Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ TEM/1354/ /2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi (09) Fax (09) Fax

2 2 (13) Sisältö 1 Hankinnan tausta Hankinnan kohde... 3 Tehtävään voi kuulua seuraavia kokonaisuuksia Sopimus Ilmoitus- ja hankintamenettely Tarjoajan kelpoisuus Palvelusta vastaava avainhenkilöstö ja henkilöstöön liittyvät vähimmäisvaatimukset Tarjouksen valintaperusteet ja vertailukriteerit Hinta, maksimipisteet Laatu, maksimipisteet Valintaperusteiden vaatimukset Investointiohjelman toimeenpanon projektisuunnitelma, maksimipisteet Yhteistarjoukset ja alihankinnat Tärkeimmät sopimusehdot Tarjouksen tekeminen Tarjoajan soveltuvuuden arvioinnissa käytettävät selvitykset Perustiedot Taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset Hinta Muut selvitykset ja tarjouksen liitteet Liikesalaisuudet Tarjouksen liitteet Tarjousten käsittely Tarjoajan kelpoisuus Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Tarjousten jättäminen ja voimassaolo Allekirjoitukset... 13

3 3 (13) Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää tarjouksia liittyen Euroopan Unionin investointiohjelman strategisten investointien rahaston (ESIR) kansallisiin asiantuntijapalveluihin Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyyntöasiakirjan ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouskilpailu käydään avoimen menettelyn mukaisesti. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus sähköisessä Hilma-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi). Lisätietoja sopimusosapuolesta 1 Hankinnan tausta Hankinnan kohteena on investointiohjelman kansallisen toimeenpanon valmisteluun sekä hankeneuvontaan liittyvien asiantuntijapalveluiden puitejärjestely. Lisätietoja Euroopan Unionin investointiohjelman strategisten investointien rahastosta (ESIR) Puitejärjestelyllä toteutetaan perusteilla olevan eurooppalaisen investointineuvontakeskuksen (European Investment Advisory Hub) Suomeen suunnattujen neuvontapalvelujen välittäminen tarkoituksena monipuolistaa ja parantaa Suomessa toteutettavien investointien rahoitusmahdollisuuksia tukeutuen European Investment Project Directory - tietotokantaan. Puitejärjestely toimii yhteistyössä myös Team Finlandverkoston kanssa ja muodostaa muiden rahoitusalan toimijoiden, kuten Finnveran, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin, kanssa toimivan asiakaspalvelumallin. Asiantuntijapalveluihin haetaan projektirahoituksen asiantuntijoiden ryhmää, joka avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä ja sen johdolla toimivaa ohjausryhmää EU:n investointiohjelmaan liittyvän ohjeistuksen valmistelussa sekä kansallisen toimintamallin suunnittelussa ja jalkauttamisessa. Toiminnan piiriin kuuluvat suomalaiset osapuolet valmistelevat Euroopan investointiohjelman mukaisia hankkeita. Tavoitteena pidetään, että suomalaiset hankkeet saisivat ansioidensa mukaisen osuuden ESIR:in tarjoamista eduista. 2 Hankinnan kohde Tehtävään voi kuulua seuraavia kokonaisuuksia Suomen investointiohjelmaan liittyvä organisaation valmistelu työ- ja elinkeinoministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön sekä mahdollisten muiden ministeriöiden kanssa. Suomen investointiohjelmaan liittyvä ohjeistus yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön jne. kanssa toteutusaikaiset toimenpiteet Investointiohjelman yhteysosapuolen roolissa

4 4 (13) o Investointiohjelmaan liittyvä neuvonta o Investointiohjelmaan liittyvä viestintä ja markkinointi o Investointiohjelmaan liittyvä vuoropuhelu investointiohjelman dokumentointiin ja raportointiin osallistuminen investointiohjelmaan liittyvään kansainväliseen vuoropuheluun ja aiheisiin liittyviin tilaisuuksiin osallistuminen investointiohjelmaan kuuluvan verkkosivuston perustaminen ja ylläpito Yhteysosapuolen tehtävä ei poissulje toimimista yksittäisten hankkeiden neuvonantajana. 3 Sopimus Sopimuskausi alkaa välittömästi hankintasopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy investointiohjelman toimintajakson jälkeen vuoden 2019 aikana. Toiminnan sisältöä ja volyymia tarkistetaan vuosittain kysynnän kehityksen mukaan ja ottaen huomioon EU:ssa tehtävät päätökset ja linjaukset. Hankkeelle asetetaan ministeriön ja muiden sidosryhmien edustajista koostuva ohjausryhmän, jonka tehtävänä on johtaa hankkeen toteutusta. Valitun palvelutoimittajan tai niitä edustavan konsortion kanssa laaditaan sopimus, joka on voimassa allekirjoituspäivämäärästä saakka. Kyseessä olevalla sopimuksella tarkoitetaan kirjallista sopimusta, jonka työ- ja elinkeinoministeriö tekee valitun palvelutoimittajan kanssa. Sopimuksessa sovitaan hankinnasta ja siihen sovellettavista ehdoista. 4 Ilmoitus- ja hankintamenettely Tarjouskilpailu käydään avoimen menettelyn mukaisesti. Palvelua koskeva sopimus ylittää EU:n kynnysarvon. Hankinnat tehdään noudattaen lakia julkisista hankinnoista (348/2007)ja asetusta (617/2007). Hankinnasta on julkaistu ilmoitus sähköisessä Hilma-ilmoituskanavassa xx ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan TED tietokannassa. Tarjouspyyntö on julkaistu osoitteessa työ- ja elnkeinoministeriön verkkosivuilla (Ajankohtaista>Ilmoitukset ja tarjouspyynnöt). Jos tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei ministeriö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, voi ministeriö keskeyttää hankintamenettelyn osittain, kokonaan tai tehdä osahankinnan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä työ- ja

5 5 (13) elinkeinoministeriön kirjaamosta. Jos tarjoaja haluaa tarjouspyyntöasiakirjat muulla kielellä, hän vastaa kääntämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. 5 Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan tulee täyttää hankintayksikön asettamat tarjoajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. 1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/ 1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot; 3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; ja Suomessa kohdan 1 vaaditut selvitykset sisältyvät kohdan 3 todistukseen verojen maksamisesta tai verovelkatodistukseen. Edellä mainitut tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä. 6 Palvelusta vastaava avainhenkilöstö ja henkilöstöön liittyvät vähimmäisvaatimukset Tarjoajan tulee esittää hankkeeseen riittävä määrä (esim. 3-5) avainhenkilöitä joilla on riittävä kokemus investointihankkeiden valmistelusta (hankesuunnittelu, rahoitussuunnittelu, projektinhallinta). Yksi ilmoitetuista henkilöistä tulee nimetä asiantuntijaryhmään Vanhempi asiantuntija ja muut tulee nimetä ryhmään asiantuntija. Muut ilmoitetut asiantuntijat kuin nimetyt avainhenkilöt luokitellaan kokemukseltaan luokkaan nuorempi rahoituskonsultti. Hankintayksikön näkökulmasta on keskeistä, että tarjoajalla on riittävä käytännön kokemus. Ilmoitetuilla avainhenkilöillä tulee olla yhteensä vähintään 30 vuoden työkokemus investointihankkeiden valmistelusta siten, että kaikilla ilmoitetuilla yksittäisellä avainhenkilöllä on vähintään viiden vuoden kokemus investointihankkeiden valmistelusta. Hankintayksikön näkökulmasta on keskeistä, että tarjoajalla on riittävä teoreettinen kokemus tarjottavan osa-alueen sisällöstä. Soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi katsotaan tekninen, kaupallinen tai oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto.

6 6 (13) Tarjoajan palvelusta vastaavalla henkilöiden tulee osallistua Euroopan investointiohjelman mukaisen rahoitusvälineen kotimaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa käytävään vuoropuheluun. Kaikkien avainhenkilöiden tulee kyetä toimimaan suomenja englanninkielellä. Konsultilla tulee myös olla mahdollisuus toimia ruotsinkielellä. Yllä mainitut vähimmäisvaatimuksiin liittyvät tiedot tulee esittää erillisellä liitteellä. 7 Tarjouksen valintaperusteet ja vertailukriteerit Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. 7.1 Hinta, maksimipisteet 25 Hinta ilmoitetaan hintataulukossa: arvioitu tuntimäärä (h) /h yhteensä, vanhempi rahoituskonsultti 100 rahoituskonsultti 200 nuorempi rahoituskonsultti jolla on verkkoviestinnän asiantuntemus assistentti tai verkkoviestinnän assistentti (jos tarjoaja esittää kyseistä resurssia) 200 Määräarvio ei sido tilaajaa tai tarjoajaa tulevien hankintojen määrän osalta, vaan arvion tarkoitus on ainoastaan saada hinnat laskentateknisesti vertailukelpoisiksi. Vertailuhinta muodostetaan arvioiduilla tuntimäärillä painotettujen tuntihintojen yhteismäärästä. Hintavertailussa hintapisteet lasketaan seuraavasti: Vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa maksimipisteiden verran vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen vertailuhinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen vertailuhinnalla (Y) ja kerrotaan maksimipistemäärällä (X/Y*25). 7.2 Laatu, maksimipisteet 75 1) Näyttö tarjottavien henkilöiden tuloksellisesta toiminnasta, maksimipisteet 50

7 7 (13) Tarjouksessa tulee esittää korkeintaan 12 referenssiprojektia, joihin tarjoajan tarjouksessaan esittämät avainhenkilöt ovat osallistuneet. Tarjouksessa tulee ilmetä tarjottavien henkilöiden rooli esitellyissä hankkeissa. Hyväksyttävän referenssin tulee sisältää investointihankkeeseen liittyvä konsultointitoimeksianto, jonka päättymisajankohta ei saa olla myöhäisempi kuin Referenssin tulee kuulua niille toimialoille joilla investointiohjelma voi toimia: 1. tutkimus, kehitys ja innovaatio 2. liikenneinfrastruktuurit ja liikenteen innovatiiviset teknologiat 3. energiainfrastruktuurit, energiatehokkuus ja uusiutuva energia 4. informaatio- ja viestintäteknologian infrastruktuurit 5. ympäristön suojelu ja ympäristön hallinta 6. koulutus 7. terveys ja lääkintä 8. Pienet ja keskisuuret yhtiöt 9. kulttuuri ja luovat teollisuudenalat 10. kaupunkiliikenne 11. sosiaaliset infrastruktuurit ja sosiaalinen ja yhteisöllisyysekonomia Kuhunkin yllä esitettyyn ryhmään saa esittää enintään kolmea eri investointihankeen neuvonantoreferenssiä Kustakin referenssistä on käytävä ilmi: referenssihankkeen nimi, tilaaja (organisaatio) sekä tilaajan yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, tehtävä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) toimituksen sisällön lyhyt kuvaus sekä toteutuksen ajankohta Referenssihankkeen investointiarvo toimituksen arvo (alv 0 %) esitettynä toteutuneena laskutuksena toimituksen toteutunut laskutus (alv 0 %) jälkeen. Referenssit tulee esittää tilaajan tarkoitusta varten toimittamalla osallistumishakemuslomakkeella. Tullakseen pisteytetyksi referenssien tulee täyttää kussakin valintaperusteessa esitetyt vaatimukset ja sisältää vaatimusten arvioinnissa tarvittavat tiedot. Mikäli referenssi ei täytä valintaperusteissa esitettyjä vaatimuksia tai se ei sisällä vaatimuksen arvioinnissa tarvittavia tietoja, jätetään kyseinen referenssi pisteyttämättä Valintaperusteiden vaatimukset Valintaperuste 1: Referenssihankkeen arvo Investointihankkeen arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa = 1 piste Investointihankkeen arvo on vähintään 40 miljoonaa euroa = 2 pistettä Investointihankkeen arvo on yli 200 miljoonaa euroa = 3 pistettä

8 8 (13) Valintaperuste 2: Neuvonantotoimeksiannon laajuus arvioidaan perustuen toteutuneeseen työmäärään. Neuvonantotoimeksiannon laajuus (asiakkaalta laskutettu työmäärä) on vähintään 100 tuntia / euroa = 1 piste Neuvonantotoimeksiannon laajuus (konsulttitoimeksiantona asiakkaalta laskutettu) on vähintään 500 tuntia / euroa = 2 pistettä Neuvonantotoimeksiannon laajuus (konsulttitoimeksiantona asiakkaalta laskutettu) on vähintään tuntia / euroa = 3 pistettä Valintaperuste 3: Toimeksiannon sisältökohdat joista on tilaajalle hyötyä rahoitusmuotojen arviointia/ vertailua = 1 piste taloudellista mallintamista = 1 piste toiminnan organisoiminen hankeyhtiömuotoon = 1 piste Investointihankkeen yhteistyö Euroopan investointipankin kanssa = 2 pistettä Investointihankkeen yhteistyö muun erityisluottolaitoksen kuin EIB:n kanssa = 1 piste kohde on uusinvestointi (ns. greenfield ) kohde (EFSI asetus Annex 2) = 1 piste Referenssit pisteytetään siten, että jos referenssi täyttää yllä mainitun vaatimuksen, saa kyseinen referenssi saa kustakin vaatimuksesta yhden pisteen. Korkein mahdollinen yhteenlaskettu pistemäärä on 12 referenssiä x 13 pistettä = 156 pistettä. 7.3 Investointiohjelman toimeenpanon projektisuunnitelma, maksimipisteet 15 Tarjouksessa tulee esittää kuvaus siitä miten investointiohjelma voidaan valmistella toimivaksi kokonaisuudeksi siten, että Suomalaiset hankkeet voivat harkita ja osallistua investointiohjelman rahoituksen hakuun. Projektisuunnitelmassa tulee esittää alustava työohjelma niistä asioista joita voidaan toteuttaa osana toimeksiantoa. TEM voi teettää osana toimeksiantoa esitettyjä tehtäviä tai muita tehtäviä. Tilaaja arvioi työsuunnitelman selkeyttä, soveltuvuutta hankkeeseen ja resursointia tavalla joka mahdollistaa Suomen hankkeiden osallistumisen kokonaisuuteen investointiohjelman hankeaikajanan puitteissa. Selvityksen maksimisivumäärä 10 sivua A4 pohjalle käyttäen Arial 10pt fonttia ja normaalia riviväliä ja kappaleväliä. Investointiohjelman lyhyt kuvaus, maksimipisteet 10 Tarjoukseen tulee liittää hankeviestintään soveltuva kuvaus Euroopan investointiohjelmasta. Kuvauksen lähtökohdan tulee perustua Suomen lähtökohtiin sekä investointiohjelmasta käytettävissä olevaan aineistoon. Tilaaja arvioi kuvauksen selkeyttä ja eri lähtökohtien huomioimista, sekä kuvauksen soveltuvuutta viestintään eri sidosryhmille.

9 9 (13) Maksimisivumäärä 3 sivua A4 pohjalle käyttäen Arial 10pt fonttia ja normaalia riviväliä ja kappaleväliä. 8 Yhteistarjoukset ja alihankinnat Tarjouksen voi jättää yksi tai useampi organisaatio yhdessä. Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoajan on kuvattava tarjouksessaan alihankkijoiden käyttö ja ilmoitettava käyttämänsä alihankkijat sekä heidän tehtävänsä. Tarjoaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden vastuista ja velvoitteista kuten omastaan. Tilaajalla on oikeus tiedon saatuaan kieltää tarjoajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa ilmoittamalla tästä kirjallisesti tarjoajalle ilman tarpeetonta viivytystä. 9 Tärkeimmät sopimusehdot Hankinnassa noudatettavat keskeiset sopimusehdot on esitetty liitteessä 1. Kyseiset ehdot tullaan sisällyttämään palvelusta tehtävään sopimukseen. Tarjoajan tulee hyväksyä liitteen 1 mukaiset ehdot. 10 Tarjouksen tekeminen Tarjous on laadittava tarjouspyynnön mukaisessa järjestyksessä ja noudatettava kysymyksenasettelua. Kaikkiin kohtiin on annettava vastaus. Tarjoukseen on liitettävä kohdan mukaiset pakolliset liitteet. Tarjouksen julkisuudesta/liikesalaisuuksista on annettava selvitys tarjouksessa. Jos jokin tarjouksen kohta sisältää tarjoajan liikesalaisuuksia, sen tulee olla tarjouksessa omalla erillisellä liitteellään siten, että liikesalaisuuksia sisältävät kohdat voidaan helposti ottaa tarjouksesta erilleen. Kohdan 3.2.1) selvityksiä käytetään tarjoajan soveltuvuuden arvioinnissa. Lisäksi tarjoajan tulee antaa muut selvitykset kohdan mukaisesti Tarjoajan soveltuvuuden arvioinnissa käytettävät selvitykset Perustiedot - tarjoajan nimi - y-tunnus - postiosoite

10 10 (13) - tarjouksen yhteyshenkilö. sähköpostiosoite ja puhelinnumero Taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset Tarjoajan on lisäksi tarvittaessa, erillisestä pyynnöstä toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle tilinpäätöstietonsa viimeistään kahdelta (2) tilikaudelta, tai mikäli tilikausia ei ole ollut, vastaavan selvityksen taloudellisesta tilasta. Tarjoajalla tulee olla y-tunnus, ja sen tulee olla rekisteröitynyt asianmukaisella tavalla. Tarjoajan on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Yksityishenkilöiden tarjouksia ei oteta huomioon. Sopimuskumppaniksi valitun tarjoajan on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle todistukset em. asioista hankintapäätöksen jälkeen ennen sopimuksen allekirjoittamista (mm. kaupparekisteriote) Hinta Tarjouksen hinta tulee antaa euroina alv 0 %. Ilmoitetut hinnat ovat voimassa koko sopimuskauden eikä mitään erikseen veloitettavia kustannuksia hyväksytä. Laskusta on käytävä ilmi laskutuksen perusteet. Laskutusyms. muita lisiä ei hyväksytä. Maksuaika on 30 vrk laskun saapumisesta tilaajalle Muut selvitykset ja tarjouksen liitteet Liikesalaisuudet Selvitys on annettava liitteen 3 mukaisesti. Selvityksessä on käytävä ilmi, sisältääkö jokin kohta tarjouksessa tarjoajan liikesalaisuuksia. Tällaiset kohdat tulee selkeästi eritellä. Jokaisesta kohdasta tulisi antaa perustelu, millä tapaa kyseinen kohta on liikesalaisuus. Tarjoaja ei voi merkitä koko tarjoustaan liike- tai ammattisalaisuudeksi. Palvelun hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 621/1999, 11 ). Hankinta-asiakirjat tulevat kaikille julkisiksi, lukuun ottamatta liike- ja ammattisalaisuuksia, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty Tarjouksen liitteet Tarjoukseen on liitettävä noin yhden (1) sivun pituinen yhteenveto hankkeen toteutuksesta.

11 11 (13) Lisäksi tarjoukseen on liitettävä seuraavat pakolliset liitteet: liite 2, Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä tai erilliset asiakirjat kelpoisuusehtojen täyttämisestä liite 3, Selvitys liikesalaisuuksista 11 Tarjousten käsittely Tarjousten käsittely on nelivaiheinen. Vaiheet ovat 1. Tarjoajien kelpoisuustarkastus 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastus 3. Tarjousten arviointi Tarjoajan kelpoisuus Ennen tarjousten käsittelyä arvioidaan tarjoajien tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Tarjoajien kelpoisuustarkastukset tehdään kohdan 5 ja 10 selvitysten ja pyydettäessä lähetettävien tilinpäätösasiakirjojen perusteella. Tarjouskilpailusta suljetaan sellaiset tarjoajat, joilla taloutta ja muuta toimintaa koskevien tietojen perusteella ei arvioida olevan edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen. 1. Tarjoajan taloudellinen tilanne arvioidaan sellaiseksi, että sillä voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia hoitaa sopimuksen mukainen velvoite. 2. Tarjoajan ei voida arvioida suoriutuvan sopimusvelvoitteistaan riittämättömien resurssien takia, eikä tarjoaja esitä selvitystä toimitusvelvoitteiden täyttämiseen käytettävissään olevista muista resursseista, esimerkiksi alihankinnoista. 3. Tarjoajan muu kelpoisuus ei ole riittävä Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Tarjotun palvelun on oltava tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukainen ja tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai tarjousmenettelyn ehtojen mukaisia.

12 12 (13) 12 Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja saakka sähköisesti osoitteella Kysymysviesti tulee otsikoida Kysymyksiä tarjouspyynnöstä DNRO TEM/1354/ /2015 Työ- ja elinkeinoministeriö kokoaa kysymykset ja vastaa niihin mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa http//www.tem.fi/ajankohtaista -sivuston alasivustolla. 13 Tarjousten jättäminen ja voimassaolo Tarjous tulee olla täydellisenä liitteineen perillä työ- ja elinkeinoministeriössä viimeistään klo Tarjoukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen sähköisesti: tai Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 (käyntiosoite Aleksanterinkatu 4, Helsinki) Valtioneuvosto Kirjekuoren päällä tulee olla tarjoajan nimi, tämän tarjouspyynnön diaaritunnus TEM/1354/ /2015. Kirjekuoreen myös merkintä TARJOUS Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa: Ei saa avata. Tarjouksen tulee olla suomenkielinen tai ruotsinkielinen ja sen tulee olla voimassa saakka. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

13 13 (13) 14 Allekirjoitukset Petri Peltonen Osastopäällikkö Pekka Lindroos Kaupallinen neuvos Tarjouspyyntö on allekirjoitettu sähköisesti Liitteet 1. Tärkeimmät sopimusehdot 2. Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä 3. Selvitys liikesalaisuuksista

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus 2.12.2014 Tarjouspyyntö Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Innovaatiorahoituskeskus Tekes Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029 50 55000 Innovationsfinansierinsverket

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut 21.4.2015 1111 7/25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot