TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA Hyväksytty Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen työvoima 2 Talous 3 Talouden tasapainottamisohjelma 5 Tunnusluvut 8 Toiminnalliset muutokset 9 Talousarvio ja taloussuunnitelma lautakunnittain Käyttötalous 100 Talouden tasapainottamisohjelma Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristöterveyslautakunta Tekninen lautakunta 72 Käyttötalous yhteensä 83 Investoinnit Yhteenveto investointiohjelmasta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta 90 Investoinnit yhteensä 92 Tuloslaskelma 93 Rahoituslaskelma 93 Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 94 Kaavoitusohjelma 95 Asemakaavoitusohjelma 97 Liitteet Kartat

3 1 YLEISPERUSTELUT KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ Laukaan kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureita ovat Jyväskylän kaupunki, Uuraisten kunta, Äänekosken kaupunki sekä Konneveden-, Hankasalmen- ja Toivakan kunnat. Laukaan kunnan kokonaispinta-ala on 825,67 km², josta maapinta-alaa on 648,54 km² ja vesistöjä 177,13 km². Laukaa kuuluu Jyväskylän talousalueeseen ja Jyväskylän seutukuntaan, johon kuuluvat Jyväskylän kaupunki, Laukaa, Muurame, Uurainen, Hankasalmi, Toivakka, ja Petäjävesi. Kuntarakenteeltaan Laukaa on suhteellisen hajanainen koostuen neljästä taajamasta ja useista elinvoimaisista maaseutukylistä. Jyväskylän lentoasema on kunnan rajalla Tikkakoskella. Kunnan läpi johtavat valtatiet 4 (E75), 9 (E63) ja 13 sekä seututie 637 ja kantatie 69. Edelleen rautatiet itään Pieksämäelle ja pohjoiseen Haapajärvelle kulkevat kunnan kautta. Lisäksi kunnan halkaisee Keitele-Päijänne kanava, jonka pituudesta noin 80 % on kunnan alueella, ja kanavan viidestä sulusta kaksi. Kirkonkylässä on Ympäristöministeriön luokittelema B1-tason vierasvenesatama. Kunnan suunnittelualuejakona pidetään tilastoaluejakoa. VÄESTÖ SUUNNITTELUALUEJAKO = V Ä K I L U K U Tavoite TILASTOALUEJAKO SUURALUE 1 LAUKAA TILASTOALUE 1 01 KIRKONKYLÄ Pienalueet Kk-keskusta Kk-pohjoinen Kk-etelä Kk-Kantola Kk-Asema TILASTOALUE 1 02 VIHTAVUORI Pienalueet Vri-keskusta Vri-ympäristö TILASTOALUE 103 LEPPÄVESI Pienalueet Tiituspohja Lsi-ympäristö TILASTOALUE 1 04 LIEVESTUORE Pienalueet Lre-keskusta Pirtti-Laurinkylä Taajaman ymp TILASTOALUE 1 05 MAASEUTUALUEET Pienalueet Kuhaniemi Kärkkää Vehniä Valkola Kuusa Haapala Äijälä Lankamaa Tarvaala Simuna Vuontee Savio Metsolahti Hoho MUU Ikäryhmät Ikävuodet 0-14 v % 21,9 21,6 21,4 21,4 21,6 21,7 22,0 22,1 21,7 Ikävuodet v % 64,2 64,2 64,7 64,3 64,0 63,4 62,7 62,0 58,3 Ikävuodet 65 v % 13,9 14,2 13,9 14,3 14,4 14,9 15,3 15,9 20,0 Ikävuodet joista yli 75 v Ennuste % 39,7 44,5 45,6 45,2 41,2 41,0 40,4 39,3 40,0 % koko väestöstä 5,53 6,30 6,34 6,46 5,94 6,09 6,19 6,26 8,01

4 2 TYÖLLISYYS Vuosi Asukasluku TYÖPAIKAT TOL 2002 TOL 2008 Tunnus Toimiala A Maa-, metsä- ja kalatalous A-B Maa- ja metsätalous B, D-E Kaivostoiminta, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Vesi-, viemäri- ja jätehuolto C Mineraalien kaivu C Teollisuus D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G-H Kauppa, majoitustoiminta ym G-I Tukku- ja vähittäiskauppa, Kuljetus ja varastointi, Majoitus ja ravitsemus I Kuljetus, varastointi, tietoliikenne J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J-K Rahoitustoiminta ym L Kiinteistöalan toiminta L-Q Yhteiskunnalliset palvelut M-N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta O-Q Julk. hallinto ja maanpuolustus, Sosiaalivak., Koulutus, Terveys- ja sos.palvelut R-U Muut palvelut X Tuntematon YHTEENSÄ TYÖLLINEN TYÖVOIMA TOL2002 TOL 2008 Tunnus Toimiala A Maa-, metsä- ja kalatalous A-B Maa- ja metsätalous B, D-E Kaivostoiminta, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Vesi-, viemäri- ja jätehuolto C Mineraalien kaivu C Teollisuus D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G-H Kauppa, majoitustoiminta ym G-I Tukku- ja vähittäiskauppa, Kuljetus ja varastointi, Majoitus ja ravitsemus I Kuljetus, varastointi, tietoliikenne J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J-K Rahoitustoiminta ym L Kiinteistöalan toiminta L-Q Yhteiskunnalliset palvelut M-N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta O-Q Julk. hallinto ja maanpuolustus, Sosiaalivak., Koulutus, Terveys- ja sos.palvelut R-U Muut palvelut X Tuntematon YHTEENSÄ TYÖVOIMATILASTO Työlliset Työttömät Työvoima Työvoima / asukasluku % 47,50 47,14 47,12 46,34 47,25 47,41 47,41 47,03 47,19 47,38 Työpaikat / työllinen työvoima % 71,99 72,08 71,81 72,43 72,36 70,29 69,79 72,36 74,07 72,08

5 3 TALOUS Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka verohallituksen myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Kuntalain 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumi-

6 sesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 4 Kun kunnissa siirryttiin soveltamaan kirjanpitolakia, otettiin samalla käyttöön suunnitelman mukaiset poistot. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. Poiston ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa hankintameno vuotuiseksi kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot esitetään myös talousarvion tuloslaskelmaosassa. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Talousarvion käyttötalous- ja investointiosa on laadittu noudattaen valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman tehtäväjakoa. Myöhemmin tehdyt organisaatiomuutokset on otettu huomioon talousarvioasetelmassa. Lisäksi tehtäväalueelta on esitetty tuloslaskelman muotoon laadittu talousarvio. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille 1. käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot - tulot - netto, jolloin netto = perusteluluonteisen tuloslaskelman toimintakate), 2. investointiosassa hanke- ja eräissä tapauksissa alaryhmittäin, yli euron (irtaimen omaisuuden osalta yli euron) hankkeiden osalta kuitenkin hankkeittain, 3. tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Perustelutiedoissa esitettäviä laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset. Laskennallisia eriä ei siirretä talousarvion tuloslaskelmaosaan, vaan ne ovat perusteluja ja informaatiota. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Valtuustoon nähden sitova taso on tehtäväalueen menot ja tulot (vasempaan marginaaliin kirjoitettu: määräraha). Tavoitelomakkeen tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso sarakkeet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 20,50 inflaatiovaraus 2,5 % palkankorotusvaraus 0,6 % sairausvakuutusmaksu 2,14 % työttömyysvakuutusmaksu 3,06 % tapaturmavakuutusmaksu 0,57 % muut sosiaalivakuutusmaksut 0,04 % palkkaperusteinen KuEL-maksu 16,45 % VaEL-maksu 19,00 % luottamushenkilöiden KuEL-maksu (ansionmenetys- 16,45 % korvaukset Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti : Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Valtionosuudet

7 5 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Talouden tasapainottaminen taloussuunnitelmassa Laukaan kunnan tilinpäätöksessä 2012 oli kertyneitä alijäämiä 2,3 miljoonaa euroa, eli 123 euroa asukasta kohden. Vuoden 2013 tilinpäätösennusteessa tilikauden alijäämä on 5,3 miljoonaa euroa, jolloin kertyneet alijäämät vuoden 2013 lopussa olisivat yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen suunnittelukaudella eli vuosina Valtuuston tekemien päätöksien ja 60 mukaisesti tuloveroprosentti vuonna 2014 on 20,50 % ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen 1,00 %, vakituiset asuinrakennukset 0,50 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %, muut asuinrakennukset 1,10 %, voimalaitokset 2,85 %. Vuonna 2014 kuntien yhteenlaskettu painotettu tuloveroprosentti on 19,74 %. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 on lisätty yhden prosenttiyksikön tuloveroprosentin korotus, joka lisää tämän hetkisten arvioiden mukaan verotuloja noin 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 2,8 miljoonaa euroa vuonna Valtionosuudet on arvioitu säilyvän vuosina 2015 ja 2016 vuoden 2014 tasolla. Valtionosuusarviossa on huomioitu valtioneuvoston päätökset valtionosuuksien leikkauksista. Laukaan kunnan väestömäärän kasvu sekä valtionosuuksien indeksikorotukset kuitenkin nostavat valtionosuuksia siten, että niiden on arvioitu säilyvän taloussuunnittelukaudella samalla tasolla. Taloussuunnittelukauden kehitykseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, joista merkittävimmät ovat kansantalouden tuleva kehitys, valtionosuuspäätökset sekä valtion rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyvät päätökset. Rakenneohjelman mukaan: Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Miljardi euroa katetaan verorahoituksella sekä kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla. Laukaan kunnan laskennallinen osuus tästä kahden miljardin tavoitteesta on noin 7 miljoonaa euroa. Suunnittelukauden taloudellista liikkumavaraa edelleen heikentävät valtioneuvoston tekemät päätökset valtionosuuksien leikkauksista. Kun päätetyt valtionosuuksien asteittaiset leikkaukset ovat toteutuneet vuoteen 2017 mennessä, niin Laukaan kunnan valtionosuuskertymä on noin 4,9 miljoonaa euroa vuodessa vähemmän kuin ilman valtionosuuksien leikkauksia. Valtionosuuksiin tehtävät leikkaukset ovat kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuret. Taloussuunnittelukauden taloudellisena tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Tasapaino tarkoittaa sitä, että taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkaantuminen on pysäytetty. Taloussuunnittelukauden painopistealueita ovat 1. toimintakulujen supistaminen pitkällä aikavälillä kestävään talouden kehityskuvaan 2. investointiohjelman pudottaminen resursseja vastaavalla tasolle suunnittelukauden loppuun mennessä 3. taseen kertyneiden alijäämien kattaminen suunnittelukaudella eli viimeistään vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Verorahoitusennuste on laadittu nykyisillä verotulo- ja valtionosuusennusteilla siten, että vuodelle 2015 on suunniteltu 1,0 prosenttiyksikön korotus tuloveroprosenttiin. Näillä tulopohja-arvioilla tasapainotavoitteen saavuttaminen edellyttää, että käyttötalouden toimintakatteen tulee laskea vuoden 2013 tilinpäätösennusteen tasosta vuoteen 2016 mennessä 3,6 miljoonaa euroa eli 3,9 %. Taloudelliseen tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa: 1. palvelutuotannon käytössä olevien toimitilojen vähentämistä ja muutoksia palvelutuotannon tavoissa ja tasossa 2. henkilöstömäärän ja henkilöstökustannuksien vähentämistä 3.investointiohjelman tason pudottaminen alle 10 miljoonan euron taloussuunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstömäärän ja henkilöstökustannuksien vähentäminen Henkilöstömäärän ja henkilöstökustannuksien vähentäminen tehdään ensisijaisesti vakituisen henkilöstön poistumaa hyödyntämällä, määräaikaisia tehtäviä arvioimalla ja sijaisten käyttöä supistamalla. Henkilöstön vähentämisen edellytyksenä on palvelupisteiden määrän vähentäminen ja palvelutason heikentäminen. Tavoitteena on välttää irtisanomisia, osa-aikaistamista ja lomautuksia. Tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on, että koko organisaatio onnistuu talouden tasapainottamisessa ja rakenneuudistuksessa. Arvioitu vakituisen henkilöstön poistuma taloussuunnittelukaudella on noin 100 henkilöä. Henkilöstöpoistuman hyödyntämistä koskevaksi tavoitteeksi asetetaan 50 henkilöä suunnittelukaudella eli joka toinen poistuvista vakituisista tehtävistä jätetään täyttämättä. Henkilötyövuoden kustannukset ovat noin euroa, joten tavoitteen täysimääräinen toteutuminen tarkoittaa noin 2 miljoonan euron vuotuisia henkilöstömenosäästöjä vuoteen 2016 mennessä. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntämiselle asetetaan 0,5 miljoonan euron tavoite talousarviovuodelle Yhtään uutta vakituista tehtävää ei perusteta vuonna 2014 kuin erityisistä syistä. Päättyviä määräaikaisia palvelussuhteita ei lähtökohtaisesti täytetä ja sijaiskustannuksia vähennetään vuoden 2013 tasosta -25 %. Tavoitesäästöksi määräaikaisten tehtävien vähentämisestä ja sijaisten käytön supistamisesta vuodelle 2014 asetetaan 0,7 miljoonaa euroa. Kunnan palveluksessa on jatkuvasti hieman alle 200 henkilöä määräaikaisissa tehtävissä tai vakituisten henkilöiden sijaisina.

8 6 Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntämisen, määräaikaisten palvelussuhteiden vähentämisen ja sijaisten käytön supistamisen kokonaistavoitesäästöstä 1,2 miljoonaa euroa tehdään keskitetty varaus talousarvioon. Säästöohjelman toteutumista seurataan vuoden 2014 aikana ja erä kohdennetaan talousarviomuutoksina oikeille kustannuspaikoille toteuman mukaan. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntämistä seurataan henkilöstöraportoinnin avulla. Seuraavassa on yhteenveto vuoden 2014 talousarvioon sisältyvistä merkittävimmistä lautakuntakohtaisista talouden tasapainottamisen toimenpiteistä: Kunnanhallitus ja keskushallinto Jykes Oy:ltä ostettavien elinkeinopalveluiden perusrahoituksen määrä vähenee euroa ja yhteisöveron tuoton alentumisen johdosta euroa eli yhteensä euroa (-6,5 %). Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti elinkeinopolitiikan ja yrityskehityksen ohjaus- ja toimintakokonaisuudesta ja toiminnan organisoitumisesta toteutetaan ulkoinen arviointi osana meneillään olevaa kuntajakoselvitystä. Arviointi on valmis keväällä Arvioinnin perusteella otetaan kantaa elinkeinotoimintojen organisointiin ja rahoituksen tasoon. Kuntalan aukioloaikaa supistetaan alkaen niin, että se mahdollistaa yhden tehtävän vähentämisen. Henkilöstön kesäkauden virkistyspaikoista luovutaan, palkkatuella työllistämistä supistetaan määräaikaisesti eurolla, yksilöllinen kohdennettu hyvinvointivalmennus lopetetaan ja työterveyshuollon kustannukset pidetään vuoden 2013 tasolla. Hallinnon tehtävistä poistuvia vakituisia ja määräaikaisia tehtäviä ei lähtökohtaisesti täytetä ja hallinnon toimintatapoja tehostetaan teknologiaa hyödyntämällä. Kunnanhallituksen ja keskushallinnon toimintakate on euroa matalampi kuin vuonna Perusturvalautakunta Asiakasmaksuihin tehdään taso- ja indeksitarkistukset, maksujen ja muiden tulojen arvioidaan nousevan tämänvuotisesta noin 7 %. Terveydenhuollon määrärahavaraukset ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen seututerveyskeskuksen esitysten mukaiset. Erikoissairaanhoidon varaus on noin 2,0 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2013 ennustettu toteutuma. Peruskorjatun terveyskeskussairaalan 42:stä paikasta otetaan käyttöön vain 22 paikkaa. Lääkäripäivystystä vähennetään kaksi tuntia joka päivältä. Näiden toimenpiteiden vaikutus on noin euroa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu lopetetaan ( euroa). Vanhusten, vammaisten ja lasten omaishoidon tuen saantiehtoja kiristetään ja tuen tasoa lasketaan siten, että ensi vuonna käytössä on vain kolme maksuluokkaa nykyisen neljän sijasta ( euroa). Omaishoidontuen asiakasmäärä vähenee noin puoleen nykyisestä ollen noin 60. Vanhusten päivätoiminta supistetaan nykyisestä neljästä toimintapäivästä kahteen päivään viikossa ( ). Vaikeavammaisten palvelujen saantiehtoja tiukennetaan lain sallimissa rajoissa. Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarviossa toimintakate on 50,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2013 ennustettu toteutuma (-3,1 %). Kasvun ja oppimisen lautakunta Perusopetuksen oppilaiden määrä kasvaa ennusteen mukaan 42 oppilaalla vuonna Talousarviossa on varaus kahteen uuteen opetusryhmään. Perusopetuksessa opetustuntien määrää on kuitenkin vähennettävä, joka merkitsee palveluverkon supistamista. Tarkastelun kohteena ovat kaikki alle 100 oppilaan koulut. Valtuusto päättää periaatelinjauksena vuodelle 2014, että kaikkien koulujen toiminta kartoitetaan ja että suunnittelukaudella koulutus järjestetään uudelleen siten, että kouluverkon muutoksilla ja muilla tehostamistoimilla päästään v :n säästöön ja suunnittelukaudella vähintään euron vuotuiseen käyttötaloussäästöön. Kunnan koulujen toiminnan uudelleen järjestelyn taloudelliset vaikutukset ja oppilasvirtojen ohjaus täsmennetään kouluverkkoselvityksessä ja koulujen toiminnan uudelleen järjestelystä tuodaan erillinen esitys perusteluineen valtuuston päätettäväksi keväällä Kouluverkkoselvityksellä kartoitetaan koulujen taloudellinen, pedagoginen ja sosiaalinen merkitys. Yläkoulujen tuntikehystä ja ryhmäjakoja tarkistetaan. Keväällä 2014 suunnitellaan perusopetuksen tuntikehys, jolloin ratkaistaan myös lv opetusryhmien määrät sekä muut opetusresurssit. Kasvun ja oppimisen lautakunta on myös hakenut valtion erityisavustusta opetusryhmien pienentämiseen. Koulunkäynninohjaajien määräaikaisia tehtäviä vähennetään. Sijaisten ottamista kiristetään, joka merkitsee myös sitä, että koulutukseen voidaan osallistua vähemmän. Oppilaiden koulumatkaetuuden perusteet säilyvät ennallaan (esiopetus, 1-2 lk: > 3 km ja muut oppilaat > 5 km). Oppilaiden omavastuuosuutta koulumatkoissa pyritään lisäämään. Lukiokoulutuksen kurssimäärää supistetaan asteittain siten, että taloussuunnittelukauden lopussa valtionosuusrahoituksen päälle osoitettu lukiokoulutuksen rahoitus puolitetaan vuoden 2013 tasosta. Tällä hetkellä lukiokoulutuksen järjestämisen toimintakulut ovat noin euroa valtionosuusrahoitusta enemmän. Etä- ja verkko-opetuksen mahdollisuudet hyödynnetään ja lukioiden välistä yhteistyötä tiivistetään opetuksen järjestämisessä. Päivähoitopaikkojen käyttöastetta pyritään parantamaan lasten kerhotoimintaa kehittämällä. Kerhotoiminnassa olevien lasten paikkoja vapautuu päiväkodeista kokopäivähoitopaikkaa hakeville. Näin päiväkotien täyttöastetta voidaan parantaa. Lisäksi päivähoitopalvelujen kysyntää ohjataan palvelusetelin piiriin, jotta omia päivähoitopaikkoja ja siitä aiheutuvia investointeja voidaan välttää. Perhepäivähoidossa määräaikaisia tehtäviä pyritään mahdollisuuksien mukaan vähentämään.

9 7 Vapaa-ajan lautakunta Kunta on ostanut taiteen perusopetusta Ala-Keiteleen musiikkiopistolta ja Jyväskylän ammattiopistolta. Kunta tulee irtisanomaan Jyväskylän ammattiopiston ostopalvelusopimuksen vuoden 2014 aikana. Sopimuksen purkamisella kunta säästää euroa vuonna Ala-Keiteleen musiikkiopisto ei ota uusia opiskelijoita lukuvuodeksi Lisäksi kunta irtisanoo taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen lukuvuoden jälkeen ja neuvottelee uuden sopimuksen, jonka tavoitteena on oppilaiden omavastuun nykyistä selkeästi suurempi osuus sekä Laukaan kunnan ohjeiden huomioiminen laukaalaisten paikkakiintiön suhteen. Ala-Keiteleen musiikkiopisto on myös ilmoittanut pyrkivänsä oman toimintansa tehostamiseen. Ostopalvelusopimuksen muutostavoitteista tehdään kokonaisselvitys ja vaikuttavuusarviointi vuoden 2014 alussa niin, että myös oppilaiden huoltajien näkemykset kartoitetaan. Kunnan oma kansalaisopisto tarjoaa edelleen musiikin opetusta. Taiteen perusopetuksen järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista. Kirjastoauton toista vakanssia ei täytetä vuodelle Kirjastoauto ajaa yhden kuljettajan varassa reittiaikataulun mukaisesti joka toinen viikko aamupäivän koulureitit ja joka toinen viikko iltapäivän ja illan kyläkuntien pysäkit. Vakanssin täyttämättä jättäminen tuo säästöä euroa vuodelle Koulujen ja kyläkuntien palvelutaso hiukan huononee. Vihtavuoren kirjaston toiminta lopetetaan hallitusti kevään aikana. Työntekijän työpanos siirtyy muille kirjastoille. Säästöt tulevat aineista, tarvikkeista ja kiinteistömenoista vuodelle 2014 ja ovat euroa. Suurin säästö tulee tulevina vuosina, kun kirjastolle ei rakenneta uusia tiloja ja kirjastopalveluja keskittämällä voidaan hyödyntää kirjaston vakituisen henkilöstön poistumaa. Pääkirjaston lauantain aukiolo loppuu. Ulkoilureittien ja jääalueiden valaistusten pitoaikoja muutetaan. Ulkoilureiteillä pidetään valaistusta vain hiihtokaudella ja aamuisin valot ovat päällä ainoastaan Mustanvuoren ja Peurungan alueen reiteillä. Valot sammuvat reiteiltä kello Lisäksi ulkoilureiteillä ja jääalueilla on termostaattikytkimet, jotka sammuttavat valot kun on yli 20 astetta pakkasta. Tarkkaa säästöä on vielä mahdoton määrittää. Multamäen uudelleen organisointi tai mahdollinen myynti selvitetään taloussuunnittelukauden aikana. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan talousarvioon on pyritty kirjaamaan realistisesti vuodelle 2014 arvioidut tulot ja menot. Käyttötalouden osalta on pyritty entisestään karsimaan sellaisia menoja, joihin osaston toiminnalla pystyään vaikuttamaan. Käyttötalouden karsimisella ei ole suoria, näkyviä vaikutuksia rakennusvalvonnan, maankäyttösuunnittelun ja ympäristönsuojelun tarjoamiin palveluihin. Saataviin tuloihin vaikuttaa tällä hetkellä vallitseva yleinen taloudellinen tilanne, mm. tontin myynti ja rakentaminen on hiljentynyt ja hiljenee edelleen. Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun lupataksoja tullaan korottamaan, mutta rakentamisen ollessa hiljaista, korotuksen nettovaikutus on vähäinen. Kiinteistöjen myynnin osalta kirjaamistapaa on muutettu, joka tuo käyttötalouteen myyntivoittoa euroa. Tämän lisäksi maa- ja metsänmyyntiin asetetaan tavoite kerätä tuloja euroa enemmän vuoden 2013 tasosta. Koko lautakunnan osalta talousarvion toimintakate on 0,25 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuonna Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveydenhuolto on Laukaa-Konnevesi-Äänekoski alueen kunnallinen eläinlääkintä-, eläinsuojelu-, eläintautien vastustamis- ja terveysvalvontaviranomainen, jonka resursointi on lakisääteistä. Nykyinen ylikunnallinen toimintamalli on edullinen mukana oleville kunnille. Vuoden 2014 talousarviossa ja taloussuunnittelukaudella lähdetään siitä, että kustannukset pystytään pitämään vuoden 2013 tasolla. Mukana olevat kunnat maksavat oman osuutensa toiminnan aiheuttamista kaikista kustannuksista. Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan keskeisimpiä talouden tasapainottamisen toimenpiteitä ovat tie, viheralueiden ja uimarantojen ylläpidon ja kunnostamisen määrärahojen vähentäminen, pienten talonrakennuskorjauksien supistaminen ja kuntoarvioiden päivityksistä osa siirretään tuleville vuosille, katuvalojen valaistusaikoja yöllä lyhennetään siellä missä se on teknisesti mahdollista, yksityistieavustuksia karsitaan euroa ja vesihuoltoavustuksia euroa. Osa yksityistieavustuksien vähennyksestä voidaan toteuttaa poistamalla avustusten piiristä tieosuudet, jotka eivät täytä avustuskriteereitä. Vesihuoltoavustuksien tarve arvioidaan ensi vuonna nykyistä vähäisemmäksi. Edellä mainituilla toimilla saavutetaan noin euron taloudelliset säästöt talousarviovuonna Vesiosuuskuntien vedenhinnoittelun tukkualennuksesta luovutaan asteittain vuoteen 2016 mennessä. Nykyinen alennus on 25 prosenttia veden ja 15 prosenttia jäteveden osalta. Euromääräisesti alennuksen vaikutus on noin euroa vuodessa. Tukkuhinnoittelun jatkamiselle ei ole vesihuoltolain mukaisia perusteita vesihuoltolaitoksen toimesta.

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006. Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006. Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006 Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO 3 2.1. Valtuusto 4 2.2. Kunnanhallitus 5 2.3. Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KUNNANHALLITUS 1.12.2014 102 KUNNANVALTUUSTO 16.12.2014 25 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot