Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki"

Transkriptio

1 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO VUOSIKERTOMUS 2006

2 Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, Helsinki Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Painopaikka Edita Prima Oy, Helsinki 2007

3 LUKIJALLE Valtakunnansyyttäjänviraston vuosikertomus, joka ilmestyy nyt yhdeksännen kerran, on tarkoitettu tiedonlähteeksi ensisijassa syyttäjälaitoksen ja muun oikeushallinnon henkilöstölle. Myös poliisille, asianajajille sekä alan opiskelijoille ja yksittäisille kansalaisillekin kertomuksesta löytyy hyödyllistä tietoa syyttäjäntoiminnasta. Vuoden 2006 vuosikertomus noudattaa sisällöltään ja rakenteeltaan edellisten vuosien kertomuksia. Tilastojen määrää on edelleen lisätty ja uudistettu sekä pyritty selkeyttämään. Vuosikertomuksen liiteosassa on Valtakunnansyyttäjänviraston uusi työjärjestys ja ratkaisuluettelo, joka sisältää tiivistelmät keskeisistä kertomusvuoden aikana Valtakunnansyyttäjänvirastossa annetuista, toimenpiteeseen johtaneista ratkaisuista sekä aakkosellinen asiahakemisto. Helsingissä, 17 päivänä huhtikuuta 2007 Viestintäpäällikkö Marja Lehtonen

4 Sisällysluettelo LUKIJALLE 3 Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki PÄIVÄMÄÄRIÄ JA KAUASKANTOISIA PÄÄTÖKSIÄ 6 Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske TULOSTEN TARKASTELUA 9 SYYTTÄJÄLAITOS 12 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ 15 APULAISVALTAKUNNANSYYTTÄJÄ 16 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO 18 VALTIONSYYTTÄJÄT 18 PAIKALLINEN SYYTTÄJÄNTOIMI 20 SYYTTÄJÄLAITOKSEN YHTEISTOIMINTA-ALUEET 20 SYYTTÄJÄLAITOKSEN UUSI OHJAUSJÄRJESTELMÄ 21 SYYTTÄJÄLAITOKSEN ORGANISAATIOUUDISTUS 25 SYYTTÄJÄLAITOKSEN ARVOT 25 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS JA TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELY 26 UUDET PALKKAUSJÄRJESTELMÄT 27 HALLINTO 28 JOHDANTO 29 NIMITYSASIAT 29 MUUT HENKILÖSTÖASIAT 30 KERTOMUSVUODEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 32 VALTION PAIKALLIS- JA ALUEHALLINNON PALVELUTAVOITTEET 35 VIESTINTÄ 36 SYYTEASIAT 39 JOHDANTO 40 SYYTEHARKINTA-ASIAT 40 SANANVAPAUS-RIKOSASIAT 48 MUUTOSHARKINTA-ASIAT 52 KANTELUT 56 OIKEUSKANSLERIN JA EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN SYYTEMÄÄRÄYKSET 56 Rikoslain 1 LUVUN SYYTEMÄÄRÄYSASIAT 57 MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA 57 SYYTTÄJÄNMÄÄRÄYSASIAT 58 TALOUSRIKOSSYYTTÄJÄT 58 HUUMAUSAINE-ERITYISSYYTTÄJÄT 59 POLIISIRIKOSASIAT 60 POLIISIN JA SYYTTÄJÄN YHTEISTYÖ 61

5 KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS 62 JOHDANTO 63 HANKKEET 64 AVAINSYYTTÄJÄT 66 JOHTAMISKOULUTUS 69 SYYTTÄJÄLAITOKSEN KOULUTUS 69 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON HENKILÖSTÖKOULUTUS 71 SYYTTÄJIEN KOULUTUS 72 TOIMISTOHENKILÖKUNNAN KOULUTUS 75 SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖKOULUTUS 75 APULAISSYYTTÄJIEN HARJOITTELUJÄRJESTELMÄ 76 VALVONTA 77 KANSAINVÄLISET ASIAT 80 Johdanto 81 Pohjoismainen yhteistyö 82 Itämeren oikeusalueen yhteistyö 83 Venäjä 86 Viro 86 Euroopan unioni 88 Euroopan neuvosto 91 Muita kansainvälisiä tapahtumia 93 Vierailuja Valtakunnansyyttäjänvirastoon 93 Kansainvälisen syyttäjäyhdistyksen 11. vuosikonferenssi 94 Paikallissyyttäjien ohjaus ja neuvonta kansainvälisissä asioissa 95 Viranomaisyhteistyö 95 ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 96 Lausunnot 97 Muut asiantuntijatehtävät 98 TILASTOTIETOJA 99 Valtakunnansyyttäjänvirasto 100 Syyttäjien toimintatilastoja Valtakunnansyyttäjänviraston henkilökunta Liite 115 VaLTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS 116 Ratkaisuluettelo 120 ASIAHAKEMISTO 149

6 Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki PÄIVÄMÄÄRIÄ JA KAUASKANTOISIA PÄÄTÖKSIÄ Tämän katsauksen kirjoittaminen ei ole koskaan onnistunut muiden arkisten virkatehtävieni ohella. Ovipielen punaiset liikennevalotkaan eivät aina pidättele valtakunnansyyttäjän virkahuoneen ulkopuolella kiireistä henkilökuntaa vielä kiireellisempine asioineen. Vaikka hyvä virke olisi juuri syntymäisillään, puheluita talon ulkopuoleltakin on pakko välillä ottaa vastaan. Ajatus katkeaa. Lopulta aika kirjoittamiselle on joka vuosi ollut etsittävä virkaajan ulkopuolelta. Kun kirjoittamistyöhön lopulta tarjoutuu tilaisuus, huomaa aina saman valinnan vaikeuden. Yhteen toimintavuoteen mahtuu huikea määrä erilaisia ja eri syistä tärkeitä asioita. Omaa kalenteria, muistiinpanoja, Akkusastoori-lehteämme ja muita lähteitä selatessa käsittelyn ansaitsevista aiheista onkin pian runsauden pula. Samalla mielessä jo pyörivät kulumassa olevan vuoden ajankohtaiset asiat. Niillä on usein yhtymäkohtia edelliseen vuoteen. Mitä suuremmasta asiasta tai hankkeesta on kysymys, sitä todennäköisemmin siitä on jo pitkään keskusteltu, tehty muistioita ja järjestetty koulutusta tai organisaatio on jollakin muulla tavalla orientoitunut tulevaan. Vuosi 2006 nykymuotoisen syyttäjälaitoksen ja Valtakunnansyyttäjänviraston yhdeksäs kokonainen toimintavuosi piirtyy mieleeni ennen muuta sen kuluessa tehtyjen merkittävien päätöstensä takia; päätösten, joita oli valmisteltu jo pitkään ja jotka nyt olivat kypsiä tehtäviksi. Kauaskantoisin noista päätöksistä tehtiin aivan vuoden lopulla, kun tasavallan presidentti vahvisti syyttäjälaitoksen paikallisorganisaation uudistamista koskevat lait ( /2006). Näiden lakien ja kuluvan vuoden puolella annettujen asetusten myötä näen lopulta syntyneen sellaisen syyttäjäorganisaation, joka antaa myös johtamiselle sen välttämättä tarvitseman selkeän, vahvan ja toimivan perustan. Kaksiportaisena säilyvä syyttäjälaitos on olennaisesti helpommin valtakunnansyyttäjän johdettavissa, kun johdettavia virastoja on vain 15 ja kun näiden virastojen johtoon nimitetyillä päälliköillä on riittävä asiallinen toimivalta myös ohjaamista ja kehittämistä ajatellen. Ammattitaitoinen johtamisote tulee toteutumaan myös syyttäjänvirastoissa. Organisaatiouudistuksensa myötä syyttäjälaitos samalla orientoituu myös tulevaan. Esimerkiksi tärkeimmän sidosryhmämme, poliisin, hallintorakenteen kehittämistyö näyttäisi etenevän ripeästi ja mikä tärkeintä samojen suuntaviivojen mukaisesti kuin omalla sektorillamme. Selvää on, että poliisin yhteiskunnallisen perustehtävän erilaisuudesta johtuen, siellä ei rajoja voida kaikilta osin piirtää samalla tavalla kuin syyttäjien omilla kartoilla. Olennaista on, että esitutkintayhteistyön edellytykset uudistuksessa turvataan. Näin näyttäisi tapahtuvan. Oli erinomainen asia, että myös Valtakunnansyyttäjänvirastosta kutsuttiin edustus asiaa valmistelevaan työryhmään.

7 Syyttäjälaitoksen sisäisen päätöksenteon näkökulmasta päivämäärä nousee ylitse muiden. Ei sen vuoksi, että se on Matin nimipäivä, vaan siksi, että tuona päivänä vahvistettiin asiakirja, jossa kuvataan syyttäjälaitoksen ohjausjärjestelmä. Sitäkin edelsi sangen monivaiheinen valmistelu. Syyttäjälaitoksen ohjausjärjestelmä -asiakirja sisältää yksissä kansissa kuvauksen sekä syyttäjälaitoksen tärkeimmistä strategisista linjauksista että niitä toteuttavien keskeisten toimijoiden työnjaosta. Asiakirjassa on omat jaksonsa muun ohella syyttäjälaitoksen ohjausryhmästä, päälliköiden kokouksesta, valtionsyyttäjien alueellisesta ohjauksesta, avainsyyttäjätoiminnasta ja alueellisesta koulutuksesta. Asiakirja on julkaistu myös kotisivullamme internetissä. Kokonaisuudessaan syyttäjälaitoksen nykyinen ohjaus on rakennettu tukevasti neljän kulmakiven varaan: yksi niistä on ohjausjärjestelmäasiakirjassa kuvattu kokonaisuus, toisen muodostavat vuotuiset tulostavoitteet ja -sopimukset, kolmas on uusi palkkausjärjestelmä eli UPJ ja neljäntenä luonnollisesti yhteiset arvomme oikeudenmukaisuus, ammattitaito ja työhyvinvointi. Itse näen tämän rakennelman kestävän hyvin aikaa ja kantavan pitkälle tulevaisuuteen. Vuosihuoltoa ei silti ole syytä unohtaa. Selvää on esimerkiksi se, että alussa mainitun organisaatiouudistuksen normiperusta antaa tuoreeltaan aiheen myös ohjausjärjestelmäasiakirjan sisällön teknisluonteiseen tarkistamiseen uudistuksen sisällön yksityiskohtia vastaavaksi. Syyttäjän työ on valtaosin asiantuntijatyötä. Se on lainkäytön kysymysten pohdintaa yksin ja entistä useammin myös yhdessä naapurihuoneen kollegan kanssa. Syyttäjälaitoksen johtamisen ja ohjauksen näkökulmasta koulutus eri muodoissaan keskitetysti tai alueellisesti toteutettuna on aivan olennainen johtamisen instrumentti. Syyttäjälaitoksen koulutuksessa on aina uskottu Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki

8 vuorovaikutteisuuteen ja laatuun määrästä tinkimättä. Laatuun liittyen annetaan kunnia niille, joille se suurelta osin kuuluu. Lukuisat organisaatiomme ulkopuoliset huippuasiantuntijat ovat iloksemme jälleen vuonna 2006 vastanneet myönteisesti luennointipyyntöihimme. Lisäksi monet syyttäjälaitoksessa työskentelevät ovat vaivojaan säästämättä kouluttaneet ja keskusteluttaneet myös kollegoitaan eri kursseilla ja muissa tilaisuuksissa. Kiitänkin näin kollektiivisesti vielä kerran kaikkia koulutustyöhömme osallistuneita heidän arvokkaasta panoksestaan syyttäjälaitoksen hyväksi. Kolmas kuluneen vuoden tärkeä päivämäärä on Kalenterissani on silloin puolen päivän kohdalla merkintä: Salminen ja esitutkintayhteistyön kehittämistyöryhmä, loppuraportti. Tuona päivänä otimme yhdessä poliisiylijohtaja Markku Salmisen kanssa vastaan loppuraportin niinikään yhdessä asettamaltamme työryhmältä. Kysymys on pitkästä matkasta kohti syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen uutta toimintakulttuuria. Siihen kuuluu monimuotoinen operatiivinen yhteistyö jo esitutkinnan kestäessä pääkäsittelyn valmistelufunktion täsmälliseksi toteutumiseksi ja rajallisten resurssien optimaaliseksi kohdentamiseksi. Lainsäätäjäkin on antanut viimeksi mainittua tarkoitusta varten uusia instrumentteja, kun esitutkinnan rajoittamisen mahdollisuutta olennaisesti laajennettiin kertomusvuoden syksyllä. Tämä esitutkintayhteistyön kehittämishanke käy samalla hyvästä esimerkistä siitä, miten myös johtamisen traditio voi muuttua. Yhteisiä toimintoja on tarkoituksenmukaista myös johtaa ja ohjata yhdessä. On ylipäätään vaikea kuvitella sellaista yhteistyökoulutusta tai sen muuta kehittämistä, johon eivät samanaikaisesti osallistuisi kaikki toimijaosapuolet. Esitutkintayhteistyö on sellaisesta suorastaan kouluesimerkki. Miten muuten voitaisiin synnyttää mielekästä keskustelua esimerkiksi hyvistä yhteisistä työkäytännöistä? Samalla voidaan saada joustavasti käyttöön kaikkien osallistujaorganisaatioiden kouluttajavoimaa, tiloja ja välineitä. Hankkeeseen rekrytoidut sisäiset kouluttajat kurssitettiin vuonna 2006 ja he jalkautuivat sitten kouluttamaan omille alueilleen kautta koko maan. Yksin syyttäjälaitoksen voimavaroin tämä ei olisi ollut järkevää eikä käytännössä mahdollistakaan. Heinäkuun 5. päivä 2006 jää myöskin elämän kuvakirjaan lähtemättömänä. Edustimme syyttäjälaitosta Moskovassa Venäjän Federaation isännöimässä Euroopan neuvoston maiden ylimpien syyttäjien vuotuisessa kokouksessa, jonka avajaissanat oli itse presidentti Vladimir Putinin ollut määrä lausua. Syystä tai toisesta presidentin tehtävän hoiti ulkoasiainministeri ja jäimme kaikki luuloon, että presidentti Putinia ei kokouksessa nähtäisi. Toisin kuitenkin kävi. Sattuman oikusta juuri minun käyttäessäni myöhemmin kokouksessa Suomen puheenvuoroa kokoussalin ovi avautui ja täysin odottamatta presidentti Putin astui sisään ja asettui samantien istumaan suuren pyöreän kokouspöydän ääreen. Keskeytin puheeni ja katsoin ymmälläni kokouksen saksalaista puheenjohtajaa, joka kuitenkin levitteli yhtä avuttomasti käsiään. Vaikka aikanaan sainkin kotona monipuolisen kasvatuksen, tällaisen tilanteen varalta ei isävainajakaan ollut osannut ennakoivia neuvoja antaa! Mutta niin vain siitäkin selvittiin kunnialla. Tapahtuma kuitenkin kertoo siitä, miten moninaisiin tilanteisiin tänä päivänä syyttäjälaitostenkin toimintakuvioissa saatetaan joutua. Entiseen tapaan kansainvälisten toimintojen kirjo kaiken kaikkiaan oli päättyneenä vuonna edelleen kasvamaan päin. Kalenteriani katsellessa tulin kurkistelleeksi myös kuluvan vuoden puolelle. Syyttäjälaitos viettää 10 -vuotisjuhliaan Helsingissä Niiden valmistelut ovat jo täydessä käynnissä. Tällaisten juhlien suunnittelu kuuluu nykymaailmassakin mukaviin töihin. Jo nyt odotan innolla tapaavani siellä paitsi koko oman väen myös monia meille tärkeitä ihmisiä vuosien varrelta, sekä kotimaasta että kauempaakin.

9 Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske TULOSTEN TARKASTELUA Kertomusvuonna syyttäjälaitokselle asetetut tulostavoitteet on saavutettu varsin hyvin; esitutkinnan rajoittamisessa ja yli vuoden syyteharkinnassa olleiden asioiden määrän vähentämisessä erittäinkin hyvin. Myös talousrikosten käsittelyssä on tapahtunut kohentumista, vaikka niissä keskimääräinen käsittelyaika onkin pidentynyt. Paikallisorganisaation uudistustyö on sitonut merkittävästi syyttäjälaitoksen koko henkilökunnan voimavaroja. Henkilöstön määrä on vähentynyt hieman edellisiin vuosiin verrattuna. Resurssitilanne ja organisaation muuttumiseen liitetyt epävarmuustekijät sekä palkkausjärjestelmässä koetut epäkohdat ovat ilmeisesti keskeisimmin vaikuttaneet siihen, että työtyytyväisyysindeksi on laskenut jonkin verran. Se on kuitenkin edelleen hieman parempi kuin oikeusministeriön hallinnonalan keskiarvo. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä on vähentynyt, mutta lyhyet poissaolot ovat lisääntyneet. Huojentavaa on ollut havaita, että pitkät sairauspoissaolot ovat merkittävästi vähentyneet. Kertomusvuonna syyttäjille saapuneiden asioiden lukumäärä on hieman laskenut edellisvuosiin verrattuna (1 %). Kun kuitenkin vaativissa rikosasioissa on tapahtunut 8 % kasvua ja syyttäjille kuuluvissa muissa kuin varsinaisissa syyteharkintasioissa on tapahtunut 38 %:n nousu, niin syyttäjien kokonaistyömäärä ei ole kuitenkaan vähentynyt vaan pikemminkin kasvanut vuoteen 2005 verrattuna. Viime vuosina on ollut keskeisenä ongelmana pitkään syyttäjällä avoimena viipyneet asiat. Kertomusvuonna panostettiin voimakkaasti juuri näiden asioiden käsittelyn jouduttamiseen. Yli vuoden vanhoissa asioissa saavutettiinkin merkittävä tuloksen parantuminen. Kahteen edelliseen vuoteen verrattuna yli vuoden syyteharkinnassa olleissa asioissa on tapahtunut vähennystä lähes 30 %. Kuitenkin näitä vanhoja asioita on edelleen aivan liian paljon, sillä tavoitteena on, ettei syyteharkinta-aika ylitä kuutta kuukautta ainakaan syyttäjästä johtuvista syistä. Pitkät syyteharkinta-ajat johtuvat usein siitä, etteivät syyttäjät ole voineet osallistua riittävän intensiivisesti esitutkintayhteistyöhön poliisin kanssa. Näin ollen syyttäjä on aloittanut jutun selvittämisen kohdaltaan vasta esitutkinnan päätyttyä ja hän on saattanut joutua pyytämään vielä lisätutkintaa, jolloin asian ratkaisu on entisestään viivästynyt. Kaikissa rikosasioissa keskimääräinen syyteharkinta-aika on noussut hieman, mutta 0,1 kuukauden nousulla ei ole juurikaan käytännön merki-

10 10 Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske tystä. Käsittelyaikojen osalta vuoden 2006 tulos on varsin hyvä. Kirjallinen menettely ei ollut ehtinyt vielä kertomusvuonna vaikuttaa käsittelyaikoihin nopeuttavasti. Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus ovat pysyneet edellisten vuosien tasolla. Esitutkinnan rajoittaminen on lisääntynyt merkittävästi (n. 34 %). Kun poliisilta syyttäjille tulleiden ilmoitusten (ETL 15 ) määrä on samalla hieman kasvanut, on ilmeistä, että esitutkintayhteistyö syyttäjän ja poliisin välillä on tehostunut. Syyttäjän tulee jatkossa suunnata työpanosta nykyistä huomattavasti enemmän esitutkintaan erityisesti vaativissa asioissa mutta myös erittelemättömissä asioissa. Syyteharkintakäytäntö on ollut viime vuosina jokseenkin samalla lailla yhdenmukaista. Syytteiden määrä on ollut laskussa jo vuodesta 2004 alkaen ja syyttämättäjättäminen on lisääntynyt (n. 7 %). On kriminaalipoliittisesti arveluttavaa, jos syyttäjät joutuvat säätelemään työkuormaansa jättämällä syytteitä nostamatta asioissa, joissa rikosvastuun toteutuminen oikeudenkäynnin kautta olisi kuitenkin ollut toimenpiteistä luopumista perustellumpaa. Joissain yksittäisissä, kanteluasioina valtakunnansyyttäjän tutkittavaksi saatetuissa syyttämättäjättämisratkaisuissa on ollut havaittavissa viitteitä siitä, että syyttäjä on asettunut ikään kuin tuomarin asemaan arvioidessaan syyllisyyttä tukevia ja sitä vastaan puhuvia todisteita. Niissä kanteluratkaisuissa, joissa on päädytty määräämään syyte nostettavaksi, on muistutettu mm. siitä, että henkilötodistelun luotettavuutta voidaan parhaiten arvioida vasta oikeudenkäynnissä. Talousrikoksissa ratkaistujen asioiden määrä oli ennakoitua suurempi ja myös asioiden laajuutta kuvaavat tunnusluvut olivat tavoitetta suurempia.

11 11 Keskimääräinen syyteharkinta-aika on talousrikosasioissa pidentynyt 46 vrk eli noin 19 %. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että talousrikossyyttäjien ratkaisuteho on noussut, minkä seurauksena myös vanhimpia asioita on saatu ratkaistuksi aikaisempaa enemmän. Tämä taas näkyy syyteharkintaaikojen pidentymisenä, koska tilastointi seuraa vain ratkaistuja asioita. On ilmeistä, että niin talousrikosten kuin muidenkin ns. vaativien rikosasioiden käsittelyyn tulee jatkossakin keskittää nykyistä enemmän voimavaroja varsinkin, kun poliisi tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaa. Resurssitilanteesta johtuen syyttäjäparien käyttö on ollut vielä aivan liian vähäistä. Huumausainerikosten erityissyyttäjille asetetut tavoitteet on lähes kokonaan saavutettu. He käsittelivät kaikkiaan 915 huumausainerikosta, joista törkeitä huumausainerikoksia oli 122 (eli noin 13 %). Huumausainerikosten käsittelyyn erikoistuneet syyttäjät ovat käyttäneet huumausainerikosten syyteasioiden hoitamisen lisäksi työajastaan noin 14 % muuhun huumausainerikollisuuden torjuntatyöhön. Rikosasioita, joissa on kansainvälinen liityntä, syyttäjillä oli edellisvuotta hieman vähemmän. Eurooppalaisia pidätysmääräyksiä syyttäjät antoivat 52 ja he hoitivat 13 Suomessa käsiteltyä pidätysmääräysasiaa. Valtioittain asiat ovat keskittyneet Ruotsiin, Viroon, Espanjaan, Saksaan, Norjaan, Venäjään ja Iso-Britanniaan. Alueellista koulutusta on lisätty. Sinänsä koulutussuoritteissa on tapahtunut merkittävä vähentyminen. Koulutustoiminnan kokonaismenoissa (ilman palkkoja) tapahtui vuoteen 2005 verrattuna euron vähentyminen (n. 25 %). On ilmeistä, että jatkossakin edellä tarkastellut keskeisimmät tulostavoitteet tulevat säilymään lähes sellaisinaan. Erittäin suuri ja resurssivaikutteinen mielenkiinto kohdistuu kirjallisen, summaarisen menettelyn vakiintumiseen koko maan laajuisesti, sillä toistaiseksi sen käytössä on liian suuri hajonta. Esitutkintayhteistyö poliisin kanssa on jatkuva haaste syyttäjille. Syyteharkintaa jouduttava ja pääkäsittelyä valmisteleva osallistuminen esitutkintaan merkitsee kokonaisvoimavarojen ja niiden suuntaamisen osalta uudelleen arviointeja ei teorian vaan käytännön tasolla. Uusien syyttäjänvirastojen esimiestyöhön liitetään reaaliaikainen laadunvalvontatyö. Se tulee näkymään syyttäjälaitoksen kyvyssä suoriutua perustehtävästään, rikosvastuun toteuttamisesta.

12 12 SYYTTÄJÄLAITOS 12 27

13 SYYTTÄJÄLAITOS 13 Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta. Syyttäjällä on itsenäinen syyteharkintavalta käsiteltävänään olevassa asiassa. Organisaatiokaavio Hallinto VKSV Syyttäjät VKS, AVKS 16 YT-aluetta VS (12) 63 syyttäjäyksikköä + Ahvenanmaa + 2 nimismiestä KiS ApulS (n. 320) Syyttäjälaitos lukuina (paikalliset syyttäjäyksiköt) Henkilömäärä 511 syyttäjiä 314 toimisto- ym. henkilökuntaa 197 syyttäjäyksiköitä 64 syyttäjän ratkaisemia asioita syyttämättäjättämispäätöksiä (henkilöittäin) syyttäjälaitoksen menot euroa

14 SYYTTÄJÄLAITOS 14 Valtakunnansyyttäjänviraston johtoryhmä valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki (puheenjohtaja), apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski, valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, valtionsyyttäjä Christer Lundström, valtionsyyttäjä Pekka Koponen ja valtionsyyttäjä Olavi Lippu Yhteistoiminta-alueiden päälliköt ( ) Helsinki johtava kihlakunnansyyttäjä Heikki Poukka Länsi-Uudenmaan yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Tom Ifström Itä-Uudenmaan yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Tom Söderlund Keski-Uudenmaan yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Timo Koskimäki Päijät-Hämeen yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Pekka Noronen Kymen yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Irma Rosenius-Sutela Varsinais-Suomen yhteistoiminta-alue (ml. Ahvenanmaa) johtava kihlakunnansyyttäjä Antti Pihlajamäki Pirkanmaan yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurminen Satakunnan yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Kalle Kyhä Länsirannikon yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Peter Levlin Etelä-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Kimmo Lampinen Keski-Suomen yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Martti Porvali Etelä-Savon yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Ossi Jukarainen Pohjois-Karjalan yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Heikki Matikainen Savon yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Hannu Susitaival Oulun läänin yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Eva Lindblad Lapin läänin yhteistoiminta-alue johtava kihlakunnansyyttäjä Juha Isola

15 SYYTTÄJÄLAITOS 15 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ Suomen perustuslain 104 :n mukaan syyttäjälaitosta johtaa ja ylimpänä syyttäjänä toimii valtakunnansyyttäjä. Hänen tehtävänään on syyttäjäntoiminnan yleinen johtaminen ja kehittäminen. Tässä tehtävässään hän muun muassa nimittää kaikki paikallissyyttäjät sekä ohjaa ja valvoo syyttäjien toimintaa. Hän voi myös antaa syyttäjäntoimintaa koskevia yleisiä määräyksiä ja ohjeita. Valtakunnansyyttäjä käyttää itsenäistä ja riippumatonta syyteharkintavaltaa. Hän voi kaikkien yleisten syyttäjien esimiehenä ottaa itse ratkaistavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan asian. Hän voi myös määrätä alaisensa syyttäjän ajamaan syytettä, jonka nostamisesta hän on päättänyt (syytemääräys) taikka määrätä asian alaisensa syyttäjän syyteharkintaan (syyttäjänmääräys). Valtakunnansyyttäjä ajaa syytettä valtakunnanoikeudessa silloin, kun eduskunta on päättänyt syytteen nostamisesta tasavallan presidenttiä, valtioneuvoston jäsentä, oikeuskansleria tai eduskunnan oikeusasiamiestä vastaan sekä edustaa syyttäjiä korkeimmassa oikeudessa. Lisäksi valtakunnansyyttäjä ratkaisee kansainvälisiä suhteita koskevat asiat. Valtakunnansyyttäjän yleiset määräykset ja ohjeet Jokaisella syyttäjällä on itsenäinen syyteharkintavalta käsiteltävänään olevassa asiassa. Lain mukaan valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin antaa syyttäjille yleisiä määräyksiä ja ohjeita, joilla pyritään muun muassa edistämään syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Ne saatetaan ennen julkistamista oikeusministeriön tietoon. Valtakunnansyyttäjä antoi kertomusvuonna seitsemän yleistä ohjetta ja määräystä syyttäjille: VKS:2006:1 Seuraamuksen määrääminen huumausaineen käyttörikoksesta Aikaisemmin annettua vastaavaa ohjetta muutettiin vain muutaman kohdan osalta. Keskeisin muutos oli se, että esitutkinnan rajoittaminen tehtiin mahdolliseksi myös huumausaineen käyttörikoksen osalta. Ohjeeseen kirjattiin myös aikaisempaa selkeämmin tavoitteeksi viranomaistoimien porrasteisuus. Teon vähäisyyden asteesta riippuen kysymykseen tulee ensin poliisin toimenpiteistä luopuminen ja huomautus, seuraavaksi esitutkinnan rajoittaminen, sitten seuraamusluonteinen syyttämättäjättäminen ja vasta tämän jälkeen rangaistusvaatimuksen antaminen tai syytteen nostaminen. VKS:2006:2 Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöön pantavaksi Uuden voimaan tulleen rikoslain 2c luvun mukaan jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöön pantavaksi edellyttää nimenomaisesti syyttäjän vaatimusta. Tällaisen vaatimuksen esittämisessä syyttäjän tulee ottaa huomioon lakiuudistuksen tavoitteet, joihin on sisältynyt mm. jäännösrangaistuksen palauttaminen todelliseksi osaksi rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää. Tämän vuoksi ohjeessa on korostettu syyttäjän selkeän vaatimuksen merkitystä. Vaatimuksesta tulisi ilmetä erikseen syyttäjän näkemys uudesta rikoksesta määrättävästä rangaistuksesta ja erikseen täytäntöön pantavan jäännösrangaistuksen sisältävästä yhteisestä rangaistuksesta.

16 SYYTTÄJÄLAITOS 16 Lakiuudistus on myös asettanut syyttäjälle osavastuun pyrkiä varmistumaan siitä, ettei samaa jäännösrangaistusta määrätä puuttuvien rikosrekisteritietojen vuoksi useampaan kertaan täytäntöön pantavaksi. Ohjeessa käsitellään lisäksi sitä, missä tilanteissa syyttäjän voi olla perusteltua olla vaatimatta jäännösrangaistusta täytäntöön pantavaksi. VKS:2006:3 Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen Ohjeella päivitettiin aikaisemmin ohjeella VKS:1994:4 annettu vastaava ohje. Päivitystarve johtui mm. lakimuutoksista ja euroon siirtymisestä. VKS: 2006:4 Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta Ohjeella päivitettiin aikaisemmin ohjeella VKS:1994:4 annettu vastaava ohje. Päivitystarve johtui useista lakimuutoksista. VKS: 2006:5 Esitutkinnan rajoittamispäätöksen teknisestä laatimisesta Tämä yleinen ohje sisältää tekniset kirjaamisohjeet sakari-järjestelmän käyttöä varten, jotta eri perusteilla tehtävät esitutkinnan rajoittamispäätökset tulisivat yhdenmukaisesti kirjattua tietojärjestelmään. VKS: 2006:6 Määräys poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinnan johtajaksi Määräyksen mukaan tutkinnanjohtajina toimii kaksikymmentä kihlakunnansyyttäjää. Tutkinnanjohtajat ja tutkijat ovat pääsääntöisesti samasta kihlakunnasta. Tutkinnanjohtajina toimivat kihlakunnansyyttäjät toimivat myös päivystäjinä. Määräys kumoaa aikaisemman valtakunnansyyttäjän määräyksen VKS 2005:3. Valtakunnansyyttäjä antoi lisäksi täydentävän ohjeen (dnro 26/32/06) Valtakunnansyyttäjä muistutti ohjeessaan, että tutkinnanjohtajana toimivan syyttäjän on ilmoitettava esitutkinnan aloittamisesta, keskeyttämisestä ja lopettamisesta tutkinnan kohteena olleen poliisimiehen sijoitusyksikön päällikölle sekä määräsi, että syyteharkintaa suorittavan syyttäjän on ilmoitettava syyttämättä jättämistä koskevista päätöksistä epäiltynä olleen poliisimiehen poliisiyksikön johdolle. VKS: 2006:7 Pakkokeinoasioita ja haastamista varten varallaolevat syyttäjät Määräyksen mukaan varallaolevina syyttäjinä toimii kaksikymmentäkuusi kihlakunnansyyttäjää. Syyttäjät ovat varalla viikonloppuisin ja päivystysviikolle sattuvina arkipyhinä pakkokeinoasioita, maasta poistuvien ja muiden pakoilevien haastamista varten. Tämän lisäksi varallaolevat syyttäjät hoitavat syyttäjän tehtävät myös rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltoiden välillä annetun lain mukaisissa henkilön Suomesta luovuttamista koskevissa asioissa. Varallaolevan syyttäjän on oltava tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Varallaolevan syyttäjän toimialueena on koko maa. APULAIS- VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ Apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee samoin valtuuksin kuin valtakunnansyyttäjä hänen käsiteltävikseen kuuluvat asiat ja toimii valtakunnansyyttäjän sijaisena. Valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakunnansyyttäjän välisestä tehtävien jaosta määrätään Valtakunnansyyttäjänviraston työjärjestyksessä.

17 SYYTTÄJÄLAITOS 17 Valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakunnansyyttäjän välinen tehtävien jako Valtakunnansyyttäjä ratkaisee ensisijaisesti asiat, jotka koskevat: 1) periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia kysymyksiä; 2) syyttäjille annettavia yleisiä määräyksiä ja ohjeita; 3) kansainvälisiä suhteita; 4) syyttäjien nimittämistä; 5) syyttäjäntoiminnan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta; ja 6) syyttäjien edustamista korkeimmassa oikeudessa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1) syyttäjälaitoksen yleistä hallintoa; 2) syyttäjäntoiminnan valvontaa; 3) sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (460/2003) 24 :ssä tarkoitettua syyteoikeutta; 4) paikallissyyttäjille annettavia syyttäjänmääräyksiä ja rikoslain 1 luvun nojalla annettavia syytemääräyksiä; 5) kanteluita syyttäjien ratkaisuista ja menettelystä; 6) rangaistusmääräysasioiden valvontaa ja siitä johtuvia toimenpiteitä; ja 7) poliisimiehen tekemäksi epäiltyjen rikosten esitutkinnan johtamiseen liittyviä määräyksiä. Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo vieraili Valtakunnansyyttäjänvirastossa maaliskuussa Vierailun isäntinä toimivat valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske.

18 SYYTTÄJÄLAITOS 18 Syytteen nostamisesta julkaistun viestin sisältöön perustuvasta virallisen syytteen alaisesta rikoksesta sekä tällaiseen rikokseen liittyvästä päätoimittajarikkomuksesta päättää valtakunnansyyttäjä. Hän määrää myös siitä, kenen on ajettava syytettä. Valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakunnansyyttäjän välisen tehtävien jaon mukaisesti sananvapausrikosasiat kuuluvat apulaisvaltakunnansyyttäjän tehtäviin. Sananvapausrikoksia koskeva työnjako on lisätty Valtakunnansyyttäjänviraston työjärjestykseen, joka on tämän kertomuksen liiteosassa s Sananvapausrikosasioista ks. lisää s. 48. VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄNVIRASTO Valtakunnansyyttäjänviraston tehtävänä on yleisten syyttäjien keskushallintoviranomaisena huolehtia siitä, että syyttäjille kuuluvat rikosoikeudellisen vastuun toteuttamiseen liittyvät tehtävät voidaan hoitaa asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla tasapuolisesti, joutuisasti ja taloudellisesti. Valtakunnansyyttäjänvirastoa johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa valtakunnansyyttäjä. Tässä tehtävässä hänellä on apunaan ja neuvoa-antavana elimenä johtoryhmä. Tehtävien tarkoituksenmukaista hoitamista varten virastossa on hallintoyksikkö, syyteasiainyksikkö, kehittämisyksikkö ja kansainvälinen yksikkö. Valtakunnansyyttäjänviraston henkilöstövahvuus kertomusvuonna oli 35 henkilöä. Viraston henkilöluettelo on vuosikertomuksen lopussa ennen liiteosaa. Syyttäjälaitoksen resursseista vastaa oikeusministeriö, jonka kanssa Valtakunnansyyttäjänvirasto käy syyttäjälaitosta koskevat tulosneuvottelut. Valtakunnansyyttäjänvirasto huolehtii syyttäjälaitoksen sisäisestä tulosohjauksesta. Kertomusvuoden tuloksellisuuden kuvauksesta ks. sivu 32. VALTIONSYYTTÄJÄT Valtionsyyttäjillä on toimivalta syyttäjäntehtävissä koko maassa. Heidän tulee huolehtia syyttäjäntehtävistä yhteiskunnan kannalta merkittävimmissä rikosasioissa. Heidän tehtävänään on myös ajaa syytettä, jonka nostamisesta oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies on päättänyt. Lisäksi valtionsyyttäjät toimivat syyttäjänä asioissa, jotka hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Valtionsyyttäjä voi työjärjestyksen tai valtakunnansyyttäjän erikseen antaman määräyksen nojalla ratkaista muun kuin periaatteellisesti tärkeän tai laajakantoisen asian samoin valtuuksin kuin valtakunnansyyttäjä. Työjärjestyksen mukaan valtionsyyttäjä voi ratkaista muutosharkintapyyntöä koskevan asian, jos asiaa ei ole tarpeen enemmälti tutkia, koska ei ole ilmennyt tarvetta muuttaa syyttäjän päätöstä eikä asialla laatunsa tai laajuutensa puolesta ole tavanomaista suurempaa merkitystä. Valtionsyyttäjät myös osallistuvat paikallisen syyttäjäntoimen ohjaukseen ja kehittämistyöhön. He toimivat Valtakunnansyyttäjänviraston ja syyttäjäyksiköiden välisinä yhteyshenkilöinä, tukevat yhteistoiminta-alueen päällikköä alueen johtamisessa, seuraavat syyttäjäntoimintaa ja osallistuvat aloitteellisesti alueen kehittämistyöhön. Lisäksi heidän tulee edistää syyttäjälaitoksen tulostavoitteiden saavuttamista ja osallistua tulosneuvotteluihin, valmistella seurantakäynnit sekä huolehtia niiden käytännöllisestä toteutuksesta. Valtionsyyttäjien alueohjaustehtävistä ks. s. 22. Valtakunnansyyttäjänvirastossa toimi kertomusvuonna 12 valtionsyyttäjää.

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1 1B Mukana harjoittelijat ja työllistetyt Syyttäjät 342,5 349,4 351,8 Muu henkilökunta 186,9 186,4 176,8 HENKILÖKUNTAA YHTEENSÄ 529,3 535,8 528,6 VKSV Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

HE 92/2011 vp. annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä. tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille.

HE 92/2011 vp. annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä. tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille. HE 92/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 :n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle.

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. HE 74/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 2008

Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 2008 Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 2008 T I L A S T O L I I T E 2008 Toimitus Virve Pehkonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Kansikuva www.sxc.hu Paino

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O 17.5.2013 1 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON PARANTAA RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ JA RIKOSASIASSA

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Kahden tai useamman syyttäjän määrääminen samaan asiaan

Kahden tai useamman syyttäjän määrääminen samaan asiaan Kahden tai useamman syyttäjän määrääminen samaan asiaan YLEINEN OHJE Dnro 13/31/13 Voimassa 15.4.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2007:5 (syyttäjäpareja koskevilta osin) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...1 2

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä ARTTU-Kuntaseminaari Kuntatalolla 15.12.2011 Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Laaja KUNTALAISKYSELY 2011 jatkoa syksyn 2008 kyselylle Kohde: 18-80

Lisätiedot

Yhteensä. Nainen. HTV:t. (poistyöll. ja harj.) kaikki. HTV:t. Yhteensä. kaikki. Mies Lkm % Yhteensä. Nainen. HTV:t. kaikki. Lkm

Yhteensä. Nainen. HTV:t. (poistyöll. ja harj.) kaikki. HTV:t. Yhteensä. kaikki. Mies Lkm % Yhteensä. Nainen. HTV:t. kaikki. Lkm Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies Lkm % Lkm % Lkm % Mies Lkm % Mies Lkm % Syyttäjälaitos 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten

Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten YLEINEN OHJE Dnro 1/31/17 20.1.2017 Voimassa 28.4.2017 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2002:4 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2010

Syyttäjän ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Syyttäjän ratkaisut 2010 Syyttäjä nosti 61 000 syytettä vuonna 2010 Vuonna 2010 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 78 300 rikosoikeudellista asiaa, mikä on liki 900 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä 1. Palveluntuottajat Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät Valtakunnallinen raportti Suomen Yrittäjät 18.5.2016 Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2011

Syyttäjän ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Syyttäjän ratkaisut 2011 Syyttäjä ratkaisi 76 000 asiaa vuonna 2011 Vuonna 2011 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 75 900 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein)

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4 SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) (KGRWXVV\\WWlMlQYLUDVWRMD Viraston sijoituskihlakunta tummennettu. Paikallistoimiston

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 20xx Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot