Suomen ja unkarin vartalonsisäiset konsonanttiyhtymät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja unkarin vartalonsisäiset konsonanttiyhtymät"

Transkriptio

1 HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 3. FINNISCH-UGRISCHE KONTRASTIVE UNTERSUCHUNGEN HUNGAROLÓGIA - JYVÄSKYLÄ 1995 Suomen ja unkarin vartalonsisäiset konsonanttiyhtymät Juha LESKINEN - BÁTHORY Ágnes Tämä artikkeli on syntynyt yhteistyönä. Sen on kirjoittanut Juha Leskinen, joka myös vastaa suomen kieltä koskevista päätelmistä sekä suomen ja unkarin vertailusta. Unkarinkielisen materiaalin on Johanna Peltolan avustamana koonnut Agnes Báthory. Hän on myös aineslähteidensä ja oman kielitajunsa perusteella selvittänyt, mitkä äännekombinaatiot ovat unkarissa mahdollisia. Unkarin ja suomen äännejärjestelmät poikkeavat kuten tunnettua jyrkästi toisistaan: unkarissa on tavallisimman laskutavan mukaan 25 konsonanttia ja 7 vokaalia, suomessa 13 konsonanttia ja 8 vokaalia. Tämä merkitsee samalla myös sitä, että näiden kahden etäisen sukukielen fonotaktiset säännöt ovat perin erilaiset. Unkarin äänteistä ja niiden äännearvoista ks. esim. Kalman 1972: 74-77, Molnár 1977, Papp 1966: Artikkelissa vertaillaan toisiinsa 1. ja 2. tavun rajalla esiintyviä kahden konsonantin yhtymiä sekä tarkastellaan yksityisten konsonanttien yhdistyvyttä CC-jonoissa. Lähtökielenä on suomi, kohdekielenä unkari. Suomen konsonanttien fonotaktisista ominaisuuksista on tehnyt perusteellisen selvityksen Fred Karlsson (1983: ). Hänen laatimansa fonotaktisten rajoitusten luettelo on ollut tämän tutkimuksen lähtökohtana. Karlssonin luokittelusta on kuitenkin poikettu sikäli, että unkarin aineistoa käsitellään yhtenä kokonaisuutena erottamatta toisistaan omaperäisiä sanoja ja lainasanoja. Tulokset on saatettu vertailukelpoisiksi muodostamalla suomen materiaalista kaksi osa-aineistoa: a) omaperäinen sanasto (Karlssonin mukaan) ja b) omaperäisten sanojen ja vierasperäisten sanojen yhdistelmä. Näin on voitu suomen osalta selvittää, mitkä äännekombinaatiot ovat kielen koko sanavarastossa mahdollisia, mitkä taas eivät. 89

2 Juha Leskinen-Ágnes Báthory Kuviossa A, jonka mallina on ollut Karlssonin kuvio (s. 118), esitellään suomen osalta 1. ja 2. tavun rajalla esiintyvät vartalonsisäiset konsonanttiyhtymät (ks. s. 99). Tiettyjen konsonanttiyhtymien esiintymättömyys johtuu Karlssonin mukaan (s ) seuraavista fonotaktisista rajoituksista: 1) Klusiili ei yhdisty nasaaliin: */pm pn tm tn km kn/. 2) Labiaalinen klusiili ei yhdisty ei-labiaaliseen klusiiliin eikä ei- labiaaalinen labiaaliseen: */pt pk tp kp/. 3) Likvida ei yhdisty eri likvidaan: */lr rl/. 4) Nasaali ei yhdisty eripaikkaiseen obstruenttiin: */np nk mt mk ms mh/. Poikkeuksena /nh/. 5) Nasaali ei yhdisty ei-identtiseen resonanttiin: */nm nl nr nj nv mn ml mr mj mv/. Geminaattanasaalit ovat silti mahdollisia. 6) Puolivokaali ei yhdisty konsonanttiin: */vp vt vk vs vi vr vm vnvvvj vhjpjtjkjsjljrjmjnjvjjjh/. 7) Ei-dentaalinen klusiili ei yhdisty puolivokaaliin: */pv pj kv kj/. 8) Ei-dentaalinen klusiili ei yhdisty /h/:hon: */ph kh hh/. 9) Dentaalinen obstruenrti ei yhdisty /h/:hon: */th sh/. 10) Kahta saman ääntötavan eri konsonanttia ei voi yhdistää: */pt pk tp kt kp sh hs vj jv lr rl mn nm/. Poikkeuksena liki. Tämä on yleissääntö, jonka kieltämistä kombinaatioista monet eivät aiempienkaan sääntöjen perusteella olisi mahdollisia. Satunnaisia aukkoja ovat yhtymät /tl/, /kt/, /sr/, /sn/, /sj/, /In/, /hp/, /hs/ ja /tl/, joiden esiintymättömyyttä ei voi selittää minkään useita kombinaatioita koskevan yleisen säännönmukaisuuden avulla. Karlsson esittelee myös kieleen hyvin kotiutuneita lainasanoja, jotka silti ovat mainittujen sääntöjen vastaisia. Erityisesti yhtymät /kn/, /pt/, /rl/ ja /nj/ vaikuttaisivat niiden perusteella suomen fonotaksin mukaisilta (mts. 120). Kuviosta B (ks. s. 100) käyvät ilmi unkarin vastaavat kombinaatiomahdollisuudet. Havainnot perustuvat pääosin Unkarin kielen etymologisesta sanakirjasta (A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1-3) sekä István Pappin ja László Jakabin unkarilais-suomalaisesta sanakirjasta (1985) poimittuun aineistoon. Kuviossa ei ole noudatettu konsonanttifoneemien normaalia esittämisjärjestystä, vaan siinä on havainnollisuuden vuoksi käsitelty ensin suomen ja 90

3 SUOMEN JA UNKARIN VARTALONSISÄISET KONSONANTTIYHTYMÄT unkarin yhteiset konsonantit ja vasta niiden jälkeen suomelle vieraat konsonantit. Mahdollisten konsonanttiyhtymien määrä paljastuu heti varsin suureksi. Erot suomeen verrattuna ovat selvät. Klusiilien yhdistyvyys jälkikomponenttiinsa on erityyppinen, sillä esimerkiksi klusiilin ja nasaalin muodostamat kombinaatiot ovat mahdollisia. Klusiilit, spirantit ja affrikaatat (= obstruentit) näyttävät esiintyvän samantapaisten yhtymien alkukomponentteina. Obstruentteihin on luettava myös /j/ ja /v/, jotka unkarissa luokitellaan spiranteiksi eikä puolivokaaleiksi. Likvidoiden ja nasaalien yhdistyvyys on samantapainen kuin suomessa, sillä likvida-aikuisista yhtymistä lähes kaikki ovat molemmissa kielissä mahdollisia ja /n/ näyttää kummallakin taholla liittyvän vain dentaaleihin. Hyvin eri tavoin käyttäytyy sen sijaan /h/-foneemi, joka ei unkarissa esiinny alkukomponenttina milloinkaan. Suomi lieneekin tässä suhteessa poikkeuksellinen, sillä yleensä /h/: n yhdistyvyys on maailman kielissä vähäisempi kuin suomessa (Karlsson 1983: 122). Kaiken kaikkiaan unkarin fonotaktiset rajoitukset voidaan tiivistää seuraaviksi säännöiksi: 1) Soinnillinen obstruentti ei yhdisty soinnittomaan obstruenttiin eikä soinniton obstruentti soinnilliseen: */pd pb pg pz pzs pdz pdzs pgy td tb tg tz tzs tdz tdzs tgy kd kg kz kzs kdz kdzs kgy dp dt dk dsz dh df ds dc des dty szd szb szg sz szs sdz sdzs sgy vp vt vk vsz vh vf vs vc vcs vty hd hv vb hg hz hzshdz hdzs hgy bp bt bk bsz bh bf bs bc bcs bty gp gt gk gsz gh gf gs gc ges gty fd fb fg fz fzs fdz fdzs fgy sd sj sb sg sz szs sdz sdzs sgy cd cj cb cg cz czs cdz cdzs cgy csd csj csb csg csz cszs csdz csdzs csgy zp zt zk zsz zh zf zs zc zcs zty zsp zst zsk zssz zsh zsf zss zsc zscs zsty dzp dzt dzk dzsz dzh dzf dzs dzc dzcs dzty dzsp dzst dzsk dzssz dzsh dzsf dzss dzsc dzscs dzsty gyp gyt gyk gysz gyh gyf gys gyc gycs gyty tyd tyj tyb tyg tyz tyzs tydz tydzs tygy/ 2) Dentaaliklusiili ei yhdisty sibilanttiin eikä affrikaattaan: */tsz ts tz tzs te tcs tdz tdzs dsz ds ddz dzs dc des ddz ddzs/. Huom. kuitenkin vastaavat affrikaatat /c es dz dzs/. 3) Sibilantti ei yhdisty eri sibilanttiin eikä affrikaatta eri affrikaattaan: */szs szs szzs ssz sz szs zsz zs zzs ces cdz cdzs esc csdz csdzs dzc dzcs dzdzs dzsc dzscs dzsdz/. Näissä tapauksissa äänteet tietysti assimiloituvat. 91

4 Juha Leskinen-Ágnes Báthory 4) Likvida Hl ei yhdisty likvidaan kh */lr/. 5) Nasaali /n/ ei yhdisty ei-dentaalisiin konsonantteihin: */np nk nm nv nj nb ng nf nty ngy/. Huom. nasaaliassimilaatio. 6) Dentaalinen obstruentti ja dentaaliset resonantit l\l ja /n/ eivät yhdisty /j/:hin: */tj dj szj lj nj/. Huom. kuitenkin liudentuneet äänteet /ty gy ny/. 7) /h/ ei voi olla konsonanttiyhtymän ensimmäinen jäsen: */hp ht hk hd hsz hl hr hm hn hv nj hh hb hg hf hs hz hzs he hcs hdz hdzs hty hgy hny/. Sääntöjen ulkopuolelle ei jää yhtään yksinäistä tapausta. Osa kombinaatioista tulee kielletyksi kahdenkin säännön voimin, sillä rajoitukset 1, 2 ja 3 menevät osittain päällekkäin. Unkarin säännöstö osoittautuu käytetyn aineiston perusteella niin selväpiirteiseksi, että se näyttää jättävän jäljelle vain lähes universaaleilta vaikuttavia fonotaktisia rajoituksia. Suomen ja unkarin fonotaktiset rajoitukset ovat siis osoittautuneet erilaisiksi myös siitä syystä, että suomen aineistosta on vierassanat karsittu pois, kun ne taas unkarin osalta on otettu mukaan. Jotta tämä seikka ei liiaksi hämärtäisi kokonaiskuvaa, on syytä tarkastella myös sellaista aineistoa, josta voi päätellä, millaiset rajoitukset koskevat suomessa sekä omaperäistä sanastoa että nykyisen yleiskielen tavallisimpia lainoja. Vierassanojen mukana on suomen äännejärjestelmä olennaisesti muuttunut: siihen kuuluvat nyt kaikki soinnilliset klusiilit (/b/, lal ja /g/) sekä soinniton spirantti lii. Kuviossa C Karlssonin omaperäiseksi katsomaa sanastoa on täydennetty Terho Itkosen Vierassanat-teoksesta poimitulla aineistolla (1990: ). Kuviossa C (ks. s. 101) ei ole otettu huomioon Vierassanat-teoksen koko aineistoa. Siitä on ensinnäkin karsittu vain propreissa esiintyvät kombinaatiot sekä selvät morfeeminrajaiset tapaukset. Sivuun on lisäksi jätetty ne sanat, joiden kirjoitusasu ei vastaa ääntämystä. Mukaan ei ole myöskään kelpuutettu yksinäisiä, aivan harvinaisista kielistä saatuja lainoja. Nykysuomen fonotaksiin kuulumattomina on siis pidetty seuraavia yhtymiä: /pf/ (sapfolainen), /th/ (python), /kh/ (sikhi), /dd/ (jiddis), /ds/ (radsa), /dn/ (kidnapata), /dh/ (buddhalainen), /sj/ (disjunktiivinen), /sh/ (pasha), /mt/ (femto-), /ms/ (emsinsuola), /ml/ (kremlologia), /nl/ (grönlanti), /nr/ (henri), 92

5 SUOMEN JA UNKARIN VARTALONSISÄISET KONSONANTTIYHTYMÄT /vr/ (livree), /vj/ (sovjetologia), IbXl (subtiili), /bn/ (abnormi), /bv/ (subventio), /gv/ (vigvami), /gb/ (rugby), Iisi (offset) ja /fg/ (afgaani). Kuvion C perusteella sekä suomen omaperäisiä että vierassanoja koskevat seuraavat fonotaktiset rajoitukset: 1) Soinniton klusiili ei yhdisty soinnilliseen klusiiliin eikä soinnillinen klusiili soinnittomaan: */pp pd pg tb td kb kd kg bp bt bk dp dt dk gp gt gk/. Poikkeuksena /tg/. 2) Labiaalinen klusiili ja velaarinen klusiili eivät kombinoidu keskenään: */pk kp bg gb/. 3) Klusiili ei yhdisty spiranttiin lii: */pf tf kf bf df gf/. 4) Soinnilliset klusiilit eivät yhdisty keskenään: */bd bg db dd dg gb gd/. Poikkeuksina geminaatat /bb gg/. 5) Sibilantti ei yhdisty soinnillisiin klusiileihin eivätkä nämä yhdisty sibilanttiin: */sd sg ds gs/. Poikkeuksina /sb bs/. 6) Likvida Hl ei yhdisty eri likvidaan eikä samapaikkaiseen nasaaliin: */lr In/. 7) Labiaalinen nasaali ei yhdisty eripaikkaiseen obstruenttiin eikä puolivokaaliin: */mt mk ms mv mj mh md mg/. 8) Dentaalinen nasaali ei yhdisty eripaikkaiseen klusiiliin eikä likvidaan tai toiseen nasaaliin: */np nk nl nr nm hh nb ng/. 9) Velaarinen nasaali ei yhdisty muuhun kuin likvidaan: */hp ht hs hm hn hj hh hb hd hg hf/. Poikkeuksina /hv hh/. 10) Velaarinen nasaali ei voi olla konsonanttiyhtymän jälkimmäisenä jäsenenä: */ph sh lh rh nh vh jh hh bh dh gh fh/. Poikkeuksena /hh/. 11) Puolivokaali ei yhdisty konsonanttiin: */vj vt vk vs vi vr vm vh vv vj vh vb vd vg vf jp jt jk js jl jr jm jn jh jv jh jb jd jg jf/. Poikkeuksena /vn vh/. 12) Spirantti lii ei voi liittyä muuhun konsonanttiin kuin likvidaan ja klusiiliin Iti sekä toiseen /f/-konsonanttiin: */fp fk fs fm fn fh fy fj fh fb fd fg/. 13) Labiaalinen konsonantti ei yhdisty labiaaliseen nasaaliin: */pm bm vm bm fm/. 14) Ei-dentaalinen konsonantti ei yhdisty puolivokaaliin: */pv kj mv mj hv hj w vj jv jj gv gj fv fj/. Poikkeuksina /kv hv hj bv bj/. 15) Ei-dentaalinen konsonantti ei yhdisty /h/:hon: */ph kh hh jh hh gh/. 16) Dentaalinen obstruentti ei yhdisty /h/:hon: */th sh dh/. 93

6 Juha Leskinen-Ágnes Báthory Seuraavien kombinaatioiden puuttumista säännöt eivät selitä: */sj ml hp hs hb hg gf bn dn/. Varsinkin /h/:lliset kombinaatiot ovat vaikeasti yhtenäisillä säännöillä kuvattavia. Syy kirjavuuteen lienee vierassanojen suomalaistamistavoissa. Alkukielisissä sanoissa /h/:lliset konsonanttiyhtymät ovat olleet poikkeuksellisia, joten ne muutamat tapaukset, joissa /h/ on ensimmäisenä jäsenenä, ovat sellaisia, joissa vasta sanan suomalaistaminen on tuottanut /h/- alkuisen konsonanttiyhtymän (lehtori; brahmaani, sahrami). Suomen vierassanoihin voisi siis melkein soveltua unkarin sääntö, jonka mukaan /h/ ei voi olla konsonanttiyhtymän ensimmäisenä jäsenenä, /h/: 11a alkavien kombinaatioiden määrä olisi muuten selvästi vähäisempi, jos tarkasteltaisiin pelkästään vierassanojen omaa fonotaksia. Vierassanoissa esiintyvät nimittäin vain yhtymät /ht hr hm hv/. Osa satunnaisista aukoista selittynee aineiston yksipuolisuudesta, mutta yhtä hyvin kokonaiset säännöt voivat perustua satunnaisiin puutteisiin, jotka kuitenkin muodostavat systemaattisen kokonaisuuden. Esimerkiksi soinnillisten klusiilien kombinoitumattomuus keskenään tuntuu oudolta. Voikin olettaa, etteivät vierassanat vain satu sisältämään soinnillisten klusiilien muodostamia yhtymiä. Kuvion C perusteella rakennettu säännöstö osoittautui siis mutkikkaammaksi kuin kuvioista A ja B muodostuneet rajoitusluettelot. Karlssonin lista on sääntöjen määrän suhteen lähempänä kuviota C, mutta sisällöltään se on joissain kohdin varsin erilainen. Aukot ovat monesti samoissa paikoissa, mutta niitä selittävät säännöt on muotoiltu eri tavoin. Suurimmat erot ovat niissä säännöissä, jotka koskevat klusiileja. Vierassanoissa klusiilit voivat yhdistyä nasaaleihin, ja labiaaliset ja ei-labiaaliset klusiilit voivat ääntöpaikaltaan äärimmäisen kaukana toisistaan olevia /p/:tä ja /k/:ta lukuun ottamatta yhdistyä keskenään. Sen sijaan puolivokaaleja ja jälkikomponenttina esiintyvää /h/:ta koskevat rajoitukset soveltuvat sellaisenaan sekä omaperäisiin että vierassanoihin. Lähes samat säännöt rajoittavat myös likvidoiden ja nasaalien yhdistyvyyttä. Kuitenkin /h/ yhdistyy vierassanoissa likvidoihin ja /v/:hen, ts. kolmeen ei-identtiseen sonoranttiin toisin kuin Karlssonin sääntö 5 mainitsee. Tämä ero omaperäisten ja vierassanojen välillä on tietysti odotuksenmukainen, sillä lainat ovat tulleet kielistä, joissa /h/:n distribuutio on laajempi kuin suomessa. Karlssonin mainitsema yleissääntö 10, jonka mukaan kahta saman ääntötavan eri konsonanttia ei voi yhdistää, kos- 94

7 SUOMEN JA UNKARIN VARTALONSISÄISET KONSONANTTIYHTYMÄT kee vain muutamia tapauksia: eräitä klusiilikombinaatioita sekä johdonmukaisesti frikatiiveja ja puolivokaaleja. Unkariin verrattuna suomen vierassanoja koskeva rajoitusten luettelo vaikuttaa mutkikkaalta. Fonotaksit eivät siis näyttäisi osoittautuvan niin samanlaisiksi, että vain samat, kaikkein luonnottomimmat äänneyhtymät olisivat molemmilla tahoilla mahdottomia. Toisaalta unkarin yksinkertainen luettelo pätee monissa kohdin suomen vierassanoihin. Ero on oikeastaan vain siinä, että suomen lista sisältää enemmän täsmennyksiä, joiden vuoksi esimerkiksi koko obstruenttien ryhmän ja /h/:n yhdistyvyyttä ei voi kuvata yhtä yksinkertaisesti. Vierassanat-teoksen materiaali ei ehkä riitä tuomaan esiin harvinaisimpia, mutta silti mahdollisia äänneyhtymiä. Kuvion C voisi olettaa sisältävän vähemmän aukkoja, jos se perustuisi suurempaan aineistoon, ja silloin myös sen perusteella laadittu fonotaktisten rajoitusten lista saattaisi olla huomattavan lähellä unkarin luetteloa. Karlsson on myös asettanut yksityiset konsonantit yhdistyvyytensä mukaiseen järjestykseen (mts. 119). Seuraavasta asetelmasta käy ilmi, kuinka monessa eri yhtymässä mikin konsonantti voi olla joko ensimmäisenä tai toisena jäsenenä. r 15 t 12 m 7 s 14 k 11 v p 9 j 4 h 12 n 7 T / 3 d 1 Unkarin konsonantisto asettuu seuraavanlaiseen järjestykseen: r 47 V 37 b 28 s 27 t 26 m 47 j 37 g 28 z 27 dz 26 ny 47 P 30 ty 28 zs 27 dzs 26 k 46 f 30 gy 28 c 27 d 24 n 38 k 29 sz 27 es 27 h 15 Vierassanoilla laajennetussa suomen aineistossa yhdistyvyys näyttää seuraavalta: 95

8 Juha Leskinen-Ágnes Báthory r 25 n 17 P 12 g m 15 b 12 d 8 t 20 h 14 v 10 i) 6 s 18 k 13 f 10 j 6 Suomen järjestelmät poikkeavat toisistaan vain vähän. Vierassanoissa absoluuttiset luvut ovat tietysti suuremmat, mutta konsonanttien järjestys ei ole merkittävästi erilainen kuin Karlssonin omaperäisten sanojen aineistossa. Merkille pantakoon silti se, että /h/:n vähäisempi yhdistyvyys vierassanoissa ilmenee tässäkin taulukossa. Unkarin asetelmassa näkyy ensinnäkin se seikka, että konsonantit muodostavat ryhmiä, joissa kahdella tai useammalla äänteellä on sama määrä mahdollisia yhtymiä. Osa näistä ryhmittymistä johtuu sattumasta, kuten esimerkiksi kärjessä olevien /r/:n ja /m/:n sama luku, /ny/:n suurempi yhdistyvyys liudentumattomaan /^/-konsonanttiin verrattuna johtuu siitä, ettei /ny/ ensimmäisenä jäsenenä samaan tapaan assimiloidu jälkikomponenttina olevaan konsonanttiin. Odotuksen mukaisia ryhmiä muodostavat spirantit Nl ja /j/, kaikki sibilantit ja affrikaatat. Ymmärrettävältä vaikuttaa myös /p/:n ja /f/:n sama luku. lii on ensimmäisenä myös unkarin asetelmassa, mutta /m/ on suomen asetelmissa selvästi alhaisemmalla sijalla. Nl ja /j/, jotka unkarissa tulkitaan spiranteiksi eikä puolivokaaleiksi, kombinoituvat suomessa paljon harvempien konsonanttien kanssa. Sen sijaan dentaalien Iti ja lal yhdistyvyys on unkarissa huomattavasti vähäisempää kuin suomessa, /h/: n heikko kombinoituminen unkarissa paljastuu asetelmasta selvästi: se on koko listan viimeinen. Kirjallisuus A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1-3. Főszerkesztő Benkő Loránd. Budapest Itkonen, Terho 1990: Vierassanat. Kielenkäyttäjän opas. Helsinki. Kálmán, Béla 1972: Hungarian Historical Phonology. - The Hungarian Language. Edited by Loránd Benkő and Samu Imre. Budapest, pp Karlsson, Fred 1983: Suomen kielen äänne-ja muotorakenne. Juva. Molnár, József 1977: A magyar beszédhangok atlasza. Budapest. Papp, István 1966: Leíró magyar hangtan. Budapest. Papp, István-Jakab, László 1985: Magyar-finn szótár. Budapest. 96

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionlaaksossa

Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionlaaksossa JOHANNA VAATTOVAARA Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionlaaksossa JOHDANTO iime vuosikymmeninä tehtyjen sosiolingvististen tutkimusten perusteella tiedetään, että aluemurteemme ovat jatkuvassa

Lisätiedot

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Lidia Kupreeva Toukokuu

Lisätiedot

KÄÄNNÖSSUOMI KIELIVARIANTTINA: SYNTAKTISIA JA LEKSIKAALISIA erityispiirteitä

KÄÄNNÖSSUOMI KIELIVARIANTTINA: SYNTAKTISIA JA LEKSIKAALISIA erityispiirteitä JARMO HARRI JANTUNEN SARI ESKOLA KÄÄNNÖSSUOMI KIELIVARIANTTINA: SYNTAKTISIA JA LEKSIKAALISIA erityispiirteitä uomalaisessa kieliyhteisössä käännösten asema on hyvin merkittävä. Käännökset ovat aikoinaan

Lisätiedot

KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA. Keijo Ruohonen

KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA. Keijo Ruohonen KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA Keijo Ruohonen 1999 Sisältöluettelo i 1 I LINEAARISET KOODIT 1 1. Lohkokoodit 3 2. Ekskursio: Alkukunnat 5 3. Lineaariset koodit 8 4. Systemaattinen koodaus 9 5. Standardidekoodauskaavio

Lisätiedot

Huomioita lintujen nimityksistä

Huomioita lintujen nimityksistä Tapani Salminen Huomioita lintujen nimityksistä Vanhimmista lintujen nimistä Lintujen nimille on ominaista kohtalaisen nopea muuttuminen. Muutokset koskevat sekä nimissä usein esiintyviä sporadisia äänteenmuutoksia

Lisätiedot

Käännöskirjallisuuden puhekielisyyksistä Kaksinkertaista illuusiota?

Käännöskirjallisuuden puhekielisyyksistä Kaksinkertaista illuusiota? SAMPO NEVALAINEN Käännöskirjallisuuden puhekielisyyksistä Kaksinkertaista illuusiota? rtikkelissa tarkastelen puhekielisyyksien käyttöä suomennetussa kaunokirjallisuudessa. Tutkimus sai alkunsa tekeillä

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus

Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus Juho Härme Tampereen yliopisto Käännöstiede (venäjä) Kieli-, käännös-, ja kirjallisuustieteiden yksikkö elokuu 2012

Lisätiedot

Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit

Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit Maisterintutkielma Reetta Niinisalo Suomen kieli Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen

Lisätiedot

Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä

Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä JOHANNA LAAKSO Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä Karjalainen ukkosen loitsu? nnen paperin ja musteen yleistymistä koivuntuohi oli Pohjolan pergamentti. Novgorodin ja Staraja Russan

Lisätiedot

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010 ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen 2010 c Tauno Metsänkylä ja Marjatta Näätänen ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen Esipuhe Tämä kirja on syntynyt toisen tekijän(t.m.) Turun yliopistossa

Lisätiedot

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Transkripcija finskih imen sobstvennyh s točki zrenija perevodčika

Lisätiedot

Survo-ristikon ratkaiseminen matriiseilla

Survo-ristikon ratkaiseminen matriiseilla Survo-ristikon ratkaiseminen matriiseilla Kimmo Vehkalahti 9.6.2011 1 Taustaa Harrastettuani Survo-ristikoita tiiviisti keväästä 2006 lähtien, toisin sanoen siitä asti, kun Seppo Mustonen tuon koukuttavan

Lisätiedot

Jaakko Häkkinen 25.11.2011

Jaakko Häkkinen 25.11.2011 Jaakko Häkkinen 25.11.2011 Varoitus! Tämä ei ole lyhytsanainen esitelmärunko vaan pikemminkin PowerPoint-muotoinen artikkeli, jossa lukijan eteen vyörytetään tuhdisti tietoa kokonaisin virkkein. Esitys

Lisätiedot

Suomen d ja r sosiofoneettisessa kentässä

Suomen d ja r sosiofoneettisessa kentässä LIISA MUSTANOJA MICHAEL O DELL Suomen d ja r sosiofoneettisessa kentässä uomessa d ja r liittyvät tiiviisti toisiinsa ainakin siinä mielessä, että suomeen kuuluu eri kielimuotoja ja murteita, jotka eroavat

Lisätiedot

Kvalitatiivisen astevaihtelun rappeutuminen suomen kielessä 1

Kvalitatiivisen astevaihtelun rappeutuminen suomen kielessä 1 Kvalitatiivisen astevaihtelun rappeutuminen suomen kielessä 1 ALPO RÄISÄNEN Yksinäisklusiilien radikaalista kvalitatiivista astevaihtelua esiintyy nykysuomessa laajasti varsinkin taivutusmorfologiassa,

Lisätiedot

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Anni Toikka Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Kieli- ja käännöstieteiden

Lisätiedot

Deskriptiivisten ja onomatopoeettisten verbien. kääntämisestä. Stefan Mosterin siitä laatima saksannos Tütenbierroman

Deskriptiivisten ja onomatopoeettisten verbien. kääntämisestä. Stefan Mosterin siitä laatima saksannos Tütenbierroman Deskriptiivisten ja onomatopoeettisten verbien kääntämisestä Tarkasteltavana Mikko Rimmisen Pussikaljaromaani ja Stefan Mosterin siitä laatima saksannos Tütenbierroman Pauli Seppälä Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

PAIKANNIMEN MONET TARINAT. Varkautelaisten kansanetymologisia tulkintoja kaupunkinsa ja sen lähialueiden paikannimistä

PAIKANNIMEN MONET TARINAT. Varkautelaisten kansanetymologisia tulkintoja kaupunkinsa ja sen lähialueiden paikannimistä PAIKANNIMEN MONET TARINAT Varkautelaisten kansanetymologisia tulkintoja kaupunkinsa ja sen lähialueiden paikannimistä Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Jenni

Lisätiedot

Minulla on aivan paljon rahaa. Elementtirakenteita kielenopetukseen?

Minulla on aivan paljon rahaa. Elementtirakenteita kielenopetukseen? Minulla on aivan paljon rahaa. Elementtirakenteita kielenopetukseen? Jarmo Harri Jantunen Oulun yliopisto Esityksessäni tarkastelen, millä tavalla sanastoa voisi opetuksessa käsitellä kontekstuaalisena

Lisätiedot

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Stockholms Universitet Institutionen för Baltiska Språk, Finska och Tyska Avdelningen för Finska Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Examensarbete

Lisätiedot

Suomen liitepartikkelien funktiota ja kääntäminen japaniksi kontrastiivinen tutkimus teoksista Heinähattu,

Suomen liitepartikkelien funktiota ja kääntäminen japaniksi kontrastiivinen tutkimus teoksista Heinähattu, Suomen liitepartikkelien funktiota ja kääntäminen japaniksi kontrastiivinen tutkimus teoksista Heinähattu, Vilttitossu ja kielletty kampela ja Hirame Hyōryūki Pro gradu -tutkielma Suomen ja sen sukukielten

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Rasia ja asia. 1. Rasia

Rasia ja asia. 1. Rasia Rasia ja asia JORMA KOIVULEHTO (Helsinki) 1. Rasia 1.1. Rasia on (alun perin) pienehkö vakka, keriastia eli astia, jossa on ohuesta puulaudasta taivutettu, painettu laita eli keri; se on siis tehty puukeritekniikalla.

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto Ryhmäteoria Markku Koppinen Turun yliopisto 6. toukokuuta 2011 Alkusanat Tämä ryhmäteorian kurssi käsittelee enimmäkseen ryhmien esitysteoriaa, mutta kuten tulemme näkemään, esitysteoria liittyy niin läheisesti

Lisätiedot

2. TUTKIMUS. 2.1. Tutkimusongelma

2. TUTKIMUS. 2.1. Tutkimusongelma 1 1. JOHDANTO Kiinnostuin Oslossa asuvien suomalaisten suomen kielestä ja siinä esiintyvistä koodinvaihdoista sekä lainoista ja heidän asenteistaan omaa suomalaisuuttaan ja Norjaa kohtaan opiskellessani

Lisätiedot

KÄSITYÖLIIKKEIDEN NIMIEN TARKASTELUA Nimien semanttinen sisältö

KÄSITYÖLIIKKEIDEN NIMIEN TARKASTELUA Nimien semanttinen sisältö KÄSITYÖLIIKKEIDEN NIMIEN TARKASTELUA Nimien semanttinen sisältö Minna Lämsä Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Passiivin määrittelyn ongelmia

Passiivin määrittelyn ongelmia HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 3. FINNISCH-UGRISCHE KONTRASTIVE UNTERSUCHUNGEN HUNGAROLÓGIA - JYVÄSKYLÄ 1995 Passiivin määrittelyn ongelmia ÚJLAKI Sándor Chomskyn mukaan lingvistisen teorian päätehtävä on kehittää

Lisätiedot