JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA"

Transkriptio

1 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen pääomien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään sataviisikymmentä miljoonaa ( ) euroa tai sitä vastaava määrä muussa valuutassa. Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan Lainan esite koostuu tästä ohjelmaesitteestä ( Ohjelmaesite tai Esite ) ja viitatuista asiakirjoista täydennettynä kunkin Lainan osalta Lainakohtaisilla ehdoilla. Joukkovelkakirjaohjelman Ohjelmaesite on Evli Pankki Oyj:n laatima ja Finanssivalvonnan hyväksymä (Dnro31/ /2011). Finanssivalvonta ei vastaa esitteessä ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Esite on laadittu Komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 sisältövaatimusten mukaisesti. Esitteessä on käytetty Komission asetuksen liitteitä V, XI ja XII. Hyväksytty ohjelma on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta. Evli Pankki Oyj

2 Esitteen tiedoissa voi tapahtua muutoksia tämän Esitteen päiväyksen jälkeen. Sijoittajan tulee itse seurata muutoksia. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien joukkovelkakirjojen osalta Liikkeeseenlaskija tiedottaa toiminnassaan tapahtuneista ja joukkovelkakirjojen ehtoihin tehtävistä muutoksista NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Nämä tiedotteet täydennetään saatavilla olevaan Esitteeseen, ja lisäksi niistä julkaistaan tietoa Liikkeeseenlaskijan internetsivuilla. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Esitteen levittämiselle ja joukkovelkakirjojen tarjoamiselle tai myymiselle. Tätä Esitettä ei saa levittää tai julkaista joukkovelkakirjojen tarjoamisen yhteydessä missään valtioissa tai muissa yhteyksissä, joissa joukkovelkakirjojen tarjoaminen olisi lainvastaista. Tämä Esite ei ole tarjous myydä joukkovelkakirjoja tai pyyntö joukkovelkakirjoja koskevaksi tarjoukseksi sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Tätä Esitettä ei saa julkistaa Yhdysvalloissa eikä toimittaa Yhdysvaltain kansalaisille tai Yhdysvalloissa asuville. Joukkovelkakirjaohjelman puitteissa tarjottavia joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen kansalaisille, yhdysvaltalaisille yhtiöille tai niiden lukuun. Evli Pankki Oyj:tä ei ole rekisteröity vuoden 1940 sijoituspalveluyrityslain (Investment Company Act of 1940) mukaisesti. Tähän Esitteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi arviot markkinoiden kehittymisestä, arviot kasvusta ja kannattavuudesta sekä lausumat, joissa esiintyy sana uskoa, odottaa, ennakoida, arvioida tai muu vastaava ilmaisu. Koska tällaisiin kannanottoihin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, toteutuneet tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Poikkeamia saattavat aiheuttaa esimerkiksi alan olosuhteet, kuten tuotteiden ja palveluiden kysyntä, kilpailutilanne, hinnoittelu ja muut vastaavat tekijät sekä yleinen taloudellinen tilanne ja valuuttakurssien vaihtelu. Mikäli Ohjelmaesitteessä annetut tiedot olennaisesti muuttuvat, Ohjelmaesitettä voidaan tarvittaessa täydentää, Täydennys hyväksytetään Finanssivalvonnassa. Jos Ohjelmaesitettä täydennetään Lainan merkintäaikana tai ennen Lainan mahdollista pörssilistausta, sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan joukkovelkakirjoja ennen Ohjelmaesitteen täydennyksen julkistamista, on oikeus peruuttaa päätöksensä kahden pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämään pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Peruuttamisoikeudesta tiedotetaan sijoittajille Evlin internetsivulla osoitteessa palvelut/sijoitustuotteet. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ LAINOJEN LIIKKEESEENLASKIJA LIIKKEESEEN LASKETTAVAT ARVOPAPERIT RISKITEKIJÄT Evlin takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä RISKITEKIJÄT EVLI PANKKI OYJ:N TAKAISINMAKSUKYKYYN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Luottoriski Markkinariski Liiketoimintariski Likviditeettiriski Operatiiviset riskit LIIKKEESEEN LASKETTAVIIN LAINOIHIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Liikkeeseenlaskijariski Tuotto Kohde-etuusriski Korkoriski Likviditeetti- ja jälkimarkkinariski Poikkeuksellisen ennenaikaisen lunastuksen riski Verotusriski VASTUU OHJELMAESITTEEN TIEDOISTA ARVOPAPERIA JA LIIKKEESEENLASKUA KOSKEVAT TIEDOT YLEISET LAINAEHDOT VELKAKIRJAT JA NIIDEN MUOTO VELKAKIRJOJEN NIMELLISARVO OHJELMAN ENIMMÄISMÄÄRÄ SEKÄ LAINAN PÄÄOMA JÄRJESTÄJÄ, LIIKKEESEENLASKIJAN ASIAMIES JA MAKSUASIAMIES LAINA-AIKA LAINAN VAKUUS LAINAN MERKINTÄ Lainan merkintätapa Toimenpiteet yli- ja alimerkintätilanteissa Merkintäaika Emissiokurssi Merkintäsitoumus Merkintöjen maksu Merkintäpalkkio VELKAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN/ ARVO-OSUUKSIEN KIRJAUS KORKO Kiinteä korko korkoinen Laina Vaihtuva viitekorko Muu viitekorko tai muu peruste hyvityksen määräytymiselle Koron vähimmäis- ja/tai enimmäismäärä Koronlaskuperuste Korkojakso Koron maksu Pankkipäiväolettamat Vaihtuva viitekorko Kiinteä korko Pankkipäivä ERITYISEHDOT LAINOILLE, JOIHIN SOVELLETAAN KOHTAA (MUU VIITEKORKO TAI PERUSTE HYVITYKSEN MÄÄRÄYTYMISELLE) Osakesidonnaiset lainat Osakeindeksisidonnaiset Lainat Rahastosidonnaiset Lainat Raaka-ainesidonnaiset lainat

4 Muuhun kohde-etuuteen sidottu laina Evlin oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun PÄÄOMAN TAKAISINMAKSU Takaisinmaksu eräpäivänä Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua Joukkovelkakirjojen kuolettaminen Velkakirjojen takaisinostot Jatkuvan debentuurilainan koronmaksun lykkääminen OIKEUS SAADA TIETOJA DURAATIO VELKOJIENKOKOUS YLIVOIMAINEN ESTE ERÄÄNTYNEIDEN SUORITUSTEN VANHENTUMINEN ILMOITUKSET JÄLKIMARKKINAT MUUT EHDOT SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA LAINAKOHTAISTEN EHTOJEN MALLI MUITA TIETOJA MERKITSIJÖILLE OHJELMASSA LIIKKEESEEN LASKETTAVAN LAINAN KORKO, EFEKTIIVINEN TUOTTO JA DURAATIO VEROTUS KORKOISET LAINAT JÄLKIMARKKINAT EVLI PANKKI OYJ:TÄ KOSKEVAT TIEDOT YLEISIÄ TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA HALLINTO- JA JOHTOELIMET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN KONSERNISTA TIEDOT LIIKETOIMINTA-ALUEISTA JA ORGANISAATIO TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN PÄÄOMASTA TILINTARKASTAJAT OIKEUDENKÄYNNIT JA VÄLIMIESMENETTELYT VIIMEAIKAINEN KEHITYS TALOUDELLISET TIEDOT KONSERNIN TILINPÄÄTÖS KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN TASE EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA UUDET IFRS-STANDARDIT NÄHTÄVILLÄ OLEVAT JA VIITTAMALLA SISÄLLETYT ASIAKIRJAT

5 1 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Ohjelmaesitteen tiivistelmä on sen johdanto. Sijoituspäätös joukkovelkakirjaohjelman alla liikkeeseen laskettavaan arvopaperiin on kuitenkin tehtävä perustuen koko Ohjelmaesitteeseen, mukaan luettuna Lainakohtaiset ehdot. Ohjelmaesitteen tiedoista vastaavat henkilöt ovat vastuussa tiivistelmästä vain, jos se on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Ohjelmaesitteen muihin osiin. Jos Ohjelmaesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille Suomen ulkopuolella, kantaja saattaa tuomioistuinmaan lain nojalla joutua kustantamaan esitteen kääntämisen ennen oikeudenkäynnin alkamista. 1.1 Lainojen liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj ( Evli, Liikkeeseenlaskija tai pankki ), on julkinen osakeyhtiö. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen Y- tunnus on Yhtiön pääkonttorin osoite on Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaisena toimialana on harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankille sallittua toimintaa, johon kuuluu myös sijoituspalveluyrityksistä annetun lain tarkoittamien sijoituspalveluiden tarjoaminen sekä säilytys- ja hoitopalveluiden tarjoaminen. Evlin kanssa samaan konserniin kuuluu kolmetoista tytäryhtiötä, kaksi osakkuusyhtiötä, Evli Pankin ja Evli-Rahastoyhtiö Oy:n sivuliikkeet Ruotsissa ja Evli Securities AS:n sivuliike Liettuassa. Emoyhtiön pääasiallinen liiketoiminta muodostuu välitys-, varainhoito- ja corporate finance -toiminnasta. Lisäksi se tarjoaa liiketoiminnan tukea sekä hallinnollisia ja atk-toiminnallisia palveluja liiketoimintaa harjoittaville tytäryhtiöilleen. Evli harjoittaa myös sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa omaan lukuun. 1.2 Liikkeeseen laskettavat arvopaperit Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen lainoja, joilla on sama etuoikeus kuin pankin muilla sitoumuksilla, ja debentuureja joilla etuoikeus on huonompi. Lainoihin sovelletaan alempana kohdassa 5 olevia yleisiä lainaehtoja. Lisäksi kustakin lainasta laaditaan jäljempänä tämän Ohjelmaesitteen kohdassa 6 olevan mallin mukaiset Lainakohtaiset ehdot. Niissä kerrotaan kunkin lainan tarkat ehdot, kuten pääoma, korko tai muu tuotto, laina-aika sekä pääoman ja koron maksupäivät. Lainan pääomalle maksettava korko voi olla joko kiinteä, 0-korkoinen, vaihtuvaan viitekorkoon sidottu korko, muulla tavoin määräytyvä korko tai hyvitys, joka voi olla sidottu julkisesti noteerattuun osakkeeseen, julkisesti noteeratuista osakkeista muodostettuun koriin, yhteen tai useampaan yleisesti tunnettuun osake-, korko- tai hyödykemarkkinaindeksiin, sijoitusrahastoon tai muuhun kohde-etuuteen, jolla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla, tai edellisten yhdistelmä. 1.3 Riskitekijät Evlin takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Pankkitoiminnan riskeihin liittyy luottoriski eli tilanne, jossa pankin velallinen tai muu vastapuoli ei vastaa sitoumuksestaan. Markkinariskit ovat taseen ja sen ulkopuolisten erien markkina-arvojen muutoksista aiheutuvaa tulosvaihtelua. Markkina-arvot muuttuvat muun muassa korkojen, valuuttakurssien ja osakekurssien sekä niiden volatiliteettien liikkeiden myötä. Likviditeettiriski liittyy pankin jälleenrahoituksen saatavuuteen ja/tai hintaan. Operatiivisia riskejä ovat esimerkiksi puutteet liiketoiminnan menettelytavoissa tai tietojärjestelmissä, inhimilliset virheet, sisäiset ja ulkoiset rikokset tai muut väärinkäytökset sekä fyysisen omaisuuden vahingoittuminen Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä 4

6 Lainojen liikkeeseenlaskijana vain Evli Pankki Oyj vastaa niiden koron tai muun tuoton sekä pääoman maksamisesta. Lainoilla ei ole vakuutta, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. Pankin maksukyvyttömyystilassa muilla kuin debentuurilainoilla on sama etuoikeus pankin jäljellä oleviin varoihin kuin pankin muillakin velkojilla. Debentuureilla etuoikeus on huonompi. Arvopapereiden toteutunut arvonkehitys ei ole tae tulevaisuuden tuotosta. Sijoittaja yksin vastaa sijoituspäätöksensä taloudellisista seuraamuksista. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen myös erilaisiin kohde-etuuksiin sidottuja lainoja. Näiden tuotto perustuu osittain tai kokonaan kohde-etuuden arvon muutokseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakekori, osakeindeksi, osakeindeksikori, valuutta tai valuuttakori tai hyödyke. Sijoittajan tulee huomata, että kohde-etuuden arvon muutos voi olla myös kielteinen, jolloin siihen perustuva tuotto jää kokonaan saamatta. Kohde-etuuden arvon muutoksen lisäksi sijoittajan saama tuotto riippuu lainan osallistumisasteesta ja kohde-etuuden arvon muutoksen laskentakaavasta (esimerkiksi lähtöarvojen ja/tai laskentahavaintojen mahdollinen keskiarvoistaminen tai erikseen määritelty tuottokatto), jotka määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Jos indeksilainan emissiokurssi on ollut yli 100 tai sen merkinnästä on peritty erillinen merkintäpalkkio, voi lainan todellinen tuotto olla myös negatiivinen. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen sellaisiakin lainoja, joiden nimellispääomaa ei Lainakohtaisten ehtojen mukaan kaikissa olosuhteissa makseta kokonaisuudessaan takaisin. Lainan myynti ennen sen eräpäivää saattaa aiheuttaa myyntivoittoa tai -tappiota. Lainan ja sen tuoton verotuskohtelussa laina-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. 5

7 2 RISKITEKIJÄT Arvopaperisijoitukseen liittyy muun muassa alla kuvattuja riskejä. Riskit, samoin kuin muutkin Ohjelmaesitteessä esitetyt tiedot, tulee ottaa huomioon sijoituspäätöstä tehtäessä. Evli Pankki -konsernin riskienhallintaa kuvataan Evli Pankki Oyj:n tilinpäätöksessä 2010 alkaen sivulta Evli Pankki Oyj:n takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä Luottoriski Pankkitoiminnan yksi keskeinen riski on luottoriski eli tilanne, jossa pankin velallinen tai muu vastapuoli ei vastaa sitoumuksestaan. Luottoriskien hallintaa varten on koko konsernia koskeva luottoriskistrategia ja -politiikka. Riskistrategia ja -politiikka sisältävät määrittelyt luotonannon periaatteista, vakuusvaatimuksista, hinnoittelusta ja maturiteeteista. Riskistrategiassa ja politiikassa on myös määritelty Evlissä käytettävä asiakkaiden ja luottojen luokittelujärjestelmä. Luottoriskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi luottoriskeistä päivittäin johtoryhmälle, sekä kerran kuukaudessa yhtiön riskikomitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle Markkinariski Markkinariskit ovat taseen ja sen ulkopuolisten erien markkina-arvojen muutoksista aiheutuvaa tulosvaihtelua. Markkina-arvot muuttuvat muun muassa korkojen, valuuttakurssien ja osakekurssien sekä niiden volatiliteettien liikkeiden myötä. Sijoitustoiminnasta ja arvopaperikaupasta johtuen Evlin keskeinen markkinariski on sen oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston markkinariski. Markkinariskejä valvotaan konsernin riskienhallintayksikössä, joka raportoi markkinariskeistä päivittäin johtoryhmälle, sekä kerran kuukaudessa yhtiön riskikomitealle (Credalco) ja yhtiön hallitukselle Liiketoimintariski Evlin liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat ja Venäjä. Suurimmat riskit kyseisillä markkinoilla ovat taloudelliseen ympäristöön liittyvät riskit. Baltian maiden talouksien epävakaisuus tulee heijastumaan Evlin liiketoimintaympäristöön näissä maissa vielä jonkin aikaa. Kilpailutilanteesta johtuen Ruotsi on markkina-alueena erityisen haastava varainhoidon liiketoiminnalle. Evli Russia Oy toimii pääsääntöisesti neuvonantajana yrityskaupoissa ja yhtiö tuottaa myös asiakkaiden pyynnöstä erilaisia sektori-/markkina-analyysejä. Yhtiön osuus Evli-konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta on verrattain pieni. Evlin liiketoimintariski ja strategiariski hallitaan siten, että Evlin liiketoiminta on jaettu kahteen eri liiketoimintayksikköön, Wealth Management ja Investment Banking. Tämä antaa mahdollisuuden jakaa liiketoimintariskiä myös ajallisesti ja ottamaan huomioon markkinatilanteen eri vaiheita kussakin liiketoimintayksikössä. Wealth Management on tulonmuodostukseltaan katsoen vakaampi kuin Investment Banking -liiketoiminta ja sen kehitys on helpompi ennakoida. Investment Banking, erityisesti Corporate Finance, -liiketoimintaa pidetään siten Wealth Management liiketoimintaa riskillisempänä liiketoimintana Likviditeettiriski Likviditeettiriski liittyy pankin jälleenrahoituksen saatavuuteen ja/tai hintaan. Se voi toteutua rahoitusmarkkinoiden yleisen tilan häiriöiden tai yksittäisen luotonottajan maksukykyyn kohdistuvan epäluottamuksen johdosta. Evlin varainhankinnassa varaudutaan aina siihen, että Evlin hallituksen liiketoimintayksiköille vahvistama, sijoituksiin ja vakuusvaateiden kattamisiin sitoutunut pääoma on limitoitu.. Evli Pankin likviditeetti on jatkunut pitkään hyvänä. 6

8 2.1.5 Operatiiviset riskit Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan suoraa tai epäsuoraa taloudellista tappiovaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista; järjestelmistä, henkilöistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset sekä compliance- ja tietoturvariskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Operatiiviset riskit liittyvät täten esimerkiksi johtamisjärjestelmään, toimintaprosesseihin, tietojärjestelmiin, henkilöihin ja erilaisiin ulkoisin tekijöihin ja uhkiin. Vastuu oman alueen operatiivisten riskien hallinnasta on kullakin toiminnolla. Operatiivisten riskien tunnistamiseen, seurantaan ja ohjaamiseen on Evlissä kiinnitetty erityistä huomiota. Liiketoimintayksiköt toteuttavat säännöllistä itsearviointia koskien tuotteiden, palveluiden, henkilöiden, toimintaprosessien ja järjestelmien operatiivisia riskejä. Operatiivisten riskien tunnistamista, arviointia, valvontaa ja raportointia varten on laadittu erillinen, koko konsernin kattava operatiivisten riskien menettelytapaohje. Evli soveltaa Basel II - vakavaraisuuslaskennassa operatiivisten riskien osalta ns. perusmenetelmää (Basic Indicator Approach), jossa operatiivisen riskin pääomavaade perustuu kolmen edellisen vuoden bruttotuottojen keskiarvoon kerrottuna Baselin komitean asettamalla kertoimella (0,15). Evlin sisäisellä vakavaraisuuden hallintaprosessilla (ICAAP) varmistetaan pääomien riittävyys myös poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa. 2.2 Liikkeeseen laskettaviin lainoihin liittyviä riskejä Liikkeeseenlaskijariski Lainojen liikkeeseenlaskijana vain Evli Pankki Oyj vastaa niiden koron tai muun tuoton sekä pääoman maksamisesta. Lainoilla ei ole vakuutta, ellei lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. Pankin maksukyvyttömyystilassa muilla kuin debentuurilainoilla on sama etuoikeus pankin jäljellä oleviin varoihin kuin pankin muillakin velkojilla. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain ja että tuotto jää saamatta. Debentuureilla etuoikeus liikkeeseenlaskijan varoihin on huonompi, eli debentuurinhaltijalle maksetaan takaisin pääomaa tai tuottoa vasta sen jälkeen kun kaikki paremmalla etuoikeudella omaavat saatavat ovat tulleet suoritetuiksi. Liikkeeseenlaskijariski sijoittajan kannalta on riski tappiosta, joka syntyy sen seurauksena, että joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi tai ei noudata velkakirjan ehtoja. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Juoksuaikana liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen laskee sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen nostaa sijoituksen arvoa. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen Tuotto Arvopapereiden toteutunut arvonkehitys ei ole tae tulevaisuuden tuotosta. Sijoittaja vastaa yksin sijoituspäätöksensä taloudellisista seuraamuksista. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen myös erilaisiin kohde-etuuksiin sidottuja lainoja. Näiden tuotto perustuu osittain tai kokonaan kohde-etuuden arvon muutokseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakekori, osakeindeksi, osakeindeksikori, valuutta tai valuuttakori tai hyödyke. Sijoittajan tulee huomata, että kohde-etuuden arvon muutos voi olla myös kielteinen, jolloin siihen perustuva tuotto jää kokonaan saamatta. Kohde-etuuden arvon muutoksen lisäksi sijoittajan saama tuotto riippuu lainan osallistumisasteesta ja kohde-etuuden arvon muutoksen laskentakaavasta (esimerkiksi lähtöarvojen ja/tai laskentahavaintojen mahdollinen keskiarvoistaminen tai erikseen määritelty tuottokatto), jotka määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Jos indeksilainan emissiokurssi on ollut yli 100 tai sen merkinnästä on peritty erillinen merkintäpalkkio, voi lainan todellinen tuotto olla myös negatiivinen. Jos merkintä on tapahtunut ylikurssiin, niin on mahdollista että velkakirjahaltija menettää ylikurssina maksetun osuuden kokonaan. Velkaohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen sellaisiakin lainoja, joiden nimellispääomaa ei Lainakohtaisten ehtojen mukaan kaikissa olosuhteissa makseta kokonaisuudessaan takaisin. Yksittäisiin lainoihin liittyviä erityisriskejä selvitetään Lainakohtaisissa ehdoissa (ks. jäljempänä tämän Ohjelmaesitteen kohta 6). 7

9 2.2.3 Kohde-etuusriski Strukturoidun sijoituksen tuotto määräytyy kohde-etuuden arvonkehityksen perusteella. Kohdeetuutena voi toimia esimerkiksi yksittäinen osake, osakeindeksi tai osakkeista tai indekseistä muodostettu kori. Myös muut omaisuusluokat, kuten korot, valuutat tai hyödykkeet tai näiden erilaiset yhdistelmät, voivat toimia tuotonmuodostuksen perustana. Kohde-etuusriskillä tarkoitetaan sitä, että velkakirjan haltija kantaa riskin kohde-etuuden epäedullisesta kehityksestä. Ns. pääomasuojatuissa tuotteissa sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden epäedullisesta kehityksestä ainoastaan lainan tuoton osalta (katso myös Liikkeeseenlaskijariski ). Jos pääomasuojattu sijoitus tehdään ylikurssiin, sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden epäedullisesta kehityksestä maksetun ylikurssin osalta. Mikäli sijoituksen nimellispääoma ei ole suojattu tai ainoastaan osa siitä on suojattu, voi kohde-etuuden epäedullinen arvonkehitys merkitä sijoitetun pääoman menettämistä osittain tai jopa kokonaan Korkoriski Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon sijoituksen juoksuaikana. Korkotason noustessa velkakirjan korko-osan arvo laskee ja korkotason laskiessa korko-osan arvo nousee. Korkoriski voi toteutua vain, jos velkakirja myydään ennen eräpäivää Likviditeetti- ja jälkimarkkinariski Mikäli velkakirjan nimellispääoma on suojattu kokonaan tai osittain, on pääomasuoja voimassa ainoastaan eräpäivänä. Näin ollen myynti ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu pääoma. Velkakirjan markkinahintaan vaikuttavat muun muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida sijoituksen kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että velkakirjalle ei löydy ostajaa tai että tuotteesta tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi Poikkeuksellisen ennenaikaisen lunastuksen riski Liikkeeseenlaskija voi lunastaa joukkovelkakirjalainan ennenaikaisesti takaisin lainadokumentaatiossa mainituin ehdoin tietyissä poikkeustilanteissa. Tällaisen lunastuksen yhteydessä velkakirjan haltija ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua nimellispääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Esimerkkejä poikkeuksellisen ennenaikaisen lunastuksen syistä ovat tilanteet, joissa liikkeeseenlaskijan suojautumisjärjestelyt tulevat kielletyksi Verotusriski Joukkovelkakirjaan tai sen tuoton verotuskohtelussa laina-aikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Velkakirjanhaltija vastaa viime kädessä kaikista velkakirjaan liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen. 8

10 3 VASTUU OHJELMAESITTEEN TIEDOISTA Ohjelmaesitteessä annetuista tiedoista on vastuussa Evli Pankki Oyj, kotipaikka Helsinki. Evli Pankki Oyj vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että Ohjelmaesitteessä annetut tiedot vastaavat sen parhaan ymmärryksen mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Evli Pankki Oyj 9

11 4 ARVOPAPERIA JA LIIKKEESEENLASKUA KOSKEVAT TIEDOT Evli Pankki Oyj:n hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt perustaa Evlille toistaiseksi voimassa olevan joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän Velkaohjelman. Velkaohjelman alaisuudessa liikkeeseen laskettujen velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivä ja takaisinmaksupäivä/t määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Hallituksen tehdyn päätöksen mukaan kulloinkin liikkeessä olevien Velkaohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen haltijavelkakirjojen kuolettamattomien pääomien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään sataviisikymmentä miljoonaa ( ) euroa tai vastaava määrä muuna valuuttana. Evli Pankki Oyj:n hallitus on pitämässään kokouksessaan valtuuttanut Evlin riskikomitean Credalcon päättämään yksittäisten lainojen liikkeeseenlaskuista Evlin Velkaohjelman alla. Valtuutus kattaa lainaehdoista päättämisen, päätöksen yksittäisen lainan liittämiseksi Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin ja päätöksen yksittäisen lainan pörssilistaamiseen, sekä mahdolliset muut päätökset, jotka liittyvät lainan liikkeeseenlaskuun. Evli Pankki Oyj toimii Velkaohjelman järjestäjänä. Ohjelman perusteella liikkeeseen laskettavien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskujen ( Liikkeeseenlasku" tai Laina ) välittäjänä toimii Evli itse tai kulloinkin Lainakohtaisissa ehdoissa Evlin nimeämä välittäjä. Jokaisen Lainan ehdot koostuvat kaikille Lainoille yhteisistä velkakirjojen yleisistä ehdoista ( Yleisehdot ) aina soveltuvin osin ja kutakin yksittäistä Liikkeeseenlaskua koskevista ehdoista ("Lainakohtaiset ehdot"). Yleisehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole muuta määrätty. Lainakohtaisten ehtojen malli on tämän Ohjelmaesitteen kohdassa 6. Mikäli Ohjelmaesitteessä annetut tiedot olennaisesti muuttuvat, Ohjelmaesitettä voidaan tarvittaessa täydentää, Täydennys hyväksytetään Finanssivalvonnassa. Jos Ohjelmaesitettä täydennetään Lainan merkintäaikana tai ennen Lainan mahdollista pörssilistausta, sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan joukkovelkakirjoja ennen Ohjelmaesitteen täydennyksen julkistamista, on oikeus peruuttaa päätöksensä kahden pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämään pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Peruuttamisoikeudesta tiedotetaan sijoittajille Evlin internetsivulla osoitteessa palvelut/sijoitustuotteet. 10

12 5 YLEISET LAINAEHDOT 5.1 Velkakirjat ja niiden muoto Lainat ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia joukkovelkakirjalainoja. Lainat voidaan laskea liikkeeseen: (a) joukkovelkakirjalainoina, joilla on sama etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. (b) velkakirjalain 5 luvun 34 :n tarkoittamina debentuureina, joilla on liikkeeseenlaskijan muita sitoumuksia huonompi etuoikeus. Debentuurien etuoikeusasema määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Velkakirjat voidaan laskea muodoltaan liikkeeseen: (a) litteroittain juoksevasti numeroituina maksulipullisina haltijavelkakirjoina, jotka päivätään, numeroidaan ( Paperimuotoinen velkakirja tai Paperimuotoinen laina ), tai (b) Euroclear Finland Oy:n (jäljempänä EFi ) arvo-osuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina ( Arvoosuusmuotoinen velkakirja tai Arvo-osuusmuotoinen laina ) arvo-osuusjärjestelmästä ja arvoosuustileistä annettujen lakien ja EFi:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti. Kunkin Arvo-osuusmuotoisen lainan Lainakohtaiset ehdot tai keskeiset ehdot on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään liikkeeseenlaskutilille, tai (c) muulla Lainakohtaisissa ehdoissa määritetyllä tavalla. Velkakirjojen muoto määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Velkakirjat lasketaan liikkeeseen Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltynä liikkeeseenlaskupäivänä ( Liikkeeseenlaskupäivä ). Lainat numeroidaan vuosittain juoksevasti. Yksittäinen Laina voidaan laskea liikkeeseen yleisölainana tai erillislainana (private placement) 5.2 Velkakirjojen nimellisarvo Yksittäisen velkakirjan nimellisarvo, littera ja valuutta määritellään aina Lainakohtaisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus kohdassa 5.16 määritellyllä tavalla tehdä kunkin Lainan ehtoihin tarkoituksenmukaisia muutoksia, jotka eivät heikennä velkakirjojen haltijoiden asemaa, kuten jakaa pienemmiksi yksiköiksi velkakirjojen alkuperäistä nimellisarvoa (esimerkiksi kaupankäyntierien muuttuessa). 5.3 Ohjelman enimmäismäärä sekä Lainan pääoma Kulloinkin liikkeessä olevien Lainojen kuolettamattomien pääomien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään sataviisikymmentä miljoonaa ( ) euroa tai vastaava määrä muuna OECD-maassa käytössä olevana vaihdettavana valuuttana. Evli voi päättää enimmäismäärän korottamisesta tai alentamisesta. Yksittäisen Lainan pääoma määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. Pääoman on kuitenkin aina oltava vähintään kaksi miljoonaa ( ) euroa tai vastaava määrä muuna OECD-maassa käytössä olevana vaihdettavana valuuttana, mikäli Lainalle haetaan pörssilistaus NASDAQ OMX Helsinki Oy:öön. Liikkeeseenlaskija voi merkintäaikana päättää kunkin Lainan pääoman korottamisesta tai alentamisesta. 11

13 5.4 Järjestäjä, liikkeeseenlaskijan asiamies ja maksuasiamies Liikkeesenlaskija toimii Velkaohjelman puitteissa liikkeeseen laskettavien Lainojen järjestäjänä, liikkeeseenlaskijan asiamiehenä ja maksu- sekä laskenta-asiamiehenä, mikäli lainakohtaisissa ehdoissa ei toisin mainita. Maksuasiamies -hoitaa lainaosuuksien merkintään ja lunastukseen liittyvän maksuliikenteen, -laatii merkintätodistukset ja painattaa velkakirjat (paperimuotoiset velkakirjat) -suorittaa EFi:n säätöjen ja päätösten mukaan Liikkeeseenlaskijalle kuuluvat tehtävät (arvoosuusmuotoiset velkakirjat), - suorittaa maksuasiamiehelle lainakohtaisissa ehdoissa määrätyt muut tehtävät. 5.5 Laina-aika Lainan liikkeeseenlaskupäivä ja takaisinmaksupäivä/t määritellään Lainakohtaisissa ehdoissa. 5.6 Lainan vakuus Lainoille ei aseteta vakuutta, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei toisin mainita. Velkakirjalain 5 luvun 34 :n mukaan Liikkeeseenlaskija taikka Liikkeeseenlaskijan kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluva yhteisö ei saa asettaa vakuutta debentuurin maksamisesta. 5.7 Lainan merkintä Lainan merkintätapa Lainaa voi merkitä Evlissä ja/tai Lainakohtaisissa ehdoissa määritellyssä merkintäpaikassa. Jos ei muuta ole Lainakohtaisissa ehdoissa määrätty, Lainaa merkittäessä on maksettava merkinnän nimellismäärä kerrottuna kulloinkin voimassa olevalla emissiokurssilla sekä, mikäli merkintä on tehty liikkeeseenlaskupäivän jälkeen, merkitylle lainamäärälle Lainan ehtojen mukaan kertynyt korko Liikkeeseenlaskupäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta lisättynä mahdollisella merkintäpalkkiolla. Merkittäessä Lainaa ensimmäisen koronmaksupäivän jälkeen muuna kuin koronmaksupäivänä merkitsijän on maksettava kertynyt korko kyseisen korkojakson alkamispäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta. Arvo-osuusmuotoisia velkakirjoja merkittäessä noudatetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettuja lakeja ja kulloinkin voimassa olevia EFi:n ohjeita ja määräyksiä. Paperimuotoisessa Lainassa annetaan maksetusta merkinnästä merkintätodistus. Lopulliset velkakirjat toimitetaan merkintätodistusta vastaan Toimenpiteet yli- ja alimerkintätilanteissa Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää erikseen toimenpiteistä mahdollisessa yli- ja alimerkintätilanteessa, kuten esimerkiksi merkintöjen pienentämisestä. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa Lainan määrää merkintäaikana tai keskeyttää Lainan merkintä Merkintäaika Lainan merkintäaika on määritelty Lainakohtaisissa ehdoissa. Lainan merkintäaika voi olla myös jatkuva. Tällöin Lainaa voidaan tarjota merkittäväksi jatkuvasti tai yhtenä tai useana erikseen ilmoitettavana ajankohtana Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on joko kiinteä tai vaihtuva. Emissiokurssi on määritelty Lainakohtaisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskija voi myös pidättää oikeuden määrittää emissiokurssi merkintäkohtaisesti. 12

14 5.7.5 Merkintäsitoumus Lainalle ei ole annettu merkintäsitoumusta, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa muuta mainita Merkintöjen maksu Merkityt velkakirjat on maksettava merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoitettavaan maksupäivään mennessä tai muulla Lainakohtaisissa ehdoissa määrätyllä tavalla Merkintäpalkkio Velkakirjan merkitsemisestä voidaan periä merkintäpalkkio, jos Lainakohtaisissa ehdoissa on näin mainittu. Merkintäpalkkion suuruus määrätään Lainakohtaisissa ehdoissa. 5.8 Velkakirjojen toimittaminen/ arvo-osuuksien kirjaus Arvo-osuusmuotoisessa Lainassa arvo-osuudet kirjataan merkitsijöiden ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään viidentenä (5) Pankkipäivänä merkinnästä arvo-osuusjärjestelmästä annettujen lakien sekä Efi:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. Paperimuotoisessa Lainassa annetaan maksetusta merkinnästä merkintätodistus. Lopulliset velkakirjat toimitetaan merkintätodistusta vastaan. 5.9 Korko Liikkeeseenlaskija maksaa Lainan kulloinkin takaisinmaksamattomalle pääomalle joko (a) kiinteää korkoa, (b) 0-korkoa, (c) vaihtuvaan viitekorkoon sidottua korkoa, (d) muulla tavoin määräytyvää korkoa tai hyvitystä, joka voi olla sidottu julkisesti noteerattuun osakkeeseen, julkisesti noteeratuista osakkeista muodostettuun koriin, yhteen tai useampaan yleisesti tunnettuun osake-, korko- tai hyödykemarkkinaindeksiin, sijoitusrahastoon tai muuhun kohde-etuuteen, jolla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla, tai (e) korkoa, joka on edellisten yhdistelmä. Korko maksetaan jälkikäteen Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltynä päivänä tai määriteltyinä päivinä ( Koronmaksupäivät ) Kiinteä korko Kiinteä korko on muuttumaton korko laina-ajan tai lainakohtaisissa ehdoissa mainittujen jaksojen ajan. Kiinteä korko maksetaan vuosittain jälkikäteen koronmaksupäivänä, mikäli lainakohtaisissa ehdoissa ei toisin mainita. Jos muuta ei ole Lainakohtaisissa ehdoissa määrätty, koronlaskuperusteena käytetään todellisten korkokauden päivien lukumäärää jaettuna vuodella, jossa on todellisten päivien mukainen määrä päiviä (Todelliset/Todelliset). Korko lasketaan korkojaksolle mukaan lukien Korkojakson ensimmäinen päivä ja pois lukien Korkojakson viimeinen päivä korkoinen Laina Lainalle, joka Lainakohtaisten ehtojen mukaan lasketaan liikkeeseen 0-korkoisena lainana, ei kerry lainkaan korkoa laina-ajalta. 0-korkoisen velkakirjan tuotto määräytyy velkakirjan lunastushinnan suorituksen ja merkintähinnan erotuksena. Velkakirjan lunastushinta on se määrä, jonka Evli Lainan eräpäivänä maksaa velkakirjan pääomana velkakirjan haltijalle. 13

15 5.9.3 Vaihtuva viitekorko Lainalle, johon Lainakohtaisten ehtojen mukaan sovelletaan tätä ehtoa, maksetaan vuotuista korkoa, joka koostuu Lainakohtaisissa ehdoissa määritellystä vaihtuvasta viitekorosta ja marginaalista. Vaihtuva viitekorko voi olla Euribor- korko tai muu Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty viitekorko. Euribor- korko on euroalueen rahamarkkinoilla viitekorko, jota hallinnoivat Euroopan Unionin Pankkiyhdistysten liitto (FBE) ja Rahoitusmarkkinayhdistys (ACI). Euribor- koron arvon määräytyminen perustuu kulloinkin voimassa olevaan kansainväliseen käytäntöön. Lainakohtaisissa ehdoissa määritellään, minkä informaatiovälittäjän (esim. Reuters) euribor- sivua koron määrityksessä kulloinkin käytetään. Jos Lainakohtaisissa ehdoissa on määrätty sovellettavaksi viitekorkona Euribor- korkoa, käytetään koronlaskuperusteena todellisten korkokauden päivien lukumäärää jaettuna vuodella, jossa on 360 päivää (Todelliset/360). Korko lasketaan korkojaksolle pois lukien korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien korkojakson viimeinen päivä. Koronmääräytymispäivä on kaksi (2) Pankkipäivää ennen Korkojakson alkamispäivää, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty. Mikäli euribor- noteerausta tai sitä korvaavaa noteerausta ei ole satavilla, käytetään Liikkeeseenlaskijan ilmoittamaa, lähinnä vastaavaa korkojakson pituisen ajan viitekorkoprosenttia Muu viitekorko tai muu peruste hyvityksen määräytymiselle Jos tämä ehto on Lainakohtaisissa ehdoissa määrätty sovellettavaksi, käytetään viitekorkona Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyä muuta viitekorkoa tai muuta perustetta, joka voi olla sidottu julkisesti noteerattuun osakkeeseen, julkisesti noteeratuista osakkeista muodostettuun koriin, yhteen tai useampaan yleisesti tunnettuun osake-, korko- tai hyödykemarkkinaindeksiin, sijoitusrahastoon tai muuhun kohde-etuuteen, jolla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla, tai edellisten yhdistelmään Koron vähimmäis- ja/tai enimmäismäärä Korolle tai hyvitykselle voidaan Lainakohtaisissa ehdoissa määrätä vähimmäis- tai enimmäismäärä tai molemmat Koronlaskuperuste Lainakohtaisissa ehdoissa määritellään koron laskemisessa sovellettava koronlaskuperuste, joka voi olla; Todelliset/Todelliset (ICMA) menetelmässä Korkojakson todelliset päivät jaetaan vuoden todellisilla päivillä siten, että jakaja on korkojakson todelliset päivät kerrottuna vuoden aikana olevien kuponkijaksojen määrällä (poikkeuksen muodostavat epäsäännölliset kuponkijaksot). Todelliset/Todelliset (ISDA) menetelmässä Korkojaksojen todelliset päivät jaetaan vuoden todellisilla päivillä siten, että jakaja vaihtelee sen mukaan, osuuko osa korkojaksosta karkausvuodelle. Korkojakso jaetaan kahteen osaan siten, että se osa Korkojaksosta, joka osuu karkausvuoden puolelle, jaetaan 366:lla ja se osa Korkojaksosta, joka ei osu karkausvuodelle, jaetaan 365:lla. Kunkin Korkojakson osan nimittäjästä käytetään päivien todellista lukumäärää ja osat lasketaan yhteen. Todelliset/365, jolloin Korkojakson todelliset päivät jaetaan 365:lla, Todelliset/360, jolloin Korkojakson todelliset päivät jaetaan 360:lla, 30E/360 eli Eurobond-sääntö, jolloin korkovuosi koostuu 12:sta 30:n päivän kuukaudesta (kuitenkin niin, että viimeisen Korkojakson viimeisen päivän ollessa helmikuun viimeinen päivä, ei helmikuuta muuteta 30-päiväiseksi), jotka jaetaan 360:lla, 14

16 30/360, jolloin korkovuosi koostuu 12:sta 30:n päivän kuukaudesta, jotka jaetaan 360:lla. Kun Korkojakson ensimmäinen päivä on muu kuin kuukauden 30. tai 31. päivä ja Korkojakson viimeinen päivä on kuukauden 31. päivä, kuukautta ei muuteta 30-päiväiseksi. Korkojakson viimeisen päivän ollessa helmikuun viimeinen päivä, helmikuuta ei muuteta 30-päiväiseksi. Muu Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty koronlaskuperuste. Jollei Lainakohtaisissa ehdoissa muuta määrätä, käytetään koronlaskuperusteena Todelliset/Todelliset (ICMA) menetelmää Korkojakso Korkojakso tarkoittaa jokaista ajanjaksoa, jolle korko lasketaan. Liikkeeseenlaskupäivän ja Koronmaksupäivän, tai kahden Koronmaksupäivän, tai Koronmaksupäivän ja Lainan takaisinmaksupäivän välistä aikaa kutsutaan korkojaksoksi. Ensimmäinen Korkojakso alkaa Liikkeeseenlaskupäivänä ja päättyy ensimmäisenä Lainakohtaisissa ehdoissa määrättynä Koronmaksupäivänä. Kukin seuraava Korkojakso alkaa edellisenä Koronmaksupäivänä ja päättyy sitä seuraavana Koronmaksupäivänä Koron maksu Lainan korko maksetaan Paperimuotoisessa lainassa Paperimuotoisiin velkakirjoihin liitettyjä erääntyneitä maksulippuja vastaan. Ellei Lainakohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty, Arvo-osuusmuotoisessa lainassa koron maksu suoritetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n kulloinkin voimassa olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sille, jolla arvo-osuustilin tietojen mukaan on eräpäivänä oikeus vastaanottaa suoritus. Evlin toimiessa Lainan ainoana välittäjänä Paperimuotoisiin velkakirjoihin liitettyjä erääntyneitä maksulippuja lunastaa Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki. Jos Lainan välittäjänä toimii muu kuin Liikkeeseenlaskija itse, lunastuspaikkana ( Lunastuspaikka ) toimii välittäjä (Lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyjen toimipisteiden kautta) tai jokin muu Lainakohtaisissa ehdoissa tarkemmin määritelty taho. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden Lunastuspaikan muuttamiseen. Jos Lunastuspaikka muuttuu kesken laina-ajan, Liikkeeseenlaskija ilmoittaa siitä velkakirjojen haltijoille jäljempänä ehdossa 16 mainitulla tavalla. Evli pidättää itsellään oikeuden maksuasiamiehen muuttamiseen. Jos Lainaan nimetty maksuasiamies muuttuu kesken laina-ajan, Evli ilmoittaa niistä velkakirjojen haltijoille jäljempänä ehdossa 16 mainitulla tavalla. Koronmaksupäivään sovelletaan ehdon mukaista Pankkipäiväolettamaa Pankkipäiväolettamat Vaihtuva viitekorko Lainakohtaisissa ehdoissa määrätään Lainaan sovellettava Pankkipäiväolettama, jonka mukaan Koronmaksupäivä siirtyy, mikäli se ei ole Pankkipäivä, seuraavalla tavalla: Seuraava, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy seuraavaan Pankkipäivään, Sovellettu seuraava, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy seuraavaan Pankkipäivään, paitsi jos seuraava Pankkipäivä on seuraavan kalenterikuukauden puolella, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy edeltävään Pankkipäivään, Edeltävä, jolloin Koronmaksupäivä siirtyy lähinnä edeltäväksi Pankkipäiväksi. Koron maksuajankohdan siirtyminen vaikuttaa maksettavaan määrään, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. 15

17 Kiinteä korko Kiinteäkorkoisen Lainan Koronmaksupäivän ollessa muu kuin Pankkipäivä koron maksaminen siirtyy lähinnä seuraavaan Pankkipäivään tai muuhun Lainakohtaisissa ehdoissa erikseen määriteltyyn pankkipäivään. Koron maksuajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä Pankkipäivä Pankkipäivä ( Pankkipäivä ) on päivä, jolloin pankit ovat Helsingissä yleisesti ovat avoinna, ellei Lainakohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. TARGET-pankkipäivä tarkoittaa päivää, jolloin TARGET- maksujärjestelmä (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) on toiminnassa Erityisehdot Lainoille, joihin sovelletaan kohtaa (muu viitekorko tai peruste hyvityksen määräytymiselle) Osakesidonnaiset lainat Kaikkia tai osaa seuraavista ehdoista sovelletaan osakesidonnaiseen lainaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa on niin määrätty Markkinahäiriö Markkinahäiriöllä tarkoitetaan kunkin Osakkeen osalta tilannetta, jossa a) Osakkeelta puuttuu päätöskurssi, tai b) Kaupankäynti on keskeytetty tai sitä on rajoitettu tai jokin muu tapahtuma Laskenta-asiamiehen arvion mukaan haittaa tai häiritsee kaupankäyntiä tai markkina-arvojen saamista viimeisen tunnin aikana ennen Arvopaperipörssin varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana Arvopaperipörssissä tai Johdannaispörssissä ja tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella tai tapahtumalla on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys. Markkinahäiriö katsotaan vallitsevan myös silloin, kun Arvopaperipörssi tai Johdannaispörssi aikaistaa normaalia varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa eikä kyseinen pörssi ole ilmoittanut aikaistamisesta viimeistään tuntia ennen aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa tai jos tämä on aikaisempi, tuntia ennen ajankohtaa, jolloin tarjoukset aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana tapahtuvaa mahdollista toteutusta varten on viimeistään syötettävä pörssin kaupankäyntijärjestelmään Lähtö-, tai Arvostuspäivän siirtyminen Mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty Lähtöpäivä on jonkin Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Lähtöpäivä kyseisen Osakkeen osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseisen Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi Lähtöpäivän jälkeen on kyseisen Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Osakkeen arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivää. Mikäli Arvostuspäivä on jonkin Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Arvostuspäivä kyseisen Osakkeen osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseisen Osakkeen osalta jokin muu Arvostuspäivä eikä Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi viimeisen Arvostuspäivän jälkeen on kyseisen Osakkeen osalta Pörssihäiriöpäivä tai jokin muu Arvostuspäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Osakkeen arvo, vaikka tällainen päivä olisi jokin muu Arvostuspäivä, sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä. 16

18 Korjaus Osakkeen arvoon Jos Arvopaperipörssi korjaa Osakkeen Lähtö- tai Arvostuspäivän Päätöskurssia sen julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen (3) sellaisen päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta, jolloin asianomainen Arvopaperipörssi julkaisee Osakkeen Päätöskurssin, mutta viimeisen Arvostuspäivän Päätöskurssin osalta kuitenkin viimeistään viimeisenä Arvostuspäivänä, muutetaan Osakkeen Päätöskurssia kyseisen Lähtöpäivän tai Arvotuspäivän osalta Osakkeen Arvonmuutoksen laskemista varten kyseistä korjausta vastaavasti Lainaehtojen korjaukset Jos laina-aikana toteutetaan Osakkeeseen tai sen liikkeeseen laskeneeseen yhtiöön liittyvä järjestely tai toimenpide kuten esimerkiksi Osakkeen poistaminen Arvopaperipörssistä, Osakkeen splittaus, rahastoanti, uusmerkintä, arvopapereihin oikeuttavan instrumentin liikkeeseenlasku, lopettaminen, julkinen ostotarjous, sulautuminen, jakautuminen, konkurssi tai muu tapahtuma tai jos Osakkeen likviditeetti Arvopaperipörssissä vähenee olennaisesti ja tällaisella järjestelyllä, toimenpiteellä tai tapahtumalla on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan vaikutus Osakkeen arvoon, Laskenta-asiamies voi, ilman velkakirjanhaltijan suostumusta, korjata lainaehtoja kyseisen muutoksen johdosta. Lainaehtoja korjattaessa voidaan soveltaa vakioitujen johdannaissopimusten ehtoihin tehtävissä korjauksissa noudatettavia periaatteita. Korjaukset voivat vaikuttaa muun muassa Osakkeiden arvoihin, Osakkeiden määrään ja muihin Hyvityksen laskemista koskeviin lainaehtoihin. Korjaus voi tarkoittaa myös sitä, että Osake korvataan toisella osakkeella tai toisilla osakkeilla. Liikkeeseenlaskijalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta korvata Osaketta. Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Lainakohtaisten ehtojen korjaamisesta Evlin internet-osoitteessa: palvelut/sijoitustuotteet Osakeindeksisidonnaiset Lainat Kaikkia tai osaa seuraavista ehdoista sovelletaan osakeindeksisidonnaiseen lainaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa on niin määrätty Lähtö-/Päättymispäivän siirtyminen Mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty Lähtö-/Päättymispäivä on jonkin Osakeindeksin osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy se kyseisen Osakeindeksin osalta välittömästi seuraavaksi sellaiseksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi, joka ei ole Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksaskin (8.) alkuperäisen Lähtö-/Päättymispäivän jälkeinen Aikataulun mukainen Pörssipäivä on Pörssihäiriöpäivä, on Laskentaasiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä Osakeindeksin arvo tällaisena kahdeksantena Pörssihäiriöpäivänä sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseinen päivä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä, käyttäen laskennan perusteena ennen ensimmäistä Pörssihäiriöpäivää voimassa olleita Osakeindeksin laskentamenetelmiä. Alkuperäisellä Lähtö-/Päättymispäivillä tarkoitetaan Aikataulun mukaista Pörssipäivää, joka olisi ollut Lähtö-/Päättymispäivä, jollei tällainen päivä olisi ollut Pörssihäiriöpäivä Markkinahäiriö Markkinahäiriön katsotaan olevan Osakeindeksin taikka Osakeindeksiin kuuluvan osakkeen osalta voimassa, kun kaupankäynti on keskeytetty tai sitä on rajoitettu tai jokin tapahtuma Laskentaasiamiehen arvion mukaan haittaa tai häiritsee kaupankäyntiä tai markkina-arvojen saamista viimeisen tunnin aikana ennen Arvopaperipörssin tai Johdannaispörssin varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa a) kyseiseen Osakeindeksiin sisältyvän osakkeen tai osakkeiden osalta, tai b) kyseiseen Osakeindeksiin sidonnaisten optio- ja futuurisopimusten osalta 17

19 ja Laskenta-asiamies arvioi, että tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella tai tapahtumalla on olennainen merkitys. Markkinahäiriön katsotaan olevan voimassa myös, mikäli Arvopaperipörssi(t), jo(i)ssa käydään kauppaa osakkeella tai osakkeilla, joka/jotka Laskenta-asiamiehen arvion mukaan muodostaa/muodostavat olennaisen osan kyseisen Osakeindeksin arvosta, tai Johdannaispörssi(t) aikaistaa /aikaistavat normaalia varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa ei(vät)kä kyseinen/kyseiset pörssi(t) ole ilmoittanut/ilmoittaneet aikaistamisesta viimeistään tuntia ennen aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa tai jos tämä on aikaisempi, tuntia ennen ajankohtaa, jolloin tarjoukset aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana tapahtuvaa mahdollista toteutusta varten on viimeistään syötettävä pörssin kaupankäyntijärjestelmään Osakeindeksiä laskevan ja julkaisevan yhteisön vaihtuminen, Osakeindeksin korvaaminen Jos Osakeindeksiä laskevan ja/tai julkaisevan yhteisön sijasta sitä alkaa laskea ja/tai julkaista jokin toinen yhteisö, jonka Laskenta-asiamies hyväksyy Osakeindeksin laskijaksi ja/tai julkaisijaksi, käytetään Indeksihyvitystä laskettaessa Laskenta-asiamiehen hyväksymän uuden yhteisön laskelmaa ja/tai julkaisemaa aikaisemmin voimassa ollutta Osakeindeksiä. Jos Osakeindeksiä laskeva ja/tai julkaiseva yhteisö korvaa Osakeindeksin vastaavalla uudella Osakeindeksillä, jonka laskentamenetelmät Laskenta-asiamiehen mielestä riittävästi vastaavat aikaisemmin käytettyjä, käytetään Indeksihyvitystä laskettaessa korvaavaa uutta Osakeindeksiä Osakeindeksin muutokset Jos ennen Päättymispäivää tai Päättymispäivänä Osakeindeksin laskentakaavaa tai tapaa muutetaan olennaisesti tai Osakeindeksiä muutoin muutetaan olennaisesti ja Laskenta-asiamies arvioi tällaisella muutoksella olevan olennainen merkitys Indeksihyvityksen määrittämisessä, on Laskenta-asiamiehen Indeksihyvityksen laskemista varten laskettava Osakeindeksin arvo muutoksen jälkeisten Lähtö- /Arvostus-/Päättymispäivien osalta käyttäen laskennan perusteena ennen muutosta viimeksi lasketun ja julkaistun ja voimassa olleen Osakeindeksin laskentamenetelmiä ja koostumusta Osakeindeksin lakkauttaminen Mikäli Osakeindeksiä laskeva ja julkaiseva yhteisö lakkauttaa Osakeindeksin eikä edellä mainittua korvaavaa uutta Osakeindeksiä ole, on Laskenta-asiamiehen laskettava puuttuva Osakeindeksin arvo Lähtö-/Arvostus-/Päättymispäiville käyttäen laskennan perusteena ennen lakkauttamista voimassa olleita Osakeindeksin laskentamenetelmiä ja koostumusta Korjaus Osakeindeksin arvoon Mikäli Osakeindeksin arvoa Lähtö-/Arvostus-/Päättymispäivän osalta korjataan arvon julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen sellaisen päivän kuluessa, jolloin Osakeindeksin arvoa laskeva ja julkaiseva yhteisö laskee ja julkaisee Osakeindeksin arvon, Päättymispäivän tai viimeisen Arvostuspäivän osalta kuitenkin tällaisena Päättymispäivänä tai viimeisen Arvostuspäivänä, voi Laskenta-asiamies muuttaa Osakeindeksin arvoa kyseisen Lähtö-/Arvostus- /Päättymispäivän oalta Indeksihyvityksen laskemista varten kyseistä korjausta vastaavasti Rahastosidonnaiset Lainat Kaikkia tai osaa seuraavista ehdoista sovelletaan rahastosidonnaiseen lainaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa on niin määrätty. 18

20 Markkinahäiriö 1 Markkinahäiriöllä tarkoitetaan kunkin pörssissä noteeratun Rahaston osalta tilannetta, jossa a) Rahastolta puuttuu päätöskurssi, tai b) Kaupankäynti on keskeytetty tai sitä on rajoitettu tai jokin muu tapahtuma Laskenta-asiamiehen arvion mukaan haittaa tai häiritsee kaupankäyntiä tai markkina-arvojen saamista viimeisen tunnin aikana ennen Arvopaperipörssin varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa Arvopaperipörssissä tai johdannaispörssissä. Ja tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella tai tapahtumalla on Laskenta-asiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Markkinahäiriön katsotaan vallitsevan myös silloin, kun Arvopaperipörssi tai Johdannaispörssi aikaistaa normaalia varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa eikä kyseinen pörssi ole ilmoittanut aikaistamisesta viimeistään tuntia ennen aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtaa tai jos tämä on aikaisempi, tuntia ennen ajankohtaa, jolloin tarjoukset aikaistettua varsinaisen kaupankäynnin päättymisajankohtana tapahtuvaa mahdollista toteutusta varten on viimeistään syötettävä pörssin kaupankäyntijärjestelmään Markkinahäiriö 2 Markkinahäiriöllä tarkoitetaan muun kuin pörssissä noteeratun Rahaston osalta tilannetta, jossa a) Rahaston rahasto-osuuksien lunastus on keskeytetty tai muutoin rajoitettu, b) Rahaston rahasto- osuuksien luovutuksesta tai lunastuksesta syntyneitä saatavia ei makseta sijoittajille, tai c) Rahaston arvoa ei julkaista Ja tällaisella keskeytyksellä, rajoituksella taikka edellä mainitulla muulla häiriöllä on Laskentaasiamiehen arvion mukaan olennainen merkitys Lainan taikka sen kohde-etuuden arvon tai arvonmuutoksen määrityksessä Lähtö- ja/tai Arvostuspäivän siirtyminen Mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa määritelty Lähtöpäivä on jonkin Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Lähtöpäivä kyseisen Rahaston osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseisen Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi Lähtöpäivän jälkeen on kyseisen Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Rahaston arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä. Mikäli Arvostuspäivä on jonkin Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä, siirtyy Arvostuspäivä kyseisen Rahaston osalta seuraavaksi Aikataulun mukaiseksi Pörssipäiväksi edellyttäen, että tällainen päivä ei ole kyseinen Rahaston osalta jokin muu Arvostuspäivä eikä Pörssihäiriöpäivä. Mikäli vielä kahdeksantena (8.) Aikataulun mukaisena Pörssipäivänä välittömästi viimeisen Arvostuspäivän jälkeen on kyseisen Rahaston osalta Pörssihäiriöpäivä tai jokin muu Arvostuspäivä, on Laskenta-asiamiehen parhaaksi katsomallaan tavalla määritettävä kyseisen Rahaston arvo sellaiseksi kuin se olisi ollut, mikäli kyseessä ei olisi ollut Pörssihäiriöpäivä Korjaus Rahaston arvoon Jos arvopaperipörssi korjaa Rahaston Lähtö- tai Arvostuspäivän Päätöskurssia sen julkaisemisen jälkeen ja tällaista korjausta koskeva ilmoitus julkaistaan kolmen (3) sellaisen päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta, jolloin asianomainen Arvopaperipörssi julkaisee Rahaton Päätöskurssin, mutta viimeisen Arvostuspäivän Päätöskurssin osalta kuitenkin viimeistään viimeisenä Arvostuspäivänä, muute- 19

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Lainan nimi: Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3. Enintään 20.000.000 euroa* (jäljempänä lainan pääoma )

Lainan nimi: Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3. Enintään 20.000.000 euroa* (jäljempänä lainan pääoma ) Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3 Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot liitteineen muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Emerging Markets Valuutta Private (ISIN-tunnus: FI4000018676) lopulliset ehdot

Lisätiedot

LOPULLISET EHDOT. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät riskit

LOPULLISET EHDOT. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät riskit LOPULLISET EHDOT laina nro 4433 Erillislaina Kuponki Kiina Taiwan laskettu liikkeeseen osana Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n ruotsalaista MTN-ohjelmaa Lainan ehdot koostuvat MTN-ohjelman

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 5,0 % p.a.1 Viiteyhtiöt Metsä Board Oyj, Nokia Oyj,

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen.

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. 1 ÅLANDSBANKEN LUOTTORISKISERTIFIKAATIN SUOMI YRITYKSET LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN ja WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot