Industritjänstemännens löner 1989, ennakko - förhandsuppgifter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Industritjänstemännens löner 1989, ennakko - förhandsuppgifter"

Transkriptio

1 Tilastokeskus jfjk, Statistikcentralen " r P 1 S VT Palkat 1990:8 Löner S t-u... Teollisuuden toimihenkilöiden palkat Industritjänstemännens löner 1989, ennakko - förhandsuppgifter Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausiansioiden nousut elokuusta 1988 elokuuhun 1989 Industritjänstemännens mänadslöner under ordinarle arbetstid har stigit frän august! 1988 till august! 1989 Miehet Män % Naiset Kvinnor Yhteensä Tillsammans Tekniset toimihenkilöt Tekniska tjänstemän 7,2 7,8 7,2 Konttori- ym. toimihenkilöt Kontors- o. motsvarande tjänstemän 8,2 6,7 7,0 Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänstemän 8,2 8,6 8,0 Toimihenkilöt yhteensä Tjänstemän tillsammans 8, ,2 Tiedot perustuvat Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsenistönsä piirissä suorittamaan palkkatiedusteluun. Tilastossa olevat ansioluvut ovat säännöllisen työajan kuukausiansioita, joihin sisältyy peruspalkan lisäksi kuukausittain maksettavat olosuhdelisät, vuorotyölisät, säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut lisät, tuotantopalkkiot ja vastaavanlaiset erät sekä luontaisedut rahaksi arvioituna Lisäksi ansioon on sisällytetty kuukausikeskimäärinä harvemmin kuin kuukausittain maksetut erät kuten esim. provisio, tantiemi ja jouluraha Yli- ja lisätyöstä maksetut palkat ja lomaltapaluuraha eivät sisälly julkaistaviin ansiotietoihin. Uppgiftema baserar sig pä av Arbetsgivamas i Finland Centralförbund utförda förfrägan bland sin medlemskär. Statistikens mänadstjänsten avser förtjänster för ordinarie arbetstid, som utöver grundlönen omfattar mänatliga miljötillägg, ersätming för skiftarbete, produktionsarvoden o.d. poster, och ordinarie sändagsarbete samt naturaförmänema uppskattade tili sitt penningvärde. I förtjänsten inräknas ocksä sädana betalningar som inte erläggs varje mänad, t.ex. provision, tantiem och julpengar. Lön för övertid och extra arbete samt semesterpremie ingär inte heller i förtjänstuppgiftema. Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PALKAT 1989:4 Föregäende uppgifter publicerades i Statistisk rapport LÖNER 1989:4

2 Palkkatilastossa on tiedot toimihenkilöstä. Tilaston lukuihin eivät sisälly alle 18-vuotiaat, osa-aikaiset, harjoittelijat, omistus ja sukulaisuussuhteen perusteella yrityksessä toimivat eivätkä ylimpään yritysjohtoon kuuluvat Lönestatistiken omfattar uppgiftema om tjänstemän. I Statistiken ingär inte personer undet 18 är, deltidsanställda, praktikanter, tjänstemän som stär i ägande eller släktskapförhällande eller hör tili högsta företagsledningen. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät elokuussa 1989 Industritiänstemännens antalet I augustl 1989 Miehet Naiset Yhteensä Män Kvinnor Tillsammans Tekniset toim ihenkilöt Tekniska tjänstemän Konttori- ym. toim ihenkilöt Kontors- o. motsvarande tjänstemän Ylemmät toim ihenkilöt Högre tjänstemän Toim henkilöt yhteensä Tjänstemän tillsammans Lopulliset tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen julkaisussa: Teollisuuden toimihenkilöiden palkat elokuussa D e slutliga uppgiftema publiceras i Statistikcentralens publikation: Lönema för tjänstemän inom industrin i augusti Tilastokeskus

3 Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärit ja säännöllisen työalan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan tila8tonimikkeittäin elokuussa 1989 Antal tjänatemän inom industrin oeh genomsnlttuga mänadsförtjänster under ordinarle arbetstid enllgt kön och befattningskod I augustl 1989 Tilastonimike Miehet - Män Naiset - Kvinnor Yhteensä - Tillsammans Befattning Lukumäärä Kuukausi- Lukumäärä Kuukausi- Lukumäärä Kuukausi- Antal keskiansio Antal keskiansio Antal keskiansio Genomsn. Genomsn. Genomsn. mänads- mänads- mänadsförtjänst förtjänst förtjänst Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto Ledningen för forsknings- och produktutveckltngaarbete Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto- ja valvontatyö Lednings- och övervakningsarbete vid forskning och produktutvecklingsarbete Tuotesuunnittelu Produktplanering Tuotesuunnittelutyö, vaativa Produktplaneringsarbete, krävande T uotesuunnittelutyö Produktplaneringsarbete Osasuunnittelutyö Delplaneringsarbete Suunnittelutyö, avustava ja piirtämistyö Planeringsarbete, assisterande och ntningsarbete Laadunohjaus ja laadunvalvonta Kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll Laadunvalvonta- ja työntarkastustyö Kvalitets- och arbetskontrollarbete Laadunvalvonta ia työntarkastustyö, avustava Kvalitets- och arbetskontrollarbete, assisterande Tutkimus- ja selvittelytö Forsknings- och utredningsarbete Tutkimus- ja suunnittelutyö Forsknings- och planeringsarbete Tutkimus- ja selvittelytyö Forsknings- och utredningsarbete Tutkimus- ja selvittelytyö, avustava Forsknings- och utredningsarbete, assisterande Tuotanto-, asennus- ja kunnossapitotyön johto Ledning av produktiona-, installations- och underhallsarbete Tuotannon johtotyö Ledningsarbete inom produktionen DriftsIeJningsarbete Käytön valvontatyö Driftsövervakningsarbete Välillinen työn johtotyö Indirekt arbetsledningsarbete Välitön työnjohtotyö Direkt arbetsledningsarbete Työnjohtotyö, avustava Arbetsledningsarbete, assisterande Tuotantoa palveleva suunnittelu- ja huoltotyö Planerings- och servicearbete som betjänar produktionen Suunnittelun johto- ja valvontatyö Lednings- och övervakningsarbete för planering Materiaali- ja kapasiteettisuunnittelutyö Material ocn kapacitetsplaneringsarbete Tuotantotekninen suunnittelutyö ja vaativa huoltotyö Produktionstekniskt planeringsarbete och krävande servicearbete Työn tekninen suunnittelutyö ja huoltotyö Teknisk arbetsplanering och servicearbete Työnjärjestelytyö ja avustava huoltotyö Organisering av arbetet och assisterande servicearbete Tilastokeskus ä f y 3

4 Tilastonimike Miehet - Män Naiset - Kvinnor Yhteensä - Tillsammans Befattning Lukumäärä Kuukausi- Lukumäärä Kuukausi- Lukumäärä Kuukausi- Antal keskiansio Antal keskiansio Antal keskiansio Genomsn. Genomsn. Genomsn. mänads- mänads- mänadsförtjänst förtjänst förtjänst Materiaali- ja kuljetustyö Material- och transportarbete Varasto- ja kuljetushallinnon johtotyö Ledningsarbete för lager- och transportförvaltningen Varasto- ja kuljetustoim intojen esimiestyö Förmansarbete för lager- och transportrunktioner Varastonhoitotyö ja kuljetusten järjestelytyö Lagerförvaltningsarbete och organisering av transporter Hankinnat Inköp Hankintojen johtotyö Ledningsarbete för inköp Ostotyö Inköpsarbete Avustava ostotyö Assisterande inköpsarbete H uolinta S ped ition Huolintatyö Speditionsarbete Avustava huolintatyö Assisterande speditionsarbete M yynti F ö rsäljn ing Myynnin johtotyö Ledningsarbete för försäljning Erikoismyyntityö ja välillinen myyntityö Spedalsäljarbete och indirekt säljarbete Vientim yyntityö Exportsäljarbete Myyntityö Säljarbete Toim istomyyntityö ja avustava myyntityö Kontorssäljarbete och assisterande säljarbete Tuote-esittelytyö ja asiakaspalvelutyö Produktpresentationsarbete och kundtjänstarbete Menekinedistäminen Säljfrämjande Menekinedistämistoimintojen johtotyö Ledningsarbete för säljfrämjande funktioner Menekinedistämistyö Säljfrämjande arbete Tuotannon ja markkinoinnin välinen tuotevastuullinen työ Produktansvarigt arbete mollan produktion och marknadsföring Tuotannon ja markkinoinnin yhteistyö Kontaktarbete mellan produktion och markandsföring Tiedotustoiminta ja toimitustyö Informationsverksamhet och redaktioneilt arbete Tiedotustoiminnan ja toimitustyön johtotyö Ledning av informationsverksamheten och redaktioneilt arbete Tiedotus- ja suhdetoimintatyö, erikoistoim itustyö Informations- och PR-arbete, specialredaktionellt arbete Toim itustyö Redaktioneilt arbete Tilastokeskus f^jji

5 Tilastonimike Befattning Miehet - Män Naiset - Kvinnor Yhteensä - Tillsammans Lukumäärä Antal Lukumäärä Antal Lukumäärä Antal Kuukausikeskiansio Genomsn. mänadsförtjänst Kuukausikeskiansio Genomsn. mänadsförtjänst Kuukausikeskiansio Genomsn. mänadsförtjänst Tietojenkäsittely Databehandling Automaattisen tietojenkäsittelyn johtotyö Ledningsarfoete för automatisk databehandling 517 Informaatikkotyö ja vaativa kirjastonhoitotyö Informatikerarbetare och krävande biblioteksarbete 307 Opetointityö Operatörsarbete 550 Rekisterien ylläpito Upprätthällande av register 129 Yritysjohtoa avustava erikoistyö Specialarbete som assisterar företagsledningen Laki- ja verotusasioiden hoitotyö, sisäinen tarkastustyö Handläggning av juridiska ärenden och skatteärenden, internt revisionsarbete 310 Taloushallinnollisten Ja yleisten konttoritoimintojen Johtotyö Ledningsarbete för ekonomlförvaltnlng och ailmänna kontorsfunktioner Konttorihallinnon johtotyö Ledningsarbete för kontorsförvaltning 911 Konttoritoimintojen esimiestyö Chefsarbete för kontorsfunktioner 544 Kassatoiminnot Kassa funktioner Kassanhoitotyö, vastuullinen Kassaa rbe te, ansvarigt 34 Kassanhoitotyö, avustava, huoltokonttorityö ja laskutustyö Kassaarbete, assisterande, intressekontorsarbete och faktureringsarbete 73 Kirjanpito Bokföring Kirianpitotyö Bokföringsarbete 128 Reskontranhoitotyö ja varastokirjanpitotyö Reskontraarbete och lagersbokföringsarbete 121 Laskenta Kalkylering Hinnoittelu- ja tarjouslaskentatyö Prissättnings- och offertberäkningsarbete 406 Laskentatyö Kostnadsberäkningsarbete 771 Raportointi työ Rapporteringsarbete 159 Sihteeritoiminnot Sekreterarfunktioner Johdon sihteerityö Sekreterararbete för ledningen 5 Kielenkääntämis-, tulkinta- ja kirjeenvaihtotyö Översättar-, tolk- och korrespondentarbete 86 Osastosihteerityö Avdelningssekreterararbete 21 Konekirjoitus- ja kaukokirjoitustyö Maskinskrivnings och telexarbete Tilastokeskus i 0 i 5

6 Tilastonimike Miehet - Män Naiset - Kvinnor Yhteensä - Tillsammans Befattning Lukumäärä Kuukausi- Lukumäärä Kuukausi- Lukumäärä Kuukausi- Antal keskiansio Antal keskiansio Antal keskiansio Genomsn. Genomsn. Genomsn. mänads- mänads- mänadsförtjänst förtjänst förtjänst K onttoripalvelu K ontorsservice Vahtimesterityö Vaktmästararbete Puhelinvaihteen hoito työ Arbete i telefonväxel Kopiointi- ja postitustyö Kopierings- och postningsarbete Lähettityö Stafettarbete P ientoim ipalkkojen ko n tto rity ö K ontorsarbete pä smä arbetsplatser Pientoimipaikkojen konttorityö Kontorsarbete pä smä arbetsplatser H e n kilö stö h a llin n o lliste n to im in to je n su u n n itte lu Ja johtam inen P lanering och ledning av personaladm inistrativa fu n ktio n e r Henkilöstöhallinnon suunnittelu- ja johtotyö Planerings- och ledningsarbete inom perso naiadministrationen K oulutus U tblld nin g Koulutus- ja opetustyö Utbildnings- och unaervisningsarbete T y öhönopastustyö Arbetsinstruktionsarbete Työvoim a-asiat A rbetskraftsärenden Työsuhdeasian hotityö Handläggning av personalfrägor Työhönottotyö Anställningsarbete Palkanlaskenta Löneredovisning Palkanlaskentatyö, vastaava Löneredovisningsarbete, ansvarigt Palkanlaskentatyö Löneredovisningsarbete S uojelu ja työterve ysh u olto S kyddsfrägor och företagshälsovärd Suojelun johto, valvonta- ja suunnittelutyö Ledning, övervakning och planering av skyddsfrägor Työlääketieteellinen työ Arbetsmedicinskt arbete Työtervey sh uoltotyö Företagsnälsovärdsarbete H enkilöstöpalvelu P ersonaltjänst Henkilöstöpalvelutyö Personaltjänstarbete Tilastokeskus i ^ i

7 Tilastokeskus ^ 7

8 tilastokeskus d it. s VT Statistikcentralen TLf Palkat 1990:8 Löner PL-PB 504 Virkalähetys Helsinki-Helsingfors Tjänsteförsändelse Teollisuuden toimihenkilöiden palkat Industritjänstemännens löner 1989, ennakko - förhandsuppgifter SVT Suomen Virallinen Tilasto Finlands Officiella Statistik Official Statistics o f Finland Central Statistical Office of Finland Wages and salaries 1990:8 Tiedustelut - Förfrägningar Pirjo Holmberg (90) Julkaisujen myynti: Försäljning: FUnta Pris Tilastokeskus PL Helsinki Puh. (90) Statistikcentralen PB Helsingfors Tel. (90) mk ISSN = Palkat ISSN

Kaupan yritysten varastotilasto

Kaupan yritysten varastotilasto Tilastokeskus HL SVT Kauppa 1990:9 Statistikcentralen T u r Händel Kaupan yritysten varastotilasto Handelsföretagens lagerstatistik 1990 1. neljännes - 1. kvartalet ^ 37.1990 Kaupan varastojen arvo 1988/111

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN Page 1 of 5 Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2008 Oktober Ansioiden hajonta -

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN MIEHET - MÄN Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Eur per Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2006 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas

Lisätiedot

Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1994

Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1994 F. i z r II Tilastokeskus SVT Palkat 1995:15 i j 1 Statistlkcentralen Löner " Statistics Finland Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1994 Lönerna för tjänstemän inom industrin F f

Lisätiedot

Rakennusalan työntekijöiden palkat

Rakennusalan työntekijöiden palkat Tilastokeskus Statistikcentralen SVT Palkat 1988:29 Löner Rakennusalan työntekijöiden palkat Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 1988, 2. neljännes - 2 kvartalet 8.12.1988 Rakennusalan keskimääräinen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2009 Oktober Ammattiryhmä/ammatti - Yrkesgrupp/yrke Pkl/Dkl Lkm/Antal ASIAKASPALVELU:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN MIEHET - MÄN Lokakuu 2010 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti - Yrkesgrupp/yrke

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2011 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti -

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi W Statistikcentralen SVT Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2000:3 Kostnadsindex förlastbilstrafik Tilastoarklsto Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2000, 3, neljännes - 3 kvartalet Lisätietoja

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN NAISET - KVINNOR Lokakuu 2010 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN NAISET - KVINNOR Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR MIEHET - MÄN Lokakuu 2011 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR NAISET - KVINNOR Lokakuu 2011 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel av 15 år fyllda, LOHJA - LOJO

Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel av 15 år fyllda, LOHJA - LOJO Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel, 2001 2016 LOHJA - LOJO Vuoden 2017 aluerajat - Områdesindelningen år 2017 40000 35000 32,7 33,3 40,0 39,7 0,9 0,8 26,4 26,1

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN

VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN MIEHET - MÄN Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN MIEHET - MÄN Lokakuu 2010 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2010 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöt PALKKATILASTO syyskuussa 08, kuukausiansiot palkanerittäin Miehet ja naiset Sosiaalialan järjestöt Alakohtaisella raportilla ei näytetä palkkatietoja ryhmiltä, joissa on joko henkilöitä tai yrityksiä liian

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Terveyspalveluala. Alakohtaisella raportilla ei näytetä palkkatietoja ryhmiltä, joissa on joko henkilöitä tai yrityksiä liian vähän.

Terveyspalveluala. Alakohtaisella raportilla ei näytetä palkkatietoja ryhmiltä, joissa on joko henkilöitä tai yrityksiä liian vähän. PALKKATILASTO syyskuussa 0, kuukausiansiot palkanerittäin Miehet ja naiset Terveyspalveluala Alakohtaisella raportilla ei näytetä palkkatietoja ryhmiltä, joissa on joko henkilöitä tai yrityksiä liian vähän.

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden 9. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin,

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityinen sosiaalipalveluala PALKKATILASTO syyskuussa 08, kuukausiansiot palkanerittäin Miehet ja naiset Yksityinen sosiaalipalveluala Alakohtaisella raportilla ei näytetä palkkatietoja ryhmiltä, joissa on joko henkilöitä tai yrityksiä

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT LSKIVT METLLISS J KOKO TEOLLISUUDESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Tuntipalkka metsänhoitotöissä oli 12,43 euroa 2. neljänneksellä 2009 Metsätyöntekijöitä oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

ta betalt! Luento hinnoittelun merkityksestä maria österåker Maria Österåker, ED - Österåker & Österåker Ab 17 november 2017

ta betalt! Luento hinnoittelun merkityksestä maria österåker Maria Österåker, ED - Österåker & Österåker Ab 17 november 2017 ta betalt! Luento hinnoittelun merkityksestä maria österåker Maria Österåker, ED - Österåker & Österåker Ab Tuotteen oikea hinta on se jonka asiakas on valmis siitä maksamaan Maria Österåker, ED - Österåker

Lisätiedot

ENGLANTI PALVELUKIELENÄ. Milla Ovaska, kansainvälisten asioiden päällikkö Antti Kangasmäki, ylikielenkääntäjä

ENGLANTI PALVELUKIELENÄ. Milla Ovaska, kansainvälisten asioiden päällikkö Antti Kangasmäki, ylikielenkääntäjä ENGLANTI PALVELUKIELENÄ Milla Ovaska, kansainvälisten asioiden päällikkö Antti Kangasmäki, ylikielenkääntäjä Suomen 2. suurin kaupunki Yksi nopeimmin kasvavista kaupungeista Suomessa 20 % asukkaista alle

Lisätiedot

Merimiestilasto 2016 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2016 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2016 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafi Statistics 14/2017 Merimiestilasto 2016 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

Lisätiedot

Merimiestilasto 2017 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2017 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2017 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafi Statistics 14/2018 Merimiestilasto 2017 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa ja suunnittelu- ja konsultointialaa) toimihenkilöiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työntekijöiden ansiokehitys, % Säännöllisen työajan tuntiansio ilman työajan tasaamislisiä

Teknologiateollisuuden työntekijöiden ansiokehitys, % Säännöllisen työajan tuntiansio ilman työajan tasaamislisiä / TYÖMARKKINAT Riitta Strang/mf.. () PALKKAKEHITYS II NELJÄNNEKSELLÄ Teknologiateollisuuden (ilman malmikaivoksia ja rikastamoja) työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansion muutos (ilman työajan tasaamislisää)

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 13/2014 Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Johdanto Merimiestilastosta vastaa

Lisätiedot

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 7/2016 Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Tilastokeskus HL SVT Teollisuus 1993:15 Statistlkcentralen tlk Industri Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Volymindex för industriproduktionen, 1993 Lokakuu - Oktober 1990=100 15.12.1993. Julkaistavissa

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto tilhi Tilastokeskus W S tatistikcentralen SVT Rakentaminen 1997:12 Byggandet Rakennus- ja asuntotuotanto Byggnads- och bostadsproduktion 1997, 1. - 1:a et milj. m ^ Uudisrakentaminen - Nybyggnad 1982-1997

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ /13 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT NOUSIVT METLLISS,3 PROSENTTI VUONN Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTAN GÄLLER FÖR KOMMUNER, SAMKOMMUNER, PRIVATA FÖRETAG OCH PATIENTER MED REMISS AV PRIVATLÄKARE. PRISER FÖR VÅRDDYGN VID BÄDDAVDELNINGEN

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Palvelualan palkat 1994

Palvelualan palkat 1994 1 Tilastokeskus li 1 Statistikcentralen Statistics Finland Palvelualan palkat 1994 Lönerna för anställda inom servicebranschen elokuu - augusti SVT P a lk a t 1995:3 L öner VVages and sa la rie s h Tilastokeskus

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 208 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Rakentaminen 2009 Byggandet 2009 Construction 2009 Myönnetyt rakennusluvat 2009, toukokuu Beviljade byggnadslov 2009,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät

Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät Raportti ajalta 02.03.2017-30.06.2017. Vastauksia annettu yhteensä 580 kpl. Minkä ikäinen olet? / Hur gammal är du? Alle 18 /

Lisätiedot

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2014

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2014 Palkkatilasto Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä TEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN KESKIANSIOT EK:N JÄSENYRITYSTEN PIIRISSÄ VUODEN NELJÄNNELLÄ () VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Lisätiedot

Rakennusalan työntekijöiden palkat

Rakennusalan työntekijöiden palkat Tilastokeskus Statistikcentralen SVT Palkat 1991:39 Löner Sutisu.1. i' -i Rakennusalan työntekijöiden palkat Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 1991, 2. neljännes - 2 kvartalet 24.10.1991 Yhteenveto

Lisätiedot

Faktoja Viestintäalalta 2009 Fakta från Mediabranchen 2009

Faktoja Viestintäalalta 2009 Fakta från Mediabranchen 2009 Faktoja Viestintäalalta 29 Fakta från Mediabranchen 29 Kustantamisen ja painamisen liikevaihto 1995-28 Omsättningen för förlagsverksamhet och grafisk produktion 4 35 M Kustantaminen Förlag Painaminen Tryckning

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Rakennusalan työntekijöiden palkat

Rakennusalan työntekijöiden palkat Tilastokeskus f t c w t Statistikcentralen TO? Palkat 1990:36 Löner Rakennusalan työntekijöiden palkat Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 1990, 1. neljännes - 1 kvartalet T ilastoarkisto S latistikaiki

Lisätiedot

Luottovirrat. Luottojen nostot ja kuoletukset. Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet. Mrd mk. *) Elinkustannusindeksi 1984/1V = 100

Luottovirrat. Luottojen nostot ja kuoletukset. Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet. Mrd mk. *) Elinkustannusindeksi 1984/1V = 100 Tilastokeskus Statistikcentralen SVT Rahoitus 1992:3 Finansiering Tilastoarkist S t a l i s l i k a r l c i v e t Luottovirrat Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet 24.1.1992 Mrd mk Luottojen

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkat 2009 Löner inom den privata sektorn

Yksityisen sektorin palkat 2009 Löner inom den privata sektorn Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Löner och arbetskraftskostnader Wages, Salaries and Labour Costs Yksityisen sektorin palkat 2009 Löner inom den privata sektorn 2. korjattu painos 2:a korrigerade upplagan

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 910/2012 vp Tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivän lääkehoito Eduskunnan puhemiehelle Psykostimulanttien käyttö tarkkaavaisuushäiriön hoidossa on viime vuosina yleistynyt. Esimerkiksi YK:n

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN # tilastotiedotus statistisk rapport ISSN 0355-2365 Tilastokeskus 978 Statistikcentralen Tiedustelut-Förfrdgningar Päiväys-Datum N:o-Nr Pekka Myrskylä 5.4.978 VÄ 978:6 Hannele Sauli Ossi Honkanen 90-6022

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityinen sosiaalipalveluala EK Palkkatilastot KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA AMMATTINIMIKKEITTÄIN SYYSKUUSSA 2017 Miehet ja naiset Yksityinen sosiaalipalveluala Säännöllisen työajan ansio Ryhmittely syyskuussa 2017, Henkilöstöryhmä

Lisätiedot

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit 1 Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit Pellervo-Seura ry myöntää hakemuksesta ja poikkeustapauksissa omasta aloitteestaan ansiomitaleita ja -merkkejä. Niitä myönnetään

Lisätiedot

Arvio muilla kuin koulutusalansa töissä työskentelevistä terveys- ja hyvinvointialan (sote) koulutuksen saaneista

Arvio muilla kuin koulutusalansa töissä työskentelevistä terveys- ja hyvinvointialan (sote) koulutuksen saaneista Arvio muilla kuin koulutusalansa töissä työskentelevistä terveys- ja hyvinvointialan (sote) koulutuksen saaneista Aineistokuvaukset Työssäkäyntitilasto: Työssäkäyntitilasto on kokonaisaineisto. Tilasto

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityinen sosiaalipalveluala EK Palkkatilastot KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA AMMATTINIMIKKEITTÄIN SYYSKUUSSA 2016 Miehet ja naiset Yksityinen sosiaalipalveluala Säännöllisen työajan ansio Ryhmittely syyskuussa 2016, Henkilöstöryhmä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 208 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. METLLIN RELINSIOT NOUSIVT, PROSENTTI VUODESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Sjundeå kommun. Siuntion kunta. xesärvötukt 2012. Puistopolku I 02580 Siuntio s-oosti : siu ntio@siu ntio.fi. Lisätiedot:

Sjundeå kommun. Siuntion kunta. xesärvötukt 2012. Puistopolku I 02580 Siuntio s-oosti : siu ntio@siu ntio.fi. Lisätiedot: xesärvötukt 2012 Siuntion kunta tukee kesällä 2012työnantajia, jotka palkkaavat siuntiolaisen 15-22vuoliaan nuoren vähintään 4 viikon ajaksi 4.6.- 12.8. Tuen määrä on 300 / työllistetty. Tuki voidaan myöntää

Lisätiedot

Merimiestilasto 2010 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2010 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2010 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) Trafiksäkerhetsverket Helsinki Helsingfors 2011 Merimiestilasto 2010 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 5,8 7,9 Svenska Ruotsi Finska Suomi Övriga Muut 26,5 13,6 59,9 0 14 år 15 64 år 65 år 86,3 Språkfördelning % Kielijakauma Åldersstruktur % Väestörakenne arbetsplatser

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M08 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 TUONTI Rautatiekulj. (11,7 milj. t) 20,4 % Muut kulj. (3,3 milj. t) 5,7 % Maantiekulj. (3,7 milj. t) 6,4 % Laivakulj.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot