4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1. MENETTELY Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu viranomaisneuvotteluissa, maankäyttö- ja johtoryhmässä, työneuvotteluissa ja yleisötilaisuuksissa saatujen kannanottojen sekä asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten muissa yhteyksissä antamien komnttien perusteella. Arvioinnin apuna on käytetty valmistuneita selvityksiä. Arvioinnin pohjana ovat olleet alustavat nnokset ja rakennemallit, joiden esittämiä vaihtoehtoja ja vaikutuksia on tarkasteltu eri sidosryhmien näkökulmasta ALUSTAVA OSAYLEISKAAVALUONNOS Kuvassa 18 on esitetty alustava osayleiskaavannos , jonka perusteella sidosryhmät ovat esittäneet näkökantojaan. Luonnoksessa on hahmoteltu osayleiskaavan sisältöä selostuksen kohdassa 3 esitetyn tavoiteasettelun ja siitä saadun sidosryhmäpalautteen pohjalta. Asuminen Heikkiläntien, Niemistöntien, Auneksentien eteläosan ja Vaasantien varren nykyiset asuntoalueet on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja osoitettu pientalovaltaiseen täydennysrakentamiseen. Heikkiläntien ja Niemistöntien varsien rakennettu ympäristö omaa kulttuurihistoriallista arvoa ja on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, mikä tulisi huomioida alueen täydennysrakentamisessa. Hautalan ja Auneksen kyläalueille on yleiskaavan perusteella mahdollista osoittaa hajaasutusnteista täydennysrakentamista. Asumiseen asemakaavoitettavia laajentumisalueita on osoitettu Niemistöntien pohjoispuolisille tsäalueille Impivaarantien jatkeena toimivan uuden tieyhteyden varaan Auneksentieltä Katilaan. Lisäksi laajentumisalueita on osoitettu Impivaarantien pohjois- ja eteläpuolelle sekä Heikkiläntien itäosan eteläpuolelle. Palvelut Niemistön koulun alueen lisäksi palveluille on varattu alue uuden Auneksentien jatkeen ja Niemistöntien risteysalueelle sekä alueita esitetyn Vaasantien sisääntulotien varteen. Teollisuus Aiemman yleiskaavan varauksia on huomattavasti vähennetty. Laajentuvan teollisuuden tarpeisiin on esitetty alueita Impivaarantien pohjoispuolelta radan varresta. Työpaikka-alueiksi on osoitettu Impivaarantien ja Vaasantien sisääntulotien pohjoispuolta. Virkistys Lähivirkistysalueiksi on osoitettu - Niemistön koulun ja Pakkalankallion välistä tsäaluetta, jonne on myös osoitettu ulkoilureittivaraus, - laskuojan varsi läheisine kallioalueineen Impivaarantien ja Heikkiläntien väliltä, - asemakaavoitettavien alueiden lähi- ja välialueita sekä - liito-oravan elinympäristöihin liittyviä tsäalueita.

2 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 53 Urheilu- ja virkistysalueiksi on osoitettu nykyiset Kaanaan kenttä ja jalkapallokentät Prunttimäessä. Ulkoilureittirkinnöin on varustettu nykyiset Lakeuden ntopolku ja Paukanevan pitkospuureitti. Erityisalueet Maaperän mahdollisen saastumisen vuoksi Impivaaran ampumarata on osoitettu nykyinen erityisalueeksi. Asemakaavoitettaville rautatien lualueille on osoitettu suojaviheraluetta. Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueeksi on rkitty Etelä-Pohjanmaan nnonsuojeluyhdistyksen hakemuksen mukaisesti Hautalankylän vanha tsä. Maatalousalueet Ilmajoen Alajoen valtakunnallisesti rkittävään maisema-alueeseen lukeutuvat peltoalueet Kyrönjoen ja Seinäjoen varressa pyritään säilyttämään avoimina ja pelkästään viljelykäytössä. Niemistöntien ja Hautalantien varressa sijaitsevat tuotantoyksikköjen alueet lähiympäristöineen sekä Kiikuntien varsi on varattu maataloudelle ja sitä palvelevaan rakentamiseen sekä vähäiseen haja-asutusnteiseen rakentamiseen. Keskeinen teiden väliin jäävä tsäalue pyritään säilyttämään tsäisenä. Suupohjantien varressa sijaitsevat suurten tuotantoyksikköjen alueet on osoitettu kotieläintalouden suuryksikköjen alueeksi. Tiestö Nykyisen Heikkilän - Niemistöntien liikenteen vähentämiseksi alueelle on osoitettu uutena tieyhteytenä kaupungin suunnasta Auneksentien jatke radan vartta keskustaan ja uutena poikittaisyhteytenä Vaasantieltä Impivaarantien jatke Katilaan Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsitteli osayleiskaavannosta kokouksessaan Kokouksen pöytäkirja on esitetty liitteessä 13. Kokouksessa käsiteltiin yleiskaavannoksen asumiseen, maatalouteen, palveluihin, suojelu- ja erityisalueiksi rkityt alueet Yleisötilaisuus Niemistön koululla järjestettiin yleisötilaisuus Tilaisuudessa esiteltiin alustavaa yleiskaavannosta , nnokseen johtaneita lähtökohtia ja kaavoituksen tulevaa aikataulua. Keskustelua herättivät teollisuuden sijoittaminen alueelle, ampumaradan poistuminen/säilyminen, palvelu- ja virkistysalueet ja rakennussuojelu sekä liikenneverkko. Alueelle toivottiin uusia asuntoalueita. Impivaarantien ja Katilantien yhteys toivottiin siirrettäväksi pohjoisemmaksi. Muistio yleisötilaisuudesta on liitteenä. LIITE 9. YLEISÖTILAISUUS Liikuntatoimi ja tekninen toimi Yleiskaavaan liittyvistä ulkoilureiteistä ja niiden suunnittelutilanteesta sekä yleiskaavan aluevarauksien ja liikenneverkon tarkistuksista järjestettiin liikunta- ja teknisen toin kanssa neuvottelu Niemistön koulun ja Pakkalankallion välille on tarvetta ulkoilureitille, jonka toteuttaminen voisi olla EU-hanke. Alueelle on kaavailtu alustavasti 3,0 3,4 km reittiä. Pakkalankalliolle esitettiin myös pientä hyppyrimäkeä, laavua ja näkötornia. Todettiin tarpeelliseksi osoittaa myös ulkoiluyhteys Auneksen koululle.

3 876:1:0 21: Jouppila 21:24 3:29 876:1:0 3:58 7:18 8:23 8:21 3:51 3:83 3:20 3:83 21:38 7:39 3:19 2:30 8:31 2:2 7:196 1:408 8:34 878:1 3:70 7:221 7:525 7:244 3:87 3:74 3:82 7:2447:441 3:22 1:319 1:699 7:38402 Heikkola 404 Ikola 3:57 3:20 7:439 7:7 3:45 7:176 7:518 7:318 7: Palo 7:37 7:442 3:21 3:73 3:46 3:52 876:1:0 7:312 7:190 7:427 1:700 7:527 3:84 7:451 7:441 7:445 3:65 3:47 24:3 404 Ikola 3:54 3:76 7:531 1:318 24:3 1:98 3:69 7:236 7:252 7:192 3:75 3:48 3:18 7:446 7:530 7:489 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: 1:99 3:64 3:61 3:85 7:325 7:446 9:3 3:68 7:444 3:63 3:50 7:494 7:466 3:88 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Olemassa oleva alue tai 2:56 3:72 3:49 7:448 7:418 7:490 7:267 3:62 7:190 7:433 palstoitussuunnitelmalla toteutuva asuntoalue. 3:67 7:447 17:0 3:60 3:66 7:410 7:21 3:86 7:260 7:428 7:444 7:192 7:268 3:43 7:496 7:446 7:419 7:393 9:290 7:320 7:421 2:7 7:409 7:446 7: ILMAJOKI 1:26 28:44 7:243 7:420 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 7:408 7:270 9:355 7: Ikola 9:394 7:242 7:445 2:17 9:56 7:457 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISES- 7:444 9: :393 9:290 7:505 TI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoi- 9:208 7:479 28:42 7:494 2:45 7:241 28:82 7:494 7:443 28:311 9:59 7:504 7:30 9:289 7:483 7:395 1:228 1:79 7:532 7:513 tettu asemakaavoitettavaksi. 14:39 9:44 7:511 7:396 7:37 28:95 9:276 23:0 7:407 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä 7:527 9:433 9: Seinõjoki työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 1:2 9:337 7:426 1:2141:213 1:64 MT-1 1:1 M-1 14:38 Seinõjoki 7:196 1:29 9:441 1:227 7:24 M-1 Peurala 9: :6 14:6 toista ennen rakentamista. 1:129 7:9 28:76 9:277 9:336 7:495 7:425 1:348 9:275 9:340 7: :349 1:359 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 1:431 1: Kirkonkylõ 28:207 28:89 28:96 9:72 1:350 61:0 28:83 9:361 7:523 28:205 9:246 9:338 7:498 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 1:357 1:359 1:358 7:23 28:206 8:294 1:76 7:481 1:300 9:58 9:273 9:313 7:39 7:155 rajat. 28:240 1:130 28:204 8:53 9:72 1:207 1:445 4:52 8:56 9:420 1:444 9:329 7:512 9:419 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoi- 1:22 28:289 8:84 9:420 9:338 5:72 9:247 8:54 5 M-1 7: :226 1:355 1:22 28:261 28:78 28:310 7:464 tettu asemakaavoitettavaksi. 7:526 1:353 28:171 4:53 7:528 28:17 9:34 7:529 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä 1:354 1: :424 1:414 1:211 28:232 M-1 7 työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 8:82 28:293 2:13 9:362 9:226 1:413 1: :1:0 28:210 8:85 1:442 1:414 1:213 28:309 9:207 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. lu- 28:246 28:225 28:310 8:83 9:32 1: :2:0 28:176 5:75 7:499 9:378 9:247 vyöhykkeet. 1:290 28:271 9:407 7:449 14:34 28:175 1:242 1:289 4:5 14:37 28:1 9:129 7:477 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 28:270 2:40 1:443 28:304 9:130 7:155 5:73 28:262 1:379 28:295 25:8 28:391 5:141 28:301 9:402 14:35 25:6 743 SEIN JOKI 28:392 28:141 28:278 7:135 1:443 MT-1 28:143 9:17 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 9:18 28:306 28:303 9:378 5:315 3:14 8:212 25:7 9:248 28:218 9:35 28:275 28:305 9:409 7:523 - Maankäyttö- ja rakennuslain 43.3 :n nojalla määrätään 51:104 51:104 28:144 2:101 5:311 28:274 8:134 8:228 28:259 AT-2 28:238 ettei alueella enintään viiden vuoden aikana saa rakentaa. 9:295 8:121 28:288 28:262 9:13 5:107 28:258 2:110 KYLÄALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON HUOMIOITAVA KULT- 51: Kirkonkylõ 51:105 9:272 5:113 AT-1 TUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAI- 28:238 28:277 9:400 9:373 9:308 28:253 28:297 28: SEMA-ALUEEN OSA. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 28:366 8: :82 8:209 28:253 28:38 28:365 28:214 9:147 51:101 51:107 8: :331 1:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon har- 8:141 8:113 28:255 28: :200 28:246 9:384 8:18 AT-2 TP 28:228 9:30 5:329 7:5 8:14 8: Ruha joittamiseen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman 9:30 9:395 2:48 2:115 8:137 9:396 pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:200 28:254 28:25228:37 9:383 8:142 28:173 9:397 1:12 8:222 2:10 28:174 9:33 2:98: ILMAJOKI 402 Nurmo 2:196 1:347 toista ennen rakentamista. 1:344 8:96 9:33 9:368 9:1 28:288 8:247 28:69 9:348 9:209 2:56 8:50 8:145 M-1 28:230 9:60 9:301 17:179 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 1:346 8:209 1:40 14:36 28:113 10:67 8:96 EA P -2 8:210 9:93 8:50 MY-2 32:11 8:209 5:74 1: :2:0 9:346 9:299 8:183 8: Nurmo jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 8:113 8:28 51:75 28:113 8:182 25:3 9:235 9:315 8:12 3: Ruha M 27:165 3:51 rajat. 4:18 1:251 8:45 7:151 5:209 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m Kirkonkylõ 406 AT-1 T Peltoniemi 8:175 8:14 9:309 25:3 28: :0 8:176 8:96 8:1 8:119 40:0 9:443 27:152 9:391 9:130 4:37 8:210 TP 8:43 27:294 3:210 8:29 12:128 8:188 8:211 28:239 EV KYLÄALUE. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen 8:148 28:275 28:216 9:297 23:0 28:275 9:131 AT-2 tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 8:159 28:265 28:104 9:132 28:279 9:139 9:335 9:236 54:198 54:193 8:228 8:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon har- 9:343 4:87 8:174 8:141 9:263 28:287 9:330 9:226 3:340 12:127 28:279 9:325 6:24 9:326 9:248 5:199 4: NURMO joittamiseen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman 8:34 12:71 8:118 28:257 54:236 12:126 28:106 8:227 8:173 28:265 28:226 9:350 9:411 9: Nurmo pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 9:235 28:99 3:275 12:49 8:246 TP -2 9:307 28:279 9:426 9:314 7:19 11:126 8:36 8:100 12:24 28:287 9:401 9:46 12:127 8:228 28:105 9:425 9:295 89:0 8:264 8:147 AM-1 8:214 28:256 28:220 9:47 9:173 9:226 9:86 8:204 9:186 9:438 9:296 54: :398 7 toista ennen rakentamista. 7:95 11:97 12:58 12:182 28:226 9:371 7:11 9:437 9:387 54:194 8:109 12:129 9:388 28:226 28:103 28:183 9:246 9:417 12:106 8:146 9:404 9:423 7:13 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 28:107 9:403 9:418 9:283 12:57 12:105 8:142 9:312 3:4 8 12:128 11:43 28:219 28:226 28:104 9:415 9:15 12:10 8:108 28:367 9:408 12:11 22:1 28:272 9:362 9:303 9:320 7:12 AT-1 EV 9:374 9:239 9:168 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 8:201 8:154 28:273 28:356 9:170 12:12 9:144 11:114 28:359 9:361 9:436 9:294 rajat. 9:321 54:6 AT-1 12:47 9:416 3:3 23:0 9:432 9:246 9:341 9:329 9:427 12:125 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 8:231 12:137 8:161 28:292 9: :413 9:293 10:73 46:0 12: :356 9:304 9:352 9:424 28:281 9:332 9:242 12:134 9:421 AM-1 8:151 9:376 9:412 9:265 MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA 9:429 12:18-2 9:375 9:335 12:287 28:245 9:322 9:413 12:136 12:39 8:225 12:134 9:391 9:269 9:428 9:374 54:234 12:104 13:93 13:90 12:101 9 AM-1 AM-1 ON HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLI- 9:199 9:367 9:365 54:54 12:140 12:9 12:139 z SESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 12:120 10:22 8:187 12:117 8:116 13:31 8:235 8:62 VU 9:254 28:132 9:349 9:146 41:0 9:1 8:215 10:158 13:48 13:109 92:0 12:116 3:5 12:102 8:228 AM-1 9:200 AM-1 9:287 9:357 8:224 9:390 9:329 10:219 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 12:112 9:253 12:131 28:268 8: :440 9:439 9:125 9:127 14:148 14:195 8:155 8:219 8:125 P 4: SEIN JOKI 9:424 12:21 54: :176 9:392 9:407 9:126 51:221 12:78 8: :112 2:7 8:117 8:226 8:69 9:328 9:281 1:417 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 12:76 8:259 28:132 9:367 9:304 8:167 9:19 15:76 P-1 HUOMIOITAVA 15:84 KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI 51:130 9:374 9:229 23:0 9 ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 8:206 8:181 12:70 8:162 15:79 15:85 12:39 8:164 28:74 9:255 9:344 2:330 9:248 SL-1 12:125 28:136 2:126 28:82 9:16 12:116 12:119 15:78 12:114 12:79 AM-1 9:389 9:318 9:227 JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 12:100 8:40 28:134 12:128 29:50 12:39 10:115 12:137 8:89 8:61 2:2 1:30 12:136 12:122 8:15 PY PY 19 28:234 5:753 10:116 28:66 28:234 41:0 17:1 3:72 8:198 8:63 9:266 28:8 16: :2:0 12:104 12:116 12:135 8:184 4 P-1 9:18 1:108 5:754 12:92 5:703 2:331 10:105 8:221 8:152 8:260 TYÖPAIKKA-ALUE. 12:134 9:20 12:37 8:114 9:432 8:159 8:1498:120 28:134 28:235 8:41 8:266 8:220 9:407 63:0 TP 28: :326 12:130 16:104 19:60 9:303 8:57 12:26 12:37 8:265 8:238 8:100 8:241 9:177 9:370 18:1 8:110 12:121 8:258 8:1621 9:17 8: :755 5:848 17:39 8:256 8:98 8:257 18:102 28:131 12:103 8:239 28:71 28:9 1:62 3:325 12:98 12:91 8:202 8:243 3:143 12:120 8:95 8:195 AM-1 17:36 8:216 8:224 28:137 1:68 3: Peltoniemi 28: :169 8:222 8:225 3:70 8:255 8:17 9:13 8:143 12:56 8:242 12:69 12:95 12:125 8:233 8:202 19:107 18:234 3:348 z 8:107 18:236 28:31 28:1 1:109 6:3 28:129 7:317 3:349 5:155 28:59 12:97 8:78 5:702 8:122 28:67 12:55 12:110 8:263 8:80 2:845 2:832 8:223 40:3 8: :235 8: :128 8:261 8:165 AM-1 28:192 11:82 8:106 12:133 8:200 2:214 4:143 7:82 8: :11 4:403 8:186 7:82 8:166 4:83 8:1193 8:248 8:177 8:255 8:131 2:847 9:14 12:54 12:107 8:121 12:96 7:437 12:34 8: :22 12:138 1:89 2:273 28:121 28: :13 8: :194 2:427 4:402 8:105 12:91 12:91 8:249 2:887 28:55 8:251 8:214 z 37:3 3:440 5:849 9:12 8:171 8:89 2:846 29:55 12:53 28:126 12: W 1:67 2:938 2:54 12: :168 4:390 9:231 20:13 8:250 8:215 8:207 7:1 5:12 8:104 12:82 41:0 3:15 4:401 4:251 12:100 3:114 1:488 29:10 8:95 8: :52 28:125 12:95 12:91 12: :9 8:150 2:844 3: :253 4:142 8:103 12:86 8:197 3:12 28:122 1 AM-1 8:169 8:252 27:12 1:82 37:3 2:88 12:51 28:179 37:4 2:849 2:803 5:231 4:454 8:219 9:233 12:82 12: :124 8:178 11:80 8:102 12:81 3:13 1:466 2:848 2:864 4:472 8:244 8:205 1:45 8:223 3:107 AM-1 z 12:50 2:858 20:10 5:214 28:178 4:288 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. 8:101 1:89 8:213 8:125 2:109 28:110 9:29 8:35 27:20 3:1 2:108 28:123 3:144 12:89 20:11 8:223 8:69 28:27 1:488 20:14 2:107 T 4:52742:0 20:12 27:10 5:256 3:71 3:10 28:109 28: :251 4:410 8:155 8:158 41:0 1:4 12:75 8:190 28:71 28:181 4:302 5:156 3:19 28:108 5:255 9:66 12:34 12:122 20:7 8:136 8:199 8:139 4:261 12:95 42:0 LÄHIVIRKISTYSALUE. 12:34 20:9 8:224 1:3 12:122 5:710 20:4 8:187 3:22 1:3 8:215 8:225 5:638 5:67 4:449 3:18 28:182 27:14 9:27 3:20 12:94 12:132 1:229 z 1:44 4:303 5:711 8:196 4:448 1:50 5:897 4:410 10:8 27:19 4:304 2:124 8:214 z z 27:3 3:23 7:42 1:30 1:466 12:77 4:31 4:29 4:2 LÄHIVIRKISTYSALUE. Alueella on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 10:57 5:887 4:327 2:122 8: Palo 2:26 12:90 5:880 5:639 10:437 6:344 4:493 4:323 20:15 6:342 12:152 3:433 12:99 12: Peltoniemi -1 5:879 7:54 10:109 5:864 4:322 8:295 8:83 W 28:180 - Luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toinpiteet ovat sallittuja. 12:67 8:153 2:310 4:12 20:0 21:0 1:466 4:507 2:246 2:126 10:407 8:281 4:102 5:136 5:308 5:4 4:103 28:286 4:2 4:510 10:366 8:42 4:82 8:283 5:515 5:896 4:97 4:101 7:25 5:126 1:230 3:16 4:81 2:127z 5:888 4:100 4:510 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. 2:78 1:231 2:24 1:86 10:431 10:69 3:17 5:42 1:87 5:878 10:367 27:2 7:378 4:492 5:15 3:52 VU -Alueella sijaitsee jalkapallokenttä. 3:18 5:899 10:441 8:171 1:161 5:900 2:127 4:99 2:835 2:857 3:492 5:636 4:490 1:161 5:898 4:491 2:245 1:403 4:104 17:28 3:83 6:90 3:56 27:12 5:362 1:165 3:493 AMPUMARATA-ALUE. 7:379 1:164 2:248 2:126 6:91 VU 17:66 1:166 4:82 5:65 1:31 1:41 1:453 1:88 EA 4:477 5:66 1:42 1:162 3:366 27:17 4:96 1:26 4:306 18:203 17:148 4:306 4:157 4:306 5:47 1:402 7:408 7: Palo 17:48 17: :426 17:114 4:12 1:513 18:186 4:267 18:162 38:0 17:141 1:104 SUOJAVIHERALUE. 17:141 1:178 17:116 18:193 18:184 4:46 EV 4:93 18:180 18:115 18:122 18:164 3:466 1:177 1:179 17:85 4:1 17:84 3:220 4:14 18:203 18:158 1:111 1:54 4:98 18:115 3:437 17:127 36:5 18:171 1:39 1:36 18:199 1:40 4:91 18:171 1:62 18:208 3:417 1:38 4:493 4:493 18:179 4:92 4:1044:493 18:70 1:39 LUONNONSUOJELUALUE. Hautalankylän vanha tsä. Alueella on 1:88 2:2 4:93 1:37 18:193 18:201 3:461 4:96 1:35 18:202 18:196 4:98 erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 18:164 3:48 SL-1 2:61 17:143 3:50 18:110 1:479 4:104 18:181 3:51 3:47 3:52 1:106 1:88 4:94 4:60 16:16 17:119 18:207 3:49 18:206 17:148 18:191 1:453 1:106 - Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat 1:489 1:492 2:3 4:212 15:128 63:0 36:6 3:220 1:477 44:2 15:55 ME ME 3:438 3:505 3:494 1:466 38:3 2:60 36:1 18:187 16:75 3:4683:462 3:417 sallittuja. 15:149 1:441 16:17 18:10 18:204 18:187 3:426 2:59 15:48 3:504 17:15 18:195 5:11 39:3 18:122 17:16 18:199 18:192 18:194 16:18 17:17 18:70 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 16:89 17:130 17:14 2:3 18:203 18:165 18:188 18:179 17:13 18:183 18:115 18:164 18:158 39:1 15:27 36:7 M 15:52 16:12 31:8 17:43 17:133 16:14 17: :17 40:1 17:148 43:5 16:75 45:0 17:119 15:39 16:11 16:11 16:18 17:84 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue varataan maa-ja 15:11 46:7 2:6 38:0 16:17 tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan 43:11 M-1 36:7 15:38 15:153 16:75 15:155 46:9 15:122 perusteella. 16:90 15:116 15:138 46:6 38:0 - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista 16:83 15:29 15:122 mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee 46:12 2:8 16:81 15:152 63:0 15:152 15:159 ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntumaan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 15:152 15:158 16:26 2:7 47:2 15:12 15:154 15:159 3:116 15:147 toista ennen rakentamista. 15:57 15:85 15:31 36:14 15:84 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 36:7 6:67 36:14 3:117 15:59 15: :112 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 6:67 15:43 rajat. 36:14 6:29 15:162 3:118 MAATALOUSALUE. 6:46 15:129 15:148 58:2 15:32 15:41 6:46 36:6 MT 2:56 15:40 15: :8 MAATALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maataloutta palvelevia rakennuksia. 26:4 58:2 58:1 15:10 15:67 MT-1 26:7 27:5 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. tulva- 15:80 alueen rajat. 15:118 27:1 26:7 15:36 26:1 15:127 MAA- JA METSÄTALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maa- ja tsätaloutta palvelevia rakennuksia. 15:126 15:168 26:8 15:134 15:167 15:158 KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. 15:169 15: SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2015 ME MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN YDINALUE. Maisemanhoidon kannalta keskeisimmät, avoina säilytettävät peltoalueet ja jokiranta-alueet. Alueelle annetaan MRL 41.2 :n suojelumää- räys, jonka mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja aluetta ei saa tsittää. - Alueelle saa sijoittaa perintäistä rakennustapaa noudat- tavia latoja. - Rantavyöhykkeen kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maiseman avoimuus säilyisi. MY-2 W MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- ALUEEN OSA tai sitä tukeva maa- ja tsätalousalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaa- vat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntu- maan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. toista ennen rakentamista. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida raken- tamista rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA JA ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. Merkinnällä on osoitettu Paukanevan Natura-alueeseen kiinteästi liittyvä tsäalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden har- joittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaavat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. VESIALUE. KUNNAN RAJA. YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. ALUEEN RAJA. OSA-ALUEENRAJA. MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon kulttuurimaiseman arvot ja jokilaakson rakennusperinteen säilyttäminen. - Alueella on sellaisia erityisiä maisemallisia arvoja, ettei MRL 43.2 :n perusteella maisemaa muuttavaa toinpidettä saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa. - Maisemanhoidossa ja rakentamisessa tulee säilyttää maisematilan avoimuus ja maisematilaa rajaavien reunavyöhykkeiden eheys. - Uudisrakentaminen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtä- vät muutokset on sovitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemaan. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida kulttuurimaiseman kannalta arvokkaiden rakennusten aseman säilyminen maisemassa. - Rakentamisen sopivuus ja kulttuuriympäristöön ja maise- maan tulee selvittää rakennuslupahakemuksessa. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Alueen puusto tulee säilyttää. Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat sallittuja. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueet. Alueilla on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alueet tulee säilyttää nnontilaisena. Luonnonarvojen säilyttämisen kannalta tarpeelliset nnon- ja maisemanhoidon toinpiteet ovat sal- littuja. Rannan kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maise- man avoimuus säilyy. MELUALUE. Keskimääräinen 55 dba:n ulkoluvyöhyke. Alueella asumiseen liittyvät ja lusta häiriintyvät ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet on suojattava liikennelulta. SUOJAVYÖHYKE. SUOJAVYÖHYKE. Tulva-alueen raja. Tulvakorkeus on +40 mpy (N60). Rakentamisen yhteydessä kostuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa korkeuden +41 mpy (N60) yläpuolelle. MUINAISMUISTOKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. KULTTUURIHISTORIALLINEN RAKENNUSKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. VIRKISTYS-/MATKAILUKOHDE. VENESATAMA/VENEVALKAMA. LÄHDE. MELUNTORJUNTATARVE. JOHTO TAI LINJA. -Z = sähkölinja 110, 220 kv tai 400 kv. VALTATIE/KANTATIE. SEUTUTIE/PÄÄKATU. YHDYSTIE/KOKOOJAKATU. RAUTATIE. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. UUSI KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. ULKOILUREITTI. JOKILAIVAVÄYLÄ. NYKYISET TIET JA LINJAT. UUDET TIET JA LINJAT. OSAYLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: JÄTEVESIEN KÄSITTELY -Asutuksen jätevedet on johdettava viemäriverkostoon, milloin se olosuhteiden mukaan on mahdollista. Muussa tapauksessa jätevedet on käsiteltävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti suodatinkentässä tai pienpuhdistamossa. -Elinkeinotoimintaan, kuten maatiloihin liittyvä jätevesien käsittely ratkaistaan ympäristölupanettelyn yhteydessä. -Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita. SUOJAVYÖHYKKEET -Vesistöjen, purojen ja laskuojien varteen tulee jättää riittävän leveät viljelemättömät suojavyöhykkeet, joiden avulla vähennetään valumavesien haitallista vaikutusta vesien tilaan. -Kotieläintalouksien ympärille on muodostettava riittävä rakentamaton hajusuojavyöhyke, jonka laajuus riippuu mm. eläinyksikkömäärästä, vallitsevasta tuulensuunnasta ja ympäristön peitteisyydestä. KÄSITTELYVAIHEET: Julkinen nähtävilläolo MRA 30 Kaupunginhallitus SEINÄJOELLA ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRITOIMISTO KOULUKATU SEINÄJOKI KUVA 18 YLEISKAAVALUONNOS

4 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 55 Heikkiläntien (länsi) ja Niemistöntien eteläpuolen rakentamisalueita tutkittiin tarkempimittakaavaisen kartan avulla. Todettiin, että teiden eteläpuolella on mahdollista osoittaa vähäistä rakentamista nykyiseen rakennuskantaan liittyen samalla säilyttäen riittävät välialueet, joilla huomioidaan näkymät maisemaan. Mäenpääntien ja Heikkiläntien risteysalueelle radan varteen on tarpeellista osoittaa palvelualuevaraus. Koulun tulevaisuuden laajennukset ja mahdolliset muut julkiset palvelut huomioiden on tarpeen laajentaa kouluun liittyvää julkisten palvelujen aluetta. Impivaarantien pohjoispuoli nähtiin varteen otettavana tulevaisuuden asumisen laajentumissuuntana, joten ampumaradan toiminta tulisi siirtyä tulevaisuudessa muualle. Ampumaradan aluetta ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön ennen kuin alueen maaperän saastuneisuus on selvitetty. Uusi poikittaisyhteys Auneksentieltä voidaan linjata Hautalantiehen. Yhteyden rakentaminen on todennäköisesti kaukana tulevaisuudessa. Se voidaan toteuttaa vaiheittain rakentumisen laajentumistarpeiden mukaan. Tieyhteyksiä tulevat palvelemaan myös Auneksentien uusien asuntoalueiden kokoojateiden jatkeet. Tiehallinnolla on suunnitelmia Heikkiläntie (itäpuoli) uudesta liittymästä Vaasantiehen. Samassa kohdassa voidaan osoittaa myös kevyen liikenteen alitus. Luonnoksessa on tarpeen osoittaa uusien asuntoalueiden liittymät OSAYLEISKAAVALUONNOS Kuvassa 19 on esitetty yleiskaavannos , jonka perusteella sidosryhmät ovat esittäneet näkökantojaan. Luonnokseen on tehty aiemman sidosryhmäpalautteen pohjalta tarkennuksia Yleiskaava nähtävillä Yleiskaava on ollut yleisesti nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti. Nähtävilläolon aikana esitettiin 44 mielipidettä ja 12 lausuntoa. Luettelo mielipiteistä on liitteenä. Yksityisten komntit kohdistuivat pääosin omaan asuinympäristöön ja lisärakentamiseen. Lisäksi toivottiin korjauksia viheralueitten laajuuteen ja joihinkin tielinjauksiin. Maatalouden harjoittajat toivoivat ettei uutta asutusta osoitettaisi liian lähelle maatiloja. Suon Viljava Oy epäili myös toimintansa aiheuttavan haittaa eikä toivonut lähiympäristöön asumista. Myös Seinäjoen seudun ampujat kritisoivat ampumaratatoiminnan lopettamista varauksena alueella Lausunnot ja viranomaiskannanotot Asukastyöryhmä Asukastyöryhmä toteaa lausunnossaan , että aiemmat asukastyöryhmän esittämät tavoitteet on pääosin otettu huomioon. Asukastyöryhmä toivoi lisäksi viheralueeksi Seinäjoen uoman ranta-alueita, pienteollisuustoiminnan sallimista asumisen yhteydessä Heikkilän pohjoisosassa. Heikkiläntien ja Niemistöntien eteläpuolelle toivottiin alueellisen rakennusjärjestyksen laatimista. Etelä-Pohjanmaan liitto Liitto toteaa lausunnossaan , että osayleiskaavannos ottaa hyvin huomioon seutukaavan ja maakuntakaavaehdotuksen suunnitteluperiaatteet. Maaseudun kehittämisen kohdealueen suunnittelumääräyksen mukaan tulee kiinnittää erityistä huomioita laajenevan asutuksen ja tilaa vaativien elinkeinojen, kuten teollisuuden ja suurimuotoisen eläintuotannon, välisten maankäyttötarpeiden yhteensovittamiseen. Avainasemassa on oikeasta kotieläintalouden suuryksiköiden koosta sopiminen.

5 876:1:0 21: Jouppila 21:24 3:29 876:1:0 3:58 7:18 8:23 8:21 3:51 3:83 3:20 3:83 21:38 7:39 3:19 2:30 8:31 2:2 7:196 1:408 8:34 878:1 3:70 7:221 7:525 7:244 3:87 3:74 3:82 7:2447:441 3:22 1:319 1:699 7:38402 Heikkola 404 Ikola 3:57 3:20 7:439 7:7 3:45 7:176 7:518 7:318 7: Palo 7:37 7:442 3:21 3:73 3:46 3:52 876:1:0 7:312 7:190 7:427 1:700 7:527 3:84 7:451 7:441 7:445 3:65 3:47 24:3 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: 404 Ikola 3:54 3:76 7:531 1:318 24:3 1:98 3:69 7:236 7:252 7:192 3:75 3:48 3:18 7:446 7:530 7:489 1:99 3:64 3:61 3:85 7:325 7:446 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Olemassa oleva alue tai 9:3 3:68 7:444 3:63 3:50 7:494 palstoitussuunnitelmalla toteutuva asuntoalue. 7:466 2:56 3:88 3:72 3:49 7:448 7:418 7:490 7:267 3:62 7:190 7:433 3:67 7:447 17:0 3:60 3:66 7:410 7:21 3:86 7:260 7:428 7:444 7:192 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 7:268 3:43 7:496 7:446 7:419 7:393 9:290 7:320 7:421 2:7 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISES- 7:409 7:446 7: ILMAJOKI 1:26 28:44 7:243 7:420 7:408 7:270 TI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoitettu 9:355 7: Ikola 9:394 7:242 7:445 2:17 9:56 7:457 7:444 9: :393 9:290 7:505 M-1 9:208 7:479 28:42 7:494 asemakaavoitettavaksi. 2:45 7:241 28:82 7:494 7:443 28:311 9:59 7:504 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liiken- 14:39 7:30 9:289 7:483 7:395 1:228 1:79 7:532 7:513 9:44 7:511 7:396 7:37 28:95 9:276 23:0 7:407 7:527 9:433 9:246 nettä tai muuta ympäristöhaittaa. 430 Seinõjoki 1:2141:213 1:2 9:337 7:426 1:64 MT-1 MT-1 1:1 14:38 Seinõjoki 9:441 7:196 1:29 1:227 7:24 M-1 toista ennen rakentamista. Peurala 9: :6 14:6 1:129 7:9 28:76 9:277 9:336 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suoja- 7:495 7:425 1: :275 9:340 7:496 1:349 1:431 1:359 vyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 1: Kirkonkylõ 28:207 28:89 28:96 9:72 1:350 61:0 28:83 9:361 7:523 -Heikkiläntien ja Niemistöntien eteläpuolisten rakennuspaikkojen 28:205 1:357 9:246 1:359 1:358 7:23 28:206 8:294 9:338 7:498 1:76 7:481 koko Vaasantien länsipuolella tulee olla vähintään 4000 m2. Alueella 1:300 9:58 28:240 M-1 9:273 9:313 7:39 7:155 on noudatettava alueellisen rakennusjärjestyksen määräyksiä. 28:204 8:53 9:72 1:207 1:130 1:445 4:52 8:56 9:420 1:444 9:329 7:512 9:419 1:22 28:289 8:84 9:420 9:338 5:72 9:247 8:54 5 M-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan 1-2 asuntoisten pientalojen täydennysrakentamiseen. Alue on tarkoitettu 7:262 9:226 1:355 1:22 28:261 28:78 28:310 7: :526 1:353 28:171 4:53 asemakaavoitettavaksi. 7:528 28:17 9:34 7:529 1:354 1: :424 1:414 1:211 - Alueelle saa sijoittaa asumiseen ja elinkeinoon liittyviä työtiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, raskasta liiken- 28: :82 28:293 2:13 9:362 9:226 1:413 1: :1:0 28:210 8:85 1:442 1:414 1:213 28:309 9:207 nettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:246 28:225 28:310 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. luvyöhykkeet. 8:83 9:32 1: :2:0 28:176 5:75 7:499 9:378 9:247 1:290 28:271 9:407 7:449 14:34 28:175 1:242 1:289 4:5 14:37 28:1 9:129 7:477 28:270 2:40 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 1:443 28:304 9:130 7:155 5:73 28:262 1:379 28:295 25:8 28:391 9:402 5:141 28:301 14:35 25:6 743 SEIN JOKI 28:392 28:141 28:278 7:135 1:443 MT-1 28:143 9:17 9:18 28:306 28:303 9:378 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan väljään pientaloasumiseen. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 5:315 3:14 8:212 25:7 9:248 28:218 9:35 28:275 28:305 9:409 7:523 - Maankäyttö- ja rakennuslain 43.3 :n nojalla määrätään ettei 51:104 51:104 28:144 2:101 5:311 28:274 8:134 8:228 28:259 AT-2 28:238 alueella enintään viiden vuoden aikana saa rakentaa. 28:288 9:295 8:121 28:262 9:13 5:107 28:258 2:110 51:35 KYLÄALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON HUOMIOITAVA KULTTUU Kirkonkylõ 51:105 9:272 5:113 28:238 28:277 9:400 AT-1 RIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- 9:373 9:308 28:253 28:297 28: :366 ALUEEN OSA. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen 8: :82 8:209 28:253 28:38 28:365 28:214 9:147 tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 51:101 51:107 8: :331 1:95 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon harjoittami- 8:141 8:113 28:255 28: :200 28:246 9:384 8:18 AT-2 TP 28:228 9:30 5:329 7:5 8:14 8: Ruha 9:30 9:395 2:48 seen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, 2:115 8:137 9:396 raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 28:200 28:254 28:25228:37 9:383 8:142 28:173 9:397 1:12 8:222 2:10 28:174 9:33 2:98: ILMAJOKI 402 Nurmo 2:196 1:347 1:344 8:96 9:33 9:368 9:1 28:288 8:247 28:69 9:348 9:209 2:56 toista ennen rakentamista. 8:50 8:145 M-1 28:230 9:60 1:346 9:301 17:179 8:209 1:40 14:36 28:113 10:67 8:96 E-1 P -2 8:210 9:93 8:50 MY-2 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 32:11 8:209 5:74 1: :2:0 9:346 9:299 8:183 8: Nurmo 8:113 8:28 51:75 28:113 8:182 25:3 9:235 9:315 8:12 3: Ruha M 27:165 3:51 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 4:18 1: Kirkonkylõ 8:45 7:151 5: AT-1 Peltoniemi 8:175 8:14 9:309 25:3 28: :0 8:176 8:96 8:1 KYLÄALUE. Täydennysrakentamisalue, jossa rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. 8:119 40:0 9:443 27:152 9:391 9:130 4:37 8:210 TP 8:43 27:294 3:210 8:29 12:128 8:211 28:239 8:148 8:188 28:275 EV AT-2 28:216 9:297 23:0 - Alueelle saa sijoittaa erillispientaloja, maatilojen talouskeskuksia sekä pienimuotoisia palveluihin ja elinkeinon harjoittami- 28:275 9:131 8:159 28:265 28:104 9:132 28:279 9:139 9:335 9:236 54:198 54:193 8:228 8:95 9:343 4:87 seen liittyviä tiloja, joista ei aiheudu lua, ilman pilaantumista, 8:174 8:141 9:263 12:127 28:287 9:330 9:226 3:340 28:279 9:325 6:24 9:326 9:248 5:199 4: NURMO raskasta liikennettä tai muuta ympäristöhaittaa. 8:34 12:71 8:118 28:257 54:236 12:126 28:106 8:227 8:173 28:265 28:226 9:350 9:411 9: Nurmo 9:235 28:99 3:275 12:49 8:246 TP -2 9:307 28:279 9:426 9:314 7:19 11:126 8:36 8:100 12:24 28:287 9:401 9:46 12:127 8:228 28:105 9:425 9:295 89:0 8:264 8:147 AM-1 toista ennen rakentamista. 8:214 28:256 28:220 9:47 9:173 9:226 9:86 9:186 8:204 9:438 9:296 54: : :95 11:97 12:58 12:182 28:226 9:371 7:11 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. 9:437 9:387 54:194 8:109 12:106 12:129 9:388 28:226 28:103 28:183 9:246 9:417 8:146 9:404 9:423 7:13 28:107 9:403 9:418 9:283 12:57 12:105 8:142 9:312 3:4 8 12:128 11:43 - Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 28:219 28:226 28:104 9:415 9:15 12:10 8:108 28:367 9:408 12:11 22:1 28:272 9:362 9:303 9:320 7:12 AT-1 EV 9:374 9:239 9:168 8:201 8:154 28:273 28:356 9:170 12:12 9:144 11:114 28:359 9:361 9:436 9:294 9:321 54:6 9:416 3:3 AT-1 12:47 23:0 9:432 9:246 MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA 9:341 9:329 8:231 9:427 12:125 12:137 8:161 28:292 9: :413 9:293 10:73 46:0 12:37 15 AM-1 ON HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLI- 28:356 9:304 9:352 9:424 28:281 9:332 9:242 12:134 9:421 AM-1 8:151 9:376 9:412 9:265 SESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. 9:429 12:18-2 9:375 9:335 12:287 28:245 9:322 9:413 12:136 12:39 8:225 12:134 9:391 9:269 9:428 9:374 54:234 12:104 13:93 13:90 12: :199 9:367 9:365 54:54 12:140 12:9 12:139 AM-1 z 12:120 10:22 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 8:187 12:117 8:116 13:31 8:235 8:62 VU 9:254 28:132 9:349 9:146 41:0 9:1 P 8:215 10:158 13:48 13:109 92:0 3:5 12:116 12:102 8:228 AM-1 AM-1 9:200 9:287 9:357 8:224 9:390 9:329 10:219 12:112 9:253 12:131 28:268 8: :440 9:439 9:125 9:127 14:148 14:195 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLE RAKENNETTAESSA ON 8:155 8:219 8:125 4: SEIN JOKI 9:424 12:21 54: :176 9:392 9:407 9:126 51:221 12:78 8: P-1 HUOMIOITAVA KULTTUURIMAISEMAN ARVOT. VALTAKUNNALLISESTI 14:112 2:7 8:117 8:226 ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN OSA. W 8:69 9:328 9:281 1:417 12:76 P-1 8:259 28:132 9:367 9:304 8:167 9:19 15:76 JULKISTEN 15:84 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 51:130 9:374 9:229 23:0 9 8:206 8:181 12:70 8:162 15:79 15:85 12:39 8:164 28:74 9:255 9:344 PY 2:330 9:248 SL-1 12:125 28:136 2:126 28:82 9:16 12:116 12:119 15:78 12:114 12:79 9:389 9:318 9:227 12:100 8:40 28:134 12:128 29:50 12:39 10:115 12:137 8:89 8:61 2:2 1:30 12:136 12:122 PY TYÖPAIKKA-ALUE. 8: :234 5:753 10:116 28:66 28:234 41:0 17:1 3:72 8:198 8:63 9:266 28:8 16: :2:0 12:104 12:116 12:135 8:184 4 P-1 TP 9:18 1:108 5:754 12:92 5:703 2:331 10:105 8:221 8:152 8:260 12:134 9:20 12:37 8:114 9:432 8:159 8:1498:120 28:134 28:235 8:41 8:266 8:220 9:407 63:0 28: :326 12:130 16:104 19:60 9:303 8:57 12:26 12:37 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. 8:265 8:238 8:100 8:241 9:177 9:370 18:1 8:110 12:121 T 8:258 8:1621 9:17 8: :755 5:848 17:39 8:256 8:98 18:102 28:131 12:103 8:257 8:239 28:71 28:9 1:62 3:325 12:98 12:91 8:202 8:243 3:143 12:120 AM-1 8:95 8:195 17:36 3 8:216 8:224 28:137 1:68 3: Peltoniemi 28:130 18:169 8:222 8:225 3:70 8:255 8:17 9:13 8:143 12:56 8:242 12:69 12:95 12:125 8:233 8:202 19:107 18:234 3:348 z 8:107 18:236 28:31 28:1 1:109 6:3 28:129 7:317 3:349 5:155 28:59 12:97 8:78 5:702 8:122 28:67 12:55 12:110 8:263 8:80 2:845 2:832 8:223 40:3 8: :235 8: :128 28:192 8:261 8:165 AM-1 11:82 8:106 12:133 8:200 2:214 4:143 7:82 8: :11 4:403 8:186 7:82 8:166 4:83 8:1193 8:248 8:177 8:255 8:131 2:847 9:14 12:54 12:107 8:121 12:96 7:437 12:34 8: :22 12:138 1:89 2:273 28:121 28: :13 8: :194 2:427 4:402 8:105 12:91 12:91 8:249 2:887 28:55 8:251 8:214 z 37:3 3:440 5:849 9:12 8:171 8:89 2:846 29:55 12:53 28:126 12: W 1:67 2:938 2:54 12: :168 4:390 9:231 20:13 8:250 8:215 8:207 7:1 5:12 8:104 12:82 41:0 3:15 4:401 4:251 12:100 3:114 1:488 29:10 8:95 8: :52 28:125 12:95 12:91 12: :9 8:150 2:844 3: AM-1 8:253 4:142 8:103 12:86 8:197 3:12 28: :169 8:252 27:12 1:82 37:3 2:88 12:51 28:179 37:4 2:849 2:803 5:231 4:454 8:219 9:233 12:82 12: :124 8:178 11:80 8:102 12:81 3:13 1:466 2:848 2:864 4:472 8:244 8:205 1:45 8:223 3:107 AM-1 z 12:50 2:858 20:10 5:214 28:178 4:288 LÄHIVIRKISTYSALUE. 8:101 1:89 8:213 8:125 2:109 28:110 9:29 8:35 27:20 3:1 2:108 28:123 3:144 12:89 20:11 8:223 8:69 28:27 1:488 20:14 2:107 4:52742:0 20:12 27:10 5:256 3:71 3:10 28:109 28: :251 4:410 8:155 8:158 41:0 1:4 12:75 8:190 28:71 28:181 4:302 5:156 3:19 28:108 M 5:255 9:66 12:34 12:122 20:7 8:136 8:199 8:139 4:261 W 12:95 42:0 LÄHIVIRKISTYSALUE. Alueella on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 12:34 20:9 8:224 1:3 12:122 5:710 20:4 8: :22 1:3 8:215 8:225 5:638 5:67 4:449 3:18 28:182 27:14 9:27 3:20 12:94 12:132 z - Luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toinpiteet ovat sallittuja. 1:229 1:44 4:303 5:711 8:196 4:448 1:50 5:897 4:410 10:8 27:19 4:304 2:124 8:214 z z 27:3 3:23 7:42 1:30 1:466 12:77 4:31 4:29 4:2 10:57 5:887 4:327 2:122 8: Palo 2:26 12:90 5:880 5:639 10:437 6:344 4:493 4:323 20:15 6:342 12:152 3:433 12:99 12: Peltoniemi URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. 5:879 7:54 10:109 5:864 4:322 8:295 8:83 W 28:180 12:67 8:153 2:310 4:12 20:0 VU -Alueella sijaitsee jalkapallokenttä. 21:0 1:466 4:507 2:246 2:126 10:407 8:281 4:102 5:136 5:308 5:4 4:103 28:286 4:2 4:510 10:366 8:42 4:82 8:283 5:515 5:896 4:97 4:101 7:25 5:126 1:230 3:16 4:81 2:127z 5:888 4:100 4:510 ERITYISALUE. 2:78 1:231 2:24 1:86 10:431 10:69 3:17 5:42 1:87 5:878 10:367 27:2 7:378 4:492 E-1 Käytöstä poistettava ampumarata-alue. Maaperän soveltuvuus 5:15 3:52 3:18 5:899 10:441 8:171 1:161 5:900 virkistykseen tai rakentamiseen tulee tutkia. Alueen käyttötarkoitus määritellään asemakaavassa. 2:127 4:99 2:835 2:857 3:492 5:636 4:490 1:161 5:898 4:491 2:245 1:403 4:104 17:28 3:83 6:90 3:56 27:12 5:362 1:165 3:493 7:379 1:164 2:248 2:126 6:91 VU 17:66 1:166 4:82 5:65 1:31 1:41 1:453 1:88 4:477 5:66 1:42 1:162 3:366 27:17 4:96 1:26 4:306 SUOJAVIHERALUE. 18:203 17:148 4:306 4:157 4:306 5:47 1:402 7:408 7: Palo 17:48 17: :426 EV 17:114 4:12 1:513 18:186 4:267 18:162 38:0 17:141 1:104 17:141 1:178 17:116 18:193 18:184 4:46 4:93 18:180 18:115 18:122 18:164 3:466 1:177 1:179 17:85 LUONNONSUOJELUALUE. Hautalankylän vanha tsä. Alueella on 4:1 17:84 3:220 4:14 18:203 18:158 1:111 1:54 4:98 erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alue tulee säilyttää nnontilaisena. 18:115 3:437 17:127 36:5 18:171 1:39 1:36 SL-1 18:199 1:40 4:91 18:171 1:62 18:208 3:417 1:38 4:493 4:493 18:179 4:92 4:1044:493 18:70 1:39 1:88 2:2 4:93 1:37 18:193 18:201 3:461 4:96 - Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat 1:35 18:202 18:196 4:98 18:164 3:48 2:61 17:143 3:50 18:110 1:479 4:104 18:181 3:51 3:47 3:52 1:106 1:88 4:94 4:60 16:16 17:119 18:207 3:49 18:206 17:148 18:191 1:453 sallittuja. 1:106 1:489 1:492 2:3 4:212 15:128 63:0 36:6 3:220 1:477 44:2 15:55 ME ME 3:438 3:505 3:494 1:466 38:3 2:60 36:1 18:187 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 16:75 3:4683:462 3:417 15:149 1:441 16:17 18:10 18:204 18:187 3:426 2:59 15:48 3:504 M 5:11 17:15 18:195 39:3 18:122 17:16 18:199 18:192 18:194 16:18 17:17 18:70 16:89 17:130 17:14 2:3 18:203 18:165 18:188 18:179 17:13 18:183 18:115 18:164 18:158 39:1 15:27 36:7 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue varataan maa-ja 15:52 16:12 31:8 17:43 17:133 16:14 17: :17 M-1 tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan 40:1 17:148 43:5 16:75 45:0 17:119 15:39 16:11 16:11 16:18 17:84 15:11 46:7 2:6 38:0 16:17 perusteella. 43:11 36:7 15:38 15:153 - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista 16:75 15:155 mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee 46:9 15:122 16:90 15:116 15:138 ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntumaan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. 46:6 38:0 16:83 15:29 15:122 46:12 2:8 16:81 15:152 63:0 15:152 15:159 15:152 15:158 toista ennen rakentamista. 16:26 2:7 47:2 15:12 15:154 15:159 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuo- 3:116 15:147 15:57 15:85 15:31 jien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen 36:14 15:84 rajat. 36:7 6:67 36:14 3:117 15:59 15: :112 6:67 15:43 MAATALOUSALUE. 36:14 6:29 MT 15:162 3:118 6:46 15:129 15:148 58:2 15:32 15:41 6:46 36:6 MAATALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maataloutta palvelevia rakennuksia. 2:56 15:40 MT-1 15: :8 26:4 58:2 58:1 rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. tulva- 15:10 15:67 26:7 alueen rajat. 27:5 15:80 MAA- JA METSÄTALOUSALUE. Alueelle saa rakentaa maa- ja 15:118 27:1 tsätaloutta palvelevia rakennuksia. 26:7 15:36 26:1 15:127 15:126 15:168 26:8 15:134 15:167 15:158 15:82 15: SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 ME KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN YDINALUE. Maisemanhoidon kannalta keskeisimmät, avoina säilytettävät peltoalueet ja jokiranta-alueet. Alueelle annetaan MRL 41.2 :n suojelumää- räys, jonka mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja aluetta ei saa tsittää. - Alueelle saa sijoittaa perintäistä rakennustapaa noudat- tavia latoja. - Rantavyöhykkeen kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maiseman avoimuus säilyisi. MY-2 W MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA- ALUEEN OSA tai sitä tukeva maa- ja tsätalousalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden harjoittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaa- vat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. Rakentaminen tapahtuu osayleiskaavan perusteella. - Alueelle saa sijoittaa haja-asutusnteista rakentamista mikäli muut määräykset eivät sitä estä. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevien teiden ja rakennusryhmien tuntu- maan. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m2. toista ennen rakentamista. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida raken- tamista rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA JA ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. Merkinnällä on osoitettu Paukanevan Natura-alueeseen kiinteästi liittyvä tsäalue. Alue varataan maa- ja tsätalouden har- joittamiseen ja sitä palvelevien rakennusten rakentamiseen. Maisematilaa rajaavat reunavyöhykkeet tulee säilyttää eheinä. rajoittavat suojavyöhykkeet, kuten esim. eläinsuojien suojavyöhykkeet, luvyöhykkeet ja tulva-alueen rajat. VESIALUE. KUNNAN RAJA. YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. ALUEEN RAJA. OSA-ALUEENRAJA. MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jolle rakennettaessa tulee ottaa huomioon kulttuurimaiseman arvot ja jokilaakson rakennusperinteen säilyttäminen. - Alueella on sellaisia erityisiä maisemallisia arvoja, ettei MRL 43.2 :n perusteella maisemaa muuttavaa toinpidettä saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa. - Maisemanhoidossa ja rakentamisessa tulee säilyttää maisematilan avoimuus ja maisematilaa rajaavien reunavyöhykkeiden eheys. - Uudisrakentaminen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtä- vät muutokset on sovitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemaan. - Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee huomioida kulttuurimaiseman kannalta arvokkaiden rakennusten aseman säilyminen maisemassa. - Rakentamisen sopivuus ja kulttuuriympäristöön ja maise- maan tulee selvittää rakennuslupahakemuksessa. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Liito-oravan esiintymisalue (LsL 49 ). Alueen puusto tulee säilyttää. Liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi puuston hoitotoinpiteet ovat sallittuja. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueet. Alueilla on erityisiä nnonarvoja, joiden perusteella alueet tulee säilyttää nnontilaisena. Luonnonarvojen säilyttämisen kannalta tarpeelliset nnon- ja maisemanhoidon toinpiteet ovat sal- littuja. Rannan kaillisuutta tulisi hoitaa siten, että maise- man avoimuus säilyy. MELUALUE. Keskimääräinen 55 dba:n ulkoluvyöhyke. Alueella asumiseen liittyvät ja lusta häiriintyvät ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet on suojattava liikennelulta. SUOJAVYÖHYKE. SUOJAVYÖHYKE. Tulva-alueen raja. Tulvakorkeus on +40 mpy (N60). Rakentamisen yhteydessä kostuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa korkeuden +41 mpy (N60) yläpuolelle. MUINAISMUISTOKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. KULTTUURIHISTORIALLINEN RAKENNUSKOHDE. -Kohdenuro viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. VIRKISTYS-/MATKAILUKOHDE. VENESATAMA/VENEVALKAMA. LÄHDE. MELUNTORJUNTATARVE. JOHTO TAI LINJA. -Z = sähkölinja 110, 220 kv tai 400 kv. VALTATIE/KANTATIE. SEUTUTIE/PÄÄKATU. YHDYSTIE/KOKOOJAKATU. RAUTATIE. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. UUSI KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ. ULKOILUREITTI. JOKILAIVAVÄYLÄ. NYKYISET TIET JA LINJAT. UUDET TIET JA LINJAT. OSAYLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: JÄTEVESIEN KÄSITTELY -Asutuksen jätevedet on johdettava viemäriverkostoon, milloin se olosuhteiden mukaan on mahdollista. Muussa tapauksessa jätevedet on käsiteltävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti suodatinkentässä tai pienpuhdistamossa. -Elinkeinotoimintaan, kuten maatiloihin liittyvä jätevesien käsittely ratkaistaan ympäristölupanettelyn yhteydessä. -Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita. SUOJAVYÖHYKKEET -Vesistöjen, purojen ja laskuojien varteen tulee jättää riittävän leveät viljelemättömät suojavyöhykkeet, joiden avulla vähennetään valumavesien haitallista vaikutusta vesien tilaan. -Kotieläintalouksien ympärille on muodostettava riittävä rakentamaton hajusuojavyöhyke, jonka laajuus riippuu mm. eläinyksikkömäärästä, vallitsevasta tuulensuunnasta ja ympäristön peitteisyydestä. KÄSITTELYVAIHEET: Julkinen nähtävilläolo MRA 30 Kaupunginhallitus SEINÄJOELLA ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRITOIMISTO KOULUKATU SEINÄJOKI KUVA 19 YLEISKAAVALUONNOS

6 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 57 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy Etelä-Pohjanmaan Voima Oy toteaa lausunnossaan , että osayleiskaavannos voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla 110 kv:n johtolinjan kohdalla. Etelä-Pohjanmaan TE -keskuksen maaseutuosasto Maaseutuosasto ( ) katsoo tärkeäksi, että peltoalueet säilyvät avoimina ja viljelykäytössä ja että olemassa olevien maatilojen ympärille rajataan riittävät suoja-alueet, joille ei muuta rakentamista sallita. Osasto katsoo, että maatilojen talouskeskusten AM-1 -alueet jäävät pientalovaltaisten alueiden puristukseen ja esirkiksi viljatiloilla jopa uusien kuivaajien rakentaminen vaikeutuu. Etelä-Pohjanmaan nnonsuojeluyhdistys ry Luonnonsuojeluyhdistys ( ) katsoo osayleiskaavannoksen huomioivan pääpiirteissään Niemistönmaan arvokkaat nto- ja maisemakohteiden säilymisen. Yhdistys toivoo rkinnän ulottamista jokivarressa jokiuoman suuosaan saakka, Vittiskorven ntokohteen osalta käyttörajoituksia ja täsnnyksiä SL-1 rkinnän määräyksiin. Yhdistys katsoo, että yleiskaavannos huomioi Ilmajoen Alajoen maisema-alueen arvot hyvin. Yhdistys kantaa huolta kuitenkin peltolakeuden reunoille sijoittuvasta rakentamisesta ja toivoo tarkemmassa kaavoituksessa puutalorakentamisen suosimista. Yhdistys toivoo uudelleenharkintaa poikittaisen tieyhteyden liittymisestä Niemistöntiehen. Museovirasto Museovirasto ( ) huomautti yhden kiinteän muinaisjäännöskohteen puuttumisesta ja siitä, että irtolöytöpaikat eivät ole muinaismuistolain rauhoittamia eikä niitä tarvitse rkitä kartalle. Museovirasto antoi myös suosituksia muinaisjäännöskohteille annettavista määräyksistä. Museovirasto huomautti, että muinaisjäännöstiedot ovat vanhentuneita ja että alueella on tehtävä uusi inventointi. Seinäjoen seudun terveysyhtymän ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan ( ) mukaan kaavamääräyksissä tulisi olla maininta eläinmääristä eli mitä tarkoitetaan kotieläintalouden suuryksiköllä ja muulla kotieläintalouden yksiköllä. Lautakunnan mukaan kotieläintalouden yksiköiden ympärille tulee jäädä suojavyöhyke, mihin ei kaavoiteta omakotitontteja. Hyvä suunnittelun lähtökohta on 300 trin suojaetäisyys 1000 eläinyksikön eläinsuojasta. Lautakunnan mukaan ampumaradan ympäristöön ei tule kaavoittaa asuntoalueita siten, että asuntoalueilla syntyy luhaittoja tai ympäristön viihtyisyys kärsii. Lautakunta esittää viemäröinnin suunnittelun ja toteutuksen aloittamista välittömästi ja toteaa, että Heikkilänmäen asutuksen läpi virtaava avoviemäri tulisi pikaisesti poistaa. Lautakunnan mukaan alueella ei ole rakentamiselle esteitä. Asutusta voidaan edelleen sijoittaa lähelle ympäristöluvan vaatimia tai vastaavia toimintoja. Uusi asutus tulee kuitenkin vaikeuttamaan uuden toiminnan sijoittamista tai laajentamista. Lautakunta ehdottaa rakennuskiellon määräämistä alueelle ympäristöluvan vaatimien toimintojen turvaamiseksi ja jatkumiseksi. Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus ( ) huomauttaa 55 db:n lualueen puuttumisesta radan läheisyydessä. Ratahallintokeskus (RHK) huomauttaa myös, että liikennelu tulisi hoitaa ensisijaisesti kaavoituksella ja että luesteet ovat vasta toissijainen ratkaisu. Tasoristeysten korvaaminen eritasoratkaisuilla vastaa RHK:n ta-

7 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 58 voitteita. RHK pitää myös Hipintien tasoristeyksen muuttamista vain kevyen liikenteen käyttöön liikenneturvallisuuden kannalta parempana ratkaisuna. RHK katsoo myös ettei radan varteen tulisi osoittaa mitään kevyen liikenteen yhteyksiä. Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Seinäjoen kaupungintalolla järjestetyn neuvottelun ja antaman lausunnon perusteella Vaasan tiepiirin esitti kantanaan Niemistönmaan osayleiskaavasta seuraavaa: - Valtatien 18 uusi suunta on laaditun tiesuunnitelman mukainen. Osayleiskaavannoksessa suunnitelmasta poikkeavaa yhteyttä valtatielle tiehallinto pyytää vielä harkitsemaan ja pitää tiesuunnitelmassa esitettyä sopivampana. Yhdystielle on pyritty hakemaan paikka tiesuunnitelmassa esitettyä pohjoisempaa, koska tiesuunnitelman linjauksen molemmin puolin on liito-oravareviirit. - Nykyisen ja uuden valtatien yhtymäkohta tulisi esittää kokonaisuudessaan, vaikka osa jää kaava-alueen ulkopuolelle. Syrjään jäävä nykyinen valtatie tulee rkintä kokoojakaduksi. - Nykyiselle Vaasantielle on esitetty suunniteltu Heikkiläntien uusi liittymä. - Uusien liittymien rakentaminen valtatielle ei ole mahdollista ennen uuden valtatielinjan rakentumista (, P ja TP-alueet). - Vaasantien ja rautatien tasoristeys luetaan vaarallisiin risteyksiin. - Pultran järjestelyjen muuttaminen edellyttää tieverkon laajempaa tarkastelua Pultran ympäristössä. Länsi-Suon ympäristökeskus Niemistönmaan osayleiskaavasta järjestettiin neuvottelu Länsi-Suon ympäristökeskuksen ja Seinäjoen seudun terveysyhtymän kanssa Seinäjoella ja Vaasassa Länsi-Suon ympäristökeskus antoi lausunnon yleiskaavasta Liikenne - Tiehallinnon mukaan taloudellisempi yhteys ohikulkutieltä Vaasantielle olisi tiesuunnitelmassa esitetty, mutta alueella esiintyy liito-oravia. Alueilla on rkitystä myös uuden tielinjauksen lopulliseen sijaintiin. Tiesuunnitelmat ovat vanhentuneet. - Alueen liikenneverkon liittyminen kaupungin muuhun liikenneverkkoon tulee tutkia yleiskaavassa. Yleiskaavassa osoitetusta valtatiekkaisesta tiestä ei ole olemassa lainvoimaista tiesuunnitelmaa, minkä vuoksi tielinjaus ja valtatiekäytöstä poistuva tielinjaus tulee erikseen tutkia yleiskaavassa. - VR huomauttaa, että rata aiheuttaa lua ja toivoo, ettei radan varteen sijoiteta uutta asutusta eikä kevyen liikenteen väyliä. Luonnonympäristö - Luonnonsuojesaston kannan mukaan suunnittelualueella esiintyvien liitooravien elinympäristöt ja muut rkittävät ntokohteet on otettu yleiskaavassa hyvin huomioon. - Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueiden osalta suoja-alueen osoittaminen on tarpeen. - Luo- rkinnällä osoitettujen alueiden taso tulee turvata kaavamääräyksin. - Virkistysalueiden osalta tulee ottaa huomioon valtakunnallisen maisemaalueen suojelutason ylläpitäminen suotuisana, nnon kestokyky ja alueiden sopeutuminen yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon. Virkistysalueet tulee olla tulvasuojelurajan yläpuolella. - Yleiskaavannoksessa suojelualueeksi osoitetun tsäalueen muodostaminen suojelualueeksi tulee tutkia nnoshuojelulain mukaisesti ja antaa suojelualueen rkintään asiantilaa koskeva varauma.

8 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 59 Kotieläintalous ja asutus - TE-keskus puoltaa lausunnossaan alueella harjoitettavaa tuotantoa ja kannattaa uudisrakentamisen väistymistä alueelta. - Kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa alue on asumisen laajentumisaluetta. Tervajoen itäpuoli on nteeltaan täydennysrakentamista. - Niemistöntien ja Heikkiläntien varsi on jo nykyisellään niin tiheään rakennettua, että asutus todennäköisesti estää karjatilojen laajentamisen nykyisestä. Tulee selvittää immisiohaitan tason laskun mahdollisuus niin, että eläinsuojien käyttäminen on mahdollista jatkossakin asuinalueiden sisään jäävillä AM-1 alueilla. - Ympäristökeskus katsoi, ettei osayleiskaavan eteläosissa Suupohjantien varrella sijaitseviin eläisuojiin kohdisteta lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointinettelyä, koska tiedossa ei ole suunniteltuja laajennuksia tai muita olennaisia muutoksia. Voi olla tarpeen rajata alue osayleiskaavan ulkopuolelle tai laatia alueen kaava oikeuaikutuksettomana. Selvitystilanne - Luontoselvitys, rakennusten inventointi ja liikenneselvitys SESELI 2002 sekä vesihuollon kehittämis- ja yleissuunnitelma on tehty. - Sosiaalisten vaikutusten arviointia ei ole tehty. Kylätoimikunta on antanut hyvin lausuntoja. - Palvelujen saatavuudesta, liikenneturvallisuudesta ja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tulisi olla maininta. Tulva- ja luselvitysten lisäksi olisi hyvä olla hajuselvityksiä. Maatalouden tuotantoyksiköiden aiheuttamat ympäristö- ja muut vaikutukset alueen muulle maankäytölle tulee selvittää riittävässä määrin. - Alueella olevat muinaismuistot ja kulttuurihistorialliset kohteet tulee selvittää ja arvottaa asianmukaisesti sekä huolehtia ettei yleiskaava heikennä niiden arvoa ja suojelua. - Raideliikenteen aiheuttama tärinä kulkeutuu savimailla, jota asutuilla alueilla ei ole. Tavoitteet - Kaupungin tavoitteet ovat selkiytyneet työn aikana. Tavoite asutuksen suunnitteluun on ollut Tervaojan, Niemistöntien, Heikkilänkylän ja Vaasantien rajaamalla alueella. Vuorovaikutteisuus - Jos suunnitelmat muuttuvat, tulee järjestää yleisölle tilaisuus. Alueen asukkaat ovat olleet aktiivisia kaavan laatimisen aikana. Aiempi yleiskaava on sisällöltään samansuuntainen. Kaavan rkinnöistä käy ilmi vaiheittaisuus ja maanomistajat ovat tietoisia siitä. Oikeuaikutukset - Kyläalueilla on tarkoitus sallia rakentaminen yleiskaavan perusteella. Rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueilla edellytetään 4000 m 2 tonttia ja muualla 1 ha tonttia. Määräykset ja rkinnät - -rkinnällä osoitettujen alueiden asemakaavoittaminen on tarpeen alueella tulisi määrittää missä ja minkä tyyppisiä työtiloja asuinalueille on mahdollista osoittaa. - Maksimieläinmäärät tulisi rkitä AT-alueilla. M-1 alueiden eläinlupien raja on määriteltävä. Kaavassa tulee antaa määräyksiä maatalouden tuotantoyksiköiden aiheuttamien haitallisten ympäristävikutusten estämiseksi. Määräykset eivät saa olla omistajien kannalta kohtuuttomia. - Maisema-alueella saisi olla tsittämiskielto. Maanomistajia tulisi houkutella rakentamaan latoja, ei suuria.

9 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 60 - Kiikun alueella on yritystoimintaa. Alue voitaisiin rkitä AT-alueeksi M- rkinnän sijaan. LIITE 10. LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS LIITE 11. LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS LIITE 12. LUETTELO MIELIPITEISTÄ VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN Vaikutukset vesioloihin Pintavedet Vesiensuojelun parantamiseksi pellon ja joen väliin tulee jättää riittävän leveät viljelemättömät suojavyöhykkeet. Valumavesien mukana kulkeutuva hieno maa-aines sekä lannoite- ja torjunta-aineet estyisivät näin kulkeutumasta vesistöön. Myös peltoalueiden valtaojien varsien suojakaistat ovat tarpeen. Rantatörmien peitteisyys sekä kulun ohjaaminen estävät sortumia. Tulva-alueet Alueen tulvakorkeudet on selvitetty muun suunnittelun yhteydessä aiemmin kaupungin toista. Kyrönjoen ja Seinäjoen kerran 50 vuodessa toistuvat tulvakorkeudet Alajoella ovat +40,00 mpy (N60). Alimmaksi rakentamiskorkeudeksi on määritelty +41,00 mpy (N60). Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa sitä ylintä korkeutta, jolle vesi voi nousta ilman, että se vahingoittaa rakenteita. Käytännössä tämä tarkoittaa kapillaarisen veden nousun katkaisevan kerroksen korkeustasoa. Länsi- Suon ympäristökeskuksen ilmoituksen mukaan kerran 100 vuodessa tapahtuva tulvakorkeus on sama. Rakennuslupavaiheessa tuleekin selvittää rakennuspaikan korkeustaso, perustamisolosuhteet ja hankkeen tarkempi sijoitus. Alavilla tulva-alueilla maanvaraisen alapohjan rakentamista yhdessä tarvittavan maanpinnan noston kanssa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena rakenteena. Jos rakennukset ovat vielä ajoittain lämmittämättömiä, on ryömintätilaisen alapohjan rakentaminen suositeltavaa Vaikutukset kaillisuuteen Alueen keskeinen tsäalue säilyy pääosin tsäisenä ja rakentamisen ulkopuolella. Luontoselvityksen yhteydessä määritellyt ja säilyneet nnonympäristöltään arvokkaat ntokohteet tai alueet on säilytetty kaavamääräyksin ( ja -2) nnontilaisina mm. Seinäjoen ja Pajuman ranta-alueet ja Vittiskorpi. Heikkiläntie ja Niemistöntien asutuksen taustatsikköjen säilyttäminen virkistysaluejärjestelmän pohjana on tärkeätä. Kallioalueen ohut maakerros ei kestä kulutusta. Kallioalueet tulisikin jättää virkistyskäyttöön ja liikkuminen alueilla ohjata rkityille ntopoluille ja kävelyreiteille Vaikutukset eläimistöön Seinäjoen rantatörmien kausto edellytykset monipuoliselle lajistolle. Seinäjoen Ilmajoen Alajoki on sisämaan rkittäviä muuttolintujen levähdysalueita. Etelä-Pohjanmaan nnonsuojeluyhdistys on todennut lausunnossaan Seinäjoen suuosan olevan kaillisuuden lisäksi linnustoltaan arvokasta. Alueen rantakaillisuutta tulee em. syystä suojella. Liito-oravaa esiintyy Niemistönmaalla ja pääosin Heikkilän, Katilan, Hautalan ja Auneksen kylien jokilaakson lehtipuustoisissa pellonreunustsissä. Alueet on

10 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 61 huomioitu kaavamääräyksin ja säilyvät rakentamisen ulkopuolella. Pohjoisen ohikulkutien tiesuunnitelmassa on esitetty yhdystie Heikkilään Eläinten hautausmaan ympäristön liito-oravareviirien välistä. Yhdystie on yleiskaavannoksessa esitetty pohjoisemmaksi Vaikutukset maisemaan Suunnittelualueen maiseman yleisil säilyy pääosin ennallaan. Asumisen ja työpaikka-alueiden laajennusalueet sekä uudet tielinjaukset sijoittuvat maisemaan sopeutuen tsävyöhykkeille tai nykyisiin rakenteisiin tukeutuen. Avoimien peltoalueiden massiivinen rakentaminen rikkoisi kulttuurimaiseman kannalta valtakunnallisesti arvokkaan alueen suurmaisemakuvaa. Laajat yhtenäiset peltoalueet on pyritty säilyttämään ainoastaan viljelykäytössä. Vain kulttuurimaisemaan sopivien latojen rakentaminen on sallittu. Maisematilaa halkovan Seinäjoen jokiuoman kaillisuutta tulisi hoitaa myös siten, että maiseman avoimuus säilyisi. Arvokkaiden kulttuuriympäristön kohteiden läheisyydessä tapahtuvalle uudisrakentamiselle asetetaan kaavamääräyksissä laatuvaatimuksia. Kaavamääräyksissä rakentamisen laatua ohjataan yleispiirteisellä tasolla. Rakentamisen sopivuus kulttuuriympäristöön ja maisemaan tulee selvittää rakennuslupahakemuksessa ja rakennushistoriallisten kohteiden osalta tulee pyytää hankkeesta museoviranomaisen lausunto. Kulttuurimaisemassa tapahtuvaa rakennuspaikan muodostamista ja rakentamisen laatua on tarpeen ohjata yksityiskohtaisemmin esim. kulttuurimaisemaaluetta koskevan rakennusjärjestyksen tai rakennustapaohjeiston avulla Vaikutukset pienilmastoon Asuntorakentamisen laajennusalueet sijaitsevat pääosin pienilmastollisesti edullisesti tsäisillä alueilla. Avoille peltoalueelle sijoittuvat alueet ovat pienilmastonsa suhteen epäedullisempia ja niille rakennettaessa tulisi tukeutua nykyiseen rakennuskantaan tai olemassa oleviin tsäsaarekkeisiin Vaikutukset maaperään Osa rakentamisesta sijoittuu savea ja silttiä sisältäville petoalueille, joilla perustamisolosuhteet tulee selvittää tarkemmin maaperätutkimuksin. Pääsääntöisesti kallioalueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle säilyttämällä niitä maa- ja tsätalousalueina tai osana virkistysaluejärjestelmää. Asumisen laajentumisalueille sijoittuvia kallioalueita tulisi asemakaavoituksen yhteydessä jättää rakentamisen ulkopuolelle. Tiestön ja kunnallistekniikan rakentaminen aiheuttaa louhintaa ja on kustannuksiltaan kallista. Maastomuutokset maisemassa ja louhinnan jäljet eivät korjaannu itsellään vaan vaativat viherrakentamista ettei ympäristö jäisi keskeneräisen näköiseksi.

11 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUKSET YHDYSKUNTAKEHITYKSEEN JA MAANKÄYT- TÖÖN Vaikutukset yhdyskunnan rakenteeseen ja toimintoihin Kaupunkirakenne Niemistönmaata erottaa kaupungin keskustasta noin 2,5 km levyinen laaja peltoalue, joka on myös tulva-aluetta. Niemistönmaasta ei ole muodostunut asutuksellisesti rkittävää kaupunginosaa osaksi nnonympäristön muodostamien estevaikutusten ja osaksi kaupungin maanomistustilanteen vuoksi. Tiiviimmin rakennettua ympäristöä on pellon ja tsän reunavyöhykkeellä Heikkiläntien ja Niemistöntien varressa. Osayleiskaavan maankäyttöratkaisut tukevat kaupunkiseudun kehitystä. Alue muodostaa tulevaisuudessa tärkeän asutuksen laajenemissuunnan. Taajamarakenteen kannalta edullisinta on nykyisen rakenteen täydentäminen. Taloudellisimmat laajennusalueet liittyvät välittömästi nykyiseen tiiviimmin rakennettuun ympäristöön. Liikenneverkon ratkaisuilla pyritään vähentämään nnonympäristön estevaikutusta ja kytkemään aluetta tiiviimmin muuhun kaupunkirakenteeseen. Asuminen Osayleiskaavan toteutuessa asutuksen ensivaiheen laajennusalueille on mahdollista muodostua noin 1100 uuden asukkaan asuntoalueet. Osayleiskaava mahdollistaa Niemistönmaalle kaikkiaan noin 3400 uuden asukaan sijoittumisen, mistä osa toteutunee vasta yleiskaavakauden jälkeen. Asumisen laajennusalueiden osalta on pyritty vaiheistukseen. Väestömäärän lisääntyessä liian nopeasti syntyy palvelujen osalta mm. koulupuolelle tilaongelmia. Jos koulua laajennetaan nopean väestönkaun vuoksi, voi osa tiloista jäädä jonkin ajan kuluttua tyhjilleen. Palvelurakenne Ostovoima ja ostovoiman siirtymä Selvitysten (Elinkeinokeskus 2001, EP:n liitto/entrecon 2001) päivittäistavarakaupan (pt-kauppa) ostovoima kaaa vuotuisella 1,2 %:n kaulla ja erikoiskaupan (et-kauppa) ostovoima kaaa vuotuisella %:n kaulla vuodesta 2000 vuoteen 2020 kaupunkiseudulla seuraavasti: Pt-kauppa/kau Et-kauppa/kau Kaupunkiseutu 176,7 Mmk (29,7 M ) 329,0 Mmk (55,3 M ) Seinäjoki 115,9 Mmk (19,5 M ) 226,2 Mmk (38,0 M ) Nurmo 60,8 Mmk (10,2 M ) 102,8 Mmk (17,3 M ) Selvitysten mukaan Seinäjoen pt-kaupan markkina-alueella ostovoimaa virtaa naapurikunnista kaupunkiseudulle. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä oli vuonna 1999 Seinäjoen kaupungin ja Nurmon kunnan alueella positiivinen. Seinäjoki 113,5 Mmk (19,1 M ) Nurmo 39,5 Mmk (6,6 M ) Kaupunkiseudun sisällä postinuroalueittain pt-ostovoiman siirtymä oli vuonna 1999 Seinäjoen keskuksen ja Hyllykallion alueen osalta positiivinen. Niemistönmaan (Impivaara) ja muiden postinuroalueiden osalta ostovoiman siirtymät olivat negatiivisia.

12 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 63 Seinäjoki keskus (60100) Hyllykallio (60510) Impivaara (60420) 269,4 Mmk (45,3 M ) 87,9 Mmk (14,8 M ) -7,0 Mmk (1,2 M ) Palveluverkko Kaupunkiseudun palvelurakennetta on esitetty kuvassa Niemistönmaan väestömäärä on pysynyt jokseenkin vähäisenä, mistä syystä alueen palvelut on vähentyneet ja osin kokonaan poistuneet. - Yleiskaavaratkaisussa Niemistönmaalle ei ole osoitettu vähittäiskaupan suuryksikköjen laajennusalueita. Jo läheisen sijainnin vuoksi alue tukeutuu vähittäiskaupan osalta Seinäjoen-Nurmon kaupunkiseudun kaupalliseen palveluakseliin Seinäjoen Jouppi - Seinäjoen keskusta - Nurmon Hyllykallio / Kivisaari. Akselille on sijoittunut rkittävästi myös erikoiskauppaa mm. autokauppaa. Palveluakseli sijaitsee kaupunkirakenteen pohjoislaidalla. - Muu kaupunkiseudun päivittäistavarakauppa on pienempiä lähikauppoja, asuntoaluemarketteja ja elintarvikekioskeja. Yleiskaavaratkaisussa on varauduttu aluevarauksin Heikkiläntien, radan ja Auneksentien risteysalueen ympäristössä pienimuotoiseen vähittäiskaupan muodostumiseen alueelle. - Maakunnallisena kaupallisena palvelukeskuksena kaupunkiseudun palvelukeskittymä sijaitsee pääliikennevirtojen suhteen edullisesti sekä on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa valtatien 19 varrella sekä valtatien 18 (Vaasa- Jyväskylä) läheisyydessä. Uudet liikennejärjestelyt (Pultran eritasoliittymä) parantavat alueen liikenteellistä saavutettavuutta. Keskusten väliset suhteet - Niemistönmaan osalta palvelurakenne ei muutu juurikaan nykytilanteesta. Vähäistä palvelurakenteen kehitystä voi tapahtua Heikkilän-Niemistöntien varressa sekä pidemmällä aikavälillä pohjoisen ohikulkutien uusien tiejärjestelyjen johdosta Vaasantien varressa. - Kaupunkiseudulla kaupan keskittyminen tapahtuu edelleen valtatien 19 ja Suupohjantien varrelle akselille Seinäjoen Jouppi - Seinäjoen keskusta - Nurmon Hyllykallio/Kivisaari. - Palvelujen keskittyminen akselille tukee kaupunkiseudun toimintaa maakunnallisena kaupallisena keskuksena. Seinäjoki - Nurmo -kaupunkiseutu muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, joka vastaa suurelta osin maakunta- ja seutukuntatason palveluista. Teollisuus Aiemman yleiskaavan laajat teollisuusaluevaraukset radan, Impivaarantien ja ohikulkutien sisääntulotien varresta on poistettu. Työpaikat Työpaikka-alueet keskittyvät Impivaarantien ja Vaasantien varteen. Alueelle on mahdollista sijoittaa monipuolisia työpaikka-alueita, joissa voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia, ei kuitenkaan vähittäiskaupan suuryksikköä. Maa- ja tsätalous Maatalousalueet keskittyvät Seinäjoen ja Kyrönjoen varren peltoalueille ja Hautalantien, Auneksentien ja Hipintien varteen. Valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluva peltoalue pyritään säilyttämään rakentamattomana, avoina ja viljelykäytössä.

13 POHJANMAAN RATA VT19 MINIMANI PRISMA MAKUMANI CITYMARKET SOPURAHA S-MARKET ALAKYLÄ ABC-MYYMÄLÄ A.LEHTINEN LIDL S-MARKET SEINÄJOKI AULIN KAUPPA ANTTILA HALPA-HALLI K-MARKET PATRUUNA SPAR-MARKET UPPA K-MARKET HUHTATORI SIWA KOULUKATU SIWA KOTOTIE S-MARKET KIVISTÖ K-MARKET KYMPPI PT-Marketit ja -kaupat Liikevaihtokka: yli 20 M M 2-10 M 1-2 M M Vireillä oleva vähittäiskaupan suurmyymälähanke SIWA Liikepaikka-alueet ELINTARV.KIOSKI m KUVA 20 KAUPUNKISEUDUN PALVELUVERKKO

14 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 65 Uusia kotieläintalouden yksiköitä ei todennäköisesti ole mahdollista perustaa Heikkiläntien ja Niemistöntien varteen alueen tiiviin asutuksen vuoksi. Alueelle voidaan perustaa uusia viljelykseen keskittyviä maatiloja. Nykyisten eläintilojen toiminta pyritään turvaamaan siten, että tuotantosuunta on rajattu ympäristölupakäytännön mukaisesti vaikutuksiltaan vähäisempiin karja- ja hevostiloihin. Maksimieläinmäärä on määritelty siten, että vaikutusalue olisi enintään 200m. Kotieläintalouden yksiköiden kokoa on myös rajattu tiiviimmillä kyläkeskusten asutusalueilla. Kotieläintalouden suuryksiköiden (> 1000 lihasikaa tai vastaava / Yleiskaavarkinnät ja määräykset, opas 11, YM) perustamista osayleiskaava-alueelle ei ole sallittu laajentuvien vaikutusalueiden vuoksi. Kuvassa 21 on esitetty suunnittelualueella sijaitsevien kotieläintilojen nykytilanteen mukaiset ja osayleiskaavaratkaisun sallimat eläinmäärät vaikutusalueineen. Vaikutusalueen muodostamisessa on käytetty ympäristöministeriön ympäristölupaohjeen liitteen 3 esittämiä uusien eläinsuojien vähimmäisetäisyyssuosituksia. Liikenne Radan varteen sijoittuvalla uudella sisääntulotiellä kaupungin suunnasta pyritään vähentämään nnonympäristön estevaikutusta ja kytkemään aluetta tiiviimmin muuhun kaupunkirakenteeseen. Virkistys Alueen nykyisten ulkoilureittien asema (Lakeuden ntopolku, Paukanevan pitkospuut) on säilytetty. Reitit yhdessä Heikkiläntien ja Niemistöntien maisematien kanssa muodostavat jatkuvan reittiyhteyden Kyrönjoelta Paukanevalle. Luonnonarvoltaan arvokkaita kohteita sekä Pakkalankallion ja koulun välistä keskeistä tsäaluetta on pyritty säilyttämään ja kehittämään osana virkistysjärjestelmää ja - reitistöä Vaikutukset maankäyttöön Tärkeimmät maankäyttövaikutukset kaavannoksessa liittyvät taajama-asumisen laajentumiseen Niemistöntien pohjoispuolelle Hautalantiehen saakka ja Impivaarantien varteen. Asemakaavoitettavien alueiden ulkopuolella on vähäinen täydennysrakentaminen sallittua. Aiemmassa yleiskaavan teollisuusalueita on osoitettu asumiskäyttöön. Osayleiskaavassa tarjotaan uusia maankäytöllisiä vaihtoehtoja työpaikka- ja palvelualueiden sijoittamisella Impivaarantien ja Vaasantien varteen Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen Valtioneuvoston päätöksellä ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulleet voimaan Kunnissa yleiskaava on keskeinen kaavataso tavoitteiden esiin tuomisessa. Aluetta koskevat tärkeimpinä seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: Toimiva aluerakenne - Tuetaan kaupunkiseudun ja maakuntakeskuksen toimivaa aluerakennetta hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita, verkostoja ja keskinäisiä suhteita. - Elinkeinotoimintoja edistetään ja monipuolistetaan asutuksen lomassa. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Yhdyskuntarakennetta eheytetään osoittamalla osayleiskaavan laajennusalueet olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen liittyen.

15 9:3 3:63 3:50 7:494 7:466 2:56 3:88 3:72 3:49 7:448 7:418 7:490 7:267 3:62 7:190 7:433 3:67 7:447 17:0 3:60 3:66 7:410 7:21 3:86 7:260 7:428 7:444 7:192 7:268 3:43 7:496 7:446 7:419 7:393 9:290 7:320 HANNULA AKI 7:421 2:7 7:409 7:446 7: ILMAJOKI 1:26 7:243 7:420 28:44 7:408 7:270 9:355 7: Ikola 9:394 7:242 7:445 2:17 9:56 7:457 7:444 9:274 9:393 9:290 7:505 7:479 7:494 28:42 9:208 2:45 7:241 HANTULA JUSSI 28:82 7:443 9:59 7:504 7:30 7:395 28:311 9:289 7:494 7:483 1:228 1:79 7:532 7:513 14:39 9:44 7:511 7:396 7:37 28:95 9:276 23:0 7:407 7:527 9:433 9: Seinõjoki 1:2 9:337 7:426 1:2141:213 1:64 HANTULA LAURI 14:38 Seinõjoki 7:196 1:29 9:441 Peurala 1:227 7:24 9: :6 14:6 Uimonen 1:129 7:9 28:76 9:277 9:336 7:425 1:348 9:275 7:495 9:340 7:496 1:349 1: yksikköä / 500 yksikköä 1:431 HEIKKILÄ ESA 1: Kirkonkylõ 28:207 28:89 28:96 9:72 1:350 61:0 28:83 (10 lypsyl.) / (70 lypsyl.) 7:523 9:361 1:357 1:359 1:358 28:205 7:23 28:206 8:294 9:246 7:498 1:76 9:338 7:481 1:300 9:58 28:240 9:273 9:313 7:39 7:155 1:130 28:204 8:53 9:72 1:207 1:445 HEIKKILÄ MATTI H 4:52 8:56 9:420 1:444 9:329 7:512 1:22 28:289 9:419 9:420 9:338 5:72 8:84 9:247 7:262 1:355 1:22 8:54 28:261 9:226 28:78 28:310 7:464 7:526 1:353 28:171 HIETAKANGAS ESA 4:53 7:528 1:354 1:355 28:17 9:34 7:529 1:414 1:211 9:424 28:232 2:13 1:413 8:82 28:293 9:226 1:212 9: :1:0 28:210 8:85 1:442 1:414 28:309 9:207 KORKONEN SEPPO 1:213 28:246 28:225 28:310 1: :2:0 28:176 8:83 9:32 5:75 7:499 1:290 9:378 9:247 28:271 7:449 14:34 9:407 1:289 28:175 1:242 9:129 KORTESMÄKI JUHA 4:5 14:37 28:1 7:477 28:270 2:40 1:443 28:304 9:130 7:155 1:379 5:73 28:262 28:295 25:8 5:141 28:301 28:391 9:402 14:35 25:6 743 SEIN JOKI JA YRJÖ 28:141 28:278 28:392 7:135 1:443 28:143 9:17 9:18 28:306 28:303 9:378 5:315 3:14 8:212 25:7 9:248 28:275 28:218 9:35 Uusitalo Jorma 28:305 51:104 9:409 7:523 2:101 5:311 LÄHDESMÄKI LIISA 51:104 28:274 28:144 8:134 8:228 28:259 28:288 28:238 9: yksikköä / 1000 yksikköä 8:121 28:262 9:13 5:107 28:258 2:110 51:35 (30 emolehmää) / (200 emolehmää) 410 Kirkonkylõ 51:105 9:272 5:113 NIEMISTÖ ERKKI 28:277 9:400 9:373 9:308 28:253 28:297 28:307 28:238 28:366 2:82 8:209 8:134 51:101 28:253 28:38 9:147 51:107 8:211 28:365 28:214 Heikkilä 9:331 Esa 1:95 8:141 8:113 28:255 28:299 PAGANUS VESA 28:200 28:246 9:384 8:18 9:30 5:329 7:5 8:14 8:112 28: yksikköä / 1000 yksikköä 410 Ruha 9:30 9:395 2:48 2:115 8:137 9:396 28:200 28:254 28:25228:37 9:383 (15 lypsyl./45 emol.) / (75 lypsyl. tai 200 emol.) 8:142 28:173 UUSITALO JORMA 9:397 1:12 8:222 2:10 9: ILMAJOKI 2:9 8:134 28: Nurmo 2:196 1:347 1:344 8:96 9:1 28:288 9:33 9:368 8:247 28:69 9:348 2:56 9:209 8:50 8:145 28:230 9:60 1:346 9:301 17:179 8:209 1:40 10:67 14:36 28:113 8:210 8:96 9:93 32:11 8:209 8:50 5:74 1: :2:0 9:346 9: Nurmo 51:75 8:183 8:134 8:113 8:28 9:235 9:315 8:12 3:16 28: Ruha 8:182 25:3 27:165 3:51 4:18 1: Kirkonkylõ 8:45 Ravihevoset 7:151 5: Peltoniemi 8:175 8:14 9: :0 8:176 8:96 8:1 25:3 28:239 / 500 8:119 yksikköä 40:0 9:443 27:152 4:37 8:210 9:391 9:130 8:43 27:294 3:210 8:29 12:128 8:211 28:239 8:148 8:188 (100 hevosta) 28:275 28:216 9:297 23:0 28:275 9:131 9:236 54:198 54:193 8:228 8:95 8:159 28:265 28:104 28:279 Lähdesmäki 9:139 Liisa 9:132 9:335 9:343 4:87 12:127 8:174 8:141 9:263 Ravihevoset 28:287 9:330 9:226 3: :1:0 6:24 5:199 4: NURMO 28:279 8:34 Ravihevoset 9:325 9:326 9:248 12:71 54:236 12:126 8:118 28:257 28: Nurmo 8:227 8:173 / 1000 yksikköä 28:265 9:235 3:275 12:49 28:226 9:411 9:119 8:246 9:350 28:99 / 500 yksikköä 9:307 28:279 9:426 9:314 7:19 11:126 8:36 8:100 12:24 12:127 89:0 28:287 9:401 9:46 8:228 28:105 9:425 9:295 8:264 8:147 8:214 (200 hevosta) 28:256 28:220 9:47 9:173 9:226 9:86 8:204 9:186 54:237 (100 hevosta) 9:438 9:296 9:398 7:95 11:97 12:58 12:182 7:11 28:226 9:371 54:194 8:109 9:437 9:387 12:106 12:129 28:226 28:103 28:183 9:388 9:246 9:417 7:13 9:283 12:57 12:105 8:142 8:146 9:404 9:423 3:4 12:128 28:107 9:403 9:312 9:418 11:43 9:15 12:10 8:108 28:219 28:226 28:104 9:415 12:11 22:1 28:367 9:408 7:12 28:272 9:362 9:303 9:320 9:374 9:239 9:168 8:201 8:154 28:273 28:356 9:170 12:12 9:144 11:114 54:6 12:47 3:3 23:0 Niemistö Erkki 28:359 9:436 9:294 9:361 9:321 9:416 9:432 9:246 9:427 12:125 12:137 9:341 9:329 8:231 8:161 28:292 9:413 9:293 10:73 46:0 12: yksikköä / 1000 yksikköä 9:431 28:356 9:304 9:352 9:424 28:281 9:332 9:242 12:134 9:421 8:151 9:376 9:412 9:265 9:429 12:18 ( broileria) 12:287 12:136 12:39 8:225 / ( br.) 9:375 12:134 28:245 9:322 9:413 9:335 9:391 9:374 54:234 9:269 9:428 12:104 13:93 13:90 12:101 Heikkilä Matti H 12:140 54:54 12:9 12:139 9:199 9:367 9:365 12:120 10:22 12:117 8:116 8:187 13:31 8:62 9:254 9:146 41:0 9:1 10:158 13:48 13:109 92:0 3:5 12:116 12:102 8:235 28:132 9: yksikköä / 500 yksikköä 8:215 8:228 9:200 9:287 9:357 9:329 10:219 8:224 9:390 (25 lypsyl.) / (70 lypsyl.) 12:112 9:253 12:131 28:268 8:254 9:440 9:125 9:127 14:148 14:195 9:439 4: SEIN JOKI 8:155 8:219 8:125 9:424 12:21 14:176 54:1 9:126 51:221 9:392 9:407 12:78 8:121 14:112 2:7 8:117 8:226 8:69 9:328 9:281 1:417 12:76 9:367 9:304 8:167 8:259 28:132 9:19 15:76 15:84 51:130 9:374 9:229 23:0 9 12:70 8:162 8:206 8:181 15:79 15:85 12:39 9:344 2:330 8:164 28:74 9:255 9:248 12:125 28:136 2:126 9:16 12:116 12:119 28:82 15:78 12:114 12:79 9:318 9:227 12:100 Paganus Vesa 9:389 12:128 29:50 12:39 8:40 28:134 10:115 12:137 1:30 12:136 12:122 8:89 8:61 2:2 8:15 28:234 5:753 10:116 28:66 28:234 41:0 3:72 9:266 16: :2:0 12:104 12:116 12:135 8: :198 yksikköä / 500 yksikköä Hannula Aki 8:63 28:8 9:18 1:108 5:754 12:92 5:703 2:331 8:221 9:20 12:37 12:134 (150 nautaa) / (150 nautaa) 138 yksikköä / 500 yksikköä 8:152 9:432 Hietakangas Esa 8:260 8:114 63:0 6 3:326 12:130 8:159 12:26 8:149 8:120 28:134 28:235 16:104 9:303 8:57 12:37 8:41 8:266 8:220 9:407 28:236 (20 lypsyl.) / (70 lypsyl.) 8:238 8:100 9:177 18:1 8:110 Ravihevoset 12:121 8:265 8:258 8:241 9:370 8:16 9:17 5:755 5:848 17:39 8:256 8:240 8:98 28:131 12:103 8:257 8:239 1:62 3:325 28:71 28:9 / 1000 yksikköä 12:98 12:91 8:202 3:143 12:120 8:243 8:95 8:195 17:36 8:216 1:68 3: Peltoniemi (200 hevosta) 28:130 8:224 28:137 18:169 8:222 3:70 8:225 9:13 8:143 12:56 12:69 12:95 8:255 8:17 8:242 19:107 18:234 3:348 8:107 12:125 8:233 18:236 1:109 6:3 28:129 8:202 7:317 3:349 5:155 28:31 28:1 28:59 5:702 12:97 8:78 28:67 12:55 12:110 2:845 2:832 8:263 8:80 8:122 8:223 40:3 7 18:235 8: :128 11:82 8:106 8:261 8:165 8:153 12:133 28:192 8:200 2:214 4:143 7:82 8: :11 4:403 7:82 4:83 8:1193 8:186 2:847 9:14 12:54 12:107 8:166 8:131 12:96 8:248 8:177 8:255 8:121 7:437 8:1630 2:273 28:121 28:127 9:13 12:34 2:427 4:402 8:105 12:22 12:138 1:89 12:91 12:91 8:263 8:249 8:194 2:887 28:55 5:849 9:12 8:251 8:214 37:3 3:440 8:89 2:846 29:55 12:53 28:126 1:67 2:938 2:54 12:123 8:171 12:14 4:390 9:231 8:168 5:12 8:104 20:13 8:250 8:215 8:207 7:1 12:82 41:0 4:401 4:251 29: :52 28:125 12:100 3:114 3:15 12:95 12:91 8:95 8:180 1:488 2:844 3:140 12: :9 8:150 4:142 8:103 3:12 28:122 12:86 8:253 8:197 8:169 8:252 1:82 37:3 2:88 12:51 27:12 2:849 2:803 5:231 4:454 8:219 9:233 12:82 12:34 28:179 37:4 28:124 11:80 8:102 12:81 8:178 3:13 1:466 2:848 2:864 4:472 8:223 3:107 8:244 1:45 12:50 2:858 20:10 Korkonen 8:205 Seppo 5:214 28:178 Ravihevoset 4:288 8:101 1:89 2:109 28:110 9:29 8:213 8:125 3:1 2:108 28:123 8:35 27:20 3:144 12:89 20: yksikköä 8:223 / 500 8:69 28:27yksikköä 1:488 20:14 2:107 4:527 42:0 20:12 27:10 5:256 3:71 3:10 28:109 28:85 8:251 4:410 8:155 8:158 41:0 1:4 12:75 Ravihevoset (15 4:302 5:156 3:19 8:190 lypsyl.) / (70 28:71lypsyl.) 28:181 28:108 5:255 9:66 12:34 4:261 20:7 8:136 8:199 8:139 12:95 12:122 42:0 12:122 12:34 20:9 8:224 1:3 5:710 20:4 8:187 3:22 1:3 8:215 8:225 5:638 5:67 4:449 3:18 9:27 3:20 12:94 12:132 1:229 28:182 27:14 1:44 4:303 5:711 8:196 4:448 5:897 4:410 1:50 10:8 27:19 4:304 8:214 7:42 27:3 3:23 1:30 1:466 4:31 4:29 4:2 5:887 4:327 8: Palo 12:77 2:124 10:57 2:26 12:90 2:122 5:880 5:639 4:493 4:323 12:99 12:91 10:437 6: Peltoniemi Hantula Lauri 5:879 7:54 20:15 6:342 12:152 3:433 10:109 5:864 4:322 12:67 8:153 8:295 8:83 28:180 2:310 4: yksikköä 4:507 2:246 2:126 20:0 21:0 1:466 4:102 5:136 10:407 8:281 5:308 5:4 4:103 28:286 4:2 4:510 8:42 4:82 10:366 5:515 5:896 4:97 4:101 7:25 5:126 8:283 1:230 3:16 4:81 ( broileria) 5:888 4:100 4:510 2:78 1:231 2:127 2:24 10:69 1:86 10:431 5:42 5:878 3:17 1:87 7:378 4:492 5:15 3:52 10:367 27:2 5:899 3:18 10:441 5:900 2:127 8:171 4:99 2:835 1:161 2:857 3:492 5:636 4:490 1:161 5:898 4:491 2:245 4:104 17:28 3:83 6:90 3:56 1:403 5:362 27:12 7:379 2:126 6:91 1:165 3:493 1:164 2:248 17:66 4:82 5:65 1:166 1:31 1:41 1:453 1:88 4:477 4:96 5:66 1:42 1:162 1:26 3:366 27:17 4:306 18:203 17:148 4:306 4:157 4:306 7:408 7: Palo 17:48 5:47 1:402 17:123 Hantula Jussi 3:426 17:114 4:12 1:513 4:267 18:162 18:186 38:0 17:141 1: yksikköä 17:141 1:178 17:116 4:46 4:93 18:193 18:184 18:180 18:115 18:122 18:164 3:466 4:1 17:84 1:177 1:179 17:85 3:220 4:14 18:203 4:98 17:127 36:5 18:158 ( broileria/600 18:115 3:437 lihasikaa) 1:111 1:54 18:171 1:36 18:199 1:39 4:91 18:171 1:40 1:62 18:208 3:417 1:38 4:493 4:493 4:92 4:104 4:493 18:70 18:179 1:39 1:88 2:2 4:93 18:193 18:201 3:461 1:37 4:96 1:35 4:98 18:196 2:61 18:202 18:164 3:48 18:110 17:143 1:479 4:104 3:50 4:94 4:60 18:181 3:51 3:47 3:52 1:106 1:88 16:16 17:119 18:207 3:49 18:206 17:148 18:191 1:453 1: m 500m 1000m 1:492 2:3 4:212 15:128 63:0 1:489 36:6 44:2 15:55 1:477 3:220 38:3 2:60 3:505 36:1 18:187 3:438 3:494 1:466 Kortesmäki Juha ja Yrjö 16:75 3:468 3:462 3:417 15:149 1:441 16:17 18:10 18:204 18:187 3:426 2:59 15:48 3:504 5:11 17:15 18:195 39:3 18: yksikköä 17:16 18:199 18:192 18:194 16:18 17:17 18:70 16:89 17:130 17:14 2:3 18:203 18:165 18:188 18:179 17:13 18:183 18:115 18:164 18:158 39:1 15:27 36:7 ( broileria) 15:52 16:12 31:8 17:43 17:133 16:14 17: :17 40:1 17:148 43:5 16:75 45:0 17:119 15:39 16:11 16:11 16:18 17:84 15:11 16:17 ELÄINSUOJA :7 2:6 38:0 LIHASIKAYKSIKKÖ TAI SITÄ 43:11 36:7 15:38 15:153 16:75 15:155 46:9 15:122 16:90 15:116 15:138 46:6 ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUE / NYKYTILANNE VASTAAVA ELÄINYKSIKKÖ- 38:0 16:83 15:29 15:122 46:12 2:8 16:81 15:152 63:0 15:152 15:159 KERTOIMEN AVULLA 15:152 15:158 16:26 ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUE / YLEISKAAVA 2:7 47:2 15:12 15:154 15:159 LASKETTU MUU ELÄINMÄÄRÄ 3:116 15:147 15:57 15:85 15:31 ELÄINTILAN ASUINRAKENNUS NYKYTILANNE / YLEISKAAVA 36:14 15:84 36:7 6:67 36:14 3:117 15:59 15: :112 6:67 15:43 MUU ASUINRAKENNUS 36:14 6:29 15:162 3:118 6:46 15:129 17:1 10:105 19:60 18:102 1:1 KUVA 21 ELÄINTILAT, ASUTUS JA MAANOMISTUS/ NYKYTILANNE JA YLEISKAAVA

16 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 67 - Elinympäristön laatua turvataan tukemalla alueen omaleimaisuutta, parantamalla alueen palvelutarjontaa, osoittamalla riittävästi viher- ja virkistysalueita sekä ohjaamalla kotieläintalouden yksikköjen kokoa ja sijaintia turvaten kuitenkin elinkeinon toimintaedellytykset nykyisten yksiköiden osalta. Kulttuuri- ja nnonperintö, virkistyskäyttö ja nnonvarat - Kulttuuri- ja nnonperintö on huomioitu osoittamalla nnonympäristöltään, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita alueita tai kohteita mm. - Valtakunnallisesti arvokkaan Alajoen maisema-alueen pellot pyritään säilyttämään rakentamattomina ja viljelykäytössä. Maisema-alueeseen kuuluvilla rakennetun ympäristön alueilla pyritään huomioimaan kulttuurihistoriallisen rakennuskannan rakennusperinnön säilyminen ja täydennysrakentamisen sopeuttaminen. - Havaitut liito-oravien elinympäristöt ja muut rkittävät ntokohteet pyritään säilyttämään. - Luonnon virkistyskäyttöä pyritään edistämään osoittamalla alueita virkistykseen sekä osoittamalla virkistysalueisiin ja nnonympäristöltään rkittäviin alueisiin liittyvät yhteystarpeet. Toimivat yhteyerkostot ja energiahuolto - Yhteyerkkojen toimivuutta kehitetään ottamalla huomioon nykyiset liikenneyhteydet ja energiahuollon verkostot sekä tiedossa olevat suunnitelmat. Toimivuutta parantavat uudet liikenteelliset yhteydet, poikittaisyhteys Impivaarasta Katilaan sekä Auneksentien jatke kaupungin keskustaan Vaikutukset suunnitelmiin ja kaavoitukseen Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaehdotus on huomioitu yleiskaavaa laadittaessa. Maakuntakaava esittää suunnittehjeita mm. kulttuuriympäristön ja maiseman osalta sekä uusia seudullisesti tärkeitä tieyhteyksiä. Yleiskaava edellytykset asemakaavoitukselle. Nykyinen Niemistön-Heikkilän taajama-alue sekä siihen liittyvät asumisen laajennusalueet on edellytetty asemakaavoitettavaksi. Kulttuuriympäristön ja maiseman säilyttämiseksi Heikkiläntien ja Niemistöntien lähiaikojen rakentamista tulisi ohjata ennen asemakaavoitusta alueellisella rakennusjärjestyksellä tai rakentamistapaohjeilla. Hautalan, Auneksen ja Kiikun kyläalueilla haja-asutusnteinen täydennysrakentaminen voi tapahtua osayleiskaavan perusteella VAIKUTUKSET YKSILÖÖN JA YHTEISÖÖN Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Uusien aluekokonaisuuksien käyttöönottoa ja nykyisten alueiden täydentämistä tutkittiin laskemalla käyttöönottokustannuksia, joissa huomioitiin vesi- ja viemäröintitekniikka liitettynä nykyisiin verkostoihin sekä liikenne ja kevyen liikenteen tarpeet. Kynnyskustannukset arvioitiin rakennemallin Ve 1 ( maisematie / ) ja kunnallisteknisen mitoituksen ( ) esittämille lähitulevaisuuden rakentamisen alueille (kts. kohdat / taulukko Osa-aluekohtainen kunnallistekninen mitoitus). Kunnallistekniikan kynnyskustannusten perusteella realistisimmat ja edullisimmat asumisen laajentumisalueet liittyvät Heikkiläntien, Niemistöntien, Auneksentien ja Impivaarantien nykyisiin rakennettuihin alueisiin (A, G, H, J ja K).

17 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 68 Osa- Kunnallistekniikan Edellytykset alue kynnyskust.(ei sisällä sisäisiä verkostokust.) A B A+B:n kunnallistekn. rakennettu C A+B+C:n kunnallistekn. rakennettu D E+F:n kunnallistekn. rakennettu E F G 0 (syntyy vain sisäisiä verkostokust.). H 0 (syntyy vain sisäisiä verkostokust.). I J 0 (pääosa valmiina). K 0 (syntyy vain sisäisiä verkostokust.). L M N L+M:n kunnallistekn. rakennettu Taulukko. Kynnyskustannukset Sosiaaliset vaikutukset Elinolosuhteet - Heikkiläntien ja Niemistöntien varren kotieläintalouden yksiköitä varten osoitetut alueet (AM-1 ja ) aiheuttivat vastustusta alueen asukkaiden keskuudessa maatalouden hajuhaittojen sekä rakentamisrajoitusten vuoksi. Toisaalta asumiseen varatut alueet eläinyksiköiden läheisyydessä aiheuttivat vastustusta tuottajien keskuudessa mahdollisten tuotannon laajentumisen rajoitusten vuoksi. Kotieläintalouden suuryksikköjen tuotantolaitoksia ei alueella tulla sallimaan niiden aiheuttamien laajojen suojaetäisyyksien vuoksi. Nykyisten yksiköiden toiminnalle daan edellytykset määrittämällä eläinyksiköiden maksimikoot ja osalla aluetta tuotantosuunta. - Yleiskaava tarjoaa toteutuessaan vaihtoehtoja erilaisille asumistoiveille. Se mahdollistaa asumisen kauniin kulttuurimaiseman äärellä, väljemmillä tonteilla ja kuitenkin lähellä kaupunkia. - Selvitysten mukaan pohjoisen ohikulkutien toteuduttuakin Vaasantien liikennemäärät säilyvät tulevaisuudessa lähes nykyisellään. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee huomioida liikennelun vaikutukset. Liikenneturvallisuus - Auneksentien ja Impivaarantien jatkeet vähentävät toteutuessaan ajoneuvoliikennettä Heikkiläntiellä ja Niemistöntiellä. - Radan ja ajoneuvoliikenteen uudet eritasoliittymät ja nykyisten tasoristeysten muuttaminen ainoastaan kevyen liikenteen käyttöön parantavat liikenneturvallisuutta. - Uudet kevyen liikenteen väylät parantavat kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Heikkilän alueen lisärakentaminen ja Vaasantielle jäävä liikenteen määrä saattavat johtaa kevyen liikenteen alikulun rakentamistarpeeseen Vaasantien liittymässä (koululaiset). - Osalla ulkoilureiteistä voidaan muodostaa kevyen liikenteen yhteyksiä uusien asuntoalueiden ja koulun välille.

18 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 69 Virkistys - Pakkalankallion ja koulun välinen viheryhteys ulkoilureitteineen parantaa alueen ulkoilumahdollisuuksia. - Ulkoilureittiyhteydet Lakeuden ntopolulle ja Nurmon Paukanevan pitkospuureitille säilyvät. Palvelujen saatavuus - Joupin ja kaupungin keskustan liikealueet sijaitsevat Niemistönmaahan nähden lähellä. Pääosa 800 henkilön asutuksesta on keskittynyt Heikkiläntien ja Niemistöntien varteen noin 2 3 km etäisyydelle Joupin ja keskustan palveluista. - Kaupunkiseudun väestö on ikärakenteeltaan nuorta. Lasten ja työikäisten osuus väestöstä on selvästi korkeampi kuin maakunnassa ja koko maassa keskimäärin. Vastaavasti yli 65-vuotiaita on muuta maakuntaa ja maata vähemmän. Vanhuäestön osuus (yli 65v.) väestöstä on Seinäjoella 13,6 % eli 4229 henkilöä. Niemistönmaa vanhuäestöä on 109 henkilöä eli 13,3 % alueen väestöstä, mikä noudattelee Seinäjoen kaupungin keskiarvoa ja on kaupunginosista kolmanneksi eniten Upan (26,6%) ja Keskustan (21,1%) jälkeen. Seinäjoella vanhuäestöstä noin puolet asuu keskustan alueella, missä kaupalliset palvelut tulevat säilymään ja palvelujen saatavuus on hyvä. Pientä palvelualueiden varausta on esitetty myös Heikkiläntien varteen, mikä osaltaan parantaa palvelujen saatavuutta alueella. Palvelutarjonnan lisäys on todennäköisesti alkuvaiheessa elintarvikekioski tai vastaava. - Joukkoliikenneyhteys toimii Hautalan ja matkakeskuksen välillä. - Kevyen liikenteen yhteyksiä on olemassa keskustan suuntaan Vaasantien varressa. Yhteyksiä keskustaan ja palvelujen saavutettavuutta parantaa nykyisen radan ja Auneksentien jatkeen varteen kaavailtu kevyen liikenteen yhteys.

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset 11:56:11 1 (9) HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset Kuva Selitys YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Melualue. Rakennettaessa lähemmäs

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 1 TEUVA KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TERVE-

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

LIITE 10 Naantalin kaupunki LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 157-C5667 25.4.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Naantalin

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JALASJÄRVEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 29.2.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo pp.kk.-pp.kk.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy Utsjoki Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 30.9.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo 29.3. 2.5.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lellavan teollisuusalue, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LELLAVAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 5015 JA 5016, ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

PUIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS

PUIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS 1 Kuopion kaupunki Strateginen maankäytön suunnittelu Juha Romppanen UIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS VAIKUTUKSET YLEISKAAVAAN 25.9.2012 2 uijon alueella on voimassa uijo-uijonsarvi -osayleiskaava, joka on vuodelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot