KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2005

2 KILPAILUVIRASTO 2 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnan vaikuttavuus Kilpailun edistäminen Määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvonta Yrityskauppavalvonta Kartellivalvonta Jakelusopimuksia koskevat kilpailunrajoitukset Kansainväliset asiat Viestintä Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulosanalyysi ja johtopäätökset Tilinpäätöslaskelmien analyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Määräajoin tehtävien kokonaisarviointien tulokset Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot Allekirjoitus...30

3 KILPAILUVIRASTO 3 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan Toiminnan ja toimintaympäristön muutokset Tuloksellisuus Kilpailuviraston päällikkö vaihtui vuoden 2004 lopulla pitkäaikaisen ylijohtajan Matti Purasjoen jäätyä eläkkeelle. Uudeksi ylijohtajaksi nimitettiin alkaen Juhani Jokinen. Viraston vuotta 2005 leimasi voimaan tulleiden kilpailunrajoituslain uusien säännösten ja yhteisön kilpailusääntöjen täytäntöönpanouudistuksen käytännön toimeenpano. Jakelutiesopimuksissa siirryttiin kieltoperiaatteen soveltamiseen, horisontaalisten rajoitusten osalta luovuttiin poikkeusluvista, ja rajoitusten arvioinnin lähtökohdaksi tulivat yhteisön kilpailusäännöt ja niihin perustuva oikeuskäytäntö. Jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikuttaviin rajoituksiin alettiin soveltaa suoraan perustamissopimuksen 81 ja 82 artikloja. Yhteisön kilpailusääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi perustetun EU:n kilpailuviranomaisten verkoston (ECN) toiminta vakiintui kilpailunrajoitustapauksia koskevan tietojenvaihdon ja tapausten käsittelyn kohdentamisen mekanismina sekä toimialakohtaisten työryhmien foorumina. Verkostoyhteistyön avulla voidaan torjua rajat ylittäviä kilpailunrajoituksia huomattavasti aikaisempaa paremmin. Virastossa tuli vuoden aikana vireille 469 kotimaista ja 374 EU-asiaa. Kotimaisten asioiden määrä laski voimaan tulleiden lainsäädäntöuudistusten myötä. Tähän ovat vaikuttaneet mm. poikkeusluvista ja puuttumattomuustodistuksista luopuminen sekä yrityskauppojen ilmoittamisvelvollisuuden kynnysarvojen nostaminen. Vapautuneet henkilöresurssit on siirretty suunnitelman mukaisesti kartellien ja muiden sopimuksellisten kilpailunrajoitusten sekä määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvontaan. Virastossa tehdään aiempaa enemmän sellaista työtä, joka ei näy tapausmääriä koskevissa tilastoissa. Tästä esimerkkinä ovat ne yhteensä noin 50 kotimaista ja kansainvälistä työryhmää, joissa virasto oli edustettuna. Karkeat kilpailunrajoitukset johtavat nykyisin säännönmukaisesti seuraamusmaksuesityksen tekemiseen markkinaoikeudelle. Markkinaoikeusesityksiä tehtiin sopimuksellisten kilpailunrajoitusten alueella (KRL 4 / 81 artikla) kolmessa asiassa, ja kuusi asiaa oli vuoden lopussa loppulausuntovaiheessa. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttövalvonnassa (KRL 6 / 82 artikla) virasto teki yhden lopettamispäätöksen ja samaan asiaan liittyen yhden seuraamusmaksuesityksen. Paljastuneiden kartellien lukumäärä ja muut niistä saadut tiedot viittaavat kartellien yleisyyteen. Kartellivalvontaa alettiin vuoden kuluessa tehostaa. Kiellettyjen kilpailunrajoitusten käsittely kestää kuitenkin liian kauan. Varsinaisten

4 KILPAILUVIRASTO 4 (30) Henkiset voimavarat päätösten mediaanikäsittelyaika oli viime vuonna 1,6 vuotta. Vaikka asioiden käsittely voi pitkittyä myös Kilpailuvirastosta riippumattomista syistä, tilanne ei tältä osin ole tyydyttävä. Selvitystyötä on pyritty nopeuttamaan ja jäntevöittämään mm. selkeyttämällä tutkimuspäälliköiden ohjausvastuita ja lisäämällä tiimityön käyttöä virastossa. Virastolle ilmoitetuilla yrityskaupoilla oli vuoden 2004 sääntömuutosten myötä aiempaa selvemmät yhteydet Suomen markkinoiden toimivuuteen. Ehtoja kaupan hyväksymiselle asetettiin kahdessa tapauksessa. Ensimmäisen vaiheen tapausten keskimääräinen käsittelyaika piteni tapausten vaikeutumisesta huolimatta vain kahdella päivällä. Vuosina käsittely kesti keskimäärin 18 päivää, nyt 20 päivää. Kilpailun edistämisessä toiminnan painopiste oli kunnallisten palvelujen markkinaehtoistamisessa ja niissä kysymyksissä, joissa virasto oli mukana virallisessa säädösvalmistelussa. Säädösvalmisteluun liittyviä työryhmäjäsenyyksiä oli 15. Lisäksi virasto antoi eri asioissa yhteensä 55 lausuntoa. Toiminnan tuloksellisuutta voidaan kilpailun edistämisen osalta pitää hyvänä. Virasto osallistui lisäksi sovitulla tavalla kilpailututkimuksen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen Suomessa. Virasto on mukana mm. kauppa- ja teollisuusministeriön Kilpailuinstituutilta tilaamassa kilpailun seurantamenetelmien kehittämishankkeessa ja sääntelyuudistusten kilpailuvaikutusten arviointihankkeessa. Kilpailuviraston kaltaisen valvontaviranomaisen työ voi olla tuloksellista vain, jos se kohdistaa voimavaransa merkittävien asioiden selvittämiseen. Kehityssuuntaa voidaan tältä osin pitää hyvänä: vähämerkitykselliset asiat on ratkaistu virastossa nopeasti ja työaikaa on suunnattu merkittävien asioiden käsittelyyn. Keskittymistä yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta merkittävien asioiden käsittelyyn rajoittavat kuitenkin viranomaisen selvitysvelvollisuutta korostavan hallintolain vaatimukset ja ajoittain esiin nousevat vaatimukset siitä, että viraston tulisi suojata yksittäisiä yrityksiä kilpailun suojaamisen sijasta. Sopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Kilpailuvirastossa allekirjoitettiin helmikuussa Uudistuksen toivotaan parantavan viraston palkkakilpailukykyä sekä kannustavan henkilöstöä tulokselliseen toimintaan ja ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen. Viraston henkilöstövaihtuvuus on ollut viime vuosina varsin suuri, ja tutkijaresursseja on siksi sitoutunut merkittävästi uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Koulutustoiminta on ollut työn haasteellisuuden lisääntymisestä johtuen muutenkin mittavaa. Osaamista on vahvistettu myös toimimalla aiempaa kiinteämmin yhteistyössä muiden maiden kilpailuviranomaisten kanssa. Valtioneuvoston tuottavuusohjelma, joka edellyttää virkojen vähentämistä valtionhallinnossa, merkitsisi toteutuessaan viraston osalta muutenkin vähäisin henkilöresurssein toimivan Kilpailuviraston toiminnan olennaista vaikeutumista.

5 KILPAILUVIRASTO 5 (30) 2. Tuloksellisuuden kuvaus 2.1 Toiminnan vaikuttavuus Kilpailun edistäminen Vuoden 2005 tulossopimuksessa korostettiin erityisesti julkisten palvelujen markkinaehtoistamisen ja sen vaikutusten seurannan merkitystä viraston työssä. Markkinaehtoistamisprosessia tuli sopimuksen mukaan tukea sekä sektorikohtaisella selvitystyöllä että puuttumalla esiin nouseviin yksittäisiin ongelmiin. Virasto sitoutui myös lisäämään aktiivisuuttaan sääntelyn karsimiskysymyksissä mm. osallistumalla yrittäjyyden politiikkaohjelmatyön jatkoselvityksiin. Julkisen tuotannon markkinaehtoistamisen osalta toiminnan painopiste on ollut kunnallisen tuotannon markkinaehtoistamisessa. Virasto on ollut tähän liittyen mukana mm. kahdessa KTM:n ja yhdessä valtiovarainministeriön työryhmässä. KTM:ssä virasto oli mukana kuntien kaupallisen toiminnan laajuutta ja luonnetta selvittävän hankkeen ohjausryhmässä ja VM:ssä hallituksen tuottavuushankkeeseen liittyvässä yksityisen palvelutuotannon kehittämistä julkisessa palvelutuotannossa käsittelevässä ryhmässä. Toinen KTM:n työryhmistä liittyi Kuluttajavirastossa laadittuun kartoitukseen julkisten ja yksityisten palveluiden rajanvetoon liittyvistä ongelmista. Kilpailuvirasto pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että kuluttajat voisivat kuluttajansuojan näkökulmasta luottaa yhtä hyvin julkiseen kuin yksityiseenkin palvelutuotantoon. Samalla tulisi varmistaa se, ettei markkinoiden toimintaa rajoiteta tarpeettomasti sääntelyn avulla. Virasto on mukana myös KTM:n asettamassa lainsäädännön yritysvaikutusten arviointihankkeessa, jossa pyritään edistämään yritysvaikutusten huomioimista lainsäädännön valmistelussa ja kehittämään yritysvaikutusten arviointimenetelmiä. Arviointiin liittyy Kilpailuviraston mielestä kolme keskeistä kilpailunäkökohtaa: yritysten hallinnolliset kustannukset, kilpailun vääristyminen sekä se, miten yritykset vaikuttaessaan eri tavoin lainsäädännön sisältöön pyrkivät suojaamaan markkinoilla jo toimivien yritysten asemaa uusilta, kilpailevilta yrityksiltä. Myös markkinoiden luominen on keskeinen näkökulma erityisesti julkisen tuotannon markkinaehtoistamisessa. Muilta osin kilpailunedistämistoimintaa on kohdistettu pääosin niihin kysymyksiin, joiden osalta viraston edustaja on osallistunut viralliseen säädösvalmisteluun. Näissä painopiste on ollut erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloilla. Molemmilla sektoreilla on ollut valmistelussa uudistuksia, jotka vastaavat pitkälti Kilpailuviraston linjauksia. Liikenne- ja viestintäministeriön osalta viraston julkiseen tuotantoon liittyvä toiminta on koskenut yleisten teiden tienpitoa, ilmailua, rautatieliikennettä ja merenkulkua. Lisäksi virasto on antanut ministeriölle lausuntoja mm. linja-autoja taksiliikenteestä sekä Tieliikelaitoksen organisaation kehittämisestä. Virasto

6 KILPAILUVIRASTO 6 (30) on edustettuna myös kansallisen laajakaistastrategian toimeenpanoa valmistelevassa työryhmässä. Ympäristöministeriön hallinnonalalla virasto osallistui aktiivisesti vuonna 2005 työnsä päättäneen yhdyskuntajätehuollon vastuu- ja kilpailukysymyksiä selvittäneen työryhmän työhön. Virasto on mukana myös rakennuspoliittisen ohjelman seurantaryhmässä. Muita merkittäviä työryhmäedustuksia ovat olleet edustukset KTM:n asettamissa kaupan alaan sekä päästöoikeuksien jakamiseen liittyneissä työryhmissä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan liittyvistä asioista merkittävimmät ovat koskeneet lääkkeitten hinta- ja jakelujärjestelmää sekä työeläke- ja muuta vakuutustoimintaa. Virasto on antanut näihin liittyen useita lausuntoja ja käynyt useita kertoja kuultavana eduskunnassa. Yhteistyötä Suomen Kuntaliiton kanssa on jatkettu tiiviisti. Tapaamisissa ovat olleet esillä mm. julkisiin hankintoihin ja kunnallisten toimijoiden toiminnan läpinäkyvyyteen liittyvät kysymykset. Virasto panosti viime vuonna muutenkin sidosryhmätyönsä kehittämiseen. Yhteydenpitoon eri sidosryhmien kanssa liittyy usein sekä antitrusti- että kilpailunedistämisnäkökohtia. Tämä sopii hyvin viraston kokonaisstrategiseen näkemykseen, jonka mukaan antitrusti- ja kilpailunedistämistoiminnan yhdistelmä määräytyy aina tilanteen vaatimalla tavalla. Virasto on edistänyt kilpailua mm. tekemällä KTM:lle ehdotuksia kilpailuun ja sääntelyyn liittyvistä uusista tilaustutkimuksista sekä toimimalla erilaisten tutkimusten ohjausryhmissä. Kilpailuviraston aloitteesta syntyneen Kilpailuinstituutin toimintaa voidaan nyt jo pitää vakiintuneena Määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvonta Määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvonnassa tuli tulossopimuksen mukaan puuttua erityisesti sellaisiin kilpailunrajoituksiin, joilla estetään uusien toimintamuotojen kehitystä tai rajoitetaan alalle tuloa. Tällaisia ovat mm. erilaiset kilpailijoita poissulkevat menettelyt. Vaikka viraston vuonna 2002 aloitettuun laajakaistaprojektiin liittyneet selvitykset saatiin pääosin päätökseen jo vuoden 2004 lopulla, virastolle on toimitettu senkin jälkeen suuri joukko uusia laajakaistamarkkinoita koskevia toimenpidepyyntöjä. Tapauksissa on kyse ns. pullonkaulahyödykkeen eli tässä tapauksessa paikallisteleverkon hyväksikäytöstä määräävän markkina-aseman puolustamiseksi. Virasto on onnistunut toiminnallaan avaamaan kilpailua näillä voimakkaasti kehittyvillä ja tietoyhteiskunnan edistämisen kannalta keskeisillä markkinoilla. Vuonna 2004 tehty Lännen Puhelinta koskeva seuraamusmaksuesitys on edelleen käsittelyssä markkinaoikeudessa. Toinen periaatteellisesti tärkeä poissuljentatapaus koski Suomen Numeropalvelu Oy:tä. SNOY, joka on käytännössä ainoa tilaajatietoja valtakunnallisesti toi-

7 KILPAILUVIRASTO 7 (30) mittava yritys, oli rajoittanut perusteettomasti tilaajatietojen luovutusta yritykselle, joka tarjosi asiakkailleen ilmaisia hakemistopalveluja internetissä. Virasto kielsi toukokuussa 2005 rajoituksen soveltamisen ja teki markkinaoikeudelle esityksen seuraamusmaksun määräämiseksi yhtiölle. Väärinkäyttökiellon soveltamisessa tapaukseen on kyse kilpailupolitiikan johdonmukaisesta tavoitteesta rangaista yrityksiä sellaisista kilpailunrajoituksista, joiden päämääränä tai seurauksena on kuluttajan valintavaihtoehtojen kaventaminen. Asia on edelleen vireillä markkinaoikeudessa. Esimerkkinä tapauksesta, jossa virasto on pystynyt ehkäisemään ennalta mahdollisesti syntymässä olevia kilpailuongelmia, voidaan mainita Paperinkeräys Oy:n epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat selvitykset. Kun yritys oli esitettyjen epäilyjen jälkeen ilmoittanut ryhtyvänsä mahdollisten ongelmien suhteen toimiin, joilla määräävän markkina-aseman väärinkäytön mahdollisuus estetään, ei virastolla ollut toimivan kilpailun turvaamisen kannalta tarvetta jatkoselvityksiin. Vuoden aikana päätettiin myös virastossa pitkään vireillä olleet palautuspullolaitteiden ja järjestelmien markkinoita koskevat selvitykset. Selvityksissä havaitut potentiaaliset markkinaongelmat poistuivat kun Oy Tomra Ab poisti huoltosopimuksistaan kilpailevien laite- ja varaosavalmistajien sekä huoltoyritysten poissuljentaan viittaavat piirteet. Virasto käynnisti viime vuonna oma-aloitteisesti selvityksen, jossa tutkitaan kilpailutilannetta matkaviestinverkkomarkkinoilla. Lisäksi käsittelyssä on eräitä teollisuus- ja liikennetoimialoihin liittyviä markkina-aseman väärinkäyttöepäilyjä. Kilpailun esteitä televiestintä- ja energiamarkkinoilla pyritään ehkäisemään myös osallistumalla aktiivisesti markkinoiden ongelmia ja markkinarakenteisiin vaikuttavia sääntelyuudistuksia käsittelevien työryhmien työhön. Virasto oli viime vuonna edustettuna yhteensä 21:ssä tällaisessa työryhmässä. Sääntelyviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön keskeisenä tavoitteena on tehostaa virastojen toimintaa estämällä päällekkäiset toimenpiteet, koordinoimalla toimintoja ja vaihtamalla tietotaitoa. Virasto on osallistunut aktiivisesti myös ECN-verkoston yhteyteen vuonna 2005 perustettujen energia- ja telemarkkinatyöryhmien työhön. Työryhmissä raportoidaan eri maissa havaituista kilpailuongelmista ja niistä konkreettisista ratkaisuista, joihin erilaisissa kilpailunrajoitustapauksissa on päädytty. Muita toimialoja koskevista työryhmistä voidaan mainita mm. pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteinen elintarvikealaa tutkinut työryhmä, jonka raportti julkaistiin joulukuussa Yksi ECN verkoston yhteyteen vuonna 2004 perustetuista työryhmistä käsitteli määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevan perustamissopimuksen 82 artiklan soveltamiskäytäntöä eri jäsenmaissa. Työ liittyi komission käynnistämään uudistukseen, jonka tavoitteena on lisätä väärinkäytön taloudellisten vaikutusten merkitystä tapausten arvioinnissa ja varmistaa artiklan yhdenmukainen soveltaminen eri jäsenmaissa. Komissio julkaisi joulukuussa

8 KILPAILUVIRASTO 8 (30) Yrityskauppavalvonta asiasta keskustelupaperin. Jos uudistuu toteutuu esitetyllä tavalla, viraston selvittämisvelvollisuus ja todistustaakka kasvavat. Yrityskauppavalvonnan avulla suojataan kuluttajien ja asiakkaiden etua sellaisilta yrityskeskittymiltä, joiden tuloksena syntyy tai vahvistuu kilpailua oleellisesti estävä määräävä markkina-asema. Tavoitteena on turvata markkinoiden kilpailullinen rakenne puuttumalla tarvittaessa etukäteen kilpailua merkittävästi estäviin määräävään markkina-asemaan johtaviin tai sitä vahvistaviin yrityskauppoihin. Yrityskauppavalvonnalla on ollut selvä kilpailun kannalta haitallisia yrityskauppoja ennalta estävä vaikutus. Yrityskauppapäätöksiä tehtiin viime vuonna 33 eli 30 päätöstä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tapausmäärän väheneminen johtui vuoden 2004 lakiuudistuksesta, jossa yrityskauppojen ilmoittamisvelvollisuuden kynnysarvoja korotettiin merkittävästi. Kilpailuvaikutuksiltaan vähämerkityksellisiä kauppoja ei ole uudistuksen jälkeen ilmoitettu virastoon läheskään yhtä paljon kuin aikaisemmin. Virasto asetti kahdessa yrityskaupassa kaupan hyväksymiselle ehtoja. Lisäksi yksi tapaus siirrettiin toisen vaiheen käsittelyyn, jossa se hyväksyttiin sellaisenaan ilman ehtoja. Kahdeksan muutakin ilmoitusta johti laajahkoihin selvityksiin, mutta tapaukset pystyttiin kuitenkin ratkaisemaan jo ensimmäisen vaiheen käsittelyssä. Ensimmäinen ehdollinen hyväksymispäätös koski yrityskauppaa, jossa valtion enemmistöomistuksessa oleva Vapo Oy siirtyi Metsäliitto Osuuskunnan ja Suomen valtion yhteiseen määräysvaltaan. Keskittymän kilpailuongelmat liittyivät energiaturpeeseen ja puupolttoaineisiin, jotka ovat ainakin tietyssä määrin kilpailevia polttoaineita. Asetettujen ehtojen myötä Biowatti erotettiin keskittymästä ja osapuolten päällekkäinen toiminta puupolttoaineiden markkinoilla poistui. Toinen ehdollinen hyväksymispäätös koski yrityskauppaa, jossa Elisa Oyj hankki määräysvallan Saunalahti Group Oyj:ssä. Kaupan hyväksynnän ehdoksi asetettiin se, että Elisa luopuu tietyillä perinteisillä toimialueillaan Saunalahden laajakaistapalveluihin liittyvästä SaunaVerkosta ja myy sen ulkopuoliselle Kilpailuviraston hyväksymälle taholle. Eräillä alueilla myynnin tuli kattaa myös SaunaVerkon asiakkaat. Muita yrityskauppavalvonnan resursseja runsaasti vaatineita tapauksia olivat tammikuussa 2006 ehdollisena hyväksytty SOK/Spar -hankinta ja joulukuussa 2005 ilmoituksen jatkokäsittelyvaiheessa hyväksytty Rautaruukki/PPTH - kauppa.

9 KILPAILUVIRASTO 9 (30) Kartellivalvonta Kartellivalvonnan tavoitteena on paljastaa muun muassa hinta- ja markkinoidenjakokartelleja sekä huolehtia oikeudenkäynneistä kartellien rankaisemiseksi. Kartellivalvonnan painopistettä siirretään oma-aloitteiseen kartellien vastaiseen toimintaan. Kartellivalvonnassa hyödynnetään sakkojen armahdusjärjestelmää ja kansainvälistä yhteistyötä. Viraston selvitettävänä on ollut tulosvuonna aiempia vuosia enemmän vakavia kilpailunrajoituksia. Osa vireillä olevista kartelliepäilyistä ei kuitenkaan ole vielä julkisia. Vireillä olevia julkisia tapauksia ovat autovaraosien tukkukauppiaiden epäilty kilpailusääntöjen vastainen yhteistyö, epäilty markkinoidenjakokartelli ilmanvaihtokanavien ja niitä koskevien päätelaitteiden markkinoilla, epäily valtakunnallisesta hintayhteistyöstä kodinkoneiden huolloissa sekä hintayhteistyötä koskeva epäily raakapuun hankinnassa. Fotokaupan markkinoilla tutkitaan lisäksi valtakunnallista boikottiepäilyä, ja kattohuopamarkkinoilla on tutkinnassa tietojenvaihto, jota alan yritysten epäillään toteuttaneen kilpailua rajoittavassa tarkoituksessa. Vuonna 2004 tehty markkinaoikeusesitys asfalttimarkkinoita koskevassa asiassa on edelleen vireillä markkinaoikeudessa. Asfalttitapauksessa virasto on toimittanut markkinaoikeudelle lisälausuntoja ja vastineita, joissa on otettu kantaa kartellista epäiltyjen yritysten vastaväitteisiin. Kartelliselvityksiin on liittynyt monissa tapauksissa julkisuuslainsäädännön tulkintaa koskevia erimielisyyksiä viraston ja kartellista epäiltyjen yritysten välillä. Kilpailuvirasto on osallisena runsaassa kymmenessä julkisuuslainsäädännön tulkintaa koskevassa oikeudenkäynnissä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja eri hallinto-oikeuksissa. Oikeudenkäynnit ovat työllistäneet merkittävästi Kilpailuvirastoa. Korkeimman hallinto-oikeuden odotetaan antavan kevään kuluessa asiaan liittyviä ennakkoratkaisuja. Virasto teki helmikuussa 2005 markkinaoikeudelle esityksen kilpailunrikkomusmaksun määräämiseksi Kesko Oyj:lle ja K-ruokakauppiasyhdistys ry:lle kiellettyyn hintayhteistyöhön osallistumisesta. Hintayhteistyötä toteutettiin, vaikka virasto oli aiemmin hylännyt tätä koskevan poikkeuslupahakemuksen. Virasto esitti Keskolle euron ja K-ruokakauppiasyhdistykselle euron seuraamusmaksua. Virasto esitti keväällä 2005 seuraamusmaksua myös Enontekiöllä toimiville takseille tarjouskartellikiellon vastaisesta menettelystä. Tarjouskartelliepäilyn saattoi viraston tutkittavaksi Enontekiön kunta. Mallasohramarkkinoita koskenut selvitys päättyi lokakuussa Virasto katsoi ratkaisussaan, että MTK ja mallastamot olivat vuosina harjoittaneet kilpailunrajoituslain kieltämää hintayhteistyötä. Päätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden käsittelyssä ovat edelleen myös viraston ratkaisut vakuutusmeklareita ja Arkkitehtiliittoa koskevissa asioissa.

10 KILPAILUVIRASTO 10 (30) Jakelusopimuksia koskevat kilpailunrajoitukset Kansainväliset asiat Jakelutierajoituksia koskevien uusien kieltojen vakiinnuttaminen Suomessa edellyttää karkeiden kilpailunrajoitusten saattamista säännönmukaisesti seuraamusmaksun määräämistä varten markkinaoikeudelle. Marraskuussa 2005 virasto esitti euron seuraamusmaksun määräämistä Greendoor Oy:lle määrähintakiellon rikkomisesta retkeilyvarusteiden markkinoilla. Määrähinnoittelun kohteena oli retkeilyalan uusi internet-kauppapaikka. Virasto arvioi ratkaisussaan, että määrähinnoittelun tarkoituksena oli vaikeuttaa uuden jakelutievaihtoehdon markkinoille pääsyä. Viraston käsittelyssä on tällä hetkellä useita määrähintakiellon rikkomista koskevia epäilyjä sekä rinnakkaistuonnin estämistä koskeva tapaus, jossa tuotteen virallisen maahantuojan epäillään estäneen rinnakkaistuontia muista EU-maista kieltäytymällä takuuhuolloista, jos tuote on tuotu Suomeen ohi valtuutetun maahantuojan. Vuoden 2005 tulossopimuksessa korostettiin erityisesti ECN-verkoston merkitystä ja siihen liittyvän kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Tavoitteena on ollut, että EU-viranomaisten välinen luottamuksellinen yhteistyö toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. EU:n kilpailusääntöjen soveltamisessa virasto keskittyy Suomen kannalta keskeisiin kilpailunrajoitusasioihin. Yhteistyö ECN-verkostossa on lähtenyt hyvin käyntiin. Kilpailunrajoitusten selvittämisessä voidaan nyt hyödyntää koko verkoston asiantuntemusta ja selvityksiin voidaan pyytää apua muiden jäsenmaiden viranomaisilta. Verkoston yhteyteen on lisäksi perustettu yhteensä 14 toimialakohtaista työryhmää, joiden kaikkien työskentelyyn myös Kilpailuvirasto on osallistunut. Suomen kannalta merkittävimpiä työryhmiä ovat olleet leniency -työryhmä, telemarkkinoiden kilpailuongelmia käsittelevä työryhmä ja artiklan 82 uusien soveltamisohjeiden laatimista valmistellut työryhmä. Yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden välillä on tiivistetty myös yrityskauppavalvonnassa, jossa EU:n sulautuma-asetus antaa uusia mahdollisuuksia keskittymien käsittelyn siirtämiseen jäsenmaiden ja komission välillä. Komissio ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset vievät ECN-verkoston yhteiseen Interactive -tietokantaan kaikki kauppakriteerin täyttävät kilpailunrajoitustapaukset eli kaikki ne tapaukset, joissa sovelletaan perustamissopimuksen artikloja 81 ja 82. Tietokantaan oli vuoden 2005 loppuun mennessä viety yhteensä 505 jäsenvaltioiden tai komission tutkittavana olevaa kilpailunrajoitusasiaa. Kilpailuviraston viemiä tapauksia oli kahdeksan. Komissiossa vireillä olevien tapausten osalta virasto on keskittynyt Suomen kannalta merkittäviin asioihin. Käsiteltyjä tapauksia oli vuonna 2005 yhteensä 374. Viraston edustaja oli raportoijana kolmessa komission järjestämässä neuvoa-antavan komitean kokouksessa.

11 KILPAILUVIRASTO 11 (30) Viestintä Virasto avustaa lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriötä kilpailualan EU:n säädös- ja tuomioistuinasioiden valmistelussa. Virasto osallistui viime vuonna yhteensä 71:een komission järjestämään asiantuntijakokoukseen ja käsitteli vuoden aikana yhteensä noin 900 verkoston piirissä lähetettyä salattua sähköpostiviestiä. EU:n laajentumisen seurauksena varsinkin uusista jäsenmaista tulleiden kirjallisten tiedustelujen määrä oli edelleen suuri. Virasto vastasi vuoden aikana kirjallisesti noin sataan tällaiseen tiedusteluun. EU-yhteistyön ohella virasto osallistui OECD:n kilpailukomitean ja sen työryhmien työskentelyyn, pohjoismaiseen yhteistyöhön, kahdenväliseen yhteistyöhön Venäjän kilpailuviranomaisen kanssa sekä antoi lisäksi teknistä apua kilpailukysymyksissä eräille kehittymässä oleville maille. OECD:tä varten valmisteltiin yhteensä neljä raporttia. Pohjoismainen yhteistyö on edelleen tärkeää samankaltaisista kilpailuongelmista johtuen. Vuonna 2005 Pohjoismaat tekivät yhteistyötä mm. energiamarkkinoihin ja päivittäistavarakauppaan liittyvissä asioissa. Lisäksi käynnistettiin yhteisselvitys kilpailun esteistä vähittäispankkitoiminnassa. Kansainvälinen yhteistyö on lisännyt viraston asiantuntemusta ja ammattitaitoa ja parantanut viraston mahdollisuuksia kotimaisten kilpailunrajoitusten selvittämiseen. Lisääntyneen yhteistyön ja toimintojen vertailun kautta esille tulleet kehittämisideat on otettu huomioon viraston toiminnan suunnittelussa. Viestinnän tavoitteena on tukea viraston varsinaisten tavoitteiden toteutumista ja varmistaa valtionhallinnon avoimuus- ja muiden viestintäperiaatteiden toteutuminen. Viestinnässä tuli tulossopimuksen mukaan korostaa erityisesti kuluttajien kilpailusta saamia hyötyjä ja kilpailun yleistä hyvinvointia lisäävää vaikutusta. Viraston toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat tehneet viestintästrategian päivittämisen ajankohtaiseksi. Tähän tähtäävä työ käynnistettiin alkuvuodesta Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin viraston sisäistä yhteisökuvaa. Hanke jatkuu vuonna 2006 osana yleistä viraston strategian toimeenpanoa sekä suunnittelua ja seurantaa koskevaa määritystyötä. Virastossa tuotetaan päivittäin kooste mediassa julkaistuista Kilpailuvirastoon ja kilpailuun liittyvistä pääkirjoitus- ja muista artikkeleista sekä mielipidekirjoituksista. Seurannassa ovat keskeiset valtakunnalliset ja alueelliset sanomalehdet sekä suuri joukko muita talousasioita käsitteleviä lehtiä. Mukana on myös ulkomaisia julkaisuja. Vuoden 2005 alusta lähtien seuranta on kattanut myös sähköisessä mediassa julkaistavat kilpailuaiheiset uutiset. Kilpailuun liittyvät asiat olivat viime vuonnakin suhteellisen näkyvästi esillä mediassa. Toiminnoista olivat eniten esillä yrityskauppojen ja kartellien valvonta, toimialoista teleala, päivittäistavarakauppa, lääkeyritykset, apteekit ja ter-

12 KILPAILUVIRASTO 12 (30) 2.2. Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Henkilötyövuodet veydenhoito sekä vakuutusala. Virastossa käsitellyistä tapauksista kommentoitiin selvästi eniten Elisa/Saunalahti -kauppaa ja SOK:n Spar-hankintaa. Mediatiedotteita annettiin 15 eli kolme enemmän kuin vuonna Niiden lisäksi annettiin noin 10 pelkästään kotisivuilla julkaistua tiedotetta. Kilpailuuutiset lehdestä ilmestyi neljä numeroa. Lisäksi julkaistiin vuosikirja ja uusi englanninkielinen esite "Efficiency through Competition". Lokakuussa järjestetyssä perinteisessä KIVI-päivässä keskusteltiin kilpailun hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta ja kuluttajien kilpailusta saamista hyödyistä. Kansallismuseon tiloissa pidettyyn Kilpailu edistyvän talouden ja hyvinvoinnin ehto? -kutsuseminaariin osallistui toista sataa viraston yhteistyötahojen edustajaa. ECN-verkoston yhteyteen perustettu viestinnän alatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa Ryhmän tavoitteena on mm. luoda ja ylläpitää ECN-verkoston yhteistä internet-sivustoa. Kilpailuviraston organisaatio perustuu viraston päätoimintoihin, joita ovat monopolivalvonta, kartellivalvonta, kilpailun edistäminen ja kansainväliset asiat. Tukipalveluja tuottavat viestintä- ja valmennus- sekä hallintoryhmä. Monopoli- ja kartelliryhmien toiminta järjestettiin alkaen uudelleen niin, että ryhmien tutkijat jaettiin tutkimuspäälliköiden johtamiin pienryhmiin. Henkilötyövuodet päätoiminnoittain vuosina , htv (virassa olevat ja määräaikaiset) Monopolivalvonta Kartellivalvonta Kilpailun edistäminen Kansainväliset asiat Päätoiminnot yhteensä Hallinto sekä viestintä ja valmennus Yhteensä Muutos edelliseen vuoteen, htv

13 KILPAILUVIRASTO 13 (30) Kustannukset Kustannusten jakautuma päätoiminnoittain vuosina , euroa Monopolivalvonta Kartelllivalvonta Kilpailunedistäminen Kansainväliset asiat Yhteensä Päätoiminnot - Henkilöstökustannukset ja muut välittömät kustannukset Tukitoiminnot 1) - Hallinto sekä viestintä ja valmennus Kustannukset 2005 Muutos edelliseen vuoteen, % Kustannukset 2004 Muutos edelliseen vuoteen, % Kustannukset 2003 Muutos edelliseen vuoteen, % , , ,9 1) Tukitoimintojen kustannukset on jaettu päätoiminnoille henkilöstökustannusten suhteessa. Luvut sisältävät myös toimitilan vuokrat ym. yhteiset kustannukset Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Viraston kustannukset olivat ,21 euroa eli prosentin vähemmän kuin vuonna Kustannusten aleneminen johtui erityisesti vaihtuvuuden aiheuttamista budjetoitua pienemmistä henkilöstökustannuksista. Virastossa oli vuoden aikana käsittelyssä 700 kotimaista kilpailunrajoitusasiaa. Ratkaistuja kotimaisia asioita oli 479. Keskeneräisiä tapauksia oli vuoden lopussa yrityskauppa-asiat mukaan lukien 221. Käsittelyyn tulevat tapaukset luokitellaan vaikuttavuudeltaan ja vaativuudeltaan kolmeen luokkaan. Vuosina ratkaistuista tapauksista kaikkein

14 KILPAILUVIRASTO 14 (30) vaikuttavimpaan ja käsittelyltään vaativampaan luokkaan (1) kuului keskimäärin 7 % tapauksista. Vaikuttavuudeltaan vähäisiä oli 66 % tapauksista. Virastossa tehdään lisäksi paljon sellaista työtä, joka ei näy tapaustilastoissa. Tällainen työ liittyy erityisesti kilpailun edistämiseen, jossa toiminnan pääpaino on työryhmä- ja muussa sidosryhmäyhteistyössä. Virasto oli viime vuonna edustettuna yhteensä noin 50 työryhmässä, ja viraston asiantuntijat pitivät eri tilaisuuksissa yhteensä noin 30 luentoa. Myöskään esimerkiksi kuulemistilaisuudet eduskunnassa eivät näy suoritetilastoissa. Kotimainen tapauskäsittely, lausunnot ja aloitteet vuosina , lkm Avatut Ratkaistut tapaukset - päätökset poikkeusluvat ja puuttumattomuustodistukset kirjeratkaisut lausunnot ja aloitteet muulla tavoin, mm. neuvotteluteitse, päättyneet Ratkaistut tapaukset yhteensä Keskeneräiset Yrityskauppa-asiat vuosina , lkm Avatut Ratkaistut - yrityskauppapäätökset muut päättyneet asiat Ratkaistut yhteensä

15 KILPAILUVIRASTO 15 (30) EU-tapaukset ja kokoukset vuosina , lkm EU-tapaukset EU-kokousten määrä ECN Interactive tietokantaan viedyt kilpailunrajoitustapaukset, lkm ECN verkkoon ilmoitetut tapaukset - kaikki EU-maat - ilmoitukset Suomesta Yhteistyö lääninhallitusten kanssa Virasto sopii vuosittain sisäministeriön kanssa kaikille lääninhallituksille yhteisistä tulostavoitteista kilpailuvalvonnassa. Yksityiskohtaisemmat tulossopimukset tehdään kunkin lääninhallituksen kanssa erikseen. Lääninhallitukset olivat tulossopimuksissaan sitoutuneet käyttämään kilpailuvalvontaan viime vuonna yhteensä 7,1 henkilötyövuotta. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli kuitenkin vain viisi henkilötyövuotta. Kilpailuasioita käsitteli lääninhallituksissa yhteensä 14 virkamiestä, joista viisi oli päälliköitä. Lääninhallituksissa käsitellyt kilpailuasiat vuosina , lkm Kilpailuviraston lääninhallituksille toimittamat tapaukset Suoraan lääninhallituksille ilmoitetut tapaukset Lääninhallitusten oma-aloitteisesti käynnistämät tutkimukset Tarkastukset Yhteensä Päätetyt tapaukset

16 KILPAILUVIRASTO 16 (30) Käsittelyajat Tapausten mediaanikäsittelyajat vuosina päätökset, päiviä / vuosia 835 / 2,9 449 / 1,2 577/ 1,6 - kirjeratkaisut, päiviä Yrityskauppojen keskimääräiset käsittelyajat vuosina I. vaiheen päätös, päiviä II. vaiheen päätös, päiviä Neuvontatyö ja laadunhallinta Tapausten mediaanikäsittelyajat erityisesti päätösten osalta ovat vuoden 2005 aikana nousseet vuoteen 2004 verrattuna. Kilpailulainsäädännön soveltamiseen liittyvää neuvontatarvetta on lisännyt muun muassa se, ettei elinkeinonharjoittajilla ole enää oikeutta saada toiminnalleen poikkeuslupaa tai puuttumattomuustodistusta. Tilanne on johtanut siihen, että yritykset pyytävät yhä useammin virastolta neuvoa toimiensa lainmukaisuuden selvittämiseksi. Viraston uuden neuvonnallisen roolin voidaan katsoa saadun asiakaspalautteen perusteella onnistuneen ainakin toistaiseksi suhteellisen hyvin. Myös yrityskauppavalvonnassa annetaan pyydettäessä kirjallisia ja suullisia neuvoja ja lausuntoja esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuden tulkinnasta. Osa neuvonnasta annetaan ennen yrityskaupan ilmoittamista käytävissä ennakkoneuvotteluissa. Kesäkuussa 2005 voimaan tullut organisaatiomuutos, jossa selkiytettiin ryhmäpäälliköiden ja tutkimuspäälliköiden työnjakoa, on edistänyt muun ohella päätösten laatua ja yhdenmukaisuutta, kun uudistuksen yhteydessä muodostetut tiimit ovat voineet keskittyä nimenomaan tietynlaisiin kilpailunrajoituksiin ja/tai tietyn toimialan erityispiirteisiin. Myös neuvontatoiminta on jäntevöitynyt uudistetun työnjaon seurauksena.

17 KILPAILUVIRASTO 17 (30) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöresurssit Henkilöstömäärän kehitys vuosina Virkojen lukumäärä uudet virat Virkojen lukumäärä Henkilötyövuodet, htv 1) - toteutuneet 67,5 66,4 64,8 Henkilötyövuodet, htv 2) -toteutuneet Lähtövaihtuvuus, lkm / % 3,4) 4 / 6,1 10 / 14,7 6 / 9,0 Tulovaihtuvuus, lkm / % 4) 6 / 9,1 6 / 8,8 8 / 11,9 1) virassa olevat ja määräaikaiset 2 ) sisältää myös harjoittelijat ja siviilipalvelusmiehet 3) lähtövaihtuvuus tässä = kokonaispoistuma (lukuun sisältyy toisen työnantajan palvelukseen, eläkkeelle ja virkavapaille siirtyneet); 4) vuoden 2004 laskentaperiaatteet on yhdenmukaistettu vuosien 2003 ja 2005 kanssa Toteutunut henkilötyövuosimäärä jäi viime vuonna 64,8 henkilötyövuoteen, vaikka viraston virkojen määrä ja tavoite oli 70 henkilötyövuotta. Syynä tähän olivat eläkkeelle lähtemiset, virkavapaudet, äitiys- ja vanhempainlomat sekä vuoden 2005 alkupuolella perustetut kolme uutta virkaa. Uudet perustetut virat, vapautuneet virat ja viransijaisuudet saatiin täytettyä vasta viiveellä. Kokonaisuudessaan tulovaihtuvuus oli lähtövaihtuvuutta suurempi ja vuoden lopussa henkilöstömäärä oli jo 69. Vakinaisten ja määräaikaisten virkamiesten lisäksi virasto on jo usean vuoden ajan käyttänyt tehtävien hoitamiseen lisäresursseina sihteeriharjoittelijoita ja siviilipalvelusmiehiä, lähinnä tukipalveluissa. Lisäksi virastossa työskentelee kesäaikaan kymmenkunta yliopistoharjoittelijaa. Nämä mukaan laskien viraston henkilötyövuosimäärä nousi 71,7 henkilötyövuoteen.

18 KILPAILUVIRASTO 18 (30) Henkilöstöä koskevia tunnuslukuja vuosina Keski-ikä, vuotta 41,4 42,3 41,5 Ikäjakauma, % ,9 22,1 14,7 7,4 7,4 14,7 14,7 11,7 4,4 0,0 14,9 20,9 13,4 6,0 11,9 9,0 17,9 6,0 1,5 15,9 23,2 7,3 10,1 11,6 8,7 13,0 8,7 Tutkijakoulutus- ja korkea-asteen tutkintojen osuus, % 77,9 80,6 78,3 Määräaikaiset, lkm (ei taustavirkaa) Prosenttiosuus 11 16,2 5 7,5 7 10,1 Osa-aikaiset, lkm Prosenttiosuus ,0 2 2,9 Tehty työaika / säännöllinen vuosityöaika, % 74,9 77,0 76,0 Kokonaistyövoimakustannukset, euroa/vuosi Sairauspoissaolot, pv / htv 8,6 6,7 9,2 Työterveyshuollon kustannukset, euroa / htv Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistämiskustannukset, euroa / htv Henkilöstön kehittäminen Uusille työntekijöille suunniteltiin keväällä 2005 ns. perehdyttämispaketti, joka koostuu perehdytyskansiosta ja taltioiduista, eri aihepiirejä käsittelevistä esitelmistä. Esitysten aiheet kattavat kaikki eri kilpailunrajoitustyypit, tapausten vireilletulon, valitukset, tuomioistuinprosessit sekä ECN -verkostoyhteistyön. Kesäkuun alussa järjestetyille perehdytyspäiville, joissa esitykset taltioitiin, osallistui uusien työntekijöiden lisäksi myös suuri joukko viraston muita tutkijoita ja lääninhallitusten tutkijoita.

19 KILPAILUVIRASTO 19 (30) Lisäksi tutkijoille järjestettiin koulutusta EU:n kilpailusäännöistä, komission yrityskauppojen kilpailuvaikutusten arvioinnista ja uuden testin soveltamisesta sekä kilpailun taloustieteellisistä perusteista. Koko henkilöstö sai lisäksi päivän mittaisen koulutuksen hallintosäännösten soveltamisesta. Käsiteltyjä teemoja olivat mm. viraston tutkimusvelvollisuus, näyttökysymykset, tiedonsaantioikeudet, ratkaisun sisältövaatimukset, päätösten valituskelpoisuus, valitusosoitus sekä menettely hallintolainkäytössä. Tutkimuspäälliköille järjestettiin organisaatiouudistukseen liittyen esimieskoulutusta ja joulukuussa koko henkilöstö osallistui päivän mittaiseen työhyvinvointikoulutukseen. Viraston sisäisen koulutuksen ohella työntekijät ovat osallistuneet useisiin ulkopuolisiin koulutustilaisuuksiin sekä Suomessa että ulkomailla. Koulutuskustannukset ja käytetyt työpäivät vuosina Koulutus ja kehittäminen, euroa / htv 1) 1 521, , ,01 Työpäivät / htv 13,9 12,0 9,8 1) Ei sisällä koulutusajan palkkakustannuksia 2.3 Tulosanalyysi ja johtopäätökset Yhteenveto keskeisistä tunnusluvuista Kotimainen tapauskäsittely ja yrityskauppaasiat Henkilötyövuodet, htv (MOR, KAR, KIR) 1) * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, htv Kustannukset, euroa (MOR, KAR, KIR) * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % 11,4 0-0,8 Ratkaistut asiat, lkm * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % -3,3 20,3-23,8 Ratkaistut asiat / htv 11,4 13,4 10,6 1) MOR = Monopoliryhmä, KAR = Kartelliryhmä ja KIR = Kilpailunedistämisryhmä

20 KILPAILUVIRASTO 20 (30) Mediaanikäsittelyajat Päätökset, päiviä / vuosia 835 / 2,9 449 / 1,2 577/ 1,6 * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % 27,9-46,2 28,5 Kirjeratkaisut, päiviä * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % -59,7-47,9 28,0 3. Tilinpäätöslaskelmien analyysi Talousarvion toteutumalaskelma Viraston henkilötyövuosimäärä ydintoiminnassa jäi henkilöstön vaihtuvuudesta johtuen tavoitetta pienemmäksi. Vuosittainen vaihtuvuus on ollut jo pitkään varsin korkea ja tilanne näyttää jatkuvan saman suuntaisena myös vuonna Tämä merkitsee sitä, että tapauskäsittelyn resursseja sitoutuu merkittävästi jatkossakin uusien henkilöiden perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Viraston tutkijaresursseja on sitoutunut merkittävästi oikeusprosesseihin markkina-oikeudessa ja hallinto-oikeuksissa. Tämä on rasittanut muuta tapauskäsittelyä. Suuritöiset oikeusprosessit ovat kuitenkin koskeneet merkittäviä kilpailunrajoituksia (asfaltti, raaka-puu), joten oikeudenkäyntien tulokset tukevat viraston perustehtävää ja luovat uskottavuutta harjoitettavaa kilpailupolitiikkaa kohtaan. Ratkaistujen asioiden määrän vähenemiseen vaikutti oleellisesti edellisvuosia pienempi avattujen, uusien asioiden määrä. Päätösten mediaanikäsittelyajan pidentymiseen ovat vaikuttaneet eräiden pitkään vireillä olleiden asioiden päättäminen (mm. Paperinkeräys Oy, Helsingin kaupungin tontinvuokrat, Tomra Oy). Tutkijaresursseja on siirretty suunnitellulla tavalla poikkeuslupien ja puuttumattomuustodistusten käsittelystä ja yrityskauppavalvonnasta kilpailunrajoitusten kieltojen valvontaan. Valvonnan tehostuminen ilmenee muun muassa siinä, että tutkinnassa on nyt aikaisempia vuosia enemmän karkeita ja vakavia kilpailunrajoituksia. Valvonnan painopistettä on lisäksi siirretty aiempaa enemmän oma-aloitteiseen toimintaan. Vuoden 2005 määräraha oli euroa. Vuodelta 2004 siirtyi ,18 euroa vuodelle 2005, joten käytettävissä oli ,18 euroa. Tästä käytettiin ,40 euroa ja vuodelle 2006 siirtyy siirtomäärärahana ,78 euroa. Syynä siirtomäärärahan kasvuun oli se, että virastossa vireillä ollut asianhallintajärjestelmän hankinta siirtyi vuodelle Kyseessä on taloudellisesti merkittävä ja erityisosaamista vaativa hanke, johon virasto tarvitsee asiantuntijaapua. Virasto on lähettänyt tarjouspyynnön järjestelmäkokonaisuuden

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus OHJE 23.11.2004 1(5) Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE Valtion tilinpäätös sekä tilivirastojen tilinpäätösraportointi

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot