LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "34 10.04.2015 LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA"

Transkriptio

1 Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA TUKI 34 Hankinnan tarve ja kohde HUS-Servisin tekstinkäsittely purkaa HUS:n potilaiden hoitoon liittyvät suomen- ja ruotsinkieliset sanelut. Sanelut puretaan kiireellisyysluokittain (pika, kiire, normaali). Lisäksi kirjoitetaan muita erikseen sovittuja asiakirjoja. Tekstinkäsittelijöitä on HUS:s sa 320 ja vuositasolla tekstejä puretaan lähes kaksi miljoona kappaletta. Vuonna 2014 omana työnä purettiin 94 % koko HUS:n saneluvolyymista. Loput 6 % hankittiin ostopalveluna liittyen aikaisempaan purkupalvelusopimukseen, joka päättyi vuoden 2014 lopussa. Sanelujen purkupalvelujen hankinta käsiteltiin ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen lii kelaitosten johtokunnassa (EUSAIR 65). Kysynnän muutosten hallitse miseksi, ruuhkahuippujen tasaamiseksi ja riskien hallitsemiseksi op timaalisesti palve lutuotannossa tarvitaan oman tuotannon ohella vaihtoeh toisia tuotantomuotoja, kuten vuokratyötä ja ostettua sanelunpurkupalvelua. Kilpailutus tehdään määräajoin ja tar koitus on saada mahdollisimman toimi va ja HUS:ia palveleva ratkaisu. Johtokunta merkitsi sanelujen purkupalve lujen hankinnan valmisteluvaiheen tiedoksi. HUS-Servis käynnisti julkaistussa hankintailmoituksessa EU-kynnysarvon ylittävän avoimen hankintamenettelyn koskien toimistohenkilöstö työvoima vuokrauk sen palveluhankintaa. Johtokunta päätti toimistohenki löstön työvoimavuok rauksen palveluntuottajien valinnat (EUSAIR 122), jossa saneluminuuttien purka jat/tekstinkäsittelijät hankitaan Manpower Group Oy:ltä ja StaffPoint Oy:ltä. HUS-Servis käynnisti julkaistussa hankintailmoituksessa EU-kynnysarvon ylittävän avoimen hankintamenettelyn koskien lääketieteellisten saneluiden purkupal velun palveluhankinta. Tarjouspyynnön tarkoituksena on valita HUS:lle edullisimmat palveluntuottajat, joilta ostetaan lääketieteellis ten saneluminuuttien purkua tasaa maan tekstinkäsittelyn ruuhkahuippuja siten, että työstä maksetaan purettujen sane luminuuttien mukaan. Keski määrin ruuhkakuukausina voi olla tarve tilata lääketieteellisen sanelun purkua. Sanelut ovat keskimäärin 3 minuutin pituisia. Sanelujen purussa tapahtuvaan vuokratyön käyttöön verrattuna lääketieteellisten sa neluiden purkupalvelun palveluhankinta eroaa siinä, että työtä ei tehdä HUS:n tiloissa ja työnjohdon alla. Toimintamalli on ollut käytössä esimerkik si muissa sairaanhoitopii reissä ja terveydenhuollon muualta ostetuissa pur kupalveluissa eri kaupungeissa Suomessa. HUS:n nyt kilpailuttamassa pal veluratkaisussa mallia on kehitetty mah dollisimman turvalliseksi ja tehok kaaksi. Tarvittava osaaminen on varmistettu keskite tyllä perehdytyksellä, minkä lisäksi palvelun tilaus- ja toimitusprosessien vastuut ja tehtävät on kuvattu tarjouspyynnössä ja tarkennettu edelleen sopimusluonnoksessa. Hankinnassa on kiinnitetty erityisesti huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan. Toimittajat sitoutettiin HUS:n tietoturvaa ja tietosuojaa koskeviin vaatimuk siin, jotka liittyvät mm. tietoturvasitoumuksiin ja verkkotunnushakemusten käsittelyyn, selvityksiin yleisistä tietoturvaperiaatteista kuten korkeatasoi sesta tietoturvapolitiikasta. Toimittajat sitou tuivat myös muun

2 muassa hen kilötietolain vaatimuksiin, etäyhteyksien tietoturvalli seen käyttöön, toimitta jien raportointivelvollisuuksiin ja tietoturva-auditointiin. Salassa pitovelvolli suus on yhtä laaja kuin HUS:n henkilökunnalla. HUS edellyttää, että tieto koneita käytetään ainoastaan Suomessa ja säilytetään asianmukaisissa lu kituissa työtiloissa. Palvelun toteuttamiseksi HUS toimittaa tarjoajalle keski tetysti tietoturvalli set HUS-vakioidut tietokoneet sekä niihin asennettuna tarvittavat ohjelmat ja sovel lukset. Toimittajan on käytettävä etäyhteyden muodostamisessa VRK-toimikorttia. Kortti on henkilökohtainen ja se myön netään kirjallisen hakemuksen perusteella. Kortti noudetaan HUS:in rekis teröintipisteestä ja hakijan henkilöllisyys varmennetaan Väestörekisterikes kuksen ohjeistuksen mukaisesti. Palvelun seuranta tapahtuu sään nöllisesti. Jotta tekstinkäsittelypalvelun saatavuus saadaan kaikissa tilanteissa turvattua on ta voitteena valita 1 5 kokonaistaloudellisesti edullisinta palveluntuottajaa, joi den kans sa solmitaan palveluhankintasopimukset tarjouksissa esitetyin hinnoin. Sopimukset ovat voimassa kolme (3) vuotta viimeisimmästä allekirjoituspäivästä, jon ka jälkeen ne päättyvät ilman irtisanomista. Sopimukset eivät anna palveluntuottajille yksinoikeutta palvelun tuottamiseen HUS:lle. Tarjouspyynnössä määrättiin tarjousten jättöajaksi klo 15. Tarjoukset avattiin HUS-Logistiikka -liikelaitoksessa. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta yrityksiltä: Diktamen Oy Inscripta Oy Lingsoft Language Services Oy ManpowerGroup Oy Toimittajan kelpoisuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjousten tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia ja tarjouksiin tulee ol la liitetty kaikki pyydetyt selvitykset. Myös kaikkien ehdotto mien vaatimusten tulee täyttyä. Onko vaaditut liitteet / selvityk set Täyttyvätkö ehdottomat vaatimukset Hinnat ilmoitettu tarjouslomakkeen mukaisesti Tarjoaja Diktamen Oy Kyllä Kyllä Kyllä Inscripta Oy Kyllä Kyllä Kyllä Lingsoft Language Servi ces Oy Kyllä Kyllä Kyllä ManpowerGroup Oy Kyllä Kyllä Kyllä Tarjousten vertailuperiaatteet Tarjoukset vertaillaan seuraavasti: Tarjouk sen osa Prosentti Hinta 40

3 Laatu 60 Tarjousten vertailu ja hankintaesityksen perustelut Alimmasta vertailuhinnasta annetaan 40 hintapistettä. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: alin vertailuhinta / tarjottu vertailuhinta x 40. Parhaista laatupisteistä annetaan 60 laatupistettä. Muiden tarjousten laatupisteet las ketaan seuraavalla kaavalla: tarjouksen laatupisteet / parhaat laatupisteet x 60. Hintapisteet sekä laatupisteet lasketaan yhteen. Hankittavan palvelun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus eli tarjouskilpailun voittaa eniten yhteispisteitä saanut tarjous. Edullisimman tarjouksen on tehnyt Lingsoft Language Services Oy, joka tarjoaa lääke tieteellisten saneluiden purkua hintaan 1,166 / saneluminuutti. Toiseksi edullisimmat tarjoukset ovat tehneet Diktamen Oy ja Inscripta Oy, jotka molemmat tarjoavat lääke tieteellisten saneluiden purkua hintaan 1,56 /saneluminuutti. ManpowerGroup Oy:n hinta on 2,02. Laatupisteissä vertailtiin kuutta asiaa: kokemus tekstinkäsittelytoiminnassa, referenssit, toimintaprosessi-, laatuprosessi- ja osaamiskuvaukset sekä erikoisala- ja tietojärjestelmäosaaminen. Laatupisteissä kaikki tarjoajat saivat täydet pisteet. Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu tarjoajien saamat pisteet. Alimmassa taulukossa on kuvattu tarjousten painotettujen hin ta- ja laa tupis tei den muodos tuminen.

4 Riskien hallitsemiseksi ja minimoimiseksi sekä toimintavarmuuden turvaamiseksi teh dään palvelusopimukset kolmen (3) kokonaistaloudellisesti edullisimman palveluntuot tajan eli Lingsoft Language Services Oy:n, Inscripta Oy:n ja Diktamen Oy:n kanssa. Manpower Group Oy:n hinta on 2,02, joka on 42 % edullisinta tarjoajaa kalliimpi ja 25,2 % toiseksi edullisinta tarjoajaa kalliimpi, minkä vuoksi sitä ei valita palveluntuottajaksi. Lääketieteellisten saneluiden purkupalvelua tullaan tilaamaan ensisijaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmalta palveluntuottajalta. Mikäli sen kapasi teetti ei riitä, tilataan palvelua tasapuolisesti toiselle sijalle tulleilta sopimus kumppaneilta. Hankinnan arvo Hankinnan arvo riippuu palvelun käytöstä sopimusaikana. Tarjouspyynnössä ilmoitettu jen arvioitujen määrien mukaisesti sopimuksen arvo kolmelle (3) vuodelle on n. 1,5 mil joonaa euroa. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunnan johtosäännön mukaan johtokunta päättää alaisensa toiminnan osalta hankkeista ja hankinnoista, joiden arvonlisäveroton koko naiskustannusarvio on euroa. Päätösesitys Johtokunta päättää edellä esitetyn perusteella valita lääketieteellisten saneluiden purkupalvelun palveluntuottajiksi Lingsoft Language Services Oy:n, Inscripta Oy:n ja Diktamen Oy:n niin, että lääketieteellisten saneluiden purkupalvelua tilataan ensisijaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmalta palveluntuottajalta. Mikäli sen kapasi teetti ei riitä, tilataan palvelua tasapuolisesti toiselle sijalle tulleilta sopimus kumppaneilta. oikeuttaa HUS-Servisin toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset edellisessä kohdassa valittujen yritysten kanssa hyväksyä kokouksen pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

5 Päätös Johtokunta päätti edellä esitetyn perusteella - valita lääketieteellisten saneluiden purkupalvelun palveluntuottajiksi Lingsoft Language Services Oy:n, Inscripta Oy:n ja Diktamen Oy:n niin, että lääketieteellisten saneluiden purkupalvelua tilataan ensisijaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmalta palveluntuottajalta tarjouspyynnön mukaisesti. Mikäli sen kapasiteetti ei riitä, tilataan palvelua tasapuolisesti toiselle sijalle tulleilta sopimuskumppaneilta. - oikeuttaa HUS-Servisin toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset edellisessä kohdassa valittujen yritysten kanssa. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, HUS-Servis, p Palvelupäällikkö Jari Simonen, HUS-Servis, p

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 54/2014 ANTTI NEIMALA JORMA SAARIKETO Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS)

Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) Hallitus 48 25.02.2015 Laboratorio ICT-palveluiden (laboratorion toiminnanohjausjärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) 204/07.03.02/2015 EKSTPHAL 48 Tausta Etelä-Karjalan

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot