4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1. MENETTELY Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu viranomaisneuvotteluissa, maankäyttö- ja johtoryhmässä, työneuvotteluissa ja yleisötilaisuuksissa saatujen kannanottojen sekä asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten muissa yhteyksissä antamien komnttien perusteella. Arvioinnin apuna on käytetty valmistuneita selvityksiä. Arvioinnin pohjana ovat olleet alustavat nnokset ja rakennemallit, joiden esittämiä vaihtoehtoja ja vaikutuksia on tarkasteltu eri sidosryhmien näkökulmasta ALUSTAVA OSAYLEISKAAVALUONNOS Kuvassa 18 on esitetty alustava osayleiskaavannos , jonka perusteella sidosryhmät ovat esittäneet näkökantojaan. Luonnoksessa on hahmoteltu osayleiskaavan sisältöä selostuksen kohdassa 3 esitetyn tavoiteasettelun ja siitä saadun sidosryhmäpalautteen pohjalta. Asuminen Heikkiläntien, Niemistöntien, Auneksentien eteläosan ja Vaasantien varren nykyiset asuntoalueet on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja osoitettu pientalovaltaiseen täydennysrakentamiseen. Heikkiläntien ja Niemistöntien varsien rakennettu ympäristö omaa kulttuurihistoriallista arvoa ja on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, mikä tulisi huomioida alueen täydennysrakentamisessa. Hautalan ja Auneksen kyläalueille on yleiskaavan perusteella mahdollista osoittaa hajaasutusnteista täydennysrakentamista. Asumiseen asemakaavoitettavia laajentumisalueita on osoitettu Niemistöntien pohjoispuolisille tsäalueille Impivaarantien jatkeena toimivan uuden tieyhteyden varaan Auneksentieltä Katilaan. Lisäksi laajentumisalueita on osoitettu Impivaarantien pohjois- ja eteläpuolelle sekä Heikkiläntien itäosan eteläpuolelle. Palvelut Niemistön koulun alueen lisäksi palveluille on varattu alue uuden Auneksentien jatkeen ja Niemistöntien risteysalueelle sekä alueita esitetyn Vaasantien sisääntulotien varteen. Teollisuus Aiemman yleiskaavan varauksia on huomattavasti vähennetty. Laajentuvan teollisuuden tarpeisiin on esitetty alueita Impivaarantien pohjoispuolelta radan varresta. Työpaikka-alueiksi on osoitettu Impivaarantien ja Vaasantien sisääntulotien pohjoispuolta. Virkistys Lähivirkistysalueiksi on osoitettu - Niemistön koulun ja Pakkalankallion välistä tsäaluetta, jonne on myös osoitettu ulkoilureittivaraus, - laskuojan varsi läheisine kallioalueineen Impivaarantien ja Heikkiläntien väliltä, - asemakaavoitettavien alueiden lähi- ja välialueita sekä - liito-oravan elinympäristöihin liittyviä tsäalueita.

2 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 53 Urheilu- ja virkistysalueiksi on osoitettu nykyiset Kaanaan kenttä ja jalkapallokentät Prunttimäessä. Ulkoilureittirkinnöin on varustettu nykyiset Lakeuden ntopolku ja Paukanevan pitkospuureitti. Erityisalueet Maaperän mahdollisen saastumisen vuoksi Impivaaran ampumarata on osoitettu nykyinen erityisalueeksi. Asemakaavoitettaville rautatien lualueille on osoitettu suojaviheraluetta. Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueeksi on rkitty Etelä-Pohjanmaan nnonsuojeluyhdistyksen hakemuksen mukaisesti Hautalankylän vanha tsä. Maatalousalueet Ilmajoen Alajoen valtakunnallisesti rkittävään maisema-alueeseen lukeutuvat peltoalueet Kyrönjoen ja Seinäjoen varressa pyritään säilyttämään avoimina ja pelkästään viljelykäytössä. Niemistöntien ja Hautalantien varressa sijaitsevat tuotantoyksikköjen alueet lähiympäristöineen sekä Kiikuntien varsi on varattu maataloudelle ja sitä palvelevaan rakentamiseen sekä vähäiseen haja-asutusnteiseen rakentamiseen. Keskeinen teiden väliin jäävä tsäalue pyritään säilyttämään tsäisenä. Suupohjantien varressa sijaitsevat suurten tuotantoyksikköjen alueet on osoitettu kotieläintalouden suuryksikköjen alueeksi. Tiestö Nykyisen Heikkilän - Niemistöntien liikenteen vähentämiseksi alueelle on osoitettu uutena tieyhteytenä kaupungin suunnasta Auneksentien jatke radan vartta keskustaan ja uutena poikittaisyhteytenä Vaasantieltä Impivaarantien jatke Katilaan Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsitteli osayleiskaavannosta kokouksessaan Kokouksen pöytäkirja on esitetty liitteessä 13. Kokouksessa käsiteltiin yleiskaavannoksen asumiseen, maatalouteen, palveluihin, suojelu- ja erityisalueiksi rkityt alueet Yleisötilaisuus Niemistön koululla järjestettiin yleisötilaisuus Tilaisuudessa esiteltiin alustavaa yleiskaavannosta , nnokseen johtaneita lähtökohtia ja kaavoituksen tulevaa aikataulua. Keskustelua herättivät teollisuuden sijoittaminen alueelle, ampumaradan poistuminen/säilyminen, palvelu- ja virkistysalueet ja rakennussuojelu sekä liikenneverkko. Alueelle toivottiin uusia asuntoalueita. Impivaarantien ja Katilantien yhteys toivottiin siirrettäväksi pohjoisemmaksi. Muistio yleisötilaisuudesta on liitteenä. LIITE 9. YLEISÖTILAISUUS Liikuntatoimi ja tekninen toimi Yleiskaavaan liittyvistä ulkoilureiteistä ja niiden suunnittelutilanteesta sekä yleiskaavan aluevarauksien ja liikenneverkon tarkistuksista järjestettiin liikunta- ja teknisen toin kanssa neuvottelu Niemistön koulun ja Pakkalankallion välille on tarvetta ulkoilureitille, jonka toteuttaminen voisi olla EU-hanke. Alueelle on kaavailtu alustavasti 3,0 3,4 km reittiä. Pakkalankalliolle esitettiin myös pientä hyppyrimäkeä, laavua ja näkötornia. Todettiin tarpeelliseksi osoittaa myös ulkoiluyhteys Auneksen koululle.

3 876:1:0 21: Jouppila 21:24 3:29 876:1:0 3:58 7:18 8:23 8:21 3:51 3:83 3:20 3:83 21:38 7:39 3:19 2:30 8:31 2:2 7:196 1:408 8:34 878:1 3:70 7:221 7:525 7:244 3:87 3:74 3:82 7:2447:441 3:22 1:319 1:699 7:38402 Heikkola 404 Ikola 3:57 3:20 7:439 7:7 3:45 7:176 7:518 7:318 7: Palo 7:37 7:442 3:21 3:73 3:46 3:52 876:1:0 7:312 7:190 7:427 1:700 7:527 3:84 7:451 7:441 7:445 3:65 3:47 24:3 404 Ikola 3:54 3:76 7:531 1:318 24:3 1:98 3:69 7:236 7:252 7:192 3:75 3:48 3:18 7:446 7:530 7:489 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: 1:99 3:64 3:61 3:85 7:325 7:446 9:3 3:68 7:444 3:63 3:50 7:494 7:466 3:88 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Olemassa oleva alue tai 2:56 3:72 3:49 7:448 7:418 7:490 7:267 3:62 7:190 7:433 palstoitussuunnitelmalla toteutuva asuntoalue. 3:67 7:447 17:0 3:60 3:66 7:410 7:21 3:86 7:260 7:428 7:444 7:192 7:268 3:43 7:496 7:446 7:419 7:393 9:290 7:320 7:421 2:7 7:409 7:446 7: ILMAJOKI 1:26 28:44 7:243 7:420 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 7:408 7:270 9:355 7: Ikola 9:394 7:242 7:445 2:17 9:56 7:457 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISES- 7:444 9: :393 9:290 7:505 TI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoi- 9:208 7:479 28:42 7:494 2:45 7:241 28:82 7:494 7:443 28:311 9:59 7:504 7:30 9:289 7:483 7:395 1:228 1:79 7:532 7:513 tettu asemakaavoitettavaksi. 14:39 9:44 7:511 7:396 7:37 28:95 9:276 23:0 7:407 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä 7:527 9:433 9: Seinõjoki työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 1:2 9:337 7:426 1:2141:213 1:64 MT-1 1:1 M-1 14:38 Seinõjoki 7:196 1:29 9:441 1:227 7:24 M-1 Peurala 9: :6 14:6 toista ennen rakentamista. 1:129 7:9 28:76 9:277 9:336 7:495 7:425 1:348 9:275 9:340 7: :349 1:359 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 1:431 1: Kirkonkylõ 28:207 28:89 28:96 9:72 1:350 61:0 28:83 9:361 7:523 28:205 9:246 9:338 7:498 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 1:357 1:359 1:358 7:23 28:206 8:294 1:76 7:481 1:300 9:58 9:273 9:313 7:39 7:155 rajat. 28:240 1:130 28:204 8:53 9:72 1:207 1:445 4:52 8:56 9:420 1:444 9:329 7:512 9:419 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoi- 1:22 28:289 8:84 9:420 9:338 5:72 9:247 8:54 5 M-1 7: :226 1:355 1:22 28:261 28:78 28:310 7:464 tettu asemakaavoitettavaksi. 7:526 1:353 28:171 4:53 7:528 28:17 9:34 7:529 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä 1:354 1: :424 1:414 1:211 28:232 M-1 7 työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 8:82 28:293 2:13 9:362 9:226 1:413 1: :1:0 28:210 8:85 1:442 1:414 1:213 28:309 9:207 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. lu- 28:246 28:225 28:310 8:83 9:32 1: :2:0 28:176 5:75 7:499 9:378 9:247 vyöhykkeet. 1:290 28:271 9:407 7:449 14:34 28:175 1:242 1:289 4:5 14:37 28:1 9:129 7:477 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 28:270 2:40 1:443 28:304 9:130 7:155 5:73 28:262 1:379 28:295 25:8 28:391 5:141 28:301 9:402 14:35 25:6 743 SEIN JOKI 28:392 28:141 28:278 7:135 1:443 MT-1 28:143 9:17 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 9:18 28:306 28:303 9:378 5:315 3:14 8:212 25:7 9:248 28:218 9:35 28:275 28:305 9:409 7:523 - Maankäyttö- ja rakennuslain 43.3 :n nojalla määrätään 51:104 51:104 28:144 2:101 5:311 28:274 8:134 8:228 28:259 AT-2 28:238 ettei alueella enintään viiden vuoden aikana saa rakentaa. 9:295 8:121 28:288 28:262 9:13 5:107 28:258 2:110 KYLÄALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON HUOMIOITAVA KULT- 51: Kirkonkylõ 51:105 9:272 5:113 AT-1 TUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAI- 28:238 28:277 9:400 9:373 9:308 28:253 28:297 28: SEMA-ALUEEN OSA. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 28:366 8: :82 8:209 28:253 28:38 28:365 28:214 9:147 51:101 51:107 8: :331 1:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon har- 8:141 8:113 28:255 28: :200 28:246 9:384 8:18 AT-2 TP 28:228 9:30 5:329 7:5 8:14 8: Ruha joittamiseen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman 9:30 9:395 2:48 2:115 8:137 9:396 pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:200 28:254 28:25228:37 9:383 8:142 28:173 9:397 1:12 8:222 2:10 28:174 9:33 2:98: ILMAJOKI 402 Nurmo 2:196 1:347 toista ennen rakentamista. 1:344 8:96 9:33 9:368 9:1 28:288 8:247 28:69 9:348 9:209 2:56 8:50 8:145 M-1 28:230 9:60 9:301 17:179 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 1:346 8:209 1:40 14:36 28:113 10:67 8:96 EA P -2 8:210 9:93 8:50 MY-2 32:11 8:209 5:74 1: :2:0 9:346 9:299 8:183 8: Nurmo jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 8:113 8:28 51:75 28:113 8:182 25:3 9:235 9:315 8:12 3: Ruha M 27:165 3:51 rajat. 4:18 1:251 8:45 7:151 5:209 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m Kirkonkylõ 406 AT-1 T Peltoniemi 8:175 8:14 9:309 25:3 28: :0 8:176 8:96 8:1 8:119 40:0 9:443 27:152 9:391 9:130 4:37 8:210 TP 8:43 27:294 3:210 8:29 12:128 8:188 8:211 28:239 EV KYLÄALUE. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen 8:148 28:275 28:216 9:297 23:0 28:275 9:131 AT-2 tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 8:159 28:265 28:104 9:132 28:279 9:139 9:335 9:236 54:198 54:193 8:228 8:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon har- 9:343 4:87 8:174 8:141 9:263 28:287 9:330 9:226 3:340 12:127 28:279 9:325 6:24 9:326 9:248 5:199 4: NURMO joittamiseen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman 8:34 12:71 8:118 28:257 54:236 12:126 28:106 8:227 8:173 28:265 28:226 9:350 9:411 9: Nurmo pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 9:235 28:99 3:275 12:49 8:246 TP -2 9:307 28:279 9:426 9:314 7:19 11:126 8:36 8:100 12:24 28:287 9:401 9:46 12:127 8:228 28:105 9:425 9:295 89:0 8:264 8:147 AM-1 8:214 28:256 28:220 9:47 9:173 9:226 9:86 8:204 9:186 9:438 9:296 54: :398 7 toista ennen rakentamista. 7:95 11:97 12:58 12:182 28:226 9:371 7:11 9:437 9:387 54:194 8:109 12:129 9:388 28:226 28:103 28:183 9:246 9:417 12:106 8:146 9:404 9:423 7:13 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 28:107 9:403 9:418 9:283 12:57 12:105 8:142 9:312 3:4 8 12:128 11:43 28:219 28:226 28:104 9:415 9:15 12:10 8:108 28:367 9:408 12:11 22:1 28:272 9:362 9:303 9:320 7:12 AT-1 EV 9:374 9:239 9:168 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 8:201 8:154 28:273 28:356 9:170 12:12 9:144 11:114 28:359 9:361 9:436 9:294 rajat. 9:321 54:6 AT-1 12:47 9:416 3:3 23:0 9:432 9:246 9:341 9:329 9:427 12:125 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 8:231 12:137 8:161 28:292 9: :413 9:293 10:73 46:0 12: :356 9:304 9:352 9:424 28:281 9:332 9:242 12:134 9:421 AM-1 8:151 9:376 9:412 9:265 MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA 9:429 12:18-2 9:375 9:335 12:287 28:245 9:322 9:413 12:136 12:39 8:225 12:134 9:391 9:269 9:428 9:374 54:234 12:104 13:93 13:90 12:101 9 AM-1 AM-1 ON HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLI- 9:199 9:367 9:365 54:54 12:140 12:9 12:139 z SESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 12:120 10:22 8:187 12:117 8:116 13:31 8:235 8:62 VU 9:254 28:132 9:349 9:146 41:0 9:1 8:215 10:158 13:48 13:109 92:0 12:116 3:5 12:102 8:228 AM-1 9:200 AM-1 9:287 9:357 8:224 9:390 9:329 10:219 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 12:112 9:253 12:131 28:268 8: :440 9:439 9:125 9:127 14:148 14:195 8:155 8:219 8:125 P 4: SEIN JOKI 9:424 12:21 54: :176 9:392 9:407 9:126 51:221 12:78 8: :112 2:7 8:117 8:226 8:69 9:328 9:281 1:417 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 12:76 8:259 28:132 9:367 9:304 8:167 9:19 15:76 P-1 HUOMIOITAVA 15:84 KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI 51:130 9:374 9:229 23:0 9 ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 8:206 8:181 12:70 8:162 15:79 15:85 12:39 8:164 28:74 9:255 9:344 2:330 9:248 SL-1 12:125 28:136 2:126 28:82 9:16 12:116 12:119 15:78 12:114 12:79 AM-1 9:389 9:318 9:227 JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 12:100 8:40 28:134 12:128 29:50 12:39 10:115 12:137 8:89 8:61 2:2 1:30 12:136 12:122 8:15 PY PY 19 28:234 5:753 10:116 28:66 28:234 41:0 17:1 3:72 8:198 8:63 9:266 28:8 16: :2:0 12:104 12:116 12:135 8:184 4 P-1 9:18 1:108 5:754 12:92 5:703 2:331 10:105 8:221 8:152 8:260 TYÖPAIKKA-ALUE. 12:134 9:20 12:37 8:114 9:432 8:159 8:1498:120 28:134 28:235 8:41 8:266 8:220 9:407 63:0 TP 28: :326 12:130 16:104 19:60 9:303 8:57 12:26 12:37 8:265 8:238 8:100 8:241 9:177 9:370 18:1 8:110 12:121 8:258 8:1621 9:17 8: :755 5:848 17:39 8:256 8:98 8:257 18:102 28:131 12:103 8:239 28:71 28:9 1:62 3:325 12:98 12:91 8:202 8:243 3:143 12:120 8:95 8:195 AM-1 17:36 8:216 8:224 28:137 1:68 3: Peltoniemi 28: :169 8:222 8:225 3:70 8:255 8:17 9:13 8:143 12:56 8:242 12:69 12:95 12:125 8:233 8:202 19:107 18:234 3:348 z 8:107 18:236 28:31 28:1 1:109 6:3 28:129 7:317 3:349 5:155 28:59 12:97 8:78 5:702 8:122 28:67 12:55 12:110 8:263 8:80 2:845 2:832 8:223 40:3 8: :235 8: :128 8:261 8:165 AM-1 28:192 11:82 8:106 12:133 8:200 2:214 4:143 7:82 8: :11 4:403 8:186 7:82 8:166 4:83 8:1193 8:248 8:177 8:255 8:131 2:847 9:14 12:54 12:107 8:121 12:96 7:437 12:34 8: :22 12:138 1:89 2:273 28:121 28: :13 8: :194 2:427 4:402 8:105 12:91 12:91 8:249 2:887 28:55 8:251 8:214 z 37:3 3:440 5:849 9:12 8:171 8:89 2:846 29:55 12:53 28:126 12: W 1:67 2:938 2:54 12: :168 4:390 9:231 20:13 8:250 8:215 8:207 7:1 5:12 8:104 12:82 41:0 3:15 4:401 4:251 12:100 3:114 1:488 29:10 8:95 8: :52 28:125 12:95 12:91 12: :9 8:150 2:844 3: :253 4:142 8:103 12:86 8:197 3:12 28:122 1 AM-1 8:169 8:252 27:12 1:82 37:3 2:88 12:51 28:179 37:4 2:849 2:803 5:231 4:454 8:219 9:233 12:82 12: :124 8:178 11:80 8:102 12:81 3:13 1:466 2:848 2:864 4:472 8:244 8:205 1:45 8:223 3:107 AM-1 z 12:50 2:858 20:10 5:214 28:178 4:288 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. 8:101 1:89 8:213 8:125 2:109 28:110 9:29 8:35 27:20 3:1 2:108 28:123 3:144 12:89 20:11 8:223 8:69 28:27 1:488 20:14 2:107 T 4:52742:0 20:12 27:10 5:256 3:71 3:10 28:109 28: :251 4:410 8:155 8:158 41:0 1:4 12:75 8:190 28:71 28:181 4:302 5:156 3:19 28:108 5:255 9:66 12:34 12:122 20:7 8:136 8:199 8:139 4:261 12:95 42:0 LÄHIVIRKISTYSALUE. 12:34 20:9 8:224 1:3 12:122 5:710 20:4 8:187 3:22 1:3 8:215 8:225 5:638 5:67 4:449 3:18 28:182 27:14 9:27 3:20 12:94 12:132 1:229 z 1:44 4:303 5:711 8:196 4:448 1:50 5:897 4:410 10:8 27:19 4:304 2:124 8:214 z z 27:3 3:23 7:42 1:30 1:466 12:77 4:31 4:29 4:2 LÄHIVIRKISTYSALUE. Alueella on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 10:57 5:887 4:327 2:122 8: Palo 2:26 12:90 5:880 5:639 10:437 6:344 4:493 4:323 20:15 6:342 12:152 3:433 12:99 12: Peltoniemi -1 5:879 7:54 10:109 5:864 4:322 8:295 8:83 W 28:180 - Luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toinpiteet ovat sallittuja. 12:67 8:153 2:310 4:12 20:0 21:0 1:466 4:507 2:246 2:126 10:407 8:281 4:102 5:136 5:308 5:4 4:103 28:286 4:2 4:510 10:366 8:42 4:82 8:283 5:515 5:896 4:97 4:101 7:25 5:126 1:230 3:16 4:81 2:127z 5:888 4:100 4:510 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. 2:78 1:231 2:24 1:86 10:431 10:69 3:17 5:42 1:87 5:878 10:367 27:2 7:378 4:492 5:15 3:52 VU -Alueella sijaitsee jalkapallokenttä. 3:18 5:899 10:441 8:171 1:161 5:900 2:127 4:99 2:835 2:857 3:492 5:636 4:490 1:161 5:898 4:491 2:245 1:403 4:104 17:28 3:83 6:90 3:56 27:12 5:362 1:165 3:493 AMPUMARATA-ALUE. 7:379 1:164 2:248 2:126 6:91 VU 17:66 1:166 4:82 5:65 1:31 1:41 1:453 1:88 EA 4:477 5:66 1:42 1:162 3:366 27:17 4:96 1:26 4:306 18:203 17:148 4:306 4:157 4:306 5:47 1:402 7:408 7: Palo 17:48 17: :426 17:114 4:12 1:513 18:186 4:267 18:162 38:0 17:141 1:104 SUOJAVIHERALUE. 17:141 1:178 17:116 18:193 18:184 4:46 EV 4:93 18:180 18:115 18:122 18:164 3:466 1:177 1:179 17:85 4:1 17:84 3:220 4:14 18:203 18:158 1:111 1:54 4:98 18:115 3:437 17:127 36:5 18:171 1:39 1:36 18:199 1:40 4:91 18:171 1:62 18:208 3:417 1:38 4:493 4:493 18:179 4:92 4:1044:493 18:70 1:39 LUONNONSUOJELUALUE. Hautalankylän vanha tsä. Alueella on 1:88 2:2 4:93 1:37 18:193 18:201 3:461 4:96 1:35 18:202 18:196 4:98 erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 18:164 3:48 SL-1 2:61 17:143 3:50 18:110 1:479 4:104 18:181 3:51 3:47 3:52 1:106 1:88 4:94 4:60 16:16 17:119 18:207 3:49 18:206 17:148 18:191 1:453 1:106 - Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat 1:489 1:492 2:3 4:212 15:128 63:0 36:6 3:220 1:477 44:2 15:55 ME ME 3:438 3:505 3:494 1:466 38:3 2:60 36:1 18:187 16:75 3:4683:462 3:417 sallittuja. 15:149 1:441 16:17 18:10 18:204 18:187 3:426 2:59 15:48 3:504 17:15 18:195 5:11 39:3 18:122 17:16 18:199 18:192 18:194 16:18 17:17 18:70 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 16:89 17:130 17:14 2:3 18:203 18:165 18:188 18:179 17:13 18:183 18:115 18:164 18:158 39:1 15:27 36:7 M 15:52 16:12 31:8 17:43 17:133 16:14 17: :17 40:1 17:148 43:5 16:75 45:0 17:119 15:39 16:11 16:11 16:18 17:84 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue varataan maa-ja 15:11 46:7 2:6 38:0 16:17 tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan 43:11 M-1 36:7 15:38 15:153 16:75 15:155 46:9 15:122 perusteella. 16:90 15:116 15:138 46:6 38:0 - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista 16:83 15:29 15:122 mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee 46:12 2:8 16:81 15:152 63:0 15:152 15:159 ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntumaan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 15:152 15:158 16:26 2:7 47:2 15:12 15:154 15:159 3:116 15:147 toista ennen rakentamista. 15:57 15:85 15:31 36:14 15:84 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 36:7 6:67 36:14 3:117 15:59 15: :112 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 6:67 15:43 rajat. 36:14 6:29 15:162 3:118 MAATALOUSALUE. 6:46 15:129 15:148 58:2 15:32 15:41 6:46 36:6 MT 2:56 15:40 15: :8 MAATALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maataloutta palvelevia rakennuksia. 26:4 58:2 58:1 15:10 15:67 MT-1 26:7 27:5 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. tulva- 15:80 alueen rajat. 15:118 27:1 26:7 15:36 26:1 15:127 MAA- JA METSÄTALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maa- ja tsätaloutta palvelevia rakennuksia. 15:126 15:168 26:8 15:134 15:167 15:158 KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. 15:169 15: SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2015 ME MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN YDINALUE. Maisemanhoidon kannalta keskeisimmät, avoina säilytettävät peltoalueet ja jokiranta-alueet. Alueelle annetaan MRL 41.2 :n suojelumää- räys, jonka mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja aluetta ei saa tsittää. - Alueelle saa sijoittaa perintäistä rakennustapaa noudat- tavia latoja. - Rantavyöhykkeen kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maiseman avoimuus säilyisi. MY-2 W MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- ALUEEN OSA tai sitä tukeva maa- ja tsätalousalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaa- vat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntu- maan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. toista ennen rakentamista. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida raken- tamista rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA JA ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. Merkinnällä on osoitettu Paukanevan Natura-alueeseen kiinteästi liittyvä tsäalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden har- joittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaavat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. VESIALUE. KUNNAN RAJA. YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. ALUEEN RAJA. OSA-ALUEENRAJA. MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon kulttuurimaiseman arvot ja jokilaakson rakennusperinteen säilyttäminen. - Alueella on sellaisia erityisiä maisemallisia arvoja, ettei MRL 43.2 :n perusteella maisemaa muuttavaa toinpidettä saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa. - Maisemanhoidossa ja rakentamisessa tulee säilyttää maisematilan avoimuus ja maisematilaa rajaavien reunavyöhykkeiden eheys. - Uudisrakentaminen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtä- vät muutokset on sovitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemaan. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida kulttuurimaiseman kannalta arvokkaiden rakennusten aseman säilyminen maisemassa. - Rakentamisen sopivuus ja kulttuuriympäristöön ja maise- maan tulee selvittää rakennuslupahakemuksessa. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Alueen puusto tulee säilyttää. Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat sallittuja. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueet. Alueilla on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alueet tulee säilyttää nnontilaisena. Luonnonarvojen säilyttämisen kannalta tarpeelliset nnon- ja maisemanhoidon toinpiteet ovat sal- littuja. Rannan kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maise- man avoimuus säilyy. MELUALUE. Keskimääräinen 55 dba:n ulkoluvyöhyke. Alueella asumiseen liittyvät ja lusta häiriintyvät ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet on suojattava liikennelulta. SUOJAVYÖHYKE. SUOJAVYÖHYKE. Tulva-alueen raja. Tulvakorkeus on +40 mpy (N60). Rakentamisen yhteydessä kostuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa korkeuden +41 mpy (N60) yläpuolelle. MUINAISMUISTOKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. KULTTUURIHISTORIALLINEN RAKENNUSKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. VIRKISTYS-/MATKAILUKOHDE. VENESATAMA/VENEVALKAMA. LÄHDE. MELUNTORJUNTATARVE. JOHTO TAI LINJA. -Z = sähkölinja 110, 220 kv tai 400 kv. VALTATIE/KANTATIE. SEUTUTIE/PÄÄKATU. YHDYSTIE/KOKOOJAKATU. RAUTATIE. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. UUSI KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. ULKOILUREITTI. JOKILAIVAVÄYLÄ. NYKYISET TIET JA LINJAT. UUDET TIET JA LINJAT. OSAYLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: JÄTEVESIEN KÄSITTELY -Asutuksen jätevedet on johdettava viemäriverkostoon, milloin se olosuhteiden mukaan on mahdollista. Muussa tapauksessa jätevedet on käsiteltävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti suodatinkentässä tai pienpuhdistamossa. -Elinkeinotoimintaan, kuten maatiloihin liittyvä jätevesien käsittely ratkaistaan ympäristölupanettelyn yhteydessä. -Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita. SUOJAVYÖHYKKEET -Vesistöjen, purojen ja laskuojien varteen tulee jättää riittävän leveät viljelemättömät suojavyöhykkeet, joiden avulla vähennetään valumavesien haitallista vaikutusta vesien tilaan. -Kotieläintalouksien ympärille on muodostettava riittävä rakentamaton hajusuojavyöhyke, jonka laajuus riippuu mm. eläinyksikkömäärästä, vallitsevasta tuulensuunnasta ja ympäristön peitteisyydestä. KÄSITTELYVAIHEET: Julkinen nähtävilläolo MRA 30 Kaupunginhallitus SEINÄJOELLA ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRITOIMISTO KOULUKATU SEINÄJOKI KUVA 18 YLEISKAAVALUONNOS

4 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 55 Heikkiläntien (länsi) ja Niemistöntien eteläpuolen rakentamisalueita tutkittiin tarkempimittakaavaisen kartan avulla. Todettiin, että teiden eteläpuolella on mahdollista osoittaa vähäistä rakentamista nykyiseen rakennuskantaan liittyen samalla säilyttäen riittävät välialueet, joilla huomioidaan näkymät maisemaan. Mäenpääntien ja Heikkiläntien risteysalueelle radan varteen on tarpeellista osoittaa palvelualuevaraus. Koulun tulevaisuuden laajennukset ja mahdolliset muut julkiset palvelut huomioiden on tarpeen laajentaa kouluun liittyvää julkisten palvelujen aluetta. Impivaarantien pohjoispuoli nähtiin varteen otettavana tulevaisuuden asumisen laajentumissuuntana, joten ampumaradan toiminta tulisi siirtyä tulevaisuudessa muualle. Ampumaradan aluetta ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön ennen kuin alueen maaperän saastuneisuus on selvitetty. Uusi poikittaisyhteys Auneksentieltä voidaan linjata Hautalantiehen. Yhteyden rakentaminen on todennäköisesti kaukana tulevaisuudessa. Se voidaan toteuttaa vaiheittain rakentumisen laajentumistarpeiden mukaan. Tieyhteyksiä tulevat palvelemaan myös Auneksentien uusien asuntoalueiden kokoojateiden jatkeet. Tiehallinnolla on suunnitelmia Heikkiläntie (itäpuoli) uudesta liittymästä Vaasantiehen. Samassa kohdassa voidaan osoittaa myös kevyen liikenteen alitus. Luonnoksessa on tarpeen osoittaa uusien asuntoalueiden liittymät OSAYLEISKAAVALUONNOS Kuvassa 19 on esitetty yleiskaavannos , jonka perusteella sidosryhmät ovat esittäneet näkökantojaan. Luonnokseen on tehty aiemman sidosryhmäpalautteen pohjalta tarkennuksia Yleiskaava nähtävillä Yleiskaava on ollut yleisesti nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti. Nähtävilläolon aikana esitettiin 44 mielipidettä ja 12 lausuntoa. Luettelo mielipiteistä on liitteenä. Yksityisten komntit kohdistuivat pääosin omaan asuinympäristöön ja lisärakentamiseen. Lisäksi toivottiin korjauksia viheralueitten laajuuteen ja joihinkin tielinjauksiin. Maatalouden harjoittajat toivoivat ettei uutta asutusta osoitettaisi liian lähelle maatiloja. Suon Viljava Oy epäili myös toimintansa aiheuttavan haittaa eikä toivonut lähiympäristöön asumista. Myös Seinäjoen seudun ampujat kritisoivat ampumaratatoiminnan lopettamista varauksena alueella Lausunnot ja viranomaiskannanotot Asukastyöryhmä Asukastyöryhmä toteaa lausunnossaan , että aiemmat asukastyöryhmän esittämät tavoitteet on pääosin otettu huomioon. Asukastyöryhmä toivoi lisäksi viheralueeksi Seinäjoen uoman ranta-alueita, pienteollisuustoiminnan sallimista asumisen yhteydessä Heikkilän pohjoisosassa. Heikkiläntien ja Niemistöntien eteläpuolelle toivottiin alueellisen rakennusjärjestyksen laatimista. Etelä-Pohjanmaan liitto Liitto toteaa lausunnossaan , että osayleiskaavannos ottaa hyvin huomioon seutukaavan ja maakuntakaavaehdotuksen suunnitteluperiaatteet. Maaseudun kehittämisen kohdealueen suunnittelumääräyksen mukaan tulee kiinnittää erityistä huomioita laajenevan asutuksen ja tilaa vaativien elinkeinojen, kuten teollisuuden ja suurimuotoisen eläintuotannon, välisten maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseen. Avainasemassa on oikeasta kotieläintalouden suuryksiköiden koosta sopiminen.

5 876:1:0 21: Jouppila 21:24 3:29 876:1:0 3:58 7:18 8:23 8:21 3:51 3:83 3:20 3:83 21:38 7:39 3:19 2:30 8:31 2:2 7:196 1:408 8:34 878:1 3:70 7:221 7:525 7:244 3:87 3:74 3:82 7:2447:441 3:22 1:319 1:699 7:38402 Heikkola 404 Ikola 3:57 3:20 7:439 7:7 3:45 7:176 7:518 7:318 7: Palo 7:37 7:442 3:21 3:73 3:46 3:52 876:1:0 7:312 7:190 7:427 1:700 7:527 3:84 7:451 7:441 7:445 3:65 3:47 24:3 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: 404 Ikola 3:54 3:76 7:531 1:318 24:3 1:98 3:69 7:236 7:252 7:192 3:75 3:48 3:18 7:446 7:530 7:489 1:99 3:64 3:61 3:85 7:325 7:446 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Olemassa oleva alue tai 9:3 3:68 7:444 3:63 3:50 7:494 palstoitussuunnitelmalla toteutuva asuntoalue. 7:466 2:56 3:88 3:72 3:49 7:448 7:418 7:490 7:267 3:62 7:190 7:433 3:67 7:447 17:0 3:60 3:66 7:410 7:21 3:86 7:260 7:428 7:444 7:192 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 7:268 3:43 7:496 7:446 7:419 7:393 9:290 7:320 7:421 2:7 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISES- 7:409 7:446 7: ILMAJOKI 1:26 28:44 7:243 7:420 7:408 7:270 TI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoitettu 9:355 7: Ikola 9:394 7:242 7:445 2:17 9:56 7:457 7:444 9: :393 9:290 7:505 M-1 9:208 7:479 28:42 7:494 asemakaavoitettavaksi. 2:45 7:241 28:82 7:494 7:443 28:311 9:59 7:504 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liiken- 14:39 7:30 9:289 7:483 7:395 1:228 1:79 7:532 7:513 9:44 7:511 7:396 7:37 28:95 9:276 23:0 7:407 7:527 9:433 9:246 nettä tai muuta ympäristöhaittaa. 430 Seinõjoki 1:2141:213 1:2 9:337 7:426 1:64 MT-1 MT-1 1:1 14:38 Seinõjoki 9:441 7:196 1:29 1:227 7:24 M-1 toista ennen rakentamista. Peurala 9: :6 14:6 1:129 7:9 28:76 9:277 9:336 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suoja- 7:495 7:425 1: :275 9:340 7:496 1:349 1:431 1:359 vyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 1: Kirkonkylõ 28:207 28:89 28:96 9:72 1:350 61:0 28:83 9:361 7:523 -Heikkiläntien ja Niemistöntien eteläpuolisten rakennuspaikkojen 28:205 1:357 9:246 1:359 1:358 7:23 28:206 8:294 9:338 7:498 1:76 7:481 koko Vaasantien länsipuolella tulee olla vähintään 4000 m2. Alueella 1:300 9:58 28:240 M-1 9:273 9:313 7:39 7:155 on noudatettava alueellisen rakennusjärjestyksen määräyksiä. 28:204 8:53 9:72 1:207 1:130 1:445 4:52 8:56 9:420 1:444 9:329 7:512 9:419 1:22 28:289 8:84 9:420 9:338 5:72 9:247 8:54 5 M-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoitettu 7:262 9:226 1:355 1:22 28:261 28:78 28:310 7: :526 1:353 28:171 4:53 asemakaavoitettavaksi. 7:528 28:17 9:34 7:529 1:354 1: :424 1:414 1:211 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liiken- 28: :82 28:293 2:13 9:362 9:226 1:413 1: :1:0 28:210 8:85 1:442 1:414 1:213 28:309 9:207 nettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:246 28:225 28:310 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. luvyöhykkeet. 8:83 9:32 1: :2:0 28:176 5:75 7:499 9:378 9:247 1:290 28:271 9:407 7:449 14:34 28:175 1:242 1:289 4:5 14:37 28:1 9:129 7:477 28:270 2:40 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 1:443 28:304 9:130 7:155 5:73 28:262 1:379 28:295 25:8 28:391 9:402 5:141 28:301 14:35 25:6 743 SEIN JOKI 28:392 28:141 28:278 7:135 1:443 MT-1 28:143 9:17 9:18 28:306 28:303 9:378 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 5:315 3:14 8:212 25:7 9:248 28:218 9:35 28:275 28:305 9:409 7:523 - Maankäyttö- ja rakennuslain 43.3 :n nojalla määrätään ettei 51:104 51:104 28:144 2:101 5:311 28:274 8:134 8:228 28:259 AT-2 28:238 alueella enintään viiden vuoden aikana saa rakentaa. 28:288 9:295 8:121 28:262 9:13 5:107 28:258 2:110 51:35 KYLÄALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON HUOMIOITAVA KULTTUU Kirkonkylõ 51:105 9:272 5:113 28:238 28:277 9:400 AT-1 RIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- 9:373 9:308 28:253 28:297 28: :366 ALUEEN OSA. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen 8: :82 8:209 28:253 28:38 28:365 28:214 9:147 tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 51:101 51:107 8: :331 1:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon harjoittami- 8:141 8:113 28:255 28: :200 28:246 9:384 8:18 AT-2 TP 28:228 9:30 5:329 7:5 8:14 8: Ruha 9:30 9:395 2:48 seen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, 2:115 8:137 9:396 raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:200 28:254 28:25228:37 9:383 8:142 28:173 9:397 1:12 8:222 2:10 28:174 9:33 2:98: ILMAJOKI 402 Nurmo 2:196 1:347 1:344 8:96 9:33 9:368 9:1 28:288 8:247 28:69 9:348 9:209 2:56 toista ennen rakentamista. 8:50 8:145 M-1 28:230 9:60 1:346 9:301 17:179 8:209 1:40 14:36 28:113 10:67 8:96 E-1 P -2 8:210 9:93 8:50 MY-2 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 32:11 8:209 5:74 1: :2:0 9:346 9:299 8:183 8: Nurmo 8:113 8:28 51:75 28:113 8:182 25:3 9:235 9:315 8:12 3: Ruha M 27:165 3:51 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 4:18 1: Kirkonkylõ 8:45 7:151 5: AT-1 Peltoniemi 8:175 8:14 9:309 25:3 28: :0 8:176 8:96 8:1 KYLÄALUE. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 8:119 40:0 9:443 27:152 9:391 9:130 4:37 8:210 TP 8:43 27:294 3:210 8:29 12:128 8:211 28:239 8:148 8:188 28:275 EV AT-2 28:216 9:297 23:0 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon harjoittami- 28:275 9:131 8:159 28:265 28:104 9:132 28:279 9:139 9:335 9:236 54:198 54:193 8:228 8:95 9:343 4:87 seen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, 8:174 8:141 9:263 12:127 28:287 9:330 9:226 3:340 28:279 9:325 6:24 9:326 9:248 5:199 4: NURMO raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 8:34 12:71 8:118 28:257 54:236 12:126 28:106 8:227 8:173 28:265 28:226 9:350 9:411 9: Nurmo 9:235 28:99 3:275 12:49 8:246 TP -2 9:307 28:279 9:426 9:314 7:19 11:126 8:36 8:100 12:24 28:287 9:401 9:46 12:127 8:228 28:105 9:425 9:295 89:0 8:264 8:147 AM-1 toista ennen rakentamista. 8:214 28:256 28:220 9:47 9:173 9:226 9:86 9:186 8:204 9:438 9:296 54: : :95 11:97 12:58 12:182 28:226 9:371 7:11 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 9:437 9:387 54:194 8:109 12:106 12:129 9:388 28:226 28:103 28:183 9:246 9:417 8:146 9:404 9:423 7:13 28:107 9:403 9:418 9:283 12:57 12:105 8:142 9:312 3:4 8 12:128 11:43 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 28:219 28:226 28:104 9:415 9:15 12:10 8:108 28:367 9:408 12:11 22:1 28:272 9:362 9:303 9:320 7:12 AT-1 EV 9:374 9:239 9:168 8:201 8:154 28:273 28:356 9:170 12:12 9:144 11:114 28:359 9:361 9:436 9:294 9:321 54:6 9:416 3:3 AT-1 12:47 23:0 9:432 9:246 MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA 9:341 9:329 8:231 9:427 12:125 12:137 8:161 28:292 9: :413 9:293 10:73 46:0 12:37 15 AM-1 ON HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLI- 28:356 9:304 9:352 9:424 28:281 9:332 9:242 12:134 9:421 AM-1 8:151 9:376 9:412 9:265 SESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 9:429 12:18-2 9:375 9:335 12:287 28:245 9:322 9:413 12:136 12:39 8:225 12:134 9:391 9:269 9:428 9:374 54:234 12:104 13:93 13:90 12: :199 9:367 9:365 54:54 12:140 12:9 12:139 AM-1 z 12:120 10:22 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 8:187 12:117 8:116 13:31 8:235 8:62 VU 9:254 28:132 9:349 9:146 41:0 9:1 P 8:215 10:158 13:48 13:109 92:0 3:5 12:116 12:102 8:228 AM-1 AM-1 9:200 9:287 9:357 8:224 9:390 9:329 10:219 12:112 9:253 12:131 28:268 8: :440 9:439 9:125 9:127 14:148 14:195 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 8:155 8:219 8:125 4: SEIN JOKI 9:424 12:21 54: :176 9:392 9:407 9:126 51:221 12:78 8: P-1 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI 14:112 2:7 8:117 8:226 ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. W 8:69 9:328 9:281 1:417 12:76 P-1 8:259 28:132 9:367 9:304 8:167 9:19 15:76 JULKISTEN 15:84 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 51:130 9:374 9:229 23:0 9 8:206 8:181 12:70 8:162 15:79 15:85 12:39 8:164 28:74 9:255 9:344 PY 2:330 9:248 SL-1 12:125 28:136 2:126 28:82 9:16 12:116 12:119 15:78 12:114 12:79 9:389 9:318 9:227 12:100 8:40 28:134 12:128 29:50 12:39 10:115 12:137 8:89 8:61 2:2 1:30 12:136 12:122 PY TYÖPAIKKA-ALUE. 8: :234 5:753 10:116 28:66 28:234 41:0 17:1 3:72 8:198 8:63 9:266 28:8 16: :2:0 12:104 12:116 12:135 8:184 4 P-1 TP 9:18 1:108 5:754 12:92 5:703 2:331 10:105 8:221 8:152 8:260 12:134 9:20 12:37 8:114 9:432 8:159 8:1498:120 28:134 28:235 8:41 8:266 8:220 9:407 63:0 28: :326 12:130 16:104 19:60 9:303 8:57 12:26 12:37 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. 8:265 8:238 8:100 8:241 9:177 9:370 18:1 8:110 12:121 T 8:258 8:1621 9:17 8: :755 5:848 17:39 8:256 8:98 18:102 28:131 12:103 8:257 8:239 28:71 28:9 1:62 3:325 12:98 12:91 8:202 8:243 3:143 12:120 AM-1 8:95 8:195 17:36 3 8:216 8:224 28:137 1:68 3: Peltoniemi 28:130 18:169 8:222 8:225 3:70 8:255 8:17 9:13 8:143 12:56 8:242 12:69 12:95 12:125 8:233 8:202 19:107 18:234 3:348 z 8:107 18:236 28:31 28:1 1:109 6:3 28:129 7:317 3:349 5:155 28:59 12:97 8:78 5:702 8:122 28:67 12:55 12:110 8:263 8:80 2:845 2:832 8:223 40:3 8: :235 8: :128 28:192 8:261 8:165 AM-1 11:82 8:106 12:133 8:200 2:214 4:143 7:82 8: :11 4:403 8:186 7:82 8:166 4:83 8:1193 8:248 8:177 8:255 8:131 2:847 9:14 12:54 12:107 8:121 12:96 7:437 12:34 8: :22 12:138 1:89 2:273 28:121 28: :13 8: :194 2:427 4:402 8:105 12:91 12:91 8:249 2:887 28:55 8:251 8:214 z 37:3 3:440 5:849 9:12 8:171 8:89 2:846 29:55 12:53 28:126 12: W 1:67 2:938 2:54 12: :168 4:390 9:231 20:13 8:250 8:215 8:207 7:1 5:12 8:104 12:82 41:0 3:15 4:401 4:251 12:100 3:114 1:488 29:10 8:95 8: :52 28:125 12:95 12:91 12: :9 8:150 2:844 3: AM-1 8:253 4:142 8:103 12:86 8:197 3:12 28: :169 8:252 27:12 1:82 37:3 2:88 12:51 28:179 37:4 2:849 2:803 5:231 4:454 8:219 9:233 12:82 12: :124 8:178 11:80 8:102 12:81 3:13 1:466 2:848 2:864 4:472 8:244 8:205 1:45 8:223 3:107 AM-1 z 12:50 2:858 20:10 5:214 28:178 4:288 LÄHIVIRKISTYSALUE. 8:101 1:89 8:213 8:125 2:109 28:110 9:29 8:35 27:20 3:1 2:108 28:123 3:144 12:89 20:11 8:223 8:69 28:27 1:488 20:14 2:107 4:52742:0 20:12 27:10 5:256 3:71 3:10 28:109 28: :251 4:410 8:155 8:158 41:0 1:4 12:75 8:190 28:71 28:181 4:302 5:156 3:19 28:108 M 5:255 9:66 12:34 12:122 20:7 8:136 8:199 8:139 4:261 W 12:95 42:0 LÄHIVIRKISTYSALUE. Alueella on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 12:34 20:9 8:224 1:3 12:122 5:710 20:4 8: :22 1:3 8:215 8:225 5:638 5:67 4:449 3:18 28:182 27:14 9:27 3:20 12:94 12:132 z - Luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toinpiteet ovat sallittuja. 1:229 1:44 4:303 5:711 8:196 4:448 1:50 5:897 4:410 10:8 27:19 4:304 2:124 8:214 z z 27:3 3:23 7:42 1:30 1:466 12:77 4:31 4:29 4:2 10:57 5:887 4:327 2:122 8: Palo 2:26 12:90 5:880 5:639 10:437 6:344 4:493 4:323 20:15 6:342 12:152 3:433 12:99 12: Peltoniemi URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. 5:879 7:54 10:109 5:864 4:322 8:295 8:83 W 28:180 12:67 8:153 2:310 4:12 20:0 VU -Alueella sijaitsee jalkapallokenttä. 21:0 1:466 4:507 2:246 2:126 10:407 8:281 4:102 5:136 5:308 5:4 4:103 28:286 4:2 4:510 10:366 8:42 4:82 8:283 5:515 5:896 4:97 4:101 7:25 5:126 1:230 3:16 4:81 2:127z 5:888 4:100 4:510 ERITYISALUE. 2:78 1:231 2:24 1:86 10:431 10:69 3:17 5:42 1:87 5:878 10:367 27:2 7:378 4:492 E-1 Käytöstä poistettava ampumarata-alue. Maaperän soveltuvuus 5:15 3:52 3:18 5:899 10:441 8:171 1:161 5:900 virkistykseen tai rakentamiseen tulee tutkia. Alueen käyttötarkoitus määritellään asemakaavassa. 2:127 4:99 2:835 2:857 3:492 5:636 4:490 1:161 5:898 4:491 2:245 1:403 4:104 17:28 3:83 6:90 3:56 27:12 5:362 1:165 3:493 7:379 1:164 2:248 2:126 6:91 VU 17:66 1:166 4:82 5:65 1:31 1:41 1:453 1:88 4:477 5:66 1:42 1:162 3:366 27:17 4:96 1:26 4:306 SUOJAVIHERALUE. 18:203 17:148 4:306 4:157 4:306 5:47 1:402 7:408 7: Palo 17:48 17: :426 EV 17:114 4:12 1:513 18:186 4:267 18:162 38:0 17:141 1:104 17:141 1:178 17:116 18:193 18:184 4:46 4:93 18:180 18:115 18:122 18:164 3:466 1:177 1:179 17:85 LUONNONSUOJELUALUE. Hautalankylän vanha tsä. Alueella on 4:1 17:84 3:220 4:14 18:203 18:158 1:111 1:54 4:98 erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 18:115 3:437 17:127 36:5 18:171 1:39 1:36 SL-1 18:199 1:40 4:91 18:171 1:62 18:208 3:417 1:38 4:493 4:493 18:179 4:92 4:1044:493 18:70 1:39 1:88 2:2 4:93 1:37 18:193 18:201 3:461 4:96 - Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat 1:35 18:202 18:196 4:98 18:164 3:48 2:61 17:143 3:50 18:110 1:479 4:104 18:181 3:51 3:47 3:52 1:106 1:88 4:94 4:60 16:16 17:119 18:207 3:49 18:206 17:148 18:191 1:453 sallittuja. 1:106 1:489 1:492 2:3 4:212 15:128 63:0 36:6 3:220 1:477 44:2 15:55 ME ME 3:438 3:505 3:494 1:466 38:3 2:60 36:1 18:187 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 16:75 3:4683:462 3:417 15:149 1:441 16:17 18:10 18:204 18:187 3:426 2:59 15:48 3:504 M 5:11 17:15 18:195 39:3 18:122 17:16 18:199 18:192 18:194 16:18 17:17 18:70 16:89 17:130 17:14 2:3 18:203 18:165 18:188 18:179 17:13 18:183 18:115 18:164 18:158 39:1 15:27 36:7 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue varataan maa-ja 15:52 16:12 31:8 17:43 17:133 16:14 17: :17 M-1 tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan 40:1 17:148 43:5 16:75 45:0 17:119 15:39 16:11 16:11 16:18 17:84 15:11 46:7 2:6 38:0 16:17 perusteella. 43:11 36:7 15:38 15:153 - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista 16:75 15:155 mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee 46:9 15:122 16:90 15:116 15:138 ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntumaan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 46:6 38:0 16:83 15:29 15:122 46:12 2:8 16:81 15:152 63:0 15:152 15:159 15:152 15:158 toista ennen rakentamista. 16:26 2:7 47:2 15:12 15:154 15:159 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 3:116 15:147 15:57 15:85 15:31 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 36:14 15:84 rajat. 36:7 6:67 36:14 3:117 15:59 15: :112 6:67 15:43 MAATALOUSALUE. 36:14 6:29 MT 15:162 3:118 6:46 15:129 15:148 58:2 15:32 15:41 6:46 36:6 MAATALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maataloutta palvelevia rakennuksia. 2:56 15:40 MT-1 15: :8 26:4 58:2 58:1 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. tulva- 15:10 15:67 26:7 alueen rajat. 27:5 15:80 MAA- JA METSÄTALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maa- ja 15:118 27:1 tsätaloutta palvelevia rakennuksia. 26:7 15:36 26:1 15:127 15:126 15:168 26:8 15:134 15:167 15:158 15:82 15: SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 ME KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN YDINALUE. Maisemanhoidon kannalta keskeisimmät, avoina säilytettävät peltoalueet ja jokiranta-alueet. Alueelle annetaan MRL 41.2 :n suojelumää- räys, jonka mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja aluetta ei saa tsittää. - Alueelle saa sijoittaa perintäistä rakennustapaa noudat- tavia latoja. - Rantavyöhykkeen kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maiseman avoimuus säilyisi. MY-2 W MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- ALUEEN OSA tai sitä tukeva maa- ja tsätalousalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaa- vat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntu- maan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. toista ennen rakentamista. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida raken- tamista rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA JA ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. Merkinnällä on osoitettu Paukanevan Natura-alueeseen kiinteästi liittyvä tsäalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden har- joittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaavat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. VESIALUE. KUNNAN RAJA. YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. ALUEEN RAJA. OSA-ALUEENRAJA. MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon kulttuurimaiseman arvot ja jokilaakson rakennusperinteen säilyttäminen. - Alueella on sellaisia erityisiä maisemallisia arvoja, ettei MRL 43.2 :n perusteella maisemaa muuttavaa toinpidettä saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa. - Maisemanhoidossa ja rakentamisessa tulee säilyttää maisematilan avoimuus ja maisematilaa rajaavien reunavyöhykkeiden eheys. - Uudisrakentaminen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtä- vät muutokset on sovitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemaan. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida kulttuurimaiseman kannalta arvokkaiden rakennusten aseman säilyminen maisemassa. - Rakentamisen sopivuus ja kulttuuriympäristöön ja maise- maan tulee selvittää rakennuslupahakemuksessa. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Alueen puusto tulee säilyttää. Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat sallittuja. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueet. Alueilla on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alueet tulee säilyttää nnontilaisena. Luonnonarvojen säilyttämisen kannalta tarpeelliset nnon- ja maisemanhoidon toinpiteet ovat sal- littuja. Rannan kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maise- man avoimuus säilyy. MELUALUE. Keskimääräinen 55 dba:n ulkoluvyöhyke. Alueella asumiseen liittyvät ja lusta häiriintyvät ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet on suojattava liikennelulta. SUOJAVYÖHYKE. SUOJAVYÖHYKE. Tulva-alueen raja. Tulvakorkeus on +40 mpy (N60). Rakentamisen yhteydessä kostuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa korkeuden +41 mpy (N60) yläpuolelle. MUINAISMUISTOKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. KULTTUURIHISTORIALLINEN RAKENNUSKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. VIRKISTYS-/MATKAILUKOHDE. VENESATAMA/VENEVALKAMA. LÄHDE. MELUNTORJUNTATARVE. JOHTO TAI LINJA. -Z = sähkölinja 110, 220 kv tai 400 kv. VALTATIE/KANTATIE. SEUTUTIE/PÄÄKATU. YHDYSTIE/KOKOOJAKATU. RAUTATIE. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. UUSI KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. ULKOILUREITTI. JOKILAIVAVÄYLÄ. NYKYISET TIET JA LINJAT. UUDET TIET JA LINJAT. OSAYLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: JÄTEVESIEN KÄSITTELY -Asutuksen jätevedet on johdettava viemäriverkostoon, milloin se olosuhteiden mukaan on mahdollista. Muussa tapauksessa jätevedet on käsiteltävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti suodatinkentässä tai pienpuhdistamossa. -Elinkeinotoimintaan, kuten maatiloihin liittyvä jätevesien käsittely ratkaistaan ympäristölupanettelyn yhteydessä. -Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita. SUOJAVYÖHYKKEET -Vesistöjen, purojen ja laskuojien varteen tulee jättää riittävän leveät viljelemättömät suojavyöhykkeet, joiden avulla vähennetään valumavesien haitallista vaikutusta vesien tilaan. -Kotieläintalouksien ympärille on muodostettava riittävä rakentamaton hajusuojavyöhyke, jonka laajuus riippuu mm. eläinyksikkömäärästä, vallitsevasta tuulensuunnasta ja ympäristön peitteisyydestä. KÄSITTELYVAIHEET: Julkinen nähtävilläolo MRA 30 Kaupunginhallitus SEINÄJOELLA ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRITOIMISTO KOULUKATU SEINÄJOKI KUVA 19 YLEISKAAVALUONNOS

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA KANGASALAN KUNTA PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA LUONNOS 28.3.2014 Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Sisällys 1 LÄHTÖTIEDOT JA TAVOITTEET... 3 2 MITOITUS... 3 2.1 Emätilatarkastelu... 3 2.2 Edullisuusvyöhykkeet...

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 20.01.2015 Kaavan nimi Yrittäjäntien asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm 02.01.2015 Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.11.2012 12.11.2012 2 (36) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 5 1.1 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot