Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto"

Transkriptio

1 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja

2 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai klo Paikka Raision kauppaopisto, Purokatu 1, Raisio (Oppisopimustoimiston kokoushuone 1. krs) 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Markku Tähtinen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen ja toivotti valtuutetut tervetulleiksi kokoukseen. 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN (1/1) Kuntayhtymämme perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenkunnalla yksi ääni sen varaamaa osuutta kohti, kuitenkin enintään kymmenen ääntä. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu tasan sen valitsemien, paikalla olevien yhtymävaltuuston jäsenten kesken. ehdotus Läsnä olevien toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto ja sen perusteella hyväksytään kokousta varten ääniluettelo. Ääniluettelossa mainittujen yhtymävaltuuston jäsenten lisäksi kokoukseen osallistuivat yhtymävaltuuston sihteeri johtava rehtori Maria Taipale, hallintojohtaja Pauliina Sarilo ja talouspäällikkö Tuula Nordqvist. Kokouksessa oli läsnä myös osa yhtymähallituksen jäsenistä sekä Rasekon oppilaitosten johtajat. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Perussopimuksen 11 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty asianomaisille Kokouskutsuun on liitetty tämä esityslista. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti myös Turun Sanomissa. Perussopimuksen 12 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) sen jäsenistä on paikalla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

3 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 2 / 11 ehdotus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN n työjärjestyksen 30 :n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla päätä, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. ehdotus valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi keskiviikkona 10. kesäkuuta 2015 kello Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Seppo Ikävalko ja Tuulia Suominen sekä hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti tarkastusajankohdaksi keskiviikko klo ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ehdotus päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen. Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ollut, joten esityslista hyväksyttiin ilman niitä. 6 PERUSPÄÄOMAN KOROSTA PÄÄTTÄMINEN Kuntayhtymän peruspääoman suuruus on taseen mukaisesti tilivuoden päättyessä noin 3,023 M. Kuntayhtymän perussäännön 16 :n mukaan peruspääomalle maksettavasta korosta päättää yhtymävaltuusto vuosittain. Peruspääoman korkoa ei valtio kuitenkaan hyväksy luettavaksi yksikköhinnan laskemisperusteisiin, joten se pienentäisi koulutuksen muihin menoihin käytettävissä olevaa osuutta. Kuntayhtymän käyttörahoitus on tilivuonna perustunut pääsääntöisesti valtion maksamaan oppilaskohtaiseen yksikköhintaan, jota toiminnan tuloksellisuus on korottanut. Tarkasteluvuonna ei jäsenkunnille ole koitunut lisämenoja koulutuskuntayhtymän ylläpidosta eikä investoinneista. ehdotus Peruspääomalle ei makseta korkoa, koska Opetus- ja kulttuuriministeriö ei hyväksy sitä yksikköhinnan valtakunnallisiin laskentaperusteisiin.

4 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 3 / 11 Peruskunnista on tullut viesti konserniohjeista, jonka mukaan peruspääomalle tulee maksaa korkoa. Tuulia Suominen teki muutosehdotuksen, jonka mukaan peruspääomalle maksetaan korkoa 2 %. Erkki Ojanen kannatti ehdotusta. Hyväksyttiin yksimielisesti tehdyn muutosehdotuksen mukaisesti maksaa peruspääomalle korkoa 2 %. 7 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT VUODELTA 2014 (1/2) Nykyisen kuntalain ja kirjanpitokäytännön myötä kuntayhtymän toimintakertomuksen merkitys on keskeinen. Se on osa tilinpäätöstä ja muiden tietojen ohessa yhtymähallituksen on siinä selvitettävä, miten yhtymävaltuuston määrittämät toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Kuntalain 69 :n mukaan: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisesta kuntayhtymän talouteen liittyvistä oleellisista tapahtumista toiminnassa ja taloudessa, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomuksessa tulisi käyttää tunnuslukuja, jotka mahdollistavat eri vuosien vertailun. Ammatillisessa koulutuksessa on tapahtunut lainsäädännöllisiä muutoksia, mm. yhteishaun ja tutkintojen osalta. Jatkossa opiskelijoille on kyettävä tarjoamaan joustavia, yksilöllisiä opintopolkuja. Koulutuksen järjestäjiltä edellytetään toimivia laatujärjestelmiä. Raision seudun koulutuskuntayhtymässä uuteen aikaan on valmistauduttu. ISO 9001:2008 mukainen toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen tarjoamisen sekä kaikki toimipisteet kattava toimintajärjestelmä on sertifioitu vuoden 2014 aikana. Tilakäyttöä on tehostettu ja kuntayhtymällä on nyt selkeät puitteet toiminnalle Raisiossa, Naantalissa ja Mynämäellä. Eeronkuja 4:n kiinteistö vapautui kuntayhtymän käyttöön vuoden lopussa ja uuden suunnittelu voi alkaa. Toimintaa on kehitetty ja organisaatiouudistus on pitkällä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat tulevina vuosina tasapainottamaan talouttaan. Raision seudun koulutuskuntayhtymässä toimintaa tehostetaan karsimalla päällekkäisyyksiä tukitoiminnoissa ja opetuksen hallinnossa sekä kiinteistöjen käyttöastetta parantamalla ja kustannuksia karsimalla. Suurten monialaisten koulutuksen järjestäjien sarjassa Raseko sijoittui vuonna 2014 kolmanneksi ja sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tuloksellisuusrahaa toimintaansa. Elinkeinotoiminnaksi luettava maksullinen toiminta päättyi vuoden 2014 loppuun kuntayhtymässä. Työvoimakoulutusten osalta siirtymäaikaa on vuoteen 2016 saakka, mikä mahdollistaa toiminnan hallitun sopeuttamisen. Hanketoimintaa on lisätty, samoin jäsenkunnille tarjottavien koulutuspalveluiden osalta voidaan jatkossa palvella kuntia aikaisempaa paremmin. Ammatillisen lisäkoulutuksen volyymi on kasvanut suunnitellulla tavalla. Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat ,54 ja vastaavasti toiminta-tuotot ,97. Tilinpäätösvuoden tulos poistojen jälkeen ,20. Kulut on pidetty kurissa ja näin on varauduttu tulevien vuosien valtionrahoituksen leikkauksiin. Talousarvioon sisältymätön, ansaittu tuloksellisuusrahoitus parantaa tulosta. Lisäksi tulokseen vaikuttavat mm. saadut lisäpaikat ja sijoitusten budjetoitua suuremmat korkotuotot. Varausten ja rahastojen muutos-

5 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 4 / 11 ten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää ,14 euroa. Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 100,7 %, mikä aiheutui opiskelijamäärän kasvusta. Tulopuolella toteutuma oli 106,7 %. Syksyllä alkaneessa koulutuksessa oppilaaksi ensisijaisesti hakeutuvien määrä oli edelleen hyvä ja kaikki opiskelijapaikat on voitu täyttää, vaikka ei aivan suunnitellulla tavalla. Metalli- ja koneteknologiapuolen ryhmiä aloitti suunnitellun kolmen sijasta kaksi ja uutena aloitti nuorten datanomiryhmä. Vuonna 2014 valtion ylläpitäjälle maksama lopullinen yksikköhinta oli 9.848,34 / opiskelija. Kuntayhtymän kaikkien opistojen opiskelijakohtainen käyttömeno nousi vain reilun prosentin ollen Kuntayhtymässä opiskeli ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2014 keskimäärin 1483,3 opiskelijaa. Investointimenojen loppusumma oli ,25 ja se pystyttiin kokonaan kattamaan oma-rahoituksella. Jäsenkunnilta ei rahoitusta ollut tarkasteluvuonnakaan tarpeen pyytää. Tämän käytännön turvaamiseksi mahdollisuuksien mukaan on jatkossakin tarpeen taas tehdä tarvittavat investointivaraukset. ehdotus merkitsee tiedokseen vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot liitteineen. 8 VUODEN 2014 TILINTARKASTUSKERTOMUS (1/3) Yhtymähallitus on jättänyt valmistelemansa ja allekirjoittamansa kuntayhtymän tilinpäätöksen yhtymävaltuuston valitseman JHTT-yhteisön tilintarkastaja Sinikka Niitynperän tarkastettavaksi. Hän on tarkastanut kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastaja on luovuttanut tarkastuslautakunnalle yhtymävaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen. Siihen sisältyvässä lausunnossaan hän esittää vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta ehdotus päättää merkitä tiedokseen vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen. 9 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN (1/4) Tilinpäätös on laadittu Suomen Kuntaliiton ja sen kirjanpitojaoston ohjeiden mukaan ja sen osana on myös kuntayhtymän toimintakertomus. Yhtymähallituksen valmistelemaa ja allekirjoittamaa tilinpäätöstä täydentävät tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus, jossa hän esittää tilinpäätöksen hyväksyttämistä ja vastuuva-

6 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 5 / 11 pauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi. Se myös yhtyy tilintarkastajan näkemykseen ja esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunnan päätösehdotus päättää varainhoitovuoden 2014 osalta 1. Merkitä tiedokseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. 2. Hyväksyä vuoden 2014 tuloksesta tehtävän seuraavan varauksen: Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraus Hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. 10 JÄSENKUNTIEN VUODEN 2014 MAKSUOSUUKSIEN VAHVISTAMINEN Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu nykyisellään ensisijaisesti valtion ylläpitäjälle maksamaan opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan sekä työtoiminnan tuottoon ja aikuiskoulutuksen myyntituloihin. Tilinpäätösvuonna kuntayhtymä on pystynyt kattamaan ammattiopistojen, aikuiskoulutuskeskus Timalin ja oppisopimuskoulutuksen sekä käyttö- että investointimenot tällä rahoituksella. Jäsenkunnilta ei näin ollen tarvitse periä maksuosuuksia. ehdotus päättää, ettei jäsenkunnilta peritä maksuosuuksia vuodelta UUDEN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN YHTYMÄHALLITUKSEEN Erkki Ojasen varajäsen yhtymähallituksessa vaihtuu. Maskun Kokoomuksen valtuustoryhmä on valinnut kokouksessaan Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen uudeksi varajäseneksi Jari Runolan. ehdotus valitsee Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenen Erkki Ojasen varajäseneksi Jari Runolan Maskusta.

7 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 6 / STRATEGIAN PÄIVITYS (1/5) Raision seudun koulutuskuntayhtymän strategia on vahvistettu viimeksi valtuustossa Tarvetta muutoksiin perustehtävän, vision, keskeisten linjausten ja tavoitteiden tai laatupolitiikan osalta ei ole ollut. Organisaation uudistumiseen liittyen yhtymähallitus on kokouksessaan käynyt keskustelun strategiasta ja sen päivitystarpeesta. ehdotus Yhtymähallitus on kokouksessaan todennut strategian edelleen ajankohtaiseksi ja esittää valtuustolle sen vahvistamista. Lisäksi yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti kirjata seuraavanlaisen toivomusponnen: Yhtymähallituksen toivotaan käynnistävän strategiatyö kevääksi 2016 siten, että yhtymävaltuusto ja Rasekon organisaatio osallistuvat työhön. 13 ESITYS RASEKON UUDESTA ORGANISAATIOSTA (1/6) Raision seudun koulutuskuntayhtymä organisaatiouudistusta on valmisteltu keväästä 2014 lähtien. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan, että Raision seudun koulutuskuntayhtymän organisoitumista tulevaisuudessa valmistellaan tavoitteena kolme tulosyksikköä: Rasekon ammattiopisto, Rasekon aikuisopisto Timali ja yhteiset palvelut. Alustavasti mallia on esitelty yhtymävaltuustolle kokouksessa. Operatiivisesti uuteen organisaatioon siirrytään ja vuoden 2016 talousarvio ja toimintasuunnitelma laaditaan sen mukaisesti. Jäsenkuntien edustajille on esitelty uudistusta ja kunnilta on pyydetty lausunnot asiasta. Mynämäen kunta toteaa lausunnossaan, että uudistuksen tavoite saada kustannussääntöjä ja tehostaa toimintaa suuntaamalla resursseja uudelleen on oikea. Uudistuksessa tulee turvata tasavertaiset palvelut ja toimintaedellytykset kaikissa toimipaikoissa ja kaikilla koulutusaloilla. Opettajaresurssien tehostamisen ohella myös päällikkötason tehtäviä tulee tarkastella kriittisesti. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että mikäli rahoituksessa tai muissa järjestämiseen liittyvissä asioissa tapahtuu muutoksia, joilla on oleellista vaikutusta nyt suunniteltuun organisaatiouudistukseen ja/tai toimipaikkoihin, tulee omistajakuntia tiedottaa selkeästi etukäteen. Kunnanhallitus edellyttää, että jatkossakin omistajia kuullaan ajoissa ja avoimesti kaikkien uudelleenjärjestelyjen osalta. Naantalin kaupunki toteaa lausunnossaan, että Naantalin ammattiopisto on ollut merkittävä toimija kaupungin koulutustarjonnassa. Naantalissa tapahtuvan ammatillisen koulutuksen muuttaminen osaksi yhteistä Rasekon ammattiopistoa ei saa heikentää toiminnan paikallista joustavuutta, ketteryyttä ja liikkumavaraa. Naantalin kannalta keskeistä on varmistaa vähintään nykymuotoisen ammatillisen opetuksen säilyttäminen ja jatkuminen Naantalissa siihen tarkoitukseen rakennetuissa tiloissa. Lisäksi on paikallaan selvittää kaikki mahdollisuudet yhteistyön edistämiseen Naantalin lukion sekä paikallisen elinkeinoelämän, kuten matkailun kanssa. Edellä mainittujen edellytysten täyttyessä kaupunginhallitus voi puoltaa esitettyä organisaatiouudistusta. Maskun kunnanhallitus päätti kokouksessaan lausuntonaan todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Rasekon uudesta organisaatiomallista. Uudistuksen tavoite, saada kustan-

8 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 7 / 11 nussääntöjä ja tehostaa toimintaa suuntaamalla resursseja uudelleen, on oikea. Opettajaresurssien tehostamisen ohella myös päällikkötason tehtäviä tulee tarkastella kriittisesti. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että mikäli rahoituksessa tai muissa järjestämiseen liittyvissä asioissa tapahtuu muutoksia, joilla on oleellista vaikutusta nyt suunniteltuun organisaatiouudistukseen, tulee omistajakuntia kuulla uudelleen. Myöskään Ruskon kunnalla ei ole huomautettavaa valmisteltuun organisaatiomuutokseen. Lausunnossaan kunta toteaa lisäksi, että mikäli rahoituksessa tai muissa järjestämiseen liittyvissä asioissa tapahtuu muutoksia, joilla on oleellista vaikutusta nyt suunniteltuun organisaatiouudistukseen, Ruskon kunta lausuu asiasta uudelleen. Lisäksi Ruskon kunta edellyttää, että omistajat tulevat kuulluksi uuden hallintosäännön osalta. Raision kaupunki toteaa lausunnossaan, ettei Raision kaupungilla ole huomautettavaa valmisteltuun organisaatiomuutokseen. Mikäli rahoituksessa tai muissa järjestämiseen liittyvissä asioissa tapahtuu muutoksia, joilla on oleellista vaikutusta nyt suunniteltuun organisaatiouudistukseen, Raision kaupunki lausuu asiasta uudelleen. Lisäksi Raision kaupunki edellyttää, että omistajia kuullaan uuden hallintosäännön osalta. Nousiaisten kunnan kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Rasekon uudesta organisaatiomallista. Uudistuksessa tulee kuitenkin turvata tasavertaiset palvelut ja toimintaedellytykset kaikissa toimipaikoissa ja kaikilla koulutusaloilla. Päällikkötason tehtäviä tulee tarkastella kriittisesti. Mikäli rahoituksessa tai muissa järjestämiseen liittyvissä asioissa tulee tapahtumaan muutoksia, joilla on oleellista vaikutusta nyt suunniteltuun organisaatiouudistukseen, tulee omistajakuntia kuulla ko. asiassa uudelleen. Asiaa on laajasti käsitelty kuntayhtymän henkilöstön kanssa niin yhteistyötoimikunnassa kuin tulosyksiköissäkin. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia on pidetty yli 60. Liitteenä olevan mallin mukaan kuntayhtymän toiminta organisoidaan jatkossa kolmeen tulosyksikköön. Rasekon ammattiopisto vastaa perustutkintokoulutuksesta oppilaitosmuotoisesti ja näyttömuotoisesti sekä Ohjaamon toiminnasta. Rasekon aikuisopisto Timali koordinoi näyttötutkintotoimintaa ja huolehtii ammatillisesta lisäkoulutuksesta sekä muusta aikuiskoulutuksesta. Aikuisopistoon kuuluu myös Rasekon oppisopimuskoulutus. Yhteisiin palveluihin kuuluvat kuntayhtymän hallinto ja tukitoiminnot sekä kiinteistöt. Uudistus on tarpeen monesta syystä. Valmisteluun valitun mallin avulla koulutusalojen opetus - sekä nuorten että aikuisten - voidaan organisoida uudelleen ja toteuttaa koulutusta tehokkaasti ja joustavasti (henkilökohtaiset suunnitelmat, osaamisperusteisuus myös perustutkinnoissa) sekä laadukkaasti. Keskeinen tavoite on, että opetus voidaan järjestää jatkossakin taloudellisesti. Uudistus yhtenäistää käytäntöjä kuntayhtymän sisällä, mahdollistaa aikaisempaa monipuolisemman tarjonnan ja varmistaa, että koulutuksen järjestäjän palvelut opiskelijoille ovat tasavertaiset kaikissa toimipaikoissa ja kaikilla koulutusaloilla. Uudessa organisaatiossa resursseja voidaan käyttää nykyistä tehokkaammin mm. opettajien yhteistyötä lisäämällä, karsimalla päällekkäisiä töitä eri toiminnoissa ja tekemällä kustannusseurannat ja tilastoinnit keskitetysti yhdessä paikassa. Varsinaiset säästöt näkyvät selkeimmin vuoteen 2020 mennessä. Uuden organisaatiomallin avulla varmistetaan, että kuntayhtymän kustannukset pystytään pitämään kurissa kaikista ammatillisen koulutuksen järjestäjää velvoittavista uudistuksista huolimatta. Kuntayhtymällä on Raision pääkampuksen lisäksi toimipaikat Naantalissa ja Mynämäellä. ehdotus Yhtymähallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan mallin mukaista organisaatiota kuntayhtymän uudeksi organisaatioksi alkaen.

9 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 8 / PERUSSOPIMUKSEN UUSIMINEN (1/7) Uusi organisaatio edellyttää Raision seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittämistä. Samoin uusi voimaan tuleva kuntalaki, jossa edellytetään, että kuntayhtymän perussopimus sisältää maininnan alijäämän kattamisesta sekä kuntayhtymän talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä. Kuntaliitto on vasta ohjeistamassa kuntayhtymiä näiden säädösten osalta. Siksi on järkevää tehdä nyt vain muutokset organisaatiouudistukseen liittyen ja kaikessa rauhassa mennessä muiden asioiden osalta. Liitteenä on uusi perussopimusluonnos. Omistajakunnilta on pyydetty päätökset mennessä. Jäsenkunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen muutokset. Ruskon kunnanhallitus esittää samoin hyväksymistä kesäkuun valtuustolle. ehdotus Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille ja edelleen yhtymävaltuustolle uuden perussopimuksen hyväksymistä. 15 HALLINTOSÄÄNNÖN UUSIMINEN (1/8) Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosääntö on päivitettävä uuden organisaatiouudistuksen mukaiseksi. Uusi kuntalaki tulee myös edellyttämään muutoksia, jotka on oltava tehtynä viimeistään Luonnos on käyty läpi Kuntaliiton juristin kanssa. Kuntalain edellyttämät muutokset ja hallintosäännön laajempi ajanmukaistaminen tehdään uuden hallintojohtajan johdolla viimeistään vuoden 2016 aikana. Liitteenä on täsmennetty hallintosääntöluonnos. Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö on jatkossa ainoa laissa edellytetty sääntö. Raision seudun koulutuskuntayhtymän voimassa olleet talous- ja tarkastussääntö on yhdistetty tässä luonnoksessa sellaisenaan hallintosääntöön. Yhtymähallitus on pyytänyt yhteistyötoimikunnalta ja jäsenkunnilta lausunnot hallintosääntöluonnoksesta mennessä. Raision ja Naantalin kaupungit, Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen kunnat toteavat lausuntonaan, ettei niillä ole huomautettavaa hallintosääntöluonnoksesta. Lausunnoissa todetaan lisäksi, että toimipaikoista tai muista merkittävistä koulutuksen järjestämistä koskevista muutoksista tulee päättää kuntayhtymän yhtymähallituksessa tai yhtymävaltuustossa. Edelleen todetaan, että seuraavasta hallintosäännön muutoksesta on hyvä neuvotella valmisteluvaiheessa jäsenkuntien edustajien kanssa ja varata riittävästi aikaa lausunnon käsittelyyn. Rusko ei erikseen käsittele hallintosääntöä. Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan käsitellyt organisaatiouudistusta ja hionut tekstiä sekä sen jälkeen hyväksynyt luonnoksen. Hallintosääntöä käsiteltäessä kiinnitettiin huomiota siihen, että vastuut ovat selkeät eri toimijoilla. ehdotus Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille ja edelleen yhtymävaltuustolle uuden hallintosäännön hyväksymistä tulevaksi voimaan Toiminnallisesti uuden organisaation mukaan toimitaan jo alkaen.

10 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 9 / KUNTAYHTYMÄN VIRKALUETTELON VAHVISTAMINEN (1/9-1/13) Raision seudun koulutuskuntayhtymän virkaluettelo on päivitetty ajan tasalle. Liitteenä (liite 1/9) olevan virkaluettelon mukaan vanhoja täyttämättä olevia virkoja on runsaasti. Osa viroista voidaan lakkauttaa ja osa on perusteltua täyttää sekä perustaa joitakin uusia virkoja (liite 1/10-1/11). Tutkinnon uudistus tulee voimaan ja sen vuoksi myös nimikkeet on uudistettava. Jatkossa lehtorien nimikkeet ovat Ammatillisten tutkinnon osien opettaja ja yhteisten tutkinnon osien opettaja. Kuntayhtymään jää näiden toimenpiteiden jälkeen yhteensä 50 virkaa (liite 1/12). Virkakokonaisuus on käyty läpi henkilöstön edustajien kanssa. Yhtymähallitus nimeää täytettäväksi esitettyihin virkoihin siirtyvät opettajat kesäkuun kokouksessaan. Johtava rehtori on pyytänyt rehtoreilta esitykset osaamisaloittain. Virkaluettelon mukaisesti virat kohdennetaan alkaen Rasekon ammattiopistoon osaamisaloittain. 1 ehdotus Yhtymähallitus 1) hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn virkaluettelon, liite 1/12 2) esittää valtuustolle lakkautettavaksi liitteessä 1/10 esitettyjen virkojen lakkauttamista sekä 3) esittää valtuustolle opinto-ohjaajien virkojen perustamista liitteen 1/13 mukaisesti alkaen ja 4) esittää valtuustolle virkojen nimikkeiden muuttamista vastaamaan voimaan tulevia säädöksiä liitteen 1/12 mukaan 5) esittää valtuustolle virkojen kohdentamista alkaen Rasekon ammattiopistoon osaamisaloittain liitteen 1/12 mukaan. 17 ILMOITUSASIAT ehdotus merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: 1. Kevään 2015 yhteishaun hakutoivetilasto Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon ensisijaisia hakijoita oli 20 ja aloituspaikkoja 36, kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Mynämäelle oli yhteensä 60. Mynämäellä suosituin ala hakutilastojen mukaan oli peruskoulupohjainen rakennusala. Naantalin ammattiopistossa ensisijaisten hakijoiden määrä oli 84, aloituspaikkojen ollessa 96. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Naantalin ammattiopistoon oli yhteensä 461. Eniten ensisijaisia hakijoita oli sosiaali- ja terveysalan peruskoulupohjaiseen perustutkintoon 62, aloituspaikkoja 48. Raision ammattiopistossa oli ensisijaisia hakijoita 189 aloituspaikkamäärän ollessa 266. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Raision ammattiopistoon oli yhteensä Suurin halukkuus oli autoalan koulutukseen, jossa ensisijaisia hakijoita oli 57 aloituspaikkamäärän ollessa 38. Raision kauppaopistossa ensisijaisia hakijoita oli 101 paikkojen ollessa 108. Kaikilta hakutoivesijoilta hakijoita Raision kauppaopistoon oli yhteensä 491. Hakutoiveet painottuivat peruskoulupohjaiselle liiketalouden perustutkinnolle 83, jossa aloituspaikkoja on 72. Kaiken kaikkiaan hakijoita Raision seudun koulutuskuntayhtymän opistoi-

11 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 10 / 11 hin kaikilta hakutoivesijoilta oli yhteensä 2088 ja täytettäviä aloituspaikkoja KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT ehdotus päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä. Kiireellisiä asioita ei ollut. 19 SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN ehdotus valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja sihteerin. Pöytäkirjan vakuudeksi Markku Tähtinen n puheenjohtaja Maria Taipale n sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa Seppo Ikävalko Pöytäkirjantarkastaja Tuulia Suominen Pöytäkirjantarkastaja

12 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 sivu 11 / 11 MUUTOKSENHAKU 1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 7-8 sekä VALITUSOIKEUS Kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 3. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pykälät 2-6, 9-16 sekä 19. KUNNALLISVALITUSVIRANOMAINEN Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 / PL 32, Turku VALITUSAIKA Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Mikäli ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus päivästä, josta valitusaika on luettava. 4. NÄHTÄVÄNÄ OLO Tämä pöytäkirja on nähtävä Raision ammattioppilaitoksen toimistossa toimistoaikana

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot