KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2005

2 KILPAILUVIRASTO 2 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnan vaikuttavuus Kilpailun edistäminen Määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvonta Yrityskauppavalvonta Kartellivalvonta Jakelusopimuksia koskevat kilpailunrajoitukset Kansainväliset asiat Viestintä Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulosanalyysi ja johtopäätökset Tilinpäätöslaskelmien analyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Määräajoin tehtävien kokonaisarviointien tulokset Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot Allekirjoitus...30

3 KILPAILUVIRASTO 3 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan Toiminnan ja toimintaympäristön muutokset Tuloksellisuus Kilpailuviraston päällikkö vaihtui vuoden 2004 lopulla pitkäaikaisen ylijohtajan Matti Purasjoen jäätyä eläkkeelle. Uudeksi ylijohtajaksi nimitettiin alkaen Juhani Jokinen. Viraston vuotta 2005 leimasi voimaan tulleiden kilpailunrajoituslain uusien säännösten ja yhteisön kilpailusääntöjen täytäntöönpanouudistuksen käytännön toimeenpano. Jakelutiesopimuksissa siirryttiin kieltoperiaatteen soveltamiseen, horisontaalisten rajoitusten osalta luovuttiin poikkeusluvista, ja rajoitusten arvioinnin lähtökohdaksi tulivat yhteisön kilpailusäännöt ja niihin perustuva oikeuskäytäntö. Jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikuttaviin rajoituksiin alettiin soveltaa suoraan perustamissopimuksen 81 ja 82 artikloja. Yhteisön kilpailusääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi perustetun EU:n kilpailuviranomaisten verkoston (ECN) toiminta vakiintui kilpailunrajoitustapauksia koskevan tietojenvaihdon ja tapausten käsittelyn kohdentamisen mekanismina sekä toimialakohtaisten työryhmien foorumina. Verkostoyhteistyön avulla voidaan torjua rajat ylittäviä kilpailunrajoituksia huomattavasti aikaisempaa paremmin. Virastossa tuli vuoden aikana vireille 469 kotimaista ja 374 EU-asiaa. Kotimaisten asioiden määrä laski voimaan tulleiden lainsäädäntöuudistusten myötä. Tähän ovat vaikuttaneet mm. poikkeusluvista ja puuttumattomuustodistuksista luopuminen sekä yrityskauppojen ilmoittamisvelvollisuuden kynnysarvojen nostaminen. Vapautuneet henkilöresurssit on siirretty suunnitelman mukaisesti kartellien ja muiden sopimuksellisten kilpailunrajoitusten sekä määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvontaan. Virastossa tehdään aiempaa enemmän sellaista työtä, joka ei näy tapausmääriä koskevissa tilastoissa. Tästä esimerkkinä ovat ne yhteensä noin 50 kotimaista ja kansainvälistä työryhmää, joissa virasto oli edustettuna. Karkeat kilpailunrajoitukset johtavat nykyisin säännönmukaisesti seuraamusmaksuesityksen tekemiseen markkinaoikeudelle. Markkinaoikeusesityksiä tehtiin sopimuksellisten kilpailunrajoitusten alueella (KRL 4 / 81 artikla) kolmessa asiassa, ja kuusi asiaa oli vuoden lopussa loppulausuntovaiheessa. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttövalvonnassa (KRL 6 / 82 artikla) virasto teki yhden lopettamispäätöksen ja samaan asiaan liittyen yhden seuraamusmaksuesityksen. Paljastuneiden kartellien lukumäärä ja muut niistä saadut tiedot viittaavat kartellien yleisyyteen. Kartellivalvontaa alettiin vuoden kuluessa tehostaa. Kiellettyjen kilpailunrajoitusten käsittely kestää kuitenkin liian kauan. Varsinaisten

4 KILPAILUVIRASTO 4 (30) Henkiset voimavarat päätösten mediaanikäsittelyaika oli viime vuonna 1,6 vuotta. Vaikka asioiden käsittely voi pitkittyä myös Kilpailuvirastosta riippumattomista syistä, tilanne ei tältä osin ole tyydyttävä. Selvitystyötä on pyritty nopeuttamaan ja jäntevöittämään mm. selkeyttämällä tutkimuspäälliköiden ohjausvastuita ja lisäämällä tiimityön käyttöä virastossa. Virastolle ilmoitetuilla yrityskaupoilla oli vuoden 2004 sääntömuutosten myötä aiempaa selvemmät yhteydet Suomen markkinoiden toimivuuteen. Ehtoja kaupan hyväksymiselle asetettiin kahdessa tapauksessa. Ensimmäisen vaiheen tapausten keskimääräinen käsittelyaika piteni tapausten vaikeutumisesta huolimatta vain kahdella päivällä. Vuosina käsittely kesti keskimäärin 18 päivää, nyt 20 päivää. Kilpailun edistämisessä toiminnan painopiste oli kunnallisten palvelujen markkinaehtoistamisessa ja niissä kysymyksissä, joissa virasto oli mukana virallisessa säädösvalmistelussa. Säädösvalmisteluun liittyviä työryhmäjäsenyyksiä oli 15. Lisäksi virasto antoi eri asioissa yhteensä 55 lausuntoa. Toiminnan tuloksellisuutta voidaan kilpailun edistämisen osalta pitää hyvänä. Virasto osallistui lisäksi sovitulla tavalla kilpailututkimuksen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen Suomessa. Virasto on mukana mm. kauppa- ja teollisuusministeriön Kilpailuinstituutilta tilaamassa kilpailun seurantamenetelmien kehittämishankkeessa ja sääntelyuudistusten kilpailuvaikutusten arviointihankkeessa. Kilpailuviraston kaltaisen valvontaviranomaisen työ voi olla tuloksellista vain, jos se kohdistaa voimavaransa merkittävien asioiden selvittämiseen. Kehityssuuntaa voidaan tältä osin pitää hyvänä: vähämerkitykselliset asiat on ratkaistu virastossa nopeasti ja työaikaa on suunnattu merkittävien asioiden käsittelyyn. Keskittymistä yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta merkittävien asioiden käsittelyyn rajoittavat kuitenkin viranomaisen selvitysvelvollisuutta korostavan hallintolain vaatimukset ja ajoittain esiin nousevat vaatimukset siitä, että viraston tulisi suojata yksittäisiä yrityksiä kilpailun suojaamisen sijasta. Sopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Kilpailuvirastossa allekirjoitettiin helmikuussa Uudistuksen toivotaan parantavan viraston palkkakilpailukykyä sekä kannustavan henkilöstöä tulokselliseen toimintaan ja ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen. Viraston henkilöstövaihtuvuus on ollut viime vuosina varsin suuri, ja tutkijaresursseja on siksi sitoutunut merkittävästi uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Koulutustoiminta on ollut työn haasteellisuuden lisääntymisestä johtuen muutenkin mittavaa. Osaamista on vahvistettu myös toimimalla aiempaa kiinteämmin yhteistyössä muiden maiden kilpailuviranomaisten kanssa. Valtioneuvoston tuottavuusohjelma, joka edellyttää virkojen vähentämistä valtionhallinnossa, merkitsisi toteutuessaan viraston osalta muutenkin vähäisin henkilöresurssein toimivan Kilpailuviraston toiminnan olennaista vaikeutumista.

5 KILPAILUVIRASTO 5 (30) 2. Tuloksellisuuden kuvaus 2.1 Toiminnan vaikuttavuus Kilpailun edistäminen Vuoden 2005 tulossopimuksessa korostettiin erityisesti julkisten palvelujen markkinaehtoistamisen ja sen vaikutusten seurannan merkitystä viraston työssä. Markkinaehtoistamisprosessia tuli sopimuksen mukaan tukea sekä sektorikohtaisella selvitystyöllä että puuttumalla esiin nouseviin yksittäisiin ongelmiin. Virasto sitoutui myös lisäämään aktiivisuuttaan sääntelyn karsimiskysymyksissä mm. osallistumalla yrittäjyyden politiikkaohjelmatyön jatkoselvityksiin. Julkisen tuotannon markkinaehtoistamisen osalta toiminnan painopiste on ollut kunnallisen tuotannon markkinaehtoistamisessa. Virasto on ollut tähän liittyen mukana mm. kahdessa KTM:n ja yhdessä valtiovarainministeriön työryhmässä. KTM:ssä virasto oli mukana kuntien kaupallisen toiminnan laajuutta ja luonnetta selvittävän hankkeen ohjausryhmässä ja VM:ssä hallituksen tuottavuushankkeeseen liittyvässä yksityisen palvelutuotannon kehittämistä julkisessa palvelutuotannossa käsittelevässä ryhmässä. Toinen KTM:n työryhmistä liittyi Kuluttajavirastossa laadittuun kartoitukseen julkisten ja yksityisten palveluiden rajanvetoon liittyvistä ongelmista. Kilpailuvirasto pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että kuluttajat voisivat kuluttajansuojan näkökulmasta luottaa yhtä hyvin julkiseen kuin yksityiseenkin palvelutuotantoon. Samalla tulisi varmistaa se, ettei markkinoiden toimintaa rajoiteta tarpeettomasti sääntelyn avulla. Virasto on mukana myös KTM:n asettamassa lainsäädännön yritysvaikutusten arviointihankkeessa, jossa pyritään edistämään yritysvaikutusten huomioimista lainsäädännön valmistelussa ja kehittämään yritysvaikutusten arviointimenetelmiä. Arviointiin liittyy Kilpailuviraston mielestä kolme keskeistä kilpailunäkökohtaa: yritysten hallinnolliset kustannukset, kilpailun vääristyminen sekä se, miten yritykset vaikuttaessaan eri tavoin lainsäädännön sisältöön pyrkivät suojaamaan markkinoilla jo toimivien yritysten asemaa uusilta, kilpailevilta yrityksiltä. Myös markkinoiden luominen on keskeinen näkökulma erityisesti julkisen tuotannon markkinaehtoistamisessa. Muilta osin kilpailunedistämistoimintaa on kohdistettu pääosin niihin kysymyksiin, joiden osalta viraston edustaja on osallistunut viralliseen säädösvalmisteluun. Näissä painopiste on ollut erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloilla. Molemmilla sektoreilla on ollut valmistelussa uudistuksia, jotka vastaavat pitkälti Kilpailuviraston linjauksia. Liikenne- ja viestintäministeriön osalta viraston julkiseen tuotantoon liittyvä toiminta on koskenut yleisten teiden tienpitoa, ilmailua, rautatieliikennettä ja merenkulkua. Lisäksi virasto on antanut ministeriölle lausuntoja mm. linja-autoja taksiliikenteestä sekä Tieliikelaitoksen organisaation kehittämisestä. Virasto

6 KILPAILUVIRASTO 6 (30) on edustettuna myös kansallisen laajakaistastrategian toimeenpanoa valmistelevassa työryhmässä. Ympäristöministeriön hallinnonalalla virasto osallistui aktiivisesti vuonna 2005 työnsä päättäneen yhdyskuntajätehuollon vastuu- ja kilpailukysymyksiä selvittäneen työryhmän työhön. Virasto on mukana myös rakennuspoliittisen ohjelman seurantaryhmässä. Muita merkittäviä työryhmäedustuksia ovat olleet edustukset KTM:n asettamissa kaupan alaan sekä päästöoikeuksien jakamiseen liittyneissä työryhmissä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan liittyvistä asioista merkittävimmät ovat koskeneet lääkkeitten hinta- ja jakelujärjestelmää sekä työeläke- ja muuta vakuutustoimintaa. Virasto on antanut näihin liittyen useita lausuntoja ja käynyt useita kertoja kuultavana eduskunnassa. Yhteistyötä Suomen Kuntaliiton kanssa on jatkettu tiiviisti. Tapaamisissa ovat olleet esillä mm. julkisiin hankintoihin ja kunnallisten toimijoiden toiminnan läpinäkyvyyteen liittyvät kysymykset. Virasto panosti viime vuonna muutenkin sidosryhmätyönsä kehittämiseen. Yhteydenpitoon eri sidosryhmien kanssa liittyy usein sekä antitrusti- että kilpailunedistämisnäkökohtia. Tämä sopii hyvin viraston kokonaisstrategiseen näkemykseen, jonka mukaan antitrusti- ja kilpailunedistämistoiminnan yhdistelmä määräytyy aina tilanteen vaatimalla tavalla. Virasto on edistänyt kilpailua mm. tekemällä KTM:lle ehdotuksia kilpailuun ja sääntelyyn liittyvistä uusista tilaustutkimuksista sekä toimimalla erilaisten tutkimusten ohjausryhmissä. Kilpailuviraston aloitteesta syntyneen Kilpailuinstituutin toimintaa voidaan nyt jo pitää vakiintuneena Määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvonta Määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvonnassa tuli tulossopimuksen mukaan puuttua erityisesti sellaisiin kilpailunrajoituksiin, joilla estetään uusien toimintamuotojen kehitystä tai rajoitetaan alalle tuloa. Tällaisia ovat mm. erilaiset kilpailijoita poissulkevat menettelyt. Vaikka viraston vuonna 2002 aloitettuun laajakaistaprojektiin liittyneet selvitykset saatiin pääosin päätökseen jo vuoden 2004 lopulla, virastolle on toimitettu senkin jälkeen suuri joukko uusia laajakaistamarkkinoita koskevia toimenpidepyyntöjä. Tapauksissa on kyse ns. pullonkaulahyödykkeen eli tässä tapauksessa paikallisteleverkon hyväksikäytöstä määräävän markkina-aseman puolustamiseksi. Virasto on onnistunut toiminnallaan avaamaan kilpailua näillä voimakkaasti kehittyvillä ja tietoyhteiskunnan edistämisen kannalta keskeisillä markkinoilla. Vuonna 2004 tehty Lännen Puhelinta koskeva seuraamusmaksuesitys on edelleen käsittelyssä markkinaoikeudessa. Toinen periaatteellisesti tärkeä poissuljentatapaus koski Suomen Numeropalvelu Oy:tä. SNOY, joka on käytännössä ainoa tilaajatietoja valtakunnallisesti toi-

7 KILPAILUVIRASTO 7 (30) mittava yritys, oli rajoittanut perusteettomasti tilaajatietojen luovutusta yritykselle, joka tarjosi asiakkailleen ilmaisia hakemistopalveluja internetissä. Virasto kielsi toukokuussa 2005 rajoituksen soveltamisen ja teki markkinaoikeudelle esityksen seuraamusmaksun määräämiseksi yhtiölle. Väärinkäyttökiellon soveltamisessa tapaukseen on kyse kilpailupolitiikan johdonmukaisesta tavoitteesta rangaista yrityksiä sellaisista kilpailunrajoituksista, joiden päämääränä tai seurauksena on kuluttajan valintavaihtoehtojen kaventaminen. Asia on edelleen vireillä markkinaoikeudessa. Esimerkkinä tapauksesta, jossa virasto on pystynyt ehkäisemään ennalta mahdollisesti syntymässä olevia kilpailuongelmia, voidaan mainita Paperinkeräys Oy:n epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat selvitykset. Kun yritys oli esitettyjen epäilyjen jälkeen ilmoittanut ryhtyvänsä mahdollisten ongelmien suhteen toimiin, joilla määräävän markkina-aseman väärinkäytön mahdollisuus estetään, ei virastolla ollut toimivan kilpailun turvaamisen kannalta tarvetta jatkoselvityksiin. Vuoden aikana päätettiin myös virastossa pitkään vireillä olleet palautuspullolaitteiden ja järjestelmien markkinoita koskevat selvitykset. Selvityksissä havaitut potentiaaliset markkinaongelmat poistuivat kun Oy Tomra Ab poisti huoltosopimuksistaan kilpailevien laite- ja varaosavalmistajien sekä huoltoyritysten poissuljentaan viittaavat piirteet. Virasto käynnisti viime vuonna oma-aloitteisesti selvityksen, jossa tutkitaan kilpailutilannetta matkaviestinverkkomarkkinoilla. Lisäksi käsittelyssä on eräitä teollisuus- ja liikennetoimialoihin liittyviä markkina-aseman väärinkäyttöepäilyjä. Kilpailun esteitä televiestintä- ja energiamarkkinoilla pyritään ehkäisemään myös osallistumalla aktiivisesti markkinoiden ongelmia ja markkinarakenteisiin vaikuttavia sääntelyuudistuksia käsittelevien työryhmien työhön. Virasto oli viime vuonna edustettuna yhteensä 21:ssä tällaisessa työryhmässä. Sääntelyviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön keskeisenä tavoitteena on tehostaa virastojen toimintaa estämällä päällekkäiset toimenpiteet, koordinoimalla toimintoja ja vaihtamalla tietotaitoa. Virasto on osallistunut aktiivisesti myös ECN-verkoston yhteyteen vuonna 2005 perustettujen energia- ja telemarkkinatyöryhmien työhön. Työryhmissä raportoidaan eri maissa havaituista kilpailuongelmista ja niistä konkreettisista ratkaisuista, joihin erilaisissa kilpailunrajoitustapauksissa on päädytty. Muita toimialoja koskevista työryhmistä voidaan mainita mm. pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteinen elintarvikealaa tutkinut työryhmä, jonka raportti julkaistiin joulukuussa Yksi ECN verkoston yhteyteen vuonna 2004 perustetuista työryhmistä käsitteli määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevan perustamissopimuksen 82 artiklan soveltamiskäytäntöä eri jäsenmaissa. Työ liittyi komission käynnistämään uudistukseen, jonka tavoitteena on lisätä väärinkäytön taloudellisten vaikutusten merkitystä tapausten arvioinnissa ja varmistaa artiklan yhdenmukainen soveltaminen eri jäsenmaissa. Komissio julkaisi joulukuussa

8 KILPAILUVIRASTO 8 (30) Yrityskauppavalvonta asiasta keskustelupaperin. Jos uudistuu toteutuu esitetyllä tavalla, viraston selvittämisvelvollisuus ja todistustaakka kasvavat. Yrityskauppavalvonnan avulla suojataan kuluttajien ja asiakkaiden etua sellaisilta yrityskeskittymiltä, joiden tuloksena syntyy tai vahvistuu kilpailua oleellisesti estävä määräävä markkina-asema. Tavoitteena on turvata markkinoiden kilpailullinen rakenne puuttumalla tarvittaessa etukäteen kilpailua merkittävästi estäviin määräävään markkina-asemaan johtaviin tai sitä vahvistaviin yrityskauppoihin. Yrityskauppavalvonnalla on ollut selvä kilpailun kannalta haitallisia yrityskauppoja ennalta estävä vaikutus. Yrityskauppapäätöksiä tehtiin viime vuonna 33 eli 30 päätöstä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tapausmäärän väheneminen johtui vuoden 2004 lakiuudistuksesta, jossa yrityskauppojen ilmoittamisvelvollisuuden kynnysarvoja korotettiin merkittävästi. Kilpailuvaikutuksiltaan vähämerkityksellisiä kauppoja ei ole uudistuksen jälkeen ilmoitettu virastoon läheskään yhtä paljon kuin aikaisemmin. Virasto asetti kahdessa yrityskaupassa kaupan hyväksymiselle ehtoja. Lisäksi yksi tapaus siirrettiin toisen vaiheen käsittelyyn, jossa se hyväksyttiin sellaisenaan ilman ehtoja. Kahdeksan muutakin ilmoitusta johti laajahkoihin selvityksiin, mutta tapaukset pystyttiin kuitenkin ratkaisemaan jo ensimmäisen vaiheen käsittelyssä. Ensimmäinen ehdollinen hyväksymispäätös koski yrityskauppaa, jossa valtion enemmistöomistuksessa oleva Vapo Oy siirtyi Metsäliitto Osuuskunnan ja Suomen valtion yhteiseen määräysvaltaan. Keskittymän kilpailuongelmat liittyivät energiaturpeeseen ja puupolttoaineisiin, jotka ovat ainakin tietyssä määrin kilpailevia polttoaineita. Asetettujen ehtojen myötä Biowatti erotettiin keskittymästä ja osapuolten päällekkäinen toiminta puupolttoaineiden markkinoilla poistui. Toinen ehdollinen hyväksymispäätös koski yrityskauppaa, jossa Elisa Oyj hankki määräysvallan Saunalahti Group Oyj:ssä. Kaupan hyväksynnän ehdoksi asetettiin se, että Elisa luopuu tietyillä perinteisillä toimialueillaan Saunalahden laajakaistapalveluihin liittyvästä SaunaVerkosta ja myy sen ulkopuoliselle Kilpailuviraston hyväksymälle taholle. Eräillä alueilla myynnin tuli kattaa myös SaunaVerkon asiakkaat. Muita yrityskauppavalvonnan resursseja runsaasti vaatineita tapauksia olivat tammikuussa 2006 ehdollisena hyväksytty SOK/Spar -hankinta ja joulukuussa 2005 ilmoituksen jatkokäsittelyvaiheessa hyväksytty Rautaruukki/PPTH - kauppa.

9 KILPAILUVIRASTO 9 (30) Kartellivalvonta Kartellivalvonnan tavoitteena on paljastaa muun muassa hinta- ja markkinoidenjakokartelleja sekä huolehtia oikeudenkäynneistä kartellien rankaisemiseksi. Kartellivalvonnan painopistettä siirretään oma-aloitteiseen kartellien vastaiseen toimintaan. Kartellivalvonnassa hyödynnetään sakkojen armahdusjärjestelmää ja kansainvälistä yhteistyötä. Viraston selvitettävänä on ollut tulosvuonna aiempia vuosia enemmän vakavia kilpailunrajoituksia. Osa vireillä olevista kartelliepäilyistä ei kuitenkaan ole vielä julkisia. Vireillä olevia julkisia tapauksia ovat autovaraosien tukkukauppiaiden epäilty kilpailusääntöjen vastainen yhteistyö, epäilty markkinoidenjakokartelli ilmanvaihtokanavien ja niitä koskevien päätelaitteiden markkinoilla, epäily valtakunnallisesta hintayhteistyöstä kodinkoneiden huolloissa sekä hintayhteistyötä koskeva epäily raakapuun hankinnassa. Fotokaupan markkinoilla tutkitaan lisäksi valtakunnallista boikottiepäilyä, ja kattohuopamarkkinoilla on tutkinnassa tietojenvaihto, jota alan yritysten epäillään toteuttaneen kilpailua rajoittavassa tarkoituksessa. Vuonna 2004 tehty markkinaoikeusesitys asfalttimarkkinoita koskevassa asiassa on edelleen vireillä markkinaoikeudessa. Asfalttitapauksessa virasto on toimittanut markkinaoikeudelle lisälausuntoja ja vastineita, joissa on otettu kantaa kartellista epäiltyjen yritysten vastaväitteisiin. Kartelliselvityksiin on liittynyt monissa tapauksissa julkisuuslainsäädännön tulkintaa koskevia erimielisyyksiä viraston ja kartellista epäiltyjen yritysten välillä. Kilpailuvirasto on osallisena runsaassa kymmenessä julkisuuslainsäädännön tulkintaa koskevassa oikeudenkäynnissä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja eri hallinto-oikeuksissa. Oikeudenkäynnit ovat työllistäneet merkittävästi Kilpailuvirastoa. Korkeimman hallinto-oikeuden odotetaan antavan kevään kuluessa asiaan liittyviä ennakkoratkaisuja. Virasto teki helmikuussa 2005 markkinaoikeudelle esityksen kilpailunrikkomusmaksun määräämiseksi Kesko Oyj:lle ja K-ruokakauppiasyhdistys ry:lle kiellettyyn hintayhteistyöhön osallistumisesta. Hintayhteistyötä toteutettiin, vaikka virasto oli aiemmin hylännyt tätä koskevan poikkeuslupahakemuksen. Virasto esitti Keskolle euron ja K-ruokakauppiasyhdistykselle euron seuraamusmaksua. Virasto esitti keväällä 2005 seuraamusmaksua myös Enontekiöllä toimiville takseille tarjouskartellikiellon vastaisesta menettelystä. Tarjouskartelliepäilyn saattoi viraston tutkittavaksi Enontekiön kunta. Mallasohramarkkinoita koskenut selvitys päättyi lokakuussa Virasto katsoi ratkaisussaan, että MTK ja mallastamot olivat vuosina harjoittaneet kilpailunrajoituslain kieltämää hintayhteistyötä. Päätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden käsittelyssä ovat edelleen myös viraston ratkaisut vakuutusmeklareita ja Arkkitehtiliittoa koskevissa asioissa.

10 KILPAILUVIRASTO 10 (30) Jakelusopimuksia koskevat kilpailunrajoitukset Kansainväliset asiat Jakelutierajoituksia koskevien uusien kieltojen vakiinnuttaminen Suomessa edellyttää karkeiden kilpailunrajoitusten saattamista säännönmukaisesti seuraamusmaksun määräämistä varten markkinaoikeudelle. Marraskuussa 2005 virasto esitti euron seuraamusmaksun määräämistä Greendoor Oy:lle määrähintakiellon rikkomisesta retkeilyvarusteiden markkinoilla. Määrähinnoittelun kohteena oli retkeilyalan uusi internet-kauppapaikka. Virasto arvioi ratkaisussaan, että määrähinnoittelun tarkoituksena oli vaikeuttaa uuden jakelutievaihtoehdon markkinoille pääsyä. Viraston käsittelyssä on tällä hetkellä useita määrähintakiellon rikkomista koskevia epäilyjä sekä rinnakkaistuonnin estämistä koskeva tapaus, jossa tuotteen virallisen maahantuojan epäillään estäneen rinnakkaistuontia muista EU-maista kieltäytymällä takuuhuolloista, jos tuote on tuotu Suomeen ohi valtuutetun maahantuojan. Vuoden 2005 tulossopimuksessa korostettiin erityisesti ECN-verkoston merkitystä ja siihen liittyvän kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Tavoitteena on ollut, että EU-viranomaisten välinen luottamuksellinen yhteistyö toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. EU:n kilpailusääntöjen soveltamisessa virasto keskittyy Suomen kannalta keskeisiin kilpailunrajoitusasioihin. Yhteistyö ECN-verkostossa on lähtenyt hyvin käyntiin. Kilpailunrajoitusten selvittämisessä voidaan nyt hyödyntää koko verkoston asiantuntemusta ja selvityksiin voidaan pyytää apua muiden jäsenmaiden viranomaisilta. Verkoston yhteyteen on lisäksi perustettu yhteensä 14 toimialakohtaista työryhmää, joiden kaikkien työskentelyyn myös Kilpailuvirasto on osallistunut. Suomen kannalta merkittävimpiä työryhmiä ovat olleet leniency -työryhmä, telemarkkinoiden kilpailuongelmia käsittelevä työryhmä ja artiklan 82 uusien soveltamisohjeiden laatimista valmistellut työryhmä. Yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden välillä on tiivistetty myös yrityskauppavalvonnassa, jossa EU:n sulautuma-asetus antaa uusia mahdollisuuksia keskittymien käsittelyn siirtämiseen jäsenmaiden ja komission välillä. Komissio ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset vievät ECN-verkoston yhteiseen Interactive -tietokantaan kaikki kauppakriteerin täyttävät kilpailunrajoitustapaukset eli kaikki ne tapaukset, joissa sovelletaan perustamissopimuksen artikloja 81 ja 82. Tietokantaan oli vuoden 2005 loppuun mennessä viety yhteensä 505 jäsenvaltioiden tai komission tutkittavana olevaa kilpailunrajoitusasiaa. Kilpailuviraston viemiä tapauksia oli kahdeksan. Komissiossa vireillä olevien tapausten osalta virasto on keskittynyt Suomen kannalta merkittäviin asioihin. Käsiteltyjä tapauksia oli vuonna 2005 yhteensä 374. Viraston edustaja oli raportoijana kolmessa komission järjestämässä neuvoa-antavan komitean kokouksessa.

11 KILPAILUVIRASTO 11 (30) Viestintä Virasto avustaa lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriötä kilpailualan EU:n säädös- ja tuomioistuinasioiden valmistelussa. Virasto osallistui viime vuonna yhteensä 71:een komission järjestämään asiantuntijakokoukseen ja käsitteli vuoden aikana yhteensä noin 900 verkoston piirissä lähetettyä salattua sähköpostiviestiä. EU:n laajentumisen seurauksena varsinkin uusista jäsenmaista tulleiden kirjallisten tiedustelujen määrä oli edelleen suuri. Virasto vastasi vuoden aikana kirjallisesti noin sataan tällaiseen tiedusteluun. EU-yhteistyön ohella virasto osallistui OECD:n kilpailukomitean ja sen työryhmien työskentelyyn, pohjoismaiseen yhteistyöhön, kahdenväliseen yhteistyöhön Venäjän kilpailuviranomaisen kanssa sekä antoi lisäksi teknistä apua kilpailukysymyksissä eräille kehittymässä oleville maille. OECD:tä varten valmisteltiin yhteensä neljä raporttia. Pohjoismainen yhteistyö on edelleen tärkeää samankaltaisista kilpailuongelmista johtuen. Vuonna 2005 Pohjoismaat tekivät yhteistyötä mm. energiamarkkinoihin ja päivittäistavarakauppaan liittyvissä asioissa. Lisäksi käynnistettiin yhteisselvitys kilpailun esteistä vähittäispankkitoiminnassa. Kansainvälinen yhteistyö on lisännyt viraston asiantuntemusta ja ammattitaitoa ja parantanut viraston mahdollisuuksia kotimaisten kilpailunrajoitusten selvittämiseen. Lisääntyneen yhteistyön ja toimintojen vertailun kautta esille tulleet kehittämisideat on otettu huomioon viraston toiminnan suunnittelussa. Viestinnän tavoitteena on tukea viraston varsinaisten tavoitteiden toteutumista ja varmistaa valtionhallinnon avoimuus- ja muiden viestintäperiaatteiden toteutuminen. Viestinnässä tuli tulossopimuksen mukaan korostaa erityisesti kuluttajien kilpailusta saamia hyötyjä ja kilpailun yleistä hyvinvointia lisäävää vaikutusta. Viraston toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat tehneet viestintästrategian päivittämisen ajankohtaiseksi. Tähän tähtäävä työ käynnistettiin alkuvuodesta Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin viraston sisäistä yhteisökuvaa. Hanke jatkuu vuonna 2006 osana yleistä viraston strategian toimeenpanoa sekä suunnittelua ja seurantaa koskevaa määritystyötä. Virastossa tuotetaan päivittäin kooste mediassa julkaistuista Kilpailuvirastoon ja kilpailuun liittyvistä pääkirjoitus- ja muista artikkeleista sekä mielipidekirjoituksista. Seurannassa ovat keskeiset valtakunnalliset ja alueelliset sanomalehdet sekä suuri joukko muita talousasioita käsitteleviä lehtiä. Mukana on myös ulkomaisia julkaisuja. Vuoden 2005 alusta lähtien seuranta on kattanut myös sähköisessä mediassa julkaistavat kilpailuaiheiset uutiset. Kilpailuun liittyvät asiat olivat viime vuonnakin suhteellisen näkyvästi esillä mediassa. Toiminnoista olivat eniten esillä yrityskauppojen ja kartellien valvonta, toimialoista teleala, päivittäistavarakauppa, lääkeyritykset, apteekit ja ter-

12 KILPAILUVIRASTO 12 (30) 2.2. Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Henkilötyövuodet veydenhoito sekä vakuutusala. Virastossa käsitellyistä tapauksista kommentoitiin selvästi eniten Elisa/Saunalahti -kauppaa ja SOK:n Spar-hankintaa. Mediatiedotteita annettiin 15 eli kolme enemmän kuin vuonna Niiden lisäksi annettiin noin 10 pelkästään kotisivuilla julkaistua tiedotetta. Kilpailuuutiset lehdestä ilmestyi neljä numeroa. Lisäksi julkaistiin vuosikirja ja uusi englanninkielinen esite "Efficiency through Competition". Lokakuussa järjestetyssä perinteisessä KIVI-päivässä keskusteltiin kilpailun hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta ja kuluttajien kilpailusta saamista hyödyistä. Kansallismuseon tiloissa pidettyyn Kilpailu edistyvän talouden ja hyvinvoinnin ehto? -kutsuseminaariin osallistui toista sataa viraston yhteistyötahojen edustajaa. ECN-verkoston yhteyteen perustettu viestinnän alatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa Ryhmän tavoitteena on mm. luoda ja ylläpitää ECN-verkoston yhteistä internet-sivustoa. Kilpailuviraston organisaatio perustuu viraston päätoimintoihin, joita ovat monopolivalvonta, kartellivalvonta, kilpailun edistäminen ja kansainväliset asiat. Tukipalveluja tuottavat viestintä- ja valmennus- sekä hallintoryhmä. Monopoli- ja kartelliryhmien toiminta järjestettiin alkaen uudelleen niin, että ryhmien tutkijat jaettiin tutkimuspäälliköiden johtamiin pienryhmiin. Henkilötyövuodet päätoiminnoittain vuosina , htv (virassa olevat ja määräaikaiset) Monopolivalvonta Kartellivalvonta Kilpailun edistäminen Kansainväliset asiat Päätoiminnot yhteensä Hallinto sekä viestintä ja valmennus Yhteensä Muutos edelliseen vuoteen, htv

13 KILPAILUVIRASTO 13 (30) Kustannukset Kustannusten jakautuma päätoiminnoittain vuosina , euroa Monopolivalvonta Kartelllivalvonta Kilpailunedistäminen Kansainväliset asiat Yhteensä Päätoiminnot - Henkilöstökustannukset ja muut välittömät kustannukset Tukitoiminnot 1) - Hallinto sekä viestintä ja valmennus Kustannukset 2005 Muutos edelliseen vuoteen, % Kustannukset 2004 Muutos edelliseen vuoteen, % Kustannukset 2003 Muutos edelliseen vuoteen, % , , ,9 1) Tukitoimintojen kustannukset on jaettu päätoiminnoille henkilöstökustannusten suhteessa. Luvut sisältävät myös toimitilan vuokrat ym. yhteiset kustannukset Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Viraston kustannukset olivat ,21 euroa eli prosentin vähemmän kuin vuonna Kustannusten aleneminen johtui erityisesti vaihtuvuuden aiheuttamista budjetoitua pienemmistä henkilöstökustannuksista. Virastossa oli vuoden aikana käsittelyssä 700 kotimaista kilpailunrajoitusasiaa. Ratkaistuja kotimaisia asioita oli 479. Keskeneräisiä tapauksia oli vuoden lopussa yrityskauppa-asiat mukaan lukien 221. Käsittelyyn tulevat tapaukset luokitellaan vaikuttavuudeltaan ja vaativuudeltaan kolmeen luokkaan. Vuosina ratkaistuista tapauksista kaikkein

14 KILPAILUVIRASTO 14 (30) vaikuttavimpaan ja käsittelyltään vaativampaan luokkaan (1) kuului keskimäärin 7 % tapauksista. Vaikuttavuudeltaan vähäisiä oli 66 % tapauksista. Virastossa tehdään lisäksi paljon sellaista työtä, joka ei näy tapaustilastoissa. Tällainen työ liittyy erityisesti kilpailun edistämiseen, jossa toiminnan pääpaino on työryhmä- ja muussa sidosryhmäyhteistyössä. Virasto oli viime vuonna edustettuna yhteensä noin 50 työryhmässä, ja viraston asiantuntijat pitivät eri tilaisuuksissa yhteensä noin 30 luentoa. Myöskään esimerkiksi kuulemistilaisuudet eduskunnassa eivät näy suoritetilastoissa. Kotimainen tapauskäsittely, lausunnot ja aloitteet vuosina , lkm Avatut Ratkaistut tapaukset - päätökset poikkeusluvat ja puuttumattomuustodistukset kirjeratkaisut lausunnot ja aloitteet muulla tavoin, mm. neuvotteluteitse, päättyneet Ratkaistut tapaukset yhteensä Keskeneräiset Yrityskauppa-asiat vuosina , lkm Avatut Ratkaistut - yrityskauppapäätökset muut päättyneet asiat Ratkaistut yhteensä

15 KILPAILUVIRASTO 15 (30) EU-tapaukset ja kokoukset vuosina , lkm EU-tapaukset EU-kokousten määrä ECN Interactive tietokantaan viedyt kilpailunrajoitustapaukset, lkm ECN verkkoon ilmoitetut tapaukset - kaikki EU-maat - ilmoitukset Suomesta Yhteistyö lääninhallitusten kanssa Virasto sopii vuosittain sisäministeriön kanssa kaikille lääninhallituksille yhteisistä tulostavoitteista kilpailuvalvonnassa. Yksityiskohtaisemmat tulossopimukset tehdään kunkin lääninhallituksen kanssa erikseen. Lääninhallitukset olivat tulossopimuksissaan sitoutuneet käyttämään kilpailuvalvontaan viime vuonna yhteensä 7,1 henkilötyövuotta. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli kuitenkin vain viisi henkilötyövuotta. Kilpailuasioita käsitteli lääninhallituksissa yhteensä 14 virkamiestä, joista viisi oli päälliköitä. Lääninhallituksissa käsitellyt kilpailuasiat vuosina , lkm Kilpailuviraston lääninhallituksille toimittamat tapaukset Suoraan lääninhallituksille ilmoitetut tapaukset Lääninhallitusten oma-aloitteisesti käynnistämät tutkimukset Tarkastukset Yhteensä Päätetyt tapaukset

16 KILPAILUVIRASTO 16 (30) Käsittelyajat Tapausten mediaanikäsittelyajat vuosina päätökset, päiviä / vuosia 835 / 2,9 449 / 1,2 577/ 1,6 - kirjeratkaisut, päiviä Yrityskauppojen keskimääräiset käsittelyajat vuosina I. vaiheen päätös, päiviä II. vaiheen päätös, päiviä Neuvontatyö ja laadunhallinta Tapausten mediaanikäsittelyajat erityisesti päätösten osalta ovat vuoden 2005 aikana nousseet vuoteen 2004 verrattuna. Kilpailulainsäädännön soveltamiseen liittyvää neuvontatarvetta on lisännyt muun muassa se, ettei elinkeinonharjoittajilla ole enää oikeutta saada toiminnalleen poikkeuslupaa tai puuttumattomuustodistusta. Tilanne on johtanut siihen, että yritykset pyytävät yhä useammin virastolta neuvoa toimiensa lainmukaisuuden selvittämiseksi. Viraston uuden neuvonnallisen roolin voidaan katsoa saadun asiakaspalautteen perusteella onnistuneen ainakin toistaiseksi suhteellisen hyvin. Myös yrityskauppavalvonnassa annetaan pyydettäessä kirjallisia ja suullisia neuvoja ja lausuntoja esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuden tulkinnasta. Osa neuvonnasta annetaan ennen yrityskaupan ilmoittamista käytävissä ennakkoneuvotteluissa. Kesäkuussa 2005 voimaan tullut organisaatiomuutos, jossa selkiytettiin ryhmäpäälliköiden ja tutkimuspäälliköiden työnjakoa, on edistänyt muun ohella päätösten laatua ja yhdenmukaisuutta, kun uudistuksen yhteydessä muodostetut tiimit ovat voineet keskittyä nimenomaan tietynlaisiin kilpailunrajoituksiin ja/tai tietyn toimialan erityispiirteisiin. Myös neuvontatoiminta on jäntevöitynyt uudistetun työnjaon seurauksena.

17 KILPAILUVIRASTO 17 (30) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöresurssit Henkilöstömäärän kehitys vuosina Virkojen lukumäärä uudet virat Virkojen lukumäärä Henkilötyövuodet, htv 1) - toteutuneet 67,5 66,4 64,8 Henkilötyövuodet, htv 2) -toteutuneet Lähtövaihtuvuus, lkm / % 3,4) 4 / 6,1 10 / 14,7 6 / 9,0 Tulovaihtuvuus, lkm / % 4) 6 / 9,1 6 / 8,8 8 / 11,9 1) virassa olevat ja määräaikaiset 2 ) sisältää myös harjoittelijat ja siviilipalvelusmiehet 3) lähtövaihtuvuus tässä = kokonaispoistuma (lukuun sisältyy toisen työnantajan palvelukseen, eläkkeelle ja virkavapaille siirtyneet); 4) vuoden 2004 laskentaperiaatteet on yhdenmukaistettu vuosien 2003 ja 2005 kanssa Toteutunut henkilötyövuosimäärä jäi viime vuonna 64,8 henkilötyövuoteen, vaikka viraston virkojen määrä ja tavoite oli 70 henkilötyövuotta. Syynä tähän olivat eläkkeelle lähtemiset, virkavapaudet, äitiys- ja vanhempainlomat sekä vuoden 2005 alkupuolella perustetut kolme uutta virkaa. Uudet perustetut virat, vapautuneet virat ja viransijaisuudet saatiin täytettyä vasta viiveellä. Kokonaisuudessaan tulovaihtuvuus oli lähtövaihtuvuutta suurempi ja vuoden lopussa henkilöstömäärä oli jo 69. Vakinaisten ja määräaikaisten virkamiesten lisäksi virasto on jo usean vuoden ajan käyttänyt tehtävien hoitamiseen lisäresursseina sihteeriharjoittelijoita ja siviilipalvelusmiehiä, lähinnä tukipalveluissa. Lisäksi virastossa työskentelee kesäaikaan kymmenkunta yliopistoharjoittelijaa. Nämä mukaan laskien viraston henkilötyövuosimäärä nousi 71,7 henkilötyövuoteen.

18 KILPAILUVIRASTO 18 (30) Henkilöstöä koskevia tunnuslukuja vuosina Keski-ikä, vuotta 41,4 42,3 41,5 Ikäjakauma, % ,9 22,1 14,7 7,4 7,4 14,7 14,7 11,7 4,4 0,0 14,9 20,9 13,4 6,0 11,9 9,0 17,9 6,0 1,5 15,9 23,2 7,3 10,1 11,6 8,7 13,0 8,7 Tutkijakoulutus- ja korkea-asteen tutkintojen osuus, % 77,9 80,6 78,3 Määräaikaiset, lkm (ei taustavirkaa) Prosenttiosuus 11 16,2 5 7,5 7 10,1 Osa-aikaiset, lkm Prosenttiosuus ,0 2 2,9 Tehty työaika / säännöllinen vuosityöaika, % 74,9 77,0 76,0 Kokonaistyövoimakustannukset, euroa/vuosi Sairauspoissaolot, pv / htv 8,6 6,7 9,2 Työterveyshuollon kustannukset, euroa / htv Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistämiskustannukset, euroa / htv Henkilöstön kehittäminen Uusille työntekijöille suunniteltiin keväällä 2005 ns. perehdyttämispaketti, joka koostuu perehdytyskansiosta ja taltioiduista, eri aihepiirejä käsittelevistä esitelmistä. Esitysten aiheet kattavat kaikki eri kilpailunrajoitustyypit, tapausten vireilletulon, valitukset, tuomioistuinprosessit sekä ECN -verkostoyhteistyön. Kesäkuun alussa järjestetyille perehdytyspäiville, joissa esitykset taltioitiin, osallistui uusien työntekijöiden lisäksi myös suuri joukko viraston muita tutkijoita ja lääninhallitusten tutkijoita.

19 KILPAILUVIRASTO 19 (30) Lisäksi tutkijoille järjestettiin koulutusta EU:n kilpailusäännöistä, komission yrityskauppojen kilpailuvaikutusten arvioinnista ja uuden testin soveltamisesta sekä kilpailun taloustieteellisistä perusteista. Koko henkilöstö sai lisäksi päivän mittaisen koulutuksen hallintosäännösten soveltamisesta. Käsiteltyjä teemoja olivat mm. viraston tutkimusvelvollisuus, näyttökysymykset, tiedonsaantioikeudet, ratkaisun sisältövaatimukset, päätösten valituskelpoisuus, valitusosoitus sekä menettely hallintolainkäytössä. Tutkimuspäälliköille järjestettiin organisaatiouudistukseen liittyen esimieskoulutusta ja joulukuussa koko henkilöstö osallistui päivän mittaiseen työhyvinvointikoulutukseen. Viraston sisäisen koulutuksen ohella työntekijät ovat osallistuneet useisiin ulkopuolisiin koulutustilaisuuksiin sekä Suomessa että ulkomailla. Koulutuskustannukset ja käytetyt työpäivät vuosina Koulutus ja kehittäminen, euroa / htv 1) 1 521, , ,01 Työpäivät / htv 13,9 12,0 9,8 1) Ei sisällä koulutusajan palkkakustannuksia 2.3 Tulosanalyysi ja johtopäätökset Yhteenveto keskeisistä tunnusluvuista Kotimainen tapauskäsittely ja yrityskauppaasiat Henkilötyövuodet, htv (MOR, KAR, KIR) 1) * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, htv Kustannukset, euroa (MOR, KAR, KIR) * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % 11,4 0-0,8 Ratkaistut asiat, lkm * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % -3,3 20,3-23,8 Ratkaistut asiat / htv 11,4 13,4 10,6 1) MOR = Monopoliryhmä, KAR = Kartelliryhmä ja KIR = Kilpailunedistämisryhmä

20 KILPAILUVIRASTO 20 (30) Mediaanikäsittelyajat Päätökset, päiviä / vuosia 835 / 2,9 449 / 1,2 577/ 1,6 * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % 27,9-46,2 28,5 Kirjeratkaisut, päiviä * Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % -59,7-47,9 28,0 3. Tilinpäätöslaskelmien analyysi Talousarvion toteutumalaskelma Viraston henkilötyövuosimäärä ydintoiminnassa jäi henkilöstön vaihtuvuudesta johtuen tavoitetta pienemmäksi. Vuosittainen vaihtuvuus on ollut jo pitkään varsin korkea ja tilanne näyttää jatkuvan saman suuntaisena myös vuonna Tämä merkitsee sitä, että tapauskäsittelyn resursseja sitoutuu merkittävästi jatkossakin uusien henkilöiden perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Viraston tutkijaresursseja on sitoutunut merkittävästi oikeusprosesseihin markkina-oikeudessa ja hallinto-oikeuksissa. Tämä on rasittanut muuta tapauskäsittelyä. Suuritöiset oikeusprosessit ovat kuitenkin koskeneet merkittäviä kilpailunrajoituksia (asfaltti, raaka-puu), joten oikeudenkäyntien tulokset tukevat viraston perustehtävää ja luovat uskottavuutta harjoitettavaa kilpailupolitiikkaa kohtaan. Ratkaistujen asioiden määrän vähenemiseen vaikutti oleellisesti edellisvuosia pienempi avattujen, uusien asioiden määrä. Päätösten mediaanikäsittelyajan pidentymiseen ovat vaikuttaneet eräiden pitkään vireillä olleiden asioiden päättäminen (mm. Paperinkeräys Oy, Helsingin kaupungin tontinvuokrat, Tomra Oy). Tutkijaresursseja on siirretty suunnitellulla tavalla poikkeuslupien ja puuttumattomuustodistusten käsittelystä ja yrityskauppavalvonnasta kilpailunrajoitusten kieltojen valvontaan. Valvonnan tehostuminen ilmenee muun muassa siinä, että tutkinnassa on nyt aikaisempia vuosia enemmän karkeita ja vakavia kilpailunrajoituksia. Valvonnan painopistettä on lisäksi siirretty aiempaa enemmän oma-aloitteiseen toimintaan. Vuoden 2005 määräraha oli euroa. Vuodelta 2004 siirtyi ,18 euroa vuodelle 2005, joten käytettävissä oli ,18 euroa. Tästä käytettiin ,40 euroa ja vuodelle 2006 siirtyy siirtomäärärahana ,78 euroa. Syynä siirtomäärärahan kasvuun oli se, että virastossa vireillä ollut asianhallintajärjestelmän hankinta siirtyi vuodelle Kyseessä on taloudellisesti merkittävä ja erityisosaamista vaativa hanke, johon virasto tarvitsee asiantuntijaapua. Virasto on lähettänyt tarjouspyynnön järjestelmäkokonaisuuden

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kilpailuviraston vuosikirja 2006

Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 3 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Toimitus Kilpailuviraston viestintä Ulkoasu ja taitto Rainer Puolakka, radesign Oy Kuvat Jaanis Kerkis, Kuvakori.com Paino Libris Oy

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (9) Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003

Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003 m êëëáíáéççíé= 20. huhtikuuta 2005 Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003 Jakautumissuunnitelman mukaisesti KONE jakautuu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot