Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys:"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: Pääsektori Talous Yritysyhteistyö Koulutuspolitiikka Koulutuksen laadun varmistaminen ja sen parantaminen Opiskelijaedustajien tukeminen Opiskelijoiden oikeusturva Yliopiston strategia ja rakennemuutos Työllisyys Kansainväliset asiat Kehitysyhteistyö Sosiaalipolitiikka Kunnallispolitiikka Yhdenvertaisuus Ympäristö Liikunta Tuutorointi Järjestöt Viestintä Aviisi 1

2 Pääsektori Tamy vaikuttaa vuoden 2014 aikana aktiivisesti yliopiston uusien tilojen opiskelijalähtöiseen suunnitteluun ja käyttöön. Tämä toteutetaan pyrkien monipuolistamaan yliopiston olemassaolevien tilojen käyttöä (kuten Pinni B:n ja Päätalon välinen ns. Opintoputki). Vuoden 2014 aikana ylioppilaskunta seuraa tilojen käytöstä saatavia kokemuksia osana toteutettavaa jäsenkyselyä. Tamy tekee henkilöstön työnkuvien kartoituksen pääsihteeriä ja palvelutoimistoa lukuunottamatta. Kartoituksen tuloksia käytetään jatkuvan toiminnan kuvaus -dokumentin luomiseksi. Laaditaan prosessikuvaus Tamyn toimintasuunnitelman ja talousarvion tekemisestä avoimen hallinnon periaatteita noudattaen. Vuoden 2014 aikana selvitetään mahdollisuus toteuttaa vuoden 2015 edustajistovaalit kokonaan sähköisenä. Edustajisto päättää vuoden 2014 lopussa sähköisiin vaaleihin siirtymisestä tehdyn selvityksen pohjalta. Vuoden aikana kehitetään oman korttitilausjärjestelmän sähköistäminen tai valmistellaan siirtyminen Frank-opiskelijakorttiin edustajiston päätöksen mukaan. Toteutetaan jäsenkysely keväällä 2014 yhdessä viestintä- ja järjestösektorin kanssa. Hyödynnetään kyky-projektin tuottamia välineitä ja tuloksia Tamyn toiminnassa muun muassa käyttämällä niitä Tamyn koulutusten kehittämisessä ja opiskelija-aktiivien ja toimiston työyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä. Talous Selvitetään mahdollisuutta järjestellä uudelleen opiskelijakorttien ja lukuvuositarrojen jakaminen siten, että palvelun kustannuksia voidaan laskea ja hyötyjä kasvattaa kampuksilla. Jäsenmaksujen ja muiden samassa yhteydessä maksettavien maksujen järjestäminen uudelleen siten, että kukin maksun osa pystytään automaattisesti tiliöimään. Samassa yhteydessä Tamyn palveluista perittävien maksujen suuruudet arvioidaan uudelleen. Otetaan käyttöön korttimaksamisen mahdollisuus. Päätelaitteen tulee olla langaton ja mahdollistaa etäluettavilla korteilla maksaminen. Tamyn omistajaohjausta kehitetään uuden ohjausryhmän avustuksella. 2

3 Talousvaliokunta valitsee keskuudestaan vastuullisuusvastaavan, joka valvoo Tamyn arvojen toteutumista Tamyn sijoitustoiminnassa ja muussa taloudellisessa toiminnassa. Tamy selvittää mahdollisuuden jakaa pienteollisuustalon tiloihin liittyvät ylläpitokulut ja yhteiset palvelut Karpek OY:n ja muiden vuokralaisten kesken ja kartoittaa Tamyn työntekijöiden Karpek OY:n asianhoitoon käyttämän ajan sekä mahdollisen palvelusopimuksen tekemisen tarpeen Yritysyhteistyö Sektori keskittyy hankkimaan vuoden aikana 1-3 uutta yhteistyökumppanuutta, jotka auttavat Tamya ja sen piirissä toimivia järjestöjä toimintansa järjestämisessä. Tällaisia kumppanuuksia voisivat olla esimerkiksi tilauskuljetuspalvelut. Vanhoja kumppanuussuhteita kehitetään edelleen. Selvitetään pöytäjalkapallopöydän hankkiminen sponsorirahalla. Jatketaan vuonna 2013 aloitettua projektia yhteistyökumppaneiden kanssa suoritettavista projekteista, joilla pyritään työllistämään opiskelijoita. Arvioidaan kokemuksia ja levitetään konseptia myös muille yhteistyökumppaneille. Yritysyhteistyö- ja työelämävaliokunta aloittaa toimintansa. Elin keskittyy ideoimaan yritysyhteistyön mahdollisuuksia ja tarvittaessa osallistuu käytännön myyntityöhön ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Panostetaan historiateosten tehokkaaseen myyntiin. Koulutuspolitiikka Koulutuspoliittisen sektorin painopistealueena vuonna 2014 on koulutuksen laadun varmistaminen ja parantaminen. Laadun ei tule kärsiä rahoitusmallista tai rakenteellisista uudistuksista, vaan sitä tulee ylläpitää ja parantaa palautteen soveltamisella. Koulutusmahdollisuuksia pyritään parantamaan oppimisympäristöjen ja joustavien opiskelumuotojen kehittämisellä. Joustavuutta parantamaan levitetään anonyymin sähköisen tentin sekä opiskelijoiden tarpeita vastaavien kesäopintojen tekemisen mahdollisuuksia. Koposektori jatkaa työtä koulutuspolitiikan popularisoimiseksi opiskelijoiden koulutuspoliittisen tietämyksen parantamiseksi. Koulutuksen laadun varmistaminen ja sen parantaminen Tamy kiinnittää erityistä huomiota opettajien pedagogisten taitojen kehittymiseen ja kehittymisen palkitsemiseen esimerkiksi kartoittamalla yliopiston opetusosaamisen arvioinnin käytännöt. 3

4 Toimivia käytäntöjä selvitetään toisista yliopistoista ja vaikutetaan näiden käyttöön ottamiseksi Tampereen yliopistossa. Tamy suunnittelee yhdessä opintopalveluiden kanssa, kuinka yksiköiden ja tutkinto-ohjelmien itsearviointeja käytetään hyväksi koulutuksen laadun parantamisessa osana opetussuunnitelmatyötä. Tuetaan ja koulutetaan opetussuunnitelmatyöryhmissä toimivia opiskelijaedustajia laatutyössä. Tamy vaikuttaa yliopistoon, jotta opetusosaamista arvostetaan ja muistuttaa siitä esimerkiksi vakinaistamalla Kiitos-korttien käytön. Tamy tuo näkyviin jo olemassa olevaa tutkijoiden ja opiskelijoiden välistä tutkimusyhteistyötä ja vaikuttaa opiskelijoiden tutkimustulosten leviämiseen yhteiskunnallisessa keskustelussa. Opiskelijaedustajien tukeminen Hallopedeille annettavaa tukea kehitetään muilta ylioppilaskunnilta kerättyjen hyvien hallopedkäytänteiden avulla. Säännöllisten kopovastaava- ja halloped-tapaamisten järjestämistä Kooiltojen muodossa jatketaan. Vuonna 2014 kehitetään erityisesti yliopistokollegion opiskelijajäsenten mahdollisuuksia vaikuttaa. Opiskelijoiden oikeusturva Levitetään tietoa opiskelijoiden oikeuksista ja muotoillaan kirjaukset opiskelijoiden vastuista. Kiinnitetään erityistä huomiota jonolainsäädännön oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään toteuttamiseen yksiköissä. Vaikutetaan opiskelijavalintauudistuksen käyttöönottoon niin, että korkeakoulupaikan omaavilla ja korkeakoulupaikattomilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä opiskelemaan. Varmistetaan että korkeakoulujen ja tutkinto-ohjelmien väliset erillisvalintamenettelyt toimivat ja säilyttävät opiskelijoiden oikeusturvan. Yliopiston strategia ja rakennemuutos Tamy vaikuttaa yliopiston tulevaan strategiaan yhdessä opiskelija-aktiivien kanssa varmistaen, että kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten ääni kuuluu siinä vahvasti. Edistetään myös muiden yliopistoyhteisöä laajasti koskevien linjausten valmistelun joukkoistamista. Tamy päivittää linjapaperiaan täydennyskoulutuksen, koulutusviennin ja avoimen yliopiston osalta. 146 Työllisyys 4

5 Tamy luo yhteistyöverkoston yliopiston, kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä Ryhmä kanssa. Tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden tietoisuutta nuorisotakuusta ja kehittää akateemisten työvoimapalveluita. Tamy herättää kriittistä keskustelua ainejärjestöjen kanssa järjestöjen yhteistyöstä ja suhteista ammattiyhdistyksiin sekä yhdistysten ja liittojen opiskelijoita koskevista poliittisista linjauksista. Tamy järjestää työelämäpäivän aiheena Työelämään joustoa. Tapahtuma keskittyy paremman työelämän visioinnille ja työntekijöiden moninaisuuden huomioimiseen. Sen teemoina ovat muun muassa opiskelun ja työelämän yhteensovittaminen, työpäivän lyhentäminen ja työn nykyistä tasaisempi jakaminen. Tamy vaikuttaa yliopiston alumnitoimintaan, jotta se palvelisi tutkinto-opiskelijoita entistä paremmin työllistymisen näkökulmasta Kansainväliset asiat Tamy vaikuttaa yliopistoon, jotta se tekee koulutusvientiä kestävällä tavalla eikä vienti syö resursseja tutkinto-opiskelijoiden koulutuksesta. Nostetaan koulutusviennin haasteita ja mahdollisuuksia monipuolisesti julkiseen keskusteluun. Kehitetään kielikeskuksen kanssa laadullista opiskelijakyselyä ja mahdollisuuksien mukaan vakinaistetaan se. Osallistutaan tulosten pohjalta tehtävään kehitystyöhön. Tehdään tarvittavat toimenpiteet automaatiojäsenyyden poistamiseksi Tampereen yliopistoon tulevilta vaihto-opiskelijoilta. Uudistetaan Tamyn kieliperiaatteet. Vaikutetaan yliopistoon, sidosryhmiin, ainejärjestöihin ja harrasteyhdistyksiin viestimisen parantamiseksi kv-opiskelijoille. Vakiinnutetaan yhteistyössä muiden sektoreiden kanssa säännölliset tapaamiset kv-tutkintoopiskelijajärjestöjen kanssa niiden edunvalvontakysymysten paremmaksi kartoittamiseksi. Kehitysyhteistyö Mikäli hanketukihakemus saa rahoituksen, aletaan toteuttaa uutta hanketta. Jos ei, kehitetään Tamyn tulevaa hanketoimintaa vähemmän kuormittavaan ja vapaaehtoisvetoisempaan suuntaan. Selvitetään mahdollisuutta avustaa GRAVIS:ia varainkeruussa ja parannellaan keväällä 2013 laadittua hankehakemusta hakukierrokselle Tuetaan Tamyn piirissä toimivien järjestöjen kehitysyhteistyötoimintaa ja jaetaan siihen liittyviä hyviä käytänteitä yhteistyössä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. 5

6 Sosiaalipolitiikka Edistetään YTHS-maksun huomioimista menoksi toimeentulotuessa. Edistetään sosiaalisen markkinoinnin periaatteiden hyödyntämistä YTHS:n viestinnässä ja asiakastyössä. Vaikutetaan YTHS:n viestinnän sisältöjen moniarvoistamiseksi. Edistetään perustuloa osallistumalla aktiivisesti kansalliseen perusturvauudistuskeskusteluun. Järjestetään perheellisten päivä, jossa perheelliset opiskelijat voivat tutustua toisiinsa. Edistetään opiskelijoiden yhteisöllistä asumista vaikuttamalla asunnontarjoajien haku-, jonotusja ilmoitusjärjestelmien kehittämiseen. Kunnallispolitiikka Järjestetään eurovaalipaneeli. Otetaan Valmassa aktiivisesti kantaa Tamya kiinnostaviin aiheisiin sekä tiedotetaan opiskelijoita kommentoitavissa olevista aiheista. Otetaan osaa Opiskelijaystävällisin kaupunki työryhmän toimintaan ja varmistetaan Tamyn tavoitteiden näkyminen lopullisessa tavoiteohjelmassa. Yhdenvertaisuus Edistetään sukupuolen moninaisuuden parempaa huomioimista Tamyn, yliopiston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Tamy esimerkiksi vaatii yliopistoa poistamaan yhden hengen vessojen sukupuolijaottelun. Kehitetään ainejärjestötoimijoiden yhdenvertaisuuskoulutusta kattavammaksi ja tarjotaan mahdollisuus myös häirintäyhdyshenkilökoulutukseen. Ympäristö Nostetaan energiantuotantoon ja energiaomavaraisuuteen liittyviä teemoja esille tempauksen kautta ja vaikuttamalla SYK:iin. Vaikutetaan yhteistyökumppaneihin ja opiskelijoihin Tamyn sidosryhmien ekologisuuden kehittämiseksi yhteistyössä sidosryhmissä toimiville Tamyn edustajille. 6

7 Liikunta Arvioidaan Unipoli Sportin ensimmäisen vuoden toteutumista ja varmistetaan Tampereen yliopiston opiskelijoiden liikuntapalveluiden tason säilyminen sekä pohditaan Unipoli Sportin jatkokehittämistä. Käynnistetään liikuntatuutorointia yhteistyössä UtaSportin kanssa. Pohditaan kevyitä malleja toiminnan aloittamiseksi Tamyn piirissä toimivissa järjestöissä. Tuutorointi Tehdään yhteistyössä vertaisohjaustyöryhmän kanssa aine- ja yksikköjärjestöille kysely, jossa kartoitetaan tuutoroinnin käytäntöjä ja yhteistyötä oppiaineen sekä yksikön kanssa. Suunnitellaan vertaisohjaustyöryhmän kanssa toimenpiteet kyselyn perusteella. Järjestöt Järjestösektori kehittää Tamyn verkkosivuilla olevaa tapahtumien järjestämiseen liittyvää tietopankkia yhteistyössä Tamyn piirissä toimivien järjestöjen kanssa. Tamyn piirissä toimivien järjestöjen tarjoamat palvelut niin järjestöille kuin yksittäisille henkilöille kootaan yhteen. Vakiinnutetaan Minna Canthin patsaan kukitus vappuperinteenä. Viestintä Linjataan Tamypedian käyttämisen periaatteet ja sisältö sekä kehitetään Tamypediaa näiden periaatteiden pohjalta. Tarkastellaan mahdollisesti myös Tamypediasta luopumista. Toteutetaan jäsenkysely yhdessä järjestö- ja pääsektorin kanssa. Kartoitetaan sähköpostilistojen käyttöä ja kehitetään sähköpostilistoja. Aviisi Toteutetaan Aviisin nettisivujen uusiminen ja kehitetään paperilehteä. Halutessaan hallitus voi rekrytoida Aviisiin siviilipalvelushenkilön sijaan. Tällöin harjoittelijaan varatut resurssit voidaan allokoida siviilipalvelushenkilölle. 7

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015... 4 1.

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 sivu 1/8 1 2 3 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 27.11.2013 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot