päivitys Työraportti Jorma Nummela Pirjo Hellä Pauli Saksa Kesäkuu 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "päivitys Työraportti 2001-14 Jorma Nummela Pirjo Hellä Pauli Saksa Kesäkuu 2001"

Transkriptio

1 Työraportti ROCK-CAD NTgeologisen mallinnusohjelmiston päivitys Jorma Nummela Pirjo Hellä Pauli Saksa Kesäkuu 200 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-0000 HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työraportti ROCK-CAD NTgeologisen mallinnusohjelmiston päivitys Jorma Nummela Pirjo Hellä Pauli Saksa Kesäkuu 200

3 TEKIJÄ- ORGANISAATIO: Fintact Oy Hopeatie B Helsinki TILAAJA: Posiva Oy Töölönkatu Helsinki TILAUSNUMEROT: 9502/99/TIMO ja 962/00/HH POSIVAN TARKASTAJA: 2.L,(.,,Dt jti-cf Heikki HinkkJe: Posiva Oy KONSULTIN YHDYSHENKILÖ: Pauli Saksa Fintact Oy TYÖRAPORTTI 200-4: ROCK-CAD NTgeologisen mallinnusohjelmiston päivitys Kesäkuu 200 TEKIJÄT: \~L Jorma Nummela rfjo ~~?~~. Pirjo Hellä Pauli Saksa TARKASTAJA JA HYVÄKSY JÄ:

4 Työ r a p o r t t i ROCK-CAD NTgeologisen mallinnusohjelmiston päivitys Jorma Nummela Pirjo Hellä Pauli Saksa Fintact Oy Kesäkuu 200 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 Nummela, J., Hellä, P., Saksa, P ROCK-CAD NT - geologisen mallinnusohjelmiston päivitys. Helsinki, Finland: Posiva Oy. 60s. Työraportti TIIVISTELMÄ ROCK-CAD-mallinnusjärjestelmää on käytetty Posivan ydinjätteen loppusijoitukseen tähtäävissä tutkimuksissa kallioperän geologisten ominaisuuksien mallintamiseen ja tutkimusten suunnitteluun noin kymmenen vuoden ajan. Tutkimusalueiden kolmiulotteiset kalliomallit ovat olleet yhteenveto alueen kenttätutkimusten tuloksista ja tietämyksestä. Kalliomalleja on hyödynnetty tutkimusten suunnittelussa ja ne ovat toimineet esimerkiksi virtauslaskennan ja loppusijoitustilojen asemointitarkastelujen lähtötietona. Mallinnusohjelmisto on perustunut Parameter Technologyn Medusamallinnusjärjestelmään ja toiminut UNIX-käyttöjärjestelmässä. ROCK-CAD-mallinnusjärjestelmä on siirretty AutoCAD2000- ja PC/Windowsympäristöön. Nämä ovat käyttökustannuksiltaan merkittävästi halvemmat. Myös ohjelmistotuen ja kehityksen jatkuvuus on turvatumpi. Mallien siirrettävyys muihin järjestelmiin helpottuu, koska monet yleiset 3D-ohjelmistot lukevat AutoCADin tiedostoformaatteja. ROCK-CAD-mallinnusjärjestelmän vanhat ja aktiivisesti käytetyt ominaisuudet säilytettiin. Järjestelmän uudet toiminnat tehostavat mallin, kappaleiden ja niiden ominaisuuksien hallintaa, dokumentointiaja esitystapoja. Toiminnot ovat käytettävissä kuten AutoCADin omat komennot. Mallinnusjärjestelmä on laadittu siten, että sen kehitykselle on mahdollisimman vähän rajoituksia. ROCK-CAD-mallit luodaan tutkimusalueittain. Mallit muodostetaan kivilajeja ja rakenteita esittävistä geometrisistä kappaleista. Kappaleen ominaisuudet määrittävät sen tyypin, tiedon varmuustason sekä esitystavan. Mallityyppien tai kappaleitten ominaisuuksien määrää ei ole rajoitettu. Kappaleina on nimi ja uniikki tunnus. Varsinaiset mallit muodostetaan kokoonpanolistojen avulla. Kokoonpanot ovat aikaisempia kivilaji- ja rakennemalleja juostavampi tapa hallita mallia. Kappaleiden geometrian luontia varten on kehitetty AutoCADin vakiotyökaluja monipuolisemmat polyline- ja maastomallintajat. Kappaleitten mallinnus on entistä vuorovaikutteisempaa. Kairanreikä-ja kenttämittaustulosten esittämiseksi kehitetyt työkalut mahdollistavat aikaisempaa nopeamman ja monipuolisemman tiedonsiirron mallinnusjärjestelmään esimerkiksi TUTKA-arkistosta. Ohjelmiston päivityksen yhteydessä on Olkiluodon kalliomalli siirretty uuteen mallinnusjärjestelmään ja sen muodollinen oikeellisuus on tarkistettu. Avainsanat: geologia, 3D-mallinnus, kallioperän mallinnus, AutoCAD, ROCK-CAD

6 Nummela, J., Hellä, P., Saksa, P ROCK-CAD NT- revision of the geological modeling system. Helsinki, Finland: Posiva Oy. 60 p. Working Report ABSTRACT Posiva Ltd takes care of the research and development tasks related to disposal of spent nuclear fuel. ROCK-CAD modeling system has been used within the program for modeling the bedrock properties for about ten years. Three-dimensional models of the sites have summarized the results of field investigations and other geological knowledge. The models have been utilized in planning of further investigations and e.g. in flow modeling as well as in tentative repository siting. ROCK-CAD modeling system has been transferred from UNIX-based Medusa modeling to AutoCAD2000 and PC/Windows environment. This means lower operatienai costs and a more secure software support and development. The models have become more easily transferable, as many of the common 3D packages read AutoCAD file formats. Actively used functions of the previous ROCK-CAD modeling system have been revised. The new in-house developed functions enhance the management of the modeling project, objects and their properties, documentation and presentation. They operate similarly as built-in AutoCAD commands. The system has been revised in a way that future maintenance and development can be done easily. ROCK-CAD is a project based modeling system. The models consist of 3D volumetric objects describing lithological units and fractured zones. Properties describing the type, certainty level and presentation formats can be attached to objects. Each ohjeet has a name and a unique identification number. V arious themes, like lithological and, hydrological units can be presented. The actual models are composed by lists defining the objects and their relations. The composition lists are a flexible way to handle and modify the model for various purposes. Modeling tools, which enable to create more complex geometries than the built-in AutoCAD tools, have been developed. These include polyline and terrain modelers. The modeling of the objects can now be done more interactively. Tools for presenting various field investigation results have been developed in order to allow easier data import from e.g. the digital TUTKA-archive. The three-dimensional model of the Olkiluoto site has been transferred to the new modeling system and it has been validated. Keywords: geology, 3D-modeling, bedrock modeling, AutoCAD, ROCK-CAD

7 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO JOHDANT LÄHTÖTILAN NE UUSI MALLINNUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Laitteisto ja ohjelmisto Projektin hallinta Objektit Yleiskuvaus objekteista Objektien geometria Objektien ominaisuudet Kokoonpanot Kairanreikien ja mittaustulosten 3D-esitykset Leikkaukset TESTAUS ESIMERKKI YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET LIITE KÄSITTEITÄ... 3 LIITE 2 ROCK-CAD NT - LYHYT KÄYTTÖOHJE LIITE 3 KAPPALEITTEN MÄÄRITTELY WINROCKY TIEDOSTOISSA LIITE 4 YHTEENVETO KOMENNOISTA... 59

8 JOHDANTO ROCK-CAD-kalliomallinnusohjelmistoa on hyödynnetty Suomessa suoritetuissa ydinjätteen loppusijoitustutkimuksissa 980-luvun lopulta alkaen (Saksa 995). ROCK-CADissä on mallinnetto tutkimusalueiden kivilajivaihtelua sekä rikkonaisuusrakenteiden esiintymistä. Kalliomalleja on laadittu useasta eri alueesta ja malleja on päivitetty uusien kenttätutkimuksien ja tulkintojen perusteella. Kalliomalli on tehostanut alueiden arviointia, ollut perusta tulkinta- ja mallinnustyön dokumentoinnille ja toiminut laskentaohjelmien (esim. pohjaveden virtaus) lähtötietona. ROCK-CAD on perustunut Computervisionin Medusa 3D-mallinnusohjelmistoon, jonka mallintajan ympärille on rakennettu oma sovellus eri ohjelmointikieliä käyttäen. Mallinnusjärjestelmä on toiminut UNIX-työasemalla (Solaris 2.x Sun Sparcstation). Koska UNIX-ympäristön laitteistot todettiin melko kalliiksi ja käytännössä myös Medusa-ohjelmiston kehitys oli pysähtynyt, alettiin pohtia siirtymistä PCympäristössä toimivaan mallinnusohjelmistoon. Tavallisten PC-koneiden teho oli noussut huimasti verrattuna ROCK-CADin käyttöönottoajankohtaan yli kymmenen vuotta sitten, mikä mahdollisti mallinnusjärjestelmän siirron PC:lle. Vuonna 997 käynnistettiin selvitys CAD-järjestelmistä, joiden ympärille uusi sovellus voitaisiin rakentaa. Vaihtoehtoina olivat SolidWorks, SolidEdge, MicroStation ja AutoCAD. Järjestelmien ominaisuuksia ja mahdollisuuksia verrattiin sekä teknisten erittelyiden perusteella että keskusteluilla maahantuojan/edustajan kanssa. SolidWorksin ja SolidEdgen piirto-ominaisuudet todettiin puutteellisiksi. Sekä MicroStation että AutoCAD puolestaan vastasivat hyvin asetettuja vaatimuksia ja teknisin perustein niistä olisi voitu valita kumpi tahansa. CAD-järjestelmäksi valittiin Autodesk Inc./ AutoCAD2000-ohjelmisto sen yleisyyden ja aineiston helpon siirrettävyyden takia. AutoCADin valinta määräsi käyttöjärjestelmäksi Microsoft WinNT:n ja sovelluskehitystyökaluksi Microsoft:n Visual C++ rev 6.0. Visual Basic olisi ollut ohjelmointikielenä myös mahdollinen, mutta se hylättiin hitauden ja mahdollisen ominaisuuksien ja tuen riittämättömyyden vuoksi. Myös tuotesuoja on helpommin varmistettavissa käytettäessä Visual C++-kieltä. Uuden mallinnusjärjestelmän haluttiin sisältävän ne vanhan järjestelmän toiminnot, jotka olivat olleet aktiivisesti käytössä. Mallinnusjärjestelmän muutostarpeita ja uusia toimintoja kartoitettiin haastattelemalla mallin käyttäjiä. Haastattelujen perusteella kaivattiin mm. digitaalisesti katseltavaa versiota mallista, nykyistä pienemmän mittakaavan objektien mukaanottoa, mallinnusprosessin ja lähtötietojen parempaa dokumentointia sekä liityntöjä esim. paikkatietojärjestelmiin (GIS) ja tietokantoihin, joista tärkeimpänä kenttätutkimusten arkisto ns. TUTKA-tietokanta. Tässä raportissa on kuvattu ROCK-CAD-mallinnusjärjestelmän siirron yhteydessä tehtyä ohjelmointityötä keskittyen erityisesti uusiin ja aikaisemmasta poikkeaviin toimintoihin. Käytetyt käsitteet ja ohjelmaympäristöön liittyvät termit on selitetty liitteessä. Mallinnusjärjestelmän päivitys on tehty Pasivan tilaamana tuotekehitysprojektina. Uuden ohjelmiston oikeudet ovat Posiva Oy:n omaisuutta.

9 5 2 LÄHTÖTILANNE Kymmenen vuoden aikana ROCK-CAD on kehittynyt vastaamaan ydinjätteen loppusijoitustutkitnusten kallioperän mallinnuksen tarpeita. Pääasialliset toiminnot ovat tiedon tallennus, kairanreikien radat, geologiset havainnot ja tulkinnat, maanpintareferenssit, tutkimusprojektin yleistiedot graafinen ja visuaalinen muokkaus ja tulkinta, maastomallien, tunneleiden, rikkonaisuusvyöhykkeiden, kivilajien yms. mallinnus & kokoonpano datan ja tulkintojen esittäninen erimuotoisissa tulosteissa mallien ja niiden sisältämien määretietojen välitys eteenpäin ROCK-CAD on toiminut UNIX-käyttöjärjestelmässä (SunOS/Solaris). Ohjelmisto on perustunut Parametric Technologyn Medusa NG -mallinnusjärjestelmään. Ohjelmisto on alunperin toteutettu käyttäen Medusan Supersyntax-tulkattua kieltä ja Cadohjelmiston tarjoamaa Fortran-rajapintaa. Lisäksi UNIX-tyyppisen käyttöjärjestelmän shellscriptit ovat olleet osa käyttöympäristöä. Myöhemtnässä vaiheessa Medusan tarjoama Bacis2-niminen käännettävä objektipohjainen kieli ja C/C++ olivat pääasialliset ohjelnointikielet. Ohjelmiston pitkän käyttöajan aikana sen toiminnallisuus on kehittynyt laajaksi. Yhteenveto ROCK-CAD-mallinnusjärjestelmän toiminnoista on esitetty kuvassa (Saksa 995). ROCK-CAD ---tjr>~ Co/le et and Kuva. ROCK-CAD-mallinnusjärjestelmän toiminnot (Saksa 995).

10 6

11 7 3 UUSI MALLINNUSJÄRJESTELMÄ 3. Yleistä Uusi mallinnusjärjestelmä toimii AutoCAD-ympäristössä, jonka normaali toiminnallisuus on koko ajan käytössä. Oma sovelluskehitys keskittyi mallinnusprojektin hallintaan, geometrialtaan monimutkaisten kappaleitten mallinnukseen, kappaleitten ominaisuuksien ja mallin kokoonpanon hallintaan, maastomallittajan luontiin, kairanreikien ja niissä tehtyjen tulosten esittämiseen sekä leikkausten ja koordinaatistojen käsittelyyn. Mallinnusjärjestelmää käytetään AutoCAD-istunnossa. Laaditut sovellukset ovat ohjelmakirjastoja, jotka latautuvat automaattisesti AutoCADin käynnistyessä. Uutta mallia varten luodaan mallinnusprojekti. Projektin tiedot on tallennettu määrättyyn hakemista- ja tiedostorakenteeseen, jolla on tietty minimimääritys. Varsinainen mallinnus tapahtuu AutoCAD-istunnossa ja työ voidaan jakaa kolmeen päätoimintoon: objektien luonti, kokoonpanojen luonti ja esitysten luonti Objektien luonti tarkoittaa kolmiulotteisten geometrioiden luontia, jotka kuvaavat rakenteita, kivilajeja tai muita tarkasteltavia kappaleita. Objekteihin liitetään lisäksi identifiointi- ja ominaisuustietoja. Objektiin voidaan liittää myös viitteet lähtötietoihin, joihin sen geometria- tai ominaisuustiedot perustuvat, esimerkiksi linkki järjestelmän ulkopuoliseen dokumenttiin. Kappaleitten 3D-geometrian mallinnukseen on kehitetty AutoCADin mallintamismahdollisuuksia täydentävät monipuolisemmat työkalut sekä maastomallintaja. Sen lisäksi mallinnusjärjestelmään kuuluu kairanreikien ja niiden eri ominaisuuksien 3D-esitykset. Kokoonpanolla tarkoitetaan joukosta objekteja luotua mallia, joka voi olla luonteeltaan pysyvä ja päivitettävä tai tilapäinen, vain tiettyyn tarkoitukseen (esimerkiksi esitys, jossa vain tietyt kappaleet mukana) luotu. Kokoonpano luodaan ja päivitetään listan perusteella. Lista on yksinkertainen luettelo kokoonpanoon kuuluvista objekteista. Joustava ja nopea kokoonpanon luonti tarkoittaa revisioinnin merkityksen kasvua. Esityksen luonnissa kokoonpano(t) tai yksittäiset objektit saatetaan haluttuun esitysasuun. Sovellus tarjoaa mahdollisuuden leikata kokoonpanomalleja ja luoda leikkauspinnoille ennalta määrätyt esitysasut Leikkauksia täydennetään lisäämällä niihin projisoidut kairanreiät viiva- tai pintaesityksinä. Halutun tyyppiset koordinaattiverkot tarvitaan paikannukseen. Mallinnusjärjestelmässä käytetään koordinaatistoa, jossa x-akselin positiivinen suunta on itään, y-akselin pohjoiseen ja z-akselin ylöspäin. Kaadesuunta lasketaan myötäpäivään pohjoisesta (0-360 ) ja kaade alaspäin xy-tasosta (0-90 ). Näiden määrittelyjen perusteella itään päin pystysuoraan kaatuvan rakenteen kaadesuunta on

12 8 90 ja kaade 90 ja suoraan länteen päin kaatuvan rakenteen kaadesuunta on puolestaan Laitteisto ja ohjelmisto ROCK-CAD NT -versio toimii PC:ssä Windows NT käyttöjärjestelmässä. Sovellus on rakennettu AutoCAD2000-mallinnusohjelman ympärille, joten kaikkia AutoCADin ominaisuuksia on mahdollisuus hyödyntää. Sovelluskehitys tapahtui MSNisual C++(rev6.0) ja Autodeskin ylläpitämän ObjectARX-ympäristön avulla. Sovelluskehityksen tuloksena syntyi joukko ohjelmistomoduuleita (Taulukko ). Suurin osa ohjelmistomoduuleista on AutoCAD-istunnossa ladattavia ja käytettäviä DLL-kirjastoja, jotka sisältävät istunnossa annettavia komentaja ja muita funktioita. Tietyt mallinnusjärjestelmän osat toimivat kuitenkin AutoCAD-järjestelmän ulkopuolella. DLL-kirjastot voivat sisältää toisissa moduuleissa määriteltyjä komentaja. Helpoin tapa määritellä ladattavat kirjastot on listata ne acad.rxtiedostossa, jota voidaan editoida AutoCAD-istunnon ulkopuolella millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla. Taulukko. Laaditut ohjelmistomoduulit ja niiden toiminta. BooiSets Fnt_d Fnt 2g Fnt 4a Fnt 5a Fnt 7c Fnt 7 Fnt 7c Fnt 9b Reflector AutoCAD:n ulkopuolella toimiva listojen käsittely ympäristö leikkaus ja leikkaukseen liittyvien koordinaatistojen hallinta projektiympäristö, nimien hallinta, muutlujataulut koordinaatiston esitys leikkaustietojen tallennus, rasterin asetus kairanreiän esitys ACIS-rajapinta ja polylinemallintajan ydin RockCad-mallintajan toteutus (RCModel) maastomallintaja heijastajien käsittely 3.3 Projektin hallinta Yksi mallinnusprojekti kerrallaan voi olla aktiivisena. Projektihakemiston nuru asetetaan systeemimuuttujassa RCPROJECT. Mallinnusprojektiin kuuluu tietyt pakolliset osat, jotka ovat mallinnusprojektin alihakemistoina. Nämä on esitetty taulukossa 2. Hakemistojen määrä ei ole rajoitettu. Jos esimerkiksi halutaan uusia mallityyppejä, teemoja, jo olemassa olevien kivilaji- ja rakennemallien lisäksi, niitä voidaan vapaasti luoda. Kappaleiden geometria on tallennettu omiin tiedostoihinsa ja ominaisuudet taulukoitu.

13 ~ Taulukko 2. Mallinnusprojektin hakemistarakenne ja tärkeimmät tiedostotyypit. päähakemista hakemisto tiedosto selite <projekti> projektihakemista bin projektikohtaiset rutiinit kairaus kairanreikien tiedot <krname>.xyz kairanreiän ratatiedosto <krname>.<dsp> reikä- ja teemakohtainen kuvaustiedosto Objects RCKappaleiden tiedostot <Rcld>.sat ACIS/SAT -muotoinen talienne objektin geometriasta <Rclabel>.pln polyline-muotoinen talienne objektin geometriasta - olemassa vain, jos malli on tehty polyline-tyypisenä Objects dwg Tallenteet objektien luonnista <RCLabel>.dwg Talienne AutoCAD-istunnosta, jossa objekti on luotu, dokumentoi lähtötietoja rocky hakemisto on varattu kappaleitten lähtötietojen tallennuspaikaksi <RCLabel>.roc rocky-muotoinen talienne objektista <RCLabel>.nrf rocky-muotoinen talienne objektista (uudempi) <RCLabel>.lsp lisp-muotoinen määrittely objektista, tuottaa objektin AC-istunnossa polylinemallinnuksen avulla. <RCLabel>.dsc katkaistu kartio -tyyppinen kappalemäärittely <RCLabel>.dtm maastomallintajalle tarkoitettu pinnankuvaus sys järjestelmän tarvitsemat/ylläpitämät tiedot Label.dat luettelo käytössä olevista objektien nimistä ja vastaavista ld-tunnuksista crcld sisältää viimeksi käytetyn ld-tunnuksen; seuraava oletetaan vapaaksi <RCLabel>.var muutlujataulun tallennustiedosto th teemaan liittyvät tiedot th2 teemaan 2 liittyvät tiedot Projektiympäristön hallinta on ratkaistu taulukoimaila projektia koskevat perustiedot, kuten mallinnettavan alueen rajaus, ja tallentamalla ne aihepiireittäin tiedostoihin. Ympäristömuuttujien arvot voivat olla myös linkkejä toisiin muuttujiin tai taulukoihin. Parametrien arvoja voidaan muuttaa joko tekstieditorilla tai AutoCADistunnossa käyttöliittymän välityksellä. 3.4 Objektit 3.4. Yleiskuvaus objekteista Objektit ovat tilavuuskappaleita, joilla on määrätty tunnus, geometria ja sen lisäksi ominaisuuksia, esimerkiksi kivilajityyppi tai rakenteen varmuusluokka. Jokaisella kappaleella on uniikki tunnusnumero (Rcld), joka annetaan ohjelmallisesti kappaletta

14 0 luotaessa. Sen lisäksi kappaleella on käyttäjän valitsema nimi (RcLabel). Objektien ominaisuuksien ja versioiden hallinta perustuu kappaleiden tunnuslukuun ja nimeen. Mallinnusjärjestelmän kannalta kappale on määritelty, kun sen geometria on tallennettu SAT-formaatissa tiedostoon <Rcld>.sat sekä sen tunnusnumero ja nimi./sys!label.dat-tiedostoon. Tilavuuskappaleet esittävät tyypillisesti yhtenäisen geologisen ominaisuuden sisältävää tilavuutta, esim. rakenne tai kivilaji. Kappaleet voivat muodostua myös useammasta erillisestä osasta. Mallinnusjärjestelmään on mahdollista määritellä uusia kappaletyyppejä esiin tulevien tarpeiden mukaan Objektien geometria Objektit ovat geometrialtaan AutoCADin tilavuuskappaleita ja ne luodaan AutoCADistunnossa joko AutoCADin omien tilavuusmallien tai laadittujen polyline- tai maastomallintajan avulla. Mallintajia käsitellään tarkemmin myöhemmin. Kappaleen geometriaa määriteltäessä AutoCAD-ikkunassa voidaan lähtötietoina esittää: kairanreikiä ja niissä tehtyjen mittausten ja niiden tulkintojen tuloksia, kartat ja kuvat todellisilla pinnoilla (esim. mittausten tuloskartta asetettuna oikeaan mittaustasoon), tunnelit ja kuilut ja niistä saadut kuvat, tulkinnan tuloksena syntyneet 2D- tai 3D-mallikappaleet ( esim. VSP- Ja tutkaheij astaj at), piste- ja viivakohtainen havainto- ja kontrollitieto sekä aiemmin mallinnetut objektit. AutoCAD-istunto, jossa kappale luodaan, tallennetaan tiedostoon <RcLabel>.dwg. Tallennettu dwg-tiedosto dokumentoi kappaleen mallinnukseen käytetyn lähtötiedon sekä määrittelyyn käytetyt pisteet. AutoCADin mallintamistavat Mallinnukseen voidaan käyttää kaikkia AutoCADin sisältämiä mahdollisuuksia. AutoCADin vakiotyökaluilla voidaan kuitenkin luoda varsin yksinkertaisia 3Dkappaleita. V akiotyökaluja voidaan siten käyttää vain rajallisesti geologisten vapaamuotoisten kappaleitten mallinnukseen. Tärkein AutoCADin ominaisuus mallinnuksessa on mahdollisuus kappaleitten leikkausten ja yhdistelmien luontiin. Näiden avulla yksinkertaisistakin alkioista voidaan rakentaa monimutkaisia geometrioita. AutoCADin vakiotyökaluilla luotuihin tilavuuskappaleisiin voidaan aina liittää ROCK-CADin tarvitsemat objektin tunnus ja nimi, joten vakiotyökaluja käyttäenkin voidaan luoda mallinnusjärjestelmän mukaisia kappaleita. Winrocky-mallintaja ROCK-CAD-järjestelmään on ollut mahdollista määritellä kappaleita myös mallinnusjärjestelmän ulkopuolella ns. rocky-tiedostoissa. Mallintaja päivitettiin winrocky-ohjelmaksi. Se lukee kappaleita geometriset määrittelyt tiedostoista ja muuntaa ne AutoCADin lukemaan muotoon (plmodel-komentoja sisältävä lisptiedosto). Kappaleitten määrittelyt on kuvattu kappaletyypeittäin liitteessä 3.

15 Rocky-tiedostoja käytetään vain syöttötiedostoina. Luettaessa kappale AutoCADiin rocky-tiedostosta kappaleelle annetaan tunnus ja se tallennetaan sat-formaattiin. Tämän jälkeen kappaleen geometriaan tehdyt muutokset eivät päivity rockytiedostoon, koska muutokset voivat olla sellaisia, ettei kappale enää ole rockymäärittelyjen mukainen. Polyline-mallinnus AutoCADin mallintajaa on täydennetty toiminnalla, jossa kappale määritellään 3dmurtoviivojen avulla. Viivoja on oltava vähintään kaksi kappaletta ja pisteitä kussakin viivassa yhtä monta. Pisteiden ei tarvitse olla samassa tasossa. Pisteet annetaan kussakin viivassa samassa järjestyksessä "ruuvi kiinni" -periaatteen mukaisesti eli katsottaessa edellisen viivan suunasta kohti seuraavaa kiertävät pisteet myötäpäivään (Kuva 2A). Jos pisteet annetaan vastakkaiseen suuntaan saadaan objekti, jonka tilavuus on negatiivinen ja joka ei siten ole mallintajan mukainen validi kappale. Viivoja voi olla useampia eikä niiden tarvitse välttämättä olla geometriselta sijainniltaan peräkkäisiä. Esimerkiksi juomalasi voidaan mallintaa neljällä murtoviivalla, jotka kuvaavat lasin ulkopohjaa, ulkoreunaa, sisäreunaa sisäpohjaa (Kuva 2B). Vastaava kappale voidaan tehdä myös AutoCADin vakiotyökaluilla, mutta silloin tarvitaan aina boolean-operaatioita. Juomalasi voitaisiin tehdä joko tekemällä pohjalevy ja lasin reuna erikseen ja muodostamaha niiden yhdistelmä, tai kahden sisäkkäisen sylinterin leikkauksena. Polyline-mallintaja on siten paljon nopeampi ja joustavampi tapa muodostaa "sisään potkaistuja" ja vapaamuotoisia kappaleita. Polyline-mallintaja mahdollistaa myös kiertyneiden kappaleiden luonnin, mikä AutoCADin vakiotyökaluilla on monesti mahdotonta. Kappaletta määrittelevien peräkkäisten murtoviivojen suunta saa poiketa toisistaan korkeintaan 90. Kappaleita, joissa muutokset ovat suurempia, esimerkiksi kaarevat ja mahdollisesti kiertyneet teoriassa kahden poikkileikkauksen määrittämät kappaleet (Kuva 2C), voidaan kuitenkin tehdä kopioimalla määrittelyviivoja annetulle radalle. Määrittelyviivan suunta lasketaan viivan ensimmäisen, toisen ja viimeisen pisteen perusteella ja peräkkäisten viivojen suunta tarkistetaan ohjelmallisesti. Lisäksi tarkistetaan myös, ettei viivassa ole päällekkäisiä pisteitä - kahden pisteen välisen etäisyyden pitää olla suurempi kuin nolla, ja että kaikissa viivoissa on yhtä monta pistettä. Polyline-mallintaja muodostaa 3D-tilavuuskappaleen generoimalla peräkkäisten määrittelyviivojen toisiaan vastaavien segmenttien väliin neljän pisteen määrittämän pinnan, joka muodostuu kahdesta kolmiosta. Jos nämä pisteet eivät ole samassa tasossa eivät myöskään syntyneet kolmiot ole samassa tasossa. Liian suuri poikkeama tasosta aiheuttaa ongelmia kappaleen käsittelyssä ja esityksissä. Sen vuoksi poikkeaman ollessa suurempi kuin annettu maksimiarvo, generoidaan kummankin viivasegmentin puoliväliin uusi piste. Näin ollen pinta on määritelty kuudella pisteellä ja neljällä kolmiolla. Lisäpisteitä generoidaan kunnes peräkkäiset kolmiot poikkeavat tasosta korkeintaan annetun maksimiarvon verran.

16 2 "'.-.:..., ~ z A) k:._x B) z y X C) Kuva 2. Polyline-mallintajalla luotuja kappaleita: A) pisteiden kiertosuunnan merkitys, B) neljällä murtoviivalla määritelty juomalasin muotoinen kappale ja C) kaareva kappale.

17 3 Mallintajan toteutuksessa on pyritty ennen kaikkea nopeuteen ja joustavuuteen. Mallintajan tulee asettaa mahdollisimman vähän rajoituksia kappaleitten geometrialle. Tämän kääntöpuolena on, että kappaleitten oikeellisuuden ohjelmallinen tarkastus on jätetty vähemmälle. Ohjelman käyttäjän tuleekin huolehtia mallinnettujen kappaleitten tarkastuksesta. Tämä on kuitenkin helppo tehdä AutoCADin omilla tarkastuskomennoilla, esim. kysymällä kappaleen tilavuutta. Pol yline-mallintaj aa voidaan käyttää interaktii visesti AutoCAD-istunnossa valitsemalla määrittelyviivoiksi ruudulta AutoCADin 3d-polyline-elementtejä. Sen lisäksi kappaleen määrittelyt voidaan lukea tiedostosta, jonka alussa on yhden murtoviivan pisteiden lukumäärä sekä sen jälkeen pisteiden koordinaatit peräkkäisinä jaksoina. Maastomallinnus AutoCADin mallintajassa voidaan vapaat 3D-pinnat esittää ns. 3dmesh-verkoilla. Niissä pinta muodostuu säännöllisestä verkosta, jossa verkon solmukohtien x-ja y koordinaatit ovat vakioetäisyyden päässä toisistaan (kuva 3). Monipuolisempi maastomallintaja on kalliomallinnusjärjestelmässä kuitenkin välttämätön, sillä harvoin pinnan määrittävä pistejoukko on jakautunut tasaisesti. ROCK-CAD NT - järjestelmään kehitettiin tunnettuun Delaunay-kolmioverkkoon perustuva maastomallittaja. Maastomallintajaa voidaan käyttää topografian mallinnuksen lisäksi myös vapaasti muotoiltujen kappaleiden työstämisessä. Yleinen käyttökohde on useassa reiässä havaitun, laiva-asentoisen kappaleen mallinnus. 3dmesh Delaunay-kolmioverkko Kuva 3. Pintojen 3D-esitys AutoCADin 3Dmesh-verkolla ja Delaunayn kolmioverkolla.

18 4 Kuva 4. Esimerkki Delaunay-kolmioverkon luonnista. Kolmiointi on tehty samalle pistejoukolle, mutta oikean puoleisessa pistejoukossa osa pisteistä on rajaavia. Annetun mielivaltaisen 3D-pistejoukon Delaunay-kolmioverkko muodostetaan yhdistämällä lähekkäisiä pisteitä kolmioiksi siten, ettei yhdenkään kolmion sisään piirretyn ympyrän sisälle jää yhtään pistettä. Kolmiointi tehdään tasoon projisoidulle 2D-pistejoukolle, kolmas koordinaatti on tässä vaiheessa merkityksetön. Kullakin (x,y) pisteparilla voi olla vain yksi- z-arvo. Muodostettaessa pinta valmiiksi kolmioidusta pistejoukosta kolmas koordinaatti huomioidaan ja pinta kuvataan 3Dkolmio-elementillä. Osa pistejoukon pisteistä voidaan määrittää rajaaviksi, esimerkiksi saaren rantaviiva, jolloin syntyvä malli vastaa muodoltaan etukäteen annettua (Kuva 4). Lopuksi tilavuusmallille luodaan rajaavat pystyseinämät sekä xytason suuntainen pohjalevy. Pinnan määräämät pisteet annetaan luettelona tiedostossa. Pistejoukosta erotetaan reunaviivan tnääräävät pisteet. Pisteiden lisäksi annetaan pohjalevyn z-koordinaatti. Malli voidaan muodostaa pintamallina käyttäen AutoCADin 3Dface-elementtiä tai normaalina tilavuusmallina. Tiedostokoot ja käsittelyajat voivat kasvaa merkittäviksi pisteiden tnäärän kasvaessa, joten tarpeetonta tarkkuutta on vältettävä. Esimerkiksi 33 pistettä sisältävä tilavuustnalli on piirustustiedostona talletettuna n. 5.4 Mb, vastaava SA T- talienne puolestaan 8.2 Mb Objektien ominaisuudet Ominaisuudet kuvaavat esimerkiksi geometrisen kappaleen tyyppiä, esitysasua tai tiedon varmuustasoa. Ominaisuuksia voi olla useita kappaletta kohti. Osa ominaisuuksien arvoista voidaan määrätä luokan kautta, jolloin objektilla on luokkaominaisuus ja luokalla puolestaan esim. väriominaisuus. Objektien ominaisuudet annetaan taulukoissa objektien nimen mukaan (RCLabel). Ominaisuudet määrätään

19 5 objektin nimen eikä tunnuksen (Rcld) avulla, koska geometrian päivitys muuttaa aina tunnusta, mutta ominaisuudet eivät tällöin välttämättä muutu. Ominaisuustaulukot ovat yksinkertaisia kaksisarakkeisia taulukoita, joiden ensimmäisessä sarakkeessa on objektin tai luokan nimi ja toisessa ominaisuuden arvo. Kukin ominaisuustaulukko on tallennettu tiedostoon <property>. var, missä property on ominaisuuden nimi. Mallinnusjärjestelmä ei rajoita objektikohtaisten ominaisuuksien määrää. Otettaessa käyttöön uusia ominaisuuksia luodaan niitä varten uusi taulu, asetetaan ominaisuuden oletusarvo sekä ohjelmoidaan tarvittavat käsittelyrutiinit. Objektin ominaisuuksien arvot voidaan antaa joko suoraan editoimalla ominaisuustaulua tai antamalla ne interaktiivisesti. Ominaisuustietojen tarkistukseen voidaan käyttää esimerkiksi BoolSets-ohjelmaa, joka on laadittu yleistyökalu listamuotoisten tiedostojen käsittelyyn. Perinteinen ROCK-CADin käyttämä jako kivilaji-, rakenne- ja hydromalleihin toteutetaan nyt kokoonpanojen (ks. luku 3.5) ja esitysten määrittelyjen avulla. Näitä eri malleja kutsutaan nyt teemoiksi (discpline). Sama kappale voi kuulua useampaan teemaan, esimerkiksi rikkonaisuusvyöhyke voi kuulua sekä rakenne- että hydroteemaan. Tämä yksinkertaistaa mallin geometrian hallintaa ja päivitystä, koska yhdestä geometrialtaan samasta kappaleesta on olemassa vain yksi versio. Sekä rakenne- että hydroteemaan kuuluvalla kappaleella on molempia teemoja vastaavat ominaisuusmäärittelyt ja se esitetään leikkauskuvissa valitun teeman mukaan. 3.5 Kokoonpanot Kokoonpanoilla hallitaan objekteja eri esityksiä varten. Kokoonpanon voidaan ajatella vastaavan yhtä mallia. Esimerkiksi ROCK-CADin perinteinen kivilajimalli voidaan luoda kokoonpanoksi, jossa luetellaan kivilajikappaleet ikäjärjestyksessä. Vastaavasti rakennemalli voidaan luoda omana kokoonpanonaan. Kokoonpanot ovat kuitenkin huomattavasti joustavampia käsitellä kuin vanhan järjestelmän mallit. Niitä voidaan luoda tiettyä esitystarvetta tai vaikkapa yhtäkin leikkauskuvaa varten, jos siinä halutaan esittää vain tietyt kappaleet. Kokoonpanot tehdään käyttäen kokoonpanolistoja, joissa luetellaan kokoonpanoon kuuluvat objektit nimeltä (RCLabel). Listaan perustuen luodaan ohjelmallisesti AutoCADissä dwg-piirustus, malli. Piirustuksen mukana tallentuvat kappaleitten tunnukset (Rcld). Mikäli objektien geometria muuttuu, saadaan samaa kokoonpanolistaa käyttäen erilainen malli. Toisaalta vanhaan malliin voidaan palata dwgpiirustuksen kautta, koska siinä on objektit tallennettu yksikäsitteisillä tunnuksilla, jotka eivät muutu geometrian muuttuessa. Kokoonpanolistan avulla hallitaan myös kappaleitten ikäjärjestys. Kappaleet piirretään kokoonpanolistan mukaisessa järjestyksessä, nuorin ja päällimmäiselle tasolle tuleva kappale on listan viimeisenä. Huomattava on, että mallissa voi olla useita kappaleita päällekkäin, esimerkiksi toisiaan leikkaavat rakenteet tai eri ikäisiä kivilajikappaleita. Toisaalta voidaan luoda myös malleja, esimerkiksi pelkät kivilajijuonet sisältävä kokoonpano, joissa suurin osa mallinnustilavuudesta on tyhjää.

20 6 3.6 Kairanreikien ja mittaustulosten 3D-esitykset Kallioperän mallinnuksen olennaisia lähtö- ja kontrollitietoja ovat eri kairanrei'issä tehdyt havainnot ja mittaukset. Lisäksi reikähavaintoja esitetään usein tuloskuvissa. Mallinnusjärjestelmässä kairanreikätietoja esitetään seuraavissa tiedostoissa: ratatiedosto (*.xyz) - radan x-, y- ja z-koordinaatit, ratatiedosto toimii muiden reikäesitysten geometrian pohjana, litologiatiedosto (*.<discipline> ), discipline on reikähavainnon tyyppi esimerkiksi geo (kivilajit), rak (rakenteet), sai (suolaisuus) - suuntaamattomat reikähavainnot, 3D-visualisointiformaatti (*.d3)- suunnatut reikähavainnot ja tuubiformaatti (*.3d) - esitysgeometria, jossa putken paksuus ja väri vaihtelevat syvyyden funktiona. Ratatiedostot ja havaintotiedostot muuttuvat melko harvoin, kun taas puhtaasti esitysgeometriaa sisältävä tuubimuotoinen tiedosto voi olla yhtä esitystä varten tuotettu. 3D-visualisointitiedostot ovat uusia, muut tiedostotyypit olivat käytössä jo vanhassa mallinnusjärjestelmässä. Uusi reikää leikkaavien suunnattujen havaintojen esitystapa sopii esimerkiksi reikätutkaheijastajien ja miksei yksittäisten rakojenkin esitykseen. Havainnot esitetään kiekkoina, vektoreina tai kolmioina. Kuvassa 5 on esimerkki reikähavaintojen esitystavoista. Tällaisia havaintoja on yleensä paljon ja lähtötiedot ovat yleensä jo valmiiksi taulukoitu. Tehokkaan tiedonkäsittelyn varmistamiseksi lähtötietotaulukko voidaan muokata AutoCAD-istunnon ulkopuolella ja lukea istuntoon tiedostosta ( <name>.d3). Taulukossa annetaan etenemä pitkin reikää, kaadesuunta ja kaade sekä väri ja paksuus. Tarvittavat koordinaattiarvot haetaan reiän ratatiedostosta. Erityisesti seismisten ja tutkan heijastusmittausten tuloksia (VSP-, HSP- ja tutkaheijastajat) varten on kehitetty reflector-moduuli. Heijastajat kuvataan kukin omassa tiedostossaan ( <reflector>.rfl) pintalapulla, joka määritetään neljän nurkkapisteen avulla. Pintalappu kuvaa aluetta, josta heijastajasta on saatu havaintoja. Tyyppiä rfl olevat mallit sopivat havaintojen, jotka eivät leikkaa reikää, esittämiseen. Sekä rfl-mallit että kiekkoina esitettävät kappaleet ovat esimerkki selvästi aikaisempaa pienempää mittakaavaa edustavista kappaleista. 3.7 Leikkaukset Leikkauksilla tarkoitetaan perinteisten 2D-leikkauskuvien tuottamista mallista. Niiden tarkoituksena on luoda täsmällinen esitys mallista halutulta tasolta. Leikkaustaso määritetään antamalla katselupiste ja katselusuunta joko vektorina tai kaade ja kaadesuunnan avulla. On myös mahdollista asettaa leikkaustaso kulkemaan tietyn kairanreiän kautta. Leikkauksissa voidaan esittää kerrallaan useampia kokoonpanoja tai yksittäisiä objekteja sekä kairanreikiä ja muuta oheisaineistoa kuten koordinaattiverkot tai kairanreikien etenemäasteikot. Koordinaattiverkkojen (gridit) ja kairanreikien 2D-esitysten hallintaan on laadittu omat käsittelyrutiinit

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi DOORS Word DOORS 29.04.2004 SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä Telelogic DOORS -ohjelmistoa, jolloin vaatimusten

Lisätiedot

STL:n luonti IronCADillä

STL:n luonti IronCADillä STL:n luonti IronCADillä STL-tiedoston luonti IronCADilla etenee seuraavasti: 1. Avataan haluttu kappale IronCADilla. 2. Kappaletta napsautetaan hiiren oikealla näppäimellä ja valitse pudotusvalikosta

Lisätiedot

Lisenssin hakeminen PTC:n verkkosivun kautta

Lisenssin hakeminen PTC:n verkkosivun kautta 10.4.13 (rev. 2) Lisenssin hakeminen PTC:n verkkosivun kautta Kun haetaan ensimmäisen kerran Mathcad-lisenssi, sen voi tehdä PTC: kotisivulta. Kun konetta vaihdetaan, voi Mathcadin lisenssin voi käydä

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (11) Access 1 ACCESS...2 Yleistä...2 Access-tietokanta...3 Perusobjektit...3 Taulu...5 Kysely...7 Lomake...9 Raportti...10 Makro...11 Moduli...11 HELIA 2 (11) ACCESS Yleistä Relaatiotietokantatyyppinen

Lisätiedot

HB-Harkko-kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13).

HB-Harkko-kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13). HB-HARKKO KÄYTTÖOHJE Lyhyesti Kirjasto sisältää kevytsora- ja eristeharkko-objektin lisäksi laajennuksen, jonka avulla suunnittelija voi tehdä kokonaisen rakennuksen mallin harkoista automaattisesti detaljisuunnittelua

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN Sivu 1(5) Windows XP SP2 www.procountor.com Windows XP:n Service Pack 2:n (SP2) mukana tulee Internet Explorer 6:een mukaan pop-up ikkunoiden esto toiminto. ProCountor -Taloushallinto-ohjelmistossa voidaan

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit IDL - proseduurit 25. huhtikuuta 2017 Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Esimerkkinä Excel-taulukkona ladattavat Helsingin pysäköintilippuautomaatit Viimeksi muokattu 27. huhtikuuta

Lisätiedot

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Jouni Pousi Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.4129 Systeemien identifiointi Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Tämä ohje sisältää vaihtoehtoisen tavan laskuharjoituksen

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware.

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware. 15.11.2007 1 (10) HELPDESKIN KÄYTTÖ JA OHJELMIEN PÄIVITYS INTERNETISSÄ DL Helpdesk Online Asiakastukemme avuksi on rakennettu Helpdesk, joka löytyy osoitteesta helpdesk.dlsoftware.com Jokainen ylläpitoasiakas

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Luento 2: Tulostusprimitiivit

Luento 2: Tulostusprimitiivit Tietokonegrafiikan perusteet T-111.4300 3 op Luento : Tulostusprimitiivit Lauri Savioja 11/06 D primitiivit / 1 Sisältö Mallintamisen alkeita Perusprimitiivit (GKS) attribuutteineen Näyttömuisti D primitiivit

Lisätiedot

Pintamallintaminen ja maastomallinnus

Pintamallintaminen ja maastomallinnus 1 / 25 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Pintamallintaminen ja maastomallinnus Muistilista uuden ohjelman opetteluun 2 / 25 1. Aloita käyttöliittymään tutustumisesta: Mitä hiiren näppäintä

Lisätiedot

CAD/CAM Software with world class precision and control. What s Uusi

CAD/CAM Software with world class precision and control. What s Uusi What s Uusi SURFCAM V5.2 Mitä Uutta Page 1 of 19 Toukokuu 2011 Mitä uutta - SURFCAM V5.2 Sisällysluettelo 1) Uusi - Millturn valikko 3 2) Uusi HSM Z-rouhinta rata 4 3) Uusi - Valintojen multi maskaus 6

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 25.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 25.2.2009 1 / 34 Syötteessä useita lukuja samalla rivillä Seuraavassa esimerkissä käyttäjä antaa useita lukuja samalla

Lisätiedot

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN PSK-BIM seminaari 9.5.2014 Jukka Mäkelä, Oy 1 SMARTGEO OY Palvelujen johtoajatuksena on tarkkojen, kattavien ja luotettavien

Lisätiedot

Luento 3: 3D katselu. Sisältö

Luento 3: 3D katselu. Sisältö Tietokonegrafiikan perusteet T-.43 3 op Luento 3: 3D katselu Lauri Savioja Janne Kontkanen /27 3D katselu / Sisältö Kertaus: koordinaattimuunnokset ja homogeeniset koordinaatit Näkymänmuodostus Kameran

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Painevalut 3 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_2.sldprt ja mallinna siihen kansi. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt Kuva 1:

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

3D Studio Viz/ AutoCad:

3D Studio Viz/ AutoCad: 3D Studio Viz/ AutoCad: Mallinnuksen perusteita 3D Studio Viz/ AutoCad:... 1 Mallinnuksen perusteita... 1 1. AutoCad mallinnuskäytössä... 2 1.1 Layer-järjestelmä... 2 1.2 Tiedostojen hallinta... 2 1.3

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

4. Kylväjä-työkalu Kylväjällä monistetaan enintään viittä erilaista objektia annettuun ruudukkoon säädetyllä hajonnalla.

4. Kylväjä-työkalu Kylväjällä monistetaan enintään viittä erilaista objektia annettuun ruudukkoon säädetyllä hajonnalla. 1. Yleistä ArchiUtils on kokoelma ArchiCADin rutiinitöitä helpottavia apulaisia. 2. Asennus Win Käynnistä asennusohjelma ja valitse ArchiCAD-versiot, joihin laajennus asennetaan. 3. Asennus Mac Sulje ArchiCAD

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Pelissä kentän (Level) voi luoda tekstitiedostoon "piirretyn" mallin mukaisesti. Tällöin puhutaan, että tehdään ns. ruutukenttä, sillä tekstitiedostossa jokainen

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Yhtälöryhmä matriisimuodossa. MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta. Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia. 2x1 x 2 = 1 x 1 + x 2 = 5.

Yhtälöryhmä matriisimuodossa. MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta. Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia. 2x1 x 2 = 1 x 1 + x 2 = 5. 2. MS-A4/A6 Matriisilaskenta 2. Nuutti Hyvönen, c Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.9.25 Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia { 2x x 2 = x + x 2

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu )

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu ) Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus Open Broadcaster Software V.20 Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu 28.11.2017) OBS 1 (12) Sisällysluettelo Mikä on OBS... 2 Ohjelman perusasetukset... 2 Tarvittavat

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste Suora 1/5 Sisältö KATSO MYÖS:, vektorialgebra, geometriset probleemat, taso Suora geometrisena peruskäsitteenä Pisteen ohella suora on geometrinen peruskäsite, jota varsinaisesti ei määritellä. Alkeisgeometriassa

Lisätiedot

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY Espoo 70/2014 Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien projekteina Laine, Eevaliisa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologisten 3D-mallien tallentaminen 15.11.2012

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Microstation 3D laitesuunnittelu 2014

Microstation 3D laitesuunnittelu 2014 Microstation 3D laitesuunnittelu 2014 Uusi tiedosto Element Templates Graphic Groups Piirustus, Project Explorer Piirustuksen kuvannot Piirustusarkki 5/16/2014 1 Uusi tiedosto Siementiedostona voi käyttää

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

GeoCalc Stabiliteetti käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.1 3.9.2010

GeoCalc Stabiliteetti käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.1 3.9.2010 GeoCalc Stabiliteetti käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.1 3.9.2010 2(11) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Laskennan tiedot (General)... 3 3. Näyttöasetukset (View)...

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus AutoCAD-natiiviobjektin toteutus Kontiotuote OY Maailman toiseksi suurin hirsitalotoimittaja Aloittanut toimintansa 70-luvulla Liikevaihto vuonna 2003-37,355 Milj. euroa josta vientiä 7,376 Milj. euroa

Lisätiedot

Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen 1/6 Sisältö ESITIEDOT: määrätty integraali

Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen 1/6 Sisältö ESITIEDOT: määrätty integraali Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen 1/6 Sisältö ESITIEDOT: Tasoalueen pinta-ala Jos funktio f saa välillä [a, b] vain ei-negatiivisia arvoja, so. f() 0, kun [a, b], voidaan kuvaajan y = f(), -akselin

Lisätiedot

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA. PÄIVÄMÄÄRÄ: 8. kesäkuuta 2009

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA. PÄIVÄMÄÄRÄ: 8. kesäkuuta 2009 EB-TUTKINTO 2009 MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA PÄIVÄMÄÄRÄ: 8. kesäkuuta 2009 KOKEEN KESTO: 4 tuntia (240 minuuttia) SALLITUT APUVÄLINEET: Eurooppa-koulun antama taulukkovihkonen Funktiolaskin, joka ei saa

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017 Toinen harjoitustyö ASCII-grafiikkaa 2017 Yleistä Tehtävä: tee Javalla ASCII-merkkeinä esitettyä grafiikkaa käsittelevä ASCIIArt17-ohjelma omia operaatioita ja taulukoita käyttäen. Työ tehdään pääosin

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Tietotekniikan valintakoe

Tietotekniikan valintakoe Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tietotekniikan valintakoe 2..22 Vastaa kahteen seuraavista kolmesta tehtävästä. Kukin tehtävä arvostellaan kokonaislukuasteikolla - 25. Jos vastaat useampaan

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka

Tekijä Pitkä matematiikka K1 Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 a) 1 1 + 1 = 4 + 1 = 3 = 3 4 4 4 4 4 4 b) 1 1 1 = 4 6 3 = 5 = 5 3 4 1 1 1 1 1 K a) Koska 3 = 9 < 10, niin 3 10 < 0. 3 10 = (3 10 ) = 10 3 b) Koska π 3,14, niin π

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

18 LIITTYMÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN

18 LIITTYMÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN 18 MUIHIN JÄRJESTELMIIN Prospekti DAFOon rakennettu liittymiä muiden ohjelmiston toimittajien järjestelmiin. Tässä yhteydessä ei tarkoiteta siirtotiedoston muodostamista, kuten reskontraan siirto tai lappujen

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeammin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

OpenStreetMap-aineistojen haltuunotto GDAL:lla

OpenStreetMap-aineistojen haltuunotto GDAL:lla OpenStreetMap-aineistojen haltuunotto GDAL:lla Jukka Rahkonen, http://latuviitta.org Viimeksi muutettu 22. heinäkuuta 2012 GDAL/OGR tukee OpenStreetMap-aineistojen lukemista GDAL-versiosta 2.0 alkaen.

Lisätiedot

Paikkatiedot metsäkeskussanomissa soveltamisohjeet

Paikkatiedot metsäkeskussanomissa soveltamisohjeet Muutospäivä Kuvaus 30.11.2015 Metsätietostandardien metsäkeskussanomien paikkatietojen soveltamisohjeiden versio 1.0. Janne Loikkanen, Bitcomp Oy. 31.11.2015 Viivojen ja pisteiden osalta lisätty informaatio

Lisätiedot

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5.

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5. Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 31 Kirjoitetaan yhtälö keskipistemuotoon ( x x ) + ( y y ) = r. 0 0 a) ( x 4) + ( y 1) = 49 Yhtälön vasemmalta puolelta nähdään, että x 0 = 4 ja y 0 = 1, joten ympyrän

Lisätiedot

Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 8. marraskuuta 2010 Ohjelmointi Perusteet Peruskäsitteitä Olio-ohjelmointi Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6 MAA Koe, Arto Hekkanen ja Jussi Tyni 5.5.015 Loppukoe LASKE ILMAN LASKINTA. 1. Yhdistä kuvaaja ja sen yhtälö a) 3 b) 1 c) 5 d) Suoran yhtälö 1) y=3x ) 3x+y =0 3) x y 3=0 ) y= 3x 3 5) y= 3x 6) 3x y+=0 y=-3x+

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajantasaistus keväällä 2009 Talvella 2008-2009 maataloushallinto teki ajantasaistusta yhteensä 104 kunnan alueella. Kaikkia kuntia ei ole ajantasaistettu kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ARVIOINNISSA Seppo Uosukainen, Jukka Tanttari, Heikki Isomoisio, Esa Nousiainen, Ville Veijanen, Virpi Hankaniemi VTT PL, 44 VTT etunimi.sukunimi@vtt.fi Wärtsilä Finland Oy

Lisätiedot

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta M-Files OCR M-Files OCR:n avulla voidaan skannattavalle paperidokumentille tehdä tekstintunnistus skannerista riippumatta. Tällöin tekstiä sisältävät kuvat tunnistetaan varsinaisiksi tekstimerkeiksi, jonka

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

T-111.4310 Vuorovaikutteinen tietokonegrafiikka Tentti 14.12.2011

T-111.4310 Vuorovaikutteinen tietokonegrafiikka Tentti 14.12.2011 T-111.4310 Vuorovaikutteinen tietokonegrafiikka Tentti 14.12.2011 Vastaa kolmeen tehtävistä 1-4 ja tehtävään 5. 1. Selitä lyhyesti mitä seuraavat termit tarkoittavat tai minkä ongelman algoritmi ratkaisee

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 10 Ke 11.2.2015 Timo Männikkö Luento 10 Algoritminen ongelman ratkaisu Suunnittelumenetelmät Raaka voima Järjestäminen eli lajittelu Kuplalajittelu Väliinsijoituslajittelu Valintalajittelu

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUSAS tiedosto-opas. Matti Lähteenmäki 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/

LUSAS tiedosto-opas. Matti Lähteenmäki 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/ LUSAS tiedosto-opas 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/ LUSAS tiedosto-opas 2 1. Johdanto LUSASia käytettäessä esiintyy useita erityyppisiä tiedostoja, joista osan käyttäjä luo ja nimeää itse ja osa syntyy

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO:

JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO: JYRSIN OH6MP 1 JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO: -Mikä jyrsin? -Tekniset tiedot. -Asetukset. -Tiedostomuodot: --Jyrsimen JYR-muoto. --Muunnos-ohjelmat. --PCX-tiedosto. --DXF-tiedosto. --PIC-tiedosto. --JYRVIRI-ohjelma.

Lisätiedot