LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2018 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2018 1"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 320 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Työterveyshuollon sopimuksen optiovuosi Henkilöstö- ja palkka-asioiden tilannekatsaus Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi, rekrytointilisän käyttäminen IT-palveluiden varallaolokorvaus Kaava-arkkitehdin irtisanoutumisen johdosta aiheutuvat asiat ja 15 järjestelyt 327 Loimaan kaupungin ja Loimaan kaukolämpö Oy:n välinen 17 kaavoitussopimus 328 Loimaan kaupungin toiminta- ja talouskatsaus 9/ Loimaan kaupungin hankintaohjeen pienhankinnoille päivittäminen Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta 23 vapauttamisessa vuosina Väliaikaisrahoitus Valmista nuoren ideasta hankkeelle/ Loimaan 25 4H-Yhdistys 332 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten 26 kuljetuspalveluiden kilpailuttaminen 333 Loimaan kaupungin kiinteistöjen jätehuolto Kunnan jätteenkuljetusjärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Teknisen johtajan virka / Oikaisuvaatimus Henkilöstöjohtajan viran muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi 39 viraksi 337 Loimaa-strategia Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 52

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kiinteistönluovutusilmoitukset Toimielinten päätöksiä Viranhaltijoiden päätöksiä Saapuneet ilmoitukset, kirjelmät ja päätökset 58

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Ek-Marjamäki Teija puheenjohtaja Paitsi 331. Pj Tiina Perho. Perho Tiina I varapuheenjohtaja Puheenjohtaja 331. Tyyskänen Eveliina II varapuheenjohtaja Ahokas Pekka jäsen Ketonen Tuija jäsen Lundgren Esko jäsen Onnela Anne jäsen Paitsi 331. Raitala Juha jäsen Paitsi 331. Suominen Olavi jäsen Tamminen Timo jäsen Vanha-Perttula Päivi jäsen MUU Mäki-Punto-Ristanen kv:n puheenjohtaja Tarja Rautavuori Paavo kv:n I varapuheenjohtaja Rasi Jarmo kv:n II varapuheenjohtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja Tunkkari Matti kehittämisjohtaja Läsnä :t Myllyniemi Mariikka henkilöstöjohtaja Läsnä :t Rinta-Jouppi Juha hallintosihteeri, ptk:n pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Teija Ek-Marjamäki puheenjohtaja (paitsi 331) Juha Rinta-Jouppi pöytäkirjanpitäjä Tiina Perho puheenjohtaja ( 331)

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 9. päivänä marraskuuta 2018 TARKASTUS Tuija Ketonen Esko Lundgren PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupungintalolla 12. päivänä marraskuuta 2018 ja samasta päivästä lukien kaupungin verkkosivuilla kahden vuoden ajan. Juha Rinta-Jouppi hallintosihteeri

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisätietoja päätöksestä antaa: hallintosihteeri

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Tuija Ketonen ja Esko Lundgren. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuija Ketonen ja Esko Lundgren. Lisätietoja päätöksestä antaa: hallintosihteeri

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Työterveyshuollon sopimuksen optiovuosi Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala puh henkilöstöjohtaja Mariikka Myllyniemi Kunnan velvollisuutena on järjestää työterveyshuollon palveluita kun nan alueella toimiville yrityksille, yrittäjille ja yhteisöille. Kunta voi jär jes tää lakisääteiset palvelut joko itse, hankkia ne toiselta kunnalta tai kuntayhtymältä tai ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Työterveyspalvelut kilpailutettiin alkuvuoden 2015 aikana ja ne hankit tiin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti alkaen Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä. Hankinta tehtiin kuntalain tarkoit ta ma na sopimusyhteistyönä soveltaen hankintalain 2.2 :ssä mu kais ta yhteishankintaa. Kukin yhteishankintaan osallistuva kunta päät ti osaltaan hankintaan sitoutumisesta. Yhteishankinnassa olivat mu ka na Loimaan lisäksi Auran, Koski Tl:n, Marttilan, Oripään ja Pöy ty än kunnat. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Attendo Terveys pal ve lut Oy:n työterveyspalvelujen optiovuosien (1+1) käyttöä. Hal li tus päätti, ettei optiovuosia käytetä vaan työterveyspalvelut kilpai lu te taan. Tarjouspyyntö valmisteltiin niin, että se koski Loimaan kaupungin ja mah dol li seen yhteishankintaan osallistuvien muiden kuntien hen ki lökun nan sekä Loimaan kaupungin ja mahdollisten yhteishankintaan osal lis tu vien kuntien järjestämisvastuulla olevien työ ter veys huol topal ve lui den tuottamista alueilla toimiville yrityksille ja omaa työtään te ke vil le (mm. yrittäjät ja maanviljelijät). Loimaan kaupunki ja Koski Tl:n kunta pyysivät tarjousta la ki sää teisen työterveyshuoltotoiminnan (Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 12 ) sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon tuottamisesta Loimaan kau pun gin ja Koski Tl:n kunnan omille henkilöstöille sekä kuntien alu eel la toimivien yritysten henkilökunnalle ja yrittäjille. Tarjoukset saatiin Suomen Terveystalo Oy:ltä ja Attendo Ter veyspal ve lut Oy:ltä. Kaupunginhallitus päätti hankkia tarjouspyynnön mu kai sen työterveyspalvelun Attendo Terveyspalvelut Oy:n tar jouksen 2. (rinnakkaistarjous) mukaisesti. Voimassa oleva sopimuskausi on määräaikainen ajalle ja siihen voidaan sisällyttää lisäksi yksi (1) + yksi (1) optio vuo si ajalla ,

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä erikseen. Option käyt tä mi sestä ilmoitetaan viimeistään neljä kuukautta ennen sopimuskauden päät ty mis tä. Valmisteilla olevassa sote- ja maakuntauudistuksessa kunnilta siirtyy maa kun nil le velvollisuus järjestää ennaltaehkäisevät työter veys huol to pal ve lut. Maakunnilla olisi jatkossa kaksi erillistä jär jestä mis vel vol li suut ta ja eri vaihtoehtoja palvelujen tuottamiseksi. Kunnil le jää velvollisuus järjestää työterveyshuolto omalle hen ki lö kun nalleen työnantajan roolissa. Kuntien eläkevakuutus (Keva) on päättänyt perustaa in-hou se-yh ti ön sekä markkinoilla toimivan yhtiön julkisen työ terveys toi min nan järjestämiseksi. Jälkimmäisellä vastataan kuntien velvoit tee seen järjestää lähinnä pienille yrityksille ja maatalousyrittäjille työ ter veys huol to pal ve lut. Kunnilla on velvoite yhtiöittää tämä työ terveys toi min tan sa vuoden 2018 loppuun mennessä. Kuntien elä ke vakuu tus (Keva) on ollut aiemmin vuoden 2018 aikana yhteydessä niihin kuntiin/kuntayhtymiin, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa yhteis tä työterveyshuoltoyhtiötä kohtaan. Loimaan kaupunki ei ole ilmoit tau tu nut yhteisen työterveyshuollon valmisteluun. Attendo on toukokuussa 2018 tehnyt sitovan sopimuksen ter veyspal ve lu jen sa myynnistä Terveystalo Oyj:lle. Kilpailu- ja ku lut ta ja vi rasto selvittää Terveystalo Healthcare Oy:n ja Attendo Terveyspalvelut Oy:n välisen yrityskaupan vaikutuksia. Työterveyshuollon vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta neu vo tellaan Attendon edustajien kanssa marraskuun 2018 aikana. Kaupunginhallitus toteaa työterveyshuollon järjestämisen ti lan ne katsauk sen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjamerkintä: Henkilöstöjohtaja Mariikka Myllyniemi saapui kokoukseen asian käsit te lyn ajaksi klo 17:00 alkaen. Lisätietoja päätöksestä antaa: henkilöstöjohtaja

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Henkilöstö- ja palkka-asioiden tilannekatsaus Kh Valmistelija: henkilöstöjohtaja Mariikka Myllyniemi puh , kau pun gin joh ta ja Jari Rantala puh Kunta-alalla palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Palkka muodostuu: - tehtäväkohtaisesta palkasta - henkilökohtaisesta lisästä - työkokemuslisästä - muista mahdollisista lisistä, palkkioista ja korvauksista Palkat määräytyvät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan. So pi muk sis sa on määritelty tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytet tä vät yleiset vaativuustekijät. Loimaan kaupungin TVA-arviointijärjestelmän mukaisesti tehdyt hinnoit te lu tun nuk set (HITU) ovat vuodelta Joissakin hin noit te lutun nuk sis sa korit ovat jääneet tekemättä tai eivät ole enää ajan tasalla. Kokonaisuutena palkka-asioissa on syytä tarkastella palkkatasoa koko kaupungin tasolla; TVA-arviointijärjestelmään sekä keskijohdon se kä ylimmän viranhaltijoiden palkkaukseen liittyen. -- Muita ajankohtaisia henkilöstö- ja palkka-asioita: KVTES- ja TS-ryhmissä on loka-marraskuussa 2018 käsiteltävänä useampia työn vaativuuden arviointia ja tehtäväkohtaisia palkkoja kos ke via esityksiä. Paikallinen järjestelyerä lukien on 1,2 prosenttia kun nal lisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta. Pai kal li sen järjestelyerän kohdentamisesta ja neu vot te lu me net te lystä on määräykset työ- ja virkaehtosopimuksen al le kir joi tus pöy tä kirjas sa. Henkilökohtaiset lisien määräytymisperusteita ja menettelytapoja sekä vuosina osin maksamatta jääneitä lisiä koskevia paikal lis neu vot te lu ja on käyty Neuvottelut jatkuvat mar ras kuus sa Kaupunginhallitus toteaa ajankohtaiset henkilöstö- ja palkka-asiat tie dok seen.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja päätöksestä antaa: henkilöstöjohtaja

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi, rekrytointilisän käyttäminen 580/ /2018 Kh Valmistelija: henkilöstöjohtaja Mariikka Myllyniemi puh Loimaan kaupungin lastensuojelussa on kaksi virkaa täyttämättä. Kak si hakukierrosta on tehty ja viimeisin päättyi Rek rytoin ti on haasteellista, sillä ympäröivät kunnat ovat lähteneet palk kakil pai luun. Esimerkiksi Forssa maksaa 200 rekrytointilisää sekä sitou tu mi ses ta organisaatioon kahden vuoden ajalta /vuosi. Lop pu vai heen sosiaalityön opiskelijat saavat ns. gradun kir joi tus vapaan 3 kk. Somerolla sosiaalityöntekijöiden palkka on 3.445,40 euroa kuukaudessa. Ostopalveluna hoidettuna sosiaalityöntekijä saa 66 /t. Kustannukset viikon työpanoksella ovat noin Loimaan kaupungin sosiaalityötekijöiden palkka on 3.255,91 euroa kuu kau des sa. Lastensuojelulaki 13 b määrittelee sosiaalityöntekijän tehtävät ja vas tuut. Laissa on säädetty myös käsittelyajat, joiden puitteissa sosi aa li toi mi ei pysty toimimaan, mikäli kahta virkaa ei saada täytettyä. KVTES-työ ryh mä on käsitellyt asiaa kokouksessa ja esit tää määräaikaista rekrytointilisää suuruudeltaan 250 / kk so siaa li työn te ki jöil le ajalle Rekrytointilisä maksettaisiin jo viroissa oleville neljälle so si aa li työn teki jäl le sekä täytettäviin virkoihin. Kustannusvaikutukset mää rä ai kaisel la rekrytointilisällä on lomaraha ja sivukulut lisättynä yhteensä ,52 euroa, kun kaikki kuusi so si aa li työnte ki jän virkaa ovat täynnä. Loimaan kaupungin sosiaalityöntekijän palkka olisi välisellä ajalla TVA-palkka 3255,91 + rekrytointilisä 250,00 = 3505,91 euroa kuukaudessa. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa voidaan käyttää määräaikaista rek ry toin ti li sää 250 euora kuukaudessa vä lisel lä ajalla mukaan lukien virassa oleville. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että Timo Tamminen oli tehnyt poh ja eh do tuk sesta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan asia palautetaan uu del leen valmisteltavaksi. Esko Lundgren ja Tiina Perho kan nat tivat Tammisen muutosehdotusta. Kaupunginhallituksen pu heen johta ja tiedusteli kaupunginhallitukselta voidaanko muutosehdotus hy-

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus väk syä yksimielisesti ja se hyväksyttiin. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Lisätietoja päätöksestä antaa: henkilöstöjohtaja

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus IT-palveluiden varallaolokorvaus 579/ /2018 Kh Valmistelija: henkilöstöjohtaja Mariikka Myllyniemi puh IT-palveluita hoidetaan kahden it-asiantuntijan ja yhden it-päällikön toi mes ta. Työtehtäviä on mm. kulunvalvonta (kamerat yms., kiinteistöautomatiikka, verkkovalvonta, puhelimien puk-koodit an tami nen, vuoropäiväkodin, vesilaitoksen, kirjastojen, soten yksiköiden vir ka-ajan ulkopuolella tulevat toimeksiannot sekä palvelinpäivitykset (Wilma, Primus, Esmikko) IT-palvelut ovat hoitaneet työtehtävät tähän asti ilman varsinaisesti so vit tua varallaolokorvausta. Kevään 2018 aikana IT-palveluiden yksi työntekijä siirtyi 2MIT-yri tyksen palvelukseen ja varallaolon tarkastelu tuli ajankohtaiseksi. Os topal ve lu vaih to eh to ja ei tilanteeseen löydy. Yhteistyökumppania ennen sote-maku-ratkaisuja ei ole tarjolla. IT-palveuiden varallaolomallia miettiessä on lähdetty teknisen puolen kiinteistöpäivystyksen toiminnasta ja päädytään ehdottamaan las kel man mukaisesti varallaolokorvausta 613,34 euroa viikossa. Varaolokorvauksen käyttöönotto tapahtuisi ja alustavasti so vit tai siin yhden vuoden kokeilujaksosta, jolloin listattaisiin, mitä toimek si an to ja ja missä yksiköissä sekä kuinka kauan näiden suo rit tami seen on kulunut aikaa. Kokeilua arvioitaisiin ennen kesälomia 2019 ja tällöin raportoitaisiin edelleen hallitukselle tilanteista, joita va ral la olo ai ka na on hoidettu. Kaupunginhallitus päättää, että IT-palveuiden varallaolon kor vaa mises sa toteutetaan yhden (1) vuoden kokeilujakso Varallaolosta maksetaan 613 euroa/viikko. Kokeilujaksosta raportoidaan touko-kesäkuussa Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että Pekka Ahokas oli tehnyt pohjaehdotuksesta poik kea van muutosehdotuksen, jonka mukaan asia palautetaan uudel leen valmisteltavaksi. Päivi Vanha-Perttula, Olavi Suominen ja Timo Tamminen kannattivat Ahokkaan muutosehdotusta. Kau pun ginhal li tuk sen puheenjohtaja tiedusteli kau pun gin hal li tuk sel ta voi daanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti ja se hy väk syt tiin.

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Pöytäkirjamerkintä: Henkilöstöjohtaja Mariikka Myllyniemi poistui kokouksesta asian käsit te lyn jälkeen klo 18:48. Lisätietoja päätöksestä antaa: henkilöstöjohtaja

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaava-arkkitehdin irtisanoutumisen johdosta aiheutuvat asiat ja järjestelyt 572/ /2018 Kh Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Loimaan kokoisella kunnalla tulee olla maankäyttö- ja rakennuslain pe rus teel la kaavoittaja. Maankäyttö- ja rakennuslaki 20 :n 2 moment ti: "Kunnassa, jonka asukasluku on yli tulee olla kaa voitta ja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pä tevyys. Kaavoittaja voi olla myös kuntien yhteinen tai kunta voi antaa teh tä vän sopimuksen nojalla toisen kunnan tai kuntayhtymän pal veluk ses sa olevan kaavoittajan hoidettavaksi". Kelpoisuudesta sää detään maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvän asetuksen 3 :ssä. Omana työnä on tehtävänä työnä on valmistumassa Mäenpää II-alueen asemakaava. Kyseessä on Loimijokeen rajoittuva kau pun gin ko ko naan omistama alue nykyisen asemakaava-alueen itä puo lel la. Alueen myötä saadaan lisää AO-rakennuspaikkoja. Hulmin alueelle kaa vail tua Loimaan kaukolämmön tarpeista läh te vää kaa va muu tosta on jossain määrin selvitelty. Vaatii kaa voi tus so pi muk sen hy väk symi sen yhtiön kans sa ennen työhön ryhtymistä. Tätä muutosta kä sitel lään vielä asiasisällön osal ta kaa va toi mi kun nas sa , mutta luonnos asetetaan näh tä vil le myö hem min.tilaa vievän kaupan ase ma kaa va muu tos on ollut jäissä maakuntakaavatilanteen takia. Konsulttityönä tehtävistä töistä Myllykyläntien asemakaavamuutos kä si tel lään asiasisällön osalta kaavatoimikunnassa , mutta luon nos liene tarkoituksenmukaista asettaa nähtäville myöhemmin. Nii ni joen osayleiskaavatyö on luonteeltaan uudentyyppinen työ, jolla hae taan kokemuksia tulevaa varten. Asiasisällön osalta kaa va toi mikun nas sa , mutta luonnos asetetaan nähtäville myö hemmin. Kaavoitusohjelmaa ajatellen vuoden 2019 kehys ostopalveluihin mah dol lis taa vain nyt kesken olevien töiden saattamisen loppuun. Uu sia laa jo ja kaavoitushankkeita on syytä siirtää eteenpäin ja varata nii hin rahoitusta erikseen. Kaa voi tus oh jel ma vuodelle 2019 on kä sitel tä vis sä, kun viranhaltijakysymys on rat ken nut. Kaava-arkkitehti on osallistunut kaupungin sisällä keskustan ke hit tämi seen sekä kehittämiseen liittyviin selvityksiin mm. tori ja torin ranta. Edelleen elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön sisällä eräät markki noin tiin liittyvät asiat, kohteiden kehitys ja suunnittelu (esim. kir jaston ja Heimolinnan ulkovalaistus, päiväkotien paikkaselvitys, asu misyk sik kö jen sijaintivaihtoehtoselvitys) ja erityisesti yritysten tont ti tarpei siin vas taa mi nen kehittämisjohtajan ohella.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Vaikein tilanne syntyy omana työnä ketterästi tehtyjen kaavojen kohdal la, joista viimeisin oli syyskuun alussa valtuustossa käsitelty Lammin ka dun eteläpään asemakaavamuutos. Näitä töitä on tie dos sa var mas ti yksi, mutta niitä voi tulla esille uusia. Näihin vastaaminen kon sult ti työ nä ei onnistu lain kaan niin ketterästi, kun omana työnä. Maakuntakaavoitukseen liittyvät mahdolliset asiat kehittämisjohtaja voi hoitaa kuten tähänkin saakka. Kaupunkilaisia kaava-arkkitehti on palvelut heidän kaavoitukseen ja maan käyt töön liittyvissä asioissaan. Tältä osin väliajalla asiat siir tyvät muille palvelualan viranhaltijoille. Väliaikaa uuden kaavoittajan tuloon saakka tullee kertymään. Tuona vä li ai ka na on välttämättömät ja kiireelliset asiat mahdollista hoitaa os ta mal la palvelu puitesopimuksen perusteella. Kehittämisjohtajan han kin ta val tuus riittää tähän. Kehittämisjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee em. selvityksen tietoon saatetuksi ja hy väk syy osaltaan, että kehittämisjohtaja voi hankkia väliaikana vält tä mät tö män ja kiireelliseen osaamisen ostopalveluna pui te so pimuk sen puitteissa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Pöytäkirjamerkintä: Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari saapui kokoukseen asian käsittelyn ajak si klo 18:49. Lisätietoja päätöksestä antaa: kehittämisjohtaja

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Loimaan kaupungin ja Loimaan kaukolämpö Oy:n välinen kaavoitussopimus 500/ /2018 Kh Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan kaavoitus so pi muk sen periaatteet yhtiön kanssa ja oikeutti ke hit tä mis joh tajan laatimaan so pi muk sen yhtiön kanssa. Yhtiön hallitus hylkäsi kokouk ses sa kaupungin tarjoaman sopimuksen. Yhtiö oli pyy tä nyt omaan lukuunsa tarjouksen. Kaupungilla on voimassa oleva kaa voi tuk sen puitesopimus, jossa ovat mukana Ramboll ja FCG. Si ten kau pun ki ei voi käyttää sopimuksen ulkopuolista kaavoituskonsulttia. Asiaa käsiteltiin lämpöyhtiön kirjelmän perusteella kaupun gin hal li tuk ses sa , mutta ratkaisu asiassa ei edennyt. Yhtiö toimitti esityksen elokuussa 2018 puheena olevan maa-alueen myymisestä yhtiölle. Asiassa järjestettiin neuvottelu, josta laa dittu muistio on ohessa. Kaupungin omana työnä tehtävien kaavamuutosten kustannukset oman työn tuntiperusteisen mallin ja tarvittavien selvitysten las kut tami nen olisi selkeän yksinkertainen malli. Lämpöyhtiö haluaa kui tenkin kiinteän sopimushinnan, jolloin selvitysten kustannusriski jää kau pun gil le. Niiden laajuutta kun ei radan ja hulevesien takia vält tämät tä ole helppoa arvioida etukäteen. Vertailun vuoksi todettakoon, et tä torin rantaan tehty alueeltaan melko suppea selvitys tuli maksamaan n (alv 0%). Lisäksi EV-alueella nykyisen mallin kohdan 1.1. mukainen tapa ei välttämättä toimisi, koska kyse ei yhtiön kan nal ta ole niinkään rakennusoikeudesta. Kaava-arkkitehdin siirtyminen yksityisen palvelukseen tekee tässä vai hees sa mahdottomaksi kaavoitussopimuksen hyväksymisen. Asiaan voidaan palata, kun kaupungille on saatu rekrytoitua uusi vi ranhal ti ja. Sopimusperiaatteiden läpikäymiselle ja uudistamiselle on tarvetta. Kehittämisjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että yhtiön ja kaupungin välinen kau pungin omaan työhön perustuva kaa voi tus so pi mus siirtyy val mis tel tavak si ajalle, jolloin uusi valittava kaa va-ark ki teh ti on aloittanut työt. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjamerkintä: Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari poistui kokouksesta asian käsittelyn jäl keen klo 18:51. Lisätietoja päätöksestä antaa: kehittämisjohtaja

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Loimaan kaupungin toiminta- ja talouskatsaus 9/2018 Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olen nai nen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmis te taan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus, yh teis kun nal linen vastuullisuus ja verovarojen tuloksellinen ja moitteeton käyttö. Kaupunginhallitus seuraa toimialaansa sekä kaupungin ko ko nais talou den tilaa. Heinäkuun talouskatsauksen yhteydessä kaupunginhallitus edellytti, et tä toimielimet ja palvelualat seuraavat ja raportoivat loppuvuoden 2018 taloustilanteesta ajantasaisesti. Mahdolliset määrärahojen muutostarpeet tulee selvittää ja tehdä niiden kattamisesitykset palvelualojen sisällä.tarvittaessa toi mi eli mien ja palvelualojen tulee käyttää sopeuttamiskeinoina mm. os to pal velui den sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintojen rajoittamista. Henki lös tö ku lu jen osalta tulee soveltaa mm. henkilöstön si jai suuk sien käy tön rajoittamista. Koko organisaatiota koskeva hankintarajoitus annettiin väliseksi ajaksi. --- Kuluvan vuoden talouden seuranta sekä toteutuma-arviointi on ollut sään nöl li sen kuukausiraportoinnin ja osavuosikatsausten ohella esillä vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä. Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 21,00 %. Valtuusto edellytti päätöksen yhteydessä, että toimialakohtaisen ta lou den tasapainottamisohjelman laatiminen on aloitettava heti vuo den alusta, ja ulotuttava valtuustokauden loppuun asti. Kaupunginhallitus merkitsee syyskuun talouskatsauksen tiedokseen. Tasapainotusohjelmaa valmistellaan vuoden 2019 talousarvion sekä vuo sien /2022 taloussuunnitelman valmistelun yh teydes sä sekä taloustyöryhmän ohjaamana jatkovalmisteluna. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että Pekka Ahokas oli tehnyt pohjaehdotusta täyden tä vän muutosehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus merkit see syyskuun talouskatsauksen tiedokseen. Henkilöstökulujen

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus osal ta tulee soveltaa mm. henkilöstön sijaisuuksien käytön ra joit tamis ta ja antaa selvitys sijaisten käytöstä. Tasapainotusohjelmaa valmis tel laan vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien /2022 taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä sekä ta loustyö ryh män ohjaamana jatkovalmisteluna. Olavi Suominen kannatti Ahok kaan muutosehdotusta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tie dus te li kaupunginhallitukselta voidaanko muutosehdotus hy väksyä yksimielisesti ja se hyväksyttiin. Kaupunginhallitus merkitsi syyskuun talouskatsauksen tiedokseen. Li säk si kaupunginhallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen, et tä henkilöstökulujen osalta tulee soveltaa mm. henkilöstön si jaisuuk sien käytön rajoittamista ja antaa selvitys sijaisten käytöstä. Tasa pai no tus oh jel maa valmistellaan vuoden 2019 talousarvion sekä vuo sien /2022 taloussuunnitelman valmistelun yh teydes sä sekä taloustyöryhmän ohjaamana jatkovalmisteluna. LIsätietoja päätöksestä antaa: talousjohtaja Liitteet 1 Loimaan kaupungin talouskatsaus 9/2018

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Loimaan kaupungin hankintaohjeen pienhankinnoille päivittäminen Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Hankinnoissa noudatetaan lakia jul ki sis ta hankinnoista ja käyt tö oikeus so pi muk sis ta eli yleistä han kin la kia (1397/2016) ja lakia vesi- ja ener gia huol lon, liikenteen ja pos ti pal ve lu jen alalla toimivien yk si köiden hankinnoista ja käyt tö oi keus so pi muk sis ta eli erityisalojen hankin ta la kia (1398/ 2016). Suomen julkisia hankintoja koskeva lain säädän tö edellyttää, että viranomiaset ja muut hankintayksiköt kil pai lutta vat hankintansa avoimesti ja syrjimättömästi. Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta han kin ta lakia muutoin kuin hankintaoikaisua koskevan muu tok sen ha ku säännök sen osalta. Hankintalaissa kuvatut yleiset periaatteet, avoimuus, ta sa puo li suus, syrjimättömyys ja suhteellisuus tulevat sovellettavaksi se kä kansallisen kynnysarvon ylittäviin että alittaviin hankintoihin. EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat on kilpailutettava sähköisesti Loimaan on ke vääl lä 2018 valinnut sähköisen han kinnan työvälineeksi Mercell Oy:n sovelluksen, hankintasopimus on alle kir joi tet tu Työväline soveltuu hyvin työvälineeksi myös pie nem mis sä hankinnoissa ja käytäntö on osoittanut sähköisen hankin nan olevat tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta myös pie nem mis sä hankinnoissa. Loimaan kaupungin pienhankintaohje on hy väk syt ty kau pun gin hal lituk ses sa Prosessien säh köis tä mi nen uudella työ vä li neellä ja ajankohtaiset henkilöstömuutokset ai heut taa ohjeistukseen päi vi tys tar peen. Pienhankintaohjeen lisäksi hankintojen menettelytapaohjeistusta on an net tu myös Loimaan kaupungin hallintosäännössä ( 69). Hal linto sään nön hankintaosio korvaa Loimaan osalta joissakin kunnissa käy tös sä olevan yleisen hankintaohjeen. Kaupunginhallitus hyväksyy Hankintaohje pien han kin noil le - ohjeen muu tok set. Kaupunginhallitus ohjaa palvelualoja käyttämään sähköistä han kinta jär jes tel mää soveltuvin osin myös kynnysarvon alittavissa han kinnois sa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Lisätietoja päätöksestä antaa: talousjohtaja

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala puh talousjohtaja Tuija Ojala puh Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle alkaen Veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä ve ron kan to vi ran omai sel le kunnallisveron sekä kiinteistöveron rat kaisu val taa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kum mas takin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Ve ronkan to lain 50 :ssä säädetään ( alkaen uuden Ve ron kan tolain /11 47 ). Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa vii meis tään vireille tulevien hakemusten osalta. Kunnan pidättäessä ratkaisuvallan itsellään vireille tulevien hakemusten osalta, kunnan on tehtävä rat kai su vallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle mennes sä. Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Ve ro hal lin nol le alkaen suoraan lain nojalla. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verosta vapauttamisen perusteet on määritelty Veronkantolain 47 :ssä. Vapautus voidaan myöntää, jos: 1) vero- tai maksuvelvollisen veronmaksukyky on sairauden, työt tömyy den, elatusvelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi olennai ses ti alentunut; 2) vapautuksen myöntämiseen on verovelvollisen velkajärjestelyn vuok si erityisiä syitä; tai 3) veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti koh tuuton ta. Ajalle toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että kiinteistöveron osalta 46 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1 kunta ja kiinteistöveron osalta 17 kuntaa.

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää kaupungin puhevallan käyttämisestä kau pun gin eri viranomaisten aloitteiden, esitysten ja lausuntojen toi mit ta mi ses sa kaupungin ulkopuolisille viranomaisille (Hal lin tosään tö kohta). Kaupunginhallitus päättää, että Loimaan kaupunki ei pidätä itsellään oi keut ta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamista koskeviin ha kemuk siin Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa: talousjohtaja

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Väliaikaisrahoitus Valmista nuoren ideasta hankkeelle/ Loimaan 4H-Yhdistys 571/ /2018 Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Loimaan 4H-yhdistys hakee Loimaan kaupungilta vä li ai kais ra hoi tusta Valmista nuoren ideasta!- hankkeelle. Hanke on saanut Var sinais-suo men ELY-keskukselta myönteisen päätöksen ja hank keen numero on Päätökseen sisältyy ehto hanketuen siirrosta Härkätien 4H-yh dis tyksel le. Loimaan 4H:lle myönnetty rahoitus on ,63 euroa, josta Här kä tien 4H:lle maksettava osuus on ,20 euroa. Myönne t tävä tuki ja muu julkinen rahoitus on yhteensä 80 prosenttia hankkeen tu ki kel poi sis ta kustannuksista. Hankkeen toteutusaika on Kaupungin myöntämä väliaikaisrahoitus ei ole hankerahoitusta vaan kat taa hankkeen kustannusten muodostumisen ja maksatuksen vä lisen aikaviiveen. Väliaikaisrahoitus on maksettava takaisin vii meistään, kun hankkeen viimeinen maksatuserä on saatu Esteellisyys: Loimaan kaupunki myöntää Loimaan 4H-yhdistykselle ko rot to man euron lainan ''Valmista nuoren ideasta'' -hankkeen vä li ai kaisra hoi tuk sek si. Lainasta laaditaan velkakirja. Puheenjohtaja Teija Ek-Marjamäki sekä Anne Onnela ja Juha Rai tala ilmoittivat ole van sa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta klo 19:12-19:14 asian kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan I va rapu heen joh ta ja Tiina Per ho. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa: talousjohtaja

26 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kilpailuttaminen 514/ /2018 Kh Valmistelija: sosiaali- ja tevrveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on valmisteltu vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kilpailuttamista. Kyseisiä palveluja ei ole aiemmin kilpailutettu. Nyt kun liikennepalvelulaki on alkaen vapauttanut hinnoittelun, on kilpailutus syytä suorittaa. Kyseisiä kuljetuspalveluja ostetaan tällä hetkellä vuositasolla n :n arvosta. Asian valmisteluun liittyen pidettiin paikallisten taksiyrittäjien kanssa info- ja keskustelutilaisuus (markkinavuoropuhelu). Lisäksi järjestettiin tapaaminen Taksiliiton puheenjohtajan Ville Jaakolan kanssa Loimaalla, jota on asian tiimoilta myös muutoin konsultoitu. Hyvinvointivaliokunta hyväksyi kokouksessaan väliaikaisen sopimuksen, jolla paikallisten taksiyrittäjien kanssa sovittiin, että alkaen noudatetaan samoja hintoja ja käytäntöjä kuin kesäkuussa 2018 niin kauan, kunnes kilpailutusprosessi on saatu päätökseen. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu siten, että hankintakausi on yksi optiovuosi. Hankinnan kokonaisarvo on n. 2,7 mil.euroa, mikä ylittää EU-kynnysarvon. Yritysvaikutukset Kilpailutuksella saattaa olla merkittäviä yritysvaikutuksia paikallisesti. --- Hankinnan ennakoidun arvon ylittäessä EU kynnysarvon, kuuluu hankinta kaupunginhallituksen yleiseen ratkaisuvaltaan. Kaupunginhallituksella on oikeus siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen toimielimelle. (Hallintosääntö 69 ). LIITE Tarjouspyyntöasiakirja liitteineen ja sopimusluonnos

27 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat ja oikeuttaa hyvinvointivaliokunnan päättämään hankinnasta. Kaupunginhallitus oikeuttaa viranhaltijat täsmentämään tarjouspyynnössä esitettyjä päivämääriä lukuun ottamatta hankintakauteen liittyviä aikoja. Käsittely: Keskustelun kuluessa Esko Lundgren teki Pekka Ahokkaan, Eveliina Tyyskäsen, Timo Tammisen, Päivi Vanha-Perttulan, Olavi Suomisen ja Tiina Perhon kannattamana seuraavan ehdotuksen: Hankinta palautetaan uudelleen valmisteluun. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallitukselta voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, niin puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen ehdotuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi Esko Lundgrenin ehdotuksen. Kh Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Valtion ja kuntien viranomaisten on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista ( /1397) säädetään (1 ). Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa (2 1 mom). Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen (3 1 mom). Lain 5 luvussa säädetään hankintamenettelyistä (avoin menettely, rajoitettu menettely, neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely, innovaatiokumppanuus ja suorahankinta). Lain 40 :ssä säädetään niistä tilanteista, joissa voidaan soveltaa suorahankintaa. Nyt käsillä olevassa asiassa suorahankinnan perusteet eivät täyty.

28 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat ja oikeuttaa hyvinvointivaliokunnan päättämään hankinnasta. Kaupunginhallitus oikeuttaa viranhaltijat täsmentämään tarjouspyynnössä esitettyjä päivämääriä lukuun ottamatta hankintakauteen liittyviä aikoja. Käsittely: Keskustelun kuluessa Pekka Ahokas ehdotti Eveliina Tyyskäsen, Tuija Ketosen, Esko Lundgrenin, Timo Tammisen ja Olavi Suomisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Julkisia hankintoja koskeva lain sää dän tö edellyttää, että vi ran omaiset ja muut hankintayksiköt kil pai lut ta vat hankintansa avoimesti ja syr ji mät tö mäs ti. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on otettu huomoon myös paikallisuus -nä kö kul ma hankintalain mukaisesti niin, että kilpailutus tehdään avoi mes ti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankinta-asiantuntija esit te lee hankintamenettelyä ennen kaupunginhallituksen kokousta. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat ja oikeuttaa hyvinvointivaliokunnan päättämään hankinnasta. Kaupunginhallitus oikeuttaa viranhaltijat täsmentämään tar jous pyynnös sä esitettyjä päivämääriä lukuun ottamatta hankintakauteen liit tyviä aikoja. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa: sosiaali- ja terveysjohtaja

29 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liitteet 2 Liite 1 palvelunkuvaus 3 Liite 2 Tarjouslomake 4 Liite 3 _Tarjouslomake_hinnat 5 Sopimusluonnos mk 6 Tarjoupyyntö _ TenderReportMss_Sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset henkilökuljetukset

30 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Loimaan kaupungin kiinteistöjen jätehuolto / /2018 Kh Valmistelija: vt. tekninen johtaja Harri Salminen, p Loimaan kaupungin kiinteistöjen jätehuoltosopimus päättyy vuoden 2018 loppuun. Jätehuollosta vuosille on valmisteltu oheis ma te ri aa lin mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat. Hallintosäännön 69 mukaan kaupunginhallitus päättää EU-kyn nysar von ylittävistä hankinnoista. Hankinnalla voi olla merkittäviä paikallisia yritysvaikutuksia. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaiset Loimaan kau pun gin kiinteistöjen jätehuollon tar jous pyyn tö asia kirjat kilpailuttamista varten. Käsittely: Keskustelun kuluessa Tiina Perho teki Olavi Suomisen kannattamana seuraavan ehdotuksen: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Ehdotusta ei vastuttetu, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen ehdotuksen. Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Kh Loimaan kaupungin kiinteistöjen jätehuoltosopimus päättyy vuoden 2018 loppuun. Jätehuollosta vuosille on valmisteltu oheis ma te ri aa lin mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat. Hallintosäännön 69 mukaan kaupunginhallitus päättää EU-kyn nysar von ylittävistä hankinnoista. Hankinnalla voi olla merkittäviä paikallisia yritysvaikutuksia.

31 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaiset Loimaan kaupungin kiinteistöjen jätehuollon mukaiset Loimaan kaupungin kiinteistöjen jätehuollon tarjouspyyntöasiakirjat kilpailuttamista varten. Käsittely: Keskustelun kuluessa Tuija Ketonen ehdotti Olavi Suomisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Koska ehdotusta ei vastutettu, niin puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Tuija Ketosen ehdotuksen yksimielisesti. Asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Pöytäkirjamerkintä: Vt. tekninen johtaja Harri Salminen oli läsnä asian käsittelyn ajan. Hän poistui kokoksesta asian käsittelyn jälkeen. Kh Valmistelija: vt. tekninen johtaja Harri Salminen, puh Loimaan kaupungin kiinteistöjen jätehuoltosopimus päättyy vuoden 2018 lopussa. Jätehuollosta vuosille on valmisteltu oheis ma te ri aa lin mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat. Edellisten käsittelyn jälkeen tarjouspyyntöä on muutettu niin, että myös osatarjoukset hyväksytään. Tarjouspyyntöasiakirjoihin on li sätty myös informaationa mm. jäteastioiden sijaintipaikat ja niiden keräi ly vä li neet. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Jä te huol to kus tannuk set kaupungin kiinteistöjen osalta ovat noin euroa vuodes sa. Hallintosäännön 69 mukaan kaupunginhallitus päättää EU-kyn nys ar vot ylittävistä hankinnoista. Kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaiset Loimaan kau pun gin kiinteistöjen jätehuollon mukaiset Loimaan kaupungin

32 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kiin teis tö jen jätehuollon tarjouspyyntöasiakirjat kil pai lutta mis ta varten. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa: vt. tekninen johtaja

33 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kunnan jätteenkuljetusjärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh KHO palautti jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen jä te lauta kun taan uudelleen valmisteltavaksi. Päätös kiinteistön haltijan järjes tä män kuljetuksen jatkamisesta ei KHO:n mukaan perustunut riittä viin selvityksiin. Kunnan jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen tulee jä te lau takun nan käsiteltäväksi ensi vuoden aikana. Jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Salla Alapirtti on ilmoit ta nut valmistelun aikataulusta. Jätelautakunnan edustajat tu levat tarvittaessa kertomaan kuljetusjärjestelmäselvityksen ete ne mises tä esimerkiksi kaupunginhallituksen kokouksen yhteyteen. Kuljetusjärjestelmän selvittäminen ja päätöksenteko eivät edellytä kun nal ta suuria toimenpiteitä. Jätelautakunta lähettää sel vi tys vaihees sa kyselyn kunnan ympäristön- ja ter vey den suo je lu vi ran omai sille. Kunnalta pyydetään lausunto kuljetusjärjestelmästä sitten, kun jäte huol lon tilaa koskeva selvitystyö on valmis. Alustava aikataulu vuonna 2019 Tammi-maaliskuu: jätehuoltoviranomainen selvittää jätteen kul jetuk sen tilaa yhteistyössä konsultin kanssa. Huhtikuu: kuljetusjärjestelmäselvitys esitellään jätelautakunnalle ja kuntiin ym. lähetetään lausuntopyynnöt. Varataan hallintolain 41 :n mukaisesti vaikuttamismahdollisuus muille kuin asian osaisil le. Toukokuu: saapuneet lausunnot käsitellään. Kesäkuu: jätelautakunta päättää ko. kuntien kul je tus jär jes tel mästä. Jätelautakunta pyytää nimeämään yhteyshenkilön jätelautakunnan lau ta kun ta so pi muk sen mukaisesti (kohta 8): Jokainen yh teis toi minta-alu een kunta nimeää yhteyshenkilön, jolta lautakunnan esittelijä saa tarvitsemansa tiedot lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmis te lua varten. Lautakunta toimittaa yhteyshenkilölle tiedoksi kokous ten esityslistat ja pöytäkirjat. Yhteyshenkilöitä ei ole viime vuosina nimetty, eikä tiedossa ole suurta työmäärää, mutta toivomme kuljetusjärjestelmäpäätöksen val miste lun sujuvoittamiseksi yhteyshenkilöiden nimeämistä.

34 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen. Yhteyshenkilönä toimii tekninen johtaja. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa: kaupunginjohtaja

35 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Teknisen johtajan virka / Oikaisuvaatimus 499/ /2018 Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Loimaan kaupungissa on teknisen johtajan virka (KV ). Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan kunnallishallinnon tuntemus ja kokemus alan vastuullisista johtotehtävistä. Kokemus kaavoitus- ja kiinteistörekisteritehtävistä on myös eduksi. (Kh ). Tekninen johtaja on johtavassa asemassa oleva viranhaltija, tekniset ja ympäristöpalvelualan johtaja sekä kaupungin johtoryhmän jäsen. Tekninen johtaja vastaa palvelualansa tehtävistä, johtaa ja kehittää toimintaa sekä huolehtii sen taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunginhallituksen, valiokunnan ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Tekninen johtaja päättää palvelualan sisäisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä. Tekninen johtaja toimii elinympäristövaliokunnan esittelijänä oman palvelualueensa lainsäädännön erityisasiantuntemusta edellyttävissä asioissa. Teknisellä johtajalla on tarvittaessa esittelyoikeus koko toimialalla. Työ vaatii erityisosaamista, teknisten palvelujen tuntemusta ja monipuolisten tehtäväkokonaisuuksien hallintaa sekä sääntöjen ja ohjeiden tuntemusta ja soveltamista. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Viran kelpoisuusehdot päättää se viranomainen, jonka tehtäviin viran täyttäminen kuuluu (Hallintosääntö 38 ). Kaupunginhallitus päättää teknisen johtajan avoimeksi tulleen viran täytöstä (Hallintosääntö 40 ). Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on ottaa viranhaltija avoinna olevaan virkaan (Hallintosääntö 39 ). Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8 ).

36 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi. Hyväksyttiin. Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Teknisen johtajan virka on ollut haettavana mennessä. Virkaan tuli määräaikaan mennessä 11 hakemusta. Haastatteluryhmä haastatteli neljä (4) hakijaa Kolme henkilöä on ollut ollut soveltuvuusarvioinnissa. Arvioinnin tulokset käydään läpi haastatteluryhmässä Kaupunginhallitus päättää teknisen johtajan viran täytöstä (Hallintosääntö 40 ). Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka suorittaa valinnan (Hallintosääntö 40 ). Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Kaupunginjohtaja vahvistaa valtuuston ja kaupunginhallituksen suorittaman ehdollisen vaalin, kun lääkärintodistus on varaukseton (Hallintosääntö 41 ). Viranhaltijaa otettaessa noudatetaan kuntalain 105 :n vaalia koskevia säännöksiä (virkavaali). Valinta perustuu kokonaisarviointiin, jonka mukaan valitulla on hakijoista parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi otetaan huomioon viranhoidon kannalta merkitykselliset ominaisuudet, kuten työn sisällön tuntemus, ammatillinen osaaminen sekä haastatteluun perustuva arviointi soveltuvuudesta viranhoitamiseen ja työyhteisöön. Yhteenveto hakijoista ja haastatelluista on liitteenä.

37 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Kaupunginhallitus valitsee teknisen johtajan virkaan diplomi-insinööri Jari Akkasen. Valinta perustuu kokonaisarviointiin, jonka mukaan valitulla on hakijoista parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on otettu huomioon viranhoidon kannalta merkitykselliset ominaisuudet, kuten työn sisällön tuntemus, ammatillinen osaaminen sekä haastatteluun ja soveltuvuustutkimukseen perustuva arviointi soveltuvuudesta viranhoitamiseen ja työyhteisöön. Koeaika on neljä (4) kuukautta. Tehtäväkohtainen palkka on euroa. Valitun on ennen viran vastaanottamista kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkavaali on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. Hyväksyttiin. Kh Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Arto Savonen on jättänyt oikaisuvaatimuksen Loimaan kau pun gin hal li tuk sen teknisen johtajan valintaa kos ke vasta päätöksestä 293. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että päätös kumotaan. Pe rus te luina todetaan mm., että jokainen hakuilmoituksen kelpoisuusehdot täyt tä vä on otettava huomioon valintaprosessissa alusta loppuun asti. Haastatteluryhmässä ovat olleet kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja,

38 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtaja, elinympäristövaliokunnan puheen joh ta ja sekä kaupunginhallituksen edustaja elin ym pä ris tö va liokun nas sa. Haastateltavat on valittu hakemusten perusteella. Kolme (3) ha kijois ta ml. oikaisuvaatimuksen tekijä ovat työskennelleet Loimaan kau pun gin palveluksessa. Heitä ei erikseen haastateltu. Oi kai su vaati muk sen tekijä on haastateltu edellisen kerran teknistä johtajaa vuon na 2010 (- 2013) valittaessa. Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä nii den alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua (Kuntalaki mom.). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- ja lail li suuspe rus teel la. Vaatimuksen voi tehdä kunnan jäsen tai asianosainen. Kau pun gin hal li tuk sen päätös on lähetetty asianosai sil le tiedoksi * Arto Savosen oikaisuvaatimus ( ) Kaupunginhallitus päättää, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta kaupun gin hal li tuk sen päätöksen muuttamiseen. Teknisen johtajan valinta on perustunut kokonaisarviointiin, jonka mu kaan valitulla on hakijoista parhaat edellytykset viran me nes tyksel li seen hoitamiseen. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on otet tu huomioon viranhoidon kannalta merkitykselliset ominaisuudet, ku ten työn sisällön tuntemus, ammatillinen osaaminen sekä haas tatte luun perustuva arviointi soveltuvuudesta viranhoitamiseen ja työyh tei söön. Kaupunginhallituksen päätös on tehty lainmukaisesti. Kau pun gin halli tus on teknistä johtajaa valitessaan käyttänyt sille kuuluvaa tar koituk sen mu kai suus har kin taa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Lisätietoja päätöksestä antaa: kaupunginjohtaja Liitteet 8 Arto Savonen oikaisuvaatimus

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Kaavatoimikunta AIKA 07.03.2019 kello 18:00-19:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Pomarkun kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Henkilöstötoimikunta Aika 04.02.2019 klo 15:30-17:10 Paikka Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 1 Taloustyöryhmä AIKA 05.03.2019 kello 17:00-19:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus 3 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 118 24.10.2018 Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 24.10.2018 118 Tekninen johtaja Reima Ojala 11.10.2018: Kaupunginhallitus on käsitellyt

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Kaupunginhallitus 225 14.08.2017 Kaupunginhallitus 309 09.10.2017 Kaupunginhallitus 324 23.10.2017 Kaupunginhallitus 332 30.10.2017 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma Kh 14.08.2017

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Työterveyshuollon palvelujen kilpailuttaminen

Työterveyshuollon palvelujen kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 186 14.05.2018 Kaupunginhallitus 243 18.06.2018 Kaupunginhallitus 316 24.09.2018 Kaupunginhallitus 339 22.10.2018 Kaupunginhallitus 361 30.10.2018 Kaupunginhallitus 376 19.11.2018 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 38 12.02.2018 Kaupunginhallitus 65 06.03.2018 Kaupunginhallitus 88 26.03.2018 Kaupunginvaltuusto 24 26.03.2018 Kuntalain 85.2 :n mukaisten selitysten vaatiminen / jatkotoimenpiteet 2089/03.06.00/2018

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Pääterveysasema, Vareliuksenkatu 1, sosiaalitoimiston kokoustila 2 krs.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Pääterveysasema, Vareliuksenkatu 1, sosiaalitoimiston kokoustila 2 krs. LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Vanhusneuvosto AIKA 07.05.2019 kello 13:00-14:58 PAIKKA Pääterveysasema, Vareliuksenkatu 1, sosiaalitoimiston kokoustila 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 19 astuslautakunta AIKA 07.06.2019 klo 15:00-15:25 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 275 13.08.2018 Kaupunginhallitus 346 22.10.2018 Kaupunginvaltuusto 90 12.11.2018 Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos 1059/10.03.06/2017 Kaupunginhallitus 19.02.2018 67 Maanomistaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Kaavatoimikunta AIKA 01.02.2018 kello 16:15-17:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 Aika 12.12.2018 klo 17:00-18:20 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Kyöstilä Mauri pj. Gripenberg Marianna

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 234 14.08.2017 Kaupunginhallitus 382 27.11.2017 Kaupunginhallitus 30 29.01.2018 Kaupunginhallitus 65 26.02.2018 Kaupunginvaltuusto 13 05.03.2018 Loimaa-strategia 100/00.01.02/2017 Kh

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013-2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013-2016 27 17.08.2016 38 05.10.2016 Tilintarkastajan valinta TARK 17.08.2016 27 Raahen kaupunki on vuonna 2013 kilpailuttanut Raahen kaupungin ja Raa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus 44 19.02.2013 Yhtymähallitus 94 21.05.2013 Yhtymähallitus 142 21.08.2013 Yhtymähallitus 169 26.09.2017 Kuntayhtymän vakuutusten kilpailuttaminen 137/02.08.03.01/2013 Yhall 19.02.2013 44

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3. 2 Saatavan poistaminen 5. 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös 6

Sisällysluettelo. 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3. 2 Saatavan poistaminen 5. 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Rakennuslautakunta 10.02.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3 2 Saatavan poistaminen 5 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh:

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh: Yhtymähallitus 194 21.11.2012 Yhtymähallitus 134 21.08.2013 Yhtymähallitus 185 06.11.2013 Yhtymähallitus 65 20.05.2015 Yhtymähallitus 135 02.12.2015 Asumispalvelun ostosopimus Hoivakoti Suvanto Oy YhtHall

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi /Ympäristölautakunnan päätös , Rakennustarkastajan virkavaali (vakanssinro )

Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi /Ympäristölautakunnan päätös , Rakennustarkastajan virkavaali (vakanssinro ) Ympäristölautakunta 38 25.09.2018 Ympäristölautakunta 48 27.11.2018 Kaupunginhallitus 262 10.12.2018 Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi /Ympäristölautakunnan päätös 27.11.2018 48, Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot