4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1. MENETTELY Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu viranomaisneuvotteluissa, maankäyttö- ja johtoryhmässä, työneuvotteluissa ja yleisötilaisuuksissa saatujen kannanottojen sekä asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten muissa yhteyksissä antamien komnttien perusteella. Arvioinnin apuna on käytetty valmistuneita selvityksiä. Arvioinnin pohjana ovat olleet alustavat nnokset ja rakennemallit, joiden esittämiä vaihtoehtoja ja vaikutuksia on tarkasteltu eri sidosryhmien näkökulmasta ALUSTAVA OSAYLEISKAAVALUONNOS Kuvassa 18 on esitetty alustava osayleiskaavannos , jonka perusteella sidosryhmät ovat esittäneet näkökantojaan. Luonnoksessa on hahmoteltu osayleiskaavan sisältöä selostuksen kohdassa 3 esitetyn tavoiteasettelun ja siitä saadun sidosryhmäpalautteen pohjalta. Asuminen Heikkiläntien, Niemistöntien, Auneksentien eteläosan ja Vaasantien varren nykyiset asuntoalueet on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja osoitettu pientalovaltaiseen täydennysrakentamiseen. Heikkiläntien ja Niemistöntien varsien rakennettu ympäristö omaa kulttuurihistoriallista arvoa ja on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, mikä tulisi huomioida alueen täydennysrakentamisessa. Hautalan ja Auneksen kyläalueille on yleiskaavan perusteella mahdollista osoittaa hajaasutusnteista täydennysrakentamista. Asumiseen asemakaavoitettavia laajentumisalueita on osoitettu Niemistöntien pohjoispuolisille tsäalueille Impivaarantien jatkeena toimivan uuden tieyhteyden varaan Auneksentieltä Katilaan. Lisäksi laajentumisalueita on osoitettu Impivaarantien pohjois- ja eteläpuolelle sekä Heikkiläntien itäosan eteläpuolelle. Palvelut Niemistön koulun alueen lisäksi palveluille on varattu alue uuden Auneksentien jatkeen ja Niemistöntien risteysalueelle sekä alueita esitetyn Vaasantien sisääntulotien varteen. Teollisuus Aiemman yleiskaavan varauksia on huomattavasti vähennetty. Laajentuvan teollisuuden tarpeisiin on esitetty alueita Impivaarantien pohjoispuolelta radan varresta. Työpaikka-alueiksi on osoitettu Impivaarantien ja Vaasantien sisääntulotien pohjoispuolta. Virkistys Lähivirkistysalueiksi on osoitettu - Niemistön koulun ja Pakkalankallion välistä tsäaluetta, jonne on myös osoitettu ulkoilureittivaraus, - laskuojan varsi läheisine kallioalueineen Impivaarantien ja Heikkiläntien väliltä, - asemakaavoitettavien alueiden lähi- ja välialueita sekä - liito-oravan elinympäristöihin liittyviä tsäalueita.

2 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 53 Urheilu- ja virkistysalueiksi on osoitettu nykyiset Kaanaan kenttä ja jalkapallokentät Prunttimäessä. Ulkoilureittirkinnöin on varustettu nykyiset Lakeuden ntopolku ja Paukanevan pitkospuureitti. Erityisalueet Maaperän mahdollisen saastumisen vuoksi Impivaaran ampumarata on osoitettu nykyinen erityisalueeksi. Asemakaavoitettaville rautatien lualueille on osoitettu suojaviheraluetta. Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueeksi on rkitty Etelä-Pohjanmaan nnonsuojeluyhdistyksen hakemuksen mukaisesti Hautalankylän vanha tsä. Maatalousalueet Ilmajoen Alajoen valtakunnallisesti rkittävään maisema-alueeseen lukeutuvat peltoalueet Kyrönjoen ja Seinäjoen varressa pyritään säilyttämään avoimina ja pelkästään viljelykäytössä. Niemistöntien ja Hautalantien varressa sijaitsevat tuotantoyksikköjen alueet lähiympäristöineen sekä Kiikuntien varsi on varattu maataloudelle ja sitä palvelevaan rakentamiseen sekä vähäiseen haja-asutusnteiseen rakentamiseen. Keskeinen teiden väliin jäävä tsäalue pyritään säilyttämään tsäisenä. Suupohjantien varressa sijaitsevat suurten tuotantoyksikköjen alueet on osoitettu kotieläintalouden suuryksikköjen alueeksi. Tiestö Nykyisen Heikkilän - Niemistöntien liikenteen vähentämiseksi alueelle on osoitettu uutena tieyhteytenä kaupungin suunnasta Auneksentien jatke radan vartta keskustaan ja uutena poikittaisyhteytenä Vaasantieltä Impivaarantien jatke Katilaan Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsitteli osayleiskaavannosta kokouksessaan Kokouksen pöytäkirja on esitetty liitteessä 13. Kokouksessa käsiteltiin yleiskaavannoksen asumiseen, maatalouteen, palveluihin, suojelu- ja erityisalueiksi rkityt alueet Yleisötilaisuus Niemistön koululla järjestettiin yleisötilaisuus Tilaisuudessa esiteltiin alustavaa yleiskaavannosta , nnokseen johtaneita lähtökohtia ja kaavoituksen tulevaa aikataulua. Keskustelua herättivät teollisuuden sijoittaminen alueelle, ampumaradan poistuminen/säilyminen, palvelu- ja virkistysalueet ja rakennussuojelu sekä liikenneverkko. Alueelle toivottiin uusia asuntoalueita. Impivaarantien ja Katilantien yhteys toivottiin siirrettäväksi pohjoisemmaksi. Muistio yleisötilaisuudesta on liitteenä. LIITE 9. YLEISÖTILAISUUS Liikuntatoimi ja tekninen toimi Yleiskaavaan liittyvistä ulkoilureiteistä ja niiden suunnittelutilanteesta sekä yleiskaavan aluevarauksien ja liikenneverkon tarkistuksista järjestettiin liikunta- ja teknisen toin kanssa neuvottelu Niemistön koulun ja Pakkalankallion välille on tarvetta ulkoilureitille, jonka toteuttaminen voisi olla EU-hanke. Alueelle on kaavailtu alustavasti 3,0 3,4 km reittiä. Pakkalankalliolle esitettiin myös pientä hyppyrimäkeä, laavua ja näkötornia. Todettiin tarpeelliseksi osoittaa myös ulkoiluyhteys Auneksen koululle.

3 876:1:0 21: Jouppila 21:24 3:29 876:1:0 3:58 7:18 8:23 8:21 3:51 3:83 3:20 3:83 21:38 7:39 3:19 2:30 8:31 2:2 7:196 1:408 8:34 878:1 3:70 7:221 7:525 7:244 3:87 3:74 3:82 7:2447:441 3:22 1:319 1:699 7:38402 Heikkola 404 Ikola 3:57 3:20 7:439 7:7 3:45 7:176 7:518 7:318 7: Palo 7:37 7:442 3:21 3:73 3:46 3:52 876:1:0 7:312 7:190 7:427 1:700 7:527 3:84 7:451 7:441 7:445 3:65 3:47 24:3 404 Ikola 3:54 3:76 7:531 1:318 24:3 1:98 3:69 7:236 7:252 7:192 3:75 3:48 3:18 7:446 7:530 7:489 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: 1:99 3:64 3:61 3:85 7:325 7:446 9:3 3:68 7:444 3:63 3:50 7:494 7:466 3:88 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Olemassa oleva alue tai 2:56 3:72 3:49 7:448 7:418 7:490 7:267 3:62 7:190 7:433 palstoitussuunnitelmalla toteutuva asuntoalue. 3:67 7:447 17:0 3:60 3:66 7:410 7:21 3:86 7:260 7:428 7:444 7:192 7:268 3:43 7:496 7:446 7:419 7:393 9:290 7:320 7:421 2:7 7:409 7:446 7: ILMAJOKI 1:26 28:44 7:243 7:420 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 7:408 7:270 9:355 7: Ikola 9:394 7:242 7:445 2:17 9:56 7:457 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISES- 7:444 9: :393 9:290 7:505 TI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoi- 9:208 7:479 28:42 7:494 2:45 7:241 28:82 7:494 7:443 28:311 9:59 7:504 7:30 9:289 7:483 7:395 1:228 1:79 7:532 7:513 tettu asemakaavoitettavaksi. 14:39 9:44 7:511 7:396 7:37 28:95 9:276 23:0 7:407 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä 7:527 9:433 9: Seinõjoki työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 1:2 9:337 7:426 1:2141:213 1:64 MT-1 1:1 M-1 14:38 Seinõjoki 7:196 1:29 9:441 1:227 7:24 M-1 Peurala 9: :6 14:6 toista ennen rakentamista. 1:129 7:9 28:76 9:277 9:336 7:495 7:425 1:348 9:275 9:340 7: :349 1:359 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 1:431 1: Kirkonkylõ 28:207 28:89 28:96 9:72 1:350 61:0 28:83 9:361 7:523 28:205 9:246 9:338 7:498 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 1:357 1:359 1:358 7:23 28:206 8:294 1:76 7:481 1:300 9:58 9:273 9:313 7:39 7:155 rajat. 28:240 1:130 28:204 8:53 9:72 1:207 1:445 4:52 8:56 9:420 1:444 9:329 7:512 9:419 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoi- 1:22 28:289 8:84 9:420 9:338 5:72 9:247 8:54 5 M-1 7: :226 1:355 1:22 28:261 28:78 28:310 7:464 tettu asemakaavoitettavaksi. 7:526 1:353 28:171 4:53 7:528 28:17 9:34 7:529 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä 1:354 1: :424 1:414 1:211 28:232 M-1 7 työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 8:82 28:293 2:13 9:362 9:226 1:413 1: :1:0 28:210 8:85 1:442 1:414 1:213 28:309 9:207 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. lu- 28:246 28:225 28:310 8:83 9:32 1: :2:0 28:176 5:75 7:499 9:378 9:247 vyöhykkeet. 1:290 28:271 9:407 7:449 14:34 28:175 1:242 1:289 4:5 14:37 28:1 9:129 7:477 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 28:270 2:40 1:443 28:304 9:130 7:155 5:73 28:262 1:379 28:295 25:8 28:391 5:141 28:301 9:402 14:35 25:6 743 SEIN JOKI 28:392 28:141 28:278 7:135 1:443 MT-1 28:143 9:17 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 9:18 28:306 28:303 9:378 5:315 3:14 8:212 25:7 9:248 28:218 9:35 28:275 28:305 9:409 7:523 - Maankäyttö- ja rakennuslain 43.3 :n nojalla määrätään 51:104 51:104 28:144 2:101 5:311 28:274 8:134 8:228 28:259 AT-2 28:238 ettei alueella enintään viiden vuoden aikana saa rakentaa. 9:295 8:121 28:288 28:262 9:13 5:107 28:258 2:110 KYLÄALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON HUOMIOITAVA KULT- 51: Kirkonkylõ 51:105 9:272 5:113 AT-1 TUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAI- 28:238 28:277 9:400 9:373 9:308 28:253 28:297 28: SEMA-ALUEEN OSA. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 28:366 8: :82 8:209 28:253 28:38 28:365 28:214 9:147 51:101 51:107 8: :331 1:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon har- 8:141 8:113 28:255 28: :200 28:246 9:384 8:18 AT-2 TP 28:228 9:30 5:329 7:5 8:14 8: Ruha joittamiseen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman 9:30 9:395 2:48 2:115 8:137 9:396 pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:200 28:254 28:25228:37 9:383 8:142 28:173 9:397 1:12 8:222 2:10 28:174 9:33 2:98: ILMAJOKI 402 Nurmo 2:196 1:347 toista ennen rakentamista. 1:344 8:96 9:33 9:368 9:1 28:288 8:247 28:69 9:348 9:209 2:56 8:50 8:145 M-1 28:230 9:60 9:301 17:179 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 1:346 8:209 1:40 14:36 28:113 10:67 8:96 EA P -2 8:210 9:93 8:50 MY-2 32:11 8:209 5:74 1: :2:0 9:346 9:299 8:183 8: Nurmo jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 8:113 8:28 51:75 28:113 8:182 25:3 9:235 9:315 8:12 3: Ruha M 27:165 3:51 rajat. 4:18 1:251 8:45 7:151 5:209 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m Kirkonkylõ 406 AT-1 T Peltoniemi 8:175 8:14 9:309 25:3 28: :0 8:176 8:96 8:1 8:119 40:0 9:443 27:152 9:391 9:130 4:37 8:210 TP 8:43 27:294 3:210 8:29 12:128 8:188 8:211 28:239 EV KYLÄALUE. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen 8:148 28:275 28:216 9:297 23:0 28:275 9:131 AT-2 tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 8:159 28:265 28:104 9:132 28:279 9:139 9:335 9:236 54:198 54:193 8:228 8:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon har- 9:343 4:87 8:174 8:141 9:263 28:287 9:330 9:226 3:340 12:127 28:279 9:325 6:24 9:326 9:248 5:199 4: NURMO joittamiseen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman 8:34 12:71 8:118 28:257 54:236 12:126 28:106 8:227 8:173 28:265 28:226 9:350 9:411 9: Nurmo pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 9:235 28:99 3:275 12:49 8:246 TP -2 9:307 28:279 9:426 9:314 7:19 11:126 8:36 8:100 12:24 28:287 9:401 9:46 12:127 8:228 28:105 9:425 9:295 89:0 8:264 8:147 AM-1 8:214 28:256 28:220 9:47 9:173 9:226 9:86 8:204 9:186 9:438 9:296 54: :398 7 toista ennen rakentamista. 7:95 11:97 12:58 12:182 28:226 9:371 7:11 9:437 9:387 54:194 8:109 12:129 9:388 28:226 28:103 28:183 9:246 9:417 12:106 8:146 9:404 9:423 7:13 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 28:107 9:403 9:418 9:283 12:57 12:105 8:142 9:312 3:4 8 12:128 11:43 28:219 28:226 28:104 9:415 9:15 12:10 8:108 28:367 9:408 12:11 22:1 28:272 9:362 9:303 9:320 7:12 AT-1 EV 9:374 9:239 9:168 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 8:201 8:154 28:273 28:356 9:170 12:12 9:144 11:114 28:359 9:361 9:436 9:294 rajat. 9:321 54:6 AT-1 12:47 9:416 3:3 23:0 9:432 9:246 9:341 9:329 9:427 12:125 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 8:231 12:137 8:161 28:292 9: :413 9:293 10:73 46:0 12: :356 9:304 9:352 9:424 28:281 9:332 9:242 12:134 9:421 AM-1 8:151 9:376 9:412 9:265 MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA 9:429 12:18-2 9:375 9:335 12:287 28:245 9:322 9:413 12:136 12:39 8:225 12:134 9:391 9:269 9:428 9:374 54:234 12:104 13:93 13:90 12:101 9 AM-1 AM-1 ON HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLI- 9:199 9:367 9:365 54:54 12:140 12:9 12:139 z SESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 12:120 10:22 8:187 12:117 8:116 13:31 8:235 8:62 VU 9:254 28:132 9:349 9:146 41:0 9:1 8:215 10:158 13:48 13:109 92:0 12:116 3:5 12:102 8:228 AM-1 9:200 AM-1 9:287 9:357 8:224 9:390 9:329 10:219 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 12:112 9:253 12:131 28:268 8: :440 9:439 9:125 9:127 14:148 14:195 8:155 8:219 8:125 P 4: SEIN JOKI 9:424 12:21 54: :176 9:392 9:407 9:126 51:221 12:78 8: :112 2:7 8:117 8:226 8:69 9:328 9:281 1:417 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 12:76 8:259 28:132 9:367 9:304 8:167 9:19 15:76 P-1 HUOMIOITAVA 15:84 KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI 51:130 9:374 9:229 23:0 9 ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 8:206 8:181 12:70 8:162 15:79 15:85 12:39 8:164 28:74 9:255 9:344 2:330 9:248 SL-1 12:125 28:136 2:126 28:82 9:16 12:116 12:119 15:78 12:114 12:79 AM-1 9:389 9:318 9:227 JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 12:100 8:40 28:134 12:128 29:50 12:39 10:115 12:137 8:89 8:61 2:2 1:30 12:136 12:122 8:15 PY PY 19 28:234 5:753 10:116 28:66 28:234 41:0 17:1 3:72 8:198 8:63 9:266 28:8 16: :2:0 12:104 12:116 12:135 8:184 4 P-1 9:18 1:108 5:754 12:92 5:703 2:331 10:105 8:221 8:152 8:260 TYÖPAIKKA-ALUE. 12:134 9:20 12:37 8:114 9:432 8:159 8:1498:120 28:134 28:235 8:41 8:266 8:220 9:407 63:0 TP 28: :326 12:130 16:104 19:60 9:303 8:57 12:26 12:37 8:265 8:238 8:100 8:241 9:177 9:370 18:1 8:110 12:121 8:258 8:1621 9:17 8: :755 5:848 17:39 8:256 8:98 8:257 18:102 28:131 12:103 8:239 28:71 28:9 1:62 3:325 12:98 12:91 8:202 8:243 3:143 12:120 8:95 8:195 AM-1 17:36 8:216 8:224 28:137 1:68 3: Peltoniemi 28: :169 8:222 8:225 3:70 8:255 8:17 9:13 8:143 12:56 8:242 12:69 12:95 12:125 8:233 8:202 19:107 18:234 3:348 z 8:107 18:236 28:31 28:1 1:109 6:3 28:129 7:317 3:349 5:155 28:59 12:97 8:78 5:702 8:122 28:67 12:55 12:110 8:263 8:80 2:845 2:832 8:223 40:3 8: :235 8: :128 8:261 8:165 AM-1 28:192 11:82 8:106 12:133 8:200 2:214 4:143 7:82 8: :11 4:403 8:186 7:82 8:166 4:83 8:1193 8:248 8:177 8:255 8:131 2:847 9:14 12:54 12:107 8:121 12:96 7:437 12:34 8: :22 12:138 1:89 2:273 28:121 28: :13 8: :194 2:427 4:402 8:105 12:91 12:91 8:249 2:887 28:55 8:251 8:214 z 37:3 3:440 5:849 9:12 8:171 8:89 2:846 29:55 12:53 28:126 12: W 1:67 2:938 2:54 12: :168 4:390 9:231 20:13 8:250 8:215 8:207 7:1 5:12 8:104 12:82 41:0 3:15 4:401 4:251 12:100 3:114 1:488 29:10 8:95 8: :52 28:125 12:95 12:91 12: :9 8:150 2:844 3: :253 4:142 8:103 12:86 8:197 3:12 28:122 1 AM-1 8:169 8:252 27:12 1:82 37:3 2:88 12:51 28:179 37:4 2:849 2:803 5:231 4:454 8:219 9:233 12:82 12: :124 8:178 11:80 8:102 12:81 3:13 1:466 2:848 2:864 4:472 8:244 8:205 1:45 8:223 3:107 AM-1 z 12:50 2:858 20:10 5:214 28:178 4:288 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. 8:101 1:89 8:213 8:125 2:109 28:110 9:29 8:35 27:20 3:1 2:108 28:123 3:144 12:89 20:11 8:223 8:69 28:27 1:488 20:14 2:107 T 4:52742:0 20:12 27:10 5:256 3:71 3:10 28:109 28: :251 4:410 8:155 8:158 41:0 1:4 12:75 8:190 28:71 28:181 4:302 5:156 3:19 28:108 5:255 9:66 12:34 12:122 20:7 8:136 8:199 8:139 4:261 12:95 42:0 LÄHIVIRKISTYSALUE. 12:34 20:9 8:224 1:3 12:122 5:710 20:4 8:187 3:22 1:3 8:215 8:225 5:638 5:67 4:449 3:18 28:182 27:14 9:27 3:20 12:94 12:132 1:229 z 1:44 4:303 5:711 8:196 4:448 1:50 5:897 4:410 10:8 27:19 4:304 2:124 8:214 z z 27:3 3:23 7:42 1:30 1:466 12:77 4:31 4:29 4:2 LÄHIVIRKISTYSALUE. Alueella on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 10:57 5:887 4:327 2:122 8: Palo 2:26 12:90 5:880 5:639 10:437 6:344 4:493 4:323 20:15 6:342 12:152 3:433 12:99 12: Peltoniemi -1 5:879 7:54 10:109 5:864 4:322 8:295 8:83 W 28:180 - Luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toinpiteet ovat sallittuja. 12:67 8:153 2:310 4:12 20:0 21:0 1:466 4:507 2:246 2:126 10:407 8:281 4:102 5:136 5:308 5:4 4:103 28:286 4:2 4:510 10:366 8:42 4:82 8:283 5:515 5:896 4:97 4:101 7:25 5:126 1:230 3:16 4:81 2:127z 5:888 4:100 4:510 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. 2:78 1:231 2:24 1:86 10:431 10:69 3:17 5:42 1:87 5:878 10:367 27:2 7:378 4:492 5:15 3:52 VU -Alueella sijaitsee jalkapallokenttä. 3:18 5:899 10:441 8:171 1:161 5:900 2:127 4:99 2:835 2:857 3:492 5:636 4:490 1:161 5:898 4:491 2:245 1:403 4:104 17:28 3:83 6:90 3:56 27:12 5:362 1:165 3:493 AMPUMARATA-ALUE. 7:379 1:164 2:248 2:126 6:91 VU 17:66 1:166 4:82 5:65 1:31 1:41 1:453 1:88 EA 4:477 5:66 1:42 1:162 3:366 27:17 4:96 1:26 4:306 18:203 17:148 4:306 4:157 4:306 5:47 1:402 7:408 7: Palo 17:48 17: :426 17:114 4:12 1:513 18:186 4:267 18:162 38:0 17:141 1:104 SUOJAVIHERALUE. 17:141 1:178 17:116 18:193 18:184 4:46 EV 4:93 18:180 18:115 18:122 18:164 3:466 1:177 1:179 17:85 4:1 17:84 3:220 4:14 18:203 18:158 1:111 1:54 4:98 18:115 3:437 17:127 36:5 18:171 1:39 1:36 18:199 1:40 4:91 18:171 1:62 18:208 3:417 1:38 4:493 4:493 18:179 4:92 4:1044:493 18:70 1:39 LUONNONSUOJELUALUE. Hautalankylän vanha tsä. Alueella on 1:88 2:2 4:93 1:37 18:193 18:201 3:461 4:96 1:35 18:202 18:196 4:98 erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 18:164 3:48 SL-1 2:61 17:143 3:50 18:110 1:479 4:104 18:181 3:51 3:47 3:52 1:106 1:88 4:94 4:60 16:16 17:119 18:207 3:49 18:206 17:148 18:191 1:453 1:106 - Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat 1:489 1:492 2:3 4:212 15:128 63:0 36:6 3:220 1:477 44:2 15:55 ME ME 3:438 3:505 3:494 1:466 38:3 2:60 36:1 18:187 16:75 3:4683:462 3:417 sallittuja. 15:149 1:441 16:17 18:10 18:204 18:187 3:426 2:59 15:48 3:504 17:15 18:195 5:11 39:3 18:122 17:16 18:199 18:192 18:194 16:18 17:17 18:70 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 16:89 17:130 17:14 2:3 18:203 18:165 18:188 18:179 17:13 18:183 18:115 18:164 18:158 39:1 15:27 36:7 M 15:52 16:12 31:8 17:43 17:133 16:14 17: :17 40:1 17:148 43:5 16:75 45:0 17:119 15:39 16:11 16:11 16:18 17:84 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue varataan maa-ja 15:11 46:7 2:6 38:0 16:17 tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan 43:11 M-1 36:7 15:38 15:153 16:75 15:155 46:9 15:122 perusteella. 16:90 15:116 15:138 46:6 38:0 - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista 16:83 15:29 15:122 mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee 46:12 2:8 16:81 15:152 63:0 15:152 15:159 ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntumaan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 15:152 15:158 16:26 2:7 47:2 15:12 15:154 15:159 3:116 15:147 toista ennen rakentamista. 15:57 15:85 15:31 36:14 15:84 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 36:7 6:67 36:14 3:117 15:59 15: :112 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 6:67 15:43 rajat. 36:14 6:29 15:162 3:118 MAATALOUSALUE. 6:46 15:129 15:148 58:2 15:32 15:41 6:46 36:6 MT 2:56 15:40 15: :8 MAATALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maataloutta palvelevia rakennuksia. 26:4 58:2 58:1 15:10 15:67 MT-1 26:7 27:5 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. tulva- 15:80 alueen rajat. 15:118 27:1 26:7 15:36 26:1 15:127 MAA- JA METSÄTALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maa- ja tsätaloutta palvelevia rakennuksia. 15:126 15:168 26:8 15:134 15:167 15:158 KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. 15:169 15: SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2015 ME MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN YDINALUE. Maisemanhoidon kannalta keskeisimmät, avoina säilytettävät peltoalueet ja jokiranta-alueet. Alueelle annetaan MRL 41.2 :n suojelumää- räys, jonka mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja aluetta ei saa tsittää. - Alueelle saa sijoittaa perintäistä rakennustapaa noudat- tavia latoja. - Rantavyöhykkeen kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maiseman avoimuus säilyisi. MY-2 W MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- ALUEEN OSA tai sitä tukeva maa- ja tsätalousalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaa- vat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntu- maan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. toista ennen rakentamista. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida raken- tamista rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA JA ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. Merkinnällä on osoitettu Paukanevan Natura-alueeseen kiinteästi liittyvä tsäalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden har- joittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaavat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. VESIALUE. KUNNAN RAJA. YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. ALUEEN RAJA. OSA-ALUEENRAJA. MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon kulttuurimaiseman arvot ja jokilaakson rakennusperinteen säilyttäminen. - Alueella on sellaisia erityisiä maisemallisia arvoja, ettei MRL 43.2 :n perusteella maisemaa muuttavaa toinpidettä saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa. - Maisemanhoidossa ja rakentamisessa tulee säilyttää maisematilan avoimuus ja maisematilaa rajaavien reunavyöhykkeiden eheys. - Uudisrakentaminen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtä- vät muutokset on sovitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemaan. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida kulttuurimaiseman kannalta arvokkaiden rakennusten aseman säilyminen maisemassa. - Rakentamisen sopivuus ja kulttuuriympäristöön ja maise- maan tulee selvittää rakennuslupahakemuksessa. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Alueen puusto tulee säilyttää. Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat sallittuja. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueet. Alueilla on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alueet tulee säilyttää nnontilaisena. Luonnonarvojen säilyttämisen kannalta tarpeelliset nnon- ja maisemanhoidon toinpiteet ovat sal- littuja. Rannan kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maise- man avoimuus säilyy. MELUALUE. Keskimääräinen 55 dba:n ulkoluvyöhyke. Alueella asumiseen liittyvät ja lusta häiriintyvät ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet on suojattava liikennelulta. SUOJAVYÖHYKE. SUOJAVYÖHYKE. Tulva-alueen raja. Tulvakorkeus on +40 mpy (N60). Rakentamisen yhteydessä kostuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa korkeuden +41 mpy (N60) yläpuolelle. MUINAISMUISTOKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. KULTTUURIHISTORIALLINEN RAKENNUSKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. VIRKISTYS-/MATKAILUKOHDE. VENESATAMA/VENEVALKAMA. LÄHDE. MELUNTORJUNTATARVE. JOHTO TAI LINJA. -Z = sähkölinja 110, 220 kv tai 400 kv. VALTATIE/KANTATIE. SEUTUTIE/PÄÄKATU. YHDYSTIE/KOKOOJAKATU. RAUTATIE. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. UUSI KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. ULKOILUREITTI. JOKILAIVAVÄYLÄ. NYKYISET TIET JA LINJAT. UUDET TIET JA LINJAT. OSAYLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: JÄTEVESIEN KÄSITTELY -Asutuksen jätevedet on johdettava viemäriverkostoon, milloin se olosuhteiden mukaan on mahdollista. Muussa tapauksessa jätevedet on käsiteltävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti suodatinkentässä tai pienpuhdistamossa. -Elinkeinotoimintaan, kuten maatiloihin liittyvä jätevesien käsittely ratkaistaan ympäristölupanettelyn yhteydessä. -Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita. SUOJAVYÖHYKKEET -Vesistöjen, purojen ja laskuojien varteen tulee jättää riittävän leveät viljelemättömät suojavyöhykkeet, joiden avulla vähennetään valumavesien haitallista vaikutusta vesien tilaan. -Kotieläintalouksien ympärille on muodostettava riittävä rakentamaton hajusuojavyöhyke, jonka laajuus riippuu mm. eläinyksikkömäärästä, vallitsevasta tuulensuunnasta ja ympäristön peitteisyydestä. KÄSITTELYVAIHEET: Julkinen nähtävilläolo MRA 30 Kaupunginhallitus SEINÄJOELLA ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRITOIMISTO KOULUKATU SEINÄJOKI KUVA 18 YLEISKAAVALUONNOS

4 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 55 Heikkiläntien (länsi) ja Niemistöntien eteläpuolen rakentamisalueita tutkittiin tarkempimittakaavaisen kartan avulla. Todettiin, että teiden eteläpuolella on mahdollista osoittaa vähäistä rakentamista nykyiseen rakennuskantaan liittyen samalla säilyttäen riittävät välialueet, joilla huomioidaan näkymät maisemaan. Mäenpääntien ja Heikkiläntien risteysalueelle radan varteen on tarpeellista osoittaa palvelualuevaraus. Koulun tulevaisuuden laajennukset ja mahdolliset muut julkiset palvelut huomioiden on tarpeen laajentaa kouluun liittyvää julkisten palvelujen aluetta. Impivaarantien pohjoispuoli nähtiin varteen otettavana tulevaisuuden asumisen laajentumissuuntana, joten ampumaradan toiminta tulisi siirtyä tulevaisuudessa muualle. Ampumaradan aluetta ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön ennen kuin alueen maaperän saastuneisuus on selvitetty. Uusi poikittaisyhteys Auneksentieltä voidaan linjata Hautalantiehen. Yhteyden rakentaminen on todennäköisesti kaukana tulevaisuudessa. Se voidaan toteuttaa vaiheittain rakentumisen laajentumistarpeiden mukaan. Tieyhteyksiä tulevat palvelemaan myös Auneksentien uusien asuntoalueiden kokoojateiden jatkeet. Tiehallinnolla on suunnitelmia Heikkiläntie (itäpuoli) uudesta liittymästä Vaasantiehen. Samassa kohdassa voidaan osoittaa myös kevyen liikenteen alitus. Luonnoksessa on tarpeen osoittaa uusien asuntoalueiden liittymät OSAYLEISKAAVALUONNOS Kuvassa 19 on esitetty yleiskaavannos , jonka perusteella sidosryhmät ovat esittäneet näkökantojaan. Luonnokseen on tehty aiemman sidosryhmäpalautteen pohjalta tarkennuksia Yleiskaava nähtävillä Yleiskaava on ollut yleisesti nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti. Nähtävilläolon aikana esitettiin 44 mielipidettä ja 12 lausuntoa. Luettelo mielipiteistä on liitteenä. Yksityisten komntit kohdistuivat pääosin omaan asuinympäristöön ja lisärakentamiseen. Lisäksi toivottiin korjauksia viheralueitten laajuuteen ja joihinkin tielinjauksiin. Maatalouden harjoittajat toivoivat ettei uutta asutusta osoitettaisi liian lähelle maatiloja. Suon Viljava Oy epäili myös toimintansa aiheuttavan haittaa eikä toivonut lähiympäristöön asumista. Myös Seinäjoen seudun ampujat kritisoivat ampumaratatoiminnan lopettamista varauksena alueella Lausunnot ja viranomaiskannanotot Asukastyöryhmä Asukastyöryhmä toteaa lausunnossaan , että aiemmat asukastyöryhmän esittämät tavoitteet on pääosin otettu huomioon. Asukastyöryhmä toivoi lisäksi viheralueeksi Seinäjoen uoman ranta-alueita, pienteollisuustoiminnan sallimista asumisen yhteydessä Heikkilän pohjoisosassa. Heikkiläntien ja Niemistöntien eteläpuolelle toivottiin alueellisen rakennusjärjestyksen laatimista. Etelä-Pohjanmaan liitto Liitto toteaa lausunnossaan , että osayleiskaavannos ottaa hyvin huomioon seutukaavan ja maakuntakaavaehdotuksen suunnitteluperiaatteet. Maaseudun kehittämisen kohdealueen suunnittelumääräyksen mukaan tulee kiinnittää erityistä huomioita laajenevan asutuksen ja tilaa vaativien elinkeinojen, kuten teollisuuden ja suurimuotoisen eläintuotannon, välisten maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseen. Avainasemassa on oikeasta kotieläintalouden suuryksiköiden koosta sopiminen.

5 876:1:0 21: Jouppila 21:24 3:29 876:1:0 3:58 7:18 8:23 8:21 3:51 3:83 3:20 3:83 21:38 7:39 3:19 2:30 8:31 2:2 7:196 1:408 8:34 878:1 3:70 7:221 7:525 7:244 3:87 3:74 3:82 7:2447:441 3:22 1:319 1:699 7:38402 Heikkola 404 Ikola 3:57 3:20 7:439 7:7 3:45 7:176 7:518 7:318 7: Palo 7:37 7:442 3:21 3:73 3:46 3:52 876:1:0 7:312 7:190 7:427 1:700 7:527 3:84 7:451 7:441 7:445 3:65 3:47 24:3 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: 404 Ikola 3:54 3:76 7:531 1:318 24:3 1:98 3:69 7:236 7:252 7:192 3:75 3:48 3:18 7:446 7:530 7:489 1:99 3:64 3:61 3:85 7:325 7:446 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Olemassa oleva alue tai 9:3 3:68 7:444 3:63 3:50 7:494 palstoitussuunnitelmalla toteutuva asuntoalue. 7:466 2:56 3:88 3:72 3:49 7:448 7:418 7:490 7:267 3:62 7:190 7:433 3:67 7:447 17:0 3:60 3:66 7:410 7:21 3:86 7:260 7:428 7:444 7:192 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 7:268 3:43 7:496 7:446 7:419 7:393 9:290 7:320 7:421 2:7 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISES- 7:409 7:446 7: ILMAJOKI 1:26 28:44 7:243 7:420 7:408 7:270 TI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoitettu 9:355 7: Ikola 9:394 7:242 7:445 2:17 9:56 7:457 7:444 9: :393 9:290 7:505 M-1 9:208 7:479 28:42 7:494 asemakaavoitettavaksi. 2:45 7:241 28:82 7:494 7:443 28:311 9:59 7:504 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liiken- 14:39 7:30 9:289 7:483 7:395 1:228 1:79 7:532 7:513 9:44 7:511 7:396 7:37 28:95 9:276 23:0 7:407 7:527 9:433 9:246 nettä tai muuta ympäristöhaittaa. 430 Seinõjoki 1:2141:213 1:2 9:337 7:426 1:64 MT-1 MT-1 1:1 14:38 Seinõjoki 9:441 7:196 1:29 1:227 7:24 M-1 toista ennen rakentamista. Peurala 9: :6 14:6 1:129 7:9 28:76 9:277 9:336 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suoja- 7:495 7:425 1: :275 9:340 7:496 1:349 1:431 1:359 vyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 1: Kirkonkylõ 28:207 28:89 28:96 9:72 1:350 61:0 28:83 9:361 7:523 -Heikkiläntien ja Niemistöntien eteläpuolisten rakennuspaikkojen 28:205 1:357 9:246 1:359 1:358 7:23 28:206 8:294 9:338 7:498 1:76 7:481 koko Vaasantien länsipuolella tulee olla vähintään 4000 m2. Alueella 1:300 9:58 28:240 M-1 9:273 9:313 7:39 7:155 on noudatettava alueellisen rakennusjärjestyksen määräyksiä. 28:204 8:53 9:72 1:207 1:130 1:445 4:52 8:56 9:420 1:444 9:329 7:512 9:419 1:22 28:289 8:84 9:420 9:338 5:72 9:247 8:54 5 M-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoitettu 7:262 9:226 1:355 1:22 28:261 28:78 28:310 7: :526 1:353 28:171 4:53 asemakaavoitettavaksi. 7:528 28:17 9:34 7:529 1:354 1: :424 1:414 1:211 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liiken- 28: :82 28:293 2:13 9:362 9:226 1:413 1: :1:0 28:210 8:85 1:442 1:414 1:213 28:309 9:207 nettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:246 28:225 28:310 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. luvyöhykkeet. 8:83 9:32 1: :2:0 28:176 5:75 7:499 9:378 9:247 1:290 28:271 9:407 7:449 14:34 28:175 1:242 1:289 4:5 14:37 28:1 9:129 7:477 28:270 2:40 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 1:443 28:304 9:130 7:155 5:73 28:262 1:379 28:295 25:8 28:391 9:402 5:141 28:301 14:35 25:6 743 SEIN JOKI 28:392 28:141 28:278 7:135 1:443 MT-1 28:143 9:17 9:18 28:306 28:303 9:378 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 5:315 3:14 8:212 25:7 9:248 28:218 9:35 28:275 28:305 9:409 7:523 - Maankäyttö- ja rakennuslain 43.3 :n nojalla määrätään ettei 51:104 51:104 28:144 2:101 5:311 28:274 8:134 8:228 28:259 AT-2 28:238 alueella enintään viiden vuoden aikana saa rakentaa. 28:288 9:295 8:121 28:262 9:13 5:107 28:258 2:110 51:35 KYLÄALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON HUOMIOITAVA KULTTUU Kirkonkylõ 51:105 9:272 5:113 28:238 28:277 9:400 AT-1 RIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- 9:373 9:308 28:253 28:297 28: :366 ALUEEN OSA. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen 8: :82 8:209 28:253 28:38 28:365 28:214 9:147 tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 51:101 51:107 8: :331 1:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon harjoittami- 8:141 8:113 28:255 28: :200 28:246 9:384 8:18 AT-2 TP 28:228 9:30 5:329 7:5 8:14 8: Ruha 9:30 9:395 2:48 seen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, 2:115 8:137 9:396 raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:200 28:254 28:25228:37 9:383 8:142 28:173 9:397 1:12 8:222 2:10 28:174 9:33 2:98: ILMAJOKI 402 Nurmo 2:196 1:347 1:344 8:96 9:33 9:368 9:1 28:288 8:247 28:69 9:348 9:209 2:56 toista ennen rakentamista. 8:50 8:145 M-1 28:230 9:60 1:346 9:301 17:179 8:209 1:40 14:36 28:113 10:67 8:96 E-1 P -2 8:210 9:93 8:50 MY-2 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 32:11 8:209 5:74 1: :2:0 9:346 9:299 8:183 8: Nurmo 8:113 8:28 51:75 28:113 8:182 25:3 9:235 9:315 8:12 3: Ruha M 27:165 3:51 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 4:18 1: Kirkonkylõ 8:45 7:151 5: AT-1 Peltoniemi 8:175 8:14 9:309 25:3 28: :0 8:176 8:96 8:1 KYLÄALUE. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 8:119 40:0 9:443 27:152 9:391 9:130 4:37 8:210 TP 8:43 27:294 3:210 8:29 12:128 8:211 28:239 8:148 8:188 28:275 EV AT-2 28:216 9:297 23:0 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon harjoittami- 28:275 9:131 8:159 28:265 28:104 9:132 28:279 9:139 9:335 9:236 54:198 54:193 8:228 8:95 9:343 4:87 seen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, 8:174 8:141 9:263 12:127 28:287 9:330 9:226 3:340 28:279 9:325 6:24 9:326 9:248 5:199 4: NURMO raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 8:34 12:71 8:118 28:257 54:236 12:126 28:106 8:227 8:173 28:265 28:226 9:350 9:411 9: Nurmo 9:235 28:99 3:275 12:49 8:246 TP -2 9:307 28:279 9:426 9:314 7:19 11:126 8:36 8:100 12:24 28:287 9:401 9:46 12:127 8:228 28:105 9:425 9:295 89:0 8:264 8:147 AM-1 toista ennen rakentamista. 8:214 28:256 28:220 9:47 9:173 9:226 9:86 9:186 8:204 9:438 9:296 54: : :95 11:97 12:58 12:182 28:226 9:371 7:11 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 9:437 9:387 54:194 8:109 12:106 12:129 9:388 28:226 28:103 28:183 9:246 9:417 8:146 9:404 9:423 7:13 28:107 9:403 9:418 9:283 12:57 12:105 8:142 9:312 3:4 8 12:128 11:43 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 28:219 28:226 28:104 9:415 9:15 12:10 8:108 28:367 9:408 12:11 22:1 28:272 9:362 9:303 9:320 7:12 AT-1 EV 9:374 9:239 9:168 8:201 8:154 28:273 28:356 9:170 12:12 9:144 11:114 28:359 9:361 9:436 9:294 9:321 54:6 9:416 3:3 AT-1 12:47 23:0 9:432 9:246 MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA 9:341 9:329 8:231 9:427 12:125 12:137 8:161 28:292 9: :413 9:293 10:73 46:0 12:37 15 AM-1 ON HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLI- 28:356 9:304 9:352 9:424 28:281 9:332 9:242 12:134 9:421 AM-1 8:151 9:376 9:412 9:265 SESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 9:429 12:18-2 9:375 9:335 12:287 28:245 9:322 9:413 12:136 12:39 8:225 12:134 9:391 9:269 9:428 9:374 54:234 12:104 13:93 13:90 12: :199 9:367 9:365 54:54 12:140 12:9 12:139 AM-1 z 12:120 10:22 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 8:187 12:117 8:116 13:31 8:235 8:62 VU 9:254 28:132 9:349 9:146 41:0 9:1 P 8:215 10:158 13:48 13:109 92:0 3:5 12:116 12:102 8:228 AM-1 AM-1 9:200 9:287 9:357 8:224 9:390 9:329 10:219 12:112 9:253 12:131 28:268 8: :440 9:439 9:125 9:127 14:148 14:195 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 8:155 8:219 8:125 4: SEIN JOKI 9:424 12:21 54: :176 9:392 9:407 9:126 51:221 12:78 8: P-1 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI 14:112 2:7 8:117 8:226 ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. W 8:69 9:328 9:281 1:417 12:76 P-1 8:259 28:132 9:367 9:304 8:167 9:19 15:76 JULKISTEN 15:84 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 51:130 9:374 9:229 23:0 9 8:206 8:181 12:70 8:162 15:79 15:85 12:39 8:164 28:74 9:255 9:344 PY 2:330 9:248 SL-1 12:125 28:136 2:126 28:82 9:16 12:116 12:119 15:78 12:114 12:79 9:389 9:318 9:227 12:100 8:40 28:134 12:128 29:50 12:39 10:115 12:137 8:89 8:61 2:2 1:30 12:136 12:122 PY TYÖPAIKKA-ALUE. 8: :234 5:753 10:116 28:66 28:234 41:0 17:1 3:72 8:198 8:63 9:266 28:8 16: :2:0 12:104 12:116 12:135 8:184 4 P-1 TP 9:18 1:108 5:754 12:92 5:703 2:331 10:105 8:221 8:152 8:260 12:134 9:20 12:37 8:114 9:432 8:159 8:1498:120 28:134 28:235 8:41 8:266 8:220 9:407 63:0 28: :326 12:130 16:104 19:60 9:303 8:57 12:26 12:37 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. 8:265 8:238 8:100 8:241 9:177 9:370 18:1 8:110 12:121 T 8:258 8:1621 9:17 8: :755 5:848 17:39 8:256 8:98 18:102 28:131 12:103 8:257 8:239 28:71 28:9 1:62 3:325 12:98 12:91 8:202 8:243 3:143 12:120 AM-1 8:95 8:195 17:36 3 8:216 8:224 28:137 1:68 3: Peltoniemi 28:130 18:169 8:222 8:225 3:70 8:255 8:17 9:13 8:143 12:56 8:242 12:69 12:95 12:125 8:233 8:202 19:107 18:234 3:348 z 8:107 18:236 28:31 28:1 1:109 6:3 28:129 7:317 3:349 5:155 28:59 12:97 8:78 5:702 8:122 28:67 12:55 12:110 8:263 8:80 2:845 2:832 8:223 40:3 8: :235 8: :128 28:192 8:261 8:165 AM-1 11:82 8:106 12:133 8:200 2:214 4:143 7:82 8: :11 4:403 8:186 7:82 8:166 4:83 8:1193 8:248 8:177 8:255 8:131 2:847 9:14 12:54 12:107 8:121 12:96 7:437 12:34 8: :22 12:138 1:89 2:273 28:121 28: :13 8: :194 2:427 4:402 8:105 12:91 12:91 8:249 2:887 28:55 8:251 8:214 z 37:3 3:440 5:849 9:12 8:171 8:89 2:846 29:55 12:53 28:126 12: W 1:67 2:938 2:54 12: :168 4:390 9:231 20:13 8:250 8:215 8:207 7:1 5:12 8:104 12:82 41:0 3:15 4:401 4:251 12:100 3:114 1:488 29:10 8:95 8: :52 28:125 12:95 12:91 12: :9 8:150 2:844 3: AM-1 8:253 4:142 8:103 12:86 8:197 3:12 28: :169 8:252 27:12 1:82 37:3 2:88 12:51 28:179 37:4 2:849 2:803 5:231 4:454 8:219 9:233 12:82 12: :124 8:178 11:80 8:102 12:81 3:13 1:466 2:848 2:864 4:472 8:244 8:205 1:45 8:223 3:107 AM-1 z 12:50 2:858 20:10 5:214 28:178 4:288 LÄHIVIRKISTYSALUE. 8:101 1:89 8:213 8:125 2:109 28:110 9:29 8:35 27:20 3:1 2:108 28:123 3:144 12:89 20:11 8:223 8:69 28:27 1:488 20:14 2:107 4:52742:0 20:12 27:10 5:256 3:71 3:10 28:109 28: :251 4:410 8:155 8:158 41:0 1:4 12:75 8:190 28:71 28:181 4:302 5:156 3:19 28:108 M 5:255 9:66 12:34 12:122 20:7 8:136 8:199 8:139 4:261 W 12:95 42:0 LÄHIVIRKISTYSALUE. Alueella on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 12:34 20:9 8:224 1:3 12:122 5:710 20:4 8: :22 1:3 8:215 8:225 5:638 5:67 4:449 3:18 28:182 27:14 9:27 3:20 12:94 12:132 z - Luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toinpiteet ovat sallittuja. 1:229 1:44 4:303 5:711 8:196 4:448 1:50 5:897 4:410 10:8 27:19 4:304 2:124 8:214 z z 27:3 3:23 7:42 1:30 1:466 12:77 4:31 4:29 4:2 10:57 5:887 4:327 2:122 8: Palo 2:26 12:90 5:880 5:639 10:437 6:344 4:493 4:323 20:15 6:342 12:152 3:433 12:99 12: Peltoniemi URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. 5:879 7:54 10:109 5:864 4:322 8:295 8:83 W 28:180 12:67 8:153 2:310 4:12 20:0 VU -Alueella sijaitsee jalkapallokenttä. 21:0 1:466 4:507 2:246 2:126 10:407 8:281 4:102 5:136 5:308 5:4 4:103 28:286 4:2 4:510 10:366 8:42 4:82 8:283 5:515 5:896 4:97 4:101 7:25 5:126 1:230 3:16 4:81 2:127z 5:888 4:100 4:510 ERITYISALUE. 2:78 1:231 2:24 1:86 10:431 10:69 3:17 5:42 1:87 5:878 10:367 27:2 7:378 4:492 E-1 Käytöstä poistettava ampumarata-alue. Maaperän soveltuvuus 5:15 3:52 3:18 5:899 10:441 8:171 1:161 5:900 virkistykseen tai rakentamiseen tulee tutkia. Alueen käyttötarkoitus määritellään asemakaavassa. 2:127 4:99 2:835 2:857 3:492 5:636 4:490 1:161 5:898 4:491 2:245 1:403 4:104 17:28 3:83 6:90 3:56 27:12 5:362 1:165 3:493 7:379 1:164 2:248 2:126 6:91 VU 17:66 1:166 4:82 5:65 1:31 1:41 1:453 1:88 4:477 5:66 1:42 1:162 3:366 27:17 4:96 1:26 4:306 SUOJAVIHERALUE. 18:203 17:148 4:306 4:157 4:306 5:47 1:402 7:408 7: Palo 17:48 17: :426 EV 17:114 4:12 1:513 18:186 4:267 18:162 38:0 17:141 1:104 17:141 1:178 17:116 18:193 18:184 4:46 4:93 18:180 18:115 18:122 18:164 3:466 1:177 1:179 17:85 LUONNONSUOJELUALUE. Hautalankylän vanha tsä. Alueella on 4:1 17:84 3:220 4:14 18:203 18:158 1:111 1:54 4:98 erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 18:115 3:437 17:127 36:5 18:171 1:39 1:36 SL-1 18:199 1:40 4:91 18:171 1:62 18:208 3:417 1:38 4:493 4:493 18:179 4:92 4:1044:493 18:70 1:39 1:88 2:2 4:93 1:37 18:193 18:201 3:461 4:96 - Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat 1:35 18:202 18:196 4:98 18:164 3:48 2:61 17:143 3:50 18:110 1:479 4:104 18:181 3:51 3:47 3:52 1:106 1:88 4:94 4:60 16:16 17:119 18:207 3:49 18:206 17:148 18:191 1:453 sallittuja. 1:106 1:489 1:492 2:3 4:212 15:128 63:0 36:6 3:220 1:477 44:2 15:55 ME ME 3:438 3:505 3:494 1:466 38:3 2:60 36:1 18:187 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 16:75 3:4683:462 3:417 15:149 1:441 16:17 18:10 18:204 18:187 3:426 2:59 15:48 3:504 M 5:11 17:15 18:195 39:3 18:122 17:16 18:199 18:192 18:194 16:18 17:17 18:70 16:89 17:130 17:14 2:3 18:203 18:165 18:188 18:179 17:13 18:183 18:115 18:164 18:158 39:1 15:27 36:7 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue varataan maa-ja 15:52 16:12 31:8 17:43 17:133 16:14 17: :17 M-1 tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan 40:1 17:148 43:5 16:75 45:0 17:119 15:39 16:11 16:11 16:18 17:84 15:11 46:7 2:6 38:0 16:17 perusteella. 43:11 36:7 15:38 15:153 - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista 16:75 15:155 mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee 46:9 15:122 16:90 15:116 15:138 ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntumaan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 46:6 38:0 16:83 15:29 15:122 46:12 2:8 16:81 15:152 63:0 15:152 15:159 15:152 15:158 toista ennen rakentamista. 16:26 2:7 47:2 15:12 15:154 15:159 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 3:116 15:147 15:57 15:85 15:31 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 36:14 15:84 rajat. 36:7 6:67 36:14 3:117 15:59 15: :112 6:67 15:43 MAATALOUSALUE. 36:14 6:29 MT 15:162 3:118 6:46 15:129 15:148 58:2 15:32 15:41 6:46 36:6 MAATALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maataloutta palvelevia rakennuksia. 2:56 15:40 MT-1 15: :8 26:4 58:2 58:1 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. tulva- 15:10 15:67 26:7 alueen rajat. 27:5 15:80 MAA- JA METSÄTALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maa- ja 15:118 27:1 tsätaloutta palvelevia rakennuksia. 26:7 15:36 26:1 15:127 15:126 15:168 26:8 15:134 15:167 15:158 15:82 15: SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 ME KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN YDINALUE. Maisemanhoidon kannalta keskeisimmät, avoina säilytettävät peltoalueet ja jokiranta-alueet. Alueelle annetaan MRL 41.2 :n suojelumää- räys, jonka mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja aluetta ei saa tsittää. - Alueelle saa sijoittaa perintäistä rakennustapaa noudat- tavia latoja. - Rantavyöhykkeen kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maiseman avoimuus säilyisi. MY-2 W MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- ALUEEN OSA tai sitä tukeva maa- ja tsätalousalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaa- vat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntu- maan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. toista ennen rakentamista. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida raken- tamista rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA JA ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. Merkinnällä on osoitettu Paukanevan Natura-alueeseen kiinteästi liittyvä tsäalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden har- joittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaavat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. VESIALUE. KUNNAN RAJA. YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. ALUEEN RAJA. OSA-ALUEENRAJA. MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon kulttuurimaiseman arvot ja jokilaakson rakennusperinteen säilyttäminen. - Alueella on sellaisia erityisiä maisemallisia arvoja, ettei MRL 43.2 :n perusteella maisemaa muuttavaa toinpidettä saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa. - Maisemanhoidossa ja rakentamisessa tulee säilyttää maisematilan avoimuus ja maisematilaa rajaavien reunavyöhykkeiden eheys. - Uudisrakentaminen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtä- vät muutokset on sovitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemaan. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida kulttuurimaiseman kannalta arvokkaiden rakennusten aseman säilyminen maisemassa. - Rakentamisen sopivuus ja kulttuuriympäristöön ja maise- maan tulee selvittää rakennuslupahakemuksessa. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Alueen puusto tulee säilyttää. Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat sallittuja. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueet. Alueilla on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alueet tulee säilyttää nnontilaisena. Luonnonarvojen säilyttämisen kannalta tarpeelliset nnon- ja maisemanhoidon toinpiteet ovat sal- littuja. Rannan kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maise- man avoimuus säilyy. MELUALUE. Keskimääräinen 55 dba:n ulkoluvyöhyke. Alueella asumiseen liittyvät ja lusta häiriintyvät ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet on suojattava liikennelulta. SUOJAVYÖHYKE. SUOJAVYÖHYKE. Tulva-alueen raja. Tulvakorkeus on +40 mpy (N60). Rakentamisen yhteydessä kostuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa korkeuden +41 mpy (N60) yläpuolelle. MUINAISMUISTOKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. KULTTUURIHISTORIALLINEN RAKENNUSKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. VIRKISTYS-/MATKAILUKOHDE. VENESATAMA/VENEVALKAMA. LÄHDE. MELUNTORJUNTATARVE. JOHTO TAI LINJA. -Z = sähkölinja 110, 220 kv tai 400 kv. VALTATIE/KANTATIE. SEUTUTIE/PÄÄKATU. YHDYSTIE/KOKOOJAKATU. RAUTATIE. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. UUSI KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. ULKOILUREITTI. JOKILAIVAVÄYLÄ. NYKYISET TIET JA LINJAT. UUDET TIET JA LINJAT. OSAYLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: JÄTEVESIEN KÄSITTELY -Asutuksen jätevedet on johdettava viemäriverkostoon, milloin se olosuhteiden mukaan on mahdollista. Muussa tapauksessa jätevedet on käsiteltävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti suodatinkentässä tai pienpuhdistamossa. -Elinkeinotoimintaan, kuten maatiloihin liittyvä jätevesien käsittely ratkaistaan ympäristölupanettelyn yhteydessä. -Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita. SUOJAVYÖHYKKEET -Vesistöjen, purojen ja laskuojien varteen tulee jättää riittävän leveät viljelemättömät suojavyöhykkeet, joiden avulla vähennetään valumavesien haitallista vaikutusta vesien tilaan. -Kotieläintalouksien ympärille on muodostettava riittävä rakentamaton hajusuojavyöhyke, jonka laajuus riippuu mm. eläinyksikkömäärästä, vallitsevasta tuulensuunnasta ja ympäristön peitteisyydestä. KÄSITTELYVAIHEET: Julkinen nähtävilläolo MRA 30 Kaupunginhallitus SEINÄJOELLA ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRITOIMISTO KOULUKATU SEINÄJOKI KUVA 19 YLEISKAAVALUONNOS

6 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 57 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy Etelä-Pohjanmaan Voima Oy toteaa lausunnossaan , että osayleiskaavannos voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla 110 kv:n johtolinjan kohdalla. Etelä-Pohjanmaan TE -keskuksen maaseutuosasto Maaseutuosasto ( ) katsoo tärkeäksi, että peltoalueet säilyvät avoimina ja viljelykäytössä ja että olemassa olevien maatilojen ympärille rajataan riittävät suoja-alueet, joille ei muuta rakentamista sallita. Osasto katsoo, että maatilojen talouskeskusten AM-1 -alueet jäävät pientalovaltaisten alueiden puristukseen ja esirkiksi viljatiloilla jopa uusien kuivaajien rakentaminen vaikeutuu. Etelä-Pohjanmaan nnonsuojeluyhdistys ry Luonnonsuojeluyhdistys ( ) katsoo osayleiskaavannoksen huomioivan pääpiirteissään Niemistönmaan arvokkaat nto- ja maisemakohteiden säilymisen. Yhdistys toivoo rkinnän ulottamista jokivarressa jokiuoman suuosaan saakka, Vittiskorven ntokohteen osalta käyttörajoituksia ja täsnnyksiä SL-1 rkinnän määräyksiin. Yhdistys katsoo, että yleiskaavannos huomioi Ilmajoen Alajoen maisema-alueen arvot hyvin. Yhdistys kantaa huolta kuitenkin peltolakeuden reunoille sijoittuvasta rakentamisesta ja toivoo tarkemmassa kaavoituksessa puutalorakentamisen suosimista. Yhdistys toivoo uudelleenharkintaa poikittaisen tieyhteyden liittymisestä Niemistöntiehen. Museovirasto Museovirasto ( ) huomautti yhden kiinteän muinaisjäännöskohteen puuttumisesta ja siitä, että irtolöytöpaikat eivät ole muinaismuistolain rauhoittamia eikä niitä tarvitse rkitä kartalle. Museovirasto antoi myös suosituksia muinaisjäännöskohteille annettavista määräyksistä. Museovirasto huomautti, että muinaisjäännöstiedot ovat vanhentuneita ja että alueella on tehtävä uusi inventointi. Seinäjoen seudun terveysyhtymän ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan ( ) mukaan kaavamääräyksissä tulisi olla maininta eläinmääristä eli mitä tarkoitetaan kotieläintalouden suuryksiköllä ja muulla kotieläintalouden yksiköllä. Lautakunnan mukaan kotieläintalouden yksiköiden ympärille tulee jäädä suojavyöhyke, mihin ei kaavoiteta omakotitontteja. Hyvä suunnittelun lähtökohta on 300 trin suojaetäisyys 1000 eläinyksikön eläinsuojasta. Lautakunnan mukaan ampumaradan ympäristöön ei tule kaavoittaa asuntoalueita siten, että asuntoalueilla syntyy luhaittoja tai ympäristön viihtyisyys kärsii. Lautakunta esittää viemäröinnin suunnittelun ja toteutuksen aloittamista välittömästi ja toteaa, että Heikkilänmäen asutuksen läpi virtaava avoviemäri tulisi pikaisesti poistaa. Lautakunnan mukaan alueella ei ole rakentamiselle esteitä. Asutusta voidaan edelleen sijoittaa lähelle ympäristöluvan vaatimia tai vastaavia toimintoja. Uusi asutus tulee kuitenkin vaikeuttamaan uuden toiminnan sijoittamista tai laajentamista. Lautakunta ehdottaa rakennuskiellon määräämistä alueelle ympäristöluvan vaatimien toimintojen turvaamiseksi ja jatkumiseksi. Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus ( ) huomauttaa 55 db:n lualueen puuttumisesta radan läheisyydessä. Ratahallintokeskus (RHK) huomauttaa myös, että liikennelu tulisi hoitaa ensisijaisesti kaavoituksella ja että luesteet ovat vasta toissijainen ratkaisu. Tasoristeysten korvaaminen eritasoratkaisuilla vastaa RHK:n ta-

7 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 58 voitteita. RHK pitää myös Hipintien tasoristeyksen muuttamista vain kevyen liikenteen käyttöön liikenneturvallisuuden kannalta parempana ratkaisuna. RHK katsoo myös ettei radan varteen tulisi osoittaa mitään kevyen liikenteen yhteyksiä. Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Seinäjoen kaupungintalolla järjestetyn neuvottelun ja antaman lausunnon perusteella Vaasan tiepiirin esitti kantanaan Niemistönmaan osayleiskaavasta seuraavaa: - Valtatien 18 uusi suunta on laaditun tiesuunnitelman mukainen. Osayleiskaavannoksessa suunnitelmasta poikkeavaa yhteyttä valtatielle tiehallinto pyytää vielä harkitsemaan ja pitää tiesuunnitelmassa esitettyä sopivampana. Yhdystielle on pyritty hakemaan paikka tiesuunnitelmassa esitettyä pohjoisempaa, koska tiesuunnitelman linjauksen molemmin puolin on liito-oravareviirit. - Nykyisen ja uuden valtatien yhtymäkohta tulisi esittää kokonaisuudessaan, vaikka osa jää kaava-alueen ulkopuolelle. Syrjään jäävä nykyinen valtatie tulee rkintä kokoojakaduksi. - Nykyiselle Vaasantielle on esitetty suunniteltu Heikkiläntien uusi liittymä. - Uusien liittymien rakentaminen valtatielle ei ole mahdollista ennen uuden valtatielinjan rakentumista (, P ja TP-alueet). - Vaasantien ja rautatien tasoristeys luetaan vaarallisiin risteyksiin. - Pultran järjestelyjen muuttaminen edellyttää tieverkon laajempaa tarkastelua Pultran ympäristössä. Länsi-Suon ympäristökeskus Niemistönmaan osayleiskaavasta järjestettiin neuvottelu Länsi-Suon ympäristökeskuksen ja Seinäjoen seudun terveysyhtymän kanssa Seinäjoella ja Vaasassa Länsi-Suon ympäristökeskus antoi lausunnon yleiskaavasta Liikenne - Tiehallinnon mukaan taloudellisempi yhteys ohikulkutieltä Vaasantielle olisi tiesuunnitelmassa esitetty, mutta alueella esiintyy liito-oravia. Alueilla on rkitystä myös uuden tielinjauksen lopulliseen sijaintiin. Tiesuunnitelmat ovat vanhentuneet. - Alueen liikenneverkon liittyminen kaupungin muuhun liikenneverkkoon tulee tutkia yleiskaavassa. Yleiskaavassa osoitetusta valtatiekkaisesta tiestä ei ole olemassa lainvoimaista tiesuunnitelmaa, minkä vuoksi tielinjaus ja valtatiekäytöstä poistuva tielinjaus tulee erikseen tutkia yleiskaavassa. - VR huomauttaa, että rata aiheuttaa lua ja toivoo, ettei radan varteen sijoiteta uutta asutusta eikä kevyen liikenteen väyliä. Luonnonympäristö - Luonnonsuojesaston kannan mukaan suunnittelualueella esiintyvien liitooravien elinympäristöt ja muut rkittävät ntokohteet on otettu yleiskaavassa hyvin huomioon. - Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueiden osalta suoja-alueen osoittaminen on tarpeen. - Luo- rkinnällä osoitettujen alueiden taso tulee turvata kaavamääräyksin. - Virkistysalueiden osalta tulee ottaa huomioon valtakunnallisen maisemaalueen suojelutason ylläpitäminen suotuisana, nnon kestokyky ja alueiden sopeutuminen yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon. Virkistysalueet tulee olla tulvasuojelurajan yläpuolella. - Yleiskaavannoksessa suojelualueeksi osoitetun tsäalueen muodostaminen suojelualueeksi tulee tutkia nnoshuojelulain mukaisesti ja antaa suojelualueen rkintään asiantilaa koskeva varauma.

8 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 59 Kotieläintalous ja asutus - TE-keskus puoltaa lausunnossaan alueella harjoitettavaa tuotantoa ja kannattaa uudisrakentamisen väistymistä alueelta. - Kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa alue on asumisen laajentumisaluetta. Tervajoen itäpuoli on nteeltaan täydennysrakentamista. - Niemistöntien ja Heikkiläntien varsi on jo nykyisellään niin tiheään rakennettua, että asutus todennäköisesti estää karjatilojen laajentamisen nykyisestä. Tulee selvittää immisiohaitan tason laskun mahdollisuus niin, että eläinsuojien käyttäminen on mahdollista jatkossakin asuinalueiden sisään jäävillä AM-1 alueilla. - Ympäristökeskus katsoi, ettei osayleiskaavan eteläosissa Suupohjantien varrella sijaitseviin eläisuojiin kohdisteta lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointinettelyä, koska tiedossa ei ole suunniteltuja laajennuksia tai muita olennaisia muutoksia. Voi olla tarpeen rajata alue osayleiskaavan ulkopuolelle tai laatia alueen kaava oikeuaikutuksettomana. Selvitystilanne - Luontoselvitys, rakennusten inventointi ja liikenneselvitys SESELI 2002 sekä vesihuollon kehittämis- ja yleissuunnitelma on tehty. - Sosiaalisten vaikutusten arviointia ei ole tehty. Kylätoimikunta on antanut hyvin lausuntoja. - Palvelujen saatavuudesta, liikenneturvallisuudesta ja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tulisi olla maininta. Tulva- ja luselvitysten lisäksi olisi hyvä olla hajuselvityksiä. Maatalouden tuotantoyksiköiden aiheuttamat ympäristö- ja muut vaikutukset alueen muulle maankäytölle tulee selvittää riittävässä määrin. - Alueella olevat muinaismuistot ja kulttuurihistorialliset kohteet tulee selvittää ja arvottaa asianmukaisesti sekä huolehtia ettei yleiskaava heikennä niiden arvoa ja suojelua. - Raideliikenteen aiheuttama tärinä kulkeutuu savimailla, jota asutuilla alueilla ei ole. Tavoitteet - Kaupungin tavoitteet ovat selkiytyneet työn aikana. Tavoite asutuksen suunnitteluun on ollut Tervaojan, Niemistöntien, Heikkilänkylän ja Vaasantien rajaamalla alueella. Vuorovaikutteisuus - Jos suunnitelmat muuttuvat, tulee järjestää yleisölle tilaisuus. Alueen asukkaat ovat olleet aktiivisia kaavan laatimisen aikana. Aiempi yleiskaava on sisällöltään samansuuntainen. Kaavan rkinnöistä käy ilmi vaiheittaisuus ja maanomistajat ovat tietoisia siitä. Oikeuaikutukset - Kyläalueilla on tarkoitus sallia rakentaminen yleiskaavan perusteella. Rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueilla edellytetään 4000 m 2 tonttia ja muualla 1 ha tonttia. Määräykset ja rkinnät - -rkinnällä osoitettujen alueiden asemakaavoittaminen on tarpeen alueella tulisi määrittää missä ja minkä tyyppisiä työtiloja asuinalueille on mahdollista osoittaa. - Maksimieläinmäärät tulisi rkitä AT-alueilla. M-1 alueiden eläinlupien raja on määriteltävä. Kaavassa tulee antaa määräyksiä maatalouden tuotantoyksiköiden aiheuttamien haitallisten ympäristävikutusten estämiseksi. Määräykset eivät saa olla omistajien kannalta kohtuuttomia. - Maisema-alueella saisi olla tsittämiskielto. Maanomistajia tulisi houkutella rakentamaan latoja, ei suuria.

9 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 60 - Kiikun alueella on yritystoimintaa. Alue voitaisiin rkitä AT-alueeksi M- rkinnän sijaan. LIITE 10. LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS LIITE 11. LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS LIITE 12. LUETTELO MIELIPITEISTÄ VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN Vaikutukset vesioloihin Pintavedet Vesiensuojelun parantamiseksi pellon ja joen väliin tulee jättää riittävän leveät viljelemättömät suojavyöhykkeet. Valumavesien mukana kulkeutuva hieno maa-aines sekä lannoite- ja torjunta-aineet estyisivät näin kulkeutumasta vesistöön. Myös peltoalueiden valtaojien varsien suojakaistat ovat tarpeen. Rantatörmien peitteisyys sekä kulun ohjaaminen estävät sortumia. Tulva-alueet Alueen tulvakorkeudet on selvitetty muun suunnittelun yhteydessä aiemmin kaupungin toista. Kyrönjoen ja Seinäjoen kerran 50 vuodessa toistuvat tulvakorkeudet Alajoella ovat +40,00 mpy (N60). Alimmaksi rakentamiskorkeudeksi on määritelty +41,00 mpy (N60). Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa sitä ylintä korkeutta, jolle vesi voi nousta ilman, että se vahingoittaa rakenteita. Käytännössä tämä tarkoittaa kapillaarisen veden nousun katkaisevan kerroksen korkeustasoa. Länsi- Suon ympäristökeskuksen ilmoituksen mukaan kerran 100 vuodessa tapahtuva tulvakorkeus on sama. Rakennuslupavaiheessa tuleekin selvittää rakennuspaikan korkeustaso, perustamisolosuhteet ja hankkeen tarkempi sijoitus. Alavilla tulva-alueilla maanvaraisen alapohjan rakentamista yhdessä tarvittavan maanpinnan noston kanssa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena rakenteena. Jos rakennukset ovat vielä ajoittain lämmittämättömiä, on ryömintätilaisen alapohjan rakentaminen suositeltavaa Vaikutukset kaillisuuteen Alueen keskeinen tsäalue säilyy pääosin tsäisenä ja rakentamisen ulkopuolella. Luontoselvityksen yhteydessä määritellyt ja säilyneet nnonympäristöltään arvokkaat ntokohteet tai alueet on säilytetty kaavamääräyksin ( ja -2) nnontilaisina mm. Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueet ja Vittiskorpi. Heikkiläntie ja Niemistöntien asutuksen taustatsikköjen säilyttäminen virkistysaluejärjestelmän pohjana on tärkeätä. Kallioalueen ohut maakerros ei kestä kulutusta. Kallioalueet tulisikin jättää virkistyskäyttöön ja liikkuminen alueilla ohjata rkityille ntopoluille ja kävelyreiteille Vaikutukset eläimistöön Seinäjoen rantatörmien kausto edellytykset monipuoliselle lajistolle. Seinäjoen Ilmajoen Alajoki on sisämaan rkittäviä muuttolintujen levähdysalueita. Etelä-Pohjanmaan nnonsuojeluyhdistys on todennut lausunnossaan Seinäjoen suuosan olevan kaillisuuden lisäksi linnustoltaan arvokasta. Alueen rantakaillisuutta tulee em. syystä suojella. Liito-oravaa esiintyy Niemistönmaalla ja pääosin Heikkilän, Katilan, Hautalan ja Auneksen kylien jokilaakson lehtipuustoisissa pellonreunustsissä. Alueet on

10 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 61 huomioitu kaavamääräyksin ja säilyvät rakentamisen ulkopuolella. Pohjoisen ohikulkutien tiesuunnitelmassa on esitetty yhdystie Heikkilään Eläinten hautausmaan ympäristön liito-oravareviirien välistä. Yhdystie on yleiskaavannoksessa esitetty pohjoisemmaksi Vaikutukset maisemaan Suunnittelualueen maiseman yleisil säilyy pääosin ennallaan. Asumisen ja työpaikka-alueiden laajennusalueet sekä uudet tielinjaukset sijoittuvat maisemaan sopeutuen tsävyöhykkeille tai nykyisiin rakenteisiin tukeutuen. Avoimien peltoalueiden massiivinen rakentaminen rikkoisi kulttuurimaiseman kannalta valtakunnallisesti arvokkaan alueen suurmaisemakuvaa. Laajat yhtenäiset peltoalueet on pyritty säilyttämään ainoastaan viljelykäytössä. Vain kulttuurimaisemaan sopivien latojen rakentaminen on sallittu. Maisematilaa halkovan Seinäjoen jokiuoman kaillisuutta tulisi hoitaa myös siten, että maiseman avoimuus säilyisi. Arvokkaiden kulttuuriympäristön kohteiden läheisyydessä tapahtuvalle uudisrakentamiselle asetetaan kaavamääräyksissä laatuvaatimuksia. Kaavamääräyksissä rakentamisen laatua ohjataan yleispiirteisellä tasolla. Rakentamisen sopivuus kulttuuriympäristöön ja maisemaan tulee selvittää rakennuslupahakemuksessa ja rakennushistoriallisten kohteiden osalta tulee pyytää hankkeesta museoviranomaisen lausunto. Kulttuurimaisemassa tapahtuvaa rakennuspaikan muodostamista ja rakentamisen laatua on tarpeen ohjata yksityiskohtaisemmin esim. kulttuurimaisemaaluetta koskevan rakennusjärjestyksen tai rakennustapaohjeiston avulla Vaikutukset pienilmastoon Asuntorakentamisen laajennusalueet sijaitsevat pääosin pienilmastollisesti edullisesti tsäisillä alueilla. Avoille peltoalueelle sijoittuvat alueet ovat pienilmastonsa suhteen epäedullisempia ja niille rakennettaessa tulisi tukeutua nykyiseen rakennuskantaan tai olemassa oleviin tsäsaarekkeisiin Vaikutukset maaperään Osa rakentamisesta sijoittuu savea ja silttiä sisältäville petoalueille, joilla perustamisolosuhteet tulee selvittää tarkemmin maaperätutkimuksin. Pääsääntöisesti kallioalueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle säilyttämällä niitä maa- ja tsätalousalueina tai osana virkistysaluejärjestelmää. Asumisen laajentumisalueille sijoittuvia kallioalueita tulisi asemakaavoituksen yhteydessä jättää rakentamisen ulkopuolelle. Tiestön ja kunnallistekniikan rakentaminen aiheuttaa louhintaa ja on kustannuksiltaan kallista. Maastomuutokset maisemassa ja louhinnan jäljet eivät korjaannu itsellään vaan vaativat viherrakentamista ettei ympäristö jäisi keskeneräisen näköiseksi.

11 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUKSET YHDYSKUNTAKEHITYKSEEN JA MAANKÄYT- TÖÖN Vaikutukset yhdyskunnan rakenteeseen ja toimintoihin Kaupunkirakenne Niemistönmaata erottaa kaupungin keskustasta noin 2,5 km levyinen laaja peltoalue, joka on myös tulva-aluetta. Niemistönmaasta ei ole muodostunut asutuksellisesti rkittävää kaupunginosaa osaksi nnonympäristön muodostamien estevaikutusten ja osaksi kaupungin maanomistustilanteen vuoksi. Tiiviimmin rakennettua ympäristöä on pellon ja tsän reunavyöhykkeellä Heikkiläntien ja Niemistöntien varressa. Osayleiskaavan maankäyttöratkaisut tukevat kaupunkiseudun kehitystä. Alue muodostaa tulevaisuudessa tärkeän asutuksen laajenemissuunnan. Taajamarakenteen kannalta edullisinta on nykyisen rakenteen täydentäminen. Taloudellisimmat laajennusalueet liittyvät välittömästi nykyiseen tiiviimmin rakennettuun ympäristöön. Liikenneverkon ratkaisuilla pyritään vähentämään nnonympäristön estevaikutusta ja kytkemään aluetta tiiviimmin muuhun kaupunkirakenteeseen. Asuminen Osayleiskaavan toteutuessa asutuksen ensivaiheen laajennusalueille on mahdollista muodostua noin 1100 uuden asukkaan asuntoalueet. Osayleiskaava mahdollistaa Niemistönmaalle kaikkiaan noin 3400 uuden asukaan sijoittumisen, mistä osa toteutunee vasta yleiskaavakauden jälkeen. Asumisen laajennusalueiden osalta on pyritty vaiheistukseen. Väestömäärän lisääntyessä liian nopeasti syntyy palvelujen osalta mm. koulupuolelle tilaongelmia. Jos koulua laajennetaan nopean väestönkaun vuoksi, voi osa tiloista jäädä jonkin ajan kuluttua tyhjilleen. Palvelurakenne Ostovoima ja ostovoiman siirtymä Selvitysten (Elinkeinokeskus 2001, EP:n liitto/entrecon 2001) päivittäistavarakaupan (pt-kauppa) ostovoima kaaa vuotuisella 1,2 %:n kaulla ja erikoiskaupan (et-kauppa) ostovoima kaaa vuotuisella %:n kaulla vuodesta 2000 vuoteen 2020 kaupunkiseudulla seuraavasti: Pt-kauppa/kau Et-kauppa/kau Kaupunkiseutu 176,7 Mmk (29,7 M ) 329,0 Mmk (55,3 M ) Seinäjoki 115,9 Mmk (19,5 M ) 226,2 Mmk (38,0 M ) Nurmo 60,8 Mmk (10,2 M ) 102,8 Mmk (17,3 M ) Selvitysten mukaan Seinäjoen pt-kaupan markkina-alueella ostovoimaa virtaa naapurikunnista kaupunkiseudulle. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä oli vuonna 1999 Seinäjoen kaupungin ja Nurmon kunnan alueella positiivinen. Seinäjoki 113,5 Mmk (19,1 M ) Nurmo 39,5 Mmk (6,6 M ) Kaupunkiseudun sisällä postinuroalueittain pt-ostovoiman siirtymä oli vuonna 1999 Seinäjoen keskuksen ja Hyllykallion alueen osalta positiivinen. Niemistönmaan (Impivaara) ja muiden postinuroalueiden osalta ostovoiman siirtymät olivat negatiivisia.

12 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 63 Seinäjoki keskus (60100) Hyllykallio (60510) Impivaara (60420) 269,4 Mmk (45,3 M ) 87,9 Mmk (14,8 M ) -7,0 Mmk (1,2 M ) Palveluverkko Kaupunkiseudun palvelurakennetta on esitetty kuvassa Niemistönmaan väestömäärä on pysynyt jokseenkin vähäisenä, mistä syystä alueen palvelut on vähentyneet ja osin kokonaan poistuneet. - Yleiskaavaratkaisussa Niemistönmaalle ei ole osoitettu vähittäiskaupan suuryksikköjen laajennusalueita. Jo läheisen sijainnin vuoksi alue tukeutuu vähittäiskaupan osalta Seinäjoen-Nurmon kaupunkiseudun kaupalliseen palveluakseliin Seinäjoen Jouppi - Seinäjoen keskusta - Nurmon Hyllykallio / Kivisaari. Akselille on sijoittunut rkittävästi myös erikoiskauppaa mm. autokauppaa. Palveluakseli sijaitsee kaupunkirakenteen pohjoislaidalla. - Muu kaupunkiseudun päivittäistavarakauppa on pienempiä lähikauppoja, asuntoaluemarketteja ja elintarvikekioskeja. Yleiskaavaratkaisussa on varauduttu aluevarauksin Heikkiläntien, radan ja Auneksentien risteysalueen ympäristössä pienimuotoiseen vähittäiskaupan muodostumiseen alueelle. - Maakunnallisena kaupallisena palvelukeskuksena kaupunkiseudun palvelukeskittymä sijaitsee pääliikennevirtojen suhteen edullisesti sekä on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa valtatien 19 varrella sekä valtatien 18 (Vaasa- Jyväskylä) läheisyydessä. Uudet liikennejärjestelyt (Pultran eritasoliittymä) parantavat alueen liikenteellistä saavutettavuutta. Keskusten väliset suhteet - Niemistönmaan osalta palvelurakenne ei muutu juurikaan nykytilanteesta. Vähäistä palvelurakenteen kehitystä voi tapahtua Heikkilän-Niemistöntien varressa sekä pidemmällä aikavälillä pohjoisen ohikulkutien uusien tiejärjestelyjen johdosta Vaasantien varressa. - Kaupunkiseudulla kaupan keskittyminen tapahtuu edelleen valtatien 19 ja Suupohjantien varrelle akselille Seinäjoen Jouppi - Seinäjoen keskusta - Nurmon Hyllykallio/Kivisaari. - Palvelujen keskittyminen akselille tukee kaupunkiseudun toimintaa maakunnallisena kaupallisena keskuksena. Seinäjoki - Nurmo -kaupunkiseutu muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, joka vastaa suurelta osin maakunta- ja seutukuntatason palveluista. Teollisuus Aiemman yleiskaavan laajat teollisuusaluevaraukset radan, Impivaarantien ja ohikulkutien sisääntulotien varresta on poistettu. Työpaikat Työpaikka-alueet keskittyvät Impivaarantien ja Vaasantien varteen. Alueelle on mahdollista sijoittaa monipuolisia työpaikka-alueita, joissa voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia, ei kuitenkaan vähittäiskaupan suuryksikköä. Maa- ja tsätalous Maatalousalueet keskittyvät Seinäjoen ja Kyrönjoen varren peltoalueille ja Hautalantien, Auneksentien ja Hipintien varteen. Valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluva peltoalue pyritään säilyttämään rakentamattomana, avoina ja viljelykäytössä.

13 POHJANMAAN RATA VT19 MINIMANI PRISMA MAKUMANI CITYMARKET SOPURAHA S-MARKET ALAKYLÄ ABC-MYYMÄLÄ A.LEHTINEN LIDL S-MARKET SEINÄJOKI AULIN KAUPPA ANTTILA HALPA-HALLI K-MARKET PATRUUNA SPAR-MARKET UPPA K-MARKET HUHTATORI SIWA KOULUKATU SIWA KOTOTIE S-MARKET KIVISTÖ K-MARKET KYMPPI PT-Marketit ja -kaupat Liikevaihtokka: yli 20 M M 2-10 M 1-2 M M Vireillä oleva vähittäiskaupan suurmyymälähanke SIWA Liikepaikka-alueet ELINTARV.KIOSKI m KUVA 20 KAUPUNKISEUDUN PALVELUVERKKO

14 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 65 Uusia kotieläintalouden yksiköitä ei todennäköisesti ole mahdollista perustaa Heikkiläntien ja Niemistöntien varteen alueen tiiviin asutuksen vuoksi. Alueelle voidaan perustaa uusia viljelykseen keskittyviä maatiloja. Nykyisten eläintilojen toiminta pyritään turvaamaan siten, että tuotantosuunta on rajattu ympäristölupakäytännön mukaisesti vaikutuksiltaan vähäisempiin karja- ja hevostiloihin. Maksimieläinmäärä on määritelty siten, että vaikutusalue olisi enintään 200m. Kotieläintalouden yksiköiden kokoa on myös rajattu tiiviimmillä kyläkeskusten asutusalueilla. Kotieläintalouden suuryksiköiden (> 1000 lihasikaa tai vastaava / Yleiskaavarkinnät ja määräykset, opas 11, YM) perustamista osayleiskaava-alueelle ei ole sallittu laajentuvien vaikutusalueiden vuoksi. Kuvassa 21 on esitetty suunnittelualueella sijaitsevien kotieläintilojen nykytilanteen mukaiset ja osayleiskaavaratkaisun sallimat eläinmäärät vaikutusalueineen. Vaikutusalueen muodostamisessa on käytetty ympäristöministeriön ympäristölupaohjeen liitteen 3 esittämiä uusien eläinsuojien vähimmäisetäisyyssuosituksia. Liikenne Radan varteen sijoittuvalla uudella sisääntulotiellä kaupungin suunnasta pyritään vähentämään nnonympäristön estevaikutusta ja kytkemään aluetta tiiviimmin muuhun kaupunkirakenteeseen. Virkistys Alueen nykyisten ulkoilureittien asema (Lakeuden ntopolku, Paukanevan pitkospuut) on säilytetty. Reitit yhdessä Heikkiläntien ja Niemistöntien maisematien kanssa muodostavat jatkuvan reittiyhteyden Kyrönjoelta Paukanevalle. Luonnonarvoltaan arvokkaita kohteita sekä Pakkalankallion ja koulun välistä keskeistä tsäaluetta on pyritty säilyttämään ja kehittämään osana virkistysjärjestelmää ja - reitistöä Vaikutukset maankäyttöön Tärkeimmät maankäyttövaikutukset kaavannoksessa liittyvät taajama-asumisen laajentumiseen Niemistöntien pohjoispuolelle Hautalantiehen saakka ja Impivaarantien varteen. Asemakaavoitettavien alueiden ulkopuolella on vähäinen täydennysrakentaminen sallittua. Aiemmassa yleiskaavan teollisuusalueita on osoitettu asumiskäyttöön. Osayleiskaavassa tarjotaan uusia maankäytöllisiä vaihtoehtoja työpaikka- ja palvelualueiden sijoittamisella Impivaarantien ja Vaasantien varteen Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen Valtioneuvoston päätöksellä ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulleet voimaan Kunnissa yleiskaava on keskeinen kaavataso tavoitteiden esiin tuomisessa. Aluetta koskevat tärkeimpinä seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: Toimiva aluerakenne - Tuetaan kaupunkiseudun ja maakuntakeskuksen toimivaa aluerakennetta hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita, verkostoja ja keskinäisiä suhteita. - Elinkeinotoimintoja edistetään ja monipuolistetaan asutuksen lomassa. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Yhdyskuntarakennetta eheytetään osoittamalla osayleiskaavan laajennusalueet olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen liittyen.

15 9:3 3:63 3:50 7:494 7:466 2:56 3:88 3:72 3:49 7:448 7:418 7:490 7:267 3:62 7:190 7:433 3:67 7:447 17:0 3:60 3:66 7:410 7:21 3:86 7:260 7:428 7:444 7:192 7:268 3:43 7:496 7:446 7:419 7:393 9:290 7:320 HANNULA AKI 7:421 2:7 7:409 7:446 7: ILMAJOKI 1:26 7:243 7:420 28:44 7:408 7:270 9:355 7: Ikola 9:394 7:242 7:445 2:17 9:56 7:457 7:444 9:274 9:393 9:290 7:505 7:479 7:494 28:42 9:208 2:45 7:241 HANTULA JUSSI 28:82 7:443 9:59 7:504 7:30 7:395 28:311 9:289 7:494 7:483 1:228 1:79 7:532 7:513 14:39 9:44 7:511 7:396 7:37 28:95 9:276 23:0 7:407 7:527 9:433 9: Seinõjoki 1:2 9:337 7:426 1:2141:213 1:64 HANTULA LAURI 14:38 Seinõjoki 7:196 1:29 9:441 Peurala 1:227 7:24 9: :6 14:6 Uimonen 1:129 7:9 28:76 9:277 9:336 7:425 1:348 9:275 7:495 9:340 7:496 1:349 1: yksikköä / 500 yksikköä 1:431 HEIKKILÄ ESA 1: Kirkonkylõ 28:207 28:89 28:96 9:72 1:350 61:0 28:83 (10 lypsyl.) / (70 lypsyl.) 7:523 9:361 1:357 1:359 1:358 28:205 7:23 28:206 8:294 9:246 7:498 1:76 9:338 7:481 1:300 9:58 28:240 9:273 9:313 7:39 7:155 1:130 28:204 8:53 9:72 1:207 1:445 HEIKKILÄ MATTI H 4:52 8:56 9:420 1:444 9:329 7:512 1:22 28:289 9:419 9:420 9:338 5:72 8:84 9:247 7:262 1:355 1:22 8:54 28:261 9:226 28:78 28:310 7:464 7:526 1:353 28:171 HIETAKANGAS ESA 4:53 7:528 1:354 1:355 28:17 9:34 7:529 1:414 1:211 9:424 28:232 2:13 1:413 8:82 28:293 9:226 1:212 9: :1:0 28:210 8:85 1:442 1:414 28:309 9:207 KORKONEN SEPPO 1:213 28:246 28:225 28:310 1: :2:0 28:176 8:83 9:32 5:75 7:499 1:290 9:378 9:247 28:271 7:449 14:34 9:407 1:289 28:175 1:242 9:129 KORTESMÄKI JUHA 4:5 14:37 28:1 7:477 28:270 2:40 1:443 28:304 9:130 7:155 1:379 5:73 28:262 28:295 25:8 5:141 28:301 28:391 9:402 14:35 25:6 743 SEIN JOKI JA YRJÖ 28:141 28:278 28:392 7:135 1:443 28:143 9:17 9:18 28:306 28:303 9:378 5:315 3:14 8:212 25:7 9:248 28:275 28:218 9:35 Uusitalo Jorma 28:305 51:104 9:409 7:523 2:101 5:311 LÄHDESMÄKI LIISA 51:104 28:274 28:144 8:134 8:228 28:259 28:288 28:238 9: yksikköä / 1000 yksikköä 8:121 28:262 9:13 5:107 28:258 2:110 51:35 (30 emolehmää) / (200 emolehmää) 410 Kirkonkylõ 51:105 9:272 5:113 NIEMISTÖ ERKKI 28:277 9:400 9:373 9:308 28:253 28:297 28:307 28:238 28:366 2:82 8:209 8:134 51:101 28:253 28:38 9:147 51:107 8:211 28:365 28:214 Heikkilä 9:331 Esa 1:95 8:141 8:113 28:255 28:299 PAGANUS VESA 28:200 28:246 9:384 8:18 9:30 5:329 7:5 8:14 8:112 28: yksikköä / 1000 yksikköä 410 Ruha 9:30 9:395 2:48 2:115 8:137 9:396 28:200 28:254 28:25228:37 9:383 (15 lypsyl./45 emol.) / (75 lypsyl. tai 200 emol.) 8:142 28:173 UUSITALO JORMA 9:397 1:12 8:222 2:10 9: ILMAJOKI 2:9 8:134 28: Nurmo 2:196 1:347 1:344 8:96 9:1 28:288 9:33 9:368 8:247 28:69 9:348 2:56 9:209 8:50 8:145 28:230 9:60 1:346 9:301 17:179 8:209 1:40 10:67 14:36 28:113 8:210 8:96 9:93 32:11 8:209 8:50 5:74 1: :2:0 9:346 9: Nurmo 51:75 8:183 8:134 8:113 8:28 9:235 9:315 8:12 3:16 28: Ruha 8:182 25:3 27:165 3:51 4:18 1: Kirkonkylõ 8:45 Ravihevoset 7:151 5: Peltoniemi 8:175 8:14 9: :0 8:176 8:96 8:1 25:3 28:239 / 500 8:119 yksikköä 40:0 9:443 27:152 4:37 8:210 9:391 9:130 8:43 27:294 3:210 8:29 12:128 8:211 28:239 8:148 8:188 (100 hevosta) 28:275 28:216 9:297 23:0 28:275 9:131 9:236 54:198 54:193 8:228 8:95 8:159 28:265 28:104 28:279 Lähdesmäki 9:139 Liisa 9:132 9:335 9:343 4:87 12:127 8:174 8:141 9:263 Ravihevoset 28:287 9:330 9:226 3: :1:0 6:24 5:199 4: NURMO 28:279 8:34 Ravihevoset 9:325 9:326 9:248 12:71 54:236 12:126 8:118 28:257 28: Nurmo 8:227 8:173 / 1000 yksikköä 28:265 9:235 3:275 12:49 28:226 9:411 9:119 8:246 9:350 28:99 / 500 yksikköä 9:307 28:279 9:426 9:314 7:19 11:126 8:36 8:100 12:24 12:127 89:0 28:287 9:401 9:46 8:228 28:105 9:425 9:295 8:264 8:147 8:214 (200 hevosta) 28:256 28:220 9:47 9:173 9:226 9:86 8:204 9:186 54:237 (100 hevosta) 9:438 9:296 9:398 7:95 11:97 12:58 12:182 7:11 28:226 9:371 54:194 8:109 9:437 9:387 12:106 12:129 28:226 28:103 28:183 9:388 9:246 9:417 7:13 9:283 12:57 12:105 8:142 8:146 9:404 9:423 3:4 12:128 28:107 9:403 9:312 9:418 11:43 9:15 12:10 8:108 28:219 28:226 28:104 9:415 12:11 22:1 28:367 9:408 7:12 28:272 9:362 9:303 9:320 9:374 9:239 9:168 8:201 8:154 28:273 28:356 9:170 12:12 9:144 11:114 54:6 12:47 3:3 23:0 Niemistö Erkki 28:359 9:436 9:294 9:361 9:321 9:416 9:432 9:246 9:427 12:125 12:137 9:341 9:329 8:231 8:161 28:292 9:413 9:293 10:73 46:0 12: yksikköä / 1000 yksikköä 9:431 28:356 9:304 9:352 9:424 28:281 9:332 9:242 12:134 9:421 8:151 9:376 9:412 9:265 9:429 12:18 ( broileria) 12:287 12:136 12:39 8:225 / ( br.) 9:375 12:134 28:245 9:322 9:413 9:335 9:391 9:374 54:234 9:269 9:428 12:104 13:93 13:90 12:101 Heikkilä Matti H 12:140 54:54 12:9 12:139 9:199 9:367 9:365 12:120 10:22 12:117 8:116 8:187 13:31 8:62 9:254 9:146 41:0 9:1 10:158 13:48 13:109 92:0 3:5 12:116 12:102 8:235 28:132 9: yksikköä / 500 yksikköä 8:215 8:228 9:200 9:287 9:357 9:329 10:219 8:224 9:390 (25 lypsyl.) / (70 lypsyl.) 12:112 9:253 12:131 28:268 8:254 9:440 9:125 9:127 14:148 14:195 9:439 4: SEIN JOKI 8:155 8:219 8:125 9:424 12:21 14:176 54:1 9:126 51:221 9:392 9:407 12:78 8:121 14:112 2:7 8:117 8:226 8:69 9:328 9:281 1:417 12:76 9:367 9:304 8:167 8:259 28:132 9:19 15:76 15:84 51:130 9:374 9:229 23:0 9 12:70 8:162 8:206 8:181 15:79 15:85 12:39 9:344 2:330 8:164 28:74 9:255 9:248 12:125 28:136 2:126 9:16 12:116 12:119 28:82 15:78 12:114 12:79 9:318 9:227 12:100 Paganus Vesa 9:389 12:128 29:50 12:39 8:40 28:134 10:115 12:137 1:30 12:136 12:122 8:89 8:61 2:2 8:15 28:234 5:753 10:116 28:66 28:234 41:0 3:72 9:266 16: :2:0 12:104 12:116 12:135 8: :198 yksikköä / 500 yksikköä Hannula Aki 8:63 28:8 9:18 1:108 5:754 12:92 5:703 2:331 8:221 9:20 12:37 12:134 (150 nautaa) / (150 nautaa) 138 yksikköä / 500 yksikköä 8:152 9:432 Hietakangas Esa 8:260 8:114 63:0 6 3:326 12:130 8:159 12:26 8:149 8:120 28:134 28:235 16:104 9:303 8:57 12:37 8:41 8:266 8:220 9:407 28:236 (20 lypsyl.) / (70 lypsyl.) 8:238 8:100 9:177 18:1 8:110 Ravihevoset 12:121 8:265 8:258 8:241 9:370 8:16 9:17 5:755 5:848 17:39 8:256 8:240 8:98 28:131 12:103 8:257 8:239 1:62 3:325 28:71 28:9 / 1000 yksikköä 12:98 12:91 8:202 3:143 12:120 8:243 8:95 8:195 17:36 8:216 1:68 3: Peltoniemi (200 hevosta) 28:130 8:224 28:137 18:169 8:222 3:70 8:225 9:13 8:143 12:56 12:69 12:95 8:255 8:17 8:242 19:107 18:234 3:348 8:107 12:125 8:233 18:236 1:109 6:3 28:129 8:202 7:317 3:349 5:155 28:31 28:1 28:59 5:702 12:97 8:78 28:67 12:55 12:110 2:845 2:832 8:263 8:80 8:122 8:223 40:3 7 18:235 8: :128 11:82 8:106 8:261 8:165 8:153 12:133 28:192 8:200 2:214 4:143 7:82 8: :11 4:403 7:82 4:83 8:1193 8:186 2:847 9:14 12:54 12:107 8:166 8:131 12:96 8:248 8:177 8:255 8:121 7:437 8:1630 2:273 28:121 28:127 9:13 12:34 2:427 4:402 8:105 12:22 12:138 1:89 12:91 12:91 8:263 8:249 8:194 2:887 28:55 5:849 9:12 8:251 8:214 37:3 3:440 8:89 2:846 29:55 12:53 28:126 1:67 2:938 2:54 12:123 8:171 12:14 4:390 9:231 8:168 5:12 8:104 20:13 8:250 8:215 8:207 7:1 12:82 41:0 4:401 4:251 29: :52 28:125 12:100 3:114 3:15 12:95 12:91 8:95 8:180 1:488 2:844 3:140 12: :9 8:150 4:142 8:103 3:12 28:122 12:86 8:253 8:197 8:169 8:252 1:82 37:3 2:88 12:51 27:12 2:849 2:803 5:231 4:454 8:219 9:233 12:82 12:34 28:179 37:4 28:124 11:80 8:102 12:81 8:178 3:13 1:466 2:848 2:864 4:472 8:223 3:107 8:244 1:45 12:50 2:858 20:10 Korkonen 8:205 Seppo 5:214 28:178 Ravihevoset 4:288 8:101 1:89 2:109 28:110 9:29 8:213 8:125 3:1 2:108 28:123 8:35 27:20 3:144 12:89 20: yksikköä 8:223 / 500 8:69 28:27yksikköä 1:488 20:14 2:107 4:527 42:0 20:12 27:10 5:256 3:71 3:10 28:109 28:85 8:251 4:410 8:155 8:158 41:0 1:4 12:75 Ravihevoset (15 4:302 5:156 3:19 8:190 lypsyl.) / (70 28:71lypsyl.) 28:181 28:108 5:255 9:66 12:34 4:261 20:7 8:136 8:199 8:139 12:95 12:122 42:0 12:122 12:34 20:9 8:224 1:3 5:710 20:4 8:187 3:22 1:3 8:215 8:225 5:638 5:67 4:449 3:18 9:27 3:20 12:94 12:132 1:229 28:182 27:14 1:44 4:303 5:711 8:196 4:448 5:897 4:410 1:50 10:8 27:19 4:304 8:214 7:42 27:3 3:23 1:30 1:466 4:31 4:29 4:2 5:887 4:327 8: Palo 12:77 2:124 10:57 2:26 12:90 2:122 5:880 5:639 4:493 4:323 12:99 12:91 10:437 6: Peltoniemi Hantula Lauri 5:879 7:54 20:15 6:342 12:152 3:433 10:109 5:864 4:322 12:67 8:153 8:295 8:83 28:180 2:310 4: yksikköä 4:507 2:246 2:126 20:0 21:0 1:466 4:102 5:136 10:407 8:281 5:308 5:4 4:103 28:286 4:2 4:510 8:42 4:82 10:366 5:515 5:896 4:97 4:101 7:25 5:126 8:283 1:230 3:16 4:81 ( broileria) 5:888 4:100 4:510 2:78 1:231 2:127 2:24 10:69 1:86 10:431 5:42 5:878 3:17 1:87 7:378 4:492 5:15 3:52 10:367 27:2 5:899 3:18 10:441 5:900 2:127 8:171 4:99 2:835 1:161 2:857 3:492 5:636 4:490 1:161 5:898 4:491 2:245 4:104 17:28 3:83 6:90 3:56 1:403 5:362 27:12 7:379 2:126 6:91 1:165 3:493 1:164 2:248 17:66 4:82 5:65 1:166 1:31 1:41 1:453 1:88 4:477 4:96 5:66 1:42 1:162 1:26 3:366 27:17 4:306 18:203 17:148 4:306 4:157 4:306 7:408 7: Palo 17:48 5:47 1:402 17:123 Hantula Jussi 3:426 17:114 4:12 1:513 4:267 18:162 18:186 38:0 17:141 1: yksikköä 17:141 1:178 17:116 4:46 4:93 18:193 18:184 18:180 18:115 18:122 18:164 3:466 4:1 17:84 1:177 1:179 17:85 3:220 4:14 18:203 4:98 17:127 36:5 18:158 ( broileria/600 18:115 3:437 lihasikaa) 1:111 1:54 18:171 1:36 18:199 1:39 4:91 18:171 1:40 1:62 18:208 3:417 1:38 4:493 4:493 4:92 4:104 4:493 18:70 18:179 1:39 1:88 2:2 4:93 18:193 18:201 3:461 1:37 4:96 1:35 4:98 18:196 2:61 18:202 18:164 3:48 18:110 17:143 1:479 4:104 3:50 4:94 4:60 18:181 3:51 3:47 3:52 1:106 1:88 16:16 17:119 18:207 3:49 18:206 17:148 18:191 1:453 1: m 500m 1000m 1:492 2:3 4:212 15:128 63:0 1:489 36:6 44:2 15:55 1:477 3:220 38:3 2:60 3:505 36:1 18:187 3:438 3:494 1:466 Kortesmäki Juha ja Yrjö 16:75 3:468 3:462 3:417 15:149 1:441 16:17 18:10 18:204 18:187 3:426 2:59 15:48 3:504 5:11 17:15 18:195 39:3 18: yksikköä 17:16 18:199 18:192 18:194 16:18 17:17 18:70 16:89 17:130 17:14 2:3 18:203 18:165 18:188 18:179 17:13 18:183 18:115 18:164 18:158 39:1 15:27 36:7 ( broileria) 15:52 16:12 31:8 17:43 17:133 16:14 17: :17 40:1 17:148 43:5 16:75 45:0 17:119 15:39 16:11 16:11 16:18 17:84 15:11 16:17 ELÄINSUOJA :7 2:6 38:0 LIHASIKAYKSIKKÖ TAI SITÄ 43:11 36:7 15:38 15:153 16:75 15:155 46:9 15:122 16:90 15:116 15:138 46:6 ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUE / NYKYTILANNE VASTAAVA ELÄINYKSIKKÖ- 38:0 16:83 15:29 15:122 46:12 2:8 16:81 15:152 63:0 15:152 15:159 KERTOIMEN AVULLA 15:152 15:158 16:26 ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUE / YLEISKAAVA 2:7 47:2 15:12 15:154 15:159 LASKETTU MUU ELÄINMÄÄRÄ 3:116 15:147 15:57 15:85 15:31 ELÄINTILAN ASUINRAKENNUS NYKYTILANNE / YLEISKAAVA 36:14 15:84 36:7 6:67 36:14 3:117 15:59 15: :112 6:67 15:43 MUU ASUINRAKENNUS 36:14 6:29 15:162 3:118 6:46 15:129 17:1 10:105 19:60 18:102 1:1 KUVA 21 ELÄINTILAT, ASUTUS JA MAANOMISTUS/ NYKYTILANNE JA YLEISKAAVA

16 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 67 - Elinympäristön laatua turvataan tukemalla alueen omaleimaisuutta, parantamalla alueen palvelutarjontaa, osoittamalla riittävästi viher- ja virkistysalueita sekä ohjaamalla kotieläintalouden yksikköjen kokoa ja sijaintia turvaten kuitenkin elinkeinon toimintaedellytykset nykyisten yksiköiden osalta. Kulttuuri- ja nnonperintö, virkistyskäyttö ja nnonvarat - Kulttuuri- ja nnonperintö on huomioitu osoittamalla nnonympäristöltään, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita alueita tai kohteita mm. - Valtakunnallisesti arvokkaan Alajoen maisema-alueen pellot pyritään säilyttämään rakentamattomina ja viljelykäytössä. Maisema-alueeseen kuuluvilla rakennetun ympäristön alueilla pyritään huomioimaan kulttuurihistoriallisen rakennuskannan rakennusperinnön säilyminen ja täydennysrakentamisen sopeuttaminen. - Havaitut liito-oravien elinympäristöt ja muut rkittävät ntokohteet pyritään säilyttämään. - Luonnon virkistyskäyttöä pyritään edistämään osoittamalla alueita virkistykseen sekä osoittamalla virkistysalueisiin ja nnonympäristöltään rkittäviin alueisiin liittyvät yhteystarpeet. Toimivat yhteyerkostot ja energiahuolto - Yhteyerkkojen toimivuutta kehitetään ottamalla huomioon nykyiset liikenneyhteydet ja energiahuollon verkostot sekä tiedossa olevat suunnitelmat. Toimivuutta parantavat uudet liikenteelliset yhteydet, poikittaisyhteys Impivaarasta Katilaan sekä Auneksentien jatke kaupungin keskustaan Vaikutukset suunnitelmiin ja kaavoitukseen Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaehdotus on huomioitu yleiskaavaa laadittaessa. Maakuntakaava esittää suunnittehjeita mm. kulttuuriympäristön ja maiseman osalta sekä uusia seudullisesti tärkeitä tieyhteyksiä. Yleiskaava edellytykset asemakaavoitukselle. Nykyinen Niemistön-Heikkilän taajama-alue sekä siihen liittyvät asumisen laajennusalueet on edellytetty asemakaavoitettavaksi. Kulttuuriympäristön ja maiseman säilyttämiseksi Heikkiläntien ja Niemistöntien lähiaikojen rakentamista tulisi ohjata ennen asemakaavoitusta alueellisella rakennusjärjestyksellä tai rakentamistapaohjeilla. Hautalan, Auneksen ja Kiikun kyläalueilla haja-asutusnteinen täydennysrakentaminen voi tapahtua osayleiskaavan perusteella VAIKUTUKSET YKSILÖÖN JA YHTEISÖÖN Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Uusien aluekokonaisuuksien käyttöönottoa ja nykyisten alueiden täydentämistä tutkittiin laskemalla käyttöönottokustannuksia, joissa huomioitiin vesi- ja viemäröintitekniikka liitettynä nykyisiin verkostoihin sekä liikenne ja kevyen liikenteen tarpeet. Kynnyskustannukset arvioitiin rakennemallin Ve 1 ( maisematie / ) ja kunnallisteknisen mitoituksen ( ) esittämille lähitulevaisuuden rakentamisen alueille (kts. kohdat / taulukko Osa-aluekohtainen kunnallistekninen mitoitus). Kunnallistekniikan kynnyskustannusten perusteella realistisimmat ja edullisimmat asumisen laajentumisalueet liittyvät Heikkiläntien, Niemistöntien, Auneksentien ja Impivaarantien nykyisiin rakennettuihin alueisiin (A, G, H, J ja K).

17 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 68 Osa- Kunnallistekniikan Edellytykset alue kynnyskust.(ei sisällä sisäisiä verkostokust.) A B A+B:n kunnallistekn. rakennettu C A+B+C:n kunnallistekn. rakennettu D E+F:n kunnallistekn. rakennettu E F G 0 (syntyy vain sisäisiä verkostokust.). H 0 (syntyy vain sisäisiä verkostokust.). I J 0 (pääosa valmiina). K 0 (syntyy vain sisäisiä verkostokust.). L M N L+M:n kunnallistekn. rakennettu Taulukko. Kynnyskustannukset Sosiaaliset vaikutukset Elinolosuhteet - Heikkiläntien ja Niemistöntien varren kotieläintalouden yksiköitä varten osoitetut alueet (AM-1 ja ) aiheuttivat vastustusta alueen asukkaiden keskuudessa maatalouden hajuhaittojen sekä rakentamisrajoitusten vuoksi. Toisaalta asumiseen varatut alueet eläinyksiköiden läheisyydessä aiheuttivat vastustusta tuottajien keskuudessa mahdollisten tuotannon laajentumisen rajoitusten vuoksi. Kotieläintalouden suuryksikköjen tuotantolaitoksia ei alueella tulla sallimaan niiden aiheuttamien laajojen suojaetäisyyksien vuoksi. Nykyisten yksiköiden toiminnalle daan edellytykset määrittämällä eläinyksiköiden maksimikoot ja osalla aluetta tuotantosuunta. - Yleiskaava tarjoaa toteutuessaan vaihtoehtoja erilaisille asumistoiveille. Se mahdollistaa asumisen kauniin kulttuurimaiseman äärellä, väljemmillä tonteilla ja kuitenkin lähellä kaupunkia. - Selvitysten mukaan pohjoisen ohikulkutien toteuduttuakin Vaasantien liikennemäärät säilyvät tulevaisuudessa lähes nykyisellään. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee huomioida liikennelun vaikutukset. Liikenneturvallisuus - Auneksentien ja Impivaarantien jatkeet vähentävät toteutuessaan ajoneuvoliikennettä Heikkiläntiellä ja Niemistöntiellä. - Radan ja ajoneuvoliikenteen uudet eritasoliittymät ja nykyisten tasoristeysten muuttaminen ainoastaan kevyen liikenteen käyttöön parantavat liikenneturvallisuutta. - Uudet kevyen liikenteen väylät parantavat kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Heikkilän alueen lisärakentaminen ja Vaasantielle jäävä liikenteen määrä saattavat johtaa kevyen liikenteen alikulun rakentamistarpeeseen Vaasantien liittymässä (koululaiset). - Osalla ulkoilureiteistä voidaan muodostaa kevyen liikenteen yhteyksiä uusien asuntoalueiden ja koulun välille.

18 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 69 Virkistys - Pakkalankallion ja koulun välinen viheryhteys ulkoilureitteineen parantaa alueen ulkoilumahdollisuuksia. - Ulkoilureittiyhteydet Lakeuden ntopolulle ja Nurmon Paukanevan pitkospuureitille säilyvät. Palvelujen saatavuus - Joupin ja kaupungin keskustan liikealueet sijaitsevat Niemistönmaahan nähden lähellä. Pääosa 800 henkilön asutuksesta on keskittynyt Heikkiläntien ja Niemistöntien varteen noin 2 3 km etäisyydelle Joupin ja keskustan palveluista. - Kaupunkiseudun väestö on ikärakenteeltaan nuorta. Lasten ja työikäisten osuus väestöstä on selvästi korkeampi kuin maakunnassa ja koko maassa keskimäärin. Vastaavasti yli 65-vuotiaita on muuta maakuntaa ja maata vähemmän. Vanhuäestön osuus (yli 65v.) väestöstä on Seinäjoella 13,6 % eli 4229 henkilöä. Niemistönmaa vanhuäestöä on 109 henkilöä eli 13,3 % alueen väestöstä, mikä noudattelee Seinäjoen kaupungin keskiarvoa ja on kaupunginosista kolmanneksi eniten Upan (26,6%) ja Keskustan (21,1%) jälkeen. Seinäjoella vanhuäestöstä noin puolet asuu keskustan alueella, missä kaupalliset palvelut tulevat säilymään ja palvelujen saatavuus on hyvä. Pientä palvelualueiden varausta on esitetty myös Heikkiläntien varteen, mikä osaltaan parantaa palvelujen saatavuutta alueella. Palvelutarjonnan lisäys on todennäköisesti alkuvaiheessa elintarvikekioski tai vastaava. - Joukkoliikenneyhteys toimii Hautalan ja matkakeskuksen välillä. - Kevyen liikenteen yhteyksiä on olemassa keskustan suuntaan Vaasantien varressa. Yhteyksiä keskustaan ja palvelujen saavutettavuutta parantaa nykyisen radan ja Auneksentien jatkeen varteen kaavailtu kevyen liikenteen yhteys.

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaluonnos 16.9.2015 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset Teuva, Äystön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 TEUVA ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA KORJATTU KAAVAEHDOTUS 10.6.2002 Kaavamerkinnät ja -määräykset KYLÄALUE Yleiskaavalla ei osoiteta alueelle uutta rakennusoikeutta. ERILLISPIENTALOJEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset 11:56:11 1 (9) HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset Kuva Selitys YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Melualue. Rakennettaessa lähemmäs

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE OSAYLEISKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ALUEEN ORTOKUVA 2011 1 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaava: Rytökallio: Pikkumuolaan kaupunginosan asemakaavatonta aluetta. Forssan kaupunki/yksityiset maanomistajat

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo,

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, Tervanokantie Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, 9.3.2017 9.3.2017 Ohjelma Aloitus Suunnittelutilanne lyhyesti Kaavaluonnos Kaavaehdotuksen esittely Jatkovaiheet Keskustelua Lopetus 9.3.2017

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 1 TEUVA KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TERVE-

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään m 2.

Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään m 2. RISTIINA LÖYTÖ-VITSIÄLÄ-HEIMARI OSAYLEISKAAVA Kaavaehdotus 17.2.1999 Merkintöjen selitykset: AT A KYLÄKESKUKSEN ALUE Olemassa oleva kyläasutuksen alue. ASUNTOALUE Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 29.2.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo pp.kk.-pp.kk.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE BlomDesktop 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALOITE TAI ASEMAKAAVAN VIREILLETULON SYY

Lisätiedot

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ)

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ TARHARANNANTIE 18 26 (TILA 404-8-348 JA SEN YMPÄRISTÖ) Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43,

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JALASJÄRVEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ;

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ; Piirustus n:o 4980, päivätty 1.6.1993, muutettu 19.8.1994; 9.1.1995; 12.9.1995; 10.10.19955 Espoo 20, 21, 22, 26, 40 ja 46 kaupunginosat Keskuspuisto I Osayleiskaava Mittakaava 1:4000 OSAYLEISKAAVAMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 30.9.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo 29.3. 2.5.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

LIITE 10 Naantalin kaupunki LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 157-C5667 25.4.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Naantalin

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kärsämäen kunta 1/5 KÄRSÄMÄEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 201, 202, 208 JA 210 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

YPPÄRI PYHÄJOKI OSAYLEISKAAVA 1:5000 OULUSSA MIKKO KORHONEN ARKKITEHTI YO ANNE LESKINEN RI, HUK, YKS-154

YPPÄRI PYHÄJOKI OSAYLEISKAAVA 1:5000 OULUSSA MIKKO KORHONEN ARKKITEHTI YO ANNE LESKINEN RI, HUK, YKS-154 YPPÄRI PYHÄJOKI OSAYLEISKAAVA 1:5000 OULUSSA 09.02.2004 ANNE LESKINEN RI, HUK, YKS-154 MIKKO KORHONEN ARKKITEHTI YO AIR-IX SUUNNITTELU YMPÄRISTÖTAITO OY HYVÄKSYTTY PYHÄJOEN KUNNANHALLITUKSESSA 14.4.2004

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot