Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn"

Transkriptio

1 Helsinki Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä

2 Päivän ohjelma Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely Keskustelua ja tarkentavia kysymyksiä kokouskäytännöt Lounas Kokoussimulaatio Kahvitauko Uutta voimaa yhdistykseen Loppukeskustelu Koulutus päättyy 2

3 Yhdistyslaki "Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallitus edustaa yhdistystä" (YhdL 35). 3

4 Hallituksen lakimääräisiä tehtäviä Yhdistyslaissa on määrätty joitakin lakimääräisiä tehtäviä, jotka hallituksen on aina hoidettava. Näitä tehtäviä on melko vähän eikä niiden hyväkään hoitaminen vie hallitukselta yleensä juurikaan aikaa. Jäsenluettelon ylläpitäminen Yhdistysten kokousten koollekutsuminen Yhdistyksen lakisääteisenä edustajana toimiminen Kirjanpidosta ja varainhoidosta huolehtiminen Tilinpäätöksen allekirjoitus Toiminnantarkastajan avustaminen Yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin 4

5 Hallituksen muut tehtävät Päätösten toimeenpano (talousarvio ja toimintasuunnitelma) Tapahtumien ja toiminnan organisointi ja järjestäminen Tiedotus Vapaaehtoistoimijoiden tukeminen ja koulutus Yhdistyksen edustaminen Yhdistyksen muiden ydintehtävien organisointi 5

6 Hallitus on kollektiivi Yksittäinen hallituksen jäsen ei voi tehdä päätöksiä, ellei hänelle ole delegoitu valtaa hallituksen päätöksellä. Hallitus on ulospäin yhtenäinen ja yksittäiset hallituksen jäsenet eivät kritisoi hallituksen päätöksiä julkisesti. Hallitus on velvollinen toteuttamaan yhdistyksen kokousten päätöksiä, vaikka yksittäiset jäsenet eivät olisi näistä samaa mieltä. 6

7 Hallituksen jäsenen oikeudellinen vastuu Siviilioikeus: tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuvien aiheutettujen vahinkojen korvaaminen yhdistykselle. Tarkoituksenmukaisuusvastuu: mikäli luottamus hallituksen jäseneen loppuu, hänet voi erottaa sama toimielin, joka hänet on valinnutkin Rikosoikeudellinen vastuu astuu voimaan, jos lakia on rikottu. 7

8 Hallituksen jäsenen moraalinen vastuu Velvollisuus tutustua yhdistyksen perustehtävään sääntöihin historiaan edellisen vuoden toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon pitkän aikavälin suunnitelmiin Moraalinen luottamushenkilö toimii siten, että kriittisinkään tarkkailija ei löydä hänen toimistaan arvostelun aihetta. Luvatusta kiinni pitäminen. 8

9 Hallituksen puheenjohtaja Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hänet valitsee vuosikokous. Puheenjohtaja: On iältään yli 18-vuotias Asuu Suomessa hänellä on kotipaikka Suomessa Ei saa olla holhouksen alainen (ei voi vastata itse teoistaan) Ei ole konkurssissa (yrityksen omistaja, jolta on rahat loppu) Usein yhdistyksen tärkein toimihenkilö! Neljä ydintehtävää: 1) hallituksen työskentelyn johtaminen 2) ulkoisten suhteiden hoito 3) yhdistyksen kehittäminen 9 4) kaikkein tärkeimpien käytännön asioiden hoitaminen

10 Hallituksen puheenjohtaja Kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja seuraa kokouspäätösten toteutumista Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja avaa yhdistyksen yleiset kokoukset Edustaa yhdistystä erilaisissa tilaisuuksissa ja haastatteluissa Toimii useimmiten yhdistyksen työntekijän esihenkilönä Allekirjoittaa äänestyspöytäkirjat (Yhdl 31 ) Nimenkirjoitusoikeus, ellei säännöissä ole muuta määrätty (Yhdl 36 ) Yhdistysrekisteritoimistoon tehtävän perusilmoituksen (Yhdl 48 ) ja muut muutokset rekisteriin (Yhdl 52 ) ja purkautumisilmoituksen allekirjoitus (53 ) 10

11 Varapuheenjohtaja Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa varsinaisen puheenjohtajan ollessa tilapäisesti estynyt Varapuheenjohtajan rooli on usein järjestöissä pieni. Miten roolia voisi kasvattaa? 11

12 Sihteeri Laatii pöytäkirjat hallituksen kokouksista Osallistuu usein esityslistan valmisteluun puheenjohtajan kanssa Kerää usein tiedot viranomaisille lähettäviin ilmoituksiin ja kuntiin lähetettäviin avustushakemuksiin. Ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa Valmistelee kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa Arkistointi 12

13 Taloudenhoitaja Hoitaa maksuliikennettä ja käteiskassaa Seuraa talousarvion toteutumista ja raportoi hallitukselle Vastaa yhdistyksen kirjanpidosta ja tilinpäätösasiakirjojen valmistumisesta lainmukaisesti ja ajallaan Valmistelee talousarvioita yhdessä muun hallituksen kanssa Laatii luonnoksen veroilmoitukseen, mikäli yhdistys on verovelvollinen 13

14 Muut hallituksen jäsenet Muille hallituksen jäsenille on määritelty erilaisia vastuualueita yhdistyksestä riippuen Yleisiä vastuualueita ovat esim. viestintävastaava, tapahtumavastaava, jäsenrekisterin hoitaja (jos ei sihteeri tai taloudenhoitaja), 14

15 Toiminnantarkastajat Yhdistyksen toiminnantarkastajat tarkastavat yhdistyksen tilit ja rahojen käytön. Toiminnantarkastajat voivat puuttua mihin tahansa yhdistyksen toimintaan ja huomauttaa, jos hallitus ei toimi oikein tai ei tee mitään. Toiminnantarkastajia pitää olla vähintään 1 + varatoiminnantarkastaja Toiminnantarkastajan pitää osata kirjanpito hyvin Toiminnantarkastajat voivat olla yhdistyksen jäseniä Yhdistyksen hallituksen jäsenet EIVÄ SAA osallistua tarkastajien valintaan yhdistyksen kokouksissa Yhdistyksen hallituksen jäsen EI VOI olla toiminnantarkastaja 15

16 Tehtävä: Hallituksen jäsenten roolit Mieti oman yhdistyksesi hallituksen toimintaa ja hallituksen jäsenen rooleja, joita koet tarpeelliseksi omassa yhdistyksessäsi. Miten vältytään siltä, ettei puheenjohtajalle kasaudu kaikki vastuu? Mitä tehtäviä eri hallituksen tehtäville kuuluu? 16

17 Kokous Kokous on tilaisuus, jossa puhutaan yhteisistä asioista ja päätetään niistä demokraattisesti. Kokous on määrämuotoinen tilaisuus, jossa asioita käsitellään määrämuotoisesti Kokousta varten puheenjohtaja ja sihteeri laativat esityslistan Kokouksessa puhutaan vain esityslistalla olevista asioista Jokainen, joka haluaa puhua, pyytää puheenjohtajalta puheenvuoron Kokouksesta laaditaan aina pöytäkirja, joka allekirjoitetaan Hallitus valvoo, että kokouksen päätöksiä noudatetaan Jos joku on eri mieltä päätöksestä, hän voi jättää eriävän mielipiteen tai vastalauseen. Vastalause pitää tehdä kirjallisesti Jokaisen pitää noudattaa kokouksen päätöksiä, vaikka olisi niistä eri mieltä 17

18 Yhdistyksen kokous Yhdistyksen kokouksessa hallituksen puheenjohtaja ei yleensä johda puhetta, vaan kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sen vuoksi, että: Tili- ja vastuuvapaudesta päätettäessä hallituksen jäsenet eivät saa tehdä päätöksiä Hallitus ei ole yleensä paikalla kokouksessa, kun tili- ja vastuuvapaudesta keskustellaan Yhdistyksen kokous on nimenomaan jäsenten kokous, jossa yhdistyksen jäsenillä on päätösvalta. Yleiskokous yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävä kokous. 18

19 Asian käsittely kokouksissa Puheenvuorot kokouksessa jaetaan: tavanomaisiin puheenvuoroihin etuoikeutettuihin puheenvuoroihin. Tavanomaiset puheenvuorot pyydetään puheenjohtajalta normaalisti, sovitulla tavalla, ja ne myönnetään pyytämisjärjestyksessä. Etuoikeutettu puheenvuoro, joka käsittelee kokouksen työjärjestystä eli sen menettelytapoja, esimerkiksi puheenvuorojen lukumäärän rajoittamista, keskustelun rajoittamista asian tiettyyn osaan, kokouksen keskeyttämistä neuvottelua tai taukoa tms. varten ja asian käsittelyn siirtämistä lykkäysehdotuksessa. Työjärjestyspuheenvuoro myönnetään heti, kun se on pyydetty. Se ei kuitenkaan saa keskeyttää menossa olevaa puheenvuoroa. 19

20 Asian käsittely kokouksessa Ehdotuslajit: Pääehdotus Vasta- tai muutosehdotus Lykkäysehdotus Hylkäysehdotus Ponsiehdotus* Ponsiehdotus on toivomusluonteinen lisäys tehtyyn päätökseen. Se ei saa olla ristiriidassa tehdyn päätöksen kanssa. Ponsiehdotus voidaan tehdä joko jo keskustelun aikana tai vasta päätöksen tekemisen jälkeen ennen kohdan päättämistä. 20

21 Asian käsittely kokouksessa Päätöksen käsittely etenee seuraavasti: Asian esittely Keskustelun avaaminen ja keskustelu Keskustelun päättäminen Päätöksen toteaminen Käsittelyn lopettaminen 21

22 Äänestys ja vaalit Äänestys on toimenpide, joka suoritetaan, kun useat henkilöt ottavat osaa asian ratkaisemiseen, mutta he eivät ole yksi mielisiä päätöksestä. Vaali taas suoritetaan, kun kyseessä on jonkun tai joiden kuiden henkilöiden valinta, eivätkä päättäjät ole valinnasta yksimielisiä (ABC, 172) - Avoimen ja suljetun äänestyksen/vaalitavan ero 22

23 Äänestysjärjestys Äänestystilanteissa haetaan aina ns. ehdotonta enemmistöä, jossa voittaneen ehdotuksen tulee saada hyväkseen yli puolet annetuista äänistä. Annettu ääni ei ole hylätty tai tyhjä ääni. Tämä merkitsee, että äänestysmenettelystä muodostuu useita erillisiä äänestyksiä käsittävä sarja, jos huomionarvoisia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi. (ABC, 175) Miten toimitaan jos esityksiä on useita? 23

24 Henkilövaali Henkilövaalissa haetaan ns. suhteellista enemmistöä. Voittajan ei siis tarvitse saada äänistä yli puolta, vaan voittaneeksi tulee siis ehdotus, joka saa enemmän ääniä kuin mikään muu ehdotus (ABC, 180) Yhdistyksen säännöt voivat määritellä, että henkilövalinnat tehdään muulla vaalitavalla kuin enemmistövaalilla. Silloin henkilövalinnoissa voidaan käyttää esimerkiksi suhteellista vaalitapaa. 24

25 Kokoussimulaatio Hallituksen kokous 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Yhdistyksen kuulumiset 5. Talousasiat 6. Uusien jäsenten hankinta 7. Jäsenrekisterin päivittäminen 8. Yhdistyksen kotisivujen uusiminen 9. Hankehakemuksen tekeminen 10. Syysjuhlan järjestäminen 11. Tapahtuman järjestäminen Hakaniemen elokuvakerhon kanssa 12. Muut asiat 13. Kokouksen päätös 25

26 Kokoussimulaatio Esille nostetut haasteet: Päätösvaltaisuuden huomiotta jättäminen -> esim. myöhästely / etukäteen lähteminen saattaa tehdä kokouksesta päätösvallattoman Esityslistaa ei ole lähetetty ajoissa ja eikä siihen ole perehdytty Pj lisää itsevaltaisesti ison talouspäätöksen esityslistalle (erit. kohtaan muut asiat ) Puheenjohtaja ei pysy asiassa Tietoteknisiin seikkoihin ja asioiden esittelyyn ei ole valmistauduttu Rahoille ym. ei ole sovittu vastuuhenkilöä Toimintasuunnitelmaan kirjattu tapahtuma muutetaan joksikin toiseksi (=koplaaminen) Pj muuttaa esityslistaa ilman hyväksyntää Puheenjohtaja ei kuuntele hallitusta, päättää itsevaltaisesti asioista, hallituksen jäsenet eivät ilmaise mielipidettään Erimielisyys edellisen kokouksen pöytäkirjasta (mitä päätetiiin) Esityslistan vanhoihin kohtiin palaaminen 26 Keskustelu ei ole rakentavaa

27 Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa päätettävät asiat Yhdistyksen (tai jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen) kokouksessa on päätettävä: ( /678) 1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta; 2) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta; 3) 30 :ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä; 4) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta; ( /678) 5) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä 6) yhdistyksen purkamisesta. Säännöissä voidaan määrätä, että hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. 27

28 Yhdistyksen kokouksen kokouskutsu (Yhdistyslain 24 kokouskutsu) Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Voiko yleiskokous tehdä päätöksiä asioista joita kokouskutsussa ei mainita? 28

29 Etäosallistuminen kokouksiin Yhdistyslaki mahdollistaa myös etäosallistumisen kokouksiin. Teknisestä toteutuksesta ja etämahdollisuuden mahdollisista rajauksista tulee kertoa kokouskutsussa. On suositeltavaa, että myös hallituksen kokouksiin tarjotaan etäosallistumisen mahdollisuus. Täten saadaan enemmän ihmisiä päätösten taakse, kokouksen päätösvalta ei ole uhattuna ja yhdistykselle ei tule kuluja mahdollisista matkakustannuksista. 29

30 Uutta voimaa yhdistykseen Aktiivinen uusien hallituksen jäsenten ja aktiivien etsintä. Ei kannata tyytyä siihen, että vanha hallitus jatkaa sellaisenaan, jos hallituksella ei ole halua viedä asioita yhdistyksessä eteenpäin! Yhdistyksissä on lukemattomia tehtäviä, joihin voi käyttää vapaaehtoisia yhdistyksen jäseniä. Miettikää ryhmissä mitä kaikkia hallituksen tehtäviä voisi siirtää jäsenten hoidettavaksi? 30

31 Uutta voimaa yhdistykseen Miten rekrytoidaan jäseniä mukaan? Ei massaposteja, vaan henkilökohtaiset yhteydenotot mielellään puhelimitse: Tiedän, että olet loistava kirjoittaja. Haluaisitko sinä lähteä ensi vuonna mukaan yhdistyksen hallitukseen ja ryhtyä tiedotusvastaavaksi? Pesti ei vie paljoa aikaa. Hallitus kokoontuu talvikuukausina noin kerran kuukaudessa ja yhdistyksen tiedottaja joutuu kirjoittamaan kaksi tekstiä kuukaudessa. Sinulla on myös vapaat kädet kehittää yhdistyksemme tiedotusta 31

32 Uutta voimaa yhdistykseen Hallituksen päätösten avoin käsittely ja mielipidekyselyt lisäävät mielenkiintoa osallistua yhdistyksen toimintaan Aktiivisesti hallituksen päätöksiä kommentoiva jäsen voi olla potentiaalinen hallituksen jäsen tai yhdistyksen tuleva aktiivi! Sinulla oli loistava idea kehittää yhdistyksen jäsenhankintaa ensi vuonna. Haluaisitko lähteä yhdistyksen hallitukseen jäsenhankintavastaavaksi kehittämään jäsenhankintaa? Voimme valita myös sinut toimihenkilöksi, jos et halua hallitusvastuuta. Täten voit suunnitella jäsenhankintaa aikataulujesi mukaan. 32

33 Viestintä aktivoi tai passivoi Huonolla viestinnällä voidaan pahimmillaan karkottaa aktiiveja pois yhdistyksen toiminnasta. Esimerkiksi jos tapahtumaan ilmoittautuneelle unohdetaan kertoa tapahtuman peruuntumisesta. 33

34 Toiminnan urautuminen turhauttaa uusia aktiiveja Uusille ideoille pitää antaa tilaa hallituksen kokouksissa ja päätöksissä. Jos uusi jäsen tulee intoa puhkuen mukaan toimintaan, hän voi menettää nopeasti motivaationsa muiden estäessä uudet ideat tai skeptisyyden vallitessa. Uuden jäsenen kannalta on tärkeä tehdä myös perusteellinen perehdytys hallitustyöskentelyyn. 34

35 Uuden hallituksen perehdyttäminen on uuden alku Hallituksen perehdytykseen kannattaa sisällyttää kokemustenvaihtotapaaminen vanhan ja uuden hallituksen kanssa sekä reilusti aikaa tutustumiseen ja tehtäviin perehtymiseen. Hyvä idea on toimintatestamentti, johon edellinen hallituksen jäsen kirjaa mitä hänen kaudellaan on tehty ja mihin hänen mielestään seuraavaksi kannattaisi tarttua. Uusien toimintatapojen käynnistäminen on helpompaa uuden hallituksen aloittaessa toimintaansa! Uuden hallituksen on hyvä käyttää paljon aikaa omien toimintatapojen, pelisääntöjen ja roolien selkeyttämiseen 35

36 Muistilista uuden hallituksen perehdytyskokoukseen Yhdistyksen säännöt Aikaisempien vuosien toimintakertomukset ja tilinpäätös Vuosikello Yhdistyksen pitkän aikavälin suunnitelmat ja strategiat Kirjavinkit puheenjohtajille ja kehittäjille ja jäsenille aikaisempien hallituksen jäsenten kaudet ja yhteystiedot verkostoitumista varten Kunkin hallituksen jäsenen tehtävät Ym. Ym. 36

37 Yhdistyksen vuosikello Yhdistyksen vuosikellossa on kuvattu yhdistyksen koko toimintavuoden tapahtumat. Vuosikello antaa yhdistystoimijoille kuvan siitä, mitä kaikkea vuoden aikana aiotaan tehdä ja millainen työmäärä tästä toimijoille aiheutuu. Muista lisätä vuosikelloon tärkeä hallituksen perehdytys! Esimerkki vuosikellosta Oppimistehtävänä oman yhdistyksen vuosikello Merkitse tärkeät tapahtumat, kokoukset, avustusten hakuajat, uusien perehdytys, muut toiminnot Palauta mennessä: Saat kurssitodistuksen ja palautteen vuosikellosta 37

38 Esitys on päättynyt kiitos mielenkiinnostasi! www jarjestohautomo.fi facebook.com/jarjestohautomo twitter.com/jarjestohautomo 38

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila

Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila Toimivaltajako yhdistyksissä RAY-seminaari Heikki Halila Toimivaltajaon perusteita Yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukset hierarkkisesti rinnakkaisia. Jos organisaatiossa valtuutettujen kokous, määriteltävä

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot