LIFE HASCO. Task PID Know-how, ympäristövaikutusten seuranta HASCO. Peltorivi FISKARS FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIFE HASCO. Task PID 4085. Know-how, ympäristövaikutusten seuranta HASCO. Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND"

Transkriptio

1 FT-Transport Oy Ab Peltorivi FISKARS FINLAND Puh: Fax: Toimitusjohtaja Stig Monthé Puh: Gsm: LIFE Task PID 4085 Know-how, ympäristövaikutusten seuranta FT-Transport Oy Ab 1

2 Ympäristövaikutusten arviointi Seurantaohjelma FT-Transport Oy Ab 2003 FT-Transport Oy Ab 2

3 Ympäristövaikutusten arviointi Seurantaohjelma Sisältö Seurantaohjelma Seurannan kohteet Seurannan tekniikka Lysimetrit Pohjavesiputket Maanäytteet Vedenpidätyskyky Mikrobiologinen aktiviteetti Liitteet: Pilottikohteen tarkkailuohjelma Eräiden maalajien vedenpidatyskäyrät Kenttätestisalkut Biofiltterin kenttäkokeet FT-Transport Oy Ab 3

4 Ympäristövaikutusten arviointi Seurantaohjelma -projektin tavoitteena on esitellä konkreettisissa pilottikohteissa biofilttereiden avulla tapahtuvaa maaperän rekultivointia. Maan normaalin toiminnan edellytysten luominen saattaa alkuun prosessin, jossa maaperän vedenpidätyskyky kasvaa, maan biologinen aktiviteetti kohoaa ja pilaantunut maa-alue muuttuu asteittain kultivoiduksi kasvialustaksi. Samalla käynnistyy haitallisten (saastuneiden) maa-ainesten fytoremediaatio ja mineralisaatio. Juuristo ja sen kanssa yhteistyössä toimiva mikroorganismien yhteisö purkaa moninaiset yhdisteet yksinkertaisimmiksi ja sitoo mm. raskasmetallit suhteellisen pysyvästi maanpinnan elävään kerrokseen. Tavoitteen saavuttamisen seurannan ja ympäristönormien noudattamisen vuoksi on tarpeen seurantajärjestelmä, jonka avulla prosessia ja sen ympäristö-vaikutuksia voidaan seurata. Tässä esityksessä hahmotellaan yleinen seuranta-järjestelmä, jonka soveltaminen riippuu konreettisesta kohteesta. FT-Transport Oy Ab:lla on valmius laatia suomalaiseen ympäristöosaamiseen tukeutuva konkreettinen seurantasuunnitelma jokaiselle pilottikohteelle yhdessä eestiläisten asiantuntijoiden kanssa. Tämän raportin kirjoittamishetkellä konkreettisia pilottikohteita ei vielä oltu määritelty eikä konkreettista seurantajärjestelmää voitu suunnitella. Seurannan kohteet Pilottialueiden ympäristövaikutusten seurantaohjelma tähtää lähinnä puolikoksiin sisältyvien haitta-aineiden vaikutusten järjestelmällisen seurantaan ja tapahtuvien ympäristömuutosten hallintaan. Seuranta toteutetaan pohjavesianalyysien ja maaperäanalyysien muodossa. Seurattavat parametrit pohjavedessä ovat raskasmetallit (etenkin lyijy ja nikke- Ii), öljyperäiset hiilivedyt, fenolit ja PAH-yhdisteet. Maaperänäytteiden analyysillä seurataan biofiltterijärjestelmän toimintaa ja mineralisaation etenemistä. Lisäksi tutkitaan maaperän vedenpidätyskyvyn muutoksia sekä maan pintakerroksen mikrobiologisen aktiviteetin kehitystä. Jos projekti toteutuu suunnitellussa laajuudessa (200 ha), seurantajärjestelmä voidaan laajentaa kattamaan myös muita, maaperän ja pohjaveden tutkimuksen kannalta tarkeitä parametrejä. Esikuvana voisi toimia eräissä Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksissa sovellettu järjestelmä. 1 1 Rintala, Jari: Soranottoalueiden jälkihoito pintarakennemateriaalit suojaverhouksessa, SYKE, Helsinki Täma tutkimus soveltuu erittäin hyvin esikuvaksi, kun suunnitellaan pilottialueiden ympäristömuuttujien seurannan toteuttamista. FT-Transport Oy Ab 4

5 Seurannan tekniikka Lysimetrit Vajovesinäytteiden ottamista varten kohde varustetaan lysimetreillä. Niiden rakenne riippuu alueen koosta ja sijainnista. Yksinkertaisimmillaan lysimetri voidaan rakentaa salaojaputkesta, joka ohjataan sopivaan keräyskaivoon sijoitettuun vedenkeräysastiaan. 2 Jos toiminta tapahtuu pohjaveden kannalta erityisen aralla alueella, lysimetrirakenteet voivat olla kattavampia altaita ja pintaalaltaan laajahkoja. Tarve määritellään maaperätietojen ja alueen hydrologisen tilanteen arvioinnin pohjalta. Erilaisia lysimetrirakenteita. Lysimetreistä laaditaan rakennepiirrokset ja niiden sijoitus merkitään pilottialueen kuvailulehteen (kts.liite). Lysimetrinäytteet otetaan kahdesti vuodessa (kevät, syksy) ja analysoidaan. Näytteiden otossa noudatetaan annettuja ohjeita. Näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa. Lisäksi voidaan tehdä itsenäisiä analyyseja ns. kenttäanalyysisetin avulla. Menettely antaa luotettavan kuvan seurattavien aineiden pitoisuuksista ja on nopea ja edullinen. Pohjavesiputket Pilottialue varustetaan pohjavesiputkilla mahdollisten kontaminanttien kulkeutumisen selvittämiseksi. Normaalisti riittävä määrä on kaksi putkea, joista toinen sijoitetaan välittömästi alueen tuntumaan vesien luontaisen laskun suuntaan ja toinen 1-2 kilometrin päähän alajuoksulle mahdollisten kulkeutumien selvittämiseksi. Putkien tulee olla ruostumatonta terästä tai muuta materiaalia, 2 Lysimetrin periaate kts. liite FT-Transport Oy Ab 5

6 josta ei liukene näyteveteen yhdisteitä. Putken tulee ulottua selvästi kuivan kauden pohjavesipinnan alapuolelle. Läpimitan tulee mahdollistaa näytteen saaminen putken sisästä noutimella. Putken yläpää tule sulkea lukittavalla kannella. Näytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Näytteet analysoidaan akkredjtoidussa laboratoriossa. Maanäytteet Maanäytteet otetaan tarkoitusta varten kehitetyllä työkalulla kasvukerroksesta. Ensimmäinen näyte otetaan ennen istutuksia ja toteutetaan laajana. Tavoitteena on varmistaa, että materiaalin koostumus noudattaa suunnilleen öljyteollisuuden tislausjätteen analyysista saatuja tuloksia. Varsinaisten seurantanäytteiden analyysissä keskitytään ympäristörelevanttien yhdisteiden ja aineiden määrän mahdollisten muutosten seurantaan. Seurannan tulee sekä maa-, että vesinäytteissä olla pitkäjännitteistä ja toteutua ainakin viiden vuoden ajan, jotta tulokset olisivat prosessin ymmärtämisen kannalta edustavia. Vedenpidätyskyky Maa-aineksen vedenpidätyskyvyn mittaamiseen on periaatteessa kolmentyyppisiä laitteita: sähköinen mittausmenetelmä, neutronisirontamenetelmä ja tensiometrinen mittausmenetelmä. Edullisin ja yksinkertaisin menettely olisi sellainen, että punnittuun maamäärään lisätään vettä pienissä erissä ja lisäys merkitään muistiin. Kun vesi lakkaa imeytymästä, kostea maa kaadetaan suppiloon joka suljetaan lasivillatupolla. Suppilo pannaan mitta-astiaan tippumaan. Ulostippuneen veden määrä punnitaan. Erotus ulostippuneen ja lisätyn veden määrän välillä on pidättyneen veden määrä. Lukema kirjataan ja päivätään seurantalomakkeeseen. Menettelyn avulla saadaan ajan myötä selvä kuva maa-aineksessa tapahtuvasta hydrologisesta kehityksestä, ts. biofiltterin toiminnasta pohjavettä suojaavana aktiviisuodattimena. Maaperän mikrobiologinen aktiviteetti Mikrobiologisen aktiviteetin kehittyminen ja voimistuminen maaperässä kertoo suoraan biofiltterin toiminnasta. Aktiviteetin avulla voidaan arvioida orgaanisen aineksen hajoamisen tehokkuutta sekä humifikaation etenemistä. Mikrobiaktiviteetti on suoraan riippuvainen maaperän ominaisuuksista, kuten ravinnerikkaudesta, kosteudesta ja happamuudesta. Sen vuoksi mikrobiologisen aktiviteetin seurannalla on keskeinen merkitys rekultivoinnin onnistumisen osoittimena. Mikrobiologisen aktiviteetin summaarinen seuranta tapahtuu mittaamalla maan pintakerroksessa tapahtuvat hiilidioksidin määrät systemaattisesti. Alkuvaihees- FT-Transport Oy Ab 6

7 sa voidaan odottaa sangen matalia lukemia, jotka voivat olla jopa 100 kertaa alhaisempia kuin metsämaassa. Prosessin käynnistyessä CO 2 pitoisuus asteittain kohoaa. Jos rekultivoimiskohde sijaitsee puolikoksivaraston päällä, mielenkiintoinen seurantakohde on metaani. Myös muita kaasuja vapautuu mikrobitoiminnan tuloksena. Mittaus voidaan suorittaa sensorimittarilla, joita on saatavilla suhteellinen edullisesti. Mittaustulokset kirjataan seurantalomakkeelle.mittaukset ja analyysit toteutetaan kohdetta varten laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Kirjaamisessa, käsittelyssä ja tulosten tulkinnassa ja arkistoinnissa noudatetaan tieteellisesti perusteltavia olevia käytäntöjä. Seurantaohjelman sisältö esitetään tämän ohjelman liitteenä olevassa taulukossa. FT-Transport Oy Ab 7

8 Pilottikohteen tarkkailuohjelma Näytteenottopisteet: LYSIMETRIT. POHJAVESIPUTKET Näyttenottoajankohdat: PÄIVÄYS Analyysit Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 jne. lämpötila happi sameus kiintoaine sähkönjohtokyky ph alkaliteetti väriluku CODMn BOD7 kok-n NH 4 -N NO 3 -N NO 2 -N kok-p Cl Mn Sulfaatti Fe Enterokok.al lämp. koli. Vedenpidätys M-aktiviteetti Ni Cr Cu Zn Cd Pb Al CHind PAH* VOC* PCB* * Voidaan toteuttaa kenttätestilaitteilla Kari Arvola FT-Transport Oy Ab 8

9 Nousukorkeuden ja huokoskoon välinen riippuvuus FT-Transport Oy Ab 9

10 Eräiden maal ajien vedenpidätyskiiyrät FT-Transport Oy Ab 10

11 FT-Transport Oy Ab 11

LIFE HASCO. Task PID 4033. Myrkyllisen jätteen prosessointi HASCO. Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND

LIFE HASCO. Task PID 4033. Myrkyllisen jätteen prosessointi HASCO. Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND FT-Transport Oy Ab Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND Puh: +358 19 277 277 Fax: +358 19 237 270 Email: ft-transport@dlc.fi Toimitusjohtaja Stig Monthén Puh: +35819 277 233 Gsm: +358 500 488 533 LIFE Task

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet 6/2011 www.vesitalous.fi 6/2011 Irtonumero Irtonumero 12 12 Hulevedet VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 22/10/1 Dnro PSAVI/5/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Kemijärven sellutehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten vahvistaminen ja tehdaskaatopaikan ympäristölupaa

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Document name: Date: 23.4.2014 0000-VO-111-T00015855 Copyright 2014 by Talvivaara Mining Company Plc All rights reserved. No

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

srsälrö lumen dieleltfisyys Pekka Hiinninen Minna Hanski ja laakko Sierla

srsälrö lumen dieleltfisyys Pekka Hiinninen Minna Hanski ja laakko Sierla w ;" .$:.,.t::.. srsälrö lumen dieleltfisyys Pekka Hiinninen Aineen elektromasneettisista ominaisuuksista sen dielektrisyys on yesiselitteisimmin yhteydessä väliaineen kosteuteeii. Nvkiaikaisilla kosteusldieläktrisr,-vs

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

67090596.BGW 30.3.2011 TAVASE OY. Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneellä, loppuraportti

67090596.BGW 30.3.2011 TAVASE OY. Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneellä, loppuraportti 30.3.2011 TAVASE OY Imeytys- ja merkkiainekoe Pälkäneellä, loppuraportti 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

PORIN KAUPUNGIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA PORIN KAUPUNGIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Ari Ahomäki 2014 SISÄLLYSLUETTELO OSA I... 5 YLEINEN OSA... 5 1 JOHDANTO... 6 2 POHJAVEDEN SUOJELUUN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 8 2.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Silja Kostia (toim.) Uudet ympäristömittausmenetelmät haasteita, mahdollisuuksia ja liiketoimintaa

Silja Kostia (toim.) Uudet ympäristömittausmenetelmät haasteita, mahdollisuuksia ja liiketoimintaa Silja Kostia (toim.) Uudet ympäristömittausmenetelmät haasteita, mahdollisuuksia ja liiketoimintaa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät VTT TIEDOTTEITA - MEDDELANDEN- RESEARCH NOTES 1799 Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät Leena Aunela-Tapola, Pauli Jormanainen, Anja Laukkarinen, Arvo

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

6.4 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN

6.4 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN määrän kasvu nouse merkittäväksi. Laitoksen häiriötilanteisiin varaudutaan mm. soihdulla ja kaasun välivarastolla, jolloin ulos pääsevän kaasun tai hajun määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.

Lisätiedot

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 1 9 9 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Margareta Wahlström, Paula Eskola, Jutta Laine-Ylijoki, Hilkka Leino-Forsman, Esa Mäkelä, Markus Olin & Markku Juvankoski Maarakentamisessa

Lisätiedot

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen Raportti Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valumaalueella 13.09.2011 Ville Santala Inka Ahonen Harjoittelija, ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Etelä

Lisätiedot

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 31.5.2011 ESIPUHE Tämä suojelusuunnitelma

Lisätiedot