Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamisesta"

Transkriptio

1 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa. Esitysluonnoksessa ehdotetaan selkeytettäväksi työttömyysturvalain säännöksiä, jotka koskevat työnhakijan yritystoiminnan ja opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta erityisesti niiden lopettamistilanteissa. Lisäksi luonnoksessa esitetään, että alle 25- vuotiaiden ammatillista koulutusta vailla olevien nuorten olisi työmarkkinatukioikeuden työttömyysajallaan säilyttääkseen haettava tutkintoon johtavaan ammatillisia valmiuksia antavaan koulukseen ainoastaan kevään haussa. Edelleen työnhakijalta evättäisiin oikeus työttömyysetuuteen, mikäli hän olisi poissa työllistymistä edistävästä palvelusta ilman pätevää syytä. Luonnoksessa ehdotetaan myös niin sanotusta ryhmälomautusmenettelystä luopumista. Määräaikaisesti lomautetuille voitaisiin maksaa työttömyysetuutta kahdeksan kalenteriviikon ajan ilman heidän rekisteröitymistään työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muita pienempiä muutoksia työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin, vuorotteluvapaalakiin, kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin ja toimeentulotuesta annettuun lakiin. Yrittäjät Yleistä Suomen Yrittäjät on osallistunut työ- ja elinkeinoministeriön keväällä 2011 asettamaan työryhmään, jonka esitysten pohjalta esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia yrittäjän työttömyysturvan työvoimapoliittisiin edellytyksiin. Esitysluonnoksessa säilytetään Suomen työmarkkinoiden nykyinen yrittäjätyön ja palkkatyön välinen raja. Tämä on perusteltua. Yrittäjyyteen kuuluu yrittämisen riski sekä valitsemisen vapaus ja näin tulee olla jatkossakin. Sen sijaan sosiaaliturvaa tulee kehittää niin, että siirtymät palkansaajasta yrittäjäksi tai toisin päin eivät aiheuta turvan menettämistä. Lähtökohtana toki edelleen tulee olla, ettei työttömyysetuudella tueta yritystoimintaan liittyvää taloudellista riskiä.

2 2 (6) Suomen Yrittäjät pitää työnhakijan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta tärkeänä, että yritystoiminnan ja oman työn vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta koskevat säännökset koottaisiin esitysluonnoksen mukaisesti työttömyysturvalakiin eikä niistä säädettäisi enää asetuksen tasolla. Nähdäksemme säännösten ehdotettu uusi systematiikka selkeyttää ja yksinkertaistaa lain soveltamista. Kannatamme myös esityksen tavoitetta poistaa työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä sellaiset, joilla ei ole vaikutusta henkilön mahdollisuuksiin ottaa vastaan kokoaikatyötä tai osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Yhdymme luonnoksessa esitettyyn ajatukseen siitä, että työttömyysetuuden työvoimapoliittisten edellytysten arvioinnissa tulee olla kyse siitä, onko henkilö työtön. Esimerkiksi yritystoiminnasta saatavilla tuloilla tai niiden puuttumisella ei pidä olla merkitystä arvioitaessa työllistyykö henkilö yritystoiminnassaan pää- vai sivutoimisesti. Sivutoiminen yrittäjyys Suomen Yrittäjät kannattaa sivutoimisen yrittäjyyden määritelmän selkeyttämistä esitysluonnoksessa ehdotetulla tavalla. Pidämme myös perusteltuna esitettyä muutosta, että henkilö voisi osoittaa yritystoiminnan sivutoimiseksi tekemällä toiminnan rinnalla yritystoimintaan liittymätöntä palkkatyötä, jolla täyttäisi palkansaajan työssäoloehdon. Katsomme kuitenkin, että työ- ja elinkeinotoimistoja on syytä edelleen ohjeistaa siitä, että yritystoiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi myös toiminnan vähäisyydestä kertovalla muulla selvityksellä. Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä Katsomme, ettei erilaisia työnteon muotoja tule asettaa työttömyysturvajärjestelmässä perusteettomasti eri asemaan. Nykysäännösten mukaan henkilön tehtyä työn työsuhteessa tai toimeksiantosuhteessa (perustamatta yritystä), pääsee hän työttömyysturvalle muiden edellytysten täyttyessä heti työ- tai toimeksiantosuhteen päättyessä. Yksinyrittäjiltä sen sijaan edellytetään nykyisin lähtökohtaisesti koko yritystoiminnan lopettamista tai keskeyttämistä vähintään neljäksi kuukaudeksi, jotta he voisivat päästä työttömyysetuudelle, jollei heitä katsota palkansaajaan rinnastettavaksi yrittäjäksi. Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmä on nähdäksemme nykyisin varsin tiukka eikä sitä käytännössä sovelleta kovinkaan usein. Pidämme esitysluonnoksessa ehdotettuja palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmän laajennuksia perusteltuina ja oikeansuuntaisina. Useamman kuin yhden toimeksiantajan salliminen mahdollistaa oman osaamisen hyödyntämisen myös yrittäjänä ilman, että riskeeraa toimeentulon saamisen aikoina, jolloin toimeksiantosuhteita ei ole tai niiden määrä laskee. Tämä asettaa yksinyrittäjän tasavertaisempaan asemaan työsuhteessa tai toimeksiantosuhteessa osaamistaan tarjoavien kanssa.

3 3 (6) Muutoksella parannettaisiin näin olennaisella tavalla freelancereiden ja muiden vastaavien yksinyrittäjien tilannetta. Esitysluonnoksen perusteluissa todetaan, ettei palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän osalta enää edellytettäisi sen selvittämistä, onko henkilö ollut toimeksiantajan johdon ja valvonnan alainen. Kyseisen edellytyksen selvittäminen on ollut haastavaa työ- ja elinkeinotoimistoille ja siitä luopumista voidaan pitää perusteltuna. Luonnoksen lakitekstiosiossa edellytetään kuitenkin palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän tekevän työsuorituksensa toimeksiantajan määräämällä tavalla. Esitysluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa tämän osalta todetaan, että toimeksiantaja viime kädessä päättää palkansaajaan rinnastettavan henkilön työsuorituksesta ja sen tekemisen ajankohdasta. Nähdäksemme tältä osin luonnosesitys ei muuta nykyistä sääntelyä mitenkään. Katsomme, että kyseinen kohta olisi syytä poistaa lakitekstissä, koska se vaikeuttaa olennaisesti lainkohdan soveltamista työ- ja elinkeinotoimistoissa. Vähintään kyseisen säännöksen soveltaminen, mikäli se tällaisenaan lakitekstiksi kirjataan, tarvitsee tuekseen ohjeistusta siitä, ettei tarkoitus ole säilyttää nykyistä johdon ja valvonnan alainen edellytystä. Muuten palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmä jää hyvästä yrityksestä huolimatta yhtä kuolleeksi kirjaimeksi, kuin mitä se on tähänkin saakka ollut. Mikäli esitysluonnoksesta nykyisessä muodossaan tulee velvoittavaa lainsäädäntöä, on palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmän soveltamista myös syytä seurata tarkasti. Kausiluontoinen yritystoiminta Suomen Yrittäjät kannattaa luonnoksen esitystä siitä, että kausiluontoisen yritystoiminnan arviointiin ei enää vaikuttaisi yritystoiminnasta saatavat tulot. Ehdotus on tältä osin linjassa edellä esitetyn periaatteen kanssa, että työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisia edellytyksiä arvioitaessa tulee antaa merkitystä ainoastaan sille, pystyykö henkilö ottamaan kokoaikatyötä vastaan tai osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin. Pääasiassa kausiluontoiseen yritystoimintaan liittyen annetut epäävät lausunnot ovat perustuneet siihen, ettei yritystoimintaa ole voitu pitää kausiluonteisena luonnonolosuhteista johtuen. Keskeyttämiskäsitteestä luopuminen ja yritystoiminnan lopettaminen Esitystä yritystoiminnan keskeyttämisen käsitteestä luopumisesta pidämme erittäin positiivisena. Tähän asti yrittäjän on ollut järjestelmän monimutkaisuuden vuoksi vaikea päästä työttömyysturvan piiriin muissa kuin konkurssi- ja selvitystilatilanteissa (pl. osakeyhtiöt), vaikka yrityksen toiminta tosiasiallisesti olisikin päättynyt. Esitysluonnoksen mukaan jatkossa riittäisi, että yrityksen tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on lopetettu, ja yrittäjä on tehnyt siitä lopettamisilmoituksen ennakkoperintä-, ja työnantajarekistereihin sekä lopettamisilmoituksen tai ilmoituksen toiminnan keskeyttämisestä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Käytännössä yrittäjä pääsisi nykylain mukaisissa keskeytystilanteissa

4 4 (6) suoraan työttömyysturvalle ilman erillistä odotusaikaa. Näin yrittäjällä säilyisi myös paremmin mahdollisuus aloittaa yritystoiminta uudelleen tilanteen sen salliessa, koska kaupparekisteristä poistoa ei enää edellytettäisi. Säännöksen yhdenmukaisen soveltamisen vuoksi on perusteltua esitysluonnoksen mukaisesti muuttaa myös yritystoiminnan aloittamista koskevaa säännöstä siten, että yritystoiminta katsotaan aloitetuksi tuotannollisen tai taloudellisen toiminnan aloittamisesta ja viimeistään silloin, kun yritys merkitään epr-, alv- tai verohallinnon työnantajarekisteriin. Nykysäännösten mukaan osa yrityksen lopettamistoimia on myyntivoittolaskelman jättäminen. Säännöstä on sovellettu työ- ja elinkeinotoimistoissa eri tavoin sen suhteen katsotaanko yritystoiminta lopetetuksi laskelman jättämisen hetkellä vai jo aiemmasta ajankohdasta, kun muut lopettamistoimet on suoritettu. Nähdäksemme laskelman jättämisellä ei pitäisi olla merkitystä työttömyysetuuden työvoimapoliittisen edellytyksenä, vaan sillä on merkitystä enemmänkin etuuden maksajataholle. Näin ollen kannatamme varauksetta luonnoksessa esitettyä myyntivoittolaskelman jättämisestä luopumista etuuden saamisen työvoimapoliittisena edellytyksenä. Selkeyden vuoksi ja yritystoiminnan jatkamisen edellytysten säilyttämiseksi samassa yhteydessä on perusteltua luopua myös myyntivoittolaskelman jättämiselle nykylainsäädännön mukaan vaihtoehtoisesta yrityksen vaihto- ja käyttöomaisuudesta luopumisesta. Suomen Yrittäjät pitää yritystoiminnan lopettamiseen liittyviä luonnoksen muutosesityksiä erinomaisen tärkeinä ja perusteltuina. Yritystoiminnan helpompi uudelleen aloittaminen ja yritystoiminnan lopettavien henkilöiden aikaisempi työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden piiriin pääseminen nopeuttanevat merkittävästi heidän työllistymistään. Perheenjäsentä koskeva sääntely Yrittäjät palkkaavat yleensä ensimmäisiksi työntekijöikseen perheenjäseniään ja muita läheisiään. Usein nämä perheenjäsenet työllistyvät yrityksessä täysin työntekijän asemassa ja heistä maksetaan palkansaajan eläke- ja muut vakuutusmaksut. Lähes aina he myös itse kokevat olevansa työntekijöitä, koska heillä ole minkäänlaista päätäntävaltaa yrityksen toimintaan. Osaa heistä pidetään kuitenkin työttömyysturvassa yrittäjänä ja heidän työttömyysturvan saamisen edellytykset ovat samat kuin varsinaisella yrittäjällä. Asia selviää ko. henkilöille yleensä vasta silloin, kun heillä olisi tarvetta työttömyysturvaetuuksille ja etuus evätään heiltä yrittäjyyden vuoksi. Tämä saattaa merkitä perheenjäsenille suurenkin sosiaaliturvariskin ottamista ilman, että he edes ovat tietoisia asiasta.

5 5 (6) Yritystoiminnassa työllistyneen perheenjäsenen osalta on joissain poikkeustilanteissa jo nykysäännösten puitteissa todettu kohtuuttomaksi edellyttää koko yritystoiminnan lopettamista, jotta perheenjäsen pääsisi työttömyysetuuksien piiriin. Näiden poikkeustilanteiden osalta nykyisen soveltamiskäytännön lisäämistä työttömyysturvalain säännöksiin pidämme perusteltuna. Perheenjäsenillä ei kuitenkaan ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos heidän työnsä päättyy tilapäisesti yrityksen lomauttaessa työntekijöitään tai kun palkanmaksu muuten tilapäisesti keskeytyy työsopimuslain 2 luvun 12 :n a momentissa mainitusta syystä. Näin he ovat täysin eri asemassa kuin yrityksen mahdolliset muut työntekijät ja kaikki muut palkansaajat. Esitysluonnoksessa esitetään, että työttömyysturvalaissa yrittäjäksi katsottava yrittäjän perheenjäsen voisi päästä työttömyysetuudelle lomautustilanteessa silloin, kun yrityksestä olisi lomautettu myös muita työntekijöitä, jotka eivät ole yrittäjän perheenjäseniä. Sama koskisi työsopimuslain mukaisia palkanmaksun keskeytystilanteita. Yrittäjän perheenjäsenen osalta edellytettäisiin kuitenkin lomautuksen kokoaikaisuutta eli vähintään yhden kalenteriviikon kestoa. Suomen Yrittäjät teki kesällä 2012 jäsenistönsä keskuudessa tutkimuksen, jossa kysyttiin myös yrittäjien perheenjäsenten työllistymisestä yrityksessä. Tutkimukseen vastanneista 1039 henkilöstä 916 ilmoitti yrityksessään olevan tällä hetkellä palkattua henkilöstöä YEL-vakuutettujen yrittäjien lisäksi. Em. työllistävistä yrityksistä 31 kpl (n. 3,4 %) ilmoitti työllistävänsä ainoastaan yrittäjien perheenjäseniä ja 378 kpl (n. 41,3 %) sekä yrittäjien perheenjäseniä että ulkopuolisia. Yrityksistä, joissa työskenteli sekä yrittäjän perheenjäseniä että ulkopuolisia, 192 yrityksen (n. 50,8 %) osalta kyselyyn vastaaja ilmoitti, että ainakin joku yrityksessä työskentelevistä perheenjäsenistä asuu varsinaisen yrittäjän kanssa samassa taloudessa. Edellä esitetystä voidaan laskea, että tutkimuksen mukaan Suomen Yrittäjien jäsenistön keskuudessa n. 21 %:ssa yrityksistä työskentelee työsuhteessa sekä ulkopuolisia että yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvia yrittäjän perheenjäseniä. Perheenjäseniä koskevat esitysluonnoksen muutokset tulevat mahdollisesti koskemaan siten lukumäärällisesti varsin merkittävää joukkoa. Pidämme luonnoksessa esitettyjä yrittäjän perheenjäsentä koskevia uudistuksia perusteltuina ja oikeasuuntaisina. Yrittäjän lomautetut perheenjäsenet olisivat kuitenkin edelleen epätasa-arvoisessa asemassa yrityksen muihin työntekijöihin, koska heidän lomautuksensa edellytettäisiin olevan kokoaikainen, jotta heille voitaisiin maksaa työttömyysetuutta. Tätä ehtoa emme pidä perusteltuna ja katsomme, että se on syytä luonnoksesta poistaa. Lisäksi edelleen ilman helpotusta jäävät lomautettavat perheenjäsenet, jotka työskentelevät työntekijäasemassa yrityksissä, joissa työskentelee ainoastaan yrittäjäperhettä. Jatkossa tulisikin harkita lainsäädännön edelleen kehittämistä tältä osin.

6 6 (6) Lomautusta koskevat ehdotukset Lomautusta koskevien ehdotusten osalta esitysluonnoksessa on ristiriitaisuutta. Kohdassa Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset esitetään nähdäksemme, että kaikille lomautetuille voitaisiin maksaa työttömyysetuutta enintään 14 kalenteriviikon ajan ilman, että heiltä edellytettäisiin ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Yksityiskohtaisissa perusteluissa ja luonnoksen liitteenä olevissa lakipykäläehdotuksessa puolestaan esitetään nähdäksemme että määräaikaisesti lomautetuille voitaisiin maksaa työttömyysetuutta enintään kahdeksan viikon ajan, ilman että heiltä edellytettäisiin ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi. Suomen Yrittäjät ei pidä perusteltuna luonnoksen esitystä siitä, että kaikille lomautetuille voitaisiin maksaa työttömyysetuutta ilman, että heiltä edellytettäisiin rekisteröitymistä työttömäksi työnhakijaksi. Toistaiseksi lomautettujen henkilöiden osalta on erittäin tärkeää päästä mahdollisimman pian työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden piiriin, jotta heidän tulevaa työllistymistään kyetään helpottamaan. Toisaalta lyhyiden määräaikaisten lomautusten osalta henkilöillä ei yleensä vastaavaa tarvetta ole. Pidämmekin luonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa ja lakitekstiosiossa esitettyä muutosta perusteltuna. Muut esitetyt muutokset Muiden luonnosesityksessä ehdotettujen muutosten osalta toteamme, että kannatamme niitä luonnoksesta ilmenevin perustein. Ystävällisin terveisin Suomen Yrittäjät ry Harri Hellstén lainopillinen asiamies

HE 94/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyysturvalakia.

HE 94/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyysturvalakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien

Lisätiedot

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut 6 2012 Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut Löydä oma unelmasi www.yritysporssi.fi yrityksen myyjän ja ostajan kohtaamispaikka Yrityspörssi on maan

Lisätiedot

kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun 2 4 ja 10 luvun 2 :n 4 momentti,

kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun 2 4 ja 10 luvun 2 :n 4 momentti, Finlex Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2012 1001/2012 1001/2012 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Ohje TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE TE-TOIMISTON TEHTÄVISTÄ TYÖTTÖMYYSTURVAJÄRJESTELMÄN TOIMEENPANOSSA

Lisätiedot

Työttömän työnhakijan perustoimeentulo työttömyyden aikana turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella.

Työttömän työnhakijan perustoimeentulo työttömyyden aikana turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. 1 of 62 21/03/2011 14:19 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2002» 30.12.2002/1290 30.12.2002/1290 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työttömyysturvalaki

Lisätiedot

I OSA YHTEISET SÄÄNNÖKSET

I OSA YHTEISET SÄÄNNÖKSET Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20021290. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2014 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013. Sisältää liittymislomakkeen

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013. Sisältää liittymislomakkeen YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013 Sisältää liittymislomakkeen 2. AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2013 JÄSENMAKSU: 1,9 % 5.800 /v ylittävästä työtulon osasta 25.000 /v työtuloon saakka

Lisätiedot

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan -kassa www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2015 Yrittäjäjärjestön jäsenyys ei vielä takaa yrittäjälle ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Siihen tarvitaan

Lisätiedot

Yrittäjän sosiaaliturvakysely

Yrittäjän sosiaaliturvakysely Yrittäjän sosiaaliturvakysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA YRITTÄJÄN SOSIAALITURVA -KYSELY ESIPUHE Yrittäjyyteen kuuluu yrittämisen riski ja valitsemisen vapaus. Yrittäjiin ei tästä syystä tule soveltaa työsuhdetta

Lisätiedot

Vuorotteluvapaalain soveltamisohje

Vuorotteluvapaalain soveltamisohje Vuorotteluvapaalain soveltamisohje Vuorotteluvapaalain (1305/2002) soveltamisohje Vuorotteluvapaalaki (1305/2002) tuli voimaan 1.1.2003 ja sen voimassaolon oli tarkoitus päättyä 31.12.2007. Vuorotteluvapaalain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstörahastolakia yritystoiminnan kansainvälistymisen

Lisätiedot

Hyvinvoiva Suomi 2011. Yksinyrittäjäohjelma

Hyvinvoiva Suomi 2011. Yksinyrittäjäohjelma liittyy Suomen Yrittäjien Hyvinvoiva Suomi 2011 -tavoiteohjelmaan. SISÄLTÖ YKSINYRITTÄJÄ SUOMESSA... 2 I YksinyrittäjäN sosiaaliturva... 4 1. Työttömyys... 5 2. Vanhemmuus... 6 3. Koulutusjärjestelmä...

Lisätiedot

Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien työnjako

Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien työnjako 14.11.2014 TEM/1165/00.04.03/2013 (TEM036:01/2011) Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien työnjako Työryhmämuistion tiivistelmä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS-

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot Työvoiman palvelukeskukset OHJE 21.12.2010 TEM/3366/00.03.01.02/2010 TYÖNHAKIJAN PALVELUPROSESSI Tämä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia,

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia,

Lisätiedot

Luovilla aloilla työskentelevien

Luovilla aloilla työskentelevien Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:34 Luovilla aloilla työskentelevien JA MUIDEN ITSENSÄ TYÖLLISTÄVIEN SOSIAALITURVATYÖRYHMÄN RAPORTTI Helsinki 2013 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali-

Lisätiedot

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Työttömyysturvaopas Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Sisällys Johdanto 4 I Työttömyyskassan jäsenyys

Lisätiedot

TEM-analyyseja 31/2011

TEM-analyyseja 31/2011 TEM-analyyseja 31/2011 TYÖTTÖMYYSTURVAN MENETTÄMINEN TYÖVOIMAPOLIITTISESTI MOITITTAVAN MENETTELYN TAKIA Inka Douglas Päivi Kerminen Timo Meling Jari Peura ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-519-6 TYÖTTÖMYYSTURVAN

Lisätiedot

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 3 :n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n, työntekijäin eläkelain 19 d :n ja merimieseläkelain 63

Lisätiedot

Työttömyysturva monimuotoistuvissa työntekomalleissa

Työttömyysturva monimuotoistuvissa työntekomalleissa Työttömyysturva monimuotoistuvissa työntekomalleissa Elina Saari Pro gradu Ohjaaja: Pentti Arajärvi Työ- ja sosiaalioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto 19.3.2014 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

HE 161/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. henkilöä kohti.

HE 161/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. henkilöä kohti. Hallituksen esitys Eduskunnalle työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapalvelulakia, työttömyysturvalakia,

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2009

Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 SISÄLLYSLUETTTELO Päivärahan hakeminen Työssäoloehto Päivärahaoikeuden esteet Päivärahan suuruus Päivärahan kesto Oikeus soviteltuun päivärahaan Yrittäjien työttömyysturvasta

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot