KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2005

2 KILPAILUVIRASTO 2 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnan vaikuttavuus Kilpailun edistäminen Määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvonta Yrityskauppavalvonta Kartellivalvonta Jakelusopimuksia koskevat kilpailunrajoitukset Kansainväliset asiat Viestintä Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulosanalyysi ja johtopäätökset Tilinpäätöslaskelmien analyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Määräajoin tehtävien kokonaisarviointien tulokset Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot Allekirjoitus...30

3 KILPAILUVIRASTO 3 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan Toiminnan ja toimintaympäristön muutokset Tuloksellisuus Kilpailuviraston päällikkö vaihtui vuoden 2004 lopulla pitkäaikaisen ylijohtajan Matti Purasjoen jäätyä eläkkeelle. Uudeksi ylijohtajaksi nimitettiin alkaen Juhani Jokinen. Viraston vuotta 2005 leimasi voimaan tulleiden kilpailunrajoituslain uusien säännösten ja yhteisön kilpailusääntöjen täytäntöönpanouudistuksen käytännön toimeenpano. Jakelutiesopimuksissa siirryttiin kieltoperiaatteen soveltamiseen, horisontaalisten rajoitusten osalta luovuttiin poikkeusluvista, ja rajoitusten arvioinnin lähtökohdaksi tulivat yhteisön kilpailusäännöt ja niihin perustuva oikeuskäytäntö. Jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikuttaviin rajoituksiin alettiin soveltaa suoraan perustamissopimuksen 81 ja 82 artikloja. Yhteisön kilpailusääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi perustetun EU:n kilpailuviranomaisten verkoston (ECN) toiminta vakiintui kilpailunrajoitustapauksia koskevan tietojenvaihdon ja tapausten käsittelyn kohdentamisen mekanismina sekä toimialakohtaisten työryhmien foorumina. Verkostoyhteistyön avulla voidaan torjua rajat ylittäviä kilpailunrajoituksia huomattavasti aikaisempaa paremmin. Virastossa tuli vuoden aikana vireille 469 kotimaista ja 374 EU-asiaa. Kotimaisten asioiden määrä laski voimaan tulleiden lainsäädäntöuudistusten myötä. Tähän ovat vaikuttaneet mm. poikkeusluvista ja puuttumattomuustodistuksista luopuminen sekä yrityskauppojen ilmoittamisvelvollisuuden kynnysarvojen nostaminen. Vapautuneet henkilöresurssit on siirretty suunnitelman mukaisesti kartellien ja muiden sopimuksellisten kilpailunrajoitusten sekä määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvontaan. Virastossa tehdään aiempaa enemmän sellaista työtä, joka ei näy tapausmääriä koskevissa tilastoissa. Tästä esimerkkinä ovat ne yhteensä noin 50 kotimaista ja kansainvälistä työryhmää, joissa virasto oli edustettuna. Karkeat kilpailunrajoitukset johtavat nykyisin säännönmukaisesti seuraamusmaksuesityksen tekemiseen markkinaoikeudelle. Markkinaoikeusesityksiä tehtiin sopimuksellisten kilpailunrajoitusten alueella (KRL 4 / 81 artikla) kolmessa asiassa, ja kuusi asiaa oli vuoden lopussa loppulausuntovaiheessa. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttövalvonnassa (KRL 6 / 82 artikla) virasto teki yhden lopettamispäätöksen ja samaan asiaan liittyen yhden seuraamusmaksuesityksen. Paljastuneiden kartellien lukumäärä ja muut niistä saadut tiedot viittaavat kartellien yleisyyteen. Kartellivalvontaa alettiin vuoden kuluessa tehostaa. Kiellettyjen kilpailunrajoitusten käsittely kestää kuitenkin liian kauan. Varsinaisten

4 KILPAILUVIRASTO 4 (30) Henkiset voimavarat päätösten mediaanikäsittelyaika oli viime vuonna 1,6 vuotta. Vaikka asioiden käsittely voi pitkittyä myös Kilpailuvirastosta riippumattomista syistä, tilanne ei tältä osin ole tyydyttävä. Selvitystyötä on pyritty nopeuttamaan ja jäntevöittämään mm. selkeyttämällä tutkimuspäälliköiden ohjausvastuita ja lisäämällä tiimityön käyttöä virastossa. Virastolle ilmoitetuilla yrityskaupoilla oli vuoden 2004 sääntömuutosten myötä aiempaa selvemmät yhteydet Suomen markkinoiden toimivuuteen. Ehtoja kaupan hyväksymiselle asetettiin kahdessa tapauksessa. Ensimmäisen vaiheen tapausten keskimääräinen käsittelyaika piteni tapausten vaikeutumisesta huolimatta vain kahdella päivällä. Vuosina käsittely kesti keskimäärin 18 päivää, nyt 20 päivää. Kilpailun edistämisessä toiminnan painopiste oli kunnallisten palvelujen markkinaehtoistamisessa ja niissä kysymyksissä, joissa virasto oli mukana virallisessa säädösvalmistelussa. Säädösvalmisteluun liittyviä työryhmäjäsenyyksiä oli 15. Lisäksi virasto antoi eri asioissa yhteensä 55 lausuntoa. Toiminnan tuloksellisuutta voidaan kilpailun edistämisen osalta pitää hyvänä. Virasto osallistui lisäksi sovitulla tavalla kilpailututkimuksen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen Suomessa. Virasto on mukana mm. kauppa- ja teollisuusministeriön Kilpailuinstituutilta tilaamassa kilpailun seurantamenetelmien kehittämishankkeessa ja sääntelyuudistusten kilpailuvaikutusten arviointihankkeessa. Kilpailuviraston kaltaisen valvontaviranomaisen työ voi olla tuloksellista vain, jos se kohdistaa voimavaransa merkittävien asioiden selvittämiseen. Kehityssuuntaa voidaan tältä osin pitää hyvänä: vähämerkitykselliset asiat on ratkaistu virastossa nopeasti ja työaikaa on suunnattu merkittävien asioiden käsittelyyn. Keskittymistä yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta merkittävien asioiden käsittelyyn rajoittavat kuitenkin viranomaisen selvitysvelvollisuutta korostavan hallintolain vaatimukset ja ajoittain esiin nousevat vaatimukset siitä, että viraston tulisi suojata yksittäisiä yrityksiä kilpailun suojaamisen sijasta. Sopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Kilpailuvirastossa allekirjoitettiin helmikuussa Uudistuksen toivotaan parantavan viraston palkkakilpailukykyä sekä kannustavan henkilöstöä tulokselliseen toimintaan ja ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen. Viraston henkilöstövaihtuvuus on ollut viime vuosina varsin suuri, ja tutkijaresursseja on siksi sitoutunut merkittävästi uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Koulutustoiminta on ollut työn haasteellisuuden lisääntymisestä johtuen muutenkin mittavaa. Osaamista on vahvistettu myös toimimalla aiempaa kiinteämmin yhteistyössä muiden maiden kilpailuviranomaisten kanssa. Valtioneuvoston tuottavuusohjelma, joka edellyttää virkojen vähentämistä valtionhallinnossa, merkitsisi toteutuessaan viraston osalta muutenkin vähäisin henkilöresurssein toimivan Kilpailuviraston toiminnan olennaista vaikeutumista.

5 KILPAILUVIRASTO 5 (30) 2. Tuloksellisuuden kuvaus 2.1 Toiminnan vaikuttavuus Kilpailun edistäminen Vuoden 2005 tulossopimuksessa korostettiin erityisesti julkisten palvelujen markkinaehtoistamisen ja sen vaikutusten seurannan merkitystä viraston työssä. Markkinaehtoistamisprosessia tuli sopimuksen mukaan tukea sekä sektorikohtaisella selvitystyöllä että puuttumalla esiin nouseviin yksittäisiin ongelmiin. Virasto sitoutui myös lisäämään aktiivisuuttaan sääntelyn karsimiskysymyksissä mm. osallistumalla yrittäjyyden politiikkaohjelmatyön jatkoselvityksiin. Julkisen tuotannon markkinaehtoistamisen osalta toiminnan painopiste on ollut kunnallisen tuotannon markkinaehtoistamisessa. Virasto on ollut tähän liittyen mukana mm. kahdessa KTM:n ja yhdessä valtiovarainministeriön työryhmässä. KTM:ssä virasto oli mukana kuntien kaupallisen toiminnan laajuutta ja luonnetta selvittävän hankkeen ohjausryhmässä ja VM:ssä hallituksen tuottavuushankkeeseen liittyvässä yksityisen palvelutuotannon kehittämistä julkisessa palvelutuotannossa käsittelevässä ryhmässä. Toinen KTM:n työryhmistä liittyi Kuluttajavirastossa laadittuun kartoitukseen julkisten ja yksityisten palveluiden rajanvetoon liittyvistä ongelmista. Kilpailuvirasto pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että kuluttajat voisivat kuluttajansuojan näkökulmasta luottaa yhtä hyvin julkiseen kuin yksityiseenkin palvelutuotantoon. Samalla tulisi varmistaa se, ettei markkinoiden toimintaa rajoiteta tarpeettomasti sääntelyn avulla. Virasto on mukana myös KTM:n asettamassa lainsäädännön yritysvaikutusten arviointihankkeessa, jossa pyritään edistämään yritysvaikutusten huomioimista lainsäädännön valmistelussa ja kehittämään yritysvaikutusten arviointimenetelmiä. Arviointiin liittyy Kilpailuviraston mielestä kolme keskeistä kilpailunäkökohtaa: yritysten hallinnolliset kustannukset, kilpailun vääristyminen sekä se, miten yritykset vaikuttaessaan eri tavoin lainsäädännön sisältöön pyrkivät suojaamaan markkinoilla jo toimivien yritysten asemaa uusilta, kilpailevilta yrityksiltä. Myös markkinoiden luominen on keskeinen näkökulma erityisesti julkisen tuotannon markkinaehtoistamisessa. Muilta osin kilpailunedistämistoimintaa on kohdistettu pääosin niihin kysymyksiin, joiden osalta viraston edustaja on osallistunut viralliseen säädösvalmisteluun. Näissä painopiste on ollut erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloilla. Molemmilla sektoreilla on ollut valmistelussa uudistuksia, jotka vastaavat pitkälti Kilpailuviraston linjauksia. Liikenne- ja viestintäministeriön osalta viraston julkiseen tuotantoon liittyvä toiminta on koskenut yleisten teiden tienpitoa, ilmailua, rautatieliikennettä ja merenkulkua. Lisäksi virasto on antanut ministeriölle lausuntoja mm. linja-autoja taksiliikenteestä sekä Tieliikelaitoksen organisaation kehittämisestä. Virasto

6 KILPAILUVIRASTO 6 (30) on edustettuna myös kansallisen laajakaistastrategian toimeenpanoa valmistelevassa työryhmässä. Ympäristöministeriön hallinnonalalla virasto osallistui aktiivisesti vuonna 2005 työnsä päättäneen yhdyskuntajätehuollon vastuu- ja kilpailukysymyksiä selvittäneen työryhmän työhön. Virasto on mukana myös rakennuspoliittisen ohjelman seurantaryhmässä. Muita merkittäviä työryhmäedustuksia ovat olleet edustukset KTM:n asettamissa kaupan alaan sekä päästöoikeuksien jakamiseen liittyneissä työryhmissä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan liittyvistä asioista merkittävimmät ovat koskeneet lääkkeitten hinta- ja jakelujärjestelmää sekä työeläke- ja muuta vakuutustoimintaa. Virasto on antanut näihin liittyen useita lausuntoja ja käynyt useita kertoja kuultavana eduskunnassa. Yhteistyötä Suomen Kuntaliiton kanssa on jatkettu tiiviisti. Tapaamisissa ovat olleet esillä mm. julkisiin hankintoihin ja kunnallisten toimijoiden toiminnan läpinäkyvyyteen liittyvät kysymykset. Virasto panosti viime vuonna muutenkin sidosryhmätyönsä kehittämiseen. Yhteydenpitoon eri sidosryhmien kanssa liittyy usein sekä antitrusti- että kilpailunedistämisnäkökohtia. Tämä sopii hyvin viraston kokonaisstrategiseen näkemykseen, jonka mukaan antitrusti- ja kilpailunedistämistoiminnan yhdistelmä määräytyy aina tilanteen vaatimalla tavalla. Virasto on edistänyt kilpailua mm. tekemällä KTM:lle ehdotuksia kilpailuun ja sääntelyyn liittyvistä uusista tilaustutkimuksista sekä toimimalla erilaisten tutkimusten ohjausryhmissä. Kilpailuviraston aloitteesta syntyneen Kilpailuinstituutin toimintaa voidaan nyt jo pitää vakiintuneena Määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvonta Määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvonnassa tuli tulossopimuksen mukaan puuttua erityisesti sellaisiin kilpailunrajoituksiin, joilla estetään uusien toimintamuotojen kehitystä tai rajoitetaan alalle tuloa. Tällaisia ovat mm. erilaiset kilpailijoita poissulkevat menettelyt. Vaikka viraston vuonna 2002 aloitettuun laajakaistaprojektiin liittyneet selvitykset saatiin pääosin päätökseen jo vuoden 2004 lopulla, virastolle on toimitettu senkin jälkeen suuri joukko uusia laajakaistamarkkinoita koskevia toimenpidepyyntöjä. Tapauksissa on kyse ns. pullonkaulahyödykkeen eli tässä tapauksessa paikallisteleverkon hyväksikäytöstä määräävän markkina-aseman puolustamiseksi. Virasto on onnistunut toiminnallaan avaamaan kilpailua näillä voimakkaasti kehittyvillä ja tietoyhteiskunnan edistämisen kannalta keskeisillä markkinoilla. Vuonna 2004 tehty Lännen Puhelinta koskeva seuraamusmaksuesitys on edelleen käsittelyssä markkinaoikeudessa. Toinen periaatteellisesti tärkeä poissuljentatapaus koski Suomen Numeropalvelu Oy:tä. SNOY, joka on käytännössä ainoa tilaajatietoja valtakunnallisesti toi-

7 KILPAILUVIRASTO 7 (30) mittava yritys, oli rajoittanut perusteettomasti tilaajatietojen luovutusta yritykselle, joka tarjosi asiakkailleen ilmaisia hakemistopalveluja internetissä. Virasto kielsi toukokuussa 2005 rajoituksen soveltamisen ja teki markkinaoikeudelle esityksen seuraamusmaksun määräämiseksi yhtiölle. Väärinkäyttökiellon soveltamisessa tapaukseen on kyse kilpailupolitiikan johdonmukaisesta tavoitteesta rangaista yrityksiä sellaisista kilpailunrajoituksista, joiden päämääränä tai seurauksena on kuluttajan valintavaihtoehtojen kaventaminen. Asia on edelleen vireillä markkinaoikeudessa. Esimerkkinä tapauksesta, jossa virasto on pystynyt ehkäisemään ennalta mahdollisesti syntymässä olevia kilpailuongelmia, voidaan mainita Paperinkeräys Oy:n epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat selvitykset. Kun yritys oli esitettyjen epäilyjen jälkeen ilmoittanut ryhtyvänsä mahdollisten ongelmien suhteen toimiin, joilla määräävän markkina-aseman väärinkäytön mahdollisuus estetään, ei virastolla ollut toimivan kilpailun turvaamisen kannalta tarvetta jatkoselvityksiin. Vuoden aikana päätettiin myös virastossa pitkään vireillä olleet palautuspullolaitteiden ja järjestelmien markkinoita koskevat selvitykset. Selvityksissä havaitut potentiaaliset markkinaongelmat poistuivat kun Oy Tomra Ab poisti huoltosopimuksistaan kilpailevien laite- ja varaosavalmistajien sekä huoltoyritysten poissuljentaan viittaavat piirteet. Virasto käynnisti viime vuonna oma-aloitteisesti selvityksen, jossa tutkitaan kilpailutilannetta matkaviestinverkkomarkkinoilla. Lisäksi käsittelyssä on eräitä teollisuus- ja liikennetoimialoihin liittyviä markkina-aseman väärinkäyttöepäilyjä. Kilpailun esteitä televiestintä- ja energiamarkkinoilla pyritään ehkäisemään myös osallistumalla aktiivisesti markkinoiden ongelmia ja markkinarakenteisiin vaikuttavia sääntelyuudistuksia käsittelevien työryhmien työhön. Virasto oli viime vuonna edustettuna yhteensä 21:ssä tällaisessa työryhmässä. Sääntelyviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön keskeisenä tavoitteena on tehostaa virastojen toimintaa estämällä päällekkäiset toimenpiteet, koordinoimalla toimintoja ja vaihtamalla tietotaitoa. Virasto on osallistunut aktiivisesti myös ECN-verkoston yhteyteen vuonna 2005 perustettujen energia- ja telemarkkinatyöryhmien työhön. Työryhmissä raportoidaan eri maissa havaituista kilpailuongelmista ja niistä konkreettisista ratkaisuista, joihin erilaisissa kilpailunrajoitustapauksissa on päädytty. Muita toimialoja koskevista työryhmistä voidaan mainita mm. pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteinen elintarvikealaa tutkinut työryhmä, jonka raportti julkaistiin joulukuussa Yksi ECN verkoston yhteyteen vuonna 2004 perustetuista työryhmistä käsitteli määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevan perustamissopimuksen 82 artiklan soveltamiskäytäntöä eri jäsenmaissa. Työ liittyi komission käynnistämään uudistukseen, jonka tavoitteena on lisätä väärinkäytön taloudellisten vaikutusten merkitystä tapausten arvioinnissa ja varmistaa artiklan yhdenmukainen soveltaminen eri jäsenmaissa. Komissio julkaisi joulukuussa

8 KILPAILUVIRASTO 8 (30) Yrityskauppavalvonta asiasta keskustelupaperin. Jos uudistuu toteutuu esitetyllä tavalla, viraston selvittämisvelvollisuus ja todistustaakka kasvavat. Yrityskauppavalvonnan avulla suojataan kuluttajien ja asiakkaiden etua sellaisilta yrityskeskittymiltä, joiden tuloksena syntyy tai vahvistuu kilpailua oleellisesti estävä määräävä markkina-asema. Tavoitteena on turvata markkinoiden kilpailullinen rakenne puuttumalla tarvittaessa etukäteen kilpailua merkittävästi estäviin määräävään markkina-asemaan johtaviin tai sitä vahvistaviin yrityskauppoihin. Yrityskauppavalvonnalla on ollut selvä kilpailun kannalta haitallisia yrityskauppoja ennalta estävä vaikutus. Yrityskauppapäätöksiä tehtiin viime vuonna 33 eli 30 päätöstä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tapausmäärän väheneminen johtui vuoden 2004 lakiuudistuksesta, jossa yrityskauppojen ilmoittamisvelvollisuuden kynnysarvoja korotettiin merkittävästi. Kilpailuvaikutuksiltaan vähämerkityksellisiä kauppoja ei ole uudistuksen jälkeen ilmoitettu virastoon läheskään yhtä paljon kuin aikaisemmin. Virasto asetti kahdessa yrityskaupassa kaupan hyväksymiselle ehtoja. Lisäksi yksi tapaus siirrettiin toisen vaiheen käsittelyyn, jossa se hyväksyttiin sellaisenaan ilman ehtoja. Kahdeksan muutakin ilmoitusta johti laajahkoihin selvityksiin, mutta tapaukset pystyttiin kuitenkin ratkaisemaan jo ensimmäisen vaiheen käsittelyssä. Ensimmäinen ehdollinen hyväksymispäätös koski yrityskauppaa, jossa valtion enemmistöomistuksessa oleva Vapo Oy siirtyi Metsäliitto Osuuskunnan ja Suomen valtion yhteiseen määräysvaltaan. Keskittymän kilpailuongelmat liittyivät energiaturpeeseen ja puupolttoaineisiin, jotka ovat ainakin tietyssä määrin kilpailevia polttoaineita. Asetettujen ehtojen myötä Biowatti erotettiin keskittymästä ja osapuolten päällekkäinen toiminta puupolttoaineiden markkinoilla poistui. Toinen ehdollinen hyväksymispäätös koski yrityskauppaa, jossa Elisa Oyj hankki määräysvallan Saunalahti Group Oyj:ssä. Kaupan hyväksynnän ehdoksi asetettiin se, että Elisa luopuu tietyillä perinteisillä toimialueillaan Saunalahden laajakaistapalveluihin liittyvästä SaunaVerkosta ja myy sen ulkopuoliselle Kilpailuviraston hyväksymälle taholle. Eräillä alueilla myynnin tuli kattaa myös SaunaVerkon asiakkaat. Muita yrityskauppavalvonnan resursseja runsaasti vaatineita tapauksia olivat tammikuussa 2006 ehdollisena hyväksytty SOK/Spar -hankinta ja joulukuussa 2005 ilmoituksen jatkokäsittelyvaiheessa hyväksytty Rautaruukki/PPTH - kauppa.

9 KILPAILUVIRASTO 9 (30) Kartellivalvonta Kartellivalvonnan tavoitteena on paljastaa muun muassa hinta- ja markkinoidenjakokartelleja sekä huolehtia oikeudenkäynneistä kartellien rankaisemiseksi. Kartellivalvonnan painopistettä siirretään oma-aloitteiseen kartellien vastaiseen toimintaan. Kartellivalvonnassa hyödynnetään sakkojen armahdusjärjestelmää ja kansainvälistä yhteistyötä. Viraston selvitettävänä on ollut tulosvuonna aiempia vuosia enemmän vakavia kilpailunrajoituksia. Osa vireillä olevista kartelliepäilyistä ei kuitenkaan ole vielä julkisia. Vireillä olevia julkisia tapauksia ovat autovaraosien tukkukauppiaiden epäilty kilpailusääntöjen vastainen yhteistyö, epäilty markkinoidenjakokartelli ilmanvaihtokanavien ja niitä koskevien päätelaitteiden markkinoilla, epäily valtakunnallisesta hintayhteistyöstä kodinkoneiden huolloissa sekä hintayhteistyötä koskeva epäily raakapuun hankinnassa. Fotokaupan markkinoilla tutkitaan lisäksi valtakunnallista boikottiepäilyä, ja kattohuopamarkkinoilla on tutkinnassa tietojenvaihto, jota alan yritysten epäillään toteuttaneen kilpailua rajoittavassa tarkoituksessa. Vuonna 2004 tehty markkinaoikeusesitys asfalttimarkkinoita koskevassa asiassa on edelleen vireillä markkinaoikeudessa. Asfalttitapauksessa virasto on toimittanut markkinaoikeudelle lisälausuntoja ja vastineita, joissa on otettu kantaa kartellista epäiltyjen yritysten vastaväitteisiin. Kartelliselvityksiin on liittynyt monissa tapauksissa julkisuuslainsäädännön tulkintaa koskevia erimielisyyksiä viraston ja kartellista epäiltyjen yritysten välillä. Kilpailuvirasto on osallisena runsaassa kymmenessä julkisuuslainsäädännön tulkintaa koskevassa oikeudenkäynnissä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja eri hallinto-oikeuksissa. Oikeudenkäynnit ovat työllistäneet merkittävästi Kilpailuvirastoa. Korkeimman hallinto-oikeuden odotetaan antavan kevään kuluessa asiaan liittyviä ennakkoratkaisuja. Virasto teki helmikuussa 2005 markkinaoikeudelle esityksen kilpailunrikkomusmaksun määräämiseksi Kesko Oyj:lle ja K-ruokakauppiasyhdistys ry:lle kiellettyyn hintayhteistyöhön osallistumisesta. Hintayhteistyötä toteutettiin, vaikka virasto oli aiemmin hylännyt tätä koskevan poikkeuslupahakemuksen. Virasto esitti Keskolle euron ja K-ruokakauppiasyhdistykselle euron seuraamusmaksua. Virasto esitti keväällä 2005 seuraamusmaksua myös Enontekiöllä toimiville takseille tarjouskartellikiellon vastaisesta menettelystä. Tarjouskartelliepäilyn saattoi viraston tutkittavaksi Enontekiön kunta. Mallasohramarkkinoita koskenut selvitys päättyi lokakuussa Virasto katsoi ratkaisussaan, että MTK ja mallastamot olivat vuosina harjoittaneet kilpailunrajoituslain kieltämää hintayhteistyötä. Päätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden käsittelyssä ovat edelleen myös viraston ratkaisut vakuutusmeklareita ja Arkkitehtiliittoa koskevissa asioissa.

10 KILPAILUVIRASTO 10 (30) Jakelusopimuksia koskevat kilpailunrajoitukset Kansainväliset asiat Jakelutierajoituksia koskevien uusien kieltojen vakiinnuttaminen Suomessa edellyttää karkeiden kilpailunrajoitusten saattamista säännönmukaisesti seuraamusmaksun määräämistä varten markkinaoikeudelle. Marraskuussa 2005 virasto esitti euron seuraamusmaksun määräämistä Greendoor Oy:lle määrähintakiellon rikkomisesta retkeilyvarusteiden markkinoilla. Määrähinnoittelun kohteena oli retkeilyalan uusi internet-kauppapaikka. Virasto arvioi ratkaisussaan, että määrähinnoittelun tarkoituksena oli vaikeuttaa uuden jakelutievaihtoehdon markkinoille pääsyä. Viraston käsittelyssä on tällä hetkellä useita määrähintakiellon rikkomista koskevia epäilyjä sekä rinnakkaistuonnin estämistä koskeva tapaus, jossa tuotteen virallisen maahantuojan epäillään estäneen rinnakkaistuontia muista EU-maista kieltäytymällä takuuhuolloista, jos tuote on tuotu Suomeen ohi valtuutetun maahantuojan. Vuoden 2005 tulossopimuksessa korostettiin erityisesti ECN-verkoston merkitystä ja siihen liittyvän kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Tavoitteena on ollut, että EU-viranomaisten välinen luottamuksellinen yhteistyö toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. EU:n kilpailusääntöjen soveltamisessa virasto keskittyy Suomen kannalta keskeisiin kilpailunrajoitusasioihin. Yhteistyö ECN-verkostossa on lähtenyt hyvin käyntiin. Kilpailunrajoitusten selvittämisessä voidaan nyt hyödyntää koko verkoston asiantuntemusta ja selvityksiin voidaan pyytää apua muiden jäsenmaiden viranomaisilta. Verkoston yhteyteen on lisäksi perustettu yhteensä 14 toimialakohtaista työryhmää, joiden kaikkien työskentelyyn myös Kilpailuvirasto on osallistunut. Suomen kannalta merkittävimpiä työryhmiä ovat olleet leniency -työryhmä, telemarkkinoiden kilpailuongelmia käsittelevä työryhmä ja artiklan 82 uusien soveltamisohjeiden laatimista valmistellut työryhmä. Yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden välillä on tiivistetty myös yrityskauppavalvonnassa, jossa EU:n sulautuma-asetus antaa uusia mahdollisuuksia keskittymien käsittelyn siirtämiseen jäsenmaiden ja komission välillä. Komissio ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset vievät ECN-verkoston yhteiseen Interactive -tietokantaan kaikki kauppakriteerin täyttävät kilpailunrajoitustapaukset eli kaikki ne tapaukset, joissa sovelletaan perustamissopimuksen artikloja 81 ja 82. Tietokantaan oli vuoden 2005 loppuun mennessä viety yhteensä 505 jäsenvaltioiden tai komission tutkittavana olevaa kilpailunrajoitusasiaa. Kilpailuviraston viemiä tapauksia oli kahdeksan. Komissiossa vireillä olevien tapausten osalta virasto on keskittynyt Suomen kannalta merkittäviin asioihin. Käsiteltyjä tapauksia oli vuonna 2005 yhteensä 374. Viraston edustaja oli raportoijana kolmessa komission järjestämässä neuvoa-antavan komitean kokouksessa.

11 KILPAILUVIRASTO 11 (30) Viestintä Virasto avustaa lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriötä kilpailualan EU:n säädös- ja tuomioistuinasioiden valmistelussa. Virasto osallistui viime vuonna yhteensä 71:een komission järjestämään asiantuntijakokoukseen ja käsitteli vuoden aikana yhteensä noin 900 verkoston piirissä lähetettyä salattua sähköpostiviestiä. EU:n laajentumisen seurauksena varsinkin uusista jäsenmaista tulleiden kirjallisten tiedustelujen määrä oli edelleen suuri. Virasto vastasi vuoden aikana kirjallisesti noin sataan tällaiseen tiedusteluun. EU-yhteistyön ohella virasto osallistui OECD:n kilpailukomitean ja sen työryhmien työskentelyyn, pohjoismaiseen yhteistyöhön, kahdenväliseen yhteistyöhön Venäjän kilpailuviranomaisen kanssa sekä antoi lisäksi teknistä apua kilpailukysymyksissä eräille kehittymässä oleville maille. OECD:tä varten valmisteltiin yhteensä neljä raporttia. Pohjoismainen yhteistyö on edelleen tärkeää samankaltaisista kilpailuongelmista johtuen. Vuonna 2005 Pohjoismaat tekivät yhteistyötä mm. energiamarkkinoihin ja päivittäistavarakauppaan liittyvissä asioissa. Lisäksi käynnistettiin yhteisselvitys kilpailun esteistä vähittäispankkitoiminnassa. Kansainvälinen yhteistyö on lisännyt viraston asiantuntemusta ja ammattitaitoa ja parantanut viraston mahdollisuuksia kotimaisten kilpailunrajoitusten selvittämiseen. Lisääntyneen yhteistyön ja toimintojen vertailun kautta esille tulleet kehittämisideat on otettu huomioon viraston toiminnan suunnittelussa. Viestinnän tavoitteena on tukea viraston varsinaisten tavoitteiden toteutumista ja varmistaa valtionhallinnon avoimuus- ja muiden viestintäperiaatteiden toteutuminen. Viestinnässä tuli tulossopimuksen mukaan korostaa erityisesti kuluttajien kilpailusta saamia hyötyjä ja kilpailun yleistä hyvinvointia lisäävää vaikutusta. Viraston toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat tehneet viestintästrategian päivittämisen ajankohtaiseksi. Tähän tähtäävä työ käynnistettiin alkuvuodesta Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin viraston sisäistä yhteisökuvaa. Hanke jatkuu vuonna 2006 osana yleistä viraston strategian toimeenpanoa sekä suunnittelua ja seurantaa koskevaa määritystyötä. Virastossa tuotetaan päivittäin kooste mediassa julkaistuista Kilpailuvirastoon ja kilpailuun liittyvistä pääkirjoitus- ja muista artikkeleista sekä mielipidekirjoituksista. Seurannassa ovat keskeiset valtakunnalliset ja alueelliset sanomalehdet sekä suuri joukko muita talousasioita käsitteleviä lehtiä. Mukana on myös ulkomaisia julkaisuja. Vuoden 2005 alusta lähtien seuranta on kattanut myös sähköisessä mediassa julkaistavat kilpailuaiheiset uutiset. Kilpailuun liittyvät asiat olivat viime vuonnakin suhteellisen näkyvästi esillä mediassa. Toiminnoista olivat eniten esillä yrityskauppojen ja kartellien valvonta, toimialoista teleala, päivittäistavarakauppa, lääkeyritykset, apteekit ja ter-

12 KILPAILUVIRASTO 12 (30) 2.2. Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Henkilötyövuodet veydenhoito sekä vakuutusala. Virastossa käsitellyistä tapauksista kommentoitiin selvästi eniten Elisa/Saunalahti -kauppaa ja SOK:n Spar-hankintaa. Mediatiedotteita annettiin 15 eli kolme enemmän kuin vuonna Niiden lisäksi annettiin noin 10 pelkästään kotisivuilla julkaistua tiedotetta. Kilpailuuutiset lehdestä ilmestyi neljä numeroa. Lisäksi julkaistiin vuosikirja ja uusi englanninkielinen esite "Efficiency through Competition". Lokakuussa järjestetyssä perinteisessä KIVI-päivässä keskusteltiin kilpailun hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta ja kuluttajien kilpailusta saamista hyödyistä. Kansallismuseon tiloissa pidettyyn Kilpailu edistyvän talouden ja hyvinvoinnin ehto? -kutsuseminaariin osallistui toista sataa viraston yhteistyötahojen edustajaa. ECN-verkoston yhteyteen perustettu viestinnän alatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa Ryhmän tavoitteena on mm. luoda ja ylläpitää ECN-verkoston yhteistä internet-sivustoa. Kilpailuviraston organisaatio perustuu viraston päätoimintoihin, joita ovat monopolivalvonta, kartellivalvonta, kilpailun edistäminen ja kansainväliset asiat. Tukipalveluja tuottavat viestintä- ja valmennus- sekä hallintoryhmä. Monopoli- ja kartelliryhmien toiminta järjestettiin alkaen uudelleen niin, että ryhmien tutkijat jaettiin tutkimuspäälliköiden johtamiin pienryhmiin. Henkilötyövuodet päätoiminnoittain vuosina , htv (virassa olevat ja määräaikaiset) Monopolivalvonta Kartellivalvonta Kilpailun edistäminen Kansainväliset asiat Päätoiminnot yhteensä Hallinto sekä viestintä ja valmennus Yhteensä Muutos edelliseen vuoteen, htv

13 KILPAILUVIRASTO 13 (30) Kustannukset Kustannusten jakautuma päätoiminnoittain vuosina , euroa Monopolivalvonta Kartelllivalvonta Kilpailunedistäminen Kansainväliset asiat Yhteensä Päätoiminnot - Henkilöstökustannukset ja muut välittömät kustannukset Tukitoiminnot 1) - Hallinto sekä viestintä ja valmennus Kustannukset 2005 Muutos edelliseen vuoteen, % Kustannukset 2004 Muutos edelliseen vuoteen, % Kustannukset 2003 Muutos edelliseen vuoteen, % , , ,9 1) Tukitoimintojen kustannukset on jaettu päätoiminnoille henkilöstökustannusten suhteessa. Luvut sisältävät myös toimitilan vuokrat ym. yhteiset kustannukset Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Viraston kustannukset olivat ,21 euroa eli prosentin vähemmän kuin vuonna Kustannusten aleneminen johtui erityisesti vaihtuvuuden aiheuttamista budjetoitua pienemmistä henkilöstökustannuksista. Virastossa oli vuoden aikana käsittelyssä 700 kotimaista kilpailunrajoitusasiaa. Ratkaistuja kotimaisia asioita oli 479. Keskeneräisiä tapauksia oli vuoden lopussa yrityskauppa-asiat mukaan lukien 221. Käsittelyyn tulevat tapaukset luokitellaan vaikuttavuudeltaan ja vaativuudeltaan kolmeen luokkaan. Vuosina ratkaistuista tapauksista kaikkein

14 KILPAILUVIRASTO 14 (30) vaikuttavimpaan ja käsittelyltään vaativampaan luokkaan (1) kuului keskimäärin 7 % tapauksista. Vaikuttavuudeltaan vähäisiä oli 66 % tapauksista. Virastossa tehdään lisäksi paljon sellaista työtä, joka ei näy tapaustilastoissa. Tällainen työ liittyy erityisesti kilpailun edistämiseen, jossa toiminnan pääpaino on työryhmä- ja muussa sidosryhmäyhteistyössä. Virasto oli viime vuonna edustettuna yhteensä noin 50 työryhmässä, ja viraston asiantuntijat pitivät eri tilaisuuksissa yhteensä noin 30 luentoa. Myöskään esimerkiksi kuulemistilaisuudet eduskunnassa eivät näy suoritetilastoissa. Kotimainen tapauskäsittely, lausunnot ja aloitteet vuosina , lkm Avatut Ratkaistut tapaukset - päätökset poikkeusluvat ja puuttumattomuustodistukset kirjeratkaisut lausunnot ja aloitteet muulla tavoin, mm. neuvotteluteitse, päättyneet Ratkaistut tapaukset yhteensä Keskeneräiset Yrityskauppa-asiat vuosina , lkm Avatut Ratkaistut - yrityskauppapäätökset muut päättyneet asiat Ratkaistut yhteensä

15 KILPAILUVIRASTO 15 (30) EU-tapaukset ja kokoukset vuosina , lkm EU-tapaukset EU-kokousten määrä ECN Interactive tietokantaan viedyt kilpailunrajoitustapaukset, lkm ECN verkkoon ilmoitetut tapaukset - kaikki EU-maat - ilmoitukset Suomesta Yhteistyö lääninhallitusten kanssa Virasto sopii vuosittain sisäministeriön kanssa kaikille lääninhallituksille yhteisistä tulostavoitteista kilpailuvalvonnassa. Yksityiskohtaisemmat tulossopimukset tehdään kunkin lääninhallituksen kanssa erikseen. Lääninhallitukset olivat tulossopimuksissaan sitoutuneet käyttämään kilpailuvalvontaan viime vuonna yhteensä 7,1 henkilötyövuotta. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli kuitenkin vain viisi henkilötyövuotta. Kilpailuasioita käsitteli lääninhallituksissa yhteensä 14 virkamiestä, joista viisi oli päälliköitä. Lääninhallituksissa käsitellyt kilpailuasiat vuosina , lkm Kilpailuviraston lääninhallituksille toimittamat tapaukset Suoraan lääninhallituksille ilmoitetut tapaukset Lääninhallitusten oma-aloitteisesti käynnistämät tutkimukset Tarkastukset Yhteensä Päätetyt tapaukset

16 KILPAILUVIRASTO 16 (30) Käsittelyajat Tapausten mediaanikäsittelyajat vuosina päätökset, päiviä / vuosia 835 / 2,9 449 / 1,2 577/ 1,6 - kirjeratkaisut, päiviä Yrityskauppojen keskimääräiset käsittelyajat vuosina I. vaiheen päätös, päiviä II. vaiheen päätös, päiviä Neuvontatyö ja laadunhallinta Tapausten mediaanikäsittelyajat erityisesti päätösten osalta ovat vuoden 2005 aikana nousseet vuoteen 2004 verrattuna. Kilpailulainsäädännön soveltamiseen liittyvää neuvontatarvetta on lisännyt muun muassa se, ettei elinkeinonharjoittajilla ole enää oikeutta saada toiminnalleen poikkeuslupaa tai puuttumattomuustodistusta. Tilanne on johtanut siihen, että yritykset pyytävät yhä useammin virastolta neuvoa toimiensa lainmukaisuuden selvittämiseksi. Viraston uuden neuvonnallisen roolin voidaan katsoa saadun asiakaspalautteen perusteella onnistuneen ainakin toistaiseksi suhteellisen hyvin. Myös yrityskauppavalvonnassa annetaan pyydettäessä kirjallisia ja suullisia neuvoja ja lausuntoja esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuden tulkinnasta. Osa neuvonnasta annetaan ennen yrityskaupan ilmoittamista käytävissä ennakkoneuvotteluissa. Kesäkuussa 2005 voimaan tullut organisaatiomuutos, jossa selkiytettiin ryhmäpäälliköiden ja tutkimuspäälliköiden työnjakoa, on edistänyt muun ohella päätösten laatua ja yhdenmukaisuutta, kun uudistuksen yhteydessä muodostetut tiimit ovat voineet keskittyä nimenomaan tietynlaisiin kilpailunrajoituksiin ja/tai tietyn toimialan erityispiirteisiin. Myös neuvontatoiminta on jäntevöitynyt uudistetun työnjaon seurauksena.

17 KILPAILUVIRASTO 17 (30) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöresurssit Henkilöstömäärän kehitys vuosina Virkojen lukumäärä uudet virat Virkojen lukumäärä Henkilötyövuodet, htv 1) - toteutuneet 67,5 66,4 64,8 Henkilötyövuodet, htv 2) -toteutuneet Lähtövaihtuvuus, lkm / % 3,4) 4 / 6,1 10 / 14,7 6 / 9,0 Tulovaihtuvuus, lkm / % 4) 6 / 9,1 6 / 8,8 8 / 11,9 1) virassa olevat ja määräaikaiset 2 ) sisältää myös harjoittelijat ja siviilipalvelusmiehet 3) lähtövaihtuvuus tässä = kokonaispoistuma (lukuun sisältyy toisen työnantajan palvelukseen, eläkkeelle ja virkavapaille siirtyneet); 4) vuoden 2004 laskentaperiaatteet on yhdenmukaistettu vuosien 2003 ja 2005 kanssa Toteutunut henkilötyövuosimäärä jäi viime vuonna 64,8 henkilötyövuoteen, vaikka viraston virkojen määrä ja tavoite oli 70 henkilötyövuotta. Syynä tähän olivat eläkkeelle lähtemiset, virkavapaudet, äitiys- ja vanhempainlomat sekä vuoden 2005 alkupuolella perustetut kolme uutta virkaa. Uudet perustetut virat, vapautuneet virat ja viransijaisuudet saatiin täytettyä vasta viiveellä. Kokonaisuudessaan tulovaihtuvuus oli lähtövaihtuvuutta suurempi ja vuoden lopussa henkilöstömäärä oli jo 69. Vakinaisten ja määräaikaisten virkamiesten lisäksi virasto on jo usean vuoden ajan käyttänyt tehtävien hoitamiseen lisäresursseina sihteeriharjoittelijoita ja siviilipalvelusmiehiä, lähinnä tukipalveluissa. Lisäksi virastossa työskentelee kesäaikaan kymmenkunta yliopistoharjoittelijaa. Nämä mukaan laskien viraston henkilötyövuosimäärä nousi 71,7 henkilötyövuoteen.

18 KILPAILUVIRASTO 18 (30) Henkilöstöä koskevia tunnuslukuja vuosina Keski-ikä, vuotta 41,4 42,3 41,5 Ikäjakauma, % ,9 22,1 14,7 7,4 7,4 14,7 14,7 11,7 4,4 0,0 14,9 20,9 13,4 6,0 11,9 9,0 17,9 6,0 1,5 15,9 23,2 7,3 10,1 11,6 8,7 13,0 8,7 Tutkijakoulutus- ja korkea-asteen tutkintojen osuus, % 77,9 80,6 78,3 Määräaikaiset, lkm (ei taustavirkaa) Prosenttiosuus 11 16,2 5 7,5 7 10,1 Osa-aikaiset, lkm Prosenttiosuus ,0 2 2,9 Tehty työaika / säännöllinen vuosityöaika, % 74,9 77,0 76,0 Kokonaistyövoimakustannukset, euroa/vuosi Sairauspoissaolot, pv / htv 8,6 6,7 9,2 Työterveyshuollon kustannukset, euroa / htv Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistämiskustannukset, euroa / htv Henkilöstön kehittäminen Uusille työntekijöille suunniteltiin keväällä 2005 ns. perehdyttämispaketti, joka koostuu perehdytyskansiosta ja taltioiduista, eri aihepiirejä käsittelevistä esitelmistä. Esitysten aiheet kattavat kaikki eri kilpailunrajoitustyypit, tapausten vireilletulon, valitukset, tuomioistuinprosessit sekä ECN -verkostoyhteistyön. Kesäkuun alussa järjestetyille perehdytyspäiville, joissa esitykset taltioitiin, osallistui uusien työntekijöiden lisäksi myös suuri joukko viraston muita tutkijoita ja lääninhallitusten tutkijoita.

19 KILPAILUVIRASTO 19 (30) Lisäksi tutkijoille järjestettiin koulutusta EU:n kilpailusäännöistä, komission yrityskauppojen kilpailuvaikutusten arvioinnista ja uuden testin soveltamisesta sekä kilpailun taloustieteellisistä perusteista. Koko henkilöstö sai lisäksi päivän mittaisen koulutuksen hallintosäännösten soveltamisesta. Käsiteltyjä teemoja olivat mm. viraston tutkimusvelvollisuus, näyttökysymykset, tiedonsaantioikeudet, ratkaisun sisältövaatimukset, päätösten valituskelpoisuus, valitusosoitus sekä menettely hallintolainkäytössä. Tutkimuspäälliköille järjestettiin organisaatiouudistukseen liittyen esimieskoulutusta ja joulukuussa koko henkilöstö osallistui päivän mittaiseen työhyvinvointikoulutukseen. Viraston sisäisen koulutuksen ohella työntekijät ovat osallistuneet useisiin ulkopuolisiin koulutustilaisuuksiin sekä Suomessa että ulkomailla. Koulutuskustannukset ja käytetyt työpäivät vuosina Koulutus ja kehittäminen, euroa / htv 1) 1 521, , ,01 Työpäivät / htv 13,9 12,0 9,8 1) Ei sisällä koulutusajan palkkakustannuksia 2.3 Tulosanalyysi ja johtopäätökset Yhteenveto keskeisistä tunnusluvuista Kotimainen tapauskäsittely ja yrityskauppaasiat Henkilötyövuodet, htv (MOR, KAR, KIR) 1) * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, htv Kustannukset, euroa (MOR, KAR, KIR) * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % 11,4 0-0,8 Ratkaistut asiat, lkm * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % -3,3 20,3-23,8 Ratkaistut asiat / htv 11,4 13,4 10,6 1) MOR = Monopoliryhmä, KAR = Kartelliryhmä ja KIR = Kilpailunedistämisryhmä

20 KILPAILUVIRASTO 20 (30) Mediaanikäsittelyajat Päätökset, päiviä / vuosia 835 / 2,9 449 / 1,2 577/ 1,6 * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % 27,9-46,2 28,5 Kirjeratkaisut, päiviä * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % -59,7-47,9 28,0 3. Tilinpäätöslaskelmien analyysi Talousarvion toteutumalaskelma Viraston henkilötyövuosimäärä ydintoiminnassa jäi henkilöstön vaihtuvuudesta johtuen tavoitetta pienemmäksi. Vuosittainen vaihtuvuus on ollut jo pitkään varsin korkea ja tilanne näyttää jatkuvan saman suuntaisena myös vuonna Tämä merkitsee sitä, että tapauskäsittelyn resursseja sitoutuu merkittävästi jatkossakin uusien henkilöiden perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Viraston tutkijaresursseja on sitoutunut merkittävästi oikeusprosesseihin markkina-oikeudessa ja hallinto-oikeuksissa. Tämä on rasittanut muuta tapauskäsittelyä. Suuritöiset oikeusprosessit ovat kuitenkin koskeneet merkittäviä kilpailunrajoituksia (asfaltti, raaka-puu), joten oikeudenkäyntien tulokset tukevat viraston perustehtävää ja luovat uskottavuutta harjoitettavaa kilpailupolitiikkaa kohtaan. Ratkaistujen asioiden määrän vähenemiseen vaikutti oleellisesti edellisvuosia pienempi avattujen, uusien asioiden määrä. Päätösten mediaanikäsittelyajan pidentymiseen ovat vaikuttaneet eräiden pitkään vireillä olleiden asioiden päättäminen (mm. Paperinkeräys Oy, Helsingin kaupungin tontinvuokrat, Tomra Oy). Tutkijaresursseja on siirretty suunnitellulla tavalla poikkeuslupien ja puuttumattomuustodistusten käsittelystä ja yrityskauppavalvonnasta kilpailunrajoitusten kieltojen valvontaan. Valvonnan tehostuminen ilmenee muun muassa siinä, että tutkinnassa on nyt aikaisempia vuosia enemmän karkeita ja vakavia kilpailunrajoituksia. Valvonnan painopistettä on lisäksi siirretty aiempaa enemmän oma-aloitteiseen toimintaan. Vuoden 2005 määräraha oli euroa. Vuodelta 2004 siirtyi ,18 euroa vuodelle 2005, joten käytettävissä oli ,18 euroa. Tästä käytettiin ,40 euroa ja vuodelle 2006 siirtyy siirtomäärärahana ,78 euroa. Syynä siirtomäärärahan kasvuun oli se, että virastossa vireillä ollut asianhallintajärjestelmän hankinta siirtyi vuodelle Kyseessä on taloudellisesti merkittävä ja erityisosaamista vaativa hanke, johon virasto tarvitsee asiantuntijaapua. Virasto on lähettänyt tarjouspyynnön järjestelmäkokonaisuuden

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kilpailuviraston vuosikirja 2006

Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 3 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Toimitus Kilpailuviraston viestintä Ulkoasu ja taitto Rainer Puolakka, radesign Oy Kuvat Jaanis Kerkis, Kuvakori.com Paino Libris Oy

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus OHJE 23.11.2004 1(5) Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE Valtion tilinpäätös sekä tilivirastojen tilinpäätösraportointi

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot