Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013"

Transkriptio

1 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Pääsektori Ylioppilaskunnan vuoden 2013 toimintasuunnitelman läpileikkaavana teemana ovat tilat. Tamyn uusista tiloista tehdään opiskelijoille helposti saavutettavat ja lähestyttävät. Kartoitetaan perusteellisesti uusien tilojen käyttömahdollisuuksia ja tiloja palveluna opiskelijoille. Otetaan tilankäytön suunnitteluun mukaan edustajisto, järjestöt ja jäsenistö. Luodaan toimiva konsepti yo-talon jatkokäytölle yhdessä TTYY:n, Tampereen ylioppilastalosäätiön ja kaupungin kanssa. Otetaan suunnitteluun mukaan myös edustajisto, järjestöt ja jäsenistö. Selvitetään voidaanko Tamko ja Opiskelijan Tampere ry ottaa mukaan suunnittelutyöhon. Keskustellaan aktiivisesti yliopiston ja Suomen yliopistokiinteistöjen kanssa yliopiston tilojen kehittämisestä joustavan opiskelun ja järjestöjen toiminnan näkökulmasta. Vaikutetaan yliopistoon, jotta tilat olisivat myös opiskelijoiden ympärivuorokautisessa käytössä. Vaikutetaan yliopistoon ja Unipoli-verkostoon, jotta liikuntatiloja saataisiin Kauppiin. Osallistutaan tiedetapahtumaan Valoa pimeyteen teemalla yliopisto julkisena tilana ja oppimisympäristönä. Keskustellaan TTYY:n, Tamkon ja Suomen yliopistokiinteistöjen kanssa yhteistyöstä. Kartoitetaan pääsihteerin sekä yleis- ja taloustoimiston työntekijöiden tehtävänkuvat ja muokataan niitä tarvittaessa uuden strategian ja linjapaperin tavoitteiden mukaiseksi. Selvitetään henkilöresurssivaihtoehdot, joille Aviisin toiminta voi jatkossa perustua ja linjataan näiden vaihtoehtojen pohjalta toiminnan perusperiaatteet. (Siirtynyt edelliseltä vuodelta.) Kartoitetaan ylioppilaskunnan jäsenistölle tarjoamat palvelut ja mietitään niistä järkevä kokonaisuus suhteessa uusiin tiloihin ja kysyntään. Vaikutetaan siihen, että Campus Conexus- hanketta jatketaan. Osallistutaan uuden Campus Conexus -hankkeen suunnitteluun ja hakemuksen tekemiseen, mikäli hankkeessa tällä hetkellä mukana olevat tahot päättävät uutta hanketta hakea.

2 Jatketaan opiskelijakortin kehittämistä ja seurataan Lyyra-kortin kehitystä. (Siirtynyt edelliseltä vuodelta.) Talous Mietitään Karpek Oy:n organisaatio, mahdolliset käyttötarkoitukset ja rahoitus. Päivitetään Tamyn sijoitusstrategia ottaen huomioon eettisen sijoittamisen mahdollisuudet. Yritysyhteistyö Edustajistolle tehdään kattava selonteko yritysyhteistyösopimusten tuottamista tuloksista. Selonteossa kartoitetaan ainakin sopimusten tuottamaa taloudellista hyötyä, opiskelijoiden kokemuksia yhteistyön laadusta sekä sitä, millä tavalla sopimukset vastaavat opiskelijoiden tarpeisiin ja Tamyn arvoihin. Selonteon pohjalta käydään lähetekeskustelu edustajiston kokouksessa. Selonteon tulokset ja lähetekeskustelu otetaan huomioon uusittaessa voimassa olevia yhteistyösopimuksia. Järjestetään Tamyn piirissä toimiville yhdistyksille koulutuksia yritysyhteistyön ja suhdetoiminnan saralta. Kartoitetaan yhteistyökumppaneiden mahdollisuuksia tarjota opinnäytetyöaiheita, harjoittelupaikkoja ja ekskursioita opiskelijoille. Koulutuspolitiikka Koulutuspoliittisen sektorin pääpainoalueena on uusien tutkinto-ohjelmien käynnistymisen seuranta ja uusien hallinnollisten rakenteiden toimivuuden edistäminen. Ylioppilaskunta vakiinnuttaa säännölliset tapaamiset yksiköiden johdon, opintoasiainpäälliköiden ja opiskelijoiden kesken. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijaedustukseen ja demokratian sekä hyvän hallinnon toteutumiseen. Opiskelijoiden oikeusturva Vaikutetaan opiskelijavalintauudistuksen käyttöönotossa yliopistoon, jotta se olisi mahdollisimman yhdenvertainen ja että opiskelijavalintakiintiöt ja erillisvalinta mahdollistaisivat myös liikkuvuuden korkeakoulujen välillä ja yliopiston sisällä. Jo sisään otetuille opiskelijoille luodaan yliopiston tasolla selkeät käytänteet siitä, kuinka alan vaihtaminen tapahtuu ilman, että opiskelija joutuu osallistumaan pääsykokeisiin toisessa hakukiintiössä. Sisäisistä siirtymistä tehdään mahdollisimman helpot ja joustavat toimivien AHOTkäytäntöjen avulla. Seurataan sähköisen plagioinnintunnistamisjärjestelmän käyttöönottoa ja vaikutetaan, että yksiköihin luodaan yhteiset käytännöt ja opettajat koulutetaan sen käyttöön.

3 Plagioinnintunnistamisjärjestelmän tulee toimia opiskelijoiden ohjauksen apuna. Varmistetaan, että yksiköissä on toimivat ja oikeudenmukaiset pelisäännöt opintoajan lisäajan myöntämisessä. Edistetään oikeusturva-asioita käsittelevän riippumattoman hallintoelimen muodostamista Tampereen yliopistoon. Opintojen suunnittelu ja eteneminen Vaikutetaan yliopistoon opiskelijapalautejärjestelmien ja palautteen hyödyntämisen parantamiseksi ja systematisoimiseksi tutkinto-ohjelmissa: Palautejärjestelmä on mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä ja sitä hyödynnetään opetussuunnitelmatyöryhmissä. Opiskelijapalaute otetaan huomioon laadunvarmistuksessa. Kartoitetaan eri tieteenalojen vertaisoppimisen ja joustavan opiskelun käytäntöjä, kootaan ne ja tiedotetaan niistä opiskelijajärjestöjä, opiskelijoita ja yksiköitä. Opiskelijaedustajat ja ainejärjestötoimijat Halloped-koordinaatioon haetaan toimivia käytänteitä muista ylioppilaskunnista. Panostetaan hallopedien kouluttamiseen ja varmistetaan, että jokaisella on tiedossa hallopedin velvollisuudet. Toimitaan hallopedien jatkuvana tukena. Parannetaan Tamyn tukea opetussuunnitelmatyöryhmien opiskelijajäsenille kokoamalla Tamyn Hallopedioppaaseen erillinen opiskelijanäkökulmasta tehdyn opetussuunnitelmatyön opas opiskelijajäsenten työskentelyn avuksi ja perehdytyksen materiaaliksi. Yliopiston strategian ja rakennemuutosten vaikutusten tarkastelu Vaikutetaan yliopiston strategian välitarkasteluun ja tulevaan strategiaan yhteistyössä yliopiston hallituksen ja kollegion opiskelijaedustajien kanssa. Varmistetaan, että täydennyskoulutuksen ja tilauskoulutuksen lisääminen sekä avoimen yliopiston opetuksen tuominen yksiköihin ei vähennä maksuttomaan tutkintokoulutukseen käytettäviä resursseja eikä heikennä tutkinto-opiskelijoiden asemaa tai opetuksen laatua. Seurataan uuden rahoitusmallin ja yliopistoindeksin jäädyttämisen vaikutuksia tieteenalayksiköissä ja erillisyksiköissä. Varmistetaan, ettei laskennallista osuutta nosteta niin paljon, että se koituu joidenkin yksiköiden kohtaloksi. Työllisyys Tamy vaikuttaa yliopistoon, jotta opiskelijoiden suorittamien harjoittelujen käytäntöjä yhtenäistetään niin, että opiskelijat ovat tasa-arvoisessa asemassa tutkinto-ohjelmittain. Tamy tekee yliopistolla pidettävien yrityspäivien yhteydessä ura- ja rekrytointipalveluiden sekä järjestöjen kanssa yhteistyössä työelämätapahtuman. Selvitetään ainejärjestöjen yhteydet ammattiliittoihin ja kartoitetaan olemassa olevia hyviä

4 käytäntöjä yhteydenpidossa ainejärjestöjen ja ammattiliittojen välillä. Kansainväliset asiat Vaikutetaan Tampereen yliopistoon, jotta tilauskoulutuksen järjestämisestä ja tavoitteista käydään koko yliopiston sisällä periaatteellista keskustelua. Tehdään yhteistyötä koko opiskelijaliikkeen voimin lukukausimaksukokeilun lakkauttamiseksi. Osallistutaan laajasti keskusteluun maksuttomasta koulutuksesta. Vaikutetaan SYL:oon, jotta se selvittää vuonna 2013 yhteistyössä SAMOK:in ja SAKKi ry:n kanssa, mitä mahdollisia puolia ja seurauksia maksuttoman koulutuksen ajamisella perustuslakiin on. Etsitään synergiaetuja kv- ja kansallisen tuutoroinnin välille yhdessä yliopiston ja järjestötoimijoiden kanssa aine- ja yksikköjärjestöjen olemassaolevia käytäntöjä hyödyntäen. Tavoitteena on kv-opiskelijoiden parempi integraatio yliopistoyhteisöön ja suomalaisopiskelijoiden kotikansainvälistyminen. Selvitetään, millaisia ongelmia kieliopintojen saatavuudessa on ja vaikutetaan yliopistoon kielikeskuksen resurssien parantamiseksi. Kehitysyhteistyö Vakiinnutetaan kehitysyhteistyöhankkeen tiedotus- ja varainkeruukäytäntöjä kv-sektorin ja kehyvaliokunnan osalta yhteistyössä suhdetoimintakoordinaattorin kanssa perusteellisesti. Haetaan ulkoasiainministeriöltä rahoitusta uuteen kehitysyhteistyöhankkeeseen vuosille Sosiaalipolitiikka Vahvistetaan perheellisten opiskelijoiden yhteistyötä ja verkostoja. Varmistetaan yhteistyössä TTYY:n ja Tamkon kanssa, että Tampereen kaupungin asumisyhteisöjen ohjausraportin mukainen Kiinteistö Oy Opintantereen ja Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n mahdollinen fuusio ei heikennä opiskelijoiden asuntotilannetta. Nostetaan soluasumisen profiilia: Tamyn tulee vaikuttaa siihen, että TOAS rakentaa solukohteita myös keskusta-alueelle ja pohtii soluasumisen uusia järjestelyitä. YTHS:n terveyden edistämisen teema vuonna 2013 on opiskeluterveys ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Järjestetään yhteistyössä matalan kynnyksen toimintaa ja kehitetään malleja syrjäytymisvaarassa olevien tunnistamiseksi aikaisessa vaiheessa. Edistetään YTHS:n ja kaupungin sosiaalitoimen yhteistyötä, jotta opiskelijat saisivat helpommin sosiaalitoimen palveluita.

5 Edistetään perustulon saamista koko ylioppilasliikkeen pitkän ajan tavoitteeksi ja tiedotetaan opiskelijoita ajankohtaisista perustuloasioista. Kunnallispolitiikka Vakiinnutetaan opiskelijoiden yhteistyö uuden valtuuston avaintoimijoiden kanssa ja ajetaan erityisesti opiskelijoiden osallistamista päätöksiin valmisteluvaiheessa. Luodaan pohja kupo-ohjelman tavoitteiden edistämiseksi ja seuraamiseksi valtuustokauden aikana. Edistetään perheen ja opiskelun yhteensovittamista erityisesti päivähoitopalvelujen joustavuuden osalta. Kehitetään yhteistyötä kaupungista työllisyydestä vastaavien toimijoiden kanssa. Tamy järjestää joulukuussa uudella toimistolla glögit, johon kutsutaan muun muassa Tampereen kaupungin ja maakuntaliiton johtohenkilöitä, kunnallispolitiikan toimijoita sekä Tampereen korkeakoulujen ja opiskelijakuntien keskeisiä vaikuttajia. Glögeistä pyritään tekemään perinne, jolla luodaan ja ylläpidetään yhteistyösuhteita ylioppilaskunnan kannalta keskeisiin tahoihin. Yhdenvertaisuus Kartoitetaan Tampereen esteettömyystilanne eli laaditaan lista esteettömistä kahviloista, baareista, saunatiloista jne. Tamyn ja järjestöjen käyttöön. Lobataan samalla yrityksiä edistämään esteettömyyttä. Edistetään Tamyn sisäistä yhdenvertaisuustoimintaa uuden yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti mm. koulutusten ja infopakettien muodossa. Ympäristö Dodo-yhteistyönä tehdään kaupunkirakenteen ekologisuuteen liittyvää kunnallista lobbausta. Vaikutetaan siihen, että yliopistolle saadaan polkupyörien renkaiden täyttömahdollisuus. Järjestetään ympäristöpäivät, joita järjestämään palkataan projektisihteeri. Liikunta Seurataan valtakunnallisen liikuntajärjestökentän muutosta ja vaikutetaan opiskelijaliikunnan organisoimiseksi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tuutorointi Vaikutetaan siihen, että yliopisto käynnistäisi ja koordinoisi tuutoreiden rekrytoinnin yhdessä ainejärjestöjen kanssa. Edistetään yhtenäisten kattavampien tuutorointikäytäntöjen saamista kaikkiin yksiköihin. Vaikutetaan yliopistoon tuutoroinnin järjestämiseksi maisterivaiheensa aloittaville

6 opiskelijoille. Järjestetään tuutoreille vertaistukea ja tutustumismahdollisuuksia tarjoava tilaisuus. Järjestöt Järjestösektori kehittää Tamyn wikissä olevaa tapahtumien järjestämiseen liittyvää tietopankkia yhteistyössä yksikkö- ja ainejärjestöjen sekä harrasteyhdistysten kanssa. Vuonna 2012 perustetun tapahtumajaoston toiminta vakiinnutetaan ja sen kautta tapahtuvan yhteistyön koordinoimista hoitaa järjestösektori yhteistyössä suhdetoimintakoordinaattorin kanssa. Koulutusten lisäksi järjestötoimijoille järjestetään entistä enemmän teemoihin, keskusteluihin ja verkostoitumiseen painottuvia sektoritapaamisia, joiden järjestämisessä järjestösektori tekee yhteistyötä muiden sektoreiden kanssa. Yhdistyksille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta osallistua Tamyn erilaisten teemapäivien järjestämiseen. Tehdään Tamylle Tamyn näköinen muistamis- ja merkkiohjesääntö. Talousarvion kustannuspaikan 1901 tilin 5012 budjetoidut varat voidaan käyttää myös kyseisen toiminnan ostamiseksi hallituksen valitsemalta rekisteröityneeltä yhdistykseltä. Viestintä Edustajiston kokoukset streamataan internettiin kaikkien ulottuville. Selvitetään mahdollisuutta saada yliopistolle Tamyn oma info-telkkari, jossa pyörii mainoksia ja tietoa Tamyn ja sen piirissä toimivien yhdistysten tapahtumista ja toiminnasta. Toimiston ja hallituksen käyttöön hankitaan digitaalikamera ja Tamyn järjestämistä tapahtumista kerätään kuvapankki toimiston sisäiseen toimintaan sekä esimerkiksi uutisointia varten. Tamy ottaa käyttöönsä Twitter-tilin ja järjestää kaikille tamylaisille avoimen tilaisuuden, jossa tutustutaan twiittauksen saloihin. Järjestetään avoimen päätöksenteon valmistelun koulutus ensisijaisena kohderyhmänä edustajisto. Vaikutetaan yliopistoon, jotta luentoja videoidaan ja laitetaan yleiseen jakoon tieteen popularisoimiseksi ja yliopiston tunnettuuden lisäämiseksi. Alumni Muotoillaan Tamyn alumnitoiminnalle selkeät tavoitteet ja kehitetään alumnitoiminnalle tavoitteisiin nähden mielekkäitä toimintamalleja muiden yo-kuntien ja SYL:n olemassaolevia käytänteitä hyödyntäen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys:

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: Pääsektori Talous Yritysyhteistyö Koulutuspolitiikka Koulutuksen laadun varmistaminen ja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013 Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013 1. Yliopistoyhteisö kansainväliseksi Ylioppilaskunnan tavoitteena on luoda kansainvälinen ilmapiiri

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 1 2 sivu 1/21 1 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.11.2010 2 3 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Organisaatio...2 2.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010 VUODEN 2010 ERITYISASIOITA Student Life konseptin kehitys, UUSI Opiskelukyvyllä tarkoitetaan opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia,

Lisätiedot

Muutokset toimintasuunnitelmaan

Muutokset toimintasuunnitelmaan SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 1 / 16 Muutokset toimintasuunnitelmaan Vasemmassa sarakkeessa on lausuntokierrokselle lähtenyt luonnos toimintasuunnitelmaksi, oikeassa sarakkeessa

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 Sivu 1 / 9 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Vuoden 2012 päätavoite Ylioppilasliikkeenä kuntavaaleihin SYL:n vuoden

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA: PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Johdanto Organisaatio Alayhdistykset Kansainvälisyys Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijaperinteet Sosiaalipolitiikka

Lisätiedot

TOIMINTA- Toteuttamissuunnitelma SUUNNITELMA 2015: JYY

TOIMINTA- Toteuttamissuunnitelma SUUNNITELMA 2015: JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015: Toteuttamissuunnitelma JYY Erityisprojektit Järjestöt Ilokiven peruskorjaus Kuvaus: Edustajisto päätti kokouksessaan 15.5.2014 6/2014 aloittaa

Lisätiedot

Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Edunvalvonta: Yhteisön kampus TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen palveluiden

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018... 1 Sisällys... 1 1. TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 1.1. TTYY:n viestinnän periaatteita... 2 1.2. TTYY:n suhde TTY:n

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot