4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1. MENETTELY Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu viranomaisneuvotteluissa, maankäyttö- ja johtoryhmässä, työneuvotteluissa ja yleisötilaisuuksissa saatujen kannanottojen sekä asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten muissa yhteyksissä antamien komnttien perusteella. Arvioinnin apuna on käytetty valmistuneita selvityksiä. Arvioinnin pohjana ovat olleet alustavat nnokset ja rakennemallit, joiden esittämiä vaihtoehtoja ja vaikutuksia on tarkasteltu eri sidosryhmien näkökulmasta ALUSTAVA OSAYLEISKAAVALUONNOS Kuvassa 18 on esitetty alustava osayleiskaavannos , jonka perusteella sidosryhmät ovat esittäneet näkökantojaan. Luonnoksessa on hahmoteltu osayleiskaavan sisältöä selostuksen kohdassa 3 esitetyn tavoiteasettelun ja siitä saadun sidosryhmäpalautteen pohjalta. Asuminen Heikkiläntien, Niemistöntien, Auneksentien eteläosan ja Vaasantien varren nykyiset asuntoalueet on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja osoitettu pientalovaltaiseen täydennysrakentamiseen. Heikkiläntien ja Niemistöntien varsien rakennettu ympäristö omaa kulttuurihistoriallista arvoa ja on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, mikä tulisi huomioida alueen täydennysrakentamisessa. Hautalan ja Auneksen kyläalueille on yleiskaavan perusteella mahdollista osoittaa hajaasutusnteista täydennysrakentamista. Asumiseen asemakaavoitettavia laajentumisalueita on osoitettu Niemistöntien pohjoispuolisille tsäalueille Impivaarantien jatkeena toimivan uuden tieyhteyden varaan Auneksentieltä Katilaan. Lisäksi laajentumisalueita on osoitettu Impivaarantien pohjois- ja eteläpuolelle sekä Heikkiläntien itäosan eteläpuolelle. Palvelut Niemistön koulun alueen lisäksi palveluille on varattu alue uuden Auneksentien jatkeen ja Niemistöntien risteysalueelle sekä alueita esitetyn Vaasantien sisääntulotien varteen. Teollisuus Aiemman yleiskaavan varauksia on huomattavasti vähennetty. Laajentuvan teollisuuden tarpeisiin on esitetty alueita Impivaarantien pohjoispuolelta radan varresta. Työpaikka-alueiksi on osoitettu Impivaarantien ja Vaasantien sisääntulotien pohjoispuolta. Virkistys Lähivirkistysalueiksi on osoitettu - Niemistön koulun ja Pakkalankallion välistä tsäaluetta, jonne on myös osoitettu ulkoilureittivaraus, - laskuojan varsi läheisine kallioalueineen Impivaarantien ja Heikkiläntien väliltä, - asemakaavoitettavien alueiden lähi- ja välialueita sekä - liito-oravan elinympäristöihin liittyviä tsäalueita.

2 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 53 Urheilu- ja virkistysalueiksi on osoitettu nykyiset Kaanaan kenttä ja jalkapallokentät Prunttimäessä. Ulkoilureittirkinnöin on varustettu nykyiset Lakeuden ntopolku ja Paukanevan pitkospuureitti. Erityisalueet Maaperän mahdollisen saastumisen vuoksi Impivaaran ampumarata on osoitettu nykyinen erityisalueeksi. Asemakaavoitettaville rautatien lualueille on osoitettu suojaviheraluetta. Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueeksi on rkitty Etelä-Pohjanmaan nnonsuojeluyhdistyksen hakemuksen mukaisesti Hautalankylän vanha tsä. Maatalousalueet Ilmajoen Alajoen valtakunnallisesti rkittävään maisema-alueeseen lukeutuvat peltoalueet Kyrönjoen ja Seinäjoen varressa pyritään säilyttämään avoimina ja pelkästään viljelykäytössä. Niemistöntien ja Hautalantien varressa sijaitsevat tuotantoyksikköjen alueet lähiympäristöineen sekä Kiikuntien varsi on varattu maataloudelle ja sitä palvelevaan rakentamiseen sekä vähäiseen haja-asutusnteiseen rakentamiseen. Keskeinen teiden väliin jäävä tsäalue pyritään säilyttämään tsäisenä. Suupohjantien varressa sijaitsevat suurten tuotantoyksikköjen alueet on osoitettu kotieläintalouden suuryksikköjen alueeksi. Tiestö Nykyisen Heikkilän - Niemistöntien liikenteen vähentämiseksi alueelle on osoitettu uutena tieyhteytenä kaupungin suunnasta Auneksentien jatke radan vartta keskustaan ja uutena poikittaisyhteytenä Vaasantieltä Impivaarantien jatke Katilaan Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsitteli osayleiskaavannosta kokouksessaan Kokouksen pöytäkirja on esitetty liitteessä 13. Kokouksessa käsiteltiin yleiskaavannoksen asumiseen, maatalouteen, palveluihin, suojelu- ja erityisalueiksi rkityt alueet Yleisötilaisuus Niemistön koululla järjestettiin yleisötilaisuus Tilaisuudessa esiteltiin alustavaa yleiskaavannosta , nnokseen johtaneita lähtökohtia ja kaavoituksen tulevaa aikataulua. Keskustelua herättivät teollisuuden sijoittaminen alueelle, ampumaradan poistuminen/säilyminen, palvelu- ja virkistysalueet ja rakennussuojelu sekä liikenneverkko. Alueelle toivottiin uusia asuntoalueita. Impivaarantien ja Katilantien yhteys toivottiin siirrettäväksi pohjoisemmaksi. Muistio yleisötilaisuudesta on liitteenä. LIITE 9. YLEISÖTILAISUUS Liikuntatoimi ja tekninen toimi Yleiskaavaan liittyvistä ulkoilureiteistä ja niiden suunnittelutilanteesta sekä yleiskaavan aluevarauksien ja liikenneverkon tarkistuksista järjestettiin liikunta- ja teknisen toin kanssa neuvottelu Niemistön koulun ja Pakkalankallion välille on tarvetta ulkoilureitille, jonka toteuttaminen voisi olla EU-hanke. Alueelle on kaavailtu alustavasti 3,0 3,4 km reittiä. Pakkalankalliolle esitettiin myös pientä hyppyrimäkeä, laavua ja näkötornia. Todettiin tarpeelliseksi osoittaa myös ulkoiluyhteys Auneksen koululle.

3 876:1:0 21: Jouppila 21:24 3:29 876:1:0 3:58 7:18 8:23 8:21 3:51 3:83 3:20 3:83 21:38 7:39 3:19 2:30 8:31 2:2 7:196 1:408 8:34 878:1 3:70 7:221 7:525 7:244 3:87 3:74 3:82 7:2447:441 3:22 1:319 1:699 7:38402 Heikkola 404 Ikola 3:57 3:20 7:439 7:7 3:45 7:176 7:518 7:318 7: Palo 7:37 7:442 3:21 3:73 3:46 3:52 876:1:0 7:312 7:190 7:427 1:700 7:527 3:84 7:451 7:441 7:445 3:65 3:47 24:3 404 Ikola 3:54 3:76 7:531 1:318 24:3 1:98 3:69 7:236 7:252 7:192 3:75 3:48 3:18 7:446 7:530 7:489 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: 1:99 3:64 3:61 3:85 7:325 7:446 9:3 3:68 7:444 3:63 3:50 7:494 7:466 3:88 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Olemassa oleva alue tai 2:56 3:72 3:49 7:448 7:418 7:490 7:267 3:62 7:190 7:433 palstoitussuunnitelmalla toteutuva asuntoalue. 3:67 7:447 17:0 3:60 3:66 7:410 7:21 3:86 7:260 7:428 7:444 7:192 7:268 3:43 7:496 7:446 7:419 7:393 9:290 7:320 7:421 2:7 7:409 7:446 7: ILMAJOKI 1:26 28:44 7:243 7:420 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 7:408 7:270 9:355 7: Ikola 9:394 7:242 7:445 2:17 9:56 7:457 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISES- 7:444 9: :393 9:290 7:505 TI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoi- 9:208 7:479 28:42 7:494 2:45 7:241 28:82 7:494 7:443 28:311 9:59 7:504 7:30 9:289 7:483 7:395 1:228 1:79 7:532 7:513 tettu asemakaavoitettavaksi. 14:39 9:44 7:511 7:396 7:37 28:95 9:276 23:0 7:407 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä 7:527 9:433 9: Seinõjoki työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 1:2 9:337 7:426 1:2141:213 1:64 MT-1 1:1 M-1 14:38 Seinõjoki 7:196 1:29 9:441 1:227 7:24 M-1 Peurala 9: :6 14:6 toista ennen rakentamista. 1:129 7:9 28:76 9:277 9:336 7:495 7:425 1:348 9:275 9:340 7: :349 1:359 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 1:431 1: Kirkonkylõ 28:207 28:89 28:96 9:72 1:350 61:0 28:83 9:361 7:523 28:205 9:246 9:338 7:498 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 1:357 1:359 1:358 7:23 28:206 8:294 1:76 7:481 1:300 9:58 9:273 9:313 7:39 7:155 rajat. 28:240 1:130 28:204 8:53 9:72 1:207 1:445 4:52 8:56 9:420 1:444 9:329 7:512 9:419 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoi- 1:22 28:289 8:84 9:420 9:338 5:72 9:247 8:54 5 M-1 7: :226 1:355 1:22 28:261 28:78 28:310 7:464 tettu asemakaavoitettavaksi. 7:526 1:353 28:171 4:53 7:528 28:17 9:34 7:529 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä 1:354 1: :424 1:414 1:211 28:232 M-1 7 työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 8:82 28:293 2:13 9:362 9:226 1:413 1: :1:0 28:210 8:85 1:442 1:414 1:213 28:309 9:207 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. lu- 28:246 28:225 28:310 8:83 9:32 1: :2:0 28:176 5:75 7:499 9:378 9:247 vyöhykkeet. 1:290 28:271 9:407 7:449 14:34 28:175 1:242 1:289 4:5 14:37 28:1 9:129 7:477 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 28:270 2:40 1:443 28:304 9:130 7:155 5:73 28:262 1:379 28:295 25:8 28:391 5:141 28:301 9:402 14:35 25:6 743 SEIN JOKI 28:392 28:141 28:278 7:135 1:443 MT-1 28:143 9:17 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 9:18 28:306 28:303 9:378 5:315 3:14 8:212 25:7 9:248 28:218 9:35 28:275 28:305 9:409 7:523 - Maankäyttö- ja rakennuslain 43.3 :n nojalla määrätään 51:104 51:104 28:144 2:101 5:311 28:274 8:134 8:228 28:259 AT-2 28:238 ettei alueella enintään viiden vuoden aikana saa rakentaa. 9:295 8:121 28:288 28:262 9:13 5:107 28:258 2:110 KYLÄALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON HUOMIOITAVA KULT- 51: Kirkonkylõ 51:105 9:272 5:113 AT-1 TUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAI- 28:238 28:277 9:400 9:373 9:308 28:253 28:297 28: SEMA-ALUEEN OSA. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 28:366 8: :82 8:209 28:253 28:38 28:365 28:214 9:147 51:101 51:107 8: :331 1:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon har- 8:141 8:113 28:255 28: :200 28:246 9:384 8:18 AT-2 TP 28:228 9:30 5:329 7:5 8:14 8: Ruha joittamiseen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman 9:30 9:395 2:48 2:115 8:137 9:396 pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:200 28:254 28:25228:37 9:383 8:142 28:173 9:397 1:12 8:222 2:10 28:174 9:33 2:98: ILMAJOKI 402 Nurmo 2:196 1:347 toista ennen rakentamista. 1:344 8:96 9:33 9:368 9:1 28:288 8:247 28:69 9:348 9:209 2:56 8:50 8:145 M-1 28:230 9:60 9:301 17:179 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 1:346 8:209 1:40 14:36 28:113 10:67 8:96 EA P -2 8:210 9:93 8:50 MY-2 32:11 8:209 5:74 1: :2:0 9:346 9:299 8:183 8: Nurmo jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 8:113 8:28 51:75 28:113 8:182 25:3 9:235 9:315 8:12 3: Ruha M 27:165 3:51 rajat. 4:18 1:251 8:45 7:151 5:209 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m Kirkonkylõ 406 AT-1 T Peltoniemi 8:175 8:14 9:309 25:3 28: :0 8:176 8:96 8:1 8:119 40:0 9:443 27:152 9:391 9:130 4:37 8:210 TP 8:43 27:294 3:210 8:29 12:128 8:188 8:211 28:239 EV KYLÄALUE. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen 8:148 28:275 28:216 9:297 23:0 28:275 9:131 AT-2 tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 8:159 28:265 28:104 9:132 28:279 9:139 9:335 9:236 54:198 54:193 8:228 8:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon har- 9:343 4:87 8:174 8:141 9:263 28:287 9:330 9:226 3:340 12:127 28:279 9:325 6:24 9:326 9:248 5:199 4: NURMO joittamiseen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman 8:34 12:71 8:118 28:257 54:236 12:126 28:106 8:227 8:173 28:265 28:226 9:350 9:411 9: Nurmo pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 9:235 28:99 3:275 12:49 8:246 TP -2 9:307 28:279 9:426 9:314 7:19 11:126 8:36 8:100 12:24 28:287 9:401 9:46 12:127 8:228 28:105 9:425 9:295 89:0 8:264 8:147 AM-1 8:214 28:256 28:220 9:47 9:173 9:226 9:86 8:204 9:186 9:438 9:296 54: :398 7 toista ennen rakentamista. 7:95 11:97 12:58 12:182 28:226 9:371 7:11 9:437 9:387 54:194 8:109 12:129 9:388 28:226 28:103 28:183 9:246 9:417 12:106 8:146 9:404 9:423 7:13 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 28:107 9:403 9:418 9:283 12:57 12:105 8:142 9:312 3:4 8 12:128 11:43 28:219 28:226 28:104 9:415 9:15 12:10 8:108 28:367 9:408 12:11 22:1 28:272 9:362 9:303 9:320 7:12 AT-1 EV 9:374 9:239 9:168 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 8:201 8:154 28:273 28:356 9:170 12:12 9:144 11:114 28:359 9:361 9:436 9:294 rajat. 9:321 54:6 AT-1 12:47 9:416 3:3 23:0 9:432 9:246 9:341 9:329 9:427 12:125 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 8:231 12:137 8:161 28:292 9: :413 9:293 10:73 46:0 12: :356 9:304 9:352 9:424 28:281 9:332 9:242 12:134 9:421 AM-1 8:151 9:376 9:412 9:265 MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA 9:429 12:18-2 9:375 9:335 12:287 28:245 9:322 9:413 12:136 12:39 8:225 12:134 9:391 9:269 9:428 9:374 54:234 12:104 13:93 13:90 12:101 9 AM-1 AM-1 ON HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLI- 9:199 9:367 9:365 54:54 12:140 12:9 12:139 z SESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 12:120 10:22 8:187 12:117 8:116 13:31 8:235 8:62 VU 9:254 28:132 9:349 9:146 41:0 9:1 8:215 10:158 13:48 13:109 92:0 12:116 3:5 12:102 8:228 AM-1 9:200 AM-1 9:287 9:357 8:224 9:390 9:329 10:219 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 12:112 9:253 12:131 28:268 8: :440 9:439 9:125 9:127 14:148 14:195 8:155 8:219 8:125 P 4: SEIN JOKI 9:424 12:21 54: :176 9:392 9:407 9:126 51:221 12:78 8: :112 2:7 8:117 8:226 8:69 9:328 9:281 1:417 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 12:76 8:259 28:132 9:367 9:304 8:167 9:19 15:76 P-1 HUOMIOITAVA 15:84 KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI 51:130 9:374 9:229 23:0 9 ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 8:206 8:181 12:70 8:162 15:79 15:85 12:39 8:164 28:74 9:255 9:344 2:330 9:248 SL-1 12:125 28:136 2:126 28:82 9:16 12:116 12:119 15:78 12:114 12:79 AM-1 9:389 9:318 9:227 JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 12:100 8:40 28:134 12:128 29:50 12:39 10:115 12:137 8:89 8:61 2:2 1:30 12:136 12:122 8:15 PY PY 19 28:234 5:753 10:116 28:66 28:234 41:0 17:1 3:72 8:198 8:63 9:266 28:8 16: :2:0 12:104 12:116 12:135 8:184 4 P-1 9:18 1:108 5:754 12:92 5:703 2:331 10:105 8:221 8:152 8:260 TYÖPAIKKA-ALUE. 12:134 9:20 12:37 8:114 9:432 8:159 8:1498:120 28:134 28:235 8:41 8:266 8:220 9:407 63:0 TP 28: :326 12:130 16:104 19:60 9:303 8:57 12:26 12:37 8:265 8:238 8:100 8:241 9:177 9:370 18:1 8:110 12:121 8:258 8:1621 9:17 8: :755 5:848 17:39 8:256 8:98 8:257 18:102 28:131 12:103 8:239 28:71 28:9 1:62 3:325 12:98 12:91 8:202 8:243 3:143 12:120 8:95 8:195 AM-1 17:36 8:216 8:224 28:137 1:68 3: Peltoniemi 28: :169 8:222 8:225 3:70 8:255 8:17 9:13 8:143 12:56 8:242 12:69 12:95 12:125 8:233 8:202 19:107 18:234 3:348 z 8:107 18:236 28:31 28:1 1:109 6:3 28:129 7:317 3:349 5:155 28:59 12:97 8:78 5:702 8:122 28:67 12:55 12:110 8:263 8:80 2:845 2:832 8:223 40:3 8: :235 8: :128 8:261 8:165 AM-1 28:192 11:82 8:106 12:133 8:200 2:214 4:143 7:82 8: :11 4:403 8:186 7:82 8:166 4:83 8:1193 8:248 8:177 8:255 8:131 2:847 9:14 12:54 12:107 8:121 12:96 7:437 12:34 8: :22 12:138 1:89 2:273 28:121 28: :13 8: :194 2:427 4:402 8:105 12:91 12:91 8:249 2:887 28:55 8:251 8:214 z 37:3 3:440 5:849 9:12 8:171 8:89 2:846 29:55 12:53 28:126 12: W 1:67 2:938 2:54 12: :168 4:390 9:231 20:13 8:250 8:215 8:207 7:1 5:12 8:104 12:82 41:0 3:15 4:401 4:251 12:100 3:114 1:488 29:10 8:95 8: :52 28:125 12:95 12:91 12: :9 8:150 2:844 3: :253 4:142 8:103 12:86 8:197 3:12 28:122 1 AM-1 8:169 8:252 27:12 1:82 37:3 2:88 12:51 28:179 37:4 2:849 2:803 5:231 4:454 8:219 9:233 12:82 12: :124 8:178 11:80 8:102 12:81 3:13 1:466 2:848 2:864 4:472 8:244 8:205 1:45 8:223 3:107 AM-1 z 12:50 2:858 20:10 5:214 28:178 4:288 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. 8:101 1:89 8:213 8:125 2:109 28:110 9:29 8:35 27:20 3:1 2:108 28:123 3:144 12:89 20:11 8:223 8:69 28:27 1:488 20:14 2:107 T 4:52742:0 20:12 27:10 5:256 3:71 3:10 28:109 28: :251 4:410 8:155 8:158 41:0 1:4 12:75 8:190 28:71 28:181 4:302 5:156 3:19 28:108 5:255 9:66 12:34 12:122 20:7 8:136 8:199 8:139 4:261 12:95 42:0 LÄHIVIRKISTYSALUE. 12:34 20:9 8:224 1:3 12:122 5:710 20:4 8:187 3:22 1:3 8:215 8:225 5:638 5:67 4:449 3:18 28:182 27:14 9:27 3:20 12:94 12:132 1:229 z 1:44 4:303 5:711 8:196 4:448 1:50 5:897 4:410 10:8 27:19 4:304 2:124 8:214 z z 27:3 3:23 7:42 1:30 1:466 12:77 4:31 4:29 4:2 LÄHIVIRKISTYSALUE. Alueella on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 10:57 5:887 4:327 2:122 8: Palo 2:26 12:90 5:880 5:639 10:437 6:344 4:493 4:323 20:15 6:342 12:152 3:433 12:99 12: Peltoniemi -1 5:879 7:54 10:109 5:864 4:322 8:295 8:83 W 28:180 - Luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toinpiteet ovat sallittuja. 12:67 8:153 2:310 4:12 20:0 21:0 1:466 4:507 2:246 2:126 10:407 8:281 4:102 5:136 5:308 5:4 4:103 28:286 4:2 4:510 10:366 8:42 4:82 8:283 5:515 5:896 4:97 4:101 7:25 5:126 1:230 3:16 4:81 2:127z 5:888 4:100 4:510 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. 2:78 1:231 2:24 1:86 10:431 10:69 3:17 5:42 1:87 5:878 10:367 27:2 7:378 4:492 5:15 3:52 VU -Alueella sijaitsee jalkapallokenttä. 3:18 5:899 10:441 8:171 1:161 5:900 2:127 4:99 2:835 2:857 3:492 5:636 4:490 1:161 5:898 4:491 2:245 1:403 4:104 17:28 3:83 6:90 3:56 27:12 5:362 1:165 3:493 AMPUMARATA-ALUE. 7:379 1:164 2:248 2:126 6:91 VU 17:66 1:166 4:82 5:65 1:31 1:41 1:453 1:88 EA 4:477 5:66 1:42 1:162 3:366 27:17 4:96 1:26 4:306 18:203 17:148 4:306 4:157 4:306 5:47 1:402 7:408 7: Palo 17:48 17: :426 17:114 4:12 1:513 18:186 4:267 18:162 38:0 17:141 1:104 SUOJAVIHERALUE. 17:141 1:178 17:116 18:193 18:184 4:46 EV 4:93 18:180 18:115 18:122 18:164 3:466 1:177 1:179 17:85 4:1 17:84 3:220 4:14 18:203 18:158 1:111 1:54 4:98 18:115 3:437 17:127 36:5 18:171 1:39 1:36 18:199 1:40 4:91 18:171 1:62 18:208 3:417 1:38 4:493 4:493 18:179 4:92 4:1044:493 18:70 1:39 LUONNONSUOJELUALUE. Hautalankylän vanha tsä. Alueella on 1:88 2:2 4:93 1:37 18:193 18:201 3:461 4:96 1:35 18:202 18:196 4:98 erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 18:164 3:48 SL-1 2:61 17:143 3:50 18:110 1:479 4:104 18:181 3:51 3:47 3:52 1:106 1:88 4:94 4:60 16:16 17:119 18:207 3:49 18:206 17:148 18:191 1:453 1:106 - Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat 1:489 1:492 2:3 4:212 15:128 63:0 36:6 3:220 1:477 44:2 15:55 ME ME 3:438 3:505 3:494 1:466 38:3 2:60 36:1 18:187 16:75 3:4683:462 3:417 sallittuja. 15:149 1:441 16:17 18:10 18:204 18:187 3:426 2:59 15:48 3:504 17:15 18:195 5:11 39:3 18:122 17:16 18:199 18:192 18:194 16:18 17:17 18:70 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 16:89 17:130 17:14 2:3 18:203 18:165 18:188 18:179 17:13 18:183 18:115 18:164 18:158 39:1 15:27 36:7 M 15:52 16:12 31:8 17:43 17:133 16:14 17: :17 40:1 17:148 43:5 16:75 45:0 17:119 15:39 16:11 16:11 16:18 17:84 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue varataan maa-ja 15:11 46:7 2:6 38:0 16:17 tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan 43:11 M-1 36:7 15:38 15:153 16:75 15:155 46:9 15:122 perusteella. 16:90 15:116 15:138 46:6 38:0 - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista 16:83 15:29 15:122 mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee 46:12 2:8 16:81 15:152 63:0 15:152 15:159 ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntumaan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 15:152 15:158 16:26 2:7 47:2 15:12 15:154 15:159 3:116 15:147 toista ennen rakentamista. 15:57 15:85 15:31 36:14 15:84 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 36:7 6:67 36:14 3:117 15:59 15: :112 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 6:67 15:43 rajat. 36:14 6:29 15:162 3:118 MAATALOUSALUE. 6:46 15:129 15:148 58:2 15:32 15:41 6:46 36:6 MT 2:56 15:40 15: :8 MAATALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maataloutta palvelevia rakennuksia. 26:4 58:2 58:1 15:10 15:67 MT-1 26:7 27:5 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. tulva- 15:80 alueen rajat. 15:118 27:1 26:7 15:36 26:1 15:127 MAA- JA METSÄTALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maa- ja tsätaloutta palvelevia rakennuksia. 15:126 15:168 26:8 15:134 15:167 15:158 KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. 15:169 15: SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2015 ME MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN YDINALUE. Maisemanhoidon kannalta keskeisimmät, avoina säilytettävät peltoalueet ja jokiranta-alueet. Alueelle annetaan MRL 41.2 :n suojelumää- räys, jonka mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja aluetta ei saa tsittää. - Alueelle saa sijoittaa perintäistä rakennustapaa noudat- tavia latoja. - Rantavyöhykkeen kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maiseman avoimuus säilyisi. MY-2 W MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- ALUEEN OSA tai sitä tukeva maa- ja tsätalousalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaa- vat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntu- maan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. toista ennen rakentamista. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida raken- tamista rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA JA ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. Merkinnällä on osoitettu Paukanevan Natura-alueeseen kiinteästi liittyvä tsäalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden har- joittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaavat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. VESIALUE. KUNNAN RAJA. YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. ALUEEN RAJA. OSA-ALUEENRAJA. MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon kulttuurimaiseman arvot ja jokilaakson rakennusperinteen säilyttäminen. - Alueella on sellaisia erityisiä maisemallisia arvoja, ettei MRL 43.2 :n perusteella maisemaa muuttavaa toinpidettä saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa. - Maisemanhoidossa ja rakentamisessa tulee säilyttää maisematilan avoimuus ja maisematilaa rajaavien reunavyöhykkeiden eheys. - Uudisrakentaminen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtä- vät muutokset on sovitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemaan. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida kulttuurimaiseman kannalta arvokkaiden rakennusten aseman säilyminen maisemassa. - Rakentamisen sopivuus ja kulttuuriympäristöön ja maise- maan tulee selvittää rakennuslupahakemuksessa. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Alueen puusto tulee säilyttää. Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat sallittuja. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueet. Alueilla on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alueet tulee säilyttää nnontilaisena. Luonnonarvojen säilyttämisen kannalta tarpeelliset nnon- ja maisemanhoidon toinpiteet ovat sal- littuja. Rannan kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maise- man avoimuus säilyy. MELUALUE. Keskimääräinen 55 dba:n ulkoluvyöhyke. Alueella asumiseen liittyvät ja lusta häiriintyvät ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet on suojattava liikennelulta. SUOJAVYÖHYKE. SUOJAVYÖHYKE. Tulva-alueen raja. Tulvakorkeus on +40 mpy (N60). Rakentamisen yhteydessä kostuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa korkeuden +41 mpy (N60) yläpuolelle. MUINAISMUISTOKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. KULTTUURIHISTORIALLINEN RAKENNUSKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. VIRKISTYS-/MATKAILUKOHDE. VENESATAMA/VENEVALKAMA. LÄHDE. MELUNTORJUNTATARVE. JOHTO TAI LINJA. -Z = sähkölinja 110, 220 kv tai 400 kv. VALTATIE/KANTATIE. SEUTUTIE/PÄÄKATU. YHDYSTIE/KOKOOJAKATU. RAUTATIE. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. UUSI KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. ULKOILUREITTI. JOKILAIVAVÄYLÄ. NYKYISET TIET JA LINJAT. UUDET TIET JA LINJAT. OSAYLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: JÄTEVESIEN KÄSITTELY -Asutuksen jätevedet on johdettava viemäriverkostoon, milloin se olosuhteiden mukaan on mahdollista. Muussa tapauksessa jätevedet on käsiteltävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti suodatinkentässä tai pienpuhdistamossa. -Elinkeinotoimintaan, kuten maatiloihin liittyvä jätevesien käsittely ratkaistaan ympäristölupanettelyn yhteydessä. -Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita. SUOJAVYÖHYKKEET -Vesistöjen, purojen ja laskuojien varteen tulee jättää riittävän leveät viljelemättömät suojavyöhykkeet, joiden avulla vähennetään valumavesien haitallista vaikutusta vesien tilaan. -Kotieläintalouksien ympärille on muodostettava riittävä rakentamaton hajusuojavyöhyke, jonka laajuus riippuu mm. eläinyksikkömäärästä, vallitsevasta tuulensuunnasta ja ympäristön peitteisyydestä. KÄSITTELYVAIHEET: Julkinen nähtävilläolo MRA 30 Kaupunginhallitus SEINÄJOELLA ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRITOIMISTO KOULUKATU SEINÄJOKI KUVA 18 YLEISKAAVALUONNOS

4 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 55 Heikkiläntien (länsi) ja Niemistöntien eteläpuolen rakentamisalueita tutkittiin tarkempimittakaavaisen kartan avulla. Todettiin, että teiden eteläpuolella on mahdollista osoittaa vähäistä rakentamista nykyiseen rakennuskantaan liittyen samalla säilyttäen riittävät välialueet, joilla huomioidaan näkymät maisemaan. Mäenpääntien ja Heikkiläntien risteysalueelle radan varteen on tarpeellista osoittaa palvelualuevaraus. Koulun tulevaisuuden laajennukset ja mahdolliset muut julkiset palvelut huomioiden on tarpeen laajentaa kouluun liittyvää julkisten palvelujen aluetta. Impivaarantien pohjoispuoli nähtiin varteen otettavana tulevaisuuden asumisen laajentumissuuntana, joten ampumaradan toiminta tulisi siirtyä tulevaisuudessa muualle. Ampumaradan aluetta ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön ennen kuin alueen maaperän saastuneisuus on selvitetty. Uusi poikittaisyhteys Auneksentieltä voidaan linjata Hautalantiehen. Yhteyden rakentaminen on todennäköisesti kaukana tulevaisuudessa. Se voidaan toteuttaa vaiheittain rakentumisen laajentumistarpeiden mukaan. Tieyhteyksiä tulevat palvelemaan myös Auneksentien uusien asuntoalueiden kokoojateiden jatkeet. Tiehallinnolla on suunnitelmia Heikkiläntie (itäpuoli) uudesta liittymästä Vaasantiehen. Samassa kohdassa voidaan osoittaa myös kevyen liikenteen alitus. Luonnoksessa on tarpeen osoittaa uusien asuntoalueiden liittymät OSAYLEISKAAVALUONNOS Kuvassa 19 on esitetty yleiskaavannos , jonka perusteella sidosryhmät ovat esittäneet näkökantojaan. Luonnokseen on tehty aiemman sidosryhmäpalautteen pohjalta tarkennuksia Yleiskaava nähtävillä Yleiskaava on ollut yleisesti nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti. Nähtävilläolon aikana esitettiin 44 mielipidettä ja 12 lausuntoa. Luettelo mielipiteistä on liitteenä. Yksityisten komntit kohdistuivat pääosin omaan asuinympäristöön ja lisärakentamiseen. Lisäksi toivottiin korjauksia viheralueitten laajuuteen ja joihinkin tielinjauksiin. Maatalouden harjoittajat toivoivat ettei uutta asutusta osoitettaisi liian lähelle maatiloja. Suon Viljava Oy epäili myös toimintansa aiheuttavan haittaa eikä toivonut lähiympäristöön asumista. Myös Seinäjoen seudun ampujat kritisoivat ampumaratatoiminnan lopettamista varauksena alueella Lausunnot ja viranomaiskannanotot Asukastyöryhmä Asukastyöryhmä toteaa lausunnossaan , että aiemmat asukastyöryhmän esittämät tavoitteet on pääosin otettu huomioon. Asukastyöryhmä toivoi lisäksi viheralueeksi Seinäjoen uoman ranta-alueita, pienteollisuustoiminnan sallimista asumisen yhteydessä Heikkilän pohjoisosassa. Heikkiläntien ja Niemistöntien eteläpuolelle toivottiin alueellisen rakennusjärjestyksen laatimista. Etelä-Pohjanmaan liitto Liitto toteaa lausunnossaan , että osayleiskaavannos ottaa hyvin huomioon seutukaavan ja maakuntakaavaehdotuksen suunnitteluperiaatteet. Maaseudun kehittämisen kohdealueen suunnittelumääräyksen mukaan tulee kiinnittää erityistä huomioita laajenevan asutuksen ja tilaa vaativien elinkeinojen, kuten teollisuuden ja suurimuotoisen eläintuotannon, välisten maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseen. Avainasemassa on oikeasta kotieläintalouden suuryksiköiden koosta sopiminen.

5 876:1:0 21: Jouppila 21:24 3:29 876:1:0 3:58 7:18 8:23 8:21 3:51 3:83 3:20 3:83 21:38 7:39 3:19 2:30 8:31 2:2 7:196 1:408 8:34 878:1 3:70 7:221 7:525 7:244 3:87 3:74 3:82 7:2447:441 3:22 1:319 1:699 7:38402 Heikkola 404 Ikola 3:57 3:20 7:439 7:7 3:45 7:176 7:518 7:318 7: Palo 7:37 7:442 3:21 3:73 3:46 3:52 876:1:0 7:312 7:190 7:427 1:700 7:527 3:84 7:451 7:441 7:445 3:65 3:47 24:3 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: 404 Ikola 3:54 3:76 7:531 1:318 24:3 1:98 3:69 7:236 7:252 7:192 3:75 3:48 3:18 7:446 7:530 7:489 1:99 3:64 3:61 3:85 7:325 7:446 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Olemassa oleva alue tai 9:3 3:68 7:444 3:63 3:50 7:494 palstoitussuunnitelmalla toteutuva asuntoalue. 7:466 2:56 3:88 3:72 3:49 7:448 7:418 7:490 7:267 3:62 7:190 7:433 3:67 7:447 17:0 3:60 3:66 7:410 7:21 3:86 7:260 7:428 7:444 7:192 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 7:268 3:43 7:496 7:446 7:419 7:393 9:290 7:320 7:421 2:7 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISES- 7:409 7:446 7: ILMAJOKI 1:26 28:44 7:243 7:420 7:408 7:270 TI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoitettu 9:355 7: Ikola 9:394 7:242 7:445 2:17 9:56 7:457 7:444 9: :393 9:290 7:505 M-1 9:208 7:479 28:42 7:494 asemakaavoitettavaksi. 2:45 7:241 28:82 7:494 7:443 28:311 9:59 7:504 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liiken- 14:39 7:30 9:289 7:483 7:395 1:228 1:79 7:532 7:513 9:44 7:511 7:396 7:37 28:95 9:276 23:0 7:407 7:527 9:433 9:246 nettä tai muuta ympäristöhaittaa. 430 Seinõjoki 1:2141:213 1:2 9:337 7:426 1:64 MT-1 MT-1 1:1 14:38 Seinõjoki 9:441 7:196 1:29 1:227 7:24 M-1 toista ennen rakentamista. Peurala 9: :6 14:6 1:129 7:9 28:76 9:277 9:336 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suoja- 7:495 7:425 1: :275 9:340 7:496 1:349 1:431 1:359 vyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 1: Kirkonkylõ 28:207 28:89 28:96 9:72 1:350 61:0 28:83 9:361 7:523 -Heikkiläntien ja Niemistöntien eteläpuolisten rakennuspaikkojen 28:205 1:357 9:246 1:359 1:358 7:23 28:206 8:294 9:338 7:498 1:76 7:481 koko Vaasantien länsipuolella tulee olla vähintään 4000 m2. Alueella 1:300 9:58 28:240 M-1 9:273 9:313 7:39 7:155 on noudatettava alueellisen rakennusjärjestyksen määräyksiä. 28:204 8:53 9:72 1:207 1:130 1:445 4:52 8:56 9:420 1:444 9:329 7:512 9:419 1:22 28:289 8:84 9:420 9:338 5:72 9:247 8:54 5 M-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoitettu 7:262 9:226 1:355 1:22 28:261 28:78 28:310 7: :526 1:353 28:171 4:53 asemakaavoitettavaksi. 7:528 28:17 9:34 7:529 1:354 1: :424 1:414 1:211 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liiken- 28: :82 28:293 2:13 9:362 9:226 1:413 1: :1:0 28:210 8:85 1:442 1:414 1:213 28:309 9:207 nettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:246 28:225 28:310 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. luvyöhykkeet. 8:83 9:32 1: :2:0 28:176 5:75 7:499 9:378 9:247 1:290 28:271 9:407 7:449 14:34 28:175 1:242 1:289 4:5 14:37 28:1 9:129 7:477 28:270 2:40 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 1:443 28:304 9:130 7:155 5:73 28:262 1:379 28:295 25:8 28:391 9:402 5:141 28:301 14:35 25:6 743 SEIN JOKI 28:392 28:141 28:278 7:135 1:443 MT-1 28:143 9:17 9:18 28:306 28:303 9:378 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 5:315 3:14 8:212 25:7 9:248 28:218 9:35 28:275 28:305 9:409 7:523 - Maankäyttö- ja rakennuslain 43.3 :n nojalla määrätään ettei 51:104 51:104 28:144 2:101 5:311 28:274 8:134 8:228 28:259 AT-2 28:238 alueella enintään viiden vuoden aikana saa rakentaa. 28:288 9:295 8:121 28:262 9:13 5:107 28:258 2:110 51:35 KYLÄALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON HUOMIOITAVA KULTTUU Kirkonkylõ 51:105 9:272 5:113 28:238 28:277 9:400 AT-1 RIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- 9:373 9:308 28:253 28:297 28: :366 ALUEEN OSA. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen 8: :82 8:209 28:253 28:38 28:365 28:214 9:147 tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 51:101 51:107 8: :331 1:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon harjoittami- 8:141 8:113 28:255 28: :200 28:246 9:384 8:18 AT-2 TP 28:228 9:30 5:329 7:5 8:14 8: Ruha 9:30 9:395 2:48 seen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, 2:115 8:137 9:396 raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:200 28:254 28:25228:37 9:383 8:142 28:173 9:397 1:12 8:222 2:10 28:174 9:33 2:98: ILMAJOKI 402 Nurmo 2:196 1:347 1:344 8:96 9:33 9:368 9:1 28:288 8:247 28:69 9:348 9:209 2:56 toista ennen rakentamista. 8:50 8:145 M-1 28:230 9:60 1:346 9:301 17:179 8:209 1:40 14:36 28:113 10:67 8:96 E-1 P -2 8:210 9:93 8:50 MY-2 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 32:11 8:209 5:74 1: :2:0 9:346 9:299 8:183 8: Nurmo 8:113 8:28 51:75 28:113 8:182 25:3 9:235 9:315 8:12 3: Ruha M 27:165 3:51 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 4:18 1: Kirkonkylõ 8:45 7:151 5: AT-1 Peltoniemi 8:175 8:14 9:309 25:3 28: :0 8:176 8:96 8:1 KYLÄALUE. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 8:119 40:0 9:443 27:152 9:391 9:130 4:37 8:210 TP 8:43 27:294 3:210 8:29 12:128 8:211 28:239 8:148 8:188 28:275 EV AT-2 28:216 9:297 23:0 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon harjoittami- 28:275 9:131 8:159 28:265 28:104 9:132 28:279 9:139 9:335 9:236 54:198 54:193 8:228 8:95 9:343 4:87 seen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, 8:174 8:141 9:263 12:127 28:287 9:330 9:226 3:340 28:279 9:325 6:24 9:326 9:248 5:199 4: NURMO raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 8:34 12:71 8:118 28:257 54:236 12:126 28:106 8:227 8:173 28:265 28:226 9:350 9:411 9: Nurmo 9:235 28:99 3:275 12:49 8:246 TP -2 9:307 28:279 9:426 9:314 7:19 11:126 8:36 8:100 12:24 28:287 9:401 9:46 12:127 8:228 28:105 9:425 9:295 89:0 8:264 8:147 AM-1 toista ennen rakentamista. 8:214 28:256 28:220 9:47 9:173 9:226 9:86 9:186 8:204 9:438 9:296 54: : :95 11:97 12:58 12:182 28:226 9:371 7:11 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 9:437 9:387 54:194 8:109 12:106 12:129 9:388 28:226 28:103 28:183 9:246 9:417 8:146 9:404 9:423 7:13 28:107 9:403 9:418 9:283 12:57 12:105 8:142 9:312 3:4 8 12:128 11:43 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 28:219 28:226 28:104 9:415 9:15 12:10 8:108 28:367 9:408 12:11 22:1 28:272 9:362 9:303 9:320 7:12 AT-1 EV 9:374 9:239 9:168 8:201 8:154 28:273 28:356 9:170 12:12 9:144 11:114 28:359 9:361 9:436 9:294 9:321 54:6 9:416 3:3 AT-1 12:47 23:0 9:432 9:246 MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA 9:341 9:329 8:231 9:427 12:125 12:137 8:161 28:292 9: :413 9:293 10:73 46:0 12:37 15 AM-1 ON HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLI- 28:356 9:304 9:352 9:424 28:281 9:332 9:242 12:134 9:421 AM-1 8:151 9:376 9:412 9:265 SESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 9:429 12:18-2 9:375 9:335 12:287 28:245 9:322 9:413 12:136 12:39 8:225 12:134 9:391 9:269 9:428 9:374 54:234 12:104 13:93 13:90 12: :199 9:367 9:365 54:54 12:140 12:9 12:139 AM-1 z 12:120 10:22 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 8:187 12:117 8:116 13:31 8:235 8:62 VU 9:254 28:132 9:349 9:146 41:0 9:1 P 8:215 10:158 13:48 13:109 92:0 3:5 12:116 12:102 8:228 AM-1 AM-1 9:200 9:287 9:357 8:224 9:390 9:329 10:219 12:112 9:253 12:131 28:268 8: :440 9:439 9:125 9:127 14:148 14:195 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 8:155 8:219 8:125 4: SEIN JOKI 9:424 12:21 54: :176 9:392 9:407 9:126 51:221 12:78 8: P-1 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI 14:112 2:7 8:117 8:226 ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. W 8:69 9:328 9:281 1:417 12:76 P-1 8:259 28:132 9:367 9:304 8:167 9:19 15:76 JULKISTEN 15:84 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 51:130 9:374 9:229 23:0 9 8:206 8:181 12:70 8:162 15:79 15:85 12:39 8:164 28:74 9:255 9:344 PY 2:330 9:248 SL-1 12:125 28:136 2:126 28:82 9:16 12:116 12:119 15:78 12:114 12:79 9:389 9:318 9:227 12:100 8:40 28:134 12:128 29:50 12:39 10:115 12:137 8:89 8:61 2:2 1:30 12:136 12:122 PY TYÖPAIKKA-ALUE. 8: :234 5:753 10:116 28:66 28:234 41:0 17:1 3:72 8:198 8:63 9:266 28:8 16: :2:0 12:104 12:116 12:135 8:184 4 P-1 TP 9:18 1:108 5:754 12:92 5:703 2:331 10:105 8:221 8:152 8:260 12:134 9:20 12:37 8:114 9:432 8:159 8:1498:120 28:134 28:235 8:41 8:266 8:220 9:407 63:0 28: :326 12:130 16:104 19:60 9:303 8:57 12:26 12:37 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. 8:265 8:238 8:100 8:241 9:177 9:370 18:1 8:110 12:121 T 8:258 8:1621 9:17 8: :755 5:848 17:39 8:256 8:98 18:102 28:131 12:103 8:257 8:239 28:71 28:9 1:62 3:325 12:98 12:91 8:202 8:243 3:143 12:120 AM-1 8:95 8:195 17:36 3 8:216 8:224 28:137 1:68 3: Peltoniemi 28:130 18:169 8:222 8:225 3:70 8:255 8:17 9:13 8:143 12:56 8:242 12:69 12:95 12:125 8:233 8:202 19:107 18:234 3:348 z 8:107 18:236 28:31 28:1 1:109 6:3 28:129 7:317 3:349 5:155 28:59 12:97 8:78 5:702 8:122 28:67 12:55 12:110 8:263 8:80 2:845 2:832 8:223 40:3 8: :235 8: :128 28:192 8:261 8:165 AM-1 11:82 8:106 12:133 8:200 2:214 4:143 7:82 8: :11 4:403 8:186 7:82 8:166 4:83 8:1193 8:248 8:177 8:255 8:131 2:847 9:14 12:54 12:107 8:121 12:96 7:437 12:34 8: :22 12:138 1:89 2:273 28:121 28: :13 8: :194 2:427 4:402 8:105 12:91 12:91 8:249 2:887 28:55 8:251 8:214 z 37:3 3:440 5:849 9:12 8:171 8:89 2:846 29:55 12:53 28:126 12: W 1:67 2:938 2:54 12: :168 4:390 9:231 20:13 8:250 8:215 8:207 7:1 5:12 8:104 12:82 41:0 3:15 4:401 4:251 12:100 3:114 1:488 29:10 8:95 8: :52 28:125 12:95 12:91 12: :9 8:150 2:844 3: AM-1 8:253 4:142 8:103 12:86 8:197 3:12 28: :169 8:252 27:12 1:82 37:3 2:88 12:51 28:179 37:4 2:849 2:803 5:231 4:454 8:219 9:233 12:82 12: :124 8:178 11:80 8:102 12:81 3:13 1:466 2:848 2:864 4:472 8:244 8:205 1:45 8:223 3:107 AM-1 z 12:50 2:858 20:10 5:214 28:178 4:288 LÄHIVIRKISTYSALUE. 8:101 1:89 8:213 8:125 2:109 28:110 9:29 8:35 27:20 3:1 2:108 28:123 3:144 12:89 20:11 8:223 8:69 28:27 1:488 20:14 2:107 4:52742:0 20:12 27:10 5:256 3:71 3:10 28:109 28: :251 4:410 8:155 8:158 41:0 1:4 12:75 8:190 28:71 28:181 4:302 5:156 3:19 28:108 M 5:255 9:66 12:34 12:122 20:7 8:136 8:199 8:139 4:261 W 12:95 42:0 LÄHIVIRKISTYSALUE. Alueella on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 12:34 20:9 8:224 1:3 12:122 5:710 20:4 8: :22 1:3 8:215 8:225 5:638 5:67 4:449 3:18 28:182 27:14 9:27 3:20 12:94 12:132 z - Luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toinpiteet ovat sallittuja. 1:229 1:44 4:303 5:711 8:196 4:448 1:50 5:897 4:410 10:8 27:19 4:304 2:124 8:214 z z 27:3 3:23 7:42 1:30 1:466 12:77 4:31 4:29 4:2 10:57 5:887 4:327 2:122 8: Palo 2:26 12:90 5:880 5:639 10:437 6:344 4:493 4:323 20:15 6:342 12:152 3:433 12:99 12: Peltoniemi URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. 5:879 7:54 10:109 5:864 4:322 8:295 8:83 W 28:180 12:67 8:153 2:310 4:12 20:0 VU -Alueella sijaitsee jalkapallokenttä. 21:0 1:466 4:507 2:246 2:126 10:407 8:281 4:102 5:136 5:308 5:4 4:103 28:286 4:2 4:510 10:366 8:42 4:82 8:283 5:515 5:896 4:97 4:101 7:25 5:126 1:230 3:16 4:81 2:127z 5:888 4:100 4:510 ERITYISALUE. 2:78 1:231 2:24 1:86 10:431 10:69 3:17 5:42 1:87 5:878 10:367 27:2 7:378 4:492 E-1 Käytöstä poistettava ampumarata-alue. Maaperän soveltuvuus 5:15 3:52 3:18 5:899 10:441 8:171 1:161 5:900 virkistykseen tai rakentamiseen tulee tutkia. Alueen käyttötarkoitus määritellään asemakaavassa. 2:127 4:99 2:835 2:857 3:492 5:636 4:490 1:161 5:898 4:491 2:245 1:403 4:104 17:28 3:83 6:90 3:56 27:12 5:362 1:165 3:493 7:379 1:164 2:248 2:126 6:91 VU 17:66 1:166 4:82 5:65 1:31 1:41 1:453 1:88 4:477 5:66 1:42 1:162 3:366 27:17 4:96 1:26 4:306 SUOJAVIHERALUE. 18:203 17:148 4:306 4:157 4:306 5:47 1:402 7:408 7: Palo 17:48 17: :426 EV 17:114 4:12 1:513 18:186 4:267 18:162 38:0 17:141 1:104 17:141 1:178 17:116 18:193 18:184 4:46 4:93 18:180 18:115 18:122 18:164 3:466 1:177 1:179 17:85 LUONNONSUOJELUALUE. Hautalankylän vanha tsä. Alueella on 4:1 17:84 3:220 4:14 18:203 18:158 1:111 1:54 4:98 erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 18:115 3:437 17:127 36:5 18:171 1:39 1:36 SL-1 18:199 1:40 4:91 18:171 1:62 18:208 3:417 1:38 4:493 4:493 18:179 4:92 4:1044:493 18:70 1:39 1:88 2:2 4:93 1:37 18:193 18:201 3:461 4:96 - Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat 1:35 18:202 18:196 4:98 18:164 3:48 2:61 17:143 3:50 18:110 1:479 4:104 18:181 3:51 3:47 3:52 1:106 1:88 4:94 4:60 16:16 17:119 18:207 3:49 18:206 17:148 18:191 1:453 sallittuja. 1:106 1:489 1:492 2:3 4:212 15:128 63:0 36:6 3:220 1:477 44:2 15:55 ME ME 3:438 3:505 3:494 1:466 38:3 2:60 36:1 18:187 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 16:75 3:4683:462 3:417 15:149 1:441 16:17 18:10 18:204 18:187 3:426 2:59 15:48 3:504 M 5:11 17:15 18:195 39:3 18:122 17:16 18:199 18:192 18:194 16:18 17:17 18:70 16:89 17:130 17:14 2:3 18:203 18:165 18:188 18:179 17:13 18:183 18:115 18:164 18:158 39:1 15:27 36:7 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue varataan maa-ja 15:52 16:12 31:8 17:43 17:133 16:14 17: :17 M-1 tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan 40:1 17:148 43:5 16:75 45:0 17:119 15:39 16:11 16:11 16:18 17:84 15:11 46:7 2:6 38:0 16:17 perusteella. 43:11 36:7 15:38 15:153 - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista 16:75 15:155 mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee 46:9 15:122 16:90 15:116 15:138 ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntumaan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 46:6 38:0 16:83 15:29 15:122 46:12 2:8 16:81 15:152 63:0 15:152 15:159 15:152 15:158 toista ennen rakentamista. 16:26 2:7 47:2 15:12 15:154 15:159 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 3:116 15:147 15:57 15:85 15:31 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 36:14 15:84 rajat. 36:7 6:67 36:14 3:117 15:59 15: :112 6:67 15:43 MAATALOUSALUE. 36:14 6:29 MT 15:162 3:118 6:46 15:129 15:148 58:2 15:32 15:41 6:46 36:6 MAATALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maataloutta palvelevia rakennuksia. 2:56 15:40 MT-1 15: :8 26:4 58:2 58:1 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. tulva- 15:10 15:67 26:7 alueen rajat. 27:5 15:80 MAA- JA METSÄTALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maa- ja 15:118 27:1 tsätaloutta palvelevia rakennuksia. 26:7 15:36 26:1 15:127 15:126 15:168 26:8 15:134 15:167 15:158 15:82 15: SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 ME KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN YDINALUE. Maisemanhoidon kannalta keskeisimmät, avoina säilytettävät peltoalueet ja jokiranta-alueet. Alueelle annetaan MRL 41.2 :n suojelumää- räys, jonka mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja aluetta ei saa tsittää. - Alueelle saa sijoittaa perintäistä rakennustapaa noudat- tavia latoja. - Rantavyöhykkeen kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maiseman avoimuus säilyisi. MY-2 W MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- ALUEEN OSA tai sitä tukeva maa- ja tsätalousalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaa- vat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntu- maan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. toista ennen rakentamista. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida raken- tamista rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA JA ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. Merkinnällä on osoitettu Paukanevan Natura-alueeseen kiinteästi liittyvä tsäalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden har- joittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaavat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. VESIALUE. KUNNAN RAJA. YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. ALUEEN RAJA. OSA-ALUEENRAJA. MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon kulttuurimaiseman arvot ja jokilaakson rakennusperinteen säilyttäminen. - Alueella on sellaisia erityisiä maisemallisia arvoja, ettei MRL 43.2 :n perusteella maisemaa muuttavaa toinpidettä saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa. - Maisemanhoidossa ja rakentamisessa tulee säilyttää maisematilan avoimuus ja maisematilaa rajaavien reunavyöhykkeiden eheys. - Uudisrakentaminen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtä- vät muutokset on sovitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemaan. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida kulttuurimaiseman kannalta arvokkaiden rakennusten aseman säilyminen maisemassa. - Rakentamisen sopivuus ja kulttuuriympäristöön ja maise- maan tulee selvittää rakennuslupahakemuksessa. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Alueen puusto tulee säilyttää. Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat sallittuja. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueet. Alueilla on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alueet tulee säilyttää nnontilaisena. Luonnonarvojen säilyttämisen kannalta tarpeelliset nnon- ja maisemanhoidon toinpiteet ovat sal- littuja. Rannan kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maise- man avoimuus säilyy. MELUALUE. Keskimääräinen 55 dba:n ulkoluvyöhyke. Alueella asumiseen liittyvät ja lusta häiriintyvät ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet on suojattava liikennelulta. SUOJAVYÖHYKE. SUOJAVYÖHYKE. Tulva-alueen raja. Tulvakorkeus on +40 mpy (N60). Rakentamisen yhteydessä kostuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa korkeuden +41 mpy (N60) yläpuolelle. MUINAISMUISTOKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. KULTTUURIHISTORIALLINEN RAKENNUSKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. VIRKISTYS-/MATKAILUKOHDE. VENESATAMA/VENEVALKAMA. LÄHDE. MELUNTORJUNTATARVE. JOHTO TAI LINJA. -Z = sähkölinja 110, 220 kv tai 400 kv. VALTATIE/KANTATIE. SEUTUTIE/PÄÄKATU. YHDYSTIE/KOKOOJAKATU. RAUTATIE. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. UUSI KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. ULKOILUREITTI. JOKILAIVAVÄYLÄ. NYKYISET TIET JA LINJAT. UUDET TIET JA LINJAT. OSAYLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: JÄTEVESIEN KÄSITTELY -Asutuksen jätevedet on johdettava viemäriverkostoon, milloin se olosuhteiden mukaan on mahdollista. Muussa tapauksessa jätevedet on käsiteltävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti suodatinkentässä tai pienpuhdistamossa. -Elinkeinotoimintaan, kuten maatiloihin liittyvä jätevesien käsittely ratkaistaan ympäristölupanettelyn yhteydessä. -Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita. SUOJAVYÖHYKKEET -Vesistöjen, purojen ja laskuojien varteen tulee jättää riittävän leveät viljelemättömät suojavyöhykkeet, joiden avulla vähennetään valumavesien haitallista vaikutusta vesien tilaan. -Kotieläintalouksien ympärille on muodostettava riittävä rakentamaton hajusuojavyöhyke, jonka laajuus riippuu mm. eläinyksikkömäärästä, vallitsevasta tuulensuunnasta ja ympäristön peitteisyydestä. KÄSITTELYVAIHEET: Julkinen nähtävilläolo MRA 30 Kaupunginhallitus SEINÄJOELLA ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRITOIMISTO KOULUKATU SEINÄJOKI KUVA 19 YLEISKAAVALUONNOS

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaluonnos 16.9.2015 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA KORJATTU KAAVAEHDOTUS 10.6.2002 Kaavamerkinnät ja -määräykset KYLÄALUE Yleiskaavalla ei osoiteta alueelle uutta rakennusoikeutta. ERILLISPIENTALOJEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA

NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVALLA KUMOUTUU KURENNIITYN OSAYLEISKAAVA SEKÄ OSA KALLIO-, PITKÄ- JA SÄRKIJÄRVEN ALUEEN OSAYLEISKAAVASTA OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA Ryhmätyöskentely: Kyläosayleiskaavan tavoitteet ja periaatteet 1. Asuminen 2. Palvelut ja elinkeinot, muut aluevaraukset 3. Toimintojen yhteensovittaminen 4. Mitoitusperiaatteet

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

JOKIVARSIEN SELVITYKSET

JOKIVARSIEN SELVITYKSET PROJEKTIN NIMI Pyhännän kunta Jokivarsien selvitykset rakennusjärjestyksen uusimista ja jokivarsien vapautuksia varten LAATIJA Elina Marjakangas Arkkitehti YKS 519 PÄIVÄYS 26.3.2015 1. Yleistä selvityksistä

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 71, MAA-JA METSÄTALOUSALUE JA LÄHIVIRKISTYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.3.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan.

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. KAAVOITUS Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. Laajat kaupunkisuunnittelutehtävät ja yleiskaavoitus tapahtuvat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Valmistelevana

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy Utsjoki Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi

Lisätiedot

Yht. 876:2:0 11:52 6:71 13:32 11:56 6:15 13:7 11:62 13:8 6:53 9:28 6:70 11:57 9:88 11:56 13:33 11:61 13:4 11:45 11:58. Yht. 43:0 9:54 9:54 11:14. Yht.

Yht. 876:2:0 11:52 6:71 13:32 11:56 6:15 13:7 11:62 13:8 6:53 9:28 6:70 11:57 9:88 11:56 13:33 11:61 13:4 11:45 11:58. Yht. 43:0 9:54 9:54 11:14. Yht. P 876:2:0 0 1 km 3:59 2:61 7:60 878:5:0 13:5 10:169 7:80 9:106 1:52 1:19 50:0 7:166 7:167 7:165 7:169 10:170 7:174 10:171 7:168 7:170 10:172 7:171 10:175 10:173 10:176 7:175 10:178 10:177 10:174 46:0 10:155

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakortteli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot