Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen Suomen kaupunkiseuduilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen Suomen kaupunkiseuduilla"

Transkriptio

1 Vihreät De Gröna - valtuuskunnan kokous 3/ LIITE Asumispoliittisen työryhmän esitys valtuuskunnalle : Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen Suomen kaupunkiseuduilla Sisällysluettelo Johdanto: tilannekuva 2010-luvun Suomesta...1 Tärkeimpänä tavoitteena kohtuuhintainen asuminen kaikille...3 Vihreitä keinoja kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi Kohti kestävämpää yhdyskuntarakennetta Aktiivisuutta kunnan maanomistukseen Lisää parempia asumisvaihtoehtoja ARA-järjestelmä remonttiin Sääntelyn tarkistaminen Loppu yksityisautoilun piilotukemiselle Lisää yhteisöllisiä asumisratkaisuja Finanssipoliittiset keinot käyttöön Parempaa tietoa asuntotilanteesta Uudet pelisäännöt vajaakäytössä oleville rakennuksille ja tiloille Järkeä työmatkoihin Asumisen tuet kuntoon...12 Johdanto: tilannekuva 2010-luvun Suomesta Asuminen on keskeinen osa jokaisen suomalaisen elämänpiiriä. Se vaikuttaa suuresti jokaisen suomalaisen arjen muotoutumiseen, liikkumistarpeeseen, elinolosuhteisiin ja käytettävissä oleviin tuloihin. Asuminen on perustavanlaatuinen oikeus, johon maassamme on kiinnitetty menneisyydessä suurta huomiota. Sotien jälkeen evakkojen ja asunnottomiksi jääneiden asuttamisprojekti oli valtava poliittinen ponnistus, jossa käytettiin hyvin vahvoja keinoja. Niitä olivat mm. maanluovutukset vastoin maanomistajien tahtoa sekä aravajärjestelmän perustaminen. Näillä toimilla tasattiin ihmisten elinoloja ja taattiin yhteiskuntarauha. Tämän päivän Suomi on hyvin erilainen paikka elää. Ihmisten vapaaehtoinen muuttoliike ulkomailta sekä maan sisällä vie ihmisiä paikasta toiseen yhä kiihtyvällä tahdilla. Tämä kaupungistumisena tunnettu siirtymäliike suuntautuu kasvukeskuksiin. 1

2 Asiantuntijat arvioivat, että nykytrendin jatkuessa tulevina vuosikymmeninä noin asukasta pyrkii muuttamaan yliopistokaupunkien kasvuvyöhykkeille. VTT:n mukaan tämä edellyttää uuden asunnon rakentamista joka vuosi. Ei ole samantekevää, miten tämä toteutetaan. Tämä muuttoliike on valtava voima, jota ei pidä padota vaan ohjata parhaaseen mahdolliseen suuntaan. Se on 2010-luvun asumispolitiikan keskeinen taustatekijä. Asuntotuotantoa tulisi nopeuttaa, mutta matkalla on haasteita. Kaavoitus on hidasta, sääntely paikoin turhan raskasta ja kilpailu rakennusalalla kovin heikkoa. Omistusasumista suositaan vieläpä niin, että seutujen naapurikunnat kilpailevat parhaista veronmaksajista ja jättävät heikompiosaiset keskuskunnan huoleksi. Seurauksena asuminen on kasvukeskuksissa kallista. Näin on myös vuokra-asumisen suhteen etenkin pääkaupunkiseudulla, missä yleishyödyllisten rakennuttajien vuokratasot ovat kohonneet lähentyen yksityisiä hintoja. Kysynnän ollessa selvästi tarjontaa suurempaa joutuvat kaikki maksamaan asumisesta enemmän kuin haluaisivat tai pahimmassa tapauksessa pystyisivät. Mikäli suuntaa ei muuteta, asumisen hinta vain kasvaa ja asuntojonot pitenevät. Hahmottaessamme nykytilannetta on tärkeää huomata, että ihmisten tapa asua on myös muutoksessa. Suomen 2,4 miljoonasta kotitaloudesta on yhden hengen kotitalouksia 40 prosenttia eli noin miljoona. Väestön rakenne ja huoltosuhde muuttuu, kun ikääntyneiden osuus väestöstä lisääntyy. Yhdeksi päätekijäksi nousee asuntojen esteettömyys. Samalla toiset kaipaavat lisää yhteisöllisyyttä, kun taas toisille yksityisyys ja oma rauha on tärkeintä. Osalle suomalaisista pieni, jopa alle 10 neliön asunto voi olla se mieluisin vaihtoehto. Nämä kaikki ovat seikkoja, jotka tulee huomioida asuntotuotannossa ja remontoimisen ohjaamisessa. Asuntopolitiikalla on yhteys monelle eri elämänalueelle, ja siksi se kytkeytyy muuhun yhteiskuntapolitiikkaan. Jos asuminen on kohtuuhintaista, se ei niele liian suurta osaa käytettävissä olevista tuloista näin vaikutetaan suoraan ihmisten toimeentuloon. Parhaimmillaan asuminen tuottaa ihmisille hyvinvointia. Hyvin suunnitellut asuinalueet ja laajat työssäkäyntialueet, joissa palveluiden ja työpaikkojen sijainti on hyvin suunniteltu, vaikuttavat positiivisesti kuntalaisten arkeen. Luonto- ja puistoalueet tarjoavat kaivattua virkistystä ja mielenrauhaa. Osallistava kaupunkisuunnittelu voi myös edistää ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia ja vahvistaa kansalaisuuden kokemusta. 2

3 Tärkeimpänä tavoitteena kohtuuhintainen asuminen kaikille Yhä useammalle suomalaiselle asuminen on liian kallista, erityisesti muuttoliikkeen paisuttamissa kasvukeskuksissa. Kun asuntojen kysyntä on jatkuvasti suurempaa kuin tarjonta, asumisen hinta on pysyvästi liian korkealla tasolla. Tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta kasvattaa epätasa-arvoa, mikä lisää yhteiskunnallista epävakautta. Vihreiden mielestä keskeinen asumispoliittinen tavoite, joilla lisätään ihmisten hyvinvointia, on mahdollistaa omiin tuloihin nähden kohtuuhintainen asuminen kaikille suomalaiselle. Tähän päästään lisäämällä asuntotarjontaa. Se on yksinkertaisesti paras lääke nykytilanteeseen. Mutta miten? Ensinnäkin tarvitaan aktiivista asumispolitiikkaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ekologiseen yhdyskuntarakenteeseen sekä hyvällä sijainnilla olevaan tonttimaahan. Toiseksi tulee perata säädösviidakkoa ja tunnistaa sellainen sääntely, joka ei ole välttämätöntä vaan päinvastoin tekee asuntotuotannosta liian hidasta ja kallista. Seuraavassa kappaleessa esitellään yhteensä kaksitoista teemaa ja lukuisia toimenpiteitä, joilla lisätään kuntalaisten asumishyvinvointia. On myös syytä alleviivata niitä periaatteita, joista ei pidä tinkiä. Esteettömyys on sellainen, sillä hyvän asumisen edellytykset on varmistettava kaikille. Vanha rakennuskanta ei sovellu esimerkiksi liikuntarajoitteisten ja ikääntyvän väestön tarpeisiin, ja siksi tarvitaan lisää esteettömiä koteja. Toiseksi energiatehokkuuden vaatimuksia ei pidä lieventää, vaan alan toimijoita tulee ohjata rakennuskannan ja asumisen päästöjen laskemiseen. Tämä on fiksua asumispolitiikkaa, joka laskee asumisen kustannuksia pitkällä aikavälillä. Asumispolitiikassa tavoitteena tulee olla, että varsinkin alemmissa tuloluokissa alle kolmannes käytössä olevista nettotuloista menee asumisen kulujen kattamiseen. Kasvukeskuksissa tämä on jo monille utopiaa. Siksi tarvitaan tiukkoa poliittisia toimia. Nuorilla, varattomilla, työelämästä syrjäytyneillä, asunnottomilla, matalapalkkaisilla ja usein myös ikääntyneillä sekä suurella osalla liikuntarajoitteisista on vaikeuksia vaikuttaa oman asumisensa hintaan ja tasoon. Asuntopolitiikan tulee kiinnittää erityistä huomiota näiden ihmisryhmien tilanteen parantamiseen. 3

4 Vihreitä keinoja kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi 1. Kohti kestävämpää yhdyskuntarakennetta Toisen maailmansodan jälkeen kaupunki- ja liikennesuunnittelu on pohjautunut yksityisautoiluun. Tästä syystä jopa Helsingin seudulla, kiihkeimmän muuttovoiton alueella, maankäytön rakenne on hajanainen. Viime aikoina tämä suuntaus on kuitenkin haastettu yhä kattavammin perustein. Tänä päivänä kävelyä ja pyöräilyä suosiva infrastruktuuri sekä hyvä ja esteetön joukkoliikenne ovat toimivan kaupungin elinehdot. Raideliikenteeseen tukeutuminen mahdollistaa elävien puutarhakaupunkien olemassaolon. Ekologinen kaupunkirakenne perustuu fiksulle suunnittelulle ja kaavoitukselle. Tällöin lähikaupat, pyörätiet, puistot ja metsät sekä kohtuullisen tiivis asuminen saadaan viihtyisästi nivottua yhteen. Kävellen tai pyörällä pitää päästä kauppaan ja lähikouluun, joukkoliikenteellä taas vähän kauemmaksi. Esteettömän joukkoliikenneverkon vahvistaminen tekee monien alueiden rakentamisen haluttavaksi. Paikoin ja harkitusti tulee harjoittaa täydennysrakentamista. Jo rakennettuja alueita kannattaa tiivistää: esimerkiksi myös esikaupunkien keskusalueille kannattaa luoda urbaaneja tiivistymiä. Tämä onnistuu lisäämällä paikoin rakennusten tiheyttä ja korkeutta, erityisesti paikallisissa ja aluekeskuksissa ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varressa. Tällöin jää tilaa myös luonnolle ja virkistysaluelle. Kun palvelut ja viheralueet löytyvät läheltä, autoriippuvuus vähenee. Asemakaavoituksessa tulee pyöräparkit laittaa etusijalle autoparkkipaikkoihin nähden. Tulee myös huomioida uuden tekniikan suomat mahdollisuudet. Näyttötaulut ja kuulutukset auttavat niin vanhusta, heikkonäköistä kuin matkailevaa turistia. Joukkoliikenteen ja taksien välimaastossa olisi hyvä kokeilla uusia älyliikenteen sovelluksia. Pääkaupunkiseudun Kutsuplus on hyvä esimerkki niistä mahdollisuuksista, joita on jo nyt tarjolla. Lisätään rakentamisen tiiviyttä ja korkeutta, jotta syntyy kaupunkimaista yhdyskuntarakennetta ja luonto- ja puistoalueet säilyvät. Rakennetaan ensisijaisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle. Kehitetään asukkaiden osallistumista ottamalla käyttöön rakentaviin ratkaisuihin ohjaavia fasilitointimenetelmiä ja tarjoamalla vaikutusmahdollisuuksia jo vireilläolovaiheeseen. Selvitetään, millaisin paikallisia asukkaita palkitsevin keinoin voitaisiin helpottaa täydennysrakentamista. Pilotoidaan erilaisia älyliikenteen sovellutuksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 4

5 Aktiivisuutta kunnan maanomistukseen Kaavoitus ja maanhankinta ovat kohtuuhintaisen asuntotuotannon välttämätön edellytys. Ne ovat se kova ydin, jolla luodaan mahdollisuudet onnistuneelle asuntopolitiikalle. Kunnat vastaavat maankäytön suunnittelusta alueellaan. Niillä on kaavoitusmonopoli, eli valtuustoilla on kaikki avaimet käsissään. Valtuusto luo puitteet sille, mitä rakennetaan, minne ja kuinka paljon. Lainsäädäntö antaa keinoja kunnan maapolitiikkaan. Keinoina on esimerkiksi etuosto, lunastusmahdollisuus, maankäyttösopimukset, kehittämiskorvaus ja rakentamiskehotus. Jos kunta hankkii kaavoitukseen raakamaata, se hallitsee myös maan hintaa alueellaan. Kuntien maapolitiikkaa on ryhdistettävä. Tämä tarkoittaa hukkamaan tunnistamista ja hyödyntämistä sekä hyvien liikenneyhteyksien äärellä olevien alueiden ostamista. Viime kädessä myös maan pakkolunastus on sallittua, mikäli yleinen etu niin vaatii. Rakentamattomien, mutta jo kaavoitettujen tonttien rakentamista pitää vauhdittaa. Tämä onnistuu perimällä korotettua kiinteistöveroa rakentamattomasta, jo asemakaavoitetusta maasta. Jos rakennusliike omistaa maan asemakaavoitetulla alueella, mutta hautoo sitä rakentamattomana, on tilanne kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta huono. Tässä tapauksessa korotettu kiinteistövero toimii siis rakentamisen vauhdittajana ja asuntopulan vähentäjänä. Verotuksessa käytettävät kiinteistön arvostukset tulisi saattaa reaaliselle tasolle. Korotetun kiinteistöveron vaikutukset ovat jääneet tavoiteltua pienemmäksi, koska verotuksessa sovellettavat kiinteistöjen arvostukset ovat usein markkina-arvoja alemmat. Lisäksi verotettavan kiinteistön arvon määrittelyssä tulisi käyttää kaavoituksen sallimaa potentiaalia. Investoidaan tonttimaahan, joka luo kestävää yhdyskuntarakennetta. Tarkistetaan, onko rakentamattomalle kaavoitetulle tontille asetetun korotetun kiinteistöveron taso sekä yleinen maan arvo oikea. 3. Lisää parempia asumisvaihtoehtoja Vaikka suurelle osalle suomalaisista tavallinen omistus- tai vuokra-asunto on mieluisin vaihtoehto, se ei tarkoita, että niitä pitäisi tarjota kaikille. Kuten muillakin elämän osa-alueilla, kulutustottumukset sirpaloituvat siten, että syntyy yhä uusia asiakassegmenttejä. 5

6 Toisin kuin monissa muissa Euroopan kaupungeissa, meillä vuokra-asuminen ei ole yleisin vaihtoehto. Vuokra-asuntojen määrää on lisättävä ja näin luotava selvää kilpailua nykyisille markkinoille vuokrien alentamiseksi. Vuokra-asunnot mahdollistavat työntekijöiden liikkumisen tarkoituksenmukaisesti avautuvien työmahdollisuuksien mukaan. Asunnon yksityisomistusta painottavassa Suomessa painotetaan on laiminlyöty vuokraasuntojärjestelmää, joka ei toimi kunnolla. Esimerkiksi on hyvin sattumanvaraista, kenelle tarjotaan kuntien edullisempia vuokra-asuntoja. Päätöksiin liittyy epäselvää valikointia, sillä eniten asuntoa tarvitsevat usein sivuutetaan. Huonompiosaisille ei välttämättä tarjota asuntoa lainkaan, jolloin herää kysymys, että kenelle kuntien vuokra-asunnot on tarkoitettu? Kunnallista asuntotuotantoa tulee tukea ja asunnonvälitystä avata julkisemmaksi. Kuntien asunnonjakoperusteet tulee yhtenäistää ja niistä tulee koota tietoa päätöksenteon perustaksi. Jokainen asunnonhakija on asetettava jonoon, ja jonossa etenemistä on voitava seurata. Asuntokierron nopeuttamiseksi on kuntien asuntoihin solmittava myös määräaikaisia vuokrasuhteita esimerkiksi 10 vuodeksi. Määräaikaisista hakuajoista on luovuttava. Asumisoikeusasuminen on yksi vaihtoehto omistusasumisen ja vuokralla asumisen välimuotona. Asumisoikeusasuntojen määrää tuleekin lisätä, sillä ne alentavat asunnon hankkimisen kynnystä ja turvaavat asumisen jatkumon vuokra-asumista paremmin. Näiden asuntojen välitys on kuitenkin byrokraattista ja hankalasti hahmotettavaa. Järjestelmää on uudistettava esimerkiksi siten, että vapaat asunnot ovat netissä haettavissa kahden viikon ajan, jonka jälkeen asunnon saa pienimmän jononumeron haltija ja kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä. Asuntotuotannon ja -tarjonnan laventamiseksi tulee aktiivisesti etsiä keinoja, joilla pienet ja keskisuuret toimijat saadaan mukaan toteuttamaan rakennushankkeita. Hyvä esimerkki on ryhmärakentaminen. Siinä tavallisille asukkaille on annettu mahdollisuus tehdä itse itselleen koti. Tällä on paljon hyviä seurauksia, kuten rakennusalan kilpailun lisääntyminen. Ryhmärakentamista voitaisiin edelleen tukea tarjoamalla suunnittelu- ja arkkitehtipalveluita. Rakentajia tulee kannustaa esteettömiin ratkaisuihin. Edistetään pienten ja keskisuurten rakentajien pääsyä markkinoille Varmistetaan kunnan oman asuntotuotannon toimintaedellytykset Vuokra- ja omistusasumisen tuet ja verotus tulee tehdä toisiinsa nähden kustannusneutraaleiksi Tarkistetaan kuntien vuokra-asuntojen tarjoamiskäytännöt, jotta asuntoja luovutetaan niitä eniten tarvitseville Tarkistetaan asumisoikeusasuntojen pelisäännöt ja parannetaan niiden asukasdemokratiaa 6

7 Kannustetaan asukkaita ryhmärakentamiseen jyvittämällä siihen tontteja ja tarjoamalla tukea suunnitteluun 4. ARA-järjestelmä remonttiin Muuttuneiden korkomarkkinoiden myötä ARA:n perinteinen korkotuki ei ole enää houkutteleva vaihtoehto rakentajille. Edullinen lainaraha ei edesauta edullisten asuntojen rakentamista, jos ongelma on kallis tontti. ARA-järjestelmä tällaisenaan on jäykkä eikä pysty reagoimaan vaihteleviin markkinatilanteisiin. Sitä pitää kehittää sellaiseksi, että pystytään tukemaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa kunkin hetken vaatimalla tavalla. Tavoitteet tulee määritellä uudelleen. Lisäksi pitää arvioida, mitkä nykyisistä sääntely- ja tukimuodoista ovat tehokkaimpia kohtuuhintaisiin asuntojen tuottamiseksi. ARA-järjestelmällä pitää olla myös tulevaisuudessa tavoitteena energia- ja esteettömyysparannusten tukeminen olemassa olevassa rakennuskannassa. ARA olisi luonteva tuki ryhmärakentamishankkeille, joiden toteuttamiseen on hankala saada lainaa yksityisiltä rahoituslaitoksilta. Lisäksi ARA olisi luonteva taho tarjoamaan taloyhtiöiden hallituksille tietoa ja koulutusta kiinteistöjen elinkaarikustannuksista ja niiden hallinnasta. Uudistetaan ARA-järjestelmä vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ja tavoitteita Myönnetään ARA-tukea ryhmärakentamishankkeille sekä energiatehokkuutta ja esteettömyyttä lisäävien asumisratkaisujen toteuttamiseen 5. Sääntelyn tarkistaminen Rakennusala on täynnä erilaisia säädöksiä, joista osa on aikansa eläneitä. Ne tekevät rakentamisesta kallista tai ohjaavat rakentamaan vääränlaisia asuntoja tarpeeseen nähden. Asunnoille on asetettu erityisiä vaatimuksia, joiden tarkoituksenmukaisuus voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Keskineliöeliövaatimukset ovat aiheuttaneet tilanteita, joissa tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa paikallisia tarpeita. Väestösuojia voitaisiin rakentaa keskitetysti sen sijaan että niitä toteutetaan jokaisessa asuintalossa. Näistä vaatimuksista tulee voida tinkiä ja samalla tulee kehittää yhteisöllisyyteen ja energiansäästöön tukevia ratkaisuja. Mikäli väestönsuojia kaivataan, niiden rakentaminen voisi jäädä valtion tehtäväksi. 7

8 Kaavoitusprosessiakin voitaisiin nopeuttaa. Tämä onnistuisi tekemällä yleisluontoisempia asemakaavoja. Yksityiskohtainen vaatimusten sääntely olisi fiksumpaa toteuttaa rakennuslupavaiheessa, mutta tällä hetkellä korkein hallinto-oikeus on ottanut kannan, että rakennuslupa on myönnettävä ilman harkintavaltaa aina, jos suunnitelma on kaavan mukainen. Siksi tämä vaatii lakimuutoksen. Myös kumppanuuskaavoituksesta on saatu positiivisia kokemuksia. Siinä rakennuttaja osallistuu kaavoitukseen jo alkuvaiheesta lähtien, mikä teettää enemmän työtä kaavoituksen alussa mutta lopulta nopeuttaa valmiin kaavan toteutumista. Asukkaiden osallistumis- ja valituskäytännöt ovat kuitenkin samat kuin muussakin kaavoituksessa. Kumppanuuskaavoitus on nopeuttanut prosessia ja tehnyt rakennuskustannusten hallinnasta helpompaa. Ruotsissa on kehitetty poikkeuslupamenettely, jolla erilaisista säädöksistä annetaan lupa poiketa perustelluista syistä. Samantapainen järjestelmä tulisi luoda myös Suomeen. Poikkeusanomukset viitoittaisivat hyvin tietä siihen suuntaan, joka mahdollistaa erilaisten uusien rakentamismahdollisuuksien tutkimisen pilottiprojektien avulla. Samalla saataisiin käytännöllistä tietoa siitä, mitä normeja tulee tarkistaa, kun pyritään hyvälaatuiseen mutta samalla edulliseen rakennuskantaan. Luovutaan talokohtaisten väestösuojien rakennuspakosta ja selvitetään keskitettyjen ratkaisujen soveltuvuus. Rakennettavien asuntojen koon sääntelyssä, kuten keskineliövaatimuksesta tai keskimääräisessä huonelukuvaatimuksesta, tulee huomioida paikalliset ja alueelliset tarpeet. Muutetaan rakennuslakia niin, että luovutaan liian yksityiskohtaisista asemakaavoista ja annetaan kunnalle harkintavaltaa rakennuslupavaiheeseen. Lisätään kumppanuuskaavoitushankkeita. Selvitetään, soveltuisiko Ruotsin mallin kaltainen poikkeuslupamenettely myös Suomeen Edistetään vaatimattoman varustelutason rakentamista, kuitenkaan esteettömyydestä tinkimättä. 6. Loppu yksityisautoilun piilotukemiselle Suomessa on alueita, joilla auton omistaminen on välttämätöntä. Kaikkialla näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi Helsingissä yli puolet asukkaista elää autottomasti, ja tätä ekologisempaa elämäntapaa tulee tukea. Yleinen käytäntö on, että autojen parkkipaikkojen rakentamisen ja ylläpidon kustannukset jyvitetään kaikkiin talonyhtiön asuntoihin. Tällöin ne nostavat asuntojen hintoja niillekin, joilla 8

9 autoja ei ole. Kyse on suurista summista, sillä maan alle louhitun parkkiluolan rakentaminen maksaa jopa yli euroa asuntoa kohti. Olisi reilua, että autoilun kustannuksia ei maksateta niillä, jotka eivät autoa käytä. Tästä syystä autopaikan rakentamisen hinta on erotettava asunnon hinnasta. Autopaikasta maksakoot sen rakentamiskustannuksia vastaavan hinnan ne, jotka autopaikkaa tarvitsevat. Pelisääntöjä kaavoituksessa tulee myös tarkistaa. Poistetaan maankäyttö- ja rakennuslaista autopaikkoja koskeva määräys, jonka mukaan autopaikat on järjestettävä rakentamisen yhteydessä tontilla tai tontin välittömästä läheisyydestä. Parkkipaikkanormia tulee lieventää seuduilla, joissa on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Joukkoliikenne yhdistettynä pyöräparkkiin ja erilaisiin yhteiskäyttöjärjestelmiin vähentävät parkkipaikkojen tarvetta. Myös jo olemassa olevia kauppakeskusten ja liikekiinteistöjen parkkihalleja tulee hyödyntää paremmin tarjoamalla niitä asukkaiden käyttöön iltaisin ja öisin. Autopaikan rakentamisen kustannus on irrotettava asunnon hinnasta. Poistetaan maankäyttö- ja rakennuslaista autopaikkoja koskeva määräys, jonka mukaan autopaikat on järjestettävä rakentamisen yhteydessä tontilta tai tontin välittömästä läheisyydestä. Hyödynnetään vajaakäytössä olevat autoparkkiratkaisut, kuten liikekiinteistöjen parkkialueet. 7. Lisää yhteisöllisiä asumisratkaisuja Yhteiskunta on muuttunut privaattia elämäntapaa suosivaksi, ja tämä on vaikuttanut asumiskäytäntöihimme ja -tapoihimme. Kehityksellä on nurja puolensa, joka ilmenee sosiaalisten siteiden heikkenemisenä ja mielenterveysongelmien ja yksinäisyyden lisääntymisenä. Kaikille ihmisille ei pidä tarjota yhtä ja samaa tapaa asua, sillä asumisen toiveet ovat eriytymässä. Osa ihmisistä haluaa asua yhteisöllisesti. Vaikka toisille riittää hyvinkin pieni asunto, kun arki sijoittuu omien seinien ulkopuolelle, se silti tarkoita etteivätkö nämä haluaisi solmia sosiaalisia suhteita naapureihinsa. Kysyntää on pienemmille asunnoille, joiden yhteydessä on fiksusti ja monipuoliseen toimintaan suunnitellut yhteistilat. Näissä tiloissa tulee voida tehdä yhdessä ruokaa, pitää päivisin päiväkotia tai järjestää juhlia. Pitää rakentaa myös ikäihmisten tarpeet huomioivia talokohteita. Soluasuntoja, joissa kaikki märkätilat ovat yhteisiä, tulisi tarjota muillekin kuin opiskelijoille. 9

10 On rakennettava nykyistä enemmän pieniä, jopa alle 10 neliön, asuntoja. Pilotoidaan uusia yhteisöllisen asumisen malleja esimerkiksi julkisten arkkitehtikilpailujen avulla. Kunnallisessa asuntotuotannossa panostetaan myös yhteisöllisiin asumisvaihtoehtoihin. Annetaan halukkaille aito mahdollisuus valita huoneisto ilman omaa saunaa. 8. Finanssipoliittiset keinot käyttöön Suomessa on asuntolainojen osalta luotava vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat asumiskustannusten kohtuullisuuden. Ruotsin tapaan lainoja on voitava sopia pitemmälle ajalle. Lainan lyhentämisen tulee olla joustavaa siten, että tietyn osuuden jälkeen velallinen voi maksaa pelkkiä korkoja. Tämä kaventaisi oman asunnon hankkimisen ja vuokra-asumisen välistä eroa. Asunnoilla keinottelun tarve vähenisi ja vuokrataso kohtuullistuisi. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT suomii ankarasti varainsiirtoveroa. Tämän veron vuoksi Suomen asuntokanta on tehottomassa käytössä. Tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että yhden prosenttiyksikön kasvu varainsiirtoverossa vähentää asuntokauppoja Suomessakin noin prosenttia. Muuttamisen lykkääminen johtaa siihen, että ihmiset asuvat perhekokoon, tuloihin ja työpaikan sijaintiin nähden huonosti sopivissa asunnoissa. Varainsiirtoverosta tulisikin luopua kokonaan. Tämä vero ohjaa väärään suuntaan, sillä se jarruttaa asunnon vaihtamista ja siten pitää osaltaan asuntokantaa epätarkoituksenmukaisessa käytössä. Myös työ- ja vapaa-ajan matkat lyhenisivät, jos ihmisiä kannustettaisiin muuttamaan lähemmäksi arjen piiriään. Valtion verotuksessa tilanne voidaan tasapainottaa poistamalla omistusasumisen tukia. Selvitetään, miten asuntolainojen pituutta saadaan pidennettyä ja vähennettyä asumiskuluja. Poistetaan varainsiirtovero. 9. Parempaa tietoa asuntotilanteesta Asuntopula on ongelma, joka on tehtävä julkisesti paremmin hahmotettavaksi. Tässä auttaisi säännöllinen raportointi työttömyystilanteen tapaan. Kuntien asuntojonojen tulee olla täysin läpinäkyviä viimeistä asunnontarvitsijaa myöten. Tämä vaatii kaikkien asumismuotojen tilanteen jatkuvaa seurantaa. Kuntia tulee velvoittaa ylläpitämään tilastoa todellisesta asuntojonostaan yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Myös 10

11 pankeille tulee asettaa velvoite raportoida asuntolainahakemuksien hyväksymisistä ja hylkäyksistä. Seurannan tulokset on julkistettava säännöllisesti. Asuntojonojen pituus suhteessa kunnan asukaslukuun sekä muuttoliikkeeseen ohjaisi asuntopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Asuntopoliittinen katsaus voidaan liittää esimerkiksi kunnan vuosittain julkaiseman kaavoituskatsauksen yhteyteen, jolloin samalla nähdään, miten kunta on päättänyt tilannetta korjata. Kuntien yhdessä Kuntaliiton kanssa tulee seurata ja raportoida kaikkien asumismuotojen hakijoista ja mahdollisesta asuntopulasta säännöllisesti ja julkisesti. 10. Uudet pelisäännöt vajaakäytössä oleville rakennuksille ja tiloille Kaikilta kaupunkiseuduilta löytyy tyhjillään tai vajaakäytössä olevia käytettyjä rakennuksia. Näiden makuuttaminen tyhjillään on huonoin mahdollinen vaihtoehto. Siksi erilaisia käyttömahdollisuuksia tulee edistää. Kuntien tulee edistää tyhjinä olevien asuntojen markkinointia ja myyntiä. Kuntien tulee myös tutkia, voidaanko muitakin tyhjiä rakennuksia muuttaa asunto- tai muuhun käyttöön esimerkiksi kaavoituksen keinoin. Mikäli jokin yleishyödyllinen taho haluaa korjata tyhjän talon, tähän tulee tarjota porkkanaa, kuten verohelpotusta. Kunnan tulee olla tässä aktiivinen ja kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja. Tästä on hyviä kokemuksia esimerkiksi Pohjois-Karjalassa. Velvoitetaan kuntaa etsimään tyhjillään oleville rakennuksille erilaisia käyttövaihtoehtoja. Luodaan ohjauskeinoja, joilla edistetään yleishyödyllisten toimijoiden remonttitoimintaa. Muutetaan lakia siten, että toimisto- ja teollisuustiloiksi kaavoitetuissa tiloissa saa asua, kunhan rakennus täyttää asumisen vaatimat normit. 11. Järkeä työmatkoihin Työmatkojen osalta yhteiskunnan tulee ohjata käyttäytymistä ekologisempaan suuntaan. Tästä syystä työmatkakulujen verovähennyksissä ei pidä tukea yksityisautoilua, ellei se liikuntarajoitteisuuden tai muun vamman vuoksi välttämätöntä. Kulkuneuvolla ei saa ole väliä, vaan oman auton ja julkista liikennettä käyttävien korvaustason tulisi olla yhtä suuret. 11

12 Turhia työmatkoja pitää vähentää. Tulisi etsiä ratkaisuja, joilla pitkien matkojen päästä tulevat työntekijät voisivat satunnaisesti yöpyä työpaikkakunnalla. Näin vähennettäisiin turhaa matkustamista ja väsymyksen aiheuttamia liikenneonnettomuuksia. Työmatkakulujen verovähennyksestä tulee tehdä kulkuneuvoneutraalia. Selvitetään uusia arkiyöpymisratkaisuja kaukaa pendelöiville työntekijöille. 12. Asumisen tuet kuntoon Asumistukilaki muuttuu vuoden 2015 alusta. Uusi laki pitää sisällään monta kaivattua uudistusta. Esimerkiksi 300 euron suojaosa ansiotuloille mahdollistaa sen, että pienet ansiot eivät alenna asumistukea lainkaan. Laki korottaa myös enimmäisvuokran määrää, eikä asunnon ominaisuuksia enää kytätä. Asumistuki on silti yhä osa sekavaa sosiaalitukijärjestelmää, joka sisältää passivoivia kannustinloukkuja. Suosittelemme sosiaaliturvajärjestelmän perustavanlaatuista remonttia siirtymällä perustulomalliin, jonka osana myös tuki asumiselle voidaan säilyttää. Asumistukijärjestelmä tulee uudistaa ja ottaa käyttöön perustulomalli. 12

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava. SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi

Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava. SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi 3 2013 Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Sauli Hievanen sauli.hievanen@sak.fi puhelin 020 774 0151 Tilaukset: SAK puhelin

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN TIEDOTE 1 (2) 13.4.2015 ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN Realia Group on julkaissut vuotta 2015 tarkastelevan asuntomarkkinaselvityksen sekä

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Maan kä ytö tieteiden laitos Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Sanna Ahonen, Aino Verkasalo, Kia Hakala Asuntotuotanto, joka toteutetaan julkisella tuella Kunnan

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2015 Ekorakentaminen yleistyy Kuopio tiivistää konserniyhteistyötä Ratkaisun avaimia Inspirasta Hollola Uusia ratkaisuja asuntotarpeeseen Sivu 14 luottaa leasingiin 2 Huomisen

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

21 SLUMMIT JA PUMMIT - KAUPUNGIN ASUNTO- MARKKINOIDEN ERITYISPIIRTEITÄ

21 SLUMMIT JA PUMMIT - KAUPUNGIN ASUNTO- MARKKINOIDEN ERITYISPIIRTEITÄ 21 SLUMMIT JA PUMMIT - KAUPUNGIN ASUNTO- MARKKINOIDEN ERITYISPIIRTEITÄ 21.1 Asuntomarkkinoiden onnistuminen ja epäonnistuminen Asumiseen liittyy erityisesti suurkaupungeissa suuria ongelmia, kuten asunnottomuus,

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA

YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA VI YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA 165. YMPÄRISTÖNSUOJELUN YLEISLAKI SÄÄDETTÄVÄ Kontulan Sosialidemokraatit r.y:n aloite Maamme ympäristöhallintoa on sosialidemokraattien määrätietoisen työn

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa 23.4.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe: Liikkumisen

Lisätiedot