IKÄÄNTYVIEN NAISTEN ALKOHOLIONGELMAT-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄÄNTYVIEN NAISTEN ALKOHOLIONGELMAT-"

Transkriptio

1 IKÄÄNTYVIEN NAISTEN ALKOHOLIONGELMAT- MUUTAMIA NÄKÖKULMIA AIHEEN TUTKIMUKSEEN JA KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN Kuopio/ Asumisen päivät Taina Heino

2 Ikääntyvien naisten alkoholiongelmat_ miksi erillistarkastelua? Ikääntymiseen, naiseuteen ja alkoholiongelmiin jo yksittäisinä määreinä saattaa liittyä stigmatisoitumista Yhdessä ne muodostavat leimaantumiselle ja stereotypioille alttiin problematiikan

3 Miksi juuri nyt aihe on ajankohtainen : IKÄÄNTYVIEN NAISTEN KESKUUDESSA ALKOHOLINKULUTUKSEN LISÄÄNTYMINEN ja MONINAISTUMINEN VIIME VUOSIKYMMENINÄ SUOMESSA ja KANSAINVÄLISESTI KULUTUKSEN KASVUSTA JOHTUVA ALKOLIHAITTOJEN LISÄÄNTYMINEN IKÄÄNTYVIEN NAISTEN KESKUUDESSA

4 Miksi nyt ajankohtainen aihe: IKÄÄNTYVIEN NAISTEN OSUUS VÄESTÖSTÄ on TULEVAISUUDESSA SUURIN VÄESTÖOSA TEOLLISTUNEISSA MAISSA IKÄÄNTYVIEN NAISTEN PALVELUTARPEET JA NIIHIN VASTAAMINEN: TARVITAANKO IKÄ- JA SUKUPUOLISPESIFEJÄ PALVELUITA?

5 Asenteet: TARPEELLISTA ON KÄYDÄ KESKUSTELUA AIHEESTA JA SAMALLA VÄHENTÄÄ IKÄÄNTYVIEN, RUNSAASTI JUOVIEN NAISTEN KOKEMAA STIGMAA JA STEREOTYPIOITA IKÄÄNTYVIEN NAISTEN ALKOHOLINKÄYTTÖ JA SEN MUUTOKSET OVAT OSA SUOMALAISEN ALKOHOLINKÄYTÖN MUUTOKSIA, JOIHIN YHTEISKUNNAN HARJOITTAMA ALKOHOLIPOLITIIKKA SEKÄ ALKOHOLIKULTTUURIN MUUTOKSET VAIKUTTAVAT

6 Mitä ikääntyvien naisten alkoholiongelmista on tutkittu: KOKONAISUUTENA TUTKIMUSTA ON VÄHÄN SUHTEESSA MUUHUN ALKOHOLITUTKIMUKSEEN Ikääntyvien naisten alkoholinkäyttöön ja alkoholiongelmiin liittyvä tutkimus kohdentuu pääasiassa alkoholiongelmien esiintyvyyteen, yksilöllisiin riskitekijöihin ja haittoihin Päihdeongelmien hoitoon, kuntoutukseen tai kuntoutumiseen liittyvää tutkimusta ikääntyvien naisten näkökulmasta erittäin niukasti

7 Tulokset: Mitä tiedetään? Mitä ikääntyvien naisten alkoholiongelmista tutkimusten pohjalta tiedetään? Yleisyystutkimuksissa ongelmallisen alkoholinkäytön/ riskikulutuksen osuus ikääntyvillä ( yli 50-vuotiailla) naisilla vaihteli väestötasolla 1-12% riippuen mm. tutkimusjoukon ikäkohortista, kulttuurista ja käytetyistä määrittelyistä (esim. riskikulutuksen määrittely)

8 Tulokset: Mitä tiedetään? Ikääntyvien naisten riskikulutuksen osuus on ikääntyviä miehiä määrällisesti vähäisempää kaikissa aineiston tutkimuksissa ja kaikissa kulttuureissa Ikääntyvillä naisilla ilmenee kuitenkin haittoja alkoholinkäytöstä huomattavasti miehiä vähäisemmillä kulutusmäärillä Sukupuolten välisen eron alkoholinkulutuksessa on viime vuosina todettu olevan kaventumassa joissakin tutkimuksissa

9 Tulokset: Mitä tiedetään? Naisten kohdalla korostetaan tutkimuksissa alkoholinkäytön piilossa olevaa luonnetta, joka näyttäytyy makrotasolla yleisyystutkimusten luotettavuuteen liittyvinä kysymyksinä Palvelujärjestelmän tasolla piilossa olevuus liittyy tutkimuksissa hoidon esteisiin ja kynnyksiin, hoitohenkilöstön osaamiseen ja asenteisiin jne. Yksilötasolla ikääntyvien naisten alkoholinkäyttöön liittyviin asenteisiin ja koettuun häpeään

10 Ikääntyvien naisten alkoholiongelmien riskitekijöitä: Yhteiskunnan tasolla/ Ulkoiset riskit Yhteiskunnat, joissa on tapahtunut muutos alkoholipolitiikassa kontrollista liberaaliin suuntaan/suomi? Yhteiskunnat ja kulttuurit, joissa on korkea sukupuolten välinen tasa-arvo Yhteiskunnat, joissa ei ikääntyvien alkoholinkäytölle ole määritetty suositusrajoja Yhteisötasolla/ Riskiryhmät Yhteisöt, joissa alkoholinkulutus liittyy osana vapaa-aikaan (eläkeläisyhteisöt) Lähiyhteisön (perhe, puoliso, ystäväpiiri) myönteinen suhtautuminen alkoholiin / runsas alkoholinkäyttö Kansallisiin vähemmistöihin kuuluminen Voimakkaasti kontrolloiviin yhteisöihin kuuluminen Yksilötasolla/ Sisäiset riskit Masennus ja mielenterveyden ongelmat Yksinäisyyden kokemus, sosiaalinen eristäytyminen, matala mieliala Negatiiviset elämäntapahtumat Toimintakyvyn vajeet Perheen sisäiset ristiriidat ja/tai huonoksi koettu suhde puolisoon Lapsuuden aikaiset traumaattiset kokemukset Kieltämiseen perustuvat stressinhallintakeinot Uniongelmat Alkoholin suurkulutus aikuisiässä

11 Ikääntyvien naisten alkoholiongelmien riskien hallinnan keinot: Yhteiskunnan tasolla Yhteisötasolla Yksilötasolla Ilmiön havaitseminen, tunnistaminen ja tunnustaminen yhteiskunnan tasolla - epidemiologiset poikkileikkaustutkimukset Terveyden edistämisen toimet ja preventio Turvallisten käyttörajojen / riskirajojen määrittäminen kansallisella tasolla Sosiaalipoliittiset toimet Suurkuluttajien ja suurkulutuksen riskiryhmien tunnistaminen ajoissa ikääntyville naisille soveltuvien alkoholinkäytön riskikulutuksen arviointimenetelmien avulla Vaihdevuosien aikana tai työelämäaikana aloitettu preventio riskiryhmiin kuuluville naisille Kansallisten vähemmistöjen huomioiminen Riskiryhmiin kuuluvien tunnistaminen ammattihenkilöstön osalta sekä ohjaus/ neuvonta Ikääntyville naisille soveltuvat arviointimenetelmät (esimerkiksi T-ACE) Ikääntyville naisille kohdennetut ikä- ja sukupuolispesifit kuntoutusja hoitomenetelmät

12 Ikääntyvän naisen avun hakemista edistävät ja estävät tekijät: Avun hakemista tukevat tekijät: Avun hakemista vaikeuttavat tekijät: tieto alkoholiongelmasta ja suurkulutuksesta ilmiönä ikääntyvälle suunnattuna tieto saatavissa olevasta avusta ja hoitomahdollisuuksista hyväksytyksi tulemisen tunne avunhakemisen yhteydessä sosiaalinen tuki lähipiiriltä avun saavutettavuuden tunne ja kokemus avun hakemisen helppous, esimerkiksi kotiin tuotava ensikontakti hoitojärjestelmään oma motivaatio motivoivat lähestymistavat ammattihenkilöstöllä tiedon puute; mistä apua saatavissa esteet avun hakemiselle: taloudelliset esteet, liikkumisen esteet, palvelujärjestelmän esteet lähipiirin kielteinen suhtautuminen avun hakemiseen hoidon saatavuudella samat diagnostiset kriteerit riippuvuudelle kuin nuoremmilla ikäluokilla (esimerkiksi DSM-IV) pelko leimautumisesta

13 Ikääntyvän naisen kuntoutumista edistävät ja estävät tekijät: Kuntoutumista tukevat tekijät: ammattihenkilöstön kyky ja taito tunnistaa alkoholin suurkulutus ikääntyneiden naisten kohdalla sekä tarjota apua motivoivat ja hyväksyvät lähestymistavat naisten elämänkulun huomioiminen hoidossa naisen omat voimavarat lähtökohtana sosiaalisen verkoston tuki toipumiselle monidimensionaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot, joissa yhdistyvät farmakologiset, psykologiset ja sosiokulttuuriset näkökulmat kuntoutumiseen kuntoutumisen lähtökohtana elämänlaadun paraneminen ajallisesti riittävän pitkäkestoinen tuki ja kuntoutusprosessi Kuntoutumista vaikeuttavat tekijät: ammattihenkilöstön tiedolliset ja asenteelliset esteet ikä- ja sukupuolispesifien lähestymistapojen puute kuntoutuspalveluissa hoito- ja kuntoutuspalveluiden vähäisyys tai puuttuminen kielteiset tunnekokemukset aiemmissa hoitoyrityksissä konfrontoivat lähestymistavat kuntoutuksen lyhytkestoisuus liian suuret odotukset ja vaatimukset kuntoutumiseen

14 Johtopäätökset: Päihdeongelmien hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää vaikuttavuustutkimusta on ikääntyvien naisten näkökulmasta erittäin niukasti Tutkimuksen vähäisyys tästä aihepiiristä saattaa viestittää osaltaan siitä, että päihdeongelmien hoidon ja kuntoutuksen palveluiden käyttäjinä sekä palvelujen kehittämisen keskiössä ovat olleet muut ryhmät kuin ikääntyvät naiset/ ENTÄ TULEVAISUUS? Palveluiden kehittämisen kannalta on olennaista paneutua koulutuksellisesti kuin palvelujärjestelmän kehittämisen tasoilla ikääntyvien naisten auttamisen, toipumisen ja mielekkään elämän kysymyksiin

15 Ammatillisen työn näkökulmia: Motivointi, hyväksyntä, realistiset tavoitteet Lähtökohtana elämänlaadun paraneminen Ajallisesti riittävän pitkäkestoinen tuki Naisten omat voimavarat ja elämänkulku ammatillisen auttamistyön lähtökohtina

16 Ammatillisen työn näkökulmia: Naisten kokemat kynnykset (sisäiset ja ulkoiset) tulisi huomioida auttamisjärjestelmissä: Olisiko syytä välttää erityistä päihdekeskeisyyden leimaa? Naisilla sosiaalisen verkoston ja sosiaalisten suhteiden merkitys niin riskitekijänä kuin suojaavana ja kuntouttavana tekijänä korostuu

17 Lähteitä: Ahlström, Salme 2007: Iäkkäiden naisten päihteiden käyttö. Kirjallisuuskatsaus. Yhteiskuntapolitiikka 72(5): Haarni, Ilka & Hautamäki, Lotta 2009: Ikääntyvät juomatavat. Elämänkokemus ja muuttuva suhde alkoholiin. Helsinki: Gaudeamus. Heino, Taina 2015: Ikääntyvä juova nainen: laadullinen review-tutkimus ikääntyvien naisten ongelmalliseen alkoholinkäyttöön kohdistuvasta tutkimustiedosta. Suhonen, Heikki 2014: Ikääntyneiden alkoholiongelmat. Todellisuuden monet kasvot. Saatavilla www-lähteenä:

18 Kiitos mielenkiinnosta!

Alkoholi osana seurallista yhdessäoloa vai stressin lievittäjänä?

Alkoholi osana seurallista yhdessäoloa vai stressin lievittäjänä? Alkoholi osana seurallista yhdessäoloa vai stressin lievittäjänä? Stressin, sukupuolen ja sosiaalisten suhteiden yhteydet yliopistoopiskelijoiden alkoholinkäyttöön Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Avomieli-hankkeen koulutuspäivä, Sosiaalitaito, Järvenpää-talo 8.6.2011 Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski 13.6.2011 Oma paikkani rahapeliongelmien palvelupolulla

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Nyt on aika toimia. ALOITE VANHEMPIEN ALKOHOLIN KÄYTÖN JA SIITÄ LAPSILLE AIHEUTUVIEN ONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI

Nyt on aika toimia. ALOITE VANHEMPIEN ALKOHOLIN KÄYTÖN JA SIITÄ LAPSILLE AIHEUTUVIEN ONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI Nyt on aika toimia. ALOITE VANHEMPIEN ALKOHOLIN KÄYTÖN JA SIITÄ LAPSILLE AIHEUTUVIEN ONGELMIEN VÄHENTÄMISEKSI ALOITE Sosiaali- ja terveysministeriö 31.1.2007 Peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle ALOITE

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Teuvo Peltoniemi TIIMI 2/2005, sivut 4-10 SUOMALAISTEN LASINEN LAPSUUS 1994 JA 2004

Teuvo Peltoniemi TIIMI 2/2005, sivut 4-10 SUOMALAISTEN LASINEN LAPSUUS 1994 JA 2004 Teuvo Peltoniemi TIIMI 2/2005, sivut 4- Päivitetty 19.4.2005 www.tiimi.com SUOMALAISTEN LASINEN LAPSUUS 1994 JA 2004 Sinänsä oikeutettu huoli varhaisnuorten päihteiden käytöstä on viemässä huomiota paljon

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI Turun yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Pro gradu-tutkielma Annina Heini 2012 elokuu TURUN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/

Lisätiedot

Suomalaisten lasinen lapsuus 1994 ja 2004

Suomalaisten lasinen lapsuus 1994 ja 2004 TIIMI 2 2005 ERIPAINOS WWW.LASINENLAPSUUS.FI Suomalaisten lasinen lapsuus 1994 ja 2004 Huoli varhaisnuorten päihteiden käytöstä on viemässä huomiota paljon suuremmasta ongelmasta: siitä, että me aikuiset

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Eeva-Kaarina Veijalainen, Taina Heino, Mirjam Kalland, Heli Kammonen, Leena Paasikannas ja Saara Salo.

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään

Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään Susanna Oksanen Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään Tutkimus Huoltaja-/Sosiaaliturva-lehden välittämästä alkoholiperheen kuvasta vuosina

Lisätiedot

Terveyden tulevaisuudet

Terveyden tulevaisuudet Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä Demos Helsinki 2014 Terveyden tulevaisuudet 1 Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholiongelmat

Ikääntyneiden alkoholiongelmat Ikääntyneiden alkoholiongelmat - Todellisuuden monet kasvot - Heikki Suhonen 2014 Sisällys 1 Johdanto..4 2 Ikääntyneiden alkoholiongelman terminologinen tausta...5 2.1 Ikääntyneiden alkoholiongelma julkisessa

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA PÄIHTEET

VÄKIVALTA JA PÄIHTEET Raskauden ehkäisy liian herkkä aihe terveysneuvontapisteisiin? Hyvä vanhempi huolehtii ja elää ihmisiksi Korvaushoito kaipaa selkeämpiä tavoitteita ja käsitteitä Nettiryhmä tukee mutta myös kyseenalaistaa

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SE ON SEMMONEN KIVIREKI, JOTA JOUTUU VETÄÄN PERÄSSÄÄN. HALUS TAI EI. Lapsuuden kokemuksia vanhempien alkoholiongelmien varjossa

SE ON SEMMONEN KIVIREKI, JOTA JOUTUU VETÄÄN PERÄSSÄÄN. HALUS TAI EI. Lapsuuden kokemuksia vanhempien alkoholiongelmien varjossa Laura Nykänen SE ON SEMMONEN KIVIREKI, JOTA JOUTUU VETÄÄN PERÄSSÄÄN. HALUS TAI EI. Lapsuuden kokemuksia vanhempien alkoholiongelmien varjossa Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Vaativa vauvaperhetyö

Vaativa vauvaperhetyö S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 3 / 2 0 0 7 marjatta bardy & kaisa öhman Vaativa vauvaperhetyö Kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot