Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto"

Transkriptio

1 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja

2 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Tiistai klo Paikka Raision ammattiopisto, Eeronkuja 3, Raisio (kokoushuone 2. krs) 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Markku Tähtinen avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen ja toivotti valtuutetut tervetulleiksi kokoukseen. 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN (1/1) Kuntayhtymämme perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenkunnalla yksi ääni sen varaamaa osuutta kohti, kuitenkin enintään kymmenen ääntä. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu tasan sen valitsemien, paikalla olevien yhtymävaltuuston jäsenten kesken. Päätösehdotus Päätös Läsnä olevien toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto ja sen perusteella hyväksytään kokousta varten ääniluettelo. Ääniluettelossa mainittujen yhtymävaltuuston jäsenten lisäksi kokoukseen osallistuivat yhtymävaltuuston sihteeri johtava rehtori Maria Taipale ja talousjohtaja Terttu Nyholm. Kokouksessa oli läsnä myös osa yhtymähallituksen jäsenistä sekä osa yksiköiden johtajista. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Perussopimuksen 11 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty asianomaisille Kokouskutsuun on liitetty tämä esityslista. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti myös Turun Sanomissa. Perussopimuksen 12 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) sen jäsenistä on paikalla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

3 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 2 / 8 Yhtymävaltuusto Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 30 :n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla päätä, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Päätösehdotus Päätös 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi maanantain toukokuuta 2014 kello Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Ikävalko ja Mari Rissanen sekä hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti tarkastusajankohdaksi maanantai klo Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen. Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ollut, joten esityslista hyväksyttiin ilman niitä. 6 PERUSPÄÄOMAN KOROSTA PÄÄTTÄMINEN Kuntayhtymän peruspääoman suuruus on taseen mukaisesti tilivuoden päättyessä noin 3,023 M. Kuntayhtymän perussäännön 16 :n mukaan peruspääomalle maksettavasta korosta päättää yhtymävaltuusto vuosittain. Peruspääoman korkoa ei valtio kuitenkaan hyväksy luettavaksi yksikköhinnan laskemisperusteisiin, joten se pienentäisi koulutuksen muihin menoihin käytettävissä olevaa osuutta. Kuntayhtymän käyttörahoitus on tilivuonna perustunut pääsääntöisesti valtion maksamaan oppilaskohtaiseen yksikköhintaan, jota toiminnan tuloksellisuus on korottanut. Tarkasteluvuonna ei jäsenkunnille ole koitunut lisämenoja koulutuskuntayhtymän ylläpidosta eikä investoinneista. Kuntayhtymän omistajakunnat ovat ilmoittaneet vaativansa vuoden 2013 osalta maksettavaksi peruspääoman korkoa 2 %.

4 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 3 / 8 Yhtymävaltuusto Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto päättää maksaa peruspääoman korkoa 2 % vuodelta Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 7 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT VUODELTA 2013 (1/2) Nykyisen kuntalain ja kirjanpitokäytännön myötä kuntayhtymän toimintakertomuksen merkitys on keskeinen. Se on osa tilinpäätöstä ja muiden tietojen ohessa yhtymähallituksen on siinä selvitettävä, miten yhtymävaltuuston määrittämät toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Kuntalain 69 :n mukaan: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisesta kuntayhtymän talouteen liittyvistä oleellisista tapahtumista toiminnassa ja taloudessa, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomuksessa tulisi käyttää tunnuslukuja, jotka mahdollistavat eri vuosien vertailun. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on vahva, monialainen koulutuksen järjestäjä. Vuoden 2013 aikana kuntayhtymässä on tehty päätöksiä, joilla varmistetaan tuloksellisuus, vetovoimaisuus ja toimintaedellytykset myös jatkossa. Tilaratkaisut ovat keskeinen osa toiminnan tehostamista ja parantamista. Kuntayhtymä onkin toimintakertomusvuonna investoinut pääkampuksen kokonaisuuteen Raisiossa. Vuoden lopussa kuntayhtymä osti Raision kaupungilta Eeronkuja 4:n kiinteistön eli vanhan paloaseman, mikä mahdollistaa pitkän tähtäimen suunnittelun. Suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa Raseko sijoittui vuonna 2013 neljänneksi ja sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tuloksellisuusrahaa toimintaansa. Vaikka ammatillisen koulutuksen rahoitus kiristyy, kuntayhtymällä on edelleen hyvät edellytykset kehittää toimintaansa ja vastata omistajakuntien odotuksiin. Kuntayhtymä on valmistautunut viemään läpi uudistukset, ja aloitettua kehittämistyötä jatketaan määrätietoisesti. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on toimintakertomusvuonna 2013 saavuttanut erittäin hyvin yhtymävaltuuston sille toimintasuunnitelmassa hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kokonaisuudessaan vuosi 2013 oli kuntayhtymän tulosyksiköille muutosten kohtaamisen vuosi. Toimintaa on tehostettu ja toimintasuunnitelman rakentamiseen panostettu. Myös kaikille yhteisiä palveluja ja toimintoja on käyty läpi. Ravitsemuspalvelujen organisointia ja johtamista on kehitetty, samoin ICT-palveluja. Kiinteistöjen kokonaisvaltainen käytön tehostaminen on aloitettu. Tulosyksiköiden keskinäinen yhteistyö on edelleen tiivistynyt ja kuntayhtymän toimintojen yhtenäistämistarve sisäistetty. Esimerkiksi opiskelijahallintajärjestelmä Primuksen osalta on päästy selkeästi eteenpäin. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat tulevina vuosina tasapainottamaan talouttaan. Rahoitusrakenne uudistuu , jonka jälkeen tuloksellisuus korostuu aikaisempaa enemmän. Rahoitus perustuu jatkossa suoritettujen tutkintojen, tutkinnon osien ja osaamispisteiden kertymiin nykyisen opiskelijamäärään perustuvan laskennan sijasta. Tulorahoituksen riittävyys edellyttää Raision seudun koulutuskun-

5 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 4 / 8 Yhtymävaltuusto tayhtymän oppilaitoksissa hyvän opetuksen laadun ylläpitämistä ja toiminnan tehostamista yhtä aikaa. Saatavissa olevan tiedon perusteella kuntayhtymän taloudellinen tilanne säilyy edelleen vakaana. Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat ja vastaavasti toimintatuotot Säästötarpeet kohdistuvat päällekkäisyyksien karsimiseen tukitoiminnoissa ja hallinnossa sekä kiinteistöjen entistä tehokkaampaan käyttöön. Kuntayhtymä ei investoi velaksi. Lisäksi kuntayhtymässä on edessä maksullisen toiminnan eriyttäminen ja valittavan strategian mukainen toiminnan sopeuttaminen. Yhtiöittäminen ei näytä kuntayhtymän kannalta välttämättömältä vaan toiminnassa voidaan keskittyä valtionosuusrahoitteiseen ammatillisen koulutuksen perustehtävään. Työvoimakoulutusten osalta siirtymäaika vuoteen 2016 saakka antaa mahdollisuuden sopeuttaa toiminta hallitusti. Tilinpäätösvuoden talousarviossa oli ennakoitu tilikauden tulos poistojen jälkeen Kulut on pidetty kurissa ja näin on varauduttu tulevien vuosien valtionrahoituksen leikkauksiin. Talousarvioon sisältymätön, ansaittu tuloksellisuusrahoitus parantaa tulosta. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on ylijäämäinen ,50 euroa. Varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää ,08 euroa. Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 102,1 %, mikä aiheutui opiskelijamäärän kasvusta. Tulopuolella toteutuma oli 106,4 %. Tulopuolen ylitys aiheutuu lähinnä talousarvioon sisältymättömästä tuloksellisuusrahasta. Syksyllä alkaneessa koulutuksessa oppilaaksi ensisijaisesti hakeutuvien määrä oli edelleen hyvä ja kaikki opiskelijapaikat on voitu täyttää. Opistojen osalta tuloksellisuusraha nosti opiskelijakohtaista valtionosuutta. Vuonna 2013 valtion ylläpitäjälle maksama lopullinen yksikköhinta oli / opiskelija. Kuntayhtymän kaikkien opistojen opiskelijakohtainen käyttömeno nousi n. 2,8 % ollen Kuntayhtymässä opiskeli ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2013 keskimäärin 1468,92 opiskelijaa. Investointimenojen loppusumma oli ,73 ja se pystyttiin kokonaan kattamaan omarahoituksella. Jäsenkunnilta ei rahoitusta ollut tarkasteluvuonnakaan tarpeen pyytää. Tämän käytännön turvaamiseksi mahdollisuuksien mukaan on jatkossakin tarpeen taas tehdä tarvittavat investointivaraukset. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot liitteineen. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 8 VUODEN 2013 TILINTARKASTUSKERTOMUS (1/3) Yhtymähallitus on jättänyt valmistelemansa ja allekirjoittamansa kuntayhtymän tilinpäätöksen yhtymävaltuuston valitseman JHTT-yhteisön tilintarkastaja Sinikka Niitynperän tarkastettavaksi. Hän on tarkastanut kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastaja on luovuttanut tarkastuslautakunnalle yhtymävaltuustolle osoitetun ti-

6 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 5 / 8 Yhtymävaltuusto lintarkastuskertomuksen. Siihen sisältyvässä lausunnossaan hän esittää vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto päättää merkitä tiedokseen vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 9 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN (1/4) Tilinpäätös on laadittu Suomen Kuntaliiton ja sen kirjanpitojaoston ohjeiden mukaan ja sen osana on myös kuntayhtymän toimintakertomus. Yhtymähallituksen valmistelemaa ja allekirjoittamaa tilinpäätöstä täydentävät tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus, jossa hän esittää tilinpäätöksen hyväksyttämistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi. Se myös yhtyy tilintarkastajan näkemykseen ja esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunnan päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto päättää varainhoitovuoden 2013 osalta 1. Merkitä tiedokseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. 2. Hyväksyä vuoden 2013 tuloksesta tehtävän seuraavan varauksen Eeronkuja 4:n saneerausvaraus Hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 10 JÄSENKUNTIEN VUODEN 2013 MAKSUOSUUKSIEN VAHVISTAMINEN Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu nykyisellään ensisijaisesti valtion ylläpitäjälle maksamaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan sekä työtoiminnan tuottoon ja aikuiskoulutuksen myyntituloihin. Tilinpäätösvuonna kuntayhtymä on pystynyt kattamaan ammattiopistojen, aikuiskoulutuskeskus Timalin ja oppisopimuskoulutuksen sekä käyttö- että investointimenot tällä rahoituksella. Jäsenkunnilta ei näin ollen tarvitse periä maksuosuuksia.

7 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 6 / 8 Yhtymävaltuusto Päätösehdotus Päätös 11 ILMOITUSASIAT Yhtymävaltuusto päättää, ettei jäsenkunnilta peritä maksuosuuksia vuodelta Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: Päätös 1. Kevään 2014 yhteishaun hakutoivetilasto Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon ensisijaisia hakijoita oli 25 ja aloituspaikkoja 46, kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Mynämäelle oli yhteensä 82. Mynämäellä suosituin ala hakutilastojen mukaan oli peruskoulupohjainen puuala 9 ensisijaisella hakijamäärällä. Naantalin ammattiopistossa ensisijaisten hakijoiden määrä oli 129, aloituspaikkojen ollessa 102. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Naantalin ammattiopistoon oli yhteensä 500. Eniten ensisijaisia hakijoita oli sosiaali- ja terveysalan peruskoulupohjaiseen perustutkintoon 62, aloituspaikkoja 48. Raision ammattiopistossa oli ensisijaisia hakijoita 182 aloituspaikkamäärän ollessa 220. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Raision ammattiopistoon oli yhteensä Suurin halukkuus oli autoalan koulutukseen, jossa ensisijaisia hakijoita oli 70 aloituspaikkamäärän ollessa 36. Raision kauppaopistossa ensisijaisia hakijoita oli 121 paikkojen ollessa 124. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Raision kauppaopistoon oli yhteensä 582. Hakutoiveet painottuivat peruskoulupohjaiselle liiketalouden perustutkinnolle 93, jossa aloituspaikkoja on 88. Uutena alana syksyllä kauppaopistossa aloittava vaatetusalalle (yoja pk-pohjainen) oli yhteensä 12 ensisijaista hakijaa, aloituspaikkoja on 12. Kaiken kaikkiaan hakijoita Raision seudun koulutuskuntayhtymän opistoihin kaikilta hakutoivesijoilta oli yhteensä 2165 ja täytettäviä aloituspaikkoja 492. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 12 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT Päätösehdotus Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä. Päätös Kiireellisiä asioita ei ollut.

8 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 7 / 8 Yhtymävaltuusto 13 SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja sihteerin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Markku Tähtinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Markku Tähtinen Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maria Taipale Yhtymävaltuuston sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa Seppo Ikävalko Pöytäkirjantarkastaja Mari Rissanen Pöytäkirjantarkastaja

9 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 8 / 8 Yhtymävaltuusto MUUTOKSENHAKU 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 7-8 sekä VALITUSOIKEUS Kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 3. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pykälät 2-6, 9-10 sekä 13. KUNNALLISVALITUSVIRANOMAINEN Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 / PL 32, Turku VALITUSAIKA Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Mikäli ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus päivästä, josta valitusaika on luettava. 4. NÄHTÄVÄNÄ OLO Tämä pöytäkirja on nähtävä Raision ammattioppilaitoksen toimistossa toimistoaikana

10 Ä Ä N I L U E T T E L O Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokoukselle klo Yhtymävaltuusto Liite 1/1 Kunta Opp. paikat Kunnan äänimäärä Edustaja Läsnä Ääniä Jaa Ei Masku Erkki Ojanen (Laura Runola) X Tuulia Suominen (Reijo Vuorinen) Mynämäki Seppo Ikävalko (Aarne Lehtonen) Karri Lehtonen (Sini Takarautio) X - X Mari Rissanen (Anu Merinen) X - 3 1/3 - Naantali Juha Takanen (Hannele Vienonen) X - 3 1/3 - Markku Tähtinen (Kimmo Mäntysalo) X - 3 1/3 - Nousiainen 9 9 Antti Airikki (Jari Olli) X Oili Niittynen (Eija Nurmi) X - 3 1/3 - Raisio Marja Kannisto (Marianne Salo) X - 3 1/3 - Seija Sorsavirta (Karoliina Harju) X - 3 1/3 - Rusko 9 9 Kati Kurikka (Anu Tuominen) X

11 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2013 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 4/1 Yhtymävaltuusto Liite 1/2

12 2 Tilinpäätös 2013

13 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Johtavan rehtorin katsaus Talousalueen ja ammatillisen koulutuksen tilanne sekä kehitysnäkymät Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Talous Hallinto Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen Henkilöstön hyvinvointi Poissaolot Laatu ja kehittäminen Tapahtumat, kansainvälinen toiminta ja kilpailutoiminta Kiinteistöt Tuloksen käsittely Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskiarvio TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosalueet Hallinto Raision ammattiopisto Raision kauppaopisto Naantalin ammattiopisto Raision oppisopimustoimisto Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto Taloudellisten tavoitteiden toteumavertailu Yhteenveto talousarvion toteutumisesta Toteutumisvertailu yksiköittäin Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Taseen liitetiedot Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Jäsenkuntien osuudet omasta pääomasta Laskelma kuntayhtymän omasta pääomasta Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Taseen ulkopuoliset järjestelyt LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUSSIVU TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 56

14 4 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Johtavan rehtorin katsaus Ammatillinen koulutus on parhaillaan historiallisen suurten muutosten keskellä. Ammatillisen koulutuksen valintakriteerit ovat juuri muuttuneet ja vuonna 2015 uudistuvat myös rahoituksen ja tutkintojen rakenteet. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa karsitaan ja järjestäjiltä edellytetään jatkossa riittävän vahvoja rakenteita ja systeemiä laadunhallinnassa, yksilöllisen ja joustavan opetuksen ja tutkintojen tarjoamisessa sekä toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Talouden on oltava kunnossa niukkenevien resurssien aikana. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on vahva, monialainen koulutuksen järjestäjä. Vuoden 2013 aikana kuntayhtymässä on tehty päätöksiä, joilla varmistetaan tuloksellisuus, vetovoimaisuus ja toimintaedellytykset myös jatkossa. Tilaratkaisut ovat keskeinen osa toiminnan tehostamista ja parantamista. Kuntayhtymä on investoinut pääkampuksen kokonaisuuteen Raisiossa. Purokatu 1 tilojen hankesuunnittelu on edennyt aikataulussa ja kauppaopiston muutto uusiin tiloihin on edessä. Vuoden lopussa kuntayhtymä osti Raision kaupungilta Eeronkuja 4 kiinteistön eli vanhan paloaseman, mikä mahdollistaa pitkän tähtäimen suunnittelun. Naantalin ammattiopistossa muutettiin yksi vanha opetuskeittiö varhaiskasvatuksen luokaksi ja parannettiin näin sosiaali- ja terveysalan opetuksen tiloja. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutusta on tarjolla jatkossa myös Raisiossa, kun vaatetusosaston toiminta siirtyy Mynämäeltä asteittain Raisioon. Suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa Raseko sijoittui vuonna 2013 neljänneksi ja sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tuloksellisuusrahaa toimintaansa. Vaikka ammatillisen koulutuksen rahoitus kiristyy, kuntayhtymällä on edelleen hyvät edellytykset kehittää toimintaansa ja vastata omistajakuntien odotuksiin. Kuntayhtymä on valmistautunut viemään läpi uudistukset, ja aloitettua kehittämistyötä jatketaan määrätietoisesti. Henkilöstömenot ovat kuntayhtymän suurin menoerä. Rakenteita käydään läpi hallinto- ja tukiprosesseja tehostaen ja näin varmistetaan opetuksen riittävät resurssit myös tulevaisuudessa. Lähiopetuksen määrä pidetään jatkossakin hyvällä tasolla. Kuluneen vuoden aikana ohjaamo on löytänyt toimintamallin, jonka avulla omistajakuntien alueen nuoria ja kuntayhtymässä jo opiskelevia voidaan palvella nuorisotakuun hengessä. Oppisopimus on koulutusmuotona tärkeä, ja kuluneena vuonna yhteistyötä on tiivistetty opistojen kanssa, kokeiltu uusia malleja ja saatu runsaasti lisää ammatillisen perustutkinnon suorittajia tiedottamisen tehostamisen myötä. Kuluneena vuonna on voitu todeta, että Raision seudun koulutuskuntayhtymä on sopivan ketterä, joustava ja tehokas tekemään päätöksiä myös kiihkeän muutoksen pyörteissä. Muutokset ovat luonnollisesti aiheuttaneet myös epävarmuutta ja vastustusta, ja varsinkin Mynämäen yksikössä muutokset ovat koetelleet jaksamista. Rasekon henkilöstö on kuitenkin sitoutunut kuntayhtymän toiminnan edelleen kehittämiseen ja ymmärtää uudistusten välttämättömyyden. Toimintajärjestelmää on rakennettu kuluneena vuonna vauhdilla ja prosesseja sekä palveluja selkiytetty. Hanketoiminnassa on päästy eteenpäin. Kuntayhtymä on ollut aktiivinen maakunnan ammatillisen koulutuksen verkostossa sekä sidosryhmäyhteistyössä. Yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja työelämän toimijoi-

15 Tilinpäätös den kanssa on entisestään tiivistetty ja Raseko on vienyt aktiivisesti käytäntöön maakunnassa yhdessä luotuja strategioita. Kuntalain edellyttämä maksullisen toiminnan eriyttäminen vaikuttaa kuntayhtymän toiminnan uudelleen suuntaamiseen tulevaisuudessa. Yhtiöittäminen ei näytä kuntayhtymän kannalta välttämättömältä vaan toiminnassa voidaan keskittyä valtionosuusrahoitteiseen ammatillisen koulutuksen perustehtävään. Työvoimakoulutusten osalta siirtymäaika vuoteen 2016 loppuun antaa mahdollisuuden sopeuttaa toiminta hallitusti. Tuleva taloudellinen kehitys Ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat tulevina vuosina tasapainottamaan talouttaan. Rahoitusrakenne uudistuu , jonka jälkeen tuloksellisuus korostuu aikaisempaa enemmän. Rahoitus perustuu jatkossa suoritettujen tutkintojen, tutkinnon osien ja osaamispisteiden kertymiin nykyisen opiskelijamäärään perustuvan laskennan sijasta. Tulorahoituksen riittävyys edellyttää Raision seudun koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa hyvän opetuksen laadun ylläpitämistä ja toiminnan tehostamista yhtä aikaa. Myös tukitoimilla on suuri merkitys. Saatavissa olevan tiedon perusteella kuntayhtymän taloudellinen tilanne säilyy edelleen vakaana. Säästötarpeet kohdistuvat päällekkäisyyksien karsimiseen tukitoiminnoissa ja hallinnossa sekä kiinteistöjen entistä tehokkaampaan käyttöön. Kuntayhtymän ei jatkossakaan ole tarkoitus investoida velkaa ottamalla. Lisäksi kuntayhtymässä on edessä valittavan strategian mukainen toiminnan sopeuttaminen työvoimakoulutusten osalta siirtymäaikana eli vuoden 2016 loppuun mennessä. Kuntayhtymän tehtävä ja tavoitteet Perussopimuksensa mukaisesti Raision seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ammatillista koulutusta alueensa tarpeisiin. Yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti kuntayhtymä ylläpitää ja kehittää ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädettyä opetusta sekä oppisopimuskoulutusta koskevan lain mukaisia tehtäviä. Näiden tehtävien toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää ja hallitsee Raision ammattiopistoa, Raision kauppaopistoa, Naantalin ammattiopistoa, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoa, Raision oppisopimustoimistoa ja Raision aikuiskoulutuskeskus Timalia. Yleistavoitteena on antaa nuorille ja aikuisille yhteiskunnan, työelämän sekä niiden kehittymisen ja jatko-opintojen edellyttämät riittävät valmiudet tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on onnistunut hyvin perustehtävässään ja on valtakunnallisestikin arvioituna menestynyt ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Rasekon arvot Toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan seuraavia arvoja: osaaminen, yhteistyökyky, elämänläheisyys, yritteliäisyys, inhimillisyys ja vastuuntunto.

16 6 Tilinpäätös Talousalueen ja ammatillisen koulutuksen tilanne sekä kehitysnäkymät Raision seudun koulutuskuntayhtymän muodostaa vuoden 2013 lopussa kuusi kuntaa, jotka ovat: Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio ja Rusko. Näiden yhteinen asukasmäärä oli Tilastokeskuksen tuoreimman laskelman mukaan , jossa nousua vuoteen 2012 nähden oli 514 eli n. 0,7 %. Vastaavasti 15-vuotiaiden määrä oli 963, jossa laskua edelliseen vuoteen nähden noin 3,2 %. Väestökehitys vaihtelee jäsenkunnissa, mutta kokonaisuutena tilanne on alueellamme varsin tyydyttävä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan asukasmäärän kasvuennuste vuodesta 2012 vuoteen 2020 on asukasta eli 5,19 % asukasmääräarvion ollessa vuonna Samana aikana kuntayhtymä-alueen 15- vuotiaiden määrä vähenee. Pienimmillään se on vuonna Koska kuntayhtymän alueella on vuosia ollut tilanne, jossa kaikki ensisijaisetkaan hakijat eivät ole saaneet aloituspaikkaa, ikäluokkien pieneneminen ei vaikuttane kuntayhtymän oppilaitosten toimintaan. Työ- ja elinkeinoministeriön joulukuun 2013 työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä nousi Varsinais-Suomessa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömyysaste vuodenvaihteessa oli Varsinais-Suomessa 12,8 %, kun se koko maassa oli 12,6 %. Työttömyysaste on suurempi kuin koko maassa ja maan neljänneksi pienin. Varsinais-Suomessa työttömyyden kasvu oli kuitenkin nyt hitaampaa kuin koko maassa, samoin se oli lievempää pitkäaikaistyöttömien määrän osalta. Työpaikkoja oli vuoden vaihteessa tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistoissa 5 % vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman kysyntä kasvoi teollisuudessa ja erityisesti metallialalla. Myös palveluissa työpaikkoja avautui hoitoalaa ja kauppaa lukuun ottamatta edellisvuotta enemmän. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan pienin työttömyysaste 7,1 % (6,2 % / v. 2012) oli joulukuun lopussa Ruskolla ja suurin 10,8 % (9,0 % / v. 2012) Raisiossa. Työttömyysaste nousi kaikissa kuntayhtymän jäsenkunnissa.

17 Tilinpäätös Huolestuttavaa on erityisesti nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä, joka oli Varsinais-Suomessa 24 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten eli henkilöä. Nuorten elämänhallinnan ongelmat ja erilainen tuentarve ovat viime vuosina näkyneet yhä selkeämmin myös ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnassa, mm. keskeyttämisten määrän kasvuna. Normaalin opetuksen rinnalla joudutaan aikaisempaa selvästi enemmän panostamaan opiskelijoiden ohjaukseen ja erityistarpeiden huomioimiseen. Opiskelijahuollon rooli on keskeinen opintojen läpäisyn, keskeyttämisten ehkäisemisen ja opintojen sujuvuuden varmistamisessa. Erityisopetuksen kehittäminen on tulevaisuudessa kuntayhtymän oppilaitosten tavoitteena. Vuoden 2013 aikana kuntayhtymässä on kehitetty ohjaamon toimintaa osana koulutuksen järjestäjän keinoja vastata nuorisotakuuseen. Kuntayhtymä tuotti jäsenkunnilleen etsivä nuorisotyön palvelut välisen ajan ja nuoria kirjautui etsivä nuorisotyön rekisteriin yhteensä 125. Suurin osa nuorista oli jäsenkuntien alueelta: 48 Raisiosta, 23 Naantalista, 14 Mynämäestä, 10 Maskusta, 3 Ruskolta ja 3 Nousiaisista. Oppilaitosten vetovoima säilynyt Rasekon oppilaitosten vetovoima on edelleen hyvä ja ensisijaisia hakijoita on runsaasti. Syksyllä 2013 kuntayhtymässä voitiin aloittaa kaikki suunnitellut toisen asteen ryhmät. Nuorisoasteen opiskelijoiden määrät ja niiden suhteet jäsenkuntien omistusosuuksiin ovat seuraavan taulukon mukaiset. Prosentuaalisissa suhdeluvuissa verrataan kunnan omistusosuutta osuuksien kokonaismäärään eli arvoon 174. Vastaavasti käytön osalta jäsenkunnan opiskelijamäärän keskiarvoa verrataan jäsenkuntien yhteisen opiskelijamäärän keskiarvoon. NUORISOASTEEN OPISKELIJAT Opiskelijoita Omistusosuus Suhdeluku % ka Osuus Käyttö Masku ,0 17 9,8 % 11,7 % Mynämäki , ,1 % 11,1 % Naantali , ,7 % 26,7 % Nousainen ,5 9 5,2 % 7,0 % Raisio , ,1 % 38,7 % Rusko ,3 9 5,2 % 4,9 % Jäsenkunnat ,0 Muut ,0 Yhteensä ,0 174 Raision oppisopimustoimisto on toiminnassaan ottanut huomioon ministeriön leikkaukset ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiöön ja toimintaa on suunnattu uudelleen. Perustutkintojen osalta oppisopimusten määrät ovatkin valitun strategian mukaisesti kasvussa Raision oppisopimustoimistossa. Kysyntää oppisopimuksille on runsaasti, mutta ammatillisen lisäkoulutuksen osalta valtakunnallinen kiintiöiden raju leikkaus rajoittaa mahdollisuuksia vastata tarpeisiin tältä osin Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Vuosi 2013 oli kuntayhtymän tulosyksiköille muutosten kohtaamisen vuosi. Toimintaa on tehostettu ja toimintasuunnitelman rakentamiseen panostettu. Myös kaikille yhteisiä palveluja ja toimintoja on käyty läpi. Ravitsemuspalvelujen organisointia ja

18 8 Tilinpäätös Talous johtamista on kehitetty, samoin ICT-palveluja. Kiinteistöjen kokonaisvaltainen käytön tehostaminen on aloitettu. Tulosyksiköiden keskinäinen yhteistyö on edelleen tiivistynyt ja kuntayhtymän toimintojen yhtenäistämistarve sisäistetty. Esimerkiksi opiskelijahallintajärjestelmä Primuksen osalta on päästy selkeästi eteenpäin. Opiskelijoiden ja hakijoiden määrät Kuntayhtymässä opiskeli ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2013 keskimäärin 1468,92 opiskelijaa. Oppisopimuksena peruskoulutuksessa opiskeli keskimäärin 179 opiskelijaa. Rasekon opistoissa aloitti syksyllä opiskelunsa 533 uutta nuorisoasteen opiskelijaa ja vuoden aikana suoritettiin 592 ammatillista perustutkintoa. Näyttötutkintona ammatillisen tutkinnon suoritti 237 opiskelijaa. Timalin keskimääräinen kokonaisopiskelijamäärä oli 534. Tässä luvussa ovat mukana myös muut kuin tutkintoon valmistavissa koulutuksissa vuoden aikana olleet opiskelijat. Hakutilastojen mukaan kevään yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrät olivat seuraavat: RAO 237, RKO 140, NAO 169, MKTO 66 eli kaikki yhteensä 612, joka on 62 % peruskoulun päättäneiden ikäluokasta, kun tavoitteena oli 55 %. Koulutukseen otettiin opiskelijoita myös muilta hakusijoilta. Oppisopimuksen keskimääräinen lisäkoulutusopiskelijoiden määrä oli 303. Jälleen menestystä tuloksellisuudessa Opetus- ja kulttuuriministeriön suorittamassa ammatillisen koulutuksen ylläpitäjien tuloksellisuusarvioinnissa Raision seudun koulutuskuntayhtymä menestyi loistavasti sijoittuen suurten monialaisten ylläpitäjien A1 sarjassa neljänneksi. Parhaan tuloksen saavutti Optima Samkommun, seuraavana oli Svenska Österbottens förbund ja kolmantena Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. Ammattiopistojen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus on hoidettu Opetusministeriön maksamalla opiskelijakohtaisella keskimääräisellä yksikköhinnalla sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Tältä pohjalta on pystytty rahoittamaan myös jäsenkuntien osuus investointimenoihin. Vastaavaan itsenäiseen tulokseen pystyy vain osa ammattioppilaitoksista ja vielä pienempi osa lukioista. Raision aikuiskoulutuskeskus Timali on toteuttanut isoja työvoimakoulutuskapasiteetteja varsinkin maahanmuuttajakoulutuksissa. Yrityskoulutusten ja oppisopimuskoulutusten volyymi pieneni vuonna 2013, mutta ELY-rahoituksella voitiin toteutettaa koulutuksia niin, että tavoitteisiin kokonaisuutena päästiin. Tutkintojen määrä kasvoi suunnitellusti. Kuntayhtymän rahoitus perustuu valtion oppilaitoksen ylläpitäjälle maksamaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan, myytyyn koulutukseen ja opiskelijatöiden työtoiminnan tuottoon sekä hanketoimintaan. Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat ja vastaavasti toimintatuotot Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset Kun tilinpäätösvuoden toimintakuluista vähennetään työtoiminnan ja oppisopimuskoulutuksen menot saadaan opistojen opiskelijakohtaiseksi käyttökustannukseksi koko kuntayhtymän tasolla (9.098 ), RAO:ssa (9.813 ), RKO:ssa (6.389 ) ja NAO:ssa (9.375 ) sekä MKTO:ssa ( ). Vuoden 2012 vertailuluvut ovat sulkeissa. Luvut sisältävät hankkeiden nettomenot.

19 Tilinpäätös Kuntayhtymän kaikkien opistojen opiskelijakohtainen käyttömeno nousi n. 2,8 % ollen edellisenä vuonna Yksikköhinnat ja rahoituksen riittävyys Ammatillisen koulutuksen ylläpitäjälle maksettava opiskelijakohtainen yksikköhinta pitää sisällään sekä valtion että kuntien osuuden. Koko Suomen toisen asteen ammatillisen koulutuksen kustannuksista valtio maksaa n. 42 % ja kunnat n. 58 %. Valtion ja kuntien välisessä kustannusjaossa opiskelijoiden kotikuntien maksuosuus on riippumaton heidän opiskelijoittensa määrästä. Kuntien maksuosuus jaetaan kaikkien Suomen kuntien kesken asukasmäärien suhteessa. Myös oppisopimustoiminnan menot katettiin kokonaan myös valtion yksikköhintapohjaisella rahoituksella. Vuonna 2013 valtion ylläpitäjälle maksama lopullinen yksikköhinta oli / opiskelija. Yksikköhinta sisältää tuloksellisuusrahan. Koko opistojen toiminta on pystytty rahoittamaan valtion maksamalla opiskelijakohtaisella yksikköhintarahoituksella sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Timalin tuotoista puolet perustui Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukseen ja maksullisen toiminnan osalta suurimpana kurssien ostajana oli Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhtymävaltuuston taloussuunnitelmassa hyväksymän toiminnan taloudellisena tavoitteena oli selvitä kuntayhtymän toimintamenoista ja poistoista valtion maksamalla yksikköhintapohjaisella rahoituksella, myydyillä koulutuspalveluilla sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Tavoitteet on näiltäkin osin saavutettu ja myös investoinnit on voitu tehdä ilman jäsenkuntien apua. Investoinnit olivat vuonna 2013 yhteensä ,73. Korvausinvestointien määrä oli yhteensä ,33 euroa, josta Raision ammattiopiston D-rakennuksen peruskorjaus ,70, Timalin kiinteistösaneeraus ,63 ja Naantalin luokkatilojen muutostyöt ,00. Irtaimistohankinnat olivat yhteensä ,00. D-rakennuksen peruskorjauksen kokonaishinta oli ,48 ja se tehtiin vuosina Uusinvestointeja tehtiin vuonna 2013 Eeronkuja 4 hankintaan ja Purokaari 1 saneerauksen suunnitteluun ,28. Uusinvestointeihin lukeutuvia irtaimistohankintoja tehtiin yhteensä ,12. Talousarvion toteutuma Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 102,1 %. Tulopuolella toteutuma oli 106,4 %. Tulopuolen selkeä ylitys aiheutuu talousarvioon sisältymättömästä tuloksellisuusrahasta, yksiköiden ennakoitua suuremmasta volyymista ja hanketuotoista sekä Timalissa kurssien myynnistä saaduista tuloista. Seuraavassa esitetään selventävä erittely Raision seudun koulutuskuntayhtymän opistojen toimintakulujen jakaantumisesta. Luvuissa on huomioitu sekä sisäiset että ulkoiset kustannukset.

20 10 Tilinpäätös 2013 Keskimääräinen toimintakulujen jakautuminen opistoissa opiskelijakohtaisesti Ulkoinen/Sisäinen Muutos-% /opp %-osuus kok.kust. /opp %-osuus kok.kust. Hallinto , ,56 6,34 % 369,01 3,94 % 347,37 3,82 % Opetustoiminta , ,88 2,51 % 5 928,55 63,36 % 5 789,35 63,63 % Opetuksen hallinto ja muut yht , ,36 6,96 % 667,62 7,13 % 624,79 6,87 % Kouluruokailu , ,45 4,33 % 549,19 5,87 % 526,96 5,79 % Kiinteistö , ,88-1,31 % 1 357,83 14,51 % 1 377,33 15,14 % Muu tukitoiminta , ,06 12,70 % 471,18 5,04 % 418,52 4,60 % Hankkeet nettokust , ,11-0,45 % 13,79 0,15 % 13,87 0,15 % Yhteensä , ,30 2,95 % 9 357,18 100,00 % 9 098,18 100,00 % Työtoiminta , ,23 15,10 % 327,97 285,24 Painotettu opiskelijamäärä RAO,RKO, NAO ja MKTO ja RKO:n, NAO:n ja MKTO:n muu koulutus 1403, , Hallinto Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä on toiminut yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustoon ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat henkilöt (varajäsenet suluissa): Osallistunut kokouksiin Markku Tähtinen, pj., Naantali, (Kimmo Mäntysalo) 2 (-) Antti Airikki, 1. vpj., Nousiainen, (Jari Olli) 2 (-) Tuulia Suominen, 2.vpj. Masku, (Reijo Vuorinen) 2 (-) Jäsenet: Erkki Ojanen, Masku, (Laura Runola) 2 (-) Seppo Ikävalko, Mynämäki, (Aarne Lehtonen) 2 (-) Karri Lehtonen, Mynämäki, (Sini Takarautio) 1 (1) Mari Rissanen, Naantali, (Anu Merinen) 2 (-) Juha Takanen, Naantali, (Hannele Vienonen) 2 (-) Oili Niittynen, Raisio, (Eija Nurmi) 2 (-) Marja Kannisto, Raisio, (Marianne Salo) 1 (1) Seija Sorsavirta, Raisio, (Karoliina Harju) 2 (-) Kati Kurikka, Rusko, (Anu Tuominen) 2 (-) Vuonna 2013 yhtymävaltuusto kokoontui kaksi kertaa, keväällä 22. päivänä toukokuuta ja syksyllä 23. päivänä lokakuuta. Toukokuun kokouksessa valittiin valtuustoon uudet jäsenet ja heille varajäsenet kaudelle sekä uusi tarkastuslautakunta samalle ajanjaksolle. Uusi valtuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2012 tilinpäätöstiedot liitteineen ja toimintakertomuksen sekä vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen. Yhtymän hallintoa hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Yhtymävaltuuston syyskokous pidettiin Raision ammattiopistossa. Kokouksessa valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Yhtymävaltuuston sihteerinä on toiminut johtava rehtori.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013... 1 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Henkilöstötoimikunta 25.3.2015 Yhtymähallitus 30.3.2015 Yhtymäkokous 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Vuoden 2014 olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

1 Toimintakertomus... 4

1 Toimintakertomus... 4 Tilinpäätös 2014 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 4 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 5 Organisaatio 31.12.2014... 5 Toimielimet... 6 Henkilöstö... 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50

Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 6.5.2010 12:50 1 Yh 25.2.2010 26 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2009 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2009 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat... 4 1.2

Lisätiedot

4 Kuntayhtymäpalvelut...30

4 Kuntayhtymäpalvelut...30 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Koulutuskuntayhtymä Tavastia Sisällysluettelo 1 Koulutuskuntayhtymä Tavastia... 4 1.1 Organisaatio...4 1.2 Organisaatiokaavio...4 1.3 Yhtymävaltuusto...5 1.4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNTA 5.5.2015 1 1 / 24 ASIAKIRJAN Lyhenteet: KIPA Kv Oamk OKM OPH OSAO Osekk TOB TTS YP Kiinteistöpalvelut kansainvälisyys Oulun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot