KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa Ympa oheismateriaali a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a"

Transkriptio

1 KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa Ympa oheismateriaali a

2 Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA + PERUSSELVITYKSET Kaavan N 132 vireilletulo: OAS/perusselvitykset ja tavoitteet Ympa Ympa liite 9 Ympan oheismateriaali i Kh Kh liite 1 VALMISTELUAINEISTO PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUS VASTINEET + + Kuulutus OAS/perusselvitykset ja tavoitteet tarkistettu Ympa Ympa liite 2 Kaavan N 132 valmisteluaineisto: Ympa Ympa oheismateriaali a KAAVAN HYVÄKSYMINEN TOTEUTTAMISOHJELMA + Kaavoitusprosessin eteneminen neljässä vaiheessa. Tämä raportti on julkaistu kaavan toisessa, ns. valmisteluvaiheessa. 2 KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Vihti Taajama: Nummelan taajama Taajamanosa: Huhdanmäki ja Kotirinne Kylä: Ritala ja Härköilä Kaavan nimi ja numero: Kotirinne, kaava N132, Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavan laatija: Kaavasuunnittelija Tarja Perälä, Asemantie 30, PL 13, NUMMELA s-posti p. (044) , f. (09) Asemakaava koskee tiloja tai osaa tiloista 1:150, 1:152, 1:156, 1:157, 1:168, 1:184, 1:201, 1:205, 1:223, 1:232, 1:236, 20:8, 20:34 ja 20:35. Asemakaavan muutos koskee Huhdanmäen taajamaosan kortteleita 149 (1:190) ja 155, jolla sijaitsee tontit 1 ja 2 (1:120 ja 1:121), Kilsoinniityn puistoaluetta (1:222 ja 1:223) sekä korttelin 108 tontteja 7-9. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu Huhdanmäen ja Kotirinteen taajamaosien asuinkerrostalojen ja rivitalojen, rivitalojen, asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialueita sekä niihin liittyviä lähivirkistysalueita, autopaikkojen korttelialueita ja katualueita. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kotirinteen asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Linnanniitun ja Nummelan taajaman välisiä pelto-, metsä- ja harvakseltaan rakennettuja omakotitaloalueita. Kaavoitettava alue on kooltaan noin 30 hehtaaria ja se sijaitsee Ritalan ja Härköilän kylien alueella, alle 2 kilometrin päässä Nummelan keskustasta. Alue rajoittuu pohjoisessa Huhdanmäen asuinalueeseen liittyviin Pajuniityn puistoon, Kultasepän kujaan ja kortteleihin 146, 147 ja 102, idässä Huhdanmäentiehen ja metsänrajaan, etelässä Sveitsinmäkeen ja Linnanniitun kaava-alueeseen (N82) sekä lännessä pääosin Pillistöntiehen, Vaskisepäntiehen ja peltoalueisiin. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kotirinteen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen N 132 aluetta tutkitaan taajamamaisena pientalo- ja pienkerrostaloalueena. Kortteleiden 108, 149 ja 155 asemakaavaa on tarkoitus muuttaa siten, että nämä rakentamattomiksi jääneet korttelialueet vastaavat nykyisiä rakentamistarpeita. Alueella on maankäyttösopimuksia. Asemakaava-alueen rajaus kunnan opaskartalla Vihdin kunta mittaustoimi, KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 3

4 1.4 Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot 3 2. Tiivistelmä 5 3. Lähtökohdat 6 4. Asemakaavan suunnitteluvaiheet Asemakaavan toteutus 24x Liitteet 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu, ympa Perusselvitykset ja tavoitteet raportti, tarkistettu, ympa Kaavakartat, luonnosvaihtoehdot 1 ja 2 4. Kaavamääräykset 5. Havainnekuvat 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Asian 61 / 063 / 2007 päätösasiakirja Kunnanvaltuusto, Vihdin kunta, Asian 273 / 719 / 2000 päätösasiakirja Kunnanvaltuusto, Vihdin kunta, Kaavoituskatsaus Vihdin kunta. - Kaavoitusohjelma Vihdin kunta. - Kaavoitustarpeen ja kohteiden arviointi. Loppuraportti. Vihdin kunta, Rakennusjärjestys. Vihdin kunta, Uudenmaan maakuntakaava. Uudenmaanliitto, Yleiskaava. Vihdin kunta, Vihdin kunnan kehityskuva Vihdin kunta. Kv Nummelan rakennemalli, Arkkitehtitoimisto A-konsultit. Vihdin kunta. Kv Kallioperäkartta. Suomen geologinen kartta 1: , lehti Geologian tutkimuskeskus ja Maanmittauslaitos, Maaperäkartta. Suomen geologinen kartta 1: , lehti Geologian tutkimuskeskus ja Maanmittauslaitos, Pohjavesialuekartta 1:25000, Nummelanharju Vihdin pohjavesialueet Uudenmaan ympäristökeskus, Rakennusinventoinnit Haapakylä, Harköilä, Köykkälä, Leppärlä, Nummenkylä, Palajärvi, Ritala ja Torhola. Sirkka-Liisa Sihvonen 2003/ Vihdin tieliikenteen meluselvitys. Tielaitos, Vihdin kunta ja LT-Konsultit Oy, Nummelan eteläosien luontoselvitys. Luontotieto Keiron Oy, Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A ympäristövaikutusselvitys. Arkkitehtitoimisto A-konsultit, Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, Nummelan eteläosien osayleiskaava. Luonnonolosuhteiden ja maiseman tarkastelu osayleiskaavan laatimista varten. T Tikkanen-Lindström. Vihdin kunta, Hulevesien luonnonmukainen hallinta. Suunnittelukohteena Ridalinpuron valuma-alue. Outi Salminen ja Eeva Rapola. TKK Vesitalous ja vesirakennus, Vihdin Linnanniitun luontoselvitys. Arto Kalpa ja Ari Karhilahti. Biota BD Oy, Linnanniitun, kaavan 82 alueen rakennettavuusselvitys. Geotek Oy, Luonnonolosuhteiden ja maiseman tarkastelu osayleiskaavan laatimista varten. T Tikkanen- Lindström. Vihdin kunta, KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

5 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Suurin osa suunnittelualueesta on yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueen kaavoitukseen liittyviä maankäyttösopimuksia on allekirjoitettu vuosina ja ne on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Kotirinnettä (N132) koskeva asemakaavatyö sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään päivitettyyn kaavoitusohjelmaan vuodelle Asemakaava N132 on sisältynyt myös vuoden 2007 kaavoituskatsaukseen ja -ohjelmaan. Asemakaavan laadintatyö on käynnistetty kesällä Kunnan ympäristölautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä perusselvitykset ja tavoitteet -raportin kokouksessaan Kunnanhallitus merkitsi asemakaavan tiedoksi Asemakaava on kuulutettu vireille ja OAS nähtäville Asemakaavan suunnittelualueen rajaus on muuttunut kesän 2008 aikana, minkä vuoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja perusselvityksen ja tavoitteet -raporttia on päivitetty. Asemakaavaluonnoksesta on neuvoteltu sellaisten maanomistajien kanssa, joiden kanssa ei ole vielä tehty maankäyttösopimuksia alueesta, mutta sopimus saattaa tulla suunnitelmien etenemisen myötä tarpeelliseksi. Asemakaavasta on myös neuvoteltu Medivire Oy:n edustajien kanssa, jotta alueelle saataisi sijoitettua vanhusten palveluasuntoja ja päiväkoti. Länsi-Uudenmaan Osuuspankin edustajien kanssa on neuvoteltu pankin kortteleissa 108 ja 155 omistamien tonttien asemakaavojen muuttamisesta. Kunta-asunnot on etsinyt suunnittelualueelta pientalomuotoisten vuokraasuntojen tuottamiseen soveltuvia tontteja ja heille on esitelty tarkoitukseen mahdollisesti soveltuvia tontteja. 2.2 Asemakaavaluonnos Asemakaavaluonnoksen ydinajatuksena on ollut tiiviin, matalan ja melko urbaanin asuinalueen luominen Nummelan taajamaan. Alue liittää yhteen Nummelan keskustan ja Linnanniitun jo asemakaavoitetun asuinalueen. Tiiviin rakenteen ansioista suunnitelma vastaa Nummelan eteläosien rakennemallin ja osayleiskaavoituksen yhteydessä esitettyihin väestön kasvuennusteisiin. Asuinalueelle on tarkoitus muodostua monimuotoista asumista ja uusia asuntoja sekä pienkerrostaloihin, rivitaloihin, paritaloihin että erillispientaloihin. Suunnittelualueen rakenne on nykyisen Pillistöntien ja uuden Valtatie 2:n rinnakkaistien varren alavalla maalla tiivis katutilan rajautuessa rakennuksin sekä niiden välisin aidoin ja rakennelmin. Rakenne väljenee alueen kaakkoiskulmalla, jossa korkeuserot ovat vaihtelevia. Linnanniitun alueelta jatkuva Kotikyläntien varsi suunnitellaan jatkamaan Linnanniitun rakennetta. Kotirinteentie päättyy suurin piirtein nykyiselle paikalle, mutta sitä on mahdollista myöhemmin jatkaa. Kotirinteentien loppupäähän muodostuu yhteydet uusille asuntokaduille. Ajoyhteys Kotipellonreunalle muuttuu Pillistöntieltä Kotirinteentielle, mikä parantaa sen liikenneturvallisuutta ja edesauttaa tiiviin rakenteen aikaansaamista. Näkymä suunnittelualueen pohjoiusosaan ja Enäjärvelle. KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 5

6 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelaulueen olosuhteista Alueen yleiskuvaus Noin 30 hehtaarin kokoinen suunnittelualue sijoittuu Nummelan keskustan eteläpuolelle, Huhdanmäen omakotialueen tuntumaan. Alueelta on etäisyyttä Nummelan Pisteelle alle 2 kilometriä. Suunnittelualueen pohjoisosassa on kolme rakentamatonta rivitalokorttelia sekä Kilsoinniityn puisto. Kaavoittamattoman alueen pohjoisosa on käyttötarkoitukseltaan pääosin peltoa ja eteläosa metsää. Peltoalueet ovat melko tasaisia, mutta metsäisillä alueilla on suuriakin korkeuseroja. Sveitsinmäen pohjoispuolelle on hiljattain rakennettu muutama omakotitalo. Kotipellonreunalla ja Kotirinteentiellä on harvakseltaan omakotitaloasutusta. Alue liittyy ympäröivään rakenteeseen Pillistöntien kautta. Uusi Valtatie 2:n rinnakkaisväylä kulkee alueen poikki ja parantaa osaltaan koko eteläisen Nummelan liikenneyhteyksiä. Etelä-Nummelan rakennemallissa esitetty uusi raidelinjaus tulisi kulkemaan suunnittelualueen eteläpuolitse reilun kilometrin päässä. Suunnittelualueen läpi kulkevan Ridalinpuron, yhteyteen ollaan laatimassa suunnitelmaa kosteikkoalueesta, jonka avulla käsitellään ja puhdistetaan alueella syntyviä sekä Nummelan keskusta johdettuja hulevesiä ennen kuin ne laskevat Enäjärveen. Suunnittelualueen rajaus ortokuvalla Maanmittauslaitos, Luonnonympäristö Korkeussuhteiltaan kaava-alue on melko vaihtelevaa, koska se sijaitsee pelto- ja metsämaiseman rajakohdassa. Maanpinta on matalimmillaan peltoalueilla noin 54 metrissä ja korkeimmillaan metsässä noin 98 metrissä. Alueen kallioperä on osittain pegmatiittista graniittia (Geologian tutkimuskeskus 1994). Maaperältään kaava-alue on pääosin hietasavea. Rinteet ovat kalliomaata, jonka pinnalla on alle metrin maakerros. Rinteiden juuret ovat hiekkamoreenia. (Geologian tutkimuskeskus 1995). Rakentamiseen ryhdyttäessä on maaperän rakennettavuus selvitettävä tapauskohtaisesti. Suunnittelualueen kallioselännealueen kasvillisuus muodostuu pienikuvioisesta kasvillisuusmosaiikista, mm. kalliokasvillisuudesta ja kuivahkosta kankaasta. Laaksopainanteissa, alarinteillä sekä metsän ja pellon rajakohdissa on rehevämpiä kasvillisuusalueita, mm. tuoretta ja lehtomaista kangasta. Kulttuurivaikutteinen kasvillisuus on vähäistä. Pellot ovat kasvillisuudeltaan melko yksipuolisia, lisäksi monin paikoin on havaittavissa heinikoitumista ja vesakoitumista. Suunnittelualue kuuluu Enäjärven valumaalueeseen. Ridalinpuro virtaa suunnittelualueen pohjoisosan halki, ja laskee Enäjärven (+ 49,4 mpy) lounaispäätyyn. Nummelan eteläosien luontoselvityksessä (1992 ja 2008) suunnittelualueella mainitaan olevan kaksi arvokasta luontokohdetta, molemmat pähkinäpensasesiintymiä. Toinen kohteista on maakunnallisesti arvokas pähkinäesiintymä (Luontoselvitys, 1992), joka sijaitsee kuusimetsässä. Pähkinäpensas on luonnontilaiseen verrattavissa. Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä luonnonsuojelulain mukaisen pähkinäpensaslehdon rajat on määritelty ja tämän alueen muuttaminen siten, että pähkinäpensaslehdon ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu, on kielletty. Maanomistajan alueella suorittamat metsähakkuut ovat kuitenkin muuttaneet alueen luonnonolosuhteita ja alentaneet kohteen arvoa, jolloin aikaisemmin maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu alue on nyt paikallisesti arvokas (Luontoselvitys, 2008). Toinen kohteista 6 KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

7 on määritelty paikallisesti erityisen arvokkaaksi pähkinäesiintymäksi. Kasvillisuustyypiltään kohde on lehtoa ja lehtomaista kangasta, joka on noin 10 vuotta sitten hakattu aukoksi. Kohteessa kasvaa yksittäisiä pähkinäpensaita, joita ei ole luonnonsuojelulain mukaan suojeltu. Linnanniitun luontoselvityksen (2004) mukaan suunnittelualueelle sijoittuu liitooraville soveltuvaa aluetta, mutta varsinaisia liito-oravahavaintoja alueelta ei ole. Etelä- Nummelan osayleiskaavan yhteydessä tehdyissä selvityksissä alueelta ei ole löytynyt liito-oravia. Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden selvityksessä (Suunnittelukeskus Oy, 1990) on suunnittelualueen keskivaiheilta osoitettu luokkaan II kuuluva kallioalue, jolla katsotaan olevan maisemakuvallista merkitystä. Luontoselvityksessä ei suositella rakentamista tällaisille alueille. Metsäkasvillisuutta vaihtelevassa maastossa Rakennettu ympäristö Asuinrakentamista on Kotipellonreunan kaakkoispuolella ja Kotirinteentien varrella sekä Pillistöntien luoteispuolella Sveitsinrinteen tuntumassa. Kotirinteen vanhin rakennuskanta on peräisin 50-luvulta. Suurin osa taloista on rakennettu kuitenkin vasta viime vuosikymmeninä. Sveitsinmäen lähettyvillä olevat rakennukset on rakennettu vasta hiljattain. Kaava-alue on pelto- ja metsäalueiden myötä erillään Huhdanmäen ja Pajuniityn asuinalueista. Suunnittelualueen kehittämisessä voidaan hyödyntää olemassa olevaa tieverkkoa. Kotirinne liittyy Pillistön- ja Huhdanmäentien kautta Nummelan taajamaan. Suunnittelualueen läpi on juuri valmistunut uusitieyhteys, joka jatkuu Pillistöntieltä Torholan suuntaan. Pidemmän aikavälin suunnitelmiin liittyvän, rakennemallissa esitetyn mahdollisen Espoo-Nummela-Lohjan junayhteyden linjaus tulisi kulkemaan kaava-alueesta noin kilometrin verran etelään. Ote Nummelan-Eteläosien luontoselvityksen kartasta. Kohteet 11 ja 12 sijaitsevat suunnittelualueella. Luontotieto Keiron Oy, Suunnittelualue on reilun 1,5 kilometrin päässä Nummelan keskustan palveluista. Kaavaalueen lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Citymarketin ja Prismakeskuksen yhteydessä, reilun kilometrin etäisyydellä. Aivan kaavaalueen tuntumassa Huhdanpellossa on päiväkoti ja Pajuniityssä on perhekeskus, josta löytyy päiväkodin lisäksi neuvola. Nummelan koulu, Nummelanharjun koulu ja Kuoppanummen koulukeskus sijaitsevat alle 2 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Nummelan Kotipellonreunan asuinrakentaminen on sijoittunut pellon ja metsän rajavyöhykkeelle.. KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 7

8 eteläosien kehittyessä lähialueiden palvelut paranevat entisestään. Suunnittelualueella ei sijaitse lainsäädännön nojalla suojeltuja kulttuurihistoriallisia kohteita. Suunnittelualueen pohjoisosa kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Linnanniitun alueen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä Kotirinteentielle on jo rakennettu kunnallisteknisiä verkostoja. Kaukolämpöputket ulottuvat tällä hetkellä Hopeasepäntielle ja Huhdanmäentielle, joista niitä on tarkoitus jatkaa edelleen etelään. Kunnallistekniikan ollessa lähellä kaava-aluetta, myös uusi rakenne on helposti liitettävissä olemassa oleviin verkostoihin. Suunnittelualueen nykyinen rakenne. Suunnittelualueella ei esiinny teollisuuden eikä liikenteen aiheuttamia häiriöitä kuten melua, hajua tai muita päästöjä. Kaava-alueeseen ei myöskään kuulu saastuneita maa-alueita. Hanko-Hyvinkään rautatie kulkee lännessä, suunnittelualueen viereisen peltoaukean takana noin 500 metrin päässä. Mahdollinen uusi ratalinjaus tulisi myös kulkemaan noin kilometrin etäisyydellä etelässä. Pehmeälle maalle rakennettaessa tulee huomioida mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat tärinähaitat. Suunnittelualueen keskivaiheilla kulkee 110 kv:n sähkö linja. Voimansiirtolinja pirstoo metsäaluetta ja rakennettuja tiloja. Linjan sähkö- ja magneettikenttien säteilyvaikutus saattaa aiheuttaa asumiselle häiriötä aivan linjan läheisyydessä. 110 kv:n voimasiirtolinja tarvitsee vähintään 26 metriä leveän aluevarauksen, jolle ei saa rakentaa. Aivan suunnittelualueen itälaidalla kulkee 20 kv:n sähkölinja, joka vaatii 10 metriä leveän johtokadun, jolle rakentamista on rajoitettu. Tosin asemakaavoitetulla alueella 20 kv:n johdot sijoitetaan yleensä maan alle. Kunnan maanomistus suunnittelualueella rasteroituna. Vihdin kunta mittaustoimi, Maanomistus Suurin osa suunnittelualueesta on yksityisessä omistuksessa. Vihdin kunta omistaa suunnittelualueen pohjoisosassa tilaan 1:223 kuuluvia maita ja korttelin 149 ja tontin 9 korttelissa 108. Suunnittelualueen kaavoitukseen liitty maankäyttösopimuksia. 8 KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

9 3.2 suunnittelutilanne Maakuntakaava Uudenmaan maakuntavaltuuston hyväksymässä ja ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella, Nummelan keskustatoimintojen alueen eteläpuolella. Suunnittelualueen länsi- ja eteläpuolella kulkevat varaukset raidelinjaukselle ja alueen halki kulkee 110 kv voimalinja. Suunnittelualueen itä- ja pohjoispuolelle on merkitty viheryhteystarve Nummelan keskustan halki ja valtatien 2 itäpuolelle Yleiskaavat Kunnanvaltuusto on hyväksynyt koko kuntaa koskevan oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan, jossa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinrakentamiseksi (AP-1), urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VR), lähivirkistysalueeksi (VL) ja palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Suunnittelualue nuolella osoitettuna maakuntakaavassa Uudenmaanliitto, Aluetta koskee Nummelan eteläosien osayleiskaavaehdotuksesta kunnanhallituksen vuonna 1998 julkisesti nähtäville hyväksymä osa, jossa alue on pääsääntöisesti osoitettu pientaloalueiksi, kerrostaloalueiksi ja virkistysalueiksi. Nummelan eteläosien osayleiskaavaa (kaava 0249) laaditaan parhaillaan. Kaavan 0249 tavoitteena on Nummelan taajaman hallittu kasvu etelään. Kaavan pohjana on Nummelan eteläosien rakennemalli, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Kunnan vuoden 2008 kaavoitusohjelman mukaan kaava 0249A oli tarkoitus saada kunnanvaltuuston käsittelyyn vuonna 2008, mutta kaava-alueen laajentamisen myötä kaavan laatiminen aloitettiin alusta ja hyväksyminen siirtyy eteenpäin. Kotirinteen alueen asemakaavoituksessa voidaan kuitenkin hyödyntää osayleiskaavan jo olemassa olevaa aineistoa Asemakaavat Asemakaava N 76 (1995) koskee suunnittelualueella olevaa korttelia 155. Tontti 1 on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A-4), jolle saa rakentaa rivitaloja ja asuinkerrostaloja. Pillistöntien varteen saa rakentaa enintään 2 -kerroksisia (II) rakennuksia, muuten tontille saa rakentaa vain yhteen (I) kerrokseen. Korttelialueen yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus on 1320 k-m2, jonka lisäksi saa rakentaa 210 k-m2 asukkaiden Ote yleiskaavasta vuodelta Ote rakennemallista, KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 9

10 Ote asemakaavasta nro 76 vuodelta käyttöön varattuja apu- ja huoltotiloja sekä autosuojatiloja. Korttelialueen kokonaistehokkuus on noin e=0,37. Korttelin 155 tontti 2 (1:220) on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR-3), jonka jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti suojattu yksityinen piha. Rakennuksien on oltava 1 -kerroksisia (I). Tontin asuinrakennusoikeus on 800 k-m2, jonka lisäksi tontille saa rakentaa 180 k-m2 asukkaiden käyttöön varattuja apu- ja huoltotiloja sekä autosuojatiloja. Tontin kokonaistehokkuus on noin e=0,23. Rakennukset on suojattava melua vastaan Vanhan Sepäntien ja Kilsoinniityn suuntaan. Autopaikoitus on sijoitettu tonttien väliin. Kaavan N 76 alueeseen kuuluu myös osa Kilsoinniittyä (VP) ja Puropolku, jonka nimi on kaavassa 127 C muutettu Sepänpoluksi. Suunnittelualueella oleva kortteli 149 (1988) kuuluu asemakaava N 61 alueeseen. Kortteli on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR-3). Asuinrakennukset saa rakentaa enintään kahteen kerrokseen (II). Korttelialueen rakennusoikeus on 1460 k-m2. Tämän lisäksi saa rakentaa asukkaiden käyttöön varattuja apuja huoltotiloja (h) 80 k-m2. Kokonaistehokkuus on noin e=0,25. Ote asemakaavasta nro 61vuodelta Suunnittelualueen pohjoispuolella on voimassa asemakaava N 83 vuodelta 2000, jonka osa korttelista 108 kuuluu suunnittelualueeseen. Se on osoitettu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR-1), jonka tehokkuus on e=0,30. Suunnittelualueeseen kuuluvan korttelialueen osan pinta-ala on 7383 m2, jolloin sillä on rakennusoikeutta 2215 km2. Korttelialuetta halkoo maanalainen johto -merkintä. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuva Linnanniitun asemakaava N 82 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kaavaan N 82 Kotirinteen asemakaava rajoittuu lähivirkistysalueen osalta. Uusi katu, Kotikyläntie, jatkuu Kotirinteen kaavan puolelle kaava-alueen etelänurkassa. Ote asemakaavasta nro. 83 vuodelta KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

11 Linnanniitun asemakaava N82 vuodelta Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Rakentamista ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymä (2002) rakennusjärjestys, joka sisältää muun muassa tulkintoja vanhimpien rakennuskaavojen rakennusoikeudesta sekä ohjeita rakennusten sovittamisesta olemassa olevaan ympäristöön ja muita yksityiskohtaisempia ohjeita rakentamiseen. Kaava-alueen lounais- ja itäreuna osuvat Nummelan eteläosien, Torholan, Huhmarin ja Palojärven pohjoisosien rakennus- ja toimenpidekieltoalueelle. Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain 38 :n mukainen rakennuskielto ja 128 :n mukainen toimenpidekielto saakka. Rakennuskielto ei koske olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvän talous- ja/ tai maatalousrakennuksen rakentamista eikä enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen korjaamista tai sen vähäistä lisärakentamista. Outi Salminen ja Eeva Rapola (2007) Teknillisen Korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen laboratoriosta ovat tehneet selvitystä Nummelan taajamaksi kaavoitetun alueen pintavesien luonnonmukaisia kulkureittejä koskevista tarpeista. Työssä Nummelan hulevesien luonnonmukainen hallinta esimerkkinä on käytetty suunnittelualueen pohjoisosan halki virtaavaa Ridalinpuroa. Eroosiota, tulvimista ja ympäristökuormitusta Enäjärveen on tarkoitus hallita luonnonmukaisesti. Työn jatko-osiossa tutkitaan parhaillaan Kotirinteen kaavaalueelle sijoitettavaa kosteikkoa, hulevesialtaita ja avopainanteita. Ridalinpuron uomaa on tarkoitus leventää ja madaltaa ja puroon rakennetaan saaria sekä saarekkeita. Puron reunoja stabiloidaan erilaisen luonnonmukaisin menetelmin ja sopivalle kasvistolle luodaan kasvuedellytykset. Kaava-alueen hulevedet ohjataan avopainanteiden avulla Ridalinpuroon ja sen kosteikkoihin. Mittaus on toimittanut kaavoituksen pohjaksi päivitetyn ja tarkistetun pohjakartan alueesta KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 11

12 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavoituksen tarve Suunnittelualue on Nummelan eteläistä laajentumisaluetta. Asemakaavalla N 132 tutkitaan mahdollisuutta pientalojen ja pienkerrostalojen sijoittamiseksi Nummelan taajaman ja Linnanniitun kaavan väliselle alueelle. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös päiväkotitontin sijoittamista alueelle. Asemakaavamuutoksen osalta tavoitteena on ajanmukaistaa rakentamattomiksi jääneiden kortteleiden asemakaavat, jolloin tonttien rakentaminen voi nopeutua. Vihdin kunnan kaavoitustarpeen ja -kohteiden arvioinnin loppuraportissa (1998) suunnittelualue määritellään kuuluvan toissijaisesti rakentamiseen sopivaksi alueeksi. Itä- ja kaakkoispuolella sijaitsee raportissa säilytettäväksi määriteltyjä alueita. Huhdanmäen lounaiset peltoalueet (Muistola- Naaranpaju) määritellään asumiseen ja työpaikkarakentamiseen sopivaksi alueeksi. Maisemallisesti ja pienilmastollisesti parhaimmat asumiseen osoitettavat paikat sijaitsevat metsien ja peltojen välisellä vyöhykkeellä. Raportin mukaan työpaikkarakentaminen soveltuu suunnitellun eteläisen sisääntulotien yhteyteen, ja peltojen painannealueet ojineen voisivat muodostaa selkärangan viheralueille. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen Kaava N 132 sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään päivitettyyn kaavoitusohjelmaan vuodelle Asemakaavasta on laadittu maankäyttösopimuksia tilojen 1:201 ja 1:205 osalta eri maanomistajien kanssa. Korttelin 149 tontista 1 ollaan tekemässä maankäyttösopimusta Medivire Oy:n kanssa. Alueelle voi olla tarpeen tehdä vielä muitakin maankäyttösopimuksia suunnitelmien edetessä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat kaava-alueen ja sitä rajaavan alueen maanomistajat, lähialueen ja kunnan asukkaat, infrastruktuurin rakentajat ja ylläpitäjät sekä muut alueen toimijat. Lisäksi osallisia ovat kunnan sisäiset ja ulkoiset viranomaiset. Osalliset on lueteltu tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) Vireilletulo Kunnan ympäristölautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan Asemakaava on kuulutettu vireille ja OAS nähtäville Viranomaisyhteistyö Kaavasta ei ole tarvetta käydä viranomaisneuvottelua. Kaavasta pyydetään lausuntoja eri viranomaistahoilta. 4.4 Tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Vihdin kunnan tavoitteena on tarjota väestönkasvuun vastaavaa monipuolista asuntotuotantoa. Kunnan väestömäärän kasvuennuste ja asumisväljyyden kasvu edellyttää noin 400 asunnon vuotuista lisätarvetta. Kotirinteen alue sijaitsee Nummelan taajaman voimakkaan kasvun alueella, jolla väestön ennakoidaan kasvavan noin 30 % vuosina Kun taajama-asumisen osuutta pyritään nostamaan, on Kotirinteen alue Nummelan keskustan tuntumassa avainasemassa. Korkealaatuiset pientaloalueet kuuluvat keskeisiin tavoitteisiin myös kunnan vuoden 2008 kaavoitusohjelmassa. Tarkoitus on rakentaa pitkälti taajamarakennetta eheyttämällä eli olemassa olevaa rakennetta tiivistämällä ja valmista infrastruktuuria hyödyntämällä. Nopea väestönkasvu edellyttää entistä monipuolisempaa asuntotuotantoa: kerros- ja rivitaloasuntoja omakotirakentamisen lisäksi. Etelä-Nummelan kehittämisen kannalta on tärkeää suunnitella pääväylien läheiset alueet tiiviiksi kokonaisuuksiksi, jolloin paikallisen julkisenliikenteen järjestäminen tulee alueen rakentumisen myötä mahdolliseksi. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat myös asemakaavoitusta silloin, kun alueella ei ole 12 KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

13 sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa ne olisi jo huomioitu. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttumisen takia Kotirinteen asemakaavoituksessa on otettava huomioon asemakaavan sisältövaatimusten ohella myös yleiskaavan sisältövaatimukset. Kotirinteen asemakaavan N 132 laatimisen yhteydessä tulisi huomioida erityisesti seuraavat valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa mainitut asiakohdat: Toimivan aluerakenteen tavoite viittaa olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen. Eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun tavoite viittaa olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntämiseen ja eheyttämiseen sekä viheralueiden yhtenäisenä säilyttämiseen. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen sekä rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus, omaleimaisuus ja ihmisläheisyys ovat myös suunnittelualuetta koskevia periaatteita. Kulttuuri- ja luonnonperinnön, virkistyskäytön ja luonnonvarojen tavoitteet tukevat luonnonvarojen saatavuuden turvaamista tuleville sukupolville sekä kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymistä. Tavoitteet liittyvät myös arvokkaiden luonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden sekä suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymiseen. Luonnon virkistyskäytön ja luonto- ja kulttuurimatkailun edistäminen tukee myös valtakunnallisia tavoitteita. Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon tavoitetta tukevat ensisijaisesti olemassa olevien pääliikenneyhteyksien ja -verkostojen kehittäminen, varsinkin eri liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Osayleiskaavaa varten laaditun luonnonolosuhteiden ja maiseman tarkastelun (1992) mukaan alueella voi odottaa viljelyn vähitellen väistyvän. Alue on sijainniltaan ja ympäristöolosuhteiltaan Nummelan taajaman kasvualueeksi sopiva. Uuden Valtatie 2:n rinnakkaistien linjaus Huhdanmäen eteläpuolitse vielä painottaa tämän suuntaista kehitystä. Toisaalta tarkastelun mukaan haittapuolina ovat paikoin heikot perustamisolosuhteet. Kaakkoiset ja lounaiset kallioselännemetsän reunavyöhykkeet tulisi mahdollisuuksien mukaan jättää rakentamatta. Alue tarjoaa mahdollisuudet julkisen rakentamisen sijoittumiselle sekä esim. laajan viljellyn tai viherpinnan ympärille rakentuvan asuinalueen muodostumiselle. Virkistysalueyhteyksiä Enäjärven rannan suuntaan tulee kehittää. Enäjärvi on erityissuojeltua järvialuetta, mikä on huomioitava mm. alueella syntyvien hulevesien käsittelyssä. Alueella esiintyviä arvokkaita Viistokuva pohjoisesta. Etualalla Pajuniitty ja takana Kotinteen aluetta. Vihdin kunta, Viistokuva. Kotirinteen aluetta etualalla. Vihdin kunta, Viistokuva. Etualalla Vt2: Nummalan liittymä ja taustalla Kotirinteen aluetta.. Vihdin kunta, KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 13

14 pähkinäpensasalueita pyritään säilyttämään. Lisäksi on huomioitava uuden alueen liittyminen arkkitehtonisesti ja liikenteellisesti olemassa olevaan rakentamiseen. Aluetta ympäröivät metsät - etenkin niiden lakialueet - pyritään jättämään suurimmalta osalta rakentamatta. Peltoalueella voidaan suojautua tuulelta rakennusten sijoittelulla, kasvillisuudella, vajaja aitarakenteilla Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet - Osalla maanomistajista on tavoitteena merkittävä lisärakentaminen omistamilleen maille. Heidän kanssa on tehty maankäyttösopimuksia. - Osa maanomistajista taas ei halua lisärakentamista omistamilleen tiloille, lukuun ottamatta nykyisten rakennusten laajentamisvaraa. - Liikenneturvallisuuden parantaminen alueella: kevyenliikenteenväylät, katuvalaistus ja muut liikennejärjestelyt. - Metsäiset virkistysalueiksi osoitettavat alueet säilytetään luonnontilaisina. Asemakaavan laadulliset tavoitteet - Asuinalueesta halutaan muodostaa kaikin puolin korkeatasoinen. - Suunnittelualueen rakentaminen sopeutuu sitä ympäröiviin alueisiin: Pajuniitty, Huhdanmäki ja Linnanniittu. - Lähivirkistysalueet liittyvät ympäröivien alueiden puistoihin ja muodostavat yhtenäisen viheralueverkoston. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Kotirinteen alueesta on laadittu kaksi vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta. Valtatie 2:n rinnakkaistien pohjoispuolinen osa on molemmissa vaihtoehdoissa samanlainen, mutta vaihtoehdot poikkeavat eteläisen osan suhteen. Vaihtoehdossa 1 suunnittelualueen eteläinen osa on tehokkaampaa ja tiiviimpää rakentamista kuin vaihtoehdossa 2, jossa muodostuu enemmän viheralueita. Suunnittelualueen pohjoisosa jatkaa Pajuniityn ja Huhdanpellon taajamarakennetta. Vanhan- Sepän tie jatkuu asemakaavaluonnoksessa aina uudelle kauttaaltaan Pihtisillantieksi nimetylle Valtatien 2:n rinnakkaistielle saakka. Korttelin 108 tonttien 7-9 asemakaavan muutoksessa tontit yhdistetään yhdeksi asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), jolle voidaan toteuttaa yhtiömuotoisesti useita erillisiä tai kytkettyjä erillispientaloja. Tonttitehokkuus säilyy e=0,30, jolloin se toteutuu varsin tiiviinä pientaloalueena. Vanhan- Sepän tien varteen rakennukset on toteutettava 2 kerroksisina, muulla alueella rakennukset voivat olla myös sitä matalampia. Vanhan- Sepän tien vastakkaiselle puolelle muodostuu kortteliin 155 asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialuetta (AKR) ja kadun varteen rakennettavat rakennukset saavat olla 3 kerroksisia, muutoin 2 kerroksisia. Korttelin 155 tontin 1 rakennusoikeus kasvaa, kun koko korttelialueen rakennusoikeudet vastaavat tehokkuutta e=0,40, jonka lisäksi saa rakentaa asukkaiden yhteisiä varastotiloja, autosäilytystiloja ja jätehuoltotiloja omalle rakennusalalleen. Kortteliin 155 asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueelle (AKR) muodostuu myös aivan uusi tontti, jonka suunnittelu noudattaa samoja periaatteita. Kultasepänkujan varteen kortteliin 155 muodostuu vastaava asuinpientalojen korttelialueen (AP) tontti kuin kortteliin 108. Tontin tehokkuus kasvaa asemakaavamuutoksen myötä, kun se nousee e=0,30. Kortteliin 149 osoitetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vanhusten palveluasuntoja sekä päiväkodin (ARS). Tontin tehokkuus nousee asemakaavamuutoksen myötä e=0,30. Kortteleista 108, 149 ja 155 on tarpeen laatia maankäyttösopimuksia. Taulukossa on esitetty asemakaavamuutoksen vaikutus tonttien rakennusoikeuteen. 14 KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA NUMMELA TUOHIVEHMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA KAAVA N:O N 139 Kaavaselostus 20.11.2007 Asia 294/713/2007

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA EHDOTUS 8.4.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti... 2 1.2

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (korttelin 153 tontti 4, korttelin 154 tontti 5, kortteleita 155 ja 157, korttelin 172 tontteja 1 ja 2, korttelin 173

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8

N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 29.4.2015 49 kate om Asia 217/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Tuomas Turpeinen, kaavasuunnittelija FM Asemantie

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus Kurvolan asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Kurvolan vaiheittainen asemakaavan muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot