Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto"

Transkriptio

1 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja

2 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Tiistai klo Paikka Raision ammattiopisto, Eeronkuja 3, Raisio (kokoushuone 2. krs) 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Markku Tähtinen avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen ja toivotti valtuutetut tervetulleiksi kokoukseen. 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN (1/1) Kuntayhtymämme perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenkunnalla yksi ääni sen varaamaa osuutta kohti, kuitenkin enintään kymmenen ääntä. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu tasan sen valitsemien, paikalla olevien yhtymävaltuuston jäsenten kesken. Päätösehdotus Päätös Läsnä olevien toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto ja sen perusteella hyväksytään kokousta varten ääniluettelo. Ääniluettelossa mainittujen yhtymävaltuuston jäsenten lisäksi kokoukseen osallistuivat yhtymävaltuuston sihteeri johtava rehtori Maria Taipale ja talousjohtaja Terttu Nyholm. Kokouksessa oli läsnä myös osa yhtymähallituksen jäsenistä sekä osa yksiköiden johtajista. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Perussopimuksen 11 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty asianomaisille Kokouskutsuun on liitetty tämä esityslista. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti myös Turun Sanomissa. Perussopimuksen 12 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) sen jäsenistä on paikalla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

3 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 2 / 8 Yhtymävaltuusto Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 30 :n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla päätä, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Päätösehdotus Päätös 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi maanantain toukokuuta 2014 kello Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Ikävalko ja Mari Rissanen sekä hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti tarkastusajankohdaksi maanantai klo Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen. Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ollut, joten esityslista hyväksyttiin ilman niitä. 6 PERUSPÄÄOMAN KOROSTA PÄÄTTÄMINEN Kuntayhtymän peruspääoman suuruus on taseen mukaisesti tilivuoden päättyessä noin 3,023 M. Kuntayhtymän perussäännön 16 :n mukaan peruspääomalle maksettavasta korosta päättää yhtymävaltuusto vuosittain. Peruspääoman korkoa ei valtio kuitenkaan hyväksy luettavaksi yksikköhinnan laskemisperusteisiin, joten se pienentäisi koulutuksen muihin menoihin käytettävissä olevaa osuutta. Kuntayhtymän käyttörahoitus on tilivuonna perustunut pääsääntöisesti valtion maksamaan oppilaskohtaiseen yksikköhintaan, jota toiminnan tuloksellisuus on korottanut. Tarkasteluvuonna ei jäsenkunnille ole koitunut lisämenoja koulutuskuntayhtymän ylläpidosta eikä investoinneista. Kuntayhtymän omistajakunnat ovat ilmoittaneet vaativansa vuoden 2013 osalta maksettavaksi peruspääoman korkoa 2 %.

4 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 3 / 8 Yhtymävaltuusto Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto päättää maksaa peruspääoman korkoa 2 % vuodelta Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 7 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT VUODELTA 2013 (1/2) Nykyisen kuntalain ja kirjanpitokäytännön myötä kuntayhtymän toimintakertomuksen merkitys on keskeinen. Se on osa tilinpäätöstä ja muiden tietojen ohessa yhtymähallituksen on siinä selvitettävä, miten yhtymävaltuuston määrittämät toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Kuntalain 69 :n mukaan: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisesta kuntayhtymän talouteen liittyvistä oleellisista tapahtumista toiminnassa ja taloudessa, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomuksessa tulisi käyttää tunnuslukuja, jotka mahdollistavat eri vuosien vertailun. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on vahva, monialainen koulutuksen järjestäjä. Vuoden 2013 aikana kuntayhtymässä on tehty päätöksiä, joilla varmistetaan tuloksellisuus, vetovoimaisuus ja toimintaedellytykset myös jatkossa. Tilaratkaisut ovat keskeinen osa toiminnan tehostamista ja parantamista. Kuntayhtymä onkin toimintakertomusvuonna investoinut pääkampuksen kokonaisuuteen Raisiossa. Vuoden lopussa kuntayhtymä osti Raision kaupungilta Eeronkuja 4:n kiinteistön eli vanhan paloaseman, mikä mahdollistaa pitkän tähtäimen suunnittelun. Suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa Raseko sijoittui vuonna 2013 neljänneksi ja sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tuloksellisuusrahaa toimintaansa. Vaikka ammatillisen koulutuksen rahoitus kiristyy, kuntayhtymällä on edelleen hyvät edellytykset kehittää toimintaansa ja vastata omistajakuntien odotuksiin. Kuntayhtymä on valmistautunut viemään läpi uudistukset, ja aloitettua kehittämistyötä jatketaan määrätietoisesti. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on toimintakertomusvuonna 2013 saavuttanut erittäin hyvin yhtymävaltuuston sille toimintasuunnitelmassa hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kokonaisuudessaan vuosi 2013 oli kuntayhtymän tulosyksiköille muutosten kohtaamisen vuosi. Toimintaa on tehostettu ja toimintasuunnitelman rakentamiseen panostettu. Myös kaikille yhteisiä palveluja ja toimintoja on käyty läpi. Ravitsemuspalvelujen organisointia ja johtamista on kehitetty, samoin ICT-palveluja. Kiinteistöjen kokonaisvaltainen käytön tehostaminen on aloitettu. Tulosyksiköiden keskinäinen yhteistyö on edelleen tiivistynyt ja kuntayhtymän toimintojen yhtenäistämistarve sisäistetty. Esimerkiksi opiskelijahallintajärjestelmä Primuksen osalta on päästy selkeästi eteenpäin. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat tulevina vuosina tasapainottamaan talouttaan. Rahoitusrakenne uudistuu , jonka jälkeen tuloksellisuus korostuu aikaisempaa enemmän. Rahoitus perustuu jatkossa suoritettujen tutkintojen, tutkinnon osien ja osaamispisteiden kertymiin nykyisen opiskelijamäärään perustuvan laskennan sijasta. Tulorahoituksen riittävyys edellyttää Raision seudun koulutuskun-

5 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 4 / 8 Yhtymävaltuusto tayhtymän oppilaitoksissa hyvän opetuksen laadun ylläpitämistä ja toiminnan tehostamista yhtä aikaa. Saatavissa olevan tiedon perusteella kuntayhtymän taloudellinen tilanne säilyy edelleen vakaana. Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat ja vastaavasti toimintatuotot Säästötarpeet kohdistuvat päällekkäisyyksien karsimiseen tukitoiminnoissa ja hallinnossa sekä kiinteistöjen entistä tehokkaampaan käyttöön. Kuntayhtymä ei investoi velaksi. Lisäksi kuntayhtymässä on edessä maksullisen toiminnan eriyttäminen ja valittavan strategian mukainen toiminnan sopeuttaminen. Yhtiöittäminen ei näytä kuntayhtymän kannalta välttämättömältä vaan toiminnassa voidaan keskittyä valtionosuusrahoitteiseen ammatillisen koulutuksen perustehtävään. Työvoimakoulutusten osalta siirtymäaika vuoteen 2016 saakka antaa mahdollisuuden sopeuttaa toiminta hallitusti. Tilinpäätösvuoden talousarviossa oli ennakoitu tilikauden tulos poistojen jälkeen Kulut on pidetty kurissa ja näin on varauduttu tulevien vuosien valtionrahoituksen leikkauksiin. Talousarvioon sisältymätön, ansaittu tuloksellisuusrahoitus parantaa tulosta. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on ylijäämäinen ,50 euroa. Varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää ,08 euroa. Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 102,1 %, mikä aiheutui opiskelijamäärän kasvusta. Tulopuolella toteutuma oli 106,4 %. Tulopuolen ylitys aiheutuu lähinnä talousarvioon sisältymättömästä tuloksellisuusrahasta. Syksyllä alkaneessa koulutuksessa oppilaaksi ensisijaisesti hakeutuvien määrä oli edelleen hyvä ja kaikki opiskelijapaikat on voitu täyttää. Opistojen osalta tuloksellisuusraha nosti opiskelijakohtaista valtionosuutta. Vuonna 2013 valtion ylläpitäjälle maksama lopullinen yksikköhinta oli / opiskelija. Kuntayhtymän kaikkien opistojen opiskelijakohtainen käyttömeno nousi n. 2,8 % ollen Kuntayhtymässä opiskeli ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2013 keskimäärin 1468,92 opiskelijaa. Investointimenojen loppusumma oli ,73 ja se pystyttiin kokonaan kattamaan omarahoituksella. Jäsenkunnilta ei rahoitusta ollut tarkasteluvuonnakaan tarpeen pyytää. Tämän käytännön turvaamiseksi mahdollisuuksien mukaan on jatkossakin tarpeen taas tehdä tarvittavat investointivaraukset. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot liitteineen. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 8 VUODEN 2013 TILINTARKASTUSKERTOMUS (1/3) Yhtymähallitus on jättänyt valmistelemansa ja allekirjoittamansa kuntayhtymän tilinpäätöksen yhtymävaltuuston valitseman JHTT-yhteisön tilintarkastaja Sinikka Niitynperän tarkastettavaksi. Hän on tarkastanut kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastaja on luovuttanut tarkastuslautakunnalle yhtymävaltuustolle osoitetun ti-

6 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 5 / 8 Yhtymävaltuusto lintarkastuskertomuksen. Siihen sisältyvässä lausunnossaan hän esittää vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto päättää merkitä tiedokseen vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 9 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN (1/4) Tilinpäätös on laadittu Suomen Kuntaliiton ja sen kirjanpitojaoston ohjeiden mukaan ja sen osana on myös kuntayhtymän toimintakertomus. Yhtymähallituksen valmistelemaa ja allekirjoittamaa tilinpäätöstä täydentävät tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus, jossa hän esittää tilinpäätöksen hyväksyttämistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi. Se myös yhtyy tilintarkastajan näkemykseen ja esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunnan päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto päättää varainhoitovuoden 2013 osalta 1. Merkitä tiedokseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. 2. Hyväksyä vuoden 2013 tuloksesta tehtävän seuraavan varauksen Eeronkuja 4:n saneerausvaraus Hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 10 JÄSENKUNTIEN VUODEN 2013 MAKSUOSUUKSIEN VAHVISTAMINEN Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu nykyisellään ensisijaisesti valtion ylläpitäjälle maksamaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan sekä työtoiminnan tuottoon ja aikuiskoulutuksen myyntituloihin. Tilinpäätösvuonna kuntayhtymä on pystynyt kattamaan ammattiopistojen, aikuiskoulutuskeskus Timalin ja oppisopimuskoulutuksen sekä käyttö- että investointimenot tällä rahoituksella. Jäsenkunnilta ei näin ollen tarvitse periä maksuosuuksia.

7 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 6 / 8 Yhtymävaltuusto Päätösehdotus Päätös 11 ILMOITUSASIAT Yhtymävaltuusto päättää, ettei jäsenkunnilta peritä maksuosuuksia vuodelta Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: Päätös 1. Kevään 2014 yhteishaun hakutoivetilasto Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon ensisijaisia hakijoita oli 25 ja aloituspaikkoja 46, kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Mynämäelle oli yhteensä 82. Mynämäellä suosituin ala hakutilastojen mukaan oli peruskoulupohjainen puuala 9 ensisijaisella hakijamäärällä. Naantalin ammattiopistossa ensisijaisten hakijoiden määrä oli 129, aloituspaikkojen ollessa 102. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Naantalin ammattiopistoon oli yhteensä 500. Eniten ensisijaisia hakijoita oli sosiaali- ja terveysalan peruskoulupohjaiseen perustutkintoon 62, aloituspaikkoja 48. Raision ammattiopistossa oli ensisijaisia hakijoita 182 aloituspaikkamäärän ollessa 220. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Raision ammattiopistoon oli yhteensä Suurin halukkuus oli autoalan koulutukseen, jossa ensisijaisia hakijoita oli 70 aloituspaikkamäärän ollessa 36. Raision kauppaopistossa ensisijaisia hakijoita oli 121 paikkojen ollessa 124. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Raision kauppaopistoon oli yhteensä 582. Hakutoiveet painottuivat peruskoulupohjaiselle liiketalouden perustutkinnolle 93, jossa aloituspaikkoja on 88. Uutena alana syksyllä kauppaopistossa aloittava vaatetusalalle (yoja pk-pohjainen) oli yhteensä 12 ensisijaista hakijaa, aloituspaikkoja on 12. Kaiken kaikkiaan hakijoita Raision seudun koulutuskuntayhtymän opistoihin kaikilta hakutoivesijoilta oli yhteensä 2165 ja täytettäviä aloituspaikkoja 492. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 12 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT Päätösehdotus Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä. Päätös Kiireellisiä asioita ei ollut.

8 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 7 / 8 Yhtymävaltuusto 13 SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja sihteerin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Markku Tähtinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Markku Tähtinen Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maria Taipale Yhtymävaltuuston sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa Seppo Ikävalko Pöytäkirjantarkastaja Mari Rissanen Pöytäkirjantarkastaja

9 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 8 / 8 Yhtymävaltuusto MUUTOKSENHAKU 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 7-8 sekä VALITUSOIKEUS Kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 3. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pykälät 2-6, 9-10 sekä 13. KUNNALLISVALITUSVIRANOMAINEN Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 / PL 32, Turku VALITUSAIKA Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Mikäli ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus päivästä, josta valitusaika on luettava. 4. NÄHTÄVÄNÄ OLO Tämä pöytäkirja on nähtävä Raision ammattioppilaitoksen toimistossa toimistoaikana

10 Ä Ä N I L U E T T E L O Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokoukselle klo Yhtymävaltuusto Liite 1/1 Kunta Opp. paikat Kunnan äänimäärä Edustaja Läsnä Ääniä Jaa Ei Masku Erkki Ojanen (Laura Runola) X Tuulia Suominen (Reijo Vuorinen) Mynämäki Seppo Ikävalko (Aarne Lehtonen) Karri Lehtonen (Sini Takarautio) X - X Mari Rissanen (Anu Merinen) X - 3 1/3 - Naantali Juha Takanen (Hannele Vienonen) X - 3 1/3 - Markku Tähtinen (Kimmo Mäntysalo) X - 3 1/3 - Nousiainen 9 9 Antti Airikki (Jari Olli) X Oili Niittynen (Eija Nurmi) X - 3 1/3 - Raisio Marja Kannisto (Marianne Salo) X - 3 1/3 - Seija Sorsavirta (Karoliina Harju) X - 3 1/3 - Rusko 9 9 Kati Kurikka (Anu Tuominen) X

11 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2013 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 4/1 Yhtymävaltuusto Liite 1/2

12 2 Tilinpäätös 2013

13 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Johtavan rehtorin katsaus Talousalueen ja ammatillisen koulutuksen tilanne sekä kehitysnäkymät Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Talous Hallinto Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen Henkilöstön hyvinvointi Poissaolot Laatu ja kehittäminen Tapahtumat, kansainvälinen toiminta ja kilpailutoiminta Kiinteistöt Tuloksen käsittely Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskiarvio TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosalueet Hallinto Raision ammattiopisto Raision kauppaopisto Naantalin ammattiopisto Raision oppisopimustoimisto Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto Taloudellisten tavoitteiden toteumavertailu Yhteenveto talousarvion toteutumisesta Toteutumisvertailu yksiköittäin Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Taseen liitetiedot Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Jäsenkuntien osuudet omasta pääomasta Laskelma kuntayhtymän omasta pääomasta Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Taseen ulkopuoliset järjestelyt LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUSSIVU TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 56

14 4 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Johtavan rehtorin katsaus Ammatillinen koulutus on parhaillaan historiallisen suurten muutosten keskellä. Ammatillisen koulutuksen valintakriteerit ovat juuri muuttuneet ja vuonna 2015 uudistuvat myös rahoituksen ja tutkintojen rakenteet. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa karsitaan ja järjestäjiltä edellytetään jatkossa riittävän vahvoja rakenteita ja systeemiä laadunhallinnassa, yksilöllisen ja joustavan opetuksen ja tutkintojen tarjoamisessa sekä toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Talouden on oltava kunnossa niukkenevien resurssien aikana. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on vahva, monialainen koulutuksen järjestäjä. Vuoden 2013 aikana kuntayhtymässä on tehty päätöksiä, joilla varmistetaan tuloksellisuus, vetovoimaisuus ja toimintaedellytykset myös jatkossa. Tilaratkaisut ovat keskeinen osa toiminnan tehostamista ja parantamista. Kuntayhtymä on investoinut pääkampuksen kokonaisuuteen Raisiossa. Purokatu 1 tilojen hankesuunnittelu on edennyt aikataulussa ja kauppaopiston muutto uusiin tiloihin on edessä. Vuoden lopussa kuntayhtymä osti Raision kaupungilta Eeronkuja 4 kiinteistön eli vanhan paloaseman, mikä mahdollistaa pitkän tähtäimen suunnittelun. Naantalin ammattiopistossa muutettiin yksi vanha opetuskeittiö varhaiskasvatuksen luokaksi ja parannettiin näin sosiaali- ja terveysalan opetuksen tiloja. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutusta on tarjolla jatkossa myös Raisiossa, kun vaatetusosaston toiminta siirtyy Mynämäeltä asteittain Raisioon. Suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa Raseko sijoittui vuonna 2013 neljänneksi ja sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tuloksellisuusrahaa toimintaansa. Vaikka ammatillisen koulutuksen rahoitus kiristyy, kuntayhtymällä on edelleen hyvät edellytykset kehittää toimintaansa ja vastata omistajakuntien odotuksiin. Kuntayhtymä on valmistautunut viemään läpi uudistukset, ja aloitettua kehittämistyötä jatketaan määrätietoisesti. Henkilöstömenot ovat kuntayhtymän suurin menoerä. Rakenteita käydään läpi hallinto- ja tukiprosesseja tehostaen ja näin varmistetaan opetuksen riittävät resurssit myös tulevaisuudessa. Lähiopetuksen määrä pidetään jatkossakin hyvällä tasolla. Kuluneen vuoden aikana ohjaamo on löytänyt toimintamallin, jonka avulla omistajakuntien alueen nuoria ja kuntayhtymässä jo opiskelevia voidaan palvella nuorisotakuun hengessä. Oppisopimus on koulutusmuotona tärkeä, ja kuluneena vuonna yhteistyötä on tiivistetty opistojen kanssa, kokeiltu uusia malleja ja saatu runsaasti lisää ammatillisen perustutkinnon suorittajia tiedottamisen tehostamisen myötä. Kuluneena vuonna on voitu todeta, että Raision seudun koulutuskuntayhtymä on sopivan ketterä, joustava ja tehokas tekemään päätöksiä myös kiihkeän muutoksen pyörteissä. Muutokset ovat luonnollisesti aiheuttaneet myös epävarmuutta ja vastustusta, ja varsinkin Mynämäen yksikössä muutokset ovat koetelleet jaksamista. Rasekon henkilöstö on kuitenkin sitoutunut kuntayhtymän toiminnan edelleen kehittämiseen ja ymmärtää uudistusten välttämättömyyden. Toimintajärjestelmää on rakennettu kuluneena vuonna vauhdilla ja prosesseja sekä palveluja selkiytetty. Hanketoiminnassa on päästy eteenpäin. Kuntayhtymä on ollut aktiivinen maakunnan ammatillisen koulutuksen verkostossa sekä sidosryhmäyhteistyössä. Yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja työelämän toimijoi-

15 Tilinpäätös den kanssa on entisestään tiivistetty ja Raseko on vienyt aktiivisesti käytäntöön maakunnassa yhdessä luotuja strategioita. Kuntalain edellyttämä maksullisen toiminnan eriyttäminen vaikuttaa kuntayhtymän toiminnan uudelleen suuntaamiseen tulevaisuudessa. Yhtiöittäminen ei näytä kuntayhtymän kannalta välttämättömältä vaan toiminnassa voidaan keskittyä valtionosuusrahoitteiseen ammatillisen koulutuksen perustehtävään. Työvoimakoulutusten osalta siirtymäaika vuoteen 2016 loppuun antaa mahdollisuuden sopeuttaa toiminta hallitusti. Tuleva taloudellinen kehitys Ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat tulevina vuosina tasapainottamaan talouttaan. Rahoitusrakenne uudistuu , jonka jälkeen tuloksellisuus korostuu aikaisempaa enemmän. Rahoitus perustuu jatkossa suoritettujen tutkintojen, tutkinnon osien ja osaamispisteiden kertymiin nykyisen opiskelijamäärään perustuvan laskennan sijasta. Tulorahoituksen riittävyys edellyttää Raision seudun koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa hyvän opetuksen laadun ylläpitämistä ja toiminnan tehostamista yhtä aikaa. Myös tukitoimilla on suuri merkitys. Saatavissa olevan tiedon perusteella kuntayhtymän taloudellinen tilanne säilyy edelleen vakaana. Säästötarpeet kohdistuvat päällekkäisyyksien karsimiseen tukitoiminnoissa ja hallinnossa sekä kiinteistöjen entistä tehokkaampaan käyttöön. Kuntayhtymän ei jatkossakaan ole tarkoitus investoida velkaa ottamalla. Lisäksi kuntayhtymässä on edessä valittavan strategian mukainen toiminnan sopeuttaminen työvoimakoulutusten osalta siirtymäaikana eli vuoden 2016 loppuun mennessä. Kuntayhtymän tehtävä ja tavoitteet Perussopimuksensa mukaisesti Raision seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ammatillista koulutusta alueensa tarpeisiin. Yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti kuntayhtymä ylläpitää ja kehittää ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädettyä opetusta sekä oppisopimuskoulutusta koskevan lain mukaisia tehtäviä. Näiden tehtävien toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää ja hallitsee Raision ammattiopistoa, Raision kauppaopistoa, Naantalin ammattiopistoa, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoa, Raision oppisopimustoimistoa ja Raision aikuiskoulutuskeskus Timalia. Yleistavoitteena on antaa nuorille ja aikuisille yhteiskunnan, työelämän sekä niiden kehittymisen ja jatko-opintojen edellyttämät riittävät valmiudet tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on onnistunut hyvin perustehtävässään ja on valtakunnallisestikin arvioituna menestynyt ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Rasekon arvot Toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan seuraavia arvoja: osaaminen, yhteistyökyky, elämänläheisyys, yritteliäisyys, inhimillisyys ja vastuuntunto.

16 6 Tilinpäätös Talousalueen ja ammatillisen koulutuksen tilanne sekä kehitysnäkymät Raision seudun koulutuskuntayhtymän muodostaa vuoden 2013 lopussa kuusi kuntaa, jotka ovat: Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio ja Rusko. Näiden yhteinen asukasmäärä oli Tilastokeskuksen tuoreimman laskelman mukaan , jossa nousua vuoteen 2012 nähden oli 514 eli n. 0,7 %. Vastaavasti 15-vuotiaiden määrä oli 963, jossa laskua edelliseen vuoteen nähden noin 3,2 %. Väestökehitys vaihtelee jäsenkunnissa, mutta kokonaisuutena tilanne on alueellamme varsin tyydyttävä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan asukasmäärän kasvuennuste vuodesta 2012 vuoteen 2020 on asukasta eli 5,19 % asukasmääräarvion ollessa vuonna Samana aikana kuntayhtymä-alueen 15- vuotiaiden määrä vähenee. Pienimmillään se on vuonna Koska kuntayhtymän alueella on vuosia ollut tilanne, jossa kaikki ensisijaisetkaan hakijat eivät ole saaneet aloituspaikkaa, ikäluokkien pieneneminen ei vaikuttane kuntayhtymän oppilaitosten toimintaan. Työ- ja elinkeinoministeriön joulukuun 2013 työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä nousi Varsinais-Suomessa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömyysaste vuodenvaihteessa oli Varsinais-Suomessa 12,8 %, kun se koko maassa oli 12,6 %. Työttömyysaste on suurempi kuin koko maassa ja maan neljänneksi pienin. Varsinais-Suomessa työttömyyden kasvu oli kuitenkin nyt hitaampaa kuin koko maassa, samoin se oli lievempää pitkäaikaistyöttömien määrän osalta. Työpaikkoja oli vuoden vaihteessa tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistoissa 5 % vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman kysyntä kasvoi teollisuudessa ja erityisesti metallialalla. Myös palveluissa työpaikkoja avautui hoitoalaa ja kauppaa lukuun ottamatta edellisvuotta enemmän. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan pienin työttömyysaste 7,1 % (6,2 % / v. 2012) oli joulukuun lopussa Ruskolla ja suurin 10,8 % (9,0 % / v. 2012) Raisiossa. Työttömyysaste nousi kaikissa kuntayhtymän jäsenkunnissa.

17 Tilinpäätös Huolestuttavaa on erityisesti nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä, joka oli Varsinais-Suomessa 24 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten eli henkilöä. Nuorten elämänhallinnan ongelmat ja erilainen tuentarve ovat viime vuosina näkyneet yhä selkeämmin myös ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnassa, mm. keskeyttämisten määrän kasvuna. Normaalin opetuksen rinnalla joudutaan aikaisempaa selvästi enemmän panostamaan opiskelijoiden ohjaukseen ja erityistarpeiden huomioimiseen. Opiskelijahuollon rooli on keskeinen opintojen läpäisyn, keskeyttämisten ehkäisemisen ja opintojen sujuvuuden varmistamisessa. Erityisopetuksen kehittäminen on tulevaisuudessa kuntayhtymän oppilaitosten tavoitteena. Vuoden 2013 aikana kuntayhtymässä on kehitetty ohjaamon toimintaa osana koulutuksen järjestäjän keinoja vastata nuorisotakuuseen. Kuntayhtymä tuotti jäsenkunnilleen etsivä nuorisotyön palvelut välisen ajan ja nuoria kirjautui etsivä nuorisotyön rekisteriin yhteensä 125. Suurin osa nuorista oli jäsenkuntien alueelta: 48 Raisiosta, 23 Naantalista, 14 Mynämäestä, 10 Maskusta, 3 Ruskolta ja 3 Nousiaisista. Oppilaitosten vetovoima säilynyt Rasekon oppilaitosten vetovoima on edelleen hyvä ja ensisijaisia hakijoita on runsaasti. Syksyllä 2013 kuntayhtymässä voitiin aloittaa kaikki suunnitellut toisen asteen ryhmät. Nuorisoasteen opiskelijoiden määrät ja niiden suhteet jäsenkuntien omistusosuuksiin ovat seuraavan taulukon mukaiset. Prosentuaalisissa suhdeluvuissa verrataan kunnan omistusosuutta osuuksien kokonaismäärään eli arvoon 174. Vastaavasti käytön osalta jäsenkunnan opiskelijamäärän keskiarvoa verrataan jäsenkuntien yhteisen opiskelijamäärän keskiarvoon. NUORISOASTEEN OPISKELIJAT Opiskelijoita Omistusosuus Suhdeluku % ka Osuus Käyttö Masku ,0 17 9,8 % 11,7 % Mynämäki , ,1 % 11,1 % Naantali , ,7 % 26,7 % Nousainen ,5 9 5,2 % 7,0 % Raisio , ,1 % 38,7 % Rusko ,3 9 5,2 % 4,9 % Jäsenkunnat ,0 Muut ,0 Yhteensä ,0 174 Raision oppisopimustoimisto on toiminnassaan ottanut huomioon ministeriön leikkaukset ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiöön ja toimintaa on suunnattu uudelleen. Perustutkintojen osalta oppisopimusten määrät ovatkin valitun strategian mukaisesti kasvussa Raision oppisopimustoimistossa. Kysyntää oppisopimuksille on runsaasti, mutta ammatillisen lisäkoulutuksen osalta valtakunnallinen kiintiöiden raju leikkaus rajoittaa mahdollisuuksia vastata tarpeisiin tältä osin Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Vuosi 2013 oli kuntayhtymän tulosyksiköille muutosten kohtaamisen vuosi. Toimintaa on tehostettu ja toimintasuunnitelman rakentamiseen panostettu. Myös kaikille yhteisiä palveluja ja toimintoja on käyty läpi. Ravitsemuspalvelujen organisointia ja

18 8 Tilinpäätös Talous johtamista on kehitetty, samoin ICT-palveluja. Kiinteistöjen kokonaisvaltainen käytön tehostaminen on aloitettu. Tulosyksiköiden keskinäinen yhteistyö on edelleen tiivistynyt ja kuntayhtymän toimintojen yhtenäistämistarve sisäistetty. Esimerkiksi opiskelijahallintajärjestelmä Primuksen osalta on päästy selkeästi eteenpäin. Opiskelijoiden ja hakijoiden määrät Kuntayhtymässä opiskeli ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2013 keskimäärin 1468,92 opiskelijaa. Oppisopimuksena peruskoulutuksessa opiskeli keskimäärin 179 opiskelijaa. Rasekon opistoissa aloitti syksyllä opiskelunsa 533 uutta nuorisoasteen opiskelijaa ja vuoden aikana suoritettiin 592 ammatillista perustutkintoa. Näyttötutkintona ammatillisen tutkinnon suoritti 237 opiskelijaa. Timalin keskimääräinen kokonaisopiskelijamäärä oli 534. Tässä luvussa ovat mukana myös muut kuin tutkintoon valmistavissa koulutuksissa vuoden aikana olleet opiskelijat. Hakutilastojen mukaan kevään yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrät olivat seuraavat: RAO 237, RKO 140, NAO 169, MKTO 66 eli kaikki yhteensä 612, joka on 62 % peruskoulun päättäneiden ikäluokasta, kun tavoitteena oli 55 %. Koulutukseen otettiin opiskelijoita myös muilta hakusijoilta. Oppisopimuksen keskimääräinen lisäkoulutusopiskelijoiden määrä oli 303. Jälleen menestystä tuloksellisuudessa Opetus- ja kulttuuriministeriön suorittamassa ammatillisen koulutuksen ylläpitäjien tuloksellisuusarvioinnissa Raision seudun koulutuskuntayhtymä menestyi loistavasti sijoittuen suurten monialaisten ylläpitäjien A1 sarjassa neljänneksi. Parhaan tuloksen saavutti Optima Samkommun, seuraavana oli Svenska Österbottens förbund ja kolmantena Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. Ammattiopistojen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus on hoidettu Opetusministeriön maksamalla opiskelijakohtaisella keskimääräisellä yksikköhinnalla sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Tältä pohjalta on pystytty rahoittamaan myös jäsenkuntien osuus investointimenoihin. Vastaavaan itsenäiseen tulokseen pystyy vain osa ammattioppilaitoksista ja vielä pienempi osa lukioista. Raision aikuiskoulutuskeskus Timali on toteuttanut isoja työvoimakoulutuskapasiteetteja varsinkin maahanmuuttajakoulutuksissa. Yrityskoulutusten ja oppisopimuskoulutusten volyymi pieneni vuonna 2013, mutta ELY-rahoituksella voitiin toteutettaa koulutuksia niin, että tavoitteisiin kokonaisuutena päästiin. Tutkintojen määrä kasvoi suunnitellusti. Kuntayhtymän rahoitus perustuu valtion oppilaitoksen ylläpitäjälle maksamaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan, myytyyn koulutukseen ja opiskelijatöiden työtoiminnan tuottoon sekä hanketoimintaan. Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat ja vastaavasti toimintatuotot Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset Kun tilinpäätösvuoden toimintakuluista vähennetään työtoiminnan ja oppisopimuskoulutuksen menot saadaan opistojen opiskelijakohtaiseksi käyttökustannukseksi koko kuntayhtymän tasolla (9.098 ), RAO:ssa (9.813 ), RKO:ssa (6.389 ) ja NAO:ssa (9.375 ) sekä MKTO:ssa ( ). Vuoden 2012 vertailuluvut ovat sulkeissa. Luvut sisältävät hankkeiden nettomenot.

19 Tilinpäätös Kuntayhtymän kaikkien opistojen opiskelijakohtainen käyttömeno nousi n. 2,8 % ollen edellisenä vuonna Yksikköhinnat ja rahoituksen riittävyys Ammatillisen koulutuksen ylläpitäjälle maksettava opiskelijakohtainen yksikköhinta pitää sisällään sekä valtion että kuntien osuuden. Koko Suomen toisen asteen ammatillisen koulutuksen kustannuksista valtio maksaa n. 42 % ja kunnat n. 58 %. Valtion ja kuntien välisessä kustannusjaossa opiskelijoiden kotikuntien maksuosuus on riippumaton heidän opiskelijoittensa määrästä. Kuntien maksuosuus jaetaan kaikkien Suomen kuntien kesken asukasmäärien suhteessa. Myös oppisopimustoiminnan menot katettiin kokonaan myös valtion yksikköhintapohjaisella rahoituksella. Vuonna 2013 valtion ylläpitäjälle maksama lopullinen yksikköhinta oli / opiskelija. Yksikköhinta sisältää tuloksellisuusrahan. Koko opistojen toiminta on pystytty rahoittamaan valtion maksamalla opiskelijakohtaisella yksikköhintarahoituksella sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Timalin tuotoista puolet perustui Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukseen ja maksullisen toiminnan osalta suurimpana kurssien ostajana oli Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhtymävaltuuston taloussuunnitelmassa hyväksymän toiminnan taloudellisena tavoitteena oli selvitä kuntayhtymän toimintamenoista ja poistoista valtion maksamalla yksikköhintapohjaisella rahoituksella, myydyillä koulutuspalveluilla sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Tavoitteet on näiltäkin osin saavutettu ja myös investoinnit on voitu tehdä ilman jäsenkuntien apua. Investoinnit olivat vuonna 2013 yhteensä ,73. Korvausinvestointien määrä oli yhteensä ,33 euroa, josta Raision ammattiopiston D-rakennuksen peruskorjaus ,70, Timalin kiinteistösaneeraus ,63 ja Naantalin luokkatilojen muutostyöt ,00. Irtaimistohankinnat olivat yhteensä ,00. D-rakennuksen peruskorjauksen kokonaishinta oli ,48 ja se tehtiin vuosina Uusinvestointeja tehtiin vuonna 2013 Eeronkuja 4 hankintaan ja Purokaari 1 saneerauksen suunnitteluun ,28. Uusinvestointeihin lukeutuvia irtaimistohankintoja tehtiin yhteensä ,12. Talousarvion toteutuma Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 102,1 %. Tulopuolella toteutuma oli 106,4 %. Tulopuolen selkeä ylitys aiheutuu talousarvioon sisältymättömästä tuloksellisuusrahasta, yksiköiden ennakoitua suuremmasta volyymista ja hanketuotoista sekä Timalissa kurssien myynnistä saaduista tuloista. Seuraavassa esitetään selventävä erittely Raision seudun koulutuskuntayhtymän opistojen toimintakulujen jakaantumisesta. Luvuissa on huomioitu sekä sisäiset että ulkoiset kustannukset.

20 10 Tilinpäätös 2013 Keskimääräinen toimintakulujen jakautuminen opistoissa opiskelijakohtaisesti Ulkoinen/Sisäinen Muutos-% /opp %-osuus kok.kust. /opp %-osuus kok.kust. Hallinto , ,56 6,34 % 369,01 3,94 % 347,37 3,82 % Opetustoiminta , ,88 2,51 % 5 928,55 63,36 % 5 789,35 63,63 % Opetuksen hallinto ja muut yht , ,36 6,96 % 667,62 7,13 % 624,79 6,87 % Kouluruokailu , ,45 4,33 % 549,19 5,87 % 526,96 5,79 % Kiinteistö , ,88-1,31 % 1 357,83 14,51 % 1 377,33 15,14 % Muu tukitoiminta , ,06 12,70 % 471,18 5,04 % 418,52 4,60 % Hankkeet nettokust , ,11-0,45 % 13,79 0,15 % 13,87 0,15 % Yhteensä , ,30 2,95 % 9 357,18 100,00 % 9 098,18 100,00 % Työtoiminta , ,23 15,10 % 327,97 285,24 Painotettu opiskelijamäärä RAO,RKO, NAO ja MKTO ja RKO:n, NAO:n ja MKTO:n muu koulutus 1403, , Hallinto Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä on toiminut yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustoon ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat henkilöt (varajäsenet suluissa): Osallistunut kokouksiin Markku Tähtinen, pj., Naantali, (Kimmo Mäntysalo) 2 (-) Antti Airikki, 1. vpj., Nousiainen, (Jari Olli) 2 (-) Tuulia Suominen, 2.vpj. Masku, (Reijo Vuorinen) 2 (-) Jäsenet: Erkki Ojanen, Masku, (Laura Runola) 2 (-) Seppo Ikävalko, Mynämäki, (Aarne Lehtonen) 2 (-) Karri Lehtonen, Mynämäki, (Sini Takarautio) 1 (1) Mari Rissanen, Naantali, (Anu Merinen) 2 (-) Juha Takanen, Naantali, (Hannele Vienonen) 2 (-) Oili Niittynen, Raisio, (Eija Nurmi) 2 (-) Marja Kannisto, Raisio, (Marianne Salo) 1 (1) Seija Sorsavirta, Raisio, (Karoliina Harju) 2 (-) Kati Kurikka, Rusko, (Anu Tuominen) 2 (-) Vuonna 2013 yhtymävaltuusto kokoontui kaksi kertaa, keväällä 22. päivänä toukokuuta ja syksyllä 23. päivänä lokakuuta. Toukokuun kokouksessa valittiin valtuustoon uudet jäsenet ja heille varajäsenet kaudelle sekä uusi tarkastuslautakunta samalle ajanjaksolle. Uusi valtuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2012 tilinpäätöstiedot liitteineen ja toimintakertomuksen sekä vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen. Yhtymän hallintoa hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Yhtymävaltuuston syyskokous pidettiin Raision ammattiopistossa. Kokouksessa valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Yhtymävaltuuston sihteerinä on toiminut johtava rehtori.

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 01.06. 2015 klo 18.00 19.34 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kaupunginhallitus Kokoustiedot. Aika perjantai klo 8:00-8:42

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kaupunginhallitus Kokoustiedot. Aika perjantai klo 8:00-8:42 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kokoustiedot Aika 01.07.2016 perjantai klo 8:00-8:42 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Ari Leinonen, puheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 16.12.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

14.4.2011 1 Yhtymähallitus 4/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

14.4.2011 1 Yhtymähallitus 4/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 14.4.2011 1 KOKOUSAIKA 14.4.2011 klo 17.15- KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 43 : Kokouksen avaus... 3 Yh 44 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Antero Hyvärinen, JHT-, HT- tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy

Antero Hyvärinen, JHT-, HT- tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Aika Tiistai 14.3.2017 klo 9.15 Paikka Lapin ammattiopisto, Myllylammentie 23 (neuvotteluhuone 105), Kemijärvi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot