VAPO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPO 1.1.2013 30.4.2014"

Transkriptio

1 VAPO Toimimme vastuullisesti työllistämme paikallisesti Vapo-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus

2 Vapon vuosikertomus 2013/2014 VAPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 3 TOIMINTAKERTOMUS 3 Toimintaympäristö 3 Konsernin keskeiset tunnusluvut 4 Turvetuotteet 4 Puupolttoaineet 4 Lämpö ja sähkö 5 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin 5 Liikevaihto segmenteittäin 5 Liiketulos segmenteittäin 6 Kekkilä-konserni 6 Vapo Timber Oy 6 Muut toiminnot 6 Kassavirta, investoinnit ja rahoitus 7 Muutokset organisaatiossa 7 Konsernirakenteen muutokset ja sisäiset yritysjärjestelyt 7 Tilikauden muutos 7 Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu 7 Henkilöstö 8 Tutkimus- ja kehitystoiminta 8 Ympäristövastuu 9 Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät 10 Tulevaisuuden näkymät 11 Hallinto Hallitus Hallintoneuvosto Vapo Oy:n johtoryhmä Tilintarkastaja Vapo Oy:n osakepääoma ja omistus 12 Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä 13 KONSERNITILINPÄÄTÖS 2014, IFRS 13 Konsernin laaja tuloslaskelma 14 Konsernitase 15 Konsernin rahavirtalaskelma 16 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 17 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS 17 Yhtiön perustiedot Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Segmentti-informaatio Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Yrityshankinnat Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ja tilintarkastajien palkkiot Rahoitustuotot ja -kulut Tuloverot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyhtiöissä Myytävissä olevat sijoitukset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset sijoitukset Laskennalliset verot Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Omaa pääomaa koskevat liitetiedot Rahoitusvelat Pitkäaikaiset korottomat velat Varaukset Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Rahoitus- ja hyödykeriskien hallinta Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Tytäryhtiöosakkeet Vastuusitoumukset Lähipiiritapahtumat 46 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2014, FAS 46 Emoyhtiön tuloslaskelma 47 Emoyhtiön tase 48 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 50 Emoyhtiön liitetiedot 59 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 60 KONSERNIN TUNNUSLUVUT TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS 61 Tilinpäätösmerkintä 2

3 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö Vapon päättynyt tilikausi oli poikkeuksellisesti 16 kuukauden mittainen ja se sisältää jakson Vertailulukuina käytetään 12 kuukauden mittaista, tarkastettua tilinpäätöstä. Konsernin tilikausi on jatkossa Jatkossa Vapo-konserni raportoi tuloksestaan neljän kuukauden välein. Raportointijaksot ovat , ja Tilikausi lukuina: Konsernin liikevaihto tilikaudelta oli 847,4 milj. euroa (652,9 milj ). Käyttökate (EBITDA) oli 110,9 milj. euroa, 13,1 prosenttia liikevaihdosta (52,2 milj. euroa, 7,5 %). Liiketulos oli 50,1 milj. euroa, 5,9 prosenttia liikevaihdosta (9,2 milj. euroa, 1,4 %). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 9,7 milj. euroa (15,3 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC, ed. 12 kk) oli 3,9 prosenttia (1,4 %). Vapaa kassavirta ennen veroja oli 54,2 milj. euroa (64,2 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat 65,0 milj. euroa, suhde poistoihin 1,2 (48,0 milj. euroa, 1,1). Nettoinvestoinnit olivat 29,1 milj. euroa, suhde poistoihin 0,5 (26,9 milj. euroa, 0,6). Omavaraisuusaste oli 39,4 prosenttia (36,9 %). Korolliset nettovelat olivat 329,0 milj. euroa (355,9 milj. euroa). Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA, ed. 12 kk) oli 4,4 (6,8). Energiaturvetta toimitettiin 15,9 TWh (14,8 TWh). Yhtiö keskittyi koko tilikauden ajan tehostamaan toimintaansa myymällä ydinliiketoiminnan ulkopuolisia tase-eriä, karsimalla kustannuksia, nopeuttamalla käyttöpääoman kiertoa ja leikkaamalla kaikkia muita paitsi turvetuotannon vesistökuormituksen vähentämiseen liittyviä investointeja. Kesän 2013 turvetuotanto käynnistyi keväällä aikaisin ja kokonaisuutena tuotanto onnistui hyvin. Turvetuotannon tavoitteesta toteutui selkeästi yli 80 prosenttia ja sato oli laadultaan hyvä. Kaikkiaan Vapo-konsernin turvetuotanto oli Suomessa 17,3 miljoonaa kuutiota. Energiaturpeen kysyntä oli poikkeuksellisen alhainen syksyllä 2013 ja keväällä Tähän vaikutti muun muassa poikkeuk sellisen lämmin päättynyt lämmityskausi. Tällä jaksolla vain tammikuu vastasi pitkän aikavälin normaalia lämmitystarvetta. Lämpötilaa merkittävämmät energiaturpeen kysyntää vähentäneet tekijät johtuivat kohonneesta turpeen Konsernin keskeiset tunnusluvut Milj. eur 1 4/ /2013 1/2013 4/ / /2011 Liikevaihto 230,7 251,2 847,4 652,9 705,0 Liikevoitto (EBITA) 18,4 24,3 50,1 9,2 44,3 % liikevaihdosta 8,0 9,7 5,9 1,4 6,3 Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia 21,5 11,9 53,9 9,8 6,9 % liikevaihdosta 9,3 4,7 6,4 1,5 1,0 Tilikauden tulos 5,4 18,8 22,4 6,1 41,5 Käyttökate (EBITDA) 32,1 36,6 110,9 52,2 39,5 +/ Käyttöpääoman muutos 18,4 8,7 27,5 38,9 62,1 - Nettoinvestoinnit 6,6 3,7 29,1 26,9 81,2 Vapaa kassavirta ennen veroja 57,1 49,1 54,2 64,2 20,5 Bruttoinvestoinnit 17,8 4,2 65,0 48,0 94,5 Sijoitetun pääoman tuotto % * 3,9 1,4 6,1 Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia * 4,4 1,4 0,9 Oman pääoman tuotto % * 1,2 2,1 12,8 Taseen loppusumma 786,9 801,7 862,8 Oma pääoma 298,6 288,5 279,3 Korolliset nettovelat 329,0 355,9 416,7 Omavaraisuusaste % 39,4 36,9 33,3 Korolliset nettovelat/käyttökate 4,4 6,8 10,5 Nettovelkaantumisaste % 110,3 123,4 145,8 Henkilöstö keskimäärin * ) Edelliset 12 kuukautta 3

4 energiaverosta ja sähkön alhaisesta markkinahinnasta. Näistä syistä johtuen turve korvautui merkittävässä määrin kivihiilellä eikä lauhde sähköä tuotettu juuri lainkaan turpeella. Hallitus on maaliskuun 2014 kehysriihessä peruuttanut turpeen vuoden 2015 veronkorotuksen, mutta tämä ei riitä parantamaan turpeen kilpailukykyä. Onnistuneesta tuotannosta ja vähentyneestä kysynnästä johtuen Vapolla oli Suomessa energiaturvetta varastossa tilikauden päättyessä yli seitsemän terawattituntia. Energiaturvetta toimitettiin tilikaudella yhteensä 15,9 TWh (14,8 TWh). Turvealan haasteena ovat tuotantopinta-alojen vähentyminen hitaan ja vaikeutuvan lupakäsittelyn johdosta sekä energiaveron noususta johtunut kilpailukyvyn selvä alentuminen. Energiapuusta oli ylitarjontaa ja hintataso säilyi epätyydyttävänä. Vapo Oy:n toimitusmäärät olivat edellisvuoden tasolla. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta toiminnan kannattavuus parani ja toiminta oli kokonaisuudessaan voitollista. Pellettimarkkinoilla ei tapahtunut suuria muutoksia. Kotimaan kysyntä on piristymässä erityisesti suuremman kokoluokan lämpölaitosten investointien johdosta. Vienti markkinoilla hintataso on edelleen erittäin epätyydyttävä. Sahatavaramarkkinoilla kysyntä Suomessa on edelleen alhaisella tasolla, mutta päävientimarkkinoilla eli Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa kysyntä on parantunut. Huolimatta Hankasalmen sahan myynnistä tammikuussa 2014, alkuvuoden sahatavaratoimitukset olivat volyymiltaan samalla tasolla kuin vuosi sitten. Tilikauden viimeisien kuukausien aikana Vapo Timber Oy:n kannattavuus palasi usean vuoden jakson jälkeen voitolliseksi. Kuluneeseen tilikauteen sijoittui kaksi puutarha-alan kevätsesonkia. Kevät 2013 oli myöhäisestä kevään tulosta johtuen poikkeuksellisen lyhyt. Kun taas kevät 2014 oli erityisesti Ruotsissa poikkeuksellisen aikainen. Taloudellinen taantuma Suomessa on vaikuttanut alentavasti kuluttajasegmentin kysyntään. Ruotsissa sen sijaan kysyntä on kehittynyt positiivisesti. Ammattiviljelijöille suunnatuissa tuotteissa kilpailutilanne on kiristynyt entisestään kaikilla markkina-alueilla. Turvetuotteet Liiketoiminta-alue koostuu energia- ja ympäristöturveliiketoiminnoista ja käsittää Suomen, Ruotsin ja Baltian liiketoiminnat. Turvetuotteet -liiketoiminta-alueen liikevaihto jatketulla tilikaudella oli 264,2 milj. euroa (220,5 milj. euroa ). Kauden liiketulos oli 56,8 milj. euroa (32,4 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 8,0 milj. euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 38,6 milj. euroa (25,4 milj. euroa). Energiaturpeen veronkorotus vuoden 2013 alussa 1,90 eurosta 4,90 euroon megawattitunnilta laski kysyntää lähes kolmanneksen. Energiaturpeen liikevaihto oli 235,5 milj. euroa (183,2 milj. euroa) ja liiketulos 52,1 milj. euroa (32,0 milj. euroa). Energiaturvetta toimitettiin yhteensä 15,9 TWh (14,8 TWh). Tästä Suomen toimitukset olivat 14,1 TWh (13,0 TWh), Ruotsin 1,4 TWh (1,3 TWh) ja Baltian 0,4 TWh (0,5 TWh). Energiaturpeen kysynnän laskusta antaa hyvän kuvan se, että raportoitu tilikausi pitää sisällään 1,5 lämmityskautta ja vertailukausi yhden lämmityskauden. Ympäristöturpeen liikevaihto oli 34,9 milj. euroa (37,2 milj. euroa) ja liiketulos oli 4,7 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Edelliseen kauteen verrattuna kesän 2013 turvetuotanto onnistui kokonaisuutena hyvin, mikä paransi liiketulosta ja vaikean edelliskauden jälkeen hyvälaatuista energia- sekä ympäristöturvetta on tarjolla riittävästi. Tehdyt investoinnit kohdistuivat pääosin vesienkäsittelyjärjestelmien parantamiseen sekä tuotantoalueiden kunnostukseen ja tuotantokoneisiin. Puupolttoaineet Liiketoiminta-alue koostuu metsäpolttoaineet- ja pellettiliiketoiminnoista Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Puolassa ja Tanskassa. Liiketoiminta-alueen liikevaihto jatketulla tilikaudella oli 182,1 milj. euroa (165,4 milj. euroa ). Kauden liiketulos oli 2,8 milj. euroa ( 8,1 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0,4 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat 1,3 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Metsäpolttoaineiden ja sahateollisuuden sivutuotteiden liikevaihto oli 69,5 milj. euroa (65,2 milj. euroa) ja liiketulos 1,2 milj. euroa 4 ( 2,7 milj. euroa). Metsäpolttoaineita myytiin GWh (3 183 GWh). Suomessa metsäpolttoaineita myytiin GWh (2 222 GWh), Baltiassa ja Ruotsissa yhteensä 449 GWh (961 GWh). Pelletin liikevaihto oli 113,0 milj. euroa (100,2 milj. euroa) ja liiketulos 1,5 milj. euroa ( 5,4 milj. euroa). Konsernin pellettitoimitukset olivat yhteensä tonnia ( tonnia). Markkina-alueittain Suomessa pellettejä myytiin tilikaudella tonnia/1 060 GWh ( tonnia/701 GWh) ja Ruotsissa tonnia/1 600 GWh ( tonnia/1 100 GWh). Puolassa pelletin myynti oli tonnia ( tonnia) ja Tanskassa tonnia ( tonnia). Turvepelletin tultua turveveron piiriin, sen kysyntä on romahtanut kotimaassa. Puupolttoaineiden kysyntä Suomessa kasvaa energiayhtiöiden siirtyessä käyttämään entistä enemmän uusiutuvia polttoaineita. Kysynnässä ja sen kasvussa on kuitenkin voimakkaita alueellisia eroja. Pohjoismaissa kuluttajasegmentti ei kasva, sen sijaan suurasiakassegmentissä ja teollisuuden lämmöntuotannossa on odotettavissa kasvua. Ruotsissa Lantmännen Agroenergi AB:n ja Vapon tytäryhtiö Neova AB:n pellettiliiketoiminnat siirtyivät yhteisesti omistettuun yhtiöön. Yhteisyritys aloitti toimintansa kesäkuussa Lämpö ja sähkö Liiketoiminta-alueella on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Päättyneellä tilikaudella lämpöliiketoiminta lopetettiin Puolassa. Liiketoiminta-alueen liikevaihto jatketulla tilikaudella oli 143,9 milj. euroa (105,5 milj. euroa ). Kauden liiketulos oli 9,3 milj. euroa ( 0,6 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 2,5 milj. euroa ( 3,0 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 15,1 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Poikkeuksellisen lämmin talvi vähensi lämmön ja höyryn kysyntää. Lämmön ja höyryn toimitukset asiakkaille olivat yhteensä GWh (1 795 GWh). Sähkön myynti oli 172 GWh (112 GWh). Suomessa lämpöä ja höyryä toimitettiin yhteensä GWh (1 293 GWh) ja sähköä

5 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin Liikevaihto segmenteittäin Milj. eur 1 4/ /2013 Muutos, % 1/2013 4/ /2012 Muutos, % Turvetuotteet 77,7 89,0 12,7 264,2 220,5 19,8 Energiaturve 75,2 80,7 6,8 235,5 183,2 28,5 Ympäristöturve 8,7 8,3 4,7 34,9 37,2 6,3 Puupolttoaineet 47,9 62,9 23,9 182,1 165,4 10,1 Metsäpolttoaineet 18,6 21,5 13,2 69,5 65,2 6,5 Pelletti 29,3 41,7 29,8 113,0 100,2 12,8 Lämpö ja sähkö 42,5 48,5 12,3 143,9 105,5 36,4 Kekkilä-konserni 35,7 30,0 19,2 125,7 92,1 36,5 Vapo Timber Oy 40,6 38,3 6,0 179,7 112,5 59,7 Muut 2,8 2,8 0,3 13,4 9,8 36,1 Forest BtL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mustankorkea Oy 2,8 2,8 0,3 13,4 9,8 36,1 Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Segmenttien välinen liikevaihto 16,6 20,3 18,1 61,6 52,9 16,3 Yhteensä 230,7 251,2 8,2 847,4 652,9 29,8 Segmentin liikevaihto sisältää sisäisen myynnin toiselle segmentille. Liiketulos segmenteittäin Milj. eur 1 4/ /2013 Muutos, % 1/2013 4/ /2012 Muutos, % Turvetuotteet 16,7 20,8 19,7 56,8 32,4 23,9 Energiaturve 16,1 19,7 18,6 52,1 32,0 12,5 Ympäristöturve 0,6 1,0 40,8 4,7 3,7 10,9 Puupolttoaineet 2,8 0,7 306,3 2,8-8,1 99,4 Metsäpolttoaineet 1,5 0,2 544,3 1,2-2,7 90,7 Pelletti 1,3 0,5 184,9 1,5-5,4 103,8 Lämpö ja sähkö 4,7 7,0 33,2 9,3-0,6 907,2 Kekkilä-konserni 1,7 0,8 96,0 1,8 3,8 97,9 Vapo Timber Oy 0,6 3,1 118,8 5,2 10,9 47,2 Muut 8,2 3,1 169,3 17,0 6,7 29,4 Forest BtL 4,1 0,5 702,1 5,5 0,6 119,6 Mustankorkea Oy 0,7 0,2 227,8 2,9 2,1 7,0 Konsernihallinto ja Liiketoimintojen yhteiset 4,8 2,8 74,8 14,4 8,2 16,8 Eliminoinnit 0,2 1,1 82,9 1,6 0,8 286,5 Yhteensä 18,4 24,3 24,3 50,1 9,2 246,0 Segmentin liiketuloslaskennassa konsernin sisäiset liiketapahtumat on arvostettu markkinahintaisina. 5

6 myytiin 172 GWh (112 GWh). Ruotsissa lämpöä ja höyryä toimitettiin yhteensä 579 GWh (475 GWh) ja Baltiassa 37 GWh (27 GWh). Liiketoiminta-alueen tuottamasta lämmöstä, höyrystä ja sähköstä 56 prosenttia (53 %) tuotettiin puupolttoaineilla, 33 prosenttia (32 %) turpeella ja 11 prosenttia (14 %) muilla polttoaineilla. Suomessa vuonna 2013 tapahtuneet turpeen veronkorotus sekä metsähakkeen tuotantotuen alentaminen nostivat kustannustasoa ja aiheuttivat nostopaineita lämmön ja höyryn hintoihin. Matalat sähkön hinnat heikensivät osaltaan kannattavuutta. Kekkilä-konserni Kekkilä toimii kansainvälisillä markkinoilla ja yhtiöillä on tuotantoa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Norjassa. Kekkilä-konsernin liikevaihto jatketulla tilikaudella oli 125,7 milj. euroa (proforma 92,1 milj. euroa ei tilintarkastettu). Kauden liiketulos oli 1,8 milj. euroa (proforma 3,8 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 1,7 milj. euroa (pro-forma 3,9 milj. euroa). Vertailuvuoden 2012 tulos sisältää Eurajoen kasvuturvetehtaan tulipalosta johtuvan 2,6 milj. euron vakuutuskorvauksen ja 0,4 milj. euron korotuksen soiden jälkikäyttövaraukseen. Kekkilä-konsernin muodostaminen synnytti kohdistettua liikearvoa ja liikearvon poistot heikentävät tilikauden tulosta 1,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 6,3 milj. euroa (28,9 milj. euroa). Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 65,1 milj. euroa (43,7 milj. euroa), Ammattiviljelijäliiketoiminnan liikevaihto oli 35,9 milj. euroa (26,2 milj. euroa), Viherrakentamisliiketoiminnan liikevaihto oli 15,1 milj. euroa (12,9 milj. euroa) ja Ympäristöhuoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 7,8 milj. euroa (8,1 milj. euroa). Pidennettyyn tilikauteen sisältyy kaksi kuluttajaliiketoiminnan myyntisesonkia, mikä nostaa suhteellista liikevaihtoa ja liiketulosta verrattuna 12 kuukauden tilikauteen. Vuoden 2013 puutarhakaupan sesonki kuluttajamarkkinoilla oli poikkeuksellisen lyhyt ja vaikutti liikevaihtoon alentavasti. Keväällä 2014 sesonki ajoittui poikkeuksellisen aikaiseen, minkä johdosta osa normaalisti toukokuussa toteutuvasta liikevaihdosta toteutui jo maalis huhtikuussa. Turveraaka-aineen hinnat olivat tilikauden alussa poikkeuksellisen korkealla tasolla johtuen edellisen kesän 2012 heikosta turvetuotantotilanteesta. Kesän 2013 turvetuotanto onnistui paremmin, mikä on osaltaan tasoittanut edellisen kauden aiheuttamaa tuotekustannusten nousua. Norjan kuluttajamarkkinoilla kannattavuutta heikentää valmiiden tuotteiden sekä turveraaka-aineen tuonti Ruotsista ja Virosta. Vapo Timber Oy Vapo Timber Oy:n liiketoiminta pitää sisällään Kevätniemen ja Nurmeksen sahat yhtiön myytyä Hankasalmen saha yksikön liiketoiminnan ja käyttö- ja vaihto-omaisuuden Versowood Oy:lle Hankasalmen sahan henkilöstö siirtyi kokonaisuudessaan uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vapo Timber Oy:n liikevaihto jatketulla tilikaudella oli 179,7 milj. euroa (112,5 milj. euroa ). Kauden liiketulos oli 5,2 milj. euroa ( 10,9 milj. euroa). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit olivat 3,2 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Sahatavaraa toimitettiin tammikuun 2013 ja huhtikuun 2014 välisenä aikana m 3 ( m 3 ). Suomessa sahatavaran kysyntä on edelleen alhaisella tasolla, mutta Euroopan rakentamisaktiviteetin elpyminen ja Pohjois- Afrikan markkinoiden vakaana jatkunut kysyntä ennakoi sahausliiketoiminnan tuloksen paranemista. Tämä edellyttää kuitenkin raaka-ainehuollon häiriötöntä jatkumista sekä kotimaisen puun että Venäjän tuontipuun osalta. Muut toiminnot Konsernihallinnon ja muiden liiketoimintojen vaikutus jatketun tilikauden liiketulokseen oli 17,0 milj. euroa ( 6,7 milj. euroa ). Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 7,0 milj. euroa ( 0,7 milj euroa). Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 3,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa). 6 EU:n ilmasto- ja energiastrategiatavoitteet eivät sisältäneet tavoitteita uusiutuville liikennepolttoaineille. Tästä syystä Vapo Oy:n hallitus päätti helmikuussa 2014 keskeyttää Kemin biodieselhankkeen valmistelun. Forest BtL Oy:n vaikutus tilikauden tulokseen 5,5 milj. euroa ( 0,6 milj. euroa). Mustankorkea Oy:n liikevaihto jatketulla tilikaudella oli 13,4 milj. euroa (9,8 milj. euroa ) ja liiketulos 2,9 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Kassavirta, investoinnit ja rahoitus Vapaa kassavirta ennen veroja oli 54,2 milj. euroa (64,2 milj. euroa). Käyttökate (EBITDA) oli 110,9 milj. euroa (52,2 milj. euroa), käyttöpääoma lisääntyi pienentäen kassavirtaa 27,5 milj. eurolla (2012 käyttöpääoma pieneni 38,9 milj. euroa). Nettoinvestoinnit olivat 29,1 milj. euroa (26,9 milj. euroa). Päättyneen tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 65,0 milj. euroa eli 120 prosenttia poistojen määrästä (48,0 milj. euroa 114 %). Vuoden merkittävimmät investoinnit kohdistuivat turvetuotannon vesistöpäästöjen vähentämiseen. Turvetuotteet -liiketoiminta-alueen osuus oli 38,6 milj. euroa, Puupolttoaineet -liiketoiminta-alueen 1,3 milj. euroa, Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen 15,1 milj. euroa, Vapo Timber Oy:n 3,2 ja Kekkilä-konsernin 6,3 milj. euroa. Konsernin muut investoinnit olivat 3,7 milj. euroa. Korolliset nettovelat olivat tilikauden lopussa 329,0 milj. euroa (355,9 milj. euroa). Korolliset nettovelat sisältävät Vapon tytäryhtiön liikkeeseen laskeman 5 milj. euron vaihtovelkakirjalainan. Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt/ebitda) oli 4,4 (6, ). Lyhytaikainen korollinen velka oli 92,0 milj. euroa (124,2 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 39,4 prosenttia (36,9 % ) ja nettovelkaantumisaste 110,3 prosenttia (123,4 %). Konsernin taseen loppusumma oli 786,9 milj. euroa (801,7 milj. euroa). Konsernin nettorahoituserät olivat 17,2 milj. euroa ( 6,4 milj. euroa). Nettorahoituserät olivat 2,0 prosenttia liikevaihdosta (1,0 %).

7 Muutokset organisaatiossa Tilikauden alussa 2013 astui voimaan uusi toimintamalli. Uuden organisaation myötä Vapo Oy:ssä on kolme liiketoiminta-aluetta: Vapo Turvetuotteet, jota johtaa Pasi Koivisto, Vapo Puupolttoaineet, jota johtaa Juhani Ylä-Sahra ja Vapo Lämpö ja sähkö, jota johtaa Markus Hassinen. Jyrki Vainionpää nimitettiin Vapo Oy:n operatiiviseksi johtajaksi lähtien. Hän vastaa Vapo Oy:n alueorganisaatiosta. Vainionpää on myös Vapo Oy:n johtoryhmän jäsen. Vainionpää työskenteli tätä ennen Vapo Oy:n talousjohtajana. Suvi Kupiainen nimitettiin Vapo Oy:n talousjohtajaksi lähtien ja hän on myös Vapon Oy:n johtoryhmän jäsen. Kupiainen siirtyi tehtävään Vapo Timber Oy:n palveluksesta. Konsernirakenteen muutokset ja sisäiset yritysjärjestelyt Vapo Oy:n hallitus päätti helmikuussa 2014 keskeyttää Kemin biodieselhankkeen valmistelun ja Forest BtL Oy:n operatiivinen toiminta on keskeytetty. Helmikuussa 2014 esitetyn Neova AB:n puupellettiliiketoiminnan ja Ruotsissa sekä Latviassa toimivan Lantmännen Agroenergi AB:n yhdistäminen sai EU-kilpailuviranomaisten hyväksynnän toukokuussa Yhtiö aloitti toimintansa kesäkuun 2014 alussa. Jatkossa yhteisyrityksen tulos yhdistellään Vapon tilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. Vapo Timber Oy myi Hankasalmen sahan Versowood Oy:lle tammikuussa Vapo Oy myi latvialaisen tytäryhtiönsä Seda AS:n belgialais-hollantilaiselle Kalloveen BVBA:lle marraskuussa. Seda AS on Latvian suurimpia kasvuturpeen tuottajia. Norjassa Hasselfors Garden AS hankki tehdyllä sopimuksella turvetuotanto-oikeuksia omistavan kommandiittiyhtiö Høstekompaniet DA:n. Hasselfors Garden AS osti yhtiöstä 99 prosenttia ja Andøytorv AS 1 prosentin. Ostetulla yhtiöllä on turvetuotanto-oikeudet 22 hehtaarin alueisiin. Konsernin ruotsalainen tytäryhtiö Neova AB hankki omistukseensa turvetuotantooikeuksia omistavan Brostorpsmossen AB:n Ostetulla yhtiöllä on turvetuotanto-oikeudet 225 hehtaarin alueisiin. Vapo Oy yhtiöitti Salon voimalaitoksen Salon Energiatuotanto Oy:ksi. Vapo Oy sopi Mustankorkea Oy:n myynnistä Jyväskylän kaupungille toukokuussa Konsernitaseessa Mustankorkea Oy:n ulkoiset varat ja velat on IFRS:n mukaisesti erotettu myytävänä oleviksi varoiksi ja veloiksi. Kaupasta on valitettu, eikä sitä ole saatettu vielä päätökseen. Konsernin strategisten linjausten mukaisesti Vapo Oy on päättänyt vetäytyä Puolan markkinoilta ja asettanut tytäryhtiö Vapo SP zo.o.:n selvitystilaan tammikuussa Tilikauden muutos Yhtiökokous hyväksyi lokakuussa esityksen tilikauden muuttamisesta sekä kuluvan tilikauden jatkamisesta 16 kuukauden mittaiseksi päättymään Tilikausi muuttuu nykyisestä kalenterivuodesta ajankohtaan ja lisäksi siirrytään kvartaaliraportoinnista tertiiliraportointiin. Tilikauden muutoksen ansiosta ydinliiketoimintojen tuotanto, tuotannon kustannukset sekä myytävien tuotteiden ja palveluiden tuotot kohdistuvat samaan tilikauteen, mikä selkeyttää toiminnan operatiivista ja taloudellista ohjausta. Jatkossa tilikauden ensimmäinen vuosikolmannes alkaa 1.5. ja päättyy Tälle ajanjaksolle sijoittuu turvetuotanto sekä valmistautuminen lämmityskauteen. Toinen vuosikolmannes ( ) ja kolmas Henkilöstö Vapo-konsernissa , keskimäärin 7 1/2013 4/ /2012 Suomi Muut maat Yhteensä Henkilöstö segmenteittäin, keskimäärin vuosikolmannes ( ) kattavat lämmityskauden. Tämä tilikauden muutos ja tertiaaliraportointi tukevat liiketoimintojen kausivaihteluita. Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu Vapon liiketoiminta-alueista Turvetuotteiden sekä Lämmön ja sähkön myyntimäärät ovat voimakkaasti vuodenaikojen lämpötiloista riippuvia. Sään vaihtelut vaikuttavat myös merkittävästi Kekkilä-konsernin kuluttajaliiketoimintaan kuluttajasektorilla. Tämä tuo toimintaan myynnin kausivaihtelua. Tilikauden lämmin sää ja sähkön alhainen hinta ovat vaikuttaneet kaukolämmön, energiaturpeen ja sähkön kysyntään heikentävästi. Kekkilä-konsernin tulosta parantaa kahden kuluttajaliiketoiminnan myyntisesongin ajoittuminen samalle tilikaudelle. Turvetuotanto on käynnistynyt ennätysaikaisin huhtikuussa hyvien säiden johdosta. Henkilöstö Vapo-konsernin palveluksessa oli henkilöä (1 154 henkilöä ). Vuoden 2013 alusta lähtien YT-neuvottelukunnat ovat työskennelleet seuraavasti: Vapo-konsernin YT-neuvottelukunta käsittelee koko konsernia koskevia asioita ja yhtiökohtaiset asiat käsitellään Vapo Oy:n, Timber Oy:n ja Kekkilä Oy:n omissa YT-neuvottelukunnissa. Konsernin 1/2013 4/ /2012 Turvetuotteet Puupolttoaineet Lämpö ja sähkö Kekkilä-konserni Vapo Timber Oy Muut Yhteensä

8 YT-neuvottelukunta kokoontui tilikauden aikana 3 kertaa ja yhtiökohtaiset YT-neuvottelukunnat kokoontuivat kukin 2 kertaa tilikauden aikana. Hallintoneuvosto, jossa henkilöstöllä on kolme edustajaa, kokoontui 5 kertaa tilikauden aikana. Vapo Oy myi Seinäjoen Haukinevalla sijaitsevan laitevalmistusyksikön tamperelaiselle Peatmax Oy:lle lokakuussa Yksikön 15 työntekijästä 13 siirtyi Peatmax Oy:lle vanhoina työntekijöinä. Vapo Oy myi tammikuussa 2014 Vapo Timber Oy:n Hankasalmen sahan Versowood Oy:lle. Sahan 89 henkilöä siirtyi uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan panostukset tilikaudelta olivat yhteensä 7,3 milj. euroa (2,1 milj. euroa), mikä on 0,8 prosenttia liikevaihdosta (0,3 %). Vapo oli mukana vuonna 2011 alkaneissa turvetuotannon vesienkäsittelyn tehostamiseen liittyvissä SulKa-, SuHE- ja TASO-hankkeissa. SulKa-hankkeessa selvitettiin vesistökuormituksen muodostumista ja uusia hallintamenetelmiä. SuHE-hankkeessa etsittiin menetelmiä sulfidisen maaperän hapettumisesta aiheutuvan happaman vesistökuormituksen nopealle havaitsemiselle ja vähentämiselle. Valtakunnallisessa TASO-hankkeessa tutkittiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä ja seurattiin niiden toimivuutta. Lisäksi Vapo oli mukana BioTar-hankkeessa, jossa selvitettiin uusia biologisia seurantamenetelmiä turvemaiden käytön tarkkailuun. Kaikki edellä mainitut hankkeet ovat loppuraportointivaiheessa ja ne päättyvät maalis kesäkuussa Yhteistyökumppaneina hankkeissa olivat muun muassa VTT, Metsäntutkimuslaitos, Oulun, Joensuun ja Jyväskylän yliopistot, Åbo Akademi, Suomen ympäristökeskus, sekä alan konsulttitoimistot. Rahoittajina olivat Vapon lisäksi Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Keski-Suomen liitto. Lisäksi Vapo oli mukana VTT:n toteuttamassa Humusvesihankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää menetelmiä turvemaiden humusvesien puhdistamiseksi maamineraaleja käyttäen. Projekti alkoi vuonna 2012 ja se päättyy kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tilikaudella jatkettiin vuonna 2012 aloitettua ja Vapon kokonaan itse rahoittamaa TUMO- hanketta eli turvetuotannon monitoroinnin laajentamista ja jatkuvatoimisten mittareiden käyttöönottoa. Kesäkuussa 2013 Vapo teki sopimuksen Metso Automationin kanssa 30 mitta-aseman asentamisesta, ylläpidosta ja tulosten raportoinnista. Vapon tavoitteena on asennuttaa 30 automaattista mittalaitetta vuoden 2015 loppuun mennessä. Ensimmäisten laitteiden tuottama data on nähtävissä Metson sivustolla. Syksyllä 2013 Vapoon perustettiin Clean Waters -hanke, jonka tavoitteena on luoda yhtiöön uutta liiketoimintaa luonnonvesien puhdistamisesta. Liikeidea perustuu Vapoon kertyneen ainutlaatuisen vedenlaatudatan sekä vesiensuojeluratkaisuihin liittyvän osaamisen ja kokemuksen hyödyntämiseen. Clean Waters tarjoaa luonnonmukaisten vesienkäsittelyratkaisujen asiantuntija-, suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluja vesistökuormituksen vähentämiseen. Potentiaalisia asiakkaita ovat mm. turvetuotanto, metsä- ja maatalous, kaivosteollisuus sekä kunnat ja kaupungit. Ensimmäiset ulkoiset toimeksiannot käynnistyivät metsätalouskohteissa alkuvuodesta Clean Waters -hankkeen visio on olla viiden vuoden sisällä arvostetuin vesien tilan parantaja Suomessa. EU myönsi 2012 uusiutuvan energian tuotantoon suunnattua NER 300 -tukea Vapon biodieselhankkeelle. Hankkeen toteuttamista varten perustettu Forest BtL Oy jatkoi Kemin Ajoksen biodieseltehtaan laitossuunnittelua vuoden 2013 ajan. Vuonna 2013 hankittiin merkittävimmät teknologiapaketit ja aloitettiin viimeisen ns. FEED-vaiheen suunnittelu sekä ympäristöluvitus. Tavoitteena oli suunnittelun loppuunsaattaminen kevääseen 2014 mennessä ja lopullisen investointipäätöksen tekeminen. Laitosrakentamisen jälkeen Ajoksen tehdas olisi ollut tuotannossa vuoden 2016 lopussa vastaten tonnin vuosituotannolla suurta 8 osaa Suomen liikenteen biopolttonesteen tuotannosta. Tilikauden aikana jatkettiin operatiivisten kumppaneiden ja ulkopuolisten rahoittajien hakemista. Mielenkiinto hanketta kohtaan oli erittäin suurta, mutta sitovien ja pitkäaikaisten sopimusten tekeminen vaikeutui toimintaympäristön epävarmuuden kasvaessa. Epävarmuutta loi muun muassa EU:ssa valmisteluvaiheessa oleva uusiutuvien polttoaineiden lainsäädännön pitkittynyt valmistelu, jonka nähtiin siirtyvän aikaisintaan vuoden 2014 loppuun. Lisäksi tammikuussa 2014 julkistetut EU:n ilmastoja energiastrategiatavoitteet vuoteen 2030 saakka eivät sisältäneet vähimmäistavoitteita liikennepolttoaineiden uusiutuvan komponentin osalle vuoden 2020 jälkeen. Näistä syistä johtuen Vapo Oy:n hallitus teki helmikuussa 2014 päätöksen Kemin Ajoksen biodieseltehtaan hankesuunnittelun jäädyttämisestä. Ympäristövastuu Tilikaudella Vapo jatkoi investointeja turvetuotannon ympäristö vastuun tason parantamiseen. Vesienkäsittelymenetelmin tehostamistoimia (BAT) toteutettiin 26 kohteella. Tilikauden loppuun mennessä aiemmin perustason vesienkäsittelyn piirissä olleesta hehtaarista oli tehostettu 53 prosenttia ja rakentaminen oli käynnissä hehtaarilla. Noin hehtaarilla tuotanto on päätetty lopettaa investointien kannattamattomuuden vuoksi. Tavoitteena on, että vuoden 2014 loppuun mennessä kaikilla turvetuotannossa olevilla alueilla on tehostettu vesienkäsittely. Turvetuotantoalueiden omaehtoisia ympäristötarkastuksia jatkettiin tehostetusti. Urakoitsijat tarkastivat vesienkäsittelyrakenteet tuotantokaudella kahden viikon välein, minkä lisäksi yhtiön 20 tarkastajaa tarkastivat säännöllisesti kaikki tuotantoalueet. ELY-keskukset tekevät tarkastuksia neljän vuoden välein. Vuonna 2013 viranomaistarkastuksia toteutettiin noin sadalla tuotantoalueella. Vapo jatkoi luontoarvoltaan merkittävien soiden myyntiä suojelutarkoituksiin. Neuvotteluja käytiin Ympäristöministeriön ja Metsähallituksen kanssa. Vuodesta 2011 lähtien suojeluun tai vaihtoon on

9 tarjottu yli hehtaaria ja tilikauden loppuun mennessä sopimukseen oli päästy kymmenen suon eli noin hehtaarin osalta. Neuvotteluja jatketaan. Vapo on sitoutunut luvituspolitiikassaan siihen, että uusia tuotantoalueita haetaan vain ojitetuille turv le. Lisäksi Vapo on sitoutunut siihen, että vuoden 2016 jälkeen avattavien uusien tuotanto soiden alapuolisiin vesistöihin kohdistuva kiintoaine- ja humuskuormitus on alhaisempi verrattuna ennen turvetuotantoa olleeseen tilanteeseen. Tavoitteena on, että tuotannon päätyttyä tuotantoalueet siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon tai ennallistetaan mahdollisimman pian. Näiden sitoumusten toteuttamiseksi Vapo käynnisti Puhdas vesija Tarkkailut 100 -projektit, joiden aikana tarkkaillaan noin 100 kohteessa uusien tuotantoalueiden vesistövaikutuksia ennen mahdollista turvetuotannon aloittamista. Maankäyttösuunnitelmia tehtiin hehtaarille, joista toimenpiteet toteutettiin hehtaarilla. Tilikaudella aloitettiin logistiikan ympäristöturvallisuuskortti -koulutus, jonka kohderyhmänä on Vapon kuormaus- ja kuljetusyrittäjät sekä logistiikkapuolen oma henkilöstö. Koulutuksen on suorittanut hieman yli 100 henkilöä. Koulutus on osa Vapon kolmivuotista ympäristökoulutusohjelmaa Konsernin ympäristöinvestoinnit olivat 21,4 milj. euroa (9,0 milj. euroa), jotka koostuivat pääasiassa turvetuotannon vesiensuojelurakenteiden tehostamistoimenpiteistä. Tilikauden ympäristönsuojelukustannukset ilman oman henkilöstön työpanosta olivat yhteensä 26,1 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Ne koostuivat pääasiassa turvetuotannon kustannuksista, kuten vesiensuojelurakenteiden ylläpidosta ja kuormitustarkkailuista. Tuotannossa ollut turveala oli Suomessa hehtaaria kesällä 2013 ( ha kesä 2012). Uusia alueita saatiin tuotantoon hehtaaria tilikauden loppuun mennessä (1 122 ha). Tilikauden aikana tuotantoalueita poistui tuotannosta yhteensä hehtaaria (1 476 ha). Seuraavaan maankäyttömuotoon siirrettiin hehtaaria (2 129 ha), josta hehtaaria myytiin. Alueita siirrettiin metsitettäviksi 791 hehtaaria (242 ha), pelloiksi 296 hehtaaria (143 ha) ja kosteikoiksi tai lintujärviksi 143 hehtaaria (113 ha). Maanomistajille alueita palautettiin hehtaaria (630 ha). Tuotannosta poistuneiden soiden ennallistamisesta aiheutuviin kustannuksiin varaudutaan jälkikäyttövarauksella, jolla katetaan tuotannon päättymisen jälkeisten vesiensuojelun, vesistön kuormituksen, maisemoinnin ja muiden ennallistamistoimenpiteiden kustannukset. Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Regulaatioriskit Vapon turveliiketoiminnan ja Suomen energiaomavaraisuuden kannalta merkittävä riski on ympäristölupien saannin epävarmuus. Tämä osittain jo toteutunut riski estää ja hidastaa turvetuotanto alueiden käyttöönottoa asiakkaiden tarpeisiin riittävässä määrin. Vajaus tarpeeseen nähden on noin hehtaaria vuodessa. Lupien saannin parantamiseksi Vapo on tehostanut ympäristövaikutuksia estäviä toimenpiteitä sekä lisännyt ja tarkentanut päästöjen mittausta. Tavoitteena on myös, että julkisuudessa käytävä keskustelu päästöistä voidaan perustaa mitattuihin tosiasioihin. Vapo hakee ympäristölupia ja avaa uusia tuotantoalueita valtioneuvoston hyväksymän suo- ja turvemaiden strategian linjausten mukaisesti vain luonnontilaltaan muuttuneille ojitetuille turv le. Vireillä oleva ympäristönsuojelulain muutos sisältää ns. luontoarvopykälän, joka lakiin tullessaan vaikeuttaisi edelleen suoalueiden saantia turvetuotantoon. Vapo jatkaa 30 milj. euron investointiohjelman toteuttamista turvetuotantoalueiden ympäristösuojelurakenteisiin ja tehostettuun vesienkäsittelyyn. Regulaatioriski on vaikeuttanut energiasektorin investointeja ja pitkäjänteistä kehittämistä. Polttoturpeen veroa Suomessa korotettiin 4,90 euroon/ MWh vuoden 2013 alusta alkaen. Veron korotus on osaltaan vähentänyt turpeen kysyntää ja lisännyt hiilen käyttöä, minkä johdosta valtioneuvosto päätti, että 2015 alussa voimaan tulevaksi suunnitellusta 1,00 euron/mwh suuruisesta turpeen 9 veronkorotuksesta luovutaan. On ilmeistä, että tämä veronkorotuksen poisto ei riitä turvaamaan kotimaisten polttoaineiden kysyntää aikaisemmin tehtyjen ja turpeen kysyntää vähentäneiden veronkorotusten jäädessä voimaan. Kiinteiden puuperäisten polttoaineiden kestävyyskriteerit ovat käsittelyssä EU:ssa ja Suomessa. Riippuen tulevien säännösten sisällöstä ne muodostavat uhkan puuperäisen energian käytölle. Markkinariskit Vapon sahaus-, pelletti-, puupolttoaine- ja sähkön tuotanto -liiketoimintoihin liittyy merkittäviä markkinariskejä sekä lopputuotteen hinnan ja volyymin että raaka-aineen hinnan ja saatavuuden osalta. Sahatavaran kysyntään vaikuttava taloustilanne Euroopassa on pysynyt heikkona. Elpymisen merkkejä ilmaantui vuoden 2013 jälkimmäiseltä puoliskolta alkaen ja sahojen käyntiasteet paranivat. Suomalaisten sahojen markkinaosuudet eivät ole kasvaneet, sitä vastoin ruotsalaiset sahat ovat kasvattaneet markkinaosuuksiaan pääosin kruunun keväästä 2013 jatkuneen heikkenemisen ansiosta. Sahausliiketoiminnan riski Vapo-konsernissa on pienentynyt 2014 alussa toteutuneen Hankasalmen sahan myynnin jälkeen. Vapo Timber Oy:n kahdella jäljellä olevalla sahalla on kyetty nostamaan toimintatehokkuutta talven aikana ja samalla on pienennetty herkkyyttä markkinatilanteen välittömille muutoksille optimoimalla tuotantoa puulajikohtaisen markkinatilanteen mukaan. Uuden tilikauden alkaessa tilanne sahatavaramarkkinoilla jatkuu haasteellisena. Ylitarjontatilanne Euroopan pellettimarkkinoilla jatkui edelleen huolimatta siitä, että pelletin käytön maltillinen kasvu jatkui vuonna Vapon toimitukset suurille pellettiasiakkaille kasvoivat edellisestä vuodesta ja joitain uusia pellettiä käyttäviä laitoksia otettiin käyttöön. Puupolttoaineiden kannattavuusriskiä on pyritty hallitsemaan kehittämällä asiakkuuksien hallintaa. Erityistä painoa on laitettu polttoaineiden laadun kehittämiseen ja varastoinnin aiheuttamien laatutappioiden vähentämiseen.

10 Sähkön markkinahinta ja Suomen aluehinta pysyivät vuonna 2013 ja alkuvuodesta 2014 matalalla. Tämä on heikentänyt Vapon tarjoamien polttoaineiden kysyntää sekä on pitänyt myös omien laitosten sähköntuotannon kannattavuuden heikkona. Toimintakauden aikana uudistettiin sähkökaupan riskipolitiikat sekä tuotannon että hankinnan osalta. Omien laitosten sähköntuotannon kannattavuutta pyritään parantamaan huolellisella tuotannon suunnittelulla ja ennustamisella sekä myynnin ja myyntihintojen aktiivisella suojaamisella. Sääriskit Vapon liiketoimintoihin laajasti vaikuttava yhteinen riski on sääolosuhteet. Talvella lämpötila vaikuttaa ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden polttoaineostoihin sekä omien lämpö- ja voimalaitosten käyntiasteeseen. Keväällä sääolosuhteet ratkaisevat puutarhakaupan myyntivolyymin. Kesäaikana sään vaikutus kohdistuu biopolttoaineiden ja ympäristötuotteiden tuotantomääriin sekä laatuun. Keväällä 2013 turvevarastot olivat ennätyksellisen alhaisella tasolla epäonnistuneen tuotantokauden 2012 jäljiltä, eikä turvetta kyetty toimittamaan keväällä asiakkaille kysyntää vastaavia määriä. Tuotantokauden 2013 aikana asiakkaita tiedotettiin aktiivisesti tuotantomäärän kehityksestä. Kokonaisuutena kesän 2013 turvetuotannossa onnistuttiin hyvin, vaikkakin alueelliset erot olivat suuria. Lyhyeksi jäänyt kevätkausi 2013 johti Kekkilän puutarhakaupan tuotteiden ennakoitua pienempään myyntiin, jota ei tilikauden lopulla enää kyetty korvaamaan. Vapon merkittävin riski toukokuussa 2014 alkavalla tilikaudella on edelleen sääriski, joka vaikuttaa niin turpeen tuotantoon kesällä kuin kysyntään talvella Turpeen perusvarastojen kasvattaminen maantieteellisesti oikeissa paikoissa edellyttää hyviä sääolosuhteita tuotantokaudella sekä riittäviä tuotantopinta-aloja. Turvetuotannon sääriskin toteutuessa myös Vapon turveurakoitsijoiden liiketoiminnan kannattavuus heikkenee ja urakoitsijoiden hankkiminen vaikeutuu merkittävästi urakoitsijoiden poistuessa markkinoilta, millä voi olla myös pitkän aikavälin vaikutuksia alan osaamisen kadotessa. Toimenpiteitä turvetuotannon sääriskiuhan vaikutusten pienentämiseksi kehitetään edelleen. Vahinkoriskit Vahinkoriskejä ovat työturvallisuus, omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskit sekä ympäristöriskit. Vahinkoriskien toteutumista pyritään estämään ennakoivilla riskienhallintatoimenpiteillä ja nopealla reagoinnilla havaittuihin vaaroihin. Riskit, joita ei voida hallita omin toimenpitein, vakuutetaan mahdollisuuksien mukaan. Työturvallisuudessa tavoitteena on työturvallisuuskulttuurin jatkuva edistäminen läpi kaikkien toimintojen, mm. toteuttamalla laajasti henkilöstön työturvallisuuskoulutusta. Vapo-konserni jatkoi Vahinkoriskien hallinnan kehitysohjelmaa vuonna 2013 yhteistyössä vakuutusyhtiön ja vakuutusmeklarin kanssa. Kehitysohjelman päätavoitteena on parantaa tietoisuutta olemassa olevista tuotantolaitosten ja toimipisteiden vahinkoriskeistä, ennalta ehkäistä havaittujen riskien toteutumista ja nostaa yleistä turvallisuustasoa Vapokonsernissa. Vuonna 2013 jatkettiin myös Kekkilän Turvaa työpaikkasi -projektia, jonka tavoitteena on yleinen turvallisuustason nosto ja vahinkoriskien minimointi Kekkilä-konsernissa. Erityistä huomiota Kekkilässä on kiinnitetty tuoteja asiakaslaatuun, jossa tavoitteena on varmistaa toiminnan korkea laatu läpi koko tilaus-toimitusketjun. Rahoitus- ja hyödykeriskit Konsernin liiketoiminnot altistuvat useille eri rahoitusriskeille. Rahoitusriskien hallinnan pääasiallisena tavoitteena on minimoida toimintaan liittyvien valuuttojen ja korkojen markkinahintojen haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja kassavirtaan sekä varmistaa konsernin maksuvalmius. Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuutta- ja korkoriski. Rahoitusriskien tunnistamisesta ja hallinnasta vastaa konsernin keskitetty rahoitustoiminto, jota ohjaa hallituksen hyväksymä rahoituspolitiikka. Konserni käyttää riskienhallinnassaan valuuttatermiinejä ja -optioita, valuutanvaihtosopimuksia, valuuttalainoja, koronvaihtosopimuksia sekä eri hyödykejohdannaisia. 10 Tulevaisuuden näkymät Vapo-konserni kokonaisuutena Konsernirakenteen muutosten myötä kuluvan tilikauden liikevaihdon odotetaan laskevan aikaisempiin vuosiin verrattuna, mutta konsernissa meneillään olevien tehostamisohjelmien myötä yhtiön tuloksen arvioidaan paranevan. Vapo keskittyy kassavirran vahvistamiseen kuitenkin siten, että ympäristönsuojeluinvestoinnit toteutetaan suunnitellusti. Turvetuotteet Turpeen kysyntä on heikentynyt johtuen kilpailevien polttoaineiden, etenkin kivihiilen alhaisesta hinnasta ja turveveron korotuksesta. Tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat Vapon alueellinen onnistuminen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisessa, sähkön hinta, teollisuuden käyntiaste, ulkolämpötila sekä turpeen ja muiden polttoaineiden tuki- ja verokohtelupäätösten vaikutus. Sääolosuhteilla on suuri merkitys paitsi turpeen kysyntään, myös logistiikan onnistumiseen etenkin kelirikon ja suurimman kysynnän aikaan, kun kalusto on täyskäytössä. Hyvälaatuista turvetta on kaikilla asiakasalueillamme kuluvan tuotantokauden alkaessa, mikä parantaa valmistautumistamme seuraavaan lämmityskauteen sekä lisää toimitusvarmuuttamme. Puupolttoaineet Puupolttoaineiden käytön ennustetaan kasvavan Suomessa edelleen. Markkinoilla on runsaasti tarjolla sekä metsäpolttoaineita että sahojen sivutuotteita. Pellettiliiketoiminnassa Vapo-konsernin toiminta keskittyy aikaisempaa vahvemmin Suomen markkinoille, kun Ruotsin pellettiliiketoiminta siirrettiin Lantmännen Agroenergi AB:n kanssa yhdessä omistettavaan osakkuusyhtiöön. Lämpö ja sähkö Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueella toteutetut ja toteutettavat investoinnit energiatehokkuuteen ja kotimaisten polttoaineiden osuuden lisäämiseen parantavat kannattavuutta kuluvan tilikauden loppupuolella.

11 Kekkilä-konserni Kekkilä-konsernin käyttökatteen ja kassavirran ennakoidaan kehittyvän myönteisesti. Kasvua haetaan tehostamalla sisäisiä toimintoja ja tarjoamalla asiakaslähtöisiä ratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla. Vapo Timber Oy Sahatavaramarkkinoiden vuonna 2013 alkanut elpyminen on jatkunut 2014 alkuvuoden ajan. Sahatavaran kysynnän oletetaan jatkuvan kohtuullisella tasolla ainakin kuluvan vuoden loppuun, joskin erityisesti kuusisahatavaran markkinakehitys Euroopassa sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä. Hallinto Vapo-konsernia johtavia hallintoelimiä ovat Vapo Oy:n yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus, toimitusjohtaja sekä tytäryhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat. Vapo Oy:n hallitus muodostaa keskuudestaan suositusten mukaisesti tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimii konsernin johto, jonka Vapo Oy:n hallitus nimittää. Konsernin johtoon kuuluvat Vapo Oy:n johtoryhmän jäsenet sekä Vapo Timber Oy:n, Kekkilä Oy:n, AS Tootsi Turvaksen ja Neova AB:n toimitusjohtajat. Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet KTM Juho Lipsanen toimitusjohtaja Perttu Rinta toimitusjohtaja Martti Haapamäki saakka toimitusjohtaja Risto Kantola alkaen johtava erityisasiantuntija Minna Pajumaa alkaen johtaja Taina Susiluoto saakka toimitusjohtaja Arto Sutinen johtaja Marja Tuderman Hallitus kokoontui jatketun tilikauden aikana 20 kertaa. Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 90. Hallitus on tehnyt toiminnastaan itsearvioinnin. Hallitus on valinnut palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilivuoden aikana KTM Juho Lipsanen (puheenjohtaja) ja jäseninä toimitusjohtaja Risto Kantola ( alkaen), johtaja Taina Susiluoto ( saakka) ja toimitusjohtaja Arto Sutinen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilivuoden aikana kaikkiaan 7 kertaa, läsnäoloprosentti oli 100. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilivuonna toimitusjohtaja Perttu Rinta (puheenjohtaja) ja jäseninä toimitusjohtaja Martti Haapamäki saakka), johtava erityisasiantuntija Minna Pajumaa ( alkaen) sekä johtaja Marja Tuderman. Tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa, läsnäoloprosentti oli

12 Hallintoneuvosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet kansanedustaja Pentti Oinonen tekn. tri h.c. Heikki Miilumäki talousneuvos Mikko Hentinen kansanedustaja Antti Kaikkonen professori Eero Kubin kansanedustaja Esko Kurvinen kansanedustaja Jukka Kärnä maakuntaneuvos Simo Salmelin kansanedustaja Janne Sankelo kansanedustaja Anni Sinnemäki Henkilöstön edustajat ja varaedustajat hallintoneuvostossa alkaen Timo Oksa, energia-alan työntekijät (Ari Tielinen) Tommi Pihlajasalo, ylemmät toimihenkilöt (Matti Koljonen) saakka Matti Koljonen, ylemmät toimihenkilöt (Teija Lehtonen) alkaen Heikki Salorinne, metsä- ja sahatyöntekijät (Rauno Valkendorff) Hallintoneuvosto kokoontui tilikauden aikana 5 kertaa. Osallistumisprosentti oli 78. Vapo Oy:n johtoryhmä Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja Pasi Koivisto, liiketoimintajohtaja, Turvetuotteet Markus Hassinen, liiketoimintajohtaja, Lämpö ja sähkö Juhani Ylä-Sahra, liiketoimintajohtaja, Puupolttoaineet Jyrki Vainionpää, COO Suvi Kupiainen, CFO Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet Pirjo Nikkilä, henkilöstöjohtaja Kari Poikolainen, lakiasiainjohtaja Mia Suominen, ympäristöjohtaja Tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö DHS Audit Partners Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapani Vuopala. Vapo Oy:n osakepääoma ja omistus Vapo Oy:llä on yksi osakesarja. Osakkeita on kaikkiaan kappaletta ja osakkeen nimellisarvo on 1 681,88 euroa osakkeelta. Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa, ja kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon Vapo Oy:n osakepääoma oli euroa. Vapo Oy on Suomen valtion ja Suomen Energiavarat Oy:n omistama yhtiö. Suomen valtio omistaa osakkeista 50,1 prosenttia ( osaketta) ja Suomen Energiavarat Oy 49,9 prosenttia ( osaketta). Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Hallitus ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Vapo Oy:n tilikauden voitto, ,51 euroa, kirjataan voittovarojen lisäykseksi, jonka jälkeen yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja ,97 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle myös, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 12,0 milj. euroa eli 400 euroa osakkeelta. 12

13 Konsernitilinpäätös 2014, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma eur Liitetieto LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot Arvonalentumiset Liikearvon arvonalentuminen Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Tilikauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille Määräysvallattomille omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Tulos/osake Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

14 Konsernitase eur Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Osuudet osakkuusyhtiöissä Myytävissä olevat sijoitukset Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset Muut pitkäaikaiset sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tuloverosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävänä olevat varat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus Määräysvallattomat omistajat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Varaukset Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat Ostovelat ja muut velat Tuloverovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Myytävänä olevat korolliset ja korottomat velat OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

Vapon VUOSI. Vapo-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2012

Vapon VUOSI. Vapo-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 Vapon VUOSI 2012 Vapo-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 Sisältö Toimintakertomus... 1 Toimintaympäristö... 1 Konsernin keskeiset tunnusluvut... 1 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin... 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.5.2014-30.4.2015 Sisällysluettelo Toimintakertomus... 4 Toimintaympäristö... 4 Konsernin keskeiset tunnusluvut... 6 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin... 7 Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.12.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 Hallitus 14.02.2014 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuu Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 164,0 milj. euroa (155,6 milj. euroa vastaavana aikana

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 1 Sisältö Toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö... 3 Konsernin keskeiset tunnusluvut... 3 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin... 4 Liikevaihto segmenteittäin... 4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Hallitus 2.5.2013 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi-maaliskuu Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 189,6 milj. euroa (222,9 milj. euroa vastaavana aikana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Hallitus 31.10.2012 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Heinä-syyskuu Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 106,1 milj. euroa (112,5 milj. euroa vastaavana aikana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus T2/2015 1.5. 31.12.2014

Osavuosikatsaus T2/2015 1.5. 31.12.2014 Osavuosikatsaus T2/2015 1.5. 31.12.2014 Hallitus 13.2.2015 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.5. 31.12.2014 Syys-joulukuu Konsernin liikevaihto syys-joulukuussa oli 159,4 milj. euroa (207,2 milj. euroa vastaavana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Hallitus 9.8.2012 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Huhti-kesäkuu Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 168,4 milj. euroa (175,7 milj. euroa vastaavana aikana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Hallitus 10.8.2011 1 VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Tammi-kesäkuu Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 418,1 milj. euroa (387,6 milj. euroa vastaavana aikana

Lisätiedot

Sisältö. Liiketoiminta... 8. Yritysvastuu... 22. Vapon vuosi 2010... 1. Toimintaympäristö... 2. Vapo strategia... 4. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisältö. Liiketoiminta... 8. Yritysvastuu... 22. Vapon vuosi 2010... 1. Toimintaympäristö... 2. Vapo strategia... 4. Toimitusjohtajan katsaus... vuosikertomus 2010 Vapo on bioenergian johtava toimittaja ja kehittäjä Suomessa sekä Itämeren alueella. Vapo on moderni asiantuntijaorganisaatio, joka vastuullisella tavalla tuottaa energiaa turpeesta,

Lisätiedot

Sisältö. Pamfletti... 3 Toimintaympäristö... 10 Vapon vuosi 2011... 12 Liiketoiminta... 14. Hallinto... 33. Tilinpäätös... 41

Sisältö. Pamfletti... 3 Toimintaympäristö... 10 Vapon vuosi 2011... 12 Liiketoiminta... 14. Hallinto... 33. Tilinpäätös... 41 Vuosikertomus 2011 Vapo on moderni asiantuntijaorganisaatio, joka toimittaa energiaasiakkailleen turvetta, puupolttoaineita sekä peltobiomassaa ja tuottaa myös itse lämpöä ja sähköä näistä paikallisista

Lisätiedot

ATRIA YHTYMÄ OYJ TASEKIRJA

ATRIA YHTYMÄ OYJ TASEKIRJA ATRIA YHTYMÄ OYJ TASEKIRJA 1.1-31.12.2007 Y-tunnus 0841066-1 Kotipaikka Kuopio Osoite PL 900 60060 ATRIA ATRIA YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2007 Sisältö: Hallituksen toimintakertomus 1 Osakkeet ja omistajat

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 1-3/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1-3/2014)

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 56 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 56 Hallituksen toimintakertomus Aspo Vuosikertomus 2012 Tilinpäätös 55 Tilinpäätös 2012 Sisältö Tilinpäätös 56 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 64 Konsernin tuloslaskelma 65 Konsernitase 66 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO

Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2012 Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2012... 85 Toimialakatsaukset... 88 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)... 94 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus Aspo Vuosikertomus 2013 Tilinpäätös 53 Tilinpäätös 2013 Sisältö Tilinpäätös 54 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 63 Konsernin tuloslaskelma 64 Konsernitase 65 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 INCAP TILINPÄÄTÖS 2014 Incap Lyhyesti INCAP LYHYESTI Incap tarjoaa elektroniikan sopimusvalmistuspalvelua (EMS). Yhtiömme on toiminut pitkään elektroniikan sopimusvalmistuksessa ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. www.altiacorporation.com TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS. www.altiacorporation.com TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 www.altiacorporation.com 2012 TILINPÄÄTÖS _Sisältö 5 Altia tilinpäätös 2012 04 Altian vuosi 06 Hallituksen toimintakertomus 18 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 19 Konsernin tase (IFRS)

Lisätiedot

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Hallinto Henkilöstö Ympäristö Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Näkymät vuodelle 2014

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 KELLO 10.00 (EET) Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava Posti Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (pääomanpalautus 0,42 euroa) AVAINLUVUT 1-12/2012 1-12/2011

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (pääomanpalautus 0,42 euroa) AVAINLUVUT 1-12/2012 1-12/2011 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2013 klo 10.30 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 ASPO 2012: neljäs vuosineljännes vuoden paras (suluissa esitetty vuoden 2011 vastaavan ajanjakson luvut) -

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 8 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 8 Konsernin tase IFRS... 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS...10

Lisätiedot

VAPO 1.1.2013 30.4.2014

VAPO 1.1.2013 30.4.2014 VAPO 1.1.2013 30.4.2014 Toimimme vastuullisesti työllistämme paikallisesti Vapon vuosikertomus 2013/2014 KATSAUKSET LIIKETOIMINTA TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Asiakasaktiivisuutta,

Lisätiedot