Taustamuistio Keski-Suomen kemiallista ja mekaanista metsäteollisuutta koskevista kehitysnäkymistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taustamuistio Keski-Suomen kemiallista ja mekaanista metsäteollisuutta koskevista kehitysnäkymistä"

Transkriptio

1 Taustamuistio Keski-Suomen kemiallista ja mekaanista metsäteollisuutta koskevista kehitysnäkymistä Asiakas: Keski-Suomen liitto

2 Johdanto Raportin ovat laatineet teknologiajohtaja Satu Helynen ja teknologiapäällikkö Janne Poranen VTT:sta. Alla olevan tiivistelmän kokoamisesta ja keskisuomalaisnäkökulmasta vastaa kehittämisjohtaja Martti Ahokas Keski-Suomen liitosta. Keski-Suomen paperi- ja sellutehtaat ovat muihin suomalaisiin tehtaisiin verrattuna tehokkaita. Kilpailukykyä alentavina tekijöinä ovat logistiikkakustannukset valmiiden tuotteiden osalta. Jos vientimaiden kysyntä ei elvy tai kapasiteettia rakennetaan edullisemman kustannustason maihin (mm. E-Afrikka, Kiina, Portugali), tehtaat ovat vaikeuksissa viimeistään silloin, kun on korvausinvestointien aika Paperin kysynnän (1) rakenteelliset muutokset tai (2) energian hinnan nousu voivat heikentää Jämsänjokilaakson tehtaiden kannattavuutta ja voivat edellyttää tuotannon rakenteen muutosta. Kokonaan uusien nykyisen paperin ja sellun tuotannon korvaavien tuotteiden kehittäminen on vasta käynnissä. T&K panokset ovat maakunnassa erityisen alhaisia. Uusina kaupallisina tuotteina on lähinnä vain energiatuotteita, joiden jalostusarvo käytettyä puukuutiota kohti on tyypillisesti vain murto-osa (10 35 %) verrattuna paperiin. Maksukyky energiapuusta vastaa maksimissaan kuitupuun hintaa. Keski-Suomen suurten puunjalostajien (Jämsänkoski, Kaipola, Äänekoski) energiatuotantokykyyn ei ole tarvetta suorittaa tuotannollisista lähtökohdista johtuvia merkittäviä uusinvestointeja Keski-Suomen puuta jalostavan teollisuuden tuotevalikoiman jonkinasteiset muutokset ja tehostamistoimenpiteet ovat välttämättömiä kaikissa tapauksissa. ylikapasiteettitilanteessa eurooppalaiset, mukaan lukien keskisuomalaiset tehtaat seisovat ensin ja käynnistyvät viimeisinä. Uusien prosessien ja tuotteiden valmistuksen demonstrointi ja käyttöönotto ensimmäisenä Keski-Suomen tehtaissa parantaisi näiden tehtaiden asemaa globaalissa kilpailussa. Metsäteollisuuden yhteydessä saadaan sekä energiatuotteiden (sähkö, kaukolämpö, pelletit, biohiili, bioöljyt, liikenteen biopolttonesteet, biokaasu) että muiden biomassatuotteiden (biomateriaalit, biokemikaalit) tuotannossa monia kustannuksia alentavia integrointietuja.

3 Taustamuistion tarkoitus Keski-Suomen liitto kerää maakuntasuunnitelmaa sekä maakuntaohjelmaa varten taustatietoja. Tähän taustamuistioon on koottu niin Suomen kuin Keski-Suomenkin kemiallista ja mekaanista metsäteollisuutta koskevia tietoja, joiden avulla lähimenneisyyttä voidaan hahmottaa ja toisaalta luoda tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Taustamuistiossa on esitetty puuta jalostavan teollisuuden tilaa ja kehittämistarpeita kuvaavaa tietoa, siltä osin kuin valituista julkisista lähteistä on käytettävissä. Niiden perusteella on myös arvioitu, millä tavoin metsäsektorin teknologiseen kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa, erityisesti Keski-Suomen alueella. Kemiallinen metsäteollisuus Paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden uusintavuodet Keski-Suomessa osoittavat halua ylläpitää ja vahvistaa olemassa olevia laitoksia (taulukko 1). Lyhyellä, alle kolmen vuoden aikajaksolla suuria riskejä olemassa olevien laitosten sulkemiselle ei pitäisi olla näkyvissä, sillä laitoksiin on investoitu ja ne poistetaan kirjanpidossa 5-20 vuoden aikajaksolla. Keskipitkällä, noin viiden vuoden aikajaksolla suurille laitoksille on saatava parempaa suhteellista kilpailukykyä, jotta investointeja niihin jatketaan ja niiden toimintaa edelleen kehitetään ja ylläpidetään. Keski-Suomen alueella vuoden 2008 tuotantomäärät olivat pääsääntöisesti hyvällä tasolla suhteessa laitosten maksimikapasiteetteihin (taulukko 1). Keskisuomalaiset tuotantoyksiköt ovat maailmanlaajuisestikin verrattuna riittävän suuria, mikä takaa riittävän kustannustehokkuuden. Keski-Suomessa sijaitsevien tehtaiden tuotevalikoima kuuluu pääsääntöisesti kunkin yrityksen strategiassa mainittuun keskeiseen tuotevalikoimaan. Kilpailukykyä alentavina tekijöinä ovat logistiikkakustannukset valmiiden tuotteiden osalta. Logistiikkakustannukset heikentävät Keski-Suomen kilpailukykyä suhteessa rannikolla sijaitseviin tuotantolaitoksiin, joilla on suora yhteys satamaan, mutta toisaalta sijainti raaka-aineen lähellä vahvistaa sitä. Kuljetuskustannukset ovat olleet yli 8% tuotannon bruttoarvosta jo vuodesta Jämsänkosken ja Kaipolan tehtaiden tuotannon kilpailukyvyn edellytyksenä on sähkön kilpailukykyinen hinta verrattuna kilpailijamaihin. Jos sähkön markkinahinta nousee korkeaksi, tehtaiden tuottamaa ja tuotteissaan pääosin käyttämää mekaanista massaa korvataan enenevässä määrin kemiallisella massalla. Tehtaiden energiahuoltoon on investoitu merkittävästi sekä Äänekoskella, Jämsänkoskella että Kaipolassa, ja uusiutuvan energian osuus on näissä merkittävä. Lähivuosina ei näillä tehtailla ole välttämätöntä tehdä energiainvestointeja, jotka suuruutensa vuoksi asettaisivat koko toiminnan jatkon harkittavaksi.

4 Paperi-, kartonki- ja sellutehtaat työllistävät noin puolet Keski-Suomen maakunnan metsäteollisuuden työntekijöistä (taulukot 4 ja 6). Merkille pantavaa on, että maakunnan henkilöstömäärät ovat vähentyneet yli 25 % tällä vuosituhannella. Toimihenkilöihin kohdistuneet henkilöstövähennykset ovat olleet vielä suurempia. Lisäksi on huomioitava T&K -panostusten erittäin alhainen taso; alle 0.2 % tuotannon bruttoarvosta. Mekaaninen metsäteollisuus (puutuoteteollisuus) Vaneri-, lastulevy- ja kuitulevytehtaiden sekä sahojen Keski-Suomen tuotantoyksiköiden koko vaihtelee alle 50 hengen yksiköistä aina jopa hengen yksiköihin asti (taulukko 2). Nämä tuotantolaitokset ovat pääosin sekä sijainniltaan että omistajapohjaltaan erillään paperi-, kartonki- ja sellutehtaista, toisin kuin valtaosalla alan teollisuudesta Suomessa. Keinoja löytää synergioita eri toimijoiden kesken ja siten parantaa kilpailukykyä tulisi kuitenkin aktiivisesti etsiä. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä ja tuotanto, Suomessa julkistettujen arvioiden perusteella, ennustetaan pysyvän korkeana jatkossakin, joskin selvästi alemmalla tasolla kuin huippuvuosina Sahatavaran ym. toimipaikkojen lukumäärä laski alle kahdensadan vuonna 2006 ja niiden T&K -kulut ovat alle 0.05 % tuotannon bruttoarvosta (taulukko 5). Niiden kuljetus- ja varastointikulut ovat laskeneet alle 5 % tasolle vuoden 2007 aikana. Henkilöstön määrä ei ole muuttunut merkittävästi tällä vuosituhannella. Tulevaisuuden edellytyksiä Metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo putosi 5 % ja jalostusarvo 9 % vuodesta 2007 vuoteen 2008 (taulukko 3) ja lasku on edelleen kiihtynyt. Kustannustehokkuutta on parannettu etenkin työvoimaa vähentämällä, joskin osa henkilöstövähennyksistä liittyy toimintojen ulkoistamiseen. Toimihenkilöitä vähennettiin 15 % ja työntekijöitä 9 %. Näiden merkittävyyttä korostaa se, että toimihenkilöihin kohdistuvat vähennykset vaikuttavat suoraan myös tuotekehityksessä toimiviin henkilöresursseihin. Pidemmän aikavälin trendit (taulukko 4) osoittavat merkittäviä muutoksia henkilömäärissä; henkilömäärät niin työntekijöiden kuin toimihenkilöidenkin osalta ovat vähentyneet tasaisesti koko 2000-luvun. Investoinnit puolestaan vaihtelevat suuresti vuodesta toiseen, tason ollessa keskimäärin n % tuotannon bruttoarvosta. Investointeja ohjataan organisaatioissa aiempaa tarkemmin ja niiltä odotetaan kannattavuutta aiempaa lyhyemmällä takaisinmaksuajalla. Pääosa tuotteista menee vientiin, ja siitä 2/3 EU-maihin. T&K -kulujen matala taso osoittaa, että tuotekehitys ko. yrityksissä johdetaan ja pääosin tehdäänkin Keski-Suomen ulkopuolella olevissa pääkaupunkiseudun konsernijohdoissa tai T&K -keskuksissa (esimerkkeinä Lappeenranta ja Imatra) eikä tehtaiden toimesta. Konsernien, joihin tehtaat kuuluvat, T&K -kustannukset ovat tyypillisesti vain pari prosenttia liikevaihdosta, joka on perusteollisuudelle tyypillistä tasoa ja selvästi alempi kuin esimerkiksi teknologiateollisuudessa. Vertailu muihin maakuntiin vuonna 2007 paljastaa, että Keski-Suomen maakunta ei eroa merkittävästi muista maakunnista toimialavertailussa ja että T&K -kulut ovat

5 Uudellamaalla (konsernijohdon sijainti) ja Etelä-Karjalan maakunnassa (yritysten suuria t&k -keskuksia) merkittävästi suuremmat kuin muissa maakunnissa ml. Keski- Suomi (taulukko 8). Kansainvälinen kilpailukyky Eurooppalaisen paperi- ja selluteollisuuden kilpailukyky on heikentynyt huomattavasti muuhun maailmaan verrattuna. Muuttuvat kustannukset (raaka-aineet, kemikaalit, energia, työvoima, käyttö) olivat vuoden 2008 lopussa korkeammat kuin muualla (kuva alla, lähde RISI). Edullisimmat muuttuvat tuotantokustannukset ovat Brasiliassa, Indonesiassa, Venäjällä. Keskitasoa ovat Kiina, Kanada ja USA, ja kalleinta on Japanissa ja Euroopassa. Kuvassa ei ole tuotteiden kuljetuskustannuksia, jotka rasittavat myös merkittävästi vievää Eurooppaa. Yleisenä johtopäätöksenä on, että ylikapasiteettitilanteessa eurooppalaiset tehtaat seisovat ensin ja käynnistyvät viimeisinä. Kustannusero esimerkiksi Etelä-Amerikkaan verrattuna on jo niin suuri, että uuden kapasiteetin rakentaminen sinne nykyisellä kustannustasolla voi olla edullisempaa kuin tuotanto nykylaitoksilla Euroopassa.

6 Suomen kustannustaso Euroopan keskitasoon verrattuna on korkeampi kaikissa muissa tuotannontekijöissä kuin energiassa ja lisäkustannuksia tulee pitemmästä tuotteiden kuljetusmatkasta markkinoille. Puuraaka-aine logistiikkakuluineen (kuva alla) on perinteisesti Suomessa selvästi kalliimpaa kuin muualla, vaikka puun hinta onkin laskenut huipputasostaan. Havupuun (conifer) hinta on erityisen kallista Venäjään ja USA:han verrattuna, lehtipuissa erot ovat pienempiä, lukuun ottamatta Venäjän erittäin edullista hintatasoa. Yhteenveto Kemiallisen metsäteollisuuden tehtaisiin on investoitu merkittävästi viime vuosina ja ne ovat kooltaan ja tuoterakenteeltaan varsin kustannustehokkaita. Kilpailukyvyn säilyttäminen jatkossa on kuitenkin näillekin haasteellista, jos paperin ja kartongin kulutus ja hinnat eivät käänny nousuun. Mekaanisen metsäteollisuuden kysyntä nähdään yleisesti melko valoisana. Keskisuomalaisen teollisuuden rasitteena verrattuna kilpailijamaihin ovat korkea raaka-aineen hinta ja kuljetuskustannukset, ja etuina suurmittaisen tuotannon tehokkuus ja toistaiseksi edullinen energian hinta. Tuotannon tehokkuutta parannetaan jatkuvasti, mutta lisäksi tarvitaan hyppäyksellisiä parannuksia tehokkuuteen uusina prosesseina tai uusia korkea-arvoisia tuotteita tuotevalikoimaan, jotta suhteellista kilpailukykyä voidaan parantaa. Uusien prosessien ja tuotteiden valmistuksen demonstrointi ja käyttöönotto ensimmäisenä Keski-Suomen tehtaissa parantaisi näiden tehtaiden asemaa globaalissa kilpailussa.

7 Laajentuminen energiasektorille ja biomassan entistä monimuotoisempaan hyödyntämiseen (ns. biojalostamot) on myös mahdollista sekä kemiallisessa että mekaanisessa metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden yhteydessä saadaan sekä energiatuotteiden että (sähkö, kaukolämpö, pelletit, biohiili, bioöljyt, liikenteen biopolttonesteet, biokaasu) muiden biomassatuotteiden (biomateriaalit, biokemikaalit) tuotannossa monia kustannuksia alentavia integrointietuja. Tämä mahdollisuus pitää hyödyntää.

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden 1 RAPORTTI 52X161005 3.9.2013 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden Loppuraportti 2 Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraporttisarja Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti 10/2005 Kari Aravuo Julkaisusarjan

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY PTT raportteja 245 PTT Reports 245 SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY Leena Kerkelä Markus Lahtinen Lauri Esala Antti Kosunen Kirsi Noro Helsinki 2014 1

Lisätiedot

Nyt lännen nopeimmat elementtitoimitukset!

Nyt lännen nopeimmat elementtitoimitukset! SAVON YRITYS- UUTISET 1/2013 Tammikuu Sisällä: SAVON YRITYSUUTISET 1 s. 2-23 Metsä- ja sahateollisuus s. 24-45 Metsäkoneet ja bioenergia s. 46-64 Voimalaitos s. 65-71 Metalliteollisuus Nyt lännen nopeimmat

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Satu Helynen, Martti Flyktman 24.6.2010 LUONNOS 1 24.6.2010 LUONNOS Raportin nimi Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Pekka Ojanen (toim.) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Metsäteollisuuden ympäristölupaja

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Working Paper Bioteknologisten sovellusten arvonluonti Suomen metsäklusterissa

Working Paper Bioteknologisten sovellusten arvonluonti Suomen metsäklusterissa econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hermans,

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Alueellisten rakennemuutosten ennakointi

Alueellisten rakennemuutosten ennakointi Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2008 Katsauksia ja keskusteluja Alueellisten rakennemuutosten ennakointi Esimerkkinä metsäsektori Johanna Alatalo 1 Mika Tuomaala 2 Viime aikoina on eräillä Suomen paikkakunnilla

Lisätiedot

Huonekaluteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Huonekaluteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Huonekaluteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet: Selvitys Pohjois-Savon liitolle I Keskusteluaiheita Discussion Papers 7.9.2012 No 1281 Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Selvitys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Sisällys VUOSIKERTOMUS 2006 1 Oy Metsä-Botnia Ab, tytäryhtiöt 2 Konsernin avainluvut 4 Vuosi 2006 lyhyesti Strategia ja johtaminen 6 Toimitusjohtaja Erkki Varis: Kilpailukyvystä

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö Selvitys 60K05458.01-Q210-002B Lokakuu 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriö Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön tuotannossa päästökauppatilanteessa Sivu 2 (27) Esipuhe Tämä Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Metsäalan luova tuho

Metsäalan luova tuho Metsäalan luova tuho Lauri Hetemäki lauri.hetemaki@metla.fi Suomen talous ja talouspolitiikka kurssin luento, Helsingin kauppakorkeakoulu, 27.10.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot