JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA"

Transkriptio

1 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen pääomien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään sataviisikymmentä miljoonaa ( ) euroa tai sitä vastaava määrä muussa valuutassa. Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan Lainan esite koostuu tästä ohjelmaesitteestä ( Ohjelmaesite tai Esite ) ja viitatuista asiakirjoista täydennettynä kunkin Lainan osalta Lainakohtaisilla ehdoilla. Joukkovelkakirjaohjelman Ohjelmaesite on Evli Pankki Oyj:n laatima ja Finanssivalvonnan hyväksymä (Dnro31/ /2011). Finanssivalvonta ei vastaa esitteessä ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Esite on laadittu Komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 sisältövaatimusten mukaisesti. Esitteessä on käytetty Komission asetuksen liitteitä V, XI ja XII. Hyväksytty ohjelma on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta. Evli Pankki Oyj

2 Esitteen tiedoissa voi tapahtua muutoksia tämän Esitteen päiväyksen jälkeen. Sijoittajan tulee itse seurata muutoksia. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien joukkovelkakirjojen osalta Liikkeeseenlaskija tiedottaa toiminnassaan tapahtuneista ja joukkovelkakirjojen ehtoihin tehtävistä muutoksista NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Nämä tiedotteet täydennetään saatavilla olevaan Esitteeseen, ja lisäksi niistä julkaistaan tietoa Liikkeeseenlaskijan internetsivuilla. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Esitteen levittämiselle ja joukkovelkakirjojen tarjoamiselle tai myymiselle. Tätä Esitettä ei saa levittää tai julkaista joukkovelkakirjojen tarjoamisen yhteydessä missään valtioissa tai muissa yhteyksissä, joissa joukkovelkakirjojen tarjoaminen olisi lainvastaista. Tämä Esite ei ole tarjous myydä joukkovelkakirjoja tai pyyntö joukkovelkakirjoja koskevaksi tarjoukseksi sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Tätä Esitettä ei saa julkistaa Yhdysvalloissa eikä toimittaa Yhdysvaltain kansalaisille tai Yhdysvalloissa asuville. Joukkovelkakirjaohjelman puitteissa tarjottavia joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen kansalaisille, yhdysvaltalaisille yhtiöille tai niiden lukuun. Evli Pankki Oyj:tä ei ole rekisteröity vuoden 1940 sijoituspalveluyrityslain (Investment Company Act of 1940) mukaisesti. Tähän Esitteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi arviot markkinoiden kehittymisestä, arviot kasvusta ja kannattavuudesta sekä lausumat, joissa esiintyy sana uskoa, odottaa, ennakoida, arvioida tai muu vastaava ilmaisu. Koska tällaisiin kannanottoihin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, toteutuneet tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Poikkeamia saattavat aiheuttaa esimerkiksi alan olosuhteet, kuten tuotteiden ja palveluiden kysyntä, kilpailutilanne, hinnoittelu ja muut vastaavat tekijät sekä yleinen taloudellinen tilanne ja valuuttakurssien vaihtelu. Mikäli Ohjelmaesitteessä annetut tiedot olennaisesti muuttuvat, Ohjelmaesitettä voidaan tarvittaessa täydentää, Täydennys hyväksytetään Finanssivalvonnassa. Jos Ohjelmaesitettä täydennetään Lainan merkintäaikana tai ennen Lainan mahdollista pörssilistausta, sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan joukkovelkakirjoja ennen Ohjelmaesitteen täydennyksen julkistamista, on oikeus peruuttaa päätöksensä kahden pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämään pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Peruuttamisoikeudesta tiedotetaan sijoittajille Evlin internetsivulla osoitteessa palvelut/sijoitustuotteet. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ LAINOJEN LIIKKEESEENLASKIJA LIIKKEESEEN LASKETTAVAT ARVOPAPERIT RISKITEKIJÄT Evlin takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä RISKITEKIJÄT EVLI PANKKI OYJ:N TAKAISINMAKSUKYKYYN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Luottoriski Markkinariski Liiketoimintariski Likviditeettiriski Operatiiviset riskit LIIKKEESEEN LASKETTAVIIN LAINOIHIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Liikkeeseenlaskijariski Tuotto Kohde-etuusriski Korkoriski Likviditeetti- ja jälkimarkkinariski Poikkeuksellisen ennenaikaisen lunastuksen riski Verotusriski VASTUU OHJELMAESITTEEN TIEDOISTA ARVOPAPERIA JA LIIKKEESEENLASKUA KOSKEVAT TIEDOT YLEISET LAINAEHDOT VELKAKIRJAT JA NIIDEN MUOTO VELKAKIRJOJEN NIMELLISARVO OHJELMAN ENIMMÄISMÄÄRÄ SEKÄ LAINAN PÄÄOMA JÄRJESTÄJÄ, LIIKKEESEENLASKIJAN ASIAMIES JA MAKSUASIAMIES LAINA-AIKA LAINAN VAKUUS LAINAN MERKINTÄ Lainan merkintätapa Toimenpiteet yli- ja alimerkintätilanteissa Merkintäaika Emissiokurssi Merkintäsitoumus Merkintöjen maksu Merkintäpalkkio VELKAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN/ ARVO-OSUUKSIEN KIRJAUS KORKO Kiinteä korko korkoinen Laina Vaihtuva viitekorko Muu viitekorko tai muu peruste hyvityksen määräytymiselle Koron vähimmäis- ja/tai enimmäismäärä Koronlaskuperuste Korkojakso Koron maksu Pankkipäiväolettamat Vaihtuva viitekorko Kiinteä korko Pankkipäivä ERITYISEHDOT LAINOILLE, JOIHIN SOVELLETAAN KOHTAA (MUU VIITEKORKO TAI PERUSTE HYVITYKSEN MÄÄRÄYTYMISELLE) Osakesidonnaiset lainat Osakeindeksisidonnaiset Lainat Rahastosidonnaiset Lainat Raaka-ainesidonnaiset lainat

4 Muuhun kohde-etuuteen sidottu laina Evlin oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun PÄÄOMAN TAKAISINMAKSU Takaisinmaksu eräpäivänä Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua Joukkovelkakirjojen kuolettaminen Velkakirjojen takaisinostot Jatkuvan debentuurilainan koronmaksun lykkääminen OIKEUS SAADA TIETOJA DURAATIO VELKOJIENKOKOUS YLIVOIMAINEN ESTE ERÄÄNTYNEIDEN SUORITUSTEN VANHENTUMINEN ILMOITUKSET JÄLKIMARKKINAT MUUT EHDOT SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA LAINAKOHTAISTEN EHTOJEN MALLI MUITA TIETOJA MERKITSIJÖILLE OHJELMASSA LIIKKEESEEN LASKETTAVAN LAINAN KORKO, EFEKTIIVINEN TUOTTO JA DURAATIO VEROTUS KORKOISET LAINAT JÄLKIMARKKINAT EVLI PANKKI OYJ:TÄ KOSKEVAT TIEDOT YLEISIÄ TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA HALLINTO- JA JOHTOELIMET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN KONSERNISTA TIEDOT LIIKETOIMINTA-ALUEISTA JA ORGANISAATIO TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN PÄÄOMASTA TILINTARKASTAJAT OIKEUDENKÄYNNIT JA VÄLIMIESMENETTELYT VIIMEAIKAINEN KEHITYS TALOUDELLISET TIEDOT KONSERNIN TILINPÄÄTÖS KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN TASE EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA UUDET IFRS-STANDARDIT NÄHTÄVILLÄ OLEVAT JA VIITTAMALLA SISÄLLETYT ASIAKIRJAT

5 1 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Ohjelmaesitteen tiivistelmä on sen johdanto. Sijoituspäätös joukkovelkakirjaohjelman alla liikkeeseen laskettavaan arvopaperiin on kuitenkin tehtävä perustuen koko Ohjelmaesitteeseen, mukaan luettuna Lainakohtaiset ehdot. Ohjelmaesitteen tiedoista vastaavat henkilöt ovat vastuussa tiivistelmästä vain, jos se on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Ohjelmaesitteen muihin osiin. Jos Ohjelmaesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille Suomen ulkopuolella, kantaja saattaa tuomioistuinmaan lain nojalla joutua kustantamaan esitteen kääntämisen ennen oikeudenkäynnin alkamista. 1.1 Lainojen liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj ( Evli, Liikkeeseenlaskija tai pankki ), on julkinen osakeyhtiö. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen Y- tunnus on Yhtiön pääkonttorin osoite on Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaisena toimialana on harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankille sallittua toimintaa, johon kuuluu myös sijoituspalveluyrityksistä annetun lain tarkoittamien sijoituspalveluiden tarjoaminen sekä säilytys- ja hoitopalveluiden tarjoaminen. Evlin kanssa samaan konserniin kuuluu kolmetoista tytäryhtiötä, kaksi osakkuusyhtiötä, Evli Pankin ja Evli-Rahastoyhtiö Oy:n sivuliikkeet Ruotsissa ja Evli Securities AS:n sivuliike Liettuassa. Emoyhtiön pääasiallinen liiketoiminta muodostuu välitys-, varainhoito- ja corporate finance -toiminnasta. Lisäksi se tarjoaa liiketoiminnan tukea sekä hallinnollisia ja atk-toiminnallisia palveluja liiketoimintaa harjoittaville tytäryhtiöilleen. Evli harjoittaa myös sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa omaan lukuun. 1.2 Liikkeeseen laskettavat arvopaperit Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen lainoja, joilla on sama etuoikeus kuin pankin muilla sitoumuksilla, ja debentuureja joilla etuoikeus on huonompi. Lainoihin sovelletaan alempana kohdassa 5 olevia yleisiä lainaehtoja. Lisäksi kustakin lainasta laaditaan jäljempänä tämän Ohjelmaesitteen kohdassa 6 olevan mallin mukaiset Lainakohtaiset ehdot. Niissä kerrotaan kunkin lainan tarkat ehdot, kuten pääoma, korko tai muu tuotto, laina-aika sekä pääoman ja koron maksupäivät. Lainan pääomalle maksettava korko voi olla joko kiinteä, 0-korkoinen, vaihtuvaan viitekorkoon sidottu korko, muulla tavoin määräytyvä korko tai hyvitys, joka voi olla sidottu julkisesti noteerattuun osakkeeseen, julkisesti noteeratuista osakkeista muodostettuun koriin, yhteen tai useampaan yleisesti tunnettuun osake-, korko- tai hyödykemarkkinaindeksiin, sijoitusrahastoon tai muuhun kohde-etuuteen, jolla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla, tai edellisten yhdistelmä. 1.3 Riskitekijät Evlin takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Pankkitoiminnan riskeihin liittyy luottoriski eli tilanne, jossa pankin velallinen tai muu vastapuoli ei vastaa sitoumuksestaan. Markkinariskit ovat taseen ja sen ulkopuolisten erien markkina-arvojen muutoksista aiheutuvaa tulosvaihtelua. Markkina-arvot muuttuvat muun muassa korkojen, valuuttakurssien ja osakekurssien sekä niiden volatiliteettien liikkeiden myötä. Likviditeettiriski liittyy pankin jälleenrahoituksen saatavuuteen ja/tai hintaan. Operatiivisia riskejä ovat esimerkiksi puutteet liiketoiminnan menettelytavoissa tai tietojärjestelmissä, inhimilliset virheet, sisäiset ja ulkoiset rikokset tai muut väärinkäytökset sekä fyysisen omaisuuden vahingoittuminen Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä 4

6 Lainojen liikkeeseenlaskijana vain Evli Pankki Oyj vastaa niiden koron tai muun tuoton sekä pääoman maksamisesta. Lainoilla ei ole vakuutta, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. Pankin maksukyvyttömyystilassa muilla kuin debentuurilainoilla on sama etuoikeus pankin jäljellä oleviin varoihin kuin pankin muillakin velkojilla. Debentuureilla etuoikeus on huonompi. Arvopapereiden toteutunut arvonkehitys ei ole tae tulevaisuuden tuotosta. Sijoittaja yksin vastaa sijoituspäätöksensä taloudellisista seuraamuksista. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen myös erilaisiin kohde-etuuksiin sidottuja lainoja. Näiden tuotto perustuu osittain tai kokonaan kohde-etuuden arvon muutokseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakekori, osakeindeksi, osakeindeksikori, valuutta tai valuuttakori tai hyödyke. Sijoittajan tulee huomata, että kohde-etuuden arvon muutos voi olla myös kielteinen, jolloin siihen perustuva tuotto jää kokonaan saamatta. Kohde-etuuden arvon muutoksen lisäksi sijoittajan saama tuotto riippuu lainan osallistumisasteesta ja kohde-etuuden arvon muutoksen laskentakaavasta (esimerkiksi lähtöarvojen ja/tai laskentahavaintojen mahdollinen keskiarvoistaminen tai erikseen määritelty tuottokatto), jotka määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Jos indeksilainan emissiokurssi on ollut yli 100 tai sen merkinnästä on peritty erillinen merkintäpalkkio, voi lainan todellinen tuotto olla myös negatiivinen. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen sellaisiakin lainoja, joiden nimellispääomaa ei Lainakohtaisten ehtojen mukaan kaikissa olosuhteissa makseta kokonaisuudessaan takaisin. Lainan myynti ennen sen eräpäivää saattaa aiheuttaa myyntivoittoa tai -tappiota. Lainan ja sen tuoton verotuskohtelussa laina-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. 5

7 2 RISKITEKIJÄT Arvopaperisijoitukseen liittyy muun muassa alla kuvattuja riskejä. Riskit, samoin kuin muutkin Ohjelmaesitteessä esitetyt tiedot, tulee ottaa huomioon sijoituspäätöstä tehtäessä. Evli Pankki -konsernin riskienhallintaa kuvataan Evli Pankki Oyj:n tilinpäätöksessä 2010 alkaen sivulta Evli Pankki Oyj:n takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Luottoriski Pankkitoiminnan yksi keskeinen riski on luottoriski eli tilanne, jossa pankin velallinen tai muu vastapuoli ei vastaa sitoumuksestaan. Luottoriskien hallintaa varten on koko konsernia koskeva luottoriskistrategia ja -politiikka. Riskistrategia ja -politiikka sisältävät määrittelyt luotonannon periaatteista, vakuusvaatimuksista, hinnoittelusta ja maturiteeteista. Riskistrategiassa ja politiikassa on myös määritelty Evlissä käytettävä asiakkaiden ja luottojen luokittelujärjestelmä. Luottoriskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi luottoriskeistä päivittäin johtoryhmälle, sekä kerran kuukaudessa yhtiön riskikomitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle Markkinariski Markkinariskit ovat taseen ja sen ulkopuolisten erien markkina-arvojen muutoksista aiheutuvaa tulosvaihtelua. Markkina-arvot muuttuvat muun muassa korkojen, valuuttakurssien ja osakekurssien sekä niiden volatiliteettien liikkeiden myötä. Sijoitustoiminnasta ja arvopaperikaupasta johtuen Evlin keskeinen markkinariski on sen oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston markkinariski. Markkinariskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi markkinariskeistä päivittäin johtoryhmälle, sekä kerran kuukaudessa yhtiön riskikomitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle Liiketoimintariski Evlin liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat ja Venäjä. Suurimmat riskit kyseisillä markkinoilla ovat taloudelliseen ympäristöön liittyvät riskit. Baltian maiden talouksien epävakaisuus tulee heijastumaan Evlin liiketoimintaympäristöön näissä maissa vielä jonkin aikaa. Kilpailutilanteesta johtuen Ruotsi on markkina-alueena erityisen haastava varainhoidon liiketoiminnalle. Evli Russia Oy toimii pääsääntöisesti neuvonantajana yrityskaupoissa ja yhtiö tuottaa myös asiakkaiden pyynnöstä erilaisia sektori-/markkina-analyysejä. Yhtiön osuus Evli-konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta on verrattain pieni. Evlin liiketoimintariski ja strategiariski hallitaan siten, että Evlin liiketoiminta on jaettu kahteen eri liiketoimintayksikköön, Wealth Management ja Investment Banking. Tämä antaa mahdollisuuden jakaa liiketoimintariskiä myös ajallisesti ja ottamaan huomioon markkinatilanteen eri vaiheita kussakin liiketoimintayksikössä. Wealth Management on tulonmuodostukseltaan katsoen vakaampi kuin Investment Banking -liiketoiminta ja sen kehitys on helpompi ennakoida. Investment Banking, erityisesti Corporate Finance, -liiketoimintaa pidetään siten Wealth Management liiketoimintaa riskillisempänä liiketoimintana Likviditeettiriski Likviditeettiriski liittyy pankin jälleenrahoituksen saatavuuteen ja/tai hintaan. Se voi toteutua rahoitusmarkkinoiden yleisen tilan häiriöiden tai yksittäisen luotonottajan maksukykyyn kohdistuvan epäluottamuksen johdosta. Evlin varainhankinnassa varaudutaan aina siihen, että Evlin hallituksen liiketoimintayksiköille vahvistama, sijoituksiin ja vakuusvaateiden kattamisiin sitoutunut pääoma on limitoitu.. Evli Pankin likviditeetti on jatkunut pitkään hyvänä. 6

8 2.1.5 Operatiiviset riskit Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan suoraa tai epäsuoraa taloudellista tappiovaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista; järjestelmistä, henkilöistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset sekä compliance- ja tietoturvariskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Operatiiviset riskit liittyvät täten esimerkiksi johtamisjärjestelmään, toimintaprosesseihin, tietojärjestelmiin, henkilöihin ja erilaisiin ulkoisin tekijöihin ja uhkiin. Vastuu oman alueen operatiivisten riskien hallinnasta on kullakin toiminnolla. Operatiivisten riskien tunnistamiseen, seurantaan ja ohjaamiseen on Evlissä kiinnitetty erityistä huomiota. Liiketoimintayksiköt toteuttavat säännöllistä itsearviointia koskien tuotteiden, palveluiden, henkilöiden, toimintaprosessien ja järjestelmien operatiivisia riskejä. Operatiivisten riskien tunnistamista, arviointia, valvontaa ja raportointia varten on laadittu erillinen, koko konsernin kattava operatiivisten riskien menettelytapaohje. Evli soveltaa Basel II - vakavaraisuuslaskennassa operatiivisten riskien osalta ns. perusmenetelmää (Basic Indicator Approach), jossa operatiivisen riskin pääomavaade perustuu kolmen edellisen vuoden bruttotuottojen keskiarvoon kerrottuna Baselin komitean asettamalla kertoimella (0,15). Evlin sisäisellä vakavaraisuuden hallintaprosessilla (ICAAP) varmistetaan pääomien riittävyys myös poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa. 2.2 Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä Liikkeeseenlaskijariski Lainojen liikkeeseenlaskijana vain Evli Pankki Oyj vastaa niiden koron tai muun tuoton sekä pääoman maksamisesta. Lainoilla ei ole vakuutta, ellei lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. Pankin maksukyvyttömyystilassa muilla kuin debentuurilainoilla on sama etuoikeus pankin jäljellä oleviin varoihin kuin pankin muillakin velkojilla. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain ja että tuotto jää saamatta. Debentuureilla etuoikeus liikkeeseenlaskijan varoihin on huonompi, eli debentuurinhaltijalle maksetaan takaisin pääomaa tai tuottoa vasta sen jälkeen kun kaikki paremmalla etuoikeudella omaavat saatavat ovat tulleet suoritetuiksi. Liikkeeseenlaskijariski sijoittajan kannalta on riski tappiosta, joka syntyy sen seurauksena, että joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi tai ei noudata velkakirjan ehtoja. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Juoksuaikana liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen laskee sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen nostaa sijoituksen arvoa. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen Tuotto Arvopapereiden toteutunut arvonkehitys ei ole tae tulevaisuuden tuotosta. Sijoittaja vastaa yksin sijoituspäätöksensä taloudellisista seuraamuksista. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen myös erilaisiin kohde-etuuksiin sidottuja lainoja. Näiden tuotto perustuu osittain tai kokonaan kohde-etuuden arvon muutokseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakekori, osakeindeksi, osakeindeksikori, valuutta tai valuuttakori tai hyödyke. Sijoittajan tulee huomata, että kohde-etuuden arvon muutos voi olla myös kielteinen, jolloin siihen perustuva tuotto jää kokonaan saamatta. Kohde-etuuden arvon muutoksen lisäksi sijoittajan saama tuotto riippuu lainan osallistumisasteesta ja kohde-etuuden arvon muutoksen laskentakaavasta (esimerkiksi lähtöarvojen ja/tai laskentahavaintojen mahdollinen keskiarvoistaminen tai erikseen määritelty tuottokatto), jotka määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Jos indeksilainan emissiokurssi on ollut yli 100 tai sen merkinnästä on peritty erillinen merkintäpalkkio, voi lainan todellinen tuotto olla myös negatiivinen. Jos merkintä on tapahtunut ylikurssiin, niin on mahdollista että velkakirjahaltija menettää ylikurssina maksetun osuuden kokonaan. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen sellaisiakin lainoja, joiden nimellispääomaa ei Lainakohtaisten ehtojen mukaan kaikissa olosuhteissa makseta kokonaisuudessaan takaisin. Yksittäisiin lainoihin liittyviä erityisriskejä selvitetään Lainakohtaisissa ehdoissa (ks. jäljempänä tämän Ohjelmaesitteen kohta 6). 7

9 2.2.3 Kohde-etuusriski Strukturoidun sijoituksen tuotto määräytyy kohde-etuuden arvonkehityksen perusteella. Kohdeetuutena voi toimia esimerkiksi yksittäinen osake, osakeindeksi tai osakkeista tai indekseistä muodostettu kori. Myös muut omaisuusluokat, kuten korot, valuutat tai hyödykkeet tai näiden erilaiset yhdistelmät, voivat toimia tuotonmuodostuksen perustana. Kohde-etuusriskillä tarkoitetaan sitä, että velkakirjan haltija kantaa riskin kohde-etuuden epäedullisesta kehityksestä. Ns. pääomasuojatuissa tuotteissa sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden epäedullisesta kehityksestä ainoastaan lainan tuoton osalta (katso myös Liikkeeseenlaskijariski ). Jos pääomasuojattu sijoitus tehdään ylikurssiin, sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden epäedullisesta kehityksestä maksetun ylikurssin osalta. Mikäli sijoituksen nimellispääoma ei ole suojattu tai ainoastaan osa siitä on suojattu, voi kohde-etuuden epäedullinen arvonkehitys merkitä sijoitetun pääoman menettämistä osittain tai jopa kokonaan Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon sijoituksen juoksuaikana. Korkotason noustessa velkakirjan korko-osan arvo laskee ja korkotason laskiessa korko-osan arvo nousee. Korkoriski voi toteutua vain, jos velkakirja myydään ennen eräpäivää Likviditeetti- ja jälkimarkkinariski Mikäli velkakirjan nimellispääoma on suojattu kokonaan tai osittain, on pääomasuoja voimassa ainoastaan eräpäivänä. Näin ollen myynti ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu pääoma. Velkakirjan markkinahintaan vaikuttavat muun muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida sijoituksen kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että velkakirjalle ei löydy ostajaa tai että tuotteesta tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi Poikkeuksellisen ennenaikaisen lunastuksen riski Liikkeeseenlaskija voi lunastaa joukkovelkakirjalainan ennenaikaisesti takaisin lainadokumentaatiossa mainituin ehdoin tietyissä poikkeustilanteissa. Tällaisen lunastuksen yhteydessä velkakirjan haltija ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua nimellispääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Esimerkkejä poikkeuksellisen ennenaikaisen lunastuksen syistä ovat tilanteet, joissa liikkeeseenlaskijan suojautumisjärjestelyt tulevat kielletyksi Verotusriski Joukkovelkakirjaan tai sen tuoton verotuskohtelussa laina-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Velkakirjanhaltija vastaa viime kädessä kaikista velkakirjaan liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. 8

10 3 VASTUU OHJELMAESITTEEN TIEDOISTA Ohjelmaesitteessä annetuista tiedoista on vastuussa Evli Pankki Oyj, kotipaikka Helsinki. Evli Pankki Oyj vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että Ohjelmaesitteessä annetut tiedot vastaavat sen parhaan ymmärryksen mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Evli Pankki Oyj 9

11 4 ARVOPAPERIA JA LIIKKEESEENLASKUA KOSKEVAT TIEDOT Evli Pankki Oyj:n hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt perustaa Evlille toistaiseksi voimassa olevan joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän Velkaohjelman. Velkaohjelman alaisuudessa liikkeeseen laskettujen velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivä ja takaisinmaksupäivä/t määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Hallituksen tehdyn päätöksen mukaan kulloinkin liikkeessä olevien Velkaohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen haltijavelkakirjojen kuolettamattomien pääomien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään sataviisikymmentä miljoonaa ( ) euroa tai vastaava määrä muuna valuuttana. Evli Pankki Oyj:n hallitus on pitämässään kokouksessaan valtuuttanut Evlin riskikomitean Credalcon päättämään yksittäisten lainojen liikkeeseenlaskuista Evlin Velkaohjelman alla. Valtuutus kattaa lainaehdoista päättämisen, päätöksen yksittäisen lainan liittämiseksi Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin ja päätöksen yksittäisen lainan pörssilistaamiseen, sekä mahdolliset muut päätökset, jotka liittyvät lainan liikkeeseenlaskuun. Evli Pankki Oyj toimii Velkaohjelman järjestäjänä. Ohjelman perusteella liikkeeseen laskettavien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskujen ( Liikkeeseenlasku" tai Laina ) välittäjänä toimii Evli itse tai kulloinkin Lainakohtaisissa ehdoissa Evlin nimeämä välittäjä. Jokaisen Lainan ehdot koostuvat kaikille Lainoille yhteisistä velkakirjojen yleisistä ehdoista ( Yleisehdot ) aina soveltuvin osin ja kutakin yksittäistä Liikkeeseenlaskua koskevista ehdoista ("Lainakohtaiset ehdot"). Yleisehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole muuta määrätty. Lainakohtaisten ehtojen malli on tämän Ohjelmaesitteen kohdassa 6. Mikäli Ohjelmaesitteessä annetut tiedot olennaisesti muuttuvat, Ohjelmaesitettä voidaan tarvittaessa täydentää, Täydennys hyväksytetään Finanssivalvonnassa. Jos Ohjelmaesitettä täydennetään Lainan merkintäaikana tai ennen Lainan mahdollista pörssilistausta, sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan joukkovelkakirjoja ennen Ohjelmaesitteen täydennyksen julkistamista, on oikeus peruuttaa päätöksensä kahden pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämään pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Peruuttamisoikeudesta tiedotetaan sijoittajille Evlin internetsivulla osoitteessa palvelut/sijoitustuotteet. 10

12 5 YLEISET LAINAEHDOT 5.1 Velkakirjat ja niiden muoto Lainat ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia joukkovelkakirjalainoja. Lainat voidaan laskea liikkeeseen: (a) joukkovelkakirjalainoina, joilla on sama etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. (b) velkakirjalain 5 luvun 34 :n tarkoittamina debentuureina, joilla on liikkeeseenlaskijan muita sitoumuksia huonompi etuoikeus. Debentuurien etuoikeusasema määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Velkakirjat voidaan laskea muodoltaan liikkeeseen: (a) litteroittain juoksevasti numeroituina maksulipullisina haltijavelkakirjoina, jotka päivätään, numeroidaan ( Paperimuotoinen velkakirja tai Paperimuotoinen laina ), tai (b) Euroclear Finland Oy:n (jäljempänä EFi ) arvo-osuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina ( Arvoosuusmuotoinen velkakirja tai Arvo-osuusmuotoinen laina ) arvo-osuusjärjestelmästä ja arvoosuustileistä annettujen lakien ja EFi:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti. Kunkin Arvo-osuusmuotoisen lainan Lainakohtaiset ehdot tai keskeiset ehdot on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään liikkeeseenlaskutilille, tai (c) muulla Lainakohtaisissa ehdoissa määritetyllä tavalla. Velkakirjojen muoto määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Velkakirjat lasketaan liikkeeseen Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltynä liikkeeseenlaskupäivänä ( Liikkeeseenlaskupäivä ). Lainat numeroidaan vuosittain juoksevasti. Yksittäinen Laina voidaan laskea liikkeeseen yleisölainana tai erillislainana (private placement) 5.2 Velkakirjojen nimellisarvo Yksittäisen velkakirjan nimellisarvo, littera ja valuutta määritellään aina Lainakohtaisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus kohdassa 5.16 määritellyllä tavalla tehdä kunkin Lainan ehtoihin tarkoituksenmukaisia muutoksia, jotka eivät heikennä velkakirjojen haltijoiden asemaa, kuten jakaa pienemmiksi yksiköiksi velkakirjojen alkuperäistä nimellisarvoa (esimerkiksi kaupankäyntierien muuttuessa). 5.3 Ohjelman enimmäismäärä sekä Lainan pääoma Kulloinkin liikkeessä olevien Lainojen kuolettamattomien pääomien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään sataviisikymmentä miljoonaa ( ) euroa tai vastaava määrä muuna OECD-maassa käytössä olevana vaihdettavana valuuttana. Evli voi päättää enimmäismäärän korottamisesta tai alentamisesta. Yksittäisen Lainan pääoma määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Pääoman on kuitenkin aina oltava vähintään kaksi miljoonaa ( ) euroa tai vastaava määrä muuna OECD-maassa käytössä olevana vaihdettavana valuuttana, mikäli Lainalle haetaan pörssilistaus NASDAQ OMX Helsinki Oy:öön. Liikkeeseenlaskija voi merkintäaikana päättää kunkin Lainan pääoman korottamisesta tai alentamisesta. 11

13 5.4 Järjestäjä, liikkeeseenlaskijan asiamies ja maksuasiamies Liikkeesenlaskija toimii Velkaohjelman puitteissa liikkeeseen laskettavien Lainojen järjestäjänä, liikkeeseenlaskijan asiamiehenä ja maksu- sekä laskenta-asiamiehenä, mikäli lainakohtaisissa ehdoissa ei toisin mainita. Maksuasiamies -hoitaa lainaosuuksien merkintään ja lunastukseen liittyvän maksuliikenteen, -laatii merkintätodistukset ja painattaa velkakirjat (paperimuotoiset velkakirjat) -suorittaa EFi:n säätöjen ja päätösten mukaan Liikkeeseenlaskijalle kuuluvat tehtävät (arvoosuusmuotoiset velkakirjat), - suorittaa maksuasiamiehelle lainakohtaisissa ehdoissa määrätyt muut tehtävät. 5.5 Laina-aika Lainan liikkeeseenlaskupäivä ja takaisinmaksupäivä/t määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. 5.6 Lainan vakuus Lainoille ei aseteta vakuutta, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei toisin mainita. Velkakirjalain 5 luvun 34 :n mukaan Liikkeeseenlaskija taikka Liikkeeseenlaskijan kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluva yhteisö ei saa asettaa vakuutta debentuurin maksamisesta. 5.7 Lainan merkintä Lainan merkintätapa Lainaa voi merkitä Evlissä ja/tai Lainakohtaisissa ehdoissa määritellyssä merkintäpaikassa. Jos ei muuta ole Lainakohtaisissa ehdoissa määrätty, Lainaa merkittäessä on maksettava merkinnän nimellismäärä kerrottuna kulloinkin voimassa olevalla emissiokurssilla sekä, mikäli merkintä on tehty liikkeeseenlaskupäivän jälkeen, merkitylle lainamäärälle Lainan ehtojen mukaan kertynyt korko Liikkeeseenlaskupäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta lisättynä mahdollisella merkintäpalkkiolla. Merkittäessä Lainaa ensimmäisen koronmaksupäivän jälkeen muuna kuin koronmaksupäivänä merkitsijän on maksettava kertynyt korko kyseisen korkojakson alkamispäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta. Arvo-osuusmuotoisia velkakirjoja merkittäessä noudatetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettuja lakeja ja kulloinkin voimassa olevia EFi:n ohjeita ja määräyksiä. Paperimuotoisessa Lainassa annetaan maksetusta merkinnästä merkintätodistus. Lopulliset velkakirjat toimitetaan merkintätodistusta vastaan Toimenpiteet yli- ja alimerkintätilanteissa Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää erikseen toimenpiteistä mahdollisessa yli- ja alimerkintätilanteessa, kuten esimerkiksi merkintöjen pienentämisestä. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa Lainan määrää merkintäaikana tai keskeyttää Lainan merkintä Merkintäaika Lainan merkintäaika on määritelty Lainakohtaisissa ehdoissa. Lainan merkintäaika voi olla myös jatkuva. Tällöin Lainaa voidaan tarjota merkittäväksi jatkuvasti tai yhtenä tai useana erikseen ilmoitettavana ajankohtana Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on joko kiinteä tai vaihtuva. Emissiokurssi on määritelty Lainakohtaisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskija voi myös pidättää oikeuden määrittää emissiokurssi merkintäkohtaisesti. 12

14 5.7.5 Merkintäsitoumus Lainalle ei ole annettu merkintäsitoumusta, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa muuta mainita Merkintöjen maksu Merkityt velkakirjat on maksettava merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoitettavaan maksupäivään mennessä tai muulla Lainakohtaisissa ehdoissa määrätyllä tavalla Merkintäpalkkio Velkakirjan merkitsemisestä voidaan periä merkintäpalkkio, jos Lainakohtaisissa ehdoissa on näin mainittu. Merkintäpalkkion suuruus määrätään Lainakohtaisissa ehdoissa. 5.8 Velkakirjojen toimittaminen/ arvo-osuuksien kirjaus Arvo-osuusmuotoisessa Lainassa arvo-osuudet kirjataan merkitsijöiden ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään viidentenä (5) Pankkipäivänä merkinnästä arvo-osuusjärjestelmästä annettujen lakien sekä Efi:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. Paperimuotoisessa Lainassa annetaan maksetusta merkinnästä merkintätodistus. Lopulliset velkakirjat toimitetaan merkintätodistusta vastaan. 5.9 Korko Liikkeeseenlaskija maksaa Lainan kulloinkin takaisinmaksamattomalle pääomalle joko (a) kiinteää korkoa, (b) 0-korkoa, (c) vaihtuvaan viitekorkoon sidottua korkoa, (d) muulla tavoin määräytyvää korkoa tai hyvitystä, joka voi olla sidottu julkisesti noteerattuun osakkeeseen, julkisesti noteeratuista osakkeista muodostettuun koriin, yhteen tai useampaan yleisesti tunnettuun osake-, korko- tai hyödykemarkkinaindeksiin, sijoitusrahastoon tai muuhun kohde-etuuteen, jolla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla, tai (e) korkoa, joka on edellisten yhdistelmä. Korko maksetaan jälkikäteen Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltynä päivänä tai määriteltyinä päivinä ( Koronmaksupäivät ) Kiinteä korko Kiinteä korko on muuttumaton korko laina-ajan tai lainakohtaisissa ehdoissa mainittujen jaksojen ajan. Kiinteä korko maksetaan vuosittain jälkikäteen koronmaksupäivänä, mikäli lainakohtaisissa ehdoissa ei toisin mainita. Jos muuta ei ole Lainakohtaisissa ehdoissa määrätty, koronlaskuperusteena käytetään todellisten korkokauden päivien lukumäärää jaettuna vuodella, jossa on todellisten päivien mukainen määrä päiviä (Todelliset/Todelliset). Korko lasketaan korkojaksolle mukaan lukien Korkojakson ensimmäinen päivä ja pois lukien Korkojakson viimeinen päivä korkoinen Laina Lainalle, joka Lainakohtaisten ehtojen mukaan lasketaan liikkeeseen 0-korkoisena lainana, ei kerry lainkaan korkoa laina-ajalta. 0-korkoisen velkakirjan tuotto määräytyy velkakirjan lunastushinnan suorituksen ja merkintähinnan erotuksena. Velkakirjan lunastushinta on se määrä, jonka Evli Lainan eräpäivänä maksaa velkakirjan pääomana velkakirjan haltijalle. 13

15 5.9.3 Vaihtuva viitekorko Lainalle, johon Lainakohtaisten ehtojen mukaan sovelletaan tätä ehtoa, maksetaan vuotuista korkoa, joka koostuu Lainakohtaisissa ehdoissa määritellystä vaihtuvasta viitekorosta ja marginaalista. Vaihtuva viitekorko voi olla Euribor- korko tai muu Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty viitekorko. Euribor- korko on euroalueen rahamarkkinoilla viitekorko, jota hallinnoivat Euroopan Unionin Pankkiyhdistysten liitto (FBE) ja Rahoitusmarkkinayhdistys (ACI). Euribor- koron arvon määräytyminen perustuu kulloinkin voimassa olevaan kansainväliseen käytäntöön. Lainakohtaisissa ehdoissa määritellään, minkä informaatiovälittäjän (esim. Reuters) euribor- sivua koron määrityksessä kulloinkin käytetään. Jos Lainakohtaisissa ehdoissa on määrätty sovellettavaksi viitekorkona Euribor- korkoa, käytetään koronlaskuperusteena todellisten korkokauden päivien lukumäärää jaettuna vuodella, jossa on 360 päivää (Todelliset/360). Korko lasketaan korkojaksolle pois lukien korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien korkojakson viimeinen päivä. Koronmääräytymispäivä on kaksi (2) Pankkipäivää ennen Korkojakson alkamispäivää, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty. Mikäli euribor- noteerausta tai sitä korvaavaa noteerausta ei ole satavilla, käytetään Liikkeeseenlaskijan ilmoittamaa, lähinnä vastaavaa korkojakson pituisen ajan viitekorkoprosenttia Muu viitekorko tai muu peruste hyvityksen määräytymiselle Jos tämä ehto on Lainakohtaisissa ehdoissa määrätty sovellettavaksi, käytetään viitekorkona Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyä muuta viitekorkoa tai muuta perustetta, joka voi olla sidottu julkisesti noteerattuun osakkeeseen, julkisesti noteeratuista osakkeista muodostettuun koriin, yhteen tai useampaan yleisesti tunnettuun osake-, korko- tai hyödykemarkkinaindeksiin, sijoitusrahastoon tai muuhun kohde-etuuteen, jolla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla, tai edellisten yhdistelmään Koron vähimmäis- ja/tai enimmäismäärä Korolle tai hyvitykselle voidaan Lainakohtaisissa ehdoissa määrätä vähimmäis- tai enimmäismäärä tai molemmat Koronlaskuperuste Lainakohtaisissa ehdoissa määritellään koron laskemisessa sovellettava koronlaskuperuste, joka voi olla; Todelliset/Todelliset (ICMA) menetelmässä Korkojakson todelliset päivät jaetaan vuoden todellisilla päivillä siten, että jakaja on korkojakson todelliset päivät kerrottuna vuoden aikana olevien kuponkijaksojen määrällä (poikkeuksen muodostavat epäsäännölliset kuponkijaksot). Todelliset/Todelliset (ISDA) menetelmässä Korkojaksojen todelliset päivät jaetaan vuoden todellisilla päivillä siten, että jakaja vaihtelee sen mukaan, osuuko osa korkojaksosta karkausvuodelle. Korkojakso jaetaan kahteen osaan siten, että se osa Korkojaksosta, joka osuu karkausvuoden puolelle, jaetaan 366:lla ja se osa Korkojaksosta, joka ei osu karkausvuodelle, jaetaan 365:lla. Kunkin Korkojakson osan nimittäjästä käytetään päivien todellista lukumäärää ja osat lasketaan yhteen. Todelliset/365, jolloin Korkojakson todelliset päivät jaetaan 365:lla, Todelliset/360, jolloin Korkojakson todelliset päivät jaetaan 360:lla, 30E/360 eli Eurobond-sääntö, jolloin korkovuosi koostuu 12:sta 30:n päivän kuukaudesta (kuitenkin niin, että viimeisen Korkojakson viimeisen päivän ollessa helmikuun viimeinen päivä, ei helmikuuta muuteta 30-päiväiseksi), jotka jaetaan 360:lla, 14

16 30/360, jolloin korkovuosi koostuu 12:sta 30:n päivän kuukaudesta, jotka jaetaan 360:lla. Kun Korkojakson ensimmäinen päivä on muu kuin kuukauden 30. tai 31. päivä ja Korkojakson viimeinen päivä on kuukauden 31. päivä, kuukautta ei muuteta 30-päiväiseksi. Korkojakson viimeisen päivän ollessa helmikuun viimeinen päivä, helmikuuta ei muuteta 30-päiväiseksi. Muu Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty koronlaskuperuste. Jollei Lainakohtaisissa ehdoissa muuta määrätä, käytetään koronlaskuperusteena Todelliset/Todelliset (ICMA) menetelmää Korkojakso Korkojakso tarkoittaa jokaista ajanjaksoa, jolle korko lasketaan. Liikkeeseenlaskupäivän ja Koronmaksupäivän, tai kahden Koronmaksupäivän, tai Koronmaksupäivän ja Lainan takaisinmaksupäivän välistä aikaa kutsutaan korkojaksoksi. Ensimmäinen Korkojakso alkaa Liikkeeseenlaskupäivänä ja päättyy ensimmäisenä Lainakohtaisissa ehdoissa määrättynä Koronmaksupäivänä. Kukin seuraava Korkojakso alkaa edellisenä Koronmaksupäivänä ja päättyy sitä seuraavana Koronmaksupäivänä Koron maksu Lainan korko maksetaan Paperimuotoisessa lainassa Paperimuotoisiin velkakirjoihin liitettyjä erääntyneitä maksulippuja vastaan. Ellei Lainakohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty, Arvo-osuusmuotoisessa lainassa koron maksu suoritetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n kulloinkin voimassa olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sille, jolla arvo-osuustilin tietojen mukaan on eräpäivänä oikeus vastaanottaa suoritus. Evlin toimiessa Lainan ainoana välittäjänä Paperimuotoisiin velkakirjoihin liitettyjä erääntyneitä maksulippuja lunastaa Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki. Jos Lainan välittäjänä toimii muu kuin Liikkeeseenlaskija itse, lunastuspaikkana ( Lunastuspaikka ) toimii välittäjä (Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyjen toimipisteiden kautta) tai jokin muu Lainakohtaisissa ehdoissa tarkemmin määritelty taho. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden Lunastuspaikan muuttamiseen. Jos Lunastuspaikka muuttuu kesken laina-ajan, Liikkeeseenlaskija ilmoittaa siitä velkakirjojen haltijoille jäljempänä ehdossa 16 mainitulla tavalla. Evli pidättää itsellään oikeuden maksuasiamiehen muuttamiseen. Jos Lainaan nimetty maksuasiamies muuttuu kesken laina-ajan, Evli ilmoittaa niistä velkakirjojen haltijoille jäljempänä ehdossa 16 mainitulla tavalla. Koronmaksupäivään sovelletaan ehdon mukaista Pankkipäiväolettamaa Pankkipäiväolettamat Vaihtuva viitekorko Lainakohtaisissa ehdoissa määrätään Lainaan sovellettava Pankkipäiväolettama, jonka mukaan Koronmaksupäivä siirtyy, mikäli se ei ole Pankkipäivä, seuraavalla tavalla: Seuraava, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy seuraavaan Pankkipäivään, Sovellettu seuraava, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy seuraavaan Pankkipäivään, paitsi jos seuraava Pankkipäivä on seuraavan kalenterikuukauden puolella, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy edeltävään Pankkipäivään, Edeltävä, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy lähinnä edeltäväksi Pankkipäiväksi. Koron maksuajankohdan siirtyminen vaikuttaa maksettavaan määrään, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. 15

17 Kiinteä korko Kiinteäkorkoisen Lainan Koronmaksupäivän ollessa muu kuin Pankkipäivä koron maksaminen siirtyy lähinnä seuraavaan Pankkipäivään tai muuhun Lainakohtaisissa ehdoissa erikseen määriteltyyn pankkipäivään. Koron maksuajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä Pankkipäivä Pankkipäivä ( Pankkipäivä ) on päivä, jolloin pankit ovat Helsingissä yleisesti ovat avoinna, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. TARGET-pankkipäivä tarkoittaa päivää, jolloin TARGET- maksujärjestelmä (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) on toiminnassa Erityisehdot Lainoille, joihin sovelletaan kohtaa (muu viitekorko tai peruste hyvityksen määräytymiselle) Osakesidonnaiset lainat Kaikkia tai osaa seuraavista ehdoista sovelletaan osakesidonnaiseen lainaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa on niin määrätty Markkinahäiriö Markkinahäiriöllä tarkoitetaan kunkin Osakkeen osalta tilannetta, jossa a) Osakkeelta puuttuu päätöskurssi, tai b) Kaupankäynti on keskeytetty tai sitä on rajoitettu tai jokin muu tapahtuma Laskenta-asiamiehen arvion mukaan haittaa tai häiritsee kaupankäyntiä tai markkina-arvojen saamista viimeisen tunnin aikana ennen Arvopaperipörssin varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana Arvopaperipörssissä tai Johdannaispörssissä ja tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella tai tapahtumalla on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys. Markkinahäiriö katsotaan vallitsevan myös silloin, kun Arvopaperipörssi tai Johdannaispörssi aikaistaa normaalia varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa eikä kyseinen pörssi ole ilmoittanut aikaistamisesta viimeistään tuntia ennen aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa tai jos tämä on aikaisempi, tuntia ennen ajankohtaa, jolloin tarjoukset aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana tapahtuvaa mahdollista toteutusta varten on viimeistään syötettävä pörssin kaupankäyntijärjestelmään Lähtö-, tai Arvostuspäivän siirtyminen Mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty Lähtöpäivä on jonkin Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Lähtöpäivä kyseisen Osakkeen osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseisen Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi Lähtöpäivän jälkeen on kyseisen Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Osakkeen arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivää. Mikäli Arvostuspäivä on jonkin Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Arvostuspäivä kyseisen Osakkeen osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseisen Osakkeen osalta jokin muu Arvostuspäivä eikä Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi viimeisen Arvostuspäivän jälkeen on kyseisen Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä tai jokin muu Arvostuspäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Osakkeen arvo, vaikka tällainen päivä olisi jokin muu Arvostuspäivä, sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä. 16

18 Korjaus Osakkeen arvoon Jos Arvopaperipörssi korjaa Osakkeen Lähtö- tai Arvostuspäivän Päätöskurssia sen julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen (3) sellaisen päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta, jolloin asianomainen Arvopaperipörssi julkaisee Osakkeen Päätöskurssin, mutta viimeisen Arvostuspäivän Päätöskurssin osalta kuitenkin viimeistään viimeisenä Arvostuspäivänä, muutetaan Osakkeen Päätöskurssia kyseisen Lähtöpäivän tai Arvotuspäivän osalta Osakkeen Arvonmuutoksen laskemista varten kyseistä korjausta vastaavasti Lainaehtojen korjaukset Jos laina-aikana toteutetaan Osakkeeseen tai sen liikkeeseen laskeneeseen yhtiöön liittyvä järjestely tai toimenpide kuten esimerkiksi Osakkeen poistaminen Arvopaperipörssistä, Osakkeen splittaus, rahastoanti, uusmerkintä, arvopapereihin oikeuttavan instrumentin liikkeeseenlasku, lopettaminen, julkinen ostotarjous, sulautuminen, jakautuminen, konkurssi tai muu tapahtuma tai jos Osakkeen likviditeetti Arvopaperipörssissä vähenee olennaisesti ja tällaisella järjestelyllä, toimenpiteellä tai tapahtumalla on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan vaikutus Osakkeen arvoon, Laskenta-asiamies voi, ilman velkakirjanhaltijan suostumusta, korjata lainaehtoja kyseisen muutoksen johdosta. Lainaehtoja korjattaessa voidaan soveltaa vakioitujen johdannaissopimusten ehtoihin tehtävissä korjauksissa noudatettavia periaatteita. Korjaukset voivat vaikuttaa muun muassa Osakkeiden arvoihin, Osakkeiden määrään ja muihin Hyvityksen laskemista koskeviin lainaehtoihin. Korjaus voi tarkoittaa myös sitä, että Osake korvataan toisella osakkeella tai toisilla osakkeilla. Liikkeeseenlaskijalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta korvata Osaketta. Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Lainakohtaisten ehtojen korjaamisesta Evlin internet-osoitteessa: palvelut/sijoitustuotteet Osakeindeksisidonnaiset Lainat Kaikkia tai osaa seuraavista ehdoista sovelletaan osakeindeksisidonnaiseen lainaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa on niin määrätty Lähtö-/Päättymispäivän siirtyminen Mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty Lähtö-/Päättymispäivä on jonkin Osakeindeksin osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy se kyseisen Osakeindeksin osalta välittömästi seuraavaksi sellaiseksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi, joka ei ole Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksaskin (8.) alkuperäisen Lähtö-/Päättymispäivän jälkeinen Aikataulun mukainen Pörssipäivä on Pörssihäiriöpäivä, on Laskentaasiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä Osakeindeksin arvo tällaisena kahdeksantena Pörssihäiriöpäivänä sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseinen päivä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä, käyttäen laskennan perusteena ennen ensimmäistä Pörssihäiriöpäivää voimassa olleita Osakeindeksin laskentamenetelmiä. Alkuperäisellä Lähtö-/Päättymispäivillä tarkoitetaan Aikataulun mukaista Pörssipäivää, joka olisi ollut Lähtö-/Päättymispäivä, jollei tällainen päivä olisi ollut Pörssihäiriöpäivä Markkinahäiriö Markkinahäiriön katsotaan olevan Osakeindeksin taikka Osakeindeksiin kuuluvan osakkeen osalta voimassa, kun kaupankäynti on keskeytetty tai sitä on rajoitettu tai jokin tapahtuma Laskentaasiamiehen arvion mukaan haittaa tai häiritsee kaupankäyntiä tai markkina-arvojen saamista viimeisen tunnin aikana ennen Arvopaperipörssin tai Johdannaispörssin varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa a) kyseiseen Osakeindeksiin sisältyvän osakkeen tai osakkeiden osalta, tai b) kyseiseen Osakeindeksiin sidonnaisten optio- ja futuurisopimusten osalta 17

19 ja Laskenta-asiamies arvioi, että tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella tai tapahtumalla on olennainen merkitys. Markkinahäiriön katsotaan olevan voimassa myös, mikäli Arvopaperipörssi(t), jo(i)ssa käydään kauppaa osakkeella tai osakkeilla, joka/jotka Laskenta-asiamiehen arvion mukaan muodostaa/muodostavat olennaisen osan kyseisen Osakeindeksin arvosta, tai Johdannaispörssi(t) aikaistaa /aikaistavat normaalia varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa ei(vät)kä kyseinen/kyseiset pörssi(t) ole ilmoittanut/ilmoittaneet aikaistamisesta viimeistään tuntia ennen aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa tai jos tämä on aikaisempi, tuntia ennen ajankohtaa, jolloin tarjoukset aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana tapahtuvaa mahdollista toteutusta varten on viimeistään syötettävä pörssin kaupankäyntijärjestelmään Osakeindeksiä laskevan ja julkaisevan yhteisön vaihtuminen, Osakeindeksin korvaaminen Jos Osakeindeksiä laskevan ja/tai julkaisevan yhteisön sijasta sitä alkaa laskea ja/tai julkaista jokin toinen yhteisö, jonka Laskenta-asiamies hyväksyy Osakeindeksin laskijaksi ja/tai julkaisijaksi, käytetään Indeksihyvitystä laskettaessa Laskenta-asiamiehen hyväksymän uuden yhteisön laskelmaa ja/tai julkaisemaa aikaisemmin voimassa ollutta Osakeindeksiä. Jos Osakeindeksiä laskeva ja/tai julkaiseva yhteisö korvaa Osakeindeksin vastaavalla uudella Osakeindeksillä, jonka laskentamenetelmät Laskenta-asiamiehen mielestä riittävästi vastaavat aikaisemmin käytettyjä, käytetään Indeksihyvitystä laskettaessa korvaavaa uutta Osakeindeksiä Osakeindeksin muutokset Jos ennen Päättymispäivää tai Päättymispäivänä Osakeindeksin laskentakaavaa tai tapaa muutetaan olennaisesti tai Osakeindeksiä muutoin muutetaan olennaisesti ja Laskenta-asiamies arvioi tällaisella muutoksella olevan olennainen merkitys Indeksihyvityksen määrittämisessä, on Laskenta-asiamiehen Indeksihyvityksen laskemista varten laskettava Osakeindeksin arvo muutoksen jälkeisten Lähtö- /Arvostus-/Päättymispäivien osalta käyttäen laskennan perusteena ennen muutosta viimeksi lasketun ja julkaistun ja voimassa olleen Osakeindeksin laskentamenetelmiä ja koostumusta Osakeindeksin lakkauttaminen Mikäli Osakeindeksiä laskeva ja julkaiseva yhteisö lakkauttaa Osakeindeksin eikä edellä mainittua korvaavaa uutta Osakeindeksiä ole, on Laskenta-asiamiehen laskettava puuttuva Osakeindeksin arvo Lähtö-/Arvostus-/Päättymispäiville käyttäen laskennan perusteena ennen lakkauttamista voimassa olleita Osakeindeksin laskentamenetelmiä ja koostumusta Korjaus Osakeindeksin arvoon Mikäli Osakeindeksin arvoa Lähtö-/Arvostus-/Päättymispäivän osalta korjataan arvon julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen sellaisen päivän kuluessa, jolloin Osakeindeksin arvoa laskeva ja julkaiseva yhteisö laskee ja julkaisee Osakeindeksin arvon, Päättymispäivän tai viimeisen Arvostuspäivän osalta kuitenkin tällaisena Päättymispäivänä tai viimeisen Arvostuspäivänä, voi Laskenta-asiamies muuttaa Osakeindeksin arvoa kyseisen Lähtö-/Arvostus- /Päättymispäivän oalta Indeksihyvityksen laskemista varten kyseistä korjausta vastaavasti Rahastosidonnaiset Lainat Kaikkia tai osaa seuraavista ehdoista sovelletaan rahastosidonnaiseen lainaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa on niin määrätty. 18

20 Markkinahäiriö 1 Markkinahäiriöllä tarkoitetaan kunkin pörssissä noteeratun Rahaston osalta tilannetta, jossa a) Rahastolta puuttuu päätöskurssi, tai b) Kaupankäynti on keskeytetty tai sitä on rajoitettu tai jokin muu tapahtuma Laskenta-asiamiehen arvion mukaan haittaa tai häiritsee kaupankäyntiä tai markkina-arvojen saamista viimeisen tunnin aikana ennen Arvopaperipörssin varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa Arvopaperipörssissä tai johdannaispörssissä. Ja tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella tai tapahtumalla on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Markkinahäiriön katsotaan vallitsevan myös silloin, kun Arvopaperipörssi tai Johdannaispörssi aikaistaa normaalia varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa eikä kyseinen pörssi ole ilmoittanut aikaistamisesta viimeistään tuntia ennen aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa tai jos tämä on aikaisempi, tuntia ennen ajankohtaa, jolloin tarjoukset aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana tapahtuvaa mahdollista toteutusta varten on viimeistään syötettävä pörssin kaupankäyntijärjestelmään Markkinahäiriö 2 Markkinahäiriöllä tarkoitetaan muun kuin pörssissä noteeratun Rahaston osalta tilannetta, jossa a) Rahaston rahasto-osuuksien lunastus on keskeytetty tai muutoin rajoitettu, b) Rahaston rahasto- osuuksien luovutuksesta tai lunastuksesta syntyneitä saatavia ei makseta sijoittajille, tai c) Rahaston arvoa ei julkaista Ja tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella taikka edellä mainitulla muulla häiriöllä on Laskentaasiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Lainan taikka sen kohde-etuuden arvon tai arvonmuutoksen määrityksessä Lähtö- ja/tai Arvostuspäivän siirtyminen Mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty Lähtöpäivä on jonkin Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Lähtöpäivä kyseisen Rahaston osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseisen Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi Lähtöpäivän jälkeen on kyseisen Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Rahaston arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä. Mikäli Arvostuspäivä on jonkin Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Arvostuspäivä kyseisen Rahaston osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseinen Rahaston osalta jokin muu Arvostuspäivä eikä Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi viimeisen Arvostuspäivän jälkeen on kyseisen Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä tai jokin muu Arvostuspäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Rahaston arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä Korjaus Rahaston arvoon Jos arvopaperipörssi korjaa Rahaston Lähtö- tai Arvostuspäivän Päätöskurssia sen julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen (3) sellaisen päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta, jolloin asianomainen Arvopaperipörssi julkaisee Rahaton Päätöskurssin, mutta viimeisen Arvostuspäivän Päätöskurssin osalta kuitenkin viimeistään viimeisenä Arvostuspäivänä, muute- 19

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011, 10.2.2012,

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

5. Ohjelman yleiset ehdot (koskee ainoastaan Ålandsbanken Joukkovelkakirjalainaa 2009-2012)

5. Ohjelman yleiset ehdot (koskee ainoastaan Ålandsbanken Joukkovelkakirjalainaa 2009-2012) Ote 13.5.2009 päivätystä Ålandsbanken Abp:n Joukkovelkakirjaohjelmasta 2009 5. Ohjelman yleiset ehdot (koskee ainoastaan Ålandsbanken Joukkovelkakirjalainaa 2009-2012) 5.1. Yleistä Joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S:N JA SAMPO PANKKI OYJ:N EUR 2.000.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 29.11.2011 YLEISET LAINAEHDOT

DANSKE BANK A/S:N JA SAMPO PANKKI OYJ:N EUR 2.000.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 29.11.2011 YLEISET LAINAEHDOT DANSKE BANK A/S:N JA SAMPO PANKKI OYJ:N EUR 2.000.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 29.11.2011 YLEISET LAINAEHDOT 1. Lainojen muoto Danske Bank A/S, jonka kotipaikka on Tanska, ja Sampo Pankki Oyj, jonka

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 400.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 4.12.2009 YLEISET LAINAEHDOT (TÄYDENNETTY ENIMMÄISMÄÄRÄN OSALTA 10.3.

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 400.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 4.12.2009 YLEISET LAINAEHDOT (TÄYDENNETTY ENIMMÄISMÄÄRÄN OSALTA 10.3. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 400.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 4.12.2009 YLEISET LAINAEHDOT (TÄYDENNETTY ENIMMÄISMÄÄRÄN OSALTA 10.3.2010) 1 Lainat ja niiden muoto Ohjelman puitteissa Suomen Hypoteekkiyhdistys

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista. MANDATUM NOTUS INDEKSILAINA 3/2006 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 25.4.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 20.11.2008 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1052A: OSAKEOBLIGAATIO AMERIKKALAISET KULUTUSTUOTTEET MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1052B: OSAKEOBLIGAATIO AMERIKKALAISET KULUTUSTUOTTEET TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Korko-obligaation Erikoiskorko 1/2011 (FI4000020391) lopulliset ehdot on 15. helmikuuta 2011 vahvistettu seuraavasti: - Lattia

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1033: OSAKEOBLIGAATIO ENERGIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 POHJOLA KIINA OSAKE 8/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012, 1.8.2012, 31.10.2012, 6.2.2013 ja 1.3.2013

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Shipping Korko (ISIN-tunnus: FI4000013586) lopulliset ehdot on 9. kesäkuuta 2010 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

6 OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT

6 OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT 6 OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT Joukkovelkakirjaohjelma Pohjola voi tämän Ohjelman puitteissa laskea liikkeeseen yleisölle merkittäväksi tarkoitettuja tai private placement -tyyppisiä paperi- tai arvo-osuusmuotoisia

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat yhdessä :n 18. toukokuuta 2011 päivätyn

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

6. OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT

6. OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT 6. OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT Joukkovelkakirjaohjelma OKO voi tämän Ohjelman puitteissa laskea liikkeeseen yleisölle merkittäväksi tarkoitettuja tai private placement -tyyppisiä paperi- tai arvo-osuusmuotoisia

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Emerging Markets Valuutta Private (ISIN-tunnus: FI4000018676) lopulliset ehdot

Lisätiedot

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy 1(10) SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT - ENSIMMÄINEN LAINAERÄ Nämä lainakohtaiset ehdot yhdessä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjaohjelman 28.4.2003

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJANTÄHDET 2014 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Danske Bank A/S 1805: Eurooppa Bonus Note. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank A/S 1805: Eurooppa Bonus Note. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla 1 DANSKE BANK A/S 1805: Eurooppa Bonus Note Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1031: OSAKEOBLIGAATIO USA II Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011 ja 22.12.2011 täydennettyyn

Lisätiedot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 0.5.2005 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK INDEKSIBOOSTER 1802: RDX Booster Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn ja 8.8.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien

Lisätiedot

"Koronmaksupäivä"/"Hyvityksen maksupäivä"

Koronmaksupäivä/Hyvityksen maksupäivä 6 OHJELMAN YLEISET LAINAEHDOT Joukkovelkakirjaohjelma Pohjola voi tämän Ohjelman puitteissa laskea liikkeeseen yleisölle merkittäväksi tarkoitettuja tai private placement -tyyppisiä paperi- tai arvo-osuusmuotoisia

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 9/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) KORJATUT EHDOT Alkuperäisissä ehdoissa oli Loppuarvon määrityspäivien vuosiluvut väärin, ne kuuluisivat olla seuraavasti: Loppuarvon määrityspäivät: 30.12.2012, 30.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 ja

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1040A: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1040B: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Korko-obligaation Ympäristö lopulliset ehdot on 15. joulukuuta 2010 vahvistettu seuraavasti: - Ehdollinen korko 11 % Vaihtoehto Varovainen

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK A/S DDBO 2020: GLOBAALIT OSAKKEET Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012, 13.2.2013 ja 7.5.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004A: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004B: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004A: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004B: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004A: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1004B: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 22/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 4/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1017A: INDEKSIOBLIGAATIO VENÄJÄ MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1017B: INDEKSIOBLIGAATIO VENÄJÄ TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI TUOTTOERO BRIC PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

POHJOLA PITKÄKORKO II/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA PITKÄKORKO II/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA PITKÄKORKO II/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2010 päivätyn sekä 4.8.2010, 3.11.2010, 9.2.2011 ja 9.3.2011 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2011 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS NEUTRAALI Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 14/2006 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Perus Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002A: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002B: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002A: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002B: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002A: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1002B: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

MANDATUM HERA OSAKEINDEKSILAINA 2/2003 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM HERA OSAKEINDEKSILAINA 2/2003 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM HERA OSAKEINDEKSILAINA 2/2003 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on Sampo Pankki Oyj. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 16.4.2003 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli EM-Carry III Sertifikaatti LAINAEHDOT 26.2.2015. Merkintäaika: 2.3.2015-27.3.2015 Sijoitusaika: 10.4.2015 28.4.

EVLI PANKKI OYJ. Evli EM-Carry III Sertifikaatti LAINAEHDOT 26.2.2015. Merkintäaika: 2.3.2015-27.3.2015 Sijoitusaika: 10.4.2015 28.4. LAINAEHDOT 26.2.2015 EVLI PANKKI OYJ Evli EM-Carry III Sertifikaatti Merkintäaika: 2.3.2015-27.3.2015 Sijoitusaika: 10.4.2015 28.4.2020 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki Oyj Emissiokurssi:

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 14.6.2006 OHJELMAESITE / LISTALLEOTTOESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA KORKO EKSTRA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2010 päivätyn sekä 4.8.2010, 3.11.2010 ja 9.2.2011 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE / LISTALLEOTTOESITE 2.6.2005. Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE / LISTALLEOTTOESITE 2.6.2005. Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa HYPO SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE / LISTALLEOTTOESITE 2.6.2005 Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseenlaskettavan Lainan esite koostuu Ohjelmaesitteestä

Lisätiedot

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Eurooppa Obligaatio Merkintäaika: 29.9.2014-23.10.2014 Sijoitusaika: 6.11.2014 20.11.2019 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä:

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 39/2005 EEH sertifikaatti

Nordea Pankki Suomi Oyj 39/2005 EEH sertifikaatti Nordea Pankki Suomi Oyj 39/2005 EEH sertifikaatti Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 5/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

POHJOLA VALUUTTAPARI 5/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA VALUUTTAPARI 5/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1 POHJOLA VALUUTTAPARI 5/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012, 1.8.2012, 31.10.2012 ja 6.2.2013 täydennetyn

Lisätiedot

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Eurooppa Warrantti Merkintäaika: 29.9.2014-23.10.2014 Sijoitusaika: 6.11.2014 20.11.2017 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä:

Lisätiedot

Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6. Lainakohtaiset ehdot

Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6. Lainakohtaiset ehdot 1(5) Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6 Lainakohtaiset ehdot Handelsbanken 2(5) Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä lainakohtaisista ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 12/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KASVUMARKKINAT PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 17.11.2008. Joukkovelkakirjaohjelma 300.000.000 euroa

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 17.11.2008. Joukkovelkakirjaohjelma 300.000.000 euroa HYPO SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 17.11.2008 Joukkovelkakirjaohjelma 300.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET VIII/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET VIII/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA TUTKIMUKSEN TÄHDET VIII/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2010 päivätyn ja 4.8.2010 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman ("Ohjelmaesite")

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot