Energiaintensiivinen teollisuus. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiaintensiivinen teollisuus. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 21.5.2014"

Transkriptio

1 Energiaintensiivinen teollisuus Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea

2 Energiaintensiivinen teollisuus Suomalainen teollisuus on perinteisesti ollut hyvin energiaintensiivistä (metsä-, paperi-, metalli- ja kemianteollisuus) ja edelleen nämä toimialat muodostavat suuren osan suomalaisen teollisuuden volyymista. Vuonna 2012 näiden alojen osuus vientituloista oli noin kolmannes, tavaraviennistä yli 40 % ja ne työllistivät suoraan noin henkilöä ja kerrannaisvaikutusten kautta vielä merkittävästi enemmän. Vaikka energiaintensiivisten teollisuustoimialojen suhteellinen merkitys on viime vuosina alentunut, löytyy niiden joukosta myös toisenlaisia kehityssuuntia. Paljon energiaa käyttäviä, mutta selvästi kasvavia teollisuuden tai teollisuuteen verrattavia aloja ovat esim. kaivosteollisuus, kemianteollisuus ja datakeskukset.

3 Suomen vienti toimialoittain 2011 Tiedot perustuvat Pellervon Taloustutkimus PTT:n Eurostatin tilastoista kokoamiin tietoihin

4 Energiaintensiivisen teollisuuden energian hankinta Raskaan teollisuuden sähkön hankinta poikkeaa Suomessa useimmista kilpailijamaista oman tuotannon suurena osuutena Metsäteollisuusyrityksillä on CHP-laitoksia, joissa keskeisimpinä polttoaineina ovat omat puuperäiset jätepolttoaineet Lisäksi yhtiöt omistavat suuria osuuksia vesi- ja ydinvoimalaitoksissa (ns. Mankala-järjestelmä) Metsäteollisuuden sähkön hankinta perustuu näin ollen suurimmalta osin päästöttömiin energialähteisiin. Metsäteollisuuden tuotannon energiaintensiivisyys vähenee jatkossa huomattavasti, kun uusien tuotteiden, kuten biopolttonesteiden ja biokuitumateriaalien, tuotannon osuus kasvaa. Myös metallien jalostuksessa ja kemianteollisuudessa osa sähköstä saadaan omista voimalaitoksista sekä osuuksista muissa voimaosuuksista.

5 Energia tuotantokustannuksena Energian saatavuudella ja kustannuksella on merkittävä vaikutus energiaintensiivisen teollisuuden toimintaedellytyksiin ja hinnan nousu on uhka teollisuuden kilpailukyvylle. Energiaintensiivisen teollisuuden tuotteista merkittävä osuus viedään, jolloin energian hinta vaikuttaa tätä kautta myös kyseisten toimialojen vientikilpailukykyyn, vaihtotaseeseen sekä talouskasvun. Energian saatavuudella ja kustannuksella on suhteellisesti suurempi merkitys Suomen teollisuuden vientikilpailukykyyn ja talouskasvun kehittymiseen kuin muissa EU-maissa. Erityisesti paljon energiaa käyttävän teollisuuden investointien kannalta on oleellista saada riittävä varmuus energian hinnan tulevasta kehityksestä pitkällä aikavälillä.

6 Energia tuotantokustannuksena Pöyry Management Consulting Oy:n selvityksestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta (valmistunut ), kuinka sähkön hinta suurille teollisuuskuluttajille muodostuu Suomessa Ruotsissa ja Saksassa.

7 Energiaintensiivisen teollisuuden energian hankinta Suomessa teollisuuden energiakustannusten nousua on pyritty kilpailijamaiden tapaan hillitsemään muita sektoreita kevyemmällä energiaverotuksella. Teollisuudella on palvelualoja ja kotitalouksia alempi sähköverokanta, jonka lisäksi energiaintensiivisellä teollisuudella on myös ns. energiaveroleikkuri. Tällä menettelyllä kaikkein energiaintensiivisimmillä teollisuuden aloilla verorasitus saadaan pysymään kohtuullisena.

8 Energia tuotantokustannuksena Energian hinta muodostaa vain osan energiaintensiivisen teollisuuden tuotantotekijäkustannuksista raaka-aine-, työ- ja pääomakustannusten ohella. Paljon energiaa käyttävissä prosesseissa energiakustannus on merkittävä ollen noin 5-10 % tuotannon arvosta ja samaa suuruusluokkaan kuin palkkakustannukset. Seuraavassa on esitetty vertailuja energiakustannusten ja muiden välituotteiden osuudesta koko tuotannosta massa- ja paperituotannossa sekä perusmetallituotannossa jaoteltuna raudan ja teräksen valmistukseen (ferrous metals) ja värimetallien valmistukseen (non-ferrous metals).

9 Energia tuotantokustannuksena Paperi, sellu ja paperituotteet FI SE AT ES DE FR UK NL Ylijäämä Henkilöstökulut Energia välituotteet Muut välituotteet BE IT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tiedot ovat vuodelta 2010 ja perustuvat Pellervon Taloustutkimus PTT:n Eurostatin panos-tuotos - aineistosta kokoamiin tietoihin.

10 Energia tuotantokustannuksena Raudan ja teräksen valmistus AT SE DE ES UK FR BE Ylijäämä Henkilöstökulut Energia välituotteet Muut välituotteet FI IT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tiedot ovat vuodelta 2010 ja perustuvat Pellervon Taloustutkimus PTT:n Eurostatin panos-tuotos - aineistosta kokoamiin tietoihin.

11 Energia tuotantokustannuksena Värimetallien valmistus NL ES FI DE UK BE FR SE Ylijäämä Henkilöstökulut Energia välituotteet Muut välituotteet AT IT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tiedot ovat vuodelta 2010 ja perustuvat Pellervon Taloustutkimus PTT:n Eurostatin panos-tuotos - aineistosta kokoamiin tietoihin.

12 Kansainväliset ilmastoneuvottelut ja hiilivuodon riski Suomelle on tärkeää, että tulevissa kansainvälisissä ilmastoratkaisuissa minimoidaan energiaintensiivisen teollisuuden riski tuotannon ja investointien siirtymiselle sellaisiin maihin joissa ilmastopolitiikka ei aiheuta samanlaista kustannusrasitusta kuin kotimaassa (ns. hiilivuoto). Mikäli hiilivuotoa jatkossakin joudutaan torjumaan erilaisilla kompensaatiomekanismeilla, esimerkiksi päästöoikeuksien ilmaisella alkujaolla ja päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiolla, olisi hyvä että näiden soveltamiseen olisi käytössä EU:n laajuisia mekanismeja.

13 Energiaintensiivisen teollisuuden asema Suomessa jatkossa Elinkeinorakenteen kehitys on monipuolistumassa ja tasapainottumassa muiden alojen kasvun myötä ja tämän kehityksen turvaamiseksi Suomella on kaikki syyt panostaa uusien toimintojen kuten Cleantech, kasvuun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muiden toimialojen olemassaoloa tai kehitystä pitäisi samalla heikentää. On etu sekä Suomelle että globaalin ilmastopolitiikan tavoitteiden toteutumiselle, että hyvin toimiva ja moderni energiaintensiivinen teollisuus säilyy Suomessa myös jatkossa.

14 Nelikenttäanalyysi Vahvuudet o Suomessa on omasta takaa metsäteollisuuden raaka-ainetta ja erityisesti pitkäkuituista puuainesta jota ei ole kaikissa maissa o Metsäteollisuus perustuu suurelta osin uusiutuvan energian käyttöön o Suomessa energian hinta on vielä kilpailukykyinen Euroopan maihin verrattuna o Suomessa teollisuus toimii jo nyt energiatehokkaasti o Suomessa on paljon prosessiteollisuuden osaamista Heikkoudet o Suomen teollisuuden rakenne on energiaintensiivinen jolloin energian hinnan muutoksilla saattaa koko kansantalouden näkökannalta olla suurempi vaikutus kuin monessa muussa maassa o Suomen teollisuuden rakenne altistaa sen hiilivuotoriskille o Teollisuudella on suuri aluetason merkitys, jolloin tuotannon sulkemisen vaikutuksia ei saada helposti korvattua Mahdollisuudet o Biotalouden (esim. biopolttoaineet) kehittyminen ja kasvu mahdollistavat uusien tuotteiden kehittämisen olemassa olevia tuotantolaitoksia hyödyntäen o Clentech-toimialan ja energiaintensiivisen teollisuuden yhteistyö ja yhdistäminen Uhat o Kansainvälistä ilmastosopimusta ei saada sovittua o Hiilivuo toteutuu ja cleantech-sektorille syntyvät uudet työpaikat vaativat erilaista osaamista kuin menetetyt tehdastyöpaikat

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY PTT raportteja 245 PTT Reports 245 SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY Leena Kerkelä Markus Lahtinen Lauri Esala Antti Kosunen Kirsi Noro Helsinki 2014 1

Lisätiedot

Myös Suomessa tarvitaan päästökauppakompensaatiota

Myös Suomessa tarvitaan päästökauppakompensaatiota Myös Suomessa tarvitaan päästökauppakompensaatiota EU:n päästökauppa aiheuttaa suoraa kustannusrasitetta päästöoikeuden hintana, minkä lisäksi päästökauppa nostaa epäsuorasti sähkön markkinahintaa. Tämä

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE

ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE PTT työpapereita 159 PTT Working Papers 159 ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE Pasi Holm Markus Lahtinen Helsinki 2014 PTT työpapereita 159 ISBN 978-952-224-150-4

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Marraskuu 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Lähtötiedot...5 3 Lähtöoletukset...6

Lisätiedot

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Metsäteollisuus ja energia. Energia Metsäteollisuus ja energia Energia 1 Energia on ydinkysymys ENERGIA on metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotannontekijöitä puuraaka-aineen ohella. Energia ja puu ovat kehittyvän metsäteollisuuden perusedellytyksiä,

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2011 SEK(2011) 289 lopullinen KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja KOMISSION EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE,

Lisätiedot

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen?

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Sarja B 235 Series Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2009 Kansi:

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita. 15.1.2014 Martti Kätkä

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita. 15.1.2014 Martti Kätkä EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita 15.1.2014 Martti Kätkä EU:n energia- ja ilmastotavoitteet 2030 Lähtökohta oltava suotuisan toimintaympäristön säilyttäminen

Lisätiedot

Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu

Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu T&Y talous ja yhteiskunta nro 4 2013 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu Sisällys 4 2013 julkaisija Palkansaajien

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN VATT-TUTKIMUKSIA 139 VATT RESEARCH REPORTS Juha Honkatukia Juha Forsström ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Energiaverotuksen ja päästökaupan vaikutus kilpailukykyyn

Energiaverotuksen ja päästökaupan vaikutus kilpailukykyyn Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 62 Energiaverotuksen ja päästökaupan vaikutus kilpailukykyyn Juha Honkatukia Heikki Kemppi Rami Rajala Helsinki 2003 Sisällys Tiivistelmä Esipuhe 1

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 Näkemyksestä menestystä Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Tekes Lapin liitto Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on?

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? artikkeli pekka sauramo Erikoistutkija palkansaajien tutkimuslaitos pekka.sauramo@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Suomalaisessa kilpailukykykeskustelussa

Lisätiedot