Kansatiede, hanketyö ja museo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansatiede, hanketyö ja museo"

Transkriptio

1 Kohti monikulttuurisempaa museota Kulttuurien museo, Kansatiede, hanketyö ja museo FL Timo J. Virtanen Turun yliopisto, Turku Museon ja etnisyyden naapurissa Monikulttuurisuus ymmärretään laajalti, ilmeisesti myös tässä tilaisuudessa, etnisyyteen liittyvien kulttuuristen toimijoiden, kohtaamisten tai näiden sisältämien ominaisuuksien kautta syntyvänä myönteisenä kulttuurisena keskusteluna ja tilana. Monikulttuurisuuden ei kuitenkaan aina ja välttämättä tarvitse olla luonteeltaan etnisyyksien muodostamaa. Se voi olla myös sosiaalista, sukupuoleen liittyvää tai vaikkapa uskontoon liittyvää tosin etnisyyden laajat määritelmät antavat mahdollisuuden näiden kaikkienkin läsnäoloon. Samoin monikulttuurisuutta ja museota voidaan tarkastella lukuisista näkökulmista: miten monikulttuurisuus on edustettuna ja esitettynä museossa, mitä sen esilläololla tavoitellaan? Miten tätä monikulttuurisuutta osataan lukea ja tulkita? Suomalaisen museolaitoksen sisällä tehty visiointi- ja strategiatyö sekä museoiden tulevaisuuteen tähtäävät hankkeet ovat keskittyneet näihin ongelmiin jo pitkään. Niissä on painotettu sekä monikulttuurisuuden että suvaitsevaisuuden lisäämistä. Edelleen on kuitenkin syytä pohtia kokonaisteeman sisältämiä pienempiä tekijöitä, linkkejä ja suhteita. Otan lyhyesti esiin yliopistollisen museoalan oppiaineen (tässä turkulainen kansatiede), museon ja hankemaailman. Hankkeilla en tarkoita niinkään edellä mainittuja museoiden, ministeriöiden, Museoliiton, Ethnoksen tai muiden organisaatioiden visiointi ja kehitys -projekteja, vaan suoranaisia empiirisen aineiston tallennuksen, tutkimuksen ja esittämisen projekteja, sekä samalla alamme peruskoulutuksen sisältöjä suhteessa näihin. Edustan etnisyyttä suomalaisen valtakulttuurin kautta ja olen työskennellyt erilaisissa museoissa, mutta tämän seminaarin keskustelujen kannalta positioni on muualla kuin näiden viiteryhmien parissa. Haluan lyhyesti kansatieteellisen perusopetuksen opettajana ja myös hankekoordinaattorina keskustella siitä asemasta, jossa suomalainen etnologia tai kansatiede on yliopistollisena, museosektorille kouluttavana ja sen kanssa hankemaailmassa yhteistyötä tekevänä opinalana. Viittaan jatkossa muutamaan omaan hankkeeseeni. Aineksia tähän keskusteluun olen saanut niin kaupunkitutkimushankkeistani, Inkeristä, romanien parista, nuorisotyön tutkimuksesta (Nuoperi), jokiympäristöistä (Aurajoki, Tisza, Tonava), kulttuuripääkaupunki Turku suunnitelmista sekä viimeksi Länsi-Balkanin vaihto-ohjelman parista (JoinEUSEE / Serbia, Kosovo). Kyseessä on kriittinen heijaste omien entisten ja nykyisten opiskelijoitteni kanssa käymistäni keskusteluista. Pyrin myös näkemään joitakin yhteisen tekemisemme kannalta hyödyllisiä tulevaisuuspolkuja. Koko teema liittyy läheisesti sekä uuden yliopiston mukanaan tuomiin uudistuksiin että jo hieman aikaisemmin kahden päätehtävämme, nimittäin opetuksen ja tutkimuksen rinnalle nostettuun kolmanteen tehtävään, niin sanottuun alueelliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Sen sijaan en puutu tarkemmin monikulttuurisuuden, etnisyyden tai etnopolitiikan käsitteiden purkamiseen, en myöskään museologian koulutukseen tai

2 rooliin, enkä moneen muuhun asiaan, jotka seminaarin asiantuntijapuheenvuoroissa saavat omat kommenttinsa. On tosin todettava, että Turussa yhteys museologiaan on luonnollinen ja hyvä. 1 Ainoana vaikeutena nykyisin on kansatieteilijöiden rekrytointi kyseiseen oppiaineeseen. Näkökulmani on suppea, ja se liittyy paljolti Turun yliopistoon ja sen kansatieteen oppiaineeseen sekä omiin kokemuksiini. Onko kansatieteen hankkeiden näkymä ylipäätään monikulttuurinen ja kansainvälinen? Välittyykö tämä sisältö jotenkin koulutuksen kautta museoon? Miten kansatieteen kolmessa työtehtävässä täyttyvät nuo otsikkoni avainsanat hanke ja museo? Arkinen työ ja monikulttuurisuus Omalta museouraltani en juuri muista erityistä monikulttuurisuuspainotusta, siis erityisesti etnisyyteen liittyvää. Opinnoissani (tuolloin vielä suomalainen ja vertaileva kansatiede) ja myöhemmin työssäni kulttuurien kohtaaminen ja erityisesti eurooppalaisuus ovat olleet vahvastikin läsnä (esim. Loviisa-Võru- ja Inkeri-hankkeet, myöhemmin Banat ja Balkan). 2 Oppiaine, museot ja etnisyys ovat kuitenkin aina olleet toimintaympäristöissäni luonnollisia yhteistyötoimijoita ja teemoja. Olen tehnyt useita kenttätyöretkiä sukukansojen ja muiden eurooppalaisten kansojen pariin, uusien etnisten ryhmien sopeutumisseurantaa, aineellisen ja esineellisen kulttuurin konservointia, julkaisuja, sekä näyttelyjä ja artikkeleja monikulttuurisuuden monipuolisuudesta. Ehkä joitakin ajallisia kehityslinjojakin on nähtävissä: suomalais-ugrilaisuuden rinnalle tullut yleiseurooppalainen painotus, museo-organisaatioiden asiantuntijatehtävien kasvu ja museologinen eriytyminen perinteisestä yliopistollisesta kansatieteestä, creative industries -keskustelut, uusien etnisyyksien kulttuurin tallennuksen ja tutkimuksen tarve, osittain myös niin sanottu homeland anthropology -näkökulma, tulevaisuudentutkimuksen näkökulmat sekä ylipäätään taloudellisten ja hallinnollisten mekanismien ohjausmerkityksen voimistuminen (esim. rahoituksen kokonaiskustannusmalli). Onko kansatieteellinen hanketyö museon suuntaan muuttunut tai muutoksessa? Tutkimusta kuvataan usein hankkeeksi, henkilökohtaiseksi projektiksi tai toisinaan osaksi tutkimusryhmän toimintaa. Hankkeella tarkoitan tässä aiheeltaan ja kestoltaan rajallista projektia, joka lähtee paikallisesta tarpeesta. Usein hankkeeksi on totuttu kutsumaan myös tutkimusidean toteuttamista. Eräällä tavalla tutkimussuunnitelmaa voikin verrata hankesuunnitelmaan, mutta toisaalta keskivertohankkeeseen kuuluu paljon muuta (talousseuranta, rekrytointi, henkilöstöhallinto, tiedotus, sponsorointisopimukset, osaraportit jne.) kuin aihetta sivuavan kirjallisuuden referoimista. Humanistissakin opintosuunnitelmissa on vähitellen alettu kaivata, tarjota ja jopa käyttää projektinhallinnan koulutusta. Luonnollisesti monet etnologit ovat käyttäneet JOO-sopimusten mahdollisuuksia pätevöitymiseensä (esim. entisen Kauppakorkeakoulun tarjonta). Nykyisin projektityön hallintaa pidetään selkeästi oppimisprosessin tärkeänä osana. Uusi yliopisto tuo tosin kiinnostavia detaljeja tähänkin keskusteluun (vrt. myöhemmin). 1 Esim. Hieta 2010 väitöskirja. 2 Ohjaamiini opinnäytteisiin kuuluu yhtä hyvin Kosovon albaaneja, somaleja, ghanalaisia, venäläisiä, puolalaisia, liettualaisia, inkeriläisiä kuin romanejakin koskevia töitä. Varsin harvoin tuloksia tai edes aineistoja on saatu julkaistua tai muutoin museoiden käyttöön.

3 Varsin monessa tapauksessa laajojen tutkimushankkeiden taustalta löytyy yhteistyötä museon kanssa. Valtakunnallinen museoverkosto on muodostanut selkeästi alan tärkeimmän asiantuntijaverkoston, joka on pystynyt pitkään myös rekrytoimaan työntekijänsä suhteellisen harvalukuisesta ja opintoprofiililtaan melko homogeenista kansatieteilijäaineksesta. Museoiden tehtäväkentän ja toisaalta kansatieteilijöiden työllistymiskentän laajeneminen ovat muuttaneet tilannetta radikaalisti. Museokokoelmien tutkimuksesta muistitiedon keruuseen Turun yliopiston kansatieteen oppiaine alkoi 1950-luvun lopulla kartuttaa tutkimusaineistojaan sekä valtakunnallisilla postikyselyillä että kenttätyöretkillä. Kenttä saattoi sijaita museossakin, sillä kokoelmat tarjosivat erinomaisen mahdollisuuden erityisesti aineellisen kulttuurin analyysiin ja sitä edustaviin museokokoelmiin kohdistuneisiin opinnäytteisiin. Vuonna 1957 Annikki Pihla teki keruutyönsä aiheesta Tekstiilien valmistukseen käytetyt välineet Turun museossa. Myös etniset aiheet olivat jo tuolloin esillä, ja samoihin aikoihin edellä mainitun teoksen kanssa valmistuivat myös työt Sateen tekemisestä Ambomaalla sekä seuraavana vuonna Suolanhaku Ambomaalla. 3 Yleisetnologisesta kirjoittamisesta erottautuvat suomalais-ugrilaisuuteen keskittyvät työt ja tekstit luvun lopulla käsiteltiin muun muassa virolaisen naisen kansanpukua ja 1900-luvuilla sekä liiviläisten kansanomaista kulttuuria. 4 Lea Uusi-Kartano pohti tarkemmin naisten päähineitä suomalais-ugrilaisilla kansoilla. 5 Vähitellen hankkeet (ainakin Turussa) siirtyivät käsittelemään asemanseutuyhteisöjä, tehtaita, ammattikäsityöläisiä ja ylipäätään kaupunkimiljöötä. Tällöin solmittiin myös monia yhteistyösopimuksia paikallismuseoiden kanssa. Usein juuri museot vastasivat opiskelijoista koostuvien kenttätyöryhmien käytännön järjestelyistä. 6 Luonnollisesti myös säätiöt, Museovirasto ja Akatemia olivat tärkeässä roolissa. Nuorinta kerrostumaa edustavat 1990-luvulla ja 2000-luvulla syntyneet yhteistyöhankkeet. Tuolloin yleinen kiinnostus kulttuurien kohtaamiseen ja etnisyyteen tuotti lukuisia opinnäytteitä kaikilta tasoilta aina väitöskirjoihin asti. 7 Monikulttuurisuus näkyi myös museon kanssa tehtävässä yhteistyössä, ei tosin pelkästään etnisessä mielessä. Laajimman hankkeeni taustat liittyvät suomalaiseen kunnalliseen nuorisotyöhön. Alan toimijoihin kuuluvat tahot esittivät 2000-luvun alussa huolestuneisuutensa siitä, että monipuolinen ja kulttuurisesti arvokas kunnallinen nuorisotyön perinne oli jäämässä unhoon. Allianssin Senioriklubi teki aloitteen Turussa museon perustamisesta. Vaikka Suomi on museomaa, eivät museoviranomaiset aina pysty tukemaan jokaisen sektorin museoimista tai paremminkin museon perustamista. Vähitellen keskustelu kääntyi hankevaihtoehdon suuntaan ja vuonna 2002 Nuoperi (Nuorisotyön perinteen tallentaminen ja tutkimus) sai kotinsa nykyisen Turun museokeskuksen suojista. Rahoituksesta vastasi Opetusministeriö. 3 Koiso-Kanttila 1958; Kauppila Tiits 1958; Tiits Uusi-Kartano Hyvinä esimerkkeinä ovat Porista ja Raumalta valmistuneet monet kaupunkikansatieteelliset opinnäytteet ja julkaisut. 7 Esim. Anttonen 1999.

4 Hankkeen tehtäviin kuului erityisesti muistitiedon tallentaminen, mutta myös esineellistä ja muuta aineellista tallennusta tehtiin runsaasti olihan hankkeessa kumppanina Turun museokeskus ja tavallaan koko suomalainen museokenttä. Valtakunnallinen hanke jakoi tallennusvastuutaan siten, että esineet ohjattiin tallennuspaikkaa lähimpänä olevaan maakuntamuseoon, kun taas esimerkiksi kuva- ja arkistoaineisto sekä haastattelut taltioitiin Turkuun, yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkistoon ja kaupungin arkistoon. Vuonna 2007 käytyjen keskustelujen jälkeen yliopiston rooli toiminnassa korostui, sillä valtiorahoittaja näki Nuoperin sijoittamisen valtion tiloihin (Turun yliopisto) kehityshankkeena. Ministeriön sataprosenttisesti rahoittama hanke työllisti tuolloin yhden tutkijan ja sijaintipaikaksi muodostui Turun yliopiston kansatieteen oppiaine. Yliopiston rehtori määräsi allekirjoittaneen hankkeen vastuuhenkilöksi ja samalla hankkeen keräämän aineiston rooli esimerkiksi opinnäytteiden tekemisessä kasvoi selkeästi. Museolla oli edelleen edustus hankkeen ohjausryhmässä, joka yhteistoimin suunnitteli ja osin toteuttikin hankkeen toiminnan. Hankkeen yhteydessä on julkaistu useita kirjoja, koottu näyttelyjä ja koostettu ministeriön toimeksiantona muun muassa multimedia-aineistoa suomalaisista nuorisokeskuksista. Vuonna 2010 uusi yliopistolaki muutti rahoittajan ja toteuttajan suhdetta radikaalisti. Samalla ministeriö kuitenkin huomioi hankkeessa tehdyn työn positiivisesti ja Nuoperi nimitettiin yhdeksi 13 suomalaisesta nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksesta. Vuoden 2011 alussa hanke on tiedekunnan hanke, jota johtaa laitoksen johtaja. Tiedekunnan johtokunta on hyväksynyt keskuksen toimintaperiaatteet ja työntekijät on voitu palkata. OKM:n rahoitus ei ole kokonaiskustannusmalliin kuuluvaa rahoitusta, vaan perustuu tulosneuvotteluihin. Hankkeen tulevaisuus yliopistolla on täten toistaiseksi turvattu ja yhteistyö museokentän kanssa jatkuu. 8 Museoiden kanssa on tehty myös selkeämmin etnisyyttä etsiviä hankkeita. Useimmissa tapauksissa kyse on ollut vähemmistöistämme. Joissakin tapauksissa kenttätöitä on tehty myös in situ, kyseisen etnisyyden kotikentällä (kveenit, inkeriläiset, virolaiset, Kosovon albaanit, Banatin alueen unkarilaiset ja serbit). Myös romaniväestö on huomioitu satunnaisesti. Esimerkiksi 1997 valmistui romanien hautajaistapoja koskeva tutkielma Tumma suru. 9 Hieman myöhemmin tarkasteltiin kansatieteen pro gradussa porilaisia romanilapsia päiväkodissa. Parhaillaan on tekeillä parikin tutkielmaa, joista toinen käsittelee nuorten romaninaisten pukeutumista ja toinen seksuaalivähemmistöjen ja romanikulttuurin suhdetta luvun puolivälissä turkulaisten romanien yhdistys sai kaupungilta apurahan romaniperinteen tallentamiseen. Taustavoimina olivat muun muassa diakoni Mertsi Ärling sekä hänen vaimonsa fil.yo Katja Ärling. Kansatieteen oppiaine ja Turun museokeskus päättivät laajentaa tutkimushanketta käsittelemään romaniväestön perinteitä valtakunnallisesti. Samaan aikaan romanikeskustelu sai muutoinkin julkisuutta, muun muassa romanien historia-hankkeen kautta. Myös Helsingin kaupunginmuseo esitteli eurooppalaisen yhteisnäyttelyn Varokaa mustalaisia. Useista hakemuksista huolimatta Turun museokeskus ja kansatiede eivät kuitenkaan pystyneet hankkimaan suunnitellulle tutkimushankkeelle laajempaa rahoitusta, joten työ supistui yksittäisten opinnäytteiden ja niihin liittyvien keruiden varaan. Esimerkiksi Turku kulttuuripääkaupunkihankkeeseen tarjotut ohjelmaluonnokset eivät herättäneet kiinnostusta. 8 Nuoperin toiminnasta ( 9 Härmä 1997.

5 Edelleen hanketyön ihmeellisestä maailmasta esimerkiksi kelpaa mainittuun Turku kulttuuripääkaupunkiohjelmaan hyväksytty Kerrottu ja koettu Turku, joka jakautuu naisten Turkua ja Aurajoen kulttuuriympäristöä käsitteleviin osioihin. Kansatieteen oppiaine oli jo aikaisemmin tehnyt yhteistyötä museon ja Aurajokisäätiön kanssa liittyen Aurajokeen kulttuurisena ilmiönä. Hankkeen keskeisimmät kysymykset liittyvät muistitietoon ja joen suhteen erityisesti muistipaikkoihin. On selvää, että tämänkaltaisessa hankkeessa yhteistyö museoiden kanssa on välttämätöntä. Kiinnostavaa on seurata, miten tutkimushankkeeksi valitun ja rahoitetun teemapaketin kokoonpano elää nopeassakin tahdissa. Kirjoitin valtaosan tekstiäni opetusvierailuni aikana Serbiassa, Novi Sadissa. Hieman ennen lähtöäni suunnittelin kahden JoinEUSEE -vaihdon (uusi Länsi-Balkanin ohjelma) kautta Turussa olevan pristinalaisen opiskelijani kanssa kesäkoulua, joka järjestettäisiin yhdessä heidän museonsa kanssa jo ensi kesänä. Samaan vaihtojärjestelmään liittyen eräs arkkitehtiopiskelija on kiinnostunut tulemaan kansatieteeseen vaihtoon industrial heritage & archeology -teeman parissa. Myös kroatialainen antropologian professori on ilmoittanut kiinnostuneensa vaihdosta ja laittavansa opettajavaihtoanomuksen Graziin arvioitavaksi. Parhaillaan kansatieteen oppiaineessa pitää luentoja eräs ukrainalainen tutkija ja pietarilaisen tutkijan hakemus on käsiteltävänä TRIPLE:ssä. Samalla viikolla järjestelin katalonialaiselle historian maisterille erityisopinto-oikeutta oppiaineeseen sekä kommentoin japanilaisen väitöskirjan tekijämme aineistonkeruumenetelmiä. Samanaikaisesti sain kutsun vierailla muutaman opiskelijani kanssa Unkarissa Szegedin yliopiston järjestämässä kesäkoulussa Szentesissä. Heinäkuussa järjestettävään kesäkouluun osallistuu lisäkseni kolme opiskelijaani. Järjestimme yhdessä vastaavan kesäkoulun onnistuneesti jo pari vuotta sitten professori István Barnan johdolla Szegedissä. Edellä mainitsemani vaihto-ohjelman lisäksi muu tuleva ja menevä liikenne toimii hyvin useiden muiden ohjelmien avulla (Erasmus, First, Coimbra, Triple, First, North2North) ja opiskelijamme ovat selkeästi luoneet kansatieteestä kansainvälisesti kansallisen opinalan. Turun yliopisto on mukana ainakin viidessä Erasmus Mundus -hankkeessa. Seminaarimme on järjestetty erityisesti monikulttuurisuuden ja museolaitoksen yhteyden pohtimiseksi. Otin nuo työkalenterista poimimani viitteet arkiseen työhöni kuvaamaan kansatieteen kansainvälisyyttä ja kontaktia monikulttuurisen etnisen arjen hahmottamisessa, myös yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten museoiden kanssa. Täällä kyse on keruusta, kokoelmien luonteesta, mutta laajemmin myös yhteistyömahdollisuuksista ja välineistä työn tehostamiseksi. Toimijoina tässä puhunnassa ovat siis lukuisat eri intressiryhmät ja hyvinkin erilaiset muistiorganisaatiot. Tämä kuvastuu myönteisesti myös seminaarin ohjelmassa. Tämän puheenvuoron taustan muodostavat muun muassa kokemukseni 1900-luvun loppuvuosikymmenien sekä 2000-luvun alkuvuosien museotyöstä, tutkimushankkeista ja samalla myös näistä johdetuista opetussisällöistä. Eräänlainen kärki on kuitenkin vasta muutaman viime vuoden aikana virallisesti yliopistolliseen työnkuvaan ilmestyneessä niin sanotussa kolmannessa tehtävässä eli alueellisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Monelle teistä etninen arki, museotyö ja yliopistollinen tutkimus- sekä opetus ovat yhdessä muodostaneet normaalin työympäristön. Olen kuitenkin eräissä yhteyksissä ja tapahtumissa kiinnittänyt huomiota tapaan puhua akateemisesta kansatieteestä ja museaalisesta kansatieteestä. Katseen suunnasta riippuen

6 toiseutta on näkyvissä kummassakin suunnassa. On selvää, että yliopistollinen oppiaine ei useinkaan tee näyttelyjä (vaikka hankkeemme järjestää keväällä 2011 näyttelynrakennuskurssin) tai suorita esimerkiksi esineellistä keruuta (paitsi yhteistyöhankkeissa). Vastaavasti museo ei itsenäisesti tuota opintokokonaisuuksia, opinnäytteitä, opintopisteitä eikä oppiarvoja, vaikka on toiminut monesti opetuksen sijaintipaikkana tai ohjausyksikkönä. Kansatieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä museomaailman välille näyttäisi muodostuneen jonkinlainen hiljaisen tiedon, saavutettujen etujen, tietämättömyyden, (välinpitämättömyyden?) ja reviiriajattelun suo. Oppituoleissa opetetaan totuttuun tapaan museomaailmaan(kin) kuuluvaa tietoa, museoissa käytetään ainakin satunnaisesti hyväksi opinnäytteiden ja artikkelien tuottamaa tietoa. Vähissä ovat kuitenkin keskustelut ja hankkeet liittyen siihen miten koulutussektori yhteisen ajattelun ja toiminnan avulla voisi tuottaa alansa ammattilaisia, siis muitakin kuin yliopistovirkojen (toimien) haltijoita tai museovirkahenkilöitä. 10 Parhaissa tapauksissa viranhaltijoilla tai muilla tehtäviä hoitavilla asianomaisilla on kokemusta kummaltakin sektorilta. Museologisesti orientoituneessa kansatieteessä opinnäytteiden teemat saattavat suoranaisesti jopa käsitellä museolaitosta tai muita muistiorganisaatioita. 11 Luonnollisesti myös museoiden viranhaltijoiden jatkotutkimukset lähentävät kenttää. Opiskelijat etsiytyvät museoalalle, missä heidän edellytetään nopeasti muuttuvan akateemisista kansatieteen opiskelijoista ammatillisiksi museokansatieteilijöiksi. Vai joko hybridimallin olemuksesta on tietoja? Miten valmistunut museoasiantuntija ymmärtää tehtävänsä monikulttuurisuuden tallennuksen, tutkimuksen ja esittämisen kannalta? Millainen nykymaisterin kulttuurinen lukutaito on? Museo voi opettaa ja sen kuuluukin opettaa. Museo voi tutkia ja sen pitääkin tutkia. Kun yliopistomaailmassa on viime vuosina painotettu yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden merkitystä eli niin sanottua kolmatta tehtävää opetuksen ja tutkimuksen rinnalla, voidaan museon ajatella hoitaneen tätä tehtävää jo kauan. Museo on korostetusti palvelu-, opetus- ja tutkimuskonseptio, joka saa merkityksensä yhteistyöstä ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä kulttuurisen asiantuntijuuden markkinoinnista. Yliopisto on uusiutumisellaan pyrkimässä samaan, tiedeyliopistonakin. On selvää, että jatkossa akateemisen kansatieteellisen maisterin tai tohtorin on oltava kelpoinen museotyöhön, koulutuksestaan huolimatta tai parhaassa tapauksessa sen ansiosta. 10 Ks. kuitenkin Ethnoksen seminaarit. 11 Esim. Hieta 2010.

IHMISEN AURAJOKI Etnografinen tulkinta Timo J. Virtanen 2013

IHMISEN AURAJOKI Etnografinen tulkinta Timo J. Virtanen 2013 it IHMISEN AURAJOKI Etnografinen tulkinta Timo J. Virtanen 2013 Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Aurajokisäätiö/Lieto 28.11.2013 TIMO J. VIRTANEN FL, lehtori kansatiede (European

Lisätiedot

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Päivän ohjelma: 10.00 Tervetuliaiskahvit 10.30 Tilannekatsaus: Missä mennään arviointimallin uudistuksessa

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa FM Maija Mäki / maikar@utu.fi Coccyx ry 6.8.2011 Turun yliopisto osana kulttuuripääkaupunkivuotta Ohjelmarungossa yliopiston

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

KOULUN MONET KIELET JA USKONNOT (KUSKI) -TUTKIMUSHANKE

KOULUN MONET KIELET JA USKONNOT (KUSKI) -TUTKIMUSHANKE KOULUN MONET KIELET JA USKONNOT (KUSKI) -TUTKIMUSHANKE Kuva: Yliopisto-lehti 08/17, Veikko Somerpuro 25/10/2017 1 Koulujen monet kielet ja uskonnot on Valtioneuvoston kanslian rahoittama tutkimushanke,

Lisätiedot

Kulttuuri ja kieli ohjauksessa

Kulttuuri ja kieli ohjauksessa Kulttuuri ja kieli ohjauksessa Monikulttuurista ohjausta tutkimushankkeissa 04/03/15 Päivikki, Koponen, Satu Jokela, Anneli Weiste-Paakkanen, Liisa Larja, Marja-Leena Viitaniemi, 1 UTH-tutkimus Ulkomaista

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Risto Hakomäki Tutkija Suomen kansallismuseo Kokoelma- ja tutkimusyksikkö MUSEOVIRASTO Taustaa Museoalan asiantuntijaseminaari,

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Kivi leivässä vai manteli puurossa?

Kivi leivässä vai manteli puurossa? Kivi leivässä vai manteli puurossa? Itseoppineet perinteenkerääjät arkiston keruuideologian haastajina FT tutkijatohtori Kati Mikkola Helsingin yliopisto / SKS:n tutkimusosasto Esityksen kuvat: SKS ja

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi?

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty? Mitä ei ole tehty? Mitä on suunnitteilla? Risto Blomster SKS/Kansanrunousarkisto Risto.blomster@finlit.fi Romaniasiain

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Rekar Abdulhamed rekar.abdulhamed@helsinki.fi Luokanopettajaopiskelija (kasvatuspsykologia) Helsingin yliopisto 1 Monikulttuurisuudesta tulee mieleeni... 2

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MIKSI TÄLLAINEN HANKE TAMPEREELLE JA PIRKANMAALLE? Tampereen suurimmat ulkomaalaistaustaiset ryhmät ovat venäläiset (1052) ja virolaiset (820).

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Heljä Järnefelt Jyväskylä 12.4 2012 www.kul7uuriperintokasvatus.fi Suomen Kul$uuriperintökasvatuksen seura Seura on vuonna

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/haku2012) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Henkilötiedot * Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Puhelin Syntymäaika 2. Hakijan pohjatutkinto * Tutkinnon nimi Yliopisto Valmistumispäivä

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULU ULKOMAILLA SYNTYNEEN OPETTAJAN SILMIN. Samran Khezri Turun iltalukio

SUOMALAINEN KOULU ULKOMAILLA SYNTYNEEN OPETTAJAN SILMIN. Samran Khezri Turun iltalukio SUOMALAINEN KOULU ULKOMAILLA SYNTYNEEN OPETTAJAN SILMIN Samran Khezri Turun iltalukio 8.11.2013 TAUSTATIETOJA Olen kurdi Iranista Olen syntynyt Mahabadissa Luoteis-Iranissa Karkotetuksi joutuminen perheen

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Mitä Ruotsissa Samdokin jälkeen? Antti Metsänkylä

Mitä Ruotsissa Samdokin jälkeen? Antti Metsänkylä Mitä Ruotsissa Samdokin jälkeen? Antti Metsänkylä Samdokin pitkä menestys Vuodesta 1977 Samdok on koordinoinut Ruotsin museoiden nykyajandokumentointia ja ollut kansainvälisellä tasolla esikuvana. Mikä

Lisätiedot

Etnopolitiikkaa Ruijassa

Etnopolitiikkaa Ruijassa Marjut Anttonen Etnopolitiikkaa Ruijassa Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA HELSINKI Sisällys Saatteeksi 11 Johdanto 17 OSA YKSI: KOHTEENA

Lisätiedot

Kulttuurien välisen työn valmukseen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä -MULTI-TRAIN, Toimintatutkimushanke

Kulttuurien välisen työn valmukseen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä -MULTI-TRAIN, Toimintatutkimushanke Paneeli: Monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen osaaminen tulevaisuuden työyhteisöissä: MULTI-TRAIN tutkimushanke, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto sekä Kuntatyönantajat Kuntatalo, Huone A

Lisätiedot

Saadaanko tutkimushankkeen ja yrityksen tarpeet kohtaamaan? Subjektiivisia ja stereotyyppisiä hajamietteitä 25 vuoden yliopistokokemuksella.

Saadaanko tutkimushankkeen ja yrityksen tarpeet kohtaamaan? Subjektiivisia ja stereotyyppisiä hajamietteitä 25 vuoden yliopistokokemuksella. Saadaanko tutkimushankkeen ja yrityksen tarpeet kohtaamaan? Subjektiivisia ja stereotyyppisiä hajamietteitä 25 vuoden yliopistokokemuksella. Anssi Mäkynen Oulun yliopisto Rajaus päivän teemaan soveltaen.

Lisätiedot

ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA

ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA TIIVISTELMÄ ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA Kati Tillander, Kaisa Belloni, Tuomo Rinne, Jukka Vaari ja Tuomas Paloposki VTT PL 1000, 02044 VTT Asuntosprinklaus Suomessa on kaksivaiheinen asuntosprinklauksen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Monipuolinen tiedottaminen, kulttuuriset rajanvedot ylittävän dialogin edistäminen ja rasisminvastaisuus nuorisotyössä

Monipuolinen tiedottaminen, kulttuuriset rajanvedot ylittävän dialogin edistäminen ja rasisminvastaisuus nuorisotyössä Monipuolinen tiedottaminen, kulttuuriset rajanvedot ylittävän dialogin edistäminen ja rasisminvastaisuus nuorisotyössä Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusverkosto & Kanuuna verkosto 11.3.2010 31.3.2010 www.nuorisokanuuna.fi

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Ohjausryhmän palaveri 27.1.2014 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Katsaus hankkeen toimintaan 3. Ensimmäisen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine,

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 Sanastoa ja käsitteitä Portfoliotyö: materiaalin keräämistä, valikointia ja arviointia sekä sen tallentamista

Lisätiedot

työtä kartoittamassa

työtä kartoittamassa Veronika Honkasalo 12.2.2016 Sukupuolisensitiivistä ja monikulttuurista työtä kartoittamassa Airin Bahmani ja Veronika Honkasalo 12.2.2016 Lähtökohdat - Keitä olemme me? - Taustaa: Miksi monikulttuurisen

Lisätiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 12.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia 2 Julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Yhteyksien rakentaja, alueen kehittäjä ja kansainvälistäjä Neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet. 28.10.2013. Heikki Mannila 2 Kustannusmalli, mallin toteutus ja muut asiat Kustannusmalli: millä tavoin ulkopuolinen rahoittaja mitoittaa yliopistolle tai tutkimuslaitokselle

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Yleiset ohjeet ja raportointi OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Tiedotustilaisuus 10.11.2014 Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen perusta Valtionavustuslaki

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Nuorisotyön kehittäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa Yksinäisestä puurtamisesta kohti toimivia rakenteita ja verkostoja

Nuorisotyön kehittäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa Yksinäisestä puurtamisesta kohti toimivia rakenteita ja verkostoja Nuorisotyön kehittäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa Yksinäisestä puurtamisesta kohti toimivia rakenteita ja verkostoja Antti Kivijärvi Tutkija Nuorisotutkimusverkosto & Kanuuna verkosto & UEF 28.9.2010

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Suomen kulttuurivähemmistöt

Suomen kulttuurivähemmistöt Suomen kulttuurivähemmistöt Toimittajat: Marja Hiltunen SUB Göttingen 211 698 288 2000 A 30295 Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja No 72 Helsinki 1997 Esipuhe 7 1. Suomi kulttuurialueena 11 1.1. Uralilainen

Lisätiedot

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS

AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS AMK:N hallitus 21.9.2011 Asia 8/Liite 4 OPS KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot 30 op 19.1.2012-30.11.2012 KULTTUURITAPAHTUMIEN VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMINEN Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Innovatiivinen kaupunki ohjelman vuoden 2012 hakuilmoitus

Innovatiivinen kaupunki ohjelman vuoden 2012 hakuilmoitus Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistyö 3.1.2012 MUISTIO INNOVATIIVINEN KAUPUNKI -ohjelma Annukka Jyrämä, Timo Heikkinen Innovatiivinen kaupunki ohjelman vuoden 2012 hakuilmoitus Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO)

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Näkökulma: Yhteistyö -uudenlaiset kumppanit Kolme hieman erilaista, kenties harvinaistakin kumppania omaishoitajayhdistyksen näkökulmasta Miksi

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kirjasto

Jyväskylän yliopiston kirjasto Page 1 of 23 Kysely tiedonhankinnan opetuksesta, marraskuu 2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin tiedonhankinnan opetuksen tilanteen kartoittamiseksi maamme yliopistoissa syksyllä 2005, kun Suomen yliopistoissa

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot