KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa Ympa oheismateriaali a

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a"

Transkriptio

1 KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa Ympa oheismateriaali a

2 Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA + PERUSSELVITYKSET Kaavan N 132 vireilletulo: OAS/perusselvitykset ja tavoitteet Ympa Ympa liite 9 Ympan oheismateriaali i Kh Kh liite 1 VALMISTELUAINEISTO PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUS VASTINEET + + Kuulutus OAS/perusselvitykset ja tavoitteet tarkistettu Ympa Ympa liite 2 Kaavan N 132 valmisteluaineisto: Ympa Ympa oheismateriaali a KAAVAN HYVÄKSYMINEN TOTEUTTAMISOHJELMA + Kaavoitusprosessin eteneminen neljässä vaiheessa. Tämä raportti on julkaistu kaavan toisessa, ns. valmisteluvaiheessa. 2 KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Vihti Taajama: Nummelan taajama Taajamanosa: Huhdanmäki ja Kotirinne Kylä: Ritala ja Härköilä Kaavan nimi ja numero: Kotirinne, kaava N132, Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavan laatija: Kaavasuunnittelija Tarja Perälä, Asemantie 30, PL 13, NUMMELA s-posti p. (044) , f. (09) Asemakaava koskee tiloja tai osaa tiloista 1:150, 1:152, 1:156, 1:157, 1:168, 1:184, 1:201, 1:205, 1:223, 1:232, 1:236, 20:8, 20:34 ja 20:35. Asemakaavan muutos koskee Huhdanmäen taajamaosan kortteleita 149 (1:190) ja 155, jolla sijaitsee tontit 1 ja 2 (1:120 ja 1:121), Kilsoinniityn puistoaluetta (1:222 ja 1:223) sekä korttelin 108 tontteja 7-9. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu Huhdanmäen ja Kotirinteen taajamaosien asuinkerrostalojen ja rivitalojen, rivitalojen, asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialueita sekä niihin liittyviä lähivirkistysalueita, autopaikkojen korttelialueita ja katualueita. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kotirinteen asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Linnanniitun ja Nummelan taajaman välisiä pelto-, metsä- ja harvakseltaan rakennettuja omakotitaloalueita. Kaavoitettava alue on kooltaan noin 30 hehtaaria ja se sijaitsee Ritalan ja Härköilän kylien alueella, alle 2 kilometrin päässä Nummelan keskustasta. Alue rajoittuu pohjoisessa Huhdanmäen asuinalueeseen liittyviin Pajuniityn puistoon, Kultasepän kujaan ja kortteleihin 146, 147 ja 102, idässä Huhdanmäentiehen ja metsänrajaan, etelässä Sveitsinmäkeen ja Linnanniitun kaava-alueeseen (N82) sekä lännessä pääosin Pillistöntiehen, Vaskisepäntiehen ja peltoalueisiin. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kotirinteen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen N 132 aluetta tutkitaan taajamamaisena pientalo- ja pienkerrostaloalueena. Kortteleiden 108, 149 ja 155 asemakaavaa on tarkoitus muuttaa siten, että nämä rakentamattomiksi jääneet korttelialueet vastaavat nykyisiä rakentamistarpeita. Alueella on maankäyttösopimuksia. Asemakaava-alueen rajaus kunnan opaskartalla Vihdin kunta mittaustoimi, KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 3

4 1.4 Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot 3 2. Tiivistelmä 5 3. Lähtökohdat 6 4. Asemakaavan suunnitteluvaiheet Asemakaavan toteutus 24x Liitteet 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu, ympa Perusselvitykset ja tavoitteet raportti, tarkistettu, ympa Kaavakartat, luonnosvaihtoehdot 1 ja 2 4. Kaavamääräykset 5. Havainnekuvat 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Asian 61 / 063 / 2007 päätösasiakirja Kunnanvaltuusto, Vihdin kunta, Asian 273 / 719 / 2000 päätösasiakirja Kunnanvaltuusto, Vihdin kunta, Kaavoituskatsaus Vihdin kunta. - Kaavoitusohjelma Vihdin kunta. - Kaavoitustarpeen ja kohteiden arviointi. Loppuraportti. Vihdin kunta, Rakennusjärjestys. Vihdin kunta, Uudenmaan maakuntakaava. Uudenmaanliitto, Yleiskaava. Vihdin kunta, Vihdin kunnan kehityskuva Vihdin kunta. Kv Nummelan rakennemalli, Arkkitehtitoimisto A-konsultit. Vihdin kunta. Kv Kallioperäkartta. Suomen geologinen kartta 1: , lehti Geologian tutkimuskeskus ja Maanmittauslaitos, Maaperäkartta. Suomen geologinen kartta 1: , lehti Geologian tutkimuskeskus ja Maanmittauslaitos, Pohjavesialuekartta 1:25000, Nummelanharju Vihdin pohjavesialueet Uudenmaan ympäristökeskus, Rakennusinventoinnit Haapakylä, Harköilä, Köykkälä, Leppärlä, Nummenkylä, Palajärvi, Ritala ja Torhola. Sirkka-Liisa Sihvonen 2003/ Vihdin tieliikenteen meluselvitys. Tielaitos, Vihdin kunta ja LT-Konsultit Oy, Nummelan eteläosien luontoselvitys. Luontotieto Keiron Oy, Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A ympäristövaikutusselvitys. Arkkitehtitoimisto A-konsultit, Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, Nummelan eteläosien osayleiskaava. Luonnonolosuhteiden ja maiseman tarkastelu osayleiskaavan laatimista varten. T Tikkanen-Lindström. Vihdin kunta, Hulevesien luonnonmukainen hallinta. Suunnittelukohteena Ridalinpuron valuma-alue. Outi Salminen ja Eeva Rapola. TKK Vesitalous ja vesirakennus, Vihdin Linnanniitun luontoselvitys. Arto Kalpa ja Ari Karhilahti. Biota BD Oy, Linnanniitun, kaavan 82 alueen rakennettavuusselvitys. Geotek Oy, Luonnonolosuhteiden ja maiseman tarkastelu osayleiskaavan laatimista varten. T Tikkanen- Lindström. Vihdin kunta, KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

5 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Suurin osa suunnittelualueesta on yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueen kaavoitukseen liittyviä maankäyttösopimuksia on allekirjoitettu vuosina ja ne on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Kotirinnettä (N132) koskeva asemakaavatyö sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään päivitettyyn kaavoitusohjelmaan vuodelle Asemakaava N132 on sisältynyt myös vuoden 2007 kaavoituskatsaukseen ja -ohjelmaan. Asemakaavan laadintatyö on käynnistetty kesällä Kunnan ympäristölautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä perusselvitykset ja tavoitteet -raportin kokouksessaan Kunnanhallitus merkitsi asemakaavan tiedoksi Asemakaava on kuulutettu vireille ja OAS nähtäville Asemakaavan suunnittelualueen rajaus on muuttunut kesän 2008 aikana, minkä vuoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja perusselvityksen ja tavoitteet -raporttia on päivitetty. Asemakaavaluonnoksesta on neuvoteltu sellaisten maanomistajien kanssa, joiden kanssa ei ole vielä tehty maankäyttösopimuksia alueesta, mutta sopimus saattaa tulla suunnitelmien etenemisen myötä tarpeelliseksi. Asemakaavasta on myös neuvoteltu Medivire Oy:n edustajien kanssa, jotta alueelle saataisi sijoitettua vanhusten palveluasuntoja ja päiväkoti. Länsi-Uudenmaan Osuuspankin edustajien kanssa on neuvoteltu pankin kortteleissa 108 ja 155 omistamien tonttien asemakaavojen muuttamisesta. Kunta-asunnot on etsinyt suunnittelualueelta pientalomuotoisten vuokraasuntojen tuottamiseen soveltuvia tontteja ja heille on esitelty tarkoitukseen mahdollisesti soveltuvia tontteja. 2.2 Asemakaavaluonnos Asemakaavaluonnoksen ydinajatuksena on ollut tiiviin, matalan ja melko urbaanin asuinalueen luominen Nummelan taajamaan. Alue liittää yhteen Nummelan keskustan ja Linnanniitun jo asemakaavoitetun asuinalueen. Tiiviin rakenteen ansioista suunnitelma vastaa Nummelan eteläosien rakennemallin ja osayleiskaavoituksen yhteydessä esitettyihin väestön kasvuennusteisiin. Asuinalueelle on tarkoitus muodostua monimuotoista asumista ja uusia asuntoja sekä pienkerrostaloihin, rivitaloihin, paritaloihin että erillispientaloihin. Suunnittelualueen rakenne on nykyisen Pillistöntien ja uuden Valtatie 2:n rinnakkaistien varren alavalla maalla tiivis katutilan rajautuessa rakennuksin sekä niiden välisin aidoin ja rakennelmin. Rakenne väljenee alueen kaakkoiskulmalla, jossa korkeuserot ovat vaihtelevia. Linnanniitun alueelta jatkuva Kotikyläntien varsi suunnitellaan jatkamaan Linnanniitun rakennetta. Kotirinteentie päättyy suurin piirtein nykyiselle paikalle, mutta sitä on mahdollista myöhemmin jatkaa. Kotirinteentien loppupäähän muodostuu yhteydet uusille asuntokaduille. Ajoyhteys Kotipellonreunalle muuttuu Pillistöntieltä Kotirinteentielle, mikä parantaa sen liikenneturvallisuutta ja edesauttaa tiiviin rakenteen aikaansaamista. Näkymä suunnittelualueen pohjoiusosaan ja Enäjärvelle. KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 5

6 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelaulueen olosuhteista Alueen yleiskuvaus Noin 30 hehtaarin kokoinen suunnittelualue sijoittuu Nummelan keskustan eteläpuolelle, Huhdanmäen omakotialueen tuntumaan. Alueelta on etäisyyttä Nummelan Pisteelle alle 2 kilometriä. Suunnittelualueen pohjoisosassa on kolme rakentamatonta rivitalokorttelia sekä Kilsoinniityn puisto. Kaavoittamattoman alueen pohjoisosa on käyttötarkoitukseltaan pääosin peltoa ja eteläosa metsää. Peltoalueet ovat melko tasaisia, mutta metsäisillä alueilla on suuriakin korkeuseroja. Sveitsinmäen pohjoispuolelle on hiljattain rakennettu muutama omakotitalo. Kotipellonreunalla ja Kotirinteentiellä on harvakseltaan omakotitaloasutusta. Alue liittyy ympäröivään rakenteeseen Pillistöntien kautta. Uusi Valtatie 2:n rinnakkaisväylä kulkee alueen poikki ja parantaa osaltaan koko eteläisen Nummelan liikenneyhteyksiä. Etelä-Nummelan rakennemallissa esitetty uusi raidelinjaus tulisi kulkemaan suunnittelualueen eteläpuolitse reilun kilometrin päässä. Suunnittelualueen läpi kulkevan Ridalinpuron, yhteyteen ollaan laatimassa suunnitelmaa kosteikkoalueesta, jonka avulla käsitellään ja puhdistetaan alueella syntyviä sekä Nummelan keskusta johdettuja hulevesiä ennen kuin ne laskevat Enäjärveen. Suunnittelualueen rajaus ortokuvalla Maanmittauslaitos, Luonnonympäristö Korkeussuhteiltaan kaava-alue on melko vaihtelevaa, koska se sijaitsee pelto- ja metsämaiseman rajakohdassa. Maanpinta on matalimmillaan peltoalueilla noin 54 metrissä ja korkeimmillaan metsässä noin 98 metrissä. Alueen kallioperä on osittain pegmatiittista graniittia (Geologian tutkimuskeskus 1994). Maaperältään kaava-alue on pääosin hietasavea. Rinteet ovat kalliomaata, jonka pinnalla on alle metrin maakerros. Rinteiden juuret ovat hiekkamoreenia. (Geologian tutkimuskeskus 1995). Rakentamiseen ryhdyttäessä on maaperän rakennettavuus selvitettävä tapauskohtaisesti. Suunnittelualueen kallioselännealueen kasvillisuus muodostuu pienikuvioisesta kasvillisuusmosaiikista, mm. kalliokasvillisuudesta ja kuivahkosta kankaasta. Laaksopainanteissa, alarinteillä sekä metsän ja pellon rajakohdissa on rehevämpiä kasvillisuusalueita, mm. tuoretta ja lehtomaista kangasta. Kulttuurivaikutteinen kasvillisuus on vähäistä. Pellot ovat kasvillisuudeltaan melko yksipuolisia, lisäksi monin paikoin on havaittavissa heinikoitumista ja vesakoitumista. Suunnittelualue kuuluu Enäjärven valumaalueeseen. Ridalinpuro virtaa suunnittelualueen pohjoisosan halki, ja laskee Enäjärven (+ 49,4 mpy) lounaispäätyyn. Nummelan eteläosien luontoselvityksessä (1992 ja 2008) suunnittelualueella mainitaan olevan kaksi arvokasta luontokohdetta, molemmat pähkinäpensasesiintymiä. Toinen kohteista on maakunnallisesti arvokas pähkinäesiintymä (Luontoselvitys, 1992), joka sijaitsee kuusimetsässä. Pähkinäpensas on luonnontilaiseen verrattavissa. Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä luonnonsuojelulain mukaisen pähkinäpensaslehdon rajat on määritelty ja tämän alueen muuttaminen siten, että pähkinäpensaslehdon ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu, on kielletty. Maanomistajan alueella suorittamat metsähakkuut ovat kuitenkin muuttaneet alueen luonnonolosuhteita ja alentaneet kohteen arvoa, jolloin aikaisemmin maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu alue on nyt paikallisesti arvokas (Luontoselvitys, 2008). Toinen kohteista 6 KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

7 on määritelty paikallisesti erityisen arvokkaaksi pähkinäesiintymäksi. Kasvillisuustyypiltään kohde on lehtoa ja lehtomaista kangasta, joka on noin 10 vuotta sitten hakattu aukoksi. Kohteessa kasvaa yksittäisiä pähkinäpensaita, joita ei ole luonnonsuojelulain mukaan suojeltu. Linnanniitun luontoselvityksen (2004) mukaan suunnittelualueelle sijoittuu liitooraville soveltuvaa aluetta, mutta varsinaisia liito-oravahavaintoja alueelta ei ole. Etelä- Nummelan osayleiskaavan yhteydessä tehdyissä selvityksissä alueelta ei ole löytynyt liito-oravia. Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden selvityksessä (Suunnittelukeskus Oy, 1990) on suunnittelualueen keskivaiheilta osoitettu luokkaan II kuuluva kallioalue, jolla katsotaan olevan maisemakuvallista merkitystä. Luontoselvityksessä ei suositella rakentamista tällaisille alueille. Metsäkasvillisuutta vaihtelevassa maastossa Rakennettu ympäristö Asuinrakentamista on Kotipellonreunan kaakkoispuolella ja Kotirinteentien varrella sekä Pillistöntien luoteispuolella Sveitsinrinteen tuntumassa. Kotirinteen vanhin rakennuskanta on peräisin 50-luvulta. Suurin osa taloista on rakennettu kuitenkin vasta viime vuosikymmeninä. Sveitsinmäen lähettyvillä olevat rakennukset on rakennettu vasta hiljattain. Kaava-alue on pelto- ja metsäalueiden myötä erillään Huhdanmäen ja Pajuniityn asuinalueista. Suunnittelualueen kehittämisessä voidaan hyödyntää olemassa olevaa tieverkkoa. Kotirinne liittyy Pillistön- ja Huhdanmäentien kautta Nummelan taajamaan. Suunnittelualueen läpi on juuri valmistunut uusitieyhteys, joka jatkuu Pillistöntieltä Torholan suuntaan. Pidemmän aikavälin suunnitelmiin liittyvän, rakennemallissa esitetyn mahdollisen Espoo-Nummela-Lohjan junayhteyden linjaus tulisi kulkemaan kaava-alueesta noin kilometrin verran etelään. Ote Nummelan-Eteläosien luontoselvityksen kartasta. Kohteet 11 ja 12 sijaitsevat suunnittelualueella. Luontotieto Keiron Oy, Suunnittelualue on reilun 1,5 kilometrin päässä Nummelan keskustan palveluista. Kaavaalueen lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Citymarketin ja Prismakeskuksen yhteydessä, reilun kilometrin etäisyydellä. Aivan kaavaalueen tuntumassa Huhdanpellossa on päiväkoti ja Pajuniityssä on perhekeskus, josta löytyy päiväkodin lisäksi neuvola. Nummelan koulu, Nummelanharjun koulu ja Kuoppanummen koulukeskus sijaitsevat alle 2 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Nummelan Kotipellonreunan asuinrakentaminen on sijoittunut pellon ja metsän rajavyöhykkeelle.. KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 7

8 eteläosien kehittyessä lähialueiden palvelut paranevat entisestään. Suunnittelualueella ei sijaitse lainsäädännön nojalla suojeltuja kulttuurihistoriallisia kohteita. Suunnittelualueen pohjoisosa kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Linnanniitun alueen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä Kotirinteentielle on jo rakennettu kunnallisteknisiä verkostoja. Kaukolämpöputket ulottuvat tällä hetkellä Hopeasepäntielle ja Huhdanmäentielle, joista niitä on tarkoitus jatkaa edelleen etelään. Kunnallistekniikan ollessa lähellä kaava-aluetta, myös uusi rakenne on helposti liitettävissä olemassa oleviin verkostoihin. Suunnittelualueen nykyinen rakenne. Suunnittelualueella ei esiinny teollisuuden eikä liikenteen aiheuttamia häiriöitä kuten melua, hajua tai muita päästöjä. Kaava-alueeseen ei myöskään kuulu saastuneita maa-alueita. Hanko-Hyvinkään rautatie kulkee lännessä, suunnittelualueen viereisen peltoaukean takana noin 500 metrin päässä. Mahdollinen uusi ratalinjaus tulisi myös kulkemaan noin kilometrin etäisyydellä etelässä. Pehmeälle maalle rakennettaessa tulee huomioida mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat tärinähaitat. Suunnittelualueen keskivaiheilla kulkee 110 kv:n sähkö linja. Voimansiirtolinja pirstoo metsäaluetta ja rakennettuja tiloja. Linjan sähkö- ja magneettikenttien säteilyvaikutus saattaa aiheuttaa asumiselle häiriötä aivan linjan läheisyydessä. 110 kv:n voimasiirtolinja tarvitsee vähintään 26 metriä leveän aluevarauksen, jolle ei saa rakentaa. Aivan suunnittelualueen itälaidalla kulkee 20 kv:n sähkölinja, joka vaatii 10 metriä leveän johtokadun, jolle rakentamista on rajoitettu. Tosin asemakaavoitetulla alueella 20 kv:n johdot sijoitetaan yleensä maan alle. Kunnan maanomistus suunnittelualueella rasteroituna. Vihdin kunta mittaustoimi, Maanomistus Suurin osa suunnittelualueesta on yksityisessä omistuksessa. Vihdin kunta omistaa suunnittelualueen pohjoisosassa tilaan 1:223 kuuluvia maita ja korttelin 149 ja tontin 9 korttelissa 108. Suunnittelualueen kaavoitukseen liitty maankäyttösopimuksia. 8 KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

9 3.2 suunnittelutilanne Maakuntakaava Uudenmaan maakuntavaltuuston hyväksymässä ja ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella, Nummelan keskustatoimintojen alueen eteläpuolella. Suunnittelualueen länsi- ja eteläpuolella kulkevat varaukset raidelinjaukselle ja alueen halki kulkee 110 kv voimalinja. Suunnittelualueen itä- ja pohjoispuolelle on merkitty viheryhteystarve Nummelan keskustan halki ja valtatien 2 itäpuolelle Yleiskaavat Kunnanvaltuusto on hyväksynyt koko kuntaa koskevan oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan, jossa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinrakentamiseksi (AP-1), urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VR), lähivirkistysalueeksi (VL) ja palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Suunnittelualue nuolella osoitettuna maakuntakaavassa Uudenmaanliitto, Aluetta koskee Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotuksesta kunnanhallituksen vuonna 1998 julkisesti nähtäville hyväksymä osa, jossa alue on pääsääntöisesti osoitettu pientaloalueiksi, kerrostaloalueiksi ja virkistysalueiksi. Nummelan eteläosien osayleiskaavaa (kaava 0249) laaditaan parhaillaan. Kaavan 0249 tavoitteena on Nummelan taajaman hallittu kasvu etelään. Kaavan pohjana on Nummelan eteläosien rakennemalli, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Kunnan vuoden 2008 kaavoitusohjelman mukaan kaava 0249A oli tarkoitus saada kunnanvaltuuston käsittelyyn vuonna 2008, mutta kaava-alueen laajentamisen myötä kaavan laatiminen aloitettiin alusta ja hyväksyminen siirtyy eteenpäin. Kotirinteen alueen asemakaavoituksessa voidaan kuitenkin hyödyntää osayleiskaavan jo olemassa olevaa aineistoa Asemakaavat Asemakaava N 76 (1995) koskee suunnittelualueella olevaa korttelia 155. Tontti 1 on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A-4), jolle saa rakentaa rivitaloja ja asuinkerrostaloja. Pillistöntien varteen saa rakentaa enintään 2 -kerroksisia (II) rakennuksia, muuten tontille saa rakentaa vain yhteen (I) kerrokseen. Korttelialueen yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus on 1320 k-m2, jonka lisäksi saa rakentaa 210 k-m2 asukkaiden Ote yleiskaavasta vuodelta Ote rakennemallista, KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 9

10 Ote asemakaavasta nro 76 vuodelta käyttöön varattuja apu- ja huoltotiloja sekä autosuojatiloja. Korttelialueen kokonaistehokkuus on noin e=0,37. Korttelin 155 tontti 2 (1:220) on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR-3), jonka jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti suojattu yksityinen piha. Rakennuksien on oltava 1 -kerroksisia (I). Tontin asuinrakennusoikeus on 800 k-m2, jonka lisäksi tontille saa rakentaa 180 k-m2 asukkaiden käyttöön varattuja apu- ja huoltotiloja sekä autosuojatiloja. Tontin kokonaistehokkuus on noin e=0,23. Rakennukset on suojattava melua vastaan Vanhan Sepäntien ja Kilsoinniityn suuntaan. Autopaikoitus on sijoitettu tonttien väliin. Kaavan N 76 alueeseen kuuluu myös osa Kilsoinniittyä (VP) ja Puropolku, jonka nimi on kaavassa 127 C muutettu Sepänpoluksi. Suunnittelualueella oleva kortteli 149 (1988) kuuluu asemakaava N 61 alueeseen. Kortteli on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR-3). Asuinrakennukset saa rakentaa enintään kahteen kerrokseen (II). Korttelialueen rakennusoikeus on 1460 k-m2. Tämän lisäksi saa rakentaa asukkaiden käyttöön varattuja apuja huoltotiloja (h) 80 k-m2. Kokonaistehokkuus on noin e=0,25. Ote asemakaavasta nro 61vuodelta Suunnittelualueen pohjoispuolella on voimassa asemakaava N 83 vuodelta 2000, jonka osa korttelista 108 kuuluu suunnittelualueeseen. Se on osoitettu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR-1), jonka tehokkuus on e=0,30. Suunnittelualueeseen kuuluvan korttelialueen osan pinta-ala on 7383 m2, jolloin sillä on rakennusoikeutta 2215 km2. Korttelialuetta halkoo maanalainen johto -merkintä. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuva Linnanniitun asemakaava N 82 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kaavaan N 82 Kotirinteen asemakaava rajoittuu lähivirkistysalueen osalta. Uusi katu, Kotikyläntie, jatkuu Kotirinteen kaavan puolelle kaava-alueen etelänurkassa. Ote asemakaavasta nro. 83 vuodelta KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

11 Linnanniitun asemakaava N82 vuodelta Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Rakentamista ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymä (2002) rakennusjärjestys, joka sisältää muun muassa tulkintoja vanhimpien rakennuskaavojen rakennusoikeudesta sekä ohjeita rakennusten sovittamisesta olemassa olevaan ympäristöön ja muita yksityiskohtaisempia ohjeita rakentamiseen. Kaava-alueen lounais- ja itäreuna osuvat Nummelan eteläosien, Torholan, Huhmarin ja Palojärven pohjoisosien rakennus- ja toimenpidekieltoalueelle. Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain 38 :n mukainen rakennuskielto ja 128 :n mukainen toimenpidekielto saakka. Rakennuskielto ei koske olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvän talous- ja/ tai maatalousrakennuksen rakentamista eikä enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen korjaamista tai sen vähäistä lisärakentamista. Outi Salminen ja Eeva Rapola (2007) Teknillisen Korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen laboratoriosta ovat tehneet selvitystä Nummelan taajamaksi kaavoitetun alueen pintavesien luonnonmukaisia kulkureittejä koskevista tarpeista. Työssä Nummelan hulevesien luonnonmukainen hallinta esimerkkinä on käytetty suunnittelualueen pohjoisosan halki virtaavaa Ridalinpuroa. Eroosiota, tulvimista ja ympäristökuormitusta Enäjärveen on tarkoitus hallita luonnonmukaisesti. Työn jatko-osiossa tutkitaan parhaillaan Kotirinteen kaavaalueelle sijoitettavaa kosteikkoa, hulevesialtaita ja avopainanteita. Ridalinpuron uomaa on tarkoitus leventää ja madaltaa ja puroon rakennetaan saaria sekä saarekkeita. Puron reunoja stabiloidaan erilaisen luonnonmukaisin menetelmin ja sopivalle kasvistolle luodaan kasvuedellytykset. Kaava-alueen hulevedet ohjataan avopainanteiden avulla Ridalinpuroon ja sen kosteikkoihin. Mittaus on toimittanut kaavoituksen pohjaksi päivitetyn ja tarkistetun pohjakartan alueesta KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 11

12 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavoituksen tarve Suunnittelualue on Nummelan eteläistä laajentumisaluetta. Asemakaavalla N 132 tutkitaan mahdollisuutta pientalojen ja pienkerrostalojen sijoittamiseksi Nummelan taajaman ja Linnanniitun kaavan väliselle alueelle. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös päiväkotitontin sijoittamista alueelle. Asemakaavamuutoksen osalta tavoitteena on ajanmukaistaa rakentamattomiksi jääneiden kortteleiden asemakaavat, jolloin tonttien rakentaminen voi nopeutua. Vihdin kunnan kaavoitustarpeen ja -kohteiden arvioinnin loppuraportissa (1998) suunnittelualue määritellään kuuluvan toissijaisesti rakentamiseen sopivaksi alueeksi. Itä- ja kaakkoispuolella sijaitsee raportissa säilytettäväksi määriteltyjä alueita. Huhdanmäen lounaiset peltoalueet (Muistola- Naaranpaju) määritellään asumiseen ja työpaikkarakentamiseen sopivaksi alueeksi. Maisemallisesti ja pienilmastollisesti parhaimmat asumiseen osoitettavat paikat sijaitsevat metsien ja peltojen välisellä vyöhykkeellä. Raportin mukaan työpaikkarakentaminen soveltuu suunnitellun eteläisen sisääntulotien yhteyteen, ja peltojen painannealueet ojineen voisivat muodostaa selkärangan viheralueille. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen Kaava N 132 sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään päivitettyyn kaavoitusohjelmaan vuodelle Asemakaavasta on laadittu maankäyttösopimuksia tilojen 1:201 ja 1:205 osalta eri maanomistajien kanssa. Korttelin 149 tontista 1 ollaan tekemässä maankäyttösopimusta Medivire Oy:n kanssa. Alueelle voi olla tarpeen tehdä vielä muitakin maankäyttösopimuksia suunnitelmien edetessä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat kaava-alueen ja sitä rajaavan alueen maanomistajat, lähialueen ja kunnan asukkaat, infrastruktuurin rakentajat ja ylläpitäjät sekä muut alueen toimijat. Lisäksi osallisia ovat kunnan sisäiset ja ulkoiset viranomaiset. Osalliset on lueteltu tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) Vireilletulo Kunnan ympäristölautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan Asemakaava on kuulutettu vireille ja OAS nähtäville Viranomaisyhteistyö Kaavasta ei ole tarvetta käydä viranomaisneuvottelua. Kaavasta pyydetään lausuntoja eri viranomaistahoilta. 4.4 Tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Vihdin kunnan tavoitteena on tarjota väestönkasvuun vastaavaa monipuolista asuntotuotantoa. Kunnan väestömäärän kasvuennuste ja asumisväljyyden kasvu edellyttää noin 400 asunnon vuotuista lisätarvetta. Kotirinteen alue sijaitsee Nummelan taajaman voimakkaan kasvun alueella, jolla väestön ennakoidaan kasvavan noin 30 % vuosina Kun taajama-asumisen osuutta pyritään nostamaan, on Kotirinteen alue Nummelan keskustan tuntumassa avainasemassa. Korkealaatuiset pientaloalueet kuuluvat keskeisiin tavoitteisiin myös kunnan vuoden 2008 kaavoitusohjelmassa. Tarkoitus on rakentaa pitkälti taajamarakennetta eheyttämällä eli olemassa olevaa rakennetta tiivistämällä ja valmista infrastruktuuria hyödyntämällä. Nopea väestönkasvu edellyttää entistä monipuolisempaa asuntotuotantoa: kerros- ja rivitaloasuntoja omakotirakentamisen lisäksi. Etelä-Nummelan kehittämisen kannalta on tärkeää suunnitella pääväylien läheiset alueet tiiviiksi kokonaisuuksiksi, jolloin paikallisen julkisenliikenteen järjestäminen tulee alueen rakentumisen myötä mahdolliseksi. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat myös asemakaavoitusta silloin, kun alueella ei ole 12 KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

13 sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa ne olisi jo huomioitu. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttumisen takia Kotirinteen asemakaavoituksessa on otettava huomioon asemakaavan sisältövaatimusten ohella myös yleiskaavan sisältövaatimukset. Kotirinteen asemakaavan N 132 laatimisen yhteydessä tulisi huomioida erityisesti seuraavat valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa mainitut asiakohdat: Toimivan aluerakenteen tavoite viittaa olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen. Eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun tavoite viittaa olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntämiseen ja eheyttämiseen sekä viheralueiden yhtenäisenä säilyttämiseen. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen sekä rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus, omaleimaisuus ja ihmisläheisyys ovat myös suunnittelualuetta koskevia periaatteita. Kulttuuri- ja luonnonperinnön, virkistyskäytön ja luonnonvarojen tavoitteet tukevat luonnonvarojen saatavuuden turvaamista tuleville sukupolville sekä kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymistä. Tavoitteet liittyvät myös arvokkaiden luonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden sekä suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymiseen. Luonnon virkistyskäytön ja luonto- ja kulttuurimatkailun edistäminen tukee myös valtakunnallisia tavoitteita. Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon tavoitetta tukevat ensisijaisesti olemassa olevien pääliikenneyhteyksien ja -verkostojen kehittäminen, varsinkin eri liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Osayleiskaavaa varten laaditun luonnonolosuhteiden ja maiseman tarkastelun (1992) mukaan alueella voi odottaa viljelyn vähitellen väistyvän. Alue on sijainniltaan ja ympäristöolosuhteiltaan Nummelan taajaman kasvualueeksi sopiva. Uuden Valtatie 2:n rinnakkaistien linjaus Huhdanmäen eteläpuolitse vielä painottaa tämän suuntaista kehitystä. Toisaalta tarkastelun mukaan haittapuolina ovat paikoin heikot perustamisolosuhteet. Kaakkoiset ja lounaiset kallioselännemetsän reunavyöhykkeet tulisi mahdollisuuksien mukaan jättää rakentamatta. Alue tarjoaa mahdollisuudet julkisen rakentamisen sijoittumiselle sekä esim. laajan viljellyn tai viherpinnan ympärille rakentuvan asuinalueen muodostumiselle. Virkistysalueyhteyksiä Enäjärven rannan suuntaan tulee kehittää. Enäjärvi on erityissuojeltua järvialuetta, mikä on huomioitava mm. alueella syntyvien hulevesien käsittelyssä. Alueella esiintyviä arvokkaita Viistokuva pohjoisesta. Etualalla Pajuniitty ja takana Kotinteen aluetta. Vihdin kunta, Viistokuva. Kotirinteen aluetta etualalla. Vihdin kunta, Viistokuva. Etualalla Vt2: Nummalan liittymä ja taustalla Kotirinteen aluetta.. Vihdin kunta, KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 13

14 pähkinäpensasalueita pyritään säilyttämään. Lisäksi on huomioitava uuden alueen liittyminen arkkitehtonisesti ja liikenteellisesti olemassa olevaan rakentamiseen. Aluetta ympäröivät metsät - etenkin niiden lakialueet - pyritään jättämään suurimmalta osalta rakentamatta. Peltoalueella voidaan suojautua tuulelta rakennusten sijoittelulla, kasvillisuudella, vajaja aitarakenteilla Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet - Osalla maanomistajista on tavoitteena merkittävä lisärakentaminen omistamilleen maille. Heidän kanssa on tehty maankäyttösopimuksia. - Osa maanomistajista taas ei halua lisärakentamista omistamilleen tiloille, lukuun ottamatta nykyisten rakennusten laajentamisvaraa. - Liikenneturvallisuuden parantaminen alueella: kevyenliikenteenväylät, katuvalaistus ja muut liikennejärjestelyt. - Metsäiset virkistysalueiksi osoitettavat alueet säilytetään luonnontilaisina. Asemakaavan laadulliset tavoitteet - Asuinalueesta halutaan muodostaa kaikin puolin korkeatasoinen. - Suunnittelualueen rakentaminen sopeutuu sitä ympäröiviin alueisiin: Pajuniitty, Huhdanmäki ja Linnanniittu. - Lähivirkistysalueet liittyvät ympäröivien alueiden puistoihin ja muodostavat yhtenäisen viheralueverkoston. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Kotirinteen alueesta on laadittu kaksi vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta. Valtatie 2:n rinnakkaistien pohjoispuolinen osa on molemmissa vaihtoehdoissa samanlainen, mutta vaihtoehdot poikkeavat eteläisen osan suhteen. Vaihtoehdossa 1 suunnittelualueen eteläinen osa on tehokkaampaa ja tiiviimpää rakentamista kuin vaihtoehdossa 2, jossa muodostuu enemmän viheralueita. Suunnittelualueen pohjoisosa jatkaa Pajuniityn ja Huhdanpellon taajamarakennetta. Vanhan- Sepän tie jatkuu asemakaavaluonnoksessa aina uudelle kauttaaltaan Pihtisillantieksi nimetylle Valtatien 2:n rinnakkaistielle saakka. Korttelin 108 tonttien 7-9 asemakaavan muutoksessa tontit yhdistetään yhdeksi asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), jolle voidaan toteuttaa yhtiömuotoisesti useita erillisiä tai kytkettyjä erillispientaloja. Tonttitehokkuus säilyy e=0,30, jolloin se toteutuu varsin tiiviinä pientaloalueena. Vanhan- Sepän tien varteen rakennukset on toteutettava 2 kerroksisina, muulla alueella rakennukset voivat olla myös sitä matalampia. Vanhan- Sepän tien vastakkaiselle puolelle muodostuu kortteliin 155 asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialuetta (AKR) ja kadun varteen rakennettavat rakennukset saavat olla 3 kerroksisia, muutoin 2 kerroksisia. Korttelin 155 tontin 1 rakennusoikeus kasvaa, kun koko korttelialueen rakennusoikeudet vastaavat tehokkuutta e=0,40, jonka lisäksi saa rakentaa asukkaiden yhteisiä varastotiloja, autosäilytystiloja ja jätehuoltotiloja omalle rakennusalalleen. Kortteliin 155 asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueelle (AKR) muodostuu myös aivan uusi tontti, jonka suunnittelu noudattaa samoja periaatteita. Kultasepänkujan varteen kortteliin 155 muodostuu vastaava asuinpientalojen korttelialueen (AP) tontti kuin kortteliin 108. Tontin tehokkuus kasvaa asemakaavamuutoksen myötä, kun se nousee e=0,30. Kortteliin 149 osoitetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vanhusten palveluasuntoja sekä päiväkodin (ARS). Tontin tehokkuus nousee asemakaavamuutoksen myötä e=0,30. Kortteleista 108, 149 ja 155 on tarpeen laatia maankäyttösopimuksia. Taulukossa on esitetty asemakaavamuutoksen vaikutus tonttien rakennusoikeuteen. 14 KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA NUMMELA TUOHIVEHMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA KAAVA N:O N 139 Kaavaselostus 20.11.2007 Asia 294/713/2007

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014. Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014. Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014 Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 116

NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 116 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 116 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan 304 Pirkkalan kaupunginosan korttelin 38 osaa sekä puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. Sitova tonttijako: kortteli 38 tontti 7. Laatija:

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot