TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA Hyväksytty Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen työvoima 2 Talous 3 Talouden tasapainottamisohjelma 5 Tunnusluvut 8 Toiminnalliset muutokset 9 Talousarvio ja taloussuunnitelma lautakunnittain Käyttötalous 100 Talouden tasapainottamisohjelma Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristöterveyslautakunta Tekninen lautakunta 72 Käyttötalous yhteensä 83 Investoinnit Yhteenveto investointiohjelmasta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta 90 Investoinnit yhteensä 92 Tuloslaskelma 93 Rahoituslaskelma 93 Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 94 Kaavoitusohjelma 95 Asemakaavoitusohjelma 97 Liitteet Kartat

3 1 YLEISPERUSTELUT KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ Laukaan kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureita ovat Jyväskylän kaupunki, Uuraisten kunta, Äänekosken kaupunki sekä Konneveden-, Hankasalmen- ja Toivakan kunnat. Laukaan kunnan kokonaispinta-ala on 825,67 km², josta maapinta-alaa on 648,54 km² ja vesistöjä 177,13 km². Laukaa kuuluu Jyväskylän talousalueeseen ja Jyväskylän seutukuntaan, johon kuuluvat Jyväskylän kaupunki, Laukaa, Muurame, Uurainen, Hankasalmi, Toivakka, ja Petäjävesi. Kuntarakenteeltaan Laukaa on suhteellisen hajanainen koostuen neljästä taajamasta ja useista elinvoimaisista maaseutukylistä. Jyväskylän lentoasema on kunnan rajalla Tikkakoskella. Kunnan läpi johtavat valtatiet 4 (E75), 9 (E63) ja 13 sekä seututie 637 ja kantatie 69. Edelleen rautatiet itään Pieksämäelle ja pohjoiseen Haapajärvelle kulkevat kunnan kautta. Lisäksi kunnan halkaisee Keitele-Päijänne kanava, jonka pituudesta noin 80 % on kunnan alueella, ja kanavan viidestä sulusta kaksi. Kirkonkylässä on Ympäristöministeriön luokittelema B1-tason vierasvenesatama. Kunnan suunnittelualuejakona pidetään tilastoaluejakoa. VÄESTÖ SUUNNITTELUALUEJAKO = V Ä K I L U K U Tavoite TILASTOALUEJAKO SUURALUE 1 LAUKAA TILASTOALUE 1 01 KIRKONKYLÄ Pienalueet Kk-keskusta Kk-pohjoinen Kk-etelä Kk-Kantola Kk-Asema TILASTOALUE 1 02 VIHTAVUORI Pienalueet Vri-keskusta Vri-ympäristö TILASTOALUE 103 LEPPÄVESI Pienalueet Tiituspohja Lsi-ympäristö TILASTOALUE 1 04 LIEVESTUORE Pienalueet Lre-keskusta Pirtti-Laurinkylä Taajaman ymp TILASTOALUE 1 05 MAASEUTUALUEET Pienalueet Kuhaniemi Kärkkää Vehniä Valkola Kuusa Haapala Äijälä Lankamaa Tarvaala Simuna Vuontee Savio Metsolahti Hoho MUU Ikäryhmät Ikävuodet 0-14 v % 21,9 21,6 21,4 21,4 21,6 21,7 22,0 22,1 21,7 Ikävuodet v % 64,2 64,2 64,7 64,3 64,0 63,4 62,7 62,0 58,3 Ikävuodet 65 v % 13,9 14,2 13,9 14,3 14,4 14,9 15,3 15,9 20,0 Ikävuodet joista yli 75 v Ennuste % 39,7 44,5 45,6 45,2 41,2 41,0 40,4 39,3 40,0 % koko väestöstä 5,53 6,30 6,34 6,46 5,94 6,09 6,19 6,26 8,01

4 2 TYÖLLISYYS Vuosi Asukasluku TYÖPAIKAT TOL 2002 TOL 2008 Tunnus Toimiala A Maa-, metsä- ja kalatalous A-B Maa- ja metsätalous B, D-E Kaivostoiminta, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Vesi-, viemäri- ja jätehuolto C Mineraalien kaivu C Teollisuus D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G-H Kauppa, majoitustoiminta ym G-I Tukku- ja vähittäiskauppa, Kuljetus ja varastointi, Majoitus ja ravitsemus I Kuljetus, varastointi, tietoliikenne J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J-K Rahoitustoiminta ym L Kiinteistöalan toiminta L-Q Yhteiskunnalliset palvelut M-N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta O-Q Julk. hallinto ja maanpuolustus, Sosiaalivak., Koulutus, Terveys- ja sos.palvelut R-U Muut palvelut X Tuntematon YHTEENSÄ TYÖLLINEN TYÖVOIMA TOL2002 TOL 2008 Tunnus Toimiala A Maa-, metsä- ja kalatalous A-B Maa- ja metsätalous B, D-E Kaivostoiminta, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Vesi-, viemäri- ja jätehuolto C Mineraalien kaivu C Teollisuus D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G-H Kauppa, majoitustoiminta ym G-I Tukku- ja vähittäiskauppa, Kuljetus ja varastointi, Majoitus ja ravitsemus I Kuljetus, varastointi, tietoliikenne J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J-K Rahoitustoiminta ym L Kiinteistöalan toiminta L-Q Yhteiskunnalliset palvelut M-N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta O-Q Julk. hallinto ja maanpuolustus, Sosiaalivak., Koulutus, Terveys- ja sos.palvelut R-U Muut palvelut X Tuntematon YHTEENSÄ TYÖVOIMATILASTO Työlliset Työttömät Työvoima Työvoima / asukasluku % 47,50 47,14 47,12 46,34 47,25 47,41 47,41 47,03 47,19 47,38 Työpaikat / työllinen työvoima % 71,99 72,08 71,81 72,43 72,36 70,29 69,79 72,36 74,07 72,08

5 3 TALOUS Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka verohallituksen myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Kuntalain 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumi-

6 sesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 4 Kun kunnissa siirryttiin soveltamaan kirjanpitolakia, otettiin samalla käyttöön suunnitelman mukaiset poistot. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. Poiston ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa hankintameno vuotuiseksi kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot esitetään myös talousarvion tuloslaskelmaosassa. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Talousarvion käyttötalous- ja investointiosa on laadittu noudattaen valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman tehtäväjakoa. Myöhemmin tehdyt organisaatiomuutokset on otettu huomioon talousarvioasetelmassa. Lisäksi tehtäväalueelta on esitetty tuloslaskelman muotoon laadittu talousarvio. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille 1. käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot - tulot - netto, jolloin netto = perusteluluonteisen tuloslaskelman toimintakate), 2. investointiosassa hanke- ja eräissä tapauksissa alaryhmittäin, yli euron (irtaimen omaisuuden osalta yli euron) hankkeiden osalta kuitenkin hankkeittain, 3. tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Perustelutiedoissa esitettäviä laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset. Laskennallisia eriä ei siirretä talousarvion tuloslaskelmaosaan, vaan ne ovat perusteluja ja informaatiota. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Valtuustoon nähden sitova taso on tehtäväalueen menot ja tulot (vasempaan marginaaliin kirjoitettu: määräraha). Tavoitelomakkeen tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso sarakkeet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 20,50 inflaatiovaraus 2,5 % palkankorotusvaraus 0,6 % sairausvakuutusmaksu 2,14 % työttömyysvakuutusmaksu 3,06 % tapaturmavakuutusmaksu 0,57 % muut sosiaalivakuutusmaksut 0,04 % palkkaperusteinen KuEL-maksu 16,45 % VaEL-maksu 19,00 % luottamushenkilöiden KuEL-maksu (ansionmenetys- 16,45 % korvaukset Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti : Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Valtionosuudet

7 5 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Talouden tasapainottaminen taloussuunnitelmassa Laukaan kunnan tilinpäätöksessä 2012 oli kertyneitä alijäämiä 2,3 miljoonaa euroa, eli 123 euroa asukasta kohden. Vuoden 2013 tilinpäätösennusteessa tilikauden alijäämä on 5,3 miljoonaa euroa, jolloin kertyneet alijäämät vuoden 2013 lopussa olisivat yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen suunnittelukaudella eli vuosina Valtuuston tekemien päätöksien ja 60 mukaisesti tuloveroprosentti vuonna 2014 on 20,50 % ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen 1,00 %, vakituiset asuinrakennukset 0,50 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %, muut asuinrakennukset 1,10 %, voimalaitokset 2,85 %. Vuonna 2014 kuntien yhteenlaskettu painotettu tuloveroprosentti on 19,74 %. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 on lisätty yhden prosenttiyksikön tuloveroprosentin korotus, joka lisää tämän hetkisten arvioiden mukaan verotuloja noin 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 2,8 miljoonaa euroa vuonna Valtionosuudet on arvioitu säilyvän vuosina 2015 ja 2016 vuoden 2014 tasolla. Valtionosuusarviossa on huomioitu valtioneuvoston päätökset valtionosuuksien leikkauksista. Laukaan kunnan väestömäärän kasvu sekä valtionosuuksien indeksikorotukset kuitenkin nostavat valtionosuuksia siten, että niiden on arvioitu säilyvän taloussuunnittelukaudella samalla tasolla. Taloussuunnittelukauden kehitykseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, joista merkittävimmät ovat kansantalouden tuleva kehitys, valtionosuuspäätökset sekä valtion rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyvät päätökset. Rakenneohjelman mukaan: Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Miljardi euroa katetaan verorahoituksella sekä kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla. Laukaan kunnan laskennallinen osuus tästä kahden miljardin tavoitteesta on noin 7 miljoonaa euroa. Suunnittelukauden taloudellista liikkumavaraa edelleen heikentävät valtioneuvoston tekemät päätökset valtionosuuksien leikkauksista. Kun päätetyt valtionosuuksien asteittaiset leikkaukset ovat toteutuneet vuoteen 2017 mennessä, niin Laukaan kunnan valtionosuuskertymä on noin 4,9 miljoonaa euroa vuodessa vähemmän kuin ilman valtionosuuksien leikkauksia. Valtionosuuksiin tehtävät leikkaukset ovat kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuret. Taloussuunnittelukauden taloudellisena tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Tasapaino tarkoittaa sitä, että taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkaantuminen on pysäytetty. Taloussuunnittelukauden painopistealueita ovat 1. toimintakulujen supistaminen pitkällä aikavälillä kestävään talouden kehityskuvaan 2. investointiohjelman pudottaminen resursseja vastaavalla tasolle suunnittelukauden loppuun mennessä 3. taseen kertyneiden alijäämien kattaminen suunnittelukaudella eli viimeistään vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Verorahoitusennuste on laadittu nykyisillä verotulo- ja valtionosuusennusteilla siten, että vuodelle 2015 on suunniteltu 1,0 prosenttiyksikön korotus tuloveroprosenttiin. Näillä tulopohja-arvioilla tasapainotavoitteen saavuttaminen edellyttää, että käyttötalouden toimintakatteen tulee laskea vuoden 2013 tilinpäätösennusteen tasosta vuoteen 2016 mennessä 3,6 miljoonaa euroa eli 3,9 %. Taloudelliseen tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa: 1. palvelutuotannon käytössä olevien toimitilojen vähentämistä ja muutoksia palvelutuotannon tavoissa ja tasossa 2. henkilöstömäärän ja henkilöstökustannuksien vähentämistä 3.investointiohjelman tason pudottaminen alle 10 miljoonan euron taloussuunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstömäärän ja henkilöstökustannuksien vähentäminen Henkilöstömäärän ja henkilöstökustannuksien vähentäminen tehdään ensisijaisesti vakituisen henkilöstön poistumaa hyödyntämällä, määräaikaisia tehtäviä arvioimalla ja sijaisten käyttöä supistamalla. Henkilöstön vähentämisen edellytyksenä on palvelupisteiden määrän vähentäminen ja palvelutason heikentäminen. Tavoitteena on välttää irtisanomisia, osa-aikaistamista ja lomautuksia. Tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on, että koko organisaatio onnistuu talouden tasapainottamisessa ja rakenneuudistuksessa. Arvioitu vakituisen henkilöstön poistuma taloussuunnittelukaudella on noin 100 henkilöä. Henkilöstöpoistuman hyödyntämistä koskevaksi tavoitteeksi asetetaan 50 henkilöä suunnittelukaudella eli joka toinen poistuvista vakituisista tehtävistä jätetään täyttämättä. Henkilötyövuoden kustannukset ovat noin euroa, joten tavoitteen täysimääräinen toteutuminen tarkoittaa noin 2 miljoonan euron vuotuisia henkilöstömenosäästöjä vuoteen 2016 mennessä. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntämiselle asetetaan 0,5 miljoonan euron tavoite talousarviovuodelle Yhtään uutta vakituista tehtävää ei perusteta vuonna 2014 kuin erityisistä syistä. Päättyviä määräaikaisia palvelussuhteita ei lähtökohtaisesti täytetä ja sijaiskustannuksia vähennetään vuoden 2013 tasosta -25 %. Tavoitesäästöksi määräaikaisten tehtävien vähentämisestä ja sijaisten käytön supistamisesta vuodelle 2014 asetetaan 0,7 miljoonaa euroa. Kunnan palveluksessa on jatkuvasti hieman alle 200 henkilöä määräaikaisissa tehtävissä tai vakituisten henkilöiden sijaisina.

8 6 Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntämisen, määräaikaisten palvelussuhteiden vähentämisen ja sijaisten käytön supistamisen kokonaistavoitesäästöstä 1,2 miljoonaa euroa tehdään keskitetty varaus talousarvioon. Säästöohjelman toteutumista seurataan vuoden 2014 aikana ja erä kohdennetaan talousarviomuutoksina oikeille kustannuspaikoille toteuman mukaan. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntämistä seurataan henkilöstöraportoinnin avulla. Seuraavassa on yhteenveto vuoden 2014 talousarvioon sisältyvistä merkittävimmistä lautakuntakohtaisista talouden tasapainottamisen toimenpiteistä: Kunnanhallitus ja keskushallinto Jykes Oy:ltä ostettavien elinkeinopalveluiden perusrahoituksen määrä vähenee euroa ja yhteisöveron tuoton alentumisen johdosta euroa eli yhteensä euroa (-6,5 %). Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti elinkeinopolitiikan ja yrityskehityksen ohjaus- ja toimintakokonaisuudesta ja toiminnan organisoitumisesta toteutetaan ulkoinen arviointi osana meneillään olevaa kuntajakoselvitystä. Arviointi on valmis keväällä Arvioinnin perusteella otetaan kantaa elinkeinotoimintojen organisointiin ja rahoituksen tasoon. Kuntalan aukioloaikaa supistetaan alkaen niin, että se mahdollistaa yhden tehtävän vähentämisen. Henkilöstön kesäkauden virkistyspaikoista luovutaan, palkkatuella työllistämistä supistetaan määräaikaisesti eurolla, yksilöllinen kohdennettu hyvinvointivalmennus lopetetaan ja työterveyshuollon kustannukset pidetään vuoden 2013 tasolla. Hallinnon tehtävistä poistuvia vakituisia ja määräaikaisia tehtäviä ei lähtökohtaisesti täytetä ja hallinnon toimintatapoja tehostetaan teknologiaa hyödyntämällä. Kunnanhallituksen ja keskushallinnon toimintakate on euroa matalampi kuin vuonna Perusturvalautakunta Asiakasmaksuihin tehdään taso- ja indeksitarkistukset, maksujen ja muiden tulojen arvioidaan nousevan tämänvuotisesta noin 7 %. Terveydenhuollon määrärahavaraukset ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen seututerveyskeskuksen esitysten mukaiset. Erikoissairaanhoidon varaus on noin 2,0 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2013 ennustettu toteutuma. Peruskorjatun terveyskeskussairaalan 42:stä paikasta otetaan käyttöön vain 22 paikkaa. Lääkäripäivystystä vähennetään kaksi tuntia joka päivältä. Näiden toimenpiteiden vaikutus on noin euroa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu lopetetaan ( euroa). Vanhusten, vammaisten ja lasten omaishoidon tuen saantiehtoja kiristetään ja tuen tasoa lasketaan siten, että ensi vuonna käytössä on vain kolme maksuluokkaa nykyisen neljän sijasta ( euroa). Omaishoidontuen asiakasmäärä vähenee noin puoleen nykyisestä ollen noin 60. Vanhusten päivätoiminta supistetaan nykyisestä neljästä toimintapäivästä kahteen päivään viikossa ( ). Vaikeavammaisten palvelujen saantiehtoja tiukennetaan lain sallimissa rajoissa. Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarviossa toimintakate on 50,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2013 ennustettu toteutuma (-3,1 %). Kasvun ja oppimisen lautakunta Perusopetuksen oppilaiden määrä kasvaa ennusteen mukaan 42 oppilaalla vuonna Talousarviossa on varaus kahteen uuteen opetusryhmään. Perusopetuksessa opetustuntien määrää on kuitenkin vähennettävä, joka merkitsee palveluverkon supistamista. Tarkastelun kohteena ovat kaikki alle 100 oppilaan koulut. Valtuusto päättää periaatelinjauksena vuodelle 2014, että kaikkien koulujen toiminta kartoitetaan ja että suunnittelukaudella koulutus järjestetään uudelleen siten, että kouluverkon muutoksilla ja muilla tehostamistoimilla päästään v :n säästöön ja suunnittelukaudella vähintään euron vuotuiseen käyttötaloussäästöön. Kunnan koulujen toiminnan uudelleen järjestelyn taloudelliset vaikutukset ja oppilasvirtojen ohjaus täsmennetään kouluverkkoselvityksessä ja koulujen toiminnan uudelleen järjestelystä tuodaan erillinen esitys perusteluineen valtuuston päätettäväksi keväällä Kouluverkkoselvityksellä kartoitetaan koulujen taloudellinen, pedagoginen ja sosiaalinen merkitys. Yläkoulujen tuntikehystä ja ryhmäjakoja tarkistetaan. Keväällä 2014 suunnitellaan perusopetuksen tuntikehys, jolloin ratkaistaan myös lv opetusryhmien määrät sekä muut opetusresurssit. Kasvun ja oppimisen lautakunta on myös hakenut valtion erityisavustusta opetusryhmien pienentämiseen. Koulunkäynninohjaajien määräaikaisia tehtäviä vähennetään. Sijaisten ottamista kiristetään, joka merkitsee myös sitä, että koulutukseen voidaan osallistua vähemmän. Oppilaiden koulumatkaetuuden perusteet säilyvät ennallaan (esiopetus, 1-2 lk: > 3 km ja muut oppilaat > 5 km). Oppilaiden omavastuuosuutta koulumatkoissa pyritään lisäämään. Lukiokoulutuksen kurssimäärää supistetaan asteittain siten, että taloussuunnittelukauden lopussa valtionosuusrahoituksen päälle osoitettu lukiokoulutuksen rahoitus puolitetaan vuoden 2013 tasosta. Tällä hetkellä lukiokoulutuksen järjestämisen toimintakulut ovat noin euroa valtionosuusrahoitusta enemmän. Etä- ja verkko-opetuksen mahdollisuudet hyödynnetään ja lukioiden välistä yhteistyötä tiivistetään opetuksen järjestämisessä. Päivähoitopaikkojen käyttöastetta pyritään parantamaan lasten kerhotoimintaa kehittämällä. Kerhotoiminnassa olevien lasten paikkoja vapautuu päiväkodeista kokopäivähoitopaikkaa hakeville. Näin päiväkotien täyttöastetta voidaan parantaa. Lisäksi päivähoitopalvelujen kysyntää ohjataan palvelusetelin piiriin, jotta omia päivähoitopaikkoja ja siitä aiheutuvia investointeja voidaan välttää. Perhepäivähoidossa määräaikaisia tehtäviä pyritään mahdollisuuksien mukaan vähentämään.

9 7 Vapaa-ajan lautakunta Kunta on ostanut taiteen perusopetusta Ala-Keiteleen musiikkiopistolta ja Jyväskylän ammattiopistolta. Kunta tulee irtisanomaan Jyväskylän ammattiopiston ostopalvelusopimuksen vuoden 2014 aikana. Sopimuksen purkamisella kunta säästää euroa vuonna Ala-Keiteleen musiikkiopisto ei ota uusia opiskelijoita lukuvuodeksi Lisäksi kunta irtisanoo taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen lukuvuoden jälkeen ja neuvottelee uuden sopimuksen, jonka tavoitteena on oppilaiden omavastuun nykyistä selkeästi suurempi osuus sekä Laukaan kunnan ohjeiden huomioiminen laukaalaisten paikkakiintiön suhteen. Ala-Keiteleen musiikkiopisto on myös ilmoittanut pyrkivänsä oman toimintansa tehostamiseen. Ostopalvelusopimuksen muutostavoitteista tehdään kokonaisselvitys ja vaikuttavuusarviointi vuoden 2014 alussa niin, että myös oppilaiden huoltajien näkemykset kartoitetaan. Kunnan oma kansalaisopisto tarjoaa edelleen musiikin opetusta. Taiteen perusopetuksen järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista. Kirjastoauton toista vakanssia ei täytetä vuodelle Kirjastoauto ajaa yhden kuljettajan varassa reittiaikataulun mukaisesti joka toinen viikko aamupäivän koulureitit ja joka toinen viikko iltapäivän ja illan kyläkuntien pysäkit. Vakanssin täyttämättä jättäminen tuo säästöä euroa vuodelle Koulujen ja kyläkuntien palvelutaso hiukan huononee. Vihtavuoren kirjaston toiminta lopetetaan hallitusti kevään aikana. Työntekijän työpanos siirtyy muille kirjastoille. Säästöt tulevat aineista, tarvikkeista ja kiinteistömenoista vuodelle 2014 ja ovat euroa. Suurin säästö tulee tulevina vuosina, kun kirjastolle ei rakenneta uusia tiloja ja kirjastopalveluja keskittämällä voidaan hyödyntää kirjaston vakituisen henkilöstön poistumaa. Pääkirjaston lauantain aukiolo loppuu. Ulkoilureittien ja jääalueiden valaistusten pitoaikoja muutetaan. Ulkoilureiteillä pidetään valaistusta vain hiihtokaudella ja aamuisin valot ovat päällä ainoastaan Mustanvuoren ja Peurungan alueen reiteillä. Valot sammuvat reiteiltä kello Lisäksi ulkoilureiteillä ja jääalueilla on termostaattikytkimet, jotka sammuttavat valot kun on yli 20 astetta pakkasta. Tarkkaa säästöä on vielä mahdoton määrittää. Multamäen uudelleen organisointi tai mahdollinen myynti selvitetään taloussuunnittelukauden aikana. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan talousarvioon on pyritty kirjaamaan realistisesti vuodelle 2014 arvioidut tulot ja menot. Käyttötalouden osalta on pyritty entisestään karsimaan sellaisia menoja, joihin osaston toiminnalla pystyään vaikuttamaan. Käyttötalouden karsimisella ei ole suoria, näkyviä vaikutuksia rakennusvalvonnan, maankäyttösuunnittelun ja ympäristönsuojelun tarjoamiin palveluihin. Saataviin tuloihin vaikuttaa tällä hetkellä vallitseva yleinen taloudellinen tilanne, mm. tontin myynti ja rakentaminen on hiljentynyt ja hiljenee edelleen. Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun lupataksoja tullaan korottamaan, mutta rakentamisen ollessa hiljaista, korotuksen nettovaikutus on vähäinen. Kiinteistöjen myynnin osalta kirjaamistapaa on muutettu, joka tuo käyttötalouteen myyntivoittoa euroa. Tämän lisäksi maa- ja metsänmyyntiin asetetaan tavoite kerätä tuloja euroa enemmän vuoden 2013 tasosta. Koko lautakunnan osalta talousarvion toimintakate on 0,25 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuonna Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveydenhuolto on Laukaa-Konnevesi-Äänekoski alueen kunnallinen eläinlääkintä-, eläinsuojelu-, eläintautien vastustamis- ja terveysvalvontaviranomainen, jonka resursointi on lakisääteistä. Nykyinen ylikunnallinen toimintamalli on edullinen mukana oleville kunnille. Vuoden 2014 talousarviossa ja taloussuunnittelukaudella lähdetään siitä, että kustannukset pystytään pitämään vuoden 2013 tasolla. Mukana olevat kunnat maksavat oman osuutensa toiminnan aiheuttamista kaikista kustannuksista. Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan keskeisimpiä talouden tasapainottamisen toimenpiteitä ovat tie, viheralueiden ja uimarantojen ylläpidon ja kunnostamisen määrärahojen vähentäminen, pienten talonrakennuskorjauksien supistaminen ja kuntoarvioiden päivityksistä osa siirretään tuleville vuosille, katuvalojen valaistusaikoja yöllä lyhennetään siellä missä se on teknisesti mahdollista, yksityistieavustuksia karsitaan euroa ja vesihuoltoavustuksia euroa. Osa yksityistieavustuksien vähennyksestä voidaan toteuttaa poistamalla avustusten piiristä tieosuudet, jotka eivät täytä avustuskriteereitä. Vesihuoltoavustuksien tarve arvioidaan ensi vuonna nykyistä vähäisemmäksi. Edellä mainituilla toimilla saavutetaan noin euron taloudelliset säästöt talousarviovuonna Vesiosuuskuntien vedenhinnoittelun tukkualennuksesta luovutaan asteittain vuoteen 2016 mennessä. Nykyinen alennus on 25 prosenttia veden ja 15 prosenttia jäteveden osalta. Euromääräisesti alennuksen vaikutus on noin euroa vuodessa. Tukkuhinnoittelun jatkamiselle ei ole vesihuoltolain mukaisia perusteita vesihuoltolaitoksen toimesta.

10 8 Tunnusluvut Asukasluku Lainat Lainat euroa/asukas Vuosikate Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Vuodelle 2013 on arvioitu 2,5 miljoonaa euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille maan myyntivoittojen takautuvasta korjauskirjauksesta. Kirjaus tarkentuu vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

11 9 TOIMINNALLISET MUUTOKSET PERUSTURVALAUTAKUNTA Oman perhetyön osaamista laajennetaan ja perhetyössä toteutetaan ennalta ehkäisevän lastensuojelun työmuotoja lastensuojelun perhetyön rinnalla. Perheille annetaan varhaista tukea ja mm. lapsiperheiden kotipalvelua. Vammaispalvelun saajiksi rajataan vain vammaispalvelulain tarkoittamat vammaiset ja vaikeavammaiset. Henkilökohtaista apua lyhytaikaisesti kerrallaan tarvitsevien vaikeavammaisten palvelun järjestämistavat tutkitaan ja etsitään tehokkain toetustapa. Kehitysvammaisten asumisyksiköiden peruskorjaus- ja laajennustarpeen hankesuunnittelu on käynnissä ja investointivaraus on vuosille Ikäihmisten päivätoiminta keskittyy kuntouttavaan, terveyttä edistävään ja voimavaralähtöiseen päivätoiminnan toteuttamiseen. Toiminnan tehostamiseksi ja yhä kasvavien asiakasmäärien kotona asumisen turvaamiseksi päivätoimintaa vähennetään. Kotona asumista tukevaa kylillä tapahtuvaa puolipäivätoimintaa jatketaan. Palvelusetelin käyttöä jatketaan, mutta palvelusetelin saamisen kriteerejä tarkistetaan ja määrärahaa pienennetään. Menumat - ateria-automaattipalvelua laajennetaan koskemaan kaikkia, jotka asuvat yli 10 km:n etäisyydellä Laukaan keskustasta ja Lievestuoreen taajamasta, hyvinvointi - TV:n käyttö lopetetaan sekä lääkkeiden annosjakelua laajennetaan ja asiakasmaksuja tarkistetaan. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut lakkautetaan. Vanhusten, pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja lasten omaishoidon tuen määrää vähennetään ja saantikriteerejä tarkistetaan, tuen määrää vähennetään siten, että alin eli 3. maksuluokka poistetaan, jolloin jäljelle jäävät luokat 1-2 sekä lyhytaikainen omaishoidon tuki. Perusterveydenhuollossa on tavoitteena parantaa päiväaikaista lääkärille pääsyä uuden lääkäri-hoitaja tiimimallin myötä. Seututerveyskeskuksen terveyskeskussairaala siirtyy takaisin Laukaan terveysaseman yhteyteen marraskuussa Kahdesta terveyskeskussairaalan osastosta otetaan käyttöön vain toinen, 22 paikkaa. Lääkäripäivystystä Laukaassa lyhennetään kaksi tuntia joka päivältä. Erikoissairaanhoidon tarjous vuodelle 2014 on kustannuksiltaan yhteensä Vuoden 2014 tarjouksessa on kunnan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna vähennystä 9,2 %. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset vuonna 2012 olivat Laukaassa /asukas, koko maassa ne olivat 3.398, Keski-Suomessa ja taajaan asutuissa kunnissa asukasta kohden. KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA Yleistä Kasvun ja oppimisen lautakunnan v talousarvion toteuttaminen edellyttää säästötoimenpiteitä. Päiväkotipalveluita käyttävien lasten määrä kasvaa n lapsella vuodessa. Peruskoulun oppilaita on ennusteen mukaan 42 enemmän syksyllä 2014 kuin tällä hetkellä. Laukaan lukion opiskelijamäärä on niin ikään kasvanut ja Laukaan lukiossa opiskelee n. 200 opiskelijaa. V toimintaresurssit edellyttävät säästötoimenpiteitä, koska kasvatus- ja opetuspalvelut joudutaan järjestämään samoilla resursseilla kuin v Käyttötalous Päivähoitopalveluissa kotihoidon tukeen on varattu euroa. Yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi lakisääteisen kotihoidon tuen kustannukset ovat kasvaneet ja todennäköistä on, että määräraha ei tule riittämään koko vuodelle. Näin ollen päivähoidon tulee sopeuttaa muuta toimintaansa niin, että toimintakate euroa ei ylity. Päivähoidon järjestelyitä helpottaa elokuussa 2014 valmistuva Kirkonkylän keskuspäiväkoti. Perusopetuksen vuoden 2014 talousarvioehdotus on laadittu alkaneen lukuvuoden toiminnan mukaisesti. Oppilasmäärän ennustetaan kasvavan erityisesti Leppäveden ja Laukaan kirkonkylän kouluissa ja tämän vuoksi uudet opetusryhmät on varauduttu perustamaan ao. kouluille. Kasvun ja oppimisen lautakunnan tavoiteosaan on kirjattu, että opetusryhmät pysyvät kohtuullisella tasolla. Sen mukaan 0-2 luokilla voi olla enintään 25 oppilasta, 3-6 luokilla 28 oppilasta ja 7-9 luokilla 25 oppilasta. Vaikka ryhmäkoot eivät ylittyisikään, on tavoitetasoksi asetettu toimivat opetusryhmät. kasvun ja oppimisen lautakunta päättää opetusryhmistä keväällä Lisäksi lautakunta on hakenut valtion erityisavustusta opetusryhmien pienentämiseen vuodelle Laukaan kunnan taloustilanteesta johtuen, perusopetuksen palveluverkkoa tullaan tarkistamaan v alkupuolella. Asia on valmistelussa ja siitä tuodaan erilliset esitykset keväällä Oppilaiden oppikirjoihin ja koulutarvikkeisiin varattu määräraha pysyy kutakuinkin nykyisellä tasolla. Oppikirjojen hankintaan on varattu 95 euroa/alakoulun oppilas ja 126 euroa/yläkoulun oppilas. Ruokapalvelujen järjestämisessä ja kiinteistön hoidossa jatkamme nykyistä ostopalvelutoimintaa. Esiopetuksen järjestäminen tuli lakisääteiseksi alkaen. Laukaassa esiopetus on järjestetty yhdessä päivähoidon kanssa. Tällä hetkellä koulutoimen puolella on 9 esiopetusryhmää. Esiopetuksen järjestämispaikat päätetään keväällä 2014vanhempien toiveiden ja ilmoittautumisten mukaisesti..

12 10 Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseen (Jälkkäri) on varauduttu siten, että nykyinen toiminta voidaan turvata. Jälkkäri toimii Kirkonkylällä, Kuusassa, Vihtavuoressa, Leppävedellä, Lievestuoreella, Valkolassa ja Vehniällä. Laukaan lukion opiskelijamäärä on ilahduttavasti kasvanut ja ennusteen mukaan lukiossa opiskelee n. 200 opiskelijaa myös tulevina vuosina. Taloustilanteesta johtuen lukion toimintakate pienenee v Tämä edellyttää sitä, että kurssimäärää joudutaan vähentämään syksyllä Lisäksi keskusteluissa on ollut mukana myös kuljetusetuudesta luopuminen syksystä 2014 alkaen. Asia valmistellaan erikseen ja siitä päätetään keväällä Investoinnit Kasvun ja oppimisen lautakunnan vastuualueen investoinnit keskittyvät kasvaviin taajamiin. Laukaan kirkonkylän koulu ja keskuspäiväkoti valmistuu elokuussa Hankkeen kustannusarvio kalustamisineen on yhteensä n. 8 milj.euroa. Leppäveden koulun hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja laajennuksen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Ehdotus on, että laajennus toteutetaan yhdellä kertaa (aiemmin oli kaksi vaihetta) siten, että rakentaminen alkaa kesällä 2014 ja laajennus on valmis elokuussa Sen jälkeen alkaa Tiituspohjan koulun muutostyöt päiväkodiksi, joka valmistuu v Hankkeen kustannusarvio on kalustamisineen n. 9 milj.euroa. VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Painopistealue 1. Vapaa-ajan palvelut tuotetaan resurssien mukaan. 2. Työllisyyspalveluja kehitetään ja keskitetään. Ulkopuolista rahoitusta haetaan erilaisiin työllisyysprojekteihin. 3. Kansalaisopistossa kehitetään yhteiskunnallisten aineiden opetusta ja tilauskoulutusta. Kuntahenkilöstöä opisto palvelee järjestämällä laadukasta henkilöstökoulutusta. 4. Keskikirjastoverkon vakiinnuttaminen ja yhteistyö Keski-Suomen kirjastojen kanssa. 5. Kehitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa kuntalaisille ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Kansalaisopisto Kansalaisopiston toimintaa kehitetään koulutuksellisempaan suuntaan. Taideaineiden opettajan jäädessä eläkkeelle alkaen opistossa yhdistetään kuvataiteet ja kädentaitoaineet yhdeksi kokonaisuudeksi. Uutena aineryhmänä tarjotaan yhteiskunnallisia aineita, joiden opetuksen kehittämiseen on palkattu yhteiskunnallisten aineiden opettaja määräaikaisesti ajalle Kansalaisopistossa aloitetaan lisäksi yrityksille ja järjestöille suunnatun tilauskoulutuksen kehittäminen. Kurssimaksuja on korotettu kahdesta neljään euroon. Kunta on ostanut taiteen perusopetusta Ala-Keiteleen musiikkiopistolta ja Jyväskylän ammattiopistolta. Kunta tulee irtisanomaan Jyväskylän ammattiopiston ostopalvelusopimuksen vuoden 2014 aikana. Ala-Keiteleen musiikkiopisto ei saa ottaa uusia opiskelijoita lukuvuodeksi Lisäksi kunta irtisanoo taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen lukuvuoden jälkeen ja neuvottelee uuden sopimuksen, jonka tavoitteena on oppilaiden omavastuun nykyistä selkeästi suurempi osuus sekä Laukaan kunnan ohjeiden huomioiminen laukaalaisten paikkakiintiön suhteen. Ala-Keiteleen musiikkiopisto on myös ilmoittanut pyrkivänsä oman toimintansa tehostamiseen. Ostopalvelusopimuksen muutostavoitteista tehdään kokonaisselvitys ja vaikuttavuusarviointi vuoden 2014 alussa niin, että myös oppilaiden huoltajien näkemykset kartoitetaan. Kunnan oma kansalaisopisto tarjoaa edelleen musiikin opetusta. Taiteen perusopetuksen järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista. Kirjastotoimi Kirjastoauto tulee ajamaan yhdellä kuljettajalla reittiaikataulun mukaisesti joka toinen viikko aamupäivän koulureitit ja joka toinen viikko iltapäivän ja illan kyläkuntien pysäkit. Vihtavuoren kirjaston toiminta lopetetaan hallitusti kevään aikana. Keski-kirjastojen yhteistyö vakiinnutetaan ja osallistutaan Keski-kirjastojen yhteisiin työryhmiin sekä sopeutetaan oman kirjaston toiminta järjestelmän mahdollisuuksiin. Laukaan kirjastoverkko ja palvelut sopeutetaan säästöpäätösten mukaisesti. Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimi luopuu Haapalan retkituvan ylläpidosta. Tila siirtyy kasvatuksen- ja oppimislautakunnan käyttöön. Toimintaa siirretään Multamäen leirikeskukseen. Ulkoilureittien ja jääalueiden valaistusten pitoaikoja muutetaan. Ulkoilureiteillä pidetään valaistusta vain hiihtokaudella. Aamuisin valot ovat päällä ainoastaan Mustanvuoren ja Peurungan alueen reiteillä. Valot sammuvat reiteiltä Lisäksi jääalueilla on termostaattikytkimet, jotka sammuttavat valot kun on yli 20 astetta pakkasta. Ulkoilureittien valaistuksen ohjaus tapahtuu kauko-ohjauksella. Ulkoilureittien valot voidaan sammuttaa aina säätilan mukaan. Ulkoilureittien yleistä hoitotasoa pudotetaan. Osasta kulttuuri- ja liikuntatapahtumien järjestämisestä luovutaan. Yleisesti liikuntapaikkojen hoitotasoa madalletaan. Lähes kaikille urheilu- ja jääalueille on saatu rakennettua omat huoltotilat erilaisten työllisyysrahoitusten kautta. Tulevina vuosina uusia huoltorakennuksia ei tulla rakentamaan.

13 11 Vattipajat / työllistämisprojektit Yhteinen reitti II -projekti ja TyöSara- hanke päättyvät Vuodelle 2014 on haettu viisi eri hanketta. Päätöksiä hankkeista ei ole vietä saatu. Osa hakemuksista on normaaleja toiminnallisia avustuksia. Uutena hakemuksena on Laukaan ja Konneveden kuntien yhteinen työllisyyspoliittinen avustus ( TyöVäylä- hanke ), joka kohdentuu pitkäaikaistyöttömiin. Lisäksi olemme hakeneet lump sum- haussa tulevan ESR -kauden tarpeiden kartoitus- ja suunnitteluprojektia yhdessä Äänekosken kaupungin ja Konneveden kunnan kanssa (Töihin Päin-projekti ). Projektin tarkoituksena on saada uusi työllistämisprojekti Yhteinen Reitti II:sen tilalle. Uutta työllistämisprojektia ei ole alkamassa suoraan Yhteinen Reitti II hankkeen loppumisen jälkeen. Paikko-hankkeen kautta Vattipajalta on tunnistettu työssäoppimisympäristöjä. Työpaja toimii työpaikan lisäksi oppimisympäristönä. Osaamistodistusten kirjoittamisesta Vattipajan asiakkaille tehdään vakiintunut käytäntö. Osaamistodistusten kautta asiakkaat voivat todentaa työnantajille osaamistaan. Kesän 2014 aikana saadaan Vihtavuoren tekonurmikenttä valmiiksi. KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Vuonna 2005 kaavoitustoimi, suunnittelu ja mittaus, rakennusvalvonta, terveysvalvonta, eläinlääkintä ja ympäristönsuojelu yhdistettiin samaan kokonaisuuteen Maankäyttöosastoksi. Vuoden 2013 alusta aloitti toimintansa ylikunnallinen Ympäristöterveyslautakunta, jonka alaisuuteen Maankäyttöosaston Ympäristötoimen tulosyksiköstä siirrettiin terveysvalvonta ja eläinlääkintä. Em. tulosyksiköstä Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan alaisuuteen jäi ympäristönsuojelu. Kaavoitus, suunnittelu, kaavakiinteistöt, metsätilat Voimakas väestönkasvu kunnassa näyttää jatkuvan. Jyväskylän seudun vetovoima ja kunnan omat markkinointiponnistukset ovat lisänneet kiinnostusta asettua asumaan tai perustaa yritys Laukaan kunnan alueelle. Suurimmat kehityspaineet kohdistuvat Leppävesi - Laukaan kirkonkylä -akselille, Keski-Laukaaseen sekä mm. Vihtiälään ja Leppäveden ympäristöön. Yleis- ja asemakaavoitusta valmistellaan noin 20 eri kohteessa. Kaavahankkeet valmistellaan pääsääntöisesti omana työnä mutta mm. suurempia hankkeita ja erityisselvityksiä varten konsulttirahaa tarvitaan edelleen. Teollisuus- ja asuntorakentamista varten on kunnan raakamaavarantoa korvattu viime vuosina yksityisten maanomistajien kanssa tehdyillä maankäyttösopimuksilla, mutta jatkossa pyritään keskittymään maanhankintaan, jotta päästään kaavoittamaan kunnan omalle maalle. Maanhankintaan on budjetoitu , jolla pyritään hankkimaan raakamaata kaavoitettavaksi asuin-, yritysja virkistystarpeisiin. Maankäyttösopimuksia käytetään pääsääntöisesti vaan kaavamuutostilanteissa ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sopimukset laaditaan siten, että vähintään kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen kulut saadaan katettua sopimuskorvauksin. Kunnan metsät ovat vuonna 2011 valmistuneen metsäsuunnitelman mukaan hyvässä kunnossa. Varmistaaksemme hyväkuntoiset ja tuottoisat metsät myös tulevaisuudessa, on lähivuosina panostettava harvennushakkuisiin ja metsänhoitotöihin. Metsäsuunnitelman mukaisista talousmetsistä arvioidut vuosittaiset tulot ovat noin euroa, jonka lisäksi tuloa tulee asemakaavojen toteuttamisesta. Metsänhoitotöihin menee noin euroa vuodessa. Nykyinen metsäsuunnitelma ulottuu vuoteen 2021 saakka. Ympäristönsuojelu V alusta maa-aineslupien valmistelu siirtyy ympäristönsuojelu-yksikköön rakennusvalvonnasta. Samalla ympäristösuunnittelijan toimi muutetaan viraksi. YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA Ympäristöterveydenhuolto Ylikunnallinen yhteistoiminta-alue muodostettu Ei ennakoitavissa olevia muutoksia toimintaan.

14 12 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnan väkiluvun kasvu jatkuu edelleen. Tekniselle toimialalle jatkuva kasvu merkitsee infrastruktuurirakentamisen jatkamista nykyisellä volyymillä. Teknisen lautakunnan investoinnit ovat viime vuosina olleet n. 3 M vuodessa. Suunta on edelleen nouseva, koska kunta joutuu enenevässä määrin rahoittamaan osaltaan myös valtion tiehankkeita. Uuden paloaseman ja Lievestuoreen jätevedenpuhdistamon rakentaminen lisää teknisen toimen investointimenoja vuosina Paloasema tulee kunnan omistukseen ja Keski-Suomen pelastuslaitos vuokraa tilat käyttöönsä. Lievestuoreen puhdistamo on elinkaarensa päässä ja vuoden 2016 alusta astuvat voimaan uudet ympäristölupamääräykset puhdistamolle. Vaihtoehtoina Lievestuoreen alueen jätevesien käsittelemiseksi ovat uusi puhdistamo ja siirtoviemäri Lievestuoreelta Jyväskylään. Tilapalvelut Tilapalvelun toiminta-ajatuksena on turvallisten ja terveellisten toimitilojen tuottaminen ja ylläpitäminen kustannustehokkaasti. Toimitilojen käytön tehokkuustavoite sisältyy kuntastrategian linjauksiin. Tilapalvelun tavoitteena on vähentää palvelutuotannossa olevien toimitilojen määrää suhteessa asukaslukuun. Em. tavoitteen saavuttaminen edellyttää investointien lisäksi myös tiloista luopumista. Tilapalvelut tekee palveluverkkoselvityksen jälkeen esityksen omistajapoliittisen ohjelman päivittämisestä kunnanhallitukselle. Tulevissa hankkeissa kiinnitämme huomiota tilojen monikäyttöisyyteen ja muuntojoustavuuteen. Kiinteistönhoidon mitoitus valmistui vuoden vaihteessa Mitoituksella on määritetty oikeat ja turvalliset työmenetelmät ja resurssien tarve kiinteistönhoitotyön tekemiseen sekä kartoitettu koulutustarvetta. Kiinteistönpidon kehittämisessä pyritään ennaltaehkäisemään vaurioita kiinteistönhoitajien aktiivisella havainnoimisella, mittaamisella ja vuositarkastuksilla. Kunnossapidon tavoitteena on kehittää korjaustoimintaa suunnitelmalliseksi siten, että tulevan vuoden kunnossapitotoimet voidaan aikatauluttaa, resursoida ja tiedottaa ennakkoon. Kunta on solminut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen. Energiatehokkuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan edelleen vuonna 2014 ja vuoden lopussa annetaan jälleen raportti välitavoitteen toteutumisesta. Tilapalvelussa on käynnistetty ohjelma lämmitysenergian leikkaamiseksi 10%:lla lämmityskaudella Vesihuolto Seudullisen vesihuoltosuunnitelman valmistuttua työtä jatketaan kuntakohtaisilla vesihuollon yleissuunnitelmilla vuonna Lievestuoreen jäteveden puhdistamon saneeraus ajoittuu vuosille Lievestuoreen viemäriverkostoa on saneerattu hulevesien vähentämiseksi ja toimenpiteet jatkuvat vuosilla Valkolan vedenottamon rakentamisen suunnittelu jatkuu vuonna Vedenottamolla turvataan mm. kriisiajan vedensaantia. Jätehuolto Uusi jätelaki tuli voimaan Kunnallisena jätehuoltoviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Lakiin liittyy siirtymäkausia mm. pakkausjätteen tuottajavastuuseen ja jätteenkuljetusjärjestelmän tarkistuspäätöksiin. Laukaan kunta teki päätöksen pysyä toistaiseksi sopimusperusteisten jätteenkuljetusjärjestelmän piirissä. Kunnan lisääntyvät velvoitteet jätehuollossa pakottavat miettimään jätehuollon järjestämistapaa lähitulevaisuudessa. Joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudulla alkaa kilpailutettu joukkoliikenne Seudun paikallisliikenne järjestetään bruttomallin mukaisesti, jolloin liikennöitsijä vastaa jatkossa vain liikenteen ajamisesta. Viranomaisen tehtävät lisääntyvät oleellisesti, kun se vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta, joukkoliikenteen järjestelmien seurannasta, raportointi ja lippu- ja maksujärjestelmän ylläpitotehtävistä, markkinointi ja aikatauluinformaatiosta sekä aikataulujen jakelusta. Laukaan alueelle suuntautuva liikenne hoidetaan vuoteen 2018 saakka pääosin siirtymäajan sopimusten mukaisesti. Tästä liikenteestä ei makseta erillisiä korvauksia vaan liikenteessä käytetyistä seutulipuista maksetaan vielä lipputukea. Vanhan järjestelmän yhteensovittaminen uuden kilpailutetun järjestelmän sekä Ely-keskuksen kilpailuttamaan maaseutu-alueen liikenteen kanssa edellyttää erillisten sopimusten tekemistä liikennöitsijöiden kanssa. Ateriapalvelut Ateriapalvelut yksikkö siirtyi vuoden 2013 alusta teknisen osaston alaisuuteen.

15 13 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA LAUTAKUNNITTAIN 1 KÄYTTÖTALOUS 100 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Tasapainottamisohjelma TP 2012 TA 2013 TA Määräraha Menot Tulot Netto Muutos-% #JAKO/0! 25,0 0,0 KOHDENTAMATTOMAT SÄÄSTÖT Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntämisen, määräaikaisten palvelussuhteiden vähentämisen ja sijaisten käytön supistamisen kokonaistavoitesäästöstä 1,2 miljoonaa euroa tehdään keskitetty varaus talousarvioon. Säästöohjelman toteutumista seurataan vuoden 2014 aikana ja erä kohdennetaan talousarviomuutoksina oikeille kustannuspaikoille toteuman mukaan. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntämistä seurataan henkilöstöraportoinnin avulla. Talouden tasapainotavoitteen saavuttaminen edellyttää, että toimintakatteen tason pitää olla 3,6 miljoonaa euroa (3,9 %) matalampi kuin vuoden 2013 tilinpäätösennusteen taso. Arviossa on huomioitu yhden prosenttiyksikön korotus tuloveroprosenttiin vuodelle Toimintakatteen supistaminen pitkällä aikavälillä kestävään talouden kehityskuvaan vaatii arviolta 1,5 miljoona euron tasapainottamistoimenpiteet vuosina 2015 ja 2016.

16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1110 Vaalit TP 2012 TA 2013 TA Määräraha Menot Tulot Netto Muutos-% 0,0 0,0 Tuloslaskelma TP 2012 TA 2013 TA Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot 1 Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Laskennalliset erät Netto Vuonna 2012 Presidentinvaalit ja Kunnallisvaalit Vuonna 2014 Europarlamenttivaalit Vuonna 2015 Eduskuntavaalit Vuonna 2016 Kunnallisvaalit

17 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus TP 2012 TA 2013 TA Määräraha Menot Tulot Netto , Muutos-% 5,9 24,7-4,1 0,0 0,0 Muutos-% 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Tuloslaskelma TP 2012 TA 2013 TA Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate , Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos , Laskennalliset erät Netto

18 16 TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE KUNNANHALLITUS Yleishallinto / Kunnanhallitus ja keskushallinto TOIMINTA-AJATUS Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta sekä elinkeinoelämän kehittämisestä. Kunnanhallitus koordinoi seudullisen yhteistoiminnan toteuttamista myös muiden hallintokuntien osalta. Myös yhteiskuntasuhteet ja kansainvälinen toiminta kuuluvat vastuualueeseen. Keskushallinnon tulosyksikkö tukee osaltaan kunnan strategian toteuttamista tuottaen/järjestäen hallinnollisia/toiminnallisia palveluita ja osallistuen yhteiskuntasuhteiden hoitoon. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Palkkatuella työllistämisen ja kuntalisän maksamisen periaatteet tarkistetaan. Yrityksissä tapahtuvan oppisopimuskoulutuksen tukemisen periaatteet valmistellaan. Valmistellaan periaatteet ja mahdollinen tuki työttömien työllistymisen edistämiseen yrityksissä. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET Sujuva valtuusto- ja hallitustyöskentely Hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta sekä muu palvelutuotanto. Eri hallintokuntien ajantasainen ja kehittyvä viestintä eri viestimissä ja kunnan kotisivuilla. Kokousten kesto, pöydälle jätettyjen asioiden määrä jne. Palautekyselyt. Mahdolliset kyselyt. *toj toiminnanohjausjärjestelmä, tos toiminnanohjaussuunnitelma Hallitus on toimintakykyinen. Kokoustekniikka osataan, hallitus on päätöksentekokykyinen. Henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä ajantasainen palvelutuotantoa tukeva tietotaitotaso. Päätöksenteko pitkäjänteistä. Hyvä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu. Toimiva sijaistus ja eri tehtävien riittävä resurssointi. Palautekyselyn järjestäminen, Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden koulutus. Henkilöstön asiantuntemusta ja palvelukykyä lisäävä koulutus joko tulosyksiköittäin tai keskitetysti. Henkilöstön asiantuntemusta lisäävä koulutus. Toj- ja Tos-asiat. Palautekyselyn järjestäminen. TEHTÄVÄALUE Yleishallinto / Taloushallinto TOIMINTA-AJATUS Taloushallinnon tulosyksikkö tukee kunnan strategian toteuttamista tuottamalla kunnan rahoitukseen ja taloustoimeen sekä ICT:n käyttöön liittyviä palveluja. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET Rahoitus Maksuvalmius Rahoitus on riittävä ja tehokkaasti hoidettu. Laskentatoimi Aika Kirjanpidon ja talouden raportointi hoidetaan ajantasaisesti. Talousarvio ja - suunnitelma valmistellaan tehokkaasti.

19 17 TEHTÄVÄALUE Yleishallinto / ICT TOIMINTA-AJATUS ICT-yksikön perustehtävänä on mahdollistaa tietotekniikasta riippuvien Laukaan kuntaorganisaation tuottamien ulkoisten ja sisäisten palvelujen laadukas ja kustannustehokas tuottaminen. Perustehtävän toteuttamiseksi ICT-yksikön toiminta jakautuu kahteen pääosaan: tieto- ja kommunikaatiotekniikkainfrastruktuurin ja palveluiden kehitys, toteutus ja ylläpito HelpDesk toiminta (lähituki) Käytännössä perustehtävä koostuu käyttäjätuesta, uusien palvelujen käyttöönoton suunnittelusta ja toteutuksesta, laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta ja asennuksesta, koulutuksesta, infrastruktuurin (tietoliikenneverkon) ylläpidosta ja rakentamisesta, tietoteknisestä asiantuntija-avusta sekä tietoturvasta huolehtimisesta. SUORITTEET TP2012 TA2013 TASU 2014 TASU 2015 TASU 2016 Työasemamäärä Palvelinten määrä (fyysiset/virtuaaliset) 6 / 40 6/40 6 / 40 6 / 40 6 / 40 Tulostimien määrä Kopiokoneiden määrä Tukipyynnöt Uusien järjestelmien käyttöönottoja Puhelinliittymät Matkapuhelimia Työasemien asennuksia *ICT information and communication technology TEHTÄVÄALUE Yleishallinto / Henkilöstöhallinto TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto yhdessä kunnan johdon ja muun toteuttavan organisaation kanssa valmistelee henkilöstöpolitiikan peruslinjaukset ja luo työvälineitä ja ohjeita henkilöstöjohtamisen käytännön toteuttamiseen. Tällaisia osa-alueita ovat mm. henkilöstösuunnittelu, henkilöstön rekrytointi, palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen, henkilöstöpalvelut, työterveyshuolto, työsuojelu, yhteistoimintamenettely ja työhyvinvointi sekä ammattitaitoisen henkilöstön saannin turvaaminen. Henkilöstöhallinto vastaa koko kunnan henkilöstön palkkalaskennasta. Henkilöstöhallinto hoitaa henkilöiden palkkaamiseen työvoimahallinnon palkkatuella liittyvät asiat kunnan omaan organisaatioon ja Yhteinen reitti- projektiin. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Uusi henkilöstöstrategia valmistellaan loppuun ja otetaan käyttöön heti sen jälkeen kun valtuustokauden kuntastrategia on valmistunut. Ajankohta on kevät 2014.

20 18 TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET Palkkalaskentapalvelujen tuottaminen Työllistettävien sijoittaminen palvelujen tuottamista ja työllistettävien omia työllistymissuunnitelmia tukien Palkkausjärjestelmän kehittäminen sopimusten ja henkilöstöstrategian mukaisesti Työhyvinvoinnin ja - tyytyväisyyden lisääminen Henkilöstömenot Oikeellisuus ja suoritus määrättyinä maksupäivinä Henkilötyövuosi Palkkausjärjestelmä tukee kehittämistavoitteita. Uudet elementit ja uusien sopimusten täytäntöönopano kaikilla sopimusaloilla toteutettu. Työtyytyväisyysmittaus suoritettu 2007 ja Sairauspoissaolot Henkilöstömenojen kasvu % Sopimuksen mukaiset palkat määräajassa. Tilitykset ja tilastot reaaliaikaisena. Rekrytointi suunnitelmallisesti Palkantarkistukset määräajassa ja yhteistyössä valmisteltuina. Tyytyväisyystaso noussut erityisesti puutteellisiksi havaituilla aloilla. Sairauspoissaolojen väheneminen Menojen kasvu enintään kunta-alan keskimääräinen palkkakustannusten kasvu + suunniteltu toiminnan muutos Henkilöstökoulutus Koulutuspäivät Henkilökohtaiset ja ryhmäkohtaiset koulutussuunnitelmat lisääntyvät Osaamisen varmistaminen. Sijoittelu henkilön kehittymistarpeita ja sidosryhmien tarpeita tukien Valmistelu ja täytäntöönpano yhteistyössä esimiesten ja henkilöstön edustajien kanssa. Työhyvinvointitoiminnan suunnitelmallinen toteuttaminen. Laaja-alainen työhyvinvointiryhmä. Keskitetyn työhyvinvointitoiminnan ylläpitäminen. Varhainen puuttuminen. Aktivointitoimenpiteet ja ohjaus erityisesti riskiryhmille. Ohjaus ja seuranta päätöksenteon yhteydessä Sisäisen ja paikallisen koulutuksen lisääminen. Keskitetty koulutussuunnittelu kaikille yhteisen koulutuksen osalta. SUORITTEET TP2012 TA2013 TASU 2014 TASU 2015 TASU 2016 Koulutuspäivät Sairauspoissaolopäivät Palkkatuella työllistetty, henkilötyövuosia Kuntalisällä työllistetty, henkilötyövuosia

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 284 09.12.2013 Valtuusto 68 19.12.2013 Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman hyväksyminen 717/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 09.12.2013 284 Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015. Kunnanvaltuusto 10.12.2012 44

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015. Kunnanvaltuusto 10.12.2012 44 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 44 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KUHMOISTEN KUNTA 8.9.2014 1 Lautakunnat Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvioesityksen laadinnan perusteet Kuntalain 65 :n mukaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012. Kunnanvaltuusto 08.12.2008 48

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012. Kunnanvaltuusto 08.12.2008 48 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 Kunnanvaltuusto 08.12.2008 48 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29 Kunnanhallitus 29 03.02.2014 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 29 Valmistelija: vs. talousjohtaja Lasse Leppä, puh. 014 2675 200 Kunnanhallituksen talousarvion kokonaisuus

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 10 11 12 13 14 Liite 2 15 16 17 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 83 11.04.2016 Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 11.04.2016 83 Kuntalain 113 :n mukaan/tilinpäätös: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot