VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA"

Transkriptio

1 VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN YKSIKKÖ Roslöf, Raija Viittomakielentulkin ammatillisuus ihmissuhteissa Turku s. 1liite Viittomakielentulkkien ammatillisuudesta keskustellaan paljon, mitä se on ja miten se vaikuttaa erilaisiin tulkkaustilanteisiin. Perusteellista tutkimusta siitä, mitä ammatillisuus viittomakielentulkkien toiminnassa tarkoittaa, ei ole tehty ja siksi aiheeseen on vaikea tarttua. Tästä syystä on päätetty lähteä toimittamaan kirjaa tulkkien ammatillisuudesta. Kirja jakaantuu neljää lukuun: ihmissuhteet, työn muotoseikat, työn sisältöseikat sekä organisaatiot. Tämä opinnäytetyö muodostaa tulevan kirjan ensimmäisen luvun. Aineistoksi on kerätty Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön viittomakielentulkin koulutusohjelmassa muuntokoulutuksessa olevien viittomakielentulkkien kokemuksia ja ajatuksia tulkkaustilanteista. Ihmissuhteita on tarkasteltu monista eri näkökulmista ja niiden välisistä suhteista käsin. Ihmissuhteisiin vaikuttavista tekijöistä on valittu fyysinen minä, persoona, vuorovaikutustaidot, tarpeet ja odotukset, arvot ja asenteet, kokemukset, elämäntilanne, motivaatio ja tietotaito. Työssä tarkastellaan tekijöiden välisiä suhteita ja niiden vaikutusta ihmissuhteissa. Kokemukset kerättiin tulkeilta talven aikana. Sen jälkeen niitä muokattiin, yhdisteltiin ja tiivistettiin muotoon, josta kokemuksien taustalla olevia oikeita ihmisiä tai tulkkaustilanteita ei voi tunnistaa. Työ koostuu tilannekuvauksista sekä niitä selittävistä ja kommentoivista teksteistä. Jokainen tulkki toimii kulloisessakin tulkkaustilanteessa omalla tavallaan. Yhtä oikeaa totuutta viittomakielentulkkien ammatillisuudesta ihmissuhteissa ei voi antaa, mutta tekstien kautta voi saada selkeän kuvan siitä, millaista on viittomakielentulkin työ ihmissuhdetyönä Suomessa tällä hetkellä ja millaisia ammatillisia vaatimuksia se asettaa tulkille. Tulkkien eettisten ja ammatillisten ratkaisujen pohjana myös ihmissuhteissa on viittomakielentulkkien ammattisäännöstö, vaikkakin yksittäisissä tilanteissa tulkit saattavat tehdä ratkaisuja tilanne-etiikan varassa. Aiheeseen liittyvien tilanteiden pohdinta ja analysointi ovat auttaneet ainakin opinnäytetyön kirjoittajaa paljon ja lisänneet tulkin ammatillisuuden ymmärtämistä. Asiasanat: viittomakielentulkki, ammatillisuus, ihmissuhteet, ammattietiikka Säilytyspaikka: DIAK/ Turun yksikkö

3 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC/ TURKU UNIT Raija Roslöf Sign language interpreters professionalism in relationships Turku pages, 1 appendices There has been a lot of discussion about the professionalism of sign language interpreter: what is it and how does it affect to different kind of interpreting situations. So far there hasn t been done a thorough research about the professionalism of sign language interpreter and that is why it is quite hard to get a hold of it. This is the reason why it has been decided to write a handbook about sign language interpreters. The handbook is divided into four chapters: relationships, working environment, organisations and agreement on wages and conditions of employment. This final thesis forms the first chapter of the handbook. The material for this final thesis was collected at Diaconia Polytechnic, Turku unit during follow-up training for sign language interpreters. The interpreters wrote their own experiences and thoughts about interpreting situations. The focus of this work has been on human relationships. Different factors affect relationships and also change relationships. At this work the factors that are observed are physical me, personality, skills of interaction, needs and expectations, values and attitudes, experiences, life situation, motivation and know-how. The stories has been collected during the semester. After that the stories were modified in order to protect the identity of the writer. The main part of this thesis deals with the stories, with some theoretical material used as a foundation for the experiences. Each interpreter acts in each situation on his own way. There isn t only one true way of how to be an interpreter, how to deal with various relationships and how to maintain professionalism in work. Still by reading the stories it is possible to have a clear picture of what it s like to be an interpreter in Finland today. While reading and modifying the stories of interpreters the writer herself has been able to understand more deeply the professionalism of a sign language interpreter. Keywords: Sing language interpreter, professionalism, professional ethics Deposited in: The Diaconia Polytechnic, Turku unit, library

4 I SISÄLTÖ JOHDANTO FYYSINEN MINÄ ja persoona Minä-identiteetti Persoonallisuus Fyysinen minä ja persoona viittomakielen tulkin työssä VUOROVAIKUTUSTAIDOT Fyysinen minä Persoona TARPEET JA ODOTUKSET Fyysinen minä Persoona Vuorovaikutustaidot MOTIVAATIO Fyysinen minä Persoona Vuorovaikutustaidot Tarpeet ja odotukset ARVOT JA ASENTEET Fyysinen minä Persoona Vuorovaikutustaidot Tarpeet ja odotukset Motivaatio KOKEMUKSET Fyysinen minä...21

5 II 6.2 Persoona Vuorovaikutustaidot Tarpeet ja odotukset Motivaatio Arvot ja asenteet TIETOTAITO Fyysinen minä Persoona Vuorovaikutustaidot Tarpeet ja odotukset Motivaatio Arvot ja asenteet Kokemukset ELÄMÄNTILANNE Fyysinen minä Persoona Vuorovaikutustaidot Tarpeet ja odotukset Motivaatio Arvot ja asenteet Kokemukset Tietotaito YHTEENVETO...43 LÄHTEET LIITTEET

6 JOHDANTO Viittomakielentulkin työ on ihmissuhdetyötä, ja tulkki toimii viestinvälittäjänä viittomakielisen ja puhuvan maailman leikkauspisteessä. Työ on asiakaspalvelua, mikä asettaa suuria vaatimuksia tulkin ihmissuhdetaidoille. Ihmiset ovat erilaisia, jokainen tilanne on ainutkertainen. Suurin kiitos työstä on se, että asiakkaat toteavat kohdanneensa toisensa aivan kuin tulkki ei olisi välissä ollutkaan. Vaaditaan paljon ihmiseltä, jos hänen työnsä päämäärä onnistuessaan on itsensä häivyttäminen taka-alalle. Tämä on juuri viittomakielentulkin kannalta mielenkiintoinen ajatus, koska hän on mitä suurimmassa määrin fyysisesti ja psyykkisesti läsnä tulkkaustilanteissa. Koko tulkki persoonallisuuksineen on asiakkaiden ja muunkin yleisön nähtävillä ja kuultavilla. Tulkilta odotetaan paljon muutakin kuin rohkeutta esiintyä ja ihmissuhdetaitoja. Työ vaatii hyvää kielitaitoa, muistia sekä käännös- ja tulkkaustyön prosessinhallintaa. Oman lisänsä työn haasteellisuuteen tuovat vaitiolovelvollisuus ja työn yksinäisyys. Työn sisältö on alati vaihtelevaa, samoin asiakkaat. Tärkeä kysymys on se, miten tulkki jaksaisi arkensa keskellä niin, että hän kokisi myös työtyytyväisyyttä ja työn iloa. Tulkkien ammatillisuudesta ja sen sisällöstä puhutaan paljon. Kuitenkaan sitä, mitä ammatillisuus juuri viittomakielentulkille tarkoittaa, ei ole paljonkaan pohdittu. Tämän tarpeen täyttämiseksi päätettiin toimittaa kirja viittomakielentulkin ammatillisuudesta. Kirja käsittelee viittomakielentulkin ammatillisuutta neljästä eri näkökulmasta: työn sisältöseikat, työn muotoseikat, organisaatiot sekä työssä vaikuttavat ihmissuhteet. Kirjan lukuja tarjottiin mahdollisiksi opinnäytetyöaiheiksi Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön viittomakielentulkkien koulutusohjelmassa oleville muuntokoulutuslaisille. Käsittely aloitettiin Ihmissuhteet-osiosta, josta itse kiinnostuin ja tarjouduin tekemään tutkielman opinnäytetyönäni.

7 2 Ihmissuhteet - luku on jaettu pienempiin osiin, jotka ovat fyysinen minä, persoona, vuorovaikutustaidot, tarpeet ja odotukset, arvot ja asenteet, kokemukset, elämäntilanne, motivaatio, tietotaito sekä elämäntilanne. Näitä osia ja niiden välisiä suhteita käsittelen tässä työssä. Työn rungon muodostavat viittomakielentulkkien kirjoittamat kokemukset ja ajatukset edellä mainituista asioista. Tulkkien ajatuksia kerättiin talvella Kaikki mukana olleet tulkit ovat toimineet viittomakielentulkkeina vähintään kaksi vuotta, joten heidän voidaan sanoa omaavan jo varsin runsaasti työkokemusta. Tutkielmassa on tarkoitus keskittyä nimenomaan tulkkeihin ja heidän kokemuksiinsa, ei niinkään asiakasryhmiin. Tulkkien kirjoittamat tilanteet on tekstissä merkitty kursivoinnilla ja sisennyksillä. Vaikkakin tilanteet viittaavat johonkin taustalla olevaan oikeaan tilanteeseen, on niitä muutettu, yhdistelty ja tiivistetty niin, että oikeiden ihmisten ja tilanteiden tunnistaminen on mahdotonta. Viittomakielentulkin työn ihmisläheisyydestä ja siihen liittyvistä osatekijöistä kerrotaan tässä kirjan ensimmäisessä osaluvussa. 1 FYYSINEN MINÄ JA PERSOONA 1.1 Minä-identiteetti Ihmisen tietoisuuden laajeneminen on kiinteässä yhteydessä hänen identiteettinsä vahvistumiseen. Oman identiteetin vahvistuminen merkitsee samalla myös ammatillisen identiteetin vahvistumista, koska persoonallinen minä ja ammatillinen minä muodostavat kokonaisuuden. Vahvistuessaan ammatti-identiteetti vaikuttaa ihmisen minä-identiteettiin ja samoin vahva minäidentiteetti vaikuttaa positiivisesti ammatti-identiteettiin. Itsetunnoltaan ja identiteetiltään vahva tulkki kokee itsensä voimakkaaksi kohtaamaan myös

8 3 mahdolliset työssä esiintyvät kriisit ja ammatilliset vaikeudet. (Paunonen, 1987, 242). Hyvän itsetunnon omaavan henkilön minäkuva on totuudenmukainen. Hyvien ominaisuuksien ja taitojen lisäksi ihminen havaitsee ja tietää myös heikkoutensa. Heikkouksien ja puutteiden myöntäminen ei romahduta hänen itseluottamustaan, vaan hän voi korostaa hyviä puoliaan, ja pitää niitä huonoja puolia tärkeämpinä. (Keltikangas-Järvinen, 1994: 17) Tavallaan voidaan sanoa, että tulkin ammatti on auttajan ammatti. Auttaminen määritellään suhteeksi, jossa toinen on yksipuolisesti täysin riippuvainen siitä, mitä joku toinen osaa ja suostuu meille antamaan (Lindqvist, 1990, 17). Sekä kuuro että kuuleva asiakas ovat tulkkaustilanteessa täysin riippuvaisia tulkista ja hänen taidoistaan molemmissa kielissä. Riippuvuussuhde, tiedostamatonkin, antaa aina omanlaisensa vivahteen ihmissuhteille. Tulkilta vaaditaan voimakasta identiteettiä ottaa vastaan auttajan rooli, jos sitä häneltä vaaditaan. Jos tulkki itse ei ole varma itsestään, häneltä puuttuu ammatillinen suoja riippuvuussuhdetta vastaan, ja työ voi käydä liian raskaaksi. 1.2 Persoonallisuus Persoona tarkoittaa itsetajuista ja yksilöllistä ihmistä, joka kasvunsa kautta saa käyttöönsä ja tuo toiminnassaan näkyviin omaa erityislaatuaan ja sisäistä potentiaaliaan (Lindqvist, 1990, 67). Persoonallisuus ja viestintä ovat tiiviisti sidottuja toisiinsa. Helppo tapa jäsentää yhteistä merkitystä on Joe Luftin ja Harry Ingmanin laatima Joharin ikkuna. Joharin ikkuna kuvaa minuuden neljää aluetta: tunnettua minää, salattua minää, toisten näkemää minää ja tuntematonta minää.

9 4 Kuva 1: Joharin ikkuna (Aarnio, Vuorinen, 1985, 14) Mitä laajempi on tunnetun minän alue persoonallisuudessamme, sen vapaampia olemme ilmaisemaan itseämme. Jos tunteeni ja ajatukseni kuuluvat pääosiltaan tunnetun minän osaan, annan toisille oikean kuvan itsestäni. Jos yritän antaa itsestäni erilaisen kuvan, mitä tunnen olevani, saa ensimmäinen alue vain vähän tilaa persoonallisuudestani. Alueen koko vaihtelee paitsi eri ihmisillä, niin myös eri tilanteissa, esimerkiksi työssä ja vapaa-aikana. Toinen alue on toisten näkemä minä. Siihen kuuluvat ominaisuuteni, tottumukseni, tapani ja normini, joita itse ei huomaa, koska on tottunut niihin. Toisten taas on helppo huomata ne. Muiden ihmisten palautteen avulla voin saada tietää, mitä muut minussa näkevät ja saada uutta tietoa itsestäni. Tämä alue on haaste kasvuun. Salattu minä ikkunassa ovat intiimit, henkilökohtaiset asiamme, joita emme salli muiden nähdä. Nämä asiat ovat sekä iloa tuottavia että kipeästi sattuvia. Usein epävarmuus ja pelko kuuluvat tälle alueelle. Asioiden kätkeminen tälle alueelle voi olla joko tietoisesti valittua tai sisäisen pakon synnyttämää. Joissakin tilanteissa, usein juuri ammatillisissa yhteyksissä, emme halua

10 5 näyttää itsestämme kaikkea, vaan salaamme sen, mitä haluamme pitää muilta piilossa. Neljäs ikkuna on nimeltään tuntematon minä. Nimensä mukaan se on tuntematon sekä itselle että muille, mutta kuitenkin se vaikuttaa toimintaamme ja reaktioihimme. Tuntematon alue saattaa sisältää kätkettyjä voimavaroja. (Aarnio, Vuorinen 1985, sekä Lindqvist 1990, 70-71). 1.3 Fyysinen minä ja persoona viittomakielen tulkin työssä Viittomakielentulkki on työssään esillä koko persoonallaan. Viittomakielelle tulkkausta ei voi tehdä näkymättömäksi, vaan tulkin on oltava fyysisesti läsnä tilanteessa. Viittomakielessä ovat käsien lisäksi olennaisia kasvojen ja koko vartalon liikkeet, joten kuurojen asiakkaiden on seurattava tulkkia hyvin tiiviisti. Tilauksessa mainitaan, että halutaan tilata sama hyvännäköinen tulkki kuin edellisellä kerralla. Minua raivostutti se, että tilaus tehdään tulkkauksen sujumisen kannalta epäolennaisen asian perusteella. Seuraavalla kerralla samaan tilaisuuteen tilattiin vain hyvä tulkki ja todettiin, ettei ulkonäöltään miellyttävän tulkin tulkkaustaito vastannut vaatimattomamman näköisen tulkin taitoja. Jos asiakaskunta asettaa tilauksessa jo etukäteen vaatimuksia tai odotuksia tulkin ulkonäölle, voi tulkin olla erittäin vaikeaa mennä työhön. Hän saattaa kokea itsensä taidoiltaan ja tiedoiltaan hyväksi tulkiksi, mutta se ei riitä, vaan hänen pitäisi olla vielä ulkoisesti hyvännäköinen. Ulkonäkö on kuitenkin asia, jolle tulkin pystyvät tekemään vain vähän. Toisaalta on asiakkaiden puolelta varsin ymmärrettävää haluta myös visuaalisesti miellyttävän näköinen tulkki. Tulkin ulkonäköön liittyvät huomautukset tai kommentit saattavat loukata tulkkia. Ulkoinen olemus ja persoona ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja ulkonäköön kohdistuvat kommentit voivat olla tulkin itsetunnolle raskaita. Hän voi ottaa vaatimukset henkilökohtaisesti persoonaansa kohtaan ja tuntea, ettei kelpaa, siitä huolimatta että on ehkä mielestään ihan hyvä tulkki taidoiltaan ja

11 6 tiedoiltaan. Joskus tulkista voi tuntua, että hänen koko olemuksensa on muiden riepoteltavana. Aina ei tunnu hyvältä, kun kuurot asiakkaat huomauttavat jokaisesta lähteneestä tai tulleesta kilosta. 2 VUOROVAIKUTUSTAIDOT 2.1 Fyysinen minä Asiakas on ihastunut tulkkiin, eikä sen vuoksi voi tulla tulkkaustilanteisiin. Tulkin katsominen häiritsee asiakasta ja herättää mielikuvituksen. Asiakas myös huomauttaa tulkille tämän vaatetuksesta ja yleisestä olemuksesta, hän pitää sitä häiritsevänä. Tulkki toimii koko persoonallisuudellaan eikä voi muuttaa itseään muuksi kuin mitä on. Edellä mainitun tilanteen jälkeen tulkki varmasti pohtii vuorovaikutustaitojaan, sitä onko hän antanut asiakkaalle tiedostamattomia vihjeitä kiinnostuksesta. Pitäisikö tulkin muuttaa esimerkiksi pukeutumistyyliään siksi, että se häiritsee asiakasta? On totta, että tulkin on oltava tietyllä tavalla tarkka pukeutumisestaan ja lähettämistään viesteistä, jotta väärinkäsityksiä ei syntyisi. Tulkin tulee aina pukeutua korrektisti ja tilanteeseen sopivasti. Ehkä tulkin ei kuitenkaan sovi laittaa tulkkaustilanteeseen työpaikan pikkujoulujuhliin korkeita korkoja ja hyvin lyhyttä hametta, se voisi lähettää juhlatunnelmissa olevalle väelle vääränlaisia viestejä. Tärkeää on huomioida tilaisuuden luonne, asiakas ja hänen toiveensa sekä se, mikä yleisesti on sopivaa tulkille. Olin tulkkina juhlassa, jossa tarjottiin myös alkoholia. Join koko illan vain vettä ja jouduin toistuvasti perustelemaan sitä sekä kuuleville että kuuroille asiakkaille. Tanssin alkaessa jouduin

12 7 jälleen kiusalliseen tilanteeseen, koska en suostunut tanssimaan kuulevien asiakkaiden kanssa. Kuuro asiakkaani ei nähnyt tilanteessa mitään erikoista. Tulkki on tilaisuudessa kuin tilaisuudessa tekemässä työtään, toimimassa kielenkääntäjänä. On kiusallista ja ahdistavaa, kun joutuu työssään perustelemaan itselleen selviä päätöksiä siitä, miten tilanteessa toimii. On hyvä, jos tulkki on voinut jo etukäteen miettiä, miten hän kussakin tilanteessa aikoo toimia. Muuten tilanteet saattavat tulla eteen niin nopeasti, että ennen kuin tulkki huomaakaan, hänelle on jo tyrkytetty tietty toimintamalli. Vaatii rohkeutta ja sitkeyttä toimia itse oikeaksi kokemallaan tavalla, vaikka se asiakkaista tuntuisikin järjettömältä. Tulkin täytyy myös pystyä perustelemaan päätöksensä ja pysyä niissä. Hänen kehonkielensä ei saa antaa vääriä mielikuvia ammatillisuudesta, vaikka hänen tuleekin toimia tilanteen joustavuuden edellyttämällä tavalla. Hyviin vuorovaikutustaitoihin kuuluu taito osata kieltäytyä loukkaamatta ketään, asiallisesti selittämällä. 2.2 Persoona Asiakas toivoi minua tulkikseen henkilökohtaisten ominaisuuksieni vuoksi. Hän pitää tavasta, jolla toimin hänen kanssaan. Sama työtapa saattaa taas ärsyttää jotakuta toista asiakasta. Tulkkien täytyy omata kyky eläytyvään ymmärtämiseen. Siihen kuuluu toisen ihmisen todellisuuden ymmärtäminen empaattisesti ja intuitiivisesti. Empaattisuus on merkittävää myös luottamuksen herättämisessä, asiakas luottaa tulkkiin, joka kykenee empatiaan. Samalla tavalla tunne, että kuuntelija, esimerkiksi tulkki, ymmärtää oikein, auttaa kertomaan lisää ja ehkä herättää toivoa asioiden ratkaisemisesta. (Aarnio, Vuorinen 1985, 94). Asioimistulkkaustilanteet ovat usein kestoltaan hyvin lyhyitä, eivät tulkki ja asiakas ehdi niissä välttämättä tutustua paljonkaan. Vuorovaikutustaidoille tilanteet ovat vaativia samasta syystä. Parasta olisikin, jos tulkki tuntisi asiakkaansa etukäteen ja tietäisi, miten kukin heistä haluaa kanssaan

13 8 toimittavan. Asiakkaiden tarpeet ja tilanteet odotuksineen ovat erilaisia, ja tulkin on jatkuvasti tarkkailtava toimintaansa, analysoitava sitä ja mietittävä parempia tapoja toimia erilaisten ihmisten kanssa. Mitä paremmin tulkki tuntee paitsi asiakkaansa, niin myös itsensä, sitä paremmin hän voi työssään onnistua. Ei ole koskaan vain yhtä oikeaa tapaa olla viittomakielentulkki. Hyvin ahdas ammattirooli tekee tulkin työskentelyn vaikeaksi. Parhaimmillaan ammattirooli on vain luonnos, joka täydentyy työtilanteesta, asiakkaasta ja tilanteen vaatimuksista sekä tulkin persoonasta käsin. (Lindqvist, 1990, 63). Asiakkaat eivät halua tulkkien olevan koneita, joilla ei ole omia tapoja, ajatuksia tai tunteita. Asiakkaat haluavat tulkin, joka auttaa heitä ratkaisemaan kommunikointiongelman. Tulkilla saa olla maalaisjärkeä, jota käyttää aina tilanteen vaatimalla tavalla. Ammattiroolin taakse saa suojautua, mutta sen taakse ei saa piiloutua. 3 TARPEET JA ODOTUKSET Mikä on ammatti? Mikä erottaa ammatin harrastuksesta? Selkein ammattia määrittelevä seikka on se, että ammattilainen saa työstään palkkaa ja toimii työssään ennalta sovitun työnjaon ja tehtäväkuvan puitteissa. Hänellä on ammatti-ihmisen sosiaalinen rooli, joka on julkinen, määritelty ja jotain yhteistä hyvää palveleva. Ammattirooliin liittyy oikeuksia ja velvollisuuksia. (Lindqvist, 1990, 46). Viittomakielentulkin työtä tekivät ensin kuurojen henkilöiden sukulaiset ja ystävät vapaaehtoistyönä, harrastuksena. He eivät saaneet työstään palkkaa eikä heidän tehtäväkuvansa ollut selkiytynyt. Historia on jättänyt jälkensä vielä nykypäivänkin tulkin työhön. (Kuurojen Liitto 80 vuotta, 1985:69). Arvostus sekä asiakkaiden että tulkkien itsensä puolelta voi olla ammattia vähättelevää. Odotukset siitä, mitä tulkki tekee, eivät välttämättä ole täysin selviä. Kuitenkin

14 9 viittomakielentulkin työ on Suomessakin täysipäiväistä työtä noin 500 ihmiselle. Heidän, meidän, elämässämme tulkkaus täyttää työlle asetetut tarpeet ja odotukset. Työ täyttää elämässämme monenlaisia tarpeita, sillä voidaan katsoa olevan kolme ulottuvuutta, jotka vaikuttavat työssä koettuihin ihmissuhteisiin. Työn ensimmäinen peruste on aineellisen toimeentulon turvaaminen. Ihminen tarvitsee ravintoa, vaatteita, asunnon ja riittävän terveen ympäristön, eikä kukaan nykyään pysty omalla työllään aikaansaamaan kaikkea, mitä tarvitsee. Työstään ansaitsemallaan rahalla ihminen voi turvata aineellisen toimeentulonsa. Työn toinen ulottuvuus on sosiaalinen ulottuvuus. Työllään ihminen jäsentyy yhteiskuntaan, kokee itsensä tarpeelliseksi yhteisön jäseneksi tyydyttäessään toisten tarpeita. Tulkin työssä tämä ulottuvuus on korostunut, tulkki voi konkreettisesti joka kerta työtä tehdessään todeta itsensä tarpeelliseksi. Hän saa motivaatiota siitä tosiasiasta, että ilman häntä tilanne ei etenisi. Työn kolmas ulottuvuus on mahdollisuus käyttää yksilöllisiä kykyjä, toteuttaa itseään. Tätä voidaan sanoa henkiseksi ulottuvuudeksi. Työssä ihminen paitsi käyttää kykyjään myös kehittää kykyjään. (Wilenius, 1987: ). Tulkin työssä mahdollisuus käyttää taitojaan ja kehittyä koko ajan on erittäin tärkeää. Se motivoi tulkkia jatkamaan urallaan ja muokkaa hänen odotuksiaan tulkkauksen suhteen. Tulkille muodostuu tarve käyttää yksilöllisiä ammatillisia taitojaan ja kokea onnistuvansa työssään. 3.1 Fyysinen minä Olin sijaisena vakituiselle tulkille ja aistin heti asiakkaiden negatiivisen asenteen. Tulkkauksen jälkeen tulkkikeskuksesta soitettiin ja kerrottiin, että asiakas oli soittanut vakituisen tulkin kanssa, ja perunut tulevat tilaukset samaan paikkaan. Tuntui pahalta, mikseivät asiakkaat kertoneet sitä suoraan? Minulta

15 10 vietiin mahdollisuus kertoa oma näkökulmani asiaan. Luulen, että kyseessä oli ristiriita tulkkien välisestä ikäerosta. Asiakkailla saattaa olla tietyt odotukset ja tarpeet tulkin suhteen, ja kun ne eivät toteudukaan, on ristiriitatilanne valmis. Voi olla, että asiakas automaattisesti odottaa saavansa nuoren tulkin, koska suurin osa tulkeista on nuoria naisia alan uutuuden takia. Toisaalta itse tilannekin saattaa asettaa vaatimuksia tulkin iälle. Tiettyihin tilanteisiin sopivat paremmin enemmän elämää nähneet tulkit ja toisiin vasta työpolkunsa alussa olevat tulkit. Vakituisen tulkin sijaiseksi meneminen on aina hankalaa. Tulkilla ja asiakkailla on useimmiten keskinäinen vakiintunut toimintatapa, jota sijainen ei voi tietää. Tästä saattaa seurata tilanteen jäykistyminen, kaikki ei sujukaan yhtä jouhevasti kuin mihin on totuttu. Parasta on, jos vakituinen tulkki pystyy antamaan sijaiselle mahdollisimman tarkat ohjeet paitsi tulkkaukseen liittyvistä asioista myös toimintatavoista. 3.2 Persoona Ennen tulkkaustilannetta tulkki muodostaa ennakkokuvan tulevasta tulkkaustilanteesta. Hän saattaa pohjata tietonsa aiempiin tulkkauksiin saman asiakkaan kanssa, tulkkauspaikkaan sekä aiheeseen. Tulkki käyttää koko persoonallisuutensa, kaiken tietotaitonsa kuvan muodostamiseen, koska se auttaa häntä tulkkauksessa. Mitä paremmin tulkki tietää minne hän on menossa, sen paremmin hän pystyy valmistautumaan ja sitä parempaa tulkkipalvelua hän pystyy tarjoamaan. Toisaalta hän saattaa myös tietoisesti yrittää puhdistaa itsensä ennakkokäsityksistä ja yrittää lähteä jokaiseen tulkkaukseen avoimin mielin. Aina etukäteen saadut tiedot eivät pidä paikkansa. Tulkkaus ei ehkä olekaan niin vaativa ja pelottava, kuin miksi tulkki on sen kuvitellut. Toisaalta tietyissä

16 11 tilanteissa tulkki olisi ehkä kieltäytynyt tulkkaustilauksen vastaanottamisesta, jos olisi tarkemmin tiennyt millaisesta tulkkauksesta on kysymys. Mennessäni työhön yritän unohtaa kaikki etukäteen kuulemani kommentit joko paikasta tai jommasta kummasta asiakkaasta. Saatan alitajuisesti valmistautua tilanteeseen hyvinkin pitkään. Tulkkauksen jälkeen puran tilanteet itsekseni bussissa kotimatkalla. Tulkkaustilannetta purkaessaan tulkki käy läpi teknisen tulkkauksen, tilanteen yleisen sujuvuuden sekä oman toimintansa: vuorovaikutuksensa asiakkaiden kanssa sekä ammatillisen onnistumisensa. Koska asiakkailta saa palautetta tulkkauksesta kokonaisuutena varsin harvoin, on itsereflektointi hyvä keino tilanteiden purkamiseen ja ammatissa kasvamiseen. 3.3 Vuorovaikutustaidot Ennen tulkkaustilannetta asiakas kertoi vuolaasti elämäntilanteestaan mutta kun itse kerroin yhdenkin asian omasta elämästäni niin sitä pidettiin sopimattomana. Tulkitsin asiakkaan lähettämiä vuorovaikutusviestejä väärin. Kuurolle asiakkaalle tulkkaustilanne voi tyydyttää hyvin monenlaisia tarpeita. Se saattaa olla hänen päivänsä lähes ainoa hetki, jolloin hän voi kertoa asioistaan omalla kielellään. Koko muu päivä voi pitää sisällään pettymyksiä viestinnässä, väärin ymmärryksiä ja lyhyttä juuri käsillä olevaan asiaan liittyvää kommunikointia. Kun asiakas tapaa tulkin, hän odottaa tapaavansa henkilön, joka osaa hänen kieltään sujuvasti ja helposti, ilman kommunikointivaikeuksia. Tilanne saattaa olla kuurolle hyvinkin odotettu, hänellä voi olla paljon asioita kerrottavanaan, koska hän ei ole voinut kertoa niitä kenellekään muulle vapaasti omalla kielellään. Siinä tilanteessa tulkin odotetaan olevan kuuntelija ja vastaanottaja, ei päinvastoin. Tulkilla on suomenkielisenä mahdollisuus sujuvaan ja helppoon viestintään koko ajan. Hän voi periaatteessa kertoa ja

17 12 jakaa asioitaan kenelle tahansa, milloin tahansa. Kuuro henkilö voi pitää sopimattomana, että tulkki alkaa kertoa asioistaan, eli käyttää itse sitä vähäistä ja arvokasta aikaa, joka kuurolla on kertoa omista asioistaan. Suurimmalle osalle tulkeista viittomakieli ei ole äidinkieli, eikä silloin kaikkien asioiden ilmaiseminen tällä vieraalla kielellä ole helppoa. Tulkki voi kokea raskaaksi sen, että hän työskentelee monta tuntia päivässä itselleen vieraalla kielellä. Hän ei ehkä osaa ilmaista itseään viittomakielellä riittävän hyvin, vaan saattaa joskus vapaassa keskustelussa kuuron henkilön kanssa päättää olla kertomatta jostakin omasta asiastaan, koska ei tiedä miten asian ilmaisisi. Tulkki voi tuntea, etteivät hänen taitonsa riitä, ja siksi hän ei tule ymmärretyksi haluamallaan tavalla. 4 MOTIVAATIO 4.1 Fyysinen minä Säännöllinen elämänrytmi vaikuttaa ratkaisevasti vireystilaan tulkkauksessa. Tulkki voi huomata tämän, jos hänen työrytminsä muuttuu. Tärkeintä on löytää päivärytmi, joka parhaiten palvelee itseä. Olin toiminut asioimistulkkina ja tottunut tempoilevaan työtahtiin ja sen tuomaan epäsäännöllisyyteen. Opiskelutulkkina aloittaessani työ alkoi aina aikaisin aamulla ja loppui tiiviin työnteon jälkeen jo iltapäivällä. Vapaalla päivärytmini keikahtaa helposti iltapainotteiseksi: olen henkisesti vireimmilläni illalla ja vastaavasti aamulla haluton mihinkään ajattelua tai toimintaa vaativaan. Lisäksi kävin urheiluharjoituksissa illalla, mikä vielä osaltaan aktivoi aivojani iltavireeseen. Harjoittelu sinänsä oli motivoivaa ja auttoi ehkäisemään työperäisiä vaivoja. Iltaharjoittelun ja uuden työrytmin sovittaminen tuntui vaivalloiselta. Muutos tuli löydettyäni uuden harjoitteluseuran, jossa harjoitukset olivat pääsääntöisesti aikaisin aamulla. Muutaman kerran

18 13 kokeiltuani huomasin, että harjoituksista töihin siirryttyäni vireystilani tulkkauksessa oli erinomainen tuntikausia. Harjoittelu edisti työkykyäni ja muutti vireystilaani. Levon merkitys korostuu fyysisesti raskaassa työssä, kuten viittomakielentulkin työssä. Lepo antaa elimistölle mahdollisuuden palautua ja kerätä voimia seuraavalle päivälle. Pelkkä lepo ei toisaalta riitä. Viittoessa hartiat ja niska ovat usein staattisessa jännityksessä ja vastapainoksi sille, lihakset tarvitsevat työtä. Säännöllinen liikunnan harrastaminen on työkykyisenä pysymisen elinehto. Liikkuessa fyysisen hyvän olon lisäksi saa myös henkisiä voimavaroja ja kuin huomaamatta työasiat unohtuvat ja mieli latautuu seuraavaa päivää varten. Jokainen tulkki löytää oman tapansa hoitaa fyysistä kuntoaan. Säännöllinen liikunta ja järkevä työmäärä pitävät tulkin työkykyisenä. Yhtämittainen työskentely ilman liikuntaa tekee tulkin pian työkyvyttömäksi. 4.2 Persoona Edellisten tulkkaustilanteiden tapahtumat tai opiskelutulkkaustilanteessa esimerkiksi opettajan persoona vaikuttavat tulkin motivoitumiseen. Joillekin tulkkauskeikoille tai oppitunneille on mukava mennä, joillekin taas tulkki joutuu jo etukäteen psyykkaamaan itseään, jotta pystyisi tekemään työnsä kunnolta. Tulkattava aihe ja se, miten se esitetään, vaikuttavat suoraan tulkin työmotivaatioon. 1. Olin tulkkina harrastustilanteessa, josta olen itse kiinnostunut. Keskityin asiaan täydellisesti ja vielä nautin saadessani itse kuulla lisää aiheesta, josta olin kiinnostunut. Tulkkaustilanteen jälkeen toivoin itsekseni, että pääsisin tällaiseen tulkkaustilanteeseen toistekin, koska motivaationi oli oman kiinnostukseni vuoksi korkealla. 2. Tulkkaustilanteessa aihe oli tavanomainen, ei mitenkään erityisen mielenkiintoinen, mutta kuuleva puhuja oli todellinen persoona. Hän osasi esittää asiansa kuulijakunnalle sopivasti, käytti värikästä kieltä, jota oli ilo tulkata. Kun seuraavan kerran

19 14 menin tulkkaamaan samaa puhujaa, olin jo valmiiksi innostunut ja motivoitunut. Tulkin työnkuva muodostuu hänen motivaationsa mukaan. Tulkki, joka on motivoitunut pitkäkestoiseen työhön, hakeutuu usein opiskelutulkiksi ja sitoutuu siihen jopa vuosiksi. Toisen tulkin persoonallisuudelle ja motivaatiolle sopii paremmin asioimistulkkina toiminen ja tilanteiden sekä asiakkaiden vaihtuminen samankin päivän aikana useasti. 4.3 Vuorovaikutustaidot Tulkkausmotivaatioon vaikuttavat monet seikat. Itse olen huomannut miten paljon työmotivaatiooni vaikuttaa asiakkaan katsekontakti ja sitä kautta saamani palaute. Kun asiakas myötäelää tulkattavassa aiheessa, antaa palautetta nyökkäyksillä, suullaan ja reaktioillaan, saan tulkkina valtavasti lisävoimia ja motivaatiota tulkata mahdollisimman hyvin ja elävästi. Omaa väsymistään ei huomaa niin helposti ja vaikeastakin asiasta haluaa antaa mahdollisimman hyvän tulkkauksen kaikkensa yrittäen. Jos hyvän ja kiinteän katsekontaktin jälkeen asiakas katsookin muualle, energiavirta katkeaa. Uuden hyvän vireystilan saamiseksi pitää koota itsensä ja yrittää selvitä ilman katsekontaktia. Tulkkaukseni elää asiakkaasta. Tulkin työ on vuorovaikutustyötä. On innostavaa huomata oman työnsä tärkeys ja tarpeellisuus. Kun asiakas antaa palautetta siitä, että on ymmärtänyt asian, se nostaa tulkin motivaatiota. Toisaalta asiakkaalla on oikeus olla katsomatta tulkkia, ja silloin tulkin täytyy motivoida itsensä muulla tavoin. Selvää kuitenkin on, että ne tilanteet, joissa vuorovaikutus asiakkaiden kesken toimii kuin tulkkia ei olisikaan, ovat palkitsevia ja motivoivia. Toisaalta tilanteet, joissa tulkki kokee olevansa tarpeeton ja joissa kuuro tai kuurot asiakkaat eivät katso tulkkiin, ovat hankalia. Jos asiasisältö on vaikea, eikä vastaanottaja katsoa tulkkia, voi tulkin olla vaikea motivoitua tulkkaamaan asiaa parhaan kykynsä mukaan. Tulkkauksella ei tunnut olevan mitään tarkoitusta tai tarvetta.

20 Tarpeet ja odotukset Meillähän meni tämä tulkkaus nopeasti, ehditkö tulla vielä tulkkaamaan pankkiin, apteekkiin...? Vastaava tilanne on tuttu monille tulkeille ja se saattaa herättää tulkeissa hyvin ristiriitaisia tunteita. On hyvä, että tulkkaus kestää sen ajan, mikä siihen on varattu, ja tulkki saa siitä ajasta ennakoidun palkan. Toisaalta tulkki oli alunperin tilattu vain ensimmäiseen paikkaan. Hän on valmistautunut tietynlaiseen tilanteeseen ja olosuhteiden muuttuminen yllättäen saattaa tuntua ärsyttävältä. Tulkilta on tilattu palvelupaketti, joka sisälsi tulkkauksen ensimmäisessä paikassa. Tulkki voi kokea toimittaneensa sovitun paketin, johon hän oli myös valmistautunut, eli prosessoinut aiempia kokemuksia, termistöä ja muuta tilanteeseen liittyvää. Tulkin vireystila on jo laskenut ja hänen voi olla vaikeaa luoda nopeasti palvelupakettia, joka sisältää tulkkaamisen pankissa, apteekissa tai missä tahansa muussa paikassa. Uutta motivoitumista voi olla hankala saada aikaan. Tulkin tulee olla hyvin joustava ja valmis myös nopeisiin muutoksiin. Tulkin työ on ainaista muutosta ja joustamista. Kokemuksen myötä tilanteiden muuttuminen ei ehkä enää tuota ongelmia, ja toki tulkkien välilläkin on eroja. Jos asiakas jo tilausta tehdessään on ilmoittanut hoitavansa samalla useita asioita, on tulkki voinut henkisesti valmistautua siihen, eikä hän ehkä koe tilannetta hankalana tai epämotivoivana. 5 ARVOT JA ASENTEET Jokaisella ihmisellä on elämän arvoja, tiedostettuja tai tiedostamattomia. Arvot muotoutuvat elämänkokemuksen karttuessa sivutuotteena ja ne vakiintuvat aikuisiässä. Vakiintuneisiin elämänarvoihin on vaikeaa vaikuttaa. Arvot eivät

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni

AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, jossa on eri osa-alueita. Tämä mittari auttaa sinua hahmottamaan, mitä asioita hyvinvointiisi kuuluu. Osa-alueet:

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Yhdistyspäivä

Yhdistyspäivä Yhdistyspäivä 7.4.2017 Esiintyminen Joissa ihmiset puhuvat toistensa kanssa ovat esiintymistilanteita (Pelias1992). Suppeammin vain teatteri-ilmaisu tai esteettisen tekstin esittäminen Tavallisimpia esiintymisiä

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet

Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet Päivämäärä.. Oppilaitos.. Nimi.. Tehtävä 1 Millainen kielenoppija sinä olet? Merkitse rastilla (x) lauseet, jotka kertovat sinun tyylistäsi oppia ja käyttää kieltä. 1. Muistan

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

OIVALLUS. arviointi- ja väittämäkortit.

OIVALLUS. arviointi- ja väittämäkortit. OIVALLUS arviointi- ja väittämäkortit ARVIOINTIASTEIKKOKORTIT EN KOSKAAN 0 SATUNNAISESTI 1 MELKO USEIN 2 PÄÄSÄÄNTÖISESTI/AINA 3 PERUSTAIDOT A 1.1 Käytöstavat Vastaan kun tervehditään. A 1.2 Käytöstavat

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström 1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström Ihmissuhdetaidoista riippuva palvelun käyttäjäkokemus Ihmiskäsitys, ihmissuhdekyvyt Itsensä/toisen arvostus Vuorovaikutus, viestintä Empatia Älykkyys

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

SomeBody -mittari. Omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen. Pvm: Nimi:

SomeBody -mittari. Omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen. Pvm: Nimi: SomeBody -mittari Pvm: Nimi: Arvioi asteikolla 0-10 taitoasi ja osaamistasi seuraavissa väittämissä. Asteikon toinen ääripää (0) merkitsee, ettet tunnista väittämässä ilmaistua taitoa tai osaamista itsessäsi

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 Susanna Anglé PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 I Toiveikkuuden määritelmästä ja merkityksestä Mitä toiveikkuus, toivo, on? Miksi toivo on tärkeää? II Toiveikkuuden ylläpitämisestä

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015

MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 MUUTOS JA MUUTOKSESSA ELÄMISEN TAIDOT EIJA HIMANEN 12.4.2015 Käsiteltäviä näkökulmia Mitä muutos on? Mitä ihmiselle muutoksessa tapahtuu? Työkaluja muutoksessa kipuilevan tukemiseen. Muutos Tilanteen tai

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Vaikuttava elintapaohjaus Neuvokas perhe työvälineillä 1/2 Tutkimusnäytön mukaan vaikuttavan elintapaohjuksen elementtejä

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Arvojen tunnistaminen

Arvojen tunnistaminen Arvojen tunnistaminen Viikko 2 Arvojen tunnistamisen neljä ilmansuuntaa ovat työ, ihmissuhteet, vapaa-aika, terveys. Näiden isojen otsakkeiden alle alat jäsentää tarkentavia huomioita. Arvoja ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Ulos tuleminen ja voiman tunne

Ulos tuleminen ja voiman tunne Ulos tuleminen ja voiman tunne Viiltelystä kertominen vähentää häpeän tunteita ja häpeän aiheuttamia ongelmia elämässäsi (ks. kuva 2, s. 91). Ulos ihmisten ilmoille tuleminen tarkoittaa sitä, että olet

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Minna Rauas. Nuorisotyölle eettinen ohjeistus

Minna Rauas. Nuorisotyölle eettinen ohjeistus Minna Rauas Nuorisotyölle eettinen ohjeistus Työryhmä: *Suvi Kuikka (pj/nuoli ry) *Markus Söderlund (Allianssi), *Annikki Kluukeri Jokinen (Humak), *Marika Punamäki (Mamk/Juvenia) *Tomi Kiilakoski (nuorisotutkimus)

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

1 Aikuistumista ja arjen arvoja

1 Aikuistumista ja arjen arvoja 1 Aikuistumista ja arjen arvoja Mikä on parasta nuoruudessa? aikuisuudessa? 1.1 Aikuistuminen Viime vuosikymmenien muutos: - Lapsuus on lyhentynyt ja lasten fyysinen kehitys nopeutunut. - Aikuisuuteen

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara MATKALLA TÖIHIN MITEN RAKENNAN OMAN POLKUNI? MISTÄ MOTIVAATIOTA? OSAANKO MINÄ? SUOMEN KIELEN TAITO JA VIESTINTÄ? VERKOSTOITUMINEN? MIHIN VOIN VAIKUTTAA? MIHIN KAIKKEEN KANNATTAA OSALLISTUA? OLENKO MINÄ

Lisätiedot

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Petteri Mikkola Koko päivä pedagogiikkaa Lapsen itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen Lapsen sosiaalinen asema on aina aikuisten vastuulla Yhteinen

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu kaikille niille, jotka työssään ohjaavat erilaisia oppijoita. Oppaan tarkoitus on auttaa sinua ohjaustyössäsi.

Tämä opas on tarkoitettu kaikille niille, jotka työssään ohjaavat erilaisia oppijoita. Oppaan tarkoitus on auttaa sinua ohjaustyössäsi. Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu kaikille niille, jotka työssään ohjaavat erilaisia oppijoita. Oppaan tarkoitus on auttaa sinua ohjaustyössäsi. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle onnistunut työpaikalla

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia KOULUTTAJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT/ PALOTARUS 2010- suurleiri /T.Laurén Persoonallisuus (Tony Dunderfelt, 2009): FYYSINEN MINÄ SOSIAALINEN MINÄ * suhde omaan kehoon * sanaton viestintä kehon kautta * asema

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus Kouvolan seudun ammattiopistossa

Työpaikkaohjaajakoulutus Kouvolan seudun ammattiopistossa Ideoita ohjauksen haasteisiin Työpaikkaohjaajakoulutus Kouvolan seudun ammattiopistossa Carry on - kärryllinen työkaluja ohjaukseen Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työpaikkaohjaajaa saattaa

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot

Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä

Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä kun lapsi omalla olemassaolollaan tuottaa vanhemmilleen iloa ja tyydytystä kun lapsi tulee hyväksytyksi, ymmärretyksi ja rakastetuksi omana itsenään kun lapsen

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Puhtia hyvästä itsetunnosta

Puhtia hyvästä itsetunnosta Puhtia hyvästä itsetunnosta Kaisu Ylikoski, koulutussihteeri Kolmen vartin aiheet JAKSAMISEEN VOIMIA! LISÄÄ ITSETUNTOA! MISTÄ SAA PUHTIA? JAKSAMISEEN VOIMIA Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Asioinnin kielen kehittäminen 1) Suullisen asioinnin rooli viranomaisviestinnässä 2) Asiakaspalvelun

Lisätiedot

5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista

5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista 5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista VILMA HEISKANEN 26.11.2014 Lähde: http://powerofpositivity.com/5-things-must-know-mind/ Puhu parin kanssa Lue parin kanssa aivoista Mitä ajattelet? Oletko

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen

Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen Työterveyspsykologi Hanna Wikman- Heinonen KKT-keskus Arvo Esityksen tavoite Antaa perustietoa puheeksiottamisesta ja siinä huomioitavista tekijöistä Antaa käytännön

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy Vuorovaikutustaidot työnhaussa Paritehtävä Esittele itsesi ja ammatillinen osaamisesi vasemmalla puolella istuvalle vierustoverillesi Aikaa 2 min Paritehtävä Esittele (uusi tuttavuus) äskeinen toverisi

Lisätiedot

- jos ahdistaa, kannattaa eritellä miksi (mikä oikein ahdistaa?)

- jos ahdistaa, kannattaa eritellä miksi (mikä oikein ahdistaa?) Pirkko Heiske: MUUTOS JA MUUTOKSESSA ONNISTUMINEN / ESIMIES JA MUUTOS 1) Muutokset ja niihin suhtautuminen Kaksi tapaa suhtautua: - avautuminen, aktiivisuus - sulkeutuminen Mitkä ovat suhtautumistapojen

Lisätiedot

TERVETULOA! yhteistä elämää

TERVETULOA! yhteistä elämää TERVETULOA! Vuoroin vaikuttamassa Parisuhdekouluttajat Liisa Välilä ja Sari Liljeström Parisuhdetyytyväisyys Miten perustarpeeni suhteessa täyttyvät? Tarpeiden ja tunteiden tiedostaminen lisää ymmärrystä

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot