Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto"

Transkriptio

1 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja

2 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Tiistai klo Paikka Raision ammattiopisto, Eeronkuja 3, Raisio (kokoushuone 2. krs) 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Markku Tähtinen avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen ja toivotti valtuutetut tervetulleiksi kokoukseen. 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN (1/1) Kuntayhtymämme perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenkunnalla yksi ääni sen varaamaa osuutta kohti, kuitenkin enintään kymmenen ääntä. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu tasan sen valitsemien, paikalla olevien yhtymävaltuuston jäsenten kesken. Päätösehdotus Päätös Läsnä olevien toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto ja sen perusteella hyväksytään kokousta varten ääniluettelo. Ääniluettelossa mainittujen yhtymävaltuuston jäsenten lisäksi kokoukseen osallistuivat yhtymävaltuuston sihteeri johtava rehtori Maria Taipale ja talousjohtaja Terttu Nyholm. Kokouksessa oli läsnä myös osa yhtymähallituksen jäsenistä sekä osa yksiköiden johtajista. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Perussopimuksen 11 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty asianomaisille Kokouskutsuun on liitetty tämä esityslista. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti myös Turun Sanomissa. Perussopimuksen 12 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) sen jäsenistä on paikalla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

3 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 2 / 8 Yhtymävaltuusto Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 30 :n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla päätä, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Päätösehdotus Päätös 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi maanantain toukokuuta 2014 kello Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Ikävalko ja Mari Rissanen sekä hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti tarkastusajankohdaksi maanantai klo Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen. Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ollut, joten esityslista hyväksyttiin ilman niitä. 6 PERUSPÄÄOMAN KOROSTA PÄÄTTÄMINEN Kuntayhtymän peruspääoman suuruus on taseen mukaisesti tilivuoden päättyessä noin 3,023 M. Kuntayhtymän perussäännön 16 :n mukaan peruspääomalle maksettavasta korosta päättää yhtymävaltuusto vuosittain. Peruspääoman korkoa ei valtio kuitenkaan hyväksy luettavaksi yksikköhinnan laskemisperusteisiin, joten se pienentäisi koulutuksen muihin menoihin käytettävissä olevaa osuutta. Kuntayhtymän käyttörahoitus on tilivuonna perustunut pääsääntöisesti valtion maksamaan oppilaskohtaiseen yksikköhintaan, jota toiminnan tuloksellisuus on korottanut. Tarkasteluvuonna ei jäsenkunnille ole koitunut lisämenoja koulutuskuntayhtymän ylläpidosta eikä investoinneista. Kuntayhtymän omistajakunnat ovat ilmoittaneet vaativansa vuoden 2013 osalta maksettavaksi peruspääoman korkoa 2 %.

4 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 3 / 8 Yhtymävaltuusto Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto päättää maksaa peruspääoman korkoa 2 % vuodelta Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 7 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT VUODELTA 2013 (1/2) Nykyisen kuntalain ja kirjanpitokäytännön myötä kuntayhtymän toimintakertomuksen merkitys on keskeinen. Se on osa tilinpäätöstä ja muiden tietojen ohessa yhtymähallituksen on siinä selvitettävä, miten yhtymävaltuuston määrittämät toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Kuntalain 69 :n mukaan: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisesta kuntayhtymän talouteen liittyvistä oleellisista tapahtumista toiminnassa ja taloudessa, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomuksessa tulisi käyttää tunnuslukuja, jotka mahdollistavat eri vuosien vertailun. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on vahva, monialainen koulutuksen järjestäjä. Vuoden 2013 aikana kuntayhtymässä on tehty päätöksiä, joilla varmistetaan tuloksellisuus, vetovoimaisuus ja toimintaedellytykset myös jatkossa. Tilaratkaisut ovat keskeinen osa toiminnan tehostamista ja parantamista. Kuntayhtymä onkin toimintakertomusvuonna investoinut pääkampuksen kokonaisuuteen Raisiossa. Vuoden lopussa kuntayhtymä osti Raision kaupungilta Eeronkuja 4:n kiinteistön eli vanhan paloaseman, mikä mahdollistaa pitkän tähtäimen suunnittelun. Suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa Raseko sijoittui vuonna 2013 neljänneksi ja sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tuloksellisuusrahaa toimintaansa. Vaikka ammatillisen koulutuksen rahoitus kiristyy, kuntayhtymällä on edelleen hyvät edellytykset kehittää toimintaansa ja vastata omistajakuntien odotuksiin. Kuntayhtymä on valmistautunut viemään läpi uudistukset, ja aloitettua kehittämistyötä jatketaan määrätietoisesti. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on toimintakertomusvuonna 2013 saavuttanut erittäin hyvin yhtymävaltuuston sille toimintasuunnitelmassa hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kokonaisuudessaan vuosi 2013 oli kuntayhtymän tulosyksiköille muutosten kohtaamisen vuosi. Toimintaa on tehostettu ja toimintasuunnitelman rakentamiseen panostettu. Myös kaikille yhteisiä palveluja ja toimintoja on käyty läpi. Ravitsemuspalvelujen organisointia ja johtamista on kehitetty, samoin ICT-palveluja. Kiinteistöjen kokonaisvaltainen käytön tehostaminen on aloitettu. Tulosyksiköiden keskinäinen yhteistyö on edelleen tiivistynyt ja kuntayhtymän toimintojen yhtenäistämistarve sisäistetty. Esimerkiksi opiskelijahallintajärjestelmä Primuksen osalta on päästy selkeästi eteenpäin. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat tulevina vuosina tasapainottamaan talouttaan. Rahoitusrakenne uudistuu , jonka jälkeen tuloksellisuus korostuu aikaisempaa enemmän. Rahoitus perustuu jatkossa suoritettujen tutkintojen, tutkinnon osien ja osaamispisteiden kertymiin nykyisen opiskelijamäärään perustuvan laskennan sijasta. Tulorahoituksen riittävyys edellyttää Raision seudun koulutuskun-

5 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 4 / 8 Yhtymävaltuusto tayhtymän oppilaitoksissa hyvän opetuksen laadun ylläpitämistä ja toiminnan tehostamista yhtä aikaa. Saatavissa olevan tiedon perusteella kuntayhtymän taloudellinen tilanne säilyy edelleen vakaana. Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat ja vastaavasti toimintatuotot Säästötarpeet kohdistuvat päällekkäisyyksien karsimiseen tukitoiminnoissa ja hallinnossa sekä kiinteistöjen entistä tehokkaampaan käyttöön. Kuntayhtymä ei investoi velaksi. Lisäksi kuntayhtymässä on edessä maksullisen toiminnan eriyttäminen ja valittavan strategian mukainen toiminnan sopeuttaminen. Yhtiöittäminen ei näytä kuntayhtymän kannalta välttämättömältä vaan toiminnassa voidaan keskittyä valtionosuusrahoitteiseen ammatillisen koulutuksen perustehtävään. Työvoimakoulutusten osalta siirtymäaika vuoteen 2016 saakka antaa mahdollisuuden sopeuttaa toiminta hallitusti. Tilinpäätösvuoden talousarviossa oli ennakoitu tilikauden tulos poistojen jälkeen Kulut on pidetty kurissa ja näin on varauduttu tulevien vuosien valtionrahoituksen leikkauksiin. Talousarvioon sisältymätön, ansaittu tuloksellisuusrahoitus parantaa tulosta. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on ylijäämäinen ,50 euroa. Varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää ,08 euroa. Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 102,1 %, mikä aiheutui opiskelijamäärän kasvusta. Tulopuolella toteutuma oli 106,4 %. Tulopuolen ylitys aiheutuu lähinnä talousarvioon sisältymättömästä tuloksellisuusrahasta. Syksyllä alkaneessa koulutuksessa oppilaaksi ensisijaisesti hakeutuvien määrä oli edelleen hyvä ja kaikki opiskelijapaikat on voitu täyttää. Opistojen osalta tuloksellisuusraha nosti opiskelijakohtaista valtionosuutta. Vuonna 2013 valtion ylläpitäjälle maksama lopullinen yksikköhinta oli / opiskelija. Kuntayhtymän kaikkien opistojen opiskelijakohtainen käyttömeno nousi n. 2,8 % ollen Kuntayhtymässä opiskeli ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2013 keskimäärin 1468,92 opiskelijaa. Investointimenojen loppusumma oli ,73 ja se pystyttiin kokonaan kattamaan omarahoituksella. Jäsenkunnilta ei rahoitusta ollut tarkasteluvuonnakaan tarpeen pyytää. Tämän käytännön turvaamiseksi mahdollisuuksien mukaan on jatkossakin tarpeen taas tehdä tarvittavat investointivaraukset. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot liitteineen. Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 8 VUODEN 2013 TILINTARKASTUSKERTOMUS (1/3) Yhtymähallitus on jättänyt valmistelemansa ja allekirjoittamansa kuntayhtymän tilinpäätöksen yhtymävaltuuston valitseman JHTT-yhteisön tilintarkastaja Sinikka Niitynperän tarkastettavaksi. Hän on tarkastanut kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastaja on luovuttanut tarkastuslautakunnalle yhtymävaltuustolle osoitetun ti-

6 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 5 / 8 Yhtymävaltuusto lintarkastuskertomuksen. Siihen sisältyvässä lausunnossaan hän esittää vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto päättää merkitä tiedokseen vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 9 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN (1/4) Tilinpäätös on laadittu Suomen Kuntaliiton ja sen kirjanpitojaoston ohjeiden mukaan ja sen osana on myös kuntayhtymän toimintakertomus. Yhtymähallituksen valmistelemaa ja allekirjoittamaa tilinpäätöstä täydentävät tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus, jossa hän esittää tilinpäätöksen hyväksyttämistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi. Se myös yhtyy tilintarkastajan näkemykseen ja esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunnan päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto päättää varainhoitovuoden 2013 osalta 1. Merkitä tiedokseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. 2. Hyväksyä vuoden 2013 tuloksesta tehtävän seuraavan varauksen Eeronkuja 4:n saneerausvaraus Hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 10 JÄSENKUNTIEN VUODEN 2013 MAKSUOSUUKSIEN VAHVISTAMINEN Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu nykyisellään ensisijaisesti valtion ylläpitäjälle maksamaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan sekä työtoiminnan tuottoon ja aikuiskoulutuksen myyntituloihin. Tilinpäätösvuonna kuntayhtymä on pystynyt kattamaan ammattiopistojen, aikuiskoulutuskeskus Timalin ja oppisopimuskoulutuksen sekä käyttö- että investointimenot tällä rahoituksella. Jäsenkunnilta ei näin ollen tarvitse periä maksuosuuksia.

7 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 6 / 8 Yhtymävaltuusto Päätösehdotus Päätös 11 ILMOITUSASIAT Yhtymävaltuusto päättää, ettei jäsenkunnilta peritä maksuosuuksia vuodelta Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Päätösehdotus Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: Päätös 1. Kevään 2014 yhteishaun hakutoivetilasto Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon ensisijaisia hakijoita oli 25 ja aloituspaikkoja 46, kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Mynämäelle oli yhteensä 82. Mynämäellä suosituin ala hakutilastojen mukaan oli peruskoulupohjainen puuala 9 ensisijaisella hakijamäärällä. Naantalin ammattiopistossa ensisijaisten hakijoiden määrä oli 129, aloituspaikkojen ollessa 102. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Naantalin ammattiopistoon oli yhteensä 500. Eniten ensisijaisia hakijoita oli sosiaali- ja terveysalan peruskoulupohjaiseen perustutkintoon 62, aloituspaikkoja 48. Raision ammattiopistossa oli ensisijaisia hakijoita 182 aloituspaikkamäärän ollessa 220. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Raision ammattiopistoon oli yhteensä Suurin halukkuus oli autoalan koulutukseen, jossa ensisijaisia hakijoita oli 70 aloituspaikkamäärän ollessa 36. Raision kauppaopistossa ensisijaisia hakijoita oli 121 paikkojen ollessa 124. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Raision kauppaopistoon oli yhteensä 582. Hakutoiveet painottuivat peruskoulupohjaiselle liiketalouden perustutkinnolle 93, jossa aloituspaikkoja on 88. Uutena alana syksyllä kauppaopistossa aloittava vaatetusalalle (yoja pk-pohjainen) oli yhteensä 12 ensisijaista hakijaa, aloituspaikkoja on 12. Kaiken kaikkiaan hakijoita Raision seudun koulutuskuntayhtymän opistoihin kaikilta hakutoivesijoilta oli yhteensä 2165 ja täytettäviä aloituspaikkoja 492. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 12 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT Päätösehdotus Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä. Päätös Kiireellisiä asioita ei ollut.

8 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 7 / 8 Yhtymävaltuusto 13 SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN Päätösehdotus Päätös Yhtymävaltuusto valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja sihteerin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Markku Tähtinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Markku Tähtinen Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maria Taipale Yhtymävaltuuston sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa Seppo Ikävalko Pöytäkirjantarkastaja Mari Rissanen Pöytäkirjantarkastaja

9 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2014 sivu 8 / 8 Yhtymävaltuusto MUUTOKSENHAKU 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 7-8 sekä VALITUSOIKEUS Kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 3. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pykälät 2-6, 9-10 sekä 13. KUNNALLISVALITUSVIRANOMAINEN Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 / PL 32, Turku VALITUSAIKA Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Mikäli ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus päivästä, josta valitusaika on luettava. 4. NÄHTÄVÄNÄ OLO Tämä pöytäkirja on nähtävä Raision ammattioppilaitoksen toimistossa toimistoaikana

10 Ä Ä N I L U E T T E L O Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokoukselle klo Yhtymävaltuusto Liite 1/1 Kunta Opp. paikat Kunnan äänimäärä Edustaja Läsnä Ääniä Jaa Ei Masku Erkki Ojanen (Laura Runola) X Tuulia Suominen (Reijo Vuorinen) Mynämäki Seppo Ikävalko (Aarne Lehtonen) Karri Lehtonen (Sini Takarautio) X - X Mari Rissanen (Anu Merinen) X - 3 1/3 - Naantali Juha Takanen (Hannele Vienonen) X - 3 1/3 - Markku Tähtinen (Kimmo Mäntysalo) X - 3 1/3 - Nousiainen 9 9 Antti Airikki (Jari Olli) X Oili Niittynen (Eija Nurmi) X - 3 1/3 - Raisio Marja Kannisto (Marianne Salo) X - 3 1/3 - Seija Sorsavirta (Karoliina Harju) X - 3 1/3 - Rusko 9 9 Kati Kurikka (Anu Tuominen) X

11 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2013 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 4/1 Yhtymävaltuusto Liite 1/2

12 2 Tilinpäätös 2013

13 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Johtavan rehtorin katsaus Talousalueen ja ammatillisen koulutuksen tilanne sekä kehitysnäkymät Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Talous Hallinto Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen Henkilöstön hyvinvointi Poissaolot Laatu ja kehittäminen Tapahtumat, kansainvälinen toiminta ja kilpailutoiminta Kiinteistöt Tuloksen käsittely Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskiarvio TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosalueet Hallinto Raision ammattiopisto Raision kauppaopisto Naantalin ammattiopisto Raision oppisopimustoimisto Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto Taloudellisten tavoitteiden toteumavertailu Yhteenveto talousarvion toteutumisesta Toteutumisvertailu yksiköittäin Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Taseen liitetiedot Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Jäsenkuntien osuudet omasta pääomasta Laskelma kuntayhtymän omasta pääomasta Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Taseen ulkopuoliset järjestelyt LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUSSIVU TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 56

14 4 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Johtavan rehtorin katsaus Ammatillinen koulutus on parhaillaan historiallisen suurten muutosten keskellä. Ammatillisen koulutuksen valintakriteerit ovat juuri muuttuneet ja vuonna 2015 uudistuvat myös rahoituksen ja tutkintojen rakenteet. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa karsitaan ja järjestäjiltä edellytetään jatkossa riittävän vahvoja rakenteita ja systeemiä laadunhallinnassa, yksilöllisen ja joustavan opetuksen ja tutkintojen tarjoamisessa sekä toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Talouden on oltava kunnossa niukkenevien resurssien aikana. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on vahva, monialainen koulutuksen järjestäjä. Vuoden 2013 aikana kuntayhtymässä on tehty päätöksiä, joilla varmistetaan tuloksellisuus, vetovoimaisuus ja toimintaedellytykset myös jatkossa. Tilaratkaisut ovat keskeinen osa toiminnan tehostamista ja parantamista. Kuntayhtymä on investoinut pääkampuksen kokonaisuuteen Raisiossa. Purokatu 1 tilojen hankesuunnittelu on edennyt aikataulussa ja kauppaopiston muutto uusiin tiloihin on edessä. Vuoden lopussa kuntayhtymä osti Raision kaupungilta Eeronkuja 4 kiinteistön eli vanhan paloaseman, mikä mahdollistaa pitkän tähtäimen suunnittelun. Naantalin ammattiopistossa muutettiin yksi vanha opetuskeittiö varhaiskasvatuksen luokaksi ja parannettiin näin sosiaali- ja terveysalan opetuksen tiloja. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutusta on tarjolla jatkossa myös Raisiossa, kun vaatetusosaston toiminta siirtyy Mynämäeltä asteittain Raisioon. Suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa Raseko sijoittui vuonna 2013 neljänneksi ja sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tuloksellisuusrahaa toimintaansa. Vaikka ammatillisen koulutuksen rahoitus kiristyy, kuntayhtymällä on edelleen hyvät edellytykset kehittää toimintaansa ja vastata omistajakuntien odotuksiin. Kuntayhtymä on valmistautunut viemään läpi uudistukset, ja aloitettua kehittämistyötä jatketaan määrätietoisesti. Henkilöstömenot ovat kuntayhtymän suurin menoerä. Rakenteita käydään läpi hallinto- ja tukiprosesseja tehostaen ja näin varmistetaan opetuksen riittävät resurssit myös tulevaisuudessa. Lähiopetuksen määrä pidetään jatkossakin hyvällä tasolla. Kuluneen vuoden aikana ohjaamo on löytänyt toimintamallin, jonka avulla omistajakuntien alueen nuoria ja kuntayhtymässä jo opiskelevia voidaan palvella nuorisotakuun hengessä. Oppisopimus on koulutusmuotona tärkeä, ja kuluneena vuonna yhteistyötä on tiivistetty opistojen kanssa, kokeiltu uusia malleja ja saatu runsaasti lisää ammatillisen perustutkinnon suorittajia tiedottamisen tehostamisen myötä. Kuluneena vuonna on voitu todeta, että Raision seudun koulutuskuntayhtymä on sopivan ketterä, joustava ja tehokas tekemään päätöksiä myös kiihkeän muutoksen pyörteissä. Muutokset ovat luonnollisesti aiheuttaneet myös epävarmuutta ja vastustusta, ja varsinkin Mynämäen yksikössä muutokset ovat koetelleet jaksamista. Rasekon henkilöstö on kuitenkin sitoutunut kuntayhtymän toiminnan edelleen kehittämiseen ja ymmärtää uudistusten välttämättömyyden. Toimintajärjestelmää on rakennettu kuluneena vuonna vauhdilla ja prosesseja sekä palveluja selkiytetty. Hanketoiminnassa on päästy eteenpäin. Kuntayhtymä on ollut aktiivinen maakunnan ammatillisen koulutuksen verkostossa sekä sidosryhmäyhteistyössä. Yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja työelämän toimijoi-

15 Tilinpäätös den kanssa on entisestään tiivistetty ja Raseko on vienyt aktiivisesti käytäntöön maakunnassa yhdessä luotuja strategioita. Kuntalain edellyttämä maksullisen toiminnan eriyttäminen vaikuttaa kuntayhtymän toiminnan uudelleen suuntaamiseen tulevaisuudessa. Yhtiöittäminen ei näytä kuntayhtymän kannalta välttämättömältä vaan toiminnassa voidaan keskittyä valtionosuusrahoitteiseen ammatillisen koulutuksen perustehtävään. Työvoimakoulutusten osalta siirtymäaika vuoteen 2016 loppuun antaa mahdollisuuden sopeuttaa toiminta hallitusti. Tuleva taloudellinen kehitys Ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat tulevina vuosina tasapainottamaan talouttaan. Rahoitusrakenne uudistuu , jonka jälkeen tuloksellisuus korostuu aikaisempaa enemmän. Rahoitus perustuu jatkossa suoritettujen tutkintojen, tutkinnon osien ja osaamispisteiden kertymiin nykyisen opiskelijamäärään perustuvan laskennan sijasta. Tulorahoituksen riittävyys edellyttää Raision seudun koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa hyvän opetuksen laadun ylläpitämistä ja toiminnan tehostamista yhtä aikaa. Myös tukitoimilla on suuri merkitys. Saatavissa olevan tiedon perusteella kuntayhtymän taloudellinen tilanne säilyy edelleen vakaana. Säästötarpeet kohdistuvat päällekkäisyyksien karsimiseen tukitoiminnoissa ja hallinnossa sekä kiinteistöjen entistä tehokkaampaan käyttöön. Kuntayhtymän ei jatkossakaan ole tarkoitus investoida velkaa ottamalla. Lisäksi kuntayhtymässä on edessä valittavan strategian mukainen toiminnan sopeuttaminen työvoimakoulutusten osalta siirtymäaikana eli vuoden 2016 loppuun mennessä. Kuntayhtymän tehtävä ja tavoitteet Perussopimuksensa mukaisesti Raision seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ammatillista koulutusta alueensa tarpeisiin. Yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti kuntayhtymä ylläpitää ja kehittää ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädettyä opetusta sekä oppisopimuskoulutusta koskevan lain mukaisia tehtäviä. Näiden tehtävien toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää ja hallitsee Raision ammattiopistoa, Raision kauppaopistoa, Naantalin ammattiopistoa, Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoa, Raision oppisopimustoimistoa ja Raision aikuiskoulutuskeskus Timalia. Yleistavoitteena on antaa nuorille ja aikuisille yhteiskunnan, työelämän sekä niiden kehittymisen ja jatko-opintojen edellyttämät riittävät valmiudet tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on onnistunut hyvin perustehtävässään ja on valtakunnallisestikin arvioituna menestynyt ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Rasekon arvot Toiminnassa ja tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan seuraavia arvoja: osaaminen, yhteistyökyky, elämänläheisyys, yritteliäisyys, inhimillisyys ja vastuuntunto.

16 6 Tilinpäätös Talousalueen ja ammatillisen koulutuksen tilanne sekä kehitysnäkymät Raision seudun koulutuskuntayhtymän muodostaa vuoden 2013 lopussa kuusi kuntaa, jotka ovat: Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio ja Rusko. Näiden yhteinen asukasmäärä oli Tilastokeskuksen tuoreimman laskelman mukaan , jossa nousua vuoteen 2012 nähden oli 514 eli n. 0,7 %. Vastaavasti 15-vuotiaiden määrä oli 963, jossa laskua edelliseen vuoteen nähden noin 3,2 %. Väestökehitys vaihtelee jäsenkunnissa, mutta kokonaisuutena tilanne on alueellamme varsin tyydyttävä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan asukasmäärän kasvuennuste vuodesta 2012 vuoteen 2020 on asukasta eli 5,19 % asukasmääräarvion ollessa vuonna Samana aikana kuntayhtymä-alueen 15- vuotiaiden määrä vähenee. Pienimmillään se on vuonna Koska kuntayhtymän alueella on vuosia ollut tilanne, jossa kaikki ensisijaisetkaan hakijat eivät ole saaneet aloituspaikkaa, ikäluokkien pieneneminen ei vaikuttane kuntayhtymän oppilaitosten toimintaan. Työ- ja elinkeinoministeriön joulukuun 2013 työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä nousi Varsinais-Suomessa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömyysaste vuodenvaihteessa oli Varsinais-Suomessa 12,8 %, kun se koko maassa oli 12,6 %. Työttömyysaste on suurempi kuin koko maassa ja maan neljänneksi pienin. Varsinais-Suomessa työttömyyden kasvu oli kuitenkin nyt hitaampaa kuin koko maassa, samoin se oli lievempää pitkäaikaistyöttömien määrän osalta. Työpaikkoja oli vuoden vaihteessa tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistoissa 5 % vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman kysyntä kasvoi teollisuudessa ja erityisesti metallialalla. Myös palveluissa työpaikkoja avautui hoitoalaa ja kauppaa lukuun ottamatta edellisvuotta enemmän. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan pienin työttömyysaste 7,1 % (6,2 % / v. 2012) oli joulukuun lopussa Ruskolla ja suurin 10,8 % (9,0 % / v. 2012) Raisiossa. Työttömyysaste nousi kaikissa kuntayhtymän jäsenkunnissa.

17 Tilinpäätös Huolestuttavaa on erityisesti nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä, joka oli Varsinais-Suomessa 24 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten eli henkilöä. Nuorten elämänhallinnan ongelmat ja erilainen tuentarve ovat viime vuosina näkyneet yhä selkeämmin myös ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnassa, mm. keskeyttämisten määrän kasvuna. Normaalin opetuksen rinnalla joudutaan aikaisempaa selvästi enemmän panostamaan opiskelijoiden ohjaukseen ja erityistarpeiden huomioimiseen. Opiskelijahuollon rooli on keskeinen opintojen läpäisyn, keskeyttämisten ehkäisemisen ja opintojen sujuvuuden varmistamisessa. Erityisopetuksen kehittäminen on tulevaisuudessa kuntayhtymän oppilaitosten tavoitteena. Vuoden 2013 aikana kuntayhtymässä on kehitetty ohjaamon toimintaa osana koulutuksen järjestäjän keinoja vastata nuorisotakuuseen. Kuntayhtymä tuotti jäsenkunnilleen etsivä nuorisotyön palvelut välisen ajan ja nuoria kirjautui etsivä nuorisotyön rekisteriin yhteensä 125. Suurin osa nuorista oli jäsenkuntien alueelta: 48 Raisiosta, 23 Naantalista, 14 Mynämäestä, 10 Maskusta, 3 Ruskolta ja 3 Nousiaisista. Oppilaitosten vetovoima säilynyt Rasekon oppilaitosten vetovoima on edelleen hyvä ja ensisijaisia hakijoita on runsaasti. Syksyllä 2013 kuntayhtymässä voitiin aloittaa kaikki suunnitellut toisen asteen ryhmät. Nuorisoasteen opiskelijoiden määrät ja niiden suhteet jäsenkuntien omistusosuuksiin ovat seuraavan taulukon mukaiset. Prosentuaalisissa suhdeluvuissa verrataan kunnan omistusosuutta osuuksien kokonaismäärään eli arvoon 174. Vastaavasti käytön osalta jäsenkunnan opiskelijamäärän keskiarvoa verrataan jäsenkuntien yhteisen opiskelijamäärän keskiarvoon. NUORISOASTEEN OPISKELIJAT Opiskelijoita Omistusosuus Suhdeluku % ka Osuus Käyttö Masku ,0 17 9,8 % 11,7 % Mynämäki , ,1 % 11,1 % Naantali , ,7 % 26,7 % Nousainen ,5 9 5,2 % 7,0 % Raisio , ,1 % 38,7 % Rusko ,3 9 5,2 % 4,9 % Jäsenkunnat ,0 Muut ,0 Yhteensä ,0 174 Raision oppisopimustoimisto on toiminnassaan ottanut huomioon ministeriön leikkaukset ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiöön ja toimintaa on suunnattu uudelleen. Perustutkintojen osalta oppisopimusten määrät ovatkin valitun strategian mukaisesti kasvussa Raision oppisopimustoimistossa. Kysyntää oppisopimuksille on runsaasti, mutta ammatillisen lisäkoulutuksen osalta valtakunnallinen kiintiöiden raju leikkaus rajoittaa mahdollisuuksia vastata tarpeisiin tältä osin Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Vuosi 2013 oli kuntayhtymän tulosyksiköille muutosten kohtaamisen vuosi. Toimintaa on tehostettu ja toimintasuunnitelman rakentamiseen panostettu. Myös kaikille yhteisiä palveluja ja toimintoja on käyty läpi. Ravitsemuspalvelujen organisointia ja

18 8 Tilinpäätös Talous johtamista on kehitetty, samoin ICT-palveluja. Kiinteistöjen kokonaisvaltainen käytön tehostaminen on aloitettu. Tulosyksiköiden keskinäinen yhteistyö on edelleen tiivistynyt ja kuntayhtymän toimintojen yhtenäistämistarve sisäistetty. Esimerkiksi opiskelijahallintajärjestelmä Primuksen osalta on päästy selkeästi eteenpäin. Opiskelijoiden ja hakijoiden määrät Kuntayhtymässä opiskeli ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2013 keskimäärin 1468,92 opiskelijaa. Oppisopimuksena peruskoulutuksessa opiskeli keskimäärin 179 opiskelijaa. Rasekon opistoissa aloitti syksyllä opiskelunsa 533 uutta nuorisoasteen opiskelijaa ja vuoden aikana suoritettiin 592 ammatillista perustutkintoa. Näyttötutkintona ammatillisen tutkinnon suoritti 237 opiskelijaa. Timalin keskimääräinen kokonaisopiskelijamäärä oli 534. Tässä luvussa ovat mukana myös muut kuin tutkintoon valmistavissa koulutuksissa vuoden aikana olleet opiskelijat. Hakutilastojen mukaan kevään yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrät olivat seuraavat: RAO 237, RKO 140, NAO 169, MKTO 66 eli kaikki yhteensä 612, joka on 62 % peruskoulun päättäneiden ikäluokasta, kun tavoitteena oli 55 %. Koulutukseen otettiin opiskelijoita myös muilta hakusijoilta. Oppisopimuksen keskimääräinen lisäkoulutusopiskelijoiden määrä oli 303. Jälleen menestystä tuloksellisuudessa Opetus- ja kulttuuriministeriön suorittamassa ammatillisen koulutuksen ylläpitäjien tuloksellisuusarvioinnissa Raision seudun koulutuskuntayhtymä menestyi loistavasti sijoittuen suurten monialaisten ylläpitäjien A1 sarjassa neljänneksi. Parhaan tuloksen saavutti Optima Samkommun, seuraavana oli Svenska Österbottens förbund ja kolmantena Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. Ammattiopistojen ja oppisopimuskoulutuksen rahoitus on hoidettu Opetusministeriön maksamalla opiskelijakohtaisella keskimääräisellä yksikköhinnalla sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Tältä pohjalta on pystytty rahoittamaan myös jäsenkuntien osuus investointimenoihin. Vastaavaan itsenäiseen tulokseen pystyy vain osa ammattioppilaitoksista ja vielä pienempi osa lukioista. Raision aikuiskoulutuskeskus Timali on toteuttanut isoja työvoimakoulutuskapasiteetteja varsinkin maahanmuuttajakoulutuksissa. Yrityskoulutusten ja oppisopimuskoulutusten volyymi pieneni vuonna 2013, mutta ELY-rahoituksella voitiin toteutettaa koulutuksia niin, että tavoitteisiin kokonaisuutena päästiin. Tutkintojen määrä kasvoi suunnitellusti. Kuntayhtymän rahoitus perustuu valtion oppilaitoksen ylläpitäjälle maksamaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan, myytyyn koulutukseen ja opiskelijatöiden työtoiminnan tuottoon sekä hanketoimintaan. Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat ja vastaavasti toimintatuotot Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset Kun tilinpäätösvuoden toimintakuluista vähennetään työtoiminnan ja oppisopimuskoulutuksen menot saadaan opistojen opiskelijakohtaiseksi käyttökustannukseksi koko kuntayhtymän tasolla (9.098 ), RAO:ssa (9.813 ), RKO:ssa (6.389 ) ja NAO:ssa (9.375 ) sekä MKTO:ssa ( ). Vuoden 2012 vertailuluvut ovat sulkeissa. Luvut sisältävät hankkeiden nettomenot.

19 Tilinpäätös Kuntayhtymän kaikkien opistojen opiskelijakohtainen käyttömeno nousi n. 2,8 % ollen edellisenä vuonna Yksikköhinnat ja rahoituksen riittävyys Ammatillisen koulutuksen ylläpitäjälle maksettava opiskelijakohtainen yksikköhinta pitää sisällään sekä valtion että kuntien osuuden. Koko Suomen toisen asteen ammatillisen koulutuksen kustannuksista valtio maksaa n. 42 % ja kunnat n. 58 %. Valtion ja kuntien välisessä kustannusjaossa opiskelijoiden kotikuntien maksuosuus on riippumaton heidän opiskelijoittensa määrästä. Kuntien maksuosuus jaetaan kaikkien Suomen kuntien kesken asukasmäärien suhteessa. Myös oppisopimustoiminnan menot katettiin kokonaan myös valtion yksikköhintapohjaisella rahoituksella. Vuonna 2013 valtion ylläpitäjälle maksama lopullinen yksikköhinta oli / opiskelija. Yksikköhinta sisältää tuloksellisuusrahan. Koko opistojen toiminta on pystytty rahoittamaan valtion maksamalla opiskelijakohtaisella yksikköhintarahoituksella sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Timalin tuotoista puolet perustui Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukseen ja maksullisen toiminnan osalta suurimpana kurssien ostajana oli Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhtymävaltuuston taloussuunnitelmassa hyväksymän toiminnan taloudellisena tavoitteena oli selvitä kuntayhtymän toimintamenoista ja poistoista valtion maksamalla yksikköhintapohjaisella rahoituksella, myydyillä koulutuspalveluilla sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Tavoitteet on näiltäkin osin saavutettu ja myös investoinnit on voitu tehdä ilman jäsenkuntien apua. Investoinnit olivat vuonna 2013 yhteensä ,73. Korvausinvestointien määrä oli yhteensä ,33 euroa, josta Raision ammattiopiston D-rakennuksen peruskorjaus ,70, Timalin kiinteistösaneeraus ,63 ja Naantalin luokkatilojen muutostyöt ,00. Irtaimistohankinnat olivat yhteensä ,00. D-rakennuksen peruskorjauksen kokonaishinta oli ,48 ja se tehtiin vuosina Uusinvestointeja tehtiin vuonna 2013 Eeronkuja 4 hankintaan ja Purokaari 1 saneerauksen suunnitteluun ,28. Uusinvestointeihin lukeutuvia irtaimistohankintoja tehtiin yhteensä ,12. Talousarvion toteutuma Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 102,1 %. Tulopuolella toteutuma oli 106,4 %. Tulopuolen selkeä ylitys aiheutuu talousarvioon sisältymättömästä tuloksellisuusrahasta, yksiköiden ennakoitua suuremmasta volyymista ja hanketuotoista sekä Timalissa kurssien myynnistä saaduista tuloista. Seuraavassa esitetään selventävä erittely Raision seudun koulutuskuntayhtymän opistojen toimintakulujen jakaantumisesta. Luvuissa on huomioitu sekä sisäiset että ulkoiset kustannukset.

20 10 Tilinpäätös 2013 Keskimääräinen toimintakulujen jakautuminen opistoissa opiskelijakohtaisesti Ulkoinen/Sisäinen Muutos-% /opp %-osuus kok.kust. /opp %-osuus kok.kust. Hallinto , ,56 6,34 % 369,01 3,94 % 347,37 3,82 % Opetustoiminta , ,88 2,51 % 5 928,55 63,36 % 5 789,35 63,63 % Opetuksen hallinto ja muut yht , ,36 6,96 % 667,62 7,13 % 624,79 6,87 % Kouluruokailu , ,45 4,33 % 549,19 5,87 % 526,96 5,79 % Kiinteistö , ,88-1,31 % 1 357,83 14,51 % 1 377,33 15,14 % Muu tukitoiminta , ,06 12,70 % 471,18 5,04 % 418,52 4,60 % Hankkeet nettokust , ,11-0,45 % 13,79 0,15 % 13,87 0,15 % Yhteensä , ,30 2,95 % 9 357,18 100,00 % 9 098,18 100,00 % Työtoiminta , ,23 15,10 % 327,97 285,24 Painotettu opiskelijamäärä RAO,RKO, NAO ja MKTO ja RKO:n, NAO:n ja MKTO:n muu koulutus 1403, , Hallinto Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä on toiminut yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustoon ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat henkilöt (varajäsenet suluissa): Osallistunut kokouksiin Markku Tähtinen, pj., Naantali, (Kimmo Mäntysalo) 2 (-) Antti Airikki, 1. vpj., Nousiainen, (Jari Olli) 2 (-) Tuulia Suominen, 2.vpj. Masku, (Reijo Vuorinen) 2 (-) Jäsenet: Erkki Ojanen, Masku, (Laura Runola) 2 (-) Seppo Ikävalko, Mynämäki, (Aarne Lehtonen) 2 (-) Karri Lehtonen, Mynämäki, (Sini Takarautio) 1 (1) Mari Rissanen, Naantali, (Anu Merinen) 2 (-) Juha Takanen, Naantali, (Hannele Vienonen) 2 (-) Oili Niittynen, Raisio, (Eija Nurmi) 2 (-) Marja Kannisto, Raisio, (Marianne Salo) 1 (1) Seija Sorsavirta, Raisio, (Karoliina Harju) 2 (-) Kati Kurikka, Rusko, (Anu Tuominen) 2 (-) Vuonna 2013 yhtymävaltuusto kokoontui kaksi kertaa, keväällä 22. päivänä toukokuuta ja syksyllä 23. päivänä lokakuuta. Toukokuun kokouksessa valittiin valtuustoon uudet jäsenet ja heille varajäsenet kaudelle sekä uusi tarkastuslautakunta samalle ajanjaksolle. Uusi valtuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2012 tilinpäätöstiedot liitteineen ja toimintakertomuksen sekä vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen. Yhtymän hallintoa hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Yhtymävaltuuston syyskokous pidettiin Raision ammattiopistossa. Kokouksessa valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Yhtymävaltuuston sihteerinä on toiminut johtava rehtori.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 20.6.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 1/2017 Aika Tiistai 20.6.2017 klo 16.00 Paikka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 20.6.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 20.6.2017 klo 16.00 17.05 Paikka

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 JOHTAVAN REHTORIN TERVEISET RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Johtavan rehtorin terveiset 3 Raseko on vahva toimija 4

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Elina Hirvonen Auli Hossi Sanni Junnila

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) KOKOUSKUTSU KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUS 30.5.2017 Aika: 30.5.2017 klo 19.00 - Paikka: Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 2

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 01.06. 2015 klo 18.00 19.34 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 20.12.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 3/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 3/2017 Aika Keskiviikko 20.12.2017 klo 14.00

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 2/2. Yhtymähallitus

PERUSSOPIMUS. Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 2/2. Yhtymähallitus PERUSSOPIMUS Raision seudun koulutuskuntayhtymä 1.6.2017 Yhtymähallitus 16.2.2017 Liite 2/2 Yhtymähallitus 20.4.2017 Yhtymävaltuusto 20.6.2017 Liite 1/x 2 Perussopimus 1 LUKU - KUNTAYHTYMÄ... 3 1 Nimi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.10.2016 1 AIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00-18.32 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kokoushuone (Kuninkaanlähteenkatu) PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Valtuusto 1/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 19.5.2017 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot