KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Suomussalmen terveysasema, Väslkärinkuja 2, Suomussalmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2011 1. Suomussalmen terveysasema, Väslkärinkuja 2, Suomussalmi"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-11:35 PAIKKA Suomussalmen terveysasema, Väslkärinkuja 2, Suomussalmi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 116 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Coronaria Hoitoketju Oy Kuhmon terveysaseman vastaanottotoiminnan järjestäminen 120 Hoitokoti Kurimon remonttitarpeiden selvitys Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan nimeäminen AKI-aktiiviasiakas -hankkeen ohjausryhmään 122 Kajaanin Kunnalliset Eläkeläiset ry:n kansalaisaloite Kajaaniin perustettavasta kunnallisesta vanhainhoitokodista 123 Lautakuntatyön arviointi Vastine Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön PSAVI/210/ / Itä-Suomen Yliopiston ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen yhteistyösopimus 126 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/palvelukoti Aittoranta Oy 127 Palvelukoti Kanerva Oy:n ilmoitus toiminnan jakautumisesta 128 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/palvelukoti Kanerva Oy (Jämäskoti, Kanervakoti, Siikalahtikoti, Koppelokoti ja Osmonkoti) 129 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/palvelukoti Kanerva Oy (Tipaskoti) 130 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/betanian lastenkodin säätiö 131 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/kainuun Liikunta ry Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/puolangan vanhustenkotiyhdistys ry 133 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy 134 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/ripander Oy

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/juko ry 136 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/jyty 137 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/tehy Kainuu ry 138 Kuntaliitto/Asiakkaat tyytyväisiä terveyskeskusten palveluihin 139 Pöytäkirjat Ilmoitusasiat Katsaus

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 10:00-11:35 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-11:35 puheenjohtaja Kemppainen Aila 10:00-11:35 jäsen Moilanen Pentti 10:00-11:35 jäsen Nikulainen Kari 10:00-11:35 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-11:35 jäsen Tervo Raili 10:00-11:35 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-11:35 varapuheenjohtaja Esteellisenä poissa kokouksesta :n 122 käsittelyn ajan klo 10:54-10:55 Toivanen Osmo 10:00-11:35 varajäsen Poissa Karjalainen Aki jäsen Ronkainen Tauno jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Sanni jäsen Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 10:00-11:35 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-11:35 sihteeri Huttu Lauri 10:00-11:35 mh:n edustaja Saari Mauno 10:07-10:44 terveysjohtaja Läsnä :n 118 esittelyn ajan 10:07-10:18 ja :n 119 esittelyn ajan klo 10:20-10:44 ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Suomussalmella

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Raili Tervo Kaisa Tolonen :t ja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 116 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 117 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Aki Karjalaisen ja Raili Tervon. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Raili Tervon ja Kaisa Tolosen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Coronaria Hoitoketju Oy STLTK 118 Kuhmon terveysaseman vastaanoton toi minnasta on vastannut alkaen Co ronaria Hoitoketju Oy. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt Kuhmon ter veysaseman vas taanoton toimintaa ko kouksissaan , ja Sosiaali- ja terveyslautakunta on katsonut, ettei Kuhmon terveysaseman vastanotolla toteu tunut lääkäreiden työpanos vastaa Co ronaria Hoitoketju Oy:n jättämässä tarjouk sessa ilmoi tettua. Ko kouksissaan ja lauta kunta on edellyttänyt lää kärityöpanoksen saattamista jätettyä tar jousta vastaavaksi. Kokouksessaan lautakunta on saanut Coronaria Hoitoket ju Oy:ltä selvityk sen vallinneesta tilan teesta. Lautakunta on hy väksynyt Co ronaria hoitoketju Oy:n anta man selvityksen muilta osin, mutta ei ole hy väksynyt kandi daattiyövoiman käyttöä. Li säksi lautakunta on pitänyt vallinnut ta ti lannetta eh dottomana minimi vaatimuksena ja edellyttä nyt tilan teen säilyvän vähintään tällä tasolla jäljellä olevan sopimus kauden ajan. Coronaria Hoitoketju Oy on toimittanut selvi tyksen Kuhmon terveysasemalla toteutunees ta lääkärityöpanok sesta. Selvityksestä käy ilmi, että virka-aikana Kuhmon terveysasemalla toteutunut lääkä rein koko naistyöpanos pu heena olevana ai kana on ollut 3355 tuntia. Työpanos on ja kautunut lääkärei den koulu tuksen ja päte vyyden suhteen seuraavasti: Erikoislääkä reiden osuus 22 %, täyslail lis tettujen lääke tieteen lisensiaattien osuus 0 %, perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorit tavien lääketieteen lisensiaattien osuus (ns. euro lääkärit saakka) 68 % ja lääketie teen kandidaattien osuus 10 %. Keskimää rin kokonaistyöpanos vastaa 4,12 lääkärin työpa nosta. Jos kokonaistyö panoksesta poistetaan lääketieteen kandi daattien osuus, vastaa to teutunut työpanos 3.7 lää kärin työpanosta. Coronaria hoitoketjun toiminta vastaa tältä osin Kainuun maakunta - kuntayhtymän so siaali- ja terveyslautakun nan edel lyttämää myös siinä ta pauksessa ettei 10 %:n kandi daattityövoi man osuutta otettaisi laskennassa huomi oon. Seuranta-aikana on seitsemän lääkä riä vas tannut 90 %:sta toteutu neesta työpanokses ta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän potilas asiamies on kiinnittänyt huomiota Coronaria Hoito ketju Oy:n toimin taan liittyen viiveisiin muistus, kantelu- ja potilasvahinkoasioiden hoitamises sa. Co ronaria hoitoketju Oy:tä on kehotettu saatta maan toimintansa tältä osin

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: asianmukai sek si seurantaryhmän kokouk sissa ja Kainuun maakunta -kuntayh tymän potilasasiamie heltä saadun tiedon mukaan muutosta asiassa ei ole tapahtunut maaliskuuhun 2011 mennessä. Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari puh , ja sosi aali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Coronaria Hoitoketju Oy:n vastaanottotoiminta jatkuu vähintään nykyisellä tasolla laadullisesti ja määrällisesti. Lisäksi lautakunta edellyttää, että muistutus, kantelu ja potilasvahinkoasioiden osalta toiminta saatetaan välittömästi kuntoon. Tilannetta tarkastellaan uudelleen kokouksessa. Terveysjohtaja Mauno Saari oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 10:07-10:18. Hyväksyi päätösehdotuksen.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuhmon terveysaseman vastaanottotoiminnan järjestäminen STLTK 119 Kuhmon terveysaseman vastaanottotoimin ta kilpailutettiin joulukuussa Co ronaria Hoi toketju Oy on vas tannut Kuhmon vastaanottopalvelujen tuot tamisesta alkaen. Han kintasopi mus päättyy Coronaria Hoito ketju Oy:n ja Kainuun maakunta -kuntayh ty män väliseen sopimukseen on kirjattu mah dollisuus käyttää optiota vuodelle Kuhmon vastaanottotoiminnan järjestämistä alkaen on selvitellyt työryhmä: Honkanen Pekka, Komulainen Asta (puheenjohtaja), Mu ra nen Arja, Sassi Tuula ja Westerinen Hannu (sihteeri). Työryhmä on laatinut esityksen vastaanottotoiminnan kokonaisuuden järjestämiseksi. Työryhmän laatima selvitys jaetaan lautakunnalle esityslistan erillisliitteenä. Erillisliite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Työryhmä on esittänyt selvityksessään että Kuhmon terveysaseman toiminta järjestettäisiin ensisijaisesti Kainuun maakunta -kuntayhtymän omana toimintana. Lääkärirekrytoinnin vaikeudesta johtuen työryhmä esittää kuitenkin selvitettäväksi mahdollisuutta hankintamenettelyn käynnistämiseen omaan toimintaan tähtäävän rekrytoinnin jatkamiseen samanaikaisesti ja hankinnan keskeyttämiseen jos rekrytoinnissa onnistutaan. Yllä kuvatun menettelyn hankintalainmukaisuudesta on pyydetty selvitys Asianajotoimisto Antti Kejo Oy:ltä. Saadun selvityksen perusteella työryhmän esittämä hankintamenettelyn käynnistäminen ja sen keskeyttäminen yllä kuvatuin perustein ei ole hankintalain mukaan mahdollista. Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari puh , ja sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hankintamenettelyn käynnistämisestä Kuhmon terveysaseman vastaanoton toiminnan järjestämiseksi ostopalvelu na lähtien. Terveysjohtaja Mauno Saari oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 10:20-10:44.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Hyväksyi päätösehdotuksen.

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoitokoti Kurimon remonttitarpeiden selvitys STLTK 120 Hoitokoti Kurimo toimii Suomussalmen kun nan omistamassa vuonna 1959 valmistu neissa ti loissa. Nykyinen hoitokoti ei vastaa tiloiltaan tämän päivän tarpeita asukas ja työturvallisuus näkökul masta, laatusuositukset eivät myöskään täyty. Vaatimukset kas vavat niin asiakkai den, omaisten kuin henki lökunnankin tahol ta. Saneeraustarvetta on mm. asiakashuo neissa, pesutiloissa ja ikku noissa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukses sa perustettiin työryhmä hoitokoti Kurimon tila- ja re monttitarpeiden selvittelyä varten. Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustajiksi työryhmään nimettiin: Pentti Keränen/tekniset palvelut Hilkka Rissanen/vanhuspalvelut Ritva Oikarinen/vanhuspalvelut Asta Alanko/vanhuspalvelut, sihteeri Pentti Moilanen/sosiaali- ja terveyslautakunta Suomussalmen kunnanhallitus on nimennyt työryhmään edustajat: Keijo Mulari/Suomussalmen kunnanhallitus Veijo Holappa/Suomussalmen kunnanhallitus Antti Westersund/tekninen johtaja Seppo Kinnunen/isännöitsijä Henkilöstöjärjestöt ovat kokouksessaan valinneet työryhmään henkilös töedusta jan: Ritva Moilanen/Hoitokoti Kurimo, varalla Aune Juntunen Alustavassa kokouksessa työryh män tehtäväksi oli annettu selvittää mitä seuraa vista vaihtoehdoista lähdetään to teuttamaan. 1. Maakunta jatkaa toimintaa omana toimin tana ja tilat ovat Kurimossa. Edellyttää Kurimon tilojen remonttia. 2. Maakunta jatkaa toimintaa omana toimin tana ja kunta rakentaa uudet tilat. 3. Ulkopuolinen toimija. Työryhmän tuli tehdä ratkaisunsa mennessä. Hoitokoti Kurimon tila- ja remonttitarpeiden selvitystyöryhmä on pitänyt kokouksia , ja Kokouksissa ilmeni, että Suomussalmen kunnalla ei ole olemassa valmiita tiloja hoi tokotia varten. Myöskään entisen Hoitokoti Kuri mon

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ saneerausta ei kannata tehdä, koska se tulisi kalliiksi ja silti hoitokodista ei saataisi toimivaa. Ulkopuolinen toimija -vaihtoehtoa ei nähty tarpeelliseksi selvittää, koska ostopaikkoja olisi sil loin liikaa. Kurimon tila- ja remonttitarpeiden selvittelytyöryhmän esitys: Tämän työryhmän esitys Kai nuun maakunta -kuntayhty män sosiaalija terveyslautakunnalle on, et tä maakunta jat kaa toi mintaa omana toimintana ja Suo mus salmen kunta rakentaa uudet tilat nykyi sen terveys-aseman lähei syyteen. Mikäli suunnittelu alkaa on huo mioi tava myös paikkakunnan yksityisten hoitokotien käytet tävissä oleva kapasi teetti ja uuden hoitoko din paikkamäärä tarken net tava siinä vaiheessa. Työryhmän päätös perustuu IVA-arvioin tiin sekä hoito koti Kuri mon riskianalyysiin. IVA-arviointi on liitteenä. Liite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) antaa luvan jatkaa valmistelua työryhmän edellyttämällä tavalla 2) että työryhmä nykyisessä kokoonpanossa jatkaa työtä 3) saattaa päätöksen tiedoksi Suomussalmen kunnanhallitukselle. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, : Suomussalmen hoitokoti Kurimon tilaratkaisut

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan nimeäminen AKI-aktiiviasiakas -hankkeen ohjausryhmään STLTK 121 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: AKI - Aktiiviasiakas -hanke on juuri aloitta nut toimintansa ja sille ollaan kokoamassa ohjaus ryhmää. Hank keessa luodaan uutta palvelujen välittämi sen toimintamallia Kainuuseen, joten on erityisen tärkeää, et tä ohjausryhmässä on edustettuna katta vasti kaikki asian kannalta keskeiset tahot. Ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodes sa ja kokoukset kestävät 2-3 tuntia. Hanke päättyy vuoden 2012 lopussa. Lisätietoja hankkeen sisällöstä saatte ra hoittajan linkistä: Ohjausryhmän perustamiskokous pidetään torstaina klo Kainuun maakun ta -kuntayhtymän sosiaali- ja ter veystoi mialan kokoushuo neessa, osoitteessa Urho Kekko senkatu 2-4, 2. krs. Ko kouksesta lähetetään myö hemmin erillinen kokouskutsu, jos ta käy myös ilmi ohjaus ryhmän lopullinen kokoon pano. Kokouksiin osallistuville ei hankkeen toi mesta makseta kokouspalkkiota, päiväraho ja tai an sionmenetyskor vauksia, vaan nii den katsotaan kuuluvan kunkin ohjausryh män jäsenen taus taorgani saation vastuulle. Kohtuulliset matkakulut voimme korvata, jos taustaorganisaatio ei niitä korvaa. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee keskuudestaan edustajan ja varaedustajan AKI - Aktiiviasiakas -hankkeen ohjausryhmään. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi AKI - Aktiiviasia kas -hankkeen ohjausryhmään edustajaksi Aki Karjalaisen ja varaedustajaksi Aila Kemppaisen.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kajaanin Kunnalliset Eläkeläiset ry:n kansalaisaloite Kajaaniin perustettavasta kunnallisesta vanhainhoitokodista 1033/18/180/2010 STLTK 22 Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kajaanin Kunnalliset Eläkeläiset ry:n pu heenjohtaja ja sihteeri ovat alle kirjoitta neet seuraavan sisältöisen Kajaanin kaupungille osoitetun kan sa lais aloit teen: "Yhdistyksemme esittää, että Kajaaniin pe rustetaan kunnallinen vanhainhoitokoti. Ra ken nuksia on jo valmii na, sillä tarvetta on. Maakuntayhtymälle ja Kajaanin kaupungille tulisi säästöä: Veronmaksajat, vanhukset saisivat myös kohtuhintaisia palveluja. Näin säästyttäisiin harrastelija hoivakoti rahastukselta. Vanhainkotiin toivoisimme suoritusportaan työntekijöitä. Kunnioittavsti Kajaanin Kunnalliset Eläkeläiset ry." Kajaanin kaupungin hallintojohtaja Tuija Aarnio on siirtänyt aloitteen Kainuun maakunta -kuntayhtymän kirjaamoon ja ilmoittanut siirrosta aloitteentekijälle. Kainuun maakunta -kuntyhtymän hallintojohtaja Kalevi Yliniemi on ilmoittanut aloitteentekijälle, että kansalaisaloite on saapu nut Kai nuun maakunta -kuntayhtymän kirjaamoon Ja aloite on edelleen lähetetty sosiaali- ja terveystoimialan vanhuspal veluihin. Lisätietoja asiasta antavat vs. vanhuspalvelujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh , vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh ja so si aa li- ja ter veys joh ta ja Tuo mo Pääkkö nen, puh tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kuntalaisaloitteen tiedoksi ja lähettää sen virkamiesvalmisteluun. Hyväksyi päätösehdotuksen. STLTK 122 Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolosen laatima selvitys:

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ "Kajaanin Kunnalliset Eläkeläiset ry:n pu heenjohtaja ja sihteeri ovat allekirjoittaneet Kajaanin kau pungille osoitetun kansalaisaloitteen, jonka mukaan Kajaaniin tulisi perustaa kunnalli nen vanhainhoitokoti. Kansalaisaloitteessa todetaan, että " Yhdis tyksemme esittää, että Kajaaniin peruste taan kun nallinen vanhain hoitokoti. Raken nuksia on jo valmiina, sillä tarvetta on. Maa kuntayhtymälle ja Kajaanin kaupungille tulisi säästöä: Veronmaksajat, vanhukset saisivat myös kohtuuhintaisia palveluja. Näin sääs tyttäisiin harrastelija hoivakoti rahastukselta. Vanhainkotiin toi voisimme suoritusportaan työntekijöitä." Tässä vastauksessa kyseistä kansalaisaloi tetta tarkastellaan vain yhden Kainuun maa kunta -kuntayhtymän tulosalueen eli van huspalvelujen näkökul masta. Sillä aloittees ta ei käy yksi selittei sesti ilmi se, mitä tarkal leen tarkoitetaan kunnallisella vanhainhoito kodilla. Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhus palvelujen tulosalue tuottaa, järjestää ja koordinoi maakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti kainuulaisille vanhuksille ja hei dän omaisilleen sosiaali- ja kansanterveys lain mukaisia kotona asu mista tukevia pal veluja, omaisja perhe hoi toa sekä ympäri vuorokautista hoivaa ja asu mispalveluja maakunnan omissa sekä yksi tyisissä hoito- ja palvelukodeissa asiakkaille tehdyn tarve arvion. Kajaanissa on tällä hetkellä tarjolla ympäri vuorokautisia hoitopaikkoja sekä julkisen et tä yksi tyisten palvelun tuottajien järjestämi nä. Palveluja järjestet täessä vanhuspalve luissa painote taan aina palvelujen laatua, olipa kyseessä oma toi minta tai ostopalve lut. Kainuun maakunta -kuntayhtymän oma na toimintana ympäri vuorokautisia hoitokoti paikkoja on tarjolla palvelu keskus Kalliossa 62 paikkaa sekä 58 -paikkainen hoitokoti Toppila. Lisäksi julki sena palvelu na tuotet tua laitoshoitoa on tar jolla 20 -paikkaisessa Tulliniemen vanhain kodissa sekä 27 -paik kaisessa Kajaanin Hoivayksikössä. Kajaa nin kaupungin Vuoli joen alueella toimivat 13 -paikkainen Em ma-koti sekä 19 -paikkainen Hoivaosasto. Tämän lisäksi yksityisillä pal ve luntuottajilla on ympäri Kajaania tarjolla ympärivuorokau tista tehostettua palveluasumista ja osan näistä paikoista vanhus palvelujen tulosalue hankkii ostopalveluna kajaanilaisille ikään ty neille. Yksityisiä hoito kotipaikkoja on; Kajaa nin Arvola-koti ry:llä, Kajaanin Palvelutalo sää tiöllä, Palvelukoti Onni Oy:llä, Marian Kartano Oy:llä, Marian Kamari Oy:llä, Syvä lammen Pal velukoti Oy:llä, Yrjö & Hanna Oy:llä ja Suvi-Tuulia Oy:llä. Yhteensä yksi tyisten palveluntuotta jien tarjoamia paikkoja Kajaanissa on tarjol la noin 200 paikkaa. Ympärivuorokautisten paikkojen määrä suh teutettuna yli 75-vuotiaiden kajaanilaisten mää rään on prosentuaa lisesti yli 10 % suh teessa ko. ikäluokkaan. Eli määrä on reilusti enemmän kuin mitä esimerkiksi vanhuspal veluja kansallisella ta solla ohjaava Sosiaali- ja terveysminis teriön ja Suomen Kuntaliiton vuonna 2008 julkai sema Ikääntyneiden pal velujen laatusuosi tus suosittaa. Joten eri tyistä akuuttia

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: tarvet ta Kajaaniin perustetta vasta kunnallisesta vanhainhoi tokodista ei vanhuspalvelujen näkökulmasta tällä het kellä ole. Huomatta va on myös se, että Kai nuun maakunta -kuntayhtymässä on aloitet tu palvelustrate gian laatiminen, joka tulee myös osaltaan linjaamaan oman toiminnan sekä ostopalve lujen suhdetta lähitulevai suudes sa. Lisäksi Kainuun maakunta -kun tayhtymässä on käynnistetty hankkeena Ikääntymispoliitti sen strategian laaja-alai nen valmistelu. Sii nä keskeisinä teemoina ovat asuminen, pal velut, liikkuminen ja hyvä elämä. Tavoitetila on asetettu vuoteen 2030 ja myös siinä asiakirjassa tullaan linjaa maan vanhusten tulevaisuuden erilaisia asumisen painopis tealueita koko Kai nuun osalta." Lisätietoja asiasta antaa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh , ja sosiaali- ja ter veysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä olevan vanhuspalvelujohtaja Eija Tolosen laatiman selvityksen vastauksena Kajaanin Kunnalliset Eläkeläiset ry:n tekemään kansalaisaloitteeseen. Kaisa Tolonen esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 10:54-10:55. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys. Hyväksyi päätösehdotuksen. Puheenjohtaja totesi, että koska pöytäkirjantarkastaja Kaisa Tolonen esteellisenä poistui asian käsittelyn ajaksi kokouksesta, niin tämä py kä lä tar kis te taan ko kouk ses sa. Pykälä 122 tarkitsettiin kokouksessa.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lautakuntatyön arviointi STLTK 123 Maakuntavaltuuston hyväksy män ja muuttaman sosiaali- ja terveystoi mialan johtosään nön 2. luvussa määritetään sosiaali- ja ter veyslautakun nasta: Johtosäännön 4 :n mukaan sosiaali- ja ter veydenhuollon lauta kunnassa on 11 maa kunta valtuuston toimikau dekseen valitse maa jäsentä ja kullakin hen kilökohtainen varajäsen. Val tuusto nimeää lautakunnan jäsenis tä yhden puheenjohta jaksi ja yhden varapu heenjohtajaksi. Lautakunnassa on yksilöhuoltojaosto, jossa on viisi lautakunnan valitsemaa jäsentä ja kulla kin henkilökohtai nen varajäsen. Jaos ton varsinaisten jäsen ten tulee olla lauta kunnan varsi naisia jäse niä; jaoston varajä senet voivat olla joko lau takunnan varsinai sia tai varajäseniä. Lauta kunta määrää jaoston jäsenistä puheenjoh tajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan ja jaoston sihteerinä toimii asianomaisen toimielimen nimeämä henki lö. Johtosäännön 5 :n mukaan lautakunnan ja jaoston kokouksissa toimii esittelijänä sosi aali- ja terveystoimen toi mialajohtaja tai hä nen määräämänsä henki lö. Johtosäännön 6 :n mukaan lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toimin nan, ta louden ja organi saation kehittämi sestä, asettaa tavoitteita, seurata ja arvioida toiminnan tu loksia sekä ohjata ja valvoa toi mialansa suunnittelua ja toteutusta. Lautakunnan tulee arvioida järjestämiensä palveluiden tehokkuutta, laatua ja vaikutta vuutta. Seurannan ja ar vioinnin perustella lautakunnan tulee järjes tää palvelut koko naisvaikutta vuudeltaan te hokkaimmalla ta valla joko omana toiminta na tai ulkopuolisil ta hankittavina pal veluina. Lautakunta toimii palveluiden määrittäjänä ja tilaajana. Lautakunnan tulee käsitellä alaistaan toi mintaa ja taloutta koskevat kuukausi- ja osavuosikat saukset ja päättää toimenpiteis tä, joihin ne antavat aihetta. Lautakunnan tulee valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon aluetta koskevat hallituk sen ja valtuuston käsiteltä väksi tulevat asiat ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, alueen kun tien, alan tutkimus- ja koulutuslaitoksen sekä muiden yhteistyöta hojen kanssa.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Johtosäännön 7 :n mukaan lautakunnan päätettäväksi muutoin määrättyjen asioiden lisäksi lautakunta rat kaisee toimialallaan seuraavat asiat: 1. toimialan palveluiden järjestämisessä noudatettavat periaatteet ja yleiset ohjeet, 2. asiat, jotka ovat tarpeen toimialan toimin nan turvaamiseksi sekä tulosten saavutta miseksi ja seuraamiseksi valtuuston hyväk symien tavoitteiden mukai sesti; 3. toimialansa talous- ja toimintasuunnitel mat sekä tulosalueiden ja -yksiköiden suun nitelmat ja tuloskertomuk set, 4. toimialaa koskevat sopimukset ja sitoumukset, 5. toimialaa koskevat maksut ja taksat, 6. toimialansa hankkeet ja hankinnat, 7. vastuualue- ja tulosyksikköjako toimialal laan. Terveysaseman perustamisesta ja lakkautta misesta päättää maakuntavaltuus to. 8. toimialaansa kuuluvien avustusten myöntäminen; 9. vahingonkorvaus silloin, kun maakunta on korvausvelvollinen lautakunnan toimi alaan kuu luvassa asiassa, 10. helpotuksen tai vapautuksen myöntämi nen toimialan viranhaltijalle tai työntekijälle velvol lisuudesta korvata maakunnalle ai heuttamansa vahinko, 11. maakunnan edustajien nimeäminen sel laisten yksityisoikeudellisten yhteisöjen,sää tiöiden tai laitosten toi mielimiin ja kokouk siin, joiden toiminta koh distuu lautakunnan alaiseen toimin taan; 12. muutoksen hakeminen tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin sekä muu pu hevallan käyttö toi mialallaan; 13. toimikuntien asettaminen toimialallaan sekä niiden määräajasta, tavoitteista ja teh tävistä päättäminen 14. muut sosiaali- ja terveydenhuollon lau takunnan toimivaltaan kuuluviksi katsottavat asiat. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnalla oli vuosina yhteensä 33 kokousta ja käsitel tyjä asioita 752. Sosiaali- ja terveyslautakuntatyön arviointi lomake pohjautuu vuoden 2008 lopussa toteutetun ensimmäisen arvioinnin ar viointilo makkeisiin. Uutena asiana pyydettiin arvioimaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimenpiteitä tasa-arvon toteutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Arviointia pyy det tiin so si aali- ja ter veys lau ta kun nan 11 jä seneltä sekä yhdeltä maa kunta halli tuk sen edusta jalta. Vas tauk sia saatiin yhteensä seitsemän (7), jo ten vas taus pro sentti oli 58,33 %. Arvioin nin tu lok sista on tehty liit teenä ole va koos te. Liite nro: 2 Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi lautakuntatyön ar vioinnin tulokset. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 2, : Sosiaali- ja terveyslautkunnan työn arviointi vuosilta

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastine Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön PSA- VI/210/ / /10/101/2011 STLTK 124 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen pyytämään selvitykseen on lähetetty seuraavan sisältöinen sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittama vastine: "Aluehallintovirasto on pyytänyt päivätyssä pyynnössä sel vitystä seuraavien asioi den toteutumisesta Kainuun maakunta -kun tayhtymän terveys keskuksessa. 1. Miten terveyskeskuksessanne seurataan vastaanottoai kojen saata vuutta? 2. Mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi hoidon tarpeessa ole valle potilaalle ei ole voitu an taa vastaanottoaikaa lääkärille? 3. Miten terveyskeskuksessanne toimitaan sellaisissa tilan teissa, joissa potilaalle ei ole antaa vastaanottoaikaa lääkärille? 4. Mihin toimenpiteisiin terveyskeskukses sanne on ryhdyt ty tilanteen korjaamiseksi ja miten toi menpiteissä on onnistettu? Vastaanottoaikojen saatavuutta seurataan hoidonsaatavuuden seurannan yhteydessä neljän kuukauden välein potilastietojärjes telmästä saatavien hoidon saatavuutta ku vaavien tilasto jen perusteella. Terveys-ase mien lähiesimiehet seuraa vat vastaanottoai kojen riittävyyttä päi vittäi sessä toiminnassa. Seurantatietojen perus teella kansanter veyslain 15b :n 2 momen tin mukainen hoi toon pääsy toteutuu Kai nuun maakunta -kuntayhtymän terveysase milla siten, että hoidontarpeenarviointi teh dään 3 vuorokau den sisällä yhteydenotosta ja potilas pää see hoitoon 3 kuukauden si sällä hoidontar peenvarioinnista. Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveys keskuslääkärivaje on ollut jo pidempään 20-30%. Päivystys ja muut lääkärityöhön liit tyvät perustehtävät mm. re septien uusinta vie suuren osan lääkäreiden päivittäisestä työ ajasta. Lääkärivajeen seu rauksena on ajoittain ajanjaksoja, jol loin po tilaalle ei voi da antaa hoidontarpeenarvi oinnin yhtey dessä kiiree töntä vastaanottoai kaa. Asiak kaalle kuitenkin kerrotaan milloin uusia vas taanottoaikoja annetaan ja mihin ajan koh taan seuraavat kiireet tömät ajat si joittuvat. Terveys-aseman lääkäritilanteen mukaan vas taanottoaikoja annetaan 2-6 vii kon ajan jaksolle. Lääkärirekrytointiin ja vastaanottotoiminnan kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huo miota terveyskeskustoi minnan vetovoimai suuden lisäämiseksi ja lääkärivajeen korjaa miseksi Kai nuussa. "Terveyskes-

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ kus-lääkä rin työn tulevaisuus Kainuussa " työryhmän esittämiä toimen pi teitä on viety käytäntöön mm. tiedekunta yhteistyön osalta. Kainuun maakunta -kun tayh tymässä kehitetään maakunnan terveyspalveluja yleislääketie teen lahjoituspro fessuurin avul la. Lääkäriti lanteen korjaami sen ohella tavoitteena on kehittää malli, jol la tuotetaan ammat tinsa osaavia ja työs sään viihtyviä yleislääkäreitä ja hoitajia Kai nuuseen. Hoidontarpeen arviointi toteutuu terveys asemilla pääsääntöisesti sairaanhoitajan tai tervey denhoitajan teke män hoidontarpeen arvioinnin yhteydessä joko ensimmäisen kontaktin yh teydessä tai viimeistään kolmen päivän sisällä potilaan yhteydenotosta. Hoi dontarpeen ar vioinnin yhteydessä hoitaja suorittaa myös mahdolli sen ajanvarauksen. Terveysasemien vastaanottotyötä kehite tään valtakunnallisen terveyshyötymallin mukaisesti. Terveyshyöty mallissa pyritään parantamaan hoidon saa tavuutta ja kohdis tumista kehittä mällä pitkäaikaispotilaiden hoitoa ja seurantaa. Ta voitteena on selkiyt tää potilaan, hoitajan ja lääkärin rooleja ja tehtäviä sekä edistää po tilaan omahoitoky kyä ja oman vastuun otta mista. Hyvässä hoitotasapainossa olevat ja oma-hoi toon ky kenevät potilaat voivat käy dä kontrolleissa harvemmin. Ta voitteena Kainuussa on ot taa käyttöön ns. moduli - mal li, joka perus tuu hoitaja - lääkärityöpari työskentelyyn ja moniamma tilliseen tii mi työhön. Hoitajien itsenäisesti hoitamien potilaiden osuus (sekä akuuttiasioissa että pitkäaikais sai rauksien hoidossa) on lisääntynyt. Hoi tajien osaamiseen kehittämi seen ja lääkäri konsul taation varmistami seen on kiinnitetty erityistä huomiota. Lää käriltä on siirretty tehtäviä hoitajille mm. nii den Marevan - lää kitystä käyttävien potilai den hoidon seuran nan kohdalta, joille Mare van- lääkitys on määritelty pitkäaikaishoidoksi. Kainuussa toimii päivystystyöryhmä, jonka tehtävänä on selkeyttää kiireellisen ja ei kii reelli sen hoidon toteutu mista. Työryhmä selvittää, miten ja missä päivystystoimintaa on järkevää toteuttaa. Järkevällä päivystys järjestelyllä turvataan potilaan tarpeen mu kainen hoito, mutta myös pystytään koh dentamaan resursseja järkevästi, kiireelliseen ja ei kiireelliseen hoi toon. Triage -luo kitus otetaan käyttöön Kai nuun terveysase milla yhteistyössä erikois sairaanhoidon ja yhteispäivystyksen kanssa kevään 2011 ai kana. Yhteinen Triage- oh jeistus on työstet ty ja henkilöstön koulutus on käynnistetty. Perusterveydenhuollon Triage - luokitukses sa määritel lään potilaan päivystyshoidon kii reellisyys kahteen luok kaan seuraavasti, kii reellinen hoito (samalle päivälle päivystys palvelua tarvitsevat poti laat) ja ei kiireellinen hoito (ns. puoli-kii reelli set päivystyspotilaat) jolloin potilaan hoito järjestetään 2-3 päivän sisällä lääkärin vas taanotolle. Edellä mainittujen kehittämistoimien tavoit teena on kohdentaa olemassa olevat lääkä rire surssit ja lääke-tie teellinen osaaminen niiden potilaiden hoi toon jotka hoidontar peen arvioin nin perus teella niitä

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: tarvitsevat ja niistä eniten hyöty vät. Lääkäreitä on rekrytoitu niin suorarekrytoin nilla erilaisissa rekrytointitapahtumissa, kuin perin teisillä lehti- ja net ti-ilmoituksilla sekä vuokrafirmojen kautta. Rekrytoinneista huolimatta lää kärivaje on edel leen Kainuussa 20-30%. Selvitys saatetaan tiedoksi Kainuun maa kunta- kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslau takun nalle " Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi annetun esittelytekstin mukaisen vastineen Pohjois-Suomen aluehallintoviras ton oi keus tur va ja lu vat -vastuualueen päivättyyn selvityspyyntöön PSAVI/210/ /2011. Hyväksyi päätösehdotuksen.

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Itä-Suomen Yliopiston ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen yhteistyösopimus STLTK 125 Sosiaali- ja terveysjohtaja on allekirjoittanut Kainuun maakunta -kuntayhtymän puolesta yhteistyösopimuksen Itä-Suomen yliopiston kanssa. Sopi mus koskee Itä-Suomen yliopiston ja Kainuun maa kunta -kuntayhty män yhdessä muodostamaa yliopiston opetussosi aalikeskusta, joka puolestaan on osa edellä mainittua Itä-Suomen yliopiston opetusso siaalikeskusten verkostoa Liitteenä olevan sopimuksen tarkoituksena on sopia yhteistyön organi soin nis ta ja yh teistyön muodoista sopijaosapuolten kesken. Liite nro: 3 Itä-Suomen yliopiston ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän muodostaman opetussosiaalikeskuksen toiminnan painopiste tulee olemaan so si aali työn koulutuksen ja tutkimuksen sekä sosiaalityön asiakastyön ja seudul lisen yhteistyön kehittämisessä. Opetussosiaalikeskus toi mii väylänä myös tulevaisuuden työntekijöiden rekrytointiin. Itä-Suomen yliopiston opetussosiaalikeskuksen toimintamuotoja ovat sosiaalityön käytännön opetus ja sosiaalityön opetuksessa tarvittavien havaintoesimerkkien analysointi, tutkimustyö ja tutkimusaineistojen hankinta, yhteisten kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen, täydennyskoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen, pitkäkestoisten koulutusprojektien ja erikoiskoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä edellä mainittuihin tehtäviin liittyvien julkaisujen tuottami nen. Sosiaalityön käytännön opetuksen osalta Itä-Suomen yliopiston ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhteistyö merkitsee työelämäyhteyksien vahvistamista ja yhteistyöverkostojen laajentamista, mutta toisaalta myös vastuista sopimista ja käytäntöjen selkeää jäsentämistä toiminnallisesti perusteltuihin rakenteisiin. Yhteistyön tarkemmasta sisällöstä ja toteutuksesta sovitaan tarvittaessa hankekohtaisesti laadittavilla yhteistyösopimuksilla. Sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoituspäivästä lähtien toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja se on irtisanottava kirjallisesti. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Itä-Suomen yliopiston ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välisen toistaiseksi voimassa olevan yhteistoimintasopimuksen. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 3, : Itä-Suomen yliopiston ja Kainuun maakunta -kunatyhtymän välinen yhteistyösopimus

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/palvelukoti Aittoranta Oy 213/22/220/2011 STLTK 126 Palvelukoti Aittoranta Oy on ilmoittanut saapuneella kirjeellä lyhytaikais hoidon ko rotetun hinnan alkaen. Yritys on Kainuun maakunta-kuntayhtymän palvelusetelijärjestelmässä ja tarjoaa lyhyt ai kaishoitoa omais hoitajan vapaapäivien ajaksi. Yritys sijaitsee Kouluntie 8, Puolanka osoitteessa. LYHYTAIKAISHOITO omaishoitajan vapaapäivän ajaksi 80 /vrk (ent. 50 /vrk) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antavat sosiaaliohjaaja Teija Sep pä lä, puh tai van huspalvelujohtaja Ei ja Tolonen, puh , tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee il moi tuksen tie doksi. Hyväksyi päätösehdotuksen.

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Palvelukoti Kanerva Oy:n ilmoitus toiminnan jakautumisesta 249/61/616/2011 STLTK 127 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Palvelukoti Kanerva Oy:n ilmoitus : "Palvelukoti Kanerva Oy on jakautunut Pal velukoti Kanerva Oy:ksi ja Kiinteistö Oy Pal velukoti Kanervaksi. Jakau tumisen yhtey dessä Palvelukoti Kanerva Oy on saanut uuden Y-tunnuk sen Olemme tiedottaneet asiasta hankintatoi mistoa, vammais, vanhus ja mie lenter veyspalveluja. Hankintatoimiston oh jeiden mukaisesti ilmoitamme Sosiaali- ja ter veys lautakunnalle jakautumisesta voi maantulon jälkeen. Palvelukoti Kanerva Oy:n toiminta ei muutu jakautumi sen joh dosta." Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Palvelukoti Kanerva Oy:n lähettämän ilmoituksen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/palvelukoti Kanerva Oy (Jämäskoti, Kanervakoti, Siikalahtikoti, Koppelokoti ja Osmonkoti) 256/61/616/2011 STLTK 128 Palvelukoti Kanerva Oy on pyytänyt Poh jois-suomen aluehallintovirastolta sosiaali palvelun lu paa seuraavasti: 1) Palvelukoti Kanerva Oy/Jämäskoti, Kuhmo: Toiminta Jämäskodissa on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua, palvelualana on tehostettu palveluasuminen ja toiminta on ympärivuorokautista. Asiakkaina ovat mielenterveyskuntoutujat ja paikkamäärä on enintään 14. Henkilöstöä yhteensä kahdeksan, joista seitsemän on sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita ja yksi muissa tehtävissä. Toimintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään vastaava sairaanhoitaja, sairaanhoitaja Anne-Mari Kanervaa. 2) Palvelukoti Kanerva Oy/Kanervakoti, Kuhmo: Toiminta Kanervakodissa on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalve lua, palvelualana on tehostettu palveluasuminen ja toiminta on ym päri vuorokautista. Asiakkaina ovat vanhukset ja asiakasmäärä on enin tään 17. Kuntoutus- ja hoivatehtävissä toimivan henkilöstön kokonaismäärä on 11, jois ta 10 on so si aali- ja ter veys alan kou lu tuk sen saa nei ta ja yksi muis sa teh tävis sä. Toi minta yksi kön vastuu hen kilöksi esitetään vastaava sairaanhoitaja, sai raan hoi taja Jaana Sie västä. 3) Palvelukoti Kanerva Oy/Siikalahtikoti, Kuhmo: Toiminta Siikalahtikodissa on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalve lua, palvelualana on tehostettu palveluasuminen ja toiminta on ym päri vuorokautista. Asiakkaina ovat muut vammaisryhmät ja paikka määrä on enin tään 14. Henkilöstöä yhteensä kahdeksan, jotka kaikki ovat sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita. Toi min tayksikön vastuuhenkilöksi esitetään vas taava sai raan hoitaja, ter veydenhoitaja (AMK) Riitta Junkkarista. 4 Palvelukoti Kanerva Oy/Koppelokoti, Kuhmo: Toiminta Koppelokodissa on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalve lua, pal velualana on tehostettu palveluasuminen ja toiminta on ym päri vuo rokautista. Asiakkaina ovat mielenterveyskuntoutujat ja paik ka määrä on 12. Henkilöstöä yhteensä neljä so si aali- ja terveysalan koulutuk sen saanutta henkilöä. Toi min ta yksi kön vas tuuhenki löksi esitetään vas taava sai raan hoitaja, sairaanhoitaja Päivi Huotaria. 5) Palvelukoti Kanerva Oy/Osmonkoti, Kajaani: Toiminta Osmonkodissa on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalve lua, palvelualana on tehostettu palveluasuminen ja toiminta on

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ ym päri vuorokautista. Asiakkaina ovat mielenterveyskuntoutujat ja lukumäärä on enin tään 16. Henkilöstöä yhteensä kuusi, jot ka kaik ki ovat so siaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita. Toi min ta yksi kön vas tuu henki löksi esitetään vas taava sai raan hoitaja, sairaanhoitaja (AMK) Sirpa Happoa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut yksityisen sosiaali palvelun aloittamiseen luvat seuraavasti: 1) Palvelukoti Kanerva Oy/Jämäskoti, Kuhmo: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen PSA VI /So-17ml ja PSAVI/517/ /2011 mukaan aluehallintovirasto myöntää palvelujen tuottajalle Palvelukoti Kanerva Oy:lle luvan sosiaalipalvelujen antamiseen seuraavasti: Toiminta Jämäskodissa on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua, palvelualana on tehostettu palveluasuminen ja toiminta on ympärivuorokautista. Asiakkaina ovat mielenterveyskuntoutujat ja paikkamäärä on enintään 14. Henkilökunnan kokonaismäärä on vähintään seitsemän sosiaali- ja terveys alan kou lu tuk sen saanutta työntekijää. 2) Palvelukoti Kanerva Oy/Kanervakoti, Kuhmo: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen PSAVI /So-17ml ja PSAVI/516/ /2011 mukaan aluehallintovirasto myöntää palvelujen tuottajalle Palvelukoti Kanerva Oy:lle luvan sosiaalipalvelujen antamiseen seuraavasti: Toiminta Kanervakodissa on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalve lua, palvelualana on tehostettu palveluasuminen ja toiminta on ym päri vuorokautista. Asiakkaina ovat vanhusasukkaat ja asiakasmää rä on enin tään 17. Henkilöstömitoitus on vähintään 0.65 hoivatyöntekijää asukasta kohti. Henkilöstön ko ko nais määrä on 12, jois ta 11 toimii hoiva- ja kuntoutustehtävissä. Kymmenellä työntekijällä on so si aali- ja ter veys alan tutkinto, näistä yhdellä on opisto/amk-tutkinto. 3) Palvelukoti Kanerva Oy/Siikalahtikoti, Kuhmo: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen PSAVI /So-17ml ja PSAVI/38/ /2011 mukaan alue hallintovirasto myöntää palvelujen tuottajalle Palvelukoti Kanerva Oy:lle luvan sosiaalipalvelujen antamiseen seuraavasti: Toiminta Siikalahtikodissa on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalve lua, palvelualana on tehostettu palveluasuminen ja toiminta on ym päri vuorokautista. Asiakkaina ovat muihin vammaisryhmiin kuuluvat asukkaat, asiakasmäärä on enintään 14. Hen ki lös töä hoito- ja kuntoutustehtävissä on kah dek san, jot ka kaik ki ovat sosi aa li- ja terveys alan kou lu tuksen saa neita. Myös ammatillisen henkilöstön sijaisuuksien hoidossa tulee huomioida, että koulutus vastaa lupapäätöksessä vahvistettua koulutusta. 4 Palvelukoti Kanerva Oy/Koppelokoti, Kuhmo: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen PSAVI /So-17ml ja PSAVI/540/ /2011 mukaan

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: aluehallintovirasto myöntää palvelujen tuottajalle Palvelukoti Kanerva Oy:lle luvan sosiaalipalvelujen antamiseen seuraavasti: Toiminta Koppelokodissa on sosiaalihuoltolain mukaista palveluasumista, pal velualana on tehostettu palveluasuminen ja toiminta on ym päri vuo rokautista. Asiakkaina ovat mielenterveyskuntoutujat ja asiakasmäärä on enintään 12. Henkilöstöä yhteensä neljä so si aalija ter veys alan koulutuk sen saanutta henkilöä. 5) Palvelukoti Kanerva Oy/Osmonkoti, Kajaani: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen PSAVI /So-17ml ja PSAVI/541/ /2011 mukaan aluehallintovirasto myöntää palvelujen tuottajalle Palvelukoti Kanerva Oy:lle luvan sosiaalipalvelujen antamiseen seuraavasti: Toiminta Osmonkodissa on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalve lua, palvelualana on tehostettu palveluasuminen ja toiminta on ym päri vuorokautista. Asiakkaina ovat mielenterveyskuntoutujat ja asiakasmäärä on enin tään 16. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen henkilöstön määrä on vähintään kuusi työntekijää Osmonkotiin tulee asukkaille taata yöaikainen turvahälytys tai muu turvajärjestely ja tarvittaessa turvata yöaikainen palvelujen saanti. Toimintayksiköiden palvelujen tulee palveluja annettaessa täyttää yk sityisen sosi aalipalvelujen valvonnasta annetun lain vaatimukset. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on saatava aluehallintoviraston lupa. Vas tuuhenkilöiden muuttumisesta on ilmoitettava aluehallintoviras tolle. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti aluehallin tovi rastolle. Palvelujen tuottajan on vuosittain annettava kertomus toi minnastaan aluehallintovirastolle. Luvat on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökset, joilla se on myöntänyt luvat Palvelukoti Kanerva Oy:lle sosiaalipalvelujen antamiseen seuraavissa toimintayksiköissä: Jämäskoti, Kanervakoti, Siikalahtikoti ja Koppelokoti Kuhmossa sekä Osmonkoti Kajaanissa. Hyväksyi päätösehdotuksen.

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/palvelukoti Kanerva Oy (Tipaskoti) 328/61/616/2011 STLTK 129 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Palvelukoti Kanerva Oy on pyytänyt Poh jois-suomen aluehallintovirastolta lupaa yk sityisen sosiaalipalvelutoi minnan aloittamiseen. Palvelukoti Kanerva Oy/Tipaskoti, Sotkamo on pyytänyt yksityisen so si aa li pal ve lun lu van muuttamista seuraavasti: Toiminta on sosiaali huol to lain mu kais ta asumispalvelua, palvelualana on tehostettu palvelu asumi nen ja toiminta on ympärivuorokautista. Asiakkaina ovat van hukset ja paikkamäärä on 12. Henkilöstömitoitus on sosiaali- ja ter veysalan koulutuksen saaneita työntekijöitä 0.67 henkilöä asukasta kohti. Toi mintayksikön vastuuhenkilöksi esitetään vastaava sairaan hoitaja, sairaanhoitaja (AMK) Eija Hakamäkeä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä PSAVI /So-17ml ja PSAVI/521/ /2011 korvannut päivätyn aluehallintoviraston tekemän samannumeroisen lupapäätöksen. Päätöksellään aluehallintovirasto myöntää palvelujen tuottajalle Palvelukoti Kanerva Oy:lle luvan sosiaalipalvelujen antamiseen seuraavasti: Toiminta Tipaskodissa on sosiaali huol to lain mu kais ta asumispalvelua, palvelualana on tehostettu pal velu asumi nen ja toiminta on ympärivuorokautista. Asiakkaina ovat vanhusasiakkaat ja paikkamäärä on enintään 12 asukaspaikkaa. Sosiaali- ja ter veysalan koulutuksen saaneen henkilöstön mitoitus on vähintään 0,67 työntekijää asu kas ta kohti. Yksikön kahden hengen huoneita tulee käyttää pariskuntien tai muuten yhteistä asumista toivovien asumiseen sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen 2008:3 linjauksen mukaisesti, jolloin tulee huomioida valtakunnallisen linjauk sen mukainen huonekoko 20 m 2. Toimintayksikön ja palvelujen tulee palveluja annettaessa täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain vaatimukset. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on saatava aluehallintoviraston lupa. Vastuuhenkilön muuttumisesta on ilmoitettava aluehallintovirastolle. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle. Palvelujen tuottajan on vuosittain annettava kertomus toiminnastaan aluehallintovirastolle. Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse

31 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen PSA- VI /So-17ml ja PSA VI/521/ /2011, jolla se on myöntänyt palvelujen Palvelukoti Kanerva Oy/Tipaskodille luvan sosi aali pal velujen antamiseen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

32 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/betanian lastenkodin säätiö 1066/61/616/2007 STLTK 130 Betanian lastenkodin säätiö on pyytänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta yksityisen sosiaalipalvelun luvan muuttamista. Muutosta on pyydetty seuraavasti: Toiminta Betanian lastenkodin säätiön Päivänsäde-yksikössä on lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa, palvelualana on lastensuojelulain mukainen ympärivuorokautinen laitoshoito. Asiakkaina ovat lapset/nuoret ja asiakasmäärä on enintään seitsemän (7). Henkilökunnan määrä on seitsemän (7) hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanutta työntekijää. Palvelujen tuottajana on Betanian lastenkodin säätiö, Suomussalmella. Palveluja tuottavana toimintayksikkönä on Päivänsäde, Suomussalmella. Esitetty toiminnan aloituspäivä on Luvanvarai nen pal veluala on ympärivuorokautinen laitoshoito ja hoitopaikkoja on seit semän (7) lapsille/nuorille. Toimintayksikön vastuuhenkilönä toi mii Ahti Veteläinen. Yksikön henkilökuntamäärä on yhteensä seit se män, joista kuusi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen. Koko henki löstö on hoito-, kuntoutus- ja kasvatustehtävissä ja heillä on sosiaali- tai ter veysalan koulutus antamallaan päätöksellä numerot PSA- VI /So-17ml ja PSAVI/482/ /2011 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt palveluntuottajalle Betanian lastenkodin säätiölle luvan sosiaalipalvelujen antamiseen alkaen seuraavasti: Toiminta Päivänsäde-yksikössä on lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa, palvelualana on ympärivuorokautinen laitoshoito, asiakkaina ovat lapset/nuoret ja paikkamäärä on enintään seitsemän (7). Henkilökunnan lukumäärä on vähintään seitsemän (7) sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanutta työntekijää. Hakijan on toimitettava aluehallintovirastolle mennessä Päivänsäde -yksikön henkilöstöluettelo koulutustietoineen. Päivänsäde yksikössä tulee olla nimettynä oma, lastensuojelutyöhön perehtynyt henkilöstö. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on saatava aluehallintoviraston lupa. Toiminnan olennaisia muutoksia ovat muun muassa uusien toimitilojen käyttöönotto sekä hoitopaikkojen ja palveluiden kohderyhmien muutokset. Vastuuhenkilön muuttumisesta on ilmoitettava aluehallintovirastolle. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle. Palvelujen tuottajan on vuosittain annettava kertomus toiminnastaan aluehallintovirastolle. Muutoslupa on merkitty palvelujen antajien rekisteriin.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Liite 6, 15, 15.11.2004 Kainuun maakuntavaltuusto SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1. luku Toimiala ja organisaatio 1 Toiminta-ajatus 2 Tulosalueet Sosiaali- ja terveystoimen toimiala vastaa maakunnan

Lisätiedot

Coronaria Hoitoketju Oy

Coronaria Hoitoketju Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 26.05.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 185 16.06.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 219 08.09.2010 Coronaria Hoitoketju Oy STLTK 155 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Sosiaali- ja terveyslautakunta 342 26.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 404 30.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 275 29.08.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset 459/66/2012, 520/66/2012, 53/61/616/2011, 589/61/2012, 52/61/616/2011 STLTK 275 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 Hallitus 53 25.03.2015 Ilmoitusasiat 457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 H 53 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Saattohoito

Valtuustoaloite: Saattohoito Maakuntavaltuusto 98 07.09.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 34 10.02.2010 Maakuntahallitus I 49 22.02.2010 Maakuntavaltuusto 20 29.03.2010 Valtuustoaloite: Saattohoito 757/18/180/2009 MV 98 STLTK 34

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 350 21.11.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö ja Hanna Oy 822/61/616/2012 STLTK 350 Yrjö ja Hanna Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 37 18.01.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy 3/61/616/2012 STLTK 37 Mehiläinen Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Yhteistyötoimikunta 16.06.2009 AIKA 16.06.2009 Klo 09:00-11:30 PAIKKA Kauppakatu 1, 4. krs, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 Hallitus 75 22.04.2015 Ilmoitusasiat 257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 H 75 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot