaa seuraavista ehdoista sovelletaan osakesidonnaiseen lainaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa on niin määrätty Markkinahäiriö Markkinahäiriöllä tarkoitetaan kunkin Osakkeen osalta tilannetta, jossa a) Osakkeelta puuttuu päätöskurssi, tai b) Kaupankäynti on keskeytetty tai sitä on rajoitettu tai jokin muu tapahtuma Laskenta-asiamiehen arvion mukaan haittaa tai häiritsee kaupankäyntiä tai markkina-arvojen saamista viimeisen tunnin aikana ennen Arvopaperipörssin varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana Arvopaperipörssissä tai Johdannaispörssissä ja tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella tai tapahtumalla on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys. Markkinahäiriö katsotaan vallitsevan myös silloin, kun Arvopaperipörssi tai Johdannaispörssi aikaistaa normaalia varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa eikä kyseinen pörssi ole ilmoittanut aikaistamisesta viimeistään tuntia ennen aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa tai jos tämä on aikaisempi, tuntia ennen ajankohtaa, jolloin tarjoukset aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana tapahtuvaa mahdollista toteutusta varten on viimeistään syötettävä pörssin kaupankäyntijärjestelmään Lähtö-, tai Arvostuspäivän siirtyminen Mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty Lähtöpäivä on jonkin Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Lähtöpäivä kyseisen Osakkeen osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseisen Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi Lähtöpäivän jälkeen on kyseisen Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Osakkeen arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivää. Mikäli Arvostuspäivä on jonkin Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Arvostuspäivä kyseisen Osakkeen osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseisen Osakkeen osalta jokin muu Arvostuspäivä eikä Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi viimeisen Arvostuspäivän jälkeen on kyseisen Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä tai jokin muu Arvostuspäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Osakkeen arvo, vaikka tällainen päivä olisi jokin muu Arvostuspäivä, sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä. 16

18 Korjaus Osakkeen arvoon Jos Arvopaperipörssi korjaa Osakkeen Lähtö- tai Arvostuspäivän Päätöskurssia sen julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen (3) sellaisen päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta, jolloin asianomainen Arvopaperipörssi julkaisee Osakkeen Päätöskurssin, mutta viimeisen Arvostuspäivän Päätöskurssin osalta kuitenkin viimeistään viimeisenä Arvostuspäivänä, muutetaan Osakkeen Päätöskurssia kyseisen Lähtöpäivän tai Arvotuspäivän osalta Osakkeen Arvonmuutoksen laskemista varten kyseistä korjausta vastaavasti Lainaehtojen korjaukset Jos laina-aikana toteutetaan Osakkeeseen tai sen liikkeeseen laskeneeseen yhtiöön liittyvä järjestely tai toimenpide kuten esimerkiksi Osakkeen poistaminen Arvopaperipörssistä, Osakkeen splittaus, rahastoanti, uusmerkintä, arvopapereihin oikeuttavan instrumentin liikkeeseenlasku, lopettaminen, julkinen ostotarjous, sulautuminen, jakautuminen, konkurssi tai muu tapahtuma tai jos Osakkeen likviditeetti Arvopaperipörssissä vähenee olennaisesti ja tällaisella järjestelyllä, toimenpiteellä tai tapahtumalla on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan vaikutus Osakkeen arvoon, Laskenta-asiamies voi, ilman velkakirjanhaltijan suostumusta, korjata lainaehtoja kyseisen muutoksen johdosta. Lainaehtoja korjattaessa voidaan soveltaa vakioitujen johdannaissopimusten ehtoihin tehtävissä korjauksissa noudatettavia periaatteita. Korjaukset voivat vaikuttaa muun muassa Osakkeiden arvoihin, Osakkeiden määrään ja muihin Hyvityksen laskemista koskeviin lainaehtoihin. Korjaus voi tarkoittaa myös sitä, että Osake korvataan toisella osakkeella tai toisilla osakkeilla. Liikkeeseenlaskijalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta korvata Osaketta. Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Lainakohtaisten ehtojen korjaamisesta Evlin internet-osoitteessa: palvelut/sijoitustuotteet Osakeindeksisidonnaiset Lainat Kaikkia tai osaa seuraavista ehdoista sovelletaan osakeindeksisidonnaiseen lainaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa on niin määrätty Lähtö-/Päättymispäivän siirtyminen Mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty Lähtö-/Päättymispäivä on jonkin Osakeindeksin osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy se kyseisen Osakeindeksin osalta välittömästi seuraavaksi sellaiseksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi, joka ei ole Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksaskin (8.) alkuperäisen Lähtö-/Päättymispäivän jälkeinen Aikataulun mukainen Pörssipäivä on Pörssihäiriöpäivä, on Laskentaasiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä Osakeindeksin arvo tällaisena kahdeksantena Pörssihäiriöpäivänä sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseinen päivä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä, käyttäen laskennan perusteena ennen ensimmäistä Pörssihäiriöpäivää voimassa olleita Osakeindeksin laskentamenetelmiä. Alkuperäisellä Lähtö-/Päättymispäivillä tarkoitetaan Aikataulun mukaista Pörssipäivää, joka olisi ollut Lähtö-/Päättymispäivä, jollei tällainen päivä olisi ollut Pörssihäiriöpäivä Markkinahäiriö Markkinahäiriön katsotaan olevan Osakeindeksin taikka Osakeindeksiin kuuluvan osakkeen osalta voimassa, kun kaupankäynti on keskeytetty tai sitä on rajoitettu tai jokin tapahtuma Laskentaasiamiehen arvion mukaan haittaa tai häiritsee kaupankäyntiä tai markkina-arvojen saamista viimeisen tunnin aikana ennen Arvopaperipörssin tai Johdannaispörssin varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa a) kyseiseen Osakeindeksiin sisältyvän osakkeen tai osakkeiden osalta, tai b) kyseiseen Osakeindeksiin sidonnaisten optio- ja futuurisopimusten osalta 17

19 ja Laskenta-asiamies arvioi, että tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella tai tapahtumalla on olennainen merkitys. Markkinahäiriön katsotaan olevan voimassa myös, mikäli Arvopaperipörssi(t), jo(i)ssa käydään kauppaa osakkeella tai osakkeilla, joka/jotka Laskenta-asiamiehen arvion mukaan muodostaa/muodostavat olennaisen osan kyseisen Osakeindeksin arvosta, tai Johdannaispörssi(t) aikaistaa /aikaistavat normaalia varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa ei(vät)kä kyseinen/kyseiset pörssi(t) ole ilmoittanut/ilmoittaneet aikaistamisesta viimeistään tuntia ennen aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa tai jos tämä on aikaisempi, tuntia ennen ajankohtaa, jolloin tarjoukset aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana tapahtuvaa mahdollista toteutusta varten on viimeistään syötettävä pörssin kaupankäyntijärjestelmään Osakeindeksiä laskevan ja julkaisevan yhteisön vaihtuminen, Osakeindeksin korvaaminen Jos Osakeindeksiä laskevan ja/tai julkaisevan yhteisön sijasta sitä alkaa laskea ja/tai julkaista jokin toinen yhteisö, jonka Laskenta-asiamies hyväksyy Osakeindeksin laskijaksi ja/tai julkaisijaksi, käytetään Indeksihyvitystä laskettaessa Laskenta-asiamiehen hyväksymän uuden yhteisön laskelmaa ja/tai julkaisemaa aikaisemmin voimassa ollutta Osakeindeksiä. Jos Osakeindeksiä laskeva ja/tai julkaiseva yhteisö korvaa Osakeindeksin vastaavalla uudella Osakeindeksillä, jonka laskentamenetelmät Laskenta-asiamiehen mielestä riittävästi vastaavat aikaisemmin käytettyjä, käytetään Indeksihyvitystä laskettaessa korvaavaa uutta Osakeindeksiä Osakeindeksin muutokset Jos ennen Päättymispäivää tai Päättymispäivänä Osakeindeksin laskentakaavaa tai tapaa muutetaan olennaisesti tai Osakeindeksiä muutoin muutetaan olennaisesti ja Laskenta-asiamies arvioi tällaisella muutoksella olevan olennainen merkitys Indeksihyvityksen määrittämisessä, on Laskenta-asiamiehen Indeksihyvityksen laskemista varten laskettava Osakeindeksin arvo muutoksen jälkeisten Lähtö- /Arvostus-/Päättymispäivien osalta käyttäen laskennan perusteena ennen muutosta viimeksi lasketun ja julkaistun ja voimassa olleen Osakeindeksin laskentamenetelmiä ja koostumusta Osakeindeksin lakkauttaminen Mikäli Osakeindeksiä laskeva ja julkaiseva yhteisö lakkauttaa Osakeindeksin eikä edellä mainittua korvaavaa uutta Osakeindeksiä ole, on Laskenta-asiamiehen laskettava puuttuva Osakeindeksin arvo Lähtö-/Arvostus-/Päättymispäiville käyttäen laskennan perusteena ennen lakkauttamista voimassa olleita Osakeindeksin laskentamenetelmiä ja koostumusta Korjaus Osakeindeksin arvoon Mikäli Osakeindeksin arvoa Lähtö-/Arvostus-/Päättymispäivän osalta korjataan arvon julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen sellaisen päivän kuluessa, jolloin Osakeindeksin arvoa laskeva ja julkaiseva yhteisö laskee ja julkaisee Osakeindeksin arvon, Päättymispäivän tai viimeisen Arvostuspäivän osalta kuitenkin tällaisena Päättymispäivänä tai viimeisen Arvostuspäivänä, voi Laskenta-asiamies muuttaa Osakeindeksin arvoa kyseisen Lähtö-/Arvostus- /Päättymispäivän oalta Indeksihyvityksen laskemista varten kyseistä korjausta vastaavasti Rahastosidonnaiset Lainat Kaikkia tai osaa seuraavista ehdoista sovelletaan rahastosidonnaiseen lainaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa on niin määrätty. 18

20 Markkinahäiriö 1 Markkinahäiriöllä tarkoitetaan kunkin pörssissä noteeratun Rahaston osalta tilannetta, jossa a) Rahastolta puuttuu päätöskurssi, tai b) Kaupankäynti on keskeytetty tai sitä on rajoitettu tai jokin muu tapahtuma Laskenta-asiamiehen arvion mukaan haittaa tai häiritsee kaupankäyntiä tai markkina-arvojen saamista viimeisen tunnin aikana ennen Arvopaperipörssin varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa Arvopaperipörssissä tai johdannaispörssissä. Ja tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella tai tapahtumalla on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Markkinahäiriön katsotaan vallitsevan myös silloin, kun Arvopaperipörssi tai Johdannaispörssi aikaistaa normaalia varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa eikä kyseinen pörssi ole ilmoittanut aikaistamisesta viimeistään tuntia ennen aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa tai jos tämä on aikaisempi, tuntia ennen ajankohtaa, jolloin tarjoukset aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana tapahtuvaa mahdollista toteutusta varten on viimeistään syötettävä pörssin kaupankäyntijärjestelmään Markkinahäiriö 2 Markkinahäiriöllä tarkoitetaan muun kuin pörssissä noteeratun Rahaston osalta tilannetta, jossa a) Rahaston rahasto-osuuksien lunastus on keskeytetty tai muutoin rajoitettu, b) Rahaston rahasto- osuuksien luovutuksesta tai lunastuksesta syntyneitä saatavia ei makseta sijoittajille, tai c) Rahaston arvoa ei julkaista Ja tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella taikka edellä mainitulla muulla häiriöllä on Laskentaasiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Lainan taikka sen kohde-etuuden arvon tai arvonmuutoksen määrityksessä Lähtö- ja/tai Arvostuspäivän siirtyminen Mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty Lähtöpäivä on jonkin Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Lähtöpäivä kyseisen Rahaston osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseisen Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi Lähtöpäivän jälkeen on kyseisen Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Rahaston arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä. Mikäli Arvostuspäivä on jonkin Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Arvostuspäivä kyseisen Rahaston osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseinen Rahaston osalta jokin muu Arvostuspäivä eikä Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi viimeisen Arvostuspäivän jälkeen on kyseisen Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä tai jokin muu Arvostuspäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Rahaston arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä Korjaus Rahaston arvoon Jos arvopaperipörssi korjaa Rahaston Lähtö- tai Arvostuspäivän Päätöskurssia sen julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen (3) sellaisen päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta, jolloin asianomainen Arvopaperipörssi julkaisee Rahaton Päätöskurssin, mutta viimeisen Arvostuspäivän Päätöskurssin osalta kuitenkin viimeistään viimeisenä Arvostuspäivänä, muute- 19

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S:N JA SAMPO PANKKI OYJ:N EUR 2.000.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 29.11.2011 YLEISET LAINAEHDOT

DANSKE BANK A/S:N JA SAMPO PANKKI OYJ:N EUR 2.000.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 29.11.2011 YLEISET LAINAEHDOT DANSKE BANK A/S:N JA SAMPO PANKKI OYJ:N EUR 2.000.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 29.11.2011 YLEISET LAINAEHDOT 1. Lainojen muoto Danske Bank A/S, jonka kotipaikka on Tanska, ja Sampo Pankki Oyj, jonka

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012, 1.8.2012, 31.10.2012, 6.2.2013 ja 1.3.2013

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy 1(10) SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT - ENSIMMÄINEN LAINAERÄ Nämä lainakohtaiset ehdot yhdessä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjaohjelman 28.4.2003

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

6 OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT

6 OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT 6 OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT Joukkovelkakirjaohjelma Pohjola voi tämän Ohjelman puitteissa laskea liikkeeseen yleisölle merkittäväksi tarkoitettuja tai private placement -tyyppisiä paperi- tai arvo-osuusmuotoisia

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

6. OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT

6. OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT 6. OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT Joukkovelkakirjaohjelma OKO voi tämän Ohjelman puitteissa laskea liikkeeseen yleisölle merkittäväksi tarkoitettuja tai private placement -tyyppisiä paperi- tai arvo-osuusmuotoisia

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) KORJATUT EHDOT Alkuperäisissä ehdoissa oli Loppuarvon määrityspäivien vuosiluvut väärin, ne kuuluisivat olla seuraavasti: Loppuarvon määrityspäivät: 30.12.2012, 30.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 ja

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI TUOTTOERO BRIC PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

"Koronmaksupäivä"/"Hyvityksen maksupäivä"

Koronmaksupäivä/Hyvityksen maksupäivä 6 OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT Joukkovelkakirjaohjelma Pohjola voi tämän Ohjelman puitteissa laskea liikkeeseen yleisölle merkittäväksi tarkoitettuja tai private placement -tyyppisiä paperi- tai arvo-osuusmuotoisia

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK A/S DDBO 2020: GLOBAALIT OSAKKEET Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012, 13.2.2013 ja 7.5.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2010 päivätyn sekä 4.8.2010, 3.11.2010 ja 9.2.2011 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 14.6.2006 OHJELMAESITE / LISTALLEOTTOESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

POHJOLA SÄHKÖOBLIGAATIO IV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SÄHKÖOBLIGAATIO IV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA SÄHKÖOBLIGAATIO IV/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 27.5.2011 päivätyn ja 28.5.2011 julkaistun sekä 3.8.2011, 2.11.2011, 16.12.2011 ja

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private)

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) LAINAKOHTAISET EHDOT Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2008 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2008 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus Eurooppa LAINAEHDOT 25.8.2014. Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10.

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus Eurooppa LAINAEHDOT 25.8.2014. Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10. LAINAEHDOT 25.8.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Korkotodistus Eurooppa Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10.2021 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki Oyj Emissiokurssi:

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2012: OSAKEOBLIGAATIO NORJALAISET ÖLJYPALVELUYRITYKSET

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2012: OSAKEOBLIGAATIO NORJALAISET ÖLJYPALVELUYRITYKSET DANKE BANK OAKEOBLIGAATIO 2012: OAKEOBLIGAATIO NORJALAIET ÖLJYPALVELUYRITYKET Lainakohtaiset ehdot A. opimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011

Lisätiedot

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET III/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET III/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET III/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 27.5.2011 päivätyn ja 28.5.2011 julkaistun sekä 3.8.2011, 2.11.2011 ja 16.12.2011

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1005A: OSAKEOBLIGAATIO KEHITTYVÄT MARKKINAT MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1005B: OSAKEOBLIGAATIO KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

POHJOLA MAAILMAN MENESTYJÄT I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMAN MENESTYJÄT I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA MAAILMAN MENESTYJÄT I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 27.5.2011 päivätyn ja 28.5.2011 julkaistun sekä 3.8.2011 sekä 2.11.2011 täydennetyn

Lisätiedot

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Verollinen 1,5 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA DUO V/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA DUO V/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA DUO V/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä OKO Pankki Oyj:n 7.6.2006 päivätyn ja 23.8.2006 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite)

Lisätiedot

POHJOLA KASVU-OSAKE XII/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KASVU-OSAKE XII/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA KASVU-OSAKE XII/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 27.5.2011 päivätyn ja 28.5.2011 julkaistun sekä 3.8.2011 sekä 2.11.2011 täydennetyn

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(9) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI TITAANIT 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat

Lisätiedot

OKON INDEKSILAINA EURO-ALLOKAATIO IV/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON INDEKSILAINA EURO-ALLOKAATIO IV/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 OKON INDEKSILAINA EUROALLOKAATIO IV/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite)

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 7.10.2009 päivätyn

Lisätiedot

POHJOLA KASVU-OSAKE VII/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KASVU-OSAKE VII/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA KASVU-OSAKE VII/2009 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 29.5.2009 päivätyn sekä 6.8.2009 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman ("Ohjelmaesite")

Lisätiedot

OKO EUROOPPA V/2007 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKO EUROOPPA V/2007 LAINAKOHTAISET EHDOT OKO EUROOPPA V/2007 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä OKO Pankki Oyj:n 29.5.2007 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman ("Ohjelmaesite") Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan

Lisätiedot

POHJOLA POHJANMEREN ÖLJY VIII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA POHJANMEREN ÖLJY VIII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA POHJANMEREN ÖLJY VIII/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012, 1.8.2012, 31.10.2012, 6.2.2013

Lisätiedot

KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot

KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI Sijoituskorin säännöt KORKOKAULURI IX SIJOITUSKORI Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 13.3. 10.4.2012 Kohde-etuus Sijoituskorin

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET IX/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 27.5.2011 päivätyn ja 28.5.2011 julkaistun sekä 3.8.2011 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III 1(6) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 7/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI SUOMIKORI III Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 8.10.2010 päivätyn ja 26.10.2010

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

POHJOLA KIINA XI/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KIINA XI/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA KIINA XI/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 27.5.2011 päivätyn ja 28.5.2011 julkaistun sekä 3.8.2011 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Kuntarahoitus Oyj:n Kotimainen Velkaohjelma EUR 800.000.000 OHJELMAESITE

Kuntarahoitus Oyj:n Kotimainen Velkaohjelma EUR 800.000.000 OHJELMAESITE Kuntarahoitus Oyj:n Kotimainen Velkaohjelma EUR 800.000.000 OHJELMAESITE Tämä ohjelmaesite ( Ohjelmaesite tai Esite ) on laadittu 7.4.2008 Kuntarahoitus Oyj:n ( Kuntarahoitus tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus

Lisätiedot

OKON OSAKEINDEKSILAINA KIINA IV/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OSAKEINDEKSILAINA KIINA IV/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OSAKEINDEKSILAINA KIINA IV/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 8.5.2003 päivätyn ja 10.9.2003 täydennetyn listalleottoesitteen yleisten

Lisätiedot

INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot

INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.3. 10.4.2012

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA IV/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA IV/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA IV/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä OKO Pankki Oyj:n 7.6.2006 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANKE BANK OAKEOBLIGAATIO 2013: OAKEKORI VENÄJÄ Lainakohtaiset ehdot A. opimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012, 15.5.2012

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori

Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Suomi IX -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 1.10. 12.11.2012

Lisätiedot

POHJOLA SUOMI I/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA SUOMI I/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA SUOMI I/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012, 1.8.2012 ja 31.10.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori

Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 25.3.2013 6.5.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot